Říjen 2016

Říjnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Strana 1

Nezištní a obětaví


Téměř stovka bezpříspěvkových dárců zaplnila 19. září obřadní síň Nové rad­nice, aby z rukou náměstka primátora Zbyňka Pražáka převzala zlatou me­daili MUDr. Jana Janského. Všichni nezištní a obětaví muži a ženy mají za sebou minimálně čtyřicet odběrů krve a krevních derivátů v Krevním centru Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě. K vysokému vyznamenání jim blahopřála ředitelka ostravské pobočky Českého červeného kříže Lydie Poledníková, zástupci krevního centra, zdravotních pojišťoven, ro­dinní příslušníci a přátelé oceněných. Dárci převzali také finanční dar města Ostravy a další upomínkové předměty. Slavnostní udělování Janského me­dailí a zlatých křížů ČČK má v radnici dlouholetou tradici. Každoročně je pře­vezme na několik set dárců z Ostravy a regionu. (vi)

Žádný dobrý nápad nezapadne


Strategický plán rozvoje města Ostravy na léta 2017 až 2023 pomalu krysta­lizuje. Jeho osu budou tvořit tři pri­ority, na které navazuje sedm strate­gických cílů. Ostrava chce plnit roli metropole, to znamená přirozeného kulturního, hospodářského a politického centra nejen Moravskoslezského kraje, ale širšího regionu.

Mezi strategické cíle patří další prohlubování vazeb jak uvnitř města, tak s okolním světem, a také oživení historického centra. Jako další pri­oritu plán předpokládá využití bo­hatství, které se skrývá ve zdejších lidech. Těm chce město nabídnout možnost prvotřídního vzdělávání, lepší podmínky pro podnikání, ale také podporu pro komunitní život a zapojení do řízení města. Třetí vel­kou prioritou bude starost o to, aby se Ostrava řadila mezi města zdravá, s kvalitním životním prostředím. Snahou kultivovat město pro život všech generací a co nejvíce je přibli­žovat přírodě.

Ke všem velkým a ambiciózním cílům musí vést malé a postupné kroky. „Strategický plán bude hotový na konci roku, už nyní ale v souladu s prioritami a cíli strategie chystáme projekty, které by se mohly v následu­jících měsících a letech uskutečnit,“ vysvětlil primátor Tomáš Macura, který si velmi váží skutečnosti, že do přípravy strategie se vlastním podnětem nebo představou zapojilo na 18 tisíc lidí.

„Konkrétním záměrem může ve­řejnost přispět pomocí našeho on­line formuláře také nyní. U každého projektu zvážíme možnost a potřeb­nost realizace a jeho zařazení do stra­tegického plánu,“ vyzval primátor. Formulář je dostupný na www.faj­nova.cz/chci-se-zapojit.

Které projekty se připravují a je­jich realizace je víceméně na spad­nutí? V první řadě jde o architektonické řešení prostoru Umělecké ulice před Domem umění a prostoru náměstí Msgre. Šrámka, na něž byly vy­psány projektové soutěže. Mezi zvažované projekty patří revi­talizace Výškovických rybníků a Pustkoveckého údolí, jejichž realizace bude do značné míry závislá na výsled­cích výzkumných prací. Vlajkovou lodí změn bude chystaná komplexní proměna náměstí Republiky, široký zá­běr by měla mít revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce.

Z jiného soudku jsou projekty na vý­stavbu městské lanové dráhy, která by propojila hlavní turistické cíle Ostravy, zřízení řemeslného inkubátoru, který by měl být otevřen v areálu dolu Hlubina na přelomu letošního a příš­tího roku, či projekt Bikesharing, ve­řejného sdílení jízdních kol pro rychlou a ekologickou přepravu v centru města. Na radnici zvažují také vhodnou formu podpory mladých talentů či zlepšení kvality pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením, které jsou v péči městské organizace Čtyřlístek. Vybudování dvanácti rodinných domů by zlepšilo život 150 hendikepovaných.

„Osobně vnímám jako prioritní ar­chitektonické soutěže na Uměleckou ulici a náměstí Msgre. Šrámka, a také podporu talentů, na které jsme jen le­tos vyčlenili 50 milionů korun. Neubírá to ale na důležitosti a zajímavosti ostat­ním záměrům. Zmíněné projekty jsou navíc pouze zlomkem toho, co by se v příštích letech mělo uskutečnit, aby­chom postupně zastavili odliv obyva­tel, zpříjemnili bydlení a život ve městě a přilákali do Ostravy talentované lidi,“ podtrhl Tomáš Macura.

Podrobnosti o strategickém plánu najdete na www.fajnova.cz. (bk)

Město rozjíždí kampaň Zdravě po Ostravě


Nech auto doma a svez se radši tramvají. Asi takové je motto nové informační kampaně města Zdravě po Ostravě, která má motivovat ob­čany, aby zejména při zhoršených rozptylových podmínkách více pou­žívali veřejnou hromadnou dopravu a méně tu individuální.

Cíle kampaně jsou zřejmé. Kvalita životního prostředí a ovzduší je vní­mána jako významný faktor, který ovlivňuje zdraví obyvatel, kvalitu života, prosperitu a atraktivitu re­gionu. Důležitou oblastí, která má na kvalitu životního prostředí vliv, je doprava. Ta patří mezi tři klíčové faktory, které stav ovzduší ovlivňují. Platí proto jednoduchá rovnice – méně aut, čistší vzduch.

Projekt Zdravě po Ostravě jde sa­mozřejmě dál. Snaží se prezentovat také možnosti alternativních druhů dopravy, které město znečišťují méně nebo vůbec. Jsou příno­sem pro prostředí, pro naše zdraví a mnohdy ještě šetří peněženku. Podrobnosti o projektu lze najít na webu www.zdravopostrave.cz nebo na facebooku www.facebook.com/zdravepoostrave.

S informačními stánky projektu se letos i napřesrok setkáte na nej­různějších akcích. Na podzimní a zimní měsíce je naplánována akce Nech auto doma, při níž budou ři­diči informováni o vlivu osobní au­tomobilové dopravy na stav ovzduší ve městě. Projekt Zdravě po Ostravě je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České repub­liky a Ministerstvem životního pro­středí. (bk)

Den otevřených dveří


s prohlídkou prostor Nové radnice a výjezdem na vyhlídkovou věž
Pátek 28. října od 13 do 18 h


Strana 2

Chystají se změny v dopravě, které řidičům usnadní pohyb ve městě

Sjednocení zásad parkování v centru


Usnadnit lidem přístup do centra a zá­roveň vnést pořádek do systému parko­vání. Takový je cíl plánovaných změn v takzvané statické dopravě ve středu Ostravy. Tím hlavním nástrojem má být parkování v centru krajského města na určitou dobu zdarma.

„Lidé díky tomu získají ‚gratis‛ čas na vyřízení svých záležitostí, schůzku, oběd, nákup či návštěvu kulturní akce. Místa, kde bude možné volně stát, se zatím vytipovávají,“ informoval radní města Ostravy pro dopravu Lukáš Semerák. Dalším krokem bude sjedno­cení cen za dlouhodobé parkování v cen­tru. Nyní se cena předplaceného stání pohybuje mezi 1000 až 1800 korunami měsíčně, výhledově by se měla sjednotit asi na 800 korunách, což představuje asi 40 korun na pracovní den.

Do třetice budou ceny za pla­cená stání v centru odstupňovány podle lukrativnosti a vytíženosti daného parkoviště. Logicky čím blíže k centru, tím vyšší cena. Uvažuje se o hodinových sazbách 20, 30 a 40 ko­run. Motoristé si tak budou moci vy­brat, zda si raději připlatí, anebo do­jdou kousek pěšky.

„Se zavedením těchto změn počí­táme od letošního prosince,“ upřesnil Lukáš Semerák, který v nich nevidí nějakou dopravní revoluci, ale spíše zavedení řádu v parkování. Právě v zá­věru roku přestanou platit často histo­rické nájemní smlouvy s provozovateli parkovišť, konkrétně se společností Garáže Ostrava, které město vypově­dělo koncem srpna. (bk)

Ze zasedání zastupitelstva města Ostravy


Praxe předřazování programových bodů na jednáních Zastupitelstva města Ostravy, k nimž chtějí vystoupit občané, na ranní část jednání, skončí. Na svém 19. zasedání o tom 1 4. září rozhodli městští zastupitelé.

V platnosti zůstává usnesení jedna­cího řádu, že vždy po první přestávce zhruba od 11.30 h je zařazován bod Dotazy, připomínky a podněty občanů, který je určen pro vystoupení občanů, jež se netýkají konkrétní projednávané věci. Pokud ale bude chtít občan vy­stoupit k programovému bodu, bude muset počkat, až tento přijde na řadu.

„Postupně jsme dospěli do fáze, kdy na základě požadavků jednoho až dvou občanů bylo předřazováno až de­set bodů programu, jednání zastupi­telstva se stávalo neefektivním a tato praxe ztratila smysl,“ vysvětlil důvod změny primátor Tomáš Macura.

Zářijové Zastupitelstvo města Ostravy projednalo více než devět de­sítek programových bodů. Obsáhlejší diskusi vyvolal návrh na změnu tzv. místního koeficientu, který ovlivňuje výpočet daně z nemovitostí. Debata se rozvinula i přesto, že předsedající schůze Tomáš Macura návrh z pro­gramu jednání stáhl.

„Jedná se o závažné rozhodnutí, na kterém by měla vládnout širší shoda napříč politickým spektrem. Té se nám nepovedlo dosáhnout a nepovažujeme za správné prosadit takto důležitý ná­vrh pouze koaliční většinou,“ konsta­toval primátor.

Navrhované zvýšení místního koefi­cientu, s nímž souhlasí 22 z 23 ostrav­ských městských obvodů a které pro­sazuje sbor starostů v čele se starost­kou obvodu Mariánské Hory a Hulváky Lianou Janáčkovou, by se promítlo do zvýšení daně z nemovitostí zejména pro firmy a podnikatelské subjekty. Předpokládaný výnos okolo 200 mi­lionů korun by nahradil očekávanou ztrátu z omezení hazardu a posílil roz­počty obvodů, které jsou příjemcem této daně. (bk)

Aktuálně

Oslava vzniku Československa

V pátek 28. října v 10 hodin zve statu­tární město Ostrava občany na pietní akt k 98. výročí vzniku Československé republiky. Proběhne u památníku bitvy u Zborova v Husově sadu v Moravské Ostravě. Zazní projevy u příležitosti státního svátku spojeného s obnove­ním naší národní a státní svrchovanosti v roce 1918. Představitelé kraje, města, ostravských obvodů, politických stran, společenských organizací, Armády ČR aj. uctí památku hrdinů, kteří položili životy v boji za svobodu. (vi)

Volby: 7. a 8. října

V pátek a sobotu 7. a 8. října volíme na ce­lém území města Ostravy kandidáty do zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Svého zástupce do Senátu Parlamentu ČR v obvodu číslo 70 vybí­rají pouze občané ostravských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Lhotka, Hošťálkovice, Nová Ves, Petřkovice, Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice, Michálkovice, Vítkovice, Hrabová, Nová Bělá a Stará Bělá. Případné druhé kolo senátních vo­leb se uskuteční 14. a 15. října. (vi)

Město pronajme radniční restauraci

Rada města Ostravy na svém zasedání 27. září rozhodla o záměru města pro­pachtovat (pronajmout) části pozemku, jehož součástí je budova č. p. 1803 v ob­jektu Nové radnice na Prokešově náměstí s radniční restaurací a radničním bufetem včetně vybavení. K restauraci s kuchyní, sklady a zázemím pro zaměstnance pa­tří pozemek zahradní restaurace s ma­lým dětským hřištěm. Součástí pachtu je inventář restaurace a bufetu, který si zájemci mohou do 21. 10. 2016 prohléd­nout po dohodě s paní Ivanou Klímkovou (tel. č. 599 443 451) z majetkového odboru Magistrátu města Ostravy. (r)

Zastupitelstvo se sejde podvacáté

Zasedání Zastupitelstvu města Ostravy, v pořadí dvacáté v tomto funkčním ob­dobí, se uskuteční ve středu 19. října od 9 hodin. Jednání je veřejné a občané ho mohou sledovat z galerie u jedna­cího sálu v Nové radnici. Podrobnosti ze schůze přineseme v listopadové Ostravské radnici. Kompletní dokumenty najdete po 31. 10. na webu www. ostrava.cz v sekci Úřad-Město a jeho or­gány-Zastupitelstvo města. (r)


Strana 3

Likvidace zbývajícího obsahu lagun a sanace území po bývalé rafinerii Ostramo má trvat až deset let

Město neustoupí: jedině úplná dekontaminace zeminy


O čem se mluví

Jedinou vhodnou metodou sanace kon­taminované zeminy po odtěžení kalů z ropných lagun po bývalé rafinerii mi­nerálních olejů Ostramo je její úplná de­kontaminace. O stanovisku Rady města Ostravy informoval primátor Tomáš Macura.

Ministerstvo životního prostředí zú­žilo počet navrhovaných variant, jak na­ložit se znečištěnou zeminou, z původ­ních 19 na tři a vyžádalo si k nim opět stanovisko města. První varianta po­čítá s prostým zapouzdřením lagun, to znamená s bezpečným zakonzervová­ním znečištěné zeminy. Stálo by to asi 1,2 miliardy korun a trvalo 7,5 roku. Druhá varianta je podobná, předpo­kládá však navíc chemickou stabili­zaci kontaminované zeminy. Práce by v tomto případě vyšly na 1,5 miliardy korun a trvaly by zhruba 10 let. Třetí va­rianta počítá s kompletním vyčištěním zeminy metodou termické desorpce. Práce by probíhaly také deset let, ale jejich cena by byla 2,3 miliardy korun.

„My jako město z pochopitelných důvodů preferujeme toliko variantu číslo tři. Pouze ona umožní zbavit znečištěnou zeminu kontaminantů v ta­kovém rozsahu, aby přestala být hroz­bou pro životní prostředí a aby bylo možné tyto pozemky rozumným způ­sobem využít,“ uvedl Tomáš Macura.

O tom, zda tato varianta skutečně projde, rozhodnou ministerstva život­ního prostředí a financí. Řešení pro­blému kontaminovaných zemin se na­víc oddálí v čase vzhledem k požadavku na zpracování studie vlivu na životní prostředí (EIA) při odtěžování tzv. nad­bilančních kalů, které má na základě vítězství ve výběrovém řízení provést pražská společnost AVE CZ odpadové hospodářství. Podle názoru primátora může jít o jeden rok.

