Prosinec 2016

Prosincové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Strana 1

Vážení spoluobčané, milí Ostravané,


držíte v rukou poslední letošní vy­dání Ostravské radnice. Rád využí­vám této příležitosti, abych Vám po­přál inspirující adventní čas, krásné Vánoce s těmi, kteří jsou Vám blízcí, a úspěšný vstup do nového roku 2017. Přejme si, ať je nastávající rok obdo­bím pozitivních změn pro všechny z nás i pro celé naše město.

Tomáš Macura, primátor města Ostravy

Nová radnice a náměstí se oděly do svátečního


Poslední listopadovou sobotu se roz­zářila vánoční výzdoba Nové radnice. Před zaplněným Prokešovým náměstím se čestné role „světlonoše“ zhostil pri­mátor Tomáš Macura. V rámci kul­turního programu se na pódiu vy­střídaly soubory Hlubinka, Hlubina, Ostravský dětský sbor ZUŠ E. Marhuly z Mariánských Hor, sbor Čtyřlístku s bubínkovou show, žesťový kvintet Janáčkovy konzervatoře, zpěvačka Elis aj. Pořadatelé potěšili děti možností po­slat přání Ježíškovi do Božího Daru. Z rukou primátora převzali dva muži a tři ženy ceny Dobrovolník roku. Více o laureátech i k tématu na straně 8.

Vánoční strom, průčelí radnice, sloupy osvětlení i aleje na obou stra­nách náměstí spojují více než tři ki­lometry světelných kaskád, krápníků a řetězů. Svítit budou až do Tří králů, 6. ledna příštího roku. (vi)


Strana 2

Historická páteřní komunikace centrem města je modernější a klidnější

Rekonstrukce Nádražní ulice končí


Druhá etapa kompletní rekonstrukce a „zklidnění“ Nádražní ulice v úseku mezi ulicemi 28. října a Stodolní je těsně před dokončením. Automobilová doprava bude obnovena 10. prosince a o den později začnou fungovat i rekon­struované tramvajové zastávky Elektra.

„Stavbaři splnili zadání, to znamená zemní práce, uložení nové kanalizace a vodovodu, položení nového plyno­vodu, nového kolejového lože, v němž byla instalována protihluková rohož,“ informoval náměstek primátora pro ob­last investic a stavebního řádu Břetislav Riger s tím, že poslední etapou byly práce na komunikaci a chodnících.

Vzhledem k plánované proměně Umělecké ulice před Domem umění se město rozhodlo upravit zastávky Elektra v modernějším stylu a použít při jejich výstavbě ušlechtilejší mate­riály. Stejně jako na Stodolní jsou i za­stávky Elektra zálivové, to znamená, že chodci při nastupování do tramvaje nemusejí vstupovat do vozovky. První etapa rekonstrukce 800metrového úseku Nádražní začala v dubnu 2015. S úpravami dalších částí komunikace směrem k hlavnímu nádraží město v současné době nepočítá. (bk)

Chystají se změny v MHD: ze čtyř zón zůstane jedna


Zjednodušení systému veřejné dopravy, zvýhodnění dlouhodobých předplati­telů a podpora elektronických jízde­nek, takové jsou cíle úprav tarifu měst­ské hromadné dopravy na rok 2017. Jak informoval radní pro oblast dopravy Lukáš Semerák, Rada města Ostravy akceptovala úpravy tarifu městské hromadné přepravy 15. listopadu. Aby mohly vejít v platnost, musí je schválit zastupitelstvo města a valná hromada společnosti Koordinátor ODIS.

Mezi hlavní změny patří snížení po­čtu ostravských zón ze současných čtyř na jednu, úprava cen dlouhodobých ce­loměstských jízdenek zpravidla smě­rem dolů s výrazným zvýhodněním žáků a studentů a prodloužení doby pro zvýhodněné přestupování u elek­tronických jízdenek z 30 na 45 minut. Novinkou je zavedení třídenní jízdenky za 220 Kč, resp. 110 Kč ve zlevněné verzi, která je navržena jednak jako turistická jízdenka pro návštěvníky Ostravy, a jednak jako náhrada papí­rové verze 7denní přenosné jízdenky, která bude z důvodu již schváleného převedení prodeje dlouhodobého časo­vého jízdného do elektronické podoby od 1. 1. 2017 prodávána pouze v elektronické podobě.

Podrobnosti o navrhovaných změ­nách lze najít na webu Dopravního podniku Ostrava www.dpo.cz. (bk)

Nezaměstnanost v Ostravě: 9,1 %


Nezaměstnanost se během října sní­žila. K 31. 10. bylo v registru Úřadu práce, kontaktního pracoviště Ostrava, 20 083 uchazečů. Od konce září ubylo 466 nezaměstnaných. U podílu neza­městnaných osob došlo k meziměsíč­nímu poklesu z 9,4 na 9,1 %. Nově se v říjnu ucházelo o zaměstnání 1643 osob, což je o 431 méně než v září. Nejvíce bylo propuštěných nekvalifi­kovaných zaměstnanců, mezi kvalifikovanými to byli hlavně prodavači, pra­covníci ve službách, administrativě, os­traze, číšníci a servírky, řidiči a také 95 bývalých živnostníků. Volných pra­covních míst bylo na konci října 5048. O jedno místo se teoreticky mohli uchá­zet čtyři nezaměstnaní. (yj)

Ze zasedání zastupitelstva města Ostravy


Minutou ticha uctili památku nedávno zemřelého válečného hrdiny, legen­dárního tankisty, osvoboditele a čest­ného občana Ostravy, brigádního ge­nerála Bedřicha Opočenského, účast­níci 21. zasedání Zastupitelstva města Ostravy. To se uskutečnilo 16. listo­padu v sále zastupitelstva Nové radnice. Jednání řídil primátor Tomáš Macura.

Zastupitelé projednali 38 progra­mových bodů. Vyslovili se pro prohlou­bení účasti na mezinárodních progra­mech Refill a In focus z nabídky unij­ního operačního programu Urbact III. Projekt Refill usiluje o zavedení dočasného užívání prázdných prostor jako běžně dostupné služby, cílem pro­jektu In focus je posílit agendu ekono­mického rozvoje města prostřednic­tvím strategie inteligentní specializace. V obou případech jde o programy pod­porující spolupráci evropských měst. Vedoucím městem projektu Refill je belgické město Gent, projekt In focus koordinuje španělské Bilbao.

Zastupitelé akceptovali závěreč­nou zprávu o realizaci integrovaných plánů rozvoje města (IPRM) Ostrava Magnet regionu a Ostrava Pól roz­voje. V rámci obou těchto programů bylo v době od května 2009 do května 2016 uskutečněno 29 projektů v hod­notě 2,3 miliardy korun. Členové zastu­pitelstva projednali problematiku inte­grovaných teritoriálních investic (ITI), díky nimž by měly být v následujících letech na území tzv. ostravské metro­politní oblasti realizovány investice za více než 6 miliard korun. Zastupitelé se dále zabývali nákupy, prodeji a smě­nami pozemků podle aktuálních potřeb fungování a rozvoje města.

Zastupitelstvo města Ostravy sou­hlasilo s výměnou člena svého kon­trolního výboru. Jindřicha Středulu z hnutí ANO 2011 nahradil jeho stra­nický kolega Vladimír Kulil. (bk)

Aktuálně

Novoroční ohňostroj

Na kruhovém objezdu v Ostravě- Hrabůvce se v neděli 1. ledna v 18.00 hodin rozzáří tradiční novoroční oh­ňostroj. Vypukne ve stylu baroka, pře­jde do klasiky, vyvrcholí dech berou­cím finále s hudebním doprovodem. K parkování doporučujeme využít ulici Horní od radnice Ostravy-Jihu ve směru ke kruhovému objezdu nebo ulici Dr. Martínka od zastávky Hrabůvka kostel, opět ve směru ke kruhovému ob­jezdu. Od 17 hodin bude odkloněna do­prava a rozmístěno dočasné dopravní značení. Autobusy pojedou po objízd­ných trasách o 15 minut později až do 19 hodin. Provoz tramvají bude přerušen od 17.50 do 18.20 hodin. (vi)

Předvánoční víkendy s posílenou dopravou

Dopravní podnik Ostrava posiluje kapa­city vybraných linek o předvánočních ví­kendech 3. a 4., 10. a 11., 17. a 18. prosince. Půjde o autobusové linky číslo 37, 40, 44, 54, tramvaje č. 4, 11, 12 a trolejbusy č. 102, 104, 106 a 108, kde budou u většiny spojů nasazovány velkokapacitní vozy.

Vánoční a novoroční svátky připadají na víkendové dny. Na Štědrý den 24. 12. a na Silvestra 31. 12. bude provoz MHD jako v sobotu. Na druhý svátek vánoční v pondělí 26. prosince budou spoje jezdit jako v neděli. S nedělním jízdním řádem a omezeným provozem od půlnoci do 8 hodin ráno musíme počítat o prvním vá­nočním svátku 25. prosince a na Nový rok 1. ledna. (vi)

Ostravská radnice vyjde 13. ledna

Vážení čtenáři, otevřeli jste prosin­covou Ostravskou radnici, kterou se s vámi pro letošní rok rozloučíme. Příští vydání měsíčníku statutárního města Ostravy zamíří do distribuce a také do vašich domovních schrá­nek v pátek 13. ledna. Přejeme vám šťastné a pohodové Vánoce, pevné zdraví a štěstí v novém roce 2017.  Libor Vidlička, šéfredaktor

Zastupitelstvo se sejde 14. prosince

Zastupitelstvo města Ostravy se ke svému 22. zasedání ve volebním ob­dobí 2014–2018 schází ve středu 14. pro­since. Jednání v Nové radnici začne v 9 hodin. Veřejnost může jeho průběh sle­dovat z galerie velkého sálu. Kompletní dokumenty ze zasedání ZMO budou po Novém roce zveřejněny na webu www.ostrava.cz. (r)


Strana 3

Městská policie převzala deset moderních vozidel Octavia s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG)

Ostravští strážníci jezdí ekologicky a levně


Klíčky k deseti novým vozům Škoda Octavia 1,4 Combi Active s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) pře­vzali 2. listopadu z rukou primátora Tomáše Macury strážníci Městské po­licie Ostrava (MPO). „Je to příspěvek k ochraně životního prostředí ve městě, ale také ke snížení nákladů městské po­licie,“ uvedl Macura s tím, že auta byla vysoutěžena za 4,7 milionu korun.

Malé slavnosti na Prokešově náměstí se zúčastnili zástupci vedení městské policie v čele s ředitelem Zdeňkem Harazimem, který ocenil, že město vnímá potřeby městské policie a stará se o modernizaci jejího vybavení. Jak uvedl, vozový park MPO čítá aktuálně sedmatřicet vozů. Vedle 25 osobních vozidel ho tvoří tři speciály na převoz koní, jedna sanitka a několik užitkových vozů. Předáním deseti nových automo­bilů tak došlo k obměně téměř třetiny policejních vozů. Ve výbavě strážníků je také dvacítka motocyklů a šestadvacet jízdních kol.

Ruku v ruce s procesem moder­nizace dochází k růstu počtu stráž­níků. Zatímco před dvěma lety jich bylo 645, aktuálně jich slouží 715 a v příš­tím roce by jejich počet měl dosáhnout 750 osob. „V žádném případě však ne­jde o pouhá čísla. Jsou to lidé určení pro přímý výkon služby,“ zdůraznil pri­mátor Tomáš Macura. (bk)

S ministrem Brabcem nejen o výměně kotlů


Ministr životního prostředí Richard Brabec navštívil 24. listopadu Ostravu. Jednal s hejtmanem Ivem Vondrákem, členy rady kraje, primátorem Tomášem Macurou a náměstkyní primátora Kateřinou Šebestovou.

K hlavním tématům patřily kot­líkové dotace. Ministerstvo život­ního prostředí má do konce března 2017 vypsat druhou výzvu v objemu 3 mld. korun krajům na výměnu sta­rých kotlů za ekologičtější. Nejvyšší částka, kterou je možné získat, je 127 tis. korun. Dotace činí až 85 procent ceny kotle. Třetí kolo by mělo skončit v roce 2018 s cílovým stavem výměny 90 až 100 tisíc kotlů. Tomáš Macura připomněl, že Ostrava program podpořila 10procentní dotací ze svého rozpočtu, díky níž byly zastaralé kotle vyměněny ve čtyřech stovkách os­travských rodinných domů. „Domkaři tak vypustí do ovzduší ročně odhadem o 40 tun emisí méně a to je menší fab­rika ve městě,“ zdůraznil primátor.

Diskutovalo se také o likvidaci zbý­vajících kalů v lagunách Ostramo, které by měly být vytěženy do polo­viny roku 2018. Ministr Brabec oce­nil podporu programu pořízení nízko emisních vozidel ze strany krajského úřadu a ostravského magistrátu, vy­zvedl ostravské projekty v rámci pro­gramu Smart cities. (vi)

Pobyt v přírodě dětem svědčí


Životní prostředí

Na ozdravné pobyty půjde z Fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším spravovaného městem Ostravou re­kordní částka více než 18,3 milionu ko­run. Děti ze čtyřiceti školských zařízení mohou za čerstvým vzduchem vyces­tovat od letošního listopadu do konce dubna příštího roku.

Jak informovala náměstkyně pri­mátora Kateřina Šebestová, z rozpočtu města šlo letos do fondu znovu 15 mi­lionů korun. Očekává se ještě přijetí daru ve výši 1 milionu korun od spo­lečnosti ArcelorMittal Ostrava. Peníze slouží na úhradu ubytování, stravo­vání, dopravu, doprovodný program ozdravného charakteru, pojištění a po­platky. Náklady na ozdravné pobyty mohou být hrazeny v délce minimálně čtrnácti dnů. Celková výše prostředků, kterou mohou školy použít na jednoho žáka, se proti minulému období zvýšila o 1500 korun na stávajících 6 tisíc ko­run. Navýšení by mělo umožnit zajistit pro děti kvalitnější ubytování, stravo­vání a služby.

