Prosinec 2010

Prosincové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf (3,87 MB).
 

Uvnitř čísla

 3 Složení Rady města Ostravy
 6 Strážníci mají novou techniku
 7 Co nabízí SIS?
 8 Přístavba divadla loutek finišuje
 9 Unikátní výstava o králi Janu Lucemburském
11 Zdeněk Mácal čestným prezidentem
13 Jak socialismus formoval Ostravu
 

Strana 1

Nově zvolení zastupitelé města Ostravy se ujali svých mandátů

Petr Kajnar primátorem

Ustavující zasedání nového Zastupitelstva města Ostravy utvořeného na základě výsledků říjnových komunálních voleb se sešlo 9. listopadu v Radnici města Ostravy. Na programu mělo volbu primátora, jeho náměstků, dalších členů rady města a organizační záležitosti.

V úvodu jednání složili zastupitelé z pěti politických subjektů České strany sociálně demokratické, Občanské demokratické strany, hnutí Ostravak, Komunistické strany Čech a Moravy a TOP 09 slavnostní slib, schválili jednací a volební řád. Na post primátora byl navržen jediný kandidát, Petr Kajnar (ČSSD), který stál v čele města už v předešlém volebním období 2006-2010. Ze třiapadesáti přítomných zastupitelů, dva se z jednání omluvili, hlasovalo ve veřejné volbě 35 pro navrženého kandidáta, deset bylo proti a osm se zdrželo. Staronový primátor v krátkém projevu poděkoval za důvěru. Potvrdil, že chce navázat na vše pozitivní, co bylo v minulém období dosaženo. Vyzval zastupitele, aby společně udělali maximum pro rozvoj města.

Na posty náměstků primátora byli navrženi čtyři kandidáti za ODS, tři za ČSSD a Petr Jančík z hnutí Ostravak. Zastupitelé veřejným hlasováním zvolili náměstky primátora Aleše Boháče (ČSSD), Dalibora Madeje (ODS), Tomáše Petříka (ODS), Simonu Piperkovou (ČSSD), Jiřího Srbu (ČSSD) a Martina Štěpánka (ODS).
K primátorovi a jeho náměstkům byli do 11členné Rady města Ostravy jako neuvolnění členové zvoleni Zuzana Kučerová (ODS), Pavel Planka, Miroslav Rojíček a Tomáš Sucharda (všichni ČSSD). Navržený zastupitel za KSČM Martin Juroška ve veřejné volbě do rady neprošel. (Nové členy rady města představujeme na straně 3). Zástupci politických subjektů zastoupených v městském zastupitelstvu informovali své kolegy o ustavení klubů svých stran a hnutí. Předsedy klubů se stali Jiří Srba (ČSSD), František Kolařík (ODS), Eva Schwarzová (hnutí Ostravak), Josef Babka (KSČM) a Aleš Juchelka (TOP 09).

Druhé jednání Zastupitelstva města Ostravy proběhlo 1. prosince, třetí se bude konat 15. prosince. (vi)

Z jednání zastupitelstva

Na zasedání 1. prosince schválilo Zastupitelstvo města Ostravy zřízení čtyř svých výborů pro volební období 2010–2014. Jedná se o výbor finanční, v němž bude pracovat 15 členů, kontrolní (11), statutový (15) a výbor pro udělování čestného občanství a cen města (7). Předsedou finančního výboru byl zvolen Lumír Palyza, v čele kontrolního výboru bude stát Aleš Juchelka. Statutovému výboru bude předsedat Petr Kajnar, který se stal rovněž předsedou výboru pro udělování čestného občanství a cen města. Předsedou každého výboru musí být ze zákona vždy člen zastupitelstva města. (vk)

Fond pro děti

Ve Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší zůstává z částky 7,2 mil. Kč (5 mil. z rozpočtu města Ostravy, 2 mil. od OKK Koksovny a po sto tisících od Dalkia ČR a BorsodChem MCHZ) zhruba 3 800 tisíc korun. Pro příští rok je v rozpočtu města pro fond připravena částka dalších 5 mil. korun. Rada města doporučila zastupitelstvu rozhodnout o poskytnutí dotací na ozdravné pobyty škol ve výši 3 473 340 Kč. Zastupitelé je mají na programu zasedání 1. a 15. prosince. Odbor životního prostředí MMO připravuje projednání žádostí škol o další finanční prostředky ve výši 736 000 korun. (av) 

Veselé a pohodové Vánoce, pevné zdraví, hezké vztahy a co nejméně problémů v novém roce přeje všem vedení města


Strana 2


Spektrum studijních oborů se rozšiřuje, přibyla vysoká škola ze Slovenska

Po medicíně má Ostrava i práva

Historicky první imatrikulace budoucích právníků na území Ostravy se uskutečnila 15. listopadu v Nové radnici. Prestižní soukromá Panevropská vysoká škola (PEVŠ) se slovenskou akreditací u nás až dosud nabízela úplné vysokoškolské vzdělání v oborech práva a ekonomie pouze v Praze a Brně. Nyní má nové sídlo také v Ostravě-Vítkovicích na Matrosovově ulici.

Slavnostnímu ceremoniálu v reprezentačních prostorách sálu zastupitelstva byl jako host přítomen primátor Petr Kajnar. V projevu zdůraznil, že rozvoj vysokého školství patří mezi dlouhodobé priority vedení města. Po otevření lékařské fakulty Ostravské univerzity letos v září se spek¬trum oborů ve městě dále rozšiřuje. Potěšilo ho, že Panevropská VŠ se rozhodla otevřít fakultu práv právě v Ostravě. Podle primátora rozvoj města a regionu, ekonomika, věda, výzkum, průmysl se bez kvalifikovaných mladých právníků neobejdou. Petr Kajnar popřál studentům hodně zdaru při studiu a fakultě, aby se zařadila mezi plnohodnotné vysoké školy s dobrou pověstí.
Noví studenti práva pak vykonali slavnostní slib v přítomnosti rektora Panevropské vysoké školy Jána Sváka, děkana fakulty práva Jaroslava Ivora, proděkana fakulty práva Tomáše Gřivny a dalších osobností.

Studenti na ostravském pracovišti fakulty práva PEVŠ zahájili v probíhajícím akademickém roce tříleté studium bakalářského stupně oboru právo v denní i dálkové formě. Po jeho úspěšném dokončení získají akademický titul Bc. O studium na fakultě projevilo zájem bezmála sto padesát uchazečů, přijímacím řízením prošlo 117 z nich. Tituly, získané na této škole, jsou rovnocenné s tituly dosaženými na tuzemských vysokých školách. (jod, vi)

Text k foto: Jedna z prvních studentek fakulty práva Panevropské vysoké školy Ostravě při slavnostní imatrikulaci.

Vyšší jízdné v MHD

Nové tarify Dopravního podniku Ostrava budou platit od 1. 1. 2011. Cena krátkodobých jízdenek, včetně zlevněných, se zvýší o 1 korunu na 14 Kč (15minutová) a 22 Kč (60minutová). Celodenní jízdenka (24 hodin) podraží o 6 korun na 65 Kč. Cestující zaplatí za 30denní jízdenku na jednu zónu 300 Kč (dnes 284), čtyři zóny 550 Kč (dnes 540). Tarif musí ještě 9. prosince schválit valná hromada společnosti Koordinátor KODIS. (r)

Městská policie v novém

Ředitelství Městské policie Ostrava změnilo své sídlo. Dosavadní prostory v bývalé škole na Hlubinské ulici vyměnilo za nově vybudované IBC (Integrované bezpečnostní centrum) na ulici Nemocniční 11/3328 u městské nemocnice na Fifejdách. Pracovníci ředitelství tu od 1. prosince mají komfortnější i vybavenější prostory a také odpovídající technické zázemí. Prostory na Hlubinské ulici budou i nadále sloužit městské policii, ale výhradně pro výcvik a vzdělávání strážníků a přípravu čekatelů-uchazečů o povolání strážníka, ale také oblíbeným kurzům pro veřejnost.

Kromě vedení Městské policie Ostrava mají v nové budově na Nemocniční ulici zázemí také strážníci, policisté, hasiči a zdravotníci, kteří obsluhují společné kvalitně vybavené dispečerské stanoviště krajského centra tísňového volání, které zahájí plný provoz 1. ledna 2011. (z)

Při smogu MHD bezplatně

Město Ostrava chce v době smogové situace umožnit mimořádnou přepravu cestujících v městské hromadné dopravě. Na základě měření ohlásí smogovou situaci ČHMÚ Městské policii Ostrava, a ta předá informaci vedení města, dopravcům a dalším institucím. Na území Ostravy v tarifních zónách 1–4 systému ODIS pak mají dopravci (DPO, Veolia transport Morava, TQM¬ holding, CK Maxner) okamžitou povinnost za předním sklem vozidla vystavit viditelnou ceduli s textem „SMOG, neoznačujte jízdenky ODIS v zónách 1-4“, v prostředcích DPO tomu poslouží i hlášení. Krátkodobé jízdenky v hodnotě 15 a 60 min. a 24 hod. tak nemusejí být použity, označovače budou v prostředcích DPO v té době i zablokovány. Cestujícím s dlouhodobou předplatní jízdenkou (měsíčníky) nebude za této situace jízdné vráceno ani nebude prodloužena platnost jízdenky. Nebude se vracet ani jízdné za SMS jízdenky nebo už označené krátkodobé jízdenky. Mimořádná bezplatná přeprava bude ukončena o půlnoci daného dne, i kdyby regulace situace byla ukončena už v průběhu daného dne. Rozhodnutí má schválit jednání zastupitelstva města 15. prosince, v platnost vejde okamžitě. (r)

Tašky na odpad

Společnost OZO a město Ostrava spustily pilotní projekt, jehož cílem je motivovat občany k třídění odpadu. Až do 10. prosince navštíví členové týmu OZO 4 tisíce domácností v Porubě (ul. 17. listopadu, Komenského, nám. SPB a Hlavní tř.), Dubině (ul. Maluchy a Matuška) a Třebovicích, v nichž předají pevné, omyvatelné tašky na tříděný odpad. Vždy tři na sklo, papír a plasty. V květnu bude akce vyhodnocena na stránkách
www.ozoostrava.cz. (vi)

Voda podraží

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace tak přistupuje k navýšení cen o 0,69 Kč (2,5 %) ve vodném a o 1,99 Kč (7,5 %) ve stočném bez DPH od 1. ledna 2011. Za kubík vody Ostravané zaplatí 62,37 Kč, o necelé 3 Kč více než loni. Průměrné měsíční náklady na vodné a stočné na jednoho obyvatele se zvýší o cca 9 Kč. OVAK tak reaguje na nárůsty cen vstupů a pokles spotřeby. Ostrava tak přesto zůstává s cenami vody pod celostátním průměrem. (r)

Řidiči mají na pokuty asi dost peněz

Přes 12 tisíc dosud nevyměněných řidičských průkazů by měl odbor dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy sídlící na ulici 30. dubna 35 zpracovat do konce roku. Výzev k výměně řidičáků vydaných v době od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 přinášejí sdělovací prostředky dostatek. Masivní kampaň formou bilboardů, poutačů, letáků vede také statutární město Ostrava. Český řidič má ale čas – nebo dost peněz. Přitom za jízdu s neplatným řidičákem hrozí pokuta až 2 500 korun. A vyřízení žádosti trvá zhruba dvacet dnů. Matematika a kalendář jsou tedy neúprosné.

