Informace pro žadatele o dotaci z loterií 2024

Výběrové řízení pro poskytování účelových dotací z výnosu daní z hazardních her pro rok 2024

Informace pro žadatele

Dne 27.3.2024 vyhlásilo statutární město Ostrava na základě usnesení zastupitelstva města č. 0732/ZM2226/14 výběrové řízení na poskytování peněžních prostředků z výnosu daní z hazardních her (Loterie) pro rok 2024 za účelem zvyšování úrovně kvality poskytovaných sociálních služeb a účelných aktivit pro seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby bez přístřeší, osoby závislé či ohrožené závislostí a děti a mládež ohrožené rizikovým chováním a negativními jevy, s termínem podávání žádostí od 29.4.2024 do 10.5.2024.  

Podmínky

Do výběrového řízení se mohou přihlásit právnické i fyzické osoby splňující ustanovení uvedené v Podmínkách pro poskytování peněžních prostředků v oblasti Loterií pro rok 2024, s výjimkou městských obvodů a jimi zřízených příspěvkových organizací a příspěvkových organizací SMO, jiných obcí a krajů.

Lhůty pro podání žádosti - Od

Pondělí 29.04.2024 00:00

Lhůty pro podání žádosti - Do

Pátek 10.05.2024 23:59

Postup podání žádosti

Do výběrového řízení se žadatel přihlašuje podáním žádosti na předepsaném elektronickém formuláři prostřednictvím aplikace EvAgend, včetně povinných příloh dostupných na internetových stránkách www.ostrava.cz v sekci „Dotace“ oblast Loterie a na stránkách odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Kontaktní informace

Hlavní kontaktní osoba

Elen Cáhlíková, DiS.

E-mail

elen.cahlikova@ostrava.cz

Telefon

599 443 867

 


 

Oblast A – Zlepšování životních podmínek seniorů, osob se zdravotním postižením a osob bez přístřeší (kód SVZ/LOT/A)

Kontaktní osoba

Ing. Petra Teichmannová

E-mail

petra.teichmannova@ostrava.cz

Telefon

599 443 871

 

 

Finanční referent a kontrolor

Ing. Ludmila Hulvová

E-mail

ludmila.hulvova@ostrava.cz

Telefon

599 443 837

 


 

Oblast B - Zlepšování materiálně technického vybavení sociálních služeb a souvisejících aktivit v oblasti protidrogové prevence

(kód SVZ/LOT/B)

 

a

 

Oblast C - Zlepšování materiálně technického vybavení souvisejících aktivit v oblasti prevence kriminality při poskytování systematické celoroční činnosti pro děti a mládež ohrožené rizikovým chováním a negativními jevy (kód SVZ/LOT/C)

Kontaktní osoba

Mgr. Markéta Héglová

E-mail

marketa.heglova@ostrava.cz

Telefon

599 443 860

 

 

Finanční referent a kontrolor

Ing. Daniela Štěrbová

E-mail

daniela.sterbova@ostrava.cz

Telefon

599 443 811

Přílohy - formuláře ke stažení

Podklady nezbytné pro přihlášení do výběrového řízení:

 Upozornění:

Podmínkou pro práci s elektronickým formulářem aplikace EvAgend je nutné mít nainstalovaný program 602XML Filler, který si můžete stáhnout ZDE. 

Jednoduchý návod ke stažení programu a práci s formulářem najdete ZDE. 

 Technická podpora

E-mail

helpdesk.dotace@ostrava.cz

Telefon

599 456 789

Výsledky

Výsledky výběrového řízení jsou k zobrazení ZDE

Informace pro příjemce

Po schválení návrhu dotací z Loterií Zastupitelstvem města Ostravy je s příjemcem uzavřena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční/investiční/investiční a neinvestiční účelové dotace z výnosu daní z hazardních her (dále jen smlouva). V průběhu realizace projektu má příjemce povinnost oznámit změny na formuláři Hlášení změn (viz. níže). 

Příjemce předkládá Závěrečnou zprávu o realizaci projektu a s termínem doručení do konce měsíce následujícího po uplynutí monitorovaného období. Při vyúčtování projektu postupujte dle Pokynů k vyúčtování dotací v oblasti Loterie. 

Kontaktní osoby

administrativa

Elen Cáhlíková, DiS.

599 443 867

elen.cahlikova@ostrava.cz

vyúčtování

Ing.  Ludmila Hulvová

599 443 837

ludmila.hulvova@ostrava.cz

vyúčtování

Ing. Daniela Štěrbová

599 443 811

daniela.sterbova@ostrava.cz

Dokumenty ke stažení

Hlášení změn v poskytování sociální služby/související aktivity

Tento formulář slouží k hlášení změn v průběhu realizace projektu (ke stažení ZDE):

Změna v osobě zastupující organizaci – je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii dokladu o volbě, jmenování, plné moci apod. (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změna sídla organizace – v případě, že v rámci vyúčtování projektu budou uplatňovány náklady za nájem sídla, je nutné doložit také kopii nové nájemní smlouvy (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změna čísla bankovního účtu - je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změna v plátcovství DPH - je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii dokladu o registraci plátce DPH (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změny týkající se obsahové části projektu (např. změna místa realizace, změna termínu realizace pobytu, změna počtu účastníků akce apod.) – v případě, že v rámci vyúčtování projektu budou uplatňovány náklady za nájem místa realizace služby/aktivity, je nutné doložit také kopii nové nájemní smlouvy vč. dodatků (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo; u pobytových akcí je nezbytné změnu oznámit vždy před termínem samotného pobytu).

Personální změny – do formuláře popište, o jakou změnu se jedná a doložte aktuální personální zajištění projektu vč. úvazku a data zahájení popř. ukončení pracovního poměru (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 30 dnů od data uzavření pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti).