Květen 2016

Květnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Strana 1

Památka a odkaz hrdinů nesmí být zapomenuty


Poslední dubnovou sobotu jsme si u Památníku Rudé armády v Komenského sadech připomněli 71. výročí vítězné Ostravsko-opavské operace, která přinesla svobodu městu a jeho obyvatelům po šesti­leté německé okupaci.

Vojenské pocty hrdinům vzdala jednotka Armády České republiky Moravskoslezského kraje, příslušníci Čestné stráže AČR, Vojenská hudba Olomouc a při nízkém přeletu dvo­jice stíhaček Jas 39 Gripen.

V úvodu řečníci, osvobodi­tel Ostravy plukovník Bedřich Opočenský, ostravský primátor Tomáš Macura, náměstek krajského hejtmana Josef Babka a velvysla­nec Ruské federace v ČR Alexander Zmejevskij, připomněli události roku 1945 i jejich odkaz pro dnešek. Delegace pak položily věnce a kytice k památníku. Ostravu reprezento­vali primátor, jeho náměstci Iveta Vozňáková, Zbyněk Pražák a radní Libor Folwarczny, starostové a před­stavitelé vedení městských obvodů.

Památce válečných hrdinů se poklonili také veteráni a bojov­níci za svobodu, zástupci konzulátů Polska a Ruska, Armády ČR, policie, politických stran, hosté z partner­ského města Gaziantep (Turecko) aj.

V předvečer výročí osvobození Ostravy se v Divadle Antonína Dvořáka konal Koncert svobody pořádaný městem a krajským vo­jenským velitelstvím. V jeho úvodu promluvili primátor Tomáš Macura, ředitel KVV Ostrava plukovník Jaroslav Hrabec a místopředseda Čs. obce legionářské plukovník Václav Kuchyňka. V programu vy­stoupili zpěváci Monika Absolonová, Patricia Janečková, Barbora Šedivá, Tomáš Savka, houslistka Veronika Panochová a další v doprovodu Ústřední hudby Armády ČR. (vi)

Nový investor pro zónu


Do strategické průmyslové zóny v Mošnově, kterou vlastní město Ostrava, vstupuje další investor. V prv­ním pololetí příštího roku tu začne sta­vět továrnu na výrobu špičkových ocelí a superslitin s pokročilou mikročisto­tou a chemickou homogenitou akciová společnost Vítkovice – výzkum a vývoj – technické aplikace. Smlouvu svými podpisy stvrdili 27. dubna v Radnici statutárního města Ostravy primátor Tomáš Macura a zástupce investora Jiří Režnar.

„Pro mne je to dvojnásobně dobrá zpráva, protože vedle zahraničních in­vestorů se do zóny nastěhuje česká spo­lečnost, která navazuje na know-how a technologie vzniklé v tomto regionu, na tradici hutní výroby obohacenou o poznatky nejnovější vědy a výzkumu, a která intenzivně spolupracuje s míst­ními výzkumnými pracovišti včetně Vysoké školy báňské – Technické uni­verzity Ostrava. Je to přesně ten typ podnikání, který bychom chtěli pod­porovat, ta symbolická spojnice mezi průmyslovou minulostí tohoto regi­onu a budoucností, která je ve vědo­mostní ekonomice,“ uvedl primátor Tomáš Macura.

Výrobní hala, která by měla být dokončena v roce 2018, bude zabí­rat zhruba 14 tisíc m2, areál celé to­várny s obchodním názvem Maestoso Advanced Materials bude činit 2,5 hek­taru. Investice do nového závodu, je­hož součástí bude i vývojové praco­viště na výzkum a vývoj ušlechtilých ocelí a slitin, dosáhne hodnoty té­měř 650 milionů korun. Část nákladů bude hrazena z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurence­schopnost. V první fázi najde v továrně práci 35 lidí, po najetí všech technologií bude pracovní kolektiv tvořit 45 děl­níků, 5 techniků a 10 obchodních zá­stupců a členů managementu, celkem 60 osob. Ročně firma plánuje vyrá­bět v Mošnově zhruba 5 tisíc tun spe­ciálních materiálů pro použití v le­tectví, námořní a automobilové do­pravě, které se do České republiky za­tím pouze dovážejí. (bk)


Strana 2

Ostrava poslala do Gaziantepu peníze na péči o děti syrských uprchlíků

Dar pro partnerské město z Turecka


Na návštěvu Ostravy přijela delegace partnerského města Gaziantep z Turecka. Hosty vedené Denizem Kökenem, gene­rálním tajemníkem magistrátu a prezi­dentem tamější průmyslové zóny, přiví­tal 29. dubna v budově radnice primátor Tomáš Macura. Oba představitelé po­depsali smlouvu o poskytnutí finanč­ního daru Ostravy městu Gaziantep ve výši 300 tis. korun, určeného na péči o děti syrských uprchlíků. Těch je v té­měř dvoumilionové metropoli stejno­jmenného regionu u syrských hranic asi 300 tisíc; dětí je mezi nimi 100 tisíc. Gaziantep jim vedle základní péče posky­tuje navíc i možnost vzdělání.

Dar pro město Gaziantep navazuje na dřívější příklady humanitární pomoci. Například v roce 2013 Ostrava poskytla finanční dar ve výši 2 mil. korun českým městům stiženým ničivými povodněmi, pro německé partnerské město Drážďany vyčlenila částku 10 tisíc eur. (kv)

Pohotovost zůstává v MNO


Městská nemocnice Ostrava (MNO) bude i nadále provozovat lékařskou pohotovostní službu pro dospělé, zubní pohotovost a dětskou poho­tovost. Příslušnou smlouvu pode­psala s Moravskoslezským krajem 28. dubna. Pokud jde o ordinační hodiny, dochází k jediné změně. V pracovních dnech je lékařská po­hotovost pro dospělé poskytována od 17 hodin odpoledne do 5 hodin ráno. U ostatních pohotovostí se časy nemění. Dětská pohotovost je v pra­covních dnech v provozu od 15.30 do 6.30, zubní od 18 do 6 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích je pohotovostní služba nepřetržitá.

MNO byla jediným zdravotnic­kým zařízením, které se přihlásilo do krajem opětovně vypsaného vý­běrového řízení. „Uvědomujeme si, že tuto službu provozujeme v Ostravě a její spádové oblasti jako jediní a přestože ji zajišťujeme často s vypětím všech sil, cítíme jako po­vinnost vůči občanům ji poskyto­vat,“ uvedl zastupující ředitel MNO Josef Grochol. (dr)

Vyšel magazín METROPOLITAN


První letošní vydání Ostrava Metropolitan Magazine je na světě. Z titulní stránky se usmívá ředitelka festivalu Colours Zlata Holušová, která redakci poskytla ex­kluzivní rozhovor. Náměstek primátora Michal Mariánek se v editorialu ohlíží za rekonstrukcí katedrály Božského Spasitele a otevřením chráněného byd­lení ve Čtyřlístku. Uvnitř se dočtete např. o pavilonu Evoluce v zoo, kulturu zastu­puje pozvánka na Janáčkův máj, sportu dominuje nová atletická hala. Metropolitan je zdarma k dostání v pobočkách OIS, na vrátnicích a informacích radnice, ve sto­janu Ke čtení!!! u infostánku v OC Futurum a elektronicky na www.ostrava.cz. (vi)

Ze zasedání zastupitelstva města Ostravy


Situace v oblasti kriminality na území města Ostravy se vloni zlepšila a nijak zvlášť se neodlišovala od stavu v ostat­ních velkých městech ČR. Na 16. zase­dání Zastupitelstva města Ostravy, které se uskutečnilo 13. dubna v Nové radnici, o tom informoval ředitel Městského ře­ditelství policie Ostrava René Dočekal.

Policie ČR evidovala loni v Ostravě 12 479 trestných činů, což je nejméně za posledních více než 20 let. Pokles byl zaznamenán zejména v majetkové a tzv. pouliční kriminalitě. Objasnit se povedlo 4790, tj. 38,38 % evidovaných trestných činů. Jde o nejlepší výsledek od roku 2006. Na páchání trestné čin­nosti se podíleli hlavně muži (85 %), ze­jména recidivisté (63 %).

Dopravní nehodovost byla srov­natelná s rokem 2014. Celkem poli­cisté řešili 2824 dopravních nehod, tj. o 98 více než v roce předchozím. Zemřelo při nich 8 osob (o 5 méně než v roce 2014), těžce bylo zraněno 38 osob (o 8 méně než předloni). Lehká poranění si odneslo 517 osob – oproti 484 osobám v roce 2014.

Zlepšení bezpečnosti zaznamenala loni i městská policie. Jak uvedl její ře­ditel Zdeněk Harazim, strážníci řešili 40 463 událostí, tj. o 2690 méně než v roce 2014. Počet zjištěných a řešených přestupků naproti tomu vzrostl o 16 942 na 77 366 případů. Zhruba z poloviny šlo o přestupky na úseku dopravy a proti ve­řejnému pořádku.

Vedle obvyklé agendy zastupitelstvo na svém dubnovém zasedání projednalo a schválilo transformaci galerie moder­ního umění Plato, která v současné době funguje jako kulturní aktivita placená z dlouhodobého grantu, na novou sa­mostatnou organizaci města. Pevné in­stitucionální ukotvení zvýší prestiž ga­lerie a umožní jí zapojovat se do mezi­národních dotačních programů. Spolu s právní subjektivitou by galerie měla získat i nové sídlo.

Zastupitelé se rovněž seznámili s informací o pořádání Česko-polských dnů 2016 v Katovicích a schválili text společného Memoranda o spolupráci mezi městy Katovice a Ostrava při­praveného u příležitosti 20. výročí obnovení partnerské dohody mezi oběma městy. (bk)

Aktuálně

Hledají se úspory

Vedení města plní slib ohledně sní­žení nákladů na provoz ostravského magistrátu. Díky krácení rozpočtu výdajů pro tento rok by mělo celkem ušetřit téměř 45,5 milionu korun. Úsporu zajistí útvary hlavního archi­tekta a stavebního řádu, majetkový, investiční, dopravy, kancelář primá­tora, strategického rozvoje, financí a rozpočtu a odbor ochrany životního prostředí. Třemi miliony korun při­spěje městská policie. Ušetřené pro­středky budou přesunuty do rozpoč­tové rezervy města. (bk)

Uzavírka v Opavské

Z důvodu výstavby mimoúrovňové kři­žovatky Krásné Pole bude od 7. května od 7 hodin ráno až do 31. května příš­tího roku zcela uzavřen asi půlkilomet­rový úsek ulice Opavské (silnice č. I/11) mezi okružní křižovatkou u hypermar­ketu Globus a křižovatkou s ulicí Karla Svobody. Objízdná trasa bude vedena v obou směrech ulicemi Průběžnou, Spojovací a Karla Svobody. Po objízdné trase budou jezdit také vozidla záchran­ného integrovaného systému a veřejné osobní linkové dopravy. Autobusové za­stávky a trasy veřejné osobní dopravy nebudou uzavírkou dotčeny. (bk)

Jak platit za odpad?

Připomínáme, že 30. června 2016 vy­prší termín, do kterého musí být uhra­zen poplatek za komunální odpad obyva­teli města ve výši 498 Kč na osobu a ka­lendářní rok. Způsoby úhrady: při ban­kovním převodu nebo platbě složenkou A (není městem zasílána) na číslo účtu 30015-1649297309/0800 získáte varia­bilní symbol a specifický symbol na www. ostrava.cz v záložce „Platba za komunální odpad“, kde stačí zadat rodné číslo po­platníka. Případně se informujte na tel. 599 499 311 nebo na komunalniodpad@ostrava.cz. Další možností platby je na­vedení do systému SIPO (pokud ještě ne­máte platbu navedenu, sdělte nám spojo­vací číslo SIPA do 13. 5. 2016) nebo v po­kladně magistrátu v přízemí budovy rad­nice na Prokešově náměstí. (ič)

Zastupitelstvo zasedne 25. května

Sedmnácté zasedání Zastupitelstva města Ostravy ve volebním období 2014–2018 proběhne ve středu 25. května. Jednání v Nové radnici začne v 9 hodin. Veřejnost může jeho průběh sledovat z galerie sálu zastupitelstva. Kompletní dokumenty ze 17. zasedání ZMO budou na webu www. ostrava.cz zveřejněny po 4. červenci. (r)


Strana 3

Pod jednou střechou


Bezpečnější město

Konečně ve vlastním, libují si měst­ští strážníci, kteří se stihli zabydlet v Integrovaném výjezdovém centru (IVC) v obvodu Ostrava-Jih. Třípatrový objekt mezi ulicemi Františka Formana a Kaminského budou sdílet spolu s profesionálními hasiči z Hrabůvky a rychlou zdravotnickou pomocí ZZS Moravskoslezského kraje.

Rozsáhlý komplex nabízí výborné podmínky. K vybavení patří například cvičná věž, výcvikové a sportovní plo­chy, výukové a kancelářské prostory, garáže pro hasičské a sanitní vozy. Součástí areálu je rekonstruované ví­ceúčelové hřiště, které budou využívat také žáci ZŠ F. Formana.

Městská policie našla v IVC zázemí pro 67 strážníků, kteří působili na slu­žebně v Hrabůvce, tucet příslušníků skupiny hipologie a jedenáct kynologů. Pro jejich čtyřnohé svěřence, chované dříve v psím útulku v Třebovicích a v pronajímaných prostorách JK Baník ve Staré Bělé, tu vzniklo osm­náct kotců pro psy a kynologické cvi­čiště, stáje pro čtrnáct koní, jezdecká hala, kolbiště a výběh.

Výstavbu Integrovaného výjezdo­vého centra v Ostravě-Jihu za téměř 250 milionů korun realizoval kraj. Většina nákladů byla pokryta z evrop­ských dotací, 15 procenty se na financo­vání stavby podílel kraj. Stranou nezů­stalo město Ostrava. „Z rozpočtu jsme na výstavbu poskytli 11 milionů korun na průzkumné a projekční práce, dal­ších 7 milionů jsme investovali do roz­šíření příjezdové komunikace včetně výstavby chodníků a osvětlení. Stavělo se také na městských pozemcích, které jsme darovali nebo vypůjčili. V dalších letech budeme hradit 59 procent z ná­kladů na provoz,“ upřesnil 25. dubna při zahájení provozu IVC primátor Tomáš Macura. (bk)

Domem roku je Heligonka


„Nové koupelny – Hudební klub v Moravské Ostravě“ (foto interi­éru) se stal Ostravským domem roku 2015. Výsledky 22. ročníku soutěže určila odborná porota, jejíž verdikt odsouhlasily rada a zastupi­telstvo města. Investoři přihlásili devět objektů, dvě novostavby, šest rekonstrukcí a jednu rekonstrukci s novostavbou dokončených v letech 2014 a 2015.