Ropné laguny po Ostravské rafine­rii minerálních olejů jsou jednou z nej­větších ekologických zátěží na území České republiky. Průmyslová výroba zde začala v závěru 19. století, provoz skončil v roce 1996. Z lagun bylo vytě­ženo zhruba 200 tisíc tun kalů, jenže se ukázalo, že v nich jsou další desítky ti­síc tun odpadu, se kterými se původně nepočítalo. Právě tyto takzvané nadbi­lanční kaly bude odstraňovat společnost AVE CZ. Podle uzavřené smlouvy má jít o více než 91,5 tisíce tun kalů. (bk)

28. října zveme na radnici


U příležitosti 86. výročí zahájení provozu ostravské Nové radnice se v pátek 28. října otevřou její repre­zentační prostory a vyhlídková věž. Od 13 do 18 hodin si můžete pro­hlédnout sál zastupitelstva, měst­ské rady, obřadní síň i pracovnu pri­mátora. Na vyhlídkovou věž vyje­dete výtahem zdarma až do 19 hodin. Na Prokešově náměstí budou připra­veny expozice městského projektu Zdravě po Ostravě! Prohlédnout si můžete ekologický autobus na CNG, elektrobus, imisní měřicí vůz, k dis­pozici budou rotopedy, kolárna s možností forenzního označení kola pomocí syntetické DNA a další atrakce. (vi)

Oživení opuštěných prostor


Ostrava usiluje o využití prázdných nebytových prostor v centru města a hledá nové způsoby, jak toho dosáh­nout. Jednou z cest je zapojení do me­zinárodního projektu REFILL (znovu­naplnění), který se zaměřuje na uží­vání opuštěných budov, ploch a prostor prostřednictvím krátkodobých proná­jmů. Právě v jednom z těchto objektů ve Střelniční ulici 1 o tom 21. září infor­movala náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Projekt REFILL je zatím uskuteč­ňován v devíti evropských městech. Jeho smyslem je nabízet nevyužívané budovy, plochy a prostory tzv. startupům a zájemcům o podnikání k do­časnému užívání za výrazně zvýhod­něných podmínek. Během proná­jmu si zájemce ověří životaschopnost plánovaných aktivit a získá praktické zkušenosti z jejich realizace. Ostrava je na začátku cesty.

„Dosud se uskutečnily dvě schůzky podpůrné pracovní skupiny, která chce tyto prostory zmapovat a připravit web projektu, na kterém vyvěsí jejich se­znam. Jedním z cílů projektu je oži­vení centra, proto se v první etapě sou­středíme na historické jádro Ostravy a přilehlé ulice. Pokud se ale systém osvědčí, rozšíříme ho i do jiných měst­ských částí,“ konstatovala Šebestová.

Do budoucna by Ostrava měla zajistit koordinátora, který by dočasné užívání prázdných prostor organizoval, zvažo­vaný je také vznik speciálního fondu, z něhož by město na dočasné nájmy při­spívalo a dále tak zvýhodnilo podmínky účasti v projektu. (bk)

Lépe prezentujme ostravské přednosti


Na dvě desítky osobností z oblastí podnikání, obchodu, školství, kul­tury a společenského života se 16. září setkaly s představiteli vedení města v čele s primátorem Tomášem Macurou a jeho náměstky, aby diskutovali o vizi Ostravy do roku 2030 a zlepšení ima-ge města.

Hlavním tématem byla propagace Ostravy, posílení její identity a pozi­tivní změny image. Diskuse podložená zkušenostmi i zajímavými daty z prů­zkumů mezi veřejností ukázala, že Ostrava je často neprávem vnímána negativně a má do budoucna při zlepšo­vání své pověsti na čem stavět. Do de­baty přispěli biskup František Lobkowicz, ředitelka festivalu Colours Zlata Holušová, rektor VŠB-TUO Ivo Vondrák, generální ředitel Tieto Czech Petr Lukasík, architekt Ondřej Vysloužil a další účastníci.

Konkrétní výstupy ze schůzky, stejně jako rodící se vize, budou zapra­covány do vznikajícího strategického plánu města na léta 2017–23 a další období, který se připravuje pod znač­kou fajnOVA. Příprava strategie se po­malu blíží do finále, má být hotova do konce tohoto roku.

O všech akcích a dalších podrob­nostech více na www.fajnova.cz.  Jana Krátká

Dotační titul na podporu rodin


Ostrava se snaží být městem přátel­ským k rodinám. Důkazem je i nový dotační program zaměřený na pod­poru prorodinných aktivit, posilování mezigeneračních vztahů a vytváření podmínek pro zdravý vývoj rodin, který schválili 14. září zastupitelé.

O finanční příspěvek na syste­matickou činnost nebo jednorá­zové akce v oblasti utváření prorodinného prostředí mohou v době od 17. do 31. října tohoto roku žádat fyzické i právnické osoby s výjim­kou škol, školských zařízení a or­ganizací spadajících do působnosti města a městských obvodů.

S návrhem na vypsání nového dotačního titulu přišla komise pro rodinnou politiku rady města, která chce obsah aktivit popsaných v žádostech využít také k lepšímu poznání a definování priorit ob­čanů v oblasti rodinné politiky, jež budou začleněny do připravova­ného strategického plánu rozvoje města. (bk)


Strana 4

Střípky

JAN BARTOŠEK NA RADNICI. Místopředseda Poslanecké sně­movny Parlamentu ČR Jan Bartošek (vlevo na snímku B. Krzyžanka) zavítal 2. září během své pracovní návštěvy města Ostravy a Moravskoslezského kraje do Nové radnice. Významného představi­tele zákonodárného sboru přijal ná­městek primátora pro oblasti kul­tury a volného času Zbyněk Pražák. Hosta informoval o úkolech, které vedení krajského města v součas­nosti plní v ekonomické, společen­ské, kulturní, sociální a dalších ob­lastech. Zmínil se také o projektech zaměřených na podporu vysokého školství a přípravě projektu strate­gického rozvoje města na léta 2017 až 2023 a další období. (vi)

PROJEKT SSN POKRAČUJE. Sedmý ročník konference k systému sdružených nákupů (SSN), který využívá město Ostrava a jím zřizované organizace, proběhl 22. září a nesl podtitul Projekt SSN pokračuje. Více než stovku zástupců města, magistrátu, obvodů a měst­ských organizací pozdravil primá­tor Tomáš Macura. Mimo jiné jim popřál, aby si z jednání odnesli nové impulsy pro oblast nakupo­vání. Resortní náměstek primátora Radim Babinec ve své prezentaci (na snímku P. Havránka) zhodnotil, v čem byl SSN v roce 2015 úspěšný, jakých úspor se docílilo. Načrtl jeho další směřování. Oceněny byly nej­lepší organizace s ratingovým hod­nocením A++. (ph)

PARTNEŘI ZE ZEMÍ V4. Od 22. do 24. září proběhlo v Ostravě se­tkání partnerských měst zemí Visegrádské čtyřky (V4) polských Katovic, slovenských Košic, ma­ďarského Miškovce a Ostravy. Představitele delegací (vpravo je náměstek primátora Katovic Waldemar Bojarun na snímku B. Krzyžanka) přijal v Radnici města Ostravy náměstek primátora Michal Mariánek. Program zpestřilo spor­tovní klání v Ozdravném centru Ještěrka v Bartovicích, prohlídka zajímavostí Dolní oblasti Vítkovice a dalších atrakcí města. Setkání zá­stupců samospráv Katovic, Košic, Miškovce a Ostravy se konají kaž­doročně v jednom z partnerských měst. (vi)

KÁVA S PRIMÁTOREM. Seriál posezení u „fajnové“ kávy s primá­torem pokračoval poslední zářijové úterý v kavárně Luna v Zábřehu v obvodu Ostrava-Jih. Ostravané přišli s Tomášem Macurou diskutovat o projektu fajnOVA, přípravě strategického plánu rozvoje města. Zajímali se třeba o úpravu parků a zeleně obecně, o instalaci chyt­rých zastávek, plánování cyklostezek, lanovky nebo využití měst­ských jatek. Tomáš Macura před­stavil mimo jiné plány na přeměnu náměstí Republiky, kde má vyrůst okružní křižovatka a náměstí na­místo točny trolejbusů. Počítá se také s parkovacím domem a za­stávkou městské hromadné dopravy před nemocnicí. (vi)

Problémy způsobují hlavně neukáznění řidiči


Nádražní ulice

Druhá etapa rekonstrukce Nádražní ulice v úseku mezi ulicemi 28. října a Stodolní pokračuje podle stanove­ného harmonogramu. V srpnu byla ukončena úplná výluka tramvajové dopravy a v rámci zkušebního pro­vozu ulicí opět jezdí tramvaje. Stavební práce v současné době pokračují rekonstrukcí chodníků, následovat bude pokládka asfaltu nové komuni­kace. Předpokládá se, že stavební práce budou ukončeny do prosince letošního roku. „Problémy způsobují neukáznění řidiči osobních vozidel, kteří i přes zá­kazy vjíždějí na stavbu a komplikují průběh stavebních prací – pokud na­víc neomezí i tramvajovou dopravu,“ postěžovali si zástupci stavbařů. (r)

Změna ve vedení dopravního podniku


Novým čle­nem a předse­dou tříčlenného představenstva Dopravního podniku Ostrava a. s. (DPO) byl zvo­len Daniel Morys, do té doby generální ředitel a jednatel společnosti ČEZ Energetické služby. Ve funkci nahra­dil Romana Kadlučku, kterému 30. srpna skončilo funkční období. Návrh na změnu ve vedení městské obchodní společnosti schválilo 14. září městské zastupitelstvo. Rada města Ostravy vy­slovila Romanu Kadlučkovi za více než pětiletou práci pro DPO poděkování. Devětatřicetiletý Daniel Morys vystu­doval Obchodně podnikatelskou fa­kultu Slezské univerzity v Opavě, titul MBA získal na John Moore Liverpool University. „Od jeho jmenování si sli­bujeme vnesení manažerského prvku do řízení dopravního podniku a lepší práci s lidmi. Zapotřebí je také zvlád­nout modernizaci strojového parku, ze­jména tramvajového, kde se podniku dlouhodobě nedaří. A věřím, že jeho po­měrně mladý věk, nadhled a zkušenosti z vedení jiné velké firmy by mohly po­moci i lepšímu vnímání DPO mezi veřejností,“ uvedl k vítězi výběrového ří­zení, do něhož se přihlásilo celkem de­set kandidátů, radní města pro dopravu Lukáš Semerák.  Text a foto: (bk)

Green Light: šance pro mladé a podnikavé lidi


VŠB–Technická univerzita ve spolu­práci s ostravskými vysokými školami pořádá 4. ročník bezplatného akcele­račního programu na podporu podni­kání Green Light. Na vybrané účast­níky čekají tři měsíce plné workshopů, přednášek a konzultací s odborníky z praxe. Smyslem akce je podpořit ze­jména vysokoškolské studenty k reali­zaci vlastních podnikatelských záměrů. Týmy se mohou hlásit do 31. října 2016, program bude probíhat od listo­padu 2016 do konce ledna 2017. Více na www.greenlight.vsb.cz. (vč)

Ostrava v Mnichově


Město Ostrava se od 4. do 6. října po­patnácté zúčastnilo prestižního vele­trhu nemovitostí a investičních příle­žitostí v německém Mnichově. Nový investor v průmyslové zóně Ostrava- Mošnov firma Hyundai Mobis napo­vídá, že zájem o město a region roste. V bavorské metropoli Ostrava prezentovala také novinky v projektu vědecko-technologického parku, Centrum excelence IT4Innovations se superpočítačem Salomon, zá­měr propojení historického centra města s Černou loukou, okolím řeky Ostravice a další projekty. (av)

Magistrát města Ostravy


Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
Spojovatelna: tel. č. 599 444 444
Kontaktní centrum: tel. č. 599 499 311, 844 12 13 14
(zvýhodněný tarif partnerské linky Bluetone). V pracovní dny od 7.00 do 17.00 hodin budete spojeni s operátory call centra, mimo úřední hodiny lze využít automatického podávání informací. E-mail: info@ostrava.cz.

Call centrum zajišťuje poskytování informací v agendách: občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů, evidence silničních vozidel, komunálního odpadu (poplatky a svoz), živnostenského úřadu, sociálních věcí a zdravotnictví, ověřování podpisů a listin, parkovacích karet, poskytování kontaktních údajů na pracoviště úřadu města.


Strana 5

Se začátkem školního roku odstartoval i nový projekt města Ostravy

Slabší žáci si zaslouží pomoc


Vzdělávání

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava. Slavnostní zahájení projektu s tímto názvem se uskutečnilo 1. září v prostorách Nové radnice. Úvodní slovo pronesla vedoucí odboru školství a sportu magistrátu Sylva Sládečková.

K členům realizačního týmu pracu­jícího pod vedením projektové mana­žerky Jiřiny Chlebkové, představitelům zapojených škol a odborníkům spjatým s projektem – školním psychologům, speciálním pedagogům, sociálním pe­dagogům, školním asistentům a garan­tům rozvoje spolupráce a sdílení dobré praxe – promluvil náměstek primátora pro oblast sportu, školství a vzdělávání Martin Štěpánek. Vyslovil jim plnou podporu a popřál hodně štěstí při do­sahování stanovených cílů. Součástí oficiálního zahájení projektu bylo ško­lení z bezpečnosti práce a vzájemné se­známení zúčastněných odborníků.

Projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava řeší prioritně aktivity zaměřené na vzdělá­vání současných žáků základních škol ohrožených školním neúspěchem. Jeho záměrem je zejména zvýšení úspěš­nosti dětí pocházejících ze socioeko­nomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí a zlepšení připra­venosti škol na práci s nimi. Projekt pokrývá téměř 11 tisíc žáků a účastní se ho více než 850 pedagogických pra­covníků na 28 školách. Předpokládané ukončení realizace se datuje k 31. čer­venci 2019. (akr)

Magistrát a OIS pro společný newsletter


V rámci spolupráce Magistrátu města Ostravy a Ostravského informačního servisu bylo dohodnuto sloučení do­savadních turistických newsletterů. Vznikne jeden, na kterém se budou po­dílet oba subjekty.

