Květen 2007

Květnové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2007

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-ostravska-radnice-or_predni_strana_web.jpg

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu PDF.

Strana 1

» Uvnitř najdete

 

Nová Karolina - budoucnost na dosah

Ostrava na počátku tohoto tisíciletí jako by se stala centrem velkolepých a překvapivých architektonických nápadů. Pozornost veřejnosti a médií nenechává nikoho na pochybách, že se toto třistatisícové město stává zajímavou adresou s dostatečně velkým prostorem pro vytvoření kontrastu mezi původní a novou zástavbou. Samozřejmě, až s odstupem času bude Ostravu lépe vidět z úhlu architektonické čistoty a vyváženosti, ale v každém případě už dnes je víc než zřejmá odvaha realizovat téměř v samotném centru originální a velmi invenční stavby.

Společnost Multi Development představila 2. května vizualizace plánů I. etapy rozvoje Nové Karoliny. Největší pozornost vzbudil projekt obchodně-zábavního centra mezinárodní architektonické a urbanistické kanceláře OMA. Na Karolině by měla vzniknout také administrativní zóna se třemi až čtyřmi kancelářskými budovami. Autorem návrhu je nizozemská společnost ZZDP Architects. Součástí plánů první etapy, která má být dokončena do poloviny roku 2010, je rovněž obytná budova s přibližně dvěma sty byty a rekonstrukce stávající elektrocentrály a ústředny. "V současné době je první etapa ve fázi územního rozhodnutí. Jeho schválení se očekává v červenci tohoto roku. Stavět chceme začít na jaře 2008," řekl ředitel společnosti Multi Development Czech Republic Luboš Kočí. (r)

 


Strana 2

Ostravané uctili osvobození města v roce 1945

Osvobození Ostravy a konec druhé světové války uctili 30. dubna u pomníku v Husově sadu občané Ostravy. Věnce a kytice u příležitosti 62. výročí těchto událostí položili váleční veteráni, zástupci města Ostravy, společenských organizací i poslanci. "Dnes si připomínáme konec zatím nejhrůznější války v dějinách lidstva. Chci poděkovat těm, kteří bojovali za to, abychom mohli žít v míru. Vážíme si jejich obětí," řekl primátor Petr Kajnar. Přímí účastníci bojů s dojetím vzpomínali zejména na padlé spolubojovníky. "Slíbili jsme jim, že na ně nikdy nezapomeneme. Proto se scházíme každý rok na konci dubna a k jednotlivým pomníkům a památníkům nosíme květiny," řekl plukovník ve výslužbě Jindřich Heřkovič. (t)

eSMO: Kontaktní centrum je v provozu nepřetržitě

Kontaktní centrum funguje v rámci projektu Informačního systému pro komunikaci s úřadem eSMO už od srpna 2006. Na telefonním čísle 844 12 13 14 jsou občanům poskytovány potřebné informace o vyřizování úředních věcí. Volající si pomocí tlačítek telefonu zvolí agendu, a poté je přesměrován na operátora.

Pracovníci Kontaktního centra podávají občanům informace, které se týkají agend zařazených do projektu eSMO: občanské průkazy, cestovní doklady, státní občanství, ověřování podpisů a listin, komunální odpad, řidičské průkazy, evidence silničních vozidel, živnostenský úřad, služby Informačního systému eSMO včetně objednávkového systému i nabídky bezdrátového připojení k internetu.

V dubnu byly denně zaznamenány desítky dotazů týkajících se poplatků za komunální odpad. Zájem o tuto službu se zvýšil také se zprovozněním objednávkového systému na odboru dopravně správních činností. Jeho kapacita je ale omezena počtem objednaných klientů na jednotlivý úřední den.

Lidé se mohou objednat také k vyřízení občanského průkazu, cestovních dokladů, žádosti o výpis z evidence obyvatel i k vyřizování záležitostí v agendě komunálního odpadu. Od začátku května je možné se ohlásit při podání žádosti k návštěvě živnostenského úřadu.

Kontaktní centrum je v provozu v pracovní dny od 7 do 17 hodin, mimo tuto dobu lze využít automatického podávání informací. Hovory jsou zpoplatněny zvýhodněným tarifem. Dotazy ke službám eSMO lze zasílat e-mailem na adresu: esmo@ostrava.cz. Bližší informace jsou dostupné na: www.esmo.cz. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. (r)

 

» Krátce

CZECH POINT v radnici

Kontaktní místo pilotního projektu CZECH POINT, které je součástí celostátního projektu eGOVERMENT, je od 25. dubna zprovozněno ve Středisku informačních služeb Magistrátu města Ostravy. Zkratka znamená Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Občané mohou získat výpisy z katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku. Ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Všechny výpisy z informačních systémů veřejné správy podléhají správnímu poplatku ve výši 50 korun za jednu stránku.

 

Statutární město Ostrava - kancelář primátora

vyhlašuje výtvarnou soutěž

u příležitosti 10. setkání jízdních policií v Ostravě dne 25. srpna 2007

Ostravský kůň očima dětí

Podmínky:

Libovolný materiál a výtvarná technika, formát papíru A3.
Věková hranice do 15 let.

Výtvarné práce musí být označeny jménem, věkem, adresou a telefonním číslem a nejpozději do 15. června odeslány na adresu:
Statutární město Ostrava, kancelář primátora,
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Kontaktní osoby:
 • Lenka Dudová, tel.: 599 443 120
 • Zdeňka Děkánková, tel.: 599 443 131

Výherci budou odměněni CD přehrávačem, playstationem, sportovními a malířskými potřebami, prezentačními předměty města Ostravy a sladkostmi.
Všechny práce dětských autorů budou vystaveny při vyhlašování vítězů 25. srpna v Komenského sadech.

 

» vy se ptáte, my odpovídáme

Od 1. ledna 2007 vešel v platnost a účinnost nový stavební zákon č. 183/2006 o územním plánování a stavebním úřadu. Jaké podmínky stanovuje například pro výstavbu bazénu, o tom informuje Blažena Smékalová z odboru stavebně správního magistrátu.

"Nový stavební zákon rozlišuje režim povolování bazénů podle jejich velikosti a splněných zákonných podmínek. Bazény do 40 m2 zastavěné plochy nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Je však nutné zajistit si územní souhlas k umístění stavby, který vydává příslušný stavební úřad.

Stavebník je povinen předem podat stavebnímu úřadu Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu, a to na předtištěném formuláři. K oznámení je nutné přiložit: doklady prokazující vlastnické právo k pozemku nebo smlouvu o právu provést stavbu bazénu, pokud tato práva nelze ověřit v katastru nemovitostí. Dále závazná stanoviska, popř. rozhodnutí dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní infrastruktury a jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy. Rovněž je potřeba doložit souhlas vlastníka pozemku, na kterém má být bazén postaven, případně toho, kdo má k pozemku jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, a souhlasy sousedů nebo osob, jejichž vlastnické i jiné věcné právo k vedlejším stavbám a pozemkům nebo stavbám na nich může být přímo dotčeno.

Základní podmínkou pro vydání územního souhlasu je skutečnost, že je bazén umís»ován v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění, záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, závazná stanoviska dotčených orgánů jsou kladná a bez podmínek. V případě, že nejsou splněny všechny výše uvedené podmínky, nelze vydat územní souhlas a je nutné umístění bazénu projednat v klasickém územním řízení. Bazény nad 40 m2 zastavěné plochy je nutné vždy předem projednat se stavebním úřadem, který je vyhodnotí individuálně z pohledu stavebně-technického a územního. Kvůli pestré škále jejich variant realizace nelze uvést jednotný postup." (r)

 


Strana 3

 

"Ostrava má skvělou příležitost vyzkoušet si olympijskou myšlenku," říká Oldřich Zvolánek

Šampionátu se zúčastní atleti z celého světa

» Rozhovor

Moravskoslezská metropole se v letošním roce stane dějištěm dvou významných sportovních událostí. Městský stadion ve Vítkovicích bude na konci června svědkem tradičního mítinku IAAF Super Grand Prix Zlatá tretra. O čtrnáct dní později, od 11. do 15. července, se zde bude konat V. Mistrovství světa v atletice mládeže do 17 let. Oldřich Zvolánek, vedoucí organizačního výboru, hovoří o účasti více než dvou tisícovek sportovců ze zhruba dvou set zemí.

Přípravy jsou v plném proudu. Máte čas ještě na něco jiného?

Abych řekl pravdu, ne. Na přípravě šampionátu pracuje organizační výbor už od února 2005. Mezi pořadatele patří představitelé Českého atletického svazu, domácího Sdružení sportovních klubů Vítkovice, členové Českého olympijského týmu a zástupci města Ostravy. Jedná se o událost, která nemá v historii České republiky obdoby. Je to pro nás opět šance ukázat světu, že Ostrava umí uspořádat rozsáhlý atletický svátek. Navíc se teď na nás kvůli snaze Prahy uspořádat olympijské hry v roce 2016 nebo 2020 bude upínat pozornost Mezinárodního olympijského výboru a dalších významných mezinárodních institucí. Máme skvělou příležitost si vyzkoušet olympijskou myšlenku.

Městský stadion asi musel projít speciálními úpravami...

Stadion byl po generálních opravách už v době, kdy jsme o pořadatelství žádali. Jeho rekonstrukce začala na počátku sedmdesátých let, na základě požadavku Mezinárodní asociace atletických federací, který vznesla v souvislosti se Zlatou tretrou. Výsledkem byl trávník s vyhříváním, nová atletická dráha, dvě doskočiště a další sektory. Když Zlatá tretra v roce 2003 proběhla podle světových norem, chtěli jsme nádherný stadion využít i pro jiné potřeby. V roce 2006 přibyl rozcvičovací stadion. Pro mistrovství mladých atletů jsme udělali drobné úpravy, jako rekonstrukci šaten sportovců a sociálního zázemí pro diváky. Také byly přistavěny skyboxy.

Očekává se příjezd tisícovek sportovců. Nebude problém s ubytováním?

Atletů bude asi dva tisíce, další tisícovku tvoří doprovod. Větší týmy si s sebou vezmou i vlastního lékaře nebo maséra. Počty jsou důležité proto, že v každé kategorii mistrovství jsou určité nároky na ubytovací podmínky. Atleti do 17 let budou ubytováni na kolejích Vysoké školy báňské. Zajímavostí je požadavek na delší lůžka pro výškaře i jiné sportovce. Významným hostům bude sloužit hotel Atom. Samozřejmě myslíme i na fanoušky. Přibližně od 15. května jsou přístupné webové stránky mistrovství s informacemi a potřebnými kontakty na ubytovací zařízení. Zájemci mají navíc možnost si zde objednat vstupenky. Podle jejich počtu se organizační výbor rozhodne, jestli nebude vhodné zřídit stanové městečko nebo něco podobného. Vše ale budeme řešit operativně.

Co pro vás je při organizaci mistrovství největším problémem?

Řekl bych doprava. To byl tak trochu logistický oříšek. Většina účastníků se na mistrovství bude dopravovat letecky. Kapacita mošnovského letiště není velká a problémy by se mohly objevit zejména při odletech. Proto vytvořila společnost České aerolinie speciální rezervační kód. Pokud si pod ním cestující objedná letenku, je jasné, že jde o účastníka šampionátu. Už teď víme, že letecká společnost zvýšila na základě počtu objednávek kapacitu letadel a některé spoje ještě posílila. Velkou pomoc nám nabídlo město Ostrava. Účastníci šampionátu budou moci po celou dobu mistrovství cestovat městskou hromadnou dopravou zdarma.

Jaké šance mají naši sportovci?

