CIZOJAZYČNÁ VÝUKA

Informace pro žadatele

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 0170/ZM2226/5 ze dne 22.2.2023 výběrové řízení "Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2023/2024"

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář zaměřený na poskytnutí informací k Programu na podporu cizojazyčné výuky, který se uskuteční ve středu 22.3.2023 od 13:00 hod. v prostorách Magistrátu města Ostravy, zasedací místnost č. 406.

Podmínky

Program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2023/2024

(pro zobrazení programu klikněte zde)

Lhůty pro podání žádosti - Od

Pondělí 17.04.2023 00:01

Lhůty pro podání žádosti - Do

Pátek 28.04.2023 23:59

Postup podání žádosti

(pro zobrazení postupu klikněte zde)

Kontaktní informace

Ing. Taťána Luptáková         599 443 203        tatana.luptakova@ostrava.cz

Přílohy - formuláře ke stažení

Žádost o poskytnutí peněžních prostředků na podporu cizojazyčné výuky

Čestné prohlášení k podpoře de minimis (povinná příloha k žádosti)

Intenzita výuky (povinná příloha k žádosti) - vkládejte k žádosti celý soubor; vyplňujte pouze ty listy, které se týkají Vaši organizace; nevyplněné listy neodstraňujte)

 

Důležité
V žádosti o poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy žadatel potvrzuje pravdivost údajů uvedených v žádosti včetně údajů a informací uvedených v přílohách žádosti. Peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu územně samosprávního celku lze použít pouze na stanovený účel.
V případě, že žadatel v žádosti o dotaci, příspěvek uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, anebo někdo použije prostředky získané účelovou dotací, příspěvkem na jiný než určený účel, může se vystavit nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku.

Informace pro příjemce

Finanční vypořádání poskytnuté dotace/příspěvku:
Postup finančního vypořádání
Formulář finančního vypořádání
Formulář výkazu odpracovaných hodin
Formulář závěrečné zprávy

Program 602 XML_Filler - odkaz ke stažení a nainstalování programu
(klikněte zde)
Manuál k programu 602 XML_Filler
(klikněte zde)

Technická podpora
Email:                  helpdesk.dotace@ostrava.cz

Telefon:               599 445 555

Call centrum:    844 121 314  (kontakt pouze pro nahlášení problému)