Důvodem je fakt, že se informace o akcích často opakovaly a existo­valy tak dva tematicky i obsahově podobné elektronické zpravodaje. Nový newsletter má být atraktivní a přehledný. Jeho součástí budou po­zvánky na zajímavé akce následují­cích 2 až 3 týdnů, užitečné odkazy, poznávání míst v Ostravě i reakce zahraničních návštěvníků města. Pokud máte originální autentickou fotku Ostravy a měli byste zájem ji v turistickém newsletteru publikovat, kontaktujte nás na e-mailu mdedkova@ostrava.cz. Více na www.ost­rava.cz/cs/turista. (md)

Z vil budou památky


Městská rada vyslovila souhlas s prohlášením dvou historických domů v areálu městské nemocnice na Fifejdách za kulturní památky. Vila v Nemocniční ulici č. 18 i budova v Hornopolní ulici č. 7 jsou díly ostrav­ského architekta a stavitele Bohumila Židlického a jsou ve vlastnictví města. První pochází z roku 1894, druhá z let 1900–1901. Obě jsou autenticky do­chované, mají zachovalé fasády a in­teriéry včetně schodišť s kovovým zá­bradlím a zdobenými dveřmi se zárub­němi. (bk)

Hledá se manažer Řemeslného inkubátoru

Na Hlubině otevřou dílnu


Na přelomu letošního a příštího roku bude v areálu bývalého Dolu Hlubina otevřena sdílená řemeslná dílna pro ve­řejnost. V dílně bude možné tvořit s pro­fesionálními stroji a nářadím pro práci se dřevem, kovem, keramikou, papírem, textilem, kůží, ale také s vybavením pro vyspělé technologie, jako jsou gravíro­vání a 3D tisk.

Aktuálně se pro inkubátor hledá manažer, silná osobnost, organizačně zdatná s výbornými komunikačními schopnostmi a nadšením pro řemeslnou výrobu a dílnu. Náplní práce je vedení, koordinace a motivování týmů zaměst­nanců Řemeslného inkubátoru, dále re­alizace, organizace a odpovědnost za chod projektu. Součástí funkce je jednání s partnery a dodavateli, propa­gace a prezentace výsledků projektu.

Požaduje se vysokoškolské či stře­doškolské vzdělání ekonomického nebo technického směru, zkušenosti s vede­ním lidí minimálně 5 let, anglický jazyk na komunikativní úrovni, uživatelská znalost PC, řídící, organizační a rozho­dovací schopnosti, samostatnost, pro­aktivita a flexibilita.

Nabízí se zajímavé mzdové ohodno­cení, hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou a příležitost pro seberoz­voj. Životopisy zasílejte na e-mail: hr@mezisvymi.cz, Iva Vaculíková, tel. 730 872 617. (ph)

Bio popelnice se dočkal také primátor


Životní prostředí

Hit letošní sezóny, bio popelnici zdarma, má už více než 63 procent os­travských majitelů rodinných domků se zahrádkou. Dočkal se jí i primá­tor Tomáš Macura, byť si na ni mu­sel počkat.

„Těšil jsem se na bio popelnici už od jara, ale dostal jsem ji teprve kon­cem léta, protože OZO rozváželo bio popelnice postupně podle obvodů a Slezská Ostrava byla mezi posled­ními,“ říká Macura. Teď je však už spo­kojen a spolu s ním i dalších více než deset tisíc domkařů, které 240litrová hnědá nádoba s víkem propůjčovaná bezplatně městskou odpadovou společ­ností zbavila problému, co s posekanou trávou, listím, ořezem stromů a dal­ším biologicky rozložitelným odpadem. Jejich počet při tom dál roste, protože OZO stále přijímá a vyřizuje nové žá­dosti. Cílem je, aby napřesrok využí­valo bio popelnice 70 až 75 procent domácností, které pečují o zahradu. Dojde tak k dalšímu snížení podílu ze­leně v běžném komunálním odpadu, ale také ke zlepšení kvality ovzduší.

„Když totiž majitelé zahrádek nebu­dou trávu a listí pálit, omezí tím zplo­diny, které znečišťují ovzduší a zlobí sousedy. Životnímu prostředí ale pro­spějí i tím, že separovaný biologický odpad neskončí na skládce – OZO z něj totiž vyrábí kompost,“ podtrhuje ná­městkyně primátora pro životní pro­středí Kateřina Šebestová. Kompost OZO následně prodává jako hnojivo a nepotřebný odpad tak najde smyslu­plné využití. I proto odpadová společ­nost vyváží bio popelnice celoročně, byť v sezóně je to jednou za 14 dní, v období vegetačního klidu od prosince do března pouze jednou měsíčně.

„I mimo sezónu totiž mohou lidé ukládat do bio popelnic jakýkoliv bio­logicky rozložitelný odpad, důležité je pouze to, aby neprošel tepelnou úpravou,“ doplňuje ředitel OZO Karel Belda. (bk)

Snímky z letní fotosoutěže


Letní fotografická soutěž Aktivu BESIP města Ostravy Bezpečně po Ostravě zná své vítěze. Z prací 13 autorů vy­hodnotila porota jako nejlepší snímky Eduarda Honysze Bylo-li by libo trochu pomoci (dole), Martina Šimka Slepá bába, Sabriny Marvanová Neprojedu (nahoře), Nikoly Gorylové Vzájemný respekt a Ilony Hromádkové Folklor na cyklostezce. Cenu veřejnosti získala Sabrina Marvanová. Ceny vítězové pře­vzali na sousedských slavnostech Zažít Ostravu jinak! Tématem 5. ročníku soutěže byla (Ne)ohleduplnost na stez­kách a jeho cílem poukázat na to, jak se k sobě chovají chodci a cyklisté. Fotografie přihlášené do soutěže si lze prohlédnout na facebookové stránce Aktivu BESIP Ostrava. (jl)


Strana 6

Vedení města jednalo se zástupci policie, strážníků a nákupních středisek

Jde nám o bezpečná obchodní centra


Bezpečnější Ostrava

Bezpečné nakupování a parkování ve velkých ostravských obchod­ních centrech. Takové bylo téma ku­latého stolu, který se uskutečnil 23. září v Nové radnici v rámci projektu Bezpečnější Ostrava.

Zúčastnili se náměstek primátora Michal Mariánek, představitelé měst­ské policie, Policie ČR, dopravního pod­niku a ředitelé a zástupci nákupních středisek a ob­chodních řetězců: OC Karolína, Avion Shopping Park, Forum Nová Karolina, Globus ČR, SC Futurum, Ahold Czech Republic. Vedle rozboru aktuální situace se účastníci schůzky dohodli na plánu akcí a aktivit v tomto a příštím roce, ze­jména v období Vánoc a Velikonoc. Vedle zvýšené přítomnosti policistů a stráž­níků půjde především o informační kam­paně, které budou seznamovat zákaz­níky se zásadami bezpečného chování v prodejnách i na parkovištích. Kromě infoletáků budou připraveny zvukové spoty, výstupy na facebook a weby ob­chodních center.

Zástupci nákupních středisek vyjádřili zájem na spolupráci na akci Bezpečnější Ostravy Bezpečné obchodní centrum. Tento certifikát získají nákupní stře­diska, která aktivně spolupracují s bezpečnostními složkami a městem a starají se nejenom o bezpečnost svého zboží, ale také svých zákazníků. (bk)

Nakupování může přinášet i rizika


Nakupování je zpravidla spojeno s příjemnými pocity, které přispívají ke ztrátě koncentrace. Pokud se cítíme příjemně, cítíme se bezpečně a nezra­nitelně a naše ostražitost je oslabena. Přitom nakupování může přinášet i bezpečnostní rizika. Nejčastějšími ne­příjemnostmi, jaké nás mohou potkat v džungli obchodů, obchůdků, scho­dišť, zákoutí, toalet, parkovišť a vý­tahů, jsou drobné krádeže. Stávají se ale i závažnější činy jako loupež nebo znásilnění. Všímejme si proto svého okolí a nepomáhejme zlodějům svou nepozorností. Neboť osoby, které se dopouštějí krádeží, nejsou na první pohled rozpoznatelné. Jedná se jak o muže, tak o ženy, o sociálně slabé, ale také o sociálně velmi dobře situ­ované. Věková hranice je takřka neo­mezená, od dětí po seniory. Prevencí je nechodit nakupovat sám. (mpo)

Sebeobrana pro ženy a dívky


Městská policie Ostrava (MPO) zve zá­jemkyně na Kurz sebeobrany pro ženy a dívky starší 15 let, pořádaný v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Kurz povedou zkušení instruktoři v ob­jektu bývalého ředitelství MPO v ulici Hlubinské 6 v Ostravě.

První lekce se uskuteční 11. října, poslední, desátá bude slavnostně za­končena 13. prosince 2016. Do kurzu se lze přihlásit pouze po vyplnění a po­depsání závazné přihlášky. Pro bližší informace volejte na telefonní číslo 720 735 125. Kapacita kurzu je ome­zena na třicet účastnic. (mpo)

Vyšly policejní antistresové omalovánky

Pro relaxaci i poučení


Milovníci antistresových omalovánek si teď mohou vybrat i z nabídky mo­ravskoslezské policie. Pravděpodobně vůbec první policejní knížečky na vy­barvování jim navíc přinesou nejenom potěšení, ale také poučení. Dozvědí se z nich o projektech Krajského ředitel­ství policie Moravskoslezského kraje a získají kontaktní údaje na jednotlivé skupiny tisku a prevence. Grafickou podobu v omalovánkách získal napří­klad projekt Bereš? Zemřeš!, infor­mující o rizicích spojených s užíváním omamných a psychotropních látek, projekt Řídím bez opice, určený řidi­čům, nebo projekt Kdo s koho, zamě­řený na prevenci majetkové trestné čin­nosti. V další části publikace lze najít motivy spojené se služební kynologií, dopravní službou, činností krimina­listických techniků, operačního stře­diska a další. Omalovánky tak mohou být nejenom nástrojem relaxace, ale také netradičním zdrojem informací pro pedagogy, osoby zajišťující preven­tivní akce pro seniory a vlastně celou dospělou veřejnost.

Autorkou policejních antistreso­vých omalovánek je výtvarnice Šárka Nogová, která ilustrovala už i mezi dětmi a učiteli oblíbené Policejní po­hádky. Tato kniha moravskoslezské po­licie je distribuována na další krajská policejní ředitelství a bude tak dostupná na území celé republiky. Publikace vy­daná v nákladu 14 500 kusů je již nyní k mání ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. (pčr)

Službu v jedné z nejuznávanějších městských policií v ČR nastoupilo 16 nováčků

‚Slibujeme!‘ zaznělo sborově pod věží


Šestnáct nových strážníků Městské po­licie Ostrava složilo 15. září slib před primátorem Tomášem Macurou. Službu v řadách jedné z nejuznávanějších měst­ských policií v naší zemi začali nováčci, mezi kterými jsou také čtyři ženy, vyko­návat po završení tříměsíčního výcviku. V jeho průběhu si osvojili právní normy potřebné pro výkon povolání strážníka, absolvovali střeleckou a taktickou pří­pravou, výcvik sebeobrany. Ke konci měsíce září pracovalo v Městské policii Ostrava 709 strážníků, což je o sedm­desát více než na začátku tohoto voleb­ního období. (vi)

Stalo se

SENIOR LINKA POMOHLA. V oba­vách o své zdraví aktivovala 70letá se­niorka ze Zábřehu tlačítko nouze. Ženě se po půlnoci udělalo nevolno a ob­tížně dýchala. Hlídka městské policie byla za okamžik na místě a setrvala se ženou do příjezdu lékaře. Od začátku roku vyjížděli strážníci k 111 aktivova­ným Senior linkám. Ve 26 případech přivolali záchranáře.

STRÁŽNÍK V CIVILU ZASÁHL. Volání o pomoc upoutalo pozornost strážníka, který v době svého volna nakupoval v prodejně sportovních potřeb v Zábřehu. Zloděj značkových bot v ceně 1299 Kč napadl pracovníka bezpečnostní agentury i zaměstnance prodejny, kteří se mu pokusili zabránit v útěku. Lup chtěl muž odnést za ka­ždou cenu a nezdráhal se proti ostraze použít slzotvorný prostředek. Násilník čelí podezření ze spáchání trestného činu.

RVAČKA MEZI SOUSEDY. Kvůli sporu dvou sousedů vyrazili krátce po půlnoci strážníci do jednoho z domů v Zábřehu. Boucháním do dveří zde chtěl 71letý senior učinit přítrž rušení nočního klidu, jehož původcem byl 26letý mladík. Po vzájemné potyčce skončil starší z mužů s tržnou ranou na hlavě. Událost šetří Policie ČR.

KRADL KONDOMY. Kuriózní krá­deží se zabývali strážníci v prodejně potravin v Moravské Ostravě. Mladík se zde pokusil odcizit několik prezerva­tivů. Zloděje, který nekradl poprvé, od­halil pozorný pracovník bezpečnostní služby. (mm)


Strana 7

První říjnový týden proběhl ve znamení Evropských dnů handicapu

Důležité je nikdy neztrácet naději


Autismus není výchovná chyba ani ro­dičovské selhání. Při péči o autistické dítě je důležité nikdy neztrácet naději, mozek se vyvíjí celoživotně. Tato slova psychologa Přemysla Mikoláše nejlépe vystihují atmosféru 24. Evropských dnů handicapu (EDH), které se usku­tečnily v prvním říjnovém týdnu.

Nosným tématem čtyřdenní mezi­národní akce, jejímž hlavním spon­zorem je město, byl totiž právě auti­smus a poruchy autistického spektra (PAS). Jak uvedla ředitelka EDH Olga Rosenbergerová z pořádající asociace Trigon Ostrava, jde o problematiku, která se v rodinách skloňuje stále čas­těji a jejíž význam roste v souvislosti s programem inkluze ve školství. Podporu mu vyslovilo i město.

„Poruchy autistického spektra jsou velmi aktuální téma z pohledu rozvoje sociálních služeb. Město soustavně usi­luje o posilování rané péče a rozvoj sítě služeb pro děti s postižením. Aktuálně zavádíme systém sociální rehabilitace pro děti s PAS a podporu rodinám, které pečují o děti s hendikepem, plá­nujeme dále rozšiřovat,“ vysvětlil ná­městek primátora Michal Mariánek.

Vedle mezinárodní konference a navazujících workshopů s praktic­kými ukázkami nácviku sociálních dovedností u dětí v mateřské škole a na prvním stupni základní školy se jedním z vrcholů stal slavnostní večer v Domě kultury města Ostravy, na kte­rém byla předána ocenění Křišťálový kamínek 2016 za nevšední aktivity lidí s hendikepem a práci osobností, které věnují lidem s postižením svůj čas a energii.