Během slavnostního vyhlášení 9. května převezmou hlavní cenu 300 tis. korun a pamětní desku in­vestor, provozovatel a hlavní do­davatel vítězné stavby veřejnosti známé pod názvem Heligonka. Hudební klub provozovaný od září loňského roku písničkářem Jaromírem Nohavicou (interiér na snímku) je situován do prostor kdysi patřících k hornickým kou­pelnám Dolu Hlubina.

Druhou vyhodnocenou stavbou se stala Rekonstrukce městského sta­dionu v Ostravě-Vítkovicích. Čestné uznání rada města udělila nástavbě vítkovické vysoké pece č. 1 – Bolt Tower a rekonstruované správní budově Národního památkového ústavu v ulici Odboje poblíž Městské nemocnice Ostrava na Fifejdách.

V anketě na webových stránkách města u veřejnosti nejvíce zabodo­vala rekonstrukce a modernizace Domu kultury Akord v Zábřehu, druhá skončila první etapa zpřístup­nění a nového využití Národní kul­turní památky Hlubina, třetí byla bu­dova Technických služeb v ulici Čs. armády ve Slezské Ostravě. O pořadí rozhodlo 530 platných hlasů. (vi)

Děti mají jasno, méně aut a více stromů


Den Země

Prales, opice, moře, metro, svobodu. Taková přání vepsal na kartičku nalepe­nou na tabuli představ o Ostravě po roce 2023 osmiletý Mirek. Tabule byla umís­těna 19. dubna ve stánku města Ostravy na Hlavní třídě v Porubě v rámci akce uspořádané u příležitosti Dne Země Střediskem volného času Korunka.

Cílem této iniciativy bylo získat v rámci projektu fajnOVA názory a před­stavy lidí o budoucnosti města, a to v souvislosti s přípravou strategického plánu rozvoje Ostravy do roku 2023 s vý­hledem na další léta. Proto také hned ve­dle tabule visela i pocitová mapa města, na níž mohli lidé označit lokality, ve kte­rých se cítí nebo necítí fajnově, místa, kam by poslali turisty, a oblasti, které by podle jejich mínění mohly být vyčle­něny pro účely rozvoje města.

Zájem o stánek byl značný, a to tím spíš, že odpoledne tu v roli hos­titelky vystupovala náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová. Návštěvníci s ní mohli prodiskutovat své názory, po­hovořit o svých starostech a sdělit jí připomínky. Ty se týkaly zejména otá­zek životního prostředí. Nejenom děti by totiž do budoucna volily méně aut, supermarketů a betonových parko­višť, zato více stromů, parků, dětských hřišť a samozřejmě čistší vzduch.

Smyslem celosvětové ekologické akce Den Země, který připadá na 22. dubna, je propagovat pozitivní přístup k přírodě, posilovat pouto mezi lidmi a krajinou a zvyšovat zá­jem veřejnosti o otázky životního prostředí. Další akce uspořádané u této příležitosti středisky volného času v Zábřehu a Moravské Ostravě se uskutečnily 21. a 22. dubna za Domem kultury Akord a v Komenského sa­dech. Řadu aktivit ke Dni Země při­pravily městská knihovna, zoo a další organizace. Partnerem oslav Dne Země bylo město Ostrava. (bk)


Strana 4

Střípky

SETKÁNÍ S REKTORY.  Představitelé vedení města se 24. března setkali v radnici s rekto­rem Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ivem Vondrákem (na snímku vpravo vedle primá­tora Tomáše Macury) a rektorem Ostravské univerzity Janem Latou. Setkání se zúčastnili také náměstci primátora Michal Mariánek a Martin Štěpánek. Obě strany ocenily vzájem­nou spolupráci na řadě městských i vysokoškolských projektů a shodly se na jejím pokračování. Rektoři požádali o podporu nových oborů jako je např. digitalizace průmyslu, propagační kampaně Ostrava city of education, centra automobilové techniky aj. Hovořilo se také o zkul­turnění Černé louky, kde by měl vy­růst univerzitní kampus. (vi)

NÁVŠTĚVA Z NORSKA. O realizaci trojice projektů o. p. s. Vzájemné soužití podpořených granty z Islandu, Lichtenštejnska a Norska se zajímala při své dub­nové návštěvě Ostravy velvyslan­kyně Norského království v ČR Siri E. Sletnerová (na snímku). Jednalo se o projekt na podporu inkluziv­ního vzdělávání Vzdělání – základ života, na posílení rodičovských kompetencí s ohledem na právo a zájem dítěte a projekt na vybudo­vání důvěry mezi policií a romskou komunitou obyvatel sociálně vylou­čených lokalit. Velvyslankyni přijal 5. dubna v radnici primátor Tomáš Macura. K hlavním tématům se­tkání patřily možnosti využití pro­středků z Norských fondů pro rea­lizaci projektů s účastí města. (bk)

CHCEME CHYTRÁ MĚSTA. Expertní kulatý stůl a konference odborníků ze zemí Visegrádské skupiny k problematice „chytrých měst“ se konaly 7. a 8. dubna v Nové radnici pod názvem Smart Cities: Cesta k udržitelnému rozvoji měst. Diskutovalo se o různých tématech s ohledem na vzdálenější budouc­nost měst a regionů, úsporných roz­počtech, respektu k životnímu pro­středí. Ostrava a Moravskoslezský kraj patří u nás v uskutečňování těchto aktivit k průkopníkům a lídrům. Do Ostravy přijeli před­stavitelé ministerstev pro místní rozvoj, životního prostředí, průmy­slu a obchodu, zástupci samospráv, zahraniční hosté. (bk)

Hledáme odborníky pro poradenská pracoviště

Vzdělání pro všechny


Školství

V srpnu letošního roku město zahájí realizaci tříletého projektu Rozvoj rov­ného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostravě. Cílem projektu, financova­ného Evropskou unií, bude odborná pomoc školám při práci s žáky ohro­ženými školním neúspěchem, rozvoj kompetencí pedagogů a metodická podpora při zavádění inkluzivní vzdě­lávací politiky na školách.

Do projektu se zapojí 29 základních škol na území města, z toho pět tzv. pi­lotních, Dětská, Nádražní, Chrjukinova, Chrustova a Košaře, a 24 spolupracují­cích. Pilotní školy budou spolupracovat na tvorbě standardů inkluzivního vzdě­lávání a přenosu dobré praxe. Pro vzni­kající školská poradenská pracoviště hledáme již dnes školní psychology, speciální pedagogy, sociální pedagogy a další odborníky. Nově budou zave­deny pozice školních asistentů a ko­ordinátorů inkluze na školách. Projekt vytváří 59 úvazků odborných pozic a pomáhá při rozvoji individuálního přístupu k žákům ohroženým školním neúspěchem. Klade si rovněž za cíl roz­voj spolupráce světa vzdělávání a ro­diny. V této oblasti je plánována řada aktivit od workshopů po odborné se­mináře pro veřejnost a rodiče.

Podrobnosti o projektu sdělí pro­jektová manažerka Jiřina Chlebková, jchlebkova@ostrava.cz, telefonní číslo 720 042 293. Více na www.ostrava.cz v sekci Úřad – Magistrat – Odbory ma­gistrátu – Odbor školství a sportu – Oddělení školství. (ošs)

Cizí jazyky mají podporu


Bez znalosti cizích jazyků lze v dnešní době jen stěží pomýšlet na úspěch. Pomoc v tomto směru nabídlo svým mladým obyvatelům město Ostrava, které přijalo loni v září program na pod­poru rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území města v roce 2016. V rámci něj mohou školská zařízení získat na rozvoj víceja­zyčné výuky, výuky v cizím jazyce nebo výuky technického cizího jazyka až 5 ti­síc korun na jedno dítě, žáka nebo stu­denta, 4 tisíce korun na vykonání me­zinárodní jazykové zkoušky a 8 tisíc ko­run na složení mezinárodní maturitní zkoušky International Baccalaureate Diploma Programme. Celková výše do­tace pro jedno zařízení je omezena stro­pem 300 tisíc korun v případě výuky technického jazyka a 500 tisíc korun v ostatních případech, s výjimkou pod­pory mezinárodních jazykových zkou­šek, kde pro větší motivaci škol nebyl limit stanoven.

Ve vzdělávacích zařízeních se inici­ativa radnice setkala s příznivým ohla­sem. O finanční podporu z programu jich zažádalo celkem dvacet. Šesti z nich, které mají statut příspěvkových organizací městských obvodů, poskytlo město už dříve příspěvky v celkové výši téměř 2,4 milionu korun. O uspoko­jení požadavků dalších 14 žadatelů roz­hodlo zastupitelstvo v březnu. Dotace v hodnotě více než 5,4 mil. korun po­může k získání nebo prohloubení ja­zykových znalostí téměř 1580 dětem a mladým lidem. (bk)

Na podzim by měly být spuštěny nové, přehlednější webové stránky Ostravského informačního servisu

OIS: Dynamický servis pro dynamické město


Pobočka OIS – Elektra je od 2. května dočasně přemístěna na náměstí Dr. E. Beneše 555/6
(budova radnice MOaP)

Ostravský informační servis (OIS) čeká období změn. Tou nejpodstatnější je dočasné přestěhování jeho nejstarší a nejnavštěvovanější pobočky Elektra do bočního traktu budovy radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na náměstí Dr. E. Beneše od 2. května. Tato změna je vedena sna­hou zajistit co nejlepší dostupnost po­bočky po dobu rekonstrukce Nádražní ulice. Ty další už budou koncepční a souvisí s nástupem nového jedna­tele této městské obchodní společnosti Jana Šumbery. Jeho úkolem je totiž dynamizovat činnost informačního servisu tak, aby dokázal lépe utvá­řet příznivý obraz Ostravy směrem ven a aby více a lépe propagoval kul­turní, společenské, sportovní a další aktivity jak mezi návštěvníky města, tak jeho občany.

Plánované inovace by se měly dotý­kat všech oblastí působení OIS. Letos na podzim by měly být například spuš­těny nové, utříděnější a přehlednější webové stránky servisu, které budou plnohodnotně vytvořeny ve třech ja­zycích – češtině, angličtině a polštině. Tradiční suvenýry a ostravské upo­mínkové předměty by měly postupně získávat novou kvalitu i design. Vedle loga města, jímž jsou tři vykřičníky, by se na nich mohl ve větší míře uplatnit městský znak – bílý kůň v poskoku. Sjednoceny, modernizovány a zatrak­tivněny budou interiéry všech sedmi po­boček OIS na území města. K vytvoření vzorového designu bude využita právě dočasně opuštěná pobočka Elektra.

„Hodně bude záležet na tom, jaké se nám podaří sehnat finanční pro­středky. Rádi bychom ale využili situ­aci a vytvořili modelové řešení, které by pak bylo aplikovatelné i na ostatní pobočky,“ uvedl Jan Šumbera. Jako další by měly být modernizovány po­bočky ve Svinově a Přívoze. (bk)


Strana 5

Rekonstrukce bývalého hotelu na studentskou kolej Kampus Palace by měla být hotova do 15. května

Impulz pro zvelebení a oživení centra


Proměny města

Šest pater, sto jedenáct pokojů a dvě stě osm lůžek. Tak lze v maximální zkratce popsat Kampus Palace, sou­kromou studentskou kolej, která vzniká v části historického kom­plexu bývalého Hotelu Palace v cen­tru Ostravy.

Pokoje budou jedno-, dvou- a tří­lůžkové, samostatné nebo propojené do buněk společným jádrem sestá­vajícím z koupelny, sociálního zaří­zení a kuchyňky. Každý pokoj bude jiný, protože architekti museli vychá­zet z dispozic stavby z počátku mi­nulého století. V šestém poschodí vznikne velká studentská místnost, v přízemí samoobslužná prádelna. V objektu nebude chybět vstupní re­cepce, úschovna kol, vysokorychlostní bezdrátový internet. Vše by mělo být hotovo do 15. května. Zprovozněna by tu měla být také restaurace a kavárna, možná fit centrum. Nádvoří by mělo být využíváno pro venkovní akce.

Cena za místo v kampusu bude stanovována podle typu a komfortu ubytování. Pohybovat by se měla v roz­mezí od dvou do čtyř tisíc korun mě­síčně. Je otázkou, jak ovlivní zájem potenciálních uživatelů, jichž se do konce března nezávazně evidovalo již více než 130. Umístění kampusu poprvé v historii v samotném centru města by mělo vy­hovovat zejména studentům Ostravské univerzity. Do školy to odtud budou mít zpravidla sotva pár minut.

U příležitosti připravovaného Dne otevřených dveří si v předposledním březnovém dni prohlédl dokončova­nou stavbu primátor Ostravy Tomáš Macura.

„Lze jen přivítat, že se povedlo pro­jekt výstavby studentského kampusu zrealizovat, a to dokonce dřív, než jsem očekával. To, že bude rezidence dokončena tak brzo, je velmi pozitivní zprávou pro celé město. Myslím si, že to bude impulzem pro obnovu dal­ších budov v nejbližším okolí, ať už jde o bývalý Módní dům Ostravica- Textilia nebo jiné objekty,“ podělil se o své postřehy.