K výměně je nutný doklad totožnosti, řidičský průkaz a jedna fotografie 3,5 x 4,5 cm. Úřední dny jsou pondělí a středa 8-11.30, 12.30 až 17, úterý a čtvrtek 7.30-11.30, 12.30 až 15.30, pátek 8-11 pouze pro objednané. Bližší informace lze získat na telefonním čísle 844 12 13 14 nebo na webových stránkách města www.ostrava.cz. Objednat se můžete telefonicky na výše uvedeném čísle nebo elektronicky na www.esmo.cz. (r)


Strana 3

 Představujeme nově zvolené členy Rady města Ostravy

V průběhu ustavujícího zasedání zastupitelstva města dne 9. 11. byli zvoleni členové jednáctičlenné Rady města Ostravy. Zastupitelstvo radním svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti:

Petr Kajnar (ČSSD), 54 let, primátor města. Úsek zahraničních styků a publicita činnosti města, vnější a vnitřní kontrolní činnost, krizové řízení, veřejný pořádek, požární ochrana, smluvní vztahy, legislativní činnost, ekonomický rozvoj, zadávání veřejných zakázek nespadajících do kompetencí náměstků primátora.

Dalibor Madej (ODS), 48 let, náměstek primátora a jeho statutární zástupce. Ochrana životního prostředí, vodní hospodářství a zemědělství, komunální úsek, projekty IT služeb a outsourcingu, zadávání veřejných zakázek na těchto úsecích.

Jiří Srba (ČSSD), 32 let, náměstek primátora. Úsek investiční, majetkoprávní vztahy města, stavebně správní činnosti, územní plán, úsek bytový, zadávání veřejných zakázek na těchto úsecích.

Tomáš Petřík (ODS), 49 let, náměstek primátora. Úsek financí a rozpočtu, živnostenské podnikání, zadávání veřejných zakázek na těchto úsecích.

Aleš Boháč (ČSSD), 28 let, náměstek primátora. Úsek dopravy, dopravně správních činností, zadávání veřejných zakázek na těchto úsecích.

Martin Štěpánek (ODS), 36 let, náměstek primátora. Úsek sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, zadávání veřejných zakázek na těchto úsecích.

Simona Piperková (ČSSD), 42 let, náměstkyně primátora. Úsek zdravotnictví, kultury, zadávání veřejných zakázek na těchto úsecích.

Neuvolněnými členy rady města byli zvoleni Zuzana Kučerová (ODS), 34 let. Pavel Planka (ČSSD), 51 let. Miroslav Rojíček (ČSSD), 65 let. Tomáš Sucharda (ČSSD), 28 let.

Rada města se ze své činnosti zodpovídá zastupitelstvu města. Do její působnosti patří zejména zabezpečování hospodaření města podle schváleného rozpočtu, plnění úkolů zakladatele nebo zřizovatele vůči právnickým osobám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města, plnění funkce valné hromady u společností, v nichž je město jediným akcionářem nebo společníkem, zřizování a rušení komisí, jmenování a odvolání z funkce jejich předsedů a členů, rozhodování o organizační struktuře magistrátu, zřizování jednotlivých odborů na návrh tajemníka magistrátu jmenování a odvolávání vedoucích odborů, stanovení pravidel pro přijímání a vyřizování peticí a stížností, vydávání nařízení města, rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce.

Schůze rady města jsou neveřejné a konají se pravidelně podle radou města schválených termínů. (r)

Text k foto: Rada města Ostravy. V první řadě (zprava) Dalibor Madej, Zuzana Kučerová, Simona Piperková, Jiří Srba, Aleš Boháč, Pavel Planka, Miroslav Rojíček. Za nimi (zprava) Martin Štěpánek, Tomáš Petřík, Petr Kajnar a Tomáš Sucharda.

Práce na Nové Karolině probíhají podle plánu

Koordinační harmonogram výstavby je respektován. Zpožděna je výstavba administrativního objektu, probíhají intenzivní jednání s potenciálními nájemci a s tím souvisejícím financováním. Nejvíce je vidět rychlý postup na objektu obchodně zábavního centra (viz foto), na kterém se už rýsují všechny základní prvky konceptu - ony „kostky“ i dóm tyčící se nad centrem.

Staví se rovněž podzemní parking pod budoucím náměstím, obytný blok, pokračují práce na infrastruktuře I. etapy ( komunikace, inženýrské sítě atd.) a na rozvodech tepla a chladu. I. etapa má skončit na jaře 2012. V obchodním a zábavním centru bude na ploše 57 000 m2 asi 230 obchodních jednotek včetně restaurace a kavárny a velkých letních teras i velký dětský koutek. (md)


Strana 4


Střípky

DEN VETERÁNŮ.

Pietní akt ke Dni válečných veteránů proběhl 11. 11. u památníku Rudé armády v Komenského sadech. Kytici k památníku položili také náměstci primátora Tomáš Petřík (na snímku vlevo) a Aleš Boháč. Přítomni byli zástupci Armády ČR, kraje, obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba a Slezská Ostrava, Českého svazu bojovníků za svobodu, Čs. obce legionářské, váleční veteráni a občané. Den válečných veteránů je uctíván v den výročí ukončení 1. světové války v roce 1918. V České republice si svátek připomínáme od roku 2001. Jeho symbolem je květ vlčího máku. (vi)

POCTA OBĚTEM ZLA.

Tradiční setkání ke Dni boje za svobodu a demokracii se konalo 18. listopadu v Radnici města Ostravy. Shromáždění organizovala Konfederace politických vězňů, pobočka Ostrava, uváděl ho její předseda Leo Žídek. Přišli významní hosté, vstupní halu zaplnilo mnoho občanů. Přítomné přišel pozdravit a položit kytici květů k pamětní desce obětem zla za město Ostravu jeho primátor Petr Kajnar se svými náměstky. Poděkoval všem, kteří se zasloužili o návrat k demokratickým hodnotám a zdůraznil, že svobody je třeba si vážit a chránit ji. V doprovodném programu vystoupil Ostravský dětský sbor pod vedením Milana Chromíka. (vk)

FESTIVAL CHUTÍ.

Na přehlídce firem a mezinárodní soutěži studentů a učňů v oboru gastro jubilejním 10. Gastro festivalu Ostrava na Černé louce (18.–20. 11. ) soutěžili mladí také o putovní pohár primátora města Ostravy. Vítězům předal ceny náměstek primátora Dalibor Madej (na snímku). Soutěžící z 20 škol ČR se mezi sebou utkali v oborech kuchař, číšník, barista, barman, someliér, cukrář i v soutěži v čepování piva. Nechyběla přehlídka slavnostních tabulí. Návštěvníci festivalu mohli vidět a ochutnat například speciality slovenské a španělské kuchyně, hotová jídla na dovolenou bez obsahu konzervačních látek a skladovatelných bez potřeby chlazení. Šesti výrobkům byla udělena značka Regionální potravina. (vk)

KAREL IV. A OSTRAVA.

V Knihovně města Ostravy byla 23. 11. představena kniha „Z vrozené dobrotivosti – privilegium Karla IV. pro Ostravu“, vydaná Archivem města Ostravy, autorů Richarda Psíka, Blaženy Przybylové, Evy Rohlové a Šárky Glombíčkové. Listina krále Karla IV. z r. 1362, kterou městu uděluje právo konání výročního trhu, je nejstarším dokumentem uloženým v městském archivu. Přibližuje také životopisy iniciátora vydání privilegia Jana Očka z Vlašimi, Jana Milíče z Kroměříže, způsoby uložení listiny aj. Kniha v ceně 125 Kč je doplněna anglickým, francouzským a německým resumé. Text privilegia přednesl při křtu publikace herec Aleš Petrič (foto L. Vidlička). (vi)

Novelizace živnostenského zákona

Živnostenský zákon byl novelizován zákonem č. 155/2010 Sb. 1. ledna 2010, změnily se ně¬které zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů. Ulehčení v administrativě pozná podnikatel mimo jiné ve zrušení povinnosti ohlašovat živnostenskému úřadu změnu některých údajů.
Podnikatel již není povinen živnostenskému úřadu oznamovat změny zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel. Jedná se například o odstranění povinnosti oznamovat změnu trvalého bydliště, jména a příjmení podnikatele.

Vedle údajů o bydlišti je v živnostenském rejstříku veden ještě údaj o místu podnikání fyzické osoby. Tuto adresu podnikatel nejčastěji volí do místa svého trvalého bydliště. Důvodem je mimo jiné skutečnost, že pokud jej umístí na jiné adrese, je povinen doložit k těmto prostorám nájemní nebo vlastnický vztah. Každou změnu adresy místa podnikání je rovněž podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Tady vzniká problém. Změnu adresy bydliště provedené v evidenci obyvatel zapíše živnostenský úřad na základě informace z příslušné evidence. Naproti tomu změnu místa podnikání je povinen oznámit podnikatel sám.

V této souvislosti nyní živnostenský úřad nabízí řešení. Podnikatelům, kteří chtějí do budoucna umístit místo podnikání na adresu svého trvalého bydliště, je umožněno oznámení této změny jako trvalé shody místa podnikání s bydlištěm. Údaj o trvalé shodě bude zapsán do evidence na živnostenském úřadě. V praxi to pro podnikatele znamená, že již nebude muset změnu adresy místa podnikání živnostenskému úřadu oznamovat.
Jediným úskalím tohoto řešení pak může být situace, kdy má podnikatel bydliště v sídle obecního úřadu, tedy ohlašovně. V takovém případě je pak pro umístění místa podnikání na této adrese vyžadováno doložení souhlasu obecního úřadu.
Soňa Seberová,
živnostenský úřad

Nezaměstnaných stále dost

Druhý měsíc po sobě se evidovaná nezaměstnanost opět mírně snížila a k 31. říjnu bylo v registru Úřadu práce v Ostravě (dále jen ÚPO) celkem 20 632 osob. Meziměsíčně ubylo 266 uchazečů, ale v porovnání se stejným měsícem minulého roku se jedná pořád o nárůst 507 osob. Říjnový stav nezaměstnaných osob je za uplynulých deset měsíců druhý nejnižší. Rovněž druhá nejnižší letošní hodnota byla zaznamenána u nově zaevidovaných osob. Počet uchazečů s ukončenou evidencí opět překročil dvoutisícovou hranici.

K dalšímu snížení došlo také u míry nezaměstnanosti. V porovnání s předchozím měsícem činil pokles 0,2 procentního bodu a na konci října tak dosáhla 11,5 %. V meziročním srovnání je tento stav o 0,4 procentního bodu vyšší. U žen, oproti minulému měsíci, poklesla o 0,2 procentního bodu na 13,2 %, stejné snížení bylo zaznamenáno u mužů a v závěru sledovaného měsíce tak u nich činila 10,2 %.

Nově se během října ucházelo o zaměstnání 1 780 osob, což je o 846 méně než v září a o 249 méně než před rokem. Mezi nimi byli jako obvykle nejvíce zastoupeni bývalí zaměstnanci z pracovních pozic nevyžadujících žádnou kvalifikaci. U kvalifikovaných uchazečů převažovaly tyto profese: prodavači v obchodech, montážní dělníci montující mechanická zařízení, číšníci/servírky, kuchaři, úředníci ve skladech, obchodní cestující, sekretářky, účetní, telefonisté, zedníci, kovodělníci a zámečníci.