Za Ostravu je žhavým želízkem vícebojařka Kateřina Cachová, která je v současnosti mezi šesti nejlepšími atlety světa. Naděje vkládáme do Jany Slaninové, což je vítkovická závodnice v běhu na čtyřista metrů. Mistrovství se stalo pro místní mládež velkou motivací. Jako pořadatelé totiž máme možnost obsadit do všech disciplín dva sportovce. Musí pouze splnit předepsané startovací limity. Je to výborná příležitost a mnozí mohou překvapit. Očekáváme, že jubilejní mistrovství přiláká do našeho města mladé lidi, kteří mají zájem o atletiku. Hodně dětí se přihlásí na atletiku, protože uvidí úspěchy svých vrstevníků. Ne všichni u ní nakonec zůstanou, ale spousta z nich ano. Nás pak těší, když se stanou špičkami ve své disciplíně.

Před mistrovstvím se v Ostravě uskuteční světový mítink Zlatá tretra. Nebudou si tyto dvě akce divácky konkurovat?

Neřekl bych. Zlatá tretra je představením profesionálních sportovců. Diváci přijdou hlavně na své oblíbené hvězdy. Letošní ročník bude jeden z nejlépe obsazených, pokud jde o výkonnost. Téměř v polovině disciplín mohou padnout rekordy mítinku. V běhu na 110 metrů přes překážky jej ohlásil David Oliver, velké ambice má také kladivářka Ta»jana Lysenková, pokus o světový rekord ohlásila Jelena Isinbajeva. Naproti tomu mistrovství světa je více o sportu jako takovém. Návštěvníci uvidí všechny atletické disciplíny. V tomto ohledu bude velmi atraktivní například výška mužů, kde jistě podají obdivuhodné výkony čínští závodníci. Jejich výsledky jsou srovnatelné s dospělými skokany. Přesto se v tak nízkém věku teprve formují, z mnohých špičky budou, jiní se začnou věnovat něčemu jinému.    S. Zelinová

Foto:
Městský stadion ve Vítkovicích se rozkládá na ploše 9,5 hektaru. V rámci příprav na mistrovství byla urychlena výstavba budovy, v níž je umístěno sociální zařízení pro návštěvníky, šatny sportovců a nový průchod na rozcvičovací stadion. Náklady na stavbu činily 27 mil. Kč a byly financovány ze státních zdrojů.

 


Strana 4

» střípky

Doprava bez bariér.

Už třicátý nízkopodlažní trolejbus jezdí od 24. dubna v ostravské městské hromadné dopravě. Patnáctimetrový Solaris Trollino mohou cestující využívat na linkách číslo 102 a 104.

"Dopravní podnik obnovuje vozový park výhradně nízkopodlažními vozidly. Opravují se zastávky, aby byly bez problémů přístupné i cestujícím s invalidními vozíky a dětskými kočárky," řekl náměstek primátora Vojtěch Mynář. Součástí akce byl také křest nové mapy bezbariérové dopravy Ostravského dopravního integrovaného systému.

Den otevřených dveří.

Dopravní podnik Ostrava uspořádal 5. května v porubské autobusové vozovně a trolejbusové vozovně v centru Ostravy Den otevřených dveří. Akce se konala u příležitosti 35. výročí autobusové dopravy v Porubě a 55. výročí trolejbusové dopravy v Ostravě. Zájemci si mohli v obou střediscích prohlédnout výstavu současných i historických vozidel, servisní a výrobní halu a další zajímavosti. Součástí programu byla rovněž prezentace duobusu Solaris Trollino 18 včetně projížďky. Vyhlídkové jízdy historickými autobusy a trolejbusy se uskutečnily následující den po trase Zoo - Most Pionýrů - Zimní stadion - Sídliště Fifejdy a zpět.

Vzdělávácí centrum.

Provoz bezbariérového Vzdělávacího a tréninkového centra pro osoby s pohybovým handicapem a osoby ohrožené sociálním vyloučením v Ostravě-Přívoze byl zahájen 26. dubna. Učebny, zasedací místnosti a konferenční sál jsou vybaveny nejmodernější technikou, klimatizací i bezpečnostním systémem. Centrum se v budoucnu stane servisním střediskem pro neziskové organizace a poskytovatele sociálních služeb na území města Ostravy. Projekt byl financován z fondů Evropské unie, státního rozpočtu a prostředků Moravskoslezského kraje v rámci grantového schematu Sí» sociální integrace 2004.

 

Konference SPMIT bude na VŠB

Celostátní konference s mezinárodní účastí Strategické plány měst, krajů, informační a komunikační technologie 2007 (SPMIT) se uskuteční 7. června v Kongresovém centru Vysoké školy báňské-TU Ostrava.

Akce je určena starostům obcí, vedoucím pracovníkům odborů statní správy a samosprávy, tvůrcům i uživatelům informačních systémů měst a obcí. Účastníci mohou získat poznatky z přípravy a realizace strategických plánů a seznámit se s dosaženými výsledky. Konference nabídne vzdělávání i vzájemné předávání zkušeností a bude informovat o připravovaných krocích na úrovni úřadu vlády a ministerstev. Pozornost bude věnována také evropským programům a Integrovanému operačnímu programu pro období 2007-2013.

"Letošní ročník konference strategického plánování je zvláště významný pro Ostravu, která se stala jeho pořadatelským městem. Pevně věřím, že přiláká starosty městských obvodů i okolních obcí, zastupitele a další představitele samosprávy. Nové informace a zkušenosti jim pomohou při přípravě a realizaci strategického plánu," řekl Ivo Staš z odboru ekonomického rozvoje magistrátu.

Šestý ročník celostátní konference pořádá ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy a Krajským úřadem Moravskoslezského kraje agentura EVROARCH. Záštitu nad akcí převzali ministři pro místní rozvoj, vnitra a informatiky, hejtman Moravskoslezského kraje, primátor statutárního města Ostravy a rektor Vysoké školy báňské-TU. (r)

» úřad práce

Prázdninová evidence není nutná

Absolventi středních a vyšších odborných škol mají statut studenta až do 31. srpna školního roku, v němž úspěšně ukončili studium. Není tedy nutné, pokud nenastupují do zaměstnání, aby se ihned evidovali u úřadu práce. Do konce prázdnin za ně platí zdravotní pojištění stát a rodiče mohou pobírat příslušné sociální dávky. Při ročním zúčtování daně z příjmu fyzických osob si tak mohou rodiče snížit daňový základ na dítě, které ukončilo školu, až do konce srpna.

Takový postup platí pouze pro úspěšné absolventy střední nebo vyšší odborné školy. Pokud studenti neudělají závěrečnou zkoušku v řádném termínu a nebyla jim povolena opravná zkouška, její odklad nebo opakování, přestávají být žáky školy k 30. červnu roku, v němž měli vzdělání řádně ukončit. Pokud pobírají například dětský přídavek, musí ohlásit do 8 dnů odboru státní sociální podpory úřadu práce, že neukončili studium. Po 30. červnu za ně stát nehradí ani zdravotní pojištění.

Absolventi vysokých škol si mohou prodloužit prázdniny ještě o měsíc po měsíci, v němž úspěšně ukončili studium. Absolventi bakalářského studia, kteří nevědí, zda budou přijati k dalšímu studiu, se mohou zaevidovat u úřadu práce, nebo mohou vyčkat, jak dopadne přijímací řízení. Pokud budou přijati k dalšímu studiu a nedosáhli ještě 26 let, budou při přiznání dávek státní sociální podpory (přídavek na dítě) posuzováni jako nezaopatření ještě tři měsíce po ukončení bakalářského studia. Záleží tedy na tom, kdy se uskuteční zápis ke studiu, v němž budou pokračovat. Dávky státní sociální podpory se vyplácejí s tříměsíční zpětnou platností. Když si mladí lidé nejsou jistí, zda budou na další stupeň studia přijati, mohou být dávky pozastaveny. Po přijetí na školu budou vyplaceny zpětně.

Studenti, kteří budou o prázdninách na brigádě, musí počítat s tím, že v případě odpracování celého měsíce nebudou v něm posuzováni pro potřeby dávek státní sociální podpory jako nezaopatření.

Na podporu v nezaměstnanosti mají nárok uchazeči o zaměstnání, kteří vykonávali v délce alespoň 12 měsíců v posledních třech letech zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Od 1. ledna 2006 platí novela zákona o zaměstnanosti, podle níž se absolventům škol započítává 6 měsíců z doby, kdy se soustavně připravovali na své budoucí povolání, jako náhradní doba, tedy odpracovaná doba. K tomu, aby jim byla přiznána podpora v nezaměstnanosti, musí prokázat výdělečnou činnost v posledních třech letech po dobu 6 měsíců, nikoli jednoho roku, jak tomu bylo do ledna 2006.

Pokud měli studenti uzavřen pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti, předloží úřadu práce při žádosti o podporu potvrzení o zaměstnání (zápočtový list). V případě, že se věnovali samostatné výdělečné činnosti, musí doložit dobu placení pojistného potvrzením z Okresní správy sociálního zabezpečení. Absolventi, kteří nedosáhnou na podporu v nezaměstnanosti, jsou zabezpečeni dávkami sociální péče. (SB)

 


Strana 5

Hyundai dostane kraj na mapu největších investic

Slavnostního zahájení stavby automobilového závodu Hyundai Motor Manufacturing Czech ve strategické průmyslové zóně v Nošovicích se 25. dubna zúčastnili ministři vlády ČR, členové hospodářských výborů Poslanecké sněmovny a Senátu, poslanci a senátoři zvolení v Moravskoslezském kraji, velvyslanec Korejské republiky v Praze i představitelé Moravskoslezského kraje a města Ostravy.

"Výstavba automobilky má pro region velký význam. Mezi hlavní přínosy patří příchod nových investorů z odvětví IT, služeb i příchod firem. Dobudovává se infrastruktura, především dopravní, a rozvíjí školství," řekl hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský.

V průmyslové zóně vznikne sedm výrobních objektů. Korejská automobilka staví na 200 hektarech. Ze zbývajících 60 ha poskytne kraj část pozemků dvěma subdodavatelům Hyundai, firmám Mobis a Hysco. Ty se budou věnovat stříhání plechů nebo sestavování modulů budoucích automobilů. Zkušební výroba vozů začne v září příštího roku, sériová na jaře 2009. Továrna bude v plném výkonu v roce 2011. Na produkci 300 tisíc automobilů ročně se bude podílet třiapůltisíce zaměstnanců. "Když jsme uvažovali, kam náš závod umístit, pro Moravskoslezský kraj rozhodla dobrá dosažitelnost automobilky Kia v Žilině, s níž chceme spolupracovat. K dalším důvodům patří také poloha v centrální části Evropy, na jejíž trhy míříme," řekl Čong Mong-ku, ředitel společnosti Hyundai.

Investice automobilky v Nošovicích bude zhruba 31 miliard korun, což je nejvíce v České republice. "Česká ekonomika je díky příchodu korejské firmy Hyundai o několik řádů větší. Výraznou výhodu získá Moravskoslezský kraj, který se tak dostane na mapu investorů celého světa. Jestliže je region dobrým místem pro investici šesté největší automobilky světa, je to výrazný signál pro další rozvoj," řekl ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.

Ze státního rozpočtu bylo na přípravu území v roce 2006 uvolněno 716 milionů Kč. Moravskoslezský kraj poskytl 82 milionů Kč. Letos si vybudování infrastruktury vyžádá dalších 701 milionů Kč. (sz)

Inkubátor nápadů pomáhá začínajícím podnikatelům

Vědecko-technologický park Ostrava provozuje od března inkubátor nápadů. Jde o nový nástroj podpory začínajících podnikatelů orientovaných na high-tech nebo jiné vysoce inovativní projekty s výrazným růstovým potenciálem.