Jak dodal, otevření kampusu by mělo také příznivě ovlivnit situaci v centru města. „Když se sem nastěhuje více než dvě stě mladých lidí, pozvedne to atmo­sféru v centru na zcela jinou úroveň,“ uvedl Tomáš Macura. Spolu s ním si stavbu prošla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. (bk)

Za „bombu“ muži hrozí až pět let


Dva dny trvalo dopadení 34le­tého muže, který koncem dubna nahlásil u ložení bomby v jed­nom ostravském supermarketu. Informoval o tom koordiná­tor pro službu kriminální poli­cie a vyšetřování Městského ře­ditelství policie Ostrava Daniel Naivert. Kvůli hrozbě museli policisté evakuovat pět prode­jen obchodního řetězce, které opustilo přes 1200 lidí. Muži, který byl za stejný trestní čin už trestán, hrozí za šíření poplašné zprávy až pět let vězení. Motivem jeho jednání byl spor s ochran­kou v jedné z prodejen. (oz)

Vrtulníkový hangár pro záchranáře


Město Ostrava začalo loni v říjnu bu­dovat nový vrtulníkový hangár v are­álu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) v Zábřehu. Stavbou hangáru bude za­jištěno umístění vrtulníku Policie ČR, včetně potřebného sociálního a technologického zázemí, v rámci po­třeb složek Integrovaného záchran­ného systému (IZS). Dojde tak k roz­šíření stávajícího areálu HZS MSK, k rozvoji a modernizaci podmínek služby složek IZS, s cílem zvýšení úrovně jejich vzájemné spolupráce. Předpokládané náklady projektu činí 16,6 mil. korun včetně DPH a dokon­čení prací je plánováno na červenec le­tošního roku. Projekt výstavby vrtul­níkového hangáru je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje částkou 7,2 mil. korun. (osr)

Město otevírá sady geografických dat


Město Ostrava provozuje mapový por­tál již od roku 1997. Portál nabízí ve­řejnosti téměř dvě desítky mapových služeb včetně služby WMS. Od za­čátku května jsou zde nově zveřej­něna také otevřená geografická data města Ostravy.

Za definicí otevřených dat se skrý­vají informace a údaje z databází infor­mačních systémů bezplatně dostupné na internetu ve strojově čitelném for­mátu. Pro jejich využití nejsou kladeny legislativní či technické překážky. Díky tomu mohou být tzv. open data dále volně zpracovávána a využívána pro výzkum, vzdělávání, tvorbu analýz, ale i ke komerčním účelům při tvorbě in­ternetových aplikací.

Město Ostrava otevřelo sady geogra­fických dat, které obsahují územní čle­nění města, adresní body, uliční síť, osy kolejí, cyklotrasy, školy a školská zaří­zení, 3D model budov v centru města, vrstevnice, památné stromy a poloho­pisné mapové podklady v několika úrov­ních podrobnosti. Ve výčtu otevřených dat nechybí ani data týkající se sběru separovaného odpadu, úseků neudr­žovaných komunikací, lokalit pro volné pobíhání psů a zón zákazu konzumace alkoholu. „Mnoho světových měst po­skytuje svá data otevřeným způsobem a dává je k dispozici široké veřejnosti k dalšímu využití. Čas ukázal, že toto rozhodnutí přineslo městům mnoho pozitivních výsledků ve formě nových aplikací či analýz dat,“ říká náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Otevřená geografická data si můžete stáhnout z mapového por­tálu mapy.ostrava.cz a dále je vyu­žít pro komerční i nekomerční účely. Vytvoříte-li nějakou zajímavou mapu, mapovou službu, aplikaci nebo stu­dentskou či jinou práci, ve které jste otevřená data města Ostravy využili, budeme rádi, když nám o tom dáte vě­dět na adresu gis@ostrava.cz. (jg)

Děti nakreslí budoucnost


FajnOVA

Do tvorby „fajnOVého“ strategického plánu Ostravy se zapojí také školáci. Město vyhlásilo výtvarnou soutěž pro děti z 1. – 7. tříd základních škol, v níž mohou nakreslit, vyrobit nebo ji­nak výtvarně ztvárnit svou představu o městě, ve kterém žijí. Osloveno bylo celkem 76 ostravských základních škol a termínem pro odevzdání prací je konec května. V červnu budou vy­brány ty nejzdařilejší a vítěze osobně ocení primátor města. Žáci můžou vyhrát např. prohlídku Planetária Ostrava nebo Slezskoostravského hradu. Výtvory dětí budou průběžně zveřejňovány na Facebooku Fajnova a 10 nejlepších bude v červenci vysta­veno ve foyer Nové radnice.

Do tvorby strategického plánu města se zapojí rovněž žáci 8. a 9. tříd. Pro ně budou v průběhu května a června připraveny ve více než 10 ost­ravských obvodech diskuze se starosty a tvůrci fajnového plánu u tzv. pocitové mapy. Žáci budou označovat lokality, ve kterých se cítí nebo necítí fajnově, vyberou místa, kam by poslali turisty, i ta, která by podle nich měla sloužit dalšímu rozvoji města.

A jaké budou jejich vize pro brzkou budoucnost? Co by mělo v Ostravě vy­růst po roce 2023? Podrobnosti o obou školních projektech najdete na webu www.fajnova.cz. (av)


Strana 6

Nové špičkové zobrazovací přístroje pozvednou úroveň radiologických pracovišť městské nemocnice

Přínos pro pacienty, lékaře i studenty


Zdravotnictví

Vyšetřit v kratším čase více pacientů a díky kvalitnějšímu zobrazení zpřes­nit diagnostiku pomáhají nové špič­kové radiologické přístroje, které byly instalovány koncem loňského roku v Městské nemocnici Ostrava (MNO). Nová technika současně používá nižší dávky záření a je tak šetrnější k pa­cientům, lékařům a zdravotnickému personálu.

Nově pořízené vybavení lze rozdělit na zařízení pevná a přenosná. Mezi sta­bilní patří skiagraficko-skiaskopická sklopná stěna, angiografický RTG systém Artis Q Ceiling, teprve třetí v ČR, a diagnostický RTG skiagrafický přístroj Ysio Max se čtyřmi detektory, který se v této výbavě objevuje v ČR vůbec poprvé. K mobilním se řadí pře­nosný sonografický přístroj, celotělový sonografický přístroj a diagnostická pracovní stanice.

Slavnostní zprovoznění nové tech­niky se konalo 5. dubna za účasti pri­mátora Ostravy Tomáše Macury, ná­městka primátora Zbyňka Pražáka a dalších. Jak při této příležitosti in­formovali zástupci MNO, jednou z pri­orit při využívání nové techniky je i vzdělávání v oblasti radiologických zobrazovacích metod, a to jak budou­cích lékařů, všeobecných sester a ošet­řovatelů, tak biomedicínských inženýrů. Spolupráci s MNO smluvně stvrdilo pět vzdělávacích institucí. Vedle středních odborných škol se k nim řadí Ostravská univerzita, Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava a Slezská univerzita v Opavě. „Očekáváme také, že nová technika zlepší spolupráci s ostatními klinickými pracovišti,“ do­plnila primářka oddělení Radiologie a zobrazovacích metod Jana Chmelová.

Celkové náklady na realizaci projektu dosáhly bezmála 55 milionů korun. Z 85 procent budou hrazeny z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, zbylých 8 milionů korun doplatí z vlast­ních zdrojů nemocnice.

Podle primátora Tomáše Macury je modernizace radiologických pracovišť po loni nově otevřených odděleních ortopedie a urologie jen začátkem na­stoupené cesty. „Městská nemocnice je organizací, kterou jsme v roce 2014 převzali v dlouhodobě podinvestova­ném stavu. V horizontu několika let jsme připraveni tento stav změnit. K fi­nancování investičně náročného roz­voje nemocnice zřídíme speciální fond, který budeme až do konce tohoto vo­lebního období naplňovat z rozpočtu města částkou až 250 milionů korun ročně,“ uvedl. (bk)

Slavnostní slib osmadvaceti policejních nováčků se uskutečnil na radnici

Noví policisté pro město Ostravu a region


Moravskoslezská Policie ČR posílila o dalších 28 nováčků. Slavnostní slib složili 7. dubna v reprezentačních pro­storách Nové radnice před primáto­rem Tomášem Macurou a předsta­viteli Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje v čele s ře­ditelem Tomášem Kuželem.

„Nežijeme ve vzduchoprázdnu. Vnímáme, že svět kolem nás čelí no­vým a vážnějším hrozbám, než jsme si byli v minulých letech schopni před­stavit,“ vyzdvihl primátor odhodla­nost policejních nováčků, kteří se roz­hodli čelit výzvám v policejní uniformě a chránit bezpečnost občanů, která je podle dotazníkového šetření uskuteč­něného v rámci přípravy strategic­kého plánu rozvoje Ostravy pro oby­vatele města nejvýznamnější priori­tou. „Práce policisty, stejně jako práce příslušníků dalších složek záchranného systému, není povoláním v klasickém slova smyslu. Nerad používám fráze, ale myslím si, že je v tom i kus poslání,“ konstatoval Tomáš Macura.

Po slavnostním slibu čekala no­váčky měsíční příprava ve vojenské výcvikové základně ve Vyškově a po­tom půlroční odborná příprava na po­licejní škole v Holešově. Na tu naváže pětiměsíční praxe na jednotlivých útvarech. Plnoprávnými policisty se stanou po roce. Pokud půjde vše podle předpokladů, devět nových policistů zůstane sloužit v Ostravě. (bk)

Vozový park si žádá obměnu


Zdravotnická dopravní služba Městské nemocnice Ostrava (MNO) má od poloviny dubna dvě nové sanitky Renault Master, ka­ždá včetně vybavení v hodnotě té­měř 1 milionu korun. Jejich nákup financovala nemocnice z vlastních zdrojů v rámci obnovy vozového parku. Nová vozidla vystřídají po téměř dvaceti letech sanitky na podvozku VW Transporter. V nastoupeném trendu by MNO ráda pokračovala. „Z vozového parku chceme vyřazovat vozi­dla, která dosáhnou stáří okolo 14 let a budou mít najeto zhruba 500 tisíc kilometrů. Tímto opat­řením se průměrné stáří vozidel sníží a zároveň dojde k úspoře nákladů na servis a opravy, které ročně dosahují 600 až 750 tisíc korun,“ uvedl zastupující ředitel MNO Josef Grochol. Čtyři nové sanitní vozy má městská nemoc­nice přislíbeny od kraje. (dr)


Strana 7

Město podpoří projekty zaměřené na rozvoj intelektuálních dovedností

Prostředky na vzdělávání a vědu


Vzdělaná Ostrava

Téměř 34,5 milionu korun poskytne město Ostrava ve formě účelových do­tací na realizaci 12 projektů přihlá­šených do programu na poskytování peněžních prostředků na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement v roce 2016. Dalších bezmála 760 tisíc korun ve formě příspěvků věnuje na re­alizaci tří projektů svých příspěvko­vých organizací. Rozhodlo o tom břez­nové zastupitelstvo.

Nejvyšší podpora v hodnotě téměř 15 mil. korun zamíří do Dolní oblasti Vítkovice na naplnění projektu souvi­sejícího s poskytováním bezplatné vý­uky pro děti z mateřských škol a žáky základních škol s názvem Vzdělaná Ostrava!!! Zhruba o 4 miliony méně poputuje na účet Ostravské univerzity (OU) na uskutečnění projektů: Posílení mezinárodního rozměru vědeckých ak­tivit na Přírodovědecké fakultě OU, Systematická práce s talentovanými žáky z ostravského regionu a Podpora vzniku a rozvoje oborů Všeobecného lékařství OU.

V rámci prvního kola bylo do pro­gramu na podporu vzdělávání, vědy, výzkumu a talentmanage­mentu v roce 2016 podáno 31 žádostí na celkovou částku 68,7 mil. korun. Nejzazší termín pro odevzdání žá­dostí v rámci druhého kola byl sta­noven na 6. května. (bk)

Falešný dobrovolník oslovuje seniory


Seniorku v Ostravě-Porubě navštívil v minulých dnech muž v důchodovém věku a pod údajnou hlavičkou organi­zace ADRA jí nabízel úklidové služby zdarma. Tento muž však není dobrovol­níkem, za kterého se vydává. Seniorka se naštěstí nenechala z lákat, muže do bytu nevpustila a vše oznámila.

Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava vysílá ročně 60 dobrovolníků, kteří dělají společnost lidem v senior­ském věku. Tito dobrovolníci však při­cházejí do domácností vždy na vyžá­dání seniora a po telefonické domluvě se zaměstnancem organizace ADRA, jsou smluvně ošetřeni, vyškoleni a mají čistý rejstřík trestů.

O události je již informována Policie ČR. Máte-li vy nebo někdo ve vašem okolí podobnou zkušenost, obraťte se na linku 158. (zk)

Děti v Bělském lese


Dětský den pořádaný centrem volného času Směr, AVZO TSR ČR Stará Bělá, SK a KS Dakota pro­běhne 29. května od 14 do 19 hod. v areálu zdraví v Bělském lese a jeho okolí. Děti se mohou tě­šit na pohádkový les, Indiánský den, soutěže a velké překva­pení. Vstupy na akci jsou u točny na konečné tramvaje č. 11, od re­staurace Dakota a z ulice Slučí „U houpaček“. (so)

Zajímali se o naše školství


Seznámit se s principy fungování ost­ravského školství a uplatňováním prvků inkluzivního vzdělávání a sociálního začleňování bylo cílem čtyřdenní reci­proční návštěvy jedenáctičlenné dele­gace městských úředníků a zástupců základních a mateřských škol z té­měř 300tisícového anglického města Bradford v Ostravě. Uspořádalo ji město ve spolupráci s pražskou nadací Open Society Fund.

První den po příletu, 25. dubna, brit­ští hosté v čele s odborníky na vzdě­lávání pro nové komunity, přistěho­valce a cizince Stuartem Brookem a Ianem Dayem navštívili MŠ Špálova a ZŠ Bohumínská. V následné dis­kuzi na radnici, kde je přijal náměstek primátora pro oblast školství Martin Štěpánek, shodně konstatovali, že obě zařízení byla pro ně zajímavá. „Školka je velmi dobře organizovaná, děti jsou v ní spokojené a rády se učí pro­střednictvím hry. Způsob výuky v zá­kladní škole je jiný, než u nás. Zatímco v Anglii se na výuce podílí více speci­alizovaných učitelů, tady vede třídu jeden učitel, kterému v péči o děti se zvláštními potřebami pomáhají asi­stenti,“ upřesnil Stuart Brook.