Školy z městských obvodů Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Michálkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Vítkovice a Mariánské Hory a Hulváky získaly podporu ve výši 80 procent, školy z ostatních obvodů ve výši 47 procent požadované částky. Při rozdělování finančních prostředků byl zohledněn požadavek komise život­ního prostředí rady města, která navr­hovala vzít v potaz kvalitu ovzduší v jed­notlivých městských obvodech. (bk)

Bedřich Opočenský brigádním generálem in memoriam


Plukovník ve výslužbě Bedřich Opočenský, který zemřel 29. října 2016 ve věku 92 let, byl 11. listopadu v Národním památníku v Praze na Vítkově, u příležitosti Dne válečných veteránů, povýšen ministrem obrany Martinem Stropnickým in memoriam do hodnosti brigádního generála.

Legendární velitel tanku se naro­dil v roce 1924 v Českém Boratíně na Volyni v tehdejším Polsku. Příslušník 1. čs. samostatné tankové brigády, jeden z osvoboditelů města Ostravy v dubnu roku 1945 a jeho čestný ob­čan Bedřich Opočenský se této pocty bohužel už nedožil.

Stejně jako jeho bojový druh a čestný občan Ostravy plukovník Karel Šerák, který zemřel letos v čer­venci ve věku 93 let. Ještě na jaře se oba zúčastnili oslav 71. výročí osvobo­zení Ostravy. Jejich bojový druh, ve­litel tanku generálporučík Mikuláš Končičký, zemřel v prosinci 2015 ve věku nedožitých 91 let. Během ne­celého roku odešly tři velké postavy spojené s novodobou historií města. Ostrava na ně nikdy nezapomene.

Poslední rozloučení s plukov­níkem Bedřichem Opočenským se uskutečnilo v pátek 4. 11. v kostele Českobratrské církve evangelické v Chotiněvsi u Litoměřic. Vojenského pohřbu se všemi poctami se zúčast­nila delegace našeho města vedená primátorem Tomášem Macurou, který pronesl jménem svým a města Ostravy smuteční projev (na snímku Václava Hály). (vi)


Strana 4

Strategické partnerství města Ostravy a univerzit

Pro studenty i veřejnost


Řemeslný inkubátor, nová budova fa­kulty umění a centrum zdravého po­hybu. Takové jsou konkrétní pro­jekty, jejichž základ lze spatřo­vat v Memorandu o spolupráci mezi městem Ostravou, Vysokou ško­lou báňskou-Technickou univerzitou a Ostravskou univerzitou. Znění do­kumentu schválilo říjnové zastupitel­stvo a 9. listopadu ho v radnici pode­psali primátor Tomáš Macura, tehdejší rektor VŠB-TUO Ivo Vondrák a rektor OU Jan Lata.

Nejblíže k naplnění má projekt ře­meslného inkubátoru, který vzniká jako komplex veřejně přístupných ře­meslných dílen budovaných nákla­dem okolo 100 milionů korun v ob­jektu kompresorovny Dolu Hlubina. Společná iniciativa VŠB-TUO, města a občanského sdružení Hlásím se k továrně má být uvedena do provozu na začátku příštího roku. Bude nabízet profesionálně vybavená pracoviště pro práci se dřevem, kovy, textilem, kůží, papírem, keramikou, elektropříslušen­stvím i 3D technologií.

Projekty Ostravské univerzity – výstavba nové budovy fakulty umění a centra zdravého pohybu – jsou ve fázi příprav. Objekt fakulty umění by měl vzniknout na Černé louce a vedle vzdě­lávací funkce by měl plnit i roli nového kulturního centra Ostravy. Jeho sou­částí by měl být komorní sál či výstavní galerie. Centrum zdravého pohybu by poskytlo univerzitě chybějící sportovní zázemí a současně by rozšířilo nabídku sportovních a rekreačních aktivit pro obyvatele města. (bk)

Generel městské nemocnice


Zdravotnictví

Budoucnost Městské nemocnice Ostrava (MNO) se barví dorůžova. Významným příspěvkem k jejímu rozvoji se stane ge­nerel, který pro město zpracuje vítěz vý­běrového řízení společnost Rala.

Generel má být „kuchařkou“, která zmapuje současný stav areálu nemoc­nice a navrhne potřeby a směry jeho rekonstrukce, modernizace a další vý­stavby s vizí na dvacet let. Práce na jeho přípravě nemají překročit 14 týdnů. První výstup bude zástupcům města prezentován v polovině ledna 2017, po zapracování připomínek by měl být generel hotov v únoru.

„Generel bude komplexním mate­riálem, který se stane prvním krokem k postupné rekonstrukci a modernizaci MNO. Jeho realizace přinese další zvý­šení kvality lékařské péče, důstojné zá­zemí pro personál a zejména lepší kom­fort pro pacienty,“ upřesnil náměstek primátora Michal Mariánek. „Městská nemocnice funguje v Ostravě od pade­sátých let 19. století a za tu dobu se stala její nedílnou součástí. My v této tradici chceme pokračovat,“ dodal.

„Peníze na rozvoj nemocnice jsou. Už nyní je v městském fondu rozvoje MNO 250 milionů korun a očekává se, že do konce roku do něj zastupitelé ‚na­lijí‘ ještě dalších 200 milionů. Bobtnat bude i v roce 2017. Jde však o to, vyu­žít tyto prostředky racionálně a co nejefektivněji,“ doplnil náměstek primá­tora Břetislav Riger.

Nezávisle na generelu bude v příš­tím roce na Fifejdách zahájena rekon­strukce chirurgie včetně anesteziologic­ko-resuscitačního oddělení a jednotek intenzivní péče za asi 100 milionů ko­run. Pokračovat bude zateplování bu­dov a další práce.

Jak informoval ředitel MNO Petr Uhlig, i v dnešních podmínkách je městská nemocnice schopna poskyto­vat zdravotní péči na vysoké úrovni. Při listopadovém reakreditačním řízení jí akreditační komise udělila 9,8 bodu z 10 možných a naznačila tak, že akre­ditaci získanou před třemi lety úspěšně obhájí. (bk)

Střípky

HOLD 17. LISTOPADU. Shromážděním v Nové radnici si 16. lis­topadu připomněli Den boje za svobodu a demokracii členové Konfederace politických vězňů (KPV) a občanského sdružení Pant. Město, které nad akcí převzalo zá­štitu, reprezentovali primátor Tomáš Macura, náměstci primátora Zbyněk Pražák, Martin Štěpánek, Iveta Vozňáková a další (na snímku jsou primátor a předseda ostravské pobočky KPV Leo Žídek). Poctu boji studentů a občanů za svobodu a de­mokracii v letech 1939 a 1989 vzdali položením květů u pamětní desky obětem zla představitelé Junáka, Sokola, Českého svazu bojovníků za svobodu, Čs. obce legionářské aj., zazpíval sbor Chorus. (bk)

VETERÁNI U PAMÁTNÍKU. Vzpomínkovou akci ke Dni váleč­ných veteránů uspořádalo Krajské vojenské velitelství v Ostravě 11. listopadu u Památníku Rudé ar­mády v Komenského sadech. Svátek spojený s ukončením první světové války v roce 1918 si ka­ždoročně připomínají všechny demokratické státy světa. Kytici za Ostravu položili primátor Tomáš Macura a náměstkové primátora Michal Mariánek a Zbyněk Pražák, představitelé ostravských měst­ských obvodů, Moravskoslezského kraje, Armády ČR, Českého svazu bojovníků za svobodu, Čs. obce le­gionářské, generálních konzulátů Ruska a Polska a dalších organi­zací. (bk)

DEN NEZÁVISLOSTI. Polsko slaví 11. listopadu Den nezávislosti. Tu získalo v roce 1918 po půldruhém století cizí nadvlády. Generální kon­zulát Polské republiky v Ostravě uspořádal 15. listopadu recepci, které se za Ostravu zúčastnili ná­městkové primátora Břetislav Riger a Iveta Vozňáková. Na snímku B. Krzyžanka jsou s generálním kon­zulem Januszem Bilskim (vlevo). Setkání se stalo příležitostí k bi­lancování úrovně česko-polských vztahů. Podle konzula Bilského jsou nejlepší v historii. Polsko je pro ČR druhým největším obchodním part­nerem, počet polských turistů u nás předčil počet Slováků, spolupracu­jeme v rámci V 4 a vzájemně se pod­porujeme v EU. (bk)

NABÍDKA SPOLUPRÁCE. Zájem o Ostravu projevili představitelé čínského města – osmimilionového Wuxi. Návštěva zajišťovaná ost­ravskou společností VelorXtrike se uskutečnila ve dnech 22. a 23. 11. a vedla z VŠB-TUO na radnici. Delegaci vedenou ředitelem zahra­ničního odboru Úřadu města Wuxi Chenem Minghuiem přijal ná­městek primátora Zbyněk Pražák (na snímku B. Krzyžanka). Hovořilo se o představách a vizích vzájemné spolupráce. Číňané by rádi navázali užší vztahy s ostravskými univerzi­tami a podnikatelským prostředím. Městská prefektura Wuxi leží v pro­vincii Jiangsu a sousedí s prefektu­rou a městem Su-čou, partnerem města Ostravy. (bk)


Strana 5

Kamery a SOS tlačítka přispějí ke zlepšení komfortu ve vozidlech městské hromadné dopravy

Světová novinka zvýší bezpečí cestujících


Další prvky pro zvýšení bezpeč­nosti v pro­středcích MHD prezentovali 4. listo­padu představitelé Dopravního podniku Ostrava (DPO). Jedná se o kamerové systémy, které byly instalovány v 66 tramvajích a 6 trolejbusech, a unikátní SOS tlačítko napojené na tísňové linky, které umožňuje rychle přivolat pomoc.

SOS tlačítko vyvinuli zaměstnanci odboru technického rozvoje DPO a podle veřejně dostupných zdrojů jde o novinku, která zatím není použita ani v Česku, ani jinde ve světě. Je instalo­váno na bočním panelu uprostřed vo­zidla a spojuje automaticky na tísňovou linku městské policie 156 nebo v pří­padě, že je obsazená, na tísňovou linku Policie ČR 158. Tlačítko je zatím in­stalováno v jedné tramvaji a do konce ledna 2017 bude provozováno v re­žimu testování. „Je určeno k přivolání rychlé pomoci při incidentech nebo trestných činech, ale také například při náhlém zdravotním selhání,“ vysvětlil účel SOS tlačítka ředitel DPO Daniel Morys. Hrát si s ním bez pádného dů­vodu se ale nedoporučuje, jedná se o volání na tísňovou linku, jejíž zneu­žití je trestné. Kamerové systémy byly monto­vány do dopravních prostředků DPO od loňského října. Standardní systém tvoří čtyři kamery umístěné tak, aby zabíraly celý vnitřek vozidla z růz­ných úhlů. Jejich výstupy jsou vyve­deny na obrazovku na stanovišti ři­diče. Záznam je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů uchováván po dobu 5 dnů a smí být předán pouze Policii ČR. Celkové náklady na poří­zení a instalaci kamerových systémů dosáhly více než 5,7 milionu korun bez DPH a byly kryty z dotace ze švý­carských fondů (85 %) a z prostředků města (15 %).

Vedle zvýšení bezpečnosti cestují­cích by měla instalace kamer přispět k omezení projevů vandalismu v do­pravních prostředcích MHD. Z tohoto hlediska jde o investici s poměrně rychlou návratností. Ročně vandalové napáchají na majetku a zařízeních do­pravního podniku škody v celkové hod­notě okolo 6 milionů korun. Výše škod způsobených na vozidlech je odhado­vána na 2,5 milionu korun.

Zvyšování bezpečnosti v prostřed­cích městské hromadné dopravy je součástí strategie DPO na léta 2016 až 2025 Chytrá a přátelská doprava pro Ostravu. (bk)

Až potkáte Kašpara, Melichara a Baltazara


S přáním štěstí, zdraví a pokoje budou po Novém roce přicházet do ostravských domácností Tři králové. Sedmnáctý roč­ník celorepublikové veřejné sbírky, nej­větší dobrovolnické akce u nás, pořádané Charitou Česká republika, proběhne od 1. do 14. ledna 2017.

Jako poděkování za štědrost pře­dají Tři králové přispěvatelům drobné dárky v podobě tříkrálového kalendáře a cukru. V minulém ročníku sbírky byla díky štědrosti obyvatel Ostravy a okolních měst a obcí třinácti sty dob­rovolnými koledníky vybrána částka téměř 1 milion 674 tisíc Kč. Prostředky z veřejné sbírky jsou určeny na pod­poru sociálních služeb.

Podrobnosti najdete na www.ost­rava.charita.cz. (dk)

Nákupem pomůžete dětem a seniorům


Trička, kalhoty, dětské oblečení, módní doplňky, obuv a další, neje­nom použité darované zboží nakou­píte levně v charitativních obchůd­cích mezinárodní humanitární or­ganizace ADRA. Svým nákupem pomůžete nemocným a osamělým dětem a seniorům, za nimiž dochází v Ostravě v dresu Adry ročně téměř 400 dobrovolníků.

Charitativní obchůdky organizace ADRA najdete v Mírové ulici poblíž nemocnice v Ostravě-Vítkovicích a v Sokolské třídě naproti Čapkově sokolovně a aquaparku v Moravské Ostravě. Podrobnosti na www.adra­ostrava.cz. (bk)

Program města pomůže bezdomovcům přestát zimu


Sociální péče

Zimní období, kdy noční teploty kle­sají pod bod mrazu, je pro osoby bez střechy nad hlavou dobou těžkých zkoušek. Aby jim je pomohlo zvlád­nout, připravuje pro ně město každo­ročně tzv. Zimní program. Ten se týká především rozšíření kapacit zařízení pro bezdomovce. V těch je běžně k dispozici 413 míst v azylových domech (164 pro muže a 249 pro ženy a ženy s dětmi), 120 míst v noclehárnách, 125 míst v nízkoprahových denních cent­rech a 47 míst v domově se zvláštním režimem Přístav. Pro osoby se zvlášt­ními potřebami je otevřen Domov Přístav II s kapacitou 29 míst.

