Leden 2011

Lednové vydání měsíčníku Ostravská radnice

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf (3,93 MB).
 

Uvnitř čísla:

 2 Dálnice má nový přivaděč
 5 Cestování v MHD je stále výhodné
 6 Nejbezpečnější supermarket
 7 Topte ohleduplně k přírodě i sousedům
 8 Rozpočet města Ostravy
10 Ostravské „Hradčany“ se změní
12 O lidech s lidmi: Štěpán Neuwirth
13 Ostrava před 100 lety
 

Strana 1

Tobiášek první ve městě i kraji

Prvním ostravským miminkem roku 2011 se ve Vítkovické nemocnici stal 58 minut po silvestrovské půlnoci Tobiáš Bárta, který se narodil paní Natálii Babincové z Ostravy-Hrabové. Šťastné mamince přišla v pondělí 3. ledna s kyticí poblahopřát náměstkyně primátora města Ostravy Simona Piperková. Spolu s hračkami přinesla také pamětní list a medaili města. Chlapeček, který je prvorozeným dítětem svých rodičů, vážil po narození 3,7 kg a měřil 52 centimetrů. Kromě prvenství mezi ostravskými novoročními miminky má Tobiášek Bárta ještě jeden primát. Stal se prvním miminkem letos narozeným v Moravskoslezském kraji. (vi)

Naším cílem je lepší život v Ostravě

Anketa vedení města: Co ve své oblasti působnosti považujete v roce 2011 za prioritní?

Petr Kajnar, primátor

Za nejdůležitější považuji úspěšné čerpání financí z evropských strukturálních fondů. Řadu projektů jsme připravili, nyní je čas na realizaci. U některých dochází ke zpoždění pro ekonomickou recesi, kvůli problémům s výkupy pozemků, vleklým jednáním s ekologickými organizacemi. Věřím, že čerpání fondů to neohrozí. Za klíčové považuji rozšíření Vědeckotechnologického parku (VTP), odstranění nedostatku elektřiny v Ostravě a zlepšení stavu ovzduší. VTP splňuje naše očekávání, v budoucnosti má potenciál stát se motorem rozvoje města. Už dnes se zde nad společnými projekty setkávají univerzity, firmy i veřejná správa. VTP představuje jednu z cest, jak zlepšit nevyhovující stav ovzduší. Při proměně regionu s převažujícím těžkým průmyslem na region s průmyslem „duševním“. Ten sice klade zvýšené nároky na odbornou kvalifikaci lidí, ale nabízí vyšší kvalitu života a hlavně je ekologicky příznivý. V budoucnosti by park mohl nabídnout pracovní místa 10 až 15 tisícům lidí. Handicapem je nedostatek elektřiny, který omezuje příchod nových investorů. Spolupracujeme s ČEZ, aby v následujících pěti letech investoval na Ostravsku zhruba 3 miliardy korun. Udělám vše pro to, aby město pokračovalo v nastoupené cestě. Ostravanům přeji v roce 2011 mnoho štěstí, osobních i pracovních úspěchů.

Dalibor Madej, náměstek primátora pro životní prostředí, komunální problematiku a informační technologie

Chceme letos realizovat mnohé projekty, které by mohly dílčím způsobem přispět k zlepšení životního prostředí v regionu. Jedním z největších je revitalizace řeky Ostravice nebo vytváření zeleného prstence v metropoli propojením jednotlivých přírodních lokalit cyklistickými stezkami a nejspíše bych mezi ně zařadil i protipovodňovou hráz v Žabníku. Město se rovněž ujme rekonstrukce Komenského sadů. Mohutná reakce občanů, kteří protestovali proti kácení lipové aleje v centrálním parku, dává tušit, že obyvatelé města park vnímají jako skutečně cennou lokalitu. To všechno budou důležité kroky, ale za ten úplně nejdůležitější považuji hledání společné řeči politiků, kteří řídí město, těch, co je kontrolují z opozice, i obyvatel Ostravy, kterým záleží na tom, v jakém prostředí žijeme. V této chvíli to často vypadá, že stojíme proti sobě. A tak se tříští síly, které bychom měli všichni napnout jedním směrem. Že dýcháme špatný vzduch, všichni víme. Právem se občané obracejí na své politiky, aby s tím něco dělali. A právem od nás očekávají, že budeme všichni hájit stejné zájmy. Myslím, že to je náš největší a nejtěžší úkol.

Jiří Srba, náměstek primátora pro investice a majetek

V oblasti investic nás především čeká zahájení a dokončení celé řady staveb významných pro město, které jsou zahrnuty v investičním rozpočtu města pro rok 2011. Je to především dokončení výstavby průmyslové zóny v Mošnově, ale také zahájení výstavby rekonstrukce Svinovských mostů. Letos by měla být zahájena také výstavba Komunitního centra v Ostravě-Mariánských Horách, významně přispěje k rozšíření a zkvalitnění služeb zejména pro handicapované. Máme před sebou rovněž řadu akcí spolufinancovaných ze státního rozpočtu, například výstavbu ochranné protipovodňové hráze v oblasti Žabníku, revitalizaci okolí Slezskoostravského hradu, terminálu Hranečník, rekonstrukce kanalizací apod.

Letos plánujeme rozšířit a zkvalitnit síť cyklostezek na území města Ostravy, dokončena bude přístavba alternativní scény divadla loutek. V rámci Integrovaného plánu rozvoje města zahájíme stavby v rámci revitalizace řeky Ostravice, pokračovat budeme v realizaci rekonstrukcí objektů ve Vítkovicích. Samozřejmě bude pokračovat akce navazující na stavbu moderního městského centra Nová Karolina – např. rekonstrukce ulice Porážkové, tramvajové zastávky na ulici 28. října aj.

Tomáš Petřík, náměstek primátora pro finance a rozpočet

V období trvajících dopadů finanční a hospodářské krize, která přináší české, evropské i světové ekonomice celou řadu problémů, bude zapotřebí také v našich podmínkách stanovit nové priority financování současných potřeb města. Jinými slovy, půjde o to seřadit oblasti podstatné pro další rozvoj, pojmenovat zdroje jejich financování. Musíme si uvědomit, že jedním z nejcitelnějších dopadů krize na hospodaření jsou poklesy daňových příjmů v rozpočtu města Ostravy. Srovnáme-li situaci před začátkem hospodářské krize, město nyní ročně přichází na daních o 1,5 miliardy korun ročně. Jednou z cest, jak tento deficit řešit, je obecné zvýšení důrazu na kontrolní mechanismy při vynakládání finančních prostředků ve všech oblastech činnosti. Za klíčové považuji to, že se městu Ostrava daří už třetím rokem šetřit. V roce 2011 budeme hospodařit s rozpočtem ve výši 6,497 miliardy korun. Je vyrovnaný, realistický a reálný, zhruba o dvě procenta vyšší než rozpočet loňský. Na provozní výdaje půjdou 5,2 miliardy korun, na investice 1,27 miliardy korun.

Aleš Boháč, náměstek primátora pro dopravu

Vstupujeme do roku, ve kterém je avizováno mnoho škrtů ze strany státu. Přesto věřím, že se nám podaří učinit další kroky pro zkvalitnění dopravy ve městě. S ministerstvem dopravy se budeme snažit najít dohodu o dokončení druhé stavby Prodloužené Místecké, zrušení zpoplatnění dálnice na území města, posunutí zpoplatněného úseku na ulici Místecké u průmyslové zóny Hrabová a výstavbu Prodloužené Rudné - I/11 do Opavy. Máme před sebou jeden z největších projektů pro řízení osobní a veřejné dopravy. Chceme získat dotaci na realizaci projektu Inteligentní dopravní systémy. Například na digitalizaci informací o městské hromadné dopravě formou tzv. inteligentních zastávek, jednotné dopravní řídící informační centrum apod. Mnoho Ostravanů trápí parkování a doprava v centru, což jistě za jeden rok nezvládneme. Věřím, že se nám povede položit základ pro potřebnou změnu na cestě k integrovanému systému parkování. V rámci Dopravního podniku Ostrava budeme pokračovat v ekologizaci městské hromadné dopravy. V neposlední řadě hodláme rozšiřovat síť cyklostezek ve městě.

Simona Piperková, náměstkyně primátora pro kulturu a zdravotnictví

Mezi priority patří zajištění podmínek pro všestranné kulturní vyžití občanů města i jeho návštěvníků. Na tomto poli si vedou dlouhodobě velmi dobře příspěvkové organizace a obchodní společnosti města, což potvrdil průběh kandidatury na EHMK 2015. Prostřednictvím grantového systému budeme pokračovat ve finanční podpoře významných kulturních akcí s vysokou návštěvností. Nezapomeneme na alternativní projekty pro talentované umělce. Důležitá je infrastruktura a technické zázemí. Investice půjdou na revitalizaci okolí Slezskoostravského hradu, výstavních prostor Ostravského muzea, na dokončení přístavby Divadla loutek aj. Zprovoznění tzv. kulturního webu města Ostravy by mělo rozšířit spektrum informací o kulturním dění, vytvořit platformu pro veřejnou diskusi s možností zveřejňování kritik, glos apod. Budeme pokračovat v podpoře modernizace městské nemocnice. Při poskytování zdravotní péče uděláme maximum pro to, aby dopady akce lékařů „Děkujeme, odcházíme“ měly co nejmenší vliv na chod nemocnice. Spolupracujeme v této věci s vedením kraje a krajskými nemocnicemi a intenzivně hledáme možnosti, jak zajistit akutní zdravotní péči pro občany v případě, že opravdu dojde k avizovanému odchodu lékařů z městské nemocnice.

Martin Štěpánek, náměstek primátora pro sociální věci, školství, sport a volný čas

V oblasti sociálních věcí bude jednou z hlavních priorit implementace 3. komunitního plánu sociálních služeb pro období 2011–2014. Tento plán navazuje na předchozí dokument pro období 2006–2010, jenž byl vysoce hodnocen na místní i celostátní úrovni. V roce 2011 rovněž začne výstavba dlouho očekávaného Komunitního centra v Mariánských Horách, které je primárně určeno pro osoby s kombinovanými vadami. Sportovní událostí roku 2011 bude nesporně mistrovství Evropy atletů do 23 let, které se uskuteční na Městském stadionu ve Vítkovicích. V březnu se diváci mohou těšit na zápas světové skupiny Davisova poháru v tenisu ČR – Kazachstán. V neposlední řadě se město jako již tradičně podílí na přípravě 50. ročníku mítinku Zlatá tretra a podporuje mladé sportovce prostřednictvím Centra individuálních sportů. Z rozpočtu města budou také rozděleny finanční prostředky do rozpočtů jednotlivých městských obvodů na rekonstrukci a opravy základních škol. Město Ostrava rovněž podpoří činnost mnoha organizací v oblasti školství, sportu i sociálních věcí udělenými granty ve výši několika desítek milionů korun ročně.

Z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo na svém jednání 15. prosince schválilo rozpočet města Ostravy na rok 2011. Počítá s vyrovnanými příjmy a výdaji ve výši 6 496 508 tis. Kč (podrobnější údaje přinášíme na stranách 8 a 9 dnešních novin).

S platností od 15. 12. zastupitelé schválili mimořádnou přepravu v prostředcích veřejné osobní dopravy zapojených do systému ODIS v období smogové situace. Po vyhlášení regulačního opatření je cestujícím v MHD na území města umožněna bezplatná přeprava (podrobnosti na str. 2). Odsouhlasili také žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města na ozdravné pobyty dětí ohrožených znečištěným ovzduším. V městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz to budou děti z MŠ Repinova a Hornická a ZŠ Waldorfská, Kounicova a Generála Píky. Z obvodu Radvanice a Bartovice MŠ Těšínská, Za Ještěrkou a ZŠ Vrchlického. Do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší vloni město vložilo 5 mil. korun, přispívají sem také průmyslové firmy. Na začátku posledního měsíce roku 2010 bylo ve fondu 7 200 tisíc korun. Ke svému prvnímu jednání v roce 2011 se zastupitelé sejdou ve středu 26. ledna. (vi)

Silničáři bojují se sněhem i výtluky

První sníh zaměstnal pracovníky Ostravských komunikací již v říjnu. V listopadu a prosinci pak museli bojovat se sněhem na ostravských silnicích v dalších osmatřiceti případech. Silnice se za pomoci patnácti sypačů a dalších posilových strojů nasmlouvaných soukromých přepravců i s přispěním členů hasičského záchranného sboru podařilo udržet sjízdné. Při zásazích bylo do konce roku spotřebováno více než 4 tisíce tun soli. Během 1 500 hodin vozidla a traktory odklidily sníh na 67 tisících km silnic. Od 3. ledna zahájili pracovníci Ostravských komunikací rovněž opravy výtluků. Práce budou pokračovat nepřetržitě v závislosti na počasí. Je nezbytné, aby v místech oprav řidiči respektovali dopravní značení. (jm)


Strana 2

Ministr dopravy Bárta spokojen, náměstek primátora Boháč méně

 Dálnice má nový přivaděč

Od prosince už mohou v Ostravě řidiči využívat nový úsek silnice I/56 mezi dálnicí D1 a ulicí Mariánskohorskou. Ministr dopravy Vít Bárta, který komunikaci v délce 1,31 km slavnostně otevřel, ocenil dokončené dílo i úsporu 50 milionů korun, které stavbaři dosáhli.

