Červenec - srpen 2012

Červencové a srpnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf .


Strana 1
Uvnitř listu

2         Začala modernizace stadionu

3         Změny v Radě města Ostravy

4         Nové požadavky na dopravce

5         I parky je nutné modernizovat

6         Městská policie slaví 20 let

10      Cesta ke Zlaté bule sicilské

12      Tanečnice dobývá svět

 

 

Kvůli rekonstrukci jsou od 5. srpna uzavřeny severní Svinovské mosty

Změny v dopravě a objízdných trasách

Rekonstrukce Svinovských mostů postoupila o hodný kus kupředu. Na přelomu prázdnin končí práce na jižních Svinovských mostech a pracovníci se přemisťují na mosty severní, na nichž bude v následujících měsících rekonstrukce pokračovat. O půlnoci ze soboty 4. 8. na neděli 5. 8. bude ve Svinově převeden silniční provoz na již rekonstruovaný jižní most, ale opět pro individuální automobilovou dopravu jen jedním směrem, tentokrát z Poruby do centra města.

„Společnost UDIMO Ostrava zpracovala stejně jako v první etapě studii řešící optimalizaci vedení objízdných tras pro opačný směr a návrh příslušných dopravních opatření. Uzavírka severních mostů a změny v dopravě budou trvat do jara 2013. Prosíme občany o trpělivost,“ říká náměstek primátora pro dopravu Tomáš Sucharda.
„Apelujeme na ně, aby co možná nejvíce využívali městskou hromadnou dopravu.“

Průjezd přes mosty

Individuální doprava z Poruby do centra bude vedena ve dvou jízdních pruzích po opraveném jižním mostě. Třetí pruh, vytvořený na jižním mostě vodorovným dopravním značením, bude vyhrazen ve směru na Porubu vozidlům hromadné dopravy, IZS, stavby a silniční údržbě. Individuální automobilová doprava ve směru z centra na Porubu a dále na Opavu bude odkloněna na objízdné trasy. Severní mosty budou zcela uzavřeny, řešení přejezdů přes tramvajovou trať bude obdobné jako v první fázi rekonstrukce.

Základní trasa objížďky

Ve směru z centra Ostravy na Opavu bude základní trasa objížďky pro individuální automobilovou dopravu směrována z ul. 28. října po nové přeložce silnice I/56 – Místecká na mimoúrovňovou křižovatku (dále MÚK) s dálnicí D1, po dálnici na MÚK Rudná a dále po silnici I/11 – Rudná, ul. 17. listopadu s odbočením u restaurace Slovan na ul. Opavskou. Objízdná trasa ve směru na Klimkovice bude pokračovat z MÚK Rudná po dálnici na MÚK Klimkovice a sjezdem na silnici II/647. Užití dálnice v úseku MÚK Místecká – MÚK Klimkovice je bez zpoplatnění.

Alternativní trasy

Na objízdných trasách může dojít k výraznému snížení rychlosti a ke vzniku kolon vozidel. Předpokládá se, že stejně jako v první etapě si řada řidičů najde vlastní řešení. Jako alternativní budou ve směru z centra na Opavu nabízeny trasy:

l z ul. 28. října (pravé odbočení z nám. Republiky) na ul. Místecká, dále sjezdem u vysokých pecí na ul. Výstavní a odbočit vpravo u Dolu Jeremenko na I/11 - ul. Rudná směr Opava

l z ul. 28. října (pravé odbočení na křižovatce u Domu energetiky) po ul. Novinářské a dále po II/647 – ul. Mariánskohorská, II/470 – severní spoj na dálnici D 1 a MÚK Rudná

l z ul. 28. října (levé odbočení u Domu energetiky) po ul. Výstavní na I/11 – Rudná

l z ul. 28. října (pravé odbočení na křižovatce u vodárny) na II/647 – ul. Mariánskohorská, II/470 – severní spoj a dále na dálnici D 1 a MÚK Rudná

l z ul. 28. října (levé odbočení na křižovatce u vodárny) na II/647 – ul. Plzeňská a I/11 Rudná, sjezd z dálnice na MÚK Rudná na III/4785 – ul. Polanecká, ul. Bílovecká III/4785 a dále pod Svinovskými mosty na silnici II/479 – ul. Opavská

l sjezd z dálnice na MÚK Rudná na III/4785 – ul. Polanecká a dále po ul. Nad Porubkou s možnostmi ul. Francouzská – Opavská, ul. Porubská – Opavská nebo Hlavní třída – 17. listopadu – Opavská

l sjezd z Rudné na rampu F a dále po ul. Nad Porubkou s výše uvedenými možnostmi

l sjezd z dálnice na MÚK Klimkovice a dále po II/647 – 17. listopadu na ul. Opavskou.

Městská hromadná doprava

V době opravy severního tramvajového mostu bude provoz tramvají opět veden jednokolejně. Umístění dočasné obousměrné tramvajové zastávky „Svinov mosty horní zastávka“, která byla zřízena již pro předchozí etapu rekonstrukce, se změna nedotkne.

V zájmu zlepšení průjezdnosti města a z hlediska bezpečnosti silničního provozu budou od 5. srpna provedena některá dopravní opatření, například změny přednosti v jízdě, změny světelné signalizace apod. Mapku situace otiskujeme na vedlejší straně, více informací a mapky na www.ostrava.cz nebo www.dpo.cz.            (vk)

Foto: Na Svinovských mostech se rýsují první konstrukce budoucího dopravního terminálu.

 

Byty budou k prodeji

Rada města Ostravy udělila 24. července na svém 65. zasedání předběžný souhlas městskému obvodu Poruba k prodeji 23 bytových domů, v nichž je 509 bytových jednotek. Privatizace těchto bytů byla zahájena už v roce 2011 v rámci 2. etapy privatizace v obvodu. Poruba požádala městskou radu o předběžný souhlas s dokončením privatizace bytů už v březnu letošního roku, tehdy však byla kvůli ještě nedokončenému zpracování třetí části koncepce bydlení města Ostrava zamítnuta. Koncepce by měla zahrnovat počty strategického majetku bytového fondu pro obvody i celé město. Stanoví rovněž počty nízkonákladového bydlení v obvodech, pro různé specifické skupiny obyvatel města (senioři, osamělé matky s dětmi, novomanželé, lidé v nouzi apod.).         (vk)

 

Nizozemský ateliér Maxwan dal lokalitě dobrý základ

Studie Černé louky připravena

Útvar hlavního architekta Magistrátu města Ostravy ukončil práce na Územní studii Černé louky. Zakončil tak zhruba roční práci, která stabilizuje urbanistické řešení tohoto významného městského prostoru. Vzniklo z ideové urbanistické soutěže s mezinárodní účastí, jejímž vítězem se stal návrh nizozemského ateliéru Maxwan.

Projekční práce trvaly delší dobu než se původně očekávalo. Důvodem byla nutná reakce studie na změny v území a závěry podrobných analýz připravované koncertní haly. Veškeré kroky, změny i výsledné řešení úřad s ateliérem Maxwan průběžně konzultoval. Např. na základě závěrů vzešlých z posouzení akustických podmínek pro připravovanou koncertní halu muselo město upravit její polohu s ohledem na obavy z vibrací tramvajové tratě. Studie reaguje i na dnes již otevřenou přístavbu loutkového divadla, která v době soutěže byla pouze ve fázi příprav. I přes tyto vyvolané úpravy bylo zachováno původní řešení, které schválilo zastupitelstvo města a které doporučila soutěžní porota k realizaci. Studie bude sloužit ke koordinaci stavebních záměrů města v území tak, aby byly zachovány urbanistické principy vítězného návrhu.       (r)

 

Město je úspěšným žadatelem

Město Ostrava využívá dotací z různých fondů Evropské unie prostřednictvím jednotlivých operačních programů (OP) ČR, finančních mechanismů EHP/Norska, Programu švýcarsko-české spolupráce a dotačních titulů financovaných z ostatních zdrojů mimo Evropskou unii. Od 1. ledna 2007 k datu 15. května 2012 získala Ostrava z těchto dotací celkem 9 562 442 tisíc korun. V některých dotačních titulech byla až stoprocentně úspěšná.

V rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko (ROP), který je zaměřen na zvýšení kvality regionálních komunikací, vytváření příznivých podmínek pro pěší, zlepšení kvality života obyvatel a zvýšení atraktivity regionu pro investory a návštěvníky apod. podala Ostrava k polovině letošního května 49 žádostí o dotaci v celkové požadované výši 2 943 780 tis. Kč. Procento úspěšných žádostí činí 92 % (45 žádostí). Mezi nejvýznamnější počiny, které jsou již realizovány, patří integrovaný plán rozvoje města „Ostrava – Pól rozvoje“, který zahrnuje např. Cyklostezky Ostravice, dále IPRM „Ostrava – Magnet regionu“ s projekty jako již realizovaná Přístavba alternativní scény Divadla loutek Ostrava nebo právě probíhající Revitalizace Komenského sadů.

K dalším významným operačním programům patří Integrovaný operační program (IOP), který se zabývá rozvojem a podporou služeb elektronické veřejné správy nebo národní podporou územního rozvoje. K 15. květnu letošního roku podalo město Ostrava spolu s řízenými a založenými organizacemi 15 žádostí o dotaci v celkové výši dotace 422 945 tis. Kč, žádosti byly 100% úspěšné. Příkladem projektů je například „Budoucnost Vítkovic“ v celkové výši dotace 165,4 mil Kč. V rámci Operačního programu Životní prostředí podala Ostrava k 15. květnu 2012 65 projektů v celkové výši dotace 852 716 tis. Kč. Žádosti byly úspěšné ze 67 %. V operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost bylo do zmíněného termínu podáno 27 žádostí o dotaci v celkové výši 112 329 tis. Kč s úspěšností 70 %. Schválena je rovněž žádost o dotaci v rámci OP Podnikání a inovace na projekt „Multifunkční budova III a IV ve VTP Ostrava“ s výší dotace až 300 mil. Kč.

Kromě již schválených projektů je připravena řada dalších, např. Program švýcarsko-české spolupráce, který je zaměřen na životní prostředí a infrastrukturu. Schválena je žádost na projekt „Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě“ ve výši 80,9 mil. Kč nebo „Výstavba trolejbusových tratí v Ostravě s napojením na terminál Hranečník“ ve výši 70,5 mil. Kč.    (vk)

 

Pozvánka:

Setkání jízdních policií 2012

  1. ročník mezinárodní akce se uskuteční 1. září v areálu jízdárny ve Staré Bělé

 

 


 

Strana 2

Začala modernizace stadionu

Rekonstrukce Městského stadionu ve Vítkovicích začala v polovině července demolicí východních ochozů. Na místě železobetonových stupňů na stání se už brzy začne stavět zastřešená tribuna pro sedící diváky. První etapa modernizace stadionu postaveného v roce 1938 a otevřeného o rok později má být hotova v červnu 2013. Náklady činí 450 mil. Kč.

Počítá se s renovací atletické dráhy a travnaté hrací plochy, výkonnějším umělým osvětlením, světelnou tabulí, kamerovým systémem, špičkovým zázemím pro média. Nové budou pokladny s turnikety, samostatné sektory pro fanoušky hostů, rodiny s dětmi, imobilní diváky s bezbariérovým vstupem apod. Další fáze rekonstrukce, která ještě není rozpracována, se zaměří na ochozy za oběma brankami a zastřešení celého hlediště. Kapacita rekonstruovaného stadionu bude 15 tisíc sedících diváků na zastřešených místech.

„Cílem města Ostravy je udržet tradici vrcholové atletiky a fotbalu. Zásadní přestavba městského stadionu je předpokladem pro pořádání vrcholných mezinárodních akcí v obou sportech v blízké budoucnosti,“ zdůraznil náměstek primátora Martin Štěpánek. Moderní stadion s kvalitnějším zázemím je základní podmínkou pro úspěch kandidatury na mistrovství Evropy družstev v atletice 2014, ale také pro ambice Zlaté tretry prosadit se mezi mítinky Diamantové ligy.     (vi)

Foto: Ochozy ve Vítkovicích dosloužily. Na jejich místě vyroste moderní tribuna k sezení.

 

Atlas životního prostředí

Do konce letošního roku vyjde Atlas životního prostředí města Ostravy, který nahradí Sborník životního prostředí města Ostravy z roku 2006. Přípravou obsahu byl pověřen odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, náklady dosáhnou 500 tisíc korun. Kromě tištěné podoby je pro webové stránky města zpracovávána také elektronická verze.

„Atlas životního prostředí bude obsahovat aktuální údaje o složkách životního prostředí ve městě, vodě, půdě, ovzduší, odpadovém hospodářství, lesnictví, rybářství a dalších tématech,“ konstatuje náměstek primátora pro životní prostředí Dalibor Madej. „Cílem publikace je prezentovat zajímavou formou problematiku životního prostředí ve městě. Na rozdíl od sborníku z roku 2006 bude obsahovat více map, obrázků, tabulek a grafů, doplněných textovými pasážemi. Spolu s již provozovaným specializovaným webem Dýchám pro Ostravu atlas poskytne zájemcům širší spektrum informací z této ostře sledované oblasti,“ dodal náměstek Madej.      (vi)

 

S horníky na Slovensku

V závěru června se v Banské Štiavnici konalo 5. setkání hornických měst a obcí Slovenska, kterého se zúčastnili také představitelé hornického cechu z Ostravy a regionu. Hosté z Ostravska nechyběli ani mezi šesti stovkami účastníků hornického průvodu ulicemi města spolu se Slováky, kolegy z Polska, Maďarska, Rakouska, Německa a Ruska. Medailí ministra Za zachování tradic byl oceněn také člen správní rady Nadace Landek Josef Gavlas. Zkušeností mohou naši zástupci využít při setkání hornických měst v roce 2015 v Ostravě.      (vi)

 

Jak město Ostrava hospodařilo v roce 2011

ze zastupitelstva

Ze zprávy o hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2011, kterou 27. června schválilo zastupitelstvo města, vyplývá, že příjmy města byly plněny na 99,3 % k upravenému rozpočtu, v celkovém objemu představovaly částku 7 847 mil. Kč. Jedná se o příjmy po konsolidaci. Všechny dále uvedené údaje jsou porovnávány k upravenému rozpočtu.

Daňové příjmy k 31. 12. 2011 činily 5 759 mil. Kč (98,1 %). Největší část příjmů tvořily daň z přidané hodnoty v objemu 2 737 mil. Kč, daň z příjmů právnických osob 1 136 mil. Kč a daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1 244 mil. Kč.

Nedaňových příjmů bylo dosaženo v objemu 897 mil. Kč (112,9 %). Kapitálové příjmy byly dosaženy ve výši 115 mil. Kč (69,8 %). Dotace město přijalo ve výši 1 075 mil. Kč (100,3 %). V této oblasti představují největší díl: sociální dávky 644 mil. Kč a souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu 160 mil. Kč.

Celkové výdaje vykázané ve výši 7 484 mil. Kč (92,2 %) jsou očištěny o převody mezi účty. Běžné výdaje činily 6 025 mil. Kč (91,1 %). Výdaje na veřejnou silniční dopravu představují 1 043 mil. Kč. Další významné výdaje: 777 mil. Kč pro městské obvody, 200 mil. Kč na opravy a údržbu komunikací atd. Příspěvkovým organizacím byly poskytnuty neinvestiční příspěvky ve výši 771 mil. Kč. Kapitálové výdaje činily 1 458 mil. Kč (97 % k upravenému rozpočtu). Největší podíl mají investiční dotace: městským obvodům 205 mil. Kč, příspěvkovým organizacím 157 mil. Kč, dalším subjektům včetně obchodních společností s majetkovou účastí města 66 mil. Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 363 mil. Kč. Představuje financování, do kterého jsou zahrnuty prostředky převedené z r. 2010 do investic 2011, zapojení úvěru, uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků a aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity.      (av)

 

aktuálně

Na téma parkování

Výsledkem nedávného setkání primátorů Ostravy a Racibórze Petra Kajnara, Miroslawa Lenka a starosty Poruby Lumíra Palyzy je podpis deklarace ke společnému projektu na téma parkování ve městě Ostrava, městském obvodu Poruba, a ve městě Racibórz. Studie mají analyzovat stav v oblasti statické dopravy a navrhnout řešení. Obě strany preferují výstavbu parkovacích domů a podzemních garáží, prostředky chtějí získat také čerpáním dotací z externích zdrojů. Partneři se dohodli, že připraví projektové žádosti o spolufinancování ze zdrojů OP přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007-2013.             (jk)

 

Žabník stále čeká

V průběhu roku a půl vykoupilo město Ostrava postupně za 17, 2 milionu korun pozemky pro realizaci stavby protipovodňové ochrany lokality Žabník v Ostravě-Koblově proti záplavám z Odry, v listopadu 2011 dostalo veškeré podklady Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které je předalo na Ministerstvo financí ČR. Město však dodnes čeká, až ministerstvo přijme nové směrnice a prováděcí vyhlášku. „Protipovodňová ochrana Žabníku je naše priorita, ale zatím se ze strany ministerstev nic nepohnulo,“ řekl náměstek primátora Dalibor Madej.   (r)

 

Dny NATO se blíží

Podvanácté proběhnou ve dnech 22.-23. září na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově Dny NATO spolu s 3. ročníkem Dnů Vzdušných sil Armády ČR. K hlavním atrakcím by měla patřit vystoupení britských Red Arows, premiéra francouzských bitevníků Mirage, tzv. Ramex Delta, tankování českých gripenů ve vzduchu. K vidění bude na 60 vojenských letounů a další pestrý armádně-bezpečnostní program.             (liv)

 

Neděle v Mar. Horách

Komentovanou prohlídku Marián­ských Hor připravil Ostravský informační servis na neděli 19. 8. (10 a 14 hod.). Průvodce bude čekat na Stojanově nám. (před kostelem). Cena je 80 Kč pro dospělé, 50 Kč pro děti, studenty a seniory. Další termín: 2. 9. Po stopách vůně kávy.


 

Strana 3

Zastupitelé zvolili nové náměstky primátora pro dopravu a investice

Změny v Radě města Ostravy

Zastupitelstvo města Ostravy zvolilo na svém jednání dne 27. června podle rozhodnutí zastupitelského klubu České strany sociálně demokratické (ČSSD) nové členy rady města. Stalo se tak poté, co ze svých funkcí odstoupili čtyři členové rady za ČSSD, a to Aleš Boháč, který zároveň zastával funkci náměstka primátora pro dopravu, dále Jiří Srba, který byl náměstkem primátora pro investice, z postu radních dále odešli Pavel Planka a Miroslav Rojíček.

Zastupitelé nově zvolili do funkce náměstka pro investice Jiřího Hrabinu, do funkce náměstka pro dopravu Tomáše Suchardu, který již byl členem rady. Dále byli do rady města nově zvoleni tři neuvolnění členové rady, a to Dalibor Gříšek, Aleš Koutný a Lumír Palyza.

„K dnešnímu dni dochází k rekonstrukci rady města. Navrhované změny schválil zastupitelský klub ČSSD jednomyslně,“ uvedl v den jednání zastupitelstva primátor města Ostravy Petr Kajnar.

Jiří Hrabina (ČSSD), 47 let, náměstek primátora pro investice a majetek.

Tomáš Sucharda (ČSSD), 30 let, náměstek primátora pro dopravu.

Dalibor Gříšek (ČSSD), 50 let, neuvolněný člen rady.

Aleš Koutný (ČSSD), 49 let, neuvolněný člen rady.

Lumír Palyza (ČSSD), 46 let, neuvolněný člen rady.

 

Ředitelem Janáčkovy filharmonie Jan Žemla

představujeme

Od prvního září letošního roku bude mít Janáčkova filharmonie Ostrava nového ředitele. Na doporučení výběrové komise a podle rozhodnutí rady města se jím stane Jan Žemla (1981), který působil ve Filharmonii Brno, dále rovněž jako člen dramaturgické rady MHF Janáček Brno, pedagog Masarykovy univerzity v Brně, člen redakční rady Opus musicum a člen umělecké rady a dramaturg festivalu Moravský podzim MHF Brno.

„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo vybrat ředitele tohoto významného hudebního tělesa v prvním výběrovém řízení. Jasno jsme měli již v druhém kole, do nějž byli přizváni tři uchazeči ze sedmi z kola prvního. Jana Žemlu jsme radě doporučili jednoznačně,“ přiblížila práci výběrové komise náměstkyně primátora Simona Piperková. Výběrovou komisi vedl primátor Petr Kajnar, dalšími členy byli Simona Piperková, zastupitelka Radana Zapletalová, dočasný zástupce ředitele JFO profesor Jan Hališka, nezávislý odborník Petr Kotík, dále Roman Bělor, ředitel Pražského jara, a David Mareček, ředitel České filharmonie.

„Janáčkova filharmonie vychází z hudebních tradic regionu, jako jediná nese jméno Leoše Janáčka a má obrovský umělecký potenciál. Proto jsem se rozhodl pro ni, ačkoliv jsem měl možnost odejít také do Prahy. Filharmonie by měla mít dvě reálné ambice, a to být moravským orchestrem číslo jedna a zároveň janáčkovským orchestrem číslo jedna v rámci celé Evropy,“ řekl Jan Žemla. Sdělil rovněž, že má své tipy na nového šéfdirigenta, bude je však konzultovat s uměleckou radou i celým orchestrem tak, aby byla tato funkce obsazena do příští koncertní sezóny 2013/14.

Do doby nástupu Jana Žemly do funkce je řízením filharmonie pověřen Jan Hališka.    (vk)

 

Ušetřené peníze na VTP

Vláda ČR schválila použití 205,9 milionu korun na rozšíření Vědecko-technologického parku Ostrava (VTPO) v Pustkovci. Jde o část prostředků, které město Ostrava ušetřilo státu při budování Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov.

Pro další rozvoj VTPO je vyčleněna plocha o rozloze asi 26,5 hektaru. Projekt je rozčleněn do tří etap, realizace první se předpokládá v letech 2013-14. Schválené prostředky budou využity na vybudování technické infrastruktury. Další zdroje této akce tvoří prostředky rozpočtu města Ostravy a správců sítí.

„Záměr rozšíření vědecko-technologického parku považuji za klíčový pro další rozvoj města a kraje. Velmi úzce bude navázán na rozmach VŠB, zejména na projekt superpočítače IT4Innovations,“ konstatoval primátor Petr Kajnar.       (vk)


Strana 4

střípky

PRO VÝUKU A VÝZKUM.

Ostravská univerzita zahájila 18. června v areálu bývalé krajské nemocnice na území obvodu Vítkovice stavbu multidisciplinárního výzkumného centra lékařské fakulty. Dokončení projektu je plánováno na rok 2014, stavba přijde na více než 350 milionů korun. V bývalém porodnickém pavilonu vzniknou nové laboratoře, posluchárny a zázemí pro výzkum a rozvoj lékařských, sociálních a přírodovědných oborů. Rektor OU Jiří Močkoř (na snímku P. Havránka) při této příležitosti zde zasadil dub jako symbol síly a jistoty. Zahájení stavby centra se zúčastnili primátor Petr Kajnar a jeho náměstkyně Simona Piperková.             (ph)

MEDAILE OD MINISTRA.

Ředitelka Archivu města Ostravy Blažena Przybylová převzala 25. června u příležitosti životního jubilea v Národním archivu v Praze od ministra vnitra Jana Kubiceho (na snímku MV) medaili Za zásluhy o české archivnictví. Blažena Przybylová ocenění získala za vedení Archivu města Ostravy, prezentaci jeho aktivit, publikační činnost i za dlouholetou editorskou práci na sbornících Ostrava. Zároveň bylo oceněno také její dřívější působení ve funkci místopředsedkyně České archivní společnosti nebo externí práce na Ostravské univerzitě.       (vk)

POCTY DÁRCŮM KRVE.

Osm desítek žen a mužů bylo 9. července oceněno zlatou plaketou Jana Janského za čtyřicet bezpříspěvkových odběrů krve a krevních derivátů v Krevním centru Fakultní nemocnice v Porubě. Vyznamenání Českého červeného kříže v Nové radnici předal náměstek primátora Jiří Hrabina také Jiřímu Černíkovi (foto L. Vidlička). Náměstek Hrabina vyzvedl nezastupitelnou roli dárců krve při péči o zdraví lidí a záchraně životů. Poděkoval za nezištnost, se kterou přistupují ke svému poslání, a popřál jim hodně sil a zdraví do dalších odběrů. Dárci krve převzali také upomínkové dárky a finanční odměnu města Ostravy.        (vi)

NÁMĚSTCI O DOPRAVĚ.

Nedostatky nového systému Centrálního registru vozidel (CRV), který na začátku července spustilo Ministerstvo dopravy, komplikovaly řadu týdnů život také majitelům motorových vozidel navštěvujících pracoviště odboru dopravně-správních činností ostravského magistrátu. V pondělí 30. července se o zlepšení funkčnosti systému přijel do Ostravy přesvědčit náměstek ministra dopravy Ivo Toman (vlevo na snímku L. Vidličky), který se během dne setkal také s náměstkem primátora pro dopravu Tomášem Suchardou. Oba se shodli na tom, že největší potíže má registr zřejmě již za sebou. Nyní je na ministerstvu dopravy a všech zainteresovaných, aby systém CRV pracoval co nejrychleji a bez chyb ke spokojenosti občanů.          (vk)

 

Nové požadavky na dopravce

živnostenský úřad

V zákoně č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, došlo k 1. červnu 2012 k významné změně, a to v souvislosti s implementací Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vydávají společná pravidla pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě. Tato změna nově upravuje podmínky pro provozování silniční motorové dopravy tzv. velkými vozidly.

Jedná se o vozidla nebo jízdní soupravy o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidla určená pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče. V praxi to znamená, že získání živnostenského oprávnění k provozování silniční motorové dopravy vyžaduje, kromě splnění podmínek stanovených živnostenským zákonem, rovněž doložení nezbytných dokladů a splnění podmínek vyplývajících z nové právní úpravy. Jedná se o:

l podmínku usazení žadatele v ČR,

l prokázání finanční způsobilosti pro řádné zahájení a správu činnosti podniku,

l povinnost provozovat dopravu prostřednictvím odpovědného zástupce, tedy osoby, která je odborně způsobilá, má tzv. dobrou pověst a má k podnikateli skutečnou vazbu.

Nově zaváděné pojmy a povinnosti definuje jak zákon o silniční dopravě, tak Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009. Jejich prokázání je vázáno na konkrétní podmínky žadatele o koncesi.

Změna zákona se promítá rovněž do povinností stávajících dopravců provozujících dopravu velkými vozidly. Jejích povinností je, ve lhůtě do jednoho roku od účinnosti zákona, tedy do 1. 6. 2013, požádat živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit potřebné doklady, kterými prokážou splnění nových podmínek. Nepodání žádosti v zákonem stanovené lhůtě bude mít za následek omezení rozsahu předmětu podnikání na takový druh dopravy, který nové podmínky nevyžaduje.     Soňa Seberová, vedoucí odd. živností MMO

 

Úspory z aukcí? 130 milionů korun!

Před pěti lety začala Ostrava jako první město v ČR provádět centralizovaný nákup elektrické energie prostřednictvím elektronických aukcí. Postupně systém sdružených nákupů (SSN) rozšířila na další komodity, jako jsou telekomunikace, materiál technického zabezpečení, zdravotnický materiál, potraviny či služby.

Organizace města Ostravy, na 180 subjektů, utratí za nákupy ročně 4 miliardy korun. „Naším cílem je evidence veškerých nákupů organizací přes jednotný systém,“ říká primátor Petr Kajnar. „Rozpočet města ale netvoří jen velké objemy. Zdánlivě běžné nákupy například kancelářských potřeb, potravin, čisticích prostředků rozhodují o tom, zda město šetří nebo ne. Chceme zaměstnance našich organizací motivovat, aby nakupovali co nejefektivněji.“ Město proto schválilo motivační systém, který stanovuje odměny pro zaměstnance městských organizací podle toho, zda evidují nákupy přes SSN, nakupují za ceny dosažené v elektronických aukcích. Peníze, které v roce 2011 organizace ušetřily, jim v rozpočtu zůstaly. Jen za první pololetí letošního roku ušetřil magistrát 6,6 mil. Kč, ÚMOb Poruba 1,7 mil. Kč, Domov Slunovrat 1,1 mil. Kč, TS Slezská Ostrava, ZŠ a MŠ Kosmonautů Zábřeh po 322 tis. korun apod.

Podle Vítězslava Grygara, ředitele společnosti eCENTRE, která SSN pro město provozuje, systém značně omezuje korupční prostředí. Jeho názor potvrzuje Petr Kajnar: „K dnešnímu dni dosáhlo město Ostrava touto cestou úspory 130 milionů korun. Pokud by byl systém implementován do státní a veřejné správy, podle kvalifikovaných odhadů by u nás ušetřil až 20 miliard korun ročně.“      (mb)

 

Chceš být užitečný? Buď dobrovolníkem

Hospic sv. Lukáše a Fakultní nemocnice Ostrava hledají dobrovolníky pro poskytování kvalifikované pomoci lidem v závěru života. Dobrovolníci se stanou oporou těžce nemocného člověka, mohou pomoci i rodině. Školení dobrovolníků nabízí Hospic sv. Lukáše v rozsahu 35 hodin teorie a 20 hodin praxe. Setkání zájemců se uskuteční 17. srpna v Hospici sv. Lukáše od 16 hod. Zájemci mohou kontaktovat: Hospic sv. Lukáše, Charvátská 8, Ostrava-Výškovice, Jana Camfrlová, tel: 599 508 505, 731 625 768, e-mail: hospicove.hnuti@charita.cz.       (0)


Strana 5

V Komenského sadech se pracuje na změně vzhledu a funkce některých ploch

I parky vyžadují modernizaci

město investuje

Občané, kteří se rádi procházejí, běhají nebo projíždějí na kole nebo kolečkových bruslích Komenského sady v centru Ostravy, zde už od dubna letošního roku narážejí v některých částech na stavaře. Probíhá zde totiž revitalizace tohoto hezkého a klidného koutu krajského města, která potrvá do června příštího roku.

Proměna území C

Stavbu provádí firma Strabag, investorem je statutární město Ostrava. Práce na projektu revitalizace mají menší časový posun, na konečný termín prací to však zatím nemá vliv. Nejprve byly vytýčeny stávající inženýrské sítě, dodavatel stavby pak zahájil práce v části území C za památníkem Rudé armády. Do parku jsou budovány samostatné sjezdy z ulice Hrušovské a Muglinovské, setkat se můžeme s nově vyrobenými informačními cedulemi. Byla ukončena skrývka ornice pro úpravu modelace území v prostoru nového valu a chodníků.

Jeden z největších sadů

Kromě toho stavbaři navezli podkladní vrstvy, které zhutnili, v části C zabezpečili dřevěnými ohradami ochranu stromů. V této lokalitě a v jižním území parku byly ukončeny rozvody veřejného osvětlení včetně montáže sloupů. V následujícím období pokročí práce na objektu C10 – nový val a na komunikacích v části C, tedy na území u památníku Rudé armády a v části B v jižním území parku.

Revitalizace Komenského sadů je rozsáhlá stavba na velkém území, která se uskutečňuje v několika dílčích etapách. Po přípravě území následuje rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch, veřejné osvětlení, sadové úpravy, pokračovat se bude renovacemi, opravami a novým mobiliářem (lavičky apod.).

Komenského sady patří k nejrozsáhlejším městským parkům v České republice. Mají rozlohu okolo 30 ha a rostou v nich asi 3 tisíce stromů. Projekt revitalizace byl zpracován v letech 2010–2011. Řeší nejnutnější zásahy vyvolané úpravou komunikační sítě a změnou funkcí některých částí.

Financování projektu

Předpokládané náklady projektu, které vycházely z projektové dokumentace, původně činily 53,1 mil. Kč bez DPH. Vysoutěžená cena 23,98 mil. bez DPH (28,78 mil. Kč s DPH) tedy znamená úsporu proti předpokladu 54,8 % z původní částky. Předpokládané spolufinancování EU představuje částku až 24,5 mil. Kč s DPH. Podrobnější informace o projektu, historii a současnosti sadů najdete na webových stránkách města www.ostrava.cz.      (vk)

Foto: V téměř stoletých Komenského sadech, 30hektarové zelené oáze v centru Ostravy, probíhá zásadní rekonstrukce.     Foto: Libor Vidlička

 

Sběrné dvory kvalitnější

Koncem června byly uzavřeny tři nevyhovující, menší sběrné dvory v Ostravě – v Michálkovicích, Hošťálkovicích a Vítkovicích, které byly málo využívané a nebylo možné je rozšířit tak, aby vyhovovaly novým požadavkům. Ještě letos by měly být vybudovány dva nové sběrné dvory v Zábřehu a v Kunčicích, svou rozlohou a vybavením budou vyhovovat současným potřebám moderního sběrného dvora. V plánu na další období je i sloučení dvou sběrných dvorů v městském obvodu Radvanice a Bartovice, už je vybráno i nové místo.

Odpadová společnost OZO Ostrava vypracovala novou koncepci sběrných dvorů. „Prvním krokem bylo v loňském roce sloučení dvou menších a nevyhovujících sběrných dvorů v Porubě a Svinově do jednoho velkého, vybudovaného na okraji průmyslové zóny Nad Porubkou,“ říká ředitel OZO Karel Belda. „Cílem všech těchto opatření je zvýšit komfort a bezpečnost pro občany v daných službách a také zajistit roztřídění odpadu přímo ve sběrných dvorech, zlepšit logistiku svozu a snížit celkové náklady na provoz dvorů,“ dodal.

Obyvatelé Michálkovic mají po zrušení původního sběrného dvora k dispozici nedaleký dvůr ve Slezské Ostravě, zbývající dva městské obvody se rozhodly zachovat v místě stávajících sběrných dvorů prostor pro přistavení velkoobjemových kontejnerů a odkládání objemného odpadu. S ostatními odpady pak mohou občané do některého ze zbývajících třinácti sběrných dvorů na území města. V současné době se staví nový sběrný dvůr v Zábřehu, na podzim v OZO připravují vybudování sběrného dvora v Kunčicích. I zde půjde především o rozšíření plochy i nabídky služeb.   (ka)

 

Zemřel generál Robert Matula

V kanadském městě Victoria zemřel 12. června po dlouhé a těžké nemoci ve věku 92 let brigádní generál Robert Matula, rodák z Radvanic. Za druhé světové byl vojákem čs. pozemních jednotek ve Velké Británii. V září 1944 seskočil jako výsadkář a člen skupiny Wolfram do Beskyd v okupovaném protektorátu. Po únoru 1948 byl donucen opustit svou vlast, nejprve žil ve Velké Británii, později v Kanadě. K rodné Ostravě a jejím obyvatelům si udržoval vřelý vztah. Českou republiku naposledy navštívil v roce 1999, další cesty mu nedovolila nemoc. Generál Robert Matula byl v roce 2006 jmenován čestným občanem města Ostravy. Primátor Petr Kajnar vyjádřil hlubokou soustrast rodině a příbuzným zesnulého, jeho přátelům a známým. „Vážíme si toho, co Robert Matula vykonal pro náš národ, naši vlast. Ostrava na svého slavného rodáka nikdy nezapomene!“ dodal primátor.    (vi)

 

Ortopedie přemístěna, ‚kožní‘ zmizelo

Zachování komfortu léčby pro hospitalizované pacienty je důvodem dočasného přemístění lůžkové části ortopedického oddělení v Městské nemocnici Ostrava. V pavilonu „A“, kde se nacházejí ortopedická lůžka, totiž probíhají stavební práce na novém oddělení hemodialýzy a centrální sterilizace. Ortopedická lůžka tak jsou dočasně přemístěna na chirurgii „B“ a internu „E“.

Přízemí a první patro pavilonu „A“ je v těchto dnech stavební firmou přebudováváno pro potřeby hemodialýzy a centrální sterilizace. Ve druhém patře budovy se pak nachází lůžková část ortopedie. Vzhledem k tomu, že práce jsou hlučnější, než se původně předpokládalo, došlo k jejich přerušení a znovu zahájeny byly až po přestěhování lůžkové části ortopedie, která se bez komplikací uskutečnila 2. července. Lůžkové oddělení ortopedie tak nyní dočasně využívá prostory na oddělení chirurgie a kardiologie. Podle toho je upraven orientační plán v areálu nemocnice. Lůžková část ortopedie bude přemístěna zhruba tři měsíce, pak se vrátí do původních prostor.

Z areálu městské nemocnice definitivně zmizela stará budova kdysi kožního oddělení. Více než 18 let už byla nevyužitá a rekonstrukce nebyla technicky ani ekonomicky možná.         (jm)


Strana 6

Oslavy založení Městské policie Ostrava na Slezskoostravském hradě

Dvacet let ve službě občanům

jubileum

Letos je tomu dvacet let, co byla v Ostravě založena městská policie. Poslední červnovou sobotu si tuto událost připomněli na Slezskoostravském hradě nejen ostravští strážníci, ale také veřejnost při bohatém programu, který reprezentoval různé druhy činnosti Městské policie Ostrava (MPO).

Za město Ostrava se akce zúčastnil náměstek primátora Dalibor Madej, který společně s ředitelem MPO Zdeňkem Harazimem a ředitelem Policie ČR Krajského ředitelství MS kraje Tomášem Tuhým předal strážníkům zvláštní ocenění Stužku za věrnost. Za dvacet let působení ve službě získalo stužku 76 strážníků, přímo na hradě ji převzalo 46 mužů a žen. Dalších 47 strážníků převzalo na místě stužku za deset let ve službě, i tady bylo oceněných celkem 76.

V úvodu akce Zdeněk Harazim připomněl nelehké začátky městské policie i významný milník, jímž bylo vytvoření nové koncepce, která vynesla ostravskou městskou policii na špici v rámci celé ČR. Dnes je její úloha nezastupitelná při zajišťování ochrany a bezpečnosti osob a jejich majetku, dodržování obecně závazných vyhlášek, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a dalších činnostech.

Náměstek primátora Dalibor Madej k výročí řekl: „Blahopřeji jménem vedení města Ostravy všem oceněným, celé městské policii a přeji všem hodně úspěchů v jejich nelehké práci. Jsem rád, že také občany je ostravská městská policie vnímána kladně. Oceňujeme její snahu o zvýšení bezpečnosti v našem městě.“

Zdeněk Harazim předal rovněž medaile k 20. výročí založení Městské policie Ostrava některým osobnostem jako poděkování za práci při rozvoji a budování městské policie. Již dříve toto ocenění převzal také primátor Petr Kajnar.

Veřejnosti se městská policie na hradě představila ukázkami výcviku služebních koní, činnosti kynologů-záchranářů, práce se služebními psy apod. Součástí programu byla kulturní vystoupení, atrakce a soutěže pro děti. (vk)

Foto: Náměstek primátora Dalibor Madej předává strážníkům ocenění Stužka za věrnost.

 

Děti jako řidiči

Městská policie Ostrava zve širokou veřejnost na dětské dopravní hřiště v Orebitské ulici v Přívoze, kde se 29. 8. uskuteční další zajímavá akce pro děti. Od 13 do 18.30 hodin připravují strážníci pro děti od 3 do 15 let procvičování znalostí ze zdravovědy, ale i dopravních znalostí a jízdních dovedností. Děti ve věku 3–6 let musejí být v doprovodu osoby starší 18 let. Dětem, které nemají vlastní kolo či jiný „dopravní prostředek“, lze vše zapůjčit.           (d)

 

Zachránila život kolegovi

Strážnice Městské policie Ostrava (MPO) Margareta Nosková převzala z rukou primátora Petra Kajnara stužku Za záchranu života. Svou pohotovost prokázala letos v březnu, kdy během policejní akce poskytla první pomoc strážníkovi městské policie z Opavy. Ten náhle upadl do bezvědomí, došlo u něj k zástavě dechu a srdeční činnosti. Strážnice zahájením nepřímé srdeční masáže docílila obnovení základních životních funkcí a výrazně přispěla k záchraně života svého kolegy. Její zásah označil lékař ostravské záchranky Roman Gregoř za vysoce profesionální.

Margareta Nosková, maminka dvou dcer, pracuje u ostravské městské policie od roku 1992, tedy od počátku její existence, působila v několika odděleních, zejména na úseku prevence. Stala se jedenáctým příslušníkem MPO oceněným stužkou Za záchranu života.      (vi)

 

Koně i jezdci už jsou nedočkaví

Jubilejní XV. mezinárodní Setkání jízdních policií se letos uskuteční v sobotu 1. září v jezdeckém areálu TJ Baník Ostrava ve Staré Bělé. Oficiální program začne ve 12.30 hod. slavnostním nástupem jízdních policií, záštitu nad setkáním převzal primátor Petr Kajnar.

Do Staré Bělé se událost vrací z Komenského sadů v Ostravě, ty právě procházejí náročnou úpravou, a tak je vzhledem k plánovaným pracím a zajištění bezpečnosti účastníků i návštěvníků v sadech nutné pořádat závod v prostředí, které se v minulosti již mnohokrát osvědčilo. Účast už potvrdily týmy jízdních policií z Německa, Maďarska, Slovenska, Polska a samozřejmě České republiky. Jako hosté, bez účasti v soutěžích, se rovněž mají dostavit zástupci z Belgického království. Ostravská každoroční soutěž týmů policistů na koních získala za patnáct let existence dobrou pověst i prestiž, zájem zahraničních účastníků se po letech stagnace kvůli ekonomické krizi opět zvýšil.

Týmy policistů na koních budou soutěžit ve skocích, policejním parkuru a dalších disciplínách. Vstup na akci je zdarma.             (k)

 

stalo se

CHVÁLA KAMERÁM.

Strážníci městské policie dopadli 38letou ženu, která v Přívoze okradla muže o mobilní telefon. Poškozený to nahlásil na služebně. Podezřelou se podařilo najít pomocí kamerového systému před nádražím, okradený občan ženu na monitoru identifikoval. Záznam z kamer také prozradil, že zlodějka pak zamířila k nedaleké herně, kde ji strážníci zadrželi, mobil měla dosud u sebe. Žena byla předána policistům.

SRAZIL CHODCE.

Dvou hádajících se mužů nad ležící ženou si všimli strážníci při pochůzce v Nové Vsi. Muži zákona zraněnou ošetřili a chtěli se dozvědět podrobnosti. Vyšlo najevo, že 60letá žena se spolu se svým 39letým synem vracela domů a zezadu do nich narazil cyklista. Ten tvrdil, že ženu s mužem na cestě přehlédl. Vrávoravý postoj, špatná artikulace a alkoholový závan z dechu ho však usvědčily, že na kolo usedl pod vlivem alkoholu. Přivolaným policistům cyklista tvrdil, že na kole nejel, ale pouze ho vedl. Okolnosti události se šetří.

DOPADLI SPREJERY.

Tři 16leté mladíky, kteří ve Vítkovicích popsali fixem sloup trolejí elektrického vedení, rozvodnou skříň a skleněnou protihlukovou bariéru podél silnice, dopadli městští strážníci. Dva z mladíků se hájili, že jenom hlídali. Vyšlo totiž najevo, že si v současné době odpykávají trest za poškozování cizí věci s podmíněným odkladem, který jim byl letos uložen soudem. Třetí mladík se k činu doznal a také autorství několika dalších nápisů doznal. U dvou „hlídajících“ mladíků našli strážníci v kapsách barevné fixy, třetí je odhodil krátce před zadržením do trávy, kde byly později nalezeny. Všichni tři byli předáni policistům.

LOUPIL V TRAFOSTANICI.

Strážníci městské policie zadrželi 18letého muže, který se v Přívoze vloupal do objektu trafostanice dopravního podniku a odcizil tam kovový materiál. Dopadli ho ve chvíli, kdy vyvážel vozík naložený několika metry smotaných kabelů. Při vloupání navíc poškodil dveře. Zadrženého mladíka strážníci předali přivolaným policistům.


Strana 7

Centrum města se dále rozrůstá, přibudou nové aktivity, změní se doprava tramvají i trolejbusů

Na letní olympiádu i do Nové Karoliny

proměny města

Od 22. března, kdy bylo obchodní a zábavní centrum Forum Nová Karolina ve středu Ostravy otevřeno, prošly prostorami desetitisíce lidí. Téměř vždy je plno v restauracích a dalších stravovacích zařízeních, o prázdninách průměrná návštěvnost klesla. Během jara průzkum ukázal, že plná třetina návštěvníků centra přichází a odchází přes novou lávku vedoucí na autobusové nádraží. Administrativní objekt Nova Karolina Park přímo u ulice 28. října je před dokončením, bytové domy už nabízejí bydlení.

Přeměna Trojhalí začíná

Od léta do léta má trvat přeměna památkově chráněného Trojhalí na multifunkční halu podle projektu architekta Josefa Pleskota. Projekt původně počítal s náklady kolem 300 milionů korun, výběrové řízení na dodavatele stavby snížilo náklady na přibližně 149 milionů, převážná část peněz bude financována z EU. Příští rok o prázdninách se Trojhalí otevře návštěvníkům sportovních akcí, výstav, trhů či koncertů. V zimě bude možné část proměnit také na kluziště.

Výluka tramvají

Výstavba nových tramvajových zastávek přímo u Nové Karoliny dočasně autům uzavřela úsek ulice 28. října od křižovatky s Poděbradovou ulicí po křižovatku u obchodního domu Ostravica, má být zprůjezdněna 1. října, kdy zastávky začnou fungovat. Také tramvaje přestaly v daném úseku jezdit, ale jen od 27. července do 17. srpna, tramvaje jsou dočasně nahrazeny autobusovou dopravou z Náměstí Republiky, resp. z ul. Vítkovické, přes Frýdlantské mosty přes Novou Karolinu k Domu umění s možností přestupu na tramvaj na zastávce Elektra (podrobnosti na www.ostrava.cz). V pololetí příštího roku má do nové čtvrti vést také prodloužená trolejbusová linka.

Co bude dál?

Společnost Multi Development pracuje na přípravě 2. etapy výstavby čtvrti Nová Karolina, která by měla pokračovat směrem k řece Ostravici tak, aby nové objekty nezastínily výhled na panorama Beskyd a Dolní oblasti Vítkovic, která má být se čtvrtí Nová Karolina posléze propojena.

Forum Nová Karolina se stalo jedním z rušných míst, která se připojila k festivalu Colours of Ostrava v rámci Festivalu v ulicích, pravidelně se tu pořádají kulturní akce. Každé sobotní odpoledne se tu například koná hudební matiné jako živý doprovodný program, od 12. srpna zde vystoupí světové taneční ikony festivalu Colores flamenco. Otevřelo se další obchodní místo – Sushi Point, do konce letošního roku přibude ve Foru obchod P&C s módou světových značek. Během letních olympijských her nabízí Forum Nová Karolina 25metrovou obrazovku, která denně zprostředkuje přenosy nejatraktivnějších sportovních klání.     (g)

Foto: Výstavba tramvajových zastávek u Nové Karoliny si do 17. srpna vyžádá výluku tramvajové dopravy. Celá stavba má být hotova do 30. září 2012.