Smyslem inkubátoru je nabídnout pomoc kreativním lidem, kteří chtějí své nápady uplatnit v praxi. Zájemci mají možnost využívat jednoduché pracoviště. Tým specialistů vědecko-technologického parku a několik desítek dalších expertů poskytuje odborné konzultace. Všechny informace jsou důvěrné a k dispozici je průběžný právní servis.

"Největší výhodou inkubátoru je, že jej zájemci mohou využívat daleko dřív, než jsou schopni zformulovat podnikatelský plán. Nemusí tedy hned opouštět stávající zaměstnání a zakládat firmu. Mají dostatek prostoru ověřit si, zda je jejich nápad proveditelný a jaká je pravděpodobnost příznivé odezvy na trhu. Rovněž získají přesnější představu o náročnosti realizace projektu. Při přípravě inkubátoru nápadů jsme se nechali inspirovat úspěšnými aktivitami tohoto typu v Lucembursku," řekl ředitel vědecko-technologického parku Radim Mrázek.

Bližší informace je možné získat na telefonním čísle: 597 305 807 nebo na e-mailu: inkubator@vtpo.cz (s)

 

Restaurace v Nové radnici zahájila po rekonstrukci provoz

Radniční restaurace byla otevřena 2. května. Provozovatelem zařízení s kapacitou zhruba 400 míst je Hotel Atom. "Naším hlavním úkolem je zajistit stravování pro pracovníky magistrátu i zaměstnance institucí a firem v centru města. Nabízíme také veškeré restaurační služby pro veřejnost," řekl ředitel Hotelu Atom Lubomír Bárta. Restaurace zahájila provoz po devítiměsíční rekonstrukci, kterou prováděla firma TCHAS, spol. s r. o. Autorem projektu je ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s. r. o.

Interiér restaurace je moderní a jednoduchý. Jsou zde umístěny historické fotografie města a fotografie Divadélka pod věží od Jindřicha Štreita. Celkové náklady na stavbu ve výši 68 350 450 korun byly uvolněny z rozpočtu statutárního města Ostravy. (s)

V Mošnově vznikne protihlukový val

Výstavba protihlukového ochranného valu, která je součástí projektu strategické průmyslové zóny Mošnov, bude zahájena do konce tohoto roku. Statutární město Ostrava se snaží zmírnit negativní vliv dopravy z přeložky silnice I/58 (tzv. obchvat Mošnova).

"Město učinilo tento vstřícný krok hlavně kvůli dobrým vztahům s obcí Mošnov. Na jejím území se totiž nachází 90 procent plochy průmyslové zóny," uvedl Daniel Adamčík z Odboru ekonomického rozvoje Magistrátu města Ostravy. Finanční prostředky na stavbu čerpá město ze státního rozpočtu v rámci investiční akce Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov - technická infrastruktura.

Obchvat, který by měl být dokončen v roce 2010, je financován z prostředků státu vyčleněných na zlepšení infrastruktury regionu v souvislosti s příchodem automobilky Hyundai. Investiční záměr zpracovává Ředitelství silnic a dálnic a veškeré kroky koordinuje s městem.

V současné době v průmyslové zóně probíhá výstavba závodů německé společnosti Behr Ostrava a jihokorejské firmy Plakor Czech. Novým investorem je italská společnost Cromodora Wheels, která je výrobcem litých kol pro automobilový průmysl. Mošnovská zóna by měla být zaplněna do roku 2010. (sz)

 


Strana 6

Jedinečný most překlene Odru a Antošovické jezero

Unikátní způsob přemostění Odry a Antošovického jezera umožní rychleji dokončit úsek dálnice D47 mezi Hrušovem a Bohumínem. Motoristům začne sloužit už koncem letošního roku.

Specialisté společnosti Skanska DS používají na stavbě 600 metrů dlouhého mostu výjimečnou technologii horní výsuvné skruže. "Naše firma je jediná v České republice, která má tuto technologii k dispozici. Abychom mohli pracovat na obou částech mostu zároveň, použili jsme dvě skruže. Termín dokončení se zkrátí, což znamená úsporu času i nákladů," řekl projektový manažer společnosti Skanska DS František Mašek.

Most tvoří dvě samostatné souběžné části propojené na obou stranách estakádami. Jeho dominantou bude téměř padesátimetrový ocelobetonový mostní pilíř, který je základem pro nosná lana nejdelší části mostu. (s)

 

Město se přihlásilo k chartě bezpečnosti

Statutární město Ostrava se přihlásilo k Evropské chartě bezpečnosti na silnicích, jejímž cílem je snížit počet obětí dopravních nehod na území států Evropské unie na polovinu. Iniciátorem projektu je Evropská komise.

Projekt Evropská charta bezpečnosti na silnicích apeluje na evropské instituce, asociace a firmy, aby se staly jejími signatáři. V praxi to znamená, že je vyzývá k realizaci konkrétních činností, které povedou k prevenci v oblasti bezpečnosti silničního provozu a ke snižování počtu dopravních nehod a jejich obětí. Města a organizace mají připravit akční plán činností na tři roky (2006 až 2008). Schválený závazek bude publikován na webových stránkách Evropské komise, které slouží jako fórum pro výměnu zkušeností a inspirací v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

"Město si v posledních letech vytvořilo optimální podmínky pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. V rámci prevence pravidelně zajiš»uje prostřednictvím BESIPu výchovné činnosti dětí. Proto se Ostrava přihlásila do projektu Evropské charty, konkrétně do oblasti prevence bezpečnosti silničního provozu na úseku dopravní výchovy dětí - žáků základních škol a některých mateřských škol. Ve spolupráci se školami pořádáme výuku žáků 3. a 5. ročníků základních škol. Pro začínající cyklisty jsou na dětských dopravních hřištích organizovány soutěže s dopravní tematikou. Cílem je předat dětem základní teoretické i praktické znalosti o dopravních předpisech, naučit je jezdit na kole v silničním provozu a poučit je o zásadách první pomoci," řekl vedoucí odboru dopravy magistrátu Jiří Tichý.

K chartě se přihlásila také města Zlín, Brno a Praha, ale i Česká pojiš»ovna, Nadace Partnerství, Dopravní policie ČR, ÚAMK - Ústřední automotoklub, Libros Ostrava nebo Česmad Bohemia. (s)

» zaujalo nás

Ráno míří do Hrabové osmnáct autobusových spojů

Průmyslová zóna Hrabová nabízí stále více pracovních příležitostí pro Ostravany i lidi z blízkého okolí. Faktem zůstává, že se jedná o okrajovou část města, do níž mnoho spojů hromadné dopravy nemíří. Naši redakci proto zajímalo, jakým způsobem budou nově vzniklé potřeby místních zaměstnanců řešeny. O odpověď jsme požádali ředitele Dopravního podniku Ostrava Františka Vaštíka.

"Při tvorbě dopravní obsluhy průmyslové zóny vycházíme z plánu jejího rozvoje a z požadavků jednotlivých firem. Se zástupci Odboru dopravy Magistrátu města Ostravy a Koordinárora ODIS konzultujeme změny v aktuálních jízdních řádech i rozsah provozu dotčených linek. Samozřejmě také reagujeme na výsledky našich dopravních průzkumů a podněty cestujících. V současné době zajiš»ují dopravní obsluhu průmyslové zóny tři autobusové linky. Od poslední změny jízdních řádů na začátku března tohoto roku jezdí v ranních hodinách ze zastávky Hrabůvka kostel čtyři spoje linky 55 a devět spojů linky 77. Na lince 41 je vypravováno celkem pět spojů. Po ukončení odpolední směny je zpět vypravováno celkem sedm spojů." (s)

Výstavba křižovatky si vyžádala změny v dopravě

Rekonstrukce křižovatky ulic Varenská, Hornopolní a Českobratrská si vyžádala změny v městské hromadné dopravě.

1. etapa (2. fáze)

 • Doba trvání: 15. 4. - 1. 6. 2007
 • Rozsah prací: Rozšiřování komunikace Hornopolní a křižovatky na straně ulice Varenská.
 • Změny v MHD: Jde o změny na trase autobusové linky č. 50 ve směru na Ústřední autobusové nádraží (ÚAN). Stavební práce v křižovatce ulic Sládkova a Hornopolní a problematické levé odbočení ze Sládkovy na Hornopolní si vyžadují odklonění autobusové linky č. 50 ve směru jízdy na ÚAN po ulici Cihelní, na ulici Cingrova, Nemocniční, Českobratrskou, na zastávku Zimní stadion a dále pak po své trase.

2. etapa

 • Doba trvání: 2. 6. - 1. 9. 2007
 • Rozsah prací: Rozšíření ulice Hornopolní, včetně výstavby nové Českobratrské od ulice Sládkovy až po starou Českobratrskou. Vybudovány budou středové ostrůvky na ulici Varenská a nová trolejová křižovatka.
 • Změny v MHD: Důvodem změn v trolejbusové dopravě bude výstavba nového trolejového křížení v budované křižovatce. Pro průjezd trolejbusů bude vedena stopa pouze v přímém směru ulice Hornopolní.

 

Provoz trolejbusové linky č. 107 bude zastaven. Trasa linek č. 108 a 109 bude odkloněna obousměrně z ulice Varenská rovně na ulici Hornopolní, Novoveskou a dále na Sokola Tůmy.

Autobusová linka č. 48 bude odkloněna ze své trasy od zastávky Zimní stadion na ulici Cingrova, přes Místeckou a místní komunikaci s výstupní zastávkou ÚAN. Spoje budou pokračovat na ulici Vítkovická, na místní komunikaci (před bývalou výpravní budovu ČSAD Ostrava) a dále na nadjezd nad Místeckou, nástupní zastávku Nádraží střed, zastávku Zimní stadion a poté po své trase.

Spoje autobusové linky č. 50 ve směru na ÚAN budou vedeny po ulici Cihelní. Zastávka Zimní stadion bude přemístěna 30 metrů před stávající vyčkávací prostor linky č. 48. Na toto místo bude přemístěna současná autobusová zastávka Sládkova. Spoje budou pokračovat na ulici Cingrova a dále po své trase. V opačném směru povede trasa rovněž přes ulici Cihelní, zastaví na přemístěné zastávce Zimní stadion a povede svou trasou k zastávce Zelená.

Provoz linky č. 37 bude jako náhrada za trolejbusovou dopravu odkloněn po ulici Varenská, Novinářská na Novoveskou a dále po své trase. (r)

 


Strana 7

Zářivky do popelnic nepatří

Občané mají povinnost televize, ledničky, ale i jiné domácí spotřebiče umístit do sběrného dvora. Totéž se vztahuje na vyřazené zářivky a výbojky (trubicové zářivky, kompaktní úsporné zářivky a výbojky). Přinést lze maximálně 30 kusů. Světelné zdroje musí být celé a nepoškozené, jinak nepodléhají bezplatnému odběru. Město je likviduje za poplatek jako nebezpečný odpad. Místa zpětného odběru mohou bezplatně využívat i právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání.

Provozovatelem sběrných dvorů na území města Ostravy je společnost OZO Ostrava s.r.o. Rozmístěny jsou v městských částech Bartovice, Hoš»álkovice, Krásné Pole, Kunčice, Mariánské Hory a Hulváky, Martinov, Michálkovice, Petřkovice, Poruba, Proskovice, Přívoz, Radvanice, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Svinov, Vítkovice, Zábřeh. Každý dvůr je vybaven speciálními nádobami pro ukládání zářivek. Nepoškozené světelné zdroje jsou pak na náklady systému EKOLAMP přepravovány k recyklaci. "Snižuje se tím počet nepovolených skládek ve městě i finanční prostředky vynakládané na jejich likvidaci," uvedl Jiří Štěpánek z Odboru komunálního a bytového Magistrátu města Ostravy.