„V rámci Zimního programu jsou tyto kapacity v celkovém počtu 734 míst rozšířeny o dalších 54 lůžek a 120 tzv. volných židlí. Situaci jsme sledo­vali a vyhodnotili tak, že kapacity za­řízení pro osoby bez domova dopl­něné o zimní program jsou dostaču­jící. I přes aktivní motivaci a posky­tování poradenství neprojevují mnozí bezdomovci o nabízené možnosti zá­jem,“ uvedl náměstek primátora pro sociální oblast Michal Mariánek.

Finanční podpora z rozpočtu města na provoz zimního programu byla pro rok 2016 stanovena na 250 tisíc ko­run. Část těchto prostředků byla sice vyčerpána v prvních měsících tohoto roku, avšak stále ještě zbývá asi 160 ti­síc. „Všechny uvedené sociální služby, to znamená azylové domy, noclehárny, domovy se zvláštním režimem a níz­koprahová denní centra, jsme letos podpořili z rozpočtu města celkovou částkou 17 milionů korun. Obdobnou míru podpory můžeme očekávat i pro příští rok,“ doplnil náměstek Mariánek.

Problematika bezdomovectví se dotýká všech větších měst v ČR. Na území Ostravy žije tzv. zjevných bezdomovců okolo devíti set. Jejich počet se výrazně nemění. Asi polo­vina z nich žije „na ulici“, druhá po­lovina se zdržuje v zařízeních posky­tujících sociální služby. Ta provozují Armáda spásy v ČR, Charita Ostrava, Diakonie ČCE, Centrum sociálních služeb Ostrava, Centrum sociálních služeb Poruba, spolek Nová šance či Služby Dobrého Pastýře. Zimnímu programu se věnují první dva uve­dení poskytovatelé. (r)


Strana 6

Projekt města získal třetí místo v soutěži Ministerstva vnitra České republiky

Ocenění za Bezpečnější Ostravu


Snahy vedení města Ostravy o zvy­šování bezpečnosti občanů ocenilo i Ministerstvo vnitra ČR. To udělilo městu za projekt Bezpečnější Ostrava 3. místo v soutěži Nejlepší preventivní projekt na místní úrovni. Cenu pře­vzal 3. listopadu v Praze během mezi­národní konference „20 let prevence kriminality v ČR“ náměstek primá­tora Michal Mariánek. Cílem soutěže bylo vyzvednout nejlepší preventivní projekty a jejich realizátory a podpo­řit výměnu zkušeností a dobré praxe. Nominovány mohly být projekty, které prokazatelně zlepšily bezpečnostní si­tuaci na území města či obce a které byly realizovány v aktivní součinnosti více subjektů. Spolupracovat mohly na­příklad města s Policií ČR, s dalšími or­gány veřejné správy, s nevládními ne­ziskovými organizacemi, akademickou sférou, podnikatelskými subjekty, ve­řejností. Projekty mohly být také zamě­řeny na spolupráci majority s minoritní skupinou obyvatel. Tématem letošního ročníku soutěže bylo Bezpečné město – naše společná věc.

Soutěžní projekty byly posuzovány z hlediska jejich účinnosti v praxi, kom­plexní mezioborové spolupráce, inova­tivního přístupu, udržitelnosti a mož­nosti přenosu do dalších lokalit. Projekt Bezpečnější Ostrava navrhl do soutěže Moravskoslezský kraj. (bk)

Infostánky k rizikovým situacím při nakupování

Nedejte lapkům šanci!


Předvánoční čas je tradičně spojen s nakupováním. V rámci projektu Bezpečnější Ostrava se uskutečnilo dne 23. září jednání iniciované magistrátem města s ost­ravskými nákupními centry, kterým není lhostejné bezpečné nakupování a parkování jejich zákazníků. A právě preventivní informativní kampaně „Bezpečné nakupování a parkování 2016“ se v obchodních centrech zú­častní již tradičně Policie České repub­liky a Městské policie Ostrava ve spo­lupráci se studenty Střední odborné školy ochrany osob a majetku. Kampaň je pravidelně spojena s infostánkem, u kterého se občané dozvědí aktua­lity k problematice kapesních krádeží a vykrádání vozidel, s možností zhléd­nutí autentických rizikových situací při nákupech.

Přijďte se informovat v těchto termínech:

Ne   4. 12.           Globus Ostrava              (10.00–13.00 a 15.00–17.30)
St    7. 12.           Albert Ostrava-Jih          (15.00–17.30)
Ne 11. 12.           Futurum                        (10.00–13.00 a 15.00–17.30)
St 14. 12.            Tesco Poruba                 (15.00–17.30)
Ne 18. 12.           Avion Shopping Park      (10.00–13.00 a 15.00–17.30)
St 21. 12.            Forum Nová Karolina      (14.00–17.00)

Jak se chovat při parkování


Jsou to situace jak z amerického filmu, bohužel nedějí se na plátně a oběťmi jsme my. Stačí chvilka nepozornosti na parkovišti a přijdeme o část ná­kupu, kabelku, tašku s věcmi, které pro nás mají velkou cenu. Když rov­náme nákup do kufru, odněkud se vy­noří nenápadná postava, třeba i dítě, popadne první věc, která se mu na­mane, naskočí do přistaveného auta a než si uvědomíme, co se vlastně stalo, je pryč. Nebo nám sebere věci z auta, když nám výhled zakrývá víko od kufru. Ztráta bolí a nezůstává nám nic než bezmocný vztek.

Co dělat, aby se nám tohle nestalo? Stoprocentní záruku vám nedá ni­kdo, ale je několik pravidel, jejichž dodržování přinejmenším sníží ri­ziko. Především se je třeba i na par­kovišti věnovat svému okolí s vědo­mím, že osoby, které se dopouštějí krádeží, nejsou na první pohled ni­jak rozpoznatelné. Vozidlo je třeba mít vždy zamčené, a to i v době, kdy třeba jen jdeme vrátit nákupní vozík. Nenecháváme ve vozidle žádné věci, které by mohly zloděje lákat. Před ukládáním nákupu do kufru se vždy pozorně rozhlédněme, zda nás nesle­duje potenciální pachatel. Nedáváme si věci na sedadlo dříve, než si vyložíme nákup. Již při příjezdu na parkoviště zvažujeme, kde by bylo nejvhodnější zaparkovat. Bezpečnější jsou místa tzv. na očích. Pokud můžeme zvolit k par­kování parkoviště s instalovaným kamerovým systémem, učiňme tak. Dobrá je každá překážka, která stojí mezi námi a případnými nenechavci. Vždy je lepší opatrnost přehnat, než později litovat. (r)

Důležitá telefonní čísla


Tísňová linka (112) / Městská policie (156) / Policie ČR (158) / Zdravotnická záchranná služba (155) / SMS tísňová linka pro neslyšící (603 111 158) / Linka Krizového centra (596 110 882) / Bezplatná telefonní pomoc obětem trestných činů (116 006).

Nejlepší obranou je opatrnost a obezřetnost


Kapesní zloději si neberou dovolenou a dá se očekávat, že teď, před Vánocemi, budou ještě aktivnější. Jak se proti nim chránit? Tou nejlepší obranou je určitě opatrnost a obezřetnost. Zloděj nemusí mít vždy navrch. V hlášeních městských strážníků jsou různé případy.

Třeba 11. listopadu se jeden z kapes­ních lapků pokusil využít chvíle, kdy se zákazník soustředil na výběr zboží. Cizí ruku v kapse své bundy starší muž naštěstí včas zaregistroval a začal se bránit. Po krátké strkanici se zloděj rozhodl lupu zbavit a peněženku od­hodil mezi regály. Muž tak o své věci nepřišel a zloděje zadrželi zasahující strážníci a předali ho Policii ČR.

A co vy? Bude mít váš příběh se zlo­dějem šťastný konec? Pravděpodobně se vás takovýto scénář týkat nebude, pokud si vždy před nákupem položíte dvě základní otázky: Kde je má pe­něženka a mobilní telefon? Jsou věci v autě uschovány před nenechavými pohledy možných zlodějů? Pokud ano, máte většinou vyhráno! Závěrem možná ještě několik dobrých rad pro nakupování. Především mějte své věci neustále pod dohledem a neodkládejte je, zejména kabelky, kufříky a podobně, do nákupních vozíků. Peněženky, do­klady a další cennosti noste ve vnitř­ních kapsách oděvů. Snažte se neztrá­cet přehled o dění kolem vás. Dobrou prevencí je také nechodit sám, ale s ro­dinou nebo přáteli. (mpo)

Stalo se

HLEDANÍ NEMAJÍ ŠANCI. Strážníci MPO jsou úspěšní v pátrání po hleda­ných osobách. Dva 16leté mladíky obje­vili ve Svinově, muže ve věku 27 a 28 let, kteří se marně pokoušeli uprchnout, chy­tili v Zábřehu. Ruka zákona dopadla také na hledané, 47letého ze Slezské Ostravy a 17letého z centra. Díky místním zna­lostem a povědomí o osobách, které se nacházejí v policejním pátrání, se od za­čátku roku povedlo hlídkám městské po­licie objevit 275 hledaných či pohřešo­vaných osob. Za stejné období loňského roku to bylo 221 osob.

KAPSÁŘE DOPADL VE VOLNU. Na zastávce městské hromadné do­pravy v Porubě došlo k pokusu o okra­dení muže. Poškozený se zloděje po­kusil zastavit, ten se mu však vysmekl a chtěl z místa utéct. V tom mu za­bránil strážník, který byl sice mimo službu, nicméně lapku pohotově zadr­žel. Delikvent byl natolik překvapen, že se zmohl jen na krátký odpor. Odvezla si ho hlídka PČR.

JSEM BŮH, PÁNOVÉ! Světelný sig­nál na přechodu pro chodce v Hrabůvce nerespektoval 52letý muž. Strážníkům nejprve odmítl předložit občanský prů­kaz, poté jim vulgárně vynadal. „Já u sebe občanku nemám,“ odvětil na vý­zvu hlídky, což doplnil peprnými vý­razy. Když se dozvěděl, že bude k zjiš­tění totožnosti předveden na Policii ČR, odvětil: „Já nikam nejdu. Nevíte, kdo jsem, ještě se mi budete klanět. Můžu chodit, kde chci. Já jsem Bůh!“ Předvedení se samozřejmě nevyhnul a navíc bude jeho přestupek řešit pří­slušný správní orgán. (mm)


Strana 7

Zabrání připravovaná rodinná koncepce odlivu obyvatel z Ostravy?

Nové trendy v práci s rodinou


Magistrát města Ostravy zahájil mi­nulý měsíc realizaci projektu Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava, reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_26/ 0003525, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost. Jeho zámě­rem je vytvořit na území města ucelený systém podpory rodin.

Komplexní prorodinný projekt bude uskutečňován v období od října 2016 do září 2018. Svými praktickými a konkrétně nastavenými aktivitami projekt reaguje na odchody zejména mladých obyvatel města, kteří by měli být budoucími zakladateli rodin.

Zaměřuje se také na rozšíření na­bídky služeb pro rodiny s dětmi ve vy­mezených lokalitách a částech města s ohledem na specifické rodinné situ­ace a potřeby.

Hlavním cílem projektu je roz­voj systému podpory rodin a zlep­šení postavení rodin na území města. Napomoci k jeho dosažení má pře­devším zvýšená podpora individua­lizovaného přístupu k řešení potřeb obyvatel v oblasti práce s rodinou a je­jími členy, dále v oblasti stability byd­lení a zaměstnání. Pracovníci magist­rátu a městských obvodů budou moci využívat nové trendy a intervence v so­ciální práci s rodinou.

Poprvé se takovýto projekt zaměří pomocí celé řady podpůrných nástrojů i na podporu vstupu žen na trh práce. Zohledňuje tak skutečnost, že u žen často dochází ke kombinaci více prvků sociálního znevýhodnění, které musí být před nástupem do zaměstnání řešeny.

Jedním z hlavních záměrů a zároveň výstupů projektu bude vytvoření kon­cepce rodinné politiky města Ostravy, na jejíž tvorbě se bude podílet okolo dvaceti odborníků z řad rodin a ex­pertů státní i nestátní sféry, kteří se budou pravidelně scházet v rámci nově vzniklé pracovní skupiny.

„Koncepce bude vytvářena se za­pojením cílové skupiny a s ohledem na aktuální potřeby obyvatel, které bu­dou zjišťovány prostřednictvím ohnis­kových skupin realizovaných přímo v místech, kde rodiny žijí. Věříme, že se podaří vytvořit komplexní dokument, který bude užitečný pro všechny oby­vatele města,“ uvedla Hana Drábková Sobková, metodička projektu.

Výsledkem bude také návrh nového koordinovaného systému služeb pro rodinu.

O projektech realizovaných Magistrátem města Ostravy je možno čerpat informace na nově zřízených webových stránkách: http://socialni­zaclenovani.ostrava.cz/. (dt)

Debata o sociálním začleňování


O klíčových legislativních návrzích v oblasti sociálního začleňování jednali 24. října s představiteli města Ostravy v čele s náměstkem primátora pro so­ciální věci, zdravotnictví a prevenci kriminality Michalem Mariánkem zá­stupci ministerstva pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, mini­sterstva práce a sociálních věcí a mi­nisterstva spravedlnosti, které se po­dílejí na přípravě sociálních zákonů. Vedle témat sociálního bydlení a soci­álního podnikání se diskutovalo také o dluhové problematice. Jednání, které se konalo v Radnici města Ostravy, se zúčastnili místní podnikatelé v sociál­ních službách a zástupci organizací vě­nujících se dluhové problematice nebo bydlení sociálně slabých. Představitelé Ostravy mimo jiné představili ostrav­skou koncepci sociálního bydlení.