Náměstek primátora Ostravy Aleš Boháč přivítal rozšíření silniční sítě ve městě. Jedním dechem ale dodal, že jde o stavbu, které chybí návaznost. Pro dopravní situaci ve městě bude rozhodující dokončení celé trasy Prodloužené Místecké. Druhá stavba v délce 1,2 km od Mariánskohorské k Cihelní se opožďuje. V omezené variantě tzv. dvoupruhu, má být hotova v květnu letošního roku. (vi)

Text k foto: Procházka po novém přivaděči k dálnici. Zprava náměstek primátora Aleš Boháč, ministr dopravy Vít Bárta a ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR Jiří Švorc.

Poplatek se nemění

Horní hranice sazby poplatku za komunální odpad zůstává v Ostravě pro rok 2011 ve stejné výši jako v předchozích letech – 498 Kč na osobu. Skutečné náklady města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu vypočtené za rok 2009 představují 171 000 000 Kč, při počtu obyvatel zdruba 311 000 činí tak náklady asi 550 Kč na osobu, z čehož plyne, že město doplácí na občana ročně cca 50 Kč.

Podstatnou změnou v novém návrhu vyhlášky je rozšíření okruhu poplatníků osvobozených od daného poplatku. Patří k nim například poplatníci přijatí do ústavu sociální péče, zdržující se dlouhodobě mimo území České republiky za určených podmínek, ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici, s trvalým pobytem v místě ohlašovny apod.

Poplatek je splatný jednorázově do 30. června běžného kalendářního roku. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může jeho správce Magistrát města Ostravy zvýšit až na trojnásobek. (av)

Navrhněte nejlepší

Městské obvody Ostravy, odbory MMO, MŠ, ZŠ, ZUŠ, pedagogické kolektivy a školské rady mohou do 21. 1. 2011 podávat návrhy na udělení ocenění pedagogů škol a školských zařízení. Informace a formuláře jsou na www.ostrava.cz/magistrat/odbory magistratu/odbor (soc. věci, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení školství, sportu a volnočasových aktivit). Ocenění „Výrazná pedagogická osobnost“ a „Za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost“ budou udělena 24. března na slavnostním setkání ke Dni učitelů. (r)

Už v květnu porodnice v novém

V listopadu byla zahájena příprava na dlouho očekávanou rekonstrukci porodnice Městské nemocnice Ostrava na Fifejdách. Ošetřovatelský a lékařský personál oddělení Gynekologie a porodnictví provoz výrazně neomezuje. Porodní sál přestěhovali do dvou připravených pokojů na „šestinedělí“, kde se nyní odehrávají porody. Prostory, byť trochu omezené, odpovídají všem lékařským, hygienickým a bezpečnostním požadavkům. Bez omezení běží ambulantní provoz oddělení Gynekologie a porodnictví. Rekonstrukce skončí v květnu, pacientky i rodičky se dočkají zbrusu nových prostor vybavených moderní medicínskou technikou. (vš)

Bezplatně při ‚smogové regulaci‘

Ve dnech 22.–26. 12. byla poprvé v době smogové regulace zavedena mimořádná přeprava v tarifních zónách číslo 1–4 na území města Ostravy. Opatření, které má za cíl zvýhodnit cestování MHD namísto automobilové dopravy, schválilo zastupitelstvo města 15. 12. 2010.

Tato situace nastala po vyhlášení signálu regulace Českým hydrometeorologickým ústavem, když hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací u polétavého prachu (PM10) překročily limit 50 mikrogramů (µg). Právě v závěru roku někteří lidé už cestovali dopravními prostředky bez platné jízdenky ještě před vyhlášením signálu smogové regulace, už při jednotlivém překročení limitu 50 µg. Upozorňujeme, že samotné překročení hranice 50 µg automaticky neznamená bezplatnou dopravu. Ta nastává až po vyhlášení smogové regulace.
Pro cestující zůstává hlavním orientačním prvkem oranžová informační tabule viditelně umístěná za předním sklem dopravního prostředku s nápisem: SMOG NEOZNAČUJTE JÍZDENKY ODIS V ZÓNÁCH 1–4. Informuje také akustické hlášení ve vozidlech, světelné nápisy a zablokované označovače jízdenek. Občané se o možnosti bezplatného cestování v MHD dozvědí z webových stránek města www.ostrava.cz, Dopravního podniku Ostrava www.dpo.cz a ze sdělovacích prostředků. (vi)

Před sčítáním lidu

Český statistický úřad připravuje na půlnoc z 25. na 26. 3. sčítání lidu, domů a bytů 2011. Proběhne poprvé jednotně v zemích EU. Od 26. 2. začnou občané dostávat informační letáky o sčítání a termínu návštěvy sčítacího komisaře. Podrobnosti v příštím vydání OR a také na internetu www.scitani.cz (vi)

Zápis prvňáčků

Děti, které letos v září nastoupí poprvé do škol, mohou rodiče na ostravských základních školách zapsat ve dnech od 15. ledna do 15. února 2011. Přesný rozpis škol a dobu zápisu lze najít na www.ostrava.cz. (r)

Na letišti nově

 Na mezinárodním letišti Leoše Janáčka byla znovu otevřena zrekonstruovaná pobočka společnosti Ostravský informační servis (OIS), která v příletové hale letiště funguje od června 2008. Nabízí směnárnu, prodej vstupenek, informace o dopravě, ale také mapy a publikace nejen o Ostravě. (r)

Město se představuje

Ostrava se od 13. do 16. ledna už tradičně zúčastňuje veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2011 v Brně. Čím přispěje Ostrava? Letos se ná¬vštěvníci mohou opět těšit na ochutnávku piva Ostravar a dobové písničky. Sanatoria Klimkovice nabídnou ochutnávku lázeňských oplatků. Moravskoslezský kraj připravil pro návštěvníky zajímavé soutěže o ceny a další doprovodný program v podobě ochutnávek a vystoupení. O týden později od 10. do 23. ledna se Ostrava bude prezentovat na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakiatour v Bratislavě. Účastní se ho potřetí, opět v expozici Moravskoslezského kraje. (ch)

Karolina: za rok

Moderní městské centrum Nová Karolina dostává konkrétnější podobu. Velký obchodně-zábavní objekt je už částečně zasklený, v jeho blízkosti vyrůstá rovněž bytový dům, mezi oběma komplexy povede hlavní cesta. Stavět se letos začne také nová spojovací lávka na autobusové nádraží. To vše by mělo být hotové na jaře příštího roku. (k)

Strana 3 je obsažena ve straně 1


Strana 4


Střípky


TĚŠILA SE NA PEJSKA.

Dvanáctiletou Patricii Janečkovou z Ostravy, vítězku televizní soutěže Talentmania, přijal před Vánocemi náměstek primátora Martin Štěpánek. Poděkoval jí za skvělou reprezentaci Ostravy, předal dárky, popřál hodně úspěchů do budoucna a hlavně – ať zůstane takovou, jaká je. Dívka obdivuhodně zvládá svou popularitu, je milá a skromná. Zpívá od čtyř let, přivedli ji k tomu rodiče. Ve dvanácti zvládá náročné operní árie, k tomu v originálním jazyce. Trémou před kamerou příliš netrpí, zpěv by chtěla studovat v zahraničí. A na co se po soutěži těšila? Na svého pejska! (o)

NOVOROČNÍ KONCERT.

Janáčkova filharmonie Ostrava se 6. 1. představila na novoročním koncertu pod taktovkou šéfdirigenta Theodore Kuchara. Koncert slavnostně zahájil náměstek primátora Tomáš Petřík. Na úvod zazněla Vltava ze Smetanova cyklu Má vlast. Dvořákův Koncert g moll pro klavír a orchestr přednesl slovenský pianista Matej Arendárik (na snímku), který na poslední chvíli nahradil Lukáše Vondráčka. Ten kvůli onemocnění na asijském turné nemohl do Ostravy dorazit. Druhá půle koncertu patřila hudbě mexické a argentinské provenience. Zazněly skladby Huapango a Danzón č. 2 z dílny Mexičanů Moncaya a Márqueze, na závěr pak Suita z baletu Estancia od Alberta Ginastery. (o)

S PODPOROU MINISTRA.

Radnici města Ostravy na¬vštívil 10. 12. u příležitosti konání mezinárodní konference „I mlčení je lež“ ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš (na snímku L. Vidličky). Dvoudenní setkání pedagogů, historiků, pamětníků a zástupců dalších institucí se věnovalo problematice výuky moderních dějin. S podporou ministerstva školství, města Ostravy a dalších subjektů ho uspořádalo občanské sdružení PANT. Ministr Dobeš se v průběhu návštěvy radnice setkal s náměstky primátora Daliborem Madejem, Alešem Boháčem, Jiřím Srbou, Martinem Štěpánkem a náměstkyní Simonou Piperkovou. (vi)

PARTNEŘI Z DONĚCKA.

Delegace partnerského města Doněck zavítala do Ostravy. Ukrajinské hosty přijal 20. 12. primátor Petr Kajnar se svými náměstky Simonou Piperkovou a Alešem Boháčem. Návštěva se zajímala o řešení privatizace vodáren podle modelu Ostravy. Také Doněck chce přizvat zahraničního partnera a ponechat si část akcií ve svém vlastnictví. „Máme podobné startovací podmínky jako vy před více než patnácti lety. Obracíme se na naše partnerské město o pomoc při organizaci jednání s majoritním vlastníkem OVAK. Přijeli jsme se učit budovat moderní městskou infrastrukturu, v níž máte před námi náskok,“ řekl tajemník rady města a vedoucí delegace Nikolaj Levčenko (na snímku). (vk)

Šance pro ženy nad padesát

O vylepšení pozice žen nad 50 let na trhu práce se pokouší projekt Klíče k budoucnosti, který realizuje Společnost pro vzdělávání a rozvoj žen Athena spolu s Institutem pro ženy. V jeho rámci mohou ženy rozvíjet své osobní a profesní dovednosti v těcho oblastech: cesta k podnikání, sebevědomí, sebereprezentace a komunikace, obsluha PC, kondiční jízdy v autoškole, vizážistika, příprava na pracovní pohovor aj. Nově nabyté schopnosti mohou ženy využít ve stávajícím zaměstnání, pro začátek podnikání nebo při hledání nové práce. A to vše zdarma! O projektu, který kromě státního rozpočtu spolufinancuje také Evropský sociální fond v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, se zájemci více dozvědí na www.mojeklice.cz nebo na tel. č. 775 563 224. (r)

Nezaměstnanost na 12 procentech

K poslednímu dni roku 2010 evidoval Úřad práce v Ostravě (dále jen ÚPO) celkem 21 732 uchazečů o zaměstnání. Je to třetí nejvyšší stav v uvedeném roce.

Nárůst počtu uchazečů

Za uplynulých 12 měsíců požádalo o zprostředkování zaměstnání v našem okrese celkem 25 212 osob, přičemž vyřazeno jich bylo 23 880. Celkově během tohoto období došlo k nárůstu počtu evidovaných uchazečů o 1 332 (+6,5 %). Nezaměstnanost nejvíce stoupla na začátku roku, jen za první tři měsíce přibylo v evidenci ÚPO 1 529 osob. V dalších měsících se počet pohyboval většinou pod hranicí 21 tisíc a teprve v závěru roku došlo k jeho překročení.