Použité zářivky je možné zdarma odevzdat také v prodejnách, kde byly tyto výrobky pořízeny. Množství zářivek však musí odpovídat počtu nově zakoupených. Zákazník musí být při nákupu informován o způsobu a možnostech zpětného odběru použitého elektrozařízení. V opačném případě je prodejce povinen od něj stará elektrozařízení převzít v neomezeném množství. Prodejci mohou světelné zdroje odevzdat v nejbližším sběrném dvoře.

Adresy sběrných dvorů, otevírací doba a další údaje jsou na webových stránkách: www.ozoostrava.cz (r)

» Krátce

Dárcovská SMS pro zoo

Občané mohou podpořit Zoo Ostrava zasláním dárcovské SMS. Finanční prostředky budou použity ke zlepšení života zvířat. Jde například o tygry, hrochy nebo medvědy. Cena za sms je 30 Kč. Zoo z každé obdrží 27 Kč. Dárcovské sms lze zasílat prostřednictvím operátorů T-Mobile, Vodafone a O2. Bližší informace jsou k dispozici na adrese: www.zoo-ostrava.cz

Občané si prohlédli OZO

Den otevřených dveří společnosti OZO Ostrava navštívilo 12. května zhruba dvaapůltisíce lidí. Pro zájemce byla v areálu v Ostravě-Kunčicích připravena prohlídka linky na třídění plastů a skla, granulační linky, kde se recyklují polyetylenové fólie, a také linka, která slouží k výrobě náhradního paliva pro cementárny. Prohlídka popelářského auta potěšila hlavně malé návštěvníky. Děti si mohly rovněž vyzkoušet koulení popelnic.

V učebně Centra odpadové výchovy se promítaly filmy o nakládání s odpady. Program doplnil populární odpadový kabaret s názvem Ozíci a Skládkoobr. Skřítci Ozíci vítali děti u jednotlivých her a soutěží. V rámci akce vystoupila bubenická skupina Kuba Band, která předvedla originální popelářskou show.

 

Muzikál o odpadech patřil k vrcholům letošního Dne Země

Více než šest tisíc lidí se ve dnech 19. a 20. dubna zúčastnilo Dne Země, který pořádal Magistrát města Ostravy, Středisko přírodovědců, zařízení střediska volného času Korunka. "Největší atrakcí bylo vystoupení umělců souboru Kabaret Zdeňka Kačera společnosti OZO Ostrava. Pásmo písniček, her a soutěží informovalo nenásilnou a vtipnou formou veřejnost, jak správně třídit odpady," řekl Michal Gacka z odboru ochrany životního prostředí magistrátu.

Většinu návštěvníků sice tvořily děti, ovšem v programu se nezapomnělo ani na dospělé. Studenti Vysoké školy báňské předvedli v Porubě vývoj solárního a vodíkového pohonu. Zástupci Ostravské univerzity umožnili návštěvníkům vyzkoušet si chemické pokusy nebo se dozvědět novinky z oblasti pěstování pokojových rostlin.

Zatímco Den Země v Porubě byl zaměřen na prezentaci činností jednotlivých organizací, Slezskoostravský hrad patřil uměleckým řemeslům. Vyráběly se šperky, keramika, kovalo se a kreslilo. Svou zručnost předvedli také řezbáři. Příjemným překvapením bylo nesporně nadání handicapovaných umělců z Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, kteří ukázali pletení košíků, skládání mozaiky a dalších zajímavých výrobků. Pro účastníky byla v hradním paláci připravena projekce filmů s ekologickou tematikou. Ti odvážnější mohli zkusit střelbu z luku s indiány z SKaKS Dakota nebo se projet na raftu po řece Ostravici. V letošním 16. ročníku nechyběla ani kontaktní zvířata ze Zoo Ostrava. Město Ostrava podpořilo Den Země částkou 260 tisíc korun. (sz)

Foto:
Účastníci Dne Země vyráběli také mozaiky z víček od PET lahví.

Dokumenty oslovily diváky i porotu

Festival dokumentárních filmů o trvale udržitelném rozvoji TUR OSTRAVA 2007 vyvrcholil 27. dubna slavnostním vyhlášením výsledků. Mezi 56 přihlášenými byly filmy z USA, Ruska, Nizozemí, Itálie, Portugalska, Polska i Estonska. Dokumenty hodnotili diváci a odborná porota.

Cenu primátora města Ostravy získal snímek "Globální pozornost III: Noví environmentalisté" amerických filmařů Johna Antonelliho, Willa Parrinella, Toma Dusenberyho. Dílo upozorňuje na problém neuváženého využívání přírodních zdrojů, zejména těžbu dřeva. Šesti sondami do různých koutů světa, kde nadšení lidé bojují za záchranu přírody, provází Robert Redford.

Holandský film "Písečné hradby v Kitui", jehož autory jsou Hans van Westerlaak a Eva Zwart, získal Cenu náměstka primátora města Ostravy pro životní prostředí. Cena náměstka primátora města Ostravy pro kulturu byla udělena Pavolu Barabášovi ze Slovenska za snímek "Purambo". Čestné uznání si odnesli autoři Michal Kubát a Petr Slezák za "Ledový příliv". Cenu mezinárodní poroty získal Zdeněk Přikryl za film "Ty jsi Petr...", v němž je zachycen životní příběh člověka s handicapem, který hledá naději. Najde ji nakonec ve víře v Boha.

Filmovou projekci i letos doplnily doprovodné akce. Přednášet přišli Petr Birklen z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Vladimíra Karasová z OZO Ostrava, Leoš Ryška ze sdružení Telepace, odborníci z Vysoké školy báňské, zástupci ostravské zoologické zahrady a další. Místo v programu našli také folklorní soubor Šajtar a děti z Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava.

Čtvrtý ročník mezinárodní soutěžní přehlídky pořádalo statutární město Ostrava a Fabex Media s.r.o. ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Vysokou školou báňskou. (sz)

Foto:
Hlavní cenu předal náměstek primátora D. Madej (uprostřed).

 


Strana 8-9

 

Hudební festival nabídne také tanec a divadlo

Janáčkova Sinfonietta v podání Národního symfonického orchestru Polského rozhlasu Katovice otevře 21. května symbolické brány XXXII. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj. Jeho charakteristikou bude především hostování vynikajících symfonických orchestrů. Z českých těles přivítá jarní Ostrava Českou filharmonii, Filharmonii Brno, Komorní filharmonii Pardubice, Filharmonii B. Martinů Zlín a samozřejmě se představí Janáčkova filharmonie Ostrava. Hudební zážitky slibují do 8. června i neobvyklé koncertní prostory, jakými jsou Slezskoostravský hrad, Hornické muzeum Landek, chrám sv. Mikuláše Ludgeřovice nebo Divadlo loutek Ostrava.

Poprvé v Ostravě

"K největším hvězdám letošního Máje bude bezesporu patřit litevský houslista Gidon Kremer s neuvěřitelně dokonalou technikou hry. Jeden z nejvyhledávanějších houslistů dneška vystoupí 29. května v Ostravě vůbec poprvé. Je mistrem dynamických fines, právě tak jako házených smyků, které jako by popíraly zákony gravitace. Doprovázet ho bude soubor Kremerata Baltica," říká ředitel festivalu Jaromír Javůrek.

Ze švýcarského Lugana přijede do rodného kraje úspěšná houslistka Hana Kotková. Tentokrát zahraje hudbu vrcholných představitelů vídeňského klasicismu a raného romantismu - Mozarta, Beethovena a Schuberta. Poprvé v Ostravě zazní houslový koncert francouzského rytíře 18. století Josepha Boulogne. Pardubickou Komorní filharmonii bude řídit přední český dirigent Leoš Svárovský.

Speciální francouzský program zahraje s pražskými symfoniky mistr taktovky Serge Baudo. "Debussyho Faunovo odpoledne a zvláš» romantismem prodchnutá Berliozova Fantastická symfonie bude patřit k velkým zážitkům. Mladý pianista Adam Skoumal je mimořádný talent české klavírní školy. V jeho podání uslyšíme poměrně málo uváděný Ravelův klavírní koncert pro levou ruku," podotýká J. Javůrek.

Skladby Haydnovy, Beethovenovy, Janáčkovy a Schubertovy ve svém recitálu zahraje další vynikající pianista Ivan Klánský. Vedle sólové dráhy se věnuje i hudbě komorní. Odehrál na čtyři tisíce koncertů na domácích i světových pódiích, nejvíce v Německu, Švýcarsku, Anglii, Francii a Španělsku.

Poklady ruské hudby

Jednu z nejefektnějších klavírních skladeb, která byla kdy napsána, provede klavírní hvězda mladé generace Boris Giltburg. Tento výjimečný třiadvacetiletý virtuos se narodil v Moskvě, ale studoval a žije v Izraeli. Je vyhledávaným sólistou, za sebou má koncerty s nejlepšími světovými orchestry. Na programu je tentokrát Rachmaninova Rapsodie na Paganiniho téma a moll a 13. symfonie Šostakoviče Babij jar. "Je to ohromně pravdivé hudební dílo o svobodě na text básníka Jevtušenka. Ojedinělý zážitek přinese interpretace sólového basového partu Peterem Mikulášem. Dirigentem neobyčejného koncertu je Petr Altrichter," dodává ředitel festivalu.

Carmina Burana na hradě

Jedinečnou atmosféru pro písně žáků darebáků i trubadúrů vytvoří dobová kulisa Slezskoostravského hradu, na němž zazní legendární dílo Carmina Burana Carla Orffa. Mistrovské zpracování staroněmeckých a středověkých textů zazpívají sólisté Agnieszka Bochenek, Otokar Klein a Alexander Podolchov s Českým filharmonickým sborem Brno a Ostravským dětským sborem. Janáčkova filhamonie zahraje pod taktovkou Tomáše Netopila.

A protože se festival koná v květnu, měsíci lásky, je tomuto věčnému tématu v hudbě, písních i sonetech W. Shakespeara věnován celý večer v Janáčkově konzervatoři. V komponovaném programu s hudbou Benjamina Brittena, Germaine Tailleferrové i písněmi anglické renesance a Petra Ebena vystoupí mezzosopranistka Karolína Bubleová-Berková, harfenistka Kateřina Englichová. Sonety budou přednášet herci Ta»ána Medvecká a Ondřej Kepka.

Portugalské fado a Mariza

Portugalsko zpívá, když má chu» plakat - tak by bylo možné charakterizovat fado, zpěv s kytarovým doprovodem, který ztělesňuje dlouhou tradici portugalské lidové hudby a poezie. Fado je silně melancholický, emocionálně zbarvený styl připomínající blues, především ale hudební baladové formy afrobrazilského původu, jako je fofa, modinha a lundum. Ve fadu se odráží to, čemu se portugalsky říká saudade - tedy jakási melancholie, stav osudovosti a stesku, kombinovaný s fatalismem. Lisabonská zpěvačka Mariza, která zazpívá v Ostravě 5. června, je označována za světovou jedničku portugalského stylu fado. Její způsob zpěvu je naprosto koncentrovaný a dojemný. A přitom je nezpochybnitelně opravdový a živelný, připomíná oheň, z něhož šlehá široké spektrum emocí.

Pocta Marii Callasové

Třicáté výročí úmrtí jedné z nejslavnějších operních hvězd Marie Callasové připomene festivalové představení divadelní hry Mistrovská lekce. Hra Terence McNally je sugestivní výpovědí o mimořádné ženě a umělkyni. Pěvkyně ožívá i na divadle v podání vynikající Elišky Balzerové. Už dnes beznadějně vyprodané představení návštěvníci uvidí 4. června v sále Janáčkovy konzervatoře Ostrava. V trojici žáků Callasové se představí Tereza Bebarová, Anna Remková a Marek Holý.