Ocenění získali vozíčkář Tomáš Pětník za úsilí o integraci dětí s po­stižením do společnosti, Kateřina Thorová za aktivity vedoucí ke zlepšení života lidí s poruchami autistického spektra, právnička Dagmar Zápotočná za aktivní činnost ve prospěch lidí s po­stižením a Zdeňka Šupíková za orga­nizování sportovních a společenských aktivit pro lidi s hendikepem. (bk)

MIKASA otevřela službu pro autisty


Nestátní nezisková organizace MIKASA se sídlem v Bozděchově ul. 4 v Moravské Ostravě otevřela novou službu. Sociální rehabilitace MIKASA se zaměřuje na osoby s funkčním au­tismem a Aspergerovým syndromem od 7 let výše. V rámci služby posky­tuje individuální a skupinové aktivity, nácviky dovedností, zprostředkování kontaktu s vnějším prostředím, akti­vizační činnosti, podporu v sociálním začleňování. Služba je poskytována jak v prostorách organizace, tak v přiroze­ném prostředí klientů. Více informací na www.mikasa-detem.cz, kontakt: tel. 730 513 405, e-mail: zastupce.pred­sedy@mikasa-detem.cz. (mp)

Jak na zlobivé děti


Přerůstá vám vaše dítě přes hlavu? Pomoc nabízí Centrum pro rodinu a so­ciální péči, které pořádá v době od 17. října do 12. prosince Kurz efektivního ro­dičovství. V rámci devíti lekcí konaných každé pondělí od 17 do 21 hodin v zábřež­ském areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity vás zkušení lektoři seznámí se způsoby a technikami, jak vést děti k zodpovědnosti a úctě k druhým, jak porozumět jejich potřebám a chování a jak podporovat jejich pozitivní chování a předejít tomu špatnému. Podrobnosti na www.prorodiny.cz. Centrum pro ro­dinu a sociální péči vzniklo v roce 1993 v Ostravě s cílem „podporovat manžel­ství, rodinu a mezilidské vztahy na zá­kladě křesťanských hodnot“. (bk)

Kdo dává, dostává


Máte rádi děti? Rádi si povídáte se star­šími lidmi? Dělá vám radost pomáhat druhým? Máte hodinu týdně, kterou můžete darovat? Přijďte na Jiráskovo náměstí 4 ve středu 5. nebo 12. října mezi 13. a 17. hodinou a staňte se dob­rovolníkem! Dobrovolnické centrum ADRA hledá ochotné lidi, kteří by se věnovali opuštěným a nemocným dě­tem a seniorům. Pouhou vaší přítom­ností a zájmem uděláte velkou věc pro obohacení života potřebných. Více informací na www.adraostrava.cz nebo na tel. 605 784 584. (zk)

Charita Ostrava

Dny proti chudobě

V rámci 11. ročníku Dnů proti chudobě proběhne 10. října od 8 h Ekumenické setkání v Centru sociálních služeb Armády spásy v Mariánských Horách, 11. října od 18 h pak setkání soci­álně vyloučených, pracovníků nezis­kovek, zástupců veřejné správy, po­litiků a veřejnosti v Charitním domě sv. Benedikta Labre ve Vítkovicích s názvem Setkání u společného ohně. Dny proti chudobě pořádají u příleži­tosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby Charita Ostrava a Armáda Spásy za podpory města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

Péče o nemocného

Charita Ostrava nabízí možnost bez­platné účasti na semináři Jak pečo­vat o nemocného člověka v domácím prostředí, který se uskuteční 20. října od 14 h v budově Hospice sv. Lukáše v ul. Charvátské 785/8 ve Výškovicích. Na setkání s profesionálními zdravot­ními sestrami se dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohybli­vostí, a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Proběhnou také praktické ukázky. Na školení se je třeba přihlásit předem u Mgr. Markéty Štěpánové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002, nebo e-mailem na cho.hospicova.poradna@charita.cz.

Podrobnosti k aktivitám Charity Ostrava najdete na webu http://ost­rava.caritas.cz. (dk)

Olepovačka pro charitní dílnu


Stroj na olepování hran výrobků z la­mina v hodnotě bezmála 400 tisíc ko­run zprovoznila 19. září ve své sto­lařské dílně Charita sv. Alexandra. Peníze na její zakoupení poskytly Moravskoslezský kraj, Nadace ČEZ a město Ostrava, které přispělo část­kou 80 tisíc korun.

„Udržet práci pro osoby se zdra­votním postižením je stále obtíž­nější, pokud bychom neinvestovali a nemodernizovali, ztratili bychom kon­kurenceschopnost,“ uvedl Pavel Folta, ředitel organizace, která zaměstnává ve svých chráněných dílnách okolo 55 osob s fyzickým, kombinovaným i psy­chickým postižením. Olepovačka pa­tří k základnímu vybavení stolárny, její provoz přispěje ke zrychlení, ale přede­vším zkvalitnění produkce z lamino de­sek. Pro obsluhu stroje bylo zaškoleno pět pracovníků. (bk)

Domov Čujkovova oslavil 45. výročí otevření


Sociální služby

Dne 30. června 1971 se stal pro prv­ních 166 seniorů Domov Čujkovova v Zábřehu místem, kde našli klid a zá­zemí pro svůj další život. V té době nesl název Domov soustředěné péče pro důchodce a byl jedním z prv­ních zařízení tohoto typu v tehdejším Československu. Postupem času se roz­růstal a měnil až do dnešní podoby. Jeho současná kapacita je 301 uživa­telů, kteří žijí ve dvou stejných šes­tipodlažních budovách propojených spojovacím traktem. Obě budovy jsou bezbariérové. V domově je k dispo­zici 97 jednolůžkových a 102 dvoulůž­kových pokojů. Domov je příspěvko­vou organizací města a poskytuje dva druhy pobytové sociální služby. Domov pro seniory je pro 245 osob, Domov se zvláštním režimem pro 56 osob.

Je až neuvěřitelné, že ode dne ote­vření domova uběhlo již 45 let! A je jen přirozené, že toto jubileum bylo důvo­dem pro oslavu. Ve čtvrtek 30. června jsme se sešli spolu s uživateli domova na zahradě budovy „A“, kde slavnostní odpoledne zahájila proslovem ředi­telka Magda Mertová. Po celé odpole­dne nám dělala společnost zvířata ze Zoo Ostrava a jejich přítomnost všechny potěšila. Nechybělo vystoupení mažo­retek, atmosféru zpříjemňovala skupina Albatros. Pro všechny bylo připravené bohaté občerstvení v podobě domácích koláčů, grilovaných párků, bramboráků a osvěžující zmrzliny. Jubilejní oslavy ukončilo společné vypuštění balónků, ke kterým si každý napsal své přání.  

Barbora Běčáková, sociální pracovnice

Vontorové tahy štětcem a životem


Vernisáž maleb na hedvábí Evy Farevy Vontorové s besedou v rámci cyklu Neobyčejné ženy proběhne 11. října od 15 h v galerii G v Charitním stře­disku Gabriel – komunitním cen­tru pro seniory v Čujkovově ulici v Zábřehu. Výstava potrvá do 8. lis­topadu. (dk)


Strana 8

Úspěch bezkontaktních platebních karet v městské hromadné dopravě

Padla hranice 100 tisíc jízdenek


Nový systém úhrady jízdného v ostrav­ské hromadné dopravě bezkontaktní platební kartou bez papírové jízdenky bilancoval dva měsíce ostrého provozu. Prvního září byla za cestování v prostředcích Dopravního podniku Ostrava (DPO) překonána hranice sto tisíc pro­daných jízdenek.

Hlavní výhodou ostravského systému je fakt, že negeneruje papírové jízdenky a při jeho využívání cestu­jící nepotřebují znát tarif ani cenu jízdného předem. Při nástupu přiloží kartu povinně, při výstupu nepovinně a odbavovací systém za ně spočítá opti­mální jízdné. Díky nastavení cestující nikdy nezaplatí více, než je cena denní jízdenky. Podle informace ze společ­nosti XT-Card, která pro KODIS zajiš­ťuje chod clearingového centra, nejú­spěšnějším dnem byl zatím 15. červe­nec. V den, kdy v Ostravě probíhal fes­tival Colours, bylo platebními kartami pořízeno 3857 jízdenek. Velice spokojeni jsou v DPO. „V sr­pnu bylo proti červenci pořízeno o 10 tisíc nepapírových jízdenek více. V pracovní dny se prodá více než 2 tisíce jízdenek denně. Pozvolna klesá prodej jízdného přes SMS. Cestující si n a nový systém zvykli a rádi j ej využívají,” říká Miroslav Albrecht, mluvčí DPO.

„Ostravské výsledky dokazují, že systém má obrovský potenciál. Registrujeme zvýšený zájem regio­nálních dopravců o připojení k němu. Počátkem roku 2017 se plánuje na­pojit opavský dopravce TQM a v prů­běhu roku pak minimálně dva další dopravci. Systém tak začne naplňovat naši vizi a nebude pouze moderním do­pravním řešením pro Ostravu, ale celý Moravskoslezský kraj,“ dodává Aleš Stejskal, jednatel společnosti KODIS, která funguje jako koordinátor pro­jektu bezkontaktního jízdného a za­jišťuje jeho proměnu na regionální do­pravní řešení.

Od 30. června do 31. srpna zapla­tili cestující v Ostravě „bezkontaktně“ 1 826 174 Kč za celkem 99 705 jízdenek, nejčastěji (12 161 jízdenek) nakupovali v tramvaji číslo 2 z Výškovic na hlavní nádraží. Více informací o placení jízd­ného bezkontaktními platebními kar­tami je k dispozici na webu ostravského Dopravního podniku: www.dpo.cz/ji­zdne/platebni-karta.html. (IW)

Zprávy z obvodů

Žáků mírně přibylo

PORUBA. Ve dvanácti základních školách zřizovaných obvodem Ostrava- Poruba usedlo 1. září do školních lavic 5700 žáků, což bylo o šedesát dětí více než v roce předešlém. Do jednatřiceti prvních tříd nastoupilo 693 dětí, což je v podstatě stejné číslo jako loni. (ot)

Radnice čeká na návrhy

MAR. HORY A HULVÁKY. Radnice obvodu Mariánské Hory a Hulváky vy­členila do tzv. participativního roz­počtu 1,5 milionu korun. Obyvatelé nyní rozhodnou, kam peníze v příštím roce zamíří. Rozpočet v roce 2017 by měl činit zhruba 200 milionů korun. Jak uvedla starostka Liana Janáčková, občané obvodu mohou přicházet s ná­vrhy a sami hlasováním rozhod­nou, které z nich se realizují. Musí se jednat o projekty v hodnotě od 5 ti­síc do půl milionu korun. Při setká­ních s občany se lidé dozvědí, jaké ná­vrhy mohou předkládat. Dvě už pro­běhla, další budou v ZŠ Gen. Janka (11. 10.) a v DTO na Mariánském nám. (18. 10.) vždy v 16.30 h. Více na www.radniceprolidi.cz. (er)

Rozšiřují kamerový systém

JIH. Na zvýšení bezpečnosti obyvatel obvodu se z nemalé části podílí kame­rový systém. Rada Ostravy-Jihu schvá­lila jeho rozšíření o pět kamer ve čtyřech lokalitách. Již nyní se ve třinácti loka­litách nachází dvacet kamer. Kam bu­dou nové umístěny? U ubytovny Soiva v Hulvácké ulici v Zábřehu, u Lidlu v Jugoslávské ulici nebo u zastávky MHD v ulici 29. dubna ve Výškovicích. Data budou přenášena na monitorovací pra­coviště městské policie. Občané se ne­musí obávat ztráty soukromí. Při otá­čení kamery jsou privátní zóny zakryty. Záznamy slouží pouze k odhalování pře­stupků či trestných činů. (mg)

Spolky na jedničku

HRABOVÁ. Vařením kotlíkových gulášů vyvrcholila 3. září akce Hravá Hrabová, kterou připravily spolky z ob­vodu Ostrava-Hrabová. Dorazili i hosté z Hrabové na Šumpersku. Po celý den probíhaly hry a soutěže pro děti i dospělé. Hrabovou proběhli závodníci v půlmara­tonu. Starostové obou Hrabových ocenili nejlepší guláše. Hlavní výhru si odvezli domácí velocipedisté, na Jesenicko za­mířila cena za nejvtipnější gulášový stá­nek. Mezi pěti sty návštěvníky znělo: ta­kovou Hravou Hrabovou jsme ještě ne­zažili! Text a foto: (pž)

Pro záchranu Jurkovičova symbolu Pusteven

Na Libušín přispěla i Ostrava


V březnu 2014 požár poničil dřevě­nou útulnu Libušín, jeden ze symbolů Pusteven v Beskydech, navržený ar­chitektem Dušanem Jurkovičem a ote­vřený v roce 1899. Zničena byla přede­vším umělecky hodnotná jídelna a její interiér.

Vedení Valašského muzea v přírodě v Rožnově p. R., kterému Libušín pa­tří, předalo letos v červenci provizorně nadkrytý objekt dodavateli. Při ob­nově památky budou stavbaři postu­povat cestou takzvané vědecké rekon­strukce ve třech etapách – od rozebrání ohořelého torza, zhotovení repliky rou­bení a střechy po dokončení včetně uměleckých detailů. Chata dostane po­dobu z roku 1925. S otevřením obnove­ného Libušína se počítá v polovině roku 2019. Rekonstrukce má stát 80 milionů korun.

Na obnovu národní kulturní pa­mátky Ostrava přispěla částkou 300 tis. korun. Město věnovalo peníze po­stiženým oblastem už v minulosti, např. při katastrofálních povodních nebo vý­buchu obytného domu ve Frenštátě pod Radhoštěm. (jš)

Už v létě budeme jezdit na sdílených kolech


Svézt se na „erárním“ bicyklu by­chom se mohli snad už koncem příš­tího léta. Samozřejmě, pokud vše pů­jde podle představ. Každopádně pro­jekt Bikesharing čili sdílení jízdních kol dostává už konkrétní obrysy.

Jak informovala náměstkyně pri­mátora Kateřina Šebestová, ještě v tomto roce by měla být vyhlá­šena veřejná zakázka na jeho zřízení a provozování. V první fázi by mělo vzniknout asi 40 odstavných míst s 300 koly v šířeji pojatém centru města, to znamená v oblasti mezi zoo a Slezskoostravským hradem na pra­vém břehu Ostravice a Novou rad­nicí, krajským úřadem a Dolními Vítkovicemi na straně levé. Zájemci by si mohli půjčit kolo na kterémkoliv stanovišti a vrátit ho na jiném. První půlhodina až hodina jízdy by měla být zdarma, pak bude cyklista platit malý poplatek srovnatelný s cenami MHD. Náklady na výstavbu systému v před­běžně odhadované výši 12 až 15 mi­lionů korun by měl nést dodavatel, město mu je vrátí v rámci plnění nej­spíš pětileté smlouvy na provozo­vání systému. Předpokládá se, že by v době trvání smlouvy platilo dodava­teli ročně asi 5 milionů korun.