U míry nezaměstnanosti jsme po tříměsíčním poklesu opět zaznamenali nárůst. Od konce předchozího měsíce to bylo o 0,6 procentního bodu a na konci prosince tak dosáhla 12,0 %. Spolu s březnovým stavem je to nejvyšší hodnota minulého roku a zároveň nejvyšší míra od března 2007. Během celého loňského roku nepoklesla míra nezaměstnanosti pod 11,0 %; na nejnižší úrovni byla v červnu a listopadu (11,4 %). Během prosince se nově ucházelo o zaměstnání 2 423 osob, což bylo o 438 více než v uplynulém měsíci a jednalo se o třetí loňský nejvyšší počet. Mezi nimi byli jako obvykle nejvíce zastoupeni bývalí zaměstnanci, kteří byli uvolněni nebo odešli z pracovních pozic nevyžadujících žádnou kvalifikaci. Z kvalifikovaných profesí se nejčastěji objevovali prodavači v obchodech, zedníci, řidiči nákladních automobilů a tahačů, pracovníci obsluhující zařízení při chemické výrobě, úředníci ve skladech, kovodělníci a zámečníci, číšníci a servírky, sekretářky, techničtí pracovníci, montážní dělníci a zaměstnanci z oblasti účetnictví a fakturace.

Méně volných míst

Na poptávkové straně trhu práce došlo meziměsíčně ke snížení počtu volných pracovních míst, a to o 224. V závěru prosince měli tedy uchazeči a zájemci o zaměstnání k dispozici jen 1 441 volných pracovních míst. Například z povolání, u nichž zaměstnavatelům postačuje základní vzdělání, bylo nejvíce volných pracovních míst pro svářeče kovů a obsluhu stavebních a mostových jeřábů, dále taxikáře, kameloty a řidiče městské hromadné dopravy. (mk)

Studenti a vědci pod jednou střechou

V areálu na Hladnově ve Slezské Ostravě vzniká rekonstrukcí moderní objekt Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Bude sloužit studentům, vědcům a výzkumníkům především z kateder biologie a sociální geografie, fyzické geografie a geoekologie.

Najdou tady laboratoře, učebny, posluchárny a další vybavení.V nejvyšším patře budovy se počítá se skleníkem a s místností pro herbáře. V prvním podlaží je navrženo respirium, které spojí novou a již dostavěnou část. V podzemí bude zvěřinec pro malé hlodavce a navíc k dispozici garáže a skladové prostory.

Kromě výuky bude univerzita budovu využívat také v rámci operačních programů „Věda a výzkum pro inovace“. Umístí sem institut environmentálních technologií. Tím dojde ke skloubení výuky s vědeckou a výzkumnou základnou přírodovědecké fakulty.

Projekt je financován z programu ministerstva školství „Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol“. Přijde zhruba na 180 milionů korun, z čehož většinu pokryje dotace. Menší část sumy uhradí Ostravská univerzita ze svých zdrojů. Nyní je hotova hrubá stavba. Počáteční zdržení způsobené hlavně vydatnými dešti se již stavbařům podařilo dohnat. Celý objekt má být hotov letos v září. (lč)


Strana 5

Jak a kdo se stará o zastávky ve městě

z dopisů čtenářů

Čtenářka Ostravské radnice se nás písemně ptala, kdo se stará o úklid zastávek městské hromadné dopravy. Zaráží ji nepořádek na frekventovaných zastávkách, jakou jsou například Frýdlantské mosty, Sad B. Němcové nebo Most M. Sýkory už brzy ráno, kdy lidé jedou do práce. Mimo jiné uvádí, že se jen jednou pokusila napomenout muže znečišťujícího zastávku a už víckrát to neudělá, měla co utíkat.

Zejména v centru Ostravy (a hlavně tři jmenované stanice) se zastávky MHD občas skutečně podobají smetišti. Přestože i páchnou močí, když si je pobudové pletou s veřejnými záchodky, prodávají se tam i potraviny. Odstrašující je zrovna zastávka Most Miloše Sýkory u budovy VZP v samotném centru Ostravy, kudy denně projdou a nastupují tisíce lidí. Odpad z páchnoucího stánku s občerstvením na zastávce a stánek s ovocem přímo v místě, kde se do trolejbusů a autobusů nastupuje, je až šokující. Připojíme-li k tomu opilce, kteří si „odloží“ kdekoli, je zarážející, že se k místu ještě nevyjádřila hygiena.

Měla by zasáhnout i policie

Zeptali jsme se na Dopravním podniku Ostrava, kdo se o zastávky stará: „Úklid na tramvajových zastávkách, které máme ve správě (konkrétně i Frýdlantské mosty), zajišťujeme denně v brzkých ranních hodinách, ale obvykle je velmi brzy někteří cestující znečistí. Bohužel můžeme pouze odstraňovat následky, nikoli zdroj vzniku nepořádku, což je v kompetenci policie,“ sdělil tiskový mluvčí DPO Miroslav Albrecht.

Technické služby pracují spolehlivě

Zastávky městské trolejbusové a autobusové dopravy jsou ve správě městských obvodů a ty mají na starosti i jejich úklid. Konkrétně městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz zadává úklid zastávek příspěvkové organizaci Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, odkud přišla odpověď: „Všechny zastávky v centru Ostravy čistí dvakrát až třikrát denně pracovníci ručního čištění v daném rajonu. Bohužel, někdy již za půl hodiny po úklidu je zastávka ještě v horším stavu, než byla. Stánkový prodej povoluje příslušný obvodní úřad. Konkrétně například tramvajové nástupiště na Frýdlantských mostech uklízí DPO, my čistíme podchody denně ručně i halovým mycím strojem,“ potvrdil nám náměstek pro provoz Petr Smoleň. V posledních týdnech je v centru města vidět pracovníky technických služeb i několikrát denně při úklidu sněhu a solení na zastávkách MHD.

Je to v lidech, ale postihy existují

Zní to jako výmluva, ale zase je to v lidech. Agresivní pobudové, opilci a podivná individua odhodí a znečistí cokoli. Ale nejen ti. Bohužel, v rámci Evropy nemáme zrovna pověst pořádkumilovného a „voňavého“ národa, není to patrné jen na zastávkách MHD, nádražích a dalších veřejných prostorách.

Znečištění příp. poškození zastávky MHD je vždy nutno posuzovat individuálně. Málokdy je však přímo u toho někdo přistižen. Nejčastěji je hodnoceno jako přestupek podle tzv. „přestupkového“ zákona č. 200/1990 Sb. Může tak dojít k naplnění skutkové podstaty přestupku dle ust. § 47 odst. 1 písm. d) přestupkového zákona – znečištění veřejného prostranství, popř. 1 písm. g) přestupkového zákona – poškození veřejně přístupného objektu či veřejně prospěšného zařízení. Za tyto skutky lze uložit pokutu v rozmezí 20 000 až 50 000 Kč. (ok)

K foto: V zimě práce pro úklidové služby narůstají, kromě likvidace nepořádku po cestujících dopravní zastávky čistí a sypou solí.

Jízdenky lze vyměnit

V souvislosti s úpravou cen jízdného v ostravské hromadné dopravě od začátku nového roku zůstávají až do 31. 1. 2011 v platnosti všechny krátkodobé a 24hodinové jízdenky, u nichž došlo ke změně. Po tomto datu lze nevyužité krátkodobé a 24hodinové jízdenky do 28. 2. 2011 vyměnit s doplatkem (u krátkodobé jízdenky je rozdíl 1 Kč) za nové jízdenky ve vyšší nominální hodnotě ve všech prodejnách jízdních dokladů Dopravního podniku Ostrava. (liv)

Kam s ním?

Společnost OZO Ostrava sváží vánoční stromky do kompostárny až do konce ledna. Stromky musejí být odloženy v blízkosti kontejnerů na odpad. (d)

K 15minutové jízdence město připlácí každému cestujícímu třicet korun

 Cestovat MHD je stále výhodné

Stejně jako v minulých letech došlo také letos od 1. ledna ke zvýšení jízdného ve veřejné osobní dopravě v Ostravě a okolí, a to v průměru o 6 procent. Základním důvodem je růst nákladů dopravců. Město Ostrava již dnes dotuje Dopravní podnik Ostrava téměř 1 miliardou korun ročně.

Přes provedené zvýšení cen občan stále platí za jízdenku méně než třetinu její skutečné hodnoty. Čtrnáctikorunová jízdenka tedy ve skutečnosti stojí přes čtyřicet korun a těch skoro třicet korun rozdílu každému cestujícímu hradí město. Příspěvek města cestujícímu je v Ostravě procentuálně nejvyšší ze všech měst, která jsou zřizovateli dopravních podniků v ČR. Například v Praze platí cestující 41 % nákladů na přepravu, v Brně 52 % a v Chomutově dokonce 66 % nákladů na přepravu. Tedy dvojnásobek toho, co platí ostravský cestující.
Ani po zvýšení však ceny jízdného v Ostravě nejsou nijak vysoké, nelze je srovnávat s menšími městy. Ve srovnání s Prahou je jízdné v Ostravě nižší a až letos platí v Ostravě ceny, které v Brně (jediném českém městě srovnatelném velikostí) platily již v roce 2009. Cena celoměstské jízdenky je v Ostravě sice o 20 Kč vyšší než v Brně, jenže v Brně si občan nemůže koupit předplatní jízdenku jen na část města – v Ostravě si přitom celosíťovou jízdenku (na všechny zóny) kupují jen 3 % cestujících, zatímco 55 procentům cestujících postačí jen dvouzónová jízdenka, která je o plných 130 Kč měsíčně levnější než brněnská.

Existuje rovněž možnost snížit náklady na dopravu omezením rozsahu MHD. Případným zrušením méně využívaných spojů by se zhoršila služba občanovi, protože by musel déle čekat na zastávce, a pak by si třeba v autobuse neměl kam sednout. Koruna za jízdenku navíc je lepší řešení, než aby občanovi spoj nejel vůbec.
Jan Dvořák,
koordinátor ODIS


Strana 6

Děti ze sociálně slabých rodin je možné pozitivně orientovat

Skončil projekt Co s volným časem

Celoroční projekt Městské policie Ostrava s názvem Co s volným časem byl ukončen v listopadu. Zapojily se do něj městské obvody Moravská Ostrava a Přívoz, Radvanice a Bartovice a také základní školy Gebauerova a Vrchlického a pracovníci odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Ostravy.

Projekt byl financován z neinvestiční účelové dotace města. Byl zaměřen na děti ze sociálně slabých rodin, které se ne vlastní vinou dostaly do špatných sociálních podmínek a prostředí. Tyto děti mívají problémy se školní docházkou a mnohdy tvoří organizované skupiny, které tráví volný čas činnostmi často i za hranicí zákona. Často rezignují i na dosažení vzdělání, čímž si ztěžují zapojení do běžného života. Cílem projektu bylo ukázat jim, jak mohou smysluplně trávit volný čas, osvojit si pravidla občanského soužití a získat základní právní vědomí.

Do projektu bylo vybráno 25 dětí z každého z výše jmenovaných obvodů na základě spolupráce sociálních pracovníků, učitelů, rodičů a strážníků-preventistů. V programu nechyběly například sportovní hry a soutěže, výlety do jízdárny ke koním městské policie, návštěva minigolfu, Sklepa strašidel a dalších zajímavých míst. Po celou dobu děti doprovázel speciálně připravený ilustrovaný a poutavý Zápisník mladého strážníka, podle kterého děti plnily dílčí úkoly. Mimo jiné se děti seznamovaly se základy poskytování první pomoci, s riziky spojenými s kouřením, pitím alkoholu, užíváním návykových látek a také s následky záškoláctví. Na dopravním hřišti se učily základům bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V závěru a slavnostním zakončení projektu získaly děti odznak Mladého ochránce veřejného pořádku, nechyběl ani zábavný program. (d)

Kurzy pokračují

Další z oblíbených bezplatných kurzů pro veřejnost pořádá městská policie 26. ledna v 16 hodin, tentokrát v nové moderní budově Integrovaného bezpečnostního centra na Nemocniční ulici, které si tak veřejnost bude moci prohlédnout. Tématem jsou sebeobrana a krizové řízení, připraven je i dětský koutek. (p) 

Ocenění pro nejlepší

Ocenění Čestný odznak MP, který je strážníkům udělován za trvalé dosahování vynikajících pracovních úspěchů při plnění úkolů obecní policie, obdrželi před Vánocemi Milan Adamík, Milan Filipovský, Jakub Helán, David Hlaváč, David Jurečka, Dagmar Kolková, Kamil Král, Vítězslav Stachel, Tomáš Šindelář, Aleš Toman a Alexandr Kovalík z Městské policie Ostrava. Strážník Jakub Helán byl navíc oceněn za pomoc ženě, která byla přepadena začátkem prosince a okradena o kabelku. V době svého volna dopadl jednoho z pachatelů. Strážníkova manželka mezitím poskytla pomoc napadené ženě. (vz)

 Už známe nejbezpečnější supermarket

Soutěž O nejbezpečnější supermarket skončila 9. prosince v Radnici města Ostravy. V rámci projektu Bezpečnější Ostrava ceny nejlépe hodnoceným obchodům předala náměstkyně primátora Simona Piperková. Ceremoniálu se zúčastnili zástupci městského ředitelství Policie ČR, městské policie a dopravního podniku a organizací, které se na projektu podílejí.