V největším počtu se přišli během října zaevidovat bývalí zaměstnanci z odvětví maloobchodu, z agentur zprostředkujících zaměstnání, velkoobchodu, z oblasti stravování, výroby kovových konstrukcí. Dále se jednalo o pracovníky bezpečnostních a pátracích agentur, veřejné správy, výroby motorových vozidel, nábytku a stavebnictví. Služby ÚPO vyhledalo také 76 (meziměsíčně o 15 více) bývalých živnostníků, kteří ukončili, respektive přerušili svoji samostatně výdělečnou činnost. O zprostředkování zaměstnání v průběhu měsíce rovněž požádalo 34 osob po výkonu trestu odnětí svobody.

O jedno volné pracovní místo se mohlo koncem října 2010 v okrese Ostrava teoreticky ucházet až 15,2 osob, což je o 0,8 více než v předchozím měsíci. Meziročně je hodnota tohoto ukazatele o 2,6 nižší. (yj)


Strana 5

Poděkování pracovníkům ve školství

Oblastní rada odborového svazu pracovníků školství Ostrava spolu s odborem sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit Magistrátu města Ostravy pozvali 23. listopadu ke slavnostnímu setkání do radniční restaurace Divadélko pod věží zaměstnance ve školství u příležitosti jejich prvního odchodu do důchodu.
Celkem sedmdesáti pedagogům mateřských a základních škol a správním zaměstnancům, například uklízečkám, kuchařkám nebo vedoucím školních jídelen poděkoval za jejich dlouholetou a společensky velmi významnou práci náměstek primátora Martin Štěpánek, který má školství ve svém rezortu. Spolu s místopředsedkyní oblastní rady odborového svazu Marií Horvátovou a vedoucí oddělení školství magistrátu Martou Szücsovou pak předal pozvaným hostům pamětní list, prezentační materiály města a také zlatý přívěsek, které pro své zaměstnance zakoupilo jako odměnu na památku ředitelství příslušného školského zařízení.
Slavnostní shromáždění doprovodil svým vystoupením pěvecký kvintet Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. (vk)

Text k foto: Pracovníkům ve školství při odchodu do důchodu děkoval za jejich práci náměstek primátora Martin Štěpánek.

Za lepšími výdělky

Moravskoslezský, Trnavský, Trenčínský a Žilinský kraj se v rámci přeshraniční spolupráce vydaly společně cestou zvýšení kvality vzdělávání s cílem vyšších výdělků absolventů základních a středních škol. Projekt Evropské unie, který jim to umožní, by měl výhledově zlepšit start těmto absolventům, posílit rozvoj kulturních zájmů, sebevědomí obyvatel a snížit migraci. V aule Ostravské univerzity se 12. listopadu konalo setkání českých a slovenských pedagogů ZŠ a SŠ zapojených do projektu.

Projekt EU, jehož vedoucím partnerem je Metodické a evaluační centrum Ostravské univerzity, se snaží o nové pojetí výuky a její zkvalitnění. Z výzkumu OECD o situaci v počátečním vzdělávání je totiž zřejmé, že znalosti žáků ZŠ a SŠ v příhraničních regionech jsou hluboko pod evropskými průměry. Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR a SR. (hj)

Pedagogové a historici o výuce dějin

Konference ‚I mlčení je lež‘

Třetí ročník mezinárodní konference o výuce soudobých dějin „I mlčení je lež“ pořádá ve dnech 9. a 10. prosince sdružení Pant v sále zastupitelstva Nové radnice. Akci, která se koná pod záštitou města Ostravy, podpořily ministerstvo školství a tělovýchovy, Ostravská univerzita a další instituce.

Úvodní den je koncipován jako „festival výukových projektů“ pro novodobé dějiny. S praktickými ukázkami se představí Člověk v tísni, Židovské muzeum, Post Bellum, Muzeum romské kultury aj. Přínosná bude účast polských a slovenských historiků a pedagogů. Pátek proběhne v podobě moderovaného diskusního panelu o úrovni současné výuky dějepisu na školách, postavení učitele dějepisu, jeho kariérním a odborném růstu, přípravě studentů učitelství na pedagogických fakultách apod. Součástí programu se stane předání Ceny Jaromíra Šavrdy za svědectví o totalitě významné osobnosti. Přípravu, průběh a výsledky konference můžete sledovat na internetovém portálu www.moderni-dejiny.cz. (liv)

Památky UNESCO v AHOL Gallery
Výstava fotografií s názvem „Památky UNESCO objektivem studentů“ je k vidění v ostravské AHOL Gallery do konce prosince letošního roku. Vystavené fotografie pořídili studenti AHOL Střední odborné školy jako součást projektu „Comenius - Partnerství škol: Po stopách památek UNESCO“. Během projektu, který má za cíl vybudovat a upevnit vztah studentů k evropským dějinám a kultuře a který probíhá v česko-německo-polské spolupráci, navštívili žáci nejvýznamnější české, německé a polské památky zapsané v seznamu evropského dědictví UNESCO. „Během cest účastníci shromažďovali informační materiály, pořizovali fotodokumentaci, hodnotili turistickou atraktivitu, dostupnost a vybavenost památek UNESCO. Výstava je vyvrcholením jejich několikaměsíčního snažení,“ říká ředitelka AHOL Střední odborné školy Radmila Sosnová. Fotografie si mohou přijít lidé do této galerie prohlédnout každý všední den od 8.30 do 11.30 hodin a od 13 do 17 hodin. AHOL Gallery sídlí ve druhém patře budovy Střední odborné školy na Náměstí Jiřího z Poděbrad v Ostravě-Vítkovicích. (v)

Nadaným studentům

Nejnadanější žáci pro přírodovědné obory ze 12 základních a středních škol našeho kraje byli vybráni do odborných kroužků, které vzniknou v rámci projektu „Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků ZŠ a SŠ“. Projekt je realizován prostřednictvím Evropského sociálního fondu.Řešitelem projektu je Ostravská univerzita. Ta také v rámci projektu dovybaví partnerské základní a střední školy výpočetní technikou. Na kroužky se mohou mladí přírodovědci těšit už ve školním roce 2011/2012. Poskytovatelem dotace ve výši téměř 12 miliónů korun je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (H.J.)

Vicemistry Evropy!

Mimořádného úspěchu dosáhli členové klubu deskových her ze Střediska volného času Korunka. Na Europa Masters v německém Essenu vybojovali druhé místo. Podle vedoucího klubu a týmu One Day Heroes Daniela Kovarika je stříbro největším úspěchem jejich čtyřleté kariéry. Klub deskových her mj. využívá i grantu města Ostravy, má na čtyři desítky registrovaných členů ve věku od nejmladších školáků až po dospělé. Ve školních klubech se deskovým hrám věnuje dalších sedmdesát dětí. Pro děti je účast v kroužcích zdarma, pro dospělé za poplatek. V herně v Mariánských Horách mají k dispozici více než čtyři stovky her jako jsou Carcassone, Osadníci z Katanu, Vládci podzemí, Puerto Rico, Opera, Assyria atd. (vi)

Dotace na projekty města

Ostrava získala ze strukturálních fondů Eevropské unie, konkrétně Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, více než 27 milionů korun na pět projektů, které pomáhají zefektivnit agendu města. „Procesní optimalizace odboru ekonomického rozvoje MMO“ je zaměřena na řízení projektů, které koordinuje OER, ale i magistrátu, obvodů a městských organizací. „Optimalizace řídících a plánovacích procesů odboru sociálních věcí a zdravotnictví MMO“ se věnuje řízení v oblasti sociálních služeb. „Optimalizace bezpečnostních procesů v prostředí MMO“ dbá na bezpečnost dat využívaných v rámci magistrátu shromažďovaných v rámci výkonu státní správy a samosprávy města. Další projekty mají za cíl zefektivnit řízení a rozvoj lidských zdrojů v magistrátu a městské policii. Jedná se o projekty „Rozvoj personálního potenciálu MMO“ a „Nastavení systému řízení lidských zdrojů MPO“. Město Ostrava na realizaci projektů přispělo téměř 5 miliony korun. (av)


Strana 6

 Městská policie má defibrilátory

Strážníci městské policie se při výkonu služby dostávají do situací, kdy poskytují pomoc zraněným lidem a mnohdy jim svým zákrokem zachrání život. Všichni ostravští strážníci jsou pro tyto případy dobře proškoleni, znají zásady poskytování první pomoci. Jen letos profesionální pomocí – srdeční masáží a umělým dýcháním – zachránili strážníci několik osob, kterým pomohli ještě před příjezdem sanitky. Pro ještě kvalitnější práci zakoupila Městská policie Ostrava dva přenosné defibrilátory, které mohou strážníci v případě potřeby využít při první pomoci. Po připojení snímačů defibrilátorů na člověka přístroj sám vyhodnotí, zda došlo k srdeční zástavě nebo „jen“ srdeční nepravidelnosti a podle aktuální situace sám správně nastaví intenzitu výboje. Přístroj rovněž rozlišuje, zda se jedná o dětského či dospělého pacienta. V případě neúspěšného výboje hlásí obsluze, aby pokračovala srdeční masáží nebo umělým dýcháním.

Pro potřeby školení strážníků jsou defibrilátory vybaveny cvičnými elektrodami, které je možné napojit na figurínu a ověřit si tak přístroj v praxi. Strážníci musejí absolvovat podrobné školení, jak nový přístroj obsluhovat, v první fázi už bylo proškoleno 16 strážníků. Oba defibrilátory jsou součástí služebních vozidel městské policie, takže jsou k dispozici na každé směně. (d)

Text k foto: Strážníci se učí ovládat defibrilátor Foto: MPO 

Pozor na injekční stříkačky!

V závěru června zahájila Městská policie Ostrava projekt s názvem Bezpečná hřiště a pískoviště. Spolurealizátory byly městské obvody Vítkovice, Ostrava-Jih, Radvanice a Bartovice a Moravská Ostrava a Přívoz. Záměrem projektu je zvýšení informovanosti a aktivizace občanů na udržení čistoty veřejných prostranství, zejména dětských hřišť a pískovišť, a na bezpečnosti ve městě.