 

Pomozte potřebným lidem

Charita Ostrava spolu s Diakonií Broumov pořádá opět humanitární sbírku „Nepotřebné věci potřebných lidem“. V úterý 4. září lze na nákladní nádraží ČD Cargo v Ostravě-Přívoze přivézt do pytlů či tašek zabalené – oblečení, lůžkoviny, látky, domácí potřeby, přikrývky, obuv, hračky či prostředky na úklid bytů (pro Ukrajinu). Nepřijímají se elektrospotřebiče, nábytek, kola, kočárky či znečištěný textil. Věci, které dále charitní organizace třídí a určují, kam poputují, budou přijímány od 9 do 18 hodin.       (r)

 

Humanitární týden

Charita sv. Alexandra pořádala ve dnech 9. až 12. července mezinárodní humanitární týden na pomoc organizacím, které působí v sociálních službách. Deset pracovníků z Mexika, Brazílie, Maroka, Indie, Číny a dalších zemí se aktivně zapojilo do venkovních úprav objektů, kde jsou provozovány chráněné dílny a chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením. „Spolupodíleli se na výstavbě oplocení, parkovacích ploch, chodníků a podobně,“ řekl s poděkováním ředitel Charity sv. Alexandra Pavel Folta. Materiální a technickou pomoc poskytla při realizaci této akce společnost ArcelorMittal Ostrava.             (v)

 

Projekt odstavných krytých stání pro cyklisty

Zapojte se do ankety!

Ostrava buduje kvalitní síť cyklostezek tak, aby propojila nejlidnatější části města mezi sebou. Součástí cyklostezek by se měly rovněž stát služby pro cyklisty, například odstavná krytá stání, která budou monitorována kamerami městské policie.

Před zahájením výstavby chce zpracovatel koncepce rozvoje cyklistické dopravy města Ostravy, jímž je město Ostrava a DHV CR, spol. s r. o., kancelář Ostrava, znát názory občanů na tato stání, na jejich umístění a četnost, případné další podněty. Připravili jsme proto dotazník, který je zveřejněn na webových stránkách města Ostravy www.ostrava.cz.

Po vyhodnocení ankety se začne připravovat pilotní projekt, do něhož budou zahrnuta tři stání, která občané vyberou jako nejžádanější. S jejich realizací se počítá na jaře příštího roku. Na anketu lze odpovědět na internetových stránkách v dotazníku, zasláním odpovědi na internetovou adresu martin.krejci@dhv.com, poštou lze odpovědi zaslat na odbor dopravy Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava. Písemnou odpověď lze odevzdat také na podatelně magistrátu.       (vk)

 

Nejvíce chutnala ‚kozí brada‘

Armáda spásy v Ostravě pořádala 2. ročník soutěže Polévka je grunt. Pomocí polévky, symbolu pomoci potřebným, představila své dvacetileté působení v krajském městě. V Centru sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi na ul. Gen. Píky na Fifejdách soutěžily týmy magistrátu, krajského úřadu, starostů ostravských obvodů, Nadace OKD a kuchyní Armády spásy.

Podle vedoucí centra Marcely Stryjové měla porota těžký úkol určit pořadí. Nakonec vyhrál tým senátora a starosty Slezské Ostravy Antonína Maštalíře s tradiční havířskou polévkou Kozí brada (podobná zelňačce). „Velmi si ceníme toho, že do soutěže se aktivně zapojili také náměstek primátora Martin Štěpánek s manželkou, starostka Mariánských Hor a Hulvák Liana Janáčková a další osobnosti. Uznání patří porotě sestavené z kuchařů hotelů Mamaison Imperial, Mercure a Jan Maria,“ uzavírá Stryjová.         (pv)


Strana 8

Pro ekologické dopravce

životní prostředí

Jedním z místních zdrojů emisí, který zhoršuje inverzní situaci v Ostravě a jejím okolí, je vedle velkých průmyslových znečišťovatelů a lokálních topenišť také doprava. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy zahájilo v tomto roce provoz ostravského schématu ECOSTARS z programu Intelligent Energy Europe – evropského projektu s dobou trvání tři roky.

Projekt ECOSTARS nabídne spedičním firmám všech velikostí a autobusovým dopravcům v městské i meziměstské dopravě hodnocení vozových parků a rady jejich provozovatelům, jak efektivněji a šetrněji provozovat autodopravu ve vztahu k životnímu prostředí. Hodnocena bude účinnost jednotlivých vozidel, celého vozového parku i provozních procesů ve firmě. Každý provozovatel pak bude certifikován počtem hvězdiček od 1 do 5. Podle výsledků hodnocení poskytne ECOSTARS provozovatelům na míru zdarma doporučení, jak snížit provozní náklady a zvýšit účinnost provozu.

Nyní jsou v rámci českého schématu ECOSTARS připraveni dva vyškolení auditoři pro první zájemce. Na úspěšné firmy čekají první certifikáty pro Českou republiku, které budou oceňovat provozovatele v souladu s mezinárodně nastavenými pravidly. Firmy se sídlem nebo provozem svého vozového parku v ostravském regionu, které v souladu s doporučeními schématu ECOSTARS svůj provoz upraví a vylepší, mohou být po určitém čase znovu přezkoumány a následně oceněny větším počtem hvězdiček.

Ostrava přizvala ke spolupráci zástupce Hospodářské komory MS kraje a regionálního ředitelství ČESMAD Bohemia. Zároveň byl osloven Dopravní podnik Ostrava, a. s. (DPO), se žádostí o prvotní spolupráci a pilotní ověření funkčnosti schématu v českých podmínkách. V tuto chvíli jsou data DPO vyhodnocována. Přihlášky do schématu je možné stáhnout z webu www.ecostars-ostrava.cz, kde je také možnost najít bližší informační materiály, metodické pokyny pro uchazeče i přihlášku pro získání poradenství zdarma.    Jan Smutek, MMO

 

Z Landeku do Koblova na kole

Za osm týdnů se stavbařům podařilo vybudovat 1 720 metrů dlouhou cyklotrasu z hornického muzea Landek Park v Petřkovicích kolem řeky Odry až po Výklopnou ulici v Koblově. Kromě usnadnění průjezdu úpatím vrchu Landeku je výhodou také odklonění pohybu cyklistů z frekventovaného Koblovského mostu na samostatnou stezku. Náklady stavby dosáhly s DPH celkem 6 086 tis. Kč. „V Ostravě dnes máme na 200 kilometrů cyklostezek. Jejich délku chceme v budoucnu zdvojnásobit. Naším cílem je dobudovat pět páteřních úseků v délce 16 km, které povedou kolem Ostravice a Odry a propojí nejlidnatější části města,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Tomáš Sucharda. Nová trasa navazuje na stavbu cyklostezky Odra–Morava–Dunaj v Moravskoslezském kraji a cyklostezek kolem Ostravice do Hrabové. Městské projekty za více než 206 mil. Kč, vč. DPH, mají příslib spolufinancování 85 procent uznatelných nákladů z ROP Moravskoslezsko.        (liv)

 

Silniční obchvat Hrabové

Zastupitelé města schválili na červnové schůzi návrh na vykoupení nemovitostí v Ostravě-Hrabové pro chystanou výstavbu silnice II/478 – Mostní I. Jedná se o čtrnáct nemovitostí, mezi kterými jsou dva domky, zahrady a orná půda. Náklady na výkupy nemovitostí ve výši přes 44 630 tis. Kč budou financovány z externích zdrojů města Ostravy. Moravskoslezský kraj prostřednictvím své správy silnic po ukončení výkupů městu uhradí cenu obvyklou za m2 pod tělesem komunikace a cenu obvyklou podle znaleckého posudku za rodinné domky. „Nový obchvat Hrabové po dokončení odkloní těžkou nákladní dopravu z hustě obydleného území a významně sníží ekologickou zátěž obyvatel tohoto městského obvodu,“ podtrhl náměstek primátora Jiří Hrabina.

Silnice v délce 1,3 km, s předpokládaným zahájením výstavby v roce 2013 a dokončením o rok později, začíná okružní křižovatkou poblíž Místecké a skončí kruhovým objezdem na Paskovské ulici.            (vi)


Strana 10-11

co, kdy, kde ve městě

Začíná 59. sezona JFO

Janáčkova filharmonie Ostrava zahájí 59. sezonu 6. a 7. září koncertem, v němž zazáří houslista Václav Hudeček. Dvořákův Koncert pro housle a orchestr a moll op. 53 a Brahmsova symfonie č. 1. se rozezní pod taktovkou Petra Vronského, který byl šéfdirigentem JFO v letech 2002-2004.

Svatá čtveřice v Gongu

Multifunkční aula Gong v Dolní oblasti Vítkovice se v v pondělí 20. 8. (19) stane místem předpremiéry českého filmu režiséra Jana Hřebejka. Snímek Svatá čtveřice byl natočen podle scénáře Michala Viewegha s herci J. Langmajerem, H. Čermákem, M. Procházkovou, L. Munzarem aj. Informace o vstupenkách na www.ostravainfo.cz.

Přijďte za loutkami

Ostravské Divadlo loutek v nové, loni otevřené přístavbě alternativní scény, připravilo interaktivní výstavu pro děti a rodiče. Jsou tu vystaveny loutky z pohádek. Každou neděli výstavu doprovází pohádkové představení v divadelním amfiteátru zdarma. Výstava trvá do 19. srpna.

Rock Fest za dveřmi

Na dvou otevřených scénách Slezskoostravského hradu se 25. srpna uskuteční Rock Fest s Alešem Brichtou, Vilémem Čokem a dalšími zpěváky a skupinami. Návštěvníky provede Ruda z Ostravy, součástí programu je také motocyklová kaskadérská show. Předprodej vstupenek je na www.ticketportal.cz.

Koncert v Nové Bělé

Občanské sdružení Nová Bělá pořádá 5. ročník koncertu operních árií a duetů „Nová Bělá pod otevřeným nebem“. Letošní bude obohacen o Moravskoslezskou Sinfoniettu. Účinkovat budou Jana Doležílková, Eliška Weissová, Mario Zhang a Jakub Kettner. Koncert se koná 31. srpna od 17 hodin na hřišti TJ Sokol Nová Bělá.

Colores Flamencos

Takový je název festivalu, který se koná od 6. do 12. srpna v Ostravě. Zahrnuje dny španělské gastronomie, kinematografie, taneční workshopy, módní přehlídku ve Foru Nová Karolina i galavečer flamenca. Podrobněji na www.flamencool.cz.

Taneční večery ve St. Bělé

Taneční večery v režii Vladimíra Koždoně pořádá TK Trend 10. a 24. srpna v Katolickém lidovém domě na Junácké 124 ve Staré Bělé. Začátky v 19 hodin.

Zatím prý nerostou

Mykologická poradna slouží houbařům každé pondělí v prostorách Ostravského muzea už od května, vždy od 15 do 16.30 hodin. Odborníci tu poradí každému, kdo z lesa houbařské úlovky přinese.

Svět podle nás

V Galerii Ametyst Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě je až do 31. srpna otevřena pozoruhodná výstava „Svět podle nás“. Obrazová kolekce představuje více než dvacet malířských prací lidí s mentálním postižením, klientů Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Náměty obrazů jsou inspirovány všedním životem, ale také vzdálenými exotickými zeměmi. Na výstavě nechybí ani obrazy mandal vznikajících jako součást arteterapie. Na snímku malba Moniky Horákové s názvem Afrika djambala.

Dům umění nabízí

Ostravská galerie výtvarného umění zve návštěvníky i o prázdninách. Nabízí například sochařská díla Čestmíra Sušky až do 16. září, do té doby pokračuje rovněž výstava s názvem Napříč krajinou s díly Filly, Kupky, Slavíčka, Duši a dalších. Alois Sprušil, první ředitel Jurečkovy galerie, by se letos dožil 140 let. Jemu a Jurečkovi vděčí galerie za budovu Domu umění. Činnost A. Sprušila si lze až do 2. září připomenout v knihovně GVUO.

„Krasavci“ na Černé louce

Praví američtí krasavci – veteráni s obrovskými motory, prostornými sedadly, se spoustou zdobných lišt, křídel, chromu a skla jsou k vidění na Výstavišti Černá louka v Ostravě do 16. září. Výstava s názvem American classic cars je prohlídkou amerických veteránů z let 1950–1980.

Hrad a Strašidelná noc

Strašidelná noc se uskuteční 31. srpna a 1. září na Slezskoostravském hradě, je to akce pro rodiny s dětmi. Hrad bude plný pohádkových a tajemných bytostí, bude také strašidelně vyzdobený. Letos nebudou návštěvníci vedeni průvodci, dostane se tak na více lidí, kteří mohou hrad navštívit.

 

Ředitelka muzea Jiřina Kábrtová: „Sázím na českou hrdost…“

Cesta ke Zlaté bule sicilské

nepřehlédněte

Unikátní výstava pod názvem v titulku byla v Ostravském muzeu otevřena 13. července, trvá až do 12. září. Je to další mimořádná událost v novodobé historii muzea, která, podobně jako loňská výstava o Janu Lucemburském, může být v Ostravě uskutečněna díky špičkové kvalitě výstavních prostor, které Ostravské muzeum pořídilo z evropských peněz. Zlatou bulu vydal Fridrich II. jako potvrzení vnitřní nezávislosti českého státu, upevnila pozici českých panovníků a zvýšila prestiž českého království, letos uplyne 800 let od jejího vydání.

Celkem 47 institucí se podílelo na přípravě výstavy, nechybějí mezi nimi například Archiv Pražského hradu, Knihovna buržoasie z Bernu, archiv a knihovna krakovské kapituly a další věhlasné odborné organizace, nejvíce samozřejmě české. Není proto divu, že na instalaci a vystavení atraktivních předmětů dohlíželi odborní kurýři, některé jsou zapůjčeny jen krátkodobě. Originál Zlaté buly je uložen v Národním archivu, v Ostravě je vystavená dokonalá faksimile, přesto tu nechybí menší originály jako například mince z doby kolem roku 1212, kdy 26. září spatřila Zlatá bula světlo světa jako jeden z nejvýznamnějších dokumentů té doby, nebo některé rukopisy. Národní muzeum v Krakově poprvé pro Českou republiku zapůjčilo korunovační řád Karla IV. Naposledy k vidění je právě v Ostravě také reliéf z opuky, který zapůjčil Pražský hrad, pojištěný je na 7 milionů korun. Přestože doba vzniku Zlaté buly je z dnešního pohledu chudá na zachované artefakty, nabízí výstava dostatek unikátních svědectví té doby a takových hodnot, že si jejich zapůjčení vyžádalo mimořádná bezpečnostní opatření. K výstavě vyjde také katalog. Na otázku naší redakce, zda se výstava dá rozměrem a hodnotou přirovnat loňské o Janu Lucemburském a přitáhne stejné množství návštěvníků, odpověděla ředitelka Ostravského muzea Jiřina Kábrtová: „Hodnota a historický význam zmíněné doby a samotné buly sicilské je unikátní, vývoj českých zemí významně ovlivnila, takže sázím na českou hrdost…“        (ola)

 

Foto: Natáčelo se také v centru Ostravy u kapličky v Husově sadu.

Occamova břitva se zrodila v Ostravě

Televizní studio Ostrava natáčelo v krajském městě během července nový hraný film. Thriller ze současnosti o manželském páru obyčejných čtyřicátníků, kteří se shodou okolností stanou nechtěnými svědky zločinu. Silný a uvěřitelný příběh o svědomí, který by se mohl stát každému z nás. Ústřední manželskou dvojici hrají Ondřej Sokol a Zuzana Stivínová. V dalších rolích uvidíme Norberta Lichého, Vladimíra Polívku, Hynka Čermáka, Martina Stránského, Natálii Drabiščákovou, Ivana Fraňka a další. Podle scénáře Miroslava Sovjáka režíroval Dan Svátek. Occamova břitva je jedním ze základních principů či postupů, na kterých úspěšně staví i současná věda. Jde o princip logické úspornosti, který zdůrazňuje tezi: Pokud pro nějaký jev existuje vícero vysvětlení, je lépe upřednostňovat to nejméně komplikované. V konkrétním případě nového filmu jde o situaci, o jejímž nejvhodnějším řešení budou polemizovat i diváci sami v sobě. Televizní film Occamova břitva má být v programu vysílání na přelomu roku.    (jp)

 

Divadelníci přijdou ‚za námi‘

Společné zahájení divadelní sezony všech ostravských scén a souborů Jdeme za vámi se opět uskuteční v neděli 2. září na Masarykově náměstí v centru Ostravy. Od 16 hodin bude zahájen předprodej vstupenek a předplatného ABEND. V 17 hodin bude program slavnostně otevřen, potom na náměstí propukne pestrý program.

Komorní scéna Aréna, Divadlo Petra Bezruče, Divadlo loutek Ostrava i Národní divadlo moravskoslezské představí ukázky svých nejlepších inscenací, NDM samozřejmě také z operety a muzikálu. Efektní taneční vystoupení mezi fontánami nabídne ve 20.30 baletní soubor NDM, ukázky budou z baletu Zázrak v tichu na hudbu Liszta, Wagnera a Mahlera s uměleckým doprovodným přednesem Jana Fišara.

Další atraktivní událost pro milovníky divadla chystá NDM na 9. září pod názvem Přijďte k nám!. Od 10 do 16 hodin se mohou zájemci podívat do zákulisí Divadla Antonína Dvořáka, na programu jsou poutavé performance pro děti i praktické lekce z muzikálového života, kde se návštěvníci přímo zúčastní opravdových korepeticí, zkoušek, nahrávání atd., mohou se nechat profesionálně nalíčit. Lze se také improvizovaně stát herci či zúčastnit se veřejného tanečního tréninku s šéfem baletu Igorem Vejsadou nebo si vyzkoušet něco z pestré nabídky divadelních kostýmů. Téhož dne se uskuteční slavnostní galavečer k zahájení sezony, kde v ukázkách opět vystoupí všechny soubory NDM.

Ještě předtím v polovině srpna přivítá NDM další z baletních osobností světového formátu – pedagoga Michaela Messerera, který se bude týden věnovat členům ostravského baletního souboru a vyučovat nejnovější baletní trendy.        (k)

 

Mizející Ostrava

Květoslav Kubala je považován za jednoho z nejuznávanějších autorů poválečné reportážní fotografie v celé České republice. Byl u všech mimořádných událostí, které se konaly v Ostravě, ať už to byly vzácné návštěvy, významné společenské, politické, kulturní akce, úspěchy i prohry v milovaném tématu, jímž byl sport. Zachytil okamžiky zániku starých hornických kolonií i zrod nových sídlišť, fotografoval hutníky, horníky v práci i uprostřed zábavy, stařenky i děti v příbězích, které se už nikdy nebudou opakovat. Dvě stě čtyřicet fotografií tohoto dnes již nežijícího autora přináší na 280 stranách nová publikace, kterou vydalo pod názvem Mizející Ostrava výtvarné centrum Chagall. Tato kniha je zároveň nedocenitelným dokumentem o proměnách Ostravy v letech 1945 až 2000 ve všech jejích podobách.             (vk)

 

Vystoupí ,Kabáti‘

Dolní oblast Vítkovic ještě dožívá vzpomínkou na nedávný festival „coloursů“ a už je tu další pecka! Přesně ve stejných místech se bude konat v neděli 12. srpna od 13 hodin 1. ročník festivalu Rocková Ostrava. Hlavní hvězdou na akci, která unikátně propojí hardrock s industriální památkou vysokých pecí, bude rocková ikona, sedminásobný držitel ocenění Český slavík, legendární skupina Kabát. Ostravskou scénu bude reprezentovat osvědčená a stále skvělá skupina Citron. Jako další se představí rockoví matadoři Alkehol nebo skupina Škwor, Segment, Whitesnake revival a další. Mezi špičku české revivalové scény současnosti patří kapela Judas Priest revival, která na Rockové Ostravě rovněž nebude chybět. Více informací o festivalu najdete na www.rockovaostrava.cz.        (vk)

 

Roztančené ulice a náměstí

Už XV. ročník mezinárodního festivalu Folklor bez hranic roztančí ostravské náměstí a ulice od 13. do 17. srpna, pořádá ho občanské sdružení Folklor bez hranic Ostrava spolu se Souborem lidových písní a tanců Hlubina. Spolupořadateli jsou Folklorní sdružení ČR, Folklorní sdružení Ostrava, Komorní scéna Aréna, Lidová konzervatoř a Múzická škola v Ostravě, Středisko volného času Korunka spolu s Domem techniky v Mariánských Horách.

Kromě folklorních souborů a muzik z Ostravy (Hlubina, Hlubinka, Holúbek, Krasničanek, SSPT Heleny Salichové, Ševčík) se festivalu zúčastní folklorní soubory Klas z Kralic na Hané, Ondřejnica – Pozdní sběr ze Staré Vsi nad Ondřejnicí, manželé Pitterovi z Prahy a zahraniční soubory z Cookových ostrovů, Dánska, Chorvatska, Polska a Srbska. V pondělí 13. srpna se bude tančit na Masarykově náměstí v Ostravě, večer zve na slavnostní vystoupení v Janáčkově konzervatoři. V úterý pak soubory vystoupí mimo jiné v Centru pro osoby se zdravotním postiženích Čtyřlístek, v domovech pro seniory a před kulturním domem K-Trio. Na mariánskohorském náměstí mohou ctitelé folkloru zažít vystoupení ve středu 15. srpna a také v klimkovických lázních. Obyvatelé poruby uvidí průvod folklorních souborů a hudby na Hlavní třídě ve čtvrtek 16. srpna, v pátek pak průvod projde centrem Ostravy a závěr festivalu se uskuteční na Slezskoostravském hradě. Více na www.folkorbezhranic.cz.     (g)

Strana 12

Studentka sportovního gymnázia Zuzana Vítečková dělí svůj talent mezi moderní tanec a atletiku

Mistryni světa okouzlil svět muzikálů

o lidech s lidmi

Mít tituly mistryně světa v moderním a akrobatickém tanci, vystupovat v Hollywoodu, tím se nemůže pochlubit leckterá patnáctiletá dívka. Studentka Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových v Ostravě-Zábřehu Zuzana Vítečková takových úspěchů dosáhla. „Zuzka byla od malička pohybově nadaná,“ vzpomíná její maminka Kateřina. „Ve třech letech zvládla kolečkové i zimní brusle, lyže. Řešení pro její hyperaktivitu jsme našli v oddíle sportovní gymnastiky ve Vítkovicích.“

Tvrdá ruská škola

Ve svém věku Zuzanka působila na závodech spíše jako rarita. Bavila ji hlavně prostná. Jako soutěživý typ se vypracovala na solidní úroveň, posbírala mnohá vítězství. Pak chtěla zkusit něco jiného. V první třídě přešla na moderní gymnastiku do Havířova, kde se setkala s ruskými trenérkami Vorochobinovou a Nazarenkovou. Není třeba připomínat, že ruská baletní i gymnastická škola má ve světě prvo­třídní zvuk. Teprve tady si ani ne sedmiletá dívenka uvědomila, že jenom talent ve sportu vlastně v žádném lidském oboru nestačí.

„Tréninky byly hodně tvrdé. Často jsme měly s holkami slzy na krajíčku. Třeba jsme cvičily ve skupině. Stačilo, když jedna z nás udělala cvik špatně, musely jsme ho kolektivně opakovat všechny. Nataša a Irina nesnášely polovičatost, vyžadovaly v tréninku maximální úsilí. Z jejich přípravy těžím dodnes, i když jsem s moderní gymnastikou před rokem skončila,“ přiznává Zuzana Vítečková, členka Tanečního klubu Katlen Ostrava.

Když tančila Kuřátka

Před dvanácti lety začínala paní Vítečková spolu s dalšími maminkami se cvičením s dětmi. Svým 3-4letým členkám souboru říkaly Kuřátka. Premiéru měly na sokolském sletu, postupně se zúčastňovaly domácích i zahraničních soutěží. V roce 2006 vzniklo občanské sdružení Taneční klub Katlen Ostrava, které se v pavilonu E na Černé louce věnuje zejména výuce moderního tance dětí od 3 do 15 let. V současné době se zde připravuje kolem čtyř desítek chlapců a děvčat. Jména jako Kristýna Dluhošová, Markéta Frajkowská, Tereza Dvořáčková, Nikola Šeděnková, Dominika Sládková a další se v minulých letech zapsala mezi vítěze soutěží u nás i v cizině. Nejpilnější sběratelkou pohárů a medailí se stala Zuzana Vítečková, několikanásobná mistryně světa, vítězka Světového tanečního festivalu a dalších soutěží.

„Moderní tanec spojující gymnastiku, akrobacii a balet s hudebním doprovodem je přesně tou disciplínou, která vyhovuje Zuzčinu naturelu,“ podotýká její maminka. „Nejlépe se cítí v showdance a moderndance, je schopna zatančit na moderní i klasickou hudbu. V poslední době si už dělá choreografie sama. Nejen pro sebe, ale i pro další členy souboru. Netančí jen sólo, ale i ve formacích. Letos ve Vídni vyhrála s Xavierem Tarnowskim hlavní cenu šampionátu.“

Zlato z Hollywoodu

Trenérka a závodnice na cestách. Takhle ve dvojici vyrazily poprvé do světa, když bylo Zuzaně deset. A hned do USA! Do New Yorku a Los Angeles na mistrovství světa! Z Hollywoodu přivezly zlato a titul mistryně světa. Úspěchy sklízely také v Rakousku, Itálii, Polsku, Izraeli. S tancem se podívaly k protinožcům do Austrálie. Tam se ostravské školačce splnilo jedno z dětských přání. „V Sydney nás zavedli do safari. Krmila jsem tam klokany, pohladila koalu, měla hada kolem krku. Vloni v izraelském Eilatu se mi zase splnil sen potápět se s delfíny. To jsem si hodně užívala,“ vypráví s rozzářenýma očima. Zvířata jsou vůbec její obrovská vášeň. Ráda zachraňuje zatoulané kočky, takže občas to u Vítečkových připomíná zvěřinec. Když se vyráží na závody, role opatrovnice se ujímá Zuzčina starší sestra Barborka.

Prosadit se ve světě tance vyžaduje všestrannou pohybovou průpravu, v níž nesmí chybět balet. Zuzana dochází na tréninky do Národního divadla moravskoslezského, kde se jí věnuje šéf baletu Igor Vejsada. Před několika lety dokonce koketovala s myšlenkou jít na konzervatoř, ale nakonec se rozhodla pro sportovní gymnázium v Zábřehu. Není prý žádná premiantka, ale studium zvládá. Maminka chápe, že není snadné skloubit vrcholový tanec s přípravou do školy a někdy přimhouří oko. Samozřejmě, škola je na prvním místě.

Balet nebo atletika?

„V září půjdu do kvinty. Teď si naplno užívám prázdnin. Mám klid od učení i tancování. Začínáme ale vymýšlet repertoár na novou sezónu. Ve škole mě docela chytla atletika, kterou dělám v SSK Vítkovice. Trenér Hubáček chce, abych se zaměřila na dálku nebo výšku, kde mám teď výkony na hranici 450 a 140 centimetrů. Mě se ale líbí skok o tyči. Mohla bych v něm využít akrobatickou průpravu,“ kombinuje Zuzka.

Jejich tanečních výkonů si všimli v České televizi, kde před čtyřmi lety přebírala Zlatý oříšek, cenu pro talentované děti. Prosadila se také do výběru mladých sportovců roku Moravskoslezského kraje (2008), stala se Talentem roku 2012 v Asociaci amatérských sportů. Letos v červnu převzala z rukou starosty Karla Sibinského cenu jako významná osobnost obvodu Ostrava-Jih.

Zahrát si v muzikálu!

Patnáctiletá dívka obvykle ještě nemá zcela jasno o své budoucnosti, kam budou směřovat její kroky po maturitě. Určitě by chtěla zúročit léta tvrdé taneční, akrobatické a baletní přípravy. Třeba v oboru choreografie na Hudební akademii múzických umění v Praze. „Miluji muzikály, žádný mi nesmí utéct! Mým snem je si v nějakém zahrát. A taky se prosadit jako tanečnice nebo choreografka v zahraničí,“ dodává s kuráží jejímu věku vlastní Zuzana Vítečková.           Libor Vidlička

Foto: Zuzana Vítečková s poháry, medailemi a diplomy ze světových a domácích soutěží v moderním tanci.  Snímky: archiv Z. Vítečkové


Strana 13

Koupaliště a říční lázně v Zábřehu a Hulvákách

z archivu města

Díky blízkosti tehdy ještě neregulované řeky Odry s četnými zátočinami a vhodným vodním poměrům se Zábřeh a také sousední Hulváky staly v letech první Československé republiky rájem milovníků plavání, slunění a vodních sportů.

Zřízení koupaliště v Zábřehu bylo dílem spolku Družstvo pro stavbu sokolovny v Zábřehu, který byl ustaven v roce 1920. Již následujícího roku byl zakoupen pozemek u řeky Odry o výměře 0,8 hektaru pro zřízení říčních, písečných, vzduchových a slunečních lázní. Lokalitu upravili, oplotili a postavili zde dřevěný pavilon se šatnou a bufetem. Koupaliště bychom hledali v ohbí slepého ramene Odry jihozápadně od ulice Markovy a asi 800 metrů severně od trati dnešní Polanecké spojky.

Výletní restaurace

V roce 1934 odkoupilo město Moravská Ostrava pro zřízení dalších říčních lázní ještě pozemky o výměře 7 hektarů na levém břehu řeky Odry na hranicích se Svinovem nedaleko pískovny a čerpací stanice Vítkovických železáren. Občerstvení v parných dnech koupajícím a výletníkům poskytla nedaleká výletní restaurace U Lazarů s tanečním parketem a restaurace U Korýtka, kterou ve dvacátých letech 20. století otevřel nájemce kavárny Praha v Moravské Ostravě Alois Šeděnka. Restaurace U Lazarů se nacházela severně od Polanecké spojky mezi železničním mostem přes Odru a zahrádkářskou osadou. Restaurace U Korýtka ležela pod lesnatým svahem na jih od Polanecké spojky. Dnes bychom ji hledali na území západně od Petruškovy ulice.

Hulváky: tisíce nadšenců

Stavební povolení pro koupaliště v Hulvákách bylo vydáno 20. června 1929 a 12. května 1930 bylo povoleno jeho užívání. Lázně projektovala a stavěla firma Ing. Alfred Jurnečka, stavitel z Mariánských Hor. K zařízení patřil bazén, brouzdaliště s dětským koutkem a pískovištěm, šatny a vzduchové lázně. Ohřívanou říční vodu z Odry teplou 35 °C dodávalo Vítkovické horní a hutní těžířstvo. Koncesi pro podávání občerstvení na koupališti získal Rudolf Pavlas, vinárník v Mariánských Horách.

Lázně byly poprvé otevřeny 18. května 1930 a zaznamenaly návštěvu 1 525 dospělých a 599 dětí. Následující pondělí za nepříznivého počasí přišlo sice jen šest dospělých, avšak např. 1. června 1930 dosáhla návštěva asi šesti tisíc lidí, z toho 2 400 dětí. Lázně byly projektovány pro návštěvu asi 700-750 osob, maximálně však 3 800 návštěvníků, což si vyžadovalo zaměstnání 21 osob obsluhujícího personálu.

Pro nával Ostravanů ve slunečných dnech, který dalece překračoval kapacitu, muselo být okamžitě přikročeno ke stavebním úpravám, aby byl provoz při takové frekvenci osob vůbec možný. Starosti provozovatelům koupaliště činila i kvalita používané říční vody, neboť si návštěvníci stěžovali, že voda po několika dnech nepříjemně zapáchá. K nápravě došlo v roce 1933, kdy bylo kompletně rekonstruováno a rozšířeno filtrační zařízení.

„Drahé“ vstupné

Předmětem kritiky se stal ceník vstupného: „Studentské lístky neexistují, za 1 Kč jsou jen pro děti do 16 let. Ostatní musí si koupit lístky jen po 3 Kč bez výjimky, ať je to student, který za tentýž peníz může vidět v divadle tři představení, nebo bohatý žid, jejž doveze ke koupališti luxusní auto,“ psal místní tisk.

V roce 1994 prošlo koupaliště rekonstrukcí, avšak o šest let později se kvůli zastaralé strojovně a čerpadlům nepodařilo napustit velký bazén. Od roku 2003 koupaliště není provozováno, pamětníci však o návštěvách ,hulvácké oázy‘ hovoří s nostalgií. Stopy po něm by se daly vypátrat v lesíku na Hulváckém kopci mezi ulicemi 28. října a U Koupaliště.            Antonín Barcuch

Foto: Koupaliště v Hulvákách v 50. letech 20. století.

Říční lázně na řece Odře v Zábřehu ve 30. letech 20. století.


 

Strana 14

aktivní senioři

Tipy na Seniora roku

Město Ostrava vyhlásilo V. ročník ankety Senior roku. Své tipy na rok 2012 (jméno, věk, adresa na území města Ostravy, zdůvodnění nominace, jméno a adresa předkladatele) na mimořádně aktivní a svému okolí prospěšné občany starší 65 let posílejte na: Redakce Ostravské radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava nebo na e-mail gbalcarikova@ostrava.cz do 15. 10. 2012.         (v)

Univerzity pro třetí věk

VŠB – Technická univerzita nabízí seniorům studium na univerzitě třetího věku na hornicko-geologické fakultě. Převážně 2leté programy jsou zaměřeny mj. na obory člověk a životní prostředí, geologie, ekonomie, informatika. Přednášky jsou jednou týdně od konce září, zápisné 700 Kč. Informace na tel. 597 325 392, http://geologie.vsb.cz/GP/u3v/.

Také ekonomická fakulta VŠB nabízí 3leté studium , v němž senioři získají znalosti z ekonomie, managementu podniku a práva, práce na PC, psychologie, zdravovědy. Podmínkou přijetí je věk nad 55 let a ukončené SŠ vzdělání, zápisné na rok je 1 200 Kč. Informace na tel. 597 322 266 a www.ekf.vsb.cz.

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity pořádá pro 60leté a starší občany dvousemestrální kurz univerzity třetího věku „Český jazyk a literatura v minulosti a dnes“. Potrvá 36 hodin, každý druhý čtvrtek v měsíci, začne v září 2012. Informace na tel. 597 094 017, 734 355 862 nebo na filipgoszler@osu.cz.          (g)

 

Zoo Ostrava se těší velké návštěvnosti

Před několika dny přivítala ostravská zoo 250 000. návštěvníka, letos by mohla hranice návštěvnosti dosáhnout půl milionu. Teď o prázdninách, kdy je areál rozkvetlý, je v zoo snad nejkrásněji.

„Těší nás, že se k nám lidé vracejí a opakovaně naši zoologickou zahradu navštěvují. V rámci rozvoje zoo je pro nás pohoda a spokojenost návštěvníků velmi důležitá, takže vedle postupného budování nových a moderních výběhů pro chovaná zvířata klademe velký důraz i na neustálé zlepšování služeb pro naše návštěvníky,“ vysvětluje Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava. V posledních letech tak v areálu přibyly přebalovací koutky pro rodiče s nejmenšími dětmi, toalety včetně těch bezbariérových, vzniklo několik dětských hřišť a desítky interaktivních herních prvků pro děti, pro dospělé pak seniorpark – posilovna pod širým nebem. Vzhledem k rozlehlosti ostravské zoo jsou k dispozici stovky laviček, několik zastřešených odpočinkových míst a lehátek, na kterých mohou návštěvníci načerpat další sílu a energii. Na jaře příštího roku se pak dočkají nového Návštěvnického centra, jehož součástí bude i tolik očekávaná restaurace.

A stále se rodí mláďata, v expozici Na statku v červnu porodily dvě samičky prasete domácího plemene mangalica svá první mláďata. Přibyla první mláďata plameňáků kubánských, ti jsou přímo ve vstupním areálu zoo a pro návštěvníky tak prvním barevným zážitkem. U primátů se těší mláděti mandrila a gibona bělolícího. K novým přírůstkům patří další mláďata ze skupiny přežvýkavých sudokopytníků – mládě tura domácího jerseyského a v pavilonu afrických zvířat pak mládě antilopy losí. Samička žirafy Rothschildovy, která se v ostravské zoologické zahradě narodila 1. května, dostala jméno Radost. Dvě mláďata orlosupů bradatých, která se v únoru vylíhla v ostravské zoologické zahradě, už létají v přírodním parku v italských Alpách.

Areál zoo se v posledních letech změnil k nepoznání, zásluhu na tom má i výsadba okrasných keřů a květin. Jako rarita vyrostla nedávno v zoo houba s názvem květnatec archerův (Anthurus (Clathrus) archeri, na snímku), která svým vzhledem připomíná spíše tropickou rostlinu či mořskou hvězdici. Do Evropy byla zavlečena ve 20. století.         (k)

Foto: Roztomilá jsou všechna mláďata, i selátka…

 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

REBEL

– č. psa 14586. Je to už 13 let starý kříženec středního vzrůstu, do útulku přišel v červnu 2010. Pravděpodobně byl zvyklý na staršího člověka, jak nasvědčuje jeho chování. U rodinného domku na zahrádce se zateplenou boudou by mohl strávit poklidný zbytek života.

ELZA

– č. psa 15944. 3,5letá fenka křížence, dost temperamentní, umí hlídat a ráda běhá. Vhodná pro sportovně založené lidi a potřebuje pevnější ruku. Spíše k mladším lidem na zahradu, kde nebudou malé děti. V útulku od ledna, byla uvázaná u dopravní značky a ponechána osudu.

PÍŠA

– č. psa 16156. Asi tříletý kříženec, který je v útulku letos od března, trvalo mu, než získal důvěru k lidem. Postupně si však cestu k lidem našel a dnes je to veselý, hravý pejsek, vhodný do bytu i na zahrádku. Rád běhá s balónky a určitě by byl vhodný i pro psí sporty.

KALIMERO

– č. psa 16217. Do útulku se dostal jako devítiměsíční štěně z Přívozu, kde byl přivázán i s vybavením u plotu, pán ho opustil. Je milý, hravý, vhodný i k dětem, ale potřebuje základní výchovu, kromě běhání nic neumí. Za trpělivost odmění pána kamarádstvím a láskou.


Strana 15

Baník na prahu těžké sezony

Fotbalisté FC Baník Ostrava mají za sebou úvodní kolo Gambrinus ligy, v němž prohráli v Jablonci 0:2. První domácí zápas se Slavií se nakonec hrál (po naší uzávěrce) přece jen na rekonstruovaných Bazalech, když přesun na městský stadion ve Vítkovicích fotbalová asociace kvůli zahájené opravě zamítla.

Kromě ryze fotbalových starostí kolem přípravy kádru trenéra Radomíra Látala řešili během letní přestávky na Bazalech také otázky současnosti a budoucnosti klubu, který letos slaví 90 let existence. Podle předsedy představenstva FCB Petra Šafarčíka záchrana klubu vstupuje do své další tříleté fáze. Hlavním úkolem na ekonomickém poli je dokončení finanční restrukturalizace, která velí zejména výrazně zredukovat náklady. V praxi to znamená stop nákupu drahých posil. Ligový kádr byl v rámci omezených finančních možností doplněn o některé zkušené hráče (Kaprálik, Mach, Milosavljev aj.), nadále bude spoléhat na stávající kádr a vlastní odchovance. S tím souvisí také snaha navázat na historicky úspěšný model výchovy talentů, včetně výstavby tréninkového centra v ulici 1. máje ve Vítkovicích.

FC Baník spoléhá na pomoc silných partnerů. Město Ostrava podporuje fotbalisty každoročně štědrými dotacemi. Červnové zastupitelstvo schválilo uvolnění 10 milionů korun na rekonstrukci hrací plochy a úpravy zázemí stadionu Bazaly. V letošním roce se sponzorem klubu stala společnost Vítkovice Machinery Group Jana Světlíka. Na Slezské hodně spoléhají také na fanoušky a patrioty, kteří poslali na účet „Zachraňme Baníček“ přes 1,7 mil. Kč.

Diváci si jistě nenechají ujít v sobotu 18. srpna (18) atraktivní duel v němž Baník přivítá exmistra Viktorii Plzeň. Další domácí zápas: 1. 9. (18) Baník-Olomouc (termín se může ještě změnit). Hoši, do toho!          (vi)

Foto: Chorvatský legionář Davor Kukec (v bílém) by měl na podzim patřit k oporám Baníku Ostrava.

 

Olympijské okénko

V Londýně jsou v plném proudy hry XXX. letní olympiády. Ve výpravě českých sportovců bychom tentokrát mohli Ostravany bohužel spočítat na prstech jedné ruky. Barbora Závadová, plavkyně KPS Ostrava, má své disciplíny (400 m polohový závod 15. místo – 4:41,84, 200 m pol. z. 32. místo – 2:17,54) za sebou. Volejbalista VK Ostrava Přemysl  Kubala s kolegou Benešem v době uzávěrky bojovali o postup v turnaji v plážovém volejbalu. V atletice, která začala 3. srpna, budeme držet palce ostravské Sportovkyni roku 2011 Denise Rosolové (dnes USK Praha) na 400 m přek. (finále 8. 8.) a exvítkovickému Jaroslavu Bábovi (dnes Dukla Praha) ve skoku do výšky (finále 7. 8.). Program olympijských her vyvrcholí v neděli 12. srpna slavnostním zakončením.   (liv)

 

Zlato z Ostravy do Švédska

Mistrovství světa v házené žen do 20 let vyvrcholilo 14. července v porubské hale ZS Sareza. Ve finále porazily Švédky děvčata z Francie 29:22 (14:7) a vybojovaly historicky první titul v této věkové kategorii pro kolébku házené. Pohár a medaile vítězkám předal náměstek primátora Ostravy Martin Štěpánek. Česko obsadilo 15. místo z 24 zúčastněných zemí.

Naše reprezentantky se už dříve připravily o možnost sehrát závěr turnaje v Ostravě. V Brně se v zápase o 15. místo vypořádaly bez problému s Kongem 28:18. Pořadí turnaje: 1. Švédsko, 2. Francie, 3. Maďarsko, 4. Srbsko, 5. Rusko, 6. Korea, 7. Polsko, 8. Norsko (obhájkyně titulu), 9. Dánsko, 10. Chorvatsko, 11. Rakousko, 12. Brazílie, 13. Rumunsko, 14. Španělsko, 15. Česko, 16. Kongo, 17. Nizozemsko, 18. Uruguay, 19. Angola, 20. Argentina, 21. Japonsko, 22. Kanada, 23. Tunisko, 24. Kazachstán.

Poruba proti Astrachani

Mistryně ČR házenkářky DHC Sokol Poruba čeká ve 2. kole Poháru EHF Astrachonočka Astrachaň (6. místo v ruské lize). První zápas se hraje v Ostravě 13. nebo 14. 10., odveta 20. nebo 21. 10. v Rusku.       (vi)

Foto: Náměstek primátora Martin Štěpánek předává pohár za druhé místo na MS v házené juniorek kapitánce Francie Marine Dupuisové.

 

město podporuje

VICEMISTRY EVROPY!

Skvělého úspěchu dosáhli mladí stolní tenisté TJ Ostrava na juniorském ME v rakouském Schwechatu. Ondřej Bajger a Tamara Tomanová prohráli až ve finále mixu s německým párem Jost – Soljaová 1:3. Blahopřejeme!

OSTRAVA HOCKEY CUP.

Ve dnech 9.–12. 8. pořádá HC Vítkovice Steel turnaj mladých hokejistů ročníků 1995-96 a mladších Ostrava Hockey Cup. Kromě domácích se na něm představí Salcburk (Rakousko), Linköping (Švédsko), Chomutov a Slovensko do 16 let. Účast ruských klubů CSKA Moskva a Petrohradu zhatily problémy s vízy na straně soupeřů. Vstup je volný.

NADĚJE POD KOŠI.

Oddíl Basket Ostrava (BO!) pořádal 1. letní turnaj v minibasketbalu dívek (r. 2001). Pořadí: 1. Hr. Králové, 2. Tišnov, 3. BO! Dále hrála družstva Olomouc a F-M. Do all stars se dostala Ostravanka Li Ping, které 49 bodů stačilo na titul nejlepší střelkyně. BO! pořádá v srpnu a září nábor dívek roč. 2000–04. Více informací o činnost klubu na www.basketostrava.cz.

O POSTUP NA ME.

Ve dnech 14 až 16. 9. bude hala ZS Sareza v Porubě dějištěm 2. kvalifikačního turnaje o postup na mistrovství Evropy 2013 ve volejbalu mužů. Kromě České republiky startují Rakousko, Chorvatsko a Makedonie.             (vi)

 

U Cementárny pro bruslaře

Stadion pro in line bruslení, určený pro závodní sport i veřejnost, vyroste do června 2014 v městském obvodu Vítkovice. Areál situovaný mezi ulice U Cementárny a Thomayerovu poblíž bývalé krajské nemocnice, na kterém stálo v minulosti hřiště Sokola Hrabůvka, nabídne kromě špičkové dráhy s umělým povrchem víceúčelovou travnatou plochou, hřiště pro street basketbal, dětský sektor, technické a sociální zázemí včetně přístupových komunikací a parkoviště.

„Dráha navržená ve spolupráci s Českým svazem kolečkového bruslení splní normy pro mezinárodní závody. Areál bude moci využívat pro volnočasové aktivity také veřejnost. Začínající i amatérští bruslaři, rodiny s dětmi,“ upřesnil náměstek primátora Martin Štěpánek.

Předpokládané náklady jsou cca 87 mil. Kč s DPH. Počítá se s dotací 85 procent z Integrovaného operačního programu, zbytek uhradí město. Stavba by měla být zahájena v srpnu příštího roku.         (vi)


Strana 16

Colours of ‚Industrial‘

Ze Slezskoostravského hradu a Černé louky, tradičních to kulis Colours of Ostrava, je do průmyslového areálu v Dolní oblasti Vítkovic, co by kamenem dohodil. Změnou místa konání přesto riskla ředitelka kultovního festivalu Zlata Holušová se svým týmem tah hodný hráče pokeru. Výsledek předčil očekávání. Přišlo více než 31 tisíc diváků, kteří překonali dosavadní návštěvnické rekordy. Nezaměnitelná atmosféra industriálního prostředí spjatého více než půldruhého století s výrobou oceli a těžbou uhlí vystavila letošním „barvám“ výtečné hodnocení. Jen málokdo nebyl zvědav na světově proslulé zpěvačky ze zámoří Alanis Morissette, Jannelle Monáe, francouzský objev ZAZ, domácí hvězdy Ivu Bittovou, Lenku Dusilovou. Mimořádné zážitky přinesly koncerty hlasových mágů Bobbyho Mc Ferrina nebo Anthonyho Hegartyho, kterého doprovázela Janáčkova filharmonie. Vděčné publikum potěšily kapely The Flaming Lips, Animal Collective, Mogwai, seskupení Kronos Quartet, české legendy Buty, Mňága a Žďorp a další. Samozřejmě, našly se i chyby. Příliš hrubá struska tu a tam znesnadňovala pohyb, občas každý z nás v areálu trochu bloudil, vystál dlouhé fronty na pivo, žehral na stav toalet. Pořadatelé i hostitelé ze sdružení Dolní oblast Vítkovice slíbili, že dětské nemoci vyléčí a příští rok kritiků ubude. Už se těšíme! Na 12. Colours of Ostrava od 18. do 21. července 2013.       (vi)

 

 

 

 

 

 


titulka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf .


Strana 1
Uvnitř listu

2         Začala modernizace stadionu

3         Změny v Radě města Ostravy

4         Nové požadavky na dopravce

5         I parky je nutné modernizovat

6         Městská policie slaví 20 let

10      Cesta ke Zlaté bule sicilské

12      Tanečnice dobývá svět

 

 

Kvůli rekonstrukci jsou od 5. srpna uzavřeny severní Svinovské mosty

Změny v dopravě a objízdných trasách

Rekonstrukce Svinovských mostů postoupila o hodný kus kupředu. Na přelomu prázdnin končí práce na jižních Svinovských mostech a pracovníci se přemisťují na mosty severní, na nichž bude v následujících měsících rekonstrukce pokračovat. O půlnoci ze soboty 4. 8. na neděli 5. 8. bude ve Svinově převeden silniční provoz na již rekonstruovaný jižní most, ale opět pro individuální automobilovou dopravu jen jedním směrem, tentokrát z Poruby do centra města.

„Společnost UDIMO Ostrava zpracovala stejně jako v první etapě studii řešící optimalizaci vedení objízdných tras pro opačný směr a návrh příslušných dopravních opatření. Uzavírka severních mostů a změny v dopravě budou trvat do jara 2013. Prosíme občany o trpělivost,“ říká náměstek primátora pro dopravu Tomáš Sucharda.
„Apelujeme na ně, aby co možná nejvíce využívali městskou hromadnou dopravu.“

Průjezd přes mosty

Individuální doprava z Poruby do centra bude vedena ve dvou jízdních pruzích po opraveném jižním mostě. Třetí pruh, vytvořený na jižním mostě vodorovným dopravním značením, bude vyhrazen ve směru na Porubu vozidlům hromadné dopravy, IZS, stavby a silniční údržbě. Individuální automobilová doprava ve směru z centra na Porubu a dále na Opavu bude odkloněna na objízdné trasy. Severní mosty budou zcela uzavřeny, řešení přejezdů přes tramvajovou trať bude obdobné jako v první fázi rekonstrukce.

Základní trasa objížďky

Ve směru z centra Ostravy na Opavu bude základní trasa objížďky pro individuální automobilovou dopravu směrována z ul. 28. října po nové přeložce silnice I/56 – Místecká na mimoúrovňovou křižovatku (dále MÚK) s dálnicí D1, po dálnici na MÚK Rudná a dále po silnici I/11 – Rudná, ul. 17. listopadu s odbočením u restaurace Slovan na ul. Opavskou. Objízdná trasa ve směru na Klimkovice bude pokračovat z MÚK Rudná po dálnici na MÚK Klimkovice a sjezdem na silnici II/647. Užití dálnice v úseku MÚK Místecká – MÚK Klimkovice je bez zpoplatnění.

Alternativní trasy

Na objízdných trasách může dojít k výraznému snížení rychlosti a ke vzniku kolon vozidel. Předpokládá se, že stejně jako v první etapě si řada řidičů najde vlastní řešení. Jako alternativní budou ve směru z centra na Opavu nabízeny trasy:

l z ul. 28. října (pravé odbočení z nám. Republiky) na ul. Místecká, dále sjezdem u vysokých pecí na ul. Výstavní a odbočit vpravo u Dolu Jeremenko na I/11 - ul. Rudná směr Opava

l z ul. 28. října (pravé odbočení na křižovatce u Domu energetiky) po ul. Novinářské a dále po II/647 – ul. Mariánskohorská, II/470 – severní spoj na dálnici D 1 a MÚK Rudná

l z ul. 28. října (levé odbočení u Domu energetiky) po ul. Výstavní na I/11 – Rudná

l z ul. 28. října (pravé odbočení na křižovatce u vodárny) na II/647 – ul. Mariánskohorská, II/470 – severní spoj a dále na dálnici D 1 a MÚK Rudná

l z ul. 28. října (levé odbočení na křižovatce u vodárny) na II/647 – ul. Plzeňská a I/11 Rudná, sjezd z dálnice na MÚK Rudná na III/4785 – ul. Polanecká, ul. Bílovecká III/4785 a dále pod Svinovskými mosty na silnici II/479 – ul. Opavská

l sjezd z dálnice na MÚK Rudná na III/4785 – ul. Polanecká a dále po ul. Nad Porubkou s možnostmi ul. Francouzská – Opavská, ul. Porubská – Opavská nebo Hlavní třída – 17. listopadu – Opavská

l sjezd z Rudné na rampu F a dále po ul. Nad Porubkou s výše uvedenými možnostmi

l sjezd z dálnice na MÚK Klimkovice a dále po II/647 – 17. listopadu na ul. Opavskou.

Městská hromadná doprava

V době opravy severního tramvajového mostu bude provoz tramvají opět veden jednokolejně. Umístění dočasné obousměrné tramvajové zastávky „Svinov mosty horní zastávka“, která byla zřízena již pro předchozí etapu rekonstrukce, se změna nedotkne.

V zájmu zlepšení průjezdnosti města a z hlediska bezpečnosti silničního provozu budou od 5. srpna provedena některá dopravní opatření, například změny přednosti v jízdě, změny světelné signalizace apod. Mapku situace otiskujeme na vedlejší straně, více informací a mapky na www.ostrava.cz nebo www.dpo.cz.            (vk)

Foto: Na Svinovských mostech se rýsují první konstrukce budoucího dopravního terminálu.

 

Byty budou k prodeji

Rada města Ostravy udělila 24. července na svém 65. zasedání předběžný souhlas městskému obvodu Poruba k prodeji 23 bytových domů, v nichž je 509 bytových jednotek. Privatizace těchto bytů byla zahájena už v roce 2011 v rámci 2. etapy privatizace v obvodu. Poruba požádala městskou radu o předběžný souhlas s dokončením privatizace bytů už v březnu letošního roku, tehdy však byla kvůli ještě nedokončenému zpracování třetí části koncepce bydlení města Ostrava zamítnuta. Koncepce by měla zahrnovat počty strategického majetku bytového fondu pro obvody i celé město. Stanoví rovněž počty nízkonákladového bydlení v obvodech, pro různé specifické skupiny obyvatel města (senioři, osamělé matky s dětmi, novomanželé, lidé v nouzi apod.).         (vk)

 

Nizozemský ateliér Maxwan dal lokalitě dobrý základ

Studie Černé louky připravena

Útvar hlavního architekta Magistrátu města Ostravy ukončil práce na Územní studii Černé louky. Zakončil tak zhruba roční práci, která stabilizuje urbanistické řešení tohoto významného městského prostoru. Vzniklo z ideové urbanistické soutěže s mezinárodní účastí, jejímž vítězem se stal návrh nizozemského ateliéru Maxwan.

Projekční práce trvaly delší dobu než se původně očekávalo. Důvodem byla nutná reakce studie na změny v území a závěry podrobných analýz připravované koncertní haly. Veškeré kroky, změny i výsledné řešení úřad s ateliérem Maxwan průběžně konzultoval. Např. na základě závěrů vzešlých z posouzení akustických podmínek pro připravovanou koncertní halu muselo město upravit její polohu s ohledem na obavy z vibrací tramvajové tratě. Studie reaguje i na dnes již otevřenou přístavbu loutkového divadla, která v době soutěže byla pouze ve fázi příprav. I přes tyto vyvolané úpravy bylo zachováno původní řešení, které schválilo zastupitelstvo města a které doporučila soutěžní porota k realizaci. Studie bude sloužit ke koordinaci stavebních záměrů města v území tak, aby byly zachovány urbanistické principy vítězného návrhu.       (r)

 

Město je úspěšným žadatelem

Město Ostrava využívá dotací z různých fondů Evropské unie prostřednictvím jednotlivých operačních programů (OP) ČR, finančních mechanismů EHP/Norska, Programu švýcarsko-české spolupráce a dotačních titulů financovaných z ostatních zdrojů mimo Evropskou unii. Od 1. ledna 2007 k datu 15. května 2012 získala Ostrava z těchto dotací celkem 9 562 442 tisíc korun. V některých dotačních titulech byla až stoprocentně úspěšná.

V rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko (ROP), který je zaměřen na zvýšení kvality regionálních komunikací, vytváření příznivých podmínek pro pěší, zlepšení kvality života obyvatel a zvýšení atraktivity regionu pro investory a návštěvníky apod. podala Ostrava k polovině letošního května 49 žádostí o dotaci v celkové požadované výši 2 943 780 tis. Kč. Procento úspěšných žádostí činí 92 % (45 žádostí). Mezi nejvýznamnější počiny, které jsou již realizovány, patří integrovaný plán rozvoje města „Ostrava – Pól rozvoje“, který zahrnuje např. Cyklostezky Ostravice, dále IPRM „Ostrava – Magnet regionu“ s projekty jako již realizovaná Přístavba alternativní scény Divadla loutek Ostrava nebo právě probíhající Revitalizace Komenského sadů.

K dalším významným operačním programům patří Integrovaný operační program (IOP), který se zabývá rozvojem a podporou služeb elektronické veřejné správy nebo národní podporou územního rozvoje. K 15. květnu letošního roku podalo město Ostrava spolu s řízenými a založenými organizacemi 15 žádostí o dotaci v celkové výši dotace 422 945 tis. Kč, žádosti byly 100% úspěšné. Příkladem projektů je například „Budoucnost Vítkovic“ v celkové výši dotace 165,4 mil Kč. V rámci Operačního programu Životní prostředí podala Ostrava k 15. květnu 2012 65 projektů v celkové výši dotace 852 716 tis. Kč. Žádosti byly úspěšné ze 67 %. V operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost bylo do zmíněného termínu podáno 27 žádostí o dotaci v celkové výši 112 329 tis. Kč s úspěšností 70 %. Schválena je rovněž žádost o dotaci v rámci OP Podnikání a inovace na projekt „Multifunkční budova III a IV ve VTP Ostrava“ s výší dotace až 300 mil. Kč.

Kromě již schválených projektů je připravena řada dalších, např. Program švýcarsko-české spolupráce, který je zaměřen na životní prostředí a infrastrukturu. Schválena je žádost na projekt „Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě“ ve výši 80,9 mil. Kč nebo „Výstavba trolejbusových tratí v Ostravě s napojením na terminál Hranečník“ ve výši 70,5 mil. Kč.    (vk)

 

Pozvánka:

Setkání jízdních policií 2012

  1. ročník mezinárodní akce se uskuteční 1. září v areálu jízdárny ve Staré Bělé

 

 


 

Strana 2

Začala modernizace stadionu

Rekonstrukce Městského stadionu ve Vítkovicích začala v polovině července demolicí východních ochozů. Na místě železobetonových stupňů na stání se už brzy začne stavět zastřešená tribuna pro sedící diváky. První etapa modernizace stadionu postaveného v roce 1938 a otevřeného o rok později má být hotova v červnu 2013. Náklady činí 450 mil. Kč.

Počítá se s renovací atletické dráhy a travnaté hrací plochy, výkonnějším umělým osvětlením, světelnou tabulí, kamerovým systémem, špičkovým zázemím pro média. Nové budou pokladny s turnikety, samostatné sektory pro fanoušky hostů, rodiny s dětmi, imobilní diváky s bezbariérovým vstupem apod. Další fáze rekonstrukce, která ještě není rozpracována, se zaměří na ochozy za oběma brankami a zastřešení celého hlediště. Kapacita rekonstruovaného stadionu bude 15 tisíc sedících diváků na zastřešených místech.

„Cílem města Ostravy je udržet tradici vrcholové atletiky a fotbalu. Zásadní přestavba městského stadionu je předpokladem pro pořádání vrcholných mezinárodních akcí v obou sportech v blízké budoucnosti,“ zdůraznil náměstek primátora Martin Štěpánek. Moderní stadion s kvalitnějším zázemím je základní podmínkou pro úspěch kandidatury na mistrovství Evropy družstev v atletice 2014, ale také pro ambice Zlaté tretry prosadit se mezi mítinky Diamantové ligy.     (vi)

Foto: Ochozy ve Vítkovicích dosloužily. Na jejich místě vyroste moderní tribuna k sezení.

 

Atlas životního prostředí

Do konce letošního roku vyjde Atlas životního prostředí města Ostravy, který nahradí Sborník životního prostředí města Ostravy z roku 2006. Přípravou obsahu byl pověřen odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, náklady dosáhnou 500 tisíc korun. Kromě tištěné podoby je pro webové stránky města zpracovávána také elektronická verze.

„Atlas životního prostředí bude obsahovat aktuální údaje o složkách životního prostředí ve městě, vodě, půdě, ovzduší, odpadovém hospodářství, lesnictví, rybářství a dalších tématech,“ konstatuje náměstek primátora pro životní prostředí Dalibor Madej. „Cílem publikace je prezentovat zajímavou formou problematiku životního prostředí ve městě. Na rozdíl od sborníku z roku 2006 bude obsahovat více map, obrázků, tabulek a grafů, doplněných textovými pasážemi. Spolu s již provozovaným specializovaným webem Dýchám pro Ostravu atlas poskytne zájemcům širší spektrum informací z této ostře sledované oblasti,“ dodal náměstek Madej.      (vi)

 

S horníky na Slovensku

V závěru června se v Banské Štiavnici konalo 5. setkání hornických měst a obcí Slovenska, kterého se zúčastnili také představitelé hornického cechu z Ostravy a regionu. Hosté z Ostravska nechyběli ani mezi šesti stovkami účastníků hornického průvodu ulicemi města spolu se Slováky, kolegy z Polska, Maďarska, Rakouska, Německa a Ruska. Medailí ministra Za zachování tradic byl oceněn také člen správní rady Nadace Landek Josef Gavlas. Zkušeností mohou naši zástupci využít při setkání hornických měst v roce 2015 v Ostravě.      (vi)

 

Jak město Ostrava hospodařilo v roce 2011

ze zastupitelstva

Ze zprávy o hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2011, kterou 27. června schválilo zastupitelstvo města, vyplývá, že příjmy města byly plněny na 99,3 % k upravenému rozpočtu, v celkovém objemu představovaly částku 7 847 mil. Kč. Jedná se o příjmy po konsolidaci. Všechny dále uvedené údaje jsou porovnávány k upravenému rozpočtu.

Daňové příjmy k 31. 12. 2011 činily 5 759 mil. Kč (98,1 %). Největší část příjmů tvořily daň z přidané hodnoty v objemu 2 737 mil. Kč, daň z příjmů právnických osob 1 136 mil. Kč a daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1 244 mil. Kč.

Nedaňových příjmů bylo dosaženo v objemu 897 mil. Kč (112,9 %). Kapitálové příjmy byly dosaženy ve výši 115 mil. Kč (69,8 %). Dotace město přijalo ve výši 1 075 mil. Kč (100,3 %). V této oblasti představují největší díl: sociální dávky 644 mil. Kč a souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu 160 mil. Kč.

Celkové výdaje vykázané ve výši 7 484 mil. Kč (92,2 %) jsou očištěny o převody mezi účty. Běžné výdaje činily 6 025 mil. Kč (91,1 %). Výdaje na veřejnou silniční dopravu představují 1 043 mil. Kč. Další významné výdaje: 777 mil. Kč pro městské obvody, 200 mil. Kč na opravy a údržbu komunikací atd. Příspěvkovým organizacím byly poskytnuty neinvestiční příspěvky ve výši 771 mil. Kč. Kapitálové výdaje činily 1 458 mil. Kč (97 % k upravenému rozpočtu). Největší podíl mají investiční dotace: městským obvodům 205 mil. Kč, příspěvkovým organizacím 157 mil. Kč, dalším subjektům včetně obchodních společností s majetkovou účastí města 66 mil. Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 363 mil. Kč. Představuje financování, do kterého jsou zahrnuty prostředky převedené z r. 2010 do investic 2011, zapojení úvěru, uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků a aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity.      (av)

 

aktuálně

Na téma parkování

Výsledkem nedávného setkání primátorů Ostravy a Racibórze Petra Kajnara, Miroslawa Lenka a starosty Poruby Lumíra Palyzy je podpis deklarace ke společnému projektu na téma parkování ve městě Ostrava, městském obvodu Poruba, a ve městě Racibórz. Studie mají analyzovat stav v oblasti statické dopravy a navrhnout řešení. Obě strany preferují výstavbu parkovacích domů a podzemních garáží, prostředky chtějí získat také čerpáním dotací z externích zdrojů. Partneři se dohodli, že připraví projektové žádosti o spolufinancování ze zdrojů OP přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007-2013.             (jk)

 

Žabník stále čeká

V průběhu roku a půl vykoupilo město Ostrava postupně za 17, 2 milionu korun pozemky pro realizaci stavby protipovodňové ochrany lokality Žabník v Ostravě-Koblově proti záplavám z Odry, v listopadu 2011 dostalo veškeré podklady Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které je předalo na Ministerstvo financí ČR. Město však dodnes čeká, až ministerstvo přijme nové směrnice a prováděcí vyhlášku. „Protipovodňová ochrana Žabníku je naše priorita, ale zatím se ze strany ministerstev nic nepohnulo,“ řekl náměstek primátora Dalibor Madej.   (r)

 

Dny NATO se blíží

Podvanácté proběhnou ve dnech 22.-23. září na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově Dny NATO spolu s 3. ročníkem Dnů Vzdušných sil Armády ČR. K hlavním atrakcím by měla patřit vystoupení britských Red Arows, premiéra francouzských bitevníků Mirage, tzv. Ramex Delta, tankování českých gripenů ve vzduchu. K vidění bude na 60 vojenských letounů a další pestrý armádně-bezpečnostní program.             (liv)

 

Neděle v Mar. Horách

Komentovanou prohlídku Marián­ských Hor připravil Ostravský informační servis na neděli 19. 8. (10 a 14 hod.). Průvodce bude čekat na Stojanově nám. (před kostelem). Cena je 80 Kč pro dospělé, 50 Kč pro děti, studenty a seniory. Další termín: 2. 9. Po stopách vůně kávy.


 

Strana 3

Zastupitelé zvolili nové náměstky primátora pro dopravu a investice

Změny v Radě města Ostravy

Zastupitelstvo města Ostravy zvolilo na svém jednání dne 27. června podle rozhodnutí zastupitelského klubu České strany sociálně demokratické (ČSSD) nové členy rady města. Stalo se tak poté, co ze svých funkcí odstoupili čtyři členové rady za ČSSD, a to Aleš Boháč, který zároveň zastával funkci náměstka primátora pro dopravu, dále Jiří Srba, který byl náměstkem primátora pro investice, z postu radních dále odešli Pavel Planka a Miroslav Rojíček.

Zastupitelé nově zvolili do funkce náměstka pro investice Jiřího Hrabinu, do funkce náměstka pro dopravu Tomáše Suchardu, který již byl členem rady. Dále byli do rady města nově zvoleni tři neuvolnění členové rady, a to Dalibor Gříšek, Aleš Koutný a Lumír Palyza.

„K dnešnímu dni dochází k rekonstrukci rady města. Navrhované změny schválil zastupitelský klub ČSSD jednomyslně,“ uvedl v den jednání zastupitelstva primátor města Ostravy Petr Kajnar.

Jiří Hrabina (ČSSD), 47 let, náměstek primátora pro investice a majetek.

Tomáš Sucharda (ČSSD), 30 let, náměstek primátora pro dopravu.

Dalibor Gříšek (ČSSD), 50 let, neuvolněný člen rady.

Aleš Koutný (ČSSD), 49 let, neuvolněný člen rady.

Lumír Palyza (ČSSD), 46 let, neuvolněný člen rady.

 

Ředitelem Janáčkovy filharmonie Jan Žemla

představujeme

Od prvního září letošního roku bude mít Janáčkova filharmonie Ostrava nového ředitele. Na doporučení výběrové komise a podle rozhodnutí rady města se jím stane Jan Žemla (1981), který působil ve Filharmonii Brno, dále rovněž jako člen dramaturgické rady MHF Janáček Brno, pedagog Masarykovy univerzity v Brně, člen redakční rady Opus musicum a člen umělecké rady a dramaturg festivalu Moravský podzim MHF Brno.

„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo vybrat ředitele tohoto významného hudebního tělesa v prvním výběrovém řízení. Jasno jsme měli již v druhém kole, do nějž byli přizváni tři uchazeči ze sedmi z kola prvního. Jana Žemlu jsme radě doporučili jednoznačně,“ přiblížila práci výběrové komise náměstkyně primátora Simona Piperková. Výběrovou komisi vedl primátor Petr Kajnar, dalšími členy byli Simona Piperková, zastupitelka Radana Zapletalová, dočasný zástupce ředitele JFO profesor Jan Hališka, nezávislý odborník Petr Kotík, dále Roman Bělor, ředitel Pražského jara, a David Mareček, ředitel České filharmonie.

„Janáčkova filharmonie vychází z hudebních tradic regionu, jako jediná nese jméno Leoše Janáčka a má obrovský umělecký potenciál. Proto jsem se rozhodl pro ni, ačkoliv jsem měl možnost odejít také do Prahy. Filharmonie by měla mít dvě reálné ambice, a to být moravským orchestrem číslo jedna a zároveň janáčkovským orchestrem číslo jedna v rámci celé Evropy,“ řekl Jan Žemla. Sdělil rovněž, že má své tipy na nového šéfdirigenta, bude je však konzultovat s uměleckou radou i celým orchestrem tak, aby byla tato funkce obsazena do příští koncertní sezóny 2013/14.

Do doby nástupu Jana Žemly do funkce je řízením filharmonie pověřen Jan Hališka.    (vk)

 

Ušetřené peníze na VTP

Vláda ČR schválila použití 205,9 milionu korun na rozšíření Vědecko-technologického parku Ostrava (VTPO) v Pustkovci. Jde o část prostředků, které město Ostrava ušetřilo státu při budování Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov.

Pro další rozvoj VTPO je vyčleněna plocha o rozloze asi 26,5 hektaru. Projekt je rozčleněn do tří etap, realizace první se předpokládá v letech 2013-14. Schválené prostředky budou využity na vybudování technické infrastruktury. Další zdroje této akce tvoří prostředky rozpočtu města Ostravy a správců sítí.

„Záměr rozšíření vědecko-technologického parku považuji za klíčový pro další rozvoj města a kraje. Velmi úzce bude navázán na rozmach VŠB, zejména na projekt superpočítače IT4Innovations,“ konstatoval primátor Petr Kajnar.       (vk)


Strana 4

střípky

PRO VÝUKU A VÝZKUM.

Ostravská univerzita zahájila 18. června v areálu bývalé krajské nemocnice na území obvodu Vítkovice stavbu multidisciplinárního výzkumného centra lékařské fakulty. Dokončení projektu je plánováno na rok 2014, stavba přijde na více než 350 milionů korun. V bývalém porodnickém pavilonu vzniknou nové laboratoře, posluchárny a zázemí pro výzkum a rozvoj lékařských, sociálních a přírodovědných oborů. Rektor OU Jiří Močkoř (na snímku P. Havránka) při této příležitosti zde zasadil dub jako symbol síly a jistoty. Zahájení stavby centra se zúčastnili primátor Petr Kajnar a jeho náměstkyně Simona Piperková.             (ph)

MEDAILE OD MINISTRA.

Ředitelka Archivu města Ostravy Blažena Przybylová převzala 25. června u příležitosti životního jubilea v Národním archivu v Praze od ministra vnitra Jana Kubiceho (na snímku MV) medaili Za zásluhy o české archivnictví. Blažena Przybylová ocenění získala za vedení Archivu města Ostravy, prezentaci jeho aktivit, publikační činnost i za dlouholetou editorskou práci na sbornících Ostrava. Zároveň bylo oceněno také její dřívější působení ve funkci místopředsedkyně České archivní společnosti nebo externí práce na Ostravské univerzitě.       (vk)

POCTY DÁRCŮM KRVE.

Osm desítek žen a mužů bylo 9. července oceněno zlatou plaketou Jana Janského za čtyřicet bezpříspěvkových odběrů krve a krevních derivátů v Krevním centru Fakultní nemocnice v Porubě. Vyznamenání Českého červeného kříže v Nové radnici předal náměstek primátora Jiří Hrabina také Jiřímu Černíkovi (foto L. Vidlička). Náměstek Hrabina vyzvedl nezastupitelnou roli dárců krve při péči o zdraví lidí a záchraně životů. Poděkoval za nezištnost, se kterou přistupují ke svému poslání, a popřál jim hodně sil a zdraví do dalších odběrů. Dárci krve převzali také upomínkové dárky a finanční odměnu města Ostravy.        (vi)

NÁMĚSTCI O DOPRAVĚ.

Nedostatky nového systému Centrálního registru vozidel (CRV), který na začátku července spustilo Ministerstvo dopravy, komplikovaly řadu týdnů život také majitelům motorových vozidel navštěvujících pracoviště odboru dopravně-správních činností ostravského magistrátu. V pondělí 30. července se o zlepšení funkčnosti systému přijel do Ostravy přesvědčit náměstek ministra dopravy Ivo Toman (vlevo na snímku L. Vidličky), který se během dne setkal také s náměstkem primátora pro dopravu Tomášem Suchardou. Oba se shodli na tom, že největší potíže má registr zřejmě již za sebou. Nyní je na ministerstvu dopravy a všech zainteresovaných, aby systém CRV pracoval co nejrychleji a bez chyb ke spokojenosti občanů.          (vk)

 

Nové požadavky na dopravce

živnostenský úřad

V zákoně č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, došlo k 1. červnu 2012 k významné změně, a to v souvislosti s implementací Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vydávají společná pravidla pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě. Tato změna nově upravuje podmínky pro provozování silniční motorové dopravy tzv. velkými vozidly.

Jedná se o vozidla nebo jízdní soupravy o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidla určená pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče. V praxi to znamená, že získání živnostenského oprávnění k provozování silniční motorové dopravy vyžaduje, kromě splnění podmínek stanovených živnostenským zákonem, rovněž doložení nezbytných dokladů a splnění podmínek vyplývajících z nové právní úpravy. Jedná se o:

l podmínku usazení žadatele v ČR,

l prokázání finanční způsobilosti pro řádné zahájení a správu činnosti podniku,

l povinnost provozovat dopravu prostřednictvím odpovědného zástupce, tedy osoby, která je odborně způsobilá, má tzv. dobrou pověst a má k podnikateli skutečnou vazbu.

Nově zaváděné pojmy a povinnosti definuje jak zákon o silniční dopravě, tak Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009. Jejich prokázání je vázáno na konkrétní podmínky žadatele o koncesi.

Změna zákona se promítá rovněž do povinností stávajících dopravců provozujících dopravu velkými vozidly. Jejích povinností je, ve lhůtě do jednoho roku od účinnosti zákona, tedy do 1. 6. 2013, požádat živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit potřebné doklady, kterými prokážou splnění nových podmínek. Nepodání žádosti v zákonem stanovené lhůtě bude mít za následek omezení rozsahu předmětu podnikání na takový druh dopravy, který nové podmínky nevyžaduje.     Soňa Seberová, vedoucí odd. živností MMO

 

Úspory z aukcí? 130 milionů korun!

Před pěti lety začala Ostrava jako první město v ČR provádět centralizovaný nákup elektrické energie prostřednictvím elektronických aukcí. Postupně systém sdružených nákupů (SSN) rozšířila na další komodity, jako jsou telekomunikace, materiál technického zabezpečení, zdravotnický materiál, potraviny či služby.

Organizace města Ostravy, na 180 subjektů, utratí za nákupy ročně 4 miliardy korun. „Naším cílem je evidence veškerých nákupů organizací přes jednotný systém,“ říká primátor Petr Kajnar. „Rozpočet města ale netvoří jen velké objemy. Zdánlivě běžné nákupy například kancelářských potřeb, potravin, čisticích prostředků rozhodují o tom, zda město šetří nebo ne. Chceme zaměstnance našich organizací motivovat, aby nakupovali co nejefektivněji.“ Město proto schválilo motivační systém, který stanovuje odměny pro zaměstnance městských organizací podle toho, zda evidují nákupy přes SSN, nakupují za ceny dosažené v elektronických aukcích. Peníze, které v roce 2011 organizace ušetřily, jim v rozpočtu zůstaly. Jen za první pololetí letošního roku ušetřil magistrát 6,6 mil. Kč, ÚMOb Poruba 1,7 mil. Kč, Domov Slunovrat 1,1 mil. Kč, TS Slezská Ostrava, ZŠ a MŠ Kosmonautů Zábřeh po 322 tis. korun apod.

Podle Vítězslava Grygara, ředitele společnosti eCENTRE, která SSN pro město provozuje, systém značně omezuje korupční prostředí. Jeho názor potvrzuje Petr Kajnar: „K dnešnímu dni dosáhlo město Ostrava touto cestou úspory 130 milionů korun. Pokud by byl systém implementován do státní a veřejné správy, podle kvalifikovaných odhadů by u nás ušetřil až 20 miliard korun ročně.“      (mb)

 

Chceš být užitečný? Buď dobrovolníkem

Hospic sv. Lukáše a Fakultní nemocnice Ostrava hledají dobrovolníky pro poskytování kvalifikované pomoci lidem v závěru života. Dobrovolníci se stanou oporou těžce nemocného člověka, mohou pomoci i rodině. Školení dobrovolníků nabízí Hospic sv. Lukáše v rozsahu 35 hodin teorie a 20 hodin praxe. Setkání zájemců se uskuteční 17. srpna v Hospici sv. Lukáše od 16 hod. Zájemci mohou kontaktovat: Hospic sv. Lukáše, Charvátská 8, Ostrava-Výškovice, Jana Camfrlová, tel: 599 508 505, 731 625 768, e-mail: hospicove.hnuti@charita.cz.       (0)


Strana 5

V Komenského sadech se pracuje na změně vzhledu a funkce některých ploch

I parky vyžadují modernizaci

město investuje

Občané, kteří se rádi procházejí, běhají nebo projíždějí na kole nebo kolečkových bruslích Komenského sady v centru Ostravy, zde už od dubna letošního roku narážejí v některých částech na stavaře. Probíhá zde totiž revitalizace tohoto hezkého a klidného koutu krajského města, která potrvá do června příštího roku.

Proměna území C

Stavbu provádí firma Strabag, investorem je statutární město Ostrava. Práce na projektu revitalizace mají menší časový posun, na konečný termín prací to však zatím nemá vliv. Nejprve byly vytýčeny stávající inženýrské sítě, dodavatel stavby pak zahájil práce v části území C za památníkem Rudé armády. Do parku jsou budovány samostatné sjezdy z ulice Hrušovské a Muglinovské, setkat se můžeme s nově vyrobenými informačními cedulemi. Byla ukončena skrývka ornice pro úpravu modelace území v prostoru nového valu a chodníků.

Jeden z největších sadů

Kromě toho stavbaři navezli podkladní vrstvy, které zhutnili, v části C zabezpečili dřevěnými ohradami ochranu stromů. V této lokalitě a v jižním území parku byly ukončeny rozvody veřejného osvětlení včetně montáže sloupů. V následujícím období pokročí práce na objektu C10 – nový val a na komunikacích v části C, tedy na území u památníku Rudé armády a v části B v jižním území parku.

Revitalizace Komenského sadů je rozsáhlá stavba na velkém území, která se uskutečňuje v několika dílčích etapách. Po přípravě území následuje rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch, veřejné osvětlení, sadové úpravy, pokračovat se bude renovacemi, opravami a novým mobiliářem (lavičky apod.).

Komenského sady patří k nejrozsáhlejším městským parkům v České republice. Mají rozlohu okolo 30 ha a rostou v nich asi 3 tisíce stromů. Projekt revitalizace byl zpracován v letech 2010–2011. Řeší nejnutnější zásahy vyvolané úpravou komunikační sítě a změnou funkcí některých částí.

Financování projektu

Předpokládané náklady projektu, které vycházely z projektové dokumentace, původně činily 53,1 mil. Kč bez DPH. Vysoutěžená cena 23,98 mil. bez DPH (28,78 mil. Kč s DPH) tedy znamená úsporu proti předpokladu 54,8 % z původní částky. Předpokládané spolufinancování EU představuje částku až 24,5 mil. Kč s DPH. Podrobnější informace o projektu, historii a současnosti sadů najdete na webových stránkách města www.ostrava.cz.      (vk)

Foto: V téměř stoletých Komenského sadech, 30hektarové zelené oáze v centru Ostravy, probíhá zásadní rekonstrukce.     Foto: Libor Vidlička

 

Sběrné dvory kvalitnější

Koncem června byly uzavřeny tři nevyhovující, menší sběrné dvory v Ostravě – v Michálkovicích, Hošťálkovicích a Vítkovicích, které byly málo využívané a nebylo možné je rozšířit tak, aby vyhovovaly novým požadavkům. Ještě letos by měly být vybudovány dva nové sběrné dvory v Zábřehu a v Kunčicích, svou rozlohou a vybavením budou vyhovovat současným potřebám moderního sběrného dvora. V plánu na další období je i sloučení dvou sběrných dvorů v městském obvodu Radvanice a Bartovice, už je vybráno i nové místo.

Odpadová společnost OZO Ostrava vypracovala novou koncepci sběrných dvorů. „Prvním krokem bylo v loňském roce sloučení dvou menších a nevyhovujících sběrných dvorů v Porubě a Svinově do jednoho velkého, vybudovaného na okraji průmyslové zóny Nad Porubkou,“ říká ředitel OZO Karel Belda. „Cílem všech těchto opatření je zvýšit komfort a bezpečnost pro občany v daných službách a také zajistit roztřídění odpadu přímo ve sběrných dvorech, zlepšit logistiku svozu a snížit celkové náklady na provoz dvorů,“ dodal.

Obyvatelé Michálkovic mají po zrušení původního sběrného dvora k dispozici nedaleký dvůr ve Slezské Ostravě, zbývající dva městské obvody se rozhodly zachovat v místě stávajících sběrných dvorů prostor pro přistavení velkoobjemových kontejnerů a odkládání objemného odpadu. S ostatními odpady pak mohou občané do některého ze zbývajících třinácti sběrných dvorů na území města. V současné době se staví nový sběrný dvůr v Zábřehu, na podzim v OZO připravují vybudování sběrného dvora v Kunčicích. I zde půjde především o rozšíření plochy i nabídky služeb.   (ka)

 

Zemřel generál Robert Matula

V kanadském městě Victoria zemřel 12. června po dlouhé a těžké nemoci ve věku 92 let brigádní generál Robert Matula, rodák z Radvanic. Za druhé světové byl vojákem čs. pozemních jednotek ve Velké Británii. V září 1944 seskočil jako výsadkář a člen skupiny Wolfram do Beskyd v okupovaném protektorátu. Po únoru 1948 byl donucen opustit svou vlast, nejprve žil ve Velké Británii, později v Kanadě. K rodné Ostravě a jejím obyvatelům si udržoval vřelý vztah. Českou republiku naposledy navštívil v roce 1999, další cesty mu nedovolila nemoc. Generál Robert Matula byl v roce 2006 jmenován čestným občanem města Ostravy. Primátor Petr Kajnar vyjádřil hlubokou soustrast rodině a příbuzným zesnulého, jeho přátelům a známým. „Vážíme si toho, co Robert Matula vykonal pro náš národ, naši vlast. Ostrava na svého slavného rodáka nikdy nezapomene!“ dodal primátor.    (vi)

 

Ortopedie přemístěna, ‚kožní‘ zmizelo

Zachování komfortu léčby pro hospitalizované pacienty je důvodem dočasného přemístění lůžkové části ortopedického oddělení v Městské nemocnici Ostrava. V pavilonu „A“, kde se nacházejí ortopedická lůžka, totiž probíhají stavební práce na novém oddělení hemodialýzy a centrální sterilizace. Ortopedická lůžka tak jsou dočasně přemístěna na chirurgii „B“ a internu „E“.

Přízemí a první patro pavilonu „A“ je v těchto dnech stavební firmou přebudováváno pro potřeby hemodialýzy a centrální sterilizace. Ve druhém patře budovy se pak nachází lůžková část ortopedie. Vzhledem k tomu, že práce jsou hlučnější, než se původně předpokládalo, došlo k jejich přerušení a znovu zahájeny byly až po přestěhování lůžkové části ortopedie, která se bez komplikací uskutečnila 2. července. Lůžkové oddělení ortopedie tak nyní dočasně využívá prostory na oddělení chirurgie a kardiologie. Podle toho je upraven orientační plán v areálu nemocnice. Lůžková část ortopedie bude přemístěna zhruba tři měsíce, pak se vrátí do původních prostor.

Z areálu městské nemocnice definitivně zmizela stará budova kdysi kožního oddělení. Více než 18 let už byla nevyužitá a rekonstrukce nebyla technicky ani ekonomicky možná.         (jm)


Strana 6

Oslavy založení Městské policie Ostrava na Slezskoostravském hradě

Dvacet let ve službě občanům

jubileum

Letos je tomu dvacet let, co byla v Ostravě založena městská policie. Poslední červnovou sobotu si tuto událost připomněli na Slezskoostravském hradě nejen ostravští strážníci, ale také veřejnost při bohatém programu, který reprezentoval různé druhy činnosti Městské policie Ostrava (MPO).

Za město Ostrava se akce zúčastnil náměstek primátora Dalibor Madej, který společně s ředitelem MPO Zdeňkem Harazimem a ředitelem Policie ČR Krajského ředitelství MS kraje Tomášem Tuhým předal strážníkům zvláštní ocenění Stužku za věrnost. Za dvacet let působení ve službě získalo stužku 76 strážníků, přímo na hradě ji převzalo 46 mužů a žen. Dalších 47 strážníků převzalo na místě stužku za deset let ve službě, i tady bylo oceněných celkem 76.

V úvodu akce Zdeněk Harazim připomněl nelehké začátky městské policie i významný milník, jímž bylo vytvoření nové koncepce, která vynesla ostravskou městskou policii na špici v rámci celé ČR. Dnes je její úloha nezastupitelná při zajišťování ochrany a bezpečnosti osob a jejich majetku, dodržování obecně závazných vyhlášek, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a dalších činnostech.

Náměstek primátora Dalibor Madej k výročí řekl: „Blahopřeji jménem vedení města Ostravy všem oceněným, celé městské policii a přeji všem hodně úspěchů v jejich nelehké práci. Jsem rád, že také občany je ostravská městská policie vnímána kladně. Oceňujeme její snahu o zvýšení bezpečnosti v našem městě.“

Zdeněk Harazim předal rovněž medaile k 20. výročí založení Městské policie Ostrava některým osobnostem jako poděkování za práci při rozvoji a budování městské policie. Již dříve toto ocenění převzal také primátor Petr Kajnar.

Veřejnosti se městská policie na hradě představila ukázkami výcviku služebních koní, činnosti kynologů-záchranářů, práce se služebními psy apod. Součástí programu byla kulturní vystoupení, atrakce a soutěže pro děti. (vk)

Foto: Náměstek primátora Dalibor Madej předává strážníkům ocenění Stužka za věrnost.

 

Děti jako řidiči

Městská policie Ostrava zve širokou veřejnost na dětské dopravní hřiště v Orebitské ulici v Přívoze, kde se 29. 8. uskuteční další zajímavá akce pro děti. Od 13 do 18.30 hodin připravují strážníci pro děti od 3 do 15 let procvičování znalostí ze zdravovědy, ale i dopravních znalostí a jízdních dovedností. Děti ve věku 3–6 let musejí být v doprovodu osoby starší 18 let. Dětem, které nemají vlastní kolo či jiný „dopravní prostředek“, lze vše zapůjčit.           (d)

 

Zachránila život kolegovi

Strážnice Městské policie Ostrava (MPO) Margareta Nosková převzala z rukou primátora Petra Kajnara stužku Za záchranu života. Svou pohotovost prokázala letos v březnu, kdy během policejní akce poskytla první pomoc strážníkovi městské policie z Opavy. Ten náhle upadl do bezvědomí, došlo u něj k zástavě dechu a srdeční činnosti. Strážnice zahájením nepřímé srdeční masáže docílila obnovení základních životních funkcí a výrazně přispěla k záchraně života svého kolegy. Její zásah označil lékař ostravské záchranky Roman Gregoř za vysoce profesionální.

Margareta Nosková, maminka dvou dcer, pracuje u ostravské městské policie od roku 1992, tedy od počátku její existence, působila v několika odděleních, zejména na úseku prevence. Stala se jedenáctým příslušníkem MPO oceněným stužkou Za záchranu života.      (vi)

 

Koně i jezdci už jsou nedočkaví

Jubilejní XV. mezinárodní Setkání jízdních policií se letos uskuteční v sobotu 1. září v jezdeckém areálu TJ Baník Ostrava ve Staré Bělé. Oficiální program začne ve 12.30 hod. slavnostním nástupem jízdních policií, záštitu nad setkáním převzal primátor Petr Kajnar.

Do Staré Bělé se událost vrací z Komenského sadů v Ostravě, ty právě procházejí náročnou úpravou, a tak je vzhledem k plánovaným pracím a zajištění bezpečnosti účastníků i návštěvníků v sadech nutné pořádat závod v prostředí, které se v minulosti již mnohokrát osvědčilo. Účast už potvrdily týmy jízdních policií z Německa, Maďarska, Slovenska, Polska a samozřejmě České republiky. Jako hosté, bez účasti v soutěžích, se rovněž mají dostavit zástupci z Belgického království. Ostravská každoroční soutěž týmů policistů na koních získala za patnáct let existence dobrou pověst i prestiž, zájem zahraničních účastníků se po letech stagnace kvůli ekonomické krizi opět zvýšil.

Týmy policistů na koních budou soutěžit ve skocích, policejním parkuru a dalších disciplínách. Vstup na akci je zdarma.             (k)

 

stalo se

CHVÁLA KAMERÁM.

Strážníci městské policie dopadli 38letou ženu, která v Přívoze okradla muže o mobilní telefon. Poškozený to nahlásil na služebně. Podezřelou se podařilo najít pomocí kamerového systému před nádražím, okradený občan ženu na monitoru identifikoval. Záznam z kamer také prozradil, že zlodějka pak zamířila k nedaleké herně, kde ji strážníci zadrželi, mobil měla dosud u sebe. Žena byla předána policistům.

SRAZIL CHODCE.

Dvou hádajících se mužů nad ležící ženou si všimli strážníci při pochůzce v Nové Vsi. Muži zákona zraněnou ošetřili a chtěli se dozvědět podrobnosti. Vyšlo najevo, že 60letá žena se spolu se svým 39letým synem vracela domů a zezadu do nich narazil cyklista. Ten tvrdil, že ženu s mužem na cestě přehlédl. Vrávoravý postoj, špatná artikulace a alkoholový závan z dechu ho však usvědčily, že na kolo usedl pod vlivem alkoholu. Přivolaným policistům cyklista tvrdil, že na kole nejel, ale pouze ho vedl. Okolnosti události se šetří.

DOPADLI SPREJERY.

Tři 16leté mladíky, kteří ve Vítkovicích popsali fixem sloup trolejí elektrického vedení, rozvodnou skříň a skleněnou protihlukovou bariéru podél silnice, dopadli městští strážníci. Dva z mladíků se hájili, že jenom hlídali. Vyšlo totiž najevo, že si v současné době odpykávají trest za poškozování cizí věci s podmíněným odkladem, který jim byl letos uložen soudem. Třetí mladík se k činu doznal a také autorství několika dalších nápisů doznal. U dvou „hlídajících“ mladíků našli strážníci v kapsách barevné fixy, třetí je odhodil krátce před zadržením do trávy, kde byly později nalezeny. Všichni tři byli předáni policistům.

LOUPIL V TRAFOSTANICI.

Strážníci městské policie zadrželi 18letého muže, který se v Přívoze vloupal do objektu trafostanice dopravního podniku a odcizil tam kovový materiál. Dopadli ho ve chvíli, kdy vyvážel vozík naložený několika metry smotaných kabelů. Při vloupání navíc poškodil dveře. Zadrženého mladíka strážníci předali přivolaným policistům.


Strana 7

Centrum města se dále rozrůstá, přibudou nové aktivity, změní se doprava tramvají i trolejbusů

Na letní olympiádu i do Nové Karoliny

proměny města

Od 22. března, kdy bylo obchodní a zábavní centrum Forum Nová Karolina ve středu Ostravy otevřeno, prošly prostorami desetitisíce lidí. Téměř vždy je plno v restauracích a dalších stravovacích zařízeních, o prázdninách průměrná návštěvnost klesla. Během jara průzkum ukázal, že plná třetina návštěvníků centra přichází a odchází přes novou lávku vedoucí na autobusové nádraží. Administrativní objekt Nova Karolina Park přímo u ulice 28. října je před dokončením, bytové domy už nabízejí bydlení.

Přeměna Trojhalí začíná

Od léta do léta má trvat přeměna památkově chráněného Trojhalí na multifunkční halu podle projektu architekta Josefa Pleskota. Projekt původně počítal s náklady kolem 300 milionů korun, výběrové řízení na dodavatele stavby snížilo náklady na přibližně 149 milionů, převážná část peněz bude financována z EU. Příští rok o prázdninách se Trojhalí otevře návštěvníkům sportovních akcí, výstav, trhů či koncertů. V zimě bude možné část proměnit také na kluziště.

Výluka tramvají

Výstavba nových tramvajových zastávek přímo u Nové Karoliny dočasně autům uzavřela úsek ulice 28. října od křižovatky s Poděbradovou ulicí po křižovatku u obchodního domu Ostravica, má být zprůjezdněna 1. října, kdy zastávky začnou fungovat. Také tramvaje přestaly v daném úseku jezdit, ale jen od 27. července do 17. srpna, tramvaje jsou dočasně nahrazeny autobusovou dopravou z Náměstí Republiky, resp. z ul. Vítkovické, přes Frýdlantské mosty přes Novou Karolinu k Domu umění s možností přestupu na tramvaj na zastávce Elektra (podrobnosti na www.ostrava.cz). V pololetí příštího roku má do nové čtvrti vést také prodloužená trolejbusová linka.

Co bude dál?

Společnost Multi Development pracuje na přípravě 2. etapy výstavby čtvrti Nová Karolina, která by měla pokračovat směrem k řece Ostravici tak, aby nové objekty nezastínily výhled na panorama Beskyd a Dolní oblasti Vítkovic, která má být se čtvrtí Nová Karolina posléze propojena.