Vítězem soutěže a držitelem putovní ceny se stal hypermarket Albert v ostravském Avion Shopping Parku. Druhé místo obsadil Interspar Ostrava-Poruba, třetí skončil hypermarket Globus ČR v Ostravě-Plesné.

O výsledcích soutěže rozhodli občané, kteří hlasovali prostřednictvím webových stránek partnerů projektu a na hlasovacích lístcích otištěných v měsíčníku Ostravská radnice. Vítězi předešlých ročníků soutěže byly Avion Shopping Park Ostrava-Zábřeh (2007), Velkoobchod Makro Ostrava-Hrabová (2008), Interspar Ostrava-Poruba (2009).

Statistiky potvrzují, že zhruba třetina kapesních krádeží je páchána v nákupních centrech a obchodních galeriích, na parkovištích, kde jsou auta a věci v nich odložené terčem nenechavců. Výsledky soutěže naznačují, ve kterých obchodech a na kterých parkovištích se Ostravané a obyvatelé města cítí nejbezpečněji. Město Ostrava v roce 2010 na projekt Bezpečnější Ostrava přispělo částkou 105 tisíc Kč. V rámci Městského programu prevence kriminality pro rok 2010 získalo z rozpočtu ministerstva vnitra státní účelovou dotaci ve výši 162 tisíc Kč. Finanční prostředky jsou používány zejména na informační kampaně. (av)

K foto: Cenu pro vítězný supermarket si převzali Eva Hrivňáková, manažerka prodejny Albert, a Zbyněk Kozub, regionální ředitel hypermarketů Albert ČR.

stalo se

PROZRADILY HO STOPY.

Při noční pochůzce v Moravské Ostravě si strážníci městské policie všimli dodávky s otevřenými zadními dveřmi. Na zemi kolem auta leželo textilní zboží, další bylo rozházené uvnitř. V čerstvém sněhu vedly od vozidla stopy dvou osob, ve vedlejší ulici strážníci spatřili dva muže (24 a 28 let). Nesli tašky a batoh plné textilu. Před strážníky se dali na útěk, oba však byli dopadeni.

OPILÉ DĚTI.

Operátor na tísňové lince 156 přijal oznámení a polonahém, opilém dítěti, které leží na chodníku v Ostravě-Výškovicích. Na místě nalezli čtyři nezletilé chlapce a stejně starou dívku. Tvrdily, že jim starší kamarád koupil alkohol. Jeden z chlapců byl opilý i silně podchlazený. Odvezla ho sanitka. Orientační dechová zkouška u tří dalších dětí byla pozitivní. Děti předali strážníci rodičům, událost převzala Policie ČR.

ZAMKLA SE V POKOJI.

Hlídka městské policie vyjížděla do bytu v Ostravě-Přívoze, kde měla pobývat osoba hledaná policií. Jednalo se o 16letou dívku, přítelkyni syna majitele bytu. Dívka odmítala na výzvy strážníků byt opustit, i s přítelem se zamkla v pokoji. Zasáhnout musela hlídka Policie ČR, zasahovali také hasiči s vysokozdvižnou plošinou. Po více než hodině se dívka vzdala policistům.

ZBIL DRUŽKU I BABIČKU.

Na recepci nového Integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě se dostavila 29letá žena se svou 80letou babičkou, obě s podlitinami v obličeji, které oznámily napadení v bytě babičky, útočníkem byl druh její vnučky. Mladší žena měla navíc obavy o své dvě nezletilé děti, které po předchozím incidentu její druh a otec dětí odvedl s sebou neznámo kam. Strážníci kontrolovali okolí, 41letého muže brzy našli i s oběma dětmi. Muž se na výzvu vracel do bytu, cestou však strážníkům vyhrožoval fyzickým napadením. U domu vytáhl nůž a hnal se proti strážníkovi. Ten se útoku vyhnul, útočníka i s kolegou zpacifikoval za použití donucovacích prostředků. Muž byl s pouty na rukou předán Policii ČR.


Strana 7

Lokální topeniště jsou třetinovým zdrojem znečištění ovzduší neřešenou hrozbou pro životní prostředí

 Topte ohleduplně k přírodě i sousedům

Jedním z kroků ke zlepšení kvality ovzduší je také ekologičtější vytápění rodinných domů a dalších obytných budov. Na provozovatele lokálních topenišť apeluje Magistrát města Ostravy pravidelně. Nyní přichází se souborem rad a informací, které zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu „Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům“, s podporou Státního fondu životního prostředí.

„Rozhodli jsme se materiál Arniky zveřejnit. Snažíme se stav životního ovzduší v Ostravě zlepšit všemi dostupnými prostředky a nemůžeme tedy pominout fakt, že lokální topeniště jsou třetinovým zdrojem jeho znečištění,“ řekl náměstek primátora Ostravy Dalibor Madej. Přinášíme zkrácenou verzi těchto informací. V původním rozsahu je najdete na www.ostrava.cz, odkaz Životní prostředí.

Co dělat, když vás soused obtěžuje kouřem?

Zkuste nejprve cestu komunikace a domluvy. Pokud se to nepodaří, nezbývá, než se obrátit na úřady. Obecní (městský) úřad v případě, že skutečně dochází k obtěžování kouřem, zahájí přestupkové řízení. Majitel soukromého objektu však kontrolu nemusí povolit a pokud bude požadovat, aby byla ohlášena předem, může se na ni připravit. Většinou tak jediným důkazem je kouř vycházející z komína. Posuzuje se tmavost kouře, případně přípustná míra obtěžování zápachem. Není na škodu, když sami občané kouř zdokumentují například na fotografii.

Obrátit se můžete také na městskou policii. Ta by měla věc zjistit, vyšetřit a předat k dořešení příslušnému obecnímu úřadu. Důležité je však přivolat policii v době, kdy je možné tento přestupek očividně zjistit.

Možnosti vytápění

UHLÍ jako palivo se může velkou měrou podílet na znečištění ovzduší, může vznikat velké množství zdraví škodlivých látek. Pokud tedy chcete vytápět uhlím, je nutné mít kvalitní kotel s vysokou účinností spalování a spalovat pouze kvalitní uhlí.

ZEMNÍ PLYN je fosilní palivo s nejnižším obsahem uhlíku a při jeho využití dochází k minimálním emisím oxidu uhličitého. Jediným problémem mohou být emise oxidů dusíku, která však moderní špičková zařízení snižují na minimum.

BIOMASA představuje klasické topení dřevem zahrnující dřevní štěpky, dřevní brikety, dřevní pelety či popřípadě takzvané biopelety. Při spalování dřevní hmoty nevznikají emise oxidu siřičitého, nižší je rovněž tvorba oxidů dusíku.

TEPELNÁ ČERPADLA fungují na principu odebírání energie z okolního prostředí. Jsou významnými nástroji snižování energetické náročnosti a tedy i ekologičtější alternativou běžných elektrických zdrojů vytápění.

SOLÁRNÍ ENERGII lze pomocí speciálních zařízení - solárních kolektorů - využívat v rodinných domech i pro přitápění. Další možností je využití technologie fotovoltaických panelů.

Nespalujte odpad!

Vysoké ceny za plyn a elektřinu přiměly mnoho lidí uchýlit se zpět ke klasickým palivům. Někteří lidé pálí ledacos - například odpady. Z pohledu laika vše shoří na hromádku popela. Domácí kamna však nikdy nejsou schopna vyvinout tak vysoké teploty, aby docházelo k téměř dokonalému spalování. Co v kamnech spálíte, to vy a vaše okolí musí dýchat. Mezi vznikající škodliviny patří dioxiny, polyaromatické uhlovodíky (PAU), formaldehyd, benzen, kyselina chlorovodíková a další. Mnoho z těchto látek má karcinogenní účinky. Podle současného zákona je jakékoli spalování odpadů v domácnostech zakázáno.

Látky znečišťující ovzduší

Jaké jsou tedy hlavní látky, které znečišťují ovzduší? Na mnohých místech je to polétavý prach, označující se zkratkou PM. Číslo značí velikost částic v mikrometrech, takže PM10 znamená skupinu částic menších než 10 mikrometrů. Jeho nejvýznamnějším lidským zdrojem jsou především spalovací procesy: v elektrárnách, při tavení rud, kovů, automobilové motory a další. Na drobné částice se váží různé toxické látky, často s karcinogenními a mutagenními účinky. Vdechování polétavého prachu poškozuje kardiovaskulární a plicní systém, přispívá k chronickým dýchacím obtížím. Dlouhodobá expozice snižuje délku života.

Další nebezpečnou skupinou látek jsou polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), opět vznikající zejména v rámci spalovacích procesů. Patří mezi karcinogeny, které způsobují či napomáhají rakovinnému bujení buněk. Spalováním nevhodných paliv či odpadu se do ovzduší dostávají také jedovaté těžké kovy jako arsen či kadmium. Oxid siřičitý, vznikající zejména spalováním uhlí s vysokým obsahem síry, intenzivně dráždí sliznice a dýchací cesty.

Spalováním odpadů s obsahem plastových výrobků vyrobených z PVC vznikají dioxiny. Tyto látky jsou nebezpečné již ve stopových koncentracích. Dlouhodobé působení dioxinů vede k poškození imunitního a nervového systému, ke změnám endokrinního systému a reprodukčních funkcí. Některé studie prokázaly také jejich vliv na snížení inteligence, snížení schopnosti soustředění a vliv na chování (hyperaktivita u dětí). Jsou to látky, které se dlouhodobě kumulují v těle..

K foto: Topeniště, doprava i průmysl - ti všichni se podílejí na smogu.
Ilustrační foto: zdroj Arnika, autor Jan Kondziolka

Desatero správného vytápění

1. Spalujte v kotli pouze předepsané palivo
2. Provozujte kotel pouze na projektovaný výkon
3. Používejte kotel s vysokou účinností spalování
4. Pravidelně zajišťujte údržbu komínu kominíkem
5. Nespalujte odpad!
6. Zateplete stěny budov, střechu a podlahy, utěsněte dobře okna a dveře
7. V zimě větrejte krátce a intenzivně
8. Odstraňte překážky v cirkulaci tepla v interiéru
9. Instalujte pokojové termostaty
10. Regulujte vlhkost vzduchu na tepelnou pohodu např. pomocí odpařovačů vody


Strana 8

 Základní parametry rozpočtu města Ostravy na rok 2011 nastiňují vyrovnané financování

Rozpočet statutárního města Ostrava byl schválen zastupitelstvem města na jednání 15. prosince 2010. Přiložené tabulkové přehledy uvádějí základní parametry městského rozpočtu, který byl sestaven jako vyrovnaný v celkové výši 6 496 milionů korun.

Výše příjmů se pohybuje přibližně na úrovni loňského roku, daňové příjmy se odvíjejí od jejich očekávaného plnění k 31. prosinci 2010. Celkové zdroje upravuje financování, jehož největší část tvoří tvorba umořovacího fondu a převáděné nedočerpané prostředky roku 2010.

Struktura a členění celkových výdajů je promítnuta do tabulkové podoby a grafů. Běžné výdaje zahrnují výdaje jednotlivých odborů, neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, neinvestiční dotace městským obvodům, obchodním a jiným společnostem a dalším subjektům. Kapitálové výdaje představují investice města, a to jak realizované jednotlivými odbory magi¬strátu, tak formou dotací dalším subjektům. Pro městské obvody v dispozicích investičního rozpočtu jsou až do doby jejich konkrétního rozdělení rezervovány prostředky na rekonstrukce místních komunikací v celkové výši 81 mil. Kč a rekonstrukce školských zařízení ve výši 84 mil. Kč. Přílohou kapitálového rozpočtu je taktéž seznam akcí, u nichž se předpokládá financování prostřednictvím dotačních zdrojů EU a jejichž spolufinancování bude město zajišťovat z úvěrového rámce od Evropské investiční banky.

Blíže je možné se s rozpočtem města seznámit obdobně jako v minulých letech na webu www.ostrava.cz/jahia/Jahia/site/ostrava/ostrava/obcan/magistrat/odbory-magistratu/odbor-financi-a-rozpoctu/pid/1464.