Připravila T. Ar»ušenková

 

Program XXXII. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj

 • 21. května 19.30 hod.
  Dům kultury města Ostravy

  Janáček, Glazunov, Beethoven
  Z. Kaleta - saxofon
  Národní symfonický orchestr Polského rozhlasu Katovice
  G. Chmura - dirigent
 • 22. května 19.30 hod.
  Janáčkova konzervatoř

  Komponovaný pořad
  K. Englichová - harfa
  K. Berková - zpěv
  O. Kepka, T. Medvecká - recitace
 • 23. května 19.30 hod.
  Dům kultury města Ostravy

  Beethoven, Boulogne,
  Mozart, Schubert
  H. Kotková - housle
  Komorní filharmonie Pardubice
  L. Svárovský - dirigent
 • 24. května 19.30 hod.
  Janáčkova konzervatoř

  Kern, Peterson, Adams, Brahms
  K. Váchová - klarinet
  Alexander String Quartet
  n 26. května 19.30 hod.
  Chrám Ludgeřovice
  Martinů, Widor, Poulenc
  P. Čech - varhany
  Camerata Janáček
  T. Hanák - dirigent
 • 27. května 19.30 hod.
  Dům kultury města Ostravy

  Rachmaninov, Šostakovič
  B. Giltburg - klavír
  P. Mikuláš - bas
  Český filharmonický sbor Brno
  Filharmonie Brno
  P. Altrichter - dirigent
 • 29. května 19.30 hod.
  Dům kultury města Ostravy

  Mahler, Šostakovič, Čajkovskij, Kremer
  G. Gidon Kremer - housle
  Kremerata Baltica
 • 30. května 19.30 hod.
  Dům kultury města Ostravy

  Debussy, Ravel, Berlioz
  A. Skoumal - klavír
  Symfonický orchestr FOK
  S. Baudo - dirigent
  n 31. května 19.30 hod.
  Dům kultury města Ostravy
  Haydn, Beethoven, Janáček, Schubert
  I. Klánský - klavír
 • 1. června 18.30 hod.
  Janáčkova konzervatoř

  Múzy mají mnoho tváří II
 • 1. června 20.00 hod.
  Divadlo loutek Ostrava

  European Dance Laboratory No. 1
  D. Hoštová, R. L. Espinosa,
  S. Martin - tanec
 • 2. června 20.00 hod.
  Slezskoostravský hrad

  Orff
  A. Podolchov - baryton
  O. Klein - tenor
  A. Bochenek - soprán
  Český filharmonický sbor Brno
  Janáčkova filharmonie Ostrava
  T. Netopil - dirigent
 • 3. června 17.00 hod.
  Hornické muzeum Landek

  B. Urbánek a TUTU
 • 4. června 19.30 hod.
  Janáčkova konzervatoř

  McNally: Mistrovská lekce
  E. Balzerová, T. Bebarová,
  A. Remková, M. Holý, D. Renč
 • 5. června 19.30 hod.
  Divadlo A. Dvořáka

  Mariza
 • 6. června 19.30 hod.
  Dům kultury města Ostravy

  Trojan, Suk, Janáček
  Filharmonie B. Martinů Zlín
  J. Hrůša - dirigent
 • 7. června 19.30 hod.
  Janáčkova konzervatoř

  Janáček
  V. Hajnová - alt
  J. Březina - tenor
  M. Kasík - klavír
 • 8. června 19.30 hod.
  Dům kultury města Ostravy

  Mácha, Mahler
  Česká filharmonie
  Z. Mácal - dirigent

 

Houslistka Hana Kotková (ČR)

je absolventka Janáčkovy konzervatoře Ostrava a Akademie múzických umění v Praze. V posledních letech spolupracovala s předními českými i švýcarskými orchestry. Na festivalu Janáčkův máj se představí dvěma koncerty v jednom večeru.

Dirigent Serge Baudo (Francie)

se vrací na Janáčkův máj po sedmi letech. Tehdy zde uvedl legendární oratorium Jana z Arcu. Jako host se představil u dirigentských pultů nejvýznamnějších světových orchestrů i operních souborů, mezi nimiž byla i slavná newyorská Metropolitní opera.

Harfenistka Kateřina Englichová (ČR)

je jednou z interpretek komponovaného pořadu "Obnov svou sílu, lásko". Představení vyjadřuje nejniternější a nejrafinovanější milostná vyznání geniálního anglického básníka a dramatika Williama Shakespeara.

European Dance Laboratory No. 1

je název tanečního koncertu, který se uskuteční v Divadle loutek Ostrava. Dramaturgie taneční laboratoře, která se úspěšně představila letos v Londýně, staví na kontrastech a dialogu kultur. Taneční koncert určitě osloví také návštěvníky Janáčkova máje.

Herečka Eliška Balzerová (ČR)

se představí v roli světové pěvkyně Marie Callasové. Hra Mistrovská lekce je velice osobitá rekonstrukce jedné z veřejných hodin zpěvu, které pěvkyně dávala počátkem sedmdesátých let na Julliard School v New Yorku.

Dirigent Petr Altrichter (ČR)

se představil na mnoha významných evropských festivalech. Jeho koncertní činnost zahrnuje hostování u orchestrů po celém světě, včetně berlínských, londýnských i japonských symfoniků. V současné době je hlavním dirigentem pražských symfoniků FOK.

Pianista Boris Giltburg (Izrael)

začal hrát pod vedením své matky v pěti letech, dnes studuje u Arie Vardiho. Umělec získal prvenství v mnoha soutěžích. S Izraelskou filharmonií hrál Beethovenův druhý klavírní koncert pod taktovkou Christopha von Dohnanyiho.

Alexander String Quartet (USA)

je kvarteto ověnčené vavříny z koncertů po celém světě. V Ostravě se představí poprvé v Brahmsově kvintetu s flétnistkou Kateřinou Váchovou. Společně uvedou rovněž skladby méně známých anglo-saských autorů.

 


Strana 10

» Listárna

Integrace zapojuje postižené do života

V těchto dnech se blíží ke svému konci projekt Centra pro rodinu a sociální péči s názvem Integrace - snížení sociální izolace rodin pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením. Mezi nejvýraznější aktivity patří vznik půjčovny kompenzačních pomůcek. Z finančních prostředků Evropského sociálního fondu byly zakoupeny pomůcky za téměř půl milionu korun. Zapůjčeny byly rodinám, které pečují o dítě nebo dospělého s těžkým zdravotním postižením. O integračním klubu i projektu napsala jeho účastnice Magda Blažková:

"V rámci projektu Integrace jsme měli možnost vyzkoušet nejrůznější činnosti, které zdraví lidé dělají naprosto samozřejmě, ale pro lidi s postižením jsou spíše výjimečnou záležitostí. Integrace nám umožnila spoustu věcí, ke kterým nás mnohdy rodiče nepustí, a» už z obavy o naši bezpečnost nebo pro nedostatek času. V integračním klubu nyní máme možnost jednat sami za sebe. Vaříme, nakupujeme, cestujeme městskou hromadnou dopravou, posíláme vánoční přání, pečeme cukroví. Učíme se tančit, nacvičili jsme polonézu a country tanec pro předtančení na plese Centra pro rodinu a sociální péči. Navštívili jsme krytý bazén v Hrabůvce. Pro někoho je možná návštěva bazénu všední záležitostí, ze zkušenosti však vím, že pro lidi se zdravotním postižením nikoli. Vždy» mnohdy ani šatny nejsou přizpůsobeny tomu, aby se tam pohodlně dostal člověk na invalidním vozíku. Podobných akcí jsme díky projektu Integrace mohli absolvovat mnohem více. Každá z nich byla něčím zajímavá, obohacující a často i poučná. A tak bych chtěla poděkovat všem, kteří zdravotně postiženým pomáhají."

Gymnasia Cantant 2007

"Dne 22. března se v prostorech Kulturního domu Akord na náměstí SNP v Zábřehu uskutečnil XIII. ročník moravskoslezského soutěžního festivalu gymnaziálních pěveckých sborů Gymnasia Cantant 2007. Festival, který finančně podpořilo statutární město Ostrava, každoročně pořádá gymnázium Volgogradská v Zábřehu ve spolupráci s Domem kultury Akord a Unií českých pěveckých sborů. Letošního ročníku se zúčastnilo 12 pěveckých sborů gymnázií z Moravskoslezského kraje. Čtyři nejlépe hodnocené pěvecké sbory v kategorii A postoupily do celomoravského kola přehlídky v Brně. Vystoupení měla vynikající uměleckou úroveň a všichni účastníci i posluchači se už nyní těší na příští ročník soutěže," napsal Petr Říman.

Poděkování nálezci

"Stále mezi námi žijí velmi slušní lidé. Dne 14. března jsem nechala na parapetu okna v řeznictví na Jiráskově náměstí kabelku nejen s peněženkou, ale také se všemi doklady. Uvědomila jsem si to asi až po dvaceti minutách, a tak jsem se jen s malou nadějí do obchodu vracela. Jaké bylo moje překvapení, když mi paní prodavačka předala kabelku, v níž vůbec nic nechybělo, si snad málokdo dovede představit. Je mi 75 let a ten poctivý nálezce neví, jakou mi udělal radost. Stále na něj myslím a chtěla bych mu vaším prostřednictvím moc poděkovat," obrátila se na redakci paní Jindřiška Langerová.

Program Edie v Ostravě

Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu funguje od roku 2003 v Ostravě při SOU a SOŠ telekomunikační. "V letošním roce je do něj zapojeno 20 studentů a dalších 9 už převzalo diplomy za splnění ceny. V rámci oborů Programu dovednost, služba a sport vedli ostravští účastníci kroužky malých dětí, bezplatně pomáhali v ostravské zoo, asistovali při speleologických výzkumech, věnovali se vytrvalostním sportům, psali povídky, malovali nebo se učili hrát na hudební nástroje. Dva studenti završili zlatý, tedy nejnáročnější, stupeň programu, loni v říjnu účastí na expedici v Mongolsku," napsala o zajímavé aktivitě pro studenty Lucie Kettnerová z Programu Edie.

Aktivní senioři

Občanské sdružení seniorů v Ostravě, které slučuje čtyři desítky organizací, se už sedmý rok snaží realizovat Národní program přípravy populace na stárnutí.

"Naše společnost Senior zřídila v Domě kultury města Ostravy internetové vzdělávací centrum pro seniory, kde za tři roky získalo v desetihodinových kurzech základy práce na počítači i internetu několik set zájemců. Učit se přicházejí i osmdesátiletí studenti. Organizujeme besedy, vydáváme noviny, navštěvujeme různé akce. Pravidelné porady míváme v kulturním zařízení Jízdárna. Nejbližší se budou konat 23. května a 20. června od 9 hodin," napsal o činnosti Koordinační rady seniorů a zdravotně postižených její předseda Lubomír Pásek.

Ke 100. výročí cyklistiky

Setkání přátel cyklistiky u příležitosti 100. výročí založení Klubu českých velocipedistů ve Staré Bělé se uskuteční 2. června. "Připravena je výstavka dokumentů i předmětů a především jízda na kolech kolem Staré Bělé. Od sokolovny se bude odjíždět po desáté hodině po trase Stará Bělá-Nová Bělá-Krmelín-Oprechtice-Paskov-Staříč-Brušperk-Proskovice-Jistebník-Výškovice a zpět do Staré Bělé. Účastníci dostanou pamětní list a akce bude zakončena táborákem," pozval všechny milovníky kol Karel Sýkora.

