ZMÍRNĚNÍ EKONOMICKÝCH DOPADŮ ROSTOUCÍCH CEN ENERGIÍ

Informace o aktuálním výběrovém řízení, archiv uzavřených výběrových řízení

Informace pro žadatele

Statutární město Ostrava

Vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 0023/ZM2226/2 ze dne 16.11.2022 výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2023 v rámci Programu na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit na území statutárního města Ostravy v roce 2023

Podmínky

Program na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit na území statutárního města Ostravy v roce 2023

(pro zobrazení programu klikněte zde)

Lhůty pro podání žádosti - Od

Úterý 20.12.2022 00:01

Lhůty pro podání žádosti - Do

Pátek 20.01.2023 23:59

Kontaktní informace

Ing. Ondřej Jajkowicz, Ph.D. 599 443 085   ojajkowicz@ostrava.cz

Přílohy - formuláře ke stažení

  1. Žádost o poskytnutí peněžních prostředků - před vyplňováním žádostí aktualizujte program 602XML Filler
  2. Čestné prohlášení k podpoře v režimu "de minimis"

Výsledky

Informace v případě poskytnutí dotace:

Dotační smlouva bude uzavírána pouze v elektronické podobě a za splnění následujících podmínek:

Předložením nejpozději ke dni podpisu smlouvy administrátorovi Programu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, které v den doložení těchto dokladů nebudou starší tří měsíců, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že příjemce u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti. Předložení dokladů z okresní správy sociálního zabezpečení není vyžadováno u příjemců, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě příjemce skutečnost potvrdí formulářem Čestné prohlášení o neexistenci nedoplatků.

Informace pro příjemce

Odkaz ke stažení a nainstalování programu 602XML Filler + Manual

Technická podpora

Informace k poskytování veřejné podpory malého rozsahu (de minimis)

Jak dotaci vyúčtovat

Závěrečné vyúčtování dotace v tištěné podobě se předkládá v uzavřené obálce označené nápisem „Neotevírat" s číslem smlouvy a označením dotační oblasti "Energie2023".