Struktura příjmových zdrojů (v tis. Kč)

Daňové příjmy                                                     5 760 524
Nedaňové příjmy                                                    437 884
Kapitálové příjmy                                                    255 073
Přijaté dotace                                                          161 695
Příjmy celkem                                                      6 615 176
Financování celkem                                             -118 668
(Financování snižuje zdroje rozpočtu města o závazky města Ostravy představující splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů a přijatých půjčených prostředků dle uzavřených smluv a o tvorbu umořovacího fondu na úhradu emitovaných komunálních obligací, naopak navyšuje rozpočet o zapojení nedočerpaných prostředků roku 2010)
Celkem                                                               6 496 508

Struktura výdajů (v tis. Kč)

Běžné výdaje                                                      5 222 574
Kapitálové výdaje                                              1 273 934
Celkem                                                                6 496 508

Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím města (v tis. Kč)

Příspěvková organizace
Městská záchranná služba Ostrava                     32 796
Městská nemocnice Ostrava                                 30 541
Zoologická zahrada Ostrava                                  32 717
Národní divadlo moravskoslezské                     188 615
Divadlo loutek Ostrava                                             18 620
Janáčkova filharmonie Ostrava                              57 096
Knihovna města Ostravy                                          53 707
Ostravské muzeum                                                   20 574
Komorní scéna Aréna                                              14 824
Lidová konzervatoř a Múzická škola                       16 961
Středisko volného času Ostrava-Moravská Ostrava 908
Středisko volného času Ostrava-Zábřeh                    715
Středisko volného času Korunka                              1 396
Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba                       1 578
Domov pro seniory Kamenec                                  17 209
Domov Slunovrat                                                           6 614
Domov pro seniory Iris                                                 7 949
Domov Čujkovova                                                       20 406
Domov Korýtko                                                            18 863
Domov Magnólie                                                         10 012
Domov Slunečnice                                                      36 932
Domov Sluníčko                                                          15 022
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdr. postiž.         64 651
Centrum sociálních služeb Ostrava                         11 523
Dětské centrum Domeček                                         64 885
Celkem                                                                        745 114


Text k foto: Práce na stavbě obchodně-zábavního centra na Nové Karolině rychle pokračují. Ilustrační foto


Struktura běžných výdajů dle jednotlivých skupin (v tis. Kč)

Zemědělství a lesní hospodářství, v tom např.:                                                        16 737
útulek pro psy, ostatní veterinární péče, pomoc zvířatům                                       10 541
zabezpečení plnění rekreačních funkcí v příměstských lesích                                 5 256
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, v tom:                                              1 332 219
opravy a údržba komunikací, mostů a lávek, účelové opravy                                202 517
provoz městské hromadné dopravy                                                                       1 028 544
opravy kanalizací a vodovodů vč. čištění a kamerových prohlídek                         25 695
prezentace a propagace města                                                                                   38 588
dotace společnosti Ostravské výstavy, a. s.                                                              12 150
dotace společnosti Ostravský informační servis, s. r. o                                          12 455
Služby pro obyvatelstvo, v tom:                                                                                1 441 471
oblast školství, výchovy a vzdělávání včetně grantů a
příspěvků střediskům volného času, dětí a mládeže, stipendia                             33 304
kulturní činnost včetně grantů, kulturní domy                                                           432 343
tělovýchova a volnočasové aktivity mládeže v obl. sportu vč. grantů
sociální péče (prevence)                                                                                              269 174
zdravotnictví včetně Dětského centra Domeček                                                       124 969
opravy, údržba veřejného osvětlení a kolektorů
včetně spotřeby elektrické energie                                                                             119 400
komunální služby, územní rozvoj a plánování, demolice                                        192 460
výdaje za svoz a zneškodňování komunál. odpadu                                                  201 750
ochrana životního prostředí, monitoring                                                                         8 604
neinvestiční příspěvek Zoo Ostrava                                                                              32 717
Sociální věci a politika zaměstnanosti, v tom:                                                           304 780
oblast sociálních služeb a sociální péče (poradenství, výkon pěstounské péče, komunitní plánování, osobní asistence, pečovatelská služba, kontaktní centra, terapeutické dílny)                    28 930
domovy pro seniory, centrum pro zdravotně postižené,
centrum sociálních služeb                                                                                            269 551
Bezpečnost státu a právní ochrana, v tom:                                                                399 335
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, JSDH                                     32 283
Městská policie Ostrava                                                                                                350 497
Všeobecná veřejná správa a služby, v tom:                                                            1 728 022
činnost místní správy                                                                                                      593 481
zastupitelstva obcí                                                                                                              27 086
výdaje z finančních operací a pojištění                                                                        209 135
archivní činnost                                                                                                                   14 995
účelové a neúčelové dotace městským obvodům                                                     659 253
rozpočtová rezerva                                                                                                            200 000
Celkem (po konsolidaci - vyloučení převodů mezi fondy)                                     5 222 574


Struktura kapitálových výdajů dle jednotlivých skupin (v tis. Kč)

Zemědělství a lesní hospodářství                                                                                 0
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, v tom:                                        521 077
rekonstrukce místních komunikací a křižovatek
(např. rekonstrukce komunikací v městských obvodech, terminál
Hranečník, automatizovaný systém řízení městského silničního
provozu, cyklostezky, parkoviště)                                                                       170 567
pitná voda                                                                                                                 69 309
odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly                                   278 201
Služby pro obyvatelstvo, v tom:                                                                           541 054
rekonstrukce škol                                                                                                    84 000
dotace VŠB-TU na vybavení učeben a laboratoří                                               25 000
rekonstrukce a modernizace kulturních domů                                                  21 000
přemístění pobočky Knihovny města Ostravy na ul. 29. dubna                      10 000
veřejné osvětlení                                                                                                     34 915
protipovodňová opatření                                                                                         11 038
průmyslové a rozvojové zóny Mošnov, Hrušov                                                 139 825
výkupy pozemků                                                                                                       79 800
IPRM Budoucnost Vítkovic (rekonstrukce bytových domů)                               20 254
návratná finanční výpomoc - Divadlo loutek (přístavba)                                    68 109
dotace společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a. s. - městský stadion,
hala ČEZ Aréna                                                                                                        25 000
Sociální věci a politika zaměstnanosti, v tom:                                                    17 281
stavební úpravy a rekonstrukce domovů pro seniory                                         13 381
Bezpečnost státu a právní ochrana, v tom:                                                           55 569
Hasičský záchranný sbor MSK                                                                               25 000
revitalizace areálu kasáren Hranečník                                                                 20 500
Všeobecná veřejná správa a služby, v tom:                                                      138 953
investiční dotace městským obvodům do oblasti komunální a bytové          63 200
informační systém                                                                                                    23 250
rekonstrukce budovy Nové radnice včetně přístavby                                         15 000
Celkem                                                                                                                  1 273 934


Strany 10 a 11

co, kdy, kde ve městě

Moderní architektura od sousedů

Kabinet grafiky Galerie výtvarného umění nabízí až do 20. března pozoruhodnou výstavu pod názvem Vratislav 20/20 – architektura 1990-2010. Vernisáže 16. prosince se zúčastnili také zástupci polského města Vratislav, které podobně jako Ostrava usiluje o titul Evropské hlavní město kultury 2016.

Máte rádi klasický balet?

Špičkový klasický balet nabízí Dům kultury města Ostravy. Živé přenosy například z Velkého divadla v Moskvě přinesou 23. ledna představení Giselle, 8. února pak živý přenos baletu Caligula z Pařížské opery. Mimořádná nabídka tak doplňuje už třetí sezónu živých přenosů z newyorské Metropolitní opery, které pokračují 12. února Adamsovou operou Nixon v Číně.

Nohavica s polskými přáteli

Polský Teatr Korez Katowice uvede 31. ledna v DKMO hudební představení s názvem Kometa čili To neblahé 20. století, které co do návštěvnosti láme rekordy. Jarek Nohavica, o kterém to všechno je, se výjimečně do představení zapojí.

Zazpívají moravští učitelé

Tradiční lednové matiné Pěveckého sdružení moravských učitelů se v DK města Ostravy uskuteční 16. ledna. Připomene výročí skladatelů V. Kálika a A. Dvořáka, ale předvede i žalmy A. Tučapského, Janáčkovu Maryčku a další skladby.

Na co do Librexu?

Cyklus besed s názvem Moderní metody medicíny pokračuje v Librexu 18. ledna besedou s doktorem Pavlem Komínkem, přednostou ORL kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. O den později je připravena beseda k premiéře činohry NDM Velkolepost vyvolených. Český básník, publicista, scenárista, moderátor a překladatel doktor Ivo Šmoldas, člověk s mimořádně inteligentním humorem, se Ostravanům představí na besedě a autogramiádě 21. ledna.

Vesmír živě

Pozoruhodný stereoskopický pořad Virtuální vesmír Live mají zájemci možnost navštívit 22. a 29. ledna nebo 12. či 26. února ve Hvězdárně a planetáriu J. Palisy v Ostravě-Porubě. Vzhledem k velkému zájmu lze doporučit rezervační systém https://planetarium.vsb.cz/rezervace-verejnost a vstupenky si předem rezervovat.

V radnici o divadle

Ve foyer Radnice města Ostravy je až do konce ledna instalovaná výstava prezentující současnou činnost i repertoár Národního divadla moravskoslezského. Opera tu nabízí představení „Šárka/Ariadna“ a „Werther“, balet „Jú Tú, You too... Ty taky?“ a „Louskáček“, opereta pak muzikál „Marguerite“ a „Mamzelle Nitouche“ a činohra představení „Cenci“ a „Konec masopustu“. Výstava také upozorňuje na další premiéry probíhající sezony.

Vystoupí Szidi Tobias

Tato slovenská šansoniérka se svou skupinou nabídne koncert ostravským ctitelům 30. ledna v kulturním domě Akord. Představí písničky z nového CD s názvem Do vetra.

„Tančili za Ostravu“

Šest sólistů baletu Národního divadla moravskoslezského odletělo koncem prosince do Severní Ameriky, kde vystupovali na tradičních novoročních koncertech „Salute to Vienna“ pořádaných pravidelně ve dvaceti dvou městech. Ostravští tanečníci Olga Borisova-Pračikova, Barbora Kaufmannová, Jan Krejčíř, Michał Lewandowský, Rodiona Zelenkova a Lucie Skálová vystupovali spolu s tanečníky z Národního maďarského baletu v Budapešti, baletního souboru Kiev-Aniko z Ukrajiny, Městského baletního souboru ve Vídni a z baletního souboru St. Polten z Rakouska. Každoročně se této koncertní šňůry účastní i hudebníci a zpěváci z celé Evropy.

Grafika Fanise Ainacidise

Ostravský grafik řeckého původu Fanis Ainacidis vystavuje v Galerii Magna na Bieblově ul. v Moravské Ostravě. Představuje výběr grafik ze svého cyklu Galantní geometrie vytvořených technikou serigrafie. Výstava je otevřena v pracovní dny od 10.30 do 16.30 (pátek 9–14.30) do 16. února.

Skřivánek 2011

Dvacátý první ročník soutěže ve zpěvu lidových písní Skřivánek 2011 se uskuteční od 7. do 9. února v Kulturním centru Poruba. Do soutěže se mohou hlásit žáci základních a středních škol, výběr jedné písně je libovolný. Uzávěrka přihlášek je 3. února. Ti nejlepší si pak zazpívají na Koncertu vítězů 10. února. Ocenění postoupí do regionálního kola celostátní soutěže Zpěváček 2011.

Zajímavé přednášky

Středisko Nová Akropolis u Sýkorova mostu v Ostravě pořádá 19. ledna přednášku Keltové, 26. ledna pak přednášku s názvem Moc mysli nad hmotou.

Pobavte se v Parníku

Téměř denně nabízí klub Parník hodnotnou a zajímavou zábavu. Z lednové nabídky vybíráme např. vystoupení Ostravského dixielandu 18., Operetní polibky Vladimíra Brázdy 22. a neobvyklou bubenickou show 25. ledna s názvem Ve víru rytmů 6, kde vystoupí žáci ostravské ZŠ E. Marhuly a kapela Pineapple express.

V Atlantiku pestrý program

Ani klub Atlantik v centru Ostravy nepostrádá zajímavou nabídku. Setkání s výjimečnou osobností, vynikající tanečnicí a pedagožkou Jeanne Solan nabízí 18. ledna, pozoruhodnou přednášku s názvem Perly Indie a Nepálu tu pořádá Libor Bednář 25. ledna. Podrobné programy na www.klubparnik.cz a www.klubatlantik.cz.