Vyškolení strážníci Městské policie Ostrava každý rok sbírají použité a odhozené injekční stříkačky a jehly. Je to jedna ze základních preventivních činností městské policie. Zatímco v roce 2002 bylo nalezeno a odstraněno 71 injekčních stříkaček, letos od ledna do října je to už 3 912 sebraných injekcí. Strážníci na besedách o tomto nebezpečí informují také děti. Kdokoli narazí na jehlu nebo stříkačku, může nález nahlásit na bezplatnou zelenou linku 800 199 922 nebo tísňovou linku 156. V závěru listopadu byl projekt slavnostně ukončen v zúčastněných obvodech, nejaktivnější lidé byli oceněni. (mp)

Obliba kurzů roste

Městská policie Ostrava pořádala 10. listopadu letos už pátý kurz pro veřejnost, které jsou součástí projektu Bezpečnější Ostrava. Řada občanů nepřišla poprvé. Před Vánocemi se hodilo dovědět se, jak předcházet krádežím. Zpestřením byla návštěva strážníka-záchranáře se psem, jejich práce a zásahy jsou pro veřejnost velmi zajímavé. V rámci lekce sebeobrany si účastníci kurzu vyzkoušeli hmaty, kterými se lze ubránit napadení s nožem v ruce. Příští rok budou kurzy pořádané každý měsíc, termíny budou na www.mpostrava.cz a v médiích. (d)

Klidnější nákupy

Akce s názvem „Bezpečné nakupování“ je dílčí část projektu Bezpečnější Ostrava. Při této akci policisté vysvětlují, jak se správně chovat v obchodech, upozorňují na věci ponechané v zaparkovaných autech. Do aktivity se zapojují i obchody. Nakupující se mohou zúčastnit soutěže, navštíví¬ li preventivní stánek. Jsou zařazeni do slosování o hodnotné ceny věnované zástupci obchodů. Akce se uskutečnila už ve čtyřech nákupních centrech, 9. prosince bude v obchodním domě Laso, 16. prosince v Avion Shopping parku, 6. ledna v Intersparu na Dubině a 13. ledna v obchodním centru Ikea vždy od 10 do 12 hodin. (ps)

Domácnosti plné nástrah

Řekne-li se „požární prevence“, většina lidí si myslí, že se jich to netýká. V domácnostech však vznikají stovky požárů. Varné konvice, sporáky, toustovače, trouby, fritovací hrnce a další pomocníci v kuchyni jsou potenciálními zdroji požáru. Stačí si odskočit od smažení hranolků a brzy nás může přivolat kouř z hořící pánve nebo fritovacího hrnce. Před vánočními svátky není o podobné příhody nouze, lidé jsou uspěchaní, a tím i roztržitější. Důležité je zachovat chladnou hlavu, nehasit ukvapeně přívalem vody, požár se tak může ještě rozšířit. Nejčastějším zdrojem požárů v domácnosti jsou právě elektrické spotřebiče, kterými dnes byty doslova oplývají. Ještě větší nebezpečí hrozí v bytech starších lidí, kteří mnohdy na zapnutý spotřebič zapomenou nebo dokonce usnou. Velmi nebezpečné je nechávat chňapky a utěrky v blízkosti hořáků, záludný je i únik plynu při zhasnutém hořáku, což způsobí průvan. Samostatnou kapitolou jsou požáry ze svíček na adventním věnci nebo stromku. I proto je nutné věnovat větší pozornost a opatrnost provozu domácnosti, je ohrožen nejen majetek, ale i lidské životy. Vyhráno není ani s elektrickými svíčkami, nekvalitní zboží, špatné zapojení, zkrat – to vše může zapříčinit domácí katastrofu. V předvánoční období jsou domácnosti plné příprav, kuchyně se stávají nejčastějším místem vzniku požáru. (hzs)

Stalo se

KRADLI STAVEBNÍ MATERIÁL.

Strážníci městské policie předali policistům dva muže (35 a 33 let) podezřelé z krádeže stavebního materiálu. U rekonstruovaného domu v Ostravě-Dubině odcizili 50 polystyrenových desek na zateplení domu a několik kbelíků omítkové směsi. To vše nakládali do přistaveného vozidla ve chvíli, kdy byli přistiženi.

I NAVIGACE JE „KŠEFT“.

V Ostravě-Mariánských Horách přistihli strážníci dva muže nahlížející do zaparkovaných vozidel. Jakmile si všimli strážníků, dali se na útěk. Jednoho (24 let) se podařilo dopadnout, druhý utekl. Zadržený na útěku zahodil ukradenou navigaci. Zadrženého muže si pak převzali přivolaní policisté.

PRO LÉKY S NOŽEM V RUCE.

Strážníci městské policie zasahovali ve zdravotnickém středisku v Ostravě¬ Výškovicích, kde muž s nožem v ruce ohrožoval personál lékárny a požadoval vydání léků, na které neměl recept. Odešel proto do vedlejší ordinace, kde se pokoušel lékaře přinutit napsat příslušný recept. Strážníci ozbrojeného muže (45 let) zpacifikovali a nůž mu odebrali. Incident se obešel bez zranění. Zadrženého muže převzali přivolaní policisté.

OPILÁ V LESE.

Náhodný kolemjdoucí našel v Bělském lese nedaleko restaurace opilou 12letou dívku. Přivolal strážníky, kteří přivolali lékaře. Dívka zvracela, nebylo možné s ní komunikovat, nedokázala se sama ani postavit. Lékař rozhodl o převozu do nemocnice. Vzhledem k okolnostem se nepodařilo zjistit, kde děvče alkohol získalo. O události byla vyrozuměna Policie ČR, orgán sociální péče a samozřejmě matka dívky.

NOVÁ LINKA DŮVĚRY.

Jako součást webu Městské nemocnice Ostrava byl 25. listopadu zahájen provoz Linky důvěry Ostrava. Poskytuje krizovou telefonickou pomoc pacientům i širší veřejnosti, pomáhá v akutních psychicky traumatizujících situacích jako jsou emoční ztráty, úmrtí v rodině, těžké deprese, sebevražedné tendence apod. Obecně jsou to situace, kdy psychicky strádající potřebuje lidský kontakt. (mp)


Strana 7

Filmové klipy pomáhají lidem, aby se nestali oběťmi protiprávních nebo kriminálních činů

Ostravští policisté zvítězili v celostátní soutěži

Vítězem celostátní soutěže „Cena nejlepší praxe“ se v letošním roce stali policisté Preventivně informační skupiny Ostrava Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Nestalo se tak poprvé.

Letos byla soutěž vyhlášena policejním prezidentem ČR již popáté. „Cena nejlepší praxe“ je soutěží projektů příslušníků a zaměstnanců PČR, jejímž cílem je také sdílení nejlepších praxí poskytovaných služeb v působnosti policie.

Vítězný projekt ostravských policistů se nazývá „Nedávejme jim šanci aneb Bezpečnější chování pachatele odhání!“ autora Petra Svobody a členů autorského kolektivu Kateřiny Šimákové, Martiny Hudecové, Gabriely Holčákové a Tomáše Vlačihy.

Projekt je součástí velkého projektu „Bezpečnější Ostrava“, který tvoří zástupci Magistrátu města Ostravy, Policie ČR, Městské policie Ostrava, Dopravního podniku Ostrava a OZO Ostrava. Tato skupina má za úkol iniciovat způsoby předcházení trestné činnosti, zejména majetkové trestné činnosti. K projektu byl vytvořen záznam na DVD, který obsahuje pět preventivních klipů zachycujících nejrůznější případy protiprávního jednání. Jednotlivé klipy nesou názvy: Vozidlo není výkladní skříň; Pozor na kapsáře; Senioři, buďte opatrní; Mějte své věci pod kontrolou a Bezpečí dívek.

Jednotlivá videa nabízejí výčet preventivních rad a doporučení vedoucích k jedinému – aby se občané nestali oběťmi protiprávních jednání. DVD bylo vytvořeno ve spolupráci s Lidovou konzervatoří a múzickou školou Ostrava, Českou regionální TV – Hlučínsko TV. Ve filmu hrají herci z Divadla loutek Ostrava i veřejnost. Scénář napsali policisté, natočila Česká regionální TV.

Filmy jsou v současnosti užívány například při preventivních akcích „Bezpečnější nakupování“ v obchodních centrech Ostravy. Každý návštěvník, který se akce zúčastní, je navíc zařazen do slosování o hodnotné ceny, které do akce věnovali zástupci obchodních center.

Slavnostní vyhodnocení soutěže „Cena nejlepší praxe“ se uskutečnilo v Praze 16. listopadu. Policejní prezident Oldřich Martinů uvedl: „Vím, že právě v Moravskoslezském kraji se rodí celá řada inovativních nápadů, protože s některými z vás jsme se potkali již v minulosti. Jsem rád, že máme pořád z čeho vybírat a policisté nalézají nové způsoby i metody práce… Za nadstandardně odvedenou práci děkuji.“ (gh)

Text k foto: Policejní ředitel Oldřich Martinů předává ocenění týmu tvůrců projektu – Petru Svobodovi, Kateřině Imákové, Martině Hudcové, Gabriele Holčákové a Tomáši Vlačihovi.

 Radniční středisko informačních služeb má nový vyvolávací systém, zkvalitňuje služby

Středisko informačních služeb (SIS) v prvním patře Nové radnice je tím místem, s nímž se občan na úřadu nejdříve setká. Zajišťuje agendy informační služby, úřední desky, ověřuje pravost listin a podpisů a je kontaktním místem projektu CZECH POINT. Nabízí celou řadu služeb – informace o Magistrátu města Ostravy a jeho odborech, o úřadech městských obvodů, orgánech státní správy se sídlem v Ostravě, lze tu také získat adresy veřejnoprávních institucí, obecně závazné vyhlášky MMO, texty nařízení města, měsíčníky Ostravská radnice, Centrum a Jitrocel. Je rovněž kontaktním místem pro podání žádosti o informace dle zákona č. 106/99 Sb. a kontaktním místem k uzavírání dohod eSMO. Magistrát města Ostravy trvale zkvalitňuje služby poskytované občanům města Ostravy a nejen jim.

V polovině listopadu byl na oddělení středisko informačních služeb odboru vnitřních věcí uveden do provozu nový vyvolávací systém přinášející občanům mnoho pozitivních změn. Systém dokáže klienta nasměrovat právě k té ideální přepážce, u níž bude obsloužen. Zavedením vyvolávacího systému tak magistrát zrychlil a zefektivnil veškeré prováděné úkony pro větší spokojenost občanů.

Tlačítka panelu vyvolávacího sy¬stému nabízejí několik služeb – ověřování listin a podpisů, Czechpoint, jenž obsahuje služby jako konverze dokumentů, funkcionalitu datových schránek, informace o úřadech a organizacích města Ostravy, rejstřík trestů, insolvenční rejstřík, bodové hodnocení řidičů, informace z katastru nemovitostí, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík a další. Vyvolávací systém slouží už ve všech bankách, na poštách a jinde. Po vybrání požadované služby stiskne návštěvník tlačítko, odebere lístek a pohodlně se usadí, dokud nebudete vyvolávacím systémem poslán k jedné z přepážek. Chvíli čekání si lze zpříjemnit sledováním krátkých videí dokumentujících různé projekty města Ostravy nebo čtením tisku, který vydává město.
Aleš Hájek,
vedoucí oddělení

Text k foto: Středisko informací v Nové radnici navštíví denně až několik stovek občanů, doteková obrazovka vyvolávacího systému je přesně naviguje ke službám, které potřebují.


Strana 8

 Za pouhých sedm měsíců se naplňuje zajímavý projekt hrazený převážně z evropských peněz

Přístavba divadla loutek finišuje

Přístavba alternativní scény Divadla loutek Ostrava, která byla zahájena slavnostním položením základního kamene letos v červnu, rychle pokračuje. Stavbaři v současné době dokončují monolitickou konstrukci pětipodlažní budovy včetně venkovního amfiteátru, dodělávají se zámečnické konstrukce. Zhruba měsíc před termínem dokončení stavby, který je stanoven na polovinu ledna 2011, se již pracuje také v interiéru a na dodávkách technologického a scénického vybavení. V prosinci má být rovněž dokončena nejvýraznější dominanta celé stavby – orloj.

Projekt přístavby z dílny architektů Hájka, Stratila a Minářové je zahrnutý do integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) Ostravy s názvem Magnet regionu. Cílem projektu je zvýšit přitažlivost města pro jeho obyvatele a návštěvníky.