Forum Nová Karolina se stalo jedním z rušných míst, která se připojila k festivalu Colours of Ostrava v rámci Festivalu v ulicích, pravidelně se tu pořádají kulturní akce. Každé sobotní odpoledne se tu například koná hudební matiné jako živý doprovodný program, od 12. srpna zde vystoupí světové taneční ikony festivalu Colores flamenco. Otevřelo se další obchodní místo – Sushi Point, do konce letošního roku přibude ve Foru obchod P&C s módou světových značek. Během letních olympijských her nabízí Forum Nová Karolina 25metrovou obrazovku, která denně zprostředkuje přenosy nejatraktivnějších sportovních klání.     (g)

Foto: Výstavba tramvajových zastávek u Nové Karoliny si do 17. srpna vyžádá výluku tramvajové dopravy. Celá stavba má být hotova do 30. září 2012.

 

Pomozte potřebným lidem

Charita Ostrava spolu s Diakonií Broumov pořádá opět humanitární sbírku „Nepotřebné věci potřebných lidem“. V úterý 4. září lze na nákladní nádraží ČD Cargo v Ostravě-Přívoze přivézt do pytlů či tašek zabalené – oblečení, lůžkoviny, látky, domácí potřeby, přikrývky, obuv, hračky či prostředky na úklid bytů (pro Ukrajinu). Nepřijímají se elektrospotřebiče, nábytek, kola, kočárky či znečištěný textil. Věci, které dále charitní organizace třídí a určují, kam poputují, budou přijímány od 9 do 18 hodin.       (r)

 

Humanitární týden

Charita sv. Alexandra pořádala ve dnech 9. až 12. července mezinárodní humanitární týden na pomoc organizacím, které působí v sociálních službách. Deset pracovníků z Mexika, Brazílie, Maroka, Indie, Číny a dalších zemí se aktivně zapojilo do venkovních úprav objektů, kde jsou provozovány chráněné dílny a chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením. „Spolupodíleli se na výstavbě oplocení, parkovacích ploch, chodníků a podobně,“ řekl s poděkováním ředitel Charity sv. Alexandra Pavel Folta. Materiální a technickou pomoc poskytla při realizaci této akce společnost ArcelorMittal Ostrava.             (v)

 

Projekt odstavných krytých stání pro cyklisty

Zapojte se do ankety!

Ostrava buduje kvalitní síť cyklostezek tak, aby propojila nejlidnatější části města mezi sebou. Součástí cyklostezek by se měly rovněž stát služby pro cyklisty, například odstavná krytá stání, která budou monitorována kamerami městské policie.

Před zahájením výstavby chce zpracovatel koncepce rozvoje cyklistické dopravy města Ostravy, jímž je město Ostrava a DHV CR, spol. s r. o., kancelář Ostrava, znát názory občanů na tato stání, na jejich umístění a četnost, případné další podněty. Připravili jsme proto dotazník, který je zveřejněn na webových stránkách města Ostravy www.ostrava.cz.

Po vyhodnocení ankety se začne připravovat pilotní projekt, do něhož budou zahrnuta tři stání, která občané vyberou jako nejžádanější. S jejich realizací se počítá na jaře příštího roku. Na anketu lze odpovědět na internetových stránkách v dotazníku, zasláním odpovědi na internetovou adresu martin.krejci@dhv.com, poštou lze odpovědi zaslat na odbor dopravy Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava. Písemnou odpověď lze odevzdat také na podatelně magistrátu.       (vk)

 

Nejvíce chutnala ‚kozí brada‘

Armáda spásy v Ostravě pořádala 2. ročník soutěže Polévka je grunt. Pomocí polévky, symbolu pomoci potřebným, představila své dvacetileté působení v krajském městě. V Centru sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi na ul. Gen. Píky na Fifejdách soutěžily týmy magistrátu, krajského úřadu, starostů ostravských obvodů, Nadace OKD a kuchyní Armády spásy.

Podle vedoucí centra Marcely Stryjové měla porota těžký úkol určit pořadí. Nakonec vyhrál tým senátora a starosty Slezské Ostravy Antonína Maštalíře s tradiční havířskou polévkou Kozí brada (podobná zelňačce). „Velmi si ceníme toho, že do soutěže se aktivně zapojili také náměstek primátora Martin Štěpánek s manželkou, starostka Mariánských Hor a Hulvák Liana Janáčková a další osobnosti. Uznání patří porotě sestavené z kuchařů hotelů Mamaison Imperial, Mercure a Jan Maria,“ uzavírá Stryjová.         (pv)


Strana 8

Pro ekologické dopravce

životní prostředí

Jedním z místních zdrojů emisí, který zhoršuje inverzní situaci v Ostravě a jejím okolí, je vedle velkých průmyslových znečišťovatelů a lokálních topenišť také doprava. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy zahájilo v tomto roce provoz ostravského schématu ECOSTARS z programu Intelligent Energy Europe – evropského projektu s dobou trvání tři roky.

Projekt ECOSTARS nabídne spedičním firmám všech velikostí a autobusovým dopravcům v městské i meziměstské dopravě hodnocení vozových parků a rady jejich provozovatelům, jak efektivněji a šetrněji provozovat autodopravu ve vztahu k životnímu prostředí. Hodnocena bude účinnost jednotlivých vozidel, celého vozového parku i provozních procesů ve firmě. Každý provozovatel pak bude certifikován počtem hvězdiček od 1 do 5. Podle výsledků hodnocení poskytne ECOSTARS provozovatelům na míru zdarma doporučení, jak snížit provozní náklady a zvýšit účinnost provozu.

Nyní jsou v rámci českého schématu ECOSTARS připraveni dva vyškolení auditoři pro první zájemce. Na úspěšné firmy čekají první certifikáty pro Českou republiku, které budou oceňovat provozovatele v souladu s mezinárodně nastavenými pravidly. Firmy se sídlem nebo provozem svého vozového parku v ostravském regionu, které v souladu s doporučeními schématu ECOSTARS svůj provoz upraví a vylepší, mohou být po určitém čase znovu přezkoumány a následně oceněny větším počtem hvězdiček.

Ostrava přizvala ke spolupráci zástupce Hospodářské komory MS kraje a regionálního ředitelství ČESMAD Bohemia. Zároveň byl osloven Dopravní podnik Ostrava, a. s. (DPO), se žádostí o prvotní spolupráci a pilotní ověření funkčnosti schématu v českých podmínkách. V tuto chvíli jsou data DPO vyhodnocována. Přihlášky do schématu je možné stáhnout z webu www.ecostars-ostrava.cz, kde je také možnost najít bližší informační materiály, metodické pokyny pro uchazeče i přihlášku pro získání poradenství zdarma.    Jan Smutek, MMO

 

Z Landeku do Koblova na kole

Za osm týdnů se stavbařům podařilo vybudovat 1 720 metrů dlouhou cyklotrasu z hornického muzea Landek Park v Petřkovicích kolem řeky Odry až po Výklopnou ulici v Koblově. Kromě usnadnění průjezdu úpatím vrchu Landeku je výhodou také odklonění pohybu cyklistů z frekventovaného Koblovského mostu na samostatnou stezku. Náklady stavby dosáhly s DPH celkem 6 086 tis. Kč. „V Ostravě dnes máme na 200 kilometrů cyklostezek. Jejich délku chceme v budoucnu zdvojnásobit. Naším cílem je dobudovat pět páteřních úseků v délce 16 km, které povedou kolem Ostravice a Odry a propojí nejlidnatější části města,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Tomáš Sucharda. Nová trasa navazuje na stavbu cyklostezky Odra–Morava–Dunaj v Moravskoslezském kraji a cyklostezek kolem Ostravice do Hrabové. Městské projekty za více než 206 mil. Kč, vč. DPH, mají příslib spolufinancování 85 procent uznatelných nákladů z ROP Moravskoslezsko.        (liv)

 

Silniční obchvat Hrabové

Zastupitelé města schválili na červnové schůzi návrh na vykoupení nemovitostí v Ostravě-Hrabové pro chystanou výstavbu silnice II/478 – Mostní I. Jedná se o čtrnáct nemovitostí, mezi kterými jsou dva domky, zahrady a orná půda. Náklady na výkupy nemovitostí ve výši přes 44 630 tis. Kč budou financovány z externích zdrojů města Ostravy. Moravskoslezský kraj prostřednictvím své správy silnic po ukončení výkupů městu uhradí cenu obvyklou za m2 pod tělesem komunikace a cenu obvyklou podle znaleckého posudku za rodinné domky. „Nový obchvat Hrabové po dokončení odkloní těžkou nákladní dopravu z hustě obydleného území a významně sníží ekologickou zátěž obyvatel tohoto městského obvodu,“ podtrhl náměstek primátora Jiří Hrabina.

Silnice v délce 1,3 km, s předpokládaným zahájením výstavby v roce 2013 a dokončením o rok později, začíná okružní křižovatkou poblíž Místecké a skončí kruhovým objezdem na Paskovské ulici.            (vi)


Strana 10-11

co, kdy, kde ve městě

Začíná 59. sezona JFO

Janáčkova filharmonie Ostrava zahájí 59. sezonu 6. a 7. září koncertem, v němž zazáří houslista Václav Hudeček. Dvořákův Koncert pro housle a orchestr a moll op. 53 a Brahmsova symfonie č. 1. se rozezní pod taktovkou Petra Vronského, který byl šéfdirigentem JFO v letech 2002-2004.

Svatá čtveřice v Gongu

Multifunkční aula Gong v Dolní oblasti Vítkovice se v v pondělí 20. 8. (19) stane místem předpremiéry českého filmu režiséra Jana Hřebejka. Snímek Svatá čtveřice byl natočen podle scénáře Michala Viewegha s herci J. Langmajerem, H. Čermákem, M. Procházkovou, L. Munzarem aj. Informace o vstupenkách na www.ostravainfo.cz.

Přijďte za loutkami

Ostravské Divadlo loutek v nové, loni otevřené přístavbě alternativní scény, připravilo interaktivní výstavu pro děti a rodiče. Jsou tu vystaveny loutky z pohádek. Každou neděli výstavu doprovází pohádkové představení v divadelním amfiteátru zdarma. Výstava trvá do 19. srpna.

Rock Fest za dveřmi

Na dvou otevřených scénách Slezskoostravského hradu se 25. srpna uskuteční Rock Fest s Alešem Brichtou, Vilémem Čokem a dalšími zpěváky a skupinami. Návštěvníky provede Ruda z Ostravy, součástí programu je také motocyklová kaskadérská show. Předprodej vstupenek je na www.ticketportal.cz.

Koncert v Nové Bělé

Občanské sdružení Nová Bělá pořádá 5. ročník koncertu operních árií a duetů „Nová Bělá pod otevřeným nebem“. Letošní bude obohacen o Moravskoslezskou Sinfoniettu. Účinkovat budou Jana Doležílková, Eliška Weissová, Mario Zhang a Jakub Kettner. Koncert se koná 31. srpna od 17 hodin na hřišti TJ Sokol Nová Bělá.

Colores Flamencos

Takový je název festivalu, který se koná od 6. do 12. srpna v Ostravě. Zahrnuje dny španělské gastronomie, kinematografie, taneční workshopy, módní přehlídku ve Foru Nová Karolina i galavečer flamenca. Podrobněji na www.flamencool.cz.

Taneční večery ve St. Bělé

Taneční večery v režii Vladimíra Koždoně pořádá TK Trend 10. a 24. srpna v Katolickém lidovém domě na Junácké 124 ve Staré Bělé. Začátky v 19 hodin.

Zatím prý nerostou

Mykologická poradna slouží houbařům každé pondělí v prostorách Ostravského muzea už od května, vždy od 15 do 16.30 hodin. Odborníci tu poradí každému, kdo z lesa houbařské úlovky přinese.

Svět podle nás

V Galerii Ametyst Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě je až do 31. srpna otevřena pozoruhodná výstava „Svět podle nás“. Obrazová kolekce představuje více než dvacet malířských prací lidí s mentálním postižením, klientů Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Náměty obrazů jsou inspirovány všedním životem, ale také vzdálenými exotickými zeměmi. Na výstavě nechybí ani obrazy mandal vznikajících jako součást arteterapie. Na snímku malba Moniky Horákové s názvem Afrika djambala.

Dům umění nabízí

Ostravská galerie výtvarného umění zve návštěvníky i o prázdninách. Nabízí například sochařská díla Čestmíra Sušky až do 16. září, do té doby pokračuje rovněž výstava s názvem Napříč krajinou s díly Filly, Kupky, Slavíčka, Duši a dalších. Alois Sprušil, první ředitel Jurečkovy galerie, by se letos dožil 140 let. Jemu a Jurečkovi vděčí galerie za budovu Domu umění. Činnost A. Sprušila si lze až do 2. září připomenout v knihovně GVUO.

„Krasavci“ na Černé louce

Praví američtí krasavci – veteráni s obrovskými motory, prostornými sedadly, se spoustou zdobných lišt, křídel, chromu a skla jsou k vidění na Výstavišti Černá louka v Ostravě do 16. září. Výstava s názvem American classic cars je prohlídkou amerických veteránů z let 1950–1980.

Hrad a Strašidelná noc

Strašidelná noc se uskuteční 31. srpna a 1. září na Slezskoostravském hradě, je to akce pro rodiny s dětmi. Hrad bude plný pohádkových a tajemných bytostí, bude také strašidelně vyzdobený. Letos nebudou návštěvníci vedeni průvodci, dostane se tak na více lidí, kteří mohou hrad navštívit.

 

Ředitelka muzea Jiřina Kábrtová: „Sázím na českou hrdost…“

Cesta ke Zlaté bule sicilské

nepřehlédněte

Unikátní výstava pod názvem v titulku byla v Ostravském muzeu otevřena 13. července, trvá až do 12. září. Je to další mimořádná událost v novodobé historii muzea, která, podobně jako loňská výstava o Janu Lucemburském, může být v Ostravě uskutečněna díky špičkové kvalitě výstavních prostor, které Ostravské muzeum pořídilo z evropských peněz. Zlatou bulu vydal Fridrich II. jako potvrzení vnitřní nezávislosti českého státu, upevnila pozici českých panovníků a zvýšila prestiž českého království, letos uplyne 800 let od jejího vydání.

Celkem 47 institucí se podílelo na přípravě výstavy, nechybějí mezi nimi například Archiv Pražského hradu, Knihovna buržoasie z Bernu, archiv a knihovna krakovské kapituly a další věhlasné odborné organizace, nejvíce samozřejmě české. Není proto divu, že na instalaci a vystavení atraktivních předmětů dohlíželi odborní kurýři, některé jsou zapůjčeny jen krátkodobě. Originál Zlaté buly je uložen v Národním archivu, v Ostravě je vystavená dokonalá faksimile, přesto tu nechybí menší originály jako například mince z doby kolem roku 1212, kdy 26. září spatřila Zlatá bula světlo světa jako jeden z nejvýznamnějších dokumentů té doby, nebo některé rukopisy. Národní muzeum v Krakově poprvé pro Českou republiku zapůjčilo korunovační řád Karla IV. Naposledy k vidění je právě v Ostravě také reliéf z opuky, který zapůjčil Pražský hrad, pojištěný je na 7 milionů korun. Přestože doba vzniku Zlaté buly je z dnešního pohledu chudá na zachované artefakty, nabízí výstava dostatek unikátních svědectví té doby a takových hodnot, že si jejich zapůjčení vyžádalo mimořádná bezpečnostní opatření. K výstavě vyjde také katalog. Na otázku naší redakce, zda se výstava dá rozměrem a hodnotou přirovnat loňské o Janu Lucemburském a přitáhne stejné množství návštěvníků, odpověděla ředitelka Ostravského muzea Jiřina Kábrtová: „Hodnota a historický význam zmíněné doby a samotné buly sicilské je unikátní, vývoj českých zemí významně ovlivnila, takže sázím na českou hrdost…“        (ola)

 

Foto: Natáčelo se také v centru Ostravy u kapličky v Husově sadu.

Occamova břitva se zrodila v Ostravě

Televizní studio Ostrava natáčelo v krajském městě během července nový hraný film. Thriller ze současnosti o manželském páru obyčejných čtyřicátníků, kteří se shodou okolností stanou nechtěnými svědky zločinu. Silný a uvěřitelný příběh o svědomí, který by se mohl stát každému z nás. Ústřední manželskou dvojici hrají Ondřej Sokol a Zuzana Stivínová. V dalších rolích uvidíme Norberta Lichého, Vladimíra Polívku, Hynka Čermáka, Martina Stránského, Natálii Drabiščákovou, Ivana Fraňka a další. Podle scénáře Miroslava Sovjáka režíroval Dan Svátek. Occamova břitva je jedním ze základních principů či postupů, na kterých úspěšně staví i současná věda. Jde o princip logické úspornosti, který zdůrazňuje tezi: Pokud pro nějaký jev existuje vícero vysvětlení, je lépe upřednostňovat to nejméně komplikované. V konkrétním případě nového filmu jde o situaci, o jejímž nejvhodnějším řešení budou polemizovat i diváci sami v sobě. Televizní film Occamova břitva má být v programu vysílání na přelomu roku.    (jp)

 

Divadelníci přijdou ‚za námi‘

Společné zahájení divadelní sezony všech ostravských scén a souborů Jdeme za vámi se opět uskuteční v neděli 2. září na Masarykově náměstí v centru Ostravy. Od 16 hodin bude zahájen předprodej vstupenek a předplatného ABEND. V 17 hodin bude program slavnostně otevřen, potom na náměstí propukne pestrý program.

Komorní scéna Aréna, Divadlo Petra Bezruče, Divadlo loutek Ostrava i Národní divadlo moravskoslezské představí ukázky svých nejlepších inscenací, NDM samozřejmě také z operety a muzikálu. Efektní taneční vystoupení mezi fontánami nabídne ve 20.30 baletní soubor NDM, ukázky budou z baletu Zázrak v tichu na hudbu Liszta, Wagnera a Mahlera s uměleckým doprovodným přednesem Jana Fišara.

Další atraktivní událost pro milovníky divadla chystá NDM na 9. září pod názvem Přijďte k nám!. Od 10 do 16 hodin se mohou zájemci podívat do zákulisí Divadla Antonína Dvořáka, na programu jsou poutavé performance pro děti i praktické lekce z muzikálového života, kde se návštěvníci přímo zúčastní opravdových korepeticí, zkoušek, nahrávání atd., mohou se nechat profesionálně nalíčit. Lze se také improvizovaně stát herci či zúčastnit se veřejného tanečního tréninku s šéfem baletu Igorem Vejsadou nebo si vyzkoušet něco z pestré nabídky divadelních kostýmů. Téhož dne se uskuteční slavnostní galavečer k zahájení sezony, kde v ukázkách opět vystoupí všechny soubory NDM.

Ještě předtím v polovině srpna přivítá NDM další z baletních osobností světového formátu – pedagoga Michaela Messerera, který se bude týden věnovat členům ostravského baletního souboru a vyučovat nejnovější baletní trendy.        (k)

 

Mizející Ostrava

Květoslav Kubala je považován za jednoho z nejuznávanějších autorů poválečné reportážní fotografie v celé České republice. Byl u všech mimořádných událostí, které se konaly v Ostravě, ať už to byly vzácné návštěvy, významné společenské, politické, kulturní akce, úspěchy i prohry v milovaném tématu, jímž byl sport. Zachytil okamžiky zániku starých hornických kolonií i zrod nových sídlišť, fotografoval hutníky, horníky v práci i uprostřed zábavy, stařenky i děti v příbězích, které se už nikdy nebudou opakovat. Dvě stě čtyřicet fotografií tohoto dnes již nežijícího autora přináší na 280 stranách nová publikace, kterou vydalo pod názvem Mizející Ostrava výtvarné centrum Chagall. Tato kniha je zároveň nedocenitelným dokumentem o proměnách Ostravy v letech 1945 až 2000 ve všech jejích podobách.             (vk)

 

Vystoupí ,Kabáti‘

Dolní oblast Vítkovic ještě dožívá vzpomínkou na nedávný festival „coloursů“ a už je tu další pecka! Přesně ve stejných místech se bude konat v neděli 12. srpna od 13 hodin 1. ročník festivalu Rocková Ostrava. Hlavní hvězdou na akci, která unikátně propojí hardrock s industriální památkou vysokých pecí, bude rocková ikona, sedminásobný držitel ocenění Český slavík, legendární skupina Kabát. Ostravskou scénu bude reprezentovat osvědčená a stále skvělá skupina Citron. Jako další se představí rockoví matadoři Alkehol nebo skupina Škwor, Segment, Whitesnake revival a další. Mezi špičku české revivalové scény současnosti patří kapela Judas Priest revival, která na Rockové Ostravě rovněž nebude chybět. Více informací o festivalu najdete na www.rockovaostrava.cz.        (vk)

 

Roztančené ulice a náměstí

Už XV. ročník mezinárodního festivalu Folklor bez hranic roztančí ostravské náměstí a ulice od 13. do 17. srpna, pořádá ho občanské sdružení Folklor bez hranic Ostrava spolu se Souborem lidových písní a tanců Hlubina. Spolupořadateli jsou Folklorní sdružení ČR, Folklorní sdružení Ostrava, Komorní scéna Aréna, Lidová konzervatoř a Múzická škola v Ostravě, Středisko volného času Korunka spolu s Domem techniky v Mariánských Horách.

Kromě folklorních souborů a muzik z Ostravy (Hlubina, Hlubinka, Holúbek, Krasničanek, SSPT Heleny Salichové, Ševčík) se festivalu zúčastní folklorní soubory Klas z Kralic na Hané, Ondřejnica – Pozdní sběr ze Staré Vsi nad Ondřejnicí, manželé Pitterovi z Prahy a zahraniční soubory z Cookových ostrovů, Dánska, Chorvatska, Polska a Srbska. V pondělí 13. srpna se bude tančit na Masarykově náměstí v Ostravě, večer zve na slavnostní vystoupení v Janáčkově konzervatoři. V úterý pak soubory vystoupí mimo jiné v Centru pro osoby se zdravotním postiženích Čtyřlístek, v domovech pro seniory a před kulturním domem K-Trio. Na mariánskohorském náměstí mohou ctitelé folkloru zažít vystoupení ve středu 15. srpna a také v klimkovických lázních. Obyvatelé poruby uvidí průvod folklorních souborů a hudby na Hlavní třídě ve čtvrtek 16. srpna, v pátek pak průvod projde centrem Ostravy a závěr festivalu se uskuteční na Slezskoostravském hradě. Více na www.folkorbezhranic.cz.     (g)

Strana 12

Studentka sportovního gymnázia Zuzana Vítečková dělí svůj talent mezi moderní tanec a atletiku

Mistryni světa okouzlil svět muzikálů

o lidech s lidmi

Mít tituly mistryně světa v moderním a akrobatickém tanci, vystupovat v Hollywoodu, tím se nemůže pochlubit leckterá patnáctiletá dívka. Studentka Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových v Ostravě-Zábřehu Zuzana Vítečková takových úspěchů dosáhla. „Zuzka byla od malička pohybově nadaná,“ vzpomíná její maminka Kateřina. „Ve třech letech zvládla kolečkové i zimní brusle, lyže. Řešení pro její hyperaktivitu jsme našli v oddíle sportovní gymnastiky ve Vítkovicích.“

Tvrdá ruská škola

Ve svém věku Zuzanka působila na závodech spíše jako rarita. Bavila ji hlavně prostná. Jako soutěživý typ se vypracovala na solidní úroveň, posbírala mnohá vítězství. Pak chtěla zkusit něco jiného. V první třídě přešla na moderní gymnastiku do Havířova, kde se setkala s ruskými trenérkami Vorochobinovou a Nazarenkovou. Není třeba připomínat, že ruská baletní i gymnastická škola má ve světě prvo­třídní zvuk. Teprve tady si ani ne sedmiletá dívenka uvědomila, že jenom talent ve sportu vlastně v žádném lidském oboru nestačí.

„Tréninky byly hodně tvrdé. Často jsme měly s holkami slzy na krajíčku. Třeba jsme cvičily ve skupině. Stačilo, když jedna z nás udělala cvik špatně, musely jsme ho kolektivně opakovat všechny. Nataša a Irina nesnášely polovičatost, vyžadovaly v tréninku maximální úsilí. Z jejich přípravy těžím dodnes, i když jsem s moderní gymnastikou před rokem skončila,“ přiznává Zuzana Vítečková, členka Tanečního klubu Katlen Ostrava.

Když tančila Kuřátka

Před dvanácti lety začínala paní Vítečková spolu s dalšími maminkami se cvičením s dětmi. Svým 3-4letým členkám souboru říkaly Kuřátka. Premiéru měly na sokolském sletu, postupně se zúčastňovaly domácích i zahraničních soutěží. V roce 2006 vzniklo občanské sdružení Taneční klub Katlen Ostrava, které se v pavilonu E na Černé louce věnuje zejména výuce moderního tance dětí od 3 do 15 let. V současné době se zde připravuje kolem čtyř desítek chlapců a děvčat. Jména jako Kristýna Dluhošová, Markéta Frajkowská, Tereza Dvořáčková, Nikola Šeděnková, Dominika Sládková a další se v minulých letech zapsala mezi vítěze soutěží u nás i v cizině. Nejpilnější sběratelkou pohárů a medailí se stala Zuzana Vítečková, několikanásobná mistryně světa, vítězka Světového tanečního festivalu a dalších soutěží.

„Moderní tanec spojující gymnastiku, akrobacii a balet s hudebním doprovodem je přesně tou disciplínou, která vyhovuje Zuzčinu naturelu,“ podotýká její maminka. „Nejlépe se cítí v showdance a moderndance, je schopna zatančit na moderní i klasickou hudbu. V poslední době si už dělá choreografie sama. Nejen pro sebe, ale i pro další členy souboru. Netančí jen sólo, ale i ve formacích. Letos ve Vídni vyhrála s Xavierem Tarnowskim hlavní cenu šampionátu.“

Zlato z Hollywoodu

Trenérka a závodnice na cestách. Takhle ve dvojici vyrazily poprvé do světa, když bylo Zuzaně deset. A hned do USA! Do New Yorku a Los Angeles na mistrovství světa! Z Hollywoodu přivezly zlato a titul mistryně světa. Úspěchy sklízely také v Rakousku, Itálii, Polsku, Izraeli. S tancem se podívaly k protinožcům do Austrálie. Tam se ostravské školačce splnilo jedno z dětských přání. „V Sydney nás zavedli do safari. Krmila jsem tam klokany, pohladila koalu, měla hada kolem krku. Vloni v izraelském Eilatu se mi zase splnil sen potápět se s delfíny. To jsem si hodně užívala,“ vypráví s rozzářenýma očima. Zvířata jsou vůbec její obrovská vášeň. Ráda zachraňuje zatoulané kočky, takže občas to u Vítečkových připomíná zvěřinec. Když se vyráží na závody, role opatrovnice se ujímá Zuzčina starší sestra Barborka.

Prosadit se ve světě tance vyžaduje všestrannou pohybovou průpravu, v níž nesmí chybět balet. Zuzana dochází na tréninky do Národního divadla moravskoslezského, kde se jí věnuje šéf baletu Igor Vejsada. Před několika lety dokonce koketovala s myšlenkou jít na konzervatoř, ale nakonec se rozhodla pro sportovní gymnázium v Zábřehu. Není prý žádná premiantka, ale studium zvládá. Maminka chápe, že není snadné skloubit vrcholový tanec s přípravou do školy a někdy přimhouří oko. Samozřejmě, škola je na prvním místě.

Balet nebo atletika?

„V září půjdu do kvinty. Teď si naplno užívám prázdnin. Mám klid od učení i tancování. Začínáme ale vymýšlet repertoár na novou sezónu. Ve škole mě docela chytla atletika, kterou dělám v SSK Vítkovice. Trenér Hubáček chce, abych se zaměřila na dálku nebo výšku, kde mám teď výkony na hranici 450 a 140 centimetrů. Mě se ale líbí skok o tyči. Mohla bych v něm využít akrobatickou průpravu,“ kombinuje Zuzka.

Jejich tanečních výkonů si všimli v České televizi, kde před čtyřmi lety přebírala Zlatý oříšek, cenu pro talentované děti. Prosadila se také do výběru mladých sportovců roku Moravskoslezského kraje (2008), stala se Talentem roku 2012 v Asociaci amatérských sportů. Letos v červnu převzala z rukou starosty Karla Sibinského cenu jako významná osobnost obvodu Ostrava-Jih.

Zahrát si v muzikálu!

Patnáctiletá dívka obvykle ještě nemá zcela jasno o své budoucnosti, kam budou směřovat její kroky po maturitě. Určitě by chtěla zúročit léta tvrdé taneční, akrobatické a baletní přípravy. Třeba v oboru choreografie na Hudební akademii múzických umění v Praze. „Miluji muzikály, žádný mi nesmí utéct! Mým snem je si v nějakém zahrát. A taky se prosadit jako tanečnice nebo choreografka v zahraničí,“ dodává s kuráží jejímu věku vlastní Zuzana Vítečková.           Libor Vidlička

Foto: Zuzana Vítečková s poháry, medailemi a diplomy ze světových a domácích soutěží v moderním tanci.  Snímky: archiv Z. Vítečkové


Strana 13

Koupaliště a říční lázně v Zábřehu a Hulvákách

z archivu města

Díky blízkosti tehdy ještě neregulované řeky Odry s četnými zátočinami a vhodným vodním poměrům se Zábřeh a také sousední Hulváky staly v letech první Československé republiky rájem milovníků plavání, slunění a vodních sportů.

Zřízení koupaliště v Zábřehu bylo dílem spolku Družstvo pro stavbu sokolovny v Zábřehu, který byl ustaven v roce 1920. Již následujícího roku byl zakoupen pozemek u řeky Odry o výměře 0,8 hektaru pro zřízení říčních, písečných, vzduchových a slunečních lázní. Lokalitu upravili, oplotili a postavili zde dřevěný pavilon se šatnou a bufetem. Koupaliště bychom hledali v ohbí slepého ramene Odry jihozápadně od ulice Markovy a asi 800 metrů severně od trati dnešní Polanecké spojky.

Výletní restaurace

V roce 1934 odkoupilo město Moravská Ostrava pro zřízení dalších říčních lázní ještě pozemky o výměře 7 hektarů na levém břehu řeky Odry na hranicích se Svinovem nedaleko pískovny a čerpací stanice Vítkovických železáren. Občerstvení v parných dnech koupajícím a výletníkům poskytla nedaleká výletní restaurace U Lazarů s tanečním parketem a restaurace U Korýtka, kterou ve dvacátých letech 20. století otevřel nájemce kavárny Praha v Moravské Ostravě Alois Šeděnka. Restaurace U Lazarů se nacházela severně od Polanecké spojky mezi železničním mostem přes Odru a zahrádkářskou osadou. Restaurace U Korýtka ležela pod lesnatým svahem na jih od Polanecké spojky. Dnes bychom ji hledali na území západně od Petruškovy ulice.

Hulváky: tisíce nadšenců

Stavební povolení pro koupaliště v Hulvákách bylo vydáno 20. června 1929 a 12. května 1930 bylo povoleno jeho užívání. Lázně projektovala a stavěla firma Ing. Alfred Jurnečka, stavitel z Mariánských Hor. K zařízení patřil bazén, brouzdaliště s dětským koutkem a pískovištěm, šatny a vzduchové lázně. Ohřívanou říční vodu z Odry teplou 35 °C dodávalo Vítkovické horní a hutní těžířstvo. Koncesi pro podávání občerstvení na koupališti získal Rudolf Pavlas, vinárník v Mariánských Horách.

Lázně byly poprvé otevřeny 18. května 1930 a zaznamenaly návštěvu 1 525 dospělých a 599 dětí. Následující pondělí za nepříznivého počasí přišlo sice jen šest dospělých, avšak např. 1. června 1930 dosáhla návštěva asi šesti tisíc lidí, z toho 2 400 dětí. Lázně byly projektovány pro návštěvu asi 700-750 osob, maximálně však 3 800 návštěvníků, což si vyžadovalo zaměstnání 21 osob obsluhujícího personálu.

Pro nával Ostravanů ve slunečných dnech, který dalece překračoval kapacitu, muselo být okamžitě přikročeno ke stavebním úpravám, aby byl provoz při takové frekvenci osob vůbec možný. Starosti provozovatelům koupaliště činila i kvalita používané říční vody, neboť si návštěvníci stěžovali, že voda po několika dnech nepříjemně zapáchá. K nápravě došlo v roce 1933, kdy bylo kompletně rekonstruováno a rozšířeno filtrační zařízení.

„Drahé“ vstupné

Předmětem kritiky se stal ceník vstupného: „Studentské lístky neexistují, za 1 Kč jsou jen pro děti do 16 let. Ostatní musí si koupit lístky jen po 3 Kč bez výjimky, ať je to student, který za tentýž peníz může vidět v divadle tři představení, nebo bohatý žid, jejž doveze ke koupališti luxusní auto,“ psal místní tisk.

V roce 1994 prošlo koupaliště rekonstrukcí, avšak o šest let později se kvůli zastaralé strojovně a čerpadlům nepodařilo napustit velký bazén. Od roku 2003 koupaliště není provozováno, pamětníci však o návštěvách ,hulvácké oázy‘ hovoří s nostalgií. Stopy po něm by se daly vypátrat v lesíku na Hulváckém kopci mezi ulicemi 28. října a U Koupaliště.            Antonín Barcuch

Foto: Koupaliště v Hulvákách v 50. letech 20. století.

Říční lázně na řece Odře v Zábřehu ve 30. letech 20. století.


 

Strana 14

aktivní senioři

Tipy na Seniora roku

Město Ostrava vyhlásilo V. ročník ankety Senior roku. Své tipy na rok 2012 (jméno, věk, adresa na území města Ostravy, zdůvodnění nominace, jméno a adresa předkladatele) na mimořádně aktivní a svému okolí prospěšné občany starší 65 let posílejte na: Redakce Ostravské radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava nebo na e-mail gbalcarikova@ostrava.cz do 15. 10. 2012.         (v)

Univerzity pro třetí věk

VŠB – Technická univerzita nabízí seniorům studium na univerzitě třetího věku na hornicko-geologické fakultě. Převážně 2leté programy jsou zaměřeny mj. na obory člověk a životní prostředí, geologie, ekonomie, informatika. Přednášky jsou jednou týdně od konce září, zápisné 700 Kč. Informace na tel. 597 325 392, http://geologie.vsb.cz/GP/u3v/.

Také ekonomická fakulta VŠB nabízí 3leté studium , v němž senioři získají znalosti z ekonomie, managementu podniku a práva, práce na PC, psychologie, zdravovědy. Podmínkou přijetí je věk nad 55 let a ukončené SŠ vzdělání, zápisné na rok je 1 200 Kč. Informace na tel. 597 322 266 a www.ekf.vsb.cz.

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity pořádá pro 60leté a starší občany dvousemestrální kurz univerzity třetího věku „Český jazyk a literatura v minulosti a dnes“. Potrvá 36 hodin, každý druhý čtvrtek v měsíci, začne v září 2012. Informace na tel. 597 094 017, 734 355 862 nebo na filipgoszler@osu.cz.          (g)

 

Zoo Ostrava se těší velké návštěvnosti

Před několika dny přivítala ostravská zoo 250 000. návštěvníka, letos by mohla hranice návštěvnosti dosáhnout půl milionu. Teď o prázdninách, kdy je areál rozkvetlý, je v zoo snad nejkrásněji.

„Těší nás, že se k nám lidé vracejí a opakovaně naši zoologickou zahradu navštěvují. V rámci rozvoje zoo je pro nás pohoda a spokojenost návštěvníků velmi důležitá, takže vedle postupného budování nových a moderních výběhů pro chovaná zvířata klademe velký důraz i na neustálé zlepšování služeb pro naše návštěvníky,“ vysvětluje Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava. V posledních letech tak v areálu přibyly přebalovací koutky pro rodiče s nejmenšími dětmi, toalety včetně těch bezbariérových, vzniklo několik dětských hřišť a desítky interaktivních herních prvků pro děti, pro dospělé pak seniorpark – posilovna pod širým nebem. Vzhledem k rozlehlosti ostravské zoo jsou k dispozici stovky laviček, několik zastřešených odpočinkových míst a lehátek, na kterých mohou návštěvníci načerpat další sílu a energii. Na jaře příštího roku se pak dočkají nového Návštěvnického centra, jehož součástí bude i tolik očekávaná restaurace.

A stále se rodí mláďata, v expozici Na statku v červnu porodily dvě samičky prasete domácího plemene mangalica svá první mláďata. Přibyla první mláďata plameňáků kubánských, ti jsou přímo ve vstupním areálu zoo a pro návštěvníky tak prvním barevným zážitkem. U primátů se těší mláděti mandrila a gibona bělolícího. K novým přírůstkům patří další mláďata ze skupiny přežvýkavých sudokopytníků – mládě tura domácího jerseyského a v pavilonu afrických zvířat pak mládě antilopy losí. Samička žirafy Rothschildovy, která se v ostravské zoologické zahradě narodila 1. května, dostala jméno Radost. Dvě mláďata orlosupů bradatých, která se v únoru vylíhla v ostravské zoologické zahradě, už létají v přírodním parku v italských Alpách.

Areál zoo se v posledních letech změnil k nepoznání, zásluhu na tom má i výsadba okrasných keřů a květin. Jako rarita vyrostla nedávno v zoo houba s názvem květnatec archerův (Anthurus (Clathrus) archeri, na snímku), která svým vzhledem připomíná spíše tropickou rostlinu či mořskou hvězdici. Do Evropy byla zavlečena ve 20. století.         (k)

Foto: Roztomilá jsou všechna mláďata, i selátka…

 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

REBEL

– č. psa 14586. Je to už 13 let starý kříženec středního vzrůstu, do útulku přišel v červnu 2010. Pravděpodobně byl zvyklý na staršího člověka, jak nasvědčuje jeho chování. U rodinného domku na zahrádce se zateplenou boudou by mohl strávit poklidný zbytek života.

ELZA

– č. psa 15944. 3,5letá fenka křížence, dost temperamentní, umí hlídat a ráda běhá. Vhodná pro sportovně založené lidi a potřebuje pevnější ruku. Spíše k mladším lidem na zahradu, kde nebudou malé děti. V útulku od ledna, byla uvázaná u dopravní značky a ponechána osudu.

PÍŠA

– č. psa 16156. Asi tříletý kříženec, který je v útulku letos od března, trvalo mu, než získal důvěru k lidem. Postupně si však cestu k lidem našel a dnes je to veselý, hravý pejsek, vhodný do bytu i na zahrádku. Rád běhá s balónky a určitě by byl vhodný i pro psí sporty.

KALIMERO

– č. psa 16217. Do útulku se dostal jako devítiměsíční štěně z Přívozu, kde byl přivázán i s vybavením u plotu, pán ho opustil. Je milý, hravý, vhodný i k dětem, ale potřebuje základní výchovu, kromě běhání nic neumí. Za trpělivost odmění pána kamarádstvím a láskou.


Strana 15

Baník na prahu těžké sezony

Fotbalisté FC Baník Ostrava mají za sebou úvodní kolo Gambrinus ligy, v němž prohráli v Jablonci 0:2. První domácí zápas se Slavií se nakonec hrál (po naší uzávěrce) přece jen na rekonstruovaných Bazalech, když přesun na městský stadion ve Vítkovicích fotbalová asociace kvůli zahájené opravě zamítla.

Kromě ryze fotbalových starostí kolem přípravy kádru trenéra Radomíra Látala řešili během letní přestávky na Bazalech také otázky současnosti a budoucnosti klubu, který letos slaví 90 let existence. Podle předsedy představenstva FCB Petra Šafarčíka záchrana klubu vstupuje do své další tříleté fáze. Hlavním úkolem na ekonomickém poli je dokončení finanční restrukturalizace, která velí zejména výrazně zredukovat náklady. V praxi to znamená stop nákupu drahých posil. Ligový kádr byl v rámci omezených finančních možností doplněn o některé zkušené hráče (Kaprálik, Mach, Milosavljev aj.), nadále bude spoléhat na stávající kádr a vlastní odchovance. S tím souvisí také snaha navázat na historicky úspěšný model výchovy talentů, včetně výstavby tréninkového centra v ulici 1. máje ve Vítkovicích.

FC Baník spoléhá na pomoc silných partnerů. Město Ostrava podporuje fotbalisty každoročně štědrými dotacemi. Červnové zastupitelstvo schválilo uvolnění 10 milionů korun na rekonstrukci hrací plochy a úpravy zázemí stadionu Bazaly. V letošním roce se sponzorem klubu stala společnost Vítkovice Machinery Group Jana Světlíka. Na Slezské hodně spoléhají také na fanoušky a patrioty, kteří poslali na účet „Zachraňme Baníček“ přes 1,7 mil. Kč.

Diváci si jistě nenechají ujít v sobotu 18. srpna (18) atraktivní duel v němž Baník přivítá exmistra Viktorii Plzeň. Další domácí zápas: 1. 9. (18) Baník-Olomouc (termín se může ještě změnit). Hoši, do toho!          (vi)

Foto: Chorvatský legionář Davor Kukec (v bílém) by měl na podzim patřit k oporám Baníku Ostrava.

 

Olympijské okénko

V Londýně jsou v plném proudy hry XXX. letní olympiády. Ve výpravě českých sportovců bychom tentokrát mohli Ostravany bohužel spočítat na prstech jedné ruky. Barbora Závadová, plavkyně KPS Ostrava, má své disciplíny (400 m polohový závod 15. místo – 4:41,84, 200 m pol. z. 32. místo – 2:17,54) za sebou. Volejbalista VK Ostrava Přemysl  Kubala s kolegou Benešem v době uzávěrky bojovali o postup v turnaji v plážovém volejbalu. V atletice, která začala 3. srpna, budeme držet palce ostravské Sportovkyni roku 2011 Denise Rosolové (dnes USK Praha) na 400 m přek. (finále 8. 8.) a exvítkovickému Jaroslavu Bábovi (dnes Dukla Praha) ve skoku do výšky (finále 7. 8.). Program olympijských her vyvrcholí v neděli 12. srpna slavnostním zakončením.   (liv)

 

Zlato z Ostravy do Švédska

Mistrovství světa v házené žen do 20 let vyvrcholilo 14. července v porubské hale ZS Sareza. Ve finále porazily Švédky děvčata z Francie 29:22 (14:7) a vybojovaly historicky první titul v této věkové kategorii pro kolébku házené. Pohár a medaile vítězkám předal náměstek primátora Ostravy Martin Štěpánek. Česko obsadilo 15. místo z 24 zúčastněných zemí.

Naše reprezentantky se už dříve připravily o možnost sehrát závěr turnaje v Ostravě. V Brně se v zápase o 15. místo vypořádaly bez problému s Kongem 28:18. Pořadí turnaje: 1. Švédsko, 2. Francie, 3. Maďarsko, 4. Srbsko, 5. Rusko, 6. Korea, 7. Polsko, 8. Norsko (obhájkyně titulu), 9. Dánsko, 10. Chorvatsko, 11. Rakousko, 12. Brazílie, 13. Rumunsko, 14. Španělsko, 15. Česko, 16. Kongo, 17. Nizozemsko, 18. Uruguay, 19. Angola, 20. Argentina, 21. Japonsko, 22. Kanada, 23. Tunisko, 24. Kazachstán.

Poruba proti Astrachani

Mistryně ČR házenkářky DHC Sokol Poruba čeká ve 2. kole Poháru EHF Astrachonočka Astrachaň (6. místo v ruské lize). První zápas se hraje v Ostravě 13. nebo 14. 10., odveta 20. nebo 21. 10. v Rusku.       (vi)

Foto: Náměstek primátora Martin Štěpánek předává pohár za druhé místo na MS v házené juniorek kapitánce Francie Marine Dupuisové.

 

město podporuje

VICEMISTRY EVROPY!

Skvělého úspěchu dosáhli mladí stolní tenisté TJ Ostrava na juniorském ME v rakouském Schwechatu. Ondřej Bajger a Tamara Tomanová prohráli až ve finále mixu s německým párem Jost – Soljaová 1:3. Blahopřejeme!

OSTRAVA HOCKEY CUP.

Ve dnech 9.–12. 8. pořádá HC Vítkovice Steel turnaj mladých hokejistů ročníků 1995-96 a mladších Ostrava Hockey Cup. Kromě domácích se na něm představí Salcburk (Rakousko), Linköping (Švédsko), Chomutov a Slovensko do 16 let. Účast ruských klubů CSKA Moskva a Petrohradu zhatily problémy s vízy na straně soupeřů. Vstup je volný.

NADĚJE POD KOŠI.

Oddíl Basket Ostrava (BO!) pořádal 1. letní turnaj v minibasketbalu dívek (r. 2001). Pořadí: 1. Hr. Králové, 2. Tišnov, 3. BO! Dále hrála družstva Olomouc a F-M. Do all stars se dostala Ostravanka Li Ping, které 49 bodů stačilo na titul nejlepší střelkyně. BO! pořádá v srpnu a září nábor dívek roč. 2000–04. Více informací o činnost klubu na www.basketostrava.cz.

O POSTUP NA ME.

Ve dnech 14 až 16. 9. bude hala ZS Sareza v Porubě dějištěm 2. kvalifikačního turnaje o postup na mistrovství Evropy 2013 ve volejbalu mužů. Kromě České republiky startují Rakousko, Chorvatsko a Makedonie.             (vi)

 

U Cementárny pro bruslaře

Stadion pro in line bruslení, určený pro závodní sport i veřejnost, vyroste do června 2014 v městském obvodu Vítkovice. Areál situovaný mezi ulice U Cementárny a Thomayerovu poblíž bývalé krajské nemocnice, na kterém stálo v minulosti hřiště Sokola Hrabůvka, nabídne kromě špičkové dráhy s umělým povrchem víceúčelovou travnatou plochou, hřiště pro street basketbal, dětský sektor, technické a sociální zázemí včetně přístupových komunikací a parkoviště.

„Dráha navržená ve spolupráci s Českým svazem kolečkového bruslení splní normy pro mezinárodní závody. Areál bude moci využívat pro volnočasové aktivity také veřejnost. Začínající i amatérští bruslaři, rodiny s dětmi,“ upřesnil náměstek primátora Martin Štěpánek.

Předpokládané náklady jsou cca 87 mil. Kč s DPH. Počítá se s dotací 85 procent z Integrovaného operačního programu, zbytek uhradí město. Stavba by měla být zahájena v srpnu příštího roku.         (vi)


Strana 16

Colours of ‚Industrial‘

Ze Slezskoostravského hradu a Černé louky, tradičních to kulis Colours of Ostrava, je do průmyslového areálu v Dolní oblasti Vítkovic, co by kamenem dohodil. Změnou místa konání přesto riskla ředitelka kultovního festivalu Zlata Holušová se svým týmem tah hodný hráče pokeru. Výsledek předčil očekávání. Přišlo více než 31 tisíc diváků, kteří překonali dosavadní návštěvnické rekordy. Nezaměnitelná atmosféra industriálního prostředí spjatého více než půldruhého století s výrobou oceli a těžbou uhlí vystavila letošním „barvám“ výtečné hodnocení. Jen málokdo nebyl zvědav na světově proslulé zpěvačky ze zámoří Alanis Morissette, Jannelle Monáe, francouzský objev ZAZ, domácí hvězdy Ivu Bittovou, Lenku Dusilovou. Mimořádné zážitky přinesly koncerty hlasových mágů Bobbyho Mc Ferrina nebo Anthonyho Hegartyho, kterého doprovázela Janáčkova filharmonie. Vděčné publikum potěšily kapely The Flaming Lips, Animal Collective, Mogwai, seskupení Kronos Quartet, české legendy Buty, Mňága a Žďorp a další. Samozřejmě, našly se i chyby. Příliš hrubá struska tu a tam znesnadňovala pohyb, občas každý z nás v areálu trochu bloudil, vystál dlouhé fronty na pivo, žehral na stav toalet. Pořadatelé i hostitelé ze sdružení Dolní oblast Vítkovice slíbili, že dětské nemoci vyléčí a příští rok kritiků ubude. Už se těšíme! Na 12. Colours of Ostrava od 18. do 21. července 2013.       (vi)

 

 

 

 

 

 


titulka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf .


Strana 1
Uvnitř listu

2         Začala modernizace stadionu

3         Změny v Radě města Ostravy

4         Nové požadavky na dopravce

5         I parky je nutné modernizovat

6         Městská policie slaví 20 let

10      Cesta ke Zlaté bule sicilské

12      Tanečnice dobývá svět

 

 

Kvůli rekonstrukci jsou od 5. srpna uzavřeny severní Svinovské mosty

Změny v dopravě a objízdných trasách

Rekonstrukce Svinovských mostů postoupila o hodný kus kupředu. Na přelomu prázdnin končí práce na jižních Svinovských mostech a pracovníci se přemisťují na mosty severní, na nichž bude v následujících měsících rekonstrukce pokračovat. O půlnoci ze soboty 4. 8. na neděli 5. 8. bude ve Svinově převeden silniční provoz na již rekonstruovaný jižní most, ale opět pro individuální automobilovou dopravu jen jedním směrem, tentokrát z Poruby do centra města.

„Společnost UDIMO Ostrava zpracovala stejně jako v první etapě studii řešící optimalizaci vedení objízdných tras pro opačný směr a návrh příslušných dopravních opatření. Uzavírka severních mostů a změny v dopravě budou trvat do jara 2013. Prosíme občany o trpělivost,“ říká náměstek primátora pro dopravu Tomáš Sucharda.
„Apelujeme na ně, aby co možná nejvíce využívali městskou hromadnou dopravu.“

Průjezd přes mosty

Individuální doprava z Poruby do centra bude vedena ve dvou jízdních pruzích po opraveném jižním mostě. Třetí pruh, vytvořený na jižním mostě vodorovným dopravním značením, bude vyhrazen ve směru na Porubu vozidlům hromadné dopravy, IZS, stavby a silniční údržbě. Individuální automobilová doprava ve směru z centra na Porubu a dále na Opavu bude odkloněna na objízdné trasy. Severní mosty budou zcela uzavřeny, řešení přejezdů přes tramvajovou trať bude obdobné jako v první fázi rekonstrukce.

Základní trasa objížďky

Ve směru z centra Ostravy na Opavu bude základní trasa objížďky pro individuální automobilovou dopravu směrována z ul. 28. října po nové přeložce silnice I/56 – Místecká na mimoúrovňovou křižovatku (dále MÚK) s dálnicí D1, po dálnici na MÚK Rudná a dále po silnici I/11 – Rudná, ul. 17. listopadu s odbočením u restaurace Slovan na ul. Opavskou. Objízdná trasa ve směru na Klimkovice bude pokračovat z MÚK Rudná po dálnici na MÚK Klimkovice a sjezdem na silnici II/647. Užití dálnice v úseku MÚK Místecká – MÚK Klimkovice je bez zpoplatnění.

Alternativní trasy

Na objízdných trasách může dojít k výraznému snížení rychlosti a ke vzniku kolon vozidel. Předpokládá se, že stejně jako v první etapě si řada řidičů najde vlastní řešení. Jako alternativní budou ve směru z centra na Opavu nabízeny trasy:

l z ul. 28. října (pravé odbočení z nám. Republiky) na ul. Místecká, dále sjezdem u vysokých pecí na ul. Výstavní a odbočit vpravo u Dolu Jeremenko na I/11 - ul. Rudná směr Opava

l z ul. 28. října (pravé odbočení na křižovatce u Domu energetiky) po ul. Novinářské a dále po II/647 – ul. Mariánskohorská, II/470 – severní spoj na dálnici D 1 a MÚK Rudná

l z ul. 28. října (levé odbočení u Domu energetiky) po ul. Výstavní na I/11 – Rudná

l z ul. 28. října (pravé odbočení na křižovatce u vodárny) na II/647 – ul. Mariánskohorská, II/470 – severní spoj a dále na dálnici D 1 a MÚK Rudná

l z ul. 28. října (levé odbočení na křižovatce u vodárny) na II/647 – ul. Plzeňská a I/11 Rudná, sjezd z dálnice na MÚK Rudná na III/4785 – ul. Polanecká, ul. Bílovecká III/4785 a dále pod Svinovskými mosty na silnici II/479 – ul. Opavská

l sjezd z dálnice na MÚK Rudná na III/4785 – ul. Polanecká a dále po ul. Nad Porubkou s možnostmi ul. Francouzská – Opavská, ul. Porubská – Opavská nebo Hlavní třída – 17. listopadu – Opavská

l sjezd z Rudné na rampu F a dále po ul. Nad Porubkou s výše uvedenými možnostmi

l sjezd z dálnice na MÚK Klimkovice a dále po II/647 – 17. listopadu na ul. Opavskou.

Městská hromadná doprava

V době opravy severního tramvajového mostu bude provoz tramvají opět veden jednokolejně. Umístění dočasné obousměrné tramvajové zastávky „Svinov mosty horní zastávka“, která byla zřízena již pro předchozí etapu rekonstrukce, se změna nedotkne.

V zájmu zlepšení průjezdnosti města a z hlediska bezpečnosti silničního provozu budou od 5. srpna provedena některá dopravní opatření, například změny přednosti v jízdě, změny světelné signalizace apod. Mapku situace otiskujeme na vedlejší straně, více informací a mapky na www.ostrava.cz nebo www.dpo.cz.            (vk)

Foto: Na Svinovských mostech se rýsují první konstrukce budoucího dopravního terminálu.

 

Byty budou k prodeji

Rada města Ostravy udělila 24. července na svém 65. zasedání předběžný souhlas městskému obvodu Poruba k prodeji 23 bytových domů, v nichž je 509 bytových jednotek. Privatizace těchto bytů byla zahájena už v roce 2011 v rámci 2. etapy privatizace v obvodu. Poruba požádala městskou radu o předběžný souhlas s dokončením privatizace bytů už v březnu letošního roku, tehdy však byla kvůli ještě nedokončenému zpracování třetí části koncepce bydlení města Ostrava zamítnuta. Koncepce by měla zahrnovat počty strategického majetku bytového fondu pro obvody i celé město. Stanoví rovněž počty nízkonákladového bydlení v obvodech, pro různé specifické skupiny obyvatel města (senioři, osamělé matky s dětmi, novomanželé, lidé v nouzi apod.).         (vk)

 

Nizozemský ateliér Maxwan dal lokalitě dobrý základ

Studie Černé louky připravena

Útvar hlavního architekta Magistrátu města Ostravy ukončil práce na Územní studii Černé louky. Zakončil tak zhruba roční práci, která stabilizuje urbanistické řešení tohoto významného městského prostoru. Vzniklo z ideové urbanistické soutěže s mezinárodní účastí, jejímž vítězem se stal návrh nizozemského ateliéru Maxwan.

Projekční práce trvaly delší dobu než se původně očekávalo. Důvodem byla nutná reakce studie na změny v území a závěry podrobných analýz připravované koncertní haly. Veškeré kroky, změny i výsledné řešení úřad s ateliérem Maxwan průběžně konzultoval. Např. na základě závěrů vzešlých z posouzení akustických podmínek pro připravovanou koncertní halu muselo město upravit její polohu s ohledem na obavy z vibrací tramvajové tratě. Studie reaguje i na dnes již otevřenou přístavbu loutkového divadla, která v době soutěže byla pouze ve fázi příprav. I přes tyto vyvolané úpravy bylo zachováno původní řešení, které schválilo zastupitelstvo města a které doporučila soutěžní porota k realizaci. Studie bude sloužit ke koordinaci stavebních záměrů města v území tak, aby byly zachovány urbanistické principy vítězného návrhu.       (r)

 

Město je úspěšným žadatelem

Město Ostrava využívá dotací z různých fondů Evropské unie prostřednictvím jednotlivých operačních programů (OP) ČR, finančních mechanismů EHP/Norska, Programu švýcarsko-české spolupráce a dotačních titulů financovaných z ostatních zdrojů mimo Evropskou unii. Od 1. ledna 2007 k datu 15. května 2012 získala Ostrava z těchto dotací celkem 9 562 442 tisíc korun. V některých dotačních titulech byla až stoprocentně úspěšná.

V rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko (ROP), který je zaměřen na zvýšení kvality regionálních komunikací, vytváření příznivých podmínek pro pěší, zlepšení kvality života obyvatel a zvýšení atraktivity regionu pro investory a návštěvníky apod. podala Ostrava k polovině letošního května 49 žádostí o dotaci v celkové požadované výši 2 943 780 tis. Kč. Procento úspěšných žádostí činí 92 % (45 žádostí). Mezi nejvýznamnější počiny, které jsou již realizovány, patří integrovaný plán rozvoje města „Ostrava – Pól rozvoje“, který zahrnuje např. Cyklostezky Ostravice, dále IPRM „Ostrava – Magnet regionu“ s projekty jako již realizovaná Přístavba alternativní scény Divadla loutek Ostrava nebo právě probíhající Revitalizace Komenského sadů.

K dalším významným operačním programům patří Integrovaný operační program (IOP), který se zabývá rozvojem a podporou služeb elektronické veřejné správy nebo národní podporou územního rozvoje. K 15. květnu letošního roku podalo město Ostrava spolu s řízenými a založenými organizacemi 15 žádostí o dotaci v celkové výši dotace 422 945 tis. Kč, žádosti byly 100% úspěšné. Příkladem projektů je například „Budoucnost Vítkovic“ v celkové výši dotace 165,4 mil Kč. V rámci Operačního programu Životní prostředí podala Ostrava k 15. květnu 2012 65 projektů v celkové výši dotace 852 716 tis. Kč. Žádosti byly úspěšné ze 67 %. V operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost bylo do zmíněného termínu podáno 27 žádostí o dotaci v celkové výši 112 329 tis. Kč s úspěšností 70 %. Schválena je rovněž žádost o dotaci v rámci OP Podnikání a inovace na projekt „Multifunkční budova III a IV ve VTP Ostrava“ s výší dotace až 300 mil. Kč.

Kromě již schválených projektů je připravena řada dalších, např. Program švýcarsko-české spolupráce, který je zaměřen na životní prostředí a infrastrukturu. Schválena je žádost na projekt „Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě“ ve výši 80,9 mil. Kč nebo „Výstavba trolejbusových tratí v Ostravě s napojením na terminál Hranečník“ ve výši 70,5 mil. Kč.    (vk)

 

Pozvánka:

Setkání jízdních policií 2012

  1. ročník mezinárodní akce se uskuteční 1. září v areálu jízdárny ve Staré Bělé

 

 


 

Strana 2

Začala modernizace stadionu

Rekonstrukce Městského stadionu ve Vítkovicích začala v polovině července demolicí východních ochozů. Na místě železobetonových stupňů na stání se už brzy začne stavět zastřešená tribuna pro sedící diváky. První etapa modernizace stadionu postaveného v roce 1938 a otevřeného o rok později má být hotova v červnu 2013. Náklady činí 450 mil. Kč.

Počítá se s renovací atletické dráhy a travnaté hrací plochy, výkonnějším umělým osvětlením, světelnou tabulí, kamerovým systémem, špičkovým zázemím pro média. Nové budou pokladny s turnikety, samostatné sektory pro fanoušky hostů, rodiny s dětmi, imobilní diváky s bezbariérovým vstupem apod. Další fáze rekonstrukce, která ještě není rozpracována, se zaměří na ochozy za oběma brankami a zastřešení celého hlediště. Kapacita rekonstruovaného stadionu bude 15 tisíc sedících diváků na zastřešených místech.

„Cílem města Ostravy je udržet tradici vrcholové atletiky a fotbalu. Zásadní přestavba městského stadionu je předpokladem pro pořádání vrcholných mezinárodních akcí v obou sportech v blízké budoucnosti,“ zdůraznil náměstek primátora Martin Štěpánek. Moderní stadion s kvalitnějším zázemím je základní podmínkou pro úspěch kandidatury na mistrovství Evropy družstev v atletice 2014, ale také pro ambice Zlaté tretry prosadit se mezi mítinky Diamantové ligy.     (vi)

Foto: Ochozy ve Vítkovicích dosloužily. Na jejich místě vyroste moderní tribuna k sezení.

 

Atlas životního prostředí

Do konce letošního roku vyjde Atlas životního prostředí města Ostravy, který nahradí Sborník životního prostředí města Ostravy z roku 2006. Přípravou obsahu byl pověřen odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, náklady dosáhnou 500 tisíc korun. Kromě tištěné podoby je pro webové stránky města zpracovávána také elektronická verze.

„Atlas životního prostředí bude obsahovat aktuální údaje o složkách životního prostředí ve městě, vodě, půdě, ovzduší, odpadovém hospodářství, lesnictví, rybářství a dalších tématech,“ konstatuje náměstek primátora pro životní prostředí Dalibor Madej. „Cílem publikace je prezentovat zajímavou formou problematiku životního prostředí ve městě. Na rozdíl od sborníku z roku 2006 bude obsahovat více map, obrázků, tabulek a grafů, doplněných textovými pasážemi. Spolu s již provozovaným specializovaným webem Dýchám pro Ostravu atlas poskytne zájemcům širší spektrum informací z této ostře sledované oblasti,“ dodal náměstek Madej.      (vi)

 

S horníky na Slovensku

V závěru června se v Banské Štiavnici konalo 5. setkání hornických měst a obcí Slovenska, kterého se zúčastnili také představitelé hornického cechu z Ostravy a regionu. Hosté z Ostravska nechyběli ani mezi šesti stovkami účastníků hornického průvodu ulicemi města spolu se Slováky, kolegy z Polska, Maďarska, Rakouska, Německa a Ruska. Medailí ministra Za zachování tradic byl oceněn také člen správní rady Nadace Landek Josef Gavlas. Zkušeností mohou naši zástupci využít při setkání hornických měst v roce 2015 v Ostravě.      (vi)

 

Jak město Ostrava hospodařilo v roce 2011

ze zastupitelstva

Ze zprávy o hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2011, kterou 27. června schválilo zastupitelstvo města, vyplývá, že příjmy města byly plněny na 99,3 % k upravenému rozpočtu, v celkovém objemu představovaly částku 7 847 mil. Kč. Jedná se o příjmy po konsolidaci. Všechny dále uvedené údaje jsou porovnávány k upravenému rozpočtu.

Daňové příjmy k 31. 12. 2011 činily 5 759 mil. Kč (98,1 %). Největší část příjmů tvořily daň z přidané hodnoty v objemu 2 737 mil. Kč, daň z příjmů právnických osob 1 136 mil. Kč a daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1 244 mil. Kč.

Nedaňových příjmů bylo dosaženo v objemu 897 mil. Kč (112,9 %). Kapitálové příjmy byly dosaženy ve výši 115 mil. Kč (69,8 %). Dotace město přijalo ve výši 1 075 mil. Kč (100,3 %). V této oblasti představují největší díl: sociální dávky 644 mil. Kč a souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu 160 mil. Kč.

Celkové výdaje vykázané ve výši 7 484 mil. Kč (92,2 %) jsou očištěny o převody mezi účty. Běžné výdaje činily 6 025 mil. Kč (91,1 %). Výdaje na veřejnou silniční dopravu představují 1 043 mil. Kč. Další významné výdaje: 777 mil. Kč pro městské obvody, 200 mil. Kč na opravy a údržbu komunikací atd. Příspěvkovým organizacím byly poskytnuty neinvestiční příspěvky ve výši 771 mil. Kč. Kapitálové výdaje činily 1 458 mil. Kč (97 % k upravenému rozpočtu). Největší podíl mají investiční dotace: městským obvodům 205 mil. Kč, příspěvkovým organizacím 157 mil. Kč, dalším subjektům včetně obchodních společností s majetkovou účastí města 66 mil. Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 363 mil. Kč. Představuje financování, do kterého jsou zahrnuty prostředky převedené z r. 2010 do investic 2011, zapojení úvěru, uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků a aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity.      (av)

 

aktuálně

Na téma parkování

Výsledkem nedávného setkání primátorů Ostravy a Racibórze Petra Kajnara, Miroslawa Lenka a starosty Poruby Lumíra Palyzy je podpis deklarace ke společnému projektu na téma parkování ve městě Ostrava, městském obvodu Poruba, a ve městě Racibórz. Studie mají analyzovat stav v oblasti statické dopravy a navrhnout řešení. Obě strany preferují výstavbu parkovacích domů a podzemních garáží, prostředky chtějí získat také čerpáním dotací z externích zdrojů. Partneři se dohodli, že připraví projektové žádosti o spolufinancování ze zdrojů OP přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007-2013.             (jk)

 

Žabník stále čeká

V průběhu roku a půl vykoupilo město Ostrava postupně za 17, 2 milionu korun pozemky pro realizaci stavby protipovodňové ochrany lokality Žabník v Ostravě-Koblově proti záplavám z Odry, v listopadu 2011 dostalo veškeré podklady Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které je předalo na Ministerstvo financí ČR. Město však dodnes čeká, až ministerstvo přijme nové směrnice a prováděcí vyhlášku. „Protipovodňová ochrana Žabníku je naše priorita, ale zatím se ze strany ministerstev nic nepohnulo,“ řekl náměstek primátora Dalibor Madej.   (r)

 

Dny NATO se blíží

Podvanácté proběhnou ve dnech 22.-23. září na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově Dny NATO spolu s 3. ročníkem Dnů Vzdušných sil Armády ČR. K hlavním atrakcím by měla patřit vystoupení britských Red Arows, premiéra francouzských bitevníků Mirage, tzv. Ramex Delta, tankování českých gripenů ve vzduchu. K vidění bude na 60 vojenských letounů a další pestrý armádně-bezpečnostní program.             (liv)

 

Neděle v Mar. Horách

Komentovanou prohlídku Marián­ských Hor připravil Ostravský informační servis na neděli 19. 8. (10 a 14 hod.). Průvodce bude čekat na Stojanově nám. (před kostelem). Cena je 80 Kč pro dospělé, 50 Kč pro děti, studenty a seniory. Další termín: 2. 9. Po stopách vůně kávy.


 

Strana 3

Zastupitelé zvolili nové náměstky primátora pro dopravu a investice

Změny v Radě města Ostravy

Zastupitelstvo města Ostravy zvolilo na svém jednání dne 27. června podle rozhodnutí zastupitelského klubu České strany sociálně demokratické (ČSSD) nové členy rady města. Stalo se tak poté, co ze svých funkcí odstoupili čtyři členové rady za ČSSD, a to Aleš Boháč, který zároveň zastával funkci náměstka primátora pro dopravu, dále Jiří Srba, který byl náměstkem primátora pro investice, z postu radních dále odešli Pavel Planka a Miroslav Rojíček.

Zastupitelé nově zvolili do funkce náměstka pro investice Jiřího Hrabinu, do funkce náměstka pro dopravu Tomáše Suchardu, který již byl členem rady. Dále byli do rady města nově zvoleni tři neuvolnění členové rady, a to Dalibor Gříšek, Aleš Koutný a Lumír Palyza.

„K dnešnímu dni dochází k rekonstrukci rady města. Navrhované změny schválil zastupitelský klub ČSSD jednomyslně,“ uvedl v den jednání zastupitelstva primátor města Ostravy Petr Kajnar.

Jiří Hrabina (ČSSD), 47 let, náměstek primátora pro investice a majetek.

Tomáš Sucharda (ČSSD), 30 let, náměstek primátora pro dopravu.

Dalibor Gříšek (ČSSD), 50 let, neuvolněný člen rady.

Aleš Koutný (ČSSD), 49 let, neuvolněný člen rady.

Lumír Palyza (ČSSD), 46 let, neuvolněný člen rady.

 

Ředitelem Janáčkovy filharmonie Jan Žemla

představujeme

Od prvního září letošního roku bude mít Janáčkova filharmonie Ostrava nového ředitele. Na doporučení výběrové komise a podle rozhodnutí rady města se jím stane Jan Žemla (1981), který působil ve Filharmonii Brno, dále rovněž jako člen dramaturgické rady MHF Janáček Brno, pedagog Masarykovy univerzity v Brně, člen redakční rady Opus musicum a člen umělecké rady a dramaturg festivalu Moravský podzim MHF Brno.

„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo vybrat ředitele tohoto významného hudebního tělesa v prvním výběrovém řízení. Jasno jsme měli již v druhém kole, do nějž byli přizváni tři uchazeči ze sedmi z kola prvního. Jana Žemlu jsme radě doporučili jednoznačně,“ přiblížila práci výběrové komise náměstkyně primátora Simona Piperková. Výběrovou komisi vedl primátor Petr Kajnar, dalšími členy byli Simona Piperková, zastupitelka Radana Zapletalová, dočasný zástupce ředitele JFO profesor Jan Hališka, nezávislý odborník Petr Kotík, dále Roman Bělor, ředitel Pražského jara, a David Mareček, ředitel České filharmonie.

„Janáčkova filharmonie vychází z hudebních tradic regionu, jako jediná nese jméno Leoše Janáčka a má obrovský umělecký potenciál. Proto jsem se rozhodl pro ni, ačkoliv jsem měl možnost odejít také do Prahy. Filharmonie by měla mít dvě reálné ambice, a to být moravským orchestrem číslo jedna a zároveň janáčkovským orchestrem číslo jedna v rámci celé Evropy,“ řekl Jan Žemla. Sdělil rovněž, že má své tipy na nového šéfdirigenta, bude je však konzultovat s uměleckou radou i celým orchestrem tak, aby byla tato funkce obsazena do příští koncertní sezóny 2013/14.

Do doby nástupu Jana Žemly do funkce je řízením filharmonie pověřen Jan Hališka.    (vk)

 

Ušetřené peníze na VTP

Vláda ČR schválila použití 205,9 milionu korun na rozšíření Vědecko-technologického parku Ostrava (VTPO) v Pustkovci. Jde o část prostředků, které město Ostrava ušetřilo státu při budování Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov.

Pro další rozvoj VTPO je vyčleněna plocha o rozloze asi 26,5 hektaru. Projekt je rozčleněn do tří etap, realizace první se předpokládá v letech 2013-14. Schválené prostředky budou využity na vybudování technické infrastruktury. Další zdroje této akce tvoří prostředky rozpočtu města Ostravy a správců sítí.

„Záměr rozšíření vědecko-technologického parku považuji za klíčový pro další rozvoj města a kraje. Velmi úzce bude navázán na rozmach VŠB, zejména na projekt superpočítače IT4Innovations,“ konstatoval primátor Petr Kajnar.       (vk)


Strana 4

střípky

PRO VÝUKU A VÝZKUM.

Ostravská univerzita zahájila 18. června v areálu bývalé krajské nemocnice na území obvodu Vítkovice stavbu multidisciplinárního výzkumného centra lékařské fakulty. Dokončení projektu je plánováno na rok 2014, stavba přijde na více než 350 milionů korun. V bývalém porodnickém pavilonu vzniknou nové laboratoře, posluchárny a zázemí pro výzkum a rozvoj lékařských, sociálních a přírodovědných oborů. Rektor OU Jiří Močkoř (na snímku P. Havránka) při této příležitosti zde zasadil dub jako symbol síly a jistoty. Zahájení stavby centra se zúčastnili primátor Petr Kajnar a jeho náměstkyně Simona Piperková.             (ph)

MEDAILE OD MINISTRA.

Ředitelka Archivu města Ostravy Blažena Przybylová převzala 25. června u příležitosti životního jubilea v Národním archivu v Praze od ministra vnitra Jana Kubiceho (na snímku MV) medaili Za zásluhy o české archivnictví. Blažena Przybylová ocenění získala za vedení Archivu města Ostravy, prezentaci jeho aktivit, publikační činnost i za dlouholetou editorskou práci na sbornících Ostrava. Zároveň bylo oceněno také její dřívější působení ve funkci místopředsedkyně České archivní společnosti nebo externí práce na Ostravské univerzitě.       (vk)

POCTY DÁRCŮM KRVE.

Osm desítek žen a mužů bylo 9. července oceněno zlatou plaketou Jana Janského za čtyřicet bezpříspěvkových odběrů krve a krevních derivátů v Krevním centru Fakultní nemocnice v Porubě. Vyznamenání Českého červeného kříže v Nové radnici předal náměstek primátora Jiří Hrabina také Jiřímu Černíkovi (foto L. Vidlička). Náměstek Hrabina vyzvedl nezastupitelnou roli dárců krve při péči o zdraví lidí a záchraně životů. Poděkoval za nezištnost, se kterou přistupují ke svému poslání, a popřál jim hodně sil a zdraví do dalších odběrů. Dárci krve převzali také upomínkové dárky a finanční odměnu města Ostravy.        (vi)

NÁMĚSTCI O DOPRAVĚ.

Nedostatky nového systému Centrálního registru vozidel (CRV), který na začátku července spustilo Ministerstvo dopravy, komplikovaly řadu týdnů život také majitelům motorových vozidel navštěvujících pracoviště odboru dopravně-správních činností ostravského magistrátu. V pondělí 30. července se o zlepšení funkčnosti systému přijel do Ostravy přesvědčit náměstek ministra dopravy Ivo Toman (vlevo na snímku L. Vidličky), který se během dne setkal také s náměstkem primátora pro dopravu Tomášem Suchardou. Oba se shodli na tom, že největší potíže má registr zřejmě již za sebou. Nyní je na ministerstvu dopravy a všech zainteresovaných, aby systém CRV pracoval co nejrychleji a bez chyb ke spokojenosti občanů.          (vk)

 

Nové požadavky na dopravce

živnostenský úřad

V zákoně č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, došlo k 1. červnu 2012 k významné změně, a to v souvislosti s implementací Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vydávají společná pravidla pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě. Tato změna nově upravuje podmínky pro provozování silniční motorové dopravy tzv. velkými vozidly.

Jedná se o vozidla nebo jízdní soupravy o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidla určená pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče. V praxi to znamená, že získání živnostenského oprávnění k provozování silniční motorové dopravy vyžaduje, kromě splnění podmínek stanovených živnostenským zákonem, rovněž doložení nezbytných dokladů a splnění podmínek vyplývajících z nové právní úpravy. Jedná se o:

l podmínku usazení žadatele v ČR,

l prokázání finanční způsobilosti pro řádné zahájení a správu činnosti podniku,

l povinnost provozovat dopravu prostřednictvím odpovědného zástupce, tedy osoby, která je odborně způsobilá, má tzv. dobrou pověst a má k podnikateli skutečnou vazbu.

Nově zaváděné pojmy a povinnosti definuje jak zákon o silniční dopravě, tak Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009. Jejich prokázání je vázáno na konkrétní podmínky žadatele o koncesi.

Změna zákona se promítá rovněž do povinností stávajících dopravců provozujících dopravu velkými vozidly. Jejích povinností je, ve lhůtě do jednoho roku od účinnosti zákona, tedy do 1. 6. 2013, požádat živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit potřebné doklady, kterými prokážou splnění nových podmínek. Nepodání žádosti v zákonem stanovené lhůtě bude mít za následek omezení rozsahu předmětu podnikání na takový druh dopravy, který nové podmínky nevyžaduje.     Soňa Seberová, vedoucí odd. živností MMO

 

Úspory z aukcí? 130 milionů korun!

Před pěti lety začala Ostrava jako první město v ČR provádět centralizovaný nákup elektrické energie prostřednictvím elektronických aukcí. Postupně systém sdružených nákupů (SSN) rozšířila na další komodity, jako jsou telekomunikace, materiál technického zabezpečení, zdravotnický materiál, potraviny či služby.

Organizace města Ostravy, na 180 subjektů, utratí za nákupy ročně 4 miliardy korun. „Naším cílem je evidence veškerých nákupů organizací přes jednotný systém,“ říká primátor Petr Kajnar. „Rozpočet města ale netvoří jen velké objemy. Zdánlivě běžné nákupy například kancelářských potřeb, potravin, čisticích prostředků rozhodují o tom, zda město šetří nebo ne. Chceme zaměstnance našich organizací motivovat, aby nakupovali co nejefektivněji.“ Město proto schválilo motivační systém, který stanovuje odměny pro zaměstnance městských organizací podle toho, zda evidují nákupy přes SSN, nakupují za ceny dosažené v elektronických aukcích. Peníze, které v roce 2011 organizace ušetřily, jim v rozpočtu zůstaly. Jen za první pololetí letošního roku ušetřil magistrát 6,6 mil. Kč, ÚMOb Poruba 1,7 mil. Kč, Domov Slunovrat 1,1 mil. Kč, TS Slezská Ostrava, ZŠ a MŠ Kosmonautů Zábřeh po 322 tis. korun apod.

Podle Vítězslava Grygara, ředitele společnosti eCENTRE, která SSN pro město provozuje, systém značně omezuje korupční prostředí. Jeho názor potvrzuje Petr Kajnar: „K dnešnímu dni dosáhlo město Ostrava touto cestou úspory 130 milionů korun. Pokud by byl systém implementován do státní a veřejné správy, podle kvalifikovaných odhadů by u nás ušetřil až 20 miliard korun ročně.“      (mb)

 

Chceš být užitečný? Buď dobrovolníkem

Hospic sv. Lukáše a Fakultní nemocnice Ostrava hledají dobrovolníky pro poskytování kvalifikované pomoci lidem v závěru života. Dobrovolníci se stanou oporou těžce nemocného člověka, mohou pomoci i rodině. Školení dobrovolníků nabízí Hospic sv. Lukáše v rozsahu 35 hodin teorie a 20 hodin praxe. Setkání zájemců se uskuteční 17. srpna v Hospici sv. Lukáše od 16 hod. Zájemci mohou kontaktovat: Hospic sv. Lukáše, Charvátská 8, Ostrava-Výškovice, Jana Camfrlová, tel: 599 508 505, 731 625 768, e-mail: hospicove.hnuti@charita.cz.       (0)


Strana 5

V Komenského sadech se pracuje na změně vzhledu a funkce některých ploch

I parky vyžadují modernizaci

město investuje

Občané, kteří se rádi procházejí, běhají nebo projíždějí na kole nebo kolečkových bruslích Komenského sady v centru Ostravy, zde už od dubna letošního roku narážejí v některých částech na stavaře. Probíhá zde totiž revitalizace tohoto hezkého a klidného koutu krajského města, která potrvá do června příštího roku.

Proměna území C

Stavbu provádí firma Strabag, investorem je statutární město Ostrava. Práce na projektu revitalizace mají menší časový posun, na konečný termín prací to však zatím nemá vliv. Nejprve byly vytýčeny stávající inženýrské sítě, dodavatel stavby pak zahájil práce v části území C za památníkem Rudé armády. Do parku jsou budovány samostatné sjezdy z ulice Hrušovské a Muglinovské, setkat se můžeme s nově vyrobenými informačními cedulemi. Byla ukončena skrývka ornice pro úpravu modelace území v prostoru nového valu a chodníků.

Jeden z největších sadů

Kromě toho stavbaři navezli podkladní vrstvy, které zhutnili, v části C zabezpečili dřevěnými ohradami ochranu stromů. V této lokalitě a v jižním území parku byly ukončeny rozvody veřejného osvětlení včetně montáže sloupů. V následujícím období pokročí práce na objektu C10 – nový val a na komunikacích v části C, tedy na území u památníku Rudé armády a v části B v jižním území parku.

Revitalizace Komenského sadů je rozsáhlá stavba na velkém území, která se uskutečňuje v několika dílčích etapách. Po přípravě území následuje rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch, veřejné osvětlení, sadové úpravy, pokračovat se bude renovacemi, opravami a novým mobiliářem (lavičky apod.).

Komenského sady patří k nejrozsáhlejším městským parkům v České republice. Mají rozlohu okolo 30 ha a rostou v nich asi 3 tisíce stromů. Projekt revitalizace byl zpracován v letech 2010–2011. Řeší nejnutnější zásahy vyvolané úpravou komunikační sítě a změnou funkcí některých částí.

Financování projektu

Předpokládané náklady projektu, které vycházely z projektové dokumentace, původně činily 53,1 mil. Kč bez DPH. Vysoutěžená cena 23,98 mil. bez DPH (28,78 mil. Kč s DPH) tedy znamená úsporu proti předpokladu 54,8 % z původní částky. Předpokládané spolufinancování EU představuje částku až 24,5 mil. Kč s DPH. Podrobnější informace o projektu, historii a současnosti sadů najdete na webových stránkách města www.ostrava.cz.      (vk)

Foto: V téměř stoletých Komenského sadech, 30hektarové zelené oáze v centru Ostravy, probíhá zásadní rekonstrukce.     Foto: Libor Vidlička

 

Sběrné dvory kvalitnější

Koncem června byly uzavřeny tři nevyhovující, menší sběrné dvory v Ostravě – v Michálkovicích, Hošťálkovicích a Vítkovicích, které byly málo využívané a nebylo možné je rozšířit tak, aby vyhovovaly novým požadavkům. Ještě letos by měly být vybudovány dva nové sběrné dvory v Zábřehu a v Kunčicích, svou rozlohou a vybavením budou vyhovovat současným potřebám moderního sběrného dvora. V plánu na další období je i sloučení dvou sběrných dvorů v městském obvodu Radvanice a Bartovice, už je vybráno i nové místo.

Odpadová společnost OZO Ostrava vypracovala novou koncepci sběrných dvorů. „Prvním krokem bylo v loňském roce sloučení dvou menších a nevyhovujících sběrných dvorů v Porubě a Svinově do jednoho velkého, vybudovaného na okraji průmyslové zóny Nad Porubkou,“ říká ředitel OZO Karel Belda. „Cílem všech těchto opatření je zvýšit komfort a bezpečnost pro občany v daných službách a také zajistit roztřídění odpadu přímo ve sběrných dvorech, zlepšit logistiku svozu a snížit celkové náklady na provoz dvorů,“ dodal.

Obyvatelé Michálkovic mají po zrušení původního sběrného dvora k dispozici nedaleký dvůr ve Slezské Ostravě, zbývající dva městské obvody se rozhodly zachovat v místě stávajících sběrných dvorů prostor pro přistavení velkoobjemových kontejnerů a odkládání objemného odpadu. S ostatními odpady pak mohou občané do některého ze zbývajících třinácti sběrných dvorů na území města. V současné době se staví nový sběrný dvůr v Zábřehu, na podzim v OZO připravují vybudování sběrného dvora v Kunčicích. I zde půjde především o rozšíření plochy i nabídky služeb.   (ka)

 

Zemřel generál Robert Matula

V kanadském městě Victoria zemřel 12. června po dlouhé a těžké nemoci ve věku 92 let brigádní generál Robert Matula, rodák z Radvanic. Za druhé světové byl vojákem čs. pozemních jednotek ve Velké Británii. V září 1944 seskočil jako výsadkář a člen skupiny Wolfram do Beskyd v okupovaném protektorátu. Po únoru 1948 byl donucen opustit svou vlast, nejprve žil ve Velké Británii, později v Kanadě. K rodné Ostravě a jejím obyvatelům si udržoval vřelý vztah. Českou republiku naposledy navštívil v roce 1999, další cesty mu nedovolila nemoc. Generál Robert Matula byl v roce 2006 jmenován čestným občanem města Ostravy. Primátor Petr Kajnar vyjádřil hlubokou soustrast rodině a příbuzným zesnulého, jeho přátelům a známým. „Vážíme si toho, co Robert Matula vykonal pro náš národ, naši vlast. Ostrava na svého slavného rodáka nikdy nezapomene!“ dodal primátor.    (vi)

 

Ortopedie přemístěna, ‚kožní‘ zmizelo

Zachování komfortu léčby pro hospitalizované pacienty je důvodem dočasného přemístění lůžkové části ortopedického oddělení v Městské nemocnici Ostrava. V pavilonu „A“, kde se nacházejí ortopedická lůžka, totiž probíhají stavební práce na novém oddělení hemodialýzy a centrální sterilizace. Ortopedická lůžka tak jsou dočasně přemístěna na chirurgii „B“ a internu „E“.

Přízemí a první patro pavilonu „A“ je v těchto dnech stavební firmou přebudováváno pro potřeby hemodialýzy a centrální sterilizace. Ve druhém patře budovy se pak nachází lůžková část ortopedie. Vzhledem k tomu, že práce jsou hlučnější, než se původně předpokládalo, došlo k jejich přerušení a znovu zahájeny byly až po přestěhování lůžkové části ortopedie, která se bez komplikací uskutečnila 2. července. Lůžkové oddělení ortopedie tak nyní dočasně využívá prostory na oddělení chirurgie a kardiologie. Podle toho je upraven orientační plán v areálu nemocnice. Lůžková část ortopedie bude přemístěna zhruba tři měsíce, pak se vrátí do původních prostor.

Z areálu městské nemocnice definitivně zmizela stará budova kdysi kožního oddělení. Více než 18 let už byla nevyužitá a rekonstrukce nebyla technicky ani ekonomicky možná.         (jm)


Strana 6

Oslavy založení Městské policie Ostrava na Slezskoostravském hradě

Dvacet let ve službě občanům

jubileum

Letos je tomu dvacet let, co byla v Ostravě založena městská policie. Poslední červnovou sobotu si tuto událost připomněli na Slezskoostravském hradě nejen ostravští strážníci, ale také veřejnost při bohatém programu, který reprezentoval různé druhy činnosti Městské policie Ostrava (MPO).

Za město Ostrava se akce zúčastnil náměstek primátora Dalibor Madej, který společně s ředitelem MPO Zdeňkem Harazimem a ředitelem Policie ČR Krajského ředitelství MS kraje Tomášem Tuhým předal strážníkům zvláštní ocenění Stužku za věrnost. Za dvacet let působení ve službě získalo stužku 76 strážníků, přímo na hradě ji převzalo 46 mužů a žen. Dalších 47 strážníků převzalo na místě stužku za deset let ve službě, i tady bylo oceněných celkem 76.

V úvodu akce Zdeněk Harazim připomněl nelehké začátky městské policie i významný milník, jímž bylo vytvoření nové koncepce, která vynesla ostravskou městskou policii na špici v rámci celé ČR. Dnes je její úloha nezastupitelná při zajišťování ochrany a bezpečnosti osob a jejich majetku, dodržování obecně závazných vyhlášek, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a dalších činnostech.

Náměstek primátora Dalibor Madej k výročí řekl: „Blahopřeji jménem vedení města Ostravy všem oceněným, celé městské policii a přeji všem hodně úspěchů v jejich nelehké práci. Jsem rád, že také občany je ostravská městská policie vnímána kladně. Oceňujeme její snahu o zvýšení bezpečnosti v našem městě.“

Zdeněk Harazim předal rovněž medaile k 20. výročí založení Městské policie Ostrava některým osobnostem jako poděkování za práci při rozvoji a budování městské policie. Již dříve toto ocenění převzal také primátor Petr Kajnar.

Veřejnosti se městská policie na hradě představila ukázkami výcviku služebních koní, činnosti kynologů-záchranářů, práce se služebními psy apod. Součástí programu byla kulturní vystoupení, atrakce a soutěže pro děti. (vk)

Foto: Náměstek primátora Dalibor Madej předává strážníkům ocenění Stužka za věrnost.

 

Děti jako řidiči

Městská policie Ostrava zve širokou veřejnost na dětské dopravní hřiště v Orebitské ulici v Přívoze, kde se 29. 8. uskuteční další zajímavá akce pro děti. Od 13 do 18.30 hodin připravují strážníci pro děti od 3 do 15 let procvičování znalostí ze zdravovědy, ale i dopravních znalostí a jízdních dovedností. Děti ve věku 3–6 let musejí být v doprovodu osoby starší 18 let. Dětem, které nemají vlastní kolo či jiný „dopravní prostředek“, lze vše zapůjčit.           (d)

 

Zachránila život kolegovi

Strážnice Městské policie Ostrava (MPO) Margareta Nosková převzala z rukou primátora Petra Kajnara stužku Za záchranu života. Svou pohotovost prokázala letos v březnu, kdy během policejní akce poskytla první pomoc strážníkovi městské policie z Opavy. Ten náhle upadl do bezvědomí, došlo u něj k zástavě dechu a srdeční činnosti. Strážnice zahájením nepřímé srdeční masáže docílila obnovení základních životních funkcí a výrazně přispěla k záchraně života svého kolegy. Její zásah označil lékař ostravské záchranky Roman Gregoř za vysoce profesionální.

Margareta Nosková, maminka dvou dcer, pracuje u ostravské městské policie od roku 1992, tedy od počátku její existence, působila v několika odděleních, zejména na úseku prevence. Stala se jedenáctým příslušníkem MPO oceněným stužkou Za záchranu života.      (vi)

 

Koně i jezdci už jsou nedočkaví

Jubilejní XV. mezinárodní Setkání jízdních policií se letos uskuteční v sobotu 1. září v jezdeckém areálu TJ Baník Ostrava ve Staré Bělé. Oficiální program začne ve 12.30 hod. slavnostním nástupem jízdních policií, záštitu nad setkáním převzal primátor Petr Kajnar.

Do Staré Bělé se událost vrací z Komenského sadů v Ostravě, ty právě procházejí náročnou úpravou, a tak je vzhledem k plánovaným pracím a zajištění bezpečnosti účastníků i návštěvníků v sadech nutné pořádat závod v prostředí, které se v minulosti již mnohokrát osvědčilo. Účast už potvrdily týmy jízdních policií z Německa, Maďarska, Slovenska, Polska a samozřejmě České republiky. Jako hosté, bez účasti v soutěžích, se rovněž mají dostavit zástupci z Belgického království. Ostravská každoroční soutěž týmů policistů na koních získala za patnáct let existence dobrou pověst i prestiž, zájem zahraničních účastníků se po letech stagnace kvůli ekonomické krizi opět zvýšil.

Týmy policistů na koních budou soutěžit ve skocích, policejním parkuru a dalších disciplínách. Vstup na akci je zdarma.             (k)

 

stalo se

CHVÁLA KAMERÁM.

Strážníci městské policie dopadli 38letou ženu, která v Přívoze okradla muže o mobilní telefon. Poškozený to nahlásil na služebně. Podezřelou se podařilo najít pomocí kamerového systému před nádražím, okradený občan ženu na monitoru identifikoval. Záznam z kamer také prozradil, že zlodějka pak zamířila k nedaleké herně, kde ji strážníci zadrželi, mobil měla dosud u sebe. Žena byla předána policistům.

SRAZIL CHODCE.

Dvou hádajících se mužů nad ležící ženou si všimli strážníci při pochůzce v Nové Vsi. Muži zákona zraněnou ošetřili a chtěli se dozvědět podrobnosti. Vyšlo najevo, že 60letá žena se spolu se svým 39letým synem vracela domů a zezadu do nich narazil cyklista. Ten tvrdil, že ženu s mužem na cestě přehlédl. Vrávoravý postoj, špatná artikulace a alkoholový závan z dechu ho však usvědčily, že na kolo usedl pod vlivem alkoholu. Přivolaným policistům cyklista tvrdil, že na kole nejel, ale pouze ho vedl. Okolnosti události se šetří.

DOPADLI SPREJERY.

Tři 16leté mladíky, kteří ve Vítkovicích popsali fixem sloup trolejí elektrického vedení, rozvodnou skříň a skleněnou protihlukovou bariéru podél silnice, dopadli městští strážníci. Dva z mladíků se hájili, že jenom hlídali. Vyšlo totiž najevo, že si v současné době odpykávají trest za poškozování cizí věci s podmíněným odkladem, který jim byl letos uložen soudem. Třetí mladík se k činu doznal a také autorství několika dalších nápisů doznal. U dvou „hlídajících“ mladíků našli strážníci v kapsách barevné fixy, třetí je odhodil krátce před zadržením do trávy, kde byly později nalezeny. Všichni tři byli předáni policistům.

LOUPIL V TRAFOSTANICI.

Strážníci městské policie zadrželi 18letého muže, který se v Přívoze vloupal do objektu trafostanice dopravního podniku a odcizil tam kovový materiál. Dopadli ho ve chvíli, kdy vyvážel vozík naložený několika metry smotaných kabelů. Při vloupání navíc poškodil dveře. Zadrženého mladíka strážníci předali přivolaným policistům.


Strana 7

Centrum města se dále rozrůstá, přibudou nové aktivity, změní se doprava tramvají i trolejbusů

Na letní olympiádu i do Nové Karoliny

proměny města

Od 22. března, kdy bylo obchodní a zábavní centrum Forum Nová Karolina ve středu Ostravy otevřeno, prošly prostorami desetitisíce lidí. Téměř vždy je plno v restauracích a dalších stravovacích zařízeních, o prázdninách průměrná návštěvnost klesla. Během jara průzkum ukázal, že plná třetina návštěvníků centra přichází a odchází přes novou lávku vedoucí na autobusové nádraží. Administrativní objekt Nova Karolina Park přímo u ulice 28. října je před dokončením, bytové domy už nabízejí bydlení.

Přeměna Trojhalí začíná

Od léta do léta má trvat přeměna památkově chráněného Trojhalí na multifunkční halu podle projektu architekta Josefa Pleskota. Projekt původně počítal s náklady kolem 300 milionů korun, výběrové řízení na dodavatele stavby snížilo náklady na přibližně 149 milionů, převážná část peněz bude financována z EU. Příští rok o prázdninách se Trojhalí otevře návštěvníkům sportovních akcí, výstav, trhů či koncertů. V zimě bude možné část proměnit také na kluziště.

Výluka tramvají

Výstavba nových tramvajových zastávek přímo u Nové Karoliny dočasně autům uzavřela úsek ulice 28. října od křižovatky s Poděbradovou ulicí po křižovatku u obchodního domu Ostravica, má být zprůjezdněna 1. října, kdy zastávky začnou fungovat. Také tramvaje přestaly v daném úseku jezdit, ale jen od 27. července do 17. srpna, tramvaje jsou dočasně nahrazeny autobusovou dopravou z Náměstí Republiky, resp. z ul. Vítkovické, přes Frýdlantské mosty přes Novou Karolinu k Domu umění s možností přestupu na tramvaj na zastávce Elektra (podrobnosti na www.ostrava.cz). V pololetí příštího roku má do nové čtvrti vést také prodloužená trolejbusová linka.

Co bude dál?