Návštěvnost roste

V loňském roce navštívilo Galerii výtvarného umění v Ostravě (GVUO) celkem 102 807 lidí. Poprvé v historii se tak galerii podařilo překročit hranici 100 000 návštěvníků. Během roku 2010 se uskutečnilo 29 výstav, galerie připravila celkem 72 doprovodných programů, jenž navštívilo 6 396 lidí, a 386 vzdělávacích programů, kterých se zúčastnilo 5 734 dětí. 

 Ostravské ‚Hradčany‘ se začínají měnit

Památkově chráněné industriální území Dolní oblast Vítkovic má být v budoucnu klenotem města. Pro neopakovatelné charakteristické vizuální panorama se oblasti říká „Ostravské Hradčany“.

Projekt přeměny bývalého plynojemu v této lokalitě na víceúčelovou halu a konferenční centrum se už představil v mnoha sdělovacích prostředcích. Letos by měla být zahájena realizace. Společnost Vítkovice spolupracuje na vizi celé oblasti s Vysokou školou báňskou, konkrétně návrh centra v plynojemu je dílem současného snad nejznámějšího českého architekta Josefa Pleskota.

Dalším počinem v dolní oblasti je přeměna tzv. VI. energetické ústředny na interaktivní muzeum a budování prohlídkové trasy na vysoké peci č. 1. Do roku 2014 tu má vyrůst i nová budova interaktivního muzea „Svět techniky – Science and Technology Centre“ s plochou deset tisíc metrů čtverečních, jedna z největších institucí tohoto druhu na světě. Podstatnou část financí by měly zabezpečit evropské fondy. V chráněné industriální lokalitě má být v budoucnu také prostor pro galerii Chagall.

Zcela novým návrhem je dát v Dolní oblasti Vítkovic prostor také objektu Krajské vědecké knihovny, která podle několik let starého projektu měla vyrůst naproti Domu kultury města Ostravy, ale pro vysoké finanční náklady se neuskutečnila. (k)

K foto: Panorama Dolní oblasti Vítkovic patří k městu neodmyslitelně, příchozí odjinud industriální architektura někdy i šokuje, zejména její umístění téměř v centru města. Stejně jako v mnoha dalších evropských zemích se tento areál má proměnit v centrum kultury, vědy i zábavy. Starý plynojem uprostřed areálu čeká zahájení přestavby na multifunkční a kongresovou halu už letos.

Novinky v Akordu: ptejte se umělců

Dům kultury Akord připravuje každý rok pro své návštěvníky příjemné změny a novinky. Ředitelka Darina Daňková k tomu říká: „Snažíme se v Akordu kulturu lidem nejen přinášet, ale chceme Ostraváky do našeho dění také aktivně zapojit. Připravili jsme proto od ledna 2011 nové webové stránky, kam mohou lidé posílat dotazy na své oblíbené umělce, kteří u nás budou vystupovat. My otázky hostům zprostředkujeme a jejich odpovědi zveřejníme nejen v pravidelném měsíčním zpravodaji, ale také na webových stránkách.“ Ty jsou, jak je patrné, barevnější, přehlednější. K nahlédnutí také na www.dk-akord.cz. Další novinkou je mezinárodní soutěžní festival určený amatérským hudebním skupinám z Ostravska i Polska s názvem FAJN FEST CZ PL. Akord získal finance z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia. Amatérské hudební kapely mohou do května posílat své demosnímky na webové stránky www.fajn-fest.eu. Veřejnost svým hlasováním určí nejlepší kapelu. Odborná porota pak vybere dalších šest kapel, které natočí společné CD. Festival vyvrcholí koncerty pod širým nebem v září v Ostravě a v polském Rybniku. (d)

Čtyři držitelé Ceny Thálie v nejhranější Janáčkově opeře

Hvězdy na jevišti NDM

Po čtyři večery mají ostravští milovníci opery možnost vidět nejznámější, nejoblíbenější a doma i ve světě nejčastěji uváděnou Janáčkovu operu Její pastorkyňa. První mimořádné představení se uskutečnilo už 9. ledna, další jsou 17. ledna, 28. února a 6. března. Operu nastudoval v Ostravě už v roce 2004 režisér Michael Tarant, představení zaznamenalo obrovský úspěch, na festivalu Opera 2005 získalo pět cen, tzv. „Libušek“, ale i další ceny.

V novém nastudování se objeví v alternaci opravdové hvězdy operního nebe – Eva Dřízgová-Jirušová, Maida Hundeling, Eva Urbanová, Yvona Škvárová, Aleš Briscein, Luciano Mastro a Jan Vacík, 6. března se v představení vrátí na jeviště i Drahomíra Drobková, bývalá dlouholetá sólistka ostravské opery. „Její pastorkyňa nabízí skutečně mimořádné pěvecké výkony,“ říká hudební ředitel opery Národního divadla moravskoslezského Robert Jindra. „V Ostravě budou zpívat hned čtyři držitelé Ceny Thálie – Urbanová, Dřízgová-Jirušová, Škvárová a Vacík. Eva Urbanová navíc tuto prestižní cenu získala právě za roli Kostelničky v Její pastorkyni. Rád bych také upozornil na v Ostravě debutující německou sopranistku Maidu Hundeling, která loni zpívala například v milánské La Scale.“ (k)

Marguerite – nová epocha?

Strhující příběh romantické lásky zasazený do kulis Paříže roku 1942. Takový je děj muzikálu volně vycházejícího z románu Alexandra Dumase ml. Dáma s kaméliemi. Autoři přenesli příběh do válečné atmosféry pařížských salonů, kabaretů, jazzové hudby a protifašistického odboje hnutí La Résistance, kde se odehrává milostné vzplanutí kabaretní zpěvačky Marguerite a začínajícího jazzového pianisty Armanda.

Světová premiéra nové verze muzikálu Marguerite se uskutečnila 2. prosince 2010 v ostravském Divadle Jiřího Myrona. Hudbu napsal několikanásobný držitel Oscarů a hudebních cen Grammy Michel Legrand, autorem libreta je Alain Boublil, známý z legendárních muzikálů Les Misérables a Miss Saigon společně s francouzskou zpěvačkou a svou manželkou Marie Zamorou (pro tu byl původní muzikál napsán). Muzikál byl prvně uveden v roce 2008 v londýnském divadle Haymarket, ale pro jeho ostravské uvedení autoři sáhli ke kompletní proměně díla. „To je také důvod, proč je toto uvedení považováno za světovou premiéru nové verze tohoto muzikálu,“ říká Gabriela Haukvicová-Petráková, režisérka představení a šéfka souboru opereta/muzikál Národního divadla moravskoslezského.

Část ostravských divadelníků touží po zařazení mezi scény nabízející kvalitní muzikály. Po dlouhé úspěšné době ostravské operety by to mohlo přinést kýženou změnu i zlepšení repertoáru. Muzikál Marguerite je například hlasově i herecky kvalitní, stojí za zhlédnutí. Na éru skutečně profesionálních muzikálů si však Ostrava ještě asi počká. (k)

K foto: Alain Boublil se osobně zúčastnil loňských castingů a workshopů, spolupracoval i s režisérkou Gabrielou Haukvicovou-Petrákovou. Foto: NDM


Strana 12

 Ostravský autor – publicista, spisovatel, fotograf, novinář a velký obdivovatel přírody Štěpán Neuwirth:

‚Lidé by se měli více řídit vlastním úsudkem a pocitem zodpovědnosti…‘

o lidech s lidmi

„…z Fakultní nemocnice Ostrava Štěpán Neuwirth,“ tak bylo možné vidět a slýchávat tiskového mluvčího zmíněné nemocnice po jedenáct let z televizní obrazovky. Novinář, fotograf, publicista, spisovatel, obdivovatel krásné hudby, skalní ochránce a neúnavný ctitel přírody, ale i vztahu člověka k přírodě. Dalo by se říci – jeden z mála, kteří po celý život prosazují ta nejzákladnější pravidla soužití člověka a přírody a mimo jiné také – lidské slušnosti. V současné době a v našich zeměpisných šířkách – téměř pohádková, vymyšlená vlastnost.

„Militantní ekolog“

Tak ho svého času nazvali novináři. Právě za jeho oddanost ke všemu, co přírodu nepoškodí. Nesčetněkrát se snažil upozorňovat na nebezpečí a ohrožení zejména určitých druhů fauny při stavbě dálnice, mnohokrát ve svých publicistických a literárních dílech přibližoval lidem i dětem kouzelná tajemství přírody, především v jeho lokalitě nejvíce ctěné – chráněné krajinné oblasti Poodří, kterou, jak se říká, „zná nazpaměť“. Tento vztah vyjádřil v monografii s názvem Vyznání krajině vydané v roce 2001 nakladatelstvím Repronis k výročí vzniku CHKO Poodří. Literaturu pro děti a mládež obohatil například knihami Srna z olšového mlází, Smrt číhá v tůni, Paseka živých jelenů. Naposled v roce 2009 mu nakladatelství Librex vydalo pro děti titul Pohádky s vůní luk a lesů. Jeho první, autobiografický román Pazderna vycházel v Ostravském večerníku pod pseudonymem Roman Jiříkovský v roce 1978.

„Nimrod“ se nevylučuje

Mnozí tvrdí, že být ochráncem přírody a zároveň vášnivým myslivcem je skloubení ne zrovna příkladné. Naopak, myslivci patří právě k těm, kteří vědí, co příroda pro vyváženost potřebuje, a jsou v lesích dobrými hospodáři. Mysliveckou vášeň a dlouholeté zážitky z lesů a luk spojil Neuwirth v mnoha knížkách tzv. přírodní literatury – jmenujme tituly Povídky od loveckého krbu, Toulky nejen s kulovnicí, Ostroretky v proudu, Lovci v krajině divokých sviní či práce na antologiích Myslivecká vyznání a Z lesů, luk a strání. Na území Ostravska zůstává Neuwirth jedním z posledních žijících autorů se vztahem k přírodní literatuře.

Příroda a zdraví – to je jedno a totéž

Jako publicista spolupracoval Štěpán Neuwirth s početnými redakcemi, televizí i rozhlasem. I pro jeho osobitý projev a zjevné „džentlmenství“ se tak v 90. letech stal mluvčím fakultní nemocnice, ale poté ještě tři roky působil coby tiskový tajemník zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity. Svou práci obohatil literaturou faktu – v roce 2002 knížkou Tep nemocnice, která byla o rok později oceněna prestižní literární cenou E. E. Kische, v letech 2007 a 2008 pak upraveným titulem Puls nemocnice vydaným opět ostravským nakladatelstvím Repronis. Uznávaný lékař, profesor Pavel Pafko, mu tehdy napsal: „Vážený pane Neuwirthe, vždy jsem si myslel, že každý člověk by měl projít nemocnicí, aby si uvědomil životní hodnoty a nebyl malicherný. Pro ty, kteří tuto možnost neměli, by měla být Vaše knížka Tep nemocnice povinnou četbou.“ Lépe zhodnotit zmíněnou knihu snad ani nelze.

Člověka při její četbě mrazí v zádech; na ostří nože vypointované nemocniční příběhy napsané na základě skutečných případů musí zákonitě dát vyniknout jediné myšlence – skloňme se, buďme pokorní, zdraví a život je to jediné cenné, co máme. I tady Neuwirth vlastně precizně vystihuje úzké spojení člověka s přírodou, jsme přece její součástí.

Vyznání

„Když jsem psal román Pazderna, uvedl jsem ho mottem, jehož zásady mi byly rodiči vštěpovány od dětství – člověk se narodil člověkem proto, aby jím zůstal až do smrti. Nebylo-li tomu tak, pak jeho matka trpěla zbytečně… Za svůj život se však setkávám s tolika nemorálními lidmi, s tolika lháři a podvodníky, že jsem si musel připomínat toto motto a vzdorovat s jeho pomocí všem snahám o pokřivení svého charakteru. Přitom jsem si uvědomoval vlastní nedokonalost, vlastní chyby a omyly. Věřím, že jsem si zachoval svůj vztah ke slušným lidem, kterých přece jen není málo, ale především jsem si uchoval vztah k přírodě. Málokdo si uvědomuje, že člověk bez přírody nemůže existovat, ale příroda bez člověka ano…“

Výstava s názvem Svědomí země a národa o celoživotní tvorbě Štěpána Neuwirtha otevřená v listopadu v Galerii na cestách při Střední odborné škole dopravní v Ostravě-Vítkovicích (trvá až do února, doplněná fotografiemi Františka Hajnyše), vedla autora k dalšímu hodnocení: „Naše doba, pro mnohé tak úžasná raketovým rozvojem techniky a všech souvisejících vymožeností, se však vyznačuje destrukcí hodnot, které si lidstvo vybudovalo. Děti odmítají číst, jsou zhýčkané pohodlím a nepřipravené na to, co může přijít, ztrácí se vztah k seniorům, peníze jsou nepřemožitelnými vládci, lidé touží po nových a nových věcech, které ani nepotřebují, které jejich život nijak nezkvalitní… A to je zase důvod pobývat v náruči přírody, ta prostě přetrvá. Lidé by se měli více řídit vlastním úsudkem a pocitem zodpovědnosti. Vlastně je to velmi optimistické – vědět, že existence přírody i planety je jaksi nadčasová…“ Olga Kubačáková

K foto: Štěpán Neuwirth na vernisáži výstavy Svědomí země a národa Foto: Boleslav Navrátil


Strana 13

 Ostrava před sto lety: národnostní rozmíšky, špatné životní prostředí a chachaři

z archivu města

Rok 1911 byl desátým rokem starostování Gustava Fiedlera, který stál v čele města nejdéle ze všech ostravských starostů (1901-1918). Za jeho starostování zažila Moravská Ostrava nebývalý rozmach. On sám se věnoval zlepšení zásobování města pitnou vodou, rozvoji místních drah, modernizaci městské nemocnice, výstavbě německých škol apod. Rok 1911 by však asi neoznačil za nejúspěšnější ve své kariéře.