V průběhu svého pobytu v Ostravě se angličtí pedagogové seznámili také s činností organizací Bílý nosorožec a Beleza, které provozují předškolní kluby pro děti ze sociálně vylouče­ných lokalit, a s prací středisek vol­ného času v Zábřehu a Mariánských Horách. V Dolní oblasti Vítkovice se zajímali o problematiku interaktivní výuky ve Světě techniky. (bk)

Charita Ostrava

Seminář pro pečující

Jak pečovat o nemocného v domá­cím prostředí, takový je název bez­platného semináře pořádaného vždy jednou měsíčně Charitou Ostrava v budově Hospice sv. Lukáše v ul. Charvátské ve Výškovicích. Nejbližší termín je 17. května od 14.00 h. Na se­tkání s profesionálními zdravotními sestrami se dozvíte, jak zvládat péči o člověka se sníženou pohyblivostí, jak získat příspěvek na péči a kde a jak si půjčit kompenzační pomůcky. Přihlášky u Markéty Štěpánové, tel. 599 508 533, mobil 731 534 002, e-mail: cho.hospicova.poradna@cha­rita.cz.

Noste radost a pohodu

Chcete pomáhat druhým, přinášet ra­dost a dobrý pocit? Pokud je vám více než 15 let, můžete se stát dobrovolní­kem v Charitě Ostrava a pravidelně se věnovat seniorům, lidem s handi­capem a dalším klientům sociálních služeb, kteří jsou vděční za každý roz­hovor, čtení, hru či procházku. Zapojit se můžete i do souvisejících kultur­ních, společenských či sbírkových aktivit. Kontakt Veronika Curylová, e-mail: veronika.curylova@charita.cz, tel. 596 783 011, 733 676 692.

Podrobnosti o akcích Charity na http://ostrava.charita.cz. (dk)

Daruj hodinu týdně


Dobrovolnické centrum ADRA hledá dobrovolníky, kteří by chtěli věnovat svůj volný čas lidem s po­stižením žijícím v chráněném by­dlení v Ostravě nebo nemocným dětem na dětských odděleních ne­mocnic. Čas je dnes cenná komo­dita a hodina týdně s dobrovolní­kem může mít pro tyto potřebné lidi velký význam.

Pohovory pro zájemce o dob­rovolnictví se konají každou první středu v měsíci od 13 do 17 hodin v sídle DC ADRA na Jiráskově náměstí 4 (3. pa­tro). Nejbližší termín: 1. 6. 2016. Více informací na telefonním čísle 605 784 584. (zk)

Vyzkoušejte si to


Zajímá vás dobrovolnictví a ne­víte, jak na to? Přijďte na workshop k dobrovolnictví ve Slezské diakonii Hodina dobrovolníkem, který se koná 10. května od 15 do 18 hodin v hu­debním oddělení Knihovny města Ostravy v ul. 28. října. Vyzkoušíte si roli dobrovolníka v programu s dětmi, lidmi s postižením a seni­ory. Více na tel. 731 130 175, d.c@ slezskadiakonie.cz nebo www.dcsd. cz, www.slezskadiakonie.cz. (pš)


Strana 8

Dopravní podnik Ostrava získal pro realizaci dotovaných projektů do současnosti přes 1 miliardu korun

Zlepšujeme kulturu cestování a životní prostředí


Minulý rok byl posledním rokem, kdy byla možnost čerpat dotace z fondů Evropské unie v programovacím ob­dobí na léta 2007–2013. Dopravní podnik Ostrava (DPO) a. s. přes ča­sový tlak a různá úskalí uspěl a v roce 2015 zrealizoval historicky nejvyšší objem investic bezmála za 1,2 mili­ardy korun. Projekty společnost za­měřila na cestující, jejich bezpečnost, informovanost s využitím nových technologií, zvýšení kvality služeb a komfort cestování. Nezapomněla na hendikepované spoluobčany. Vozový park rozšířila o nové bezba­riérové dopravní prostředky, zmoder­nizovala a bezbariérově upravila za­stávky, vylepšila informační systém, zavedla nový odbavovací systém a při­jala řadu dalších opatření.

Autobusy CNG v DPO

Jeden z historicky největších projektů v DPO s dotací Státního fondu život­ního prostředí, kdy jeho realizace byla financovaná 85 % z evropských fondů – Fondu soudržnosti, 5 % byla veřejná podpora ze státního rozpočtu, kap. 315 MŽP, a 10procentní podíl byl spolufi­nancován z investičních prostředků DPO, představoval pořízení 105 no­vých bezbariérových autobusů s poho­nem na stlačený zemní plyn (CNG), de­vadesát jednočlánkových o délce 12 m a patnáct dvoučlánkových o délce 18 m, které jsme uvedli do provozu v září a říjnu loňského roku. Součástí pro­jektu se stala výstavba velkokapacitní plnicí stanice CNG v Martinově, kte­rou jsme uvedli do provozu v září 2015, a nákup zemního plynu. Přísné legis­lativní požadavky na servis a údržbu vozidel na zemní plyn si vyžádaly také úpravu servisních hal.

Zavedení a modernizace odbavovacích a palubních systémů MHD v Ostravě

Součástí projektu dotovaného pro­střednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko byla výměna palubního systému ve všech dopravních prostředcích DPO, tj. 615 vozidlech, a nová technologie dispečinku pro řízení provozu. Systém uvedený do provozu v říjnu 2015 umož­ňuje automatické hlášení zastávek, ga­ranci navazujících spojů, komunikaci s „inteligentními“ zastávkami, je při­praven na komunikaci s řadiči křižo­vatek apod. Modernizace odbavova­cího systému spuštěná v listopadu 2015 je založena na použití čipových bez­kontaktních karet ODISka ve vozidlech DPO. V každém navíc zůstal původní znehodnocovač jízdenek. Připravujeme možnost využití bezkontaktních ban­kovních platebních karet pro odbavení cestujících. Realizace projektu by měla být ukončena do 31. 5. 2016.

Pořízení dopravních prostředků MHD v DPO

Dalším projektem financovaným z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 až 2013 bylo „Pořízení dopravních pro­středků MHD v DPO“. V jeho rámci jsme zmodernizovali a uvedli do pro­vozu dvanáct tramvají T3. Výběrové řízení na osm nových středněkapacit­ních tramvají o délce 23 m a dvou krát­kých tramvají o délce 16 m se z proces­ních důvodů neúměrně prodloužilo až do okamžiku, kdy nebylo možné ga­rantovat jejich dodávku do konce roku 2015. Nové tramvaje v Ostravě zatím nejezdí, ale v DPO věříme, že v brzké době budou. Dodávku šesti nových trolejbusů o délce 12 m a šesti o délce 18 m narušilo zastavení plnění a pro­plácení dotací, které bylo obnoveno až v polovině roku 2015. Důvodem byla mediální kampaň vyvolaná údajným lobbingem a ovlivňování některých zakázek v DPO.

Modernizace zastávek

K úspěšným stavebním projek­tům realizovaným prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013 patřila modernizace zastávek Kino Luna v Zábřehu s uvedením do pro­vozu v srpnu 2015. Rekonstrukcí pro­šly také dvě zastávky Městský stadion a Sport Aréna v Závodní ulici. Zde byly vybudovány nové chodníky, vozovka, levý odbočovací pruh k hotelu Clarion a na parkoviště u Ostravar Arény. V rámci projektu byla rovněž vybu­dována cyklostezka. Stavební práce probíhaly od května do října 2015. Bezbariérovými se v závěru loňského roku stalo pět tramvajových zastávek: Václava Jiřikovského (dříve Dubina), A. Poledníka, Dům energetiky, J. Kotase a Obchodní centrum. Na zastávkách byla realizována výšková úprava nástu­pišť, jejichž výsledkem je nejen bezba­riérový přístup na zastávku, ale hlavně možnost komfortního bezbariérového nástupu do vozidla.

Snížení energetické náročnosti budov

Dalším stavebním projektem, kde po­skytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí, bylo snížení energetické náročnosti budov závod­ního stravování a střediska vrchní stavby patřící DPO. Jednalo se o za­teplení dvou budov s výměnou ot­vorů, oken, dveří a provedení drobných úprav. Stavby byly ukončeny a předány do užívání v srpnu 2015.

Projekty financované z Programu švýcarsko-české spolupráce

I v letošním roce úspěšně pokračuje Program švýcarsko-české spolupráce, v jehož rámci DPO modernizoval za­stávky Křižíkova a Krajský úřad, vybu­doval kolejové propojení ulic Plzeňská – Pavlovova a postavil novou trolejbuso­vou trať na Hranečník, která byla uve­dena do provozu v závěru února 2016. O účelnosti vynaložení „švýcarských“ finančních prostředků v našem městě se několikrát osobně přesvědčil velvy­slanec Švýcarska Markus Antonietti. Uspořené peníze v rámci realizace pro­jektů může DPO dále využít. Z tohoto důvodu byly a jsou realizovány další projekty, jako je např. vybudování pří­střešků a zábradlí na devíti zastávkách, které jsme od zhotovitele převzali v září loňského roku. Dále je v přípravě mo­dernizace zastávek Prostorná, s pláno­vanou realizací do září 2016. Za pod­pory dotací z Programu švýcarsko­-české spolupráce plánujeme na rok 2016 modernizaci trolejbusové měnírny Michálkovice, vybudování prvků ak­tivní bezpečnosti na vybraných tram­vajových přejezdech a přechodech, vybudování bezbariérového přístupu a úprava zastávek Palkovského. V pří­pravě je rovněž pořízení kamerového systému do tramvají a trolejbusů pro zvýšení bezpečnosti cestujících či po­řízení čisticího vozu ke sběru nečistot ze žlábků kolejnic a z ploch krytů tram­vajových tratí pro zlepšení životního prostředí.

Do současné doby získal Dopravní podnik Ostrava a. s. pro realizaci zde uvedených dotovaných projektů cel­kem 1 062 mil. Kč. Máme před sebou nové programovací období 2014–2020, ve kterém se budeme snažit získat další finanční prostředky z dotací na pokrytí investic při realizaci nových projektů a pokračovat v nastoleném trendu zlep­šování podmínek pro cestující a rovněž zlepšování životního prostředí při pro­vozování městské hromadné dopravy.

Za projektové týmy zapojené do reali­zace projektů DPO  Ing. Pavel Štok, vedoucí odboru investic a strate­gických projektů DPO


Strana 9

Jak to vidí zastupitelé


Přinášíme reakce zastupitelů města Ostravy na aktuální události, jejich názory na témata, která se týkají občanů a života ve městě, včetně námětů a návrhů na jejich řešení. Do textů příspěvků nejsou redakcí Ostravské radnice prováděny žádné zásahy, kromě jazykové korektury.

Pravda a mýty o forenzních auditech

JOSEF BABKA, předseda klubu zastupitelů Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM).

„V úvodu musím sdělit, že audit a kontrolu pova­žuji za součást ří­zení a pomoc kon­trolované osobě. Tedy i příslušné organizaci v tom směru, že statu­tární a kontrolní orgány se mohou poučit z kontrolních zjištění a v tomto směru mohou svou práci zlepšit, či změnit nastavené mechanismy a po­stupy. P ředpokládá to v šak v ysokou míru profesionality auditorů a kontro­lorů, jejich schopnost posoudit správ­nost či nesprávnost použitých metod v jednotlivých organizacích. A to ne­jde zejména bez vzájemné komunikace a možnosti se ke kontrolovaným zjiš­těním vyjádřit. V opačném případě to vede k nesprávné interpretaci daných zjištění a mnohdy k nesprávným závě­rům, které mohou poškodit kontrolo­vaný subjekt a jeho zaměstnance. A to se bohužel stalo.

Prezentace výsledků forenzních au­ditů provedených v řadě organizací zřízených či založených statutárním městem Ostrava bez korekce a mož­nosti vyjádření ze strany kontrolova­ných společností v tisku, ale i na jed­nání zastupitelstva města, vytvo­řila dojem, že stav v těchto organiza­cích je minimálně hrozivý a naprosto ospravedlňuje rozhodnutí vedení města o provedení auditů. Považovali jsme tedy za naprosto samozřejmé, že budeme trvat na tom, abychom se mohli s těmito audity seznámit, kon­frontovat je se stanovisky orgánů spo­lečností, včetně jejich vedoucích pra­covníků. A to jak současných, tak i těch minulých. Měl jsem možnost seznámit se v řadě organizací s touto konfrontací. Poznatek a vjem z této konfrontace je pro změnu hrozivý pro mě. Audity objednané v řádu de­sítky milionu opravdu nevypovídají o pravdivém a věcném konání spo­lečností, statutárních orgánů i jed­notlivců. Ano, ve zprávách je pouká­záno na některá pochybení, ale v roz­sahu, kdy každý kdo již něco, nebo někoho řídil a byl podroben auditu, zvláště pak forenznímu, musí konsta­tovat, že rovnice cena-výkon je zcela neodpovídající.

Posouzení auditů, jejich konfron­tace se skutečností zabralo mnoho času nejen statutárním a kontrolním orgánům společností, ale i nás zastu­pitelů, který mohli věnovat prospěš­nější činnosti. Přesto tento čas přispěl k důslednějšímu seznámení se řady zastupitelů s činností organizací v pů­sobnosti statutárního města Ostravy a bezesporu k zintenzivnění činnosti zejména vlastních kontrolních orgánů společností a organizací. Otázkou zů­stává, zda tento výsledek stál za vyna­ložené prostředky? Zároveň věřím, že sdělovaní informací ze strany vedení statutárního města pro širokou veřej­nost bude zdrženlivější a bude odpoví­dat skutečným a ověřeným zjištěním, která ve svém důsledku nebudou po­škozovat reputaci kontrolovaných sub­jektů a jejich vedení. Dostatečný pro­stor k tomu bude i na jednání květno­vého či červnového zastupitelstva sta­tutárního města Ostravy.“

Má Ostrava pod sebou (opět) bohatství?

IVO HAŘOVSKÝ, zastupitel za Českou stranu sociálněde­mokratickou (ČSSD).

„Komise pro bez­pečnost a IZS rady města jed­nala 8. března v DIAMO, státní podnik, na téma čerpání a možný vliv stoupající hladiny důlních vod na statiku starých svislých důl­ních děl, faktory ohrožující bezpeč­nost a možnosti využití vody z pod­zemí pro město Ostravu. Součástí pro­gramu bylo fárání k čerpadlům Vodní jámy Jeremenko.

