Ostrava letos podpoří sociální a zdravotnickou oblast částkou 1,2 miliardy korun

16. 4. 2018. Pro rok 2018 je v rozpočtu města vyčleněna pro sociální oblast a zdravotnictví částka ve výši 1,24 miliardy korun. Tvoří ji náklady na provoz příspěvkových organizací města: domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a pobytových služeb pro lidi s postižením v sociální oblasti, ve zdravotnictví na provoz Městské nemocnice Ostrava a Dětského centra Domeček, v celkovém objemu 494 mil. Kč.

Dále jsou v ní zahrnuty veškeré finanční podpory města v oblasti sociální a zdravotní (dotace, neinvestiční příspěvky, transfery, dary dárcům krve, financování nákladů na nezbytnou zdravotní péči osob bez zdravotního pojištění) ve výši 180 mil. Kč. Částka 466 mil. Kč je vyčleněna v rozpočtu do Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava, který byl zřízen pro účely financování rekonstrukce, modernizace a obnovy městské nemocnice.  Na investiční akce sociálních příspěvkových organizací je vyčleněno 100 mil. Kč.

„Za posledních 5 let se jedná o nejvyšší částku věnovanou z ostravského rozpočtu na podporu sociální a zdravotnické oblasti. V porovnání s rokem 2013 se jedná o více než dvojnásobný nárůst. Těší mě, že byly navýšeny mzdy pracovníkům v sociální oblasti i zdravotnictví, a že nezanedbatelné finanční prostředky jsou připraveny na investice v této oblasti,“ řekl náměstek primátora Michal Mariánek.

Skutečně vynaložené výdaje za

rok sociální věci a zdravot. v tis. Kč

2013

2014

2015

2016

2017

2018               schvál. rozp.

dotace, příspěvky, transfery

127 844

124 000

123 039

120 819

122 405

123 110

příspěvkové organizace sociální -

na provoz a opravy

204 961

200 860

190 289

177 177

198 683

267 000

příspěvkové organizace zdravot.

na provoz a opravy

118 808

105 125

103 790

88 650

261 904

227 464

Investice – sociální

17 897

10 654

45 894

12 963

48 672

100 000

Investice - zdravotnické

38 020

12 205

171 051

24 596

119 841

466 000

CELKEM

507 530

452 844

634 063

424 205

751 505

1 183 574


Rozdíl mezi celkovou částkou 1,24 miliardy korun a částkou z tabulky je odborem z významné části využit na tzv. udržitelnost projektů, např. Duhového domu nebo zařízení na Zukalově ulici. A dále na zpracování komunitního plánu, strategického plánu soc. začleňování, akce Lidé lidem apod.

V  souhrnné částce, která je vyšší než 1,2 miliardy korun, jsou zastoupeny každoroční dotace, příspěvky a transfery plynoucí do sociální a zdravotní sféry ve výši 123 milionů korun. Jedná se o 7 dotačních titulů zaměřených na podporu jednoletých a víceletých projektů v těchto oblastech: sociální péče, podpory osob s handicapem, zdravotnictví, prevence kriminality, protidrogové prevence, investiční program na podporu investic a obnovu materiálně technické základny neziskových organizací působících v sociální oblasti. Jako zcela nový byl v roce 2017 vyhlášen dotační titul na podporu projektů v oblasti rodinné politiky. Zatímco v prvním roce bylo k dispozici 500 tisíc korun, pro letošní rok byla částka navýšena na 700 tisíc korun.

Město Ostrava vyhlásilo také výzvu ve výši 5 milionů korun na podporu investičních akcí a rozvoj materiálně technické základny projektů neziskových organizací. Přehled všech dotačních titulů naleznete zde: http://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/dotace.

V průběhu posledních pěti let byla významně posílena kapacita sociálních služeb provozovaných nestátními neziskovými organizacemi. Jedná se zejména o kapacity pobytových služeb pro lidi s handicapem a seniory (domovy, chráněná bydlení a odlehčovací služby), rozšíření terénních pečovatelských a asistenčních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, služeb rané péče a denního stacionáře pro lidi s autismem a další. Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území města naleznete zde, v interaktivním katalogu: https://socialnisluzby.ostrava.cz/.

V letošním roce Ostrava podpoří z rozpočtu také významné akce města např. Evropské dny handicapu (1,25 mil. Kč) a mezinárodní kongres Gerontologické dny (0,24 mil. Kč).

Další miliony korun město Ostrava v následujících letech postupně vloží do Fondu pro rozvoj městské nemocnice (ročně min. 200 mil. Kč), do rekonstrukce Domova Korýtko (250 mil. Kč), výstavby nového domova pro seniory v Hulvákách (364 mil. Kč), transformace pobytového zařízení Čtyřlístek, postupně dojde k vybudování bydlení v rodinných domcích pro lidi s mentálním postižením (300 mil. Kč), transformace Dětského centra Domeček (100 mil. Kč) a rekonstrukce Domova Slunovrat a rekonstrukce střechy Domova Magnolie (42 mil. Kč).

Příspěvkové organizace města – sociální:

Domov Slunečnice

Domov Korýtko

Domov Čujkovova

Domov Magnolie

Domov pro seniory Iris

Domov Slunovrat

Domov Sluníčko

Domov pro seniory Kamenec

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením

Příspěvkové organizace města – zdravotnické:

Městská nemocnice Ostrava

Dětské centrum Domeček