Společnost Multi Development pracuje na přípravě 2. etapy výstavby čtvrti Nová Karolina, která by měla pokračovat směrem k řece Ostravici tak, aby nové objekty nezastínily výhled na panorama Beskyd a Dolní oblasti Vítkovic, která má být se čtvrtí Nová Karolina posléze propojena.

Forum Nová Karolina se stalo jedním z rušných míst, která se připojila k festivalu Colours of Ostrava v rámci Festivalu v ulicích, pravidelně se tu pořádají kulturní akce. Každé sobotní odpoledne se tu například koná hudební matiné jako živý doprovodný program, od 12. srpna zde vystoupí světové taneční ikony festivalu Colores flamenco. Otevřelo se další obchodní místo – Sushi Point, do konce letošního roku přibude ve Foru obchod P&C s módou světových značek. Během letních olympijských her nabízí Forum Nová Karolina 25metrovou obrazovku, která denně zprostředkuje přenosy nejatraktivnějších sportovních klání.     (g)

Foto: Výstavba tramvajových zastávek u Nové Karoliny si do 17. srpna vyžádá výluku tramvajové dopravy. Celá stavba má být hotova do 30. září 2012.

 

Pomozte potřebným lidem

Charita Ostrava spolu s Diakonií Broumov pořádá opět humanitární sbírku „Nepotřebné věci potřebných lidem“. V úterý 4. září lze na nákladní nádraží ČD Cargo v Ostravě-Přívoze přivézt do pytlů či tašek zabalené – oblečení, lůžkoviny, látky, domácí potřeby, přikrývky, obuv, hračky či prostředky na úklid bytů (pro Ukrajinu). Nepřijímají se elektrospotřebiče, nábytek, kola, kočárky či znečištěný textil. Věci, které dále charitní organizace třídí a určují, kam poputují, budou přijímány od 9 do 18 hodin.       (r)

 

Humanitární týden

Charita sv. Alexandra pořádala ve dnech 9. až 12. července mezinárodní humanitární týden na pomoc organizacím, které působí v sociálních službách. Deset pracovníků z Mexika, Brazílie, Maroka, Indie, Číny a dalších zemí se aktivně zapojilo do venkovních úprav objektů, kde jsou provozovány chráněné dílny a chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením. „Spolupodíleli se na výstavbě oplocení, parkovacích ploch, chodníků a podobně,“ řekl s poděkováním ředitel Charity sv. Alexandra Pavel Folta. Materiální a technickou pomoc poskytla při realizaci této akce společnost ArcelorMittal Ostrava.             (v)

 

Projekt odstavných krytých stání pro cyklisty

Zapojte se do ankety!

Ostrava buduje kvalitní síť cyklostezek tak, aby propojila nejlidnatější části města mezi sebou. Součástí cyklostezek by se měly rovněž stát služby pro cyklisty, například odstavná krytá stání, která budou monitorována kamerami městské policie.

Před zahájením výstavby chce zpracovatel koncepce rozvoje cyklistické dopravy města Ostravy, jímž je město Ostrava a DHV CR, spol. s r. o., kancelář Ostrava, znát názory občanů na tato stání, na jejich umístění a četnost, případné další podněty. Připravili jsme proto dotazník, který je zveřejněn na webových stránkách města Ostravy www.ostrava.cz.

Po vyhodnocení ankety se začne připravovat pilotní projekt, do něhož budou zahrnuta tři stání, která občané vyberou jako nejžádanější. S jejich realizací se počítá na jaře příštího roku. Na anketu lze odpovědět na internetových stránkách v dotazníku, zasláním odpovědi na internetovou adresu martin.krejci@dhv.com, poštou lze odpovědi zaslat na odbor dopravy Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava. Písemnou odpověď lze odevzdat také na podatelně magistrátu.       (vk)

 

Nejvíce chutnala ‚kozí brada‘

Armáda spásy v Ostravě pořádala 2. ročník soutěže Polévka je grunt. Pomocí polévky, symbolu pomoci potřebným, představila své dvacetileté působení v krajském městě. V Centru sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi na ul. Gen. Píky na Fifejdách soutěžily týmy magistrátu, krajského úřadu, starostů ostravských obvodů, Nadace OKD a kuchyní Armády spásy.

Podle vedoucí centra Marcely Stryjové měla porota těžký úkol určit pořadí. Nakonec vyhrál tým senátora a starosty Slezské Ostravy Antonína Maštalíře s tradiční havířskou polévkou Kozí brada (podobná zelňačce). „Velmi si ceníme toho, že do soutěže se aktivně zapojili také náměstek primátora Martin Štěpánek s manželkou, starostka Mariánských Hor a Hulvák Liana Janáčková a další osobnosti. Uznání patří porotě sestavené z kuchařů hotelů Mamaison Imperial, Mercure a Jan Maria,“ uzavírá Stryjová.         (pv)


Strana 8

Pro ekologické dopravce

životní prostředí

Jedním z místních zdrojů emisí, který zhoršuje inverzní situaci v Ostravě a jejím okolí, je vedle velkých průmyslových znečišťovatelů a lokálních topenišť také doprava. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy zahájilo v tomto roce provoz ostravského schématu ECOSTARS z programu Intelligent Energy Europe – evropského projektu s dobou trvání tři roky.

Projekt ECOSTARS nabídne spedičním firmám všech velikostí a autobusovým dopravcům v městské i meziměstské dopravě hodnocení vozových parků a rady jejich provozovatelům, jak efektivněji a šetrněji provozovat autodopravu ve vztahu k životnímu prostředí. Hodnocena bude účinnost jednotlivých vozidel, celého vozového parku i provozních procesů ve firmě. Každý provozovatel pak bude certifikován počtem hvězdiček od 1 do 5. Podle výsledků hodnocení poskytne ECOSTARS provozovatelům na míru zdarma doporučení, jak snížit provozní náklady a zvýšit účinnost provozu.

Nyní jsou v rámci českého schématu ECOSTARS připraveni dva vyškolení auditoři pro první zájemce. Na úspěšné firmy čekají první certifikáty pro Českou republiku, které budou oceňovat provozovatele v souladu s mezinárodně nastavenými pravidly. Firmy se sídlem nebo provozem svého vozového parku v ostravském regionu, které v souladu s doporučeními schématu ECOSTARS svůj provoz upraví a vylepší, mohou být po určitém čase znovu přezkoumány a následně oceněny větším počtem hvězdiček.

Ostrava přizvala ke spolupráci zástupce Hospodářské komory MS kraje a regionálního ředitelství ČESMAD Bohemia. Zároveň byl osloven Dopravní podnik Ostrava, a. s. (DPO), se žádostí o prvotní spolupráci a pilotní ověření funkčnosti schématu v českých podmínkách. V tuto chvíli jsou data DPO vyhodnocována. Přihlášky do schématu je možné stáhnout z webu www.ecostars-ostrava.cz, kde je také možnost najít bližší informační materiály, metodické pokyny pro uchazeče i přihlášku pro získání poradenství zdarma.    Jan Smutek, MMO

 

Z Landeku do Koblova na kole

Za osm týdnů se stavbařům podařilo vybudovat 1 720 metrů dlouhou cyklotrasu z hornického muzea Landek Park v Petřkovicích kolem řeky Odry až po Výklopnou ulici v Koblově. Kromě usnadnění průjezdu úpatím vrchu Landeku je výhodou také odklonění pohybu cyklistů z frekventovaného Koblovského mostu na samostatnou stezku. Náklady stavby dosáhly s DPH celkem 6 086 tis. Kč. „V Ostravě dnes máme na 200 kilometrů cyklostezek. Jejich délku chceme v budoucnu zdvojnásobit. Naším cílem je dobudovat pět páteřních úseků v délce 16 km, které povedou kolem Ostravice a Odry a propojí nejlidnatější části města,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Tomáš Sucharda. Nová trasa navazuje na stavbu cyklostezky Odra–Morava–Dunaj v Moravskoslezském kraji a cyklostezek kolem Ostravice do Hrabové. Městské projekty za více než 206 mil. Kč, vč. DPH, mají příslib spolufinancování 85 procent uznatelných nákladů z ROP Moravskoslezsko.        (liv)

 

Silniční obchvat Hrabové

Zastupitelé města schválili na červnové schůzi návrh na vykoupení nemovitostí v Ostravě-Hrabové pro chystanou výstavbu silnice II/478 – Mostní I. Jedná se o čtrnáct nemovitostí, mezi kterými jsou dva domky, zahrady a orná půda. Náklady na výkupy nemovitostí ve výši přes 44 630 tis. Kč budou financovány z externích zdrojů města Ostravy. Moravskoslezský kraj prostřednictvím své správy silnic po ukončení výkupů městu uhradí cenu obvyklou za m2 pod tělesem komunikace a cenu obvyklou podle znaleckého posudku za rodinné domky. „Nový obchvat Hrabové po dokončení odkloní těžkou nákladní dopravu z hustě obydleného území a významně sníží ekologickou zátěž obyvatel tohoto městského obvodu,“ podtrhl náměstek primátora Jiří Hrabina.

Silnice v délce 1,3 km, s předpokládaným zahájením výstavby v roce 2013 a dokončením o rok později, začíná okružní křižovatkou poblíž Místecké a skončí kruhovým objezdem na Paskovské ulici.            (vi)


Strana 10-11

co, kdy, kde ve městě

Začíná 59. sezona JFO

Janáčkova filharmonie Ostrava zahájí 59. sezonu 6. a 7. září koncertem, v němž zazáří houslista Václav Hudeček. Dvořákův Koncert pro housle a orchestr a moll op. 53 a Brahmsova symfonie č. 1. se rozezní pod taktovkou Petra Vronského, který byl šéfdirigentem JFO v letech 2002-2004.

Svatá čtveřice v Gongu

Multifunkční aula Gong v Dolní oblasti Vítkovice se v v pondělí 20. 8. (19) stane místem předpremiéry českého filmu režiséra Jana Hřebejka. Snímek Svatá čtveřice byl natočen podle scénáře Michala Viewegha s herci J. Langmajerem, H. Čermákem, M. Procházkovou, L. Munzarem aj. Informace o vstupenkách na www.ostravainfo.cz.

Přijďte za loutkami

Ostravské Divadlo loutek v nové, loni otevřené přístavbě alternativní scény, připravilo interaktivní výstavu pro děti a rodiče. Jsou tu vystaveny loutky z pohádek. Každou neděli výstavu doprovází pohádkové představení v divadelním amfiteátru zdarma. Výstava trvá do 19. srpna.

Rock Fest za dveřmi

Na dvou otevřených scénách Slezskoostravského hradu se 25. srpna uskuteční Rock Fest s Alešem Brichtou, Vilémem Čokem a dalšími zpěváky a skupinami. Návštěvníky provede Ruda z Ostravy, součástí programu je také motocyklová kaskadérská show. Předprodej vstupenek je na www.ticketportal.cz.

Koncert v Nové Bělé

Občanské sdružení Nová Bělá pořádá 5. ročník koncertu operních árií a duetů „Nová Bělá pod otevřeným nebem“. Letošní bude obohacen o Moravskoslezskou Sinfoniettu. Účinkovat budou Jana Doležílková, Eliška Weissová, Mario Zhang a Jakub Kettner. Koncert se koná 31. srpna od 17 hodin na hřišti TJ Sokol Nová Bělá.

Colores Flamencos

Takový je název festivalu, který se koná od 6. do 12. srpna v Ostravě. Zahrnuje dny španělské gastronomie, kinematografie, taneční workshopy, módní přehlídku ve Foru Nová Karolina i galavečer flamenca. Podrobněji na www.flamencool.cz.

Taneční večery ve St. Bělé

Taneční večery v režii Vladimíra Koždoně pořádá TK Trend 10. a 24. srpna v Katolickém lidovém domě na Junácké 124 ve Staré Bělé. Začátky v 19 hodin.

Zatím prý nerostou

Mykologická poradna slouží houbařům každé pondělí v prostorách Ostravského muzea už od května, vždy od 15 do 16.30 hodin. Odborníci tu poradí každému, kdo z lesa houbařské úlovky přinese.

Svět podle nás

V Galerii Ametyst Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě je až do 31. srpna otevřena pozoruhodná výstava „Svět podle nás“. Obrazová kolekce představuje více než dvacet malířských prací lidí s mentálním postižením, klientů Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Náměty obrazů jsou inspirovány všedním životem, ale také vzdálenými exotickými zeměmi. Na výstavě nechybí ani obrazy mandal vznikajících jako součást arteterapie. Na snímku malba Moniky Horákové s názvem Afrika djambala.

Dům umění nabízí

Ostravská galerie výtvarného umění zve návštěvníky i o prázdninách. Nabízí například sochařská díla Čestmíra Sušky až do 16. září, do té doby pokračuje rovněž výstava s názvem Napříč krajinou s díly Filly, Kupky, Slavíčka, Duši a dalších. Alois Sprušil, první ředitel Jurečkovy galerie, by se letos dožil 140 let. Jemu a Jurečkovi vděčí galerie za budovu Domu umění. Činnost A. Sprušila si lze až do 2. září připomenout v knihovně GVUO.

„Krasavci“ na Černé louce

Praví američtí krasavci – veteráni s obrovskými motory, prostornými sedadly, se spoustou zdobných lišt, křídel, chromu a skla jsou k vidění na Výstavišti Černá louka v Ostravě do 16. září. Výstava s názvem American classic cars je prohlídkou amerických veteránů z let 1950–1980.

Hrad a Strašidelná noc

Strašidelná noc se uskuteční 31. srpna a 1. září na Slezskoostravském hradě, je to akce pro rodiny s dětmi. Hrad bude plný pohádkových a tajemných bytostí, bude také strašidelně vyzdobený. Letos nebudou návštěvníci vedeni průvodci, dostane se tak na více lidí, kteří mohou hrad navštívit.

 

Ředitelka muzea Jiřina Kábrtová: „Sázím na českou hrdost…“

Cesta ke Zlaté bule sicilské

nepřehlédněte

Unikátní výstava pod názvem v titulku byla v Ostravském muzeu otevřena 13. července, trvá až do 12. září. Je to další mimořádná událost v novodobé historii muzea, která, podobně jako loňská výstava o Janu Lucemburském, může být v Ostravě uskutečněna díky špičkové kvalitě výstavních prostor, které Ostravské muzeum pořídilo z evropských peněz. Zlatou bulu vydal Fridrich II. jako potvrzení vnitřní nezávislosti českého státu, upevnila pozici českých panovníků a zvýšila prestiž českého království, letos uplyne 800 let od jejího vydání.

Celkem 47 institucí se podílelo na přípravě výstavy, nechybějí mezi nimi například Archiv Pražského hradu, Knihovna buržoasie z Bernu, archiv a knihovna krakovské kapituly a další věhlasné odborné organizace, nejvíce samozřejmě české. Není proto divu, že na instalaci a vystavení atraktivních předmětů dohlíželi odborní kurýři, některé jsou zapůjčeny jen krátkodobě. Originál Zlaté buly je uložen v Národním archivu, v Ostravě je vystavená dokonalá faksimile, přesto tu nechybí menší originály jako například mince z doby kolem roku 1212, kdy 26. září spatřila Zlatá bula světlo světa jako jeden z nejvýznamnějších dokumentů té doby, nebo některé rukopisy. Národní muzeum v Krakově poprvé pro Českou republiku zapůjčilo korunovační řád Karla IV. Naposledy k vidění je právě v Ostravě také reliéf z opuky, který zapůjčil Pražský hrad, pojištěný je na 7 milionů korun. Přestože doba vzniku Zlaté buly je z dnešního pohledu chudá na zachované artefakty, nabízí výstava dostatek unikátních svědectví té doby a takových hodnot, že si jejich zapůjčení vyžádalo mimořádná bezpečnostní opatření. K výstavě vyjde také katalog. Na otázku naší redakce, zda se výstava dá rozměrem a hodnotou přirovnat loňské o Janu Lucemburském a přitáhne stejné množství návštěvníků, odpověděla ředitelka Ostravského muzea Jiřina Kábrtová: „Hodnota a historický význam zmíněné doby a samotné buly sicilské je unikátní, vývoj českých zemí významně ovlivnila, takže sázím na českou hrdost…“        (ola)

 

Foto: Natáčelo se také v centru Ostravy u kapličky v Husově sadu.

Occamova břitva se zrodila v Ostravě

Televizní studio Ostrava natáčelo v krajském městě během července nový hraný film. Thriller ze současnosti o manželském páru obyčejných čtyřicátníků, kteří se shodou okolností stanou nechtěnými svědky zločinu. Silný a uvěřitelný příběh o svědomí, který by se mohl stát každému z nás. Ústřední manželskou dvojici hrají Ondřej Sokol a Zuzana Stivínová. V dalších rolích uvidíme Norberta Lichého, Vladimíra Polívku, Hynka Čermáka, Martina Stránského, Natálii Drabiščákovou, Ivana Fraňka a další. Podle scénáře Miroslava Sovjáka režíroval Dan Svátek. Occamova břitva je jedním ze základních principů či postupů, na kterých úspěšně staví i současná věda. Jde o princip logické úspornosti, který zdůrazňuje tezi: Pokud pro nějaký jev existuje vícero vysvětlení, je lépe upřednostňovat to nejméně komplikované. V konkrétním případě nového filmu jde o situaci, o jejímž nejvhodnějším řešení budou polemizovat i diváci sami v sobě. Televizní film Occamova břitva má být v programu vysílání na přelomu roku.    (jp)

 

Divadelníci přijdou ‚za námi‘

Společné zahájení divadelní sezony všech ostravských scén a souborů Jdeme za vámi se opět uskuteční v neděli 2. září na Masarykově náměstí v centru Ostravy. Od 16 hodin bude zahájen předprodej vstupenek a předplatného ABEND. V 17 hodin bude program slavnostně otevřen, potom na náměstí propukne pestrý program.

Komorní scéna Aréna, Divadlo Petra Bezruče, Divadlo loutek Ostrava i Národní divadlo moravskoslezské představí ukázky svých nejlepších inscenací, NDM samozřejmě také z operety a muzikálu. Efektní taneční vystoupení mezi fontánami nabídne ve 20.30 baletní soubor NDM, ukázky budou z baletu Zázrak v tichu na hudbu Liszta, Wagnera a Mahlera s uměleckým doprovodným přednesem Jana Fišara.

Další atraktivní událost pro milovníky divadla chystá NDM na 9. září pod názvem Přijďte k nám!. Od 10 do 16 hodin se mohou zájemci podívat do zákulisí Divadla Antonína Dvořáka, na programu jsou poutavé performance pro děti i praktické lekce z muzikálového života, kde se návštěvníci přímo zúčastní opravdových korepeticí, zkoušek, nahrávání atd., mohou se nechat profesionálně nalíčit. Lze se také improvizovaně stát herci či zúčastnit se veřejného tanečního tréninku s šéfem baletu Igorem Vejsadou nebo si vyzkoušet něco z pestré nabídky divadelních kostýmů. Téhož dne se uskuteční slavnostní galavečer k zahájení sezony, kde v ukázkách opět vystoupí všechny soubory NDM.

Ještě předtím v polovině srpna přivítá NDM další z baletních osobností světového formátu – pedagoga Michaela Messerera, který se bude týden věnovat členům ostravského baletního souboru a vyučovat nejnovější baletní trendy.        (k)

 

Mizející Ostrava

Květoslav Kubala je považován za jednoho z nejuznávanějších autorů poválečné reportážní fotografie v celé České republice. Byl u všech mimořádných událostí, které se konaly v Ostravě, ať už to byly vzácné návštěvy, významné společenské, politické, kulturní akce, úspěchy i prohry v milovaném tématu, jímž byl sport. Zachytil okamžiky zániku starých hornických kolonií i zrod nových sídlišť, fotografoval hutníky, horníky v práci i uprostřed zábavy, stařenky i děti v příbězích, které se už nikdy nebudou opakovat. Dvě stě čtyřicet fotografií tohoto dnes již nežijícího autora přináší na 280 stranách nová publikace, kterou vydalo pod názvem Mizející Ostrava výtvarné centrum Chagall. Tato kniha je zároveň nedocenitelným dokumentem o proměnách Ostravy v letech 1945 až 2000 ve všech jejích podobách.             (vk)

 

Vystoupí ,Kabáti‘

Dolní oblast Vítkovic ještě dožívá vzpomínkou na nedávný festival „coloursů“ a už je tu další pecka! Přesně ve stejných místech se bude konat v neděli 12. srpna od 13 hodin 1. ročník festivalu Rocková Ostrava. Hlavní hvězdou na akci, která unikátně propojí hardrock s industriální památkou vysokých pecí, bude rocková ikona, sedminásobný držitel ocenění Český slavík, legendární skupina Kabát. Ostravskou scénu bude reprezentovat osvědčená a stále skvělá skupina Citron. Jako další se představí rockoví matadoři Alkehol nebo skupina Škwor, Segment, Whitesnake revival a další. Mezi špičku české revivalové scény současnosti patří kapela Judas Priest revival, která na Rockové Ostravě rovněž nebude chybět. Více informací o festivalu najdete na www.rockovaostrava.cz.        (vk)

 

Roztančené ulice a náměstí

Už XV. ročník mezinárodního festivalu Folklor bez hranic roztančí ostravské náměstí a ulice od 13. do 17. srpna, pořádá ho občanské sdružení Folklor bez hranic Ostrava spolu se Souborem lidových písní a tanců Hlubina. Spolupořadateli jsou Folklorní sdružení ČR, Folklorní sdružení Ostrava, Komorní scéna Aréna, Lidová konzervatoř a Múzická škola v Ostravě, Středisko volného času Korunka spolu s Domem techniky v Mariánských Horách.

Kromě folklorních souborů a muzik z Ostravy (Hlubina, Hlubinka, Holúbek, Krasničanek, SSPT Heleny Salichové, Ševčík) se festivalu zúčastní folklorní soubory Klas z Kralic na Hané, Ondřejnica – Pozdní sběr ze Staré Vsi nad Ondřejnicí, manželé Pitterovi z Prahy a zahraniční soubory z Cookových ostrovů, Dánska, Chorvatska, Polska a Srbska. V pondělí 13. srpna se bude tančit na Masarykově náměstí v Ostravě, večer zve na slavnostní vystoupení v Janáčkově konzervatoři. V úterý pak soubory vystoupí mimo jiné v Centru pro osoby se zdravotním postiženích Čtyřlístek, v domovech pro seniory a před kulturním domem K-Trio. Na mariánskohorském náměstí mohou ctitelé folkloru zažít vystoupení ve středu 15. srpna a také v klimkovických lázních. Obyvatelé poruby uvidí průvod folklorních souborů a hudby na Hlavní třídě ve čtvrtek 16. srpna, v pátek pak průvod projde centrem Ostravy a závěr festivalu se uskuteční na Slezskoostravském hradě. Více na www.folkorbezhranic.cz.     (g)

Strana 12

Studentka sportovního gymnázia Zuzana Vítečková dělí svůj talent mezi moderní tanec a atletiku

Mistryni světa okouzlil svět muzikálů

o lidech s lidmi

Mít tituly mistryně světa v moderním a akrobatickém tanci, vystupovat v Hollywoodu, tím se nemůže pochlubit leckterá patnáctiletá dívka. Studentka Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových v Ostravě-Zábřehu Zuzana Vítečková takových úspěchů dosáhla. „Zuzka byla od malička pohybově nadaná,“ vzpomíná její maminka Kateřina. „Ve třech letech zvládla kolečkové i zimní brusle, lyže. Řešení pro její hyperaktivitu jsme našli v oddíle sportovní gymnastiky ve Vítkovicích.“

Tvrdá ruská škola

Ve svém věku Zuzanka působila na závodech spíše jako rarita. Bavila ji hlavně prostná. Jako soutěživý typ se vypracovala na solidní úroveň, posbírala mnohá vítězství. Pak chtěla zkusit něco jiného. V první třídě přešla na moderní gymnastiku do Havířova, kde se setkala s ruskými trenérkami Vorochobinovou a Nazarenkovou. Není třeba připomínat, že ruská baletní i gymnastická škola má ve světě prvo­třídní zvuk. Teprve tady si ani ne sedmiletá dívenka uvědomila, že jenom talent ve sportu vlastně v žádném lidském oboru nestačí.

„Tréninky byly hodně tvrdé. Často jsme měly s holkami slzy na krajíčku. Třeba jsme cvičily ve skupině. Stačilo, když jedna z nás udělala cvik špatně, musely jsme ho kolektivně opakovat všechny. Nataša a Irina nesnášely polovičatost, vyžadovaly v tréninku maximální úsilí. Z jejich přípravy těžím dodnes, i když jsem s moderní gymnastikou před rokem skončila,“ přiznává Zuzana Vítečková, členka Tanečního klubu Katlen Ostrava.

Když tančila Kuřátka

Před dvanácti lety začínala paní Vítečková spolu s dalšími maminkami se cvičením s dětmi. Svým 3-4letým členkám souboru říkaly Kuřátka. Premiéru měly na sokolském sletu, postupně se zúčastňovaly domácích i zahraničních soutěží. V roce 2006 vzniklo občanské sdružení Taneční klub Katlen Ostrava, které se v pavilonu E na Černé louce věnuje zejména výuce moderního tance dětí od 3 do 15 let. V současné době se zde připravuje kolem čtyř desítek chlapců a děvčat. Jména jako Kristýna Dluhošová, Markéta Frajkowská, Tereza Dvořáčková, Nikola Šeděnková, Dominika Sládková a další se v minulých letech zapsala mezi vítěze soutěží u nás i v cizině. Nejpilnější sběratelkou pohárů a medailí se stala Zuzana Vítečková, několikanásobná mistryně světa, vítězka Světového tanečního festivalu a dalších soutěží.

„Moderní tanec spojující gymnastiku, akrobacii a balet s hudebním doprovodem je přesně tou disciplínou, která vyhovuje Zuzčinu naturelu,“ podotýká její maminka. „Nejlépe se cítí v showdance a moderndance, je schopna zatančit na moderní i klasickou hudbu. V poslední době si už dělá choreografie sama. Nejen pro sebe, ale i pro další členy souboru. Netančí jen sólo, ale i ve formacích. Letos ve Vídni vyhrála s Xavierem Tarnowskim hlavní cenu šampionátu.“

Zlato z Hollywoodu

Trenérka a závodnice na cestách. Takhle ve dvojici vyrazily poprvé do světa, když bylo Zuzaně deset. A hned do USA! Do New Yorku a Los Angeles na mistrovství světa! Z Hollywoodu přivezly zlato a titul mistryně světa. Úspěchy sklízely také v Rakousku, Itálii, Polsku, Izraeli. S tancem se podívaly k protinožcům do Austrálie. Tam se ostravské školačce splnilo jedno z dětských přání. „V Sydney nás zavedli do safari. Krmila jsem tam klokany, pohladila koalu, měla hada kolem krku. Vloni v izraelském Eilatu se mi zase splnil sen potápět se s delfíny. To jsem si hodně užívala,“ vypráví s rozzářenýma očima. Zvířata jsou vůbec její obrovská vášeň. Ráda zachraňuje zatoulané kočky, takže občas to u Vítečkových připomíná zvěřinec. Když se vyráží na závody, role opatrovnice se ujímá Zuzčina starší sestra Barborka.

Prosadit se ve světě tance vyžaduje všestrannou pohybovou průpravu, v níž nesmí chybět balet. Zuzana dochází na tréninky do Národního divadla moravskoslezského, kde se jí věnuje šéf baletu Igor Vejsada. Před několika lety dokonce koketovala s myšlenkou jít na konzervatoř, ale nakonec se rozhodla pro sportovní gymnázium v Zábřehu. Není prý žádná premiantka, ale studium zvládá. Maminka chápe, že není snadné skloubit vrcholový tanec s přípravou do školy a někdy přimhouří oko. Samozřejmě, škola je na prvním místě.

Balet nebo atletika?

„V září půjdu do kvinty. Teď si naplno užívám prázdnin. Mám klid od učení i tancování. Začínáme ale vymýšlet repertoár na novou sezónu. Ve škole mě docela chytla atletika, kterou dělám v SSK Vítkovice. Trenér Hubáček chce, abych se zaměřila na dálku nebo výšku, kde mám teď výkony na hranici 450 a 140 centimetrů. Mě se ale líbí skok o tyči. Mohla bych v něm využít akrobatickou průpravu,“ kombinuje Zuzka.

Jejich tanečních výkonů si všimli v České televizi, kde před čtyřmi lety přebírala Zlatý oříšek, cenu pro talentované děti. Prosadila se také do výběru mladých sportovců roku Moravskoslezského kraje (2008), stala se Talentem roku 2012 v Asociaci amatérských sportů. Letos v červnu převzala z rukou starosty Karla Sibinského cenu jako významná osobnost obvodu Ostrava-Jih.

Zahrát si v muzikálu!

Patnáctiletá dívka obvykle ještě nemá zcela jasno o své budoucnosti, kam budou směřovat její kroky po maturitě. Určitě by chtěla zúročit léta tvrdé taneční, akrobatické a baletní přípravy. Třeba v oboru choreografie na Hudební akademii múzických umění v Praze. „Miluji muzikály, žádný mi nesmí utéct! Mým snem je si v nějakém zahrát. A taky se prosadit jako tanečnice nebo choreografka v zahraničí,“ dodává s kuráží jejímu věku vlastní Zuzana Vítečková.           Libor Vidlička

Foto: Zuzana Vítečková s poháry, medailemi a diplomy ze světových a domácích soutěží v moderním tanci.  Snímky: archiv Z. Vítečkové


Strana 13

Koupaliště a říční lázně v Zábřehu a Hulvákách

z archivu města

Díky blízkosti tehdy ještě neregulované řeky Odry s četnými zátočinami a vhodným vodním poměrům se Zábřeh a také sousední Hulváky staly v letech první Československé republiky rájem milovníků plavání, slunění a vodních sportů.

Zřízení koupaliště v Zábřehu bylo dílem spolku Družstvo pro stavbu sokolovny v Zábřehu, který byl ustaven v roce 1920. Již následujícího roku byl zakoupen pozemek u řeky Odry o výměře 0,8 hektaru pro zřízení říčních, písečných, vzduchových a slunečních lázní. Lokalitu upravili, oplotili a postavili zde dřevěný pavilon se šatnou a bufetem. Koupaliště bychom hledali v ohbí slepého ramene Odry jihozápadně od ulice Markovy a asi 800 metrů severně od trati dnešní Polanecké spojky.

Výletní restaurace

V roce 1934 odkoupilo město Moravská Ostrava pro zřízení dalších říčních lázní ještě pozemky o výměře 7 hektarů na levém břehu řeky Odry na hranicích se Svinovem nedaleko pískovny a čerpací stanice Vítkovických železáren. Občerstvení v parných dnech koupajícím a výletníkům poskytla nedaleká výletní restaurace U Lazarů s tanečním parketem a restaurace U Korýtka, kterou ve dvacátých letech 20. století otevřel nájemce kavárny Praha v Moravské Ostravě Alois Šeděnka. Restaurace U Lazarů se nacházela severně od Polanecké spojky mezi železničním mostem přes Odru a zahrádkářskou osadou. Restaurace U Korýtka ležela pod lesnatým svahem na jih od Polanecké spojky. Dnes bychom ji hledali na území západně od Petruškovy ulice.

Hulváky: tisíce nadšenců

Stavební povolení pro koupaliště v Hulvákách bylo vydáno 20. června 1929 a 12. května 1930 bylo povoleno jeho užívání. Lázně projektovala a stavěla firma Ing. Alfred Jurnečka, stavitel z Mariánských Hor. K zařízení patřil bazén, brouzdaliště s dětským koutkem a pískovištěm, šatny a vzduchové lázně. Ohřívanou říční vodu z Odry teplou 35 °C dodávalo Vítkovické horní a hutní těžířstvo. Koncesi pro podávání občerstvení na koupališti získal Rudolf Pavlas, vinárník v Mariánských Horách.

Lázně byly poprvé otevřeny 18. května 1930 a zaznamenaly návštěvu 1 525 dospělých a 599 dětí. Následující pondělí za nepříznivého počasí přišlo sice jen šest dospělých, avšak např. 1. června 1930 dosáhla návštěva asi šesti tisíc lidí, z toho 2 400 dětí. Lázně byly projektovány pro návštěvu asi 700-750 osob, maximálně však 3 800 návštěvníků, což si vyžadovalo zaměstnání 21 osob obsluhujícího personálu.

Pro nával Ostravanů ve slunečných dnech, který dalece překračoval kapacitu, muselo být okamžitě přikročeno ke stavebním úpravám, aby byl provoz při takové frekvenci osob vůbec možný. Starosti provozovatelům koupaliště činila i kvalita používané říční vody, neboť si návštěvníci stěžovali, že voda po několika dnech nepříjemně zapáchá. K nápravě došlo v roce 1933, kdy bylo kompletně rekonstruováno a rozšířeno filtrační zařízení.

„Drahé“ vstupné

Předmětem kritiky se stal ceník vstupného: „Studentské lístky neexistují, za 1 Kč jsou jen pro děti do 16 let. Ostatní musí si koupit lístky jen po 3 Kč bez výjimky, ať je to student, který za tentýž peníz může vidět v divadle tři představení, nebo bohatý žid, jejž doveze ke koupališti luxusní auto,“ psal místní tisk.

V roce 1994 prošlo koupaliště rekonstrukcí, avšak o šest let později se kvůli zastaralé strojovně a čerpadlům nepodařilo napustit velký bazén. Od roku 2003 koupaliště není provozováno, pamětníci však o návštěvách ,hulvácké oázy‘ hovoří s nostalgií. Stopy po něm by se daly vypátrat v lesíku na Hulváckém kopci mezi ulicemi 28. října a U Koupaliště.            Antonín Barcuch

Foto: Koupaliště v Hulvákách v 50. letech 20. století.

Říční lázně na řece Odře v Zábřehu ve 30. letech 20. století.


 

Strana 14

aktivní senioři

Tipy na Seniora roku

Město Ostrava vyhlásilo V. ročník ankety Senior roku. Své tipy na rok 2012 (jméno, věk, adresa na území města Ostravy, zdůvodnění nominace, jméno a adresa předkladatele) na mimořádně aktivní a svému okolí prospěšné občany starší 65 let posílejte na: Redakce Ostravské radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava nebo na e-mail gbalcarikova@ostrava.cz do 15. 10. 2012.         (v)

Univerzity pro třetí věk

VŠB – Technická univerzita nabízí seniorům studium na univerzitě třetího věku na hornicko-geologické fakultě. Převážně 2leté programy jsou zaměřeny mj. na obory člověk a životní prostředí, geologie, ekonomie, informatika. Přednášky jsou jednou týdně od konce září, zápisné 700 Kč. Informace na tel. 597 325 392, http://geologie.vsb.cz/GP/u3v/.

Také ekonomická fakulta VŠB nabízí 3leté studium , v němž senioři získají znalosti z ekonomie, managementu podniku a práva, práce na PC, psychologie, zdravovědy. Podmínkou přijetí je věk nad 55 let a ukončené SŠ vzdělání, zápisné na rok je 1 200 Kč. Informace na tel. 597 322 266 a www.ekf.vsb.cz.

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity pořádá pro 60leté a starší občany dvousemestrální kurz univerzity třetího věku „Český jazyk a literatura v minulosti a dnes“. Potrvá 36 hodin, každý druhý čtvrtek v měsíci, začne v září 2012. Informace na tel. 597 094 017, 734 355 862 nebo na filipgoszler@osu.cz.          (g)

 

Zoo Ostrava se těší velké návštěvnosti

Před několika dny přivítala ostravská zoo 250 000. návštěvníka, letos by mohla hranice návštěvnosti dosáhnout půl milionu. Teď o prázdninách, kdy je areál rozkvetlý, je v zoo snad nejkrásněji.

„Těší nás, že se k nám lidé vracejí a opakovaně naši zoologickou zahradu navštěvují. V rámci rozvoje zoo je pro nás pohoda a spokojenost návštěvníků velmi důležitá, takže vedle postupného budování nových a moderních výběhů pro chovaná zvířata klademe velký důraz i na neustálé zlepšování služeb pro naše návštěvníky,“ vysvětluje Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava. V posledních letech tak v areálu přibyly přebalovací koutky pro rodiče s nejmenšími dětmi, toalety včetně těch bezbariérových, vzniklo několik dětských hřišť a desítky interaktivních herních prvků pro děti, pro dospělé pak seniorpark – posilovna pod širým nebem. Vzhledem k rozlehlosti ostravské zoo jsou k dispozici stovky laviček, několik zastřešených odpočinkových míst a lehátek, na kterých mohou návštěvníci načerpat další sílu a energii. Na jaře příštího roku se pak dočkají nového Návštěvnického centra, jehož součástí bude i tolik očekávaná restaurace.

A stále se rodí mláďata, v expozici Na statku v červnu porodily dvě samičky prasete domácího plemene mangalica svá první mláďata. Přibyla první mláďata plameňáků kubánských, ti jsou přímo ve vstupním areálu zoo a pro návštěvníky tak prvním barevným zážitkem. U primátů se těší mláděti mandrila a gibona bělolícího. K novým přírůstkům patří další mláďata ze skupiny přežvýkavých sudokopytníků – mládě tura domácího jerseyského a v pavilonu afrických zvířat pak mládě antilopy losí. Samička žirafy Rothschildovy, která se v ostravské zoologické zahradě narodila 1. května, dostala jméno Radost. Dvě mláďata orlosupů bradatých, která se v únoru vylíhla v ostravské zoologické zahradě, už létají v přírodním parku v italských Alpách.

Areál zoo se v posledních letech změnil k nepoznání, zásluhu na tom má i výsadba okrasných keřů a květin. Jako rarita vyrostla nedávno v zoo houba s názvem květnatec archerův (Anthurus (Clathrus) archeri, na snímku), která svým vzhledem připomíná spíše tropickou rostlinu či mořskou hvězdici. Do Evropy byla zavlečena ve 20. století.         (k)

Foto: Roztomilá jsou všechna mláďata, i selátka…

 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

REBEL

– č. psa 14586. Je to už 13 let starý kříženec středního vzrůstu, do útulku přišel v červnu 2010. Pravděpodobně byl zvyklý na staršího člověka, jak nasvědčuje jeho chování. U rodinného domku na zahrádce se zateplenou boudou by mohl strávit poklidný zbytek života.

ELZA

– č. psa 15944. 3,5letá fenka křížence, dost temperamentní, umí hlídat a ráda běhá. Vhodná pro sportovně založené lidi a potřebuje pevnější ruku. Spíše k mladším lidem na zahradu, kde nebudou malé děti. V útulku od ledna, byla uvázaná u dopravní značky a ponechána osudu.

PÍŠA

– č. psa 16156. Asi tříletý kříženec, který je v útulku letos od března, trvalo mu, než získal důvěru k lidem. Postupně si však cestu k lidem našel a dnes je to veselý, hravý pejsek, vhodný do bytu i na zahrádku. Rád běhá s balónky a určitě by byl vhodný i pro psí sporty.

KALIMERO

– č. psa 16217. Do útulku se dostal jako devítiměsíční štěně z Přívozu, kde byl přivázán i s vybavením u plotu, pán ho opustil. Je milý, hravý, vhodný i k dětem, ale potřebuje základní výchovu, kromě běhání nic neumí. Za trpělivost odmění pána kamarádstvím a láskou.


Strana 15

Baník na prahu těžké sezony

Fotbalisté FC Baník Ostrava mají za sebou úvodní kolo Gambrinus ligy, v němž prohráli v Jablonci 0:2. První domácí zápas se Slavií se nakonec hrál (po naší uzávěrce) přece jen na rekonstruovaných Bazalech, když přesun na městský stadion ve Vítkovicích fotbalová asociace kvůli zahájené opravě zamítla.

Kromě ryze fotbalových starostí kolem přípravy kádru trenéra Radomíra Látala řešili během letní přestávky na Bazalech také otázky současnosti a budoucnosti klubu, který letos slaví 90 let existence. Podle předsedy představenstva FCB Petra Šafarčíka záchrana klubu vstupuje do své další tříleté fáze. Hlavním úkolem na ekonomickém poli je dokončení finanční restrukturalizace, která velí zejména výrazně zredukovat náklady. V praxi to znamená stop nákupu drahých posil. Ligový kádr byl v rámci omezených finančních možností doplněn o některé zkušené hráče (Kaprálik, Mach, Milosavljev aj.), nadále bude spoléhat na stávající kádr a vlastní odchovance. S tím souvisí také snaha navázat na historicky úspěšný model výchovy talentů, včetně výstavby tréninkového centra v ulici 1. máje ve Vítkovicích.

FC Baník spoléhá na pomoc silných partnerů. Město Ostrava podporuje fotbalisty každoročně štědrými dotacemi. Červnové zastupitelstvo schválilo uvolnění 10 milionů korun na rekonstrukci hrací plochy a úpravy zázemí stadionu Bazaly. V letošním roce se sponzorem klubu stala společnost Vítkovice Machinery Group Jana Světlíka. Na Slezské hodně spoléhají také na fanoušky a patrioty, kteří poslali na účet „Zachraňme Baníček“ přes 1,7 mil. Kč.

Diváci si jistě nenechají ujít v sobotu 18. srpna (18) atraktivní duel v němž Baník přivítá exmistra Viktorii Plzeň. Další domácí zápas: 1. 9. (18) Baník-Olomouc (termín se může ještě změnit). Hoši, do toho!          (vi)

Foto: Chorvatský legionář Davor Kukec (v bílém) by měl na podzim patřit k oporám Baníku Ostrava.

 

Olympijské okénko

V Londýně jsou v plném proudy hry XXX. letní olympiády. Ve výpravě českých sportovců bychom tentokrát mohli Ostravany bohužel spočítat na prstech jedné ruky. Barbora Závadová, plavkyně KPS Ostrava, má své disciplíny (400 m polohový závod 15. místo – 4:41,84, 200 m pol. z. 32. místo – 2:17,54) za sebou. Volejbalista VK Ostrava Přemysl  Kubala s kolegou Benešem v době uzávěrky bojovali o postup v turnaji v plážovém volejbalu. V atletice, která začala 3. srpna, budeme držet palce ostravské Sportovkyni roku 2011 Denise Rosolové (dnes USK Praha) na 400 m přek. (finále 8. 8.) a exvítkovickému Jaroslavu Bábovi (dnes Dukla Praha) ve skoku do výšky (finále 7. 8.). Program olympijských her vyvrcholí v neděli 12. srpna slavnostním zakončením.   (liv)

 

Zlato z Ostravy do Švédska

Mistrovství světa v házené žen do 20 let vyvrcholilo 14. července v porubské hale ZS Sareza. Ve finále porazily Švédky děvčata z Francie 29:22 (14:7) a vybojovaly historicky první titul v této věkové kategorii pro kolébku házené. Pohár a medaile vítězkám předal náměstek primátora Ostravy Martin Štěpánek. Česko obsadilo 15. místo z 24 zúčastněných zemí.

Naše reprezentantky se už dříve připravily o možnost sehrát závěr turnaje v Ostravě. V Brně se v zápase o 15. místo vypořádaly bez problému s Kongem 28:18. Pořadí turnaje: 1. Švédsko, 2. Francie, 3. Maďarsko, 4. Srbsko, 5. Rusko, 6. Korea, 7. Polsko, 8. Norsko (obhájkyně titulu), 9. Dánsko, 10. Chorvatsko, 11. Rakousko, 12. Brazílie, 13. Rumunsko, 14. Španělsko, 15. Česko, 16. Kongo, 17. Nizozemsko, 18. Uruguay, 19. Angola, 20. Argentina, 21. Japonsko, 22. Kanada, 23. Tunisko, 24. Kazachstán.

Poruba proti Astrachani

Mistryně ČR házenkářky DHC Sokol Poruba čeká ve 2. kole Poháru EHF Astrachonočka Astrachaň (6. místo v ruské lize). První zápas se hraje v Ostravě 13. nebo 14. 10., odveta 20. nebo 21. 10. v Rusku.       (vi)

Foto: Náměstek primátora Martin Štěpánek předává pohár za druhé místo na MS v házené juniorek kapitánce Francie Marine Dupuisové.

 

město podporuje

VICEMISTRY EVROPY!

Skvělého úspěchu dosáhli mladí stolní tenisté TJ Ostrava na juniorském ME v rakouském Schwechatu. Ondřej Bajger a Tamara Tomanová prohráli až ve finále mixu s německým párem Jost – Soljaová 1:3. Blahopřejeme!

OSTRAVA HOCKEY CUP.

Ve dnech 9.–12. 8. pořádá HC Vítkovice Steel turnaj mladých hokejistů ročníků 1995-96 a mladších Ostrava Hockey Cup. Kromě domácích se na něm představí Salcburk (Rakousko), Linköping (Švédsko), Chomutov a Slovensko do 16 let. Účast ruských klubů CSKA Moskva a Petrohradu zhatily problémy s vízy na straně soupeřů. Vstup je volný.

NADĚJE POD KOŠI.

Oddíl Basket Ostrava (BO!) pořádal 1. letní turnaj v minibasketbalu dívek (r. 2001). Pořadí: 1. Hr. Králové, 2. Tišnov, 3. BO! Dále hrála družstva Olomouc a F-M. Do all stars se dostala Ostravanka Li Ping, které 49 bodů stačilo na titul nejlepší střelkyně. BO! pořádá v srpnu a září nábor dívek roč. 2000–04. Více informací o činnost klubu na www.basketostrava.cz.

O POSTUP NA ME.

Ve dnech 14 až 16. 9. bude hala ZS Sareza v Porubě dějištěm 2. kvalifikačního turnaje o postup na mistrovství Evropy 2013 ve volejbalu mužů. Kromě České republiky startují Rakousko, Chorvatsko a Makedonie.             (vi)

 

U Cementárny pro bruslaře

Stadion pro in line bruslení, určený pro závodní sport i veřejnost, vyroste do června 2014 v městském obvodu Vítkovice. Areál situovaný mezi ulice U Cementárny a Thomayerovu poblíž bývalé krajské nemocnice, na kterém stálo v minulosti hřiště Sokola Hrabůvka, nabídne kromě špičkové dráhy s umělým povrchem víceúčelovou travnatou plochou, hřiště pro street basketbal, dětský sektor, technické a sociální zázemí včetně přístupových komunikací a parkoviště.

„Dráha navržená ve spolupráci s Českým svazem kolečkového bruslení splní normy pro mezinárodní závody. Areál bude moci využívat pro volnočasové aktivity také veřejnost. Začínající i amatérští bruslaři, rodiny s dětmi,“ upřesnil náměstek primátora Martin Štěpánek.