Probíhající rozšíření Divadla loutek Ostrava je financováno převážně z evropských strukturálních fondů – z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Celkové náklady jsou vyčísleny na 78 milionů korun. Zhruba osm procent objemu financí půjde z rozpočtu města Ostravy, zbytek z fondů EU. Investice pomůže navýšit kapacitu divadla, rozšířit jeho programovou nabídku a přilákat více diváků. Divadlo se již delší dobu potýká se zájmem, který není vždy možné uspokojit. Po dokončení bude stavba uvedena do zhruba dvouměsíčního zkušebního provozu. Slavnostního otevření a oficiálního zahájení provozu se milovníci loutkového divadla dočkají na jaře 2011. (ik)

Text k foto: Počasí stavbařům téměř do konce listopadu přálo. V zimě se budou dokončovat vnitřní práce. Foto: Rostislav Maceček

Model dorazil do Poruby

V prostorách auly Vysoké školy báňské-Technické univerzity je zpřístupněna zajímavá výstava, která představuje model Dolní oblasti Vítkovic (DOV).

Ukazuje, jak bude areál národní kulturní památky a evropského dědictví žít po regeneraci, kdy objekty dostanou novou funkci. Na projektu se významně podílí jeden z nejuznávanějších českých a evropských architektů Josef Pleskot. Kromě vysokých pecí zahrnuje lokalita VI. energetickou ústřednu, ve které vznikne interaktivní muzeum, výukový prostor a speciální laboratoře. Dominantou je bývalý plynojem, kde bude kongresové centrum. Výstava je v aule. (tk)

Dotace schválena pro turistickou oblast Ostravsko

Projekt Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko, jehož předkladatelem je město Ostrava, byl doporučen k financování v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Rozhodl o tom výbor regionální rady na svém jednání v listopadu. Výše dotace pro turistickou oblast Ostravsko představuje 1 990 405 Kč (92,5 % z celkových výdajů). V současné době se již pracuje na tvorbě této strategie. Její jednotlivé části jsou postupně zveřejňovány na stránkách města www.ostrava.cz v sekci Turista.

Všichni aktéři působící v oblasti cestovního ruchu na území Ostravska mohli jednotlivé části připomínkovat a vyjádřit své návrhy. Zpracovaná strategie s akčním plánem na období jednoho roku bude předložena Úřadu regionální rady letos v prosinci. Součástí plánu bude i vznik jednotky destinačního managementu turistické oblasti Ostravsko, který je podmínkou pro získání dotací. (av)


Strana 9

 V Ostravském muzeu je připraveno zahájení velkolepé výstavy z naší i evropské historie

Svědectví o době Jana Lucemburského

V Ostravském muzeu bude ve středu 15. prosince slavnostně zahájena výjimečná výstava „Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského“. Výstava je oficiální součástí oslav 700. výročí nástupu lucemburské dynastie na český trůn.

První rytíř Evropy

Hlavní kurátor výstavy a zároveň autor koncepce David Majer připravil s týmem odborníků velkolepý projekt, který by měl být realizován ve čtyřech segmentech. Úvodní segment nazvaný „První rytíř Evropy“ představí dobu Jana Lucemburského v souladu s jeho pověstí statečného rytíře a častého účastníka turnajů, který neustále cestoval po Evropě. Unikátní expozice bude tvořena zbraněmi a zbrojí první poloviny 14. století. Součástí této části bude i původní několikaminutová 3D animace bitvy u Kresčaku z dílny renomovaného grafického studia Media Works z Tábora.

Ostrava středověká

Druhá, historicko-archeologická část výstavy – „Ostrava středověká“ – bude věnována speciálně oblasti moravsko-slezského pomezí a středověkým dějinám obou Ostrav. To vše bude zařazeno do kontextu dějin Moravy a Slezska v daném období. V rámci expozice budou vystaveny např. archeologické vykopávky, originální listiny a pečeti, mincovní ražby Jana Lucemburského, středověké sklo nebo dokumentace architektonických památek a zajímavé ukázky architektonické skulptury.

Král cizinec

Třetí část nazvaná „Král cizinec“ bude zpracována jako syntéza moravského a slezského umění 1. poloviny 14. století s výjimečnými časovými a teritoriálními přesahy. Velice zajímavý by měl být pokus o rekonstrukci uměleckého prostředí na dvoře královny vdovy Elišky Rejčky v Brně. Prezentovány budou předměty, které spolu úzce souvisí, i když od konce 14. věku jejich vzájemné vztahy pomalu mizí. Z nich je nutno jmenovat jedinečná díla Mistra Michelské madony, rukopisy Elišky Rejčky, architektonické fragmenty z královské kaple na Starém Brně a transfery tamních fresek. Poprvé bude vystaveno několik luxusních kodexů olomoucké Kapitulní knihovny, které budou doplněny nádherným Gelnhausenovým kodexem a Zbraslavskou kronikou z Jihlavy.

Král diplomat

Poslední segment „Král diplomat“ představí velice atraktivní díla zlatnictví a uměleckého řemesla. Provenience vystavených předmětů bude velmi pestrá s poukazem na králův diplomatický rádius, pro nějž byl ve své době obdivován a respektován. Mezi nejzajímavější exponáty patří část pokladu ze slezské Středy, dvě kolekce pohřebních insignií králů Přemysla Otakara II. a Rudolfa I. Kaše a několik předmětů z pokladu dómské pokladnice v Cáchách.

Poprvé bude v ucelené kolekci představena moravská a slezská sepulkrální (náhrobní) skulptura.

Fakta

- Výstava vzniká pod záštitou Jeho Excelence Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého, Petra Kajnara, primátora statutárního města Ostravy, Jeho Excelence Františka Václava Lobkowicze, biskupa ostravsko-opavského, a Jeho Excelence Jeana Faltze, velvyslance Lucemburského velkovévodství v ČR.

- David Majer a jím vedený tým odborníků připravoval výstavu zhruba tři roky. Výstava představí historicky cenné exponáty z různých míst Evropy. Jejich celková pojistná cena je odhadována na 750 milionů korun.

- Výstava o Janu Lucemburském a jeho době je připravována jako první z nadnárodních akcí, které budou potvrzovat účelnost téměř desetimilionové evropské dotace pro muzeum z regionálního operačního programu pro cestovní ruch. Dalším přispěvatelem na zkvalitnění podmínek výstavního prostoru je zřizovatel muzea – město Ostrava.

- U příležitosti výstavy bude vydán reprezentativní vědecký katalog.

Otevření výstavy

Slavnostní otevření se bude konat 15. prosince, veřejnosti bude výstava přístupná o den později a potrvá do 31. března. Část exponátů bude dovezena až v únoru a představena poprvé v rámci druhé slavnostní vernisáže v den 700. výročí Janovy korunovace českým králem 7. února. Budou prodávány cenově zvýhodněné vstupenky na dva vstupy. (dm, vk)

Text k foto:
Koruna královny Blanky z Valois (první třetina 14. století).

Desky evangeliáře sv. Marka (kolem 1320–1330)

Kodex Gelnhausenův: Jezdecké zobrazení krále Jana Lucemburského (14.–15. století).

Prodloužená otevírací doba v době výstavy:
pondělí 13–18 h
úterý 9–20 h
středa 9–18 h
čtvrtek 9–20 h
pátek, sobota, neděle 10–18 h

www.janlucemburskyostrava.cz


Strana 10

co, kdy, kde ve městě

Čtvero ročních období

V rámci koncertního cyklu Čtvero ročních období zazní v adventu tři koncerty s názvem Zima. V neděli 5. prosince Vánoční rozjímání v kostele v Ostravě-Nové Vsi v podání Haliny Františákové a Evy Měchové (klavír, housle), recitovat bude Alfred Strejček. Ve svinovském kostele se koncert koná 11. prosince, vystoupí mužské sbory a Pěvecké sdružení ostravských učitelek. V pátek 17. prosince se koncert bude konat v kostele v Plesné s díly Farkase, Albioniho, Dvořáka a Bacha.

Advent v divadle

Národní divadlo moravskoslezské zve na adventní koncerty každou neděli už od 28. listopadu. Zazní Huc, huc ad regem pastorum ofertorium in A V. J. Kopřivy a Česká mše vánoční J. J. Ryby, tento příběh doprovázejí také hudebně taneční obrazy. Vystupují sbory a sólisté, mj. také Hradišťan.

Jesličky sv. Františka

Mimořádně oblíbená vánoční hra je už tradiční součástí adventu v Ostravě. Hra se zpěvy P. Helebranda zazní opět v kostele sv. Václava ve dnech 20. a 26. prosince, další termíny jsou již vyprodány.

Na co do „kulturáku“?

Dům kultury města Ostravy nabízí mimořádně bohatý prosincový program. Vybíráme alespoň část – 11. prosince živý přenos z newyorské MET opery Don Carlos G. Verdiho, 12. prosince vystoupení známých pražských herců ve hře Příbuzné si nevybíráme. Lenka Filipová vystoupí 14. prosince. Simona Stašová nabízí svůj excelentní výkon v monodramatu Valentine 17. prosince, další pražské divadlo uvede 18. prosince hru Jeskynní muž. Druhý svátek vánoční 26. prosince zazní Shakespearovy Veselé paničky windsorské v podání opavského divadla, na Silvestra pak Straussova Vídeňská krev. Další živý přenos z MET láká na Pucciniho operu Dívka ze Zlatého západu 8. ledna.

Planetárium dětem i dospělým

Hvězdárna a planetárium J. Palisy v Porubě zve děti na pořady např. Pojďte s námi za hvězdami a Vánoce a komety 11. prosince, tentýž den večer lze zhlédnout 3D projekci Virtuální vesmír. Dětem patří rovněž program Cestovatel Uff a hvězdná monstra a opět Vánoce a komety 15. prosince, opakovat se bude 18. prosince. Další tipy pro děti i dospělé na http://planetarium.vsb.cz.

Vyrobte si vánoční dárek

To nabízí středisko Nová Akropolis u Sýkorova mostu v Ostravě 15. prosince pod názvem akce Umění starověku. O mezilidských vztazích se uskuteční přednáška už 8. prosince.

Zahrají studenti

Janáčkova konzervatoř a gymnázium v Ostravě zve na Vánoční koncert Symfonického orchestru JKO 20. a 21. prosince vždy v 18.30 hodin.

Máte rádi betlémy?

Tradiční výstavu početných betlémů ze všech možných materiálů lze vidět po celý prosinec na Slezskoostravském hradě. Stříbrná sobota a neděle 11.–12. prosince nabízí na nádvoří tu pravou předvánoční atmosféru s jarmarkem a bohatým programem. Výstava betlémů je až do 6. ledna také v muzeu Důl Michal.

Navštivte Souznění

Mezinárodní festival Souznění se v našem kraji koná už podvanácté. Začne ve čtvrtek 16. prosince koncertem v kostele ve Václavovicích, v pátek 17. prosince pak zazní koncert v kostele sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu. V beskydských Kozlovicích bude festival pokračovat jarmarkem a koncertem v kostele v sobotu 18. prosince a adventní neděle 19. prosince pak bude patřit slavnostní mši v mariánskohorském kostele a galakoncertem v Domě kultury města Ostravy.

Dům kultury Poklad zve

Porubský kulturní dům pořádá 7. prosince vánoční koncert prof. Štěpána Raka, 10. prosince zve na představení Je důležité být (s) Filipem. Netradiční přednáška na téma Duše aneb Tajemství v nás se koná 17. prosince.

Galerie výtvarného umění

Ostravský Dům umění nabídne od 15. prosince výstavu obrazů Jaroslava Róny, vypravěče výtvarných příběhů, které budí živé reakce. Výstava potrvá až do 6. března. Kabinet grafiky otevře 17. prosince výstavu Vratislav 20/20., architekturu z let 1990–2010. Až do konce ledna pokračuje v kabinetu grafiky také již zmiňovaná výstava na téma Andělská tvář.