Téma nebylo vybráno náhodně. Informace o možném zastavení těžby uhlí v karvinské pánvi a tím i ukončení nutnosti čerpání důlních vod v ostravské pánvi je v poslední době často diskuto­váno. Teprve zde si členové komise uvě­domili, že pod obvody Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Slezská Ostrava, Vítkovice a Svinov se nachází zatopená oblast, jejíž plocha činí 73 km2. Objem ‚jezera‘, které je v pod­statě nevyčerpatelné, je přibližně 20 mi­lionů m3. Důlní vody jsou čerpány po­mocí ponorného čerpadla z hloubky – 615 metrů. Výkon čerpadla je 176 l/s a je­likož má nižší hodnotu než vlastní přítok, musí se jednou až dvakrát ročně po dobu asi 20 dnů čerpat dvěma čerpadly. Denně se v tomto období čerpá 28 tisíc m3 silně mineralizované důlní vody chlorid-sod­ného typu, se zvýšeným obsahem stron­cia a bromidů, s rozpuštěným kysliční­kem uhličitým.

Praktické zkoušky prokázaly, že úpravou pomocí tzv. reverzní osmózy, se dá docílit vody užitkové, popř. pitné, za současné produkce solí. Náklady na takovou úpravu jsou v současné době stále velmi vysoké. Voda má teplotu 26 stupňů C a podle analýzy provedené Referenční laboratoří pří­rodních léčivých zdrojů Ministerstva zdravotnictví v Mariánských Lázních, má léčivé účinky, je vhodná k použití v lázeňství, popř. k přípravě koncent­rátu nebo solí. Od 1. 8. 2001 je na říč­ním kilometru 7,9 Ostravice takto ročně vypouštěno 5,5 mil. m3 důlních vod s popsanými vlastnostmi. V období sníženého průtoku v řece (normálně 6 m3/s, loni v létě 2 m3/s) je čerpání re­dukováno, aby nebyla ohrožena fauna a flóra ve směru toku.

V případě ukončení těžby na Karvinsku a tím i čerpání vody, do­jde k postupnému přelévání ‚jezera‘ důl­ních vod z ostravské pánve do pánví pe­třvaldské a karvinské. Důlní vody mo­hou postupně vystoupat až k úrovni dna dotačních povrchových zdrojů. Nedá se jednoznačně odhadnout, co udělá tzv. pístový efekt s metanem v nadloží, jaký vliv bude mít stoupající hladina na sta­tiku starých svislých důlních děl, v jaké hloubce by mohla voda kontaktovat pří­padné kontaminované území apod. To jsou otázky, na které by měla odborná skupina, o jejíž sestavení jsem požádal pana primátora, najít odpověď, včetně využití vod pro potřeby města Ostravy (lázeňství, pitná a užitková voda, zdroj energie atd.) Využitím důlních vod pro rekreační a lázeňské účely jsem se spolu s týmem báňských inženýrů zabýval již v roce 1998. Naším ideovým ‚vůd­cem‛ a tahounem byl již zesnulý Karel Kublín. V otevřeném podnikatelském záměru jsme navrhovali využití vod, ale i metanu. Měl vzniknout lázeňský a re­kreační komplex, včetně lanovky v iden­tické trase, jak je navrhována dnes.

Závěrem jen tolik. Uhlí v Ostravě skončilo. Možná ale máme pod měs­tem opět velké bohatství, jen je třeba najít způsob, jak ho využít. Technologie se mění. To, co se dnes jeví jako drahé, se za několik let může stát finančně snadno dostupné a možná i nutné. Za čas, který jste věnovali přečtení mého příspěvku, vyteklo do Ostravice na 28 500 litrů čiré, léčivé, 26 stupňů teplé vody… Přemýšlejme, jak ji v bu­doucnu zužitkovat a zachovat si k ní možnost přístupu ve stávající kvalitě a množství.“ (vi)

Z dopisů čtenářů

Pocta statečným letcům

Člen Českého svazu bojovníků za svo­bodu PaedDr. Karel Sýkora z Ostravy- Proskovic nám napsal o Památníku čs. letců v Příboře (na snímku), na jehož pietní stěnu přibylo loni v listopadu, na návrh členů ČSBS Ostrava, k dosa­vadním 41 dalších osm jmen letců – rodáků z našeho regionu, kteří zahy­nuli v bojích proti fašismu.

„Miroslav Holomucký (1917) vyrůstal v hornické rodině v Moravské Ostravě. V hodnosti poručíka sloužil u 63. letky leteckého pluku v Olomouci a Přerově. Po okupaci zbytku ČSR pracoval jako úředník v koksovně František v Přívoze, stal se velitelem ostravské odbojové sku­piny Obrana národa. V březnu 1940 byl Holomucký zatčen a vězněn gestapem. Zahynul v Mauthausenu 22. 12. 1941 – pravděpodobně smrtící injekcí. Po válce ho in memoriam povýšili do hodnosti kapitána a vyznamenali Čs. válečným křížem,“ píše dr. Sýkora o statečném letci a přidává příběh druhého hrdiny.

„Jaroslav Matěj, rodák z Proskovic (1902), se již v roce 1922 stal přísluš­níkem nově vznikajícího čs. letec­tva. V létě 1939 se zapojil do ilegální práce v Obraně národa. O necelý rok později ho Němci uvěznili a odsou­dili k trestu smrti. Jeho život vyhasl v září 1942 pod gilotinou v Berlíně- Plötzensee. Také poručík Matěj byl in memoriam vyznamenán Čs. válečným křížem. Všem padlým letcům a odbojá­řům patří naše hluboká a trvalá úcta,“ dodává Karel Sýkora.

Oslavy už bez pana generála

Při oslavách osvobození Ostravy v zá­věru dubna poprvé chyběl jejich pravi­delný účastník generálporučík Mikuláš Končický. Tankista Svobodovy ar­mády zemřel letos v lednu ve věku 90 let. Taťána Rovnanová, dcera M. Končického, napsala dopis, v němž děkuje primátorovi Tomáši Macurovi a představitelům města za účast při po­sledním rozloučení s jejím tatínkem. „Otec byl velmi hrdý na to, že je čestným občanem města Ostravy a vážil si úcty, která mu byla projevována. Děkujeme vám i vašim spolupracovníkům za veš­kerou pomoc, která nám byla poskyt­nuta. Velmi si ceníme finančního daru, který jste nám předali. I my chceme vy­jádřit svůj vděk. Finanční obnos jsme převedli na účet Domova pro seniory na Kamenci ve Slezské Ostravě,“ na­psala paní Rovanová. (vi)


Strana 10

Co, kdy, kde ve městě

DNY UMĚNÍ NEVIDOMÝCH. Umělecké aktivity zrakově postižených umělců prezentuje 22. meziná­rodní festival Dny umění nevidomých na Moravě, který se koná od 3. do 27. května. V Ostravě je part­nerem městská knihovna. Ve společenském sále bu­dovy u Sýkorova mostu můžete vidět např. výstavu slabozraké německé výtvarnice Silji Kornové, au­torské melodrama Olgy A. Markowitzové a Sylvy Stejskalové Díry v průběžnosti (19. 5., 16) nebo v rámci zakončení festivalu od 15 h si poslechnout Tajemství bubnů manželů Plecháčkových a koncert skupiny Tiché rytmy.

DK MĚSTA OSTRAVY ZVE. Z programu divadel – Ch. Hampton: Úplné zatmění, Městské divadlo Ml. Boleslav (17. 5.), J. B. Thomas: Charleyova teta, Divadlo Na Jezerce Praha (26. 5.), I. Mergaultová: Sbohem, zůstávám!, I. Janžurová a herci Divadla Kalich (29. 5.). Koncerty – Pavel Dobeš (19. 5.), Rangers band (8. 6.). Talk show – Josef Dvořák a Matěj Ruppert (18. 5.), Zdeněk Izer a autokolek­tiv (23. 5.). Začátky vždy v 19 hodin.

DŮM KULTURY AKORD. Divadelní nabídka – D. Seidler: Králova řeč, Divadlo pod Palmovkou (10. 5.), W. Adler: Válka Roseových, Divadlo A. Dvořáka Příbram (13. 5.). Koncerty – Honza Nedvěd (14. 5.). Vše v 19 h. Talk show – Celebrity Studio Dva s O. Sokolem (19. 5.) ve 20 h. Senior klub – Miss Babča, II. ročník soutěže o nejsympatičtější seni­orku (17. 5., 15), vstup zdarma.

HRADNÍ SLAVNOSTI. Dvanácté výročí znovuo­tevření Slezskoostravského hradu si připomeneme Hradními slavnostmi 14. a 15. května. Uskuteční se řada kulturních vystoupení, ukázek dobových zbraní, soutěží a dalších atrakcí okořeněných boha­tým občerstvením. Po oba dny se areál otevře v 10 h, v sobotu do 20 v neděli do 18 hodin. Vstupné 80 Kč, děti, studenti a senioři 40 Kč.

ANTIKVARIÁT A KLUB FIDUCIA. Překladatel, politik a dnes ředitel Knihovny V. Havla Michael Žantovský bude 9. května (18) vyprávět o prezi­dentu Havlovi, svých překladech a osobnosti W. Allena. Kam s ní aneb Kde a jaká bude nová vě­decká knihovna je název diskusního panelu 19. 5. (18.30) v Komorní scéně Aréna. Své názory před­staví arch. Ladislav Kuba a Josef Pleskot, památ­káři, knihovníci, zástupci samosprávy i primátor Tomáš Macura. Publicista Jiří Černý se 26. května (18) zúčastní ve Fiducii diskuse o hudbě a litera­tuře. Na Masarykově náměstí bude 31. května (17) „Zaostřeno na centrum“. Proběhne happening všech, kterým není lhostejný osud historického středu Ostravy.

KAREL IV. V KNIHOVNĚ. Ve vstupních pro­storách Moravskoslezské vědecké knihovny na Prokešově náměstí je k vidění knižní výstava k 700. výročí narození římského císaře a čes­kého krále Karla IV. Výstava dech beroucích fo­tografií Petra Piechowicze Volné lezení je do 31. 5. instalována ve studovně. Kaskadérské kousky horolezců v kulisách nádherné přírody nadch­nou každého.

LÉČENÍ TROCHU JINAK. Ve středisku vol­ného času ve Vietnamské ul. 3 v Porubě pořádají 22. května (10-11.45 h) přednášku Léčení přiroze­nou cestou s učením Bruna Gröninga, kde se do­zvíte o možnostech uzdravení se pomocí léčivé síly. Vstupné je dobrovolné, více na www.bruno-groe­ning.org/tsch.

Ženatý a Drážďanská filharmonie


Zahajovací koncert otevře 20. května 41. meziná­rodní hudební festival Janáčkův máj. V sále DK města Ostravy přivítáme slavnou Drážďanskou filharmonii s šéfdirigentem Michaelem Sanderlingem. Společně s nimi se představí houslový virtuos Ivan Ženatý pů­sobící v USA na Cleveland Institute of Music.

„Drážďanská filharmonie Ostravu zná. Poprvé ale bude u nás hostovat s Ivanem Ženatým, který má světové renomé a je zároveň prezidentem festi­valu. Kromě Prokofjevova Koncertu pro housle a or­chestr dirigent Sanderling usiloval při jednáních o uvedení Beethovenovy Symfonie č. 3 Eroica, jež se právě hodí k mottu letošního festivalu,“ říká ředi­tel Janáčkova máje Jaromír Javůrek a dodává. „Verš ‚Alle Menschen werden Brüder‛, v překladu ‚Všichni lidé bratry jsou‛, jsme si vypůjčili ze Schillerovy Ódy na radost. V podání drážďanských filharmoniků si vyslechneme i v dobrém slova smyslu ‚povinnou‛ Janáčkovu Sinfoniettu.“

Program festivalu včetně možnosti rezervace vstupenek naleznete na stránkách www.janackuv­maj.cz. (pb)

Předplatné na 98. sezónu NDM v prodeji


Divadlo je v centru

Národní divadlo moravskoslezské odtajnilo pod mottem Divadlo je v centru!!! sedmnáct premiér své 98. divadelní sezóny 2016–17. První ostrav­ská scéna vstupuje také do debaty o oživení středu města. „Prakticky denně nás na obou scénách na­vštíví více než tisíc lidí,“ říká ředitel NDM Jiří Nekvasil. „Divadlo je dostatečným důvodem, proč do centra přijít.“

A na které premiéry se diváci mohou těšit? Jako první se 6. října představí soubor opery s Mozartovým dílem La clemenza di Tito. Dále nás čekají Lazebník sevillský G. Rossiniho, Zneuctění Lukrécie B. Brittena, Tajemství B. Smetany a Bouře Z. Fibicha. Soubor činohry nabídne 27. října pří­běh z předválečné Ostravy Poslední štace – Adieu Europa. Komediální žánr dostane prostor ve hrách Je úchvatná! a Zamilovaný Shakespeare. Nejen mi­lovníky dramatické tvorby jistě zaujmou inscenace Hodina před svatbou, Car samozvanec, Teď mě za­bij nebo Sissi.

Na jeviště NDM se v obnovené premiéře vrací Riceův a Webberův Josef a jeho úžasný pestroba­revný plášť. K hitům sezóny by měly patřit také další muzikály Rebecca a Kiss me, Kate! Ctitelé baletu si v listopadu jistě nenechají ujít představení Dva světy / jeden svět na hudbu Bacha, Ravela a Reicha. Premiéru Tří mušketýrů si baletní soubor nechal na jaro.

Předplatné na příští sezónu můžete vybírat už nyní z 25 skupin. Osobně v kanceláři předplatného v ul. Čs. legií 14 v Moravské Ostravě, telefonicky na č. 596 276 202 nebo na e-mailu alena.burdova@ ndm.cz. (vi)

Děkujeme, Mistře Williame!


Čtyřsté výročí úmrtí Williama Shakespeara spojilo ostravské kul­turní a vzdělávací in­stituce. Projekt vzešel z iniciativy Národního divadla moravskoslezského, festivalu Letních sha­kespearovských slavností a centra Cooltour. Město Ostrava přispělo 2 mil. Kč, třiadvaceti projektům navíc rozdělilo 800 tisíc korun.