Bikesharing je jednou z forem eko­logické a relativně rychlé dopravy, která může být alternativou k auto­mobilové a městské hromadné do­pravě. Přispěje ke snížení hluku a zne­čištění města zplodinami a současně ke zvýšení fyzické kondice uživatelů služby. (bk)


Strana 9

Statutární město Ostrava vyhlašuje výběrové řízení

programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostrava pro rok 2017 a 1. pol. roku 2018.

Lhůta pro podání žádosti na rok 2017 a 1. pol. roku 2018 je od 24. 10. 2016 do 6. 11. 2016.

Veškeré informace k výše uvedenému programu jsou k dispozici na www.ostrava.cz, sekce Odbor školství a sportu; Oddělení školství, nebo na www.ostrava.cz, Důležité odkazy; Dotace; Školství.

Statutární město Ostrava vyhlašuje výběrové řízení

na poskytnutí peněžních prostředků v oblasti kultury z rozpočtu města
- na jednoleté projekty pro rok 2017
- na víceleté projekty na období 2017–2020

Tematické okruhy:

1. Hudební a scénické umění
2. Literatura a publicistika, včetně ediční činnosti
3. Výtvarné umění, architektura a fotografie včetně ediční činnosti a výtvarných výstav
4. Kulturně vzdělávací činnost (např. výstavy, expozice, knihovnictví)
5. Ostatní kulturní aktivity, včetně multioborových projektů
6. Audiovizuální díla

Lhůta pro podání žádostí do výběrového řízení je od 17. 10. 2016 do 4. 11. 2016 do 13.00 hod.

Předpokládaná částka pro poskytnutí dotací je maximálně 40 000 000 Kč. O dotacích rozhodne zastupitelstvo města nejpozději do konce dubna 2017. Podmínky a formuláře na www.ostrava.cz / sekce Dotace.

Kontaktní osoby:
Bc. Jana Václavíková 599 443 074 jvaclavikova@ostrava.cz
Petr Adamek 599 443 263 padamek@ostrava.cz
Bc. Naděžda Brožková 599 443 231 nbrozkova@ostrava.cz

Statutární město Ostrava vyhlašuje

na základě usnesení zastupitelstva města č. 1251/ZM1418/19 ze dne 14. 9. 2016 výběrové řízení pro poskytování peněžních prostředků na rok 2017 na podporu aktivit v oblastech:

volný čas (kód KVA/VČ), podpora osob s handicapem (kód SVZ/H), prevence kriminality (kód SVZ/PK), protidrogová prevence (kód SVZ/PP), rodinná politika (kód SVZ/RP), sociální péče (kód SVZ/SP), zdravotnictví (kód SVZ/ZDRAV), školství (kód ŠaS/ŠKOL).

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2017 včetně témat podpory uvedených ve speciálních částech pro jednotlivé oblasti a žádosti jsou k dispozici na webových stránkách města Ostravy (www.ostrava.cz v sekci Dotace a na stránkách jednotlivých odborů poskytujících peněžní prostředky). Bližší informace k tomuto programu podají kontaktní zaměstnanci Magistrátu města Ostravy.

Odbor kultury a volnočasových aktivit (Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava)
Oblast volného času
Šárka Böhmerová 599 443 083 sbohmerova@ostrava.cz

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava)
Oblast podpory osob s handicapem
Ing. Petra Teichmannová 599 443 819 pteichmannova@ostrava.cz

Oblast prevence kriminality
Mgr. Tomáš Zmija 599 443 860 tzmija@ostrava.cz

Oblast protidrogové prevence
Mgr. Štěpán Vozárik 599 443 860 svozarik@ostrava.cz

Oblast rodinné politiky
Bc. Michal Sněhota 599 443 867 msnehota@ostrava.cz

Oblast sociální péče
Ing. Martin Petrášek 599 443 820 mpetrasek@ostrava.cz
Bc. Monika Ličková, DiS. 599 443 820 mlickova@ostrava.cz

Oblast zdravotnictví
Bc. Michal Sněhota 599 443 867 msnehota@ostrava.cz

Odbor školství a sportu (Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava)
Oblast školství
Ing. Martina Kuchyňková 599 444 264 mkuchynkova@ostrava.cz

Lhůta pro podání žádostí je od 17. 10. do 31. 10. 2016

Odvážní muži a ženy od 18 do šedesáti!

Chcete posílit aktivní zálohy?


Nejen vzhledem ke složité me­zinárodní situaci roste význam Aktivních záloh Armády ČR. Pěší rota AZ podplukovníka Josefa Otiska při Krajském vojenském veli­telství Ostrava proto hledá do svých řad muže i ženy.

Je vám více než 18 let a méně než šedesát? Chcete pomoci své zemi, kraji, městu? Staňte se příslušní­kem aktivní zálohy! Čeká vás atrak­tivní vojenský výcvik, účast na vo­jenských cvičeních, možnost nasa­zení v krizových situacích. Roční fi­nanční odměna činí 18 000 korun, včetně platu profesionálního vojáka po dobu cvičení nebo operačního nasazení, pro studenty motivační odměna. Kontakt na KVV Ostrava je kvv-ostrava@army.cz, telefonní čísla 973 487 755, 973 487 748, 973 487 770. (mo)

Vy se ptáte, radnice odpovídá


Otevřená radnice

Odpovídáme na vaše dotazy, připomínky a náměty, které se týkají města Ostravy a jeho obyvatel. V otázkách vás prosíme o maximální stručnost a věcnost. Omlouváme se tazatelům, na které se tentokrát nedostalo. Jejich podněty zodpoví zástupci odborných útvarů Magistrátu města Ostravy (MMO) v příštích vydáních, zareagujeme na ně e-maily či písemně. Naše adresa je Ostravská radnice, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava nebo elektronicky redakce@ostrava.cz.

O SENIOR TAXI je zájem

Paní Mileva Vlková z Hrabůvky chválí ostravské městské obvody, které se starají o důchodce. Má na mysli ze­jména taxi službu pro seniory, která funguje v Moravské Ostravě a Přívoze, v Mariánských Horách a Hulvákách. Na rozdíl od největšího ostravského obvodu Jih…

MARKÉTA LANGROVÁ, radní obvodu Ostrava-Jih: „Radnice Ostrava-Jih si je vědoma, že tato služba v obvodu chybí a proto se tímto téma­tem intenzivně zabýváme. Inspirovali jsme se v sousedních městech i obvo­dech, kde podobnou službu již zavedli a víme, že senioři si ji nemohou vy­nachválit. V tuto chvíli chystáme vý­běrové řízení na poskytovatele nové služby a předpokládáme, že první Senior Taxi vyjedou v Ostravě-Jih do ulic již v první č tvrtině příštího roku.“

Cvičení hasičů v tunelu

Načasování cvičení hasičů, které v ne­děli 28. srpna uzavřelo dálniční tunel v Klimkovicích, se nelíbilo paní Šárce Lahutové. „Mnoho obyvatel Ostravy a okolí se vracelo z dovolené, proto ne­chápu, proč bylo cvičení hasičů zrovna v tento den. Projetí 1 km nám trvalo více než hodinu. Nedalo se cvičení přesunout na jiný termín?“ tázala se čtenářka.

Vyjádření z ředitelství Hasičského záchranného sboru MS kraje: „Za organizací hasičského cvičení v tu­nelech v Klimkovicích 28. 8. 2016 stojí HZS Moravskoslezského kraje, který ale nebyl iniciátorem úplné uzávěry tunelu a rovněž organizované cvičení nebylo jeho důvodem. Ředitelství sil­nic a dálnic, jakožto správce tunelu, musí provádět pravidelnou revizi po­žárně bezpečnostních zařízení. Práce nelze provést za plného provozu tunelu, a proto ŘSD vždy žádá Ministerstvo dopravy o povolení jeho uzavření. K re­vizi naplánované na červenec nedo­šlo a musela být provedena v srpnu. Proč došlo k posunu termínu revize, nám není známo. Uzavření tunelu bylo ze strany ŘSD naplánováno od 7 hod. dne 28. srpna do 4.20 hod. 29. srpna. HZS MSK pouze využil situ­ace a v době mezi 12.27 a 13.39 h pro­vedl v tunelu taktické cvičení. Jinými slovy, tunel by byl tak jako tak uzavřen. HZS Moravskoslezského kraje na celé situaci žádnou vinu nenese.“ (vi)


Strana 10

Noci s Lorberem, Thomasem, Michael Landau Group & comp.

Klub Parník ovládne jazz


Od roku 2004 pořádá Klub Parník v Sokolské třídě 26 s finanční spoluúčastí města Ostravy sérii jazzo­vých koncertů s názvem Ostrava Jazz Nights. Také letos nabídne špičkové hudební lahůdky.

Kvartet amerického pianisty Jeffa Lorbera vy­stoupí v Parníku už 11. října od 20 hod. Muzikant, který je od sedmdesátých let výraznou osobností fusion jazzu a má na svém kontě několik nomi­nací na cenu Grammy, zahraje s basistou Jimmy Haslipem známým z Yellowjackets. Spolu s ním se na pódiu objeví špičkový bubeník Garry Nowak a saxofonista Patrick Lamb. Koncert talentova­ného zpěváka a skladatele Earla Thomase, který byl dvakrát nominován na cenu Grammy, a psal písničky třeba pro Toma Jonese, uvidíte v Parníku 19. října (19). Muž, který v Americe vyprodává sály, disponuje skvělým hlasem a pódiovým charisma­tem. Opře se o základ kapely The Royal Guard slo­žené z excelentních muzikantů.

V nabídce 12. ročníku Ostrava Jazz Nights (24. října, 20) je také vystoupení tria Michael Landau Group. Tvoří ho Gary Nowak (bicí), Reggie Hamilton (baskytara) a Michael Landau. Muž, který byl v roce 1993 čtenáři Guitar Player Magazine vyhlášen nej­lepším studiovým kytaristou. Doprovázel Seala, Céline Dion nebo třeba Pink Floyd. (av)

Filharmonie, Olympic a světová premiéra


Janáčkova filharmonie Ostrava pod taktovkou Kryštofa Marka a skupina Olympic – to je jasná zpráva. Elektrické kytary, které Petr Janda tak rád střídá, budou v plné permanenci na společném kon­certu Olympic Plugged 13. října od 19 hodin v Gongu.

Mimořádný koncert 20. října (19) v DK města Ostravy slibuje světovou premiéru symfonické suity č. 1 A Modern Medieval Tale australského skla­datele Marka McEncroa. Dále zazní symfonická báseň Bedřicha Smetany Richard III. a Mozartův klavírní koncert č. 24 c moll. Na klavír zahraje Švýcar Francesco Piemontesi, JFO diriguje Heiko M. Förster. Ve stejné koncertní síni se 24. října (19) představí Smetanovo trio – Jitka Čechová (klavír), Jiří Vodička (housle) a Jan Páleníček (violoncello), které přednese skladby Ludwiga van Beethovena, Dmitrije Šostakoviče a Felixe Mendelssohna- Bartholdyho. (vi)

Poláčkův humor nestárne


Pozvánka do divadla

Pro úvodní činoherní premiéru sezony (27. října) si v Národním divadle moravskoslezském vybrali humoristický román Karla Poláčka Hostinec u ka­menného stolu v dramatizaci Arnošta Goldflama a režii Tomáš Jirmana. Děj se odehrává v lázních Džbery pod Skálou, kam přijíždí rodina Dynderova, s dcerami a synem. Vyhlášenému hostinci pev­nou rukou vládne Božena Tatrmužová a její man­žel Šimon. Příjezd krásných slečen neujde místním donchuanům Gastonovi, Percymu, ale také synov­cům Tatrmužových. Do městečka dorazí i dramatický umělec Mertens. Karty jsou rozdány…V dramaturgii A. Taussikové a na scéně D. Baziky se představí herci D. Viktora, L. Bělašková, J. Sedláček, A. Cónová, P. Lorencová, L. Končoková, V. Polák, P. Kafková aj. Předpremiérovou besedu s inscenačním týmem mů­žete navštívit 25. října 18 hodin v pivnici U Rady v Poštovní ulici. (vi)

Sborník Ostrava mapuje historii města


Archiv města Ostravy

Jubilejní vydání sborníku Ostrava 30 připravil Archiv města Ostravy. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska vycházejí od roku 1963, iniciá­torem periodika byl vloni zesnulý historik Karel Jiřík.

Do třicátého dílu zařadila ředitelka AMO Blažena Przybylová s redakční radou čtrnáct příspěvků Igora Ivana, Jiřího Kováře, Mečislava Boráka, Radomíra Sedi, Hany Šústkové, Kamila Rodana, Martina Juřici, Antonína Barcucha a dalších autorů. Čtenáře zaujme sociodemografický profil a způsob bydlení v Ostravě, historie vítkovického stadionu od jeho ote­vření v roce 1937 až po současnost, ohlédnutí za cir­kusovými vystoupeními na Ostravsku od poloviny 19. století do roku 1960 nebo procházka osudy hor­nických kapel.

Dramatický náboj nepostrádají vyprávění o inter­naci cestujících z lodi Alsina v západní Africe v roce 1941 a vzpomínky kronikáře Staré Bělé E. Šindela na věznění v Sachsenhausenu. Prezentace sborníku Ostrava 30 proběhne 19. října v 17 h v sále hudeb­ního oddělení městské knihovny u Sýkorova mostu.

Publikace vychází v omezeném nákladu 350 výtisků. Obsah a resumé příspěvků najdete (také v angličtině) od 17. října na adrese: https://amo.ost­rava.cz/cs/publikace/ostrava-30. Kniha bude k do­stání v AMO ve Špálově ul. v Přívoze, v pobočkách Ostravského informačního servisu, v knihkupectvích Academia a Artforum. (vi)

Co, kdy, kde ve městě

BENEFICE PRO ONDRÁŠEK. Benefiční kon­cert pro mobilní hospic Ondrášek proběhne 12. října (18 h) v klubu Akord domu kultury v Zábřehu. Vystoupí Hana Fialová, Acustrio Václava Fajfra, Bandaband a další. Vstupenky v předprodeji stojí 250, před koncertem 300 Kč.

ELÁN TOUR 2016. Slovenská kapela Elán vy­stoupí 12. října (18) v Ostravar Aréně. Do Ostravy se vrací po šesti letech. Své podzimní turné na­zvala Živých nás nedostanú. Vstupenky lze zakou­pit v síti Ticketpro a pobočkách OIS.