Svědomí země a národa

Tak se jmenuje výstava z celoživotní tvorby Štěpána Neuwirtha, novináře, spisovatele fotografa a publicisty, která byla otevřena v Galerii na cestách Střední odborné školy dopravní a učilišti v Ostravě-Vítkovicích a potrvá až do února. Neuwirth je mimo jiné znám jako ochránce přírody, neúnavně obhajuje životní prostředí před devastací průmyslem a nevhodnými lidskými zasahy.

Masky soutěžily

Koncem října uspořádala Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava na Bohumínské ulici pod záštitou magistrátu města už tradiční halloween. Průvod masek se dostal přes centrum až na Slezskoostravský hrad, kde byly slavnostně uděleny ceny za literárně výtvarnou soutěž „Halloweenský strašidlák“, nejoriginálnější dýně a nejnápaditější masky. 

SOS Art – umění volá o pomoc

„SOS Art – Creative Alliances“ – tak se jmenuje projekt pěti škol z České republiky, Itálie, Velké Británie, Slovenska a Německa zapojených do mezinárodního programu Comenius. Společné setkání této „tvůrčí aliance“ se uskutečnilo od 15. do 18. listopadu na Střední umělecké škole v Ostravě, která je koordinátorem celého dvouletého projektu.

Cílem projektu je neotřelou formou upozornit na problematiku zanedbávaných, zapomenutých nebo nějak poškozených a přehlížených památek napříč zeměmi Evropské unie. Žákovské týmy jednotlivých škol výtvarně zpracovávají náměty pocházející z této oblasti a inspirují se i stavem uměleckých památek v partnerských městech. Výsledky jejich snažení – kresby, grafiky, fotografie, komiksy, krátká videa – byly k vidění na veřejně přístupné výstavě v budově SUŠ Ostrava na Matiční ulici v listopadu. Studenti mají skvělé výtvarné nápady a mohou tak udělat hodně pro záchranu kulturního dědictví. „Jsem moc ráda, že se nám podařilo společně s českou školou vytvořit projekt, v němž chceme ukázat, že mladí nejsou vůbec lhostejní k umění a památkám, které vidí kolem sebe,“ hodnotila setkání Rosanna Iacovozzi, zástupkyně střední školy z italské Pescary a jedna z vůdčích osobností projektu.

Tým se rovněž zapojil do projektu Puzzle art, který si klade za cíl vytvoření nekonečného velkoformátového puzzle složeného z dílů vytvořených napříč kontinenty a poskládaných posléze v USA. Součástí této obří skládanky tak bude například i vyobrazení vítkovických vysokých pecí či radniční věže ostravské Nové radnice, které se pak objeví i na výstavách nejen v samotných USA, ale i ve Velké Británii, Itálii, Slovensku a Německu.
Martin Mikolášek,
SUŠ Ostrava

Text k foto: Součástí výstavy SOS Art byl také obraz Gabriely Cyrusové s názvem Industrie 

Repronis pro image Ostravy

Ostravské vydavatelství Repronis se už 14 let podílí na kultuře a životě Ostravy prostřednictvím svých publikací, ať už jde o beletrii ostravských a regionálních autorů, nebo o populárně naučné publikace z oblasti historie a společenského života Ostravy či o fotografické publikace prezentující město. Muzeum Brněnska – Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě uspořádalo od 15. října do konce listopadu výstavu, která je součástí dlouhodobého cyklu „Moravská nakladatelství se představují…“ Tentokrát v Památníku dostala prostor ostravská knižní produkce, a velké cti, jakožto nejvýznamnějšímu zástupci, se dostalo vydavatelství Repronis. Domovské vydavatelství Ostravaka Ostravskeho se do celorepublikového povědomí zapsalo vydáním šestidílného Deniku Ostravaka, bestselleru, jehož anonymní autor se vzápětí stal ikonou města. Za pozornost ale stojí také další ediční řady, od beletrie po fotografické publikace. Regionu jsou věnovány i dvě specializované edice – Ostravica a Stará Ostrava, kterými vydavatelství řadu let cíleně buduje loajalitu obyvatel městu a regionu i jakousi „místní hrdost“. Vydavatelství dlouhodobě spolupracuje s autory (nejen) regionálního významu, např. Štěpánem Neuwirthem, Oldřichem Šuleřem, Boleslavem Navrátilem či Annou Malchárkovou, a za své knihy získalo několik významných ocenění. Zaměření publikací Repronisu na Ostravu a místní autory tak vydavatelství významně posiluje pozici a image samotného města, za což se sluší poděkovat. (k) 

 Festival Janáčkův máj má nového čestného prezidenta

Zdeněk Mácal je hudebním pojmem světové hodnoty

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj vstoupí na jaře do svého XXXVI. ročníku, jeho kvalita i věhlas stále stoupá. Skvělou „přidanou hodnotou“ se určitě stal dirigent světového věhlasu Zdeněk Mácal, který v listopadu převzal jmenovací dekret čestného prezidenta festivalu.

Zdeněk Mácal, rodák z Brna, od počátku 60. let postupně řídil či spolupracoval s mnohými orchestry. V roce 1968 odešel do emigrace a působil v Německu, USA či Austrálii. Téměř deset let byl šéfdirigentem v americkém New Jersey, tamní symfonický orchestr pod jeho vedením získal i novou koncertní síň. V roce 1998 byl ve Westminster Choir College poctěn čestným doktorátem. Během své dirigentské dráhy řídil více než 160 největších a nejznámějších orchestrů na světě včetně orchestrů takových operních domů, jakými jsou Metropolitan opera v New Yorku či milánská La Scala. Jeho „osudový vztah“, jak říká, k České filharmonii se naplnil v roce 1996-7 během Pražského jara a v letech 2003-2007 filharmonii šéfoval.

Mistr Mácal má skvělé profesní i přátelské kontakty s většinou těles i sólistů velkého hudebního světa. Jeho postavení v čele ostravského festivalu je tedy dobrou zprávou pro všechny milovníky hudby, chce do Ostravy přitáhnout několik významných orchestrů a mistrů. Je to o to těžší, když v současné ekonomické krizi v Evropě například na americká tělesa a sólisty peněz mnoho není. Osobně bude Zdeněk Mácal na jaře v Ostravě dirigovat několik koncertů, podílí se už i na přípravě dalšího ročníku v roce 2012. (ok)

Text k foto: Zdeněk Mácal (vlevo) si s Jaromírem Javůrkem notují nejen jako odborníci, ale také jako přátelé.

Premiéry v ostravských divadlech

Janáčkova Šárka a Ariadna Bohuslava Martinů se staly první premiérou sezony 2010/2011 Národního divadla moravskoslezského. Obě krátké opery pojednávají o ženách-bojovnicích, které obětují lásku kvůli životnímu poslání.

Tahákem této sezony by se určitě mohla stát známá hra Josefa Topola Konec masopustu, která měla premiéru v Divadle J. Myrona 4. listopadu. Konec masopustu je tzv. vesnickým dramatem spadajícím do období kolektivizace vesnice, kdy odvěké hodnoty venkova ztrácejí svou identitu. Hru před mnoha lety už uvádělo ostravské Divadlo Petra Bezruče, v Praze ji v roce 1963 režíroval Otomar Krejča. Současné ostravské nastudování v režii Janusze Klimszy a dramaturgii Marka Pivovara dobře vtahuje diváka do 50. let minulého století, kdy se na vesnici stará tradice masopustu a maškar prolíná s „dobrovolnou“ ztrátou majetku i dosavadních hodnot.

Divadlo P. Bezruče nabídlo 12. listopadu premiéru hry Nevěsta Martina Františka. Ta opět divákovi nabízí končící romantiku vesnice prolínající se s dávnými křivdami, s motivy vlastnictví. Komorní scéna Aréna uvedla 20. listopadu premiéru hry Bílé manželství významného současného polského spisovatele Tadeusze Rózewicze. V roce 1975 vzbudila ve Varšavě poprask svou otevřenou erotičností, pojednává manželství očima dvou mladých sester, z nichž každá bere svazek s mužem naprosto odlišně.

Dlouho očekávaná premiéra nové verze světového muzikálu Marguerite s hudbou Michela Legranda podle libreta Alaina Boublila v Divadle J. Myrona se uskutečnila 2. prosince, k představení se ještě vrátíme (k)


Strana 12

Herec Luděk Eliáš, který přežil hrůzy holokaustu a srpen 1968, má dětem i mládeži stále co říct

V titulní roli dramatu, který psal sám život

o lidech s lidmi

Rodištěm Luďka Eliáše je středočeské město Slaný. V roce 1935 tam jako dvanáctiletý začíná na¬vštěvovat reálné gymnázium. Studia nemilosrdně ukončí nacistická okupace. Eliášovi jsou židovského původu. A v Protektorátu začínají od roku 1939 platit Norimberské zákony, tvrdá diskriminace „rasově méněcenného obyvatelstva“. Luděk coby „neárijec“ se nemůže ani vyučit. Pracuje jako pomocný dělník na stavbách a v kladenských dolech. „V únoru 1942 mě s rodiči internovali v ghettu v Terezíně. Podmínky tam byly možná snesitelnější než v jiných koncentračních táborech. Přesto jsem pobyt tam pociťoval jako naprosté omezení svobody, spojené s materiálním nedostatkem, špatnou hygienou,“ vzpomíná Luděk Eliáš.

Z Terezína do Osvětimi

Obyvatelé ghetta vzdorují svému údělu, jak se dá. Po večerech muzicírují, recitují básně, hrají. Ochotnické herectví si mladého Eliáše podmaňuje už ve Slaném. Terezínské setkání s divadlem a řadou výborných umělců pak ovlivňuje jeho poválečné osudy. Počátkem roku 1944 je zařazen do transportu na „východ“. Vyhlazovací tábor Auschwitz – Birkenau má být i pro něj „konečnou stanicí“.

„V Osvětimi to bylo čekání na ortel. Na palandě táborového baráku, v nepředstavitelných podmínkách, o hladu, bez hygieny. Jen několik stovek metrů od plynových komor a krematorií, které denně polykaly tisíce lidí z nacisty porobené Evropy,“ popisuje vězeň, kterého zachránil nedostatek pracovních sil v Třetí říši. V létě 1944 je po tzv. selekci poslán s tisícovkou osvětimských mužů do koncentráku u Schwarzheide. Odklízejí tam trosky rozbombardované továrny, nosí cement na stavbu betonových bunkrů. Vysilující práce, hlad, nemoci i spojenecké nálety ztenčují jejich řady. V dubnu 1945 se k táboru blíží fronta. Dozorci z SS ženou vězně na třítýdenní „pochod smrti“.

„Kdo nemohl, skončil s kulkou v hlavě. Do Terezína se nás dovleklo asi 260. Za pár dnů válka skončila. Bylo mi dvaadvacet. Ničím jsem nebyl, nic jsem neuměl. Z rodiny přežili jen starší bratr a dvě sestřenice. Moji nejbližší a většina příbuzných zahynula. Oporou mi byla dívka, kterou jsem poznal v ghettu. Moje pozdější manželka Eva. A touha hrát divadlo,“ podtrhuje L. Eliáš.