Předpokládané náklady jsou cca 87 mil. Kč s DPH. Počítá se s dotací 85 procent z Integrovaného operačního programu, zbytek uhradí město. Stavba by měla být zahájena v srpnu příštího roku.         (vi)


Strana 16

Colours of ‚Industrial‘

Ze Slezskoostravského hradu a Černé louky, tradičních to kulis Colours of Ostrava, je do průmyslového areálu v Dolní oblasti Vítkovic, co by kamenem dohodil. Změnou místa konání přesto riskla ředitelka kultovního festivalu Zlata Holušová se svým týmem tah hodný hráče pokeru. Výsledek předčil očekávání. Přišlo více než 31 tisíc diváků, kteří překonali dosavadní návštěvnické rekordy. Nezaměnitelná atmosféra industriálního prostředí spjatého více než půldruhého století s výrobou oceli a těžbou uhlí vystavila letošním „barvám“ výtečné hodnocení. Jen málokdo nebyl zvědav na světově proslulé zpěvačky ze zámoří Alanis Morissette, Jannelle Monáe, francouzský objev ZAZ, domácí hvězdy Ivu Bittovou, Lenku Dusilovou. Mimořádné zážitky přinesly koncerty hlasových mágů Bobbyho Mc Ferrina nebo Anthonyho Hegartyho, kterého doprovázela Janáčkova filharmonie. Vděčné publikum potěšily kapely The Flaming Lips, Animal Collective, Mogwai, seskupení Kronos Quartet, české legendy Buty, Mňága a Žďorp a další. Samozřejmě, našly se i chyby. Příliš hrubá struska tu a tam znesnadňovala pohyb, občas každý z nás v areálu trochu bloudil, vystál dlouhé fronty na pivo, žehral na stav toalet. Pořadatelé i hostitelé ze sdružení Dolní oblast Vítkovice slíbili, že dětské nemoci vyléčí a příští rok kritiků ubude. Už se těšíme! Na 12. Colours of Ostrava od 18. do 21. července 2013.       (vi)

 

 

 

 

 

 


titulka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf .


Strana 1
Uvnitř listu

2         Začala modernizace stadionu

3         Změny v Radě města Ostravy

4         Nové požadavky na dopravce

5         I parky je nutné modernizovat

6         Městská policie slaví 20 let

10      Cesta ke Zlaté bule sicilské

12      Tanečnice dobývá svět

 

 

Kvůli rekonstrukci jsou od 5. srpna uzavřeny severní Svinovské mosty

Změny v dopravě a objízdných trasách

Rekonstrukce Svinovských mostů postoupila o hodný kus kupředu. Na přelomu prázdnin končí práce na jižních Svinovských mostech a pracovníci se přemisťují na mosty severní, na nichž bude v následujících měsících rekonstrukce pokračovat. O půlnoci ze soboty 4. 8. na neděli 5. 8. bude ve Svinově převeden silniční provoz na již rekonstruovaný jižní most, ale opět pro individuální automobilovou dopravu jen jedním směrem, tentokrát z Poruby do centra města.

„Společnost UDIMO Ostrava zpracovala stejně jako v první etapě studii řešící optimalizaci vedení objízdných tras pro opačný směr a návrh příslušných dopravních opatření. Uzavírka severních mostů a změny v dopravě budou trvat do jara 2013. Prosíme občany o trpělivost,“ říká náměstek primátora pro dopravu Tomáš Sucharda.
„Apelujeme na ně, aby co možná nejvíce využívali městskou hromadnou dopravu.“

Průjezd přes mosty

Individuální doprava z Poruby do centra bude vedena ve dvou jízdních pruzích po opraveném jižním mostě. Třetí pruh, vytvořený na jižním mostě vodorovným dopravním značením, bude vyhrazen ve směru na Porubu vozidlům hromadné dopravy, IZS, stavby a silniční údržbě. Individuální automobilová doprava ve směru z centra na Porubu a dále na Opavu bude odkloněna na objízdné trasy. Severní mosty budou zcela uzavřeny, řešení přejezdů přes tramvajovou trať bude obdobné jako v první fázi rekonstrukce.

Základní trasa objížďky

Ve směru z centra Ostravy na Opavu bude základní trasa objížďky pro individuální automobilovou dopravu směrována z ul. 28. října po nové přeložce silnice I/56 – Místecká na mimoúrovňovou křižovatku (dále MÚK) s dálnicí D1, po dálnici na MÚK Rudná a dále po silnici I/11 – Rudná, ul. 17. listopadu s odbočením u restaurace Slovan na ul. Opavskou. Objízdná trasa ve směru na Klimkovice bude pokračovat z MÚK Rudná po dálnici na MÚK Klimkovice a sjezdem na silnici II/647. Užití dálnice v úseku MÚK Místecká – MÚK Klimkovice je bez zpoplatnění.

Alternativní trasy

Na objízdných trasách může dojít k výraznému snížení rychlosti a ke vzniku kolon vozidel. Předpokládá se, že stejně jako v první etapě si řada řidičů najde vlastní řešení. Jako alternativní budou ve směru z centra na Opavu nabízeny trasy:

l z ul. 28. října (pravé odbočení z nám. Republiky) na ul. Místecká, dále sjezdem u vysokých pecí na ul. Výstavní a odbočit vpravo u Dolu Jeremenko na I/11 - ul. Rudná směr Opava

l z ul. 28. října (pravé odbočení na křižovatce u Domu energetiky) po ul. Novinářské a dále po II/647 – ul. Mariánskohorská, II/470 – severní spoj na dálnici D 1 a MÚK Rudná

l z ul. 28. října (levé odbočení u Domu energetiky) po ul. Výstavní na I/11 – Rudná

l z ul. 28. října (pravé odbočení na křižovatce u vodárny) na II/647 – ul. Mariánskohorská, II/470 – severní spoj a dále na dálnici D 1 a MÚK Rudná

l z ul. 28. října (levé odbočení na křižovatce u vodárny) na II/647 – ul. Plzeňská a I/11 Rudná, sjezd z dálnice na MÚK Rudná na III/4785 – ul. Polanecká, ul. Bílovecká III/4785 a dále pod Svinovskými mosty na silnici II/479 – ul. Opavská

l sjezd z dálnice na MÚK Rudná na III/4785 – ul. Polanecká a dále po ul. Nad Porubkou s možnostmi ul. Francouzská – Opavská, ul. Porubská – Opavská nebo Hlavní třída – 17. listopadu – Opavská

l sjezd z Rudné na rampu F a dále po ul. Nad Porubkou s výše uvedenými možnostmi

l sjezd z dálnice na MÚK Klimkovice a dále po II/647 – 17. listopadu na ul. Opavskou.

Městská hromadná doprava

V době opravy severního tramvajového mostu bude provoz tramvají opět veden jednokolejně. Umístění dočasné obousměrné tramvajové zastávky „Svinov mosty horní zastávka“, která byla zřízena již pro předchozí etapu rekonstrukce, se změna nedotkne.

V zájmu zlepšení průjezdnosti města a z hlediska bezpečnosti silničního provozu budou od 5. srpna provedena některá dopravní opatření, například změny přednosti v jízdě, změny světelné signalizace apod. Mapku situace otiskujeme na vedlejší straně, více informací a mapky na www.ostrava.cz nebo www.dpo.cz.            (vk)

Foto: Na Svinovských mostech se rýsují první konstrukce budoucího dopravního terminálu.

 

Byty budou k prodeji

Rada města Ostravy udělila 24. července na svém 65. zasedání předběžný souhlas městskému obvodu Poruba k prodeji 23 bytových domů, v nichž je 509 bytových jednotek. Privatizace těchto bytů byla zahájena už v roce 2011 v rámci 2. etapy privatizace v obvodu. Poruba požádala městskou radu o předběžný souhlas s dokončením privatizace bytů už v březnu letošního roku, tehdy však byla kvůli ještě nedokončenému zpracování třetí části koncepce bydlení města Ostrava zamítnuta. Koncepce by měla zahrnovat počty strategického majetku bytového fondu pro obvody i celé město. Stanoví rovněž počty nízkonákladového bydlení v obvodech, pro různé specifické skupiny obyvatel města (senioři, osamělé matky s dětmi, novomanželé, lidé v nouzi apod.).         (vk)

 

Nizozemský ateliér Maxwan dal lokalitě dobrý základ

Studie Černé louky připravena

Útvar hlavního architekta Magistrátu města Ostravy ukončil práce na Územní studii Černé louky. Zakončil tak zhruba roční práci, která stabilizuje urbanistické řešení tohoto významného městského prostoru. Vzniklo z ideové urbanistické soutěže s mezinárodní účastí, jejímž vítězem se stal návrh nizozemského ateliéru Maxwan.

Projekční práce trvaly delší dobu než se původně očekávalo. Důvodem byla nutná reakce studie na změny v území a závěry podrobných analýz připravované koncertní haly. Veškeré kroky, změny i výsledné řešení úřad s ateliérem Maxwan průběžně konzultoval. Např. na základě závěrů vzešlých z posouzení akustických podmínek pro připravovanou koncertní halu muselo město upravit její polohu s ohledem na obavy z vibrací tramvajové tratě. Studie reaguje i na dnes již otevřenou přístavbu loutkového divadla, která v době soutěže byla pouze ve fázi příprav. I přes tyto vyvolané úpravy bylo zachováno původní řešení, které schválilo zastupitelstvo města a které doporučila soutěžní porota k realizaci. Studie bude sloužit ke koordinaci stavebních záměrů města v území tak, aby byly zachovány urbanistické principy vítězného návrhu.       (r)

 

Město je úspěšným žadatelem

Město Ostrava využívá dotací z různých fondů Evropské unie prostřednictvím jednotlivých operačních programů (OP) ČR, finančních mechanismů EHP/Norska, Programu švýcarsko-české spolupráce a dotačních titulů financovaných z ostatních zdrojů mimo Evropskou unii. Od 1. ledna 2007 k datu 15. května 2012 získala Ostrava z těchto dotací celkem 9 562 442 tisíc korun. V některých dotačních titulech byla až stoprocentně úspěšná.

V rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko (ROP), který je zaměřen na zvýšení kvality regionálních komunikací, vytváření příznivých podmínek pro pěší, zlepšení kvality života obyvatel a zvýšení atraktivity regionu pro investory a návštěvníky apod. podala Ostrava k polovině letošního května 49 žádostí o dotaci v celkové požadované výši 2 943 780 tis. Kč. Procento úspěšných žádostí činí 92 % (45 žádostí). Mezi nejvýznamnější počiny, které jsou již realizovány, patří integrovaný plán rozvoje města „Ostrava – Pól rozvoje“, který zahrnuje např. Cyklostezky Ostravice, dále IPRM „Ostrava – Magnet regionu“ s projekty jako již realizovaná Přístavba alternativní scény Divadla loutek Ostrava nebo právě probíhající Revitalizace Komenského sadů.

K dalším významným operačním programům patří Integrovaný operační program (IOP), který se zabývá rozvojem a podporou služeb elektronické veřejné správy nebo národní podporou územního rozvoje. K 15. květnu letošního roku podalo město Ostrava spolu s řízenými a založenými organizacemi 15 žádostí o dotaci v celkové výši dotace 422 945 tis. Kč, žádosti byly 100% úspěšné. Příkladem projektů je například „Budoucnost Vítkovic“ v celkové výši dotace 165,4 mil Kč. V rámci Operačního programu Životní prostředí podala Ostrava k 15. květnu 2012 65 projektů v celkové výši dotace 852 716 tis. Kč. Žádosti byly úspěšné ze 67 %. V operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost bylo do zmíněného termínu podáno 27 žádostí o dotaci v celkové výši 112 329 tis. Kč s úspěšností 70 %. Schválena je rovněž žádost o dotaci v rámci OP Podnikání a inovace na projekt „Multifunkční budova III a IV ve VTP Ostrava“ s výší dotace až 300 mil. Kč.

Kromě již schválených projektů je připravena řada dalších, např. Program švýcarsko-české spolupráce, který je zaměřen na životní prostředí a infrastrukturu. Schválena je žádost na projekt „Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě“ ve výši 80,9 mil. Kč nebo „Výstavba trolejbusových tratí v Ostravě s napojením na terminál Hranečník“ ve výši 70,5 mil. Kč.    (vk)

 

Pozvánka:

Setkání jízdních policií 2012

  1. ročník mezinárodní akce se uskuteční 1. září v areálu jízdárny ve Staré Bělé

 

 


 

Strana 2

Začala modernizace stadionu

Rekonstrukce Městského stadionu ve Vítkovicích začala v polovině července demolicí východních ochozů. Na místě železobetonových stupňů na stání se už brzy začne stavět zastřešená tribuna pro sedící diváky. První etapa modernizace stadionu postaveného v roce 1938 a otevřeného o rok později má být hotova v červnu 2013. Náklady činí 450 mil. Kč.

Počítá se s renovací atletické dráhy a travnaté hrací plochy, výkonnějším umělým osvětlením, světelnou tabulí, kamerovým systémem, špičkovým zázemím pro média. Nové budou pokladny s turnikety, samostatné sektory pro fanoušky hostů, rodiny s dětmi, imobilní diváky s bezbariérovým vstupem apod. Další fáze rekonstrukce, která ještě není rozpracována, se zaměří na ochozy za oběma brankami a zastřešení celého hlediště. Kapacita rekonstruovaného stadionu bude 15 tisíc sedících diváků na zastřešených místech.

„Cílem města Ostravy je udržet tradici vrcholové atletiky a fotbalu. Zásadní přestavba městského stadionu je předpokladem pro pořádání vrcholných mezinárodních akcí v obou sportech v blízké budoucnosti,“ zdůraznil náměstek primátora Martin Štěpánek. Moderní stadion s kvalitnějším zázemím je základní podmínkou pro úspěch kandidatury na mistrovství Evropy družstev v atletice 2014, ale také pro ambice Zlaté tretry prosadit se mezi mítinky Diamantové ligy.     (vi)

Foto: Ochozy ve Vítkovicích dosloužily. Na jejich místě vyroste moderní tribuna k sezení.

 

Atlas životního prostředí

Do konce letošního roku vyjde Atlas životního prostředí města Ostravy, který nahradí Sborník životního prostředí města Ostravy z roku 2006. Přípravou obsahu byl pověřen odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, náklady dosáhnou 500 tisíc korun. Kromě tištěné podoby je pro webové stránky města zpracovávána také elektronická verze.

„Atlas životního prostředí bude obsahovat aktuální údaje o složkách životního prostředí ve městě, vodě, půdě, ovzduší, odpadovém hospodářství, lesnictví, rybářství a dalších tématech,“ konstatuje náměstek primátora pro životní prostředí Dalibor Madej. „Cílem publikace je prezentovat zajímavou formou problematiku životního prostředí ve městě. Na rozdíl od sborníku z roku 2006 bude obsahovat více map, obrázků, tabulek a grafů, doplněných textovými pasážemi. Spolu s již provozovaným specializovaným webem Dýchám pro Ostravu atlas poskytne zájemcům širší spektrum informací z této ostře sledované oblasti,“ dodal náměstek Madej.      (vi)

 

S horníky na Slovensku

V závěru června se v Banské Štiavnici konalo 5. setkání hornických měst a obcí Slovenska, kterého se zúčastnili také představitelé hornického cechu z Ostravy a regionu. Hosté z Ostravska nechyběli ani mezi šesti stovkami účastníků hornického průvodu ulicemi města spolu se Slováky, kolegy z Polska, Maďarska, Rakouska, Německa a Ruska. Medailí ministra Za zachování tradic byl oceněn také člen správní rady Nadace Landek Josef Gavlas. Zkušeností mohou naši zástupci využít při setkání hornických měst v roce 2015 v Ostravě.      (vi)

 

Jak město Ostrava hospodařilo v roce 2011

ze zastupitelstva

Ze zprávy o hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2011, kterou 27. června schválilo zastupitelstvo města, vyplývá, že příjmy města byly plněny na 99,3 % k upravenému rozpočtu, v celkovém objemu představovaly částku 7 847 mil. Kč. Jedná se o příjmy po konsolidaci. Všechny dále uvedené údaje jsou porovnávány k upravenému rozpočtu.

Daňové příjmy k 31. 12. 2011 činily 5 759 mil. Kč (98,1 %). Největší část příjmů tvořily daň z přidané hodnoty v objemu 2 737 mil. Kč, daň z příjmů právnických osob 1 136 mil. Kč a daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1 244 mil. Kč.

Nedaňových příjmů bylo dosaženo v objemu 897 mil. Kč (112,9 %). Kapitálové příjmy byly dosaženy ve výši 115 mil. Kč (69,8 %). Dotace město přijalo ve výši 1 075 mil. Kč (100,3 %). V této oblasti představují největší díl: sociální dávky 644 mil. Kč a souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu 160 mil. Kč.

Celkové výdaje vykázané ve výši 7 484 mil. Kč (92,2 %) jsou očištěny o převody mezi účty. Běžné výdaje činily 6 025 mil. Kč (91,1 %). Výdaje na veřejnou silniční dopravu představují 1 043 mil. Kč. Další významné výdaje: 777 mil. Kč pro městské obvody, 200 mil. Kč na opravy a údržbu komunikací atd. Příspěvkovým organizacím byly poskytnuty neinvestiční příspěvky ve výši 771 mil. Kč. Kapitálové výdaje činily 1 458 mil. Kč (97 % k upravenému rozpočtu). Největší podíl mají investiční dotace: městským obvodům 205 mil. Kč, příspěvkovým organizacím 157 mil. Kč, dalším subjektům včetně obchodních společností s majetkovou účastí města 66 mil. Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 363 mil. Kč. Představuje financování, do kterého jsou zahrnuty prostředky převedené z r. 2010 do investic 2011, zapojení úvěru, uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků a aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity.      (av)

 

aktuálně

Na téma parkování

Výsledkem nedávného setkání primátorů Ostravy a Racibórze Petra Kajnara, Miroslawa Lenka a starosty Poruby Lumíra Palyzy je podpis deklarace ke společnému projektu na téma parkování ve městě Ostrava, městském obvodu Poruba, a ve městě Racibórz. Studie mají analyzovat stav v oblasti statické dopravy a navrhnout řešení. Obě strany preferují výstavbu parkovacích domů a podzemních garáží, prostředky chtějí získat také čerpáním dotací z externích zdrojů. Partneři se dohodli, že připraví projektové žádosti o spolufinancování ze zdrojů OP přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007-2013.             (jk)

 

Žabník stále čeká

V průběhu roku a půl vykoupilo město Ostrava postupně za 17, 2 milionu korun pozemky pro realizaci stavby protipovodňové ochrany lokality Žabník v Ostravě-Koblově proti záplavám z Odry, v listopadu 2011 dostalo veškeré podklady Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které je předalo na Ministerstvo financí ČR. Město však dodnes čeká, až ministerstvo přijme nové směrnice a prováděcí vyhlášku. „Protipovodňová ochrana Žabníku je naše priorita, ale zatím se ze strany ministerstev nic nepohnulo,“ řekl náměstek primátora Dalibor Madej.   (r)

 

Dny NATO se blíží

Podvanácté proběhnou ve dnech 22.-23. září na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově Dny NATO spolu s 3. ročníkem Dnů Vzdušných sil Armády ČR. K hlavním atrakcím by měla patřit vystoupení britských Red Arows, premiéra francouzských bitevníků Mirage, tzv. Ramex Delta, tankování českých gripenů ve vzduchu. K vidění bude na 60 vojenských letounů a další pestrý armádně-bezpečnostní program.             (liv)

 

Neděle v Mar. Horách

Komentovanou prohlídku Marián­ských Hor připravil Ostravský informační servis na neděli 19. 8. (10 a 14 hod.). Průvodce bude čekat na Stojanově nám. (před kostelem). Cena je 80 Kč pro dospělé, 50 Kč pro děti, studenty a seniory. Další termín: 2. 9. Po stopách vůně kávy.


 

Strana 3

Zastupitelé zvolili nové náměstky primátora pro dopravu a investice

Změny v Radě města Ostravy

Zastupitelstvo města Ostravy zvolilo na svém jednání dne 27. června podle rozhodnutí zastupitelského klubu České strany sociálně demokratické (ČSSD) nové členy rady města. Stalo se tak poté, co ze svých funkcí odstoupili čtyři členové rady za ČSSD, a to Aleš Boháč, který zároveň zastával funkci náměstka primátora pro dopravu, dále Jiří Srba, který byl náměstkem primátora pro investice, z postu radních dále odešli Pavel Planka a Miroslav Rojíček.

Zastupitelé nově zvolili do funkce náměstka pro investice Jiřího Hrabinu, do funkce náměstka pro dopravu Tomáše Suchardu, který již byl členem rady. Dále byli do rady města nově zvoleni tři neuvolnění členové rady, a to Dalibor Gříšek, Aleš Koutný a Lumír Palyza.

„K dnešnímu dni dochází k rekonstrukci rady města. Navrhované změny schválil zastupitelský klub ČSSD jednomyslně,“ uvedl v den jednání zastupitelstva primátor města Ostravy Petr Kajnar.

Jiří Hrabina (ČSSD), 47 let, náměstek primátora pro investice a majetek.

Tomáš Sucharda (ČSSD), 30 let, náměstek primátora pro dopravu.

Dalibor Gříšek (ČSSD), 50 let, neuvolněný člen rady.

Aleš Koutný (ČSSD), 49 let, neuvolněný člen rady.

Lumír Palyza (ČSSD), 46 let, neuvolněný člen rady.

 

Ředitelem Janáčkovy filharmonie Jan Žemla

představujeme

Od prvního září letošního roku bude mít Janáčkova filharmonie Ostrava nového ředitele. Na doporučení výběrové komise a podle rozhodnutí rady města se jím stane Jan Žemla (1981), který působil ve Filharmonii Brno, dále rovněž jako člen dramaturgické rady MHF Janáček Brno, pedagog Masarykovy univerzity v Brně, člen redakční rady Opus musicum a člen umělecké rady a dramaturg festivalu Moravský podzim MHF Brno.

„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo vybrat ředitele tohoto významného hudebního tělesa v prvním výběrovém řízení. Jasno jsme měli již v druhém kole, do nějž byli přizváni tři uchazeči ze sedmi z kola prvního. Jana Žemlu jsme radě doporučili jednoznačně,“ přiblížila práci výběrové komise náměstkyně primátora Simona Piperková. Výběrovou komisi vedl primátor Petr Kajnar, dalšími členy byli Simona Piperková, zastupitelka Radana Zapletalová, dočasný zástupce ředitele JFO profesor Jan Hališka, nezávislý odborník Petr Kotík, dále Roman Bělor, ředitel Pražského jara, a David Mareček, ředitel České filharmonie.

„Janáčkova filharmonie vychází z hudebních tradic regionu, jako jediná nese jméno Leoše Janáčka a má obrovský umělecký potenciál. Proto jsem se rozhodl pro ni, ačkoliv jsem měl možnost odejít také do Prahy. Filharmonie by měla mít dvě reálné ambice, a to být moravským orchestrem číslo jedna a zároveň janáčkovským orchestrem číslo jedna v rámci celé Evropy,“ řekl Jan Žemla. Sdělil rovněž, že má své tipy na nového šéfdirigenta, bude je však konzultovat s uměleckou radou i celým orchestrem tak, aby byla tato funkce obsazena do příští koncertní sezóny 2013/14.

Do doby nástupu Jana Žemly do funkce je řízením filharmonie pověřen Jan Hališka.    (vk)

 

Ušetřené peníze na VTP

Vláda ČR schválila použití 205,9 milionu korun na rozšíření Vědecko-technologického parku Ostrava (VTPO) v Pustkovci. Jde o část prostředků, které město Ostrava ušetřilo státu při budování Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov.

Pro další rozvoj VTPO je vyčleněna plocha o rozloze asi 26,5 hektaru. Projekt je rozčleněn do tří etap, realizace první se předpokládá v letech 2013-14. Schválené prostředky budou využity na vybudování technické infrastruktury. Další zdroje této akce tvoří prostředky rozpočtu města Ostravy a správců sítí.

„Záměr rozšíření vědecko-technologického parku považuji za klíčový pro další rozvoj města a kraje. Velmi úzce bude navázán na rozmach VŠB, zejména na projekt superpočítače IT4Innovations,“ konstatoval primátor Petr Kajnar.       (vk)


Strana 4

střípky

PRO VÝUKU A VÝZKUM.

Ostravská univerzita zahájila 18. června v areálu bývalé krajské nemocnice na území obvodu Vítkovice stavbu multidisciplinárního výzkumného centra lékařské fakulty. Dokončení projektu je plánováno na rok 2014, stavba přijde na více než 350 milionů korun. V bývalém porodnickém pavilonu vzniknou nové laboratoře, posluchárny a zázemí pro výzkum a rozvoj lékařských, sociálních a přírodovědných oborů. Rektor OU Jiří Močkoř (na snímku P. Havránka) při této příležitosti zde zasadil dub jako symbol síly a jistoty. Zahájení stavby centra se zúčastnili primátor Petr Kajnar a jeho náměstkyně Simona Piperková.             (ph)

MEDAILE OD MINISTRA.

Ředitelka Archivu města Ostravy Blažena Przybylová převzala 25. června u příležitosti životního jubilea v Národním archivu v Praze od ministra vnitra Jana Kubiceho (na snímku MV) medaili Za zásluhy o české archivnictví. Blažena Przybylová ocenění získala za vedení Archivu města Ostravy, prezentaci jeho aktivit, publikační činnost i za dlouholetou editorskou práci na sbornících Ostrava. Zároveň bylo oceněno také její dřívější působení ve funkci místopředsedkyně České archivní společnosti nebo externí práce na Ostravské univerzitě.       (vk)

POCTY DÁRCŮM KRVE.

Osm desítek žen a mužů bylo 9. července oceněno zlatou plaketou Jana Janského za čtyřicet bezpříspěvkových odběrů krve a krevních derivátů v Krevním centru Fakultní nemocnice v Porubě. Vyznamenání Českého červeného kříže v Nové radnici předal náměstek primátora Jiří Hrabina také Jiřímu Černíkovi (foto L. Vidlička). Náměstek Hrabina vyzvedl nezastupitelnou roli dárců krve při péči o zdraví lidí a záchraně životů. Poděkoval za nezištnost, se kterou přistupují ke svému poslání, a popřál jim hodně sil a zdraví do dalších odběrů. Dárci krve převzali také upomínkové dárky a finanční odměnu města Ostravy.        (vi)

NÁMĚSTCI O DOPRAVĚ.

Nedostatky nového systému Centrálního registru vozidel (CRV), který na začátku července spustilo Ministerstvo dopravy, komplikovaly řadu týdnů život také majitelům motorových vozidel navštěvujících pracoviště odboru dopravně-správních činností ostravského magistrátu. V pondělí 30. července se o zlepšení funkčnosti systému přijel do Ostravy přesvědčit náměstek ministra dopravy Ivo Toman (vlevo na snímku L. Vidličky), který se během dne setkal také s náměstkem primátora pro dopravu Tomášem Suchardou. Oba se shodli na tom, že největší potíže má registr zřejmě již za sebou. Nyní je na ministerstvu dopravy a všech zainteresovaných, aby systém CRV pracoval co nejrychleji a bez chyb ke spokojenosti občanů.          (vk)

 

Nové požadavky na dopravce

živnostenský úřad

V zákoně č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, došlo k 1. červnu 2012 k významné změně, a to v souvislosti s implementací Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vydávají společná pravidla pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě. Tato změna nově upravuje podmínky pro provozování silniční motorové dopravy tzv. velkými vozidly.

Jedná se o vozidla nebo jízdní soupravy o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidla určená pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče. V praxi to znamená, že získání živnostenského oprávnění k provozování silniční motorové dopravy vyžaduje, kromě splnění podmínek stanovených živnostenským zákonem, rovněž doložení nezbytných dokladů a splnění podmínek vyplývajících z nové právní úpravy. Jedná se o:

l podmínku usazení žadatele v ČR,

l prokázání finanční způsobilosti pro řádné zahájení a správu činnosti podniku,

l povinnost provozovat dopravu prostřednictvím odpovědného zástupce, tedy osoby, která je odborně způsobilá, má tzv. dobrou pověst a má k podnikateli skutečnou vazbu.

Nově zaváděné pojmy a povinnosti definuje jak zákon o silniční dopravě, tak Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009. Jejich prokázání je vázáno na konkrétní podmínky žadatele o koncesi.

Změna zákona se promítá rovněž do povinností stávajících dopravců provozujících dopravu velkými vozidly. Jejích povinností je, ve lhůtě do jednoho roku od účinnosti zákona, tedy do 1. 6. 2013, požádat živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit potřebné doklady, kterými prokážou splnění nových podmínek. Nepodání žádosti v zákonem stanovené lhůtě bude mít za následek omezení rozsahu předmětu podnikání na takový druh dopravy, který nové podmínky nevyžaduje.     Soňa Seberová, vedoucí odd. živností MMO

 

Úspory z aukcí? 130 milionů korun!

Před pěti lety začala Ostrava jako první město v ČR provádět centralizovaný nákup elektrické energie prostřednictvím elektronických aukcí. Postupně systém sdružených nákupů (SSN) rozšířila na další komodity, jako jsou telekomunikace, materiál technického zabezpečení, zdravotnický materiál, potraviny či služby.

Organizace města Ostravy, na 180 subjektů, utratí za nákupy ročně 4 miliardy korun. „Naším cílem je evidence veškerých nákupů organizací přes jednotný systém,“ říká primátor Petr Kajnar. „Rozpočet města ale netvoří jen velké objemy. Zdánlivě běžné nákupy například kancelářských potřeb, potravin, čisticích prostředků rozhodují o tom, zda město šetří nebo ne. Chceme zaměstnance našich organizací motivovat, aby nakupovali co nejefektivněji.“ Město proto schválilo motivační systém, který stanovuje odměny pro zaměstnance městských organizací podle toho, zda evidují nákupy přes SSN, nakupují za ceny dosažené v elektronických aukcích. Peníze, které v roce 2011 organizace ušetřily, jim v rozpočtu zůstaly. Jen za první pololetí letošního roku ušetřil magistrát 6,6 mil. Kč, ÚMOb Poruba 1,7 mil. Kč, Domov Slunovrat 1,1 mil. Kč, TS Slezská Ostrava, ZŠ a MŠ Kosmonautů Zábřeh po 322 tis. korun apod.

Podle Vítězslava Grygara, ředitele společnosti eCENTRE, která SSN pro město provozuje, systém značně omezuje korupční prostředí. Jeho názor potvrzuje Petr Kajnar: „K dnešnímu dni dosáhlo město Ostrava touto cestou úspory 130 milionů korun. Pokud by byl systém implementován do státní a veřejné správy, podle kvalifikovaných odhadů by u nás ušetřil až 20 miliard korun ročně.“      (mb)

 

Chceš být užitečný? Buď dobrovolníkem

Hospic sv. Lukáše a Fakultní nemocnice Ostrava hledají dobrovolníky pro poskytování kvalifikované pomoci lidem v závěru života. Dobrovolníci se stanou oporou těžce nemocného člověka, mohou pomoci i rodině. Školení dobrovolníků nabízí Hospic sv. Lukáše v rozsahu 35 hodin teorie a 20 hodin praxe. Setkání zájemců se uskuteční 17. srpna v Hospici sv. Lukáše od 16 hod. Zájemci mohou kontaktovat: Hospic sv. Lukáše, Charvátská 8, Ostrava-Výškovice, Jana Camfrlová, tel: 599 508 505, 731 625 768, e-mail: hospicove.hnuti@charita.cz.       (0)


Strana 5

V Komenského sadech se pracuje na změně vzhledu a funkce některých ploch

I parky vyžadují modernizaci

město investuje

Občané, kteří se rádi procházejí, běhají nebo projíždějí na kole nebo kolečkových bruslích Komenského sady v centru Ostravy, zde už od dubna letošního roku narážejí v některých částech na stavaře. Probíhá zde totiž revitalizace tohoto hezkého a klidného koutu krajského města, která potrvá do června příštího roku.

Proměna území C

Stavbu provádí firma Strabag, investorem je statutární město Ostrava. Práce na projektu revitalizace mají menší časový posun, na konečný termín prací to však zatím nemá vliv. Nejprve byly vytýčeny stávající inženýrské sítě, dodavatel stavby pak zahájil práce v části území C za památníkem Rudé armády. Do parku jsou budovány samostatné sjezdy z ulice Hrušovské a Muglinovské, setkat se můžeme s nově vyrobenými informačními cedulemi. Byla ukončena skrývka ornice pro úpravu modelace území v prostoru nového valu a chodníků.

Jeden z největších sadů

Kromě toho stavbaři navezli podkladní vrstvy, které zhutnili, v části C zabezpečili dřevěnými ohradami ochranu stromů. V této lokalitě a v jižním území parku byly ukončeny rozvody veřejného osvětlení včetně montáže sloupů. V následujícím období pokročí práce na objektu C10 – nový val a na komunikacích v části C, tedy na území u památníku Rudé armády a v části B v jižním území parku.

Revitalizace Komenského sadů je rozsáhlá stavba na velkém území, která se uskutečňuje v několika dílčích etapách. Po přípravě území následuje rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch, veřejné osvětlení, sadové úpravy, pokračovat se bude renovacemi, opravami a novým mobiliářem (lavičky apod.).

Komenského sady patří k nejrozsáhlejším městským parkům v České republice. Mají rozlohu okolo 30 ha a rostou v nich asi 3 tisíce stromů. Projekt revitalizace byl zpracován v letech 2010–2011. Řeší nejnutnější zásahy vyvolané úpravou komunikační sítě a změnou funkcí některých částí.

Financování projektu

Předpokládané náklady projektu, které vycházely z projektové dokumentace, původně činily 53,1 mil. Kč bez DPH. Vysoutěžená cena 23,98 mil. bez DPH (28,78 mil. Kč s DPH) tedy znamená úsporu proti předpokladu 54,8 % z původní částky. Předpokládané spolufinancování EU představuje částku až 24,5 mil. Kč s DPH. Podrobnější informace o projektu, historii a současnosti sadů najdete na webových stránkách města www.ostrava.cz.      (vk)

Foto: V téměř stoletých Komenského sadech, 30hektarové zelené oáze v centru Ostravy, probíhá zásadní rekonstrukce.     Foto: Libor Vidlička

 

Sběrné dvory kvalitnější

Koncem června byly uzavřeny tři nevyhovující, menší sběrné dvory v Ostravě – v Michálkovicích, Hošťálkovicích a Vítkovicích, které byly málo využívané a nebylo možné je rozšířit tak, aby vyhovovaly novým požadavkům. Ještě letos by měly být vybudovány dva nové sběrné dvory v Zábřehu a v Kunčicích, svou rozlohou a vybavením budou vyhovovat současným potřebám moderního sběrného dvora. V plánu na další období je i sloučení dvou sběrných dvorů v městském obvodu Radvanice a Bartovice, už je vybráno i nové místo.

Odpadová společnost OZO Ostrava vypracovala novou koncepci sběrných dvorů. „Prvním krokem bylo v loňském roce sloučení dvou menších a nevyhovujících sběrných dvorů v Porubě a Svinově do jednoho velkého, vybudovaného na okraji průmyslové zóny Nad Porubkou,“ říká ředitel OZO Karel Belda. „Cílem všech těchto opatření je zvýšit komfort a bezpečnost pro občany v daných službách a také zajistit roztřídění odpadu přímo ve sběrných dvorech, zlepšit logistiku svozu a snížit celkové náklady na provoz dvorů,“ dodal.

Obyvatelé Michálkovic mají po zrušení původního sběrného dvora k dispozici nedaleký dvůr ve Slezské Ostravě, zbývající dva městské obvody se rozhodly zachovat v místě stávajících sběrných dvorů prostor pro přistavení velkoobjemových kontejnerů a odkládání objemného odpadu. S ostatními odpady pak mohou občané do některého ze zbývajících třinácti sběrných dvorů na území města. V současné době se staví nový sběrný dvůr v Zábřehu, na podzim v OZO připravují vybudování sběrného dvora v Kunčicích. I zde půjde především o rozšíření plochy i nabídky služeb.   (ka)

 

Zemřel generál Robert Matula

V kanadském městě Victoria zemřel 12. června po dlouhé a těžké nemoci ve věku 92 let brigádní generál Robert Matula, rodák z Radvanic. Za druhé světové byl vojákem čs. pozemních jednotek ve Velké Británii. V září 1944 seskočil jako výsadkář a člen skupiny Wolfram do Beskyd v okupovaném protektorátu. Po únoru 1948 byl donucen opustit svou vlast, nejprve žil ve Velké Británii, později v Kanadě. K rodné Ostravě a jejím obyvatelům si udržoval vřelý vztah. Českou republiku naposledy navštívil v roce 1999, další cesty mu nedovolila nemoc. Generál Robert Matula byl v roce 2006 jmenován čestným občanem města Ostravy. Primátor Petr Kajnar vyjádřil hlubokou soustrast rodině a příbuzným zesnulého, jeho přátelům a známým. „Vážíme si toho, co Robert Matula vykonal pro náš národ, naši vlast. Ostrava na svého slavného rodáka nikdy nezapomene!“ dodal primátor.    (vi)

 

Ortopedie přemístěna, ‚kožní‘ zmizelo

Zachování komfortu léčby pro hospitalizované pacienty je důvodem dočasného přemístění lůžkové části ortopedického oddělení v Městské nemocnici Ostrava. V pavilonu „A“, kde se nacházejí ortopedická lůžka, totiž probíhají stavební práce na novém oddělení hemodialýzy a centrální sterilizace. Ortopedická lůžka tak jsou dočasně přemístěna na chirurgii „B“ a internu „E“.

Přízemí a první patro pavilonu „A“ je v těchto dnech stavební firmou přebudováváno pro potřeby hemodialýzy a centrální sterilizace. Ve druhém patře budovy se pak nachází lůžková část ortopedie. Vzhledem k tomu, že práce jsou hlučnější, než se původně předpokládalo, došlo k jejich přerušení a znovu zahájeny byly až po přestěhování lůžkové části ortopedie, která se bez komplikací uskutečnila 2. července. Lůžkové oddělení ortopedie tak nyní dočasně využívá prostory na oddělení chirurgie a kardiologie. Podle toho je upraven orientační plán v areálu nemocnice. Lůžková část ortopedie bude přemístěna zhruba tři měsíce, pak se vrátí do původních prostor.

Z areálu městské nemocnice definitivně zmizela stará budova kdysi kožního oddělení. Více než 18 let už byla nevyužitá a rekonstrukce nebyla technicky ani ekonomicky možná.         (jm)


Strana 6

Oslavy založení Městské policie Ostrava na Slezskoostravském hradě

Dvacet let ve službě občanům

jubileum

Letos je tomu dvacet let, co byla v Ostravě založena městská policie. Poslední červnovou sobotu si tuto událost připomněli na Slezskoostravském hradě nejen ostravští strážníci, ale také veřejnost při bohatém programu, který reprezentoval různé druhy činnosti Městské policie Ostrava (MPO).

Za město Ostrava se akce zúčastnil náměstek primátora Dalibor Madej, který společně s ředitelem MPO Zdeňkem Harazimem a ředitelem Policie ČR Krajského ředitelství MS kraje Tomášem Tuhým předal strážníkům zvláštní ocenění Stužku za věrnost. Za dvacet let působení ve službě získalo stužku 76 strážníků, přímo na hradě ji převzalo 46 mužů a žen. Dalších 47 strážníků převzalo na místě stužku za deset let ve službě, i tady bylo oceněných celkem 76.

V úvodu akce Zdeněk Harazim připomněl nelehké začátky městské policie i významný milník, jímž bylo vytvoření nové koncepce, která vynesla ostravskou městskou policii na špici v rámci celé ČR. Dnes je její úloha nezastupitelná při zajišťování ochrany a bezpečnosti osob a jejich majetku, dodržování obecně závazných vyhlášek, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a dalších činnostech.

Náměstek primátora Dalibor Madej k výročí řekl: „Blahopřeji jménem vedení města Ostravy všem oceněným, celé městské policii a přeji všem hodně úspěchů v jejich nelehké práci. Jsem rád, že také občany je ostravská městská policie vnímána kladně. Oceňujeme její snahu o zvýšení bezpečnosti v našem městě.“

Zdeněk Harazim předal rovněž medaile k 20. výročí založení Městské policie Ostrava některým osobnostem jako poděkování za práci při rozvoji a budování městské policie. Již dříve toto ocenění převzal také primátor Petr Kajnar.

Veřejnosti se městská policie na hradě představila ukázkami výcviku služebních koní, činnosti kynologů-záchranářů, práce se služebními psy apod. Součástí programu byla kulturní vystoupení, atrakce a soutěže pro děti. (vk)

Foto: Náměstek primátora Dalibor Madej předává strážníkům ocenění Stužka za věrnost.

 

Děti jako řidiči

Městská policie Ostrava zve širokou veřejnost na dětské dopravní hřiště v Orebitské ulici v Přívoze, kde se 29. 8. uskuteční další zajímavá akce pro děti. Od 13 do 18.30 hodin připravují strážníci pro děti od 3 do 15 let procvičování znalostí ze zdravovědy, ale i dopravních znalostí a jízdních dovedností. Děti ve věku 3–6 let musejí být v doprovodu osoby starší 18 let. Dětem, které nemají vlastní kolo či jiný „dopravní prostředek“, lze vše zapůjčit.           (d)

 

Zachránila život kolegovi

Strážnice Městské policie Ostrava (MPO) Margareta Nosková převzala z rukou primátora Petra Kajnara stužku Za záchranu života. Svou pohotovost prokázala letos v březnu, kdy během policejní akce poskytla první pomoc strážníkovi městské policie z Opavy. Ten náhle upadl do bezvědomí, došlo u něj k zástavě dechu a srdeční činnosti. Strážnice zahájením nepřímé srdeční masáže docílila obnovení základních životních funkcí a výrazně přispěla k záchraně života svého kolegy. Její zásah označil lékař ostravské záchranky Roman Gregoř za vysoce profesionální.

Margareta Nosková, maminka dvou dcer, pracuje u ostravské městské policie od roku 1992, tedy od počátku její existence, působila v několika odděleních, zejména na úseku prevence. Stala se jedenáctým příslušníkem MPO oceněným stužkou Za záchranu života.      (vi)

 

Koně i jezdci už jsou nedočkaví

Jubilejní XV. mezinárodní Setkání jízdních policií se letos uskuteční v sobotu 1. září v jezdeckém areálu TJ Baník Ostrava ve Staré Bělé. Oficiální program začne ve 12.30 hod. slavnostním nástupem jízdních policií, záštitu nad setkáním převzal primátor Petr Kajnar.

Do Staré Bělé se událost vrací z Komenského sadů v Ostravě, ty právě procházejí náročnou úpravou, a tak je vzhledem k plánovaným pracím a zajištění bezpečnosti účastníků i návštěvníků v sadech nutné pořádat závod v prostředí, které se v minulosti již mnohokrát osvědčilo. Účast už potvrdily týmy jízdních policií z Německa, Maďarska, Slovenska, Polska a samozřejmě České republiky. Jako hosté, bez účasti v soutěžích, se rovněž mají dostavit zástupci z Belgického království. Ostravská každoroční soutěž týmů policistů na koních získala za patnáct let existence dobrou pověst i prestiž, zájem zahraničních účastníků se po letech stagnace kvůli ekonomické krizi opět zvýšil.

Týmy policistů na koních budou soutěžit ve skocích, policejním parkuru a dalších disciplínách. Vstup na akci je zdarma.             (k)

 

stalo se

CHVÁLA KAMERÁM.

Strážníci městské policie dopadli 38letou ženu, která v Přívoze okradla muže o mobilní telefon. Poškozený to nahlásil na služebně. Podezřelou se podařilo najít pomocí kamerového systému před nádražím, okradený občan ženu na monitoru identifikoval. Záznam z kamer také prozradil, že zlodějka pak zamířila k nedaleké herně, kde ji strážníci zadrželi, mobil měla dosud u sebe. Žena byla předána policistům.

SRAZIL CHODCE.

Dvou hádajících se mužů nad ležící ženou si všimli strážníci při pochůzce v Nové Vsi. Muži zákona zraněnou ošetřili a chtěli se dozvědět podrobnosti. Vyšlo najevo, že 60letá žena se spolu se svým 39letým synem vracela domů a zezadu do nich narazil cyklista. Ten tvrdil, že ženu s mužem na cestě přehlédl. Vrávoravý postoj, špatná artikulace a alkoholový závan z dechu ho však usvědčily, že na kolo usedl pod vlivem alkoholu. Přivolaným policistům cyklista tvrdil, že na kole nejel, ale pouze ho vedl. Okolnosti události se šetří.

DOPADLI SPREJERY.

Tři 16leté mladíky, kteří ve Vítkovicích popsali fixem sloup trolejí elektrického vedení, rozvodnou skříň a skleněnou protihlukovou bariéru podél silnice, dopadli městští strážníci. Dva z mladíků se hájili, že jenom hlídali. Vyšlo totiž najevo, že si v současné době odpykávají trest za poškozování cizí věci s podmíněným odkladem, který jim byl letos uložen soudem. Třetí mladík se k činu doznal a také autorství několika dalších nápisů doznal. U dvou „hlídajících“ mladíků našli strážníci v kapsách barevné fixy, třetí je odhodil krátce před zadržením do trávy, kde byly později nalezeny. Všichni tři byli předáni policistům.

LOUPIL V TRAFOSTANICI.

Strážníci městské policie zadrželi 18letého muže, který se v Přívoze vloupal do objektu trafostanice dopravního podniku a odcizil tam kovový materiál. Dopadli ho ve chvíli, kdy vyvážel vozík naložený několika metry smotaných kabelů. Při vloupání navíc poškodil dveře. Zadrženého mladíka strážníci předali přivolaným policistům.


Strana 7

Centrum města se dále rozrůstá, přibudou nové aktivity, změní se doprava tramvají i trolejbusů

Na letní olympiádu i do Nové Karoliny

proměny města

Od 22. března, kdy bylo obchodní a zábavní centrum Forum Nová Karolina ve středu Ostravy otevřeno, prošly prostorami desetitisíce lidí. Téměř vždy je plno v restauracích a dalších stravovacích zařízeních, o prázdninách průměrná návštěvnost klesla. Během jara průzkum ukázal, že plná třetina návštěvníků centra přichází a odchází přes novou lávku vedoucí na autobusové nádraží. Administrativní objekt Nova Karolina Park přímo u ulice 28. října je před dokončením, bytové domy už nabízejí bydlení.

Přeměna Trojhalí začíná

Od léta do léta má trvat přeměna památkově chráněného Trojhalí na multifunkční halu podle projektu architekta Josefa Pleskota. Projekt původně počítal s náklady kolem 300 milionů korun, výběrové řízení na dodavatele stavby snížilo náklady na přibližně 149 milionů, převážná část peněz bude financována z EU. Příští rok o prázdninách se Trojhalí otevře návštěvníkům sportovních akcí, výstav, trhů či koncertů. V zimě bude možné část proměnit také na kluziště.

Výluka tramvají

Výstavba nových tramvajových zastávek přímo u Nové Karoliny dočasně autům uzavřela úsek ulice 28. října od křižovatky s Poděbradovou ulicí po křižovatku u obchodního domu Ostravica, má být zprůjezdněna 1. října, kdy zastávky začnou fungovat. Také tramvaje přestaly v daném úseku jezdit, ale jen od 27. července do 17. srpna, tramvaje jsou dočasně nahrazeny autobusovou dopravou z Náměstí Republiky, resp. z ul. Vítkovické, přes Frýdlantské mosty přes Novou Karolinu k Domu umění s možností přestupu na tramvaj na zastávce Elektra (podrobnosti na www.ostrava.cz). V pololetí příštího roku má do nové čtvrti vést také prodloužená trolejbusová linka.