Kromě NDM se zapojila všechna ostravská profesi­onální divadla, ale i Janáčkova filharmonie, Janáčkův máj, Svatováclavský hudební festival, Dny nové opery, Ostravské muzeum, Janáčkova konzervatoř, městská knihovna, Ostravská univerzita a další. Divadlo lou­tek uvedlo premiéru Shakespearovy dramatické ro­mance Bouře. Baletní komedii Sen noci svatojánské (premiéry 5. a 7. května) zařadilo do repertoáru NDM. V květnu uvede operu Hamlet a ve Staré Aréně hru Haprdáns neboli Hamlet princ dánský. Výstava diva­delních plakátů her W. Shakespeara je do 30. května k vidění v galerii Klubu Atlantik. Více o programu na­jdete na www.shakespeare2016.cz.

Skon slavného dramatika 23. dubna 1616 je s nej­větší pravděpodobností také dnem, kdy by oslavil své 452. narozeniny. Při této příležitosti zavlály nad městem bílé vlajky s logem projektu. Shakespearovo dílo stále inspiruje. (vi)


Strana 11

T-film: Čím nás překvapí Londesborough?


V programu 4. mezinárodního filmového festivalu T-film 2016, který se uskuteční 25. a 26. května ve Světě techniky v Dolní oblasti Vítkovice, nechybí konference s názvem Svět rostlin, kterou připra­vila Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity s Wichterlovým gymnáziem.

Hlavním hostem akce bude popularizátor vědy Michael Londesborough. Jeho pořady v ČT dokazují, že věda není suchopárná a pro mladé nezajímavá zá­ležitost. Britský vědec žijící od roku 2002 v Česku představí svou science show v Ostravě 26. května dvakrát – na konferenci a při setkání se studenty. V rámci doprovodného programu se mohou účast­níci T-filmu těšit také na řadu zajímavých předná­šek a workshopů, například z dílny Ostravského muzea, nebo společnosti OZO.

Festival T-film 2016 představí dokumenty s te­matikou ekologie, trvale udržitelného rozvoje, ochrany fauny a flory, přírodních a kulturních pa­mátek aj. Vítěze se dozvíme na čtvrtečním galave­čeru, kterým program festivalu vyvrcholí. V době naší uzávěrky nebyl časový harmonogram znám, nicméně jistý je volný vstup na všechny projekce. (hš, ič)

Hudebnímu klubu Parník je dvacet let


Koncertem Petera Lipy oslavil 20. dubna hudební klub Parník v Sokolské třídě své dvacátiny. Právě sloven­ský jazzman byl v dubnu 1996 prvním muzikantem, který si v suterénu někdejší vily stavitele Ulricha po­stavené v roce 1899 zahrál.

Parník je dnes už legendárním prostorem, na jehož pódiu se vystřídaly špičky české i zahraniční hudební scény. Připomeňme si Darryla Jonese z Rolling Stones, Chestera Thompsona z Genesis, Steva Lukathera, Tonnyho Levina, Johna Scofielda a mnoho dalších. Z osobností tuzemské hudební scény nelze nejmenovat Dana Bártu, Jaromíra Nohavicu, Vladimíra Mišíka, Michala Pavlíčka, Borise Urbánka a další.

Od začátku existence byl Parník spojen s drama­turgem Pavlem Giertlem. Ikona klubu vloni odešla s Nohavicou do jeho Heligonky, ale loď pluje dál. „Díky vysoce nasazené laťce diváci automaticky spojují Parník s tím nejlepším z hudební scény všech žánrů. Poptávka většinou vysoce převažuje nabídku a některá vystou­pení jsou vyprodána už měsíce dopředu,” říká Gabriela Kolárová, vedoucí produkce klubu.

V Parníku se koná více než 200 koncertů ročně. Mezi tradiční projekty patří např. festival Ostrava Jazz Nights. (av)

Jednatelkou Pokladu je Darina Daňková


Jednatelka Domu kultury Akord v Zábřehu Darina Daňková se od 1. května stala také jednatelkou porubského Domu kultury Poklad. Na dubnovém zasedání o tom roz­hodlo městské zastupitelstvo. Důvody, proč se vedení města vyslovilo pro toto řešení, vysvětlil primátor Tomáš Macura. „Máme dlouhodobý záměr sloučit městské kulturní domy do jedné instituce, jednak Dům kul­tury Poklad stojí na prahu rozsáhlé rekon­strukce. Paní Daňková, která si touto zku­šeností úspěšně prošla už v Akordu, je pro nás velice cennou osobou.“

Vedle zdárného zvládnutí přestavby si jednatelka klade za cíl navrátit zařízení někdejší význam. „Poklad patřil před lety k nejlepším v Ostravě a já si myslím, že v ho­rizontu tří až pěti let, v závislosti na tom, jak dlouho bude trvat rekonstrukce, je možné mu bývalý lesk vrátit,“ uvedla. Chce při­tom využít možnosti synergie, to znamená zúročit výhody vzájemné součinnosti dvou kulturních stánků a použít znalosti a zku­šenosti pracovníků Akordu k přípravě no­vého rozjezdu DK Poklad. (bk)

Colours a sólo pro dámy


Program festivalu Colours of Ostrava (14.–17. 7.) v are­álu Dolních Vítkovic obohatí řada ženských osob­ností. Norka Aurora přiveze temný elektropop, Victoria Hanna z Izraele divoce rapuje starověké židovské texty, Holanďanka Kovacs připomene nejen Amy Winehouse, polská zpěvačka Maria Peszek je známá jako herečka z filmů A. Hollandové a J. Stuhra. Čtyřdenní vstupenky za 2290 korun jsou k dostání na webu www.colours.cz nebo v síti Eventim. (js)

Ve Lhotce proženou krále


Ostravský městský obvod Lhotka pořádá v sobotu 14. května 24. ročník lidové slavnosti Honění krále. Ve 14.30 h vyjde od mateřské školy krojovaný průvod. Jeho cílem bude louka za sportovní halou, kde se na koních a v sou­činnosti s jízdním oddílem MPO uskuteční místní oby­čej. Dekorování letošního královského páru starostou ob­vodu uvidí diváci na hřišti TJ Lhotka. Součástí odpole­dne a večera bude lidová veselice. Vstupné je 50 Kč, děti do 15 let a hendikepovaní zdarma. (vi)

Aleluja Šárky Mikeskové


V Galerii města Ostravy PLATO vystavuje Šárka Mikesková soubor soch-objektů s názvem Aleluja. Její instalace jsou příkladem tvůrčí svobody, která umožňuje zvolit pro každé dílo správný postup, když jde o věc, význam a důslednost při pojmenovávání světa kolem nás. Výstava v aule Gong potrvá do 5. června a je volně přístupná. (jn)

Co, kdy, kde ve městě

JANÁČKOVA FILHARMONIE. Z květnové pro­gramové nabídky v DK města Ostravy. Filmové melodie zazní 9. května (19). JFO přednese díla E. Morriconeho, H. Shorea, J. Williamse, K. Badelta a dalších, které znáte z filmů Gladiátor, Harry Potter, Pán prstenů, Star Wars, Titanic, Sedm statečných, James Bond, Piráti z Karibiku nebo Indiana Jones. Čínský dirigent Biao Li bude JFO dirigovat na kon­certu 19. května (18). Uslyšíte hudbu W. A. Mozarta, L. Bernsteina, R. Strausse, M. Báchorka aj. Účinkují talentovaní pěvci S. Mrázová, O. Potůček, N. Proksch, houslistka L. Pavlová aj. Mahlerova 5. symfonie cis moll a Schwantnerův koncert pro bicí a orchestr budou na programu koncertů 26. a 27. května (19). S JFO zahraje na perkuse čínský host Biao Li.

MOVE FEST V COOLTOUR. V Kulturním cen­tru Cooltour na Černé louce proběhne od 25. do 29. května třetí ročník MOVEfestu, festivalu součas­ného tance, pohybového divadla a nového cirkusu. Program zahájí v 19 h premiérová inscenace 3CM. Nonverbální experimentální projekt přibližuje vztah mezi mužem a ženou a jejich odlišné pohledy na svět v podání Š. Bočkové a V. Fülepa, režie M. Komaro. V pětidenním programu můžete vidět představení Peklo – dantovské variace, Divočina, marnivost pta­čích per a Loser Cirque Company ve hře Walls and Handbags. Více na www.movefest.cz.

OTEC A SYN KUPELWIESEROVÉ. Ředitele Vítkovických železáren v letech 1876 až 1892, tvůrce Nových Vítkovic Paula Kupelwiesera a jeho otce slavného malíře pozdního romantismu Leopolda představuje výstava maleb, grafik, fotografií, do­kumentů, modelu lodi i předmětů běžně užívaných v dobovém železárenském průmyslu v Domě umění. Expozice Leopold a Paul Kupelwieser, Umění – Průmysl – Architektura, je v Galerii výtvarného umění Ostrava otevřena do 5. června.

DREAM FACTORY POOSMÉ. Dream Factory Ostrava nabídne od 31. května do 5. června před­stavení českých divadel. Osmý ročník festivalu se uskuteční v divadlech, kulturních centrech, vyvr­cholí v industriálu Dolu Hlubina. Zahájí ho Zimní pohádka v podání herců Dejvického divadla L. a M. Krobotových, S. Babčákové, V. Polívky aj. Dále uvi­díme představení divadel Na zábradlí, V Dlouhé, Švandova, Klicperova, Činoheráku Ústí, ale také os­travských scén. Podrobnosti na www.dfov.cz.

PŘEDPRODEJ NA „SHAKESPEARA“. V zá­věru dubna začal předprodej vstupenek na de­vátý ročník Letních shakespearovských slavností, které se od 20. července do 9. srpna uskuteční na Slezskoostravském hradě. Diváci uvidí dvě pre­miéry – Hamleta v produkci ostravských pořadatelů společnosti PaS de Theatre s M. Etzlerem, T. Savkou, P. Gajdošíkovou, J. Fišarem aj. a „pražský“ Večer tříkrálový s V. Koptou, N. Boudovou, M. Doležalovou aj., celkem šest her velkého dramatika. Předprodej probíhá v síti Ticketportal, pobočkách OIS a poprvé na webu www.shakespeareova.cz.

OSTRAVANÉ MAJÍ PAMĚŤ. V přízemí radnice je v květnu k vidění výstava Knihovny města Ostravy (KMO) Paměť Ostravy, která prezentuje vzpomínky Ostravanů v podobě textů, fotografií a dokumentů z 20. a počátku 21. století. Přehlídka je plodem stej­nojmenné projektu knihovny zaměřeného na sběr a uchování pamětí, do kterého se můžete zapojit i vy. Pokud odevzdáte svůj příspěvek v kterékoliv pobočce KMO do 30. června, bude zahrnut do pu­blikace Paměť Ostravy, která vyjde letos. (vi)


Strana 12

Cílem ostravského sportovního talentu roku 2015 Hany Ryškové je dostat se mezi profesionály

V golfu rozhodně není kam spěchat


O lidech s lidmi

Golf je celosvětový fenomén. U nás sice nepatří mezi nejsledovanější sporty, přesto jeho popularita stále roste. Stejně jako golfová hřiště. V okolí Ostravy to už nejsou jen tradiční Šilheřovice, ale také Ostravice, Kravaře, Ropice, Karviná- Lipiny, Hukvaldy, Čeladná. Na tom po­sledně jmenovaném můžete často po­tkat 17letou Hanu Ryškovou, hráčku Park GC Ostrava a ostravský sportovní talent roku 2015.

Hanko, v kolika letech jste vzala poprvé do ruky golfovou hůl?

„Měla jsem asi tři roky. Máma je také úspěšná golfistka. Ze začátku mě to ale moc nebavilo. Vyzkoušela jsem hodně sportů, sedm let jsem hrála basketbal. Asi ve třinácti jsem se rozhodla věno­vat golfu všechen volný čas.“

Kde se nejčastěji připravujete a kdo je vaším trenérem?

„Golf jsem začala hrát na Čeladné a tam také jezdím nejraději. Krásné hřiště a místní skvělé tréninkové podmínky mi vyhovují. Když nejsem na turnaji, trénuji tam v podstatě každý den. Délka tréninku záleží na tom, jak dlouho mám školu. Pokud jsou prázdniny, tak bývám na golfu od devíti ráno do šesti. Do tré­ninku se snažím zahrnout vše. Krátké i dlouhé hry, patování, hru na hřišti. Už přes deset let mě trénuje Španěl Joaquín Kino Navarro.“

Jaké máte herní přednosti, v čem se potřebujete zlepšit? Existuje ideální věk pro golf?

„Mezi mé silné stránky patří dlouhá hra a hlavně hra z odpaliště. Jedním z cílů pro tuto sezónu je zapracovat na krátké hře a určitě na patování. Pro lepší skóre musím proměňovat ještě více šancí a méně chybovat. Řekla bych, že ideální věk neexistuje. V golfu není kam spěchat.“

Co považujete za svůj dosavadní největší úspěch?

„Doma to určitě bylo vítězství na me­zinárodním mistrovství České repub­liky žen v Čeladné. V zahraničí si nej­více cením sedmého místa na mist­rovství světa dorostenek v roce 2014 v Kanadě. Byla jsem také členkou týmu České republiky, který obsadil čtvrté místo na mistrovství Evropy družstev dívek do 18 let.“

V současnosti figurujete na 252. místě světového amatérského žeb­říčku. Máte ambice proniknout do profi okruhu a co k tomu bu­dete potřebovat?

„Určitě se chci stát profesionální hráč­kou, ale jak už jsem řekla, v golfu není kam spěchat. Potřebuji více skórovat a díky tomu zlepšovat své výsledky, které mě mohou dovést na profesio­nální túru.“

Která hřiště se vám nejvíce líbí? Kdo je vaším vzorem a proč?

„Moc mám ráda Čeladnou – Old Course a Kunětickou horu. V zahra­ničí se mi asi nejvíce líbilo na hři­šti Greenbrier ve Východní Virginii v USA. V roce 2011 jsem hrála Junior British Open a součástí pro­gramu turnaje byla i návštěva jed­noho z největších trunajů PGA Tour British Open. Na vlastní oči jsem vi­děla např. Roryho McIlroye, Phila Mickelsona a Tigera Woodse, který je mým vzorem. Líbí se mi jeho švih a obdivuji, co vše dokázal.“

Jste studentkou Sportovního gym­názia Dany a Emila Zátopkových v Ostravě. Daří se vám skloubit školu a golf? Jak se domluvíte v ci­zině? Už víte, co po maturitě?