SETKÁNÍ KYTARISTŮ. 26. ročník festivalu ote­vřeného talentovaným kapelám, které chtějí získat příznivce, hrát a nebojí se vystoupit po boku hu­debních legend a virtuozů pořádají v Cooltour 14. a 15. října. Na Černé louce vystoupí Jimmy Gee, Iva Bittová & Vladimír Václavek, David Stypka & Bandjeez a další. Více na www.setkanikytaristu.cz.

OKTOBEERFEST. Třetí ročník pivního festivalu Oktobeerfest pořádají 14. a 15. října u Fora Nová Karolina. Se svou nabídkou se objeví kolem čty­řiceti tuzemských pivovarů, na náměstí Biskupa Bruna budou k dispozici čtyři velkokapacitní vy­tápěné stany.

PAUL VAN DYK. V Ostravě poprvé vystoupí slavný německý DJ a remixer Paul van Dyk, vlast­ním jménem Matthias Paul. V Trojhalí na Karolině ho můžete vidět a slyšet 21. října (20). Vstupenky od 790 Kč do 2490 Kč jsou k mání na Ticketpro.

VĚDECKÁ KNIHOVNA. Na Deskohraní zvou na Prokešově náměstí 25. října (16). O den poz­ději od 16.30 h můžete přijít na přednášku Marka Zágory Přebohaté hodinky vévody z Berry. Bohatá výzdoba jednoho z nejkrásnějších manuskriptů 15. století a středověku vůbec je svědectvím o pestrosti života té doby. Novinka! MSVK začala půjčovat té­měř 2000 e-knih, převážně beletrii českých i svě­tových autorů. Bez čekání a rezervací.

DŮM U ŠRANĚK. V Domě u šraněk v Jeremenkově ul. 13 ve Vítkovicích vystavuje do 25. října Michal Čechura cyklus obrazů Semen industria scriptor. O hornických a hutnických koloniích Vítkovic bude 11. října (18) přednášet historik Tomáš Majliš. Libor Pavel představí sbírku básní Takový jsem, s ilustracemi Boba Rakušana. Poeticko-hudební večer proběhne 20. října (18). Dům u šraněk je otevřen každou středu od 8.30 do 16.30 h, v pracovní dny po domluvě s P. Nováčkovou (tel. 724 846 652).

KREMLÁČEK A PÁD MOSTU V MUZEU. Obrazy akademického malíře Josefa Kremláčka (1937–2015) vystavuje k nedožitým osmdesátinám umělce skupina Stir up do 27. 10. v Ostravském muzeu na Masarykově náměstí. Od 5. 10. do 27. 11. zde ve spolupráci s Národním technickým muzeem probíhá výstava Osudový okamžik, věnovaná 130. výročí pádu řetězového mostu přes řeku Ostravici. Na jeho místě dnes stojí most Miloše Sýkory. Obě výstavy jsou stejně jako muzeum otevřeny od pon­dělí do pátku (9–17), v sobotu (9–13), neděli (13–17).

DIVADLO LOUTEK. Po festivalu Divadlo bez ba­riér (3.–6. 10.) pokračuje v pravidelném programu. Pro děti uvede 16. října představení O blýskavém prasátku (10 a 15), Malá Mína zmlsaná (10.30 a 15.30), 23. října Mráček a Mračoň (10.30 a 15.30) a Cirkus (15), 30. října Broučci (10 a 15) a O víle menší než zrnko máku (10.30 a 15.30).


Strana 11

Galerie PLATO: Markéta Vaňková a Maix Mayer


V Galerii města Ostravy PLATO – platforma (pro současné umění) v multifunkční aule Gong v Dolních Vítkovicích je volně přístupná výstava Markéty Vaňkové s názvem Pravděpodobně na poli.

K vidění jsou obrazy, objekty a videa intermediální umělkyně z generace devadesátých let. Retrospektiva zahrnuje podstatné momenty od dob studií na praž­ské AVU – kdy experimentovala s materiály, malo­vala rozměrné abstraktní obrazy nebo vrhala barvy z Nuselského mostu – až po současné práce vytvo­řené v jejím působišti na Sicílii, a které budou v Česku k vidění poprvé. Debaty, čtení a performance s vý­tvarnicí se můžete zúčastnit v galerii 10. a 12. října (18 h). Přátelé výtvarného umění jistě nebudou chy­bět 19. října (18) na vernisáži výstavy Barosphere 2 (poznámky o městě, dělníkovi a dítěti) německého umělce Maixe Mayera. Obě výstava potrvají do 24. prosince, otevřeny jsou denně od 10 do 18 hodin. Více na www.plato-ostrava.cz. (jn)

Start je v Ostravě, finále v pražské Lucerně


Mezinárodní festival outdoorových filmů

První říjnový pátek začíná v Domě kultury města Ostravy 14. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů. Letos zavítá do více než čtyř desítek měst a míst Česka, Slovenska a dokonce až do ruské Vologdy. Poprvé se na něj mohou těšit v Banské Bystrici, Sabinově, Myjavě nebo Kutné Hoře.

V Kině Art ostravského DK se soutěžní filmy budou promítat od 8. do 16. října, v Planetáriu Ostrava od 19. do 23. října. Premiéru zažije KD v Ostravě-Michálkovicích, kde projekce poběží od 3. do 5. listopadu, do kina Retrostar v Ostravě-Polance můžete zajít od 2. do 4. listopadu. Závěr festivalu s vyhlášením výsledků bude 10. prosince hostit kino Lucerna v Praze.

K vidění je 95 filmů z devatenácti zemí světa. Festivalové porotě předsedá Antonio Pedro Nobre z Portugalska. Čestným hostem je Slovák Pavol Rajtár, 80letý průkopník skialpinismu a průvodco­vání ve velehorách, hlavním hostem současná nej­lepší česká horolezkyně Klára Kolouchová Poláčková. Podrobnosti na www.outdoorfilms.cz. (vi)

Verdi v podání Urbanové a Chapy


Čtyřsté výročí úmrtí Williama Shakespeara (23. dubna 1616) propojilo ostravskou kulturní a vzdělávací scénu a potvrzuje odhodlání společně tvořit. Projekt Shakespeare Ostrava 2016 v měsíci říjnu nabízí řadu zají­mavých akcí.

Ostravská literární noc, aneb veřejná čtení na netradičních, běžně nedostupných místech města, začíná 12. října od 18 hodin. Akci po­řádá Národní divadlo moravskoslezské ve spolupráci s městskou knihovnou a dalšími institucemi. O den později mohou přátelé divadla zajít v 18 h do kavárny Maryčka v provozu Hlubina na přednášku Martina Pilaře Hledání kořenů Shakespearovy výjimečnosti. Pořadatelem je Ostravská univerzita.

V kulturním centru Cooltour na Černé louce chystají na 18. říjen (19) filmovou projekci Němý Shakespeare s živou hudbou. Protimluv a tvůrčí tým Jiroušek, Macháček, Johančík připravili ukázky ze shakespearovských němých filmů z let 1898 až 1921. Janáčkova filharmonie uvede na svém mimořádném koncertě 20. října (19) v DK města Ostravy mimo další díla také symfonickou báseň Bedřicha Smetany Richard III.

Událostí podzimní hudební sezony ve městě je nesporně premiéra galakoncertu Shakespeare Gala 21. října (18.30). v Divadle Antonína Dvořáka zazní ukázky z děl inspirovaných tvorbou anglického dra­matika např. z Verdiho opery Otello nebo Gounodova Romea a Julie. Účinkují Eva Urbanová, mexický te­norista v Metropolitní opeře v New Yorku hostující Luis Chapa, Agnieszka Bochenek-Osiecka, Martin Bárta a Luciano Mastro. Repríza: 22. října.

Do Dvořákova divadla můžete zajít také 24. října (18.30) na přednášku Pavla Drábka Shakespeare na českém pobřeží: 250 let jednoho milostného poměru. Do konce roku mohou čtenáři využít na­bídku Knihovny města Ostravy ke stažení elektro­nických knih Williama Shakespeara v anglickém originále. (vi)

Co, kdy, kde ve městě

KNIHCENTRUM. Dům knihy Knihcentrum na Smetanově náměstí pořádá v říjnu řadu be­sed a autogramiád. Vybíráme z nich spisovatele a historika Vlastimila Vondrušku (19. října, 16), který bude povídat o své knize Breviář pozitivní anarchie. Fotograf Robert Vano představí (31. října, 16) knihu fotografických černobílých i ba­revných vzpomínek Memories. Významná část vznikla v New Yorku, Paříži, Miláně a dalších metropolích.

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ. V podzimní části koncertního cyklu Čtvero ročních období pořádaného sdružením Svatováclavský hudební festival se po úvodu (5. 10. v kostele sv. Václava) odehrají další koncerty v Horní Suché, Frýdku- Místku a Rychvaldu. Do Ostravy se vrátí 25. října (18), kdy v kostele sv. Ducha v Zábřehu zazní pořad Vivat Carolus Quartus, hold otci vlasti Karlu IV. Autorem hudby je kytarista Štěpán Rak, námětu a scénáře herec Alfréd Strejček.

DŮM KULTURY AKORD. Do Ostravy-Zábřehu můžete 15. října (20) zajít na koncert metalových kapel v rámci Arakain Dymytry Tour 2016. V ko­mornějším prostředí se odehraje koncert Václava Neckáře se skupinou Bacily (26. 10., 19). Z diva­delní nabídky: Divadlo Viola, Neumím jinak než s láskou je hra M. Horanského s T. Vilhelmovou v roli Boženy Němcové. Dále hrají A. Procházka a T. Pavelka (19. 10., 19). Divadlo Palace přijede (12. 11.) s komedií Ch. Duranga Laskavá terapie. Hrají V. Hybnerová, M. Etzler aj.

DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY. Divadelní program: F. Veber, Chlap na zabití (Pantheon Praha), hrají F. Blažek, M. Vladyka, B. Stanková aj. (21. 10.), M. McKeever, Hvězdné manýry (DS Háta Praha), hrají L. Vaculík, M. Zounar, F. Tomsa, M. Bočanová/K. Špráchalová aj. (23. 10.). Koncerty: Richard Müller, To nejlepší z Tour 2016 (14. 10.), Tomáš Linka a Přímá linka (24. 10.), Tomáš Klus (30. a 31. 10.), kapela Slza (1. 11.). Začátky vždy v 19 h.

LICHÝ JAKO KOPFRKINGL. První premi­érou nové sezony v Divadle Petra Bezruče byl psychologický horor Spalovač mrtvol podle lite­rární předlohy Ladislava Fukse. V režii Jakuba Nvoty a dramatizaci Kateřiny Menclerové vytvo­řil hlavní roli šéfa krematoria Karla Kopfrkingla Norbert Lichý. Dále hrají Marie Čapková, Sarah Haváčová, Vojtěch Říha aj.

YOU4YOU(TH) V CENTRU. Kulturní Ostrava přichází s 9. ročníkem festivalu Youth4You(th). Porubská YMCA ho uspořádá 15. října v klubech Barrák, Dock a Pjetka. Pořadatelé se z Hlubiny vrací do centra města, kde chtějí oživit ostravskou náplavku. Během dne plného hudby, tance, diva­dla a výstav se představí mladí umělci do 23 let. Více na stránkách www.y4y.cz. (vi)

PŘEDPRODEJ NA COLOURS. Už měsíc běží předprodej na festival Colours of Ostrava 2017. Pořadatelé poprvé posunuli program od středy do soboty, od 19. do 22. července. V prodeji jsou čtyřdenní vstupenky za 1890 Kč. Po jejich do­prodání budou stát 2090 Kč. Předprodej probíhá na stránkách www.colours.cz. Zde si mohou zájemci koupit ubytování ve stanovém městečku, parkování nebo místo pro karavan. (js)


Strana 12

Zveme vás v pondělí 10. října v 18 hodin do Divadla Antonína Dvořáka

Všechny barvy duhy podesáté


Centrum Čtyřlístek

Plejáda zvučných jmen – zpěváků, operních pěvců, muzikantů a taneč­níků, během uplynulých deseti let exi­stence koncertního projektu Všechny barvy duhy prošla jeho programem. Když se v ostravském Čtyřlístku – cen­tru pro osoby se zdravotním postiže­ním, zrodil před deseti lety nápad po­řádat koncerty, v nichž by se propojoval svět lidí s hendikepem se světem nás zdravých, svět profesionálních umělců s těmi, kteří jsou nuceni denně překo­návat omezení svého zdravotního postižení, málokdo předpokládal, že se z těchto koncertů stane tradice.

Historicky první ročník koncertu Všechny barvy duhy se uskutečnil v Domě kultury města Ostravy 2. lis­topadu 2007. Ve Čtyřlístku tehdy pra­covalo s klienty dost nadšenců, kteří s nimi zpívali, tančili i muzicírovali, ale v podstatě nebylo kde prezentovat vý­sledky jejich práce. První veřejný kon­cert měl být příležitostí, jak se před­stavit na „prknech, která znamenají svět“. Pozvání ke spolupráci přijala také Múzická škola v Ostravě, jež měla v uměleckém vzdělávání lidí se zdra­votním postižením bohaté zkušenosti a profesionální pedagogické zázemí. Hendikepované zpěváky, muzikanty a tanečníky, mezi nimiž byli mnozí na vozíku, přišli povzbudit i profesio­nálové – operní pěvkyně Eva Dřízgová-Jirušová, tehdy vycházející hvězda Ewa Farna a písničkář Jaromír Nohavica. I když výsledek koncertu předem ni­kdo nemohl zaručit, úspěch byl veliký.

Pro mnohé pedagogy i pracov­níky v sociálních službách, kteří ve Čtyřlístku pečují o zdravotně postižené děti a dospělé, představoval koncert velkou zkušenost a inspiraci. Ukázalo se totiž, že i hendikepovaní lidé v sobě mohou mít veliký tvůrčí potenciál a najde se mezi nimi mnoho talentů. Jde jen o to, aby jim byla vě­novaná dostatečná pozornost a dostali příležitost. Však i díky těmto koncertům se ve Čtyřlístku zrodila hudební skupina Rytmy, tvořená hendikepova­nými bubeníky.