Angažmá u Bezručů

Sen se mu plní během vojenské prezenční služby. Stává se členem Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého. Po návratu z vojny nastupuje do angažmá v divadlech v Písku a Českých Budějovicích. Na sedm let strávených v jižních Čechách vzpomíná velice rád. Profesně i lidsky. V roce 1956 přijímá nabídku z Divadla Petra Bezruče. S manželkou, synem Martinem a dcerkou Martinou se stěhuje do Ostravy. Vytváří řadu charakterních divadelních rolí, účinkuje v rozhlase i v právě vznikajícím televizním studiu. Po pěti letech přijímá, tak trochu proti své vůli, funkci ředitele divadla.

U Bezručů se zaměřují hlavně na mladší diváky. V první polovině šedesátých let v souboru účinkují Jiří Kodet, Jan Kačer, Petr Čepek, Jiří Hrzán, Ladislav Mrkvička a další herci, kteří se později proslaví v Činoherním klubu, ve filmu, v televizi. Luděk Eliáš podává v roce 1966 v divadle výpověď a odchází do Československé televize. Stává se vedoucím a dramaturgem redakce zábavy ostravského studia.

Srpnová okupace

„Práce to byla pestrá. Bavilo mě psát scénáře, moderovat. Přišel ale rok 1968. Po srpnovém vpádu vojsk Varšavské smlouvy ostravské studio tři dny vysílalo z Hošťálkovic. Moderoval jsem z hlasatelny, o které okupanti nevěděli. Po nástupu normalizace jsem musel z televize odejít,“ konstatuje muž s cejchem „nepřítele socialismu“. „Pomocnou ruku mi podal Saša Lichý. Díky jeho přátelství a odvaze jsem se mohl vrátit na prkna, která znamenají svět. Pustil jsem se i do psaní divadelních komedií, pohádek pro děti. Našlo se pár statečných lidí, kteří se nebáli má dílka pokrýt svým jménem. Nepřestanu jim být vděčný.“

Přichází listopad 89. Luďku Eliášovi táhne na sedmašedesát. Obout si bačkory, aby nenastydl? Nejprve se mu ozvou z rozhlasu, zájem projevuje televize. Bačkory letí pod postel! Z éteru je znovu slyšet jeho podmanivý hlas. Herec na „indexu“ se vrací na stříbrné plátno a televizní obrazovku. Je ve stálé permanenci. Jen o válečných zážitcích se zdráhá mluvit. Už jeho děti se ho kdysi ptají, proč nemají babičku a dědu jako spolužáci? A proč má táta na ruce číslo, které nelze umýt? Už jsou téměř dospělé, když s nimi táta jede do Osvětimi. Nač drásat duši?

Přestal jsem mlčet

„Dlouho jsem odmítal žádosti o rozhovory na téma válka. Zlom nastal, když jsem potkal demonstraci převážně mladých lidí. Vykřikovali hesla Čechy Čechům!, Cikáni a Židi do plynu! Dovedou si ti mladí vůbec představit hrůzu, která se skrývá za jejich slovy? Co o tom vlastně vědí? Kde berou právo usilovat o životy druhých? A tak jsem přestal mlčet. Pochopil jsem, že mlčení byla chyba. Od té doby mám za sebou desítky besed a rozhovorů na téma válka, fašismus, nacismus, holokaust. Jsou události, které je dětem a mládeži třeba pořád připomínat. Pokud mi zbývá ještě trochu sil, chtěl bych v této činnosti pokračovat,“ slibuje Luděk Eliáš.
Libor Vidlička

Text k foto: Luděk Eliáš při listopadovém vyhlášení ostravského Seniora roku 2010 v Nové radnici. Stal se v pořadí čtvrtým laureátem prestižní ankety. Snímky: J. Urban a archív L. Eliáše


Strana 13

 V epoše reálného socialismu (1948–1989)

z archivu města

Po uchopení moci Komunistickou stranou Československa v únoru 1948 zažila i Ostrava počátkem 50. let 20. století politické perzekuce, ba i popravy ideových odpůrců totalitního režimu. Obdobně jako jinde v republice, i zde byl zcela likvidován soukromý sektor, pronásledováni duchovní, roze¬hnány církevní řády a v rámci násilné kolektivizace docházelo k vysídlení tzv. „nežádoucích živlů“ z Ostravska.

Nastolená orientace československého hospodářství především na výstavbu těžkého průmyslu způsobila, že uhlí a ocel se staly na příští léta ekonomickými dominantami. Ostravě bylo souzeno sehrát v tomto procesu prvořadou úlohu, teď už nejen jako pouhé „město uhlí a železa“, jak je znala již doba předválečná, nýbrž jako pravé „ocelové srdce“ republiky. Zlikvidována nebo přesunuta jinam byla řada drobnějších závodů lehkého průmyslu, zatímco v Kunčicích se v roce 1949 rozběhla grandiózní výstavba obřího kombinátu, Nové huti Klementa Gottwalda, rekonstruovány a rozšiřovány byly i provozy Vítkovických železáren. Do Ostravy se na nové „stavby socialismu“, do dolů a hutí sjížděli za prací lidé ze všech koutů republiky, kteří zcela změnili dosavadní strukturu jejího obyvatelstva. Ostrava se v tomto období rychle rozrůstala o další obce a mezi lety 1957-1976 získal její územní obvod dnešní podobu. Díky přistěhovalectví a územnímu růstu se počet obyvatel mezi lety 1948-1989 strmě zvýšil z původních 180 až na 330 tisíc.

A prostředí na to doplatilo

Masivní koncentrace dolů, elektráren, koksáren, hutních provozů a chemických továren kráčela ruku v ruce s rostoucím znečištěním a devastací životního prostředí. Např. spad popílku dosahoval v 60. letech v centru města výše 3 000 tun ročně na km2, na Smetanově náměstí bylo naměřeno dokonce až neuvěřitelných 7 000(!) tun. Jen zvolna se dařilo do roku 1989 situaci zlepšovat, především díky likvidaci zastaralých provozů, postupné rekultivaci hald a rozšiřování ploch zeleně ve městě.

Vyšší vzdělání zaostávalo

Ve sféře vyššího vzdělávání Ostrava za městy srovnatelné velikosti značně zaostávala; byla zde pouze Vysoká škola báňská, přenesená z Příbrami již v roce 1945, v roce 1959 vznikl Pedagogický institut, předchůdce dnešní Ostravské univerzity.

Nová bytová a občanská výstavba byla zpočátku situována mimo hlavní zdroje znečištění, především do prostoru Poruby, zatímco staré městské centrum mělo být ponecháno svému osudu a postupně podlehnout následkům poddolování. Od tohoto záměru bylo brzy upuštěno, nicméně v 60. letech postihly střed města necitlivé asanace (Masarykovo náměstí, tzv. lauby na Velké ulici), počítalo se s demolicí velké části staré zástavby (např. kolem dnešní ulice Nádražní, Stodolní, v Přívoze) a jejím nahrazením panelovými bloky, k čemuž naštěstí došlo jen zčásti.

Zajímavá architektura

K tomu kvalitnějšímu, co bylo za čtyři desetiletí vybudováno, můžeme bezesporu přiřadit obytné čtvrti koncipované v duchu tzv. socialistického realismu, které vznikly v 50. letech v Porubě i v Zábřehu, reprezentativní výstavbu kolem dnešní ulice 28. října z 50.-60. let (Dům kultury, Dům energetiky, Stavoprojekt), novou budovu hlavního nádraží v Přívoze (1975) či Palác kultury a sportu ve Vítkovicích (1986, dnešní ČEZ Aréna). Od 70. a zejména 80. let však dominovala uniformní panelová výstavba v té nejméně kvalitní podobě, která se rozvinula v nových porubských obvodech a také na území Hrabůvky, Zábřehu, Výškovic a později i Dubiny. Nové byty bývaly plné nedodělků a špatně odvedené práce. Okolí domů většinou postrádalo chodníky, tonulo v blátě a bylo plné nepořádku po stavbařích, který museli často noví obyvatelé uklízet po sobotách v „dobrovolných“ brigádách.

V obchodech nic moc

Velkým a chronickým problémem se staly služby obyvatelstvu a zejména zásobování. Deficitní bylo mnohé oděvní zboží, stavebniny a později samozřejmě veškerá elektronika. Určitou alternativu nabízely od 70. let prodejny Tuzex (v Ostravě na Puchmajerově ulici), v nichž bylo možno nakoupit západní zboží, avšak pouze za tuzexové poukázky, tzv. bony, které většina občanů získávala na černém trhu. I řada potravinářských produktů se dostala do kategorie nedostatkových (např. jogurty, sýry, rybí výrobky, dia potraviny). Pověstnou byla problematika zásobování vánočního trhu, kdy se předpokládala alespoň částečná dostupnost jindy chybějícího zboží. Ve snaze uspokojit většinu občanů byly proto zaváděny pro nákup specifického vánočního zboží zvláštní limity; tak např. před Vánocemi 1981 mohl jednotlivec pořídit maximálně po jednom balíčku kakaa, arašídů a strouhaného kokosu, kilo vlašských ořechů, 2 balíčky mandlí a lískových jader.

Burza – fenomén nedostatku

V prostředí trvalého nedostatku se stala na samém sklonku epochy socialismu (od roku 1988) zcela specifickým fenoménem celoměstská ostravská burza na území dnešní Karoliny. Prodávalo se tu nejrůznější, převážně pašované, ne příliš kvalitní zboží, které však nebylo běžně v obchodech k sehnání. Návštěvnost byla obrovská, během jednoho dne až 50 000 lidí, takže burza byla jakýmsi městem ve městě a zároveň i zjevným dokladem ekonomického selhání režimu, k jehož definitivnímu zhroucení zanedlouho došlo.
Jozef Šerka

Text k foto: Lidové milice před Novou radnicí (1953)

Text k foto: Takto vypadala – tuzexová poukázka. Za ně se jen v tuzexu daly pořídit například rifle, které na pultech běžných obchodů nebyly.

Text  k foto: Poruba – výstavba obytného souboru „Oblouk“ (1952)


Strana 14

Některé zastavárny nedodržují zákon

Pracovníci živnostenského úřadu Magistrátu města Ostravy prováděli v roce 2010 v rámci své kon¬trolní činnosti pravidelné kontroly provozoven, v nichž je vykonávána zastavárenská činnost. V návaznosti na podezření možné nabídky zboží, které pochází z trestné činnosti, město na těchto kontrolách spolupracuje i s Policií České republiky.

Zastavárenská činnost je obor živnosti volné Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, u níž nemusí podnikatel prokazovat praxi ani vzdělání, přesto jsou při jejím provozování vyžadovány zvláštní požadavky. Podnikatel musí podle živnostenského zákona před uzavřením smlouvy o zástavě identifikovat občana a předmět smluvního vztahu, vést evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data uzavření smluvního vztahu. Tato evidence musí být přístupná v provozovně, kde byla smlouva sepsána a kde se nachází příslušné zboží. Podnikatel v evidenci musí vést o osobách identifikační údaje jako jsou jméno a příjmení, rodné číslo, pokud nebylo přiděleno, datum narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství. Při identifikaci klienta podnikatel tyto údaje zaznamená a ověří z průkazu totožnosti a dále zaznamená druh a číslo tohoto průkazu, stát, popř. orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti. U zastavených předmětů se identifikací podle živnostenského zákona rozumí zjištění názvu výrobku, jeho značky a výrobního čísla, pokud nejsou tyto údaje uvedeny, tak jeho stručný popis. Tyto údaje je podnikatel povinen evidovat a uchovávat po dobu 5 let.

Při kontrolách se setkáváme s tím, že evidence fyzických osob ani předmětů není vedena vůbec a nebo velmi nedbale, popřípadě není k dispozici v provozovně. Za tato porušení bylo v roce 2010 podnikatelům uděleno již několik pokut.