Pracovní skupina pro legislativu zasedala v moravskoslezské metro­poli počtvrté. Navázala tím na tradici Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR, která tato setkání ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a městem Ostravou iniciovala. (bk)

Práce pro rodiče


Jste rodiče dětí do 15 let? Zapojte se do projektu Dítě – Práce – Rodina a zlepšete své šance na získání zaměst­nání. Pracovní diagnostika vám napoví, ve které profesi můžete uspět, posílíte počítačové, jazykové kompetence i rozvoj své osobnosti. Můžete absolvovat rekva­lifikační kurz a získat řidičský průkaz sk. B. Šikovné z vás zaměstnáme. Všechny projektové aktivity, včetně hlídání dětí, jsou zdarma. Kontakt: Hana Juráňová, juranova@rekval.cz, 553 871 113. (r)

Charita Ostrava

Věnujte kousek tepla

Součástí sociálních služeb pro lidi bez domova je Šatník Charity Ostrava v Jeremenkově ulici ve Vítkovicích, kde mohou lidé v nouzi na základě po­tvrzení sociálního pracovníka získat bezplatně nejnutnější ošacení a obuv. Zároveň zde mohou předat nepotřebné šatstvo a boty dárci, kteří se rozhodnou je podpořit. Věnujte jim kousek tepla i vy. Aktuálně chybí v Šatníku zejména ponožky, spodní prádlo, boty a pánské bundy, rifle, mikiny a trička.

Péče o nemocného

Charita Ostrava nabízí možnost bez­platné účasti na semináři Jak pečo­vat o nemocného člověka v domácím prostředí. Na setkání se zdravotními sestrami se dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí, a získáte informace ze zdravotní a so­ciální oblasti. Proběhnou také prak­tické ukázky. Uvidíte, jak se nemoc­nému člověku podává strava, tekutiny a léky, jak se provádí osobní hygiena či polohování jako prevence vzniku prole­ženin. Dozvíte se o možnostech získání příspěvku na péči nebo zapůjčení kom­penzačních pomůcek. Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 15. prosince od 14.00 h v budově Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská 785/8, Výškovice. Přihlášky u Markéty Štěpánové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo e-mailem: cho.hospicova.poradna@charita.cz.

Dárek Jam počtvrté

Již počtvrté se sejdou ostravští muzi­kanti na benefiční hudební akci v klubu Modrá myš v centru Ostravy, aby pod­pořili ženy, muže a děti bez domova. Návštěvníci mohou pro klienty sociál­ních služeb Charity Ostrava přinést vá­noční dárek ve formě hygienických po­třeb, teplých ponožek, čepic a dalšího zimního ošacení, hraček, trvanlivých potravin apod. Hudební setkání bude probíhat 12. prosince od 19 h. (dk)

Ocenění Křišťálový kamínek pro Zdeňku Šupíkovou


Evropské dny handicapu

Letos v lednu jí bylo třiaosmdesát, přesto je stále fit a hlavně v jednom kole. Zdeňka Šupíková z Poruby zasvě­tila svůj život sportu a cvičení se ne­vzdává ani na „stará kolena“. Nositelka Zlatého Tyršova odznaku za šest de­sítek let práce v tělovýchově se vě­nuje kondičnímu cvičení důchodkyň v Centru volného času v Porubě, tý­den co týden dojíždí do Heřmanic za­cvičit si se seniory v charitním Domě pokojného stáří. Její srdeční záležitostí je ale práce s členy Parkinson klubu Ostrava, s nímž se setkala v roce 2006, v době, kdy touto nemocí onemocněl její manžel.

„Parkinsoniky bere za vlastní, dělá pro ně s láskou, nasazením a elánem,“ říká o ní předseda klubu Jiří Ocelka. „V klubu je velice oblíbená a všichni si jí velmi váží pro její laskavá slova, tr­pělivost, péči, práci a čas, který všem věnuje. Podporuje pohybovou činnost parkinsoniků, protože ví a chápe, že účinek medikamentózní léčby je stejně významný jako cvičení.“

V roce 2013 byla Zdeňka Šupíková nominována na titul Ostravský senior roku. Letos, v prvním říjnovém týdnu, byla u příležitosti konání Evropských dnů handicapu vyznamenána cenou Křišťálový kamínek „za dlouholetou dobrovolnou a obětavou práci pro lidi s handicapem, kterým se snaží po­mocí sportovních aktivit a organi­zování společenských akcí ulehčovat a zpříjemnit život.“ Děkujeme a bla­hopřejeme. (bk)


Strana 8

Pětice žen a mužů převzala ceny města Ostravy pro Dobrovolníky roku

Jak složité přetavit ve snáze řešitelné


Výsledky šestého ročníku ankety města Ostravy Dobrovolník roku 2016 byly vyhlášeny v sobotu 26. lis­topadu před slavnostním rozsvícením vánočního stromu a výzdoby radnice a Prokešova náměstí. Ocenění třem ženám a dvěma mužům předal pri­mátor města Tomáš Macura. Čestný titul Dobrovolník roku 2016 získali:

Věra Šimčíková z Dobro-volnického centra ADRA Moravská Ostrava řadu let navštěvuje v místě svého bydliště v Ostravě-Zábřehu se­niora upoutaného na vozík. Od roku 2009 pomáhá zaplnit volný čas vesměs nepohyblivým obyvatelům Domova pro seniory IRIS v Mariánských Horách.

Motto Martiny Kučerové ze sdružení S.T.O.P. z Ostravy-Přívozu zní: „Nehledejme důvody, hledejme způsoby!“. Studentka střední odborné školy pracuje s rizikovou mládeží v rámci programu Kmotr. A úspěšně. Jeden z chlapců se díky Martině ne­musel vrátit do ústavního zařízení.

V Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Armáda spásy v Božkově ulici v Ostravě-Přívoze pracuje další z laureátů dobrovolnických cen města Vincent Sikora. Téměř osmdesátiletý senior věnuje svůj volný čas tréninku zájemců o stolní tenis, u svých svě­řenců se těší mimořádnému respektu.

Mário Zemko z Dobrovolnického centra Charity Ostrava dochází pra­videlně do Charitního domu svaté Alžběty v Mariánských Horách, za­řízení pro přechodný pobyt seniorů. Více než dva roky se kromě organizo­vání „kavárniček pro seniory“ věnuje imobilním klientů. Jeho motto je vše­říkající: „Věřím v lásku. Lidé si mají pomáhat.“

Petru Vonáškovou nominovala organizace HoSt-Start ČR z Moravské Ostravy. Obětavě pomáhá v sociálně ohrožených rodinách. Osamělé ženě vychovávající dvouapůlletého chla­pečka, která postrádala přirozenou so­ciální oporu, pomohla zapojit se do ak­tivního života. „Má motivace k dobro­volnictví se průběžně mění. Zprvu jsem myslela na páchání dobra vůči někomu, později vůči sobě samé,“ říká maminka tří dětí. „Někdy mám radost, jindy mě přepadnou starost a smutek. Přelévá se to z jedné strany na druhou.“

V Ostravě nyní působí osm dobro­volnických organizací: Centrum pro rodinu a sociální péči, Charita, DC ADRA, DC S.T.O.P., Slezská diako­nie, Společně-Jekhetane, HoST-Start ČR a YMCA Poruba. Loni sdružovaly na 700 dlouhodobých a přes 1400 příležitostných dobrovolníků. Město Ostrava dotovalo v roce 2015 dobro­volnické hnutí částkou 1 242 tisíc ko­run, v letošním roce to bude 1 312 ti­síc korun. (vi)

Zprávy z obvodů

Zákaz hazardu potvrzen

PORUBA. Zastupitelé Poruby se 9. 11. vyjádřili k zákazu hazardních her na území obvodu, který má vejít v plat­nost od 1. ledna 2017. Záležitost pro­jednali na žádost provozovatelů heren a kasin. I tentokrát deklarovali, že ha­zard nechtějí. „Poruba byla prvním ob­vodem, který už před třemi lety poža­doval na svém území úplný zákaz ha­zardních her. Neměli jsme žádný důvod usnesení měnit a jsem rád, že zastu­pitelé se vyjádřili jasně. Hazard při­náší spoustu sociopatologických jevů, rozvrací rodiny a zvyšuje kriminalitu. Od obyvatel cítíme jasnou podporu,“ uvedl starosta Petr Mihálik. (mo)

Nebytové prostory

JIH. N a webu obvodu O strava-Jih www.ovajih.ostrava.cz si můžete v apli­kaci Nabídka nemovitostí, kromě obec­ních bytů, garáží a garážových stání v Hrabůvce, Zábřehu, Výškovicích, Dubině a Bělském lese nově prohléd­nout také nabídku nebytových pro­stor jak v bytových domech, tak sa­mostatně stojících. Stránky umožňují vybírat podle kritérií, prohlédnout si fotogalerii či stáhnout potřebné for­muláře. (mg)

Centrum září Vánocemi

MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ. V centrálním obvodu se naplno rozzá­řila vánoční výzdoba. Ulice Nádražní, 30. dubna, Českobratrskou, část 28. října, Kostelní, Zahradní, Reální, Čs. le­gií, Uměleckou, Sokolskou třídu, Husův sad, náměstí Msgr. Šrámka, Sv. Čecha a Smetanovo zkrášlily více než tři stovky ozdob z předchozích let. Po loňském rozšíření výzdoby do korun stromů v Zámecké ulici a na Jiráskově náměstí obvod letos pořídil za finanční podpory města 155 dekorací pro ulice Solnou, Poštovní, část 28. října, Masarykovo náměstí a další. (mp)

Občané vybrali projekty

JIH. Nová dětská hřiště, park pro agi­lity (překážková dráha pro psy), fitness zóna nebo nové odpadkové koše vznik­nou v příštím roce v obvodu Ostrava- Jih. Na projekty, které lidé podpořili hlasováním v rámci tzv. participativ­ního rozpočtu, obvod vyčlenil pět mi­lionů korun. Radnici lidé navrhli 72 zá­měrů, 48 jich postoupilo do užšího vý­běru. Obvod ročně hospodaří zhruba se 750 miliony korun. (mg)

Městské kulturní a sportovní organizace jsou vůči starší generaci vstřícné

Jednala Rada seniorů města Ostravy


Aktivní senioři

Možnosti zvýhodněné účasti seniorů na kulturních a sportovních akcích byly tématem říjnového jednání Rady seniorů města Ostravy s představiteli ostravské radnice. Setkání se zúčast­nil primátor Tomáš Macura.

Pokud jde o oblast kultury, všechny příspěvkové organizace města jsou vůči seniorům vstřícné a poskytují jim různé slevy. Zvlášť aktivní při po­řádání akcí pro starší generaci jsou Ostravské muzeum a Knihovna města Ostravy. Samo město podporuje pro­jekty zaměřené na seniory prostřed­nictvím grantů. Jen letos vynaložilo na realizaci šestnácti projektů cíle­ných na dříve narozené zhruba jeden milion korun.

V oblasti sportu sice podobné gran­tové schéma neexistuje, nicméně i zde se prosazuje vůči seniorům vstřícný přístup a jsou jim poskytována různá zvýhodnění. Angažuje se v tomto směru zejména městská společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy (SAREZA), která nabízí seniorům slevy na vstup prakticky do všech bazénů. Zlevněné vstupné poskytují také fot­balový klub FC Baník Ostrava nebo Volejbalový klub Ostrava.

„Cílem jednání rady bylo zmapo­vat aktuální situaci a pomoci při ře­šení dostupnosti účasti starší veřej­nosti na kulturních a sportovních ak­cích. Se získanými informacemi bu­deme dále pracovat,“ uvedl po jednání předseda Koordinačního centra seni­orů Ostrava Jaroslav Feix.

Příští zasedání Rady seniorů se uskuteční v únoru 2017. (bk)

Bazén je v provozu


Od začátku prosince otevřela společ­nost SAREZA zrekonstruovaný krytý bazén v Ostravě-Porubě. V průběhu pěti měsíců prošel náročnou rekon­strukcí původních vzduchotechnic­kých a elektrických jednotek. Změny se dotkly také vestibulu a hlavní po­kladny, kde došlo ke zbourání stěny, otevření a provzdušnění celého pro­storu. (hr)


Strana 9

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu Ostrava je přístupný na internetu

Vytváříme, rozvíjíme a MAPujeme vlastní cesty


Vzdělávání

Na oficiálních webových stránkách města Ostravy www.ostrava.cz se objevil nový odkaz MAP!!! Je umís­těn uprostřed spodní části úvodní stránky a patří projektu s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání obce s rozšířenou působností Ostrava (MAP ORP Ostrava). Ten je financován z Operačního programu Výzkum, vý­voj a vzdělávání (OP VVV), který řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Místní akční plán rozvoje vzdělá­vání je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků ve věku do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a zá­kladního vzdělávání, a také zájmového a neformálního vzdělávání. Jeho stra­tegický rámec byl schválen v červnu tohoto roku, nyní probíhá jeho roz­pracování do další realizační fáze. Komplexní informace i samotný stra­tegický dokument lze najít na webo­vých stránkách projektu https://map.ostrava.cz/, které přináší také aktuální pozvánky na semináře, workshopy a kulaté stoly určené pro odbornou i širokou veřejnost. Na rozvoji vzdělá­vání v rámci celého správního obvodu Ostrava se tak mohou podílet všichni, které tato problematika zajímá.

Strategickým cílem Místního akč­ního plánu rozvoje vzdělávání Ostrava je propojení všech aktérů činných na poli vzdělávání a postupné řešení aktuálních témat. Byly už stanoveny společné priority a zpracovány první projekty. K těm zajímavějším patří na­příklad projekt Šachy do škol, s nímž se zájemci seznámí během nejbližších měsíců. Rýsuje se také spolupráce zá­kladních škol s vysokými školami, se soukromým sektorem a na stole jsou i další nápady.

Důležité je, že projekt umožňuje vy­tvářet si vlastní cesty, pečlivě je roz­víjet, mapovat a tyto MAPy pak prů­běžně aktualizovat. Projekt je otevřen pro všechny, kteří by se chtěli podílet na jeho utváření a realizaci. K navá­zání spolupráce slouží kontaktní for­mulář, který je součástí webových strá­nek projektu. (rk)

Navrhněte pedagogy k ocenění


Město Ostrava vyzývá oprávněné sub­jekty k podání návrhů na udělení oce­nění pedagogům u příležitosti Dne uči­telů 2017.