„Je to těžké, ale snažím se učit i na turnajích. Spolužáci mi posí­lají zápisy a učitelé vyhovují v ter­mínech na dozkoušení. Díky španěl­skému trenérovi jsem se anglicky za­čala učit velmi brzo. Domluvím se bez větších problémů. Upřímně, mé plány končí maturitou a co bude po ní, za­tím vůbec netuším. Ale určitě bude má budoucnost souviset s golfem.“

Co děláte ve chvílích volna?

„V podstatě žádný volný čas nemám. Ráno škola, hned po vyučování tré­nink. Beru golf spíše jako příjemné strávení volného času. Při tréninku ráda poslouchám hudbu. V mobilu mám asi tři stovky písniček, které si při hraní, ale třeba i v autě přehrávám. Na turnaji se příjemně odreaguji při sledování filmů.“

Hanko, stala jste se sportovním talentem roku. Co pro vás osobně ocenění znamená?

„Určitě si ho vážím. Beru ho jako mo­tivaci a možná i potvrzení toho, že to, co dělám, dělám aspoň trochu dobře.“

Ptal se Libor Vidlička


Strana 13

Notář Ferdinand Pelc: Zasloužil se o národ


Z archivu města

JUDr. Ferdinand Pelc, stejně jako mnoho jiných pří­slušníků národního hnutí na Ostravsku, nebyl míst­ním rodákem. Na svět přišel právě před 140 lety, 10. května 1876 v rodině rolníka Františka Pelce v malé obci Kladeruby na Valašsku. Otec byl synem pouhého domkáře, sňatkem s o osm let starší vdo­vou po sedlákovi však získal selský grunt, takže sy­novi mohl zajistit dobré vzdělání, nejprve prostřed­nictvím studia na gymnáziu ve Valašském Meziříčí, později i na Právnické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity, kterou absolvoval v roce 1900.

Notářem v Polské Ostravě

Ferdinand Pelc vystřídal jako notářský koncipi­ent několik působišť, mj. (asi v letech 1904–1905) i Moravskou Ostravu, kde navázal první kontakty mezi českou inteligencí. V říjnu 1907 nastoupil na uvolněné místo notáře v Polské (dnes Slezské) Ostravě a tam se usadil natrvalo, i když později (po roce 1919) vedl druhé, nově vzniklé notářství v sousední Moravské Ostravě. Ještě v témže roce uza­vřel sňatek s Ludmilou Lorenzovou, dcerou ředitele uhelného dolu v Hostokryjích na Rakovnicku. Z je­jich manželství vzešli v následujících letech dva sy­nové (Vladimír a Jaromír, kteří později zvolili práv­nickou kariéru, stejně jako jejich otec) a dvě dcery (Jiřina a Ludmila).

Vliv profesora Bráfa

Na Ostravsku se Pelc velmi rychle zapojil do místního kulturního, společenského i politického života. Stal se členem spolků (např. Sokol, Umělecká beseda aj.) a začal se podílet na vydávání novin Ostravský deník, do nichž sám často přispíval nejen k tématům politic­kým, ale i ekonomickým. Jeho značný přehled a za­svěcený přístup k této problematice lze přičíst zná­mému českému národohospodáři profesoru Albínu Bráfovi, jehož seminář v době svých univerzitních studií rovněž navštěvoval a nabyté znalosti později velmi dobře zúročil, ať už jako komunální politik či člen správních rad řady zdejších firem.

V čele Matice osvěty lidové

Nejdůležitější a prakticky celoživotní bylo však Pelcovo angažmá ve věci Slezska, především Slezska těšínského, kde bylo počátkem 20. století české ná­rodní hnutí prakticky na ústupu a podíl obyvatel­stva, hlásícího se k obcovací řeči německé a pol­ské se výrazně zvětšoval v neprospěch Čechů, a to i v ostravských obcích na pravém břehu Ostravice. V roce 1908 se Pelc ujal funkce předsedy Matice osvěty lidové na Těšínsku, která přesídlila z Těšína právě do Polské Ostravy a dlouhodobou drobnou, ale usilovnou osvětovou prací (zakládáním nových škol a školek, knihoven, organizováním táborů lidu, manifestací, přednášek atp.) se snažil tento nepříz­nivý vývoj zvrátit. Do roku 1914 se skutečně poda­řilo upevnit českou většinu v řadě obcí nejzápadnější části Těšínska, z velké části bezesporu právě díky činnosti Ferdinanda Pelce.

Za sblížení Čechů a Poláků

Po vzniku samostatné Československé repub­liky v roce 1918 se podílel na obsazení opavského Slezska včetně samotné Opavy a jako zástupce ná­rodně demokratické strany se stal místopředsedou Zemského národního výboru pro Slezsko se sídlem v Polské Ostravě. O rok později byl již předsedou Zemské správní komise pro Slezsko a v této vysoké a zodpovědné funkci se aktivně zapojil do česko­-polského sporu o Těšínsko. V roce 1920 byl jme­nován předsedou československé plebiscitní komise pro Těšínsko. V nesmírně složité národnostně vy­hrocené situaci se snažil zabránit eskalaci násil­ností, které provázely přípravu hlasování z obou stran konfliktu, a to i přes kritiku, kterou si za to mnohdy z české strany vysloužil. I když osobně nesouhlasil s rozhodnutím dohodových mocností, které 28. července 1920 nakonec rozdělily Těšínsko mezi oba státy bez plebiscitu, jako zkušený politik se s ním dokázal vyrovnat a doufal, že časem dojde k opětovnému sblížení Čechů a Poláků. Své zážitky z bouřlivého období shrnul později v knize vzpomí­nek nazvané „O Těšínsko“.

Své dílo nedokončil

Předsedou Zemské správní komise pro Slezsko zůstal Pelc až do roku 1928, kdy bylo Slezsko jako samostatná země v důsledku správní reformy zru­šeno. V letech 1931–1932 působil krátce jako člen moravského zemského zastupitelstva za národně demokratickou stranu, avšak již v září 1932 pod­lehl nečekaně srdeční chorobě. Na poslední cestě do ostravského krematoria JUDr. Ferdinanda Pelce vyprovázely špičky politických stran celého Ostravska v čele se starostou Moravské Ostravy Janem Prokešem a moravskoslezským zemským prezidentem Janem Černým.  Jozef Šerka


Strana 14

Informační servis

NA KOLECH PO KOLONIÍCH. S rozvojem průmyslové revoluce v 19. století souvisí také výstavba hornic­kých kolonií. Zajímavosti o jejich historii a životě v nich se dozvíte 29. května během cykloprohlídky s prů­vodci OIS. Trasa vede z Mariánských Hor do Štítové kolonie a Kolonie Jeremenko ve Vítkovicích, odtud do Jubilejní kolonie v Hrabůvce. Sraz účastníků na Mariánském náměstí v Mar. Horách v 10 a 14 h. Cena pro dospělé 80 Kč, pro děti, studenty a se­niory 50 Kč. Platí se na místě.

NA VĚŽ ZA BÁJEMI. P rvní s o­botu po Mezinárodním dni dětí, 4. června, si můžete zpestřit na vy­hlídkové věži Nové radnice. Pro děti tu budou připraveny hry a soutěže, pro dospělé povídání na ochozu o pověs­tech a pohádkách z Ostravy a okolí. Dozvíte se třeba, jak se podle legendy dostal do znaku města bílý kůň, a se­známíte se s pověstmi spojovanými se Slezskoostravským hradem či již za­niklými hrady na Landeku a v centru. Akce potrvá od 9 do 17 h, výklad za­čne každou celou hodinu. Vstupné pro dospělé 50 Kč, pro děti, studenty a se­niory 40 Kč.

ZA VŮNÍ KÁVY. Zlatý věk ostrav­ských kaváren začíná koncem 19. sto­letí, kdy se ve městě objevují kaváren­ské podniky jako Fénix, Habsburg, Central, Bellevue, Savoy a další. Podívat se do míst, kde sedávali Jiří Voskovec s Janem Werichem, Oldřich Nový nebo Josef Kainar, můžete 5. června v rámci prohlídky Po sto­pách vůně kávy. Sraz na Prokešově nám. v 10 a 14 h, vstupné 80 Kč (platí se v šestém patře Nové radnice) pro děti, studenty a seniory 50 Kč. (sb)

Startuje Křížovkářská liga


Aktivní senioři

Ostravští senioři mají novou soutěž. Křížovkářská liga, jak se klání jmenuje, jim nabízí možnost pravidelného a dlou­hodobého luštění křížovek o ceny. Zapojit se mohou zájemci starší 60 let. Zapojení je zdarma, podmínkou však je regist­race, kterou lze učinit do 14. června.

„Jde nám nejen o zábavu a využití volného času, ale také o vtažení seniorů do společné aktivity a tím zvýšení jejich zájmu o dění kolem sebe“, vysvětluje účel soutěže autor projektu, předseda Spolku Počteníčko Ivan Sekanina.

Křížovkářská liga začala 26. dubna a po­trvá do 21. června. Křížovkáři dostanou celkem deset křížovek, pro každý hrací týden jednu a jednu navíc při registraci. Hracím dnem je úterý. Registrovat se lze v Komunitním centru Archa v Porubě nebo v CK Maxner v Střelniční ulici v Moravské Ostravě, a to vždy v úterý v době od 14 do 16.30 hod. „Hráči, kteří se přihlásí později, dostanou křížovky zpětně, takže i několik najednou. Tajenky všech křížovek vyplní do speciálních for­mulářů a ty pak slosujeme o ceny,“ upřes­nil pravidla soutěže Sekanina.

Křížovkářská liga je vhodným roz­ptýlením pro klienty domovů pro se­niory či domovů s pečovatelskou službou. Jejím hlavním partnerem je město Ostrava. (is)

Zelená linka MPO


Na neurgentní telefonní lince Městské policie Ostrava 800 199 922 lze bezplatně a nepřetržitě 24 hodin denně hlásit poškození veřejně pro­spěšného zařízení. Například závady na dopravním značení, poškozené la­vičky, jízdenkové automaty, veřejné osvětlení, signalizační zařízení kři­žovatek, neschůdnost chodníků, neu­pravenou veřejnou zeleň. Lze oznámit také černé skládky nebo nález uhy­nulých zvířat. Zelená linka neslouží k hlášení událostí, kdy je ohrožen ži­vot, zdraví či majetek a kdy dochází k protiprávnímu jednání. Pro tyto události jsou určeny linky tísňového volání 150 – Hasičský záchranný sbor, 155 – Zdravotnická záchranná služba, 158 – Policie ČR, 112 – jed­notné evropské číslo tísňového vo­lání, 156 – Městská policie. (mp)

Pro bezpečí seniorů


Noční můrou osaměle žijících se­niorů je strach z toho, že zůsta­nou ležet bez možnosti přivolat si pomoc. Zmírnit tyto obavy může služba tísňového volání, kterou pro­vozuje středisko tísňové péče při Slezské diakonii Dorkas Ostrava. Jde o systém automatického vo­lání propojený s nouzovým tlačít­kem, které má senior stále u sebe. Systém umí spolupracovat s pev­nou i mobilní linkou. Umožňuje seniorům žít samostatně do pozd­ního stáří a jejich rodinám zbavit se strachu o jejich osud. Jednorázová platba za montáž systému tísňové péče činí 1500 korun, měsíční po­platek 260 korun. Podrobné infor­mace na tel. číslech 596 613 513 nebo 737 223 967. (dš)

Ostravské sakuře se v Miškovci daří


Partnerství Ostravy a maďarského Miškovce (Miskolc) má už patnácti­letou tradici. Kontakty mezi oběma radnicemi, ale také společenskými, kulturními a sportovními organiza­cemi jsou velmi čilé. Jak nás infor­moval náměstek primátora Miškovce Péter Pfliegler, dobře se daří také sa­kuře, kterou představitelé moravsko­slezské metropole zasadili při návštěvě Maďarska v roce 2001. „Na našem ná­městí Hrdinů, které je v této jarní době plné květin, krásně rozkvetl také strom města Ostravy. Těší mě, že prospívá stejně dobře, jako partnerství našich měst,“ dodal Pfliegler.

Na snímku P. Pfieglera je patnácti­letá „ostravská“ třešeň pilovitá, zná­mější jako sakura, na náměstí v ma­ďarském Miškovci. (liv)

MISTRYNĚ!


Ženy 1. SC Vítkovice Oxdog se v pražské O2 Aréně staly mis­tryněmi České republiky! Tým trenéra Jiřího Veleckého pora­zil v superfinále extraligy před 8711 diváky Chodov 4:3 po sa­mostatných nájezdech. Získal pro svůj klub a Ostravu třetí ti­tul ve 22leté historii soutěže (předtím v letech 2000 a 2014). Muži Vítkovic skončili po pro­hře s Chodovem 4:5 stříbrní. Blahopřejeme! (vi)

Zoo Ostrava

RASHMI MÁ PĚT LET. Nejmladší členka ostravského sloního stáda a první odchované slůně v historii českých a slo­venských zoologických zahrad oslavila 12. dubna 5. narozeniny. „Dceru“ slona Calvina a sloní samice Johti lidé po­jmenovali v anketě indickým jménem Rashmi, což znamená Paprsek. V sou­časné době váží něco přes 1640 kilo­gramů a měří v kohoutku okolo 190 cen­timetrů. Přestože už dávno žere potravu nedospělých slonů, stále ještě pije mateř­ské mléko. V příštím roce se možná do­čká nevlastního sourozence. Matka ne­dávno uhynulé Sumitry, slonice Vishesh, je totiž opět březí. Otcem jejího potomka, stejně jako Rashmi, je Calvin.

NÁMLUVY U BINTURONGŮ. Binturong je největší cibetkovitou šel­mou žijící v tropických lesích od Nepálu po Malajsii a na ostrovech Sumatra, Jáva, Borneo a Palawan. Ostravská zoo chová binturongy od roku 1981, zatím však šlo vždy o jedince stejného po­hlaví nebo starší. Teprve letos koncem března, kdy se ke čtyřleté samičce po­dařilo získat stejně starého samečka z anglické Zoo Chessington, svitla na­děje na narození mláďat. Tím spíš, že počáteční seznamování dopadlo slibně. „Každopádně se o sebe začínají aktivně zajímat, budeme tedy doufat,“ popsala situaci zooložka Adéla Obračajová. (šn)


Strana 15

S legendárním Zátopkem ve znaku


Olympijský park Ostrava 2016

Pořadatelé Olympijského parku Ostrava s představiteli Českého olym­pijského výboru, kraje a města zve­řejnili podrobnosti z přípravy vel­kého sportovně společenského pro­jektu, který v době konání letních her v Riu de Janeiru, oživí ve dnech 5. – 21. srpna dění na několika místech cen­tra Ostravy.