Zájem o vystoupení na koncer­tech s postupujícími lety rostl, a to ne­jen mezi klienty a lidmi, kteří s nimi ve Čtyřlístku pracují. Snažili jsme se, aby tento projekt byl otevřený i dal­ším lidem s různými typy zdravotního postižení z Ostravy, ale i jiných míst České republiky i ze zahraničí. Přidali se k nám tanečníci z ostravské Bílé ho­lubice, zpívali s námi nevidomá pěv­kyně Pavla Čichoňová, vynikající nevidomý tenorista ze Slovenska Marian Bango a jeho český protějšek – bary­tonista Radek Žalud, slovenská nevi­domá písničkářka Viera Petrovčinová, od roku 2011 také vítězky prestižní pol­ské soutěže Zaczarowana Piosenka pořádané každoročně v Krakově – Aleksandra Liske, Patrycja Nocuń, Julia Bagińska, Patrycja Malinowska a Angela Warzyk. Spolu s nimi pak účinkovali v průběhu let zpěvačky a zpěváci Věra Špinarová, Heidi Janků, Markéta Konvičková, Leona Šenková, Petra Janů, Ewa Farna, Lenka Filipová s irským zpěvákem Seanem Barrym, Radek Pastrňák, Pavel Dobeš, Martin Chodúr, Petr Bende, tenorista Peter Dvorský a jeho bratr Jaroslav, folklorní soubory Šmykňa a Valašský vojvoda, skupina Yoyo Band nebo Cirkus tro­chu jinak.

Dnes už neodmyslitelná je naše spo­lupráce s Národním divadlem morav­skoslezským, jež od roku 2008 nabízí účinkujícím koncertů Všechny barvy duhy i divákům bezbariérové prostory a dokonale profesionální technické zázemí Divadla Antonína Dvořáka. Opakovaně se k účinkujícím připojo­vali i sami členové uměleckých sou­borů Národního divadla moravskoslez­ského, jako například operní pěvkyně Eva Dřízgová-Jirušová nebo muziká­lová zpěvačka Hana Fialová – obě dr­žitelky prestižní divadelní ceny Thálie, činoherci, členové baletního souboru a řadu let trvala také umělecká spolupráce s tehdejším šéfem baletu Igorem Vejsadou.

A co pro nás připravil letošní ju­bilejní X. ročník koncertu Všechny barvy duhy? Uskuteční se v pon­dělí 10. října v 18.00 hodin na scéně Divadla Antonína Dvořáka v Ostravě a jeho hostem bude zpěvačka Monika Absolonová. Slovem nás bu­dou provázet herci Pavla Dostálová z Komorní scény Aréna a Jiří Sedláček z Národního divadla moravskoslez­ského, umělecké spolupráce se ujal Ilja Racek. Vedle klientů pořadatelské organizace – Čtyřlístku, bude v pro­gramu večera účinkovat jako zahra­niční host Urszula Kowalska z Polska, dále členové tanečního souboru Leporelo z Mladé Boleslavi, tanečníci Bílé holubice a muzikanti z Lidové kon­zervatoře a Múzické školy v Ostravě, „kavárníci“ z pojízdné kavárny Mental Café, členové tanečního klubu Hazard a občanského sdružení Muzikohraní.

Náročná organizace a reali­zace těchto koncertů by samozřejmě nebyla možná bez finanční pod­pory statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Věříme, že i letošní jubilejní roč­ník koncertu Všechny barvy duhy, nad nímž převzal záštitu náměstek primá­tora Michal Mariánek, nabídne divá­kům potěšení ze společně sdílené ra­dosti se všemi účinkujícími, z nichž někteří možná ve světlech ramp stojí úplně poprvé a překonávají limity svého zdravotního postižení. Bohdana Rywiková

Bílá holubice v nové sezoně


Taneční soubor Bílá holubice, v němž vystupují i hendikepovaní tanečníci, vstoupil do nové sezony 2016/2017 plný elánu a nadšení. Letos bude hrát úspěšné představení Cirkus, které je velkou tanečně-akrobatickou podí­vanou pro malé i velké diváky. Cirkus uvádí opět na prknech Divadla lou­tek Ostrava a těšit se na něj mohou školáci i široká veřejnost. Rozjel se také režim pravidelných tréninků, které se konají dvakrát týdně ve zku­šebně v Hnízdě na Černé louce. Pokračují rovněž aktivity spolku směrem k hendikepované veřejnosti, které je určen taneční kurz s ná­zvem Tanec na kolečkách. První ta­neční hodina se uskutečnila 19. září. Vrcholem sezony pro soubor bude, jako již tradičně, Advent na trůnech, letos znovu s podtitulem Holubica – Nohavica. Adventní koncert, jehož koncepce je z pochopitelných důvodů zahalena tajemstvím, se bude konat 1. prosince v Domě kultury města Ostravy. (bh)

Už čtvrtstoletí zajišťují sociální rehabilitaci

Tyfloservis pomáhá slabozrakým


Ztráta nebo vážné oslabení zraku způ­sobí v životě člověka mnoho změn. Je ztíženo zvládání běžných každoden­ních úkonů, ohroženo zaměstnání, je konec mnohým zálibám a koníčkům. Mění se vztahy v rodině, k přátelům. V takové chvíli je potřebná pomoc.

Jedním z možných řešení je vyu­žít služeb Tyfloservisu, společnosti, která už 25 let zajišťuje terénní a am­bulantní sociální rehabilitaci nevi­domých a slabozrakých. Její ostrav­ské Krajské ambulantní středisko se nachází v Moravské Ostravě v ulici Sadové 1577/5. Otevřené je od pondělí do středy od 9 do 12 h a od 12.30 do 15.30 h, ve čtvrtky od 9.30 do 12.30 dopoledne a od 13 do 18 h odpoledne, v pátky od 8 do 12 h. Na návštěvě se je třeba dohodnout na tel. č. 596 783 227 nebo e-mailem na adrese ostrava@ty­floservis.cz.

Společnost se snaží vybavit zrakově postižené lidi starší patnácti let tako­vými dovednostmi a informacemi, aby byli schopni v maximální možné míře samostatně naplňovat své životní po­třeby. Své služby poskytuje zdarma. Podrobnosti lze najít na www.tyflo­servis.cz. (bk)


Strana 13

Nové Vítkovice – Kupelwieserova vize moderního bydlení v průmyslovém městě druhé poloviny 19. století

Kvalitní a důstojné bydlení pro zaměstnance


Z městského archivu

Vítkovické železárny začaly s bu­dováním obytných domů pro děl­níky a úřednictvo již v prvních le­tech po svém vzniku; tempo výstavby pak nabralo vysoké obrátky zejména mezi lety 1862–1872, kdy se jejich po­čet zdesateronásobil (z 29 stávajících dělnických domů na 209). Pro toto období je ovšem charakteristické, že výstavba probíhala bez jakékoli širší koncepce, chaoticky a podle momen­tální potřeby, takže docházelo k neříze­nému prorůstání zástavby průmyslové a obytné. Bytů byl přitom stále nedo­statek a jejich vybavení značně zaostá­valo i po stránce hygienické.

Pokrokový ředitel

Situace se začala radikálně měnit po roce 1876, kdy se stal novým ře­ditelem Vítkovických železáren Paul Kupelwieser, mladý, ambiciózní ma­nažer, který chápal, že klíčem k další prosperitě podniku není jen budo­vání nových průmyslových provozů, nýbrž i zajištění kvalitního a důstoj­ného bydlení pro zaměstnance. Jeho cílem bylo vybudovat v sousedství železáren moderně koncipované síd­liště, doplněné veškerou potřebnou vybaveností. Sounáležitost zaměst­nanců k podniku měl zdůrazňovat jednotný architektonický ráz kom­plexu, při jehož výstavbě bylo pou­žito charakteristické červené režné zdivo. Pro obec byl v rámci záměru počátkem osmdesátých let 19. století vypracován regulační plán, který vy­tyčil uliční síť, plochu hlavního ná­městí a také umístění nejdůležitěj­ších budov – kostela, fary, radnice, závodního hotelu a tržnice. Obytné domy byly v rámci projektu Nové Vítkovice (prostoru, situovaného zá­padně od areálu původní obce) bu­dovány v několika fázích, počínaje rokem 1877 a konče v podstatě před začátkem první světové války. Kvalita budov byla samozřejmě roz­dílná. Pro svobodné a dojíždějící děl­nictvo byla stavěna dělnická kasárna, která nabízela hromadné ubytování ve vícelůžkových světnicích, doplně­ných základním hygienickým vybave­ním (umývárny a WC), někdy i jídelnou a společenskou místností. Podstatně vyšší úroveň bydlení nabízely dělnické domy, tvořící základ bytové výstavby v Nových Vítkovicích, které byly ur­čeny hlavně kvalifikovaným dělníkům s rodinami. Byty v nich byly zpravi­dla vybaveny kuchyní, spíží a skle­pem, přičemž splachovací WC, pří­padně předsíň, bývaly společné pro dva byty. Zde je na místě dodat, že na roz­díl např. od většiny hornických kolonií na Ostravsku, kde byla často jen pumpa s pitnou vodou na dvoře a k tomu suché WC, se jednalo o velmi vysoký stan­dard, umožněný mimo jiné i tím, že všechny domy byly napojeny na kana­lizaci a městský vodovod (vodárenská věž byla vybudována na náměstí v roce 1882 a později, při zachování funkce, se stala věží kostela sv. Pavla), což byl v té době počin nesmírně pokrokový.

Štítová kolonie a U-Haus

Byty v těchto domech byly nájemní s tím, že nájem za jednopokojový byt s kuchyní obnášel cca 8 až 13 korun měsíčně, přičemž výdělek kvalifiko­vaného dělníka činil zhruba 5 korun za pracovní směnu. Zajímavou vý­jimkou byla tzv. Štítová kolonie, je­jíž domky (s obdobným standardem, vybavené navíc i dvorkem se zahrád­kou) byly od počátku určeny přímo k odprodeji na splátky zájemcům z řad dělníků; ze záměru sešlo, patrně z dů­vodu příliš vysoké ceny za nemovi­tost. Domy pro úředníky se vyznačovaly standardem ještě poněkud vyšším. Je zajímavé, že v Nových Vítkovicích vyrostly i domy určené ke společnému obývání jak úřednictvem, tak i kvalifi­kovanými dělníky. K takovým patřily např. pavlačové tzv. U-domy (z němec­kého U-Haus, označení vychází z jejich půdorysu), polyfunkční objekty vybu­dované po obou stranách kostela sv. Pavla, kde bychom nalezli jak jedno­pokojové byty pro dělníky, tak dvou až třípokojové byty pro úředníky.

Klid po těžké práci

Na přelomu 80. a 90. let devatenác­tého století došlo v souvislosti s potře­bou další expanze železárenských pro­vozů k ústupu od prvotního konceptu oddělení průmyslové a bytové zástavby a nové tovární haly začaly vyrůstat opět v těsném sousedství obytných domů. Naplnění záměru, který před­pokládal, že „v bytě má dělník po těžké denní práci v prachu, hluku a horku a v přísné disciplíně podniku užívat klidu a pokoje, svobody a pořádku, čis­toty a útulnosti domova v kruhu blíz­kých“, se však přesto z části dosáhnout podařilo. Jozef Šerka

Ředitel Paul Kupelwieser patří mezi ,nesmrtelné‘


V červenci uplynulo 140 let od chvíle, kdy se Paul Kupelwieser ujal funkce generálního ředitele Vítkovických železáren a významně pak ovlivnil prosperitu firmy, vzhled obce a poz­dějšího města Vítkovic. Této vý­znamné osobnosti odhalili 12. září na průčelí vítkovické radnice pamětní desku společně náměstek primátora Pražák (na snímku vpravo) a starosta Vítkovic Petr Dlabal. Mezi hosty ne­chyběli generální ředitel společ­nosti Vítkovice Libor Vitassek a vít­kovický farář Anton Rusnák, který přednesl zdravici biskupa Františka Lobkowicze. Vedle vstupu do radnice je nyní také obnovený znak Vítkovic, který nahradil již opotřebovaný erb. Autorem obou desek je výtvarník Marek Pražák. (vi)


Strana 14

Zoologická zahrada v Ostravě nabízí mnohem víc, než jen pohled na zvířata

Osm set nás běželo pro kukang


Přilož nohu k dílu. Pod tímto heslem se 30. srpna uskutečnil historicky první charitativní běh v ostravské zoo, jehož primárním cílem bylo získat finanční prostředky na podporu záchranného programu pro ohrožený druh primáta, outloně váhavého, známého také pod názvem kukang. Akce měla mimo­řádný úspěch. Maximální kapacita 800 běžců byla naplněna už týden před sta­noveným termínem a celkový výtěžek po odečtení nákladů dosáhl 138 tisíc korun. Osmdesát procent této částky, 108 tisíc, bude použita na vybavení zá­chranné kliniky na Sumatře, nákup ve­terinárních léků a přípravků či na pod­poru celosvětové kampaně I Am Not Your Toy! (Nejsem tvoje hračka!), 20 procent čili 27 tisíc korun použije zoo pro vlastní potřeby. Vzhledem k zájmu a pozitivním reakcím veřejnosti se or­ganizátoři běhu, Zoo Ostrava a SSK Vítkovice dohodli, že za rok běh zo­pakují. Výtěžek bude věnován na zá­chranu vzácného druhu opic, langur indočínských.

Noc snů po desáté

Večer plný zážitků pro hendikepované děti, tak lze charakterizovat Noc snů, jejíž 10. ročník se uskutečnil 15. září v zoologické zahradě. Nechyběla se­tkání s živými zvířaty, hry s pejsky, které přivedli dobrovolní spolupra­covníci zahrady, členové Canisterapie Ostrava, potěšila procházka po zoo s několika zastaveními u dotykových stolků, kde si děti mohly prohlédnout i osahat nejrůznější přírodniny, k dobré zábavě přispělo malování na obličej. Spolu s několika stovkami dětí a je­jich rodičů se akce zúčastnili primátor Tomáš Macura a jeho náměstci Zbyněk Pražák a Kateřina Šebestová.

Vratné kelímky

Návštěvníci ostravské zoologické za­hrady mohou od letošní sezony využít systému vratných kelímků. Pomohou tak snížit množství odpadu a záro­veň přispějí k ochraně přírody. Do ke­límků čepují nápoje ve všech stáncích s občerstvením, v restauraci Saola i U Lucy. K nápoji se přičítá vratná záloha ve výši 30 Kč za kelímek o ob­sahu 0,3 l nebo 35 Kč za kelímek 0,5 l. Kelímky jsou zdobené obrázky zvířat, na výběr je celkem šest motivů. I proto si je řada návštěvníků odnáší domů jako praktický suvenýr. Pokud kelímek nechtějí, mohou ho nepoškozený vrá­tit ve všech občerstvovacích zařízeních v areálu zoo. Kelímky jsou v prodeji rovněž v zooshopu u vstupu do zahrady a ve stánku se suvenýry U Rashmi. Zde se ale nedají vracet. (šn)

Na výlet s novou mapou


Antikvariát a klub Fiducia spolu s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu vydá v červnu roku 2017 Mapu ostravských výletů.