Ocenění je udělováno pedagogům, kteří působí ve školách a školských za­řízeních zřizovaných městskými ob­vody a městem nebo v soukromých a církevních mateřských a základ­ních školách na území Ostravy a kteří v době podání návrhu mají se školou nebo školským zařízením pro zájmové vzdělávání uzavřen pracovní poměr. Návrhy na předepsaných formulá­řích doručte písemně na odbor škol­ství a sportu, oddělení školství magis­trátu nebo zašlete elektronicky na ad­resu mslovencikova@ostrava.cz do 6. ledna 2017.

Ocenění budou v roce 2017 udělena nově ve třech kategoriích. Tradiční ka­tegorie Výrazná pedagogická osobnost je určena pro mimořádně angažované a obětavé pedagogy, Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost mohou získat kantoři, kteří mají mi­nimálně 30 let praxe.

Novinkou bude udělení čestného ti­tulu Učitel roku 2017, který získá je­den z vítězů školních anket mezi žáky, pedagogy a rodiči o nejoblíbenějšího učitele.

Formulář a podrobnosti najdete na webových stránkách města www.ost­rava.cz. Oslava Dne učitelů 2017 pro­běhne 28. března v malém sále mul­tifunkční auly Gong v Dolní oblasti Vítkovice. (mmo)

Studenti se seznamovali s totalitou


Z redakční pošty

„Gymnázium Ostrava-Zábřeh bylo jako jediná škola v Moravskoslezském kraji letos přizváno k účasti na pro­jektu mezinárodní organizace Platforma evropské paměti a svě­domí. Dne 3. listopadu tak mohla být studentům septim a dalším zá­jemcům z našeho gymnázia předsta­vena čítanka Abychom nezapomněli. Výpověď o totalitě v Evropě,“ infor­movala redakci učitelka češtiny a dě­jepisu Petra Fialová.

„Publikaci, v níž jsou zachy­ceny příběhy desítek obětí totality z rozličných evropských zemí, při­jela prezentovat ředitelka Platformy Neela Winkelmannová. S příbě­hem jedné z obětí, bulharského spi­sovatele Georgiho Markova, jsme se mohli seznámit v působivém podání Víta Rolečka, mladého sólisty čino­hry Národního divadla moravsko­slezského. Studenti velmi oceňovali rovněž možnost setkat se s pamět­níkem, kterým byl Leo Žídek z ost­ravské pobočky Konfederace politic­kých vězňů. Podělil se s námi o svůj příběh – za nezdařený pokus odejít v roce 1952 za hranice byl odsouzen na osm let v táborech na Jáchymovsku a Příbramsku. Setkání se svědectvími o statečných lidech, kteří vzdorovali totalitě a bojovali za svou důstojnost, základní lidská práva a demokratické hodnoty, nepochybně přispělo k na­šemu lepšímu poznání minulosti,“ na­psala Fialová.

Hodina pro radost


Konkrétní pomoc přináší konkrétní ra­dost. Darujte hodinu týdně opuštěným a nemocným dětem, seniorům nebo li­dem s postižením a zjistíte, že dobro­volník nemusí umět nic speciálního – stačí, když dokáže naslouchat a má rád lidi. Více se dozvíte v dobrovolnickém centru ADRA na Jiráskově náměstí 4 kteroukoli první středu v měsíci mezi 13. a 17. hodinou nebo kdykoliv po tele­fonické domluvě na čísle 605 784 584. Pomáhat může každý! (zk)

Biskupské gymnázium zve rodiče a jejich děti


Biskupské gymnázium v ulici Karla Pokorného 2 v Ostravě-Porubě pořádá ve středu 7. prosince od 9 do 16 ho­din den otevřených dveří. Rodiče a je­jich děti se dozvědí vše o možnostech studia ve čtyřletém i osmiletém cyklu, prohlédnou si prostory školy. Další podobnou akci zde chystají na 26. le­den ve stejném čase. Více na webu školy www.b-g.cz. (ps)

Statutární město Ostrava vyhlašuje výběrové řízení


Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018, na základě usnesení zastupitelstva města číslo 1393/ZM1418/21 ze dne 16. 11. 2016.

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu města Ostravy na rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 včetně témat podpory a žádosti do výběrového řízení jsou k dispozici na webových stránkách města (www.ostrava.cz v sekci Dotace, oblast Školství). Žadatelé se do výběrového řízení přihlašují podáním žádosti na předepsaném elektronickém formuláři prostřednictvím aplikace EvAgend. Bližší informace k programu podají kontaktní zaměstnanci magistrátu.

Magistrát města Ostravy, odbor školství a sportu
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Ing. Marta Chylová

599 443 203

mchylova@ostrava.cz

Ing. Roman Waluszczyk

599 443 195

     rwaluszczyk@ostrava.cz  

Lhůta pro podání žádostí je od 21. 11. 2016 do 2. 12. 2016.


Strana 10

Pořadatelé zveřejnili hlavní hvězdu festivalu Colours of Ostrava 2017

Imagine Dragons!


Imagine Dragons budou od 19. do 22. července 2017 hlavní hvězdou 16. ročníku Colours of Ostrava. Americká kapela, která se svými singly pravidelně boduje na vrcholech hitparád, doplňuje již oznámenou anglickou zpěvačku Birdy a berlínské trio Moderat.

„Koncert Imagine Dragons bude obrovskou udá­lostí. Skupina je v současné době na vrcholu popula­rity. Jsem nadšená, že právě u nás zazní naživo jejich adrenalinový mix kytarového rocku, popu i elektro­niky, který strhává fanoušky,” říká ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Čtyřčlenná rocková kapela se zpěvákem Dane Reynoldsem spolu hraje od roku 2009. Jejich singl Radioactive se stal v roce 2012 nejprodávanější roc­kovou skladbou v americkém digitální historii a al­bum Night Visions jedním z nejúspěšnějších rocko­vých debutů uplynulé dekády. Pozici pop rockové star potvrdili Imagine Dragons druhým albem Smoke + Mirrors, ziskem ceny Grammy a dalšími oceněními. K hvězdám Colours 2017 bude patřit také 20letá zpěvačka Birdy, nominovaná na ceny Brit Awards a Grammy. Prodala přes 10 milionů desek, její video­klipy vidělo na youtube 500 milionů diváků a na fa­cebooku ji sleduje přes 2,5 milionu fanoušků.

Berlínské trio Moderat patří k senzacím nezávislé elektronické hudby. „Jejich vystoupení je kombinací syrového techna, minimalistických elektronických žánrů a úderných vizualizací, které spolu s čistým vokálem Saschy Ringa tvoří taneční i zasněný záži­tek,” doplňuje Zlata Holušová.

Čtyřdenní vstupenky na Colours of Ostrava 2017 jsou v prodeji www.colours.cz a v síti Ticketpro. Aktuální cena 2090 Kč platí na limitované množství 5 tisíc kusů. (js)

Po uzávěrce: Norah Jonesová! Americká zpě­vačka, devítinásobná držitelka cen Grammy, je další potvrzenou hvězdou, která v červenci přijede do Ostravy.

Richard III. se ‚brodí krví’


Divadelní premiéra

Událostí podzimu v Divadle Petra Bezruče se 18. listo­padu stala premiéra dramatu Williama Shakespeara Richard III., nadčasového příběhu o posedlosti mocí, vzestupu a pádu krále Anglie, v překladu Jiřího Joska.

Bezručovskou inscenaci režírovala Janka Ryšánek Schmiedtová, scénu postavila Lucie Labajová, kos­týmy navrhla Katarína Kováčiková, hudbu složil Jakub Kudláč, na pohybu spolupracovala Adéla Stodolová. Dramaturg Tomáš Vůjtek se spolu s re­žisérkou rozhodl pro razantní úpravu. Text zkrá­til a zbavil historických reálií, které mohou být pro dnešního diváka odtažité.

Richard III. je patrně jedním z nejpůsobivějších divadelních padouchů, v jeho postavě se snoubí nelí­tostný násilník s inteligentním intrikánem. Nelehkou roli ztvárňuje Lukáš Melník. „Můj Richard je stejně cílevědomý a slepě jdoucí za svým cílem jako v dobách Williama Shakespeara. Brodí se krví bez sebemenšího pohnutí svědomí a jediné, co ho může zastavit – což se mu stane i osudným – je on sám,“ říká Melník. Dále hrají Dušan Urban, Pavla Gajdošíková, Ondřej Brett, Jakub Burýšek, Michal Sedláček, Markéta Matulová, Ondřej Malý a další. (vi)

Co, kdy, kde ve městě

DIVADLO LOUTEK. Pro malé diváky bude hrát všechny adventní neděle: 4. 12. Štědrý den malého Jakuba (10 a 15 h), Aika ze ztracené po­hádky (10.30 a derniéra v 15.30); 11. 12. Kocour Modroočko (10), Perníková chaloupka (10.30 a 15.30); 18. 12. Štědrý den malého Jakuba (10 a 15), O víle menší než zrnko máku (10.30 a 15.30). DLO myslí na nejmenší také o Vánocích: 26. 12. uvede Broučky (10) a Malou Mínu zmlsanou (15). Pro dospělé připravilo: 27. 12. (18.30) Šaryk vzpo­míná, 28. 12. (18.30) Půldruhé hodiny zpoždění, 29. 12 (16), 30. 12. (18.30) a na Silvestra v 16 ho­din Z Deniku Ostravaka.

SKANDÁLNÍ NOVOROČENKY. Ve společen­ském sále Knihovny města Ostravy (u Sýkorova mostu) začne 7. prosince (17.45) vernisáží vý­stava ostravského grafika Jana Bujáka s názvem Novoročenky nevážné až skandální. O hudební vystoupení se postará talentovaná akordeonistka Hana Kosková. Výstava potrvá do 31. 12.

VĚDECKÁ KNIHOVNA. Prosinec bude v Moravskoslezské vědecké knihovně na Prokešově náměstí ve znamení výstav. „Hobby – báječný svět kreativců“ ve vstupních prostorách prezen­tuje do 7. ledna knihy s technikami ručních prací (zvláště pro ženy) obohacené o hotové výrobky. Ve studovně potěší oko výstava kreseb autora se zrakovým handicapem Milana Linharta „50 let kresby“ (do 30. 1.). Deskohraní láká návštěvníky na nové hry 20. 12. (16–20).

DŮM KULTURY AKORD. Z programu D K v Ostravě-Zábřehu. Divadla (výběr): 8. 12. (19) Mesiáš (Divadlo Verze), hrají I. Chmela, D. Prachař, M. Prachařová; 15. 12. (19) Chvilková slabost (Divadlo v Rytířské), hrají D. Matásek, P. Špalková, S. Černodrinská; 21. 12. (18) Vánoční příběh aneb Jak to bylo v Betlému (Divadlo Nahodile, Děts. pěv. sbor Sluníčko. Klub Akord (výběr): 6. 12. (15) Senior klub s taneční zábavou, vstup zdarma; 13. 12. (19) Chytrý kvíz aneb tužka, papír, žádný mobil, jen vaše znalosti v soutěži o ceny.

KRAJINA V CHAGALLU. Výstava děl z vý­znamných soukromých sbírek pod názvem Česká krajina je k vidění ve Výtvarném centru Chagall v Repinově ulici v Přívoze. Jde o jedineč­nou příležitost vidět skvosty, které nejsou veřej­nosti běžně prezentovány. Prodejní výstava na­bízí více než stovku prací autorů O. Blažíčka, J. Fürsta, B. Hawranka, A. Hudečka, A. Kalvody, V. Kristina, J. Mařáka, J. Mánesa, K. a O. Nejedlých, V. Rabase, J. Slavíčka, M. Švabinského aj. Výstava potrvá do 3. ledna.

GALERIE PLATO. Autorský vánoční strom Kataríny Szányi je název výstavy, která je ote­vřena v Galerii města Ostravy PLATO v Trojhalí až do Silvestra. Zdobení vánočního stromku se stává rutinou a tak jedna z nejoblíbenějších tradic si žádá revizi. K vidění je zde také stálá „zvuková“ expozice Tomáše Vaňka Particip č. 178. V rámci projektu Paralelní mise můžete 12. 12. (19) do ga­lerie přijít na zvukově-pohybovou performanci Moving Orchestra. Více na www.plato-ostrava.cz.

ŠTĚDRÝ V SOKOLSKÉ 26. Od 8. 12. můžete do výstavní síně Sokolská 26 zajít na výstavu jednoho z našich nejlepších mladých výtvarníků Karla Štědrého (1985), který je autorem pozoruhodných abstraktních děl. Galerie je otevřena v pracovní dny (8–17), výstava do 3. února.


Strana 11

Vánoce Lucie Bílé i mše Jakuba Jana Ryby pro malé a velké posluchače

Svátečně naladěná filharmonie


Janáčkova filharmonie Ostrava zve příznivce popu­lární i vážné, ale hlavně krásné, hudby na své prosincové koncerty. Už 8. prosince bude hala Gong v Dolních Vítkovicích patřit Lucii Bílé a jejím „Bílým Vánocům“.

Na jevišti se kromě devatenáctinásobné české slavice představí doprovodná skupina Petra Maláska, zpěvák a kytarista Jan Toužimský, Bílý sbor a Janáčkova filharmonie pod taktovkou Miriam Němcové. Zazní úspěšné hity i tradiční sváteční písně jako jsou Šťastné svátky v ten den, Dobrodružství s Bohem Panem, Tichá noc, Purpura, Tiché Gloria, Tambor, Most přes rozbouřené vody, Slyšte chór, Rolničky, Ave Maria a řada dalších. Začátek kon­certu je v 19 hodin.

První z Vánočních koncertů JFO 18. prosince od 16 hodin v DK města Ostravy je určen rodičům a dětem. Jeho název „Prosincový Ryba vánoční“ na­povídá, jaké dílo orchestr dirigovaný Stanislavem Vavřínkem přednese. Vstupné 140 a 160 Kč.