Masarykovo náměstí, Černá louka a Loděnice pod hradem ožijí přes den sportovními disciplínami a ve večer­ních hodinách bude pokračovat dění hudebním programem na Černé louce. Tam také budou moci návštěvníci fan­dit při přenosech z olympijských sou­těží na velkoplošné obrazovce. Do obou prvních lokalit bude vstup volný, na výstaviště návštěvník zaplatí sym­bolické vstupné.

„Olympijský park v Ostravě bude místem, kde si fanoušci budou moci vyzkoušet některé sporty i zažít atmo­sféru her. V prvé řadě nám jde o pod­poru sportovních aktivit mládeže. Samozřejmě budeme rádi, když si své vlohy vyzkoušejí také dospělí a udělají něco pro zlepšení kondice,“ řekl ná­městek primátora Martin Štěpánek.

Ostravský park už má své logo se si­luetou čtyřnásobného olympijského ví­těze Emila Zátopka. Zapálení olympij­ského ohně 5. srpna v centru Ostravy bude předcházet roadshow s dvanácti zastávkami v regionu. (vi)

Ostraváček hokejových nadějí


Od 8. do 10. dubna se v malé hale Ostravar Arény uskutečnil za významné podpory města Ostravy a HC Vítkovice Steel první ročník mezinárodního tur­naje v minihokeji hráčů chlapců ročníku 2007 pod názvem Ostraváček. Největší akce pro tuto věkovou kategorii u nás se zúčastnilo na 400 malých hokejistů. Mezi 24 týmy z Česka a Slovenska si nej­lépe vedli kluci z Uherského Hradiště, kteří ve finále porazili naděje Komety Brno. „Prožili jsme skvělé tři dny plné krásných hokejových momentů, pozi­tivních emocí a vynikající atmosféry,“ hodnotil olympijský vítěz a mistr světa David Moravec, jehož hokejová akade­mie turnaj organizovala. (vi)

Usain Bolt poběží sto metrů


Superstar světo­vého sportu spl­nila slib a při­jede do Ostravy! Nejrychlejší muž planety Usain Bolt po­tvrdil, že poběží stovku na 55. roč­níku Zlaté tretry.

Jamajčan se v Ostravě představí od roku 2006 už poosmé, letos po­prvé v Evropě. Stejně jako ostatní at­leti bude testovat formu před srpno­vou olympiádou v Riu. Mezi jeho sou­peře na nejkratší trati bude patřit olympijský vítěz a světový rekordman v desetiboji Ashton Eaton ze Spojených států.

„Do Ostravy se vracím rád. Tretra patří k mým nejoblíbenějším mítin­kům. Je tam vždy skvělá organizace a fantastičtí diváci,“ vzkázal šestiná­sobný olympijský vítěz.

Další zatím ohlášené hvězdy: Renaud Lavillenie, Shawn Barber (tyč), Julius Yego, Vítězslav Veselý (oštěp), Tomasz Majewski (koule), Zuzana Hejnová (400 m př.), Pavel Maslák (400 m), Jakub Holuša (1500 m) a další. Zlatá tretra se uskuteční v pá­tek 20. května na Městském stadionu ve Vítkovicích. Předprodej probíhá pro­střednictvím sítě Ticket-Art.cz. (vi)

Kam za sportem

FOTBAL. Závěrečné dva domácí zá­pasy v Synot lize zakončí po 50 letech účinkování Baníku Ostrava v nejvyšší soutěži. Po Bohemians Praha (7. 5.) přijede na městský stadion Zbrojovka Brno (14. 5. v 15.30 h).

ORIENTAČNÍ BĚH. Závod „O tričko mistryň světa“ v rámci přeboru ostravských škol se poběží 11. 5. (9.15 h) v Bělském lese (rest. U Houpaček, Slučí ul.). Startují děti ze 4.–9. tříd v kategoriích jednot­livců a družstev.

BASEBALL. Arrows Ostrava při­vítají na hřišti v Porubě v extralize Draky Brno (25. 5., 19 h) a Techniku Brno (27. 5., 20 h).

HARLEM V OSTRAVĚ. Američtí basketbaloví kouzelníci Harlem Globetrotters právě v letošním roce slavící devadesát roků své existence zavítají po 21 letech znovu do Ostravy. Exhibiční utkání sehrají 4. 6. (19 h) v Ostravar Aréně. Předprodej vstupe­nek probíhá v síti Ticketportal.

ČESKÝ BĚH ŽEN. Počtvrté se v Ostravě poběží 28. 5. Český běh žen. Podle výkonnosti si lze vybrat mezi tratěmi 2,5 km, 5 a 10 km ve­doucími z Nové Karoliny po nábřeží Ostravice a ulicemi centra. Program, ve kterém budou také závody dětí a v chůzi s hůlkami, začíná v 9.30 a vyvrcholí před 14. h. Registrace na www.ceskybehzen.cz. (liv)

Vynikající volejbalista a trenér Jaroslav Tomáš in memoriam v síni slávy ostravského sportu

Barbora Závadová a plavkyně KPS završily sezónu snů


Sportovec roku

Podeváté vyhlašovalo město Ostrava nejlepší sportovce. První dubnové úterý byli v Nové radnici dekorováni vítězové pěti kategorií, o nichž rozho­dovali členové komise pro sport a volný čas rady města pod vedením před­sedy a zastupitele města Vladimíra Stuchlého na základě nominací spor­tovních organizací a klubů.

Sportovkyní roku 2015 se stala potřetí plavkyně Barbora Závadová, nejlepším kolektivem je družstvo žen KPS Ostrava. Vynikající rok Závadová vyšperkovala stříbrem na 400 m polohový závod z uni­verziády v Koreji. Na stejné trati doplavala na ME v Izraeli čtvrtá a na MS v Rusku pátá. Potřetí vy­hrála anketu o nejlepšího plavce ČR (předtím 2011 a 2014), jako první český sportovec se kvalifikovala na olympiádu 2016 do brazilského Ria. Spolu s Petrou Gebauerovou, Marikou Hudcovou, Terezou Kanalošovou, Věrou Kopřivovou, Michaelou Petrovou a svou sest­rou Terezou vybojovala pro KPS čtvrtý titul mistryň České republiky v řadě. Trenéry děvčat jsou Vítězslav Hartmann a Libor Kohut.

Ostravským sportovním talentem roku se stala Hana Ryšková, golfistka Park Golf Clubu Ostrava a reprezen­tantka ČR (medailon čtěte na straně 12). Marie Horváthová, klientka Čtyřlístku a výborná stolní tenistka, je nejlepším hendikepovaným spor­tovcem. Vyhrála turnaj v Linci, stala se vicemistryní republiky.

Do síně slávy ostravského sportu byl in memoriam uveden Jaroslav Tomáš, který 5. března zemřel po těžké nemoci ve věku 67 let. Vynikající volejbalista se v roce 1968 zasloužil o titul mistra ČSSR pro Vítkovice. Vicemistr Evropy 1971, startoval na OH v Mnichově 72 a Montrealu 76. Reprezentační dres oblékl 335krát. Volejbalisty Ostravy při­vedl jako trenér k titulu mistrů ČR 2006.

Cenu z rukou náměstka primátora pro sport Martina Štěpánka převzala man­želka Jaroslava Tomáše Svatava. (vi)


Strana 16

V Ostravě i Moravskoslezském kraji stále více pasažérů využívá výhod spojených s čipovou dopravní kartou

Karta ODISka – pět let cestování bez starostí


Doprava ve městě

ODISka – bezkontaktní čipová dopravní karta je v Ostravě a Moravskoslezském kraji realitou pět let. Přitom stále existuje řada lidí, kteří mají o tomto no­vém dopravním médiu informace deformované nebo nedostatečné, a to přesto, že již bylo vydáno okolo čtvrt milionu ODISek. Položili jsme v této souvis­losti několik otázek Aleši Stejskalovi, jednateli spo­lečnosti Koordinátor ODIS s. r. o., která je správcem krajského systému ODISka.

Jak ODISka vznikla?

„Bezkontaktní čipové karty jako jízdenka ve veřejné dopravě nejsou pro významnou část obyvatel Ostravy a regionu žádnou novinkou již od konce devadesá­tých let. V příměstské autobusové dopravě a v men­ších systémech MHD je používá řadu let většina au­tobusových dopravců, svou IN-kartu mají pro různé tarifní aplikace také České dráhy. Karetní systémy měly dříve jednu zásadní nevýhodu – většinou ne­šlo kartu jednoho dopravce použít u dopravců jiných. Zásadně to komplikovalo používání tarifu integro­vaného dopravního systému ODIS, který je založen na společném tarifu pro všechny dopravce.“

Kdy nastal rozhodující obrat?

„V roce 2008 nechal Koordinátor ODIS zpracovat projektový dokument karetního systému, který by byl jednotný pro všechny dopravce v kraji. Z něj pak o dva roky později vzešel realizační projekt jednot­ného standardu pro odbavovací systémy a karty do­pravců. Standard garantuje, že karty dopravců-vy­davatelů jsou vzájemně kompatibilní v rámci celého ODIS. Je na nich společný prostor pro nahrávání dlouhodobých časových jízdenek a společná elek­tronická peněženka pro placení jednotlivého jízd­ného ODIS.“

Existují v Česku podobné projekty?

„V povědomí veřejnosti je projekt pražské karty Opencard, který se proslavil nikoliv technickým ře­šením, nýbrž okolnostmi spojenými s jeho financo­váním. Za srovnatelný celokrajský projekt lze po­važovat Opuscard na Liberecku. Úspěšné projekty existují také v Plzeňském, Královéhradeckém nebo Pardubickém kraji.“

Popište současný stav systému ODISka.

„Proces realizace byl zahájen 1. února 2011, kdy stan­dardizované karty začal vydávat Dopravní podnik Ostrava. V první etapě byl na nich nahrán pouze kupón dlouhodobé časové jízdenky. Postupně se do systému, záhy nazvaného ODISka, zapojovali další dopravci v kraji. V současné době sdružuje jedenáct dopravců, z nichž devět ODISky také vydává. Karty jsou zcela identické, liší se pouze barvou a logem vydavatele.“

Jaké výhody má držitel ODISky?

„Výhod vyplývajících z přechodu od papírové jíz­denky je řada. Karta ve vazbě na odbavovací systém ve vozidlech umožňuje realizovat sofistikovanější ta­rifní řešení. Jedním z nich je možnost náhrady měst­ské časové papírové jízdenky, kdy je cestující streso­ván zda stihne dojet do své cílové zastávky ve sta­noveném čase, jízdenkou tzv. dojezdovou. V praxi tak dorazí do cíle vždy za stanovený obnos, časový limit platí pouze pro čas přestupu. Další předností je automatická možnost kombinace jízdenky dlouho­dobé s jednotlivou v případě, kdy výjimečně vyjíždí ze své ‚předplacené‛ oblasti v příměstských zónách. Samozřejmostí je možnost zablokování karty při její ztrátě.“

Jsou osobní data na kartách bezpečná?

„ODISka není identifikátor jako např. bankovní karty, kterými se přes PIN přihlašujeme k účtu. Všechna potřebná data (údaje o profilu držitele, ku­pony dlouhodobých časových jízdenek, elektronické peníze) jsou uložena přímo na ní. Na ODISce ale není uloženo jméno držitele. Po vydání karty vydavatel za tři měsíce vymaže všechna osobní data držitele, která spojují danou osobu s ODISkou, nelze tedy spárovat pohyb karty s pohybem konkrétního člo­věka. Projekt byl odsouhlasen Úřadem pro ochranu osobních údajů.“

Co přináší aktivace elektronické peněženky?

„V lokalitách, kde byly čipové karty zavedeny dříve, je používání ODISky běžné. Pojedete-li např. trolej­busem v Opavě, výjimkou bude cestující bez ODISky. V Ostravě si na možnost platit jednotlivé jízdné ODISkou cestující teprve zvykají, její používání ale každým dnem a týdnem vzrůstá. Je důležité, aby ces­tující kartu v průběhu operace od terminálu ‚neod­trhávali‛, vyčkali na zvukový signál a zobrazený text oznamující ukončení příslušné operace. Obyvatelé Ostravy, trvalí nebo dočasní, dnes ODISku použí­vají především jako dlouhodobou časovou jízdenku. Pokud na ni nahrají ‚elektronické‛ peníze, mohou ji používat k úhradě jednotlivého jízdného, když jim skončí platnost kuponu a nestihnout si zakoupit nový, nemusí shánět papírové jízdenky. ODISka slouží také k úhradě jízdného při cestě mimo oblast s předpla­cenými zónami.“

Kde všude ODISka platí?

„Kartu ODISku lze bez ohledu na jejího vydavatele použít k úhradě jízdného na všech linkách MHD v Ostravě, ale také v Opavě, Krnově, Bruntále, Třinci, Českém Těšíně, Studénce, Havířově a na linkách MHD ve Frýdku-Místku, ačkoliv tyto nejsou do ODIS integrovány. Platí ve všech regionálních autobuso­vých linkách zařazených do ODIS dopravců Arriva Morava, ČSAD Frýdek-Místek, ČSAD Havířov, ČSAD Karviná, ČSAD Vsetín, Osoblažská dopravní společ­nost a TQM-holding. Lidé málo vědí, že regionální obyčejné jízdné v příměstských autobusech mají lev­nější o 3 koruny a navíc mohou přestupovat po dobu 30 minut se slevou dalších 9 korun v navazujícím spoji. Uvedu příklad: víkendový výlet, auto zapar­kované u Hvězdy nad Karlovou Studánkou, jízdné na Ovčárnu je o 3 Kč levnější.“

A co cestování po železnici?

„Elektronickou peněženkou na ODISce lze nyní platit ve vlacích S2 v úseku Český Těšín – Mosty u Jablunkova. Tento pilotní provoz bude v průběhu letošního roku rozšířen na všechny vlaky zařazené do ODIS v kraji.“ (vi)