Bronzoví studenti

"Družstvo Střední školy Kunčice reprezentovalo Českou republiku 14. až 22. dubna na 20. světovém šampionátu středních škol ve fotbale v Santiagu de Chile. Turnaje se zúčastnila družstva 20 zemí čtyř kontinentů. Celkově o vítězství bojovalo v kategoriích chlapců a děvčat 800 studentů od 15 do 17 let. Naši žáci se probojovali až do semifinále a nakonec hráli o třetí a čtvrté místo. Po výhře nad Brazílií získali bronzové medaile. Vítězem se stalo družstvo Německa, druhé místo obsadila Jihoafriká republika. V historii studentských světových šampionátů ve všech sportech poprvé na stupni vítězů stanuli reprezentanti České republiky. Je to pěkný dárek k 50. narozeninám, které škola letos v září oslaví," napsal pracovník vztahů k veřejnosti Střední školy Kunčice Stanislav Drozd.

 

Dráček muzikant na pohlednicích

Celoročně prodávané pohlednice Konta Bariéry už jedenáct let rozdávají radost a zároveň pomáhají uskutečnit bezbariérové úpravy ve školách. "Zatím se na českém trhu prodalo sedm set tisíc pohlednic za čtrnáct milionů korun. Konto Bariéry tak přispělo 133 školám na bezbariérové úpravy a umožnilo lehčí přístup ke vzdělání řadě zdravotně postižených žáků a studentů. Oblíbenou pohlednici s krtečkem letos vystřídal Dráček muzikant ilustrátora dětských knih Karla Franty," řekla ředitelka Konta Bariéry Božena Jirků. Netradiční trojrozměrné pohlednice jsou po celý rok k dostání za dvacet korun na všech poštách.

Dětský pěvecký sbor uspěl ve Švýcarsku

V Montreuxu a Vevey ve Švýcarsku se 10. až 14. dubna konal 43. mezinárodní festival sborového zpěvu. Ostravu na něm reprezentoval Ostravský dětský sbor Základní umělecké školy E. Marhuly. "Festivalu u Ženevského jezera se zúčastnilo sedmnáct sborů z Filipín, Belgie, Itálie, Norska, Lotyšska, Rumunska, Ruska, Ukrajiny, Polska, Portugalska, Švýcarska a také z České republiky. Porota ocenila náš výkon diplomem Trés bien, což je velmi dobrý umělecký výkon. Největší ohlas u publika získali ostravští zpěváci za skladby Hoj, hura, hoj! Otmara Máchy, O máji Zdeňka Lukáše a Baba jaga Milka Kolarova," uvedl sbormistr Milan Chromík. V závěru dopisu poděkoval statutárnímu městu Ostrava za finanční podporu, bez níž by se sbor festivalu zúčastnit nemohl.

 


Strana 11

Kde se rodí prameny v Ustroni

Klienti z Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením v Ostravě se 5. května zúčastnili v polské Ustroni setkání lidí s handicapem s názvem Kde se rodí prameny. Tato akce je každoročně věnována evropskému Dni handicapovaných a jejími pořadateli jsou polské Hnutí speciálních olympiád, Okresní úřad v Těšíně, Okresní centrum pomoci rodině a další organizace.

Účastníci se podle svých fyzických možností vydali na turistický horský pochod, pro další bylo připraveno malování v přírodě. "Letošní počasí setkání lidí se zdravotním postižením v Ustroni nepřálo tolik, jako loňské. Hustý déš» doprovázel jak turisty na horském pochodu, tak malíře. Závěr ustroňského Dne handicapovaných patřil tradičně bohatému programu, v němž mimo jiné účinkovali i studenti speciální pedagogiky Univerzity Slezské," řekla tisková mluvčí Čtyřlístku Bohdana Rywiková.

Klienti ostravského Čtyřlístku se akce, jejímž smyslem je snaha o integraci lidí s mentálním postižením do společenského prostředí, přehlídka jejich umělecké tvořivosti i popularizace pěší turistiky mezi lidmi s handicapem v Euroregionu Silesia, zúčastnili už podruhé. (t)

Projekt přispívá ke kvalitě služeb

Téměř čtyři sta posluchačů ze čtyř desítek organizací se od září loňského roku účastní seminářů pro zadavatele i poskytovatele sociálních služeb v rámci vzdělávacího projektu Zvyšování kvality sociálních služeb na území Ostravy, který se zkráceně nazývá Q Ostrava. Každý už absolvoval průměrně devět částí z oblasti Národních standardů kvality.

Na odborná i praktická témata mohou diskutovat a vzájemně si předávat zkušenosti a poznatky lidé, kteří k tomu dosud neměli příležitost, ačkoli zajiš»ují občanům Ostravy stejnou nebo podobnou službu několik let. Posluchače nejvíce zajímají oblasti, jako je poslání sociální služby, postup při jednání se zájemci o tyto služby, práva a postavení jejich uživatelů, řešení stížností nebo personální zajištění služeb. Praktické zkušenosti ze zavádění standardů kvality předávají lektoři Slezské diakonie a vyškolení inspektoři sociálních služeb.

Po absolvování vzdělávacích akcí se budou konat dvoudenní výjezdní workshopy, jejichž náplní budou mimo jiné odborné konzultace pro přípravu plánů na závadění metod kvality. Celkem budou zpracovány plány pro 40 zařízení poskytujících sociální služby. Podrobné informace o projektu a další plánované aktivity jsou uvedeny na adrese: www.qostrava.cz

Projekt statutárního města Ostravy je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. (t)

Servis pro sluchově postižené

Půjčovna kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené v České unii neslyšících Ostrava nabízí novou službu pro uživatele sluchadel. "Jde o jejich servis, který v Ostravě doposud chyběl. Firma Audionika s.r.o. Valašské Meziříčí dojíždí do Ostravy každých 14 dnů ve čtvrtek vždy od 9 do 15 hodin. V půjčovně kompenzačních pomůcek ve Vítkovické ulici poskytuje servis sluchadel v záruční době, ale také pozáruční opravy. Tuto službu se podařilo zajistit ve spolupráci s městem Ostrava v rámci komunitního plánování," řekla poradkyně centra pro sluchově postižené Martina Věřbová. Půjčovna nabízí rovněž poradenskou a drobnou opravárenskou činnost, pomáhá s výběrem kompenzačních pomůcek a s jejich instalací. (r)

 
 

Kancelář primátora a redakce Ostravská radnice vyhlašuje anketu s otázkou:

Která ostravská nezisková organizace vás nejvíce zaujala?

Ankety se může zúčastnit každý, kdo do redakce zašle tip na neziskovou organizaci, s jejímiž službami byl spokojen nebo mu pomohla. Zástupce vítězných organizací na podzim přijme primátor Petr Kajnar, aby jim poděkoval a jejich práci ocenil.

Návrhy posílejte, pište nebo telefonujte do 15. října na adresu:

Magistrát města Ostravy, redakce Ostravská radnice
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
tel. 599 443 525, e-mail: gbalcarikova@ostrava.cz

 

» střípky

Alexandrovci nadchli.

Legendární ruský hudební a taneční soubor Rudé armády Alexandrovci, který se jmenuje podle svého zakladatele A. V. Alexandrova, nadchl 5. května zcela vyprodanou ČEZ ARÉNU. Na pódiu vystoupilo pod taktovkou tří dirigentů padesát čtyři vynikajících zpěváků, třicet pět hudebníků, zatančilo třicet tanečnic a tanečníků. Vedle ruských písní Oči černé, Kalinka, Podmoskevské večery zazněly árie z Verdiho oper, například Pochod Židů z Nabucca a další.

Ostrava dětem.

Slavnostní zahájení výstavy Ostrava dětem, aneb nejen dětem se uskutečnilo 3. května v Ostravském muzeu. Díla vystavují Adolf Born, Alois Mikulka, Karel Franta, Stanislav Holý, Jiří Šalamoun a další čeští umělci, kteří svou tvorbou oslovují nejen dospělé, ale také děti. Jejich ilustrace knížek zná většina malých čtenářů. Výstava potrvá do konce června. Hlavním záměrem organizátorů je snaha naučit nejmladší generaci vnímat a přijímat umění jako každodenní součást života. Jde o symbolický dárek ostravským dětem ke konci letošního školního roku.

Honění krále.

Městský obvod Ostrava-Lhotka pořádá 26. května tradiční lidovou slavnost Honění krále 2007. Akce se koná ve spolupráci s Jízdním oddílem Městské policie Ostrava. Krojovaný průvod s mažoretkami a členy skupiny historického šermu Keltik vyjde v doprovodu dechové hudby od mateřské školy ve 14.30 hod. Honění krále se uskuteční na louce za sportovní halou. Na hřišti je připraveno dekorování krále a královny 2007, kulturní program a rovněž rytířský turnaj. Akci bude moderovat herec Vladimír Polák.

 


Strana 12

» Portrét

Dárcovství má v krvi

Zlatou plaketu MUDr. Janského za čtyřicet bezpříspěvkových odběrů krve převzala 7. května mezi jinými také třicetiletá Leona Jedličková. "Dárcovství mám asi v krvi, protože už můj otec byl dobrovolný dárce. Doma má bronzovou, stříbrnou i zlatou plaketu, ale já už mám odběrů více než on," usmívá se sympatická maminka dvou kluků.

A hned vysvětluje, že pravidelně daruje plazmu. Ta se počítá za více odběrů, než když se dává krev. Pro ženy je prý darování plazmy jednodušší než pro muže, proto se rozhodla pro tento způsob dárcovství. "Jubilejní 40. odběr jsem si plánovala na svoje třicátiny, ale pak jsem zjistila, že už mám o jeden více," dodává.

Poprvé šla dávat krev trochu z hecu. Byli zrovna s přítelem v blízkosti tehdejší transfúzní stanice v Porubě. A když už se jednou k něčemu rozhodla, pak od toho neustoupila. Od té doby se hodně změnilo, především samotná organizace odběrů. "Krevní centrum je teď pro nás dárce velmi příjemné. Sestřičky vždycky všechno vysvětlují, je to úplně o něčem jiném. Dříve bylo vše trochu anonymní a odtažité," říká L. Jedličková. Darování krve jí vyhovuje i proto, že má pod kontrolou svůj zdravotní stav. A dodržovat životosprávu jí nedělá žádné problémy. "Jsem téměř abstinent, a pokud někdy třeba sním něco tučnějšího, pak prostě na odběr nejdu. Termín posunu. Spíš ale zápasím s tím, že se žádnému zaměstnavateli moc nelíbí, když musí dárce uvolňovat z práce. Už jsme hovořili se zástupci Českého červeného kříže i krevního centra, zda by se nedaly odběry organizovat i v sobotu. Pro mnohé z nás by to bylo jednodušší," uvádí prodavačka v kantýně.

Plazmu daruje z přesvědčení. Může pomoci někomu, kdo zrovna léky z ní vyrobené potřebuje. "Žádný dárce o nějakých poctách a odměnách dopředu neuvažuje, ale když jsem byla v obřadní síni Nové radnice mezi ostatními oceněnými, s nimiž se znám od vidění z krevního centra, byl to příjemný pocit. Těším se, až si pojedu do Prahy pro Zlatý kříž za osmdesát odběrů," říká L. Jedličková. (ta)

Rekonstrukce knihovny v Porubě

Pobočka Knihovny města Ostravy v ulici Opavská 1127 v Porubě je pro čtenáře od dubna 2007 uzavřena. Objekt je v současné době v havarijním stavu a bude se rekonstruovat. Provoz bude obnoven v lednu 2008. Připraveno je rozšíření stávající plochy knihovny, která dlouhodobě kapacitně nedostačuje. Knihovna je třetí největší pobočkou v Ostravě, má přes 3 600 registrovaných čtenářů. Ročně ji navštíví více než 36 tisíc lidí. Ti si vypůjčí téměř 200 tisíc knih, časopisů a dalších dokumentů.

Zástupci asociací jednali v Bretani

Zástupci ATAE, kterou tvoří čtyři asociace z Francie, Itálie a České republiky, jednali 11. a 12. května v Bretani o další spolupráci. Českou republiku zastupovala Asociace TRIGON. Členy jsou občanská sdružení, která v Ostravě zajiš»ují péči o osoby s handicapem.