Na velký vánoční koncert zve Janáčkova filhar­monie pod taktovkou Stanislava Vavřínka 19. pro­since od 19 hodin do domu kultury. Zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby a Vánoční cesta ko­lem světa. Účinkují Canticum Ostrava a sbormistr Jurij Galatenko, Janáčkův filharmonický sbor mla­dých, Luscinia Opava se sbormistrem Jiřím Slovíkem aj. Vstupenky na tento i ostatní koncerty koupíte v Janáček pointu ve vstupu do DK města Ostravy nebo v pobočkách Ostravského info servisu. (vi)

Prokofjev v podání ruské baletní školy


Royal Russian Ballet vystoupí 17. prosince v aule Gong v Dolních Vítkovicích s baletem Sergeje Prokofjeva Romeo a Julie, na motivy dramatu Williama Shakespeara. Ruské tanečníky doprovodí Český národní symfonický orchestr.

Soubor založil v roce 2008 slavný tanečník a cho­reograf Anatolij Kazatskij. Brzy se stal mimořádně úspěšným po celém světě. Sklízí nadšené ovace v Evropě i dalších světadílech, především v Latinské Americe. Royal Russian Ballet je věrný odkazu kla­sické ruské baletní školy a tančí originální choreografie známých ruských a světových umělců, jako jsou Marius Petipa, Lev Ivanov, Alexander Gorskij nebo Alberto Alonso. Vstupenky na představení, která začínají ve 14 a 19 hodin, jsou v předprodeji v síti Ticketportal. (vi)

Korunovační klenoty v dějinách světa


Výstava v Ostravském muzeu

Od 9. prosince do 5. března bude v Ostravském muzeu na Masarykově náměstí otevřena výstava Korunovační klenoty v dějinách světa. Nabídne 150 exponátů z nej­slavnější světové sbírky, celoročně umístěné v trezoru firmy Juwelier Abeler v německém Wuppertalu.

Originály i kopie dokumentují kulturu významných říší Evropy, Asie, Afriky, Ameriky i Oceánie. Slavnou historii českých zemí prezentuje především koruna sv. Václava poprvé použitá v roce 1347 při korunovaci Karla IV. českým králem. Pozoruhodná je koruna cí­saře Rudolfa II. vyrobená v Praze roku 1602. Úchvatné budou ale všechny vystavené exponáty. (om)

Shakespearův ‚ostravský’ rok vrcholí


V rámci projektu Shakespeare Ostrava 2016 nastudovalo Národní divadlo mo­ravskoslezské operu Zdeňka Fibicha Bouře a uvedlo ji v premiéře 1. prosince. Pod režijním vedením Jiřího Nekvasila účinkují Richard Haan / Aleš Jenis, Alžběta Poláčková / Barbora Řeřichová, Milena Arsovská / Olga Jelínková, Luciano Mastro / Martin Šrejma.

Na další díl pořadu Operní sirény, tentokrát na téma Shakespeare a operní Hamlet, můžete při­jít 7. 12. v 16 h do sálu hudebního oddělení Knihovny města Ostravy u Sýkorova mostu. Diskutovat budou teatroložka a pedagožka Jana Cindlerová, drama­turgyně Eva Mikulášková a lektorka Ateliéru pro děti a mládež při NDM Radana Otipková. Pro návštěv­níky je připraven dárek v podobě zvýhodněného vstupného na operu Hamlet Ambroise Thomase, ve stejný den (18.30) v Divadle A. Dvořáka. V Divadle Jiřího Myrona můžete 13. 12. (18.30) vyslechnout přednášku Na cestě k Shakespearovi, překladatele a předního odborníka na klasikovo dílo Jiřího Joska.

Soubor opereta/muzikál NDM přichází za di­váky s americkou klasikou C. Portera a B. a S. Spewackových Kačenko, pusu! (Kiss me, Kate!), podle Shakespearovy komedie Zkrocení zlé ženy. Muzikál z Broadwaye plný velkých sborových pě­veckých a tanečních čísel, s písněmi jazzového génia Portera, v překladu Jiřího Joska hudebně nastudoval Jakub Žídek, režíruje Lumír Olšovský. V hlavních ro­lích se představí Lada Bělašková / Martina Šnytová, Jiří Mach / Tomáš Savka. (vi)

Co, kdy, kde ve městě

DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY. Divadla (výběr): 13. 12. (19) Dámy z Aniane (Divadlo Palace), hrají D. Kolářová, D. Syslová, J. Meduna aj.; 27. 12. (19) Klec bláznů (Divadlo R. Brzobohatého), hrají E. Čekan, H. Gregorová, A. Hardt aj. Koncerty (výběr): 12. 12. (16) Čechomor, hosté japonští bu­beníci Taiko Drummers a Joji Hirota; 15. 12. (19) Karel Kahovec a George & Beatovens; 16. 12. (19) Václav Hudeček, Jana a Martin Hrochovi, vánoční recitál houslového virtuosa, pěvkyně a klavíristy; 31. 12. (17) Silvestrovské gala s Berlínskou filhar­monií (přímý přenos).

GOSPELOVÉ VÁNOCE. D anton W hitley, průkopník nové vlny gospelové hudby, a vo­kální soubor Mosaic Sound vystoupí 11. 12. v 16 a 20.30 h v katedrále Božského Spasitele. Whitley, zpěvák, muzikant, skladatel a kaza­tel, čerpá ve své tvorbě z opery, vážné hudby i jazzu. Vstupenky na Gospelové Vánoce 2016, akci pořádanou společností Vítkovice Aréna, jsou v prodeji v síti Ticket Art.

KULTURNÍ CENTRUM COOLTOUR. Programový výběr: 13. 12. (19) Studie Titus (Co nás žere), hrají I. Dejmal, J. Fišar, L. Končoková a P. Lorencová; 14. 12. (19) Vosto5: Proton!!!, hrají O. Bauer, O. Cihlář, R. Mikluš, T. Jeřábek aj.; 17. 12. (10–18) Nekonvenční vánoční jarmark.

KLUB PARNÍK. Výběr z koncertů: 14. 12. (20) Roman Dragoun & Michal Žáček; 17. 12. (19) Calata; 18. 12. (20) Boris Band Combination; 20. 12. (19) Irena Budweiserová (19).

OSTRAVSKÉ MUZEUM. Vánoční dílny pro ve­řejnost umožní 3., 10. a 11. 12. (9–17) zájemcům upéct si vlastní perník podle původních recep­tur, v historických perníkových formách. Vstupné 50 Kč, informace na m.jaresova@seznam.cz, tel. č. 597 582 726, 737 416 810.

BACH TROCHU JINAK. Komponovaný ve­čer hudby a slova „Johann Sebastian Bach tro­chu jinak“ připravila agentura Presto na 14. 12. (19) do Divadla A. Dvořáka. Účinkují sopranist-ka Martina Janková, pianistka Eliška Novotná, houslistka Halina Františáková. Úryvky z knihy Malá kronika Anny Magdalény Bachové od E. Meynellové přečte herečka Taťána Medvecká.

DŮM KNIHY. Výběr z besed s autory v Domě knihy Knihcentrum na Smetanově náměstí: 9. 12. (16) Martin Straka, Racing‘n’Roll. Křest knihy ost­ravského fotografa a komentátora automobilových závodů s hostem, účastníkem Dakaru, Tomášem Vrátným; 15. 12. (16) Barbara Nesvadbová, Laskonky. Autorské čtení se spisovatelkou a sce­náristkou filmů Bestiář a Pohádkář.

SOUZNĚNÍ V OSTRAVĚ. Osmnáctý roč­ník Souznění, festivalu adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel se uskuteční od 8. do 11. 12. ve Frýdku-Místku, Frenštátě p. R., Kozlovicích, Kunčicích p. O. a také v Ostravě. Program zahájí 8. 12. v kostele sv. Jana a Pavla ve Frýdku-Místku (18. 30) recitál pěvkyně Pavly Flámové s komorním or­chestrem Camerata Janáček. Do Ostravy Souznění zavítá v neděli 11. 12. V chrámu Panny Marie Královny v Mariánských Horách bude od 10 h sloužena slavnostní mše svatá s následným kon­certem souborů Valachobniki z Běloruska a Beskyd z Oravské Polhory. Ve stejný den v 18 h festival vy­vrcholí galakoncertem ve Frenštátě. (vi)


Strana 12

Vítězem městské ankety Senior roku 2016 se stal galerista, kurátor a publicista Milan Weber

Vitalitu a energii jim nesebral ani čas


Vítězem 10. ročníku městské ankety Senior roku se stal 73letý galerista, kurátor a publicista Milan Weber. Při slavnostním vyhlášení 8. listopadu v Radnici města Ostravy jemu i dal­ším nominovaným blahopřáli primá­tor Tomáš Macura a náměstci primá­tora Zbyněk Pražák a Iveta Vozňáková. Titul Klub seniorů 2016 získal Klub se­niorů Nová Bělá.

Milan Weber, původním povolá­ním hutní inženýr, pořádal výstavy soudobých českých umělců už v se­dmdesátých a osmdesátých letech mi­nulého století. V roce 1993 se zaslou­žil o vznik Výstavní síně Sokolská 26, která se těší celorepublikově vyso­kému renomé. Vystavovali tu umělci jako pozdější čestný občan Ostravy Stanislav Kolíbal, dále Karel Nepraš, Jan Kotík, Petr Lysáček, Eduard Ovčáček, Daniel Balabán, Jiří Surůvka, Eduard Halberštát a další. Díky Milanu Weberovi byly v Ostravě instalovány so­cha Lukáše Rittsteina Úsvit a plastiky Ježovka a Hvězdice Čestmíra Sušky.

V roce 2002 byl Milan Weber zvo­len do Zastupitelstva města Ostravy, v letech 2006–2010 byl členem rady města.

 Seniora roku 2016 vybírala odborná komise z dvacítky mimořádně aktiv­ních osobností starších 65 let, navrže­ných seniorskými organizacemi, měst­skými společnostmi a jednotlivci. Vítěz ankety vzešel z šestice nominovaných, kterou tvořili vedle Milana Webra za­kladatel a předseda bartovického klubu důchodců při Domu s pečova­telskou službou, 74letý Lumír Adamus, 75letá iniciátorka dnes již tradičních kulturních akcí pro děti i dospělé v Michálkovicích Miroslava Jurošková, 79letý zakládající člen a dlouholetý ve­doucí Klubu důchodců při městském obvodu Martinov Zdeněk Kudělka, 81letý hrabovský patriot, bloger a vy­davatel webových stránek Hrabovské noviny Vladimír Slavík a 83letá uči­telka hudby, korepetitorka a konzul­tantka Markéta Vartová.

Potřetí v historii byl vyhlášen vítěz ankety Klub seniorů roku. Mezi 15 no­minovanými získal ocenění Klub seni­orů Nová Bělá, který působí od roku 1992 pod vedením Ladislava Podešvy. V současnosti má 74 členů, kteří se kromě sdílení běžných lidských sta­rostí a radostí zaměřují na lepší vyu­žívání volného času a osobnostní roz­voj, slaví spolu životní jubilea, navště­vují své nemocné členy a věnují se cha­ritativní činnosti. Dvě desítky seniorek zpívají v pěveckém sboru Novobělské babičky. A víte, co znamená slovo „vesta“? Pro Novobělské je to „veselé stáří“, které jim pomáhá prožívat vzá­jemná pomoc a přátelství. (bk)

Milan Weber: Nevzdávat se a být aktivní, to je nejlepší rada na stáří a seniorský věk

Když se koníček stane člověku povoláním


Senior roku

Byl poněkud překvapený, ale přede­vším rád. Při druhé nominaci se 73letý Milan Weber dočkal titulu ostravský Senior roku a nezastíral, že ho to těší. „Pro mne to znamená skutečně hodně, poněvadž být seniorem roku města Ostravy, což je velké město, je obrov­ská čest. Navíc, když v minulých letech získali toto ocenění takoví významní lidé, jako profesor Rajko Doleček nebo profesor Jan Hališka,“ svěřil se.

Jste prezentován jako galerista, kurátor a publicista. Původním povoláním jste ale hutní inženýr. Řekněte, jak se z huťaře stane patron umění?

„Je to tak trochu šťastná shoda náhod. Už jako student jsem se zajímal o kul­turu a v roce 1963 jsem se stal spolu­zakladatelem ostravského filmového klubu. Když jsem pak založil rodinu a chodit do kina třikrát týdně nebylo dost dobře možné, začal jsem se sou­střeďovat na výtvarné umění. Je to už mnoho desítek let, ale z dnešního po­hledu to byla dobrá volba. Vítkovické železárny, kde jsem byl později zaměst­nán, se po organizačních a restruktu­ralizačních změnách počátkem 90. let v podstatě rozpadly a já se přeoriento­val na svého koníčka, který se mi stal novou profesí. A to mohu jen doporučit. Pracovat v oboru, který člověka baví a naplňuje, je ideální stav.“

Jako galerista působíte 23 let. Co považujete za tu dobu za svůj největší úspěch?

„To je těžko říci. Těch výstav ve Výstavní síni Sokolská 26 bylo dosud celkem 179, aktuálně tam vystavuje profesor Kurt Gebauer, známý sochař pocházející z našeho regionu. Skutečně rád jsem byl za výstavu Stanislava Kolíbala, vý­znamného umělce, který je rodákem z Orlové, ale za války studoval na gym­náziu v Ostravě a před několika lety se stal čestným občanem našeho města. Byla to moje první expozice v Sokolské 26 a ta se nezapomíná. Ale vystavo­vali tam mnozí další umělci, kteří se rovněž těší velkému věhlasu a uznání. Také jsem se účastnil jako předseda poroty výběru některých výtvarných děl do exteriéru města, například mo­derní sochy Lukáše Rittsteina před Domem umění.“ 

Co vám dává kontakt s výtvarným uměním a jaký je o něj zájem ve veřejnosti?

„Mně osobně přináší pravidelný styk s výtvarnými díly hluboký prožitek a radost. Každé dílo má v sobě určité sdělení, kterým chce člověka oslovit. Doba ale skutečně pokročila a na vý­stavy se davy nehrnou. Přijde mi, že někteří lidé se doslova bojí vstoupit do výstavní síně, protože nevědí, jak se tam chovat, čeho si všímat. Výtvarné dílo není velkoplošná reklama na ulici. Navázat s ním kontakt znamená jít mu vstříc, snažit se ho pochopit. Myslím, že v dnešní virtuální době na to mladí lidé nemají čas ani chuť, a ani je k tomu nikdo nevede.“

Stal jste se Seniorem roku. Co byste vzkázal svým vrstevníkům?