Sčítání lidu

Hned na počátku roku bylo české obyvatelstvo rozhořčeno výsledky sčítání lidu, které byly označeny za národnostní loupež. Celkový počet obyvatel byl 36 753 osob, z toho 17 620 Němců (48 %), 12 897 Čechů (35 %) a 5 217 Poláků (14 %). Oproti poslednímu sčítání v roce 1900 přibylo 7 583 Němců, 156 Čechů a ubylo 1 031 Poláků. „Za toto podvodné dílo je zodpovědný starosta dr. Fiedler, jeho zástupci a celá městská rada“, psal denní tisk. „Sta a sta učňů, služek, domovníků v německých domech, ač nejsou Němci, za Němce zapsáno. A jak zapsáni jsou obecní metaři a nádeníci, obyvatelé městského chudobince, s nimiž by se starosta dr. Fiedler německy nedomluvil, ani kdyby od toho závisel celý jeho život? Byli zaneseni za Němce.“

Životní prostředí

Velkým problémem tehdy bylo silně znečištěné životní prostředí. Co z toho, že Moravská Ostrava byla zařazována mezi moderní města v rakouské říši rostoucí s amerikánskou rychlostí. Co z toho, že jí novostavby svou výstavností dodávaly rázu velkoměsta. Vše kazila jedna zvláštnost: „V řečišti Ostravice teče tekutina hnijící, jako inkoust černá, z níž šíří se otravný zápach. Dále protékají městem dvě strouhy – mlýnská a valchařská. Protékají obydlenou částí města a omamující zápach z nich šířený bije přímo do nosu. Ani mrchoviště nemůže být ve středu města větší zdravotnickou závadou, jako jsou tyto dvě stoky. Obecní zastupitelstvo neučinilo dosud rázných kroků, aby byly obě stoky zasypány. Velké ohledy na velkozávody, k jejichž potřebě strouhy ty slouží, jsou na vině.“

Zločinnost a alkoholismus

Ostravská radnice nebyla ušetřena kritiky ani při probírání dalšího velkého nešvaru tehdejší Ostravy – zločinnosti a alkoholismu. Přepadení, krádeže, loupeže prý byly na denním pořádku a nikde nebylo možno potkat „…tolik lidí tak pochybného exteriéru, jako na Ostravsku. A také tolik opilců, jako zde. Navíc přímo od radnice vede Velká ulice. Je to pravý typ starého židovského ghetta. Temnota, nečistota, těsnota. A v domech Velké ulice nalézají se hospody nebo dokonce kořaleční špelunky nejhoršího řádu. Nedaleko radnice bují prostituce. V putyce U Ojczyzny nebo Port Arturu obsluhují číšnice, jejichž hlavním výdělkem není ani pevný plat, ani spropitné, nýbrž prodávání těla. Mimo to jsou při tom hosté, kteří do těch brlohů zapadnou, nejrafinovanějším způsobem okrádáni.“

Za několik měsíců však redaktoři přece jen jásali, neboť „Těžké dny přišly na ostravské chachary, potulné prostitutky a podlostí se živící existence. Jejich útočiště, pověstná putyka Ojczyzna, byla úředně uzavřena. Neustálé pračky, krádeže, které v tomto doupěti byly na denním pořádku, přiměly konečně úřady k tomu, že pelech ten úředně zavřely.“

Pilný obecní výbor a představenstvo

Třicetičlenný moravsko-ostravský obecní výbor a desetičlenné obecní představenstvo zasedaly v roce 1911 podle potřeby týdně nebo jednou za měsíc. Počet projednávaných záležitostí byl značný a probíraná tematika pestrá: zvýšení obecní daně ze psů, odkoupení pozemků pro rozšíření hřbitova, účast na automobilových závodech Ostrava–Opava, zřízení přechodu přes dráhu ve Stodolní ulici, stanovení ceny zmraženého masa z Argentiny, nesouhlas se zřízením české univerzity v Brně atd. Kuriozitou bylo jednání o „Opatření proti dlouhým jehlicím v dámských kloboucích. Aby zabráněna byla možnost zranění jehlicí vyčnívající z dámského klobouku, vydá obec nařízení, aby hroty na jehlicích opatřeny byly bezpečnostními kapslemi. Neuposlechnutí tohoto nařízení bude stíháno pokutou 20 K.“ Jednání obecních radních a zastupitelů byla pečlivě sledována a podrobována kritice. Antonín Barcuch

K foto: Starosta Moravské Ostravy v letech 1901 až 1918 advokát dr. Gustav Fiedler.

K foto: Inzeráty z dobového tisku


Strana 14

Vysloužilé elektrospotřebiče do červených kontejnerů

Nový typ kontejneru na tříděný odpad bude sloužit občanům v Ostravě i v dalších městech a obcích Moravskoslezského kraje. Do červených nádob mohou lidé vkládat vysloužilé elektrospotřebiče, například mobilní telefony, klávesnice, rychlovarné konvice a další drobné elektrospotřebiče. Kromě zabezpečeného otvoru pro elektrospotřebiče mají kontejnery také integrovaný box pro vhození použitých baterií a monočlánků. Červené kontejnery neziskové společnosti ASEKOL (v Ostravě jich bude 77), budou mít stejně jako ostatní nádoby na tříděný odpad zajištěn pravidelný svoz. Nákup kontejnerů je financován ze 60 % z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR a ze 40% firmou spol. Asekol s. r. o. Odevzdané elektrozařízení zpracovávají tělesně postižení lidé. V areálu společnosti OZO v Ostravě funguje chráněná dílna Charity svatého Alexandra, která má na starosti zpracování elektroodpadu z Ostravy a dalších 33 měst a obcí v Moravskoslezském a Zlínském kraji. V chráněné dílně našlo zaměstnání celkem 20 lidí s tělesným postižením, pracují ve dvousměnném provozu. Elektrospotřebiče rozebírají na jednotlivé díly, které dále třídí. Zvlášť se oddělují plasty, dřevo, kabely, železo, ale také barevné kovy jako měď, hliník nebo zlato. Pouhých 15 % odpadu ze starých elektrozařízení není možné dále recyklovat. (vk)

Bezdomovci mají kde spát

Zima opět žene lidi bez střechy nad hlavou do přechodných přístřešků, která provozuje Charita Ostrava, ale i jiné instituce.

V Charitním domě sv. Františka v Sirotčí ulici v Ostravě-Vítkovicích může nocovat 68 lidí bez domova. Dům prošel loni rekonstrukcí, podařilo se navýšit počet lůžek. Lidé se tu mohou i osprchovat. Rekonstrukce si vyžádala náklady téměř 11 milionů korun, 90 procent z toho byly peníze z evropských fondů, zbytek uhradila charita z veřejné sbírky, darů a vlastních prostředků. Také vítkovické noční centrum v Charitním domě sv. Benedikta Labre pojme až 40 lidí, otevřeno bylo 3. ledna. V Ostravě žije zhruba 500 bezdomovců, z toho 15 procent tvoří ženy. Azyl v podobě nouzových lůžek a jídla jim ve městě nabízejí i nestátní neziskové organizace, ty jsou schopné v krutých mrazech ubytovat až 500 lidí, nabízejí rovněž poradenství. V zimě také objíždí místa, kde bezdomovci přespávají, speciální hlídka tvořená pracovníkem Armády spásy a sociálním pracovníkem města, nabízejí teplé pití, deky i rady. Ostrava loni investovala přes 16 milionů korun do této oblasti, většinu právě dostaly neziskové organizace. (d)

Co je nového v zoo?

Z ostravské zoologické zahrady odcestovala mladá samička tygra ussurijského Duffy narozená v červnu 2008 do Zoo Peaugres ve Francii. Duffy několik dnů před odjezdem trénovala nástup do transportní bedny tak, aby nebylo nutné ji uspat. Pro zvířata je to méně stresující a bezpečnější. Během několika minut byla v transportní bedně a poté se vydala na cestu. Tygřice dorazila do svého nového domova v pořádku.
Transportní firma zpáteční cestu využila pro dovoz samce supa bělohlavého ze Zoo Münster do Ostravy. Nový samec by si mohl padnout do oka s jednou z ostravských samiček a vytvořit tak harmonizující pár.
Pavilon indických zvířat v ostravské zoologické zahradě prošel výraznou proměnou. Část vnitřních mříží byla vyměněna za bezpečnostní sklo, návštěvníci lépe pozorují lvy či levharty z bezprostřední blízkosti. V návštěvnické části byly zajímavě renovovány podlahy – se stopami zvířat. Peníze na úpravy poskytla Nadace ČEZ ve výši 100 000 Kč. Ta už dříve podpořila ostravskou zoo částkou přes 1,3 mil. Kč na řadu úprav vedoucích k odstraňování bariér pro handicapované občany, ti dostávají zdarma k dispozici i speciální mapy upravených tras. (šk)

K foto: Mládě supa bělohlavého Snímky: Zoo Ostrava

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice, 596 967 288, www.mpostrava.cz, od úterý do neděle 10–17 hodin

BART

– 6letý pes, kříženec velkého vzrůstu. V útulku je od konce srpna loňského roku. Je to klidný, pohodový pes, svým zjevem budí respekt, je vhodný na zahradu i do bytu. Může žít u starších lidí, nemá nijak velké nároky na pohyb.

NAOMI

– 8letá fena, kříženec německého ovčáka. Byla nalezena počátkem září minulého roku v Ostravě-Mariánských Horách. Je to ostražitá fenka většího vzrůstu, dobrý hlídač, ale také velký mazel. Není vhodná k dětem, spíše na zahradu než do bytu.

TERKA

– 2,5 roku stará fenka, kříženec malého vzrůstu. V útulku od srpna minulého roku, nalezena byla v Ostravě-Přívoze. Je to přítulná fenka, asi však nemá dobré zkušenosti s dětmi, vyhýbá se jim. Může žít v bytě i na zahrádce, nejlépe by jí bylo u starších lidí.

BERTÍK

– 6letý pejsek, kříženec malého vzrůstu. Sympatický jedinec, vhodný na zahrádku, nemá moc rád manipulaci a není vhodný k dětem. U starších lidí, kteří ho budou vodit na procházky, nebude problém. Potřebuje trochu času na soužití.


Strana 15

Vstupenky jsou už v prodeji

Prostřednictvím více než tří stovek prodejních míst sítě Ticket Art byl spuštěn předprodej vstupenek na 8. mistrovství Evropy v atletice do 23 let, které se na Městském stadionu ve Vítkovicích uskuteční od 14. do 17. července 2011.

Kdo si lístky pořídí v předprodeji do 14. června, může počítat s výraznou slevou a samozřejmě také může vybírat z těch nejlepších míst. Například čtyřdenní vstupenka na krytou tribunu nyní stojí 600 korun, v úvodní den šampionátu bude o 200 korun dražší. Podobně u jednodenní vstupenky do ochozů bude rozdíl 50 korun (70–120 Kč). Druhá cenová hladina bude platit od 15. června do 13. července, v době konání ME přijde na řadu maximální výše vstupného.

„Permanentky vyjdou fanoušky výhodněji. V předprodeji budou také čtyřdenní VIP vstupenky na hlavní tribunu. V jejich ceně, nyní 700 Kč, během ME 1 000 Kč, bude vedle těch nejlepších míst k sezení i drobné občerstvení,“ uvedl výkonný ředitel organizačního výboru šampionátu Oldřich Zvolánek.