Účastníci se zabývali přípravou říjnových Evropských dnů handicapu v Ostravě a definovali společné cíle a priority pro příštích pět let. Přijatý dokument obsahuje návrh další spolupráce v oblasti školní integrace, podpory chráněného bydlení, zaměstnávání osob s handicapem a dalšího vzdělávání odborných pracovníků. Témata budou naplňována v rámci vzdělávacích aktivit, stáží, studijních pobytů a výměnných prázdninových pobytů osob s handicapem.

"Pro mne bylo velmi podnětné seznámit se s činností a způsobem financování podobných neziskových organizací ve Francii a Itálii. V této oblasti jsem si stanovil dva hlavní cíle. Prvním jsou průhledná a jednoznačná pravidla financování neziskových organizací v Ostravě a druhým je prostřednictvím těchto organizací zlepšení podmínek handicapovaným spoluobčanům. Jednali jsme také už o patnáctém ročníku Česko-francouzských dnů, které se v letošním roce mění v Evropské dny handicapu. Akce je nedílnou součástí ostravského podzimu a bude zaměřena na různé formy integrace handicapovaných do běžného života. Můžeme se těšit i na bohatý doprovodný program, na němž se budou podílet ostravské organizace, odborníci, rodiče a osoby s handicapem," řekl náměstek primátora Lubomír Pospíšil po návratu z Francie. (r)

» krátce

Tajemství léčivého zvuku

Koncert Tajemství léčivého zvuku se bude konat 9. června v aule Ostravské univerzity na Českobratrské ulici. Vodnářský zvon starý 3 500 let rozezní Tomáš Pfeiffer alikvótními tóny, které podle prastaré tradice povznášejí ducha a léčí tělo. Zajímavostí je i to, že součástí hudebního nástroje je vodní hladina, která během hry vytváří rezonanční obrazce a ve fortisimu dochází až k její levitaci do výše řady centimetrů. Začátek koncertu je v 18.30 hod.

Polský ex libris

Výstava Polský ex libris, kterou připravil sběratel a publicista Władysław Owczarzy ve spolupráci se Sdružením přátel polské knihy a Regionální knihovnou v Karviné, bude zahájena 18. května v 17 hodin v Domě kultury Poklad v Porubě. Polsko je po Německu a Švýcarsku třetí zemí, kde ex libris spatřil světlo světa a kde toto umění také natrvalo zakotvilo. Výstava, která představuje veřejnosti ex libris předních polských umělců, potrvá do 30. června.

Přehlídka dechových orchestrů

Druhý ročník Přehlídky dechových hudeb se uskuteční 19. až 21. června na Jiráskově náměstí a před Kulturním domem K-TRIO v Hrabůvce. S dechovými hudbami z Ostravy a okolí se představí orchestr z polského Rybnika a italský soubor Orchestra Di Fiati Giovani Citta Di Cisternino. Koncerty začínají vždy ve 14 hodin. Přehlídku finančně podporuje město Ostrava a městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.

Zlaté slunce pomáhá seniorům a zdravotně znevýhodněným občanům

Agentura Slunce, obecně prospěšná společnost, provozuje v areálu Hotelového domu Vista pobytové lůžkové zařízení s názvem Zlaté slunce. Zabezpečuje služby následné péče pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany, a to po ukončení pobytu ve zdravotnických zařízeních. Jde o první a jediné zařízení tohoto typu v Ostravě. Díky pomoci Nadačního fondu Dalkia Morava, Boswell a.s. a Inter Meta Ostrava mohl být jeho provoz zahájen už na konci března.

V zařízení mají klienti k dispozici čtyřiadvacet hodin denně komplexní ošetřovatelskou péči, během níž je postaráno nejen o hygienu, stravu a rehabilitaci, ale pamatováno je zejména na psychickou vyrovnanost a pohodu seniorů. Ošetřovatelský personál se snaží ve spolupráci s Agenturou domácí péče Hany Pajorové o zachování jejich co možná největší soběstačnosti včetně nácviku sebeobsluhy, chůze či jemné motoriky.

Zlaté slunce s kapacitou 136 klientů (od června 2007) sídlí ve třech patrech Hotelového domu Vista v Ostravě-Jih. Úhrada za pobyt je stanovena podle denní sazby a podle toho, zda je občan umístěn ve dvoulůžkovém nebo jednolůžkovém pokoji. Zájemcům o služby poskytované ve Zlatém slunci sdělí bližší informace pracovníci zařízení na tel. č.: 597 221 178 nebo e-mailu: ag.slunce@seznam.cz (r)

 


Strana 13

 

Masarykovo náměstí - po stopách historie města

» archiv

 

1564

První zmínka o dřevěném kostele sv. Kateřiny v Hrabové

1625

Během morové epidemie zemřela ve městě asi polovina jeho obyvatel, tj. okolo 500 osob

1715

Epidemie orientálního moru - město uzavřeno vojenským sanitním kordonem

 

Původní dřevěný kostel sv. Kateřiny v Hrabové patřil mezi nejvýznamnější historické a architektonické památky na Ostravsku. Ale jeho skutečné stáří nelze přesně určit, brání tomu nedostatek písemných i jiných pramenů. V předsíni objektu se nachází český nápis: "Jura Choleva usnul v Pánu v středu třetí postní léta Páně tohoto 1564", který je první datovanou památkou, týkající se historie kostela. Jde o důkaz, že kostel stál už v první polovině 16. století. Pozdně gotické stavební prvky (převažující vertikální členění stavby a strmost střech) však ukazují, že mohl být postaven přibližně o jedno století dříve, snad někdy na přelomu 15. a 16. století.

Zajímavé vysvětlení vzniku kostela sv. Kateřiny v Hrabové přináší místní lidová pověst, v níž se hovoří o posledních dvou desetiletích 16. století. Hrabovští, v té době nekatolíci, žádný kostel neměli a na bohoslužby museli docházet do blízkého Paskova. Když se doslechli, že ve vsi Metylovice poblíž Frýdlantu nad Ostravicí chtějí tamní obyvatelé zbořit starý dřevěný kostel a nahradit jej novým zděným, rozhodli se metylovickou stavbu odkoupit. Metylovice patřily stejně jako celé hukvaldské panství olomouckému biskupství, proto obyvatelé Hrabové vyslali své zástupce na hrad Hukvaldy k biskupu Stanislavu Pavlovskému s žádostí o souhlas odkupu kostela. Biskup nejprve nechtěl příslušníkům nepřátelské víry vyhovět, ale nakonec svolil. Rozebraný kostel byl poté převezen do Hrabové, kde bez větší úhony přečkal všechny události následujících století, a to i zasažení zvonice dělostřeleckým granátem při osvobozovacích bojích Ostravska 30. dubna 1945.

Kostel ale podlehl ničivému požáru o Velikonocích roku 2002 (v noci 2. dubna). Příčina požáru není známa. Jedna z verzí zní: úmyslné zapálení. Už v červnu 2003 byla zahájena nákladná a technicky náročná rekonstrukce s cílem postavit přesnou repliku kostela. A podařilo se. O rok později, 30. října 2004, byl kostel slavnostně předán k užívání římskokatolické církvi. Při této příležitosti byly rovněž vysvěceny dva nové zvony a prapor městského obvodu Ostrava-Hrabová.

Morová epidemie z roku 1625 nebyla první, která zasáhla Moravskou Ostravu. "Černá smrt" v malém biskupském městě u slezské hranice poprvé udeřila už o čtyřicet let dříve, roku 1585. Morová nákaza z roku 1625 si vyžádala přibližně 500 obětí, což bylo 40 až 50 % všech obyvatel. Vysoké ztráty na životech způsobily vylidnění města, řada domů byla opuštěna. Velká morová epidemie z roku 1680, která v českých zemích zahubila desetitisíce lidí, se Moravské Ostravě naštěstí vyhnula.

Podle vzoru mnoha českých a moravských měst se také obyvatelé Moravské Ostravy rozhodli roku 1702 postavit na náměstí sloup se sochou Panny Marie. Právě k ní se v nejtěžších chvílích obraceli o pomoc a ochranu před "černou smrtí".

Morový sloup však nezabránil v pořadí třetí morové epidemii. Město zasáhla na podzim roku 1715. Jednalo se o poslední velkou epidemii orientálního moru, který v českých zemích řádil od roku 1713 a připravil o život přibližně sto tisíc lidí. Když se nákaza přiblížila k moravskoostravským hradbám, měš»ané rychle odcházeli na venkov. Následovalo uzavření městských bran, ale ani to nezabránilo proniknutí nákazy za hradby. Proto byla Moravská Ostrava obklíčena vojenským sanitním kordonem a lidé byli v obklíčeném městě ponecháni svému osudu. Jenže mor pronikl do okolních vesnic. Rychlému šíření nemoci napomáhala především nedostatečná hygiena a špína v ulicích i na veřejných prostranstvích. Teprve třeskuté prosincové mrazy epidemii zastavily a ve městě začala likvidace jejích následků. Domy, jejichž obyvatelé podlehli "černé smrti", byly označeny křížem, zamořená obydlí byla vyčištěna a zařízení spolu s osobními věcmi nakažených lidí bylo spáleno. Na mor tehdy zemřela asi polovina obyvatelstva města, alespoň takové jsou odhady.

Morové epidemie znamenaly pro Moravskou Ostravu obrovské rány, které znatelně prohloubily hospodářský úpadek města. Negativní vývoj ještě znásobily útrapy třicetileté války a další živelné pohromy v 18. století. Dosud prosperující Moravská Ostrava se měnila na nevýznamné a chudé zemědělsko-řemeslnické městečko. Obrat v tomto nepříznivém vývoji znamenal až rozvoj hornictví a průmyslu v průběhu 19. století. (m&j)

Foto:
Stavba přesné repliky vyhořelého kostela (16. 3. 2004).
Mariánský (morový) sloup na Masarykově náměstí v Ostravě byl postaven roku 1702 na náklady zdejších měš»anek Magdaleny Brugmannové a Mariany Brandlové, (snímek z počátku 20. století).

 


Strana 14

Stužka za věrnost pro strážníky

U příležitosti 10letého trvání pracovního poměru u Městské policie Ostrava bylo oceněno 19. dubna Stužkou za věrnost a pamětním listem jedenašedesát strážníků. "Velmi si cením práce všech, kteří pomáhají udržovat na území města veřejný pořádek a hájí práva občanů," řekl primátor Petr Kajnar. Strážníkům za jejich práci poděkoval také ředitel městské policie Jan Hulva (na snímku) a předal jim finanční odměnu. Strážníci budou Stužku za věrnost nosit na levé straně prsou nad švem kapsy uniformy. (t)

Pěstouni se chystají do Třebovic

Deváté setkání pěstounů psů a Den otevřených dveří se uskuteční 23. června v areálu třebovického útulku. Majitelé a pěstouni, kteří chtějí předvést dovednosti svých čtyřnohých kamarádů, se mohou telefonicky přihlásit na 596 967 288 nebo osobně v třebovickém sídle útulku v ulici Provozní 4, a to denně od 10 do 17 hodin. Registrace účastníků setkání bude v areálu od 8 hodin. Pro veřejnost jsou kromě ukázek dovedností psů a jejich pánů připraveny prohlídky útulku, cvičení kynologů Městské policie Ostrava, ukázka odchytové techniky i vozidla určeného k přepravě psů a další program. Setkání pěstounů psů a Den otevřených dveří začíná v 9 hodin. (r)

Cvičný zásah byl úspěšný

Cvičení složek Integrovaného záchranného systému (IZS) se uskutečnilo 3. května v areálu LIBROS v Ostravě-Přívoze. U simulované dopravní nehody linkového autobusu a dvou dalších aut zasahovaly jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) ze stanic Fifejdy a Zábřeh, Hlavní báňská záchranná služba, Policie ČR, Městská policie Ostrava, Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje a Armáda ČR - 157. záchranný prapor z Hlučína.