„Především ať se nevzdávají a pokud mohou, ať jsou stále aktivní. To je podle mne ta nejlepší rada na stáří a pokroči­lejší věk. Dělejte to, co vás zajímá a co máte rádi!“  Bohuslav Krzyžanek 


Strana 13

Cirkus Barnum & Bailey v Ostravě!


Z archivu města

Snad jen málokdo nezná pojem „bar­numská reklama“, jež se ve 20. století stal symbolem čehosi výjimečného, ne­uvěřitelného a především bombastic­kého. A tak tomu mělo být rovněž při hostování cirkusu Barnum & Bailey v Moravské Ostravě. Na přelomu 19. a 20. století bylo město již významným průmyslovým a společenským centrem a také „štací“ mnoha známých cirkusů jako Henry, Blumenfeld, Rebernigg a Mayer. Nebylo tedy překvapením, že si ho vybrala k hostování také jedna z nejznámějších show všech dob – ame­rická Barnum & Bailey.

‚Amerikánská’ podívaná

Phineas Taylor Barnum a James Anthony Bailey vytvořili společný podnik, který vystupoval po celém světě, v roce 1881. Jednou ze zastá­vek evropského turné se stala v roce 1901 Moravská Ostrava. V té době byl Barnum sice mrtev (zemřel v roce 1891), ale show, které byl spolutvůr­cem, měla ohromovat obecenstvo na­dále. Od hostování cirkusu si rovněž hodně slibovalo moravskoostravské zastupitelstvo, očekávající příliv financí do městské pokladny. A skutečně si dvě představení „největší podívané na světě“ 27. června 1901 nenechalo ujít dle odhadu 25 tisíc diváků!

Připomeňme, že Moravská Ostrava měla v roce 1900 něco přes 30 ti­síc obyvatel. Tramvaje přepravily do města 18 tisíc osob, což byl do té doby největší počet cestujících, kteří využili hromadné dopravy v jediný den. Mnohé podniky poskytly volno svým zaměstnancům, školy žactvu a dokonce i městská kancelář úřední­kům. Velkolepou podívanou si na pro­stranství za novou střelnicí (za rad­nicí v dnešních Komenského sadech) nenechal ujít ani starosta JUDr. Gustav Fiedler.

Vstupenka za šest korun

Celý ansámbl a zařízení přivezly čtyři vlakové soupravy po 17 vagonech. K vidění bylo „1000 mužů a žen, 600 koní, trpaslíci, tetovaní, polykači mečů, dáma s dlouhými vlasy a plnovousem, chlapec s psí hlavou, muži bez rukou, žongléři… 70 koní, 3 stáda nejchytřej­ších slonů… a téměř nekonečná řada nejnovějších produkcí, výkonů neohro­ženosti a odvážlivosti“. Vstupné se po­hybovalo od 1,20 do 6 (rakousko-uher­ských) korun. Pro srovnání uveďme, že denní mzda horníka a hutníka kolem roku 1900 činila čtyři koruny za směnu a pecen chleba stál přibližně 30 haléřů. Za zmínku také stojí, že den předtím cirkus vystupoval v Opavě a hned ná­sledující den v Białe (dnes součást pol­ského města Bielsko-Biała), což svědčí o skvělém logistickém zajištění celého podniku. Vyprodaná představení byla přijata se smíšenými pocity. Kritické hlasy shrnul redaktor Ostravského obzoru ve své recenzi: „Cirkus Barnum a Bailey zmizel jako bublina z Ostravy…, cvičení koní je na úrovni Renzova, Henryho a jiných. Nejlepším kouskem byla závratná vzduchoplavba a arabský tělocvik. Důležitosti však cir­kus postrádá. Pohled na abnormality, sebrané snad ze všech dílů světa, budí spíše útrpnost než obdiv…, člověk odchází odtamtud rozrušen a jaksi ne­mile dojat… Největší div světa, jemuž však do toho divu schází v některých věcech ještě tuze mnoho, se konečně ztratil a rozbouřená hladina společen­ského života se opětně v několika ho­dinách uklidní.“

Národnostní rozmíšky

Také v Českých Budějovicích byl program přijat s rozpaky. Jihočeši se domnívali, že Barnum & Bailey neukázal o mnoho více než cirkusy české. Mnohem příznivěji byl přijat program cirkusu Henry, který vystou­pil v Moravské Ostravě v prosinci téhož roku 1901. Podle novinových ohlasů „nenabízel žádný americký humbuk, ale skutečná představení cirkusová“, což byla zcela jistě narážka na před­chozí vystoupení americké show. Hostování cirkusu Barnum & Bailey se odrazilo také v tehdejších národnost­ních sporech na Ostravsku. Redaktor zmíněného týdeníku Ostravský obzor neopomněl připomenout, že ze 73 pla­kátů, které zvaly na představení a byly vyvěšeny na Hlavním náměstí, je sedmdesát německých, tři polské a ani jeden český a „pakliže česká většina odřekne nad touto pohanou svou ná­vštěvu, pak cirkus s nadějí, s jakou do Ostravy přichází, úplně pohoří“. V tomto případě se neblahé předtu­chy, jak víme, nesplnily.  Martin Juřica


Strana 14

Historický objekt spolu s jeho okolím bude využíván pro kulturní účely

Městská jatka čeká rekonstrukce


O čem se mluví

Město Ostrava vypíše architektonic­kou soutěž na rekonstrukci historic­kých městských jatek, které odkoupilo v minulých měsících spolu s bývalým hobbymarketem Bauhaus za cenu 80 milionů korun. Dne 15. listopadu o tom rozhodla rada města.

Kvůli úspoře času město vyhlásí na začátku prosince takzvanou vyzva­nou soutěž, v jejímž rámci osloví pouze několik – hovoří se o šesti až deseti – vybraných tuzemských i zahraničních architektonických kanceláří, které mají s podobným druhem rekonstrukcí zku­šenost. Na základě vyhodnocení prv­ního kola soutěže, které by mohlo pro­běhnout v únoru 2017, pak budou vy­brány dva až tři vítězné návrhy, jejichž autoři zpracují podrobnější podklady pro druhé kolo soutěže. To by mohlo být podle aktuálních předpokladů vy­hodnoceno v dubnu příštího roku, na­čež by mohla být vítězi soutěže zadána veřejná zakázka na přípravu kompletní projektové dokumentace.

„Naším cílem je vrátit jatkám co nejvíc jejich původní vizuální podobu a současně přizpůsobit objekt spolu s jeho okolím k využití pro kulturní účely, zejména pro oblast výtvarného umění,“ uvedl primátor Tomáš Macura. Přesný průběh a podmínky architekto­nické soutěže musí být konzultovány a odsouhlaseny Českou komorou ar­chitektů. (bk)

Z redakční pošty

Máte dokumenty, fotky a další památky?
Pomozte s publikací o historii Hrabové


Ostravský obvod Hrabová oslaví v roce 2017 významné výročí první zmínky o této obci. Podle historiků připadá na příští rok 720. výročí prvního pí­semného dokladu o existenci Hrabové, která je však nepochybně ještě starší.

Při této příležitosti místní nadšenci plánují výstavu a publikaci, která bude zaměřena na historii obce. Žádáme o spolupráci nejen občany ze samotné Hrabové, ale věříme, že by mohli po­moci i lidé z Ostravy a okolí. Pokud máte staré fotografie, filmy, různá ocenění, diplomy, písemnosti, třeba i kroje, herecké kostýmy, prostě co­koliv, co může připomenout více než sedm století obce, můžete nás o nich informovat na adrese historie@hra­bova.eu. Na tento e-mail zasílejte také fotografie, dotazy a kontakty. Pro pří­padné použití v publikaci budeme sa­mozřejmě žádat o váš souhlas. Miroslav Houžvička

Ostravu budou křižovat tramvaje značky Stadler

Jako švýcarské hodinky?


Dopravní podnik Ostrava koupí 30 až 40 tramvají švýcarské společnosti Stadler Bussnang AG, která poskytla v aukci na modernizaci vozového parku DPO nejvýhodnější nabídku. Nové stroje budou mimo jiné tišší, klimati­zované a plně nízkopodlažní.

Švýcarské tramvaje nasazené bě­hem dvou let na trasy frekventovaných linek pomohou přinést očekávané zvý­šení kvality, především bezpečnosti, ale také rychlosti a komfortu veřejné hromadné dopravy. Silnou stránkou tramvají Stadler Bussnang je také cena 27,2 milionu korun za jedno vozidlo.

Ve snaze o zvyšování pohodlí pro cestující a snižování zátěže pro životní prostředí chce ostravský dopravní pod­nik nakoupit v nejbližších pěti letech až sto šedesát nových souprav. Mělo by mezi nimi být třicet středně kapa­citních a stejný počet velkokapacitních tramvají, padesát autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG), čtyřicet elektrobusů a desítka parciálních tro­lejbusů s trakčními bateriemi. (bk)

Cena pro prvního Čecha, který na kole objel Zemi

Velocipedisté v Trojhalí Karolina


Celostátní setkání velocipedistů uspořádal 12. listopadu v Trojhalí na Karolině Klub českých velocipedistů Ostrava-Hrabová, založený v roce 1906. Došlo i na předání čest­ných uznání sokolům a cyklistům z Výškovic, Staré Bělé, Nové Bělé, Proskovic, Yogi Racing Teamu, po­kračovateli Klubu českých velocipe­distů Vítkovice.

Přesto, že všechny jednoty a kluby se věnují cyklistice už od dob rakous­kého mocnářství, jejich dnešní akti­vity jsou moderní a bohaté sportovně i společensky. Ocenění převzali mimo jiné cestovatel Vítězslav Dostál (první Čech, který objel na kole Zemi), spiso­vatel, populární ostravský projektant cyklostezek a cyklokoordinátor Martin Krejčí, předseda KČV Hrabová Jiří Axmann, skvělé velocipedistky Věra Havránková, Jana Žižková, trenér kra­sojízdy Vlastimil Adámek.

Velocipedisté z Ostravy-Hrabové na závěr akce předali prapor Obnovené české ústřední jednoty velocipedistů svým kolegům z Písku, kde se bude se­tkání konat napřesrok. (kas)

Daman pralesní není mimo Afriku chován v žádné evropské a pravděpodobně ani světové zoo

V zoologické zahradě se zabydlel nový druh savce


Zoo Ostrava

V ostravské zoologické zahradě se za­bydluje nový druh savce – blízký pří­buzný slonů. Na rozdíl od sociálně žijí­cích slonů je nový obyvatel zoo samotář s převážně noční aktivitou a poněkud menších rozměrů. Velikostí je srovna­telný s králíkem. Jedná se o unikátního damana pralesního.

Daman pralesní není novým dru­hem jen pro ostravskou zoo. Tento ta­jemný noční savec totiž není mimo Afriku chován v žádné evropské a pravděpodobně ani světové zoo. Zoo Ostrava se v říjnu podařilo získat dva páry těchto zvířat. Jeden je k vidění v noční expozici v Pavilonu evoluce, druhý pobývá v chovatelském zázemí. Damani pralesní jsou málo známá zví­řata – jsou aktivní převážně v noci, na­víc se zdržují v korunách stromů. Ví se, že se vyskytují v lesích západní Afriky a že ve větvích obratně běhají a skáčou. V jejich jídelníčku převládají hlavně listy. Žijí samotářsky, pouze samice bývá viděna s jedním až dvěma mlá­ďaty. Daman pralesní prozatím nepa­tří k ohroženým druhům, ale existuje vážná obava o jejich budoucnost s ohle­dem na rozsáhlé kácení lesů, fragmen­taci jejich místa výskytu a také s ohle­dem na stále narůstající lov pro maso.

Daman pralesní ale není jediným druhem damana v ostravské zoo. Od roku 2009 chová dalšího vzácného zástupce rodu Dendrohyrax, a to da­mana stromového. Ačkoliv byl chován v několika zoo Evropy, je dnes tento druh k vidění pouze v Zoo Ostrava – v expozici Noční Tanganika. „U to­hoto druhu jsme zaznamenali chova­telský úspěch v podobě čtyř odchova­ných mláďat. Věříme, že získané zku­šenosti v chovu damana stromového budeme moci do značné míry využít i u damanů pralesních,“ popisuje Jiří Novák, vedoucí zoologického oddělení.

Damani patří do starobylé sku­piny placentálních savců, která zahr­nuje například slony, sirény a hrabáče. Dnes žije celkem pět druhů damanů. „Oba druhy chované v Zoo Ostrava lze od sebe na první pohled dobře rozlišit – oproti damanům stromovým mají damani pralesní lysý čenich, tmavší hrubě působící srst a malé ušní bolt-ce,“ doplňuje Jiří Novák. (šn)


Strana 15

Ostrava se těší na evropskou krasobruslařskou elitu

Maskot má jméno Axel


Mistrovství Evropy v krasobruslení, které bude Ostrava hostit od 25. do 29. ledna 2017, už má svého maskota. Stal se jím podle očekávání koník, symbo­lizující heraldický znak města. V listo­padu probíhala veřejná soutěž na jeho jméno. Z 229 návrhů organizátoři na­konec vybrali jméno Axel. Symbolicky podle jednoho z tradičních krasobrus­lařských skoků.