Vstupenky pořízené v předprodeji umožní divákům vstup na slavnostní koncert v centru Ostravy, kde by 13. července měly vystoupit skupiny Monkey Business a The Tap Tap. Vedle toho se majitelé lístků budou moci bavit v atletickém městečku, které vznikne v areálu vítkovického stadionu. (bru)

Kdo přeskočí Ostravskou laťku?

Šestý ročník Ostravské laťky slibuje v pátek 21. ledna v multifunkční hale u vítkovické ČEZ Arény znovu výbornou atletickou podívanou. Přijede kompletní domácí výškařská špička, na startovní listině bude řada zvučných jmen ze zahraničí.

Pořadatelům z SSK Vítkovice už potvrdili účast oba nejlepší čeští závodníci Jaroslav Bába a Iva Straková. Prvenství z minulých dvou ročníků bude obhajovat Rus Andrej Těrešin, mezi favority bude jistě patřit také Viktor Šapoval z Ukrajiny. Pro loňskou vítězku Strakovou bude největší konkurencí výborná ukrajinská výškařka a vícebojařka Natalia Dobriňská, možná Carolina Dresslerová z Německa. Vyloučit se nedají ani překvapení od některé z výškařských nadějí. Program Ostravské laťky zahájí ve 13 hodin závody mládeže. Hlavní program odstartují ženy v 16, muži v 18 hodin. Akci finančně podpořilo město Ostrava a obvod Moravská Ostrava a Přívoz. (vi)

Studenti o památkách

Obchodní akademie v Porubě se zapojila do projektu „Comenius – Partnerství škol v rámci celoživotního učení“ s názvem „Objektive des Weltkulturerbes UNESCO in Europa“. Grant přidělený škole Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy je dvouletý, komunikace probíhá v němčině. Cílem je poznání památek, získání povědomí o způsobu života v partnerských zemích aj. Studenti připravují multimediální prezentace, euroatlasy objektů UNESCO, dokumenty a webové stránky. Porubská Obchodní akademie nedávno hostila studenty a pedagogy ze zahraničí. Garantka projektu Zuzana Šafránková pro ně připravila pestrý program s návštěvou památek UNESCO v Praze, Žďáru n. S., Třebíči a Kroměříži. Hosté obdivovali také pamětihodnosti Ostravy. (MK)

Soutěž o titul Dům roku 2010

V prosincovém vydání Ostravské radnice jsme obšírně informovali o soutěži o titul Dům roku 2010. Připomínáme, že byla vyhlášena pro investory novostaveb nebo rekonstrukcí budov na území města dokončených v letech 2009 a 2010. Budovy zkolaudované v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010 může přihlásit do soutěže pouze jejich investor. Přihlášky musí být převzaty podatelnou MMO nejpozději do 14.00 hod. v pátek 25. února 2011. S titulem je spojena finanční cena 300 tis. Kč a udělení bronzové plakety. V pořadí druhé vyhodnocené dílo získá odměnu ve výši 150 tis. Kč. Kromě titulu Dům roku a odměny za umístění na 2. místě má Rada města Ostravy právo na doporučení soutěžní komise udělit dalším budovám čestná uznání. Přihlášku do soutěže je možné stáhnout z internetových stránek města Ostravy www.ostrava.cz. Bližší informace o soutěži lze získat u sekretáře soutěže ing. arch. Kamila Mojžíška,
e-mail: kmojzisek@ostrava.cz, tel.: 599 442 482. (r)

Atleti pro školy a školky

Projekt Českého atletického svazu „Atletické školky a přípravky“ vyvrcholil 14. prosince v Radnici města Ostravy. Zástupci základních a mateřských škol převzali z rukou náměstka primátora Martina Štěpánka a předsedy ČAS Libora Varhaníka sady nářadí a náčiní pro všeobecnou pohybovou průpravu žáků.

Cílem programu je podpořit sportovní přípravu dětí od 5 do 11 let. Přitom nejde o specializaci. Základem je všestranný pohyb ve stylu „běh, skok, hod“. Jednu z forem pomoci české atletiky sportovní výchově dětí představují sady atletického nářadí a náčiní. Obsahují např. žíněnku, míče, obruče, barevné mety, kužele, švihadla aj. Pomůcky budou využívat děti ze základních škol Zelená a Matiční v Moravské Ostravě, základní a mateřské školy Dvorského v Hrabůvce a Ukrajinská v Porubě, Gavlase na Dubině.
Náměstek primátora Martin Štěpánek při té příležitosti vyzvedl péči Českého atletického svazu o nejmladší generaci. Ocenil, že Ostrava byla vybrána jako pilotní město spolu s Ústeckým krajem. Projekt „Atletické školky a přípravky“ Ostrava podpořila částkou 800 tisíc korun. (vi)

K foto: Náměstek primátora Martin Štěpánek (uprostřed) a předseda ČAS Libor Varhaník předávají atletické náčiní ředitelce ZŠ Matiční Dagmar Hrabovské. Foto: Libor Vidlička

město podporuje

ŠTĚPÁNSKÝ BĚH.

Vytrvalci se vánoční Porubou vydali na 15 km trať 33. ročníku Štěpánského běhu. Vítězi hlavních kategorií se stali Bitala z LBK Kopřivnice a Schorná z Úpice. Ve věkových skupinách vyhráli Baláž, Filip a Čižmar. Pořadatelem akce byla TJ Liga 100 Ostrava.

NA CESTĚ DO PLAY OFF.

Hokejisté HC Vítkovice Steel rozhodnou v závěrečné fázi základní části Tipsport extraligy, z jaké pozice vstoupí do play off. Příští program v ČEZ Aréně: 16. 1. (17) Vítkovice–Litvínov, 21. 1. (17.30) Vítkovice–Karlovy Vary, 30. 1. (17) Vítkovice–Kladno, 4. 2. (17.30) Vítkovice–Brno.

POD VYSOKOU SÍTÍ.

Tradiční účastník Uniqua extraligy volejbalistů DHL Ostrava zve do haly SAREZA na Přívozské ulici na derby DHL–Slávia Havířov. Poprvé 22. 1. a na stejného soupeře hned za týden 29. 1. Začátky v 17 hod. Ženy Mittal Ostrava přivítají v hale na Varenské tyto extraligové soupeřky: 22. 1. Mittal–Olymp Praha, 29. 1. Mittal v. Přerov, 5. 2. Mittal–Střešovice. Začátky v 17 hod.

WOOW PROTI FBC.

Program obou ostravských účastníků mužské Fortuna extraligy SC WOOW Vítkovice a FBC Remedicum: 22. 1. (17.15) Vítkovice–Pardubice (Městská hala Dubina), 26. 1. (19.15) Vítkovice–FBC (MH Dubina), 30. 1. (17) FBC–Brno (SAREZA Přívozská).

TVRZ JMÉNEM TATRAN.

Basketbalisté NH Ostrava budou v příštích týdnech hrát hlavně venku a kvůli lichému počtu klubů v Mattoni NBL také pauzírovat. V „Tatranu“ je tak uvidíme jen 22. 1. (17.30) proti Brnu. Na další zápasy mohou ostravští fanoušci basketu jít až v únoru. (vi)


Strana 16

Ohlédnutí Ostravské radnice za významnými událostmi roku 2010 ve statutárním městě Ostravě

Kulturní metropolí je Ostrava i bez titulu

LEDEN

První ostravské miminko roku se narodilo ve Fakultní nemocnici. Jmenuje se Tomáš Kantor | Začala kampaň „Uč se jazyky“ | Ředitelem Národního divadla moravskoslezského se stal Jiří Nekvasil | Ostrava se představila na veletrhu cestovního ruchu Vacantiebeurs v Utrechtu (Niz.) | Primátor Petr Kajnar vyzval ministra dopravy, aby zrušil zpoplatnění ostravské části dálnice.

ÚNOR

Prezident Václav Klaus vyznamenal v Nové radnici msgre. Josefa Veselého Řádem T. G. Masaryka | Multi Development začal po 1,5leté odmlce stavět na Nové Karolině obchodně-zábavní centrum | Ostrava vyhlásila mezinárodní urbanistickou soutěž na Klastr Černá louka, pilotní projekt kandidatury na Evropské hlavní město kultury 2015 | Do prvních tříd ZŠ rodiče zapsali 3 470 prvňáčků.

BŘEZEN

Ostrava jako první město v ČR nakupuje prostřednictvím elektronických aukcí | Ostravským sportovcem roku byla vyhlášena atletka Kateřina Cachová, nejlepším kolektivem se stali florbalisté Vítkovic | Ostrava se představila na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM v Cannes (Fr.) | Město vydalo 50 souborů map Ostravy pro nevidomé a slabozraké.

DUBEN

Město pořádalo v Nové radnici konferenci o kvalitě ovzduší | Ostravská univerzita získala akreditaci pro zřízení lékařské fakulty | Den otevřených dveří Ostrava dokořán !!! přilákal do Nové radnice a na další místa ve městě přes 5,5 tisíce návštěvníků | Tři nové trolejbusy pro MHD vyjely z vozovny na Sokolské | Petr Kajnar pokřtil Bílou knihu ostravské kultury.

KVĚTEN

Povodeň poničila v obvodech Slezská Ostrava, Martinov a Třebovice na 260 budov | Město Ostrava podalo žalobu na stát kvůli znečištěnému ovzduší | Janáčkova filharmonie s dirigentem Zdeňkem Mácalem zahájila XXXV. Janáčkův máj | V hlavním městě jsme se v rámci kandidatury na EHMK 2015 představili s pořadem „Ostrava v Praze“ | Hvězdou 49. Zlaté tretry byl sprinter Usain Bolt.

ČERVEN

Navigace v rámci Inteligentního dopravního systému informuje řidiče o volných parkovištích | Výstava fotografií „Ostrava město mé doby“ zahájena v Bruselu | Čestným občanem Ostravy se stal lékař Jiří Kandus. Ceny města in memoriam byly uděleny spisovateli Janu Balabánovi a letci Jiřímu Královi | Zveřejněno „Konkrétní opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města“ | Ostrava vložila prvních 5 mil. Kč do Fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším.

ČERVENEC–SRPEN

Začala demolice nevzhledného svinovského plata | Domem roku 2009 byla vyhlášena budova společnosti Elstav ve Vítkovicích | Kulturní Ostrava, to byly festivaly Colours of Ostrava, Shakespearovské slavnosti, Folklor bez hranic a Léto !!! | Na linku č. 38 vyjel první ostravský elektrobus | Ministr dopravy Vít Bárta ohlásil zastavení výstavby nebo přípravy projektů několika významných dopravních staveb v Ostravě a regionu.

ZÁŘÍ

Ostrava neuspěla s kandidaturou na EHMK 2015. Porota dala přednost Plzni | Dny NATO v Ostravě přilákaly 185 tisíc diváků | V ČEZ Aréně se konaly ME ve stolním tenisu a MS v basketbalu žen | Novou expozici „Čitván“ otevřeli v zoo | Imatrikulací prvních studentů se otevřela Lékařská fakulta OU | Primátor Ostravy odeslal dopis ministru dopravy protestující proti zastavení dopravních staveb.

ŘÍJEN

Výsledkem komunálních voleb je nové 55členné zastupitelstvo města se zástupci pěti stran (ČSSD, ODS, Hnutí Ostravak, KSČM a TOP09) | Otevřeno Centrum bezpečné jízdy pro trénink řidičů | Ostravským seniorem roku se stal 87letý Jiří Eliáš, herec, který přežil Osvětim | Knihovna města Ostravy byla vyhlášena nejlepší městskou knihovnou v ČR | Nová radnice oslavila dnem otevřených dveří a ohňostrojem 80 let své existence.

LISTOPAD

Ustavující zastupitelstvo města zvolilo staronovým primátorem Petra Kajnara (ČSSD). Po třech náměstcích primátora mají ČSSD a ODS, jejichž členové tvoří také 11člennou radu města | Po medicích má Ostrava díky fakultě Panevropské vysoké školy také první studenty práv | Zápas tenisových legend Ivana Lendla a Björna Borga byl ozdobou exhibice Advantage Tennis v ČEZ Aréně.

PROSINEC

Městská policie Ostrava se z Hlubinské ulice přestěhovala do nového Integrovaného bezpečnostního centra na Nemocniční ulici | V Ostravském muzeu začala výstava o době Jana Lucemburského | Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet města na rok 2011 ve výši 6,497 miliardy korun | Atrakcí tradičních Vánočních trhů na Masarykově náměstí se stalo Vánoční kluziště | Ve dnech 22.-26. 12. jezdila ostravská MHD po vyhlášení smogové regulace poprvé bezplatně. (vi)