"Na havarovaná vozidla se zřítil pilíř železničního mostu. Pád těžkého panelu nepřežil řidič osobního automobilu. Těžce zraněn byl řidič v autobusu i jeho spolujezdec. Dalších 15 osob v autobusu a v nákladní Avii bylo zraněno lehce. Záchranáři museli cestující vyproš»ovat pomocí hydraulického zařízení, zřícený most odstraňoval jeřáb. Úlohu uvězněných cestujících plnili figuranti z Odborného učiliště požární ochrany ve Frýdku-Místku a vojáci z Hlučína," informoval tiskový mluvčí HZS MSK Petr Kůdela.

Více než stovka hasičů, policistů, zdravotníků, báňských záchranářů, strážníků městské policie a vojáků si vyzkoušela vzájemnou součinnost a rychlost koordinace zásahu. "Tato cvičení jsou pro všechny složky nezbytná. Podrobná analýza přináší poznatky, které přispívají ke zlepšování metodiky zásahů," řekl ředitel HZS MSK Zdeněk Nytra. Výkon záchranných složek ocenili rovněž náměstci primátora Lukáš Ženatý a Vojtěch Mynář. (t)

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice S 596 967 288, www.mpostrava.cz

 

Ferda

je 6letý pes, kříženec středního vzrůstu, je v útulku od září 2005. Je velmi hodný a poslušný, rád se mazlí. Miluje lidskou společnost a snáší se s jinými pejsky. Je vhodný do bytu. V kotci nebo v boudě na zahradě by mu bylo smutno. Jakmile by zůstal sám, měl by snahu jít hledat svého pána. Svého pěstouna bude nadevše milovat.

Míša

je 10letý pes, kříženec malého vzrůstu. I když je starší, na svůj věk vůbec nevypadá. Je čilý a velmi společenský. Dobře se bude cítit v bytě, ale i na zahradě. Více vyhovovat mu bude starší manželský pár nebo osaměle žijící člověk. Vděčný bude za podrbání i společnost. Lásku oplatí psí věrností a oddaností.

Nero

je 2letý pes, kříženec středního vzrůstu. Byl nalezen v Porubě na ulici Lvovské, kde ho srazilo auto. Z šoku a zranění se brzy zotavil a dnes je z něj sebevědomý pes. Je velmi temperamentní, výborný hlídač, vhodný na zahradu nebo hlídání objektu. Potřebuje však pev-nou, důslednou, ale láskyplnou ruku.

je roční kříženec středního špice. Vypadá jako malý lední medvídek. Byl nalezen v Hrabůvce na Plzeňské ulici. By» je to mladý pejsek, zřejmě neměl štěstí na slušné zacházení. Byl vyplašený, bál se každého pohybu a zvuku. K cizím lidem stále nemá důvěru. Potřebuje velmi vlídného a trpělivého pána, kterému se odvděčí bezmeznou věrností.

 


Strana 15

V kostele zazní Z drva i krvi

V pořadí na třetím letošním komorním koncertu v kostele sv. Václava se 14. června v 19 hodin představí Janáčkův komorní orchestr. Soubor je častým hostem zahraničních koncertních síní ve většině evropských států, ale i v USA, Kanadě, Japonsku a Jižní Koreji. Uvede tři díla ze svého současného repertoáru. Na programu jsou Suita pro smyčce Z časů Holbergových Edvarda Griega a Concertino pastorale Johna Irelanda.

Vyvrcholením večera bude premiéra nového díla současného ostravského skladatele Pavla Helebranda Z drva i krvi. Jak napovídá pohansky zvukomalebný název skladby, Helebrand se v ní obrací k jednomu ze svých trvalých inspiračních zdrojů - moravským lidovým baladám. Podobně jako v některých předchozích dílech, například svitě pro sólové violoncello Hore nad oblaky a oratoriu Evangelium podle houslí, však s jejich tématy pracuje naprosto originálním způsobem. Prvotní formou svity balad prostupuje příběh krve - panny zakleté do stromu. Premiéru uvede zpěvem několika balad sopranistka Alexandra Polarczyk. (t)

» Zprávičky

Dětský den s Hopsalínem

Den dětí mohou nejmenší oslavit s rodiči 27. května v areálu TJ Sokol Pustkovec. Kulturní centrum Poruba připravilo zábavný pořad pod širým nebem nazvaný Pirátská show. Od 14 hodin se to zde bude hemžit malými piráty, kteří během společného dobývání pokladu s pirátem Hopsalínem budou muset prokázat své dovednosti. V případě nepříznivého počasí se Den dětí bude konat v tělocvičně TJ Sokol Pustkovec.

Skleněný muž a žena

Aktivním sportovcům bez rozdílu věku a trénovanosti je určen triatlon pro každého - Skleněný muž a žena 2007, který spolupořádá 23. června Sareza a Ostravská univerzita. Titul získá ten, kdo nejrychleji uplave 800 metrů, na kole ujede 15 kilometrů a uběhne 5 kilometrů po lesních cestách. Pro ženy jsou připraveny v Porubě a okolí kratší trasy. Startovné činí 100 korun při registraci před závodem, v den závodu je 150 korun. Bližší informace jsou k dispozici na adrese: www.triatlon.sm.cz

Karel Gott na hradě

Ojedinělá akce Karel Gott Gallery Tour 2007 bude zahájena 19. května v galerii Slezskoostravského hradu. Jde o putovní výstavu více než tří desítek reprodukcí obrazů známého zpěváka. Výstava potrvá do 1. června, otevřena bude každý den od 10 do 18 hodin.

Letní biatlon

Letní sezona začala pro porubský klub biatlonu příznivě. Na prvních oblastních závodech 15. dubna v Orlové získali žáci A 2. místo, Josef Holuša po přestupu do kategorie žáků B skončil druhý jen 4 vteřiny za vítězem z Břidličné. V kategorii žáků C zvítězil Tomáš Blahuta. V kategoriích dorostů a dospělých se Lukáš Chmel v prestižní kategorii mužů A umístil na 2. místě, Tomáš Latka v kategorii mužů B potvrdil své první místo v republice. Aleš Bryknar obsadil v juniorech 2. a Petr Čech 3. místo a Jan Šablatúra zvítězil v kategorii dorostu B. Více informací: biatlonklubporuba.webzdarma.cz

Memoriál Miloše Najzara

V tělocvičně Gymnastického klubu Vítkovice se 21. dubna uskutečnil 19. ročník Memoriálu Miloše Najzara. Závodu ve sportovní gymnastice žáků a dorostenců se letos poprvé zúčastnili také veteráni nad 30 let. Byli to J. Stozsek, P. Červenka, J. Kopec, F. Adamovič, J. Talaš a L. Kopecký. Na nominačním závodu na Olympiádu mládeže soutěžilo 47 gymnastů z devíti klubů.

Den otevřených dveří

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením v Ostravě pořádá 24. května Den otevřených dveří. Zájemci se dovědí podrobné informace o poskytovaných sociálních službách, které Čtyřlístek nabízí klientům od tří let do seniorského věku. Součástí budou prohlídky specializovaných pracoviš», přírodního areálu zahrady Domova Barevný svět, ergoterapeutické dílny Rehabilitace nebo kreativního ateliéru v Domově na Liščině. Centrum pracovní činnosti nabídne pohled do dílen, kde klienti pod vedením odborných pracovníků vyrábějí různé výrobky. Bližší informace zájemci najdou na adrese: www.uspostrava.cz

Závody motocyklů

Silniční závody motocyklů se uskuteční 2. a 3. června v Ostravě-Radvanicích. Divákům nabídnou souboje jezdců historických i novodobých moderních motocyklů. Tra» je dlouhá 3 500 metrů. Závodů se zúčastní současné hvězdy i legendy motocyklového sportu jako F. Mrázek, ze zahraničních jezdců pak P. Baláž a M. Loicht. Akce se koná každý den od 8.30 do 18 hodin. Na neděli 3. června je připraven doprovodný program pro děti i dospělé.

 

» krátce ze sportu

Radek Slončík se loučil.

Primátor Ostravy Petr Kajnar přijal 30. dubna hráče FC Baník Ostrava Radka Slončíka u příležitosti ukončení jeho působnosti v klubu. Na památku mu předal pamětní list a hodinky. Třiatřicetiletý R. Slončík prožil v Baníku podstatnou část své kariéry, byl také jeho kapitánem. Pro ostravské fanoušky se zapsal zlatým písmem do historie klubu - hrál v době, kdy Baník Ostrava získal po dlouhých třiadvaceti letech mistrovský titul.

Běh osvobození.

Dvacátého osmého ročníku Běhu osvobození Ostravy se 8. května zúčastnilo šest desítek sportovců z České republiky a Polska. Ideální počasí přispělo k překonání rekordu. Trasa z Hrabyně do Poruby měřila patnáct kilometrů. Závod, který pořádala TJ Liga 100, se uskutečnil za finanční podpory statutárního města Ostravy. Ceny vítězům jednotlivých kategorií předal náměstek primátora Lubomír Pospíšil. Nejlepšího času 47:10,3 dosáhl Aleš Mika z AK ASICS Kroměříž.

Finále TURNAJE žáků.

Finále největšího žákovského turnaje ČEZ Street Hockey se konalo 26. dubna v ČEZ ARÉNĚ. Záštitu nad ním převzal primátor Ostravy Petr Kajnar, který popřál všem účastníkům hodně sportovního štěstí. Vítězství vybojovali mezi 64 družstvy žáci z Frýdlantu nad Ostravicí. Medailisté získali sportovní potřeby. Ceny byly připraveny i pro nejlepšího hráče a nejlépe povzbuzující publikum. Letošního 4. ročníku se zúčastnilo 1 200 pětičlenných družstev.

Mistrovství vozíčkářů.

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava pořádal 11. a 12. května 13. ročník Mistrovství České republiky ve stolním tenise jednotlivců. Šampionátu se zúčastnili hráči z Brna, Chebu, Liberce, Loštic, Nového Města nad Metují, Prahy, Otrokovic, Pardubic, Ostravy a TJ Sokol Lhůta. Nechyběli tenisté, kteří získali medaile na mistrovstvích Evropy, světa a paralympijských hrách. Závěr zpestřila exhibiční dvouhra R. Tauše s extraligovým sportovcem L. Jančaříkem.

 


Strana 16

 

» fototéma

Hasiči vzali radniční věž útokem

Za méně než pět minut zdolal Petr Teslík z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje z Ostravy několik disciplín hasičského víceboje Toughest Firefighter Alive - Nejtvrdší hasič přežije ukončeného během po 520 schodech na věž Nové radnice.

Pod pět minut se zatím nikdo v Ostravě nedostal. V neděli 13. května tuto hranici překonali čtyři další závodníci, kteří běželi v plné hasičské výstroji a kyslíkovou bombou na zádech.

Svou fyzičku si před výpravou na himálajskou K2, kam odjíždí v týmu Leopolda Sulovského 22. května, vyzkoušel také ostravský horolezec Josef Lukáš. Na ochoz věže doběhl za 8:35 minut. Letos se na start na Prokešově náměstí postavilo pět desítek borců z profesionálních a dobrovolných sborů celé České republiky, hasiči Českých drah a studenti VŠB-TU Ostrava. Na akci Integrovaného záchranného systému se představili profesionální hasiči, Městská policie Ostrava a Zdravotnická záchranná služba. Největší zájem desítek malých a velkých diváků byl o projížďku v koších hasičského automobilového žebříku a vysokozdvižné plošiny. (t)