Na vzniku mapy se může podí­let i veřejnost – zasláním svých tipů na zajímavé trasy na e-mail akce@ antikfiducia.com, nebo příspěvkem do facebookové skupiny Ostravské výlety. Mapa má objevit Ostravanům a návštěvníkům zejména méně známá, ale přitom atraktivní místa našeho města. Zájemci zde naleznou desítky tipů na pěší výlety po Ostravě a blízkém okolí s tím, že všechny trasy dlouhé pět až dvacet kilometrů by měly být dostupné městskou hromad­nou dopravou.

Mapa kromě toho, že poprvé ob­sáhne i netradiční vycházky, které zatím nebyly nikde zmapovány, např. hrabůveckou haldu, ptačí rezervaci u heřmanických rybníků aj., tím umožní lidem lépe poznat ostravskou krajinu a identifikovat se s městem, bude mít i funkci vzdělávací. (ph)

Miliontý návštěvník DOV


Miliontého návštěvníka přivítaly 2. září areály Dolních Vítkovic (DOV). Bylo to o celé dva měsíce dříve než loni. Šťastnou návštěvnicí byla Jana Horská ze slovenské Žiliny. Jako odměnu zís­kala celoroční volné vstupné na atrak­tivity areálu DOV, balíček suvenýrů a symbolický dort. „Jezdíme k Vám s přítelem pravidelně, čili celoroční volné vstupné určitě využijeme. Protože jsme oba technicky zaměření, je pro nás tento unikátní areál zajímavý a rádi se sem vracíme. Navíc u nás na Slovensku zatím žádné podobné centrum není,“ svěřila se Jana. Dolní Vítkovice se za rok 2015 umístily na 4. místě v ná­vštěvnosti českých památek a turistic­kých cílů, a to jako první mimopraž­ská destinace. Na návštěvnosti se vý­znamně podílely nejen vzdělávací akce pro školy, ale i úspěšné festivaly, open air akce a koncerty. (ek)

Psí útulek!!!


Více než 18 let funguje v Ostravě Útulek pro nalezené psy v Ostravě- Třebovicích. Jeho kapacita je 149 kotců, z toho 119 kotců je určeno pro zdravé psy a ostatní kotce jsou vyhrazeny pro umístění nově přija­tých a nemocných psů.

V nejbližších dnech se útulek se účastní akce „Den psích nadějí“, 8. října v aréně Slezkoostravského hradu, kde se bude konat Vořiškiáda se soutěžemi pro přihlášené pejsky a v přestávkách mezi kategoriemi bude probíhat prezentace jednotli­vých zúčastněných útulků. Vstupné je pro diváky dobrovolné a podmín­kou návštěvy této akce je, stejně jako předešlé tři roky, přinést piš­koty, pamlsky, hračky, granule aj. věci pro psy, které budou po ukon­čení akce rozděleny mezi zúčast­něné útulky. Mezi aktivity, které útulek nabízí, stále patří venčení útulkových pejsků ve dnech středa, sobota, neděle, vždy od 12 do 16 ho­din. Dále mají návštěvníci možnost osobně si prohlédnout útulek každý pátek od 13 do 15 hodin v půlhodi­nových intervalech. Městský útulek také radí - poradenství pro pejsky z útulku je k dispozici každé pon­dělí od 12 do 14 hodin. (ph)

Magistrát města Ostravy
Odbor ochrany životního prostředí
Oddělení útulku pro psy
Provozní 4a
Ostrava-Třebovice
T +420 599 455 191
E utulek@ostrava.cz
www.facebook.com/utulekostrava
www.utulekostrava.cz

Kůň s vozíkem je u nádraží


Bájného Kentaura, postavu z řecké my­tologie, s hlavou člověka a tělem koně, tak trochu připomíná ocelová plastika Pocta hornictví. Byť v jejím případě opačně, s hlavou koně a tělem důlního vozíku. Má symbolizovat Ostravu a její hornickou minulost.

Téměř tři roky stála plastika upro­střed kruhového objezdu před Novou radnicí, kde vyvolávala souhlasné i ne­gativní reakce. Letos v únoru byla so­cha odvezena a na rondel se vrátily původní květiny a zeleň ve tvaru ost­ravského erbu. S příchodem podzimu se Pocta hornictví, dílo Ondřeje Gély, Stanislava Holíka, Jana Balnera a Jana Braunše, díky inciativě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tvůrců a vlastníků znovu objevila ve veřejném prostoru – před hlavním vlakovým nádražím v Přívoze. Navíc ověnčená první cenou z letní mezi­národní soutěže uměleckých kovářů Hefaiston na Helfštýně. (ič)

Aktivní senioři

Den seniorů v Ostravě

Bohatý program na jednom místě sli­buje Den seniorů, který s podporou města pořádá 21. října od 9 do 13 h DTO CZ Mariánské Hory v Domě kul­tury města Ostravy. Připraveny bu­dou přednášky a poradny odborníků na téma, jak se bránit podvodníkům, jak zvýšit svou bezpečnost, jaké jsou dávky a sociální služby. Senioři si bu­dou moci nechat změřit tlak, tuk, pří­padně konzultovat své zdravotní neduhy. Vstup zdarma. (her)

Do archivu i muzea

V rámci cyklu „AMO/OM pro seni­ory, senioři pro AMO/OM” připravili v Archivu města Ostravy ve Špálově 19 v Přívoze na 20. října (11–11.30, 15–16.30 hod.) přednášky Jozefa Šerky Ostravská náměstí – Hlavní neboli Ringplatz. Ve stejný den a čas bude v Ostravském muzeu Kateřina Barcuchová předná­šet o proměnách ulic a architektury Moravské Ostravy v průběhu století. Vstupné je 30 Kč. Martin Juřica z měst­ského archivu připravil na 3. listopadu (ve stejnou dobu) přednášku Kuří rynek aneb Náměstí Františka Josefa. Vstup na akce archivu je volný. (bp)


Strana 15

Úterý 11. října, 20.45 h: Česká republika-Ázerbájdžán o postup na fotbalové MS 2018 v Rusku

Dejte v anketě svůj hlas městskému stadionu


Rozhovor

Soutěž Stavba roku vyhlašuje Nadace ABF už od roku 1992. V ročníku 2016 fi­guruje mezi osm­nácti finálovými stavbami na území ČR Městský stadion Ostrava-Vítkovice.

Pokud ho chcete pod­pořit jeho šance na konečný úspěch, můžete hlasovat do 13. října na strán­kách www.stavbaroku.cz, Hlasování veřejnosti, číslo stavby 55.

„Co na to říkáte?“ ptali jsme se náměstka primátora pro sport, školství a vzdělanost Martina Štěpánka.

„Mám upřímnou radost. Je to ocenění pro všechny, kteří se podíleli na pří­pravě a realizaci výstavby, na moder­nizaci městského stadionu. Zároveň se potvrzuje, že v Ostravě umíme postavit moderní sportoviště. To dokazuje i hla­sování veřejnosti, ve kterém bojujeme o přední příčky. Pokud by se nám po­dařilo v soutěži zvítězit, byla by to po­myslná třešnička na dortu.“

Jak je městský stadion využíván?

„Po rekonstrukci stadion splňuje veškeré podmínky a certifikace ke konání národních a mezinárod­ních sportovních akcí. Své zápasy zde hrají fotbalisté FC Baník a MFK Vítkovice, konají se zde atletické mítinky, včetně slavné Zlaté tretry. Intenzivně chystáme Kontinentální pohár 2018, který bude malou at­letickou olympiádou. Nedávno se uskutečnilo mistrovství světa v po­žárním sportu. To už ani nehovořím o závodech žáků, dorostenců, juni­orů. V současné době jednáme o kon­certu známé české kapely v příštím roce. Je toho hodně. Spíše řešíme, jak tam všechny akce dostat.“

Na co se můžeme těšit ještě letos?

„Dovolil bych si diváky pozvat na fot­balové utkání české reprezentace, kte­rou čeká kvalifikační zápas o postup na mistrovství světa do Ruska 2018 s Ázerbájdžánem (11. října, 20.45 h). Jsem rád, že se národní mužstvo po necelém roce od zápasu se Srbskem vrací na zrekonstruovaný ostravský městský stadion. Bez něj bychom na podobné sportovní svátky mohli zapomenout.“ (vi)

Kam za sportem

FOTBAL. Národní liga na městském stadionu: Baník–Žižkov (15. 10., 17), Vítkovice–Opava (22. 10., 15.30), Baník–Vítkovice (26. 10., 17.40), Vítkovice–Vlašim (5. 11., 14).

HOKEJ. Vítkovice v extralize v Ostravar Aréně: Pardubice (9. 10., 17), Třinec (16. 10., 18.10), Plzeň (18. 10., 17), Sparta (21. 10., 17), Zlín (28. 10., 17).

BASKETBAL. NBL muži NH: Pardu-bice (12. 10., 17.30), Brno (31. 10., 18). BL ženy SBŠ Ostrava: Ml. Boleslav (9. 10.), U 19 (16. 10.), Slavia (23. 10.) vždy v 15 h. Vše v hale Tatran.

VOLEJBAL. Extraliga muži VK v hale Hrušovská: Příbram (15. 10.), Benátky n. J. (29. 10.), Zlín (5. 11.). Extraliga ženy TJ v hale Varenská: KP Brno (15. 10.), Přerov (22. 10.), Fénix Brno (5. 11.). Vše v 17 h.

HÁZENÁ. Čs. interliga ženy Sokol Poruba v hale Hrušovská: Veselí n. M. (22. 10.), Partizánske (6. 11.). Vše v 18 h.

FLORBAL. Extraliga muži: Vítkovice–Sparta (8. 10., 17), Vítkovice–Chodov (15. 10., 17), FBC Ostrava–Sparta (22. 10., 17), Vítkovice–Bohemians (28. 10., 18), FBC–Kladno (30. 10., 18). Extraliga ženy: Vítkovice–Jičín (8. 10., 14), FBC–Panthers Praha (15. 10., 20), FBC Ostrava–Liberec (22. 10., 20), Vítkovice–Bohemians (28. 10., 20.30). Vítkovice hrají své zápasy ve Sport Centru Dubina, FBC v hale v Ostravě-Muglinově. (vi)

Krpálek v obležení fanoušků


Osmatřicet disciplín, 40 tisíc pasů vítězů pro děti, 42 olympioniků, ale také 20 tisíc kelímků pitné vody – to jsou jen některá z čísel, které shrnují srpnový Olympijský park v Ostravě. Jeho branami prošlo téměř 150 tisíc návštěvníků!

V Trojhalí na Karolině bilanco­vali 16. září pořadatelé z ČOV, part­neři, včetně primátora Tomáše Macury a jeho náměstka Martina Štěpánka, sa­mozřejmě také reprezentanti stovky dobrovolníků, bez kterých by se akce nemohla konat. Pro všechny byla od­měnou přítomnost jediného českého zlatého medailisty z Ria judisty Lukáše Krpálka.

O tom, že Ostravané sport milují, jsme se mohli přesvědčit i v Trojhalí. Zájem o autogram olympijského vítěze Krpálka, o fotografii s ním, pár slov, projevily stovky dětí i dospělých. (vi)

... z Ostravy do New Yorku


Prvního ročníku závodů Craft Run Fest Ostrava se poslední zářijovou ne­děli zúčastnily 2 tisíce běžců. Maraton, který odstartovala náměstkyně pri­mátora Kateřina Šebestová, vyhrál Etiopan Biruk Kekeba ve skvělém čase 2:23:32. Ve štafetě na 6krát 6 km do­běhlo jako deváté magistrátní mužské družstvo Ostrava!!! (Břetislav Riger, Jan Hanáček, Tomáš Grasser, Karel Malík, Radek Březina, Petr Němec), ženy Ostrava!!! skončily 28. z téměř stovky týmů. Atraktivní cenu, účast na listopadovém maratonu v New Yorku, si vylosovali vytrvalci Petra Jašová a Jan Silný. (vi)

Nejstarší maraton


Merva ze Zlína vyhrál nejstarší ma­raton u nás, který se běžel 11. srpna po 55. v Ostravě. V soutěži štafet na 8krát 5 km doběhl mezi 35 druž­stvy na 9. místě magistrátní tým Ostrava!!! (Vojkovská, Klusová, Šebestová, Grasser, Sládečková, Riger, Muroň, Hanáček). Maratonu a doprovodných závodů se zúčast­nilo téměř 900 běžců. (vi)

Poběžíme pro Elišku


Druhý benefiční běh pro Elišku se usku­teční 22. října v Zábřehu, pořadateli jsou římskokatolická farnost a organizace Young Life. Start (v 16 h) i cíl závodu na 5 a 10 km bude u kostela sv. Ducha v Zábřehu. Počítá se s účastí výkonnost­ních i rekreačních běžců. Výtěžek z dob­rovolného startovného pomůže tělesně postižené Elišce Doležalové. Běžci se mohou registrovat na http://behproe­lisku.fox24.cz/. (mg)


Strana 16

Triumf italské trikolóry


Divácky nejúspěšnější ukázku le­teckých dovedností předvedli na le­tošních Dnech NATO & Dnech Vzdušných sil Armády ČR italští akrobaté z formace Frecce Tricolori a získali tak nově udělovanou cenu primátora města Ostravy. Desítka cvičných proudov ých letounů Aermacchi MB-339 doprovodila ukázku italskou hymnou a kouřo­vými efekty v barvách italské vlajky.

Přes deštivé počasí dorazilo 17. a 18. září na Letiště L. Janáčka Ostrava na 130 tisíc nadšenců. Při slavnostním zahájení je pozdravili premiér Bohuslav Sobotka, mini­str obrany Martin Stropnický a primátor Tomáš Macura. Ten vyzdvihl nejenom vojenský rozměr akce, ale také fakt, že na ní participují všechny složky integrovaného záchranného systému. „Hasiči, policisté, měst­ští strážníci, záchranáři. V tom je výjimečnost této akce v celoevrop­ském měřítku,“ zdůraznil primátor.

Právě on následně předal stuhu sdružení Jagello 2000, uděle­nou Českou euroatlantickou radou za dlouholetou spolupráci Městské policii Ostrava (MPO).

Celkem se 16. ročníku akce zú­častnily jednotky z rekordního po­čtu 21 zemí. K vidění bylo přes 100 letadel, některá vůbec poprvé, a více než 150 kusů pozemní techniky. Historicky největší prezentaci při­pravilo v rámci statusu speciálního partnerského státu Německo, které předvedlo více než 50 kusů pozemní a letecké techniky. S příznivým při­jetím se setkaly novinky, které pro účastníky připravili ostravští stráž­níci a město Ostrava. Ať už šlo o hlí­dané kolárny pro cyklisty nebo zá­bavní a relaxační zónu, kterou vy­budovalo město. (bk)