„Při hledání maskota šampionátu jsme zvažovali dvě cesty: zda vybrat něco originálního, nebo zvolit symbol typický pro Ostravu. Vyhrála druhá va­rianta,“ přiznal Stanislav Židek, prezi­dent organizačního výboru ME. „Bílý kůň je součástí znaku Ostravy a byl od začátku naší prioritou. Kostým vznikl v dílně brněnského výtvarníka Jaroslava Milfajta a je vyroben tak, aby se maskot mohl bezproblémově pohybovat na ledě i mimo něj.“

Zájem o ME v krasobruslení mezi diváky je podle Stanislava Židka velký. Momentálně je prodáno téměř 70 pro­cent dostupné kapacity ostravské haly. Ceny denních vstupenek se pohybují v závislosti na kategorii lístků od 200 do 590 Kč. Vstupenky na celý program a tréninky, tzv. all event, stojí 2490 Kč. Jsou k dispozici v pokladnách Ostravar Arény, v síti Ticketportal, resp. pro­střednictvím internetových stránek (www.ticketportal.cz nebo www.ost­rava2017.eu/vstupenky). (vi)

Maratonci běželi v Drážďanech


Vytrvalci TJ Liga 100 a MK Seitl re­prezentovali naše město na 18. ročníku Drážďanského maratonu. Mezi osmi ti­síci běžci, nechyběli vynikající Afričané, se ostravská osmička neztratila. V deci­maratonu (4200 metrů) vyhrála Dana Budinská v čase 22:26, v půlmaratonu, který absolvoval také Martin Hlavinka (oba Liga 100), skončila mezi ženami v čase 1:21:40 na druhém místě Petra Pastorová (MK Seitl). Maratonskou trať zdolali v rozmezí od 2:56 do 4:00 hod. Jiří Žák, Tomáš Mrajca, Libor Svozil a Radek Luksza z MK Seitl. (jh)

Pomozte vybrat sportovce roku 2016


Statutární město Ostrava se chystá podesáté ocenit nejlepší sportovce roku. Ke kategorii jednotlivec, ko­lektiv, talent, hendikepovaný a spor­tovní legenda přibyde poprvé nejlepší společensky zodpovědná firma v ob­lasti sportu.

Nominačními kritérii jsou u jed­notlivců i družstev úspěchy v meziná­rodních a domácích soutěžích, navr­žení sportovci musí být členy TJ, od­dílu nebo klubu se sídlem v Ostravě v době, kdy dosáhli výkonu, za který jsou navrhováni. Nominace na zodpo­vědnou firmu musí být doložena způ­sobem a rozsahem podpory sportu v Ostravě, seznamem sportovních klubů či jednotlivců, které firma le­tos podpořila jako sponzor. Sportovní výkon v roce 2016 musí být doložen odkazem na oficiální webové stránky, tiskovou zprávou nebo jiným průkaz­ným způsobem.

Návrhy na ocenění podávají ostrav­ské sportovní organizace a kluby, tre­néři, činovníci a občané v elektronické podobě na adresu jnavratil@ostrava.cz (do předmětu uveďte Sportovec roku) nebo korespondenčně na ad­resu Magistrát města Ostravy, od­bor školství a sportu, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava (na obálku uveďte Sportovec roku). Návrhy zasílejte nej­později do 15. ledna 2017!

Vítěze kategorií s přihlédnutím k no­minacím vyhlásí komise rady města pro sport a volný čas na jaře příš­tího roku. Vloni se ostravskou spor­tovkyní roku stala plavkyně Barbora Závadová a družstvo žen Klubu pla­veckých sportů Ostrava. Mezi talenty uspěla golfistka Hana Ryšková, u hen­dikepovaných stolní tenistka Marie Horváthová. Do síně slávy byl in me­moriam uveden volejbalista a trenér Jaroslav Tomáš. (vi)

Legendy Baníku vyzvou Spartu


Fotbalové legendy Baníku a Sparty se utkají v sobotu 17. prosince od 17 ho­din na zimním stadionu SAREZA v Porubě. Garanty zápasu budou Marek Jankulovski a Vratislav Lokvenc. Baník hlásí jména jako Baroš, Látal, Svěrkoš, Lukeš, Bolf, Laštůvka, dres Sparty obléknou Novotný, Horst Siegl, Horňák, Jarošík, Grygera nebo Ujfaluši. Předprodej vstupenek za 190 a 290 Kč probíhá v pobočkách OIS nebo online na www.ostravainfo.cz. (vi)

Na ‚Masarykáči’ se už bruslí!


Projekt společnosti SAREZA „Vánoční kluziště!!!“ je posedmé díky dvoumilionové dotaci města Ostravy, podpoře centrálního obvodu a dal­ších partnerů součástí vánoční atmo­sféry na Masarykově náměstí. Ledová plocha bude v provozu do 15. ledna denně od 10 do 20 hodin.

Bruslení je zdarma, pořadatelé účtují poplatek jen za půjčení a brou­šení bruslí a šatnu. V areálu vánoč­ního kluziště je občerstvení, vyhří­vaný stan s posezením a sociální za­řízení. Aktuality sledujte na www.vanocnikluziste.cz a na facebooku SAREZAostrava. (hr)

Kam za sportem

HOKEJ. První zápas čtvrtfinále Ligy mistrů se hraje v Ostravar Aréně 6. 12. (17): Vítkovice–Fribourg-Gotterón (Švýcarsko). Extraliga: Chomutov (9. 12., 17), Ml. Boleslav (26. 12., 15.30), Karlovy Vary (28. 12., 17).

BASKETBAL. Muži N H Ostrava v NBL: Svitavy (3. 12.), Kolín (17. 12.). Ženy SBŠ Ostrava v ŽBL: USK Praha (4. 12.), Hr. Králové (11. 12.). Vše v hale Tatran, muži v 17.30, ženy v 15 h.

VOLEJBAL. Extraliga muži VK Ostrava v hale Hrušovská: Odolena Voda (3. 12.). Extraliga ženy TJ Ostrava v hale Varenská: Frýdek-Místek (10. 12.). Vždy v 17 h.

FLORBAL. Extraliga muži: Vítkovice v. Liberec (16. 12., 18), FBC Ostrava v. Pardubice (18. 12., 18). Extraliga ženy: FBC–Chodov (3. 12., 20), Vítkovice v. Liberec (10. 12., 12), FBC–Vinohrady (17. 12., 20) Vítkovice hrají ve Sport cen­tru na Dubině, FBC v hale v Muglinově.

ORIENTAČNÍ BĚH. V rámci projektu Orientační běh pro všechny a pro kaž­dého se 4. 12. v Dolní oblasti Vítkovice koná XVI. ročník závodu v orientač­ním běhu Mikuláš 2016. Start je v 10 h, akci pořádá Městský svaz orientačních sportů Ostrava.

ŠTĚPÁNSKÝ BĚH. Druhý svátek vá­noční 26. 12. vyrazí vytrvalci na 39. Štěpánský běh Porubou. Start je v 9.35 h ze stadionu SAP (dříve TJ VOKD), běží se trať v délce 14 km okrajovými částmi obvodu. Registrace začíná v 8.15 h, startovné je 100 Kč.

SNAKES CUP. BK Snakes O strava pořádá od 16. do 18. 12. druhý ročník turnaje v basketbalu chlapců ročníku 2004 X-MAS Snakes Cup. Hrát se bude v halách ZŠ Dvorského a SG Plzeňská. Kromě domácích Snakes startují loň­ský vítěz Inter Bratislava, Alba Berlín, maďarský Šoproň, polský Sieraków, Victoria Žilina, pražské kluby Sokol a Tygři. (vi)


Strana 16

Město Ostrava v čase adventním, vánočním a novoročním


HRAD PLNÝ BETLÉMŮ.
Šestnáctý ročník výstavy betlémů se od 3. do 31. 12. uskuteční v galerii Slezskoostravského hradu. K vidění bude množství unikátních historických a současných betlémů z dílen profesio­nálních i amatérských autorů.

MIKULÁŠ, ANDĚL, ČERT. Na vy­hlídkové věži Nové radnice bude 5. 12. od 9 do 19 hodin čekat na děti a jejich rodiče Mikuláš s andělem a čertem. Za básničku dostane každý odvážný kluk nebo dívka dárek. Na ochozu si spolu s rodiči mohou vyslech­nout výklad průvodce a pohlédnout na Ostravu v zimním hávu. Vstupné pro dospělé je 50 Kč, pro děti, studenty a seniory 40 Kč.

TŘEBOVICE. Na svátek sv. Mikuláše 6. 12. budou v kulturním domě Altán v Ostravě-Třebovicích „adventně“ kon­certovat žáci Základní umělecké školy Heleny Salichové. Začátek v 16.30 hodin.

VÁNOČNÍ HVĚZDY. V aule Gong ve Vítkovicích vystoupí 6. 12. (19) v pořadu Vánoční hvězdy s Permoníkem Vladimír Hron, Ilona Csáková, Filharmonie Zlín, koncertní sbor Permoník aj. Vstupenky v síti Ticketportal a pobočkách OIS.

BASIKOVÁ V AKORDU. V Domě kultury Akord v Ostravě-Zábřehu vystoupí 6. 12. (19) na vánočním kon­certu Bára Basiková. Zpěvačku dopro­vodí Dětské sborové studio Ostrava- Jih a rockové kapely. Vstupenky od 25 do 370 Kč jsou k dostání v pokladně DK a pobočkách OIS.

VÍTKOVICE. Vítkovický komorní sbor učitelů pořádá v římskokatolickém kostele sv. Pavla na Mírovém náměstí v Ostravě-Vítkovicích tradiční vánoční koncert. Uskuteční se 7. 12. v 18 hod. Zazní např. tóny skladeb Pavla Josefa Vejvanovského, jako sólisté vystoupí umělci působící na Janáčkově konzer­vatoři a v Národním divadle moravsko­slezském. Vstupenky v ceně 50 korun bude možno zakoupit na místě.

PORUBA. Rozsvícení vánočního stromu 9. 12. v 17 hodin na Alšově ná­městí zahájí Porubský vánoční jar­mark, který potrvá do 22. 12. V pro­gramu se představí skupiny Šajtar, Madalen, Camerata, Easy Steps, Marod, Porubští trubači, divadelní soubory aj. Zpěvák Tomáš Savka vy­stoupí se sborem ze ZŠ Bulharská v rámci akce Česko zpívá koledy 14. 12. (18), 16. až 18. 12. jsou na programu polské dny ve spolupráci s městem Ratiboř.

SLEZSKÁ OSTRAVA. Městský ob­vod Slezská Ostrava zve rodiče s dětmi na tradiční Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi, které se koná 9. 12. od 14.30 h před kulturním domem v Muglinově. Připraven je program, který bude zakončen v 16.30 hodin ohňostrojem.

POLANKA N. O. Po rozsvícení vá­nočního stromu 3. 12. v 17 hod. u Dělnického domu proběhne 14. 12. (16.30) v sále Základní umělecké školy v Ostravě-Polance nad Odrou adventní koncert žáků ZUŠ Heleny Salichové. Vánoční koncert polanské dechové hudby bude 17. 12. (18) hostit kino Retrostar. Učitelé ZUŠ H. Salichové vystoupí 18. 12. (16) v dělnickém domě s díly Čajkovského, Czerného, Dowlanda aj. Spoluúčinkuje pěvecký sbor Cantate Domino a cimbálová muzika R. Kubaly. V kostele sv. Anny v Polance zazní 28. 12. (16.30) v kon­certním provedení Česká vánoční mše Eduarda Marhuly.

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM. Biskupské gymnázium v Ostravě pořádá 13. 12. (17) pro veřejnost adventní kon­cert v kostele svatých Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pustkovci. V programu vy­stoupí také sbor učitelů gymnázia.

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY. Tisíce lidé po celé České republice na náměstích, v kostelích, ale třeba také v domovech pro seniory či na jiných místech, si ve středu 14. 12. v 18 hodin, v rámci akce regionálních Deníků, společně zazpí­vají vánoční koledy. V Ostravě to bude na Masarykově náměstí. Zazní koledy Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Veselé vánoční hody, Pásli ovce Valaši a Vánoce přicházejí. Texty vyjdou ve stejný den v Moravskoslezském deníku.

HRABOVÁ. Ostravský smíšený sbor pod taktovkou Jana Spisara zazpívá 18. 12. v 16 h v chrámu sv. Kateřiny v Ostravě-Hrabové. Vstupné na vá­noční koncert je dobrovolné.

DUHA, TOLAR, ATENEO. Ženský pěvecký sbor Duha spolu s cimbálo­vou muzikou Tolar a smíšeným sbo­rem Ateneo vystoupí na vánočním kon­certě, který se uskuteční 18. 12. od 18 hodin v kostele Panny Marie Královny v Mariánských Horách. Vstupné je 100 korun, pro studenty, důchodce a ZTP 50 korun. Děti mají vstup zdarma.

VÁNOCE NA VĚŽI. Před štědrove­černí večeří 24. prosince můžete vy­chutnat vánoční atmosféru na věži Nové radnice s házením střevícem, pouštěním skořápek či litím vosku, výrobou vlastních vánočních ozdob. Odnesete si betlémské světlo. Věž bude otevřena od 9 do 14 h, vstupné 50 Kč dospělí, 40 Kč děti, studenti, senioři. Ve dnech 25. a 26. 12. bude věž pří­stupná od 12 do 17 h. (vi)

Jesličky svatého Františka: příběh o lásce, pokoře a skromnosti


Vánoční hra se zpěvy Jesličky sva­tého Františka se zpěvy skladatele Pavla Helebranda je tradiční součástí ostravských Vánoc. Letos ji mohou diváci na jevišti Divadla Antonína Dvořáka zhlédnout v adventním čase již podesáté. Děj je inspirován příběhy a událostmi ze života svatého Františka z Assisi, který se proslavil láskou ke všem živým tvorům, poko­rou a životem v dobrovolné chudobě. Titulní roli ztvárňuje Petr Sýkora, dále hrají a zpívají Veronika Holbová, Simona Mrázová, Roman Vlkovič, Juraj Čiernik, členové Operního stu­dia Národního divadla moravskoslez­ského a sboru opery NDM vedeného Lenkou Živockou, Pěvecký sbor města Klimkovic se sbormistryní Miroslavou Halatovou, amatérští herci a zpěváci z Ostravy a okolí. Orchestr řídí Jurij Galatenko, režii má Pavel Helebrand. Vstupenky na pět představení 10. pro­since (18.30 h), 11. prosince (10.30 a 16) a 21. prosince (10 a 18.30) koupíte v předprodeji Národního divadla mo­ravskoslezského v ulici Čs. legií a v po­bočkách Informačního servisu. (vi)