Podnikatelé v zastavárenské činnosti nemohou, podle zákona o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, přijímat zboží do zástavy mezi 22. a 6. hodinou. Toto porušení zákona doposud nebylo pracovníky živnostenského úřadu na území okresu Ostrava-město zjištěno.

Kontroly zastaváren bude město provádět i v roce 2011, protože je v zájmu všech občanů zabránit v těchto provozovnách případnému prodeji zboží pocházejícímu z trestné činnosti. Doufáme, že podnikatelé si budou plnit své povinnosti a spolupracovat s našimi pracovníky.
Tomáš Klouzal, ŽÚ MMO

Co s rampouchy a sněhem?

Střechy jsou už zase plné sněhu a rampouchů. V lokalitě Ostrava-město existuje pro tento problém 21 firem a fyzických osob, které zajišťují odstraňování sněhu a ledu ze střech. Telefonní čísla i mailové kontakty na ně lze najít na webových stránkách www.hzsmsk.cz. (r)

Ostravská zoo zase kvalitnější

Letos byly v Zoo Ostrava dokončeny dvě velké stavby – expozice pro medvědy a hulmany Čitván a expozice s domácími zvířaty Na statku. I přesto však v areálu nadále vládne stavební ruch. Před dokončením je další rozsáhlá stavba – rekonstrukce pavilonu hrochů.

Rekonstrukce starého objektu ze 70. let přinese především významné snížení energetické náročnosti provozu pavilonu a zlepšení životních podmínek pro zvířata. Je vyměněna střecha a vstupní vrata, nové opláštění objektu a také změna vytápění na obnovitelný zdroj energie, konkrétně dřevěné pelety, a zavedení jednoduché filtrace vody (sníží se pach) významně přispějí k většímu pohodlí zvířat, ale i návštěvníků. Do jara má být vše hotové.
Pár hrochů obojživelných s mládětem pobývá po dobu rekonstrukce v prostorách po nosorožcích, kam bohužel nemají návštěvníci přístup. Kromě hrochů budou ve zrekonstruovaném pavilonu k vidění i nové druhy afrických zvířat – krokodýli štítnatí a ryby z jezera Tanganika. Rekonstrukci z části hradí peníze z Finančního mechanismu Norsko (17,5 mil. Kč) a dotace ze strany zřizovatele zoo města Ostravy (19 mil. Kč).

Součástí rekonstruovaného pavilonu hrochů může být i nový atraktivní prvek – kostra hrocha obojživelného v životní velikosti. Zoo se nyní uchází o finanční podporu na tento projekt z programu Prazdroj lidem. (šk)

Text k foto: Obnovený pavilon pro hrochy a krokodýly se otevře návštěvníkům na jaře. Foto: Zoo Ostrava

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice, 596 967 288, www.mpostrava.cz, od úterý do neděle 10-17 hodin

TÁJA

– 3letá fenka, kříženec středního vzrůstu, v útulku je už rok a stále doufá, že se pro ni zastaví hodný páníček. Je temperamentní, potřebuje dostatek pohybu, proto není vhodná do bytu. Kamarádská, snese se i s druhým psem. Je kastrovaná, takže může mít psího kamaráda.

ARNOŠT

– 5letý pes, kříženec černého knírače středního vzrůstu. Je to veselý a temperamentní pes kamarádské povahy, vhodný na zahradu k rodinnému domu nebo i do bytu k větším dětem, potřebuje prostor a hodně pohybu. Je rovněž kastrovaný, může mít kamarádku.

KVIDO

– 3 roky starý pejsek menšího vzrůstu, pravděpodobně kříženec jezevčíka. Je to živý a temperamentní pes, dobrý hlídač, nic mu neunikne. Může žít na zahradě i u starších lidí, není však vhodný k dětem. I on je kastrovaný, takže může mít psí kamarádku.

DOLLY

– skoro 3letá fenečka menšího vzrůstu, zajímavý kříženec. V útulku je od letošního ledna a je smutná. Potřebuje nový domov třeba u starších lidí nebo osamělého člověka, může být v bytě i na zahrádce. Je kastrovaná, snese i druhého psa, nevhodná k malým dětem.


Strana 15

O mistrovství Evropy do 23 let, sportovní událost roku v Ostravě, se zajímají fanoušci ze zahraničí

Chystá se zázemí pro atletické mládí

Do konání mistrovství Evropy atletů do 23 let zbývá sice ještě více než půl roku, nicméně organizátoři už vnímají velký zájem o nejvýznamější ostravskou sportovní akci roku 2011 především ze zahraničí. Za důkaz jim poslouží první oficiální návštěva, která do Ostravy v minulých týdnech zavítala, stejně jako premiérové rezervace ubytování ze strany fanoušků z ciziny.

Zázemí Městského stadionu ve Vítkovicích a hlavně ubytovacích kapacit přijel do Ostravy zkoumat zástupce Německého atletického svazu a manažer reprezentace Siegfried Schonert. „Je to zcela obvyklá praxe, že velké národní asociace neponechávají nic náhodě, a raději si přijedou všechno prohlédnout na vlastní oči,“ hodnotila ná¬vštěvu zástupce německé atletiky koordinátorka šampionátu Šárka Mokrá.

Spolu s ředitelem organizačního výboru Oldřichem Zvolánkem vzácnému hostu ukázali místa, kde se atleti při červencovém podniku budou pohybovat. „Siegfriedu Schonertovi se především zamlouvalo, že vůbec poprvé bude všech téměř dvanáct set sportovců bydlet pohromadě na rekonstruovaných kolejích v Porubě. Dosud bývaly na šampionátech této kategorie výpravy ubytovávány ve čtyřhvězdičkových hotelích různě po městech,“ doplnila Mokrá.

Manažer německé reprezentace se seznámil s navrhovaným systémem stravování, viděl zázemí pro trénink na sportovním gymnáziu a samozřejmě i samotný Městský stadion. „Dokonce absolvoval i cestu na letiště do Mošnova a zpět, aby se sám přesvědčil o jeho dostupnosti,“ uvedla koordinátorka ME atletů.

Německá výprava by měla čítat asi stovku osob, z toho bude sedmdesát atletů. Očekává se veliký zájem ze strany německých fanoušků, kteří to do Ostravy mají relativně blízko. Organizační výbor už předával místním turistickým operátorům první požadavky na ubytování od fanoušků z různých států Evropy. První závazná objednávka ubytovacích kapacit přišla ze Skandinávie. „Zatím jde většinou o případné dotazy na ubytovací možnosti a také ceny vstupenek, evidujeme ale například dvacet příznivců atletiky z Finska, kteří už potvrdili svou účast,“ dodala koordinátorka šampionátu Šárka Mokrá. (bru)

Text k foto: Největší hvězdou ME do 23 let v Ostravě by měl být Francouz Christophe Lemaitre, mistr Evropy na 100, 200 a 4 x 100 m ze seniorského ME 2010 v Barceloně. Foto: archiv

Lendl s Borgem se nešetřili

Po dvacetileté odmlce se s raketou v ruce vrátil do rodného města jeden z nejlepších hráčů tenisové historie Ivan Lendl. V rámci exhibice porazil další legendu bílého sportu Björna Borga 6:4, 7:6. Padesátiletý Lendl sehrál s o čtyři roky starším Švédem zápas plný nádherných výměn podložených neuvěřitelnou úderovou jistotou. Oba hráči si nedarovali jediný fiftýn. Téměř sedm tisíc diváků jejich výkony často odměňovalo nadšeným potleskem a nakonec ovacemi ve stoje. V ČEZ Aréně se představili také Mats Wilander, Karel Nováček a Miloslav Mečíř. Ivan Lendl slíbil, že bude do Ostravy jezdit častěji. Už na jaře 2011 má být jedním z hostů 50. ročníku atletické Zlaté tretry. (vi)

Text k foto: Ivan Lendl (vpravo) a Björn Borg sršeli na předzápasové tiskovce vtipnými bonmoty.

město podporuje

Z KUNČIC DO BRAZÍLIE.

Pořádající ŠSK Střední školy Ostrava-Kunčice zvítězil ve fotbalovém turnaji Asociace školních sportovních klubů ČR. Hoši z Kunčic ve složení P. Macej, O. Byrtus, J. Dorotík, D. Javorek, F. Kaša, D. Zlámal, L. a P. Kundrátkovi, T. Gomola, L. Kocmich, M. Novák, L. Stratil, J. Opatřil, A. Hrdlička, M. Moučka, F. Chrašč, R. Jaša, s trenéry M. Chalupou a E. Klímou budou Ostravu a ČR reprezentovat na MS středních škol v Brazílii.

HOKEJOVÉ HODY.

Tipsport ex¬traliga slibuje fanouškům bohaté menu. Ti Ostravští si mohou v kalendáři zatrhnout domácí zápasy HC Vítkovice Steel v ČEZ Aréně: 12. 12. (18.10) Vítkovice-Slavia, 22. 12. (17.30) Vítkovice-Plzeň, 28. 12. (17.30) Vítkovice-Pardubice, 30. 12. (18) VS-Brno, 2. 1. (17) VS-Zlín, 7. 1. (17.30) Vítkovice-Sparta.

NH PROTI KOLÍNU.

Basketbalisté Nové huti Ostrava se v Mattoni NBL představí do konce roku svým fanouškům v ostravské Bonver Aréně už jednom jednou. V sobotu 18. 12. (17.30) budou hostit mužstvo BC Kolín.

FANDÍME DHL.

Uniqua extraliga ve volejbalu má v prosinci v hale SAREZA na Hrušovské ulici na programu dva zápasy. Hráči DHL Ostrava přivítají v sobotu 11. 12. Odolenu Vodu, v úterý 21. 12. Příbram. Začátek vždy v 17 hodin.

FLORBAL PO MS.

V první půli prosince má Fortuna extraliga florbalistů pauzu. Na utkání FBC Remedicum–Liberec budou moci jít fanoušci až 19. 12. (17) do haly SAREZA v Přívoze. Městský rival SC WOOW Vítkovice hraje doma (MSH Dubina) až 8. 1. (17.15) proti Bohemians.

OCELÁŘSKÝ TURNAJ.

Juniorští basketbalisté změří v závěru roku své síly na tradičním 47. ročníku Ocelářského turnaje, který BK NH Ostrava uspořádá od 28. do 30. 12. Centrem turnaje bude Bonver Aréna (hala Tatran) v Moravské Ostravě. (vi)


Strana 16

Fototéma:

Užijme si ten kouzelný čas

Nastal čas adventu s tajuplným zapalováním svící na symbolickém věnci. S každou odpočítáme jednu neděli. Čtyři, tři, dva, jedna a budou tady Vánoce. Ulice oděné do svátečního, rozzářené stromy na náměstích, jarmareční stánky, vůně pečených kaštanů, punče, domácí zabijačky. Kdo by odolal atmosféře českých Vánoc? Co třeba výstava betlémů na Slezskoostravském hradě? Pestrý program poběží až do předvečera Štědrého dne na Masarykově náměstí. Produkce hudebních a tanečních skupin, divadelní scénky, ukázky řemesel. Sportumilovné hledejme na kluzišti. Předvánoční akce pořádají v centrech velkých ostravských obvodů. Nezahálejí ani v těch menších. Všude zvou na koncerty, výstavy, na společenské pořady. Užijme si ten kouzelný předvánoční čas. Ve zdraví, klidu a míru.