Co bude dál?

Společnost Multi Development pracuje na přípravě 2. etapy výstavby čtvrti Nová Karolina, která by měla pokračovat směrem k řece Ostravici tak, aby nové objekty nezastínily výhled na panorama Beskyd a Dolní oblasti Vítkovic, která má být se čtvrtí Nová Karolina posléze propojena.

Forum Nová Karolina se stalo jedním z rušných míst, která se připojila k festivalu Colours of Ostrava v rámci Festivalu v ulicích, pravidelně se tu pořádají kulturní akce. Každé sobotní odpoledne se tu například koná hudební matiné jako živý doprovodný program, od 12. srpna zde vystoupí světové taneční ikony festivalu Colores flamenco. Otevřelo se další obchodní místo – Sushi Point, do konce letošního roku přibude ve Foru obchod P&C s módou světových značek. Během letních olympijských her nabízí Forum Nová Karolina 25metrovou obrazovku, která denně zprostředkuje přenosy nejatraktivnějších sportovních klání.     (g)

Foto: Výstavba tramvajových zastávek u Nové Karoliny si do 17. srpna vyžádá výluku tramvajové dopravy. Celá stavba má být hotova do 30. září 2012.

 

Pomozte potřebným lidem

Charita Ostrava spolu s Diakonií Broumov pořádá opět humanitární sbírku „Nepotřebné věci potřebných lidem“. V úterý 4. září lze na nákladní nádraží ČD Cargo v Ostravě-Přívoze přivézt do pytlů či tašek zabalené – oblečení, lůžkoviny, látky, domácí potřeby, přikrývky, obuv, hračky či prostředky na úklid bytů (pro Ukrajinu). Nepřijímají se elektrospotřebiče, nábytek, kola, kočárky či znečištěný textil. Věci, které dále charitní organizace třídí a určují, kam poputují, budou přijímány od 9 do 18 hodin.       (r)

 

Humanitární týden

Charita sv. Alexandra pořádala ve dnech 9. až 12. července mezinárodní humanitární týden na pomoc organizacím, které působí v sociálních službách. Deset pracovníků z Mexika, Brazílie, Maroka, Indie, Číny a dalších zemí se aktivně zapojilo do venkovních úprav objektů, kde jsou provozovány chráněné dílny a chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením. „Spolupodíleli se na výstavbě oplocení, parkovacích ploch, chodníků a podobně,“ řekl s poděkováním ředitel Charity sv. Alexandra Pavel Folta. Materiální a technickou pomoc poskytla při realizaci této akce společnost ArcelorMittal Ostrava.             (v)

 

Projekt odstavných krytých stání pro cyklisty

Zapojte se do ankety!

Ostrava buduje kvalitní síť cyklostezek tak, aby propojila nejlidnatější části města mezi sebou. Součástí cyklostezek by se měly rovněž stát služby pro cyklisty, například odstavná krytá stání, která budou monitorována kamerami městské policie.

Před zahájením výstavby chce zpracovatel koncepce rozvoje cyklistické dopravy města Ostravy, jímž je město Ostrava a DHV CR, spol. s r. o., kancelář Ostrava, znát názory občanů na tato stání, na jejich umístění a četnost, případné další podněty. Připravili jsme proto dotazník, který je zveřejněn na webových stránkách města Ostravy www.ostrava.cz.

Po vyhodnocení ankety se začne připravovat pilotní projekt, do něhož budou zahrnuta tři stání, která občané vyberou jako nejžádanější. S jejich realizací se počítá na jaře příštího roku. Na anketu lze odpovědět na internetových stránkách v dotazníku, zasláním odpovědi na internetovou adresu martin.krejci@dhv.com, poštou lze odpovědi zaslat na odbor dopravy Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava. Písemnou odpověď lze odevzdat také na podatelně magistrátu.       (vk)

 

Nejvíce chutnala ‚kozí brada‘

Armáda spásy v Ostravě pořádala 2. ročník soutěže Polévka je grunt. Pomocí polévky, symbolu pomoci potřebným, představila své dvacetileté působení v krajském městě. V Centru sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi na ul. Gen. Píky na Fifejdách soutěžily týmy magistrátu, krajského úřadu, starostů ostravských obvodů, Nadace OKD a kuchyní Armády spásy.

Podle vedoucí centra Marcely Stryjové měla porota těžký úkol určit pořadí. Nakonec vyhrál tým senátora a starosty Slezské Ostravy Antonína Maštalíře s tradiční havířskou polévkou Kozí brada (podobná zelňačce). „Velmi si ceníme toho, že do soutěže se aktivně zapojili také náměstek primátora Martin Štěpánek s manželkou, starostka Mariánských Hor a Hulvák Liana Janáčková a další osobnosti. Uznání patří porotě sestavené z kuchařů hotelů Mamaison Imperial, Mercure a Jan Maria,“ uzavírá Stryjová.         (pv)


Strana 8

Pro ekologické dopravce

životní prostředí

Jedním z místních zdrojů emisí, který zhoršuje inverzní situaci v Ostravě a jejím okolí, je vedle velkých průmyslových znečišťovatelů a lokálních topenišť také doprava. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy zahájilo v tomto roce provoz ostravského schématu ECOSTARS z programu Intelligent Energy Europe – evropského projektu s dobou trvání tři roky.

Projekt ECOSTARS nabídne spedičním firmám všech velikostí a autobusovým dopravcům v městské i meziměstské dopravě hodnocení vozových parků a rady jejich provozovatelům, jak efektivněji a šetrněji provozovat autodopravu ve vztahu k životnímu prostředí. Hodnocena bude účinnost jednotlivých vozidel, celého vozového parku i provozních procesů ve firmě. Každý provozovatel pak bude certifikován počtem hvězdiček od 1 do 5. Podle výsledků hodnocení poskytne ECOSTARS provozovatelům na míru zdarma doporučení, jak snížit provozní náklady a zvýšit účinnost provozu.

Nyní jsou v rámci českého schématu ECOSTARS připraveni dva vyškolení auditoři pro první zájemce. Na úspěšné firmy čekají první certifikáty pro Českou republiku, které budou oceňovat provozovatele v souladu s mezinárodně nastavenými pravidly. Firmy se sídlem nebo provozem svého vozového parku v ostravském regionu, které v souladu s doporučeními schématu ECOSTARS svůj provoz upraví a vylepší, mohou být po určitém čase znovu přezkoumány a následně oceněny větším počtem hvězdiček.

Ostrava přizvala ke spolupráci zástupce Hospodářské komory MS kraje a regionálního ředitelství ČESMAD Bohemia. Zároveň byl osloven Dopravní podnik Ostrava, a. s. (DPO), se žádostí o prvotní spolupráci a pilotní ověření funkčnosti schématu v českých podmínkách. V tuto chvíli jsou data DPO vyhodnocována. Přihlášky do schématu je možné stáhnout z webu www.ecostars-ostrava.cz, kde je také možnost najít bližší informační materiály, metodické pokyny pro uchazeče i přihlášku pro získání poradenství zdarma.    Jan Smutek, MMO

 

Z Landeku do Koblova na kole

Za osm týdnů se stavbařům podařilo vybudovat 1 720 metrů dlouhou cyklotrasu z hornického muzea Landek Park v Petřkovicích kolem řeky Odry až po Výklopnou ulici v Koblově. Kromě usnadnění průjezdu úpatím vrchu Landeku je výhodou také odklonění pohybu cyklistů z frekventovaného Koblovského mostu na samostatnou stezku. Náklady stavby dosáhly s DPH celkem 6 086 tis. Kč. „V Ostravě dnes máme na 200 kilometrů cyklostezek. Jejich délku chceme v budoucnu zdvojnásobit. Naším cílem je dobudovat pět páteřních úseků v délce 16 km, které povedou kolem Ostravice a Odry a propojí nejlidnatější části města,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Tomáš Sucharda. Nová trasa navazuje na stavbu cyklostezky Odra–Morava–Dunaj v Moravskoslezském kraji a cyklostezek kolem Ostravice do Hrabové. Městské projekty za více než 206 mil. Kč, vč. DPH, mají příslib spolufinancování 85 procent uznatelných nákladů z ROP Moravskoslezsko.        (liv)

 

Silniční obchvat Hrabové

Zastupitelé města schválili na červnové schůzi návrh na vykoupení nemovitostí v Ostravě-Hrabové pro chystanou výstavbu silnice II/478 – Mostní I. Jedná se o čtrnáct nemovitostí, mezi kterými jsou dva domky, zahrady a orná půda. Náklady na výkupy nemovitostí ve výši přes 44 630 tis. Kč budou financovány z externích zdrojů města Ostravy. Moravskoslezský kraj prostřednictvím své správy silnic po ukončení výkupů městu uhradí cenu obvyklou za m2 pod tělesem komunikace a cenu obvyklou podle znaleckého posudku za rodinné domky. „Nový obchvat Hrabové po dokončení odkloní těžkou nákladní dopravu z hustě obydleného území a významně sníží ekologickou zátěž obyvatel tohoto městského obvodu,“ podtrhl náměstek primátora Jiří Hrabina.

Silnice v délce 1,3 km, s předpokládaným zahájením výstavby v roce 2013 a dokončením o rok později, začíná okružní křižovatkou poblíž Místecké a skončí kruhovým objezdem na Paskovské ulici.            (vi)


Strana 10-11

co, kdy, kde ve městě

Začíná 59. sezona JFO

Janáčkova filharmonie Ostrava zahájí 59. sezonu 6. a 7. září koncertem, v němž zazáří houslista Václav Hudeček. Dvořákův Koncert pro housle a orchestr a moll op. 53 a Brahmsova symfonie č. 1. se rozezní pod taktovkou Petra Vronského, který byl šéfdirigentem JFO v letech 2002-2004.

Svatá čtveřice v Gongu

Multifunkční aula Gong v Dolní oblasti Vítkovice se v v pondělí 20. 8. (19) stane místem předpremiéry českého filmu režiséra Jana Hřebejka. Snímek Svatá čtveřice byl natočen podle scénáře Michala Viewegha s herci J. Langmajerem, H. Čermákem, M. Procházkovou, L. Munzarem aj. Informace o vstupenkách na www.ostravainfo.cz.

Přijďte za loutkami

Ostravské Divadlo loutek v nové, loni otevřené přístavbě alternativní scény, připravilo interaktivní výstavu pro děti a rodiče. Jsou tu vystaveny loutky z pohádek. Každou neděli výstavu doprovází pohádkové představení v divadelním amfiteátru zdarma. Výstava trvá do 19. srpna.

Rock Fest za dveřmi

Na dvou otevřených scénách Slezskoostravského hradu se 25. srpna uskuteční Rock Fest s Alešem Brichtou, Vilémem Čokem a dalšími zpěváky a skupinami. Návštěvníky provede Ruda z Ostravy, součástí programu je také motocyklová kaskadérská show. Předprodej vstupenek je na www.ticketportal.cz.

Koncert v Nové Bělé

Občanské sdružení Nová Bělá pořádá 5. ročník koncertu operních árií a duetů „Nová Bělá pod otevřeným nebem“. Letošní bude obohacen o Moravskoslezskou Sinfoniettu. Účinkovat budou Jana Doležílková, Eliška Weissová, Mario Zhang a Jakub Kettner. Koncert se koná 31. srpna od 17 hodin na hřišti TJ Sokol Nová Bělá.

Colores Flamencos

Takový je název festivalu, který se koná od 6. do 12. srpna v Ostravě. Zahrnuje dny španělské gastronomie, kinematografie, taneční workshopy, módní přehlídku ve Foru Nová Karolina i galavečer flamenca. Podrobněji na www.flamencool.cz.

Taneční večery ve St. Bělé

Taneční večery v režii Vladimíra Koždoně pořádá TK Trend 10. a 24. srpna v Katolickém lidovém domě na Junácké 124 ve Staré Bělé. Začátky v 19 hodin.

Zatím prý nerostou

Mykologická poradna slouží houbařům každé pondělí v prostorách Ostravského muzea už od května, vždy od 15 do 16.30 hodin. Odborníci tu poradí každému, kdo z lesa houbařské úlovky přinese.

Svět podle nás

V Galerii Ametyst Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě je až do 31. srpna otevřena pozoruhodná výstava „Svět podle nás“. Obrazová kolekce představuje více než dvacet malířských prací lidí s mentálním postižením, klientů Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Náměty obrazů jsou inspirovány všedním životem, ale také vzdálenými exotickými zeměmi. Na výstavě nechybí ani obrazy mandal vznikajících jako součást arteterapie. Na snímku malba Moniky Horákové s názvem Afrika djambala.

Dům umění nabízí

Ostravská galerie výtvarného umění zve návštěvníky i o prázdninách. Nabízí například sochařská díla Čestmíra Sušky až do 16. září, do té doby pokračuje rovněž výstava s názvem Napříč krajinou s díly Filly, Kupky, Slavíčka, Duši a dalších. Alois Sprušil, první ředitel Jurečkovy galerie, by se letos dožil 140 let. Jemu a Jurečkovi vděčí galerie za budovu Domu umění. Činnost A. Sprušila si lze až do 2. září připomenout v knihovně GVUO.

„Krasavci“ na Černé louce

Praví američtí krasavci – veteráni s obrovskými motory, prostornými sedadly, se spoustou zdobných lišt, křídel, chromu a skla jsou k vidění na Výstavišti Černá louka v Ostravě do 16. září. Výstava s názvem American classic cars je prohlídkou amerických veteránů z let 1950–1980.

Hrad a Strašidelná noc

Strašidelná noc se uskuteční 31. srpna a 1. září na Slezskoostravském hradě, je to akce pro rodiny s dětmi. Hrad bude plný pohádkových a tajemných bytostí, bude také strašidelně vyzdobený. Letos nebudou návštěvníci vedeni průvodci, dostane se tak na více lidí, kteří mohou hrad navštívit.

 

Ředitelka muzea Jiřina Kábrtová: „Sázím na českou hrdost…“

Cesta ke Zlaté bule sicilské

nepřehlédněte

Unikátní výstava pod názvem v titulku byla v Ostravském muzeu otevřena 13. července, trvá až do 12. září. Je to další mimořádná událost v novodobé historii muzea, která, podobně jako loňská výstava o Janu Lucemburském, může být v Ostravě uskutečněna díky špičkové kvalitě výstavních prostor, které Ostravské muzeum pořídilo z evropských peněz. Zlatou bulu vydal Fridrich II. jako potvrzení vnitřní nezávislosti českého státu, upevnila pozici českých panovníků a zvýšila prestiž českého království, letos uplyne 800 let od jejího vydání.

Celkem 47 institucí se podílelo na přípravě výstavy, nechybějí mezi nimi například Archiv Pražského hradu, Knihovna buržoasie z Bernu, archiv a knihovna krakovské kapituly a další věhlasné odborné organizace, nejvíce samozřejmě české. Není proto divu, že na instalaci a vystavení atraktivních předmětů dohlíželi odborní kurýři, některé jsou zapůjčeny jen krátkodobě. Originál Zlaté buly je uložen v Národním archivu, v Ostravě je vystavená dokonalá faksimile, přesto tu nechybí menší originály jako například mince z doby kolem roku 1212, kdy 26. září spatřila Zlatá bula světlo světa jako jeden z nejvýznamnějších dokumentů té doby, nebo některé rukopisy. Národní muzeum v Krakově poprvé pro Českou republiku zapůjčilo korunovační řád Karla IV. Naposledy k vidění je právě v Ostravě také reliéf z opuky, který zapůjčil Pražský hrad, pojištěný je na 7 milionů korun. Přestože doba vzniku Zlaté buly je z dnešního pohledu chudá na zachované artefakty, nabízí výstava dostatek unikátních svědectví té doby a takových hodnot, že si jejich zapůjčení vyžádalo mimořádná bezpečnostní opatření. K výstavě vyjde také katalog. Na otázku naší redakce, zda se výstava dá rozměrem a hodnotou přirovnat loňské o Janu Lucemburském a přitáhne stejné množství návštěvníků, odpověděla ředitelka Ostravského muzea Jiřina Kábrtová: „Hodnota a historický význam zmíněné doby a samotné buly sicilské je unikátní, vývoj českých zemí významně ovlivnila, takže sázím na českou hrdost…“        (ola)

 

Foto: Natáčelo se také v centru Ostravy u kapličky v Husově sadu.

Occamova břitva se zrodila v Ostravě

Televizní studio Ostrava natáčelo v krajském městě během července nový hraný film. Thriller ze současnosti o manželském páru obyčejných čtyřicátníků, kteří se shodou okolností stanou nechtěnými svědky zločinu. Silný a uvěřitelný příběh o svědomí, který by se mohl stát každému z nás. Ústřední manželskou dvojici hrají Ondřej Sokol a Zuzana Stivínová. V dalších rolích uvidíme Norberta Lichého, Vladimíra Polívku, Hynka Čermáka, Martina Stránského, Natálii Drabiščákovou, Ivana Fraňka a další. Podle scénáře Miroslava Sovjáka režíroval Dan Svátek. Occamova břitva je jedním ze základních principů či postupů, na kterých úspěšně staví i současná věda. Jde o princip logické úspornosti, který zdůrazňuje tezi: Pokud pro nějaký jev existuje vícero vysvětlení, je lépe upřednostňovat to nejméně komplikované. V konkrétním případě nového filmu jde o situaci, o jejímž nejvhodnějším řešení budou polemizovat i diváci sami v sobě. Televizní film Occamova břitva má být v programu vysílání na přelomu roku.    (jp)

 

Divadelníci přijdou ‚za námi‘

Společné zahájení divadelní sezony všech ostravských scén a souborů Jdeme za vámi se opět uskuteční v neděli 2. září na Masarykově náměstí v centru Ostravy. Od 16 hodin bude zahájen předprodej vstupenek a předplatného ABEND. V 17 hodin bude program slavnostně otevřen, potom na náměstí propukne pestrý program.

Komorní scéna Aréna, Divadlo Petra Bezruče, Divadlo loutek Ostrava i Národní divadlo moravskoslezské představí ukázky svých nejlepších inscenací, NDM samozřejmě také z operety a muzikálu. Efektní taneční vystoupení mezi fontánami nabídne ve 20.30 baletní soubor NDM, ukázky budou z baletu Zázrak v tichu na hudbu Liszta, Wagnera a Mahlera s uměleckým doprovodným přednesem Jana Fišara.

Další atraktivní událost pro milovníky divadla chystá NDM na 9. září pod názvem Přijďte k nám!. Od 10 do 16 hodin se mohou zájemci podívat do zákulisí Divadla Antonína Dvořáka, na programu jsou poutavé performance pro děti i praktické lekce z muzikálového života, kde se návštěvníci přímo zúčastní opravdových korepeticí, zkoušek, nahrávání atd., mohou se nechat profesionálně nalíčit. Lze se také improvizovaně stát herci či zúčastnit se veřejného tanečního tréninku s šéfem baletu Igorem Vejsadou nebo si vyzkoušet něco z pestré nabídky divadelních kostýmů. Téhož dne se uskuteční slavnostní galavečer k zahájení sezony, kde v ukázkách opět vystoupí všechny soubory NDM.

Ještě předtím v polovině srpna přivítá NDM další z baletních osobností světového formátu – pedagoga Michaela Messerera, který se bude týden věnovat členům ostravského baletního souboru a vyučovat nejnovější baletní trendy.        (k)

 

Mizející Ostrava

Květoslav Kubala je považován za jednoho z nejuznávanějších autorů poválečné reportážní fotografie v celé České republice. Byl u všech mimořádných událostí, které se konaly v Ostravě, ať už to byly vzácné návštěvy, významné společenské, politické, kulturní akce, úspěchy i prohry v milovaném tématu, jímž byl sport. Zachytil okamžiky zániku starých hornických kolonií i zrod nových sídlišť, fotografoval hutníky, horníky v práci i uprostřed zábavy, stařenky i děti v příbězích, které se už nikdy nebudou opakovat. Dvě stě čtyřicet fotografií tohoto dnes již nežijícího autora přináší na 280 stranách nová publikace, kterou vydalo pod názvem Mizející Ostrava výtvarné centrum Chagall. Tato kniha je zároveň nedocenitelným dokumentem o proměnách Ostravy v letech 1945 až 2000 ve všech jejích podobách.             (vk)

 

Vystoupí ,Kabáti‘

Dolní oblast Vítkovic ještě dožívá vzpomínkou na nedávný festival „coloursů“ a už je tu další pecka! Přesně ve stejných místech se bude konat v neděli 12. srpna od 13 hodin 1. ročník festivalu Rocková Ostrava. Hlavní hvězdou na akci, která unikátně propojí hardrock s industriální památkou vysokých pecí, bude rocková ikona, sedminásobný držitel ocenění Český slavík, legendární skupina Kabát. Ostravskou scénu bude reprezentovat osvědčená a stále skvělá skupina Citron. Jako další se představí rockoví matadoři Alkehol nebo skupina Škwor, Segment, Whitesnake revival a další. Mezi špičku české revivalové scény současnosti patří kapela Judas Priest revival, která na Rockové Ostravě rovněž nebude chybět. Více informací o festivalu najdete na www.rockovaostrava.cz.        (vk)

 

Roztančené ulice a náměstí

Už XV. ročník mezinárodního festivalu Folklor bez hranic roztančí ostravské náměstí a ulice od 13. do 17. srpna, pořádá ho občanské sdružení Folklor bez hranic Ostrava spolu se Souborem lidových písní a tanců Hlubina. Spolupořadateli jsou Folklorní sdružení ČR, Folklorní sdružení Ostrava, Komorní scéna Aréna, Lidová konzervatoř a Múzická škola v Ostravě, Středisko volného času Korunka spolu s Domem techniky v Mariánských Horách.

Kromě folklorních souborů a muzik z Ostravy (Hlubina, Hlubinka, Holúbek, Krasničanek, SSPT Heleny Salichové, Ševčík) se festivalu zúčastní folklorní soubory Klas z Kralic na Hané, Ondřejnica – Pozdní sběr ze Staré Vsi nad Ondřejnicí, manželé Pitterovi z Prahy a zahraniční soubory z Cookových ostrovů, Dánska, Chorvatska, Polska a Srbska. V pondělí 13. srpna se bude tančit na Masarykově náměstí v Ostravě, večer zve na slavnostní vystoupení v Janáčkově konzervatoři. V úterý pak soubory vystoupí mimo jiné v Centru pro osoby se zdravotním postiženích Čtyřlístek, v domovech pro seniory a před kulturním domem K-Trio. Na mariánskohorském náměstí mohou ctitelé folkloru zažít vystoupení ve středu 15. srpna a také v klimkovických lázních. Obyvatelé poruby uvidí průvod folklorních souborů a hudby na Hlavní třídě ve čtvrtek 16. srpna, v pátek pak průvod projde centrem Ostravy a závěr festivalu se uskuteční na Slezskoostravském hradě. Více na www.folkorbezhranic.cz.     (g)

Strana 12

Studentka sportovního gymnázia Zuzana Vítečková dělí svůj talent mezi moderní tanec a atletiku

Mistryni světa okouzlil svět muzikálů

o lidech s lidmi

Mít tituly mistryně světa v moderním a akrobatickém tanci, vystupovat v Hollywoodu, tím se nemůže pochlubit leckterá patnáctiletá dívka. Studentka Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových v Ostravě-Zábřehu Zuzana Vítečková takových úspěchů dosáhla. „Zuzka byla od malička pohybově nadaná,“ vzpomíná její maminka Kateřina. „Ve třech letech zvládla kolečkové i zimní brusle, lyže. Řešení pro její hyperaktivitu jsme našli v oddíle sportovní gymnastiky ve Vítkovicích.“

Tvrdá ruská škola

Ve svém věku Zuzanka působila na závodech spíše jako rarita. Bavila ji hlavně prostná. Jako soutěživý typ se vypracovala na solidní úroveň, posbírala mnohá vítězství. Pak chtěla zkusit něco jiného. V první třídě přešla na moderní gymnastiku do Havířova, kde se setkala s ruskými trenérkami Vorochobinovou a Nazarenkovou. Není třeba připomínat, že ruská baletní i gymnastická škola má ve světě prvo­třídní zvuk. Teprve tady si ani ne sedmiletá dívenka uvědomila, že jenom talent ve sportu vlastně v žádném lidském oboru nestačí.

„Tréninky byly hodně tvrdé. Často jsme měly s holkami slzy na krajíčku. Třeba jsme cvičily ve skupině. Stačilo, když jedna z nás udělala cvik špatně, musely jsme ho kolektivně opakovat všechny. Nataša a Irina nesnášely polovičatost, vyžadovaly v tréninku maximální úsilí. Z jejich přípravy těžím dodnes, i když jsem s moderní gymnastikou před rokem skončila,“ přiznává Zuzana Vítečková, členka Tanečního klubu Katlen Ostrava.

Když tančila Kuřátka

Před dvanácti lety začínala paní Vítečková spolu s dalšími maminkami se cvičením s dětmi. Svým 3-4letým členkám souboru říkaly Kuřátka. Premiéru měly na sokolském sletu, postupně se zúčastňovaly domácích i zahraničních soutěží. V roce 2006 vzniklo občanské sdružení Taneční klub Katlen Ostrava, které se v pavilonu E na Černé louce věnuje zejména výuce moderního tance dětí od 3 do 15 let. V současné době se zde připravuje kolem čtyř desítek chlapců a děvčat. Jména jako Kristýna Dluhošová, Markéta Frajkowská, Tereza Dvořáčková, Nikola Šeděnková, Dominika Sládková a další se v minulých letech zapsala mezi vítěze soutěží u nás i v cizině. Nejpilnější sběratelkou pohárů a medailí se stala Zuzana Vítečková, několikanásobná mistryně světa, vítězka Světového tanečního festivalu a dalších soutěží.

„Moderní tanec spojující gymnastiku, akrobacii a balet s hudebním doprovodem je přesně tou disciplínou, která vyhovuje Zuzčinu naturelu,“ podotýká její maminka. „Nejlépe se cítí v showdance a moderndance, je schopna zatančit na moderní i klasickou hudbu. V poslední době si už dělá choreografie sama. Nejen pro sebe, ale i pro další členy souboru. Netančí jen sólo, ale i ve formacích. Letos ve Vídni vyhrála s Xavierem Tarnowskim hlavní cenu šampionátu.“

Zlato z Hollywoodu

Trenérka a závodnice na cestách. Takhle ve dvojici vyrazily poprvé do světa, když bylo Zuzaně deset. A hned do USA! Do New Yorku a Los Angeles na mistrovství světa! Z Hollywoodu přivezly zlato a titul mistryně světa. Úspěchy sklízely také v Rakousku, Itálii, Polsku, Izraeli. S tancem se podívaly k protinožcům do Austrálie. Tam se ostravské školačce splnilo jedno z dětských přání. „V Sydney nás zavedli do safari. Krmila jsem tam klokany, pohladila koalu, měla hada kolem krku. Vloni v izraelském Eilatu se mi zase splnil sen potápět se s delfíny. To jsem si hodně užívala,“ vypráví s rozzářenýma očima. Zvířata jsou vůbec její obrovská vášeň. Ráda zachraňuje zatoulané kočky, takže občas to u Vítečkových připomíná zvěřinec. Když se vyráží na závody, role opatrovnice se ujímá Zuzčina starší sestra Barborka.

Prosadit se ve světě tance vyžaduje všestrannou pohybovou průpravu, v níž nesmí chybět balet. Zuzana dochází na tréninky do Národního divadla moravskoslezského, kde se jí věnuje šéf baletu Igor Vejsada. Před několika lety dokonce koketovala s myšlenkou jít na konzervatoř, ale nakonec se rozhodla pro sportovní gymnázium v Zábřehu. Není prý žádná premiantka, ale studium zvládá. Maminka chápe, že není snadné skloubit vrcholový tanec s přípravou do školy a někdy přimhouří oko. Samozřejmě, škola je na prvním místě.

Balet nebo atletika?

„V září půjdu do kvinty. Teď si naplno užívám prázdnin. Mám klid od učení i tancování. Začínáme ale vymýšlet repertoár na novou sezónu. Ve škole mě docela chytla atletika, kterou dělám v SSK Vítkovice. Trenér Hubáček chce, abych se zaměřila na dálku nebo výšku, kde mám teď výkony na hranici 450 a 140 centimetrů. Mě se ale líbí skok o tyči. Mohla bych v něm využít akrobatickou průpravu,“ kombinuje Zuzka.

Jejich tanečních výkonů si všimli v České televizi, kde před čtyřmi lety přebírala Zlatý oříšek, cenu pro talentované děti. Prosadila se také do výběru mladých sportovců roku Moravskoslezského kraje (2008), stala se Talentem roku 2012 v Asociaci amatérských sportů. Letos v červnu převzala z rukou starosty Karla Sibinského cenu jako významná osobnost obvodu Ostrava-Jih.

Zahrát si v muzikálu!

Patnáctiletá dívka obvykle ještě nemá zcela jasno o své budoucnosti, kam budou směřovat její kroky po maturitě. Určitě by chtěla zúročit léta tvrdé taneční, akrobatické a baletní přípravy. Třeba v oboru choreografie na Hudební akademii múzických umění v Praze. „Miluji muzikály, žádný mi nesmí utéct! Mým snem je si v nějakém zahrát. A taky se prosadit jako tanečnice nebo choreografka v zahraničí,“ dodává s kuráží jejímu věku vlastní Zuzana Vítečková.           Libor Vidlička

Foto: Zuzana Vítečková s poháry, medailemi a diplomy ze světových a domácích soutěží v moderním tanci.  Snímky: archiv Z. Vítečkové


Strana 13

Koupaliště a říční lázně v Zábřehu a Hulvákách

z archivu města

Díky blízkosti tehdy ještě neregulované řeky Odry s četnými zátočinami a vhodným vodním poměrům se Zábřeh a také sousední Hulváky staly v letech první Československé republiky rájem milovníků plavání, slunění a vodních sportů.

Zřízení koupaliště v Zábřehu bylo dílem spolku Družstvo pro stavbu sokolovny v Zábřehu, který byl ustaven v roce 1920. Již následujícího roku byl zakoupen pozemek u řeky Odry o výměře 0,8 hektaru pro zřízení říčních, písečných, vzduchových a slunečních lázní. Lokalitu upravili, oplotili a postavili zde dřevěný pavilon se šatnou a bufetem. Koupaliště bychom hledali v ohbí slepého ramene Odry jihozápadně od ulice Markovy a asi 800 metrů severně od trati dnešní Polanecké spojky.

Výletní restaurace

V roce 1934 odkoupilo město Moravská Ostrava pro zřízení dalších říčních lázní ještě pozemky o výměře 7 hektarů na levém břehu řeky Odry na hranicích se Svinovem nedaleko pískovny a čerpací stanice Vítkovických železáren. Občerstvení v parných dnech koupajícím a výletníkům poskytla nedaleká výletní restaurace U Lazarů s tanečním parketem a restaurace U Korýtka, kterou ve dvacátých letech 20. století otevřel nájemce kavárny Praha v Moravské Ostravě Alois Šeděnka. Restaurace U Lazarů se nacházela severně od Polanecké spojky mezi železničním mostem přes Odru a zahrádkářskou osadou. Restaurace U Korýtka ležela pod lesnatým svahem na jih od Polanecké spojky. Dnes bychom ji hledali na území západně od Petruškovy ulice.

Hulváky: tisíce nadšenců

Stavební povolení pro koupaliště v Hulvákách bylo vydáno 20. června 1929 a 12. května 1930 bylo povoleno jeho užívání. Lázně projektovala a stavěla firma Ing. Alfred Jurnečka, stavitel z Mariánských Hor. K zařízení patřil bazén, brouzdaliště s dětským koutkem a pískovištěm, šatny a vzduchové lázně. Ohřívanou říční vodu z Odry teplou 35 °C dodávalo Vítkovické horní a hutní těžířstvo. Koncesi pro podávání občerstvení na koupališti získal Rudolf Pavlas, vinárník v Mariánských Horách.

Lázně byly poprvé otevřeny 18. května 1930 a zaznamenaly návštěvu 1 525 dospělých a 599 dětí. Následující pondělí za nepříznivého počasí přišlo sice jen šest dospělých, avšak např. 1. června 1930 dosáhla návštěva asi šesti tisíc lidí, z toho 2 400 dětí. Lázně byly projektovány pro návštěvu asi 700-750 osob, maximálně však 3 800 návštěvníků, což si vyžadovalo zaměstnání 21 osob obsluhujícího personálu.

Pro nával Ostravanů ve slunečných dnech, který dalece překračoval kapacitu, muselo být okamžitě přikročeno ke stavebním úpravám, aby byl provoz při takové frekvenci osob vůbec možný. Starosti provozovatelům koupaliště činila i kvalita používané říční vody, neboť si návštěvníci stěžovali, že voda po několika dnech nepříjemně zapáchá. K nápravě došlo v roce 1933, kdy bylo kompletně rekonstruováno a rozšířeno filtrační zařízení.

„Drahé“ vstupné

Předmětem kritiky se stal ceník vstupného: „Studentské lístky neexistují, za 1 Kč jsou jen pro děti do 16 let. Ostatní musí si koupit lístky jen po 3 Kč bez výjimky, ať je to student, který za tentýž peníz může vidět v divadle tři představení, nebo bohatý žid, jejž doveze ke koupališti luxusní auto,“ psal místní tisk.

V roce 1994 prošlo koupaliště rekonstrukcí, avšak o šest let později se kvůli zastaralé strojovně a čerpadlům nepodařilo napustit velký bazén. Od roku 2003 koupaliště není provozováno, pamětníci však o návštěvách ,hulvácké oázy‘ hovoří s nostalgií. Stopy po něm by se daly vypátrat v lesíku na Hulváckém kopci mezi ulicemi 28. října a U Koupaliště.            Antonín Barcuch

Foto: Koupaliště v Hulvákách v 50. letech 20. století.

Říční lázně na řece Odře v Zábřehu ve 30. letech 20. století.


 

Strana 14

aktivní senioři

Tipy na Seniora roku

Město Ostrava vyhlásilo V. ročník ankety Senior roku. Své tipy na rok 2012 (jméno, věk, adresa na území města Ostravy, zdůvodnění nominace, jméno a adresa předkladatele) na mimořádně aktivní a svému okolí prospěšné občany starší 65 let posílejte na: Redakce Ostravské radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava nebo na e-mail gbalcarikova@ostrava.cz do 15. 10. 2012.         (v)

Univerzity pro třetí věk

VŠB – Technická univerzita nabízí seniorům studium na univerzitě třetího věku na hornicko-geologické fakultě. Převážně 2leté programy jsou zaměřeny mj. na obory člověk a životní prostředí, geologie, ekonomie, informatika. Přednášky jsou jednou týdně od konce září, zápisné 700 Kč. Informace na tel. 597 325 392, http://geologie.vsb.cz/GP/u3v/.

Také ekonomická fakulta VŠB nabízí 3leté studium , v němž senioři získají znalosti z ekonomie, managementu podniku a práva, práce na PC, psychologie, zdravovědy. Podmínkou přijetí je věk nad 55 let a ukončené SŠ vzdělání, zápisné na rok je 1 200 Kč. Informace na tel. 597 322 266 a www.ekf.vsb.cz.

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity pořádá pro 60leté a starší občany dvousemestrální kurz univerzity třetího věku „Český jazyk a literatura v minulosti a dnes“. Potrvá 36 hodin, každý druhý čtvrtek v měsíci, začne v září 2012. Informace na tel. 597 094 017, 734 355 862 nebo na filipgoszler@osu.cz.          (g)

 

Zoo Ostrava se těší velké návštěvnosti

Před několika dny přivítala ostravská zoo 250 000. návštěvníka, letos by mohla hranice návštěvnosti dosáhnout půl milionu. Teď o prázdninách, kdy je areál rozkvetlý, je v zoo snad nejkrásněji.

„Těší nás, že se k nám lidé vracejí a opakovaně naši zoologickou zahradu navštěvují. V rámci rozvoje zoo je pro nás pohoda a spokojenost návštěvníků velmi důležitá, takže vedle postupného budování nových a moderních výběhů pro chovaná zvířata klademe velký důraz i na neustálé zlepšování služeb pro naše návštěvníky,“ vysvětluje Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava. V posledních letech tak v areálu přibyly přebalovací koutky pro rodiče s nejmenšími dětmi, toalety včetně těch bezbariérových, vzniklo několik dětských hřišť a desítky interaktivních herních prvků pro děti, pro dospělé pak seniorpark – posilovna pod širým nebem. Vzhledem k rozlehlosti ostravské zoo jsou k dispozici stovky laviček, několik zastřešených odpočinkových míst a lehátek, na kterých mohou návštěvníci načerpat další sílu a energii. Na jaře příštího roku se pak dočkají nového Návštěvnického centra, jehož součástí bude i tolik očekávaná restaurace.

A stále se rodí mláďata, v expozici Na statku v červnu porodily dvě samičky prasete domácího plemene mangalica svá první mláďata. Přibyla první mláďata plameňáků kubánských, ti jsou přímo ve vstupním areálu zoo a pro návštěvníky tak prvním barevným zážitkem. U primátů se těší mláděti mandrila a gibona bělolícího. K novým přírůstkům patří další mláďata ze skupiny přežvýkavých sudokopytníků – mládě tura domácího jerseyského a v pavilonu afrických zvířat pak mládě antilopy losí. Samička žirafy Rothschildovy, která se v ostravské zoologické zahradě narodila 1. května, dostala jméno Radost. Dvě mláďata orlosupů bradatých, která se v únoru vylíhla v ostravské zoologické zahradě, už létají v přírodním parku v italských Alpách.

Areál zoo se v posledních letech změnil k nepoznání, zásluhu na tom má i výsadba okrasných keřů a květin. Jako rarita vyrostla nedávno v zoo houba s názvem květnatec archerův (Anthurus (Clathrus) archeri, na snímku), která svým vzhledem připomíná spíše tropickou rostlinu či mořskou hvězdici. Do Evropy byla zavlečena ve 20. století.         (k)

Foto: Roztomilá jsou všechna mláďata, i selátka…

 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

REBEL

– č. psa 14586. Je to už 13 let starý kříženec středního vzrůstu, do útulku přišel v červnu 2010. Pravděpodobně byl zvyklý na staršího člověka, jak nasvědčuje jeho chování. U rodinného domku na zahrádce se zateplenou boudou by mohl strávit poklidný zbytek života.

ELZA

– č. psa 15944. 3,5letá fenka křížence, dost temperamentní, umí hlídat a ráda běhá. Vhodná pro sportovně založené lidi a potřebuje pevnější ruku. Spíše k mladším lidem na zahradu, kde nebudou malé děti. V útulku od ledna, byla uvázaná u dopravní značky a ponechána osudu.

PÍŠA

– č. psa 16156. Asi tříletý kříženec, který je v útulku letos od března, trvalo mu, než získal důvěru k lidem. Postupně si však cestu k lidem našel a dnes je to veselý, hravý pejsek, vhodný do bytu i na zahrádku. Rád běhá s balónky a určitě by byl vhodný i pro psí sporty.

KALIMERO

– č. psa 16217. Do útulku se dostal jako devítiměsíční štěně z Přívozu, kde byl přivázán i s vybavením u plotu, pán ho opustil. Je milý, hravý, vhodný i k dětem, ale potřebuje základní výchovu, kromě běhání nic neumí. Za trpělivost odmění pána kamarádstvím a láskou.


Strana 15

Baník na prahu těžké sezony

Fotbalisté FC Baník Ostrava mají za sebou úvodní kolo Gambrinus ligy, v němž prohráli v Jablonci 0:2. První domácí zápas se Slavií se nakonec hrál (po naší uzávěrce) přece jen na rekonstruovaných Bazalech, když přesun na městský stadion ve Vítkovicích fotbalová asociace kvůli zahájené opravě zamítla.

Kromě ryze fotbalových starostí kolem přípravy kádru trenéra Radomíra Látala řešili během letní přestávky na Bazalech také otázky současnosti a budoucnosti klubu, který letos slaví 90 let existence. Podle předsedy představenstva FCB Petra Šafarčíka záchrana klubu vstupuje do své další tříleté fáze. Hlavním úkolem na ekonomickém poli je dokončení finanční restrukturalizace, která velí zejména výrazně zredukovat náklady. V praxi to znamená stop nákupu drahých posil. Ligový kádr byl v rámci omezených finančních možností doplněn o některé zkušené hráče (Kaprálik, Mach, Milosavljev aj.), nadále bude spoléhat na stávající kádr a vlastní odchovance. S tím souvisí také snaha navázat na historicky úspěšný model výchovy talentů, včetně výstavby tréninkového centra v ulici 1. máje ve Vítkovicích.

FC Baník spoléhá na pomoc silných partnerů. Město Ostrava podporuje fotbalisty každoročně štědrými dotacemi. Červnové zastupitelstvo schválilo uvolnění 10 milionů korun na rekonstrukci hrací plochy a úpravy zázemí stadionu Bazaly. V letošním roce se sponzorem klubu stala společnost Vítkovice Machinery Group Jana Světlíka. Na Slezské hodně spoléhají také na fanoušky a patrioty, kteří poslali na účet „Zachraňme Baníček“ přes 1,7 mil. Kč.

Diváci si jistě nenechají ujít v sobotu 18. srpna (18) atraktivní duel v němž Baník přivítá exmistra Viktorii Plzeň. Další domácí zápas: 1. 9. (18) Baník-Olomouc (termín se může ještě změnit). Hoši, do toho!          (vi)

Foto: Chorvatský legionář Davor Kukec (v bílém) by měl na podzim patřit k oporám Baníku Ostrava.

 

Olympijské okénko

V Londýně jsou v plném proudy hry XXX. letní olympiády. Ve výpravě českých sportovců bychom tentokrát mohli Ostravany bohužel spočítat na prstech jedné ruky. Barbora Závadová, plavkyně KPS Ostrava, má své disciplíny (400 m polohový závod 15. místo – 4:41,84, 200 m pol. z. 32. místo – 2:17,54) za sebou. Volejbalista VK Ostrava Přemysl  Kubala s kolegou Benešem v době uzávěrky bojovali o postup v turnaji v plážovém volejbalu. V atletice, která začala 3. srpna, budeme držet palce ostravské Sportovkyni roku 2011 Denise Rosolové (dnes USK Praha) na 400 m přek. (finále 8. 8.) a exvítkovickému Jaroslavu Bábovi (dnes Dukla Praha) ve skoku do výšky (finále 7. 8.). Program olympijských her vyvrcholí v neděli 12. srpna slavnostním zakončením.   (liv)

 

Zlato z Ostravy do Švédska

Mistrovství světa v házené žen do 20 let vyvrcholilo 14. července v porubské hale ZS Sareza. Ve finále porazily Švédky děvčata z Francie 29:22 (14:7) a vybojovaly historicky první titul v této věkové kategorii pro kolébku házené. Pohár a medaile vítězkám předal náměstek primátora Ostravy Martin Štěpánek. Česko obsadilo 15. místo z 24 zúčastněných zemí.

Naše reprezentantky se už dříve připravily o možnost sehrát závěr turnaje v Ostravě. V Brně se v zápase o 15. místo vypořádaly bez problému s Kongem 28:18. Pořadí turnaje: 1. Švédsko, 2. Francie, 3. Maďarsko, 4. Srbsko, 5. Rusko, 6. Korea, 7. Polsko, 8. Norsko (obhájkyně titulu), 9. Dánsko, 10. Chorvatsko, 11. Rakousko, 12. Brazílie, 13. Rumunsko, 14. Španělsko, 15. Česko, 16. Kongo, 17. Nizozemsko, 18. Uruguay, 19. Angola, 20. Argentina, 21. Japonsko, 22. Kanada, 23. Tunisko, 24. Kazachstán.

Poruba proti Astrachani

Mistryně ČR házenkářky DHC Sokol Poruba čeká ve 2. kole Poháru EHF Astrachonočka Astrachaň (6. místo v ruské lize). První zápas se hraje v Ostravě 13. nebo 14. 10., odveta 20. nebo 21. 10. v Rusku.       (vi)

Foto: Náměstek primátora Martin Štěpánek předává pohár za druhé místo na MS v házené juniorek kapitánce Francie Marine Dupuisové.

 

město podporuje

VICEMISTRY EVROPY!

Skvělého úspěchu dosáhli mladí stolní tenisté TJ Ostrava na juniorském ME v rakouském Schwechatu. Ondřej Bajger a Tamara Tomanová prohráli až ve finále mixu s německým párem Jost – Soljaová 1:3. Blahopřejeme!

OSTRAVA HOCKEY CUP.

Ve dnech 9.–12. 8. pořádá HC Vítkovice Steel turnaj mladých hokejistů ročníků 1995-96 a mladších Ostrava Hockey Cup. Kromě domácích se na něm představí Salcburk (Rakousko), Linköping (Švédsko), Chomutov a Slovensko do 16 let. Účast ruských klubů CSKA Moskva a Petrohradu zhatily problémy s vízy na straně soupeřů. Vstup je volný.

NADĚJE POD KOŠI.

Oddíl Basket Ostrava (BO!) pořádal 1. letní turnaj v minibasketbalu dívek (r. 2001). Pořadí: 1. Hr. Králové, 2. Tišnov, 3. BO! Dále hrála družstva Olomouc a F-M. Do all stars se dostala Ostravanka Li Ping, které 49 bodů stačilo na titul nejlepší střelkyně. BO! pořádá v srpnu a září nábor dívek roč. 2000–04. Více informací o činnost klubu na www.basketostrava.cz.

O POSTUP NA ME.

Ve dnech 14 až 16. 9. bude hala ZS Sareza v Porubě dějištěm 2. kvalifikačního turnaje o postup na mistrovství Evropy 2013 ve volejbalu mužů. Kromě České republiky startují Rakousko, Chorvatsko a Makedonie.             (vi)

 

U Cementárny pro bruslaře

Stadion pro in line bruslení, určený pro závodní sport i veřejnost, vyroste do června 2014 v městském obvodu Vítkovice. Areál situovaný mezi ulice U Cementárny a Thomayerovu poblíž bývalé krajské nemocnice, na kterém stálo v minulosti hřiště Sokola Hrabůvka, nabídne kromě špičkové dráhy s umělým povrchem víceúčelovou travnatou plochou, hřiště pro street basketbal, dětský sektor, technické a sociální zázemí včetně přístupových komunikací a parkoviště.

„Dráha navržená ve spolupráci s Českým svazem kolečkového bruslení splní normy pro mezinárodní závody. Areál bude moci využívat pro volnočasové aktivity také veřejnost. Začínající i amatérští bruslaři, rodiny s dětmi,“ upřesnil náměstek primátora Martin Štěpánek.

Předpokládané náklady jsou cca 87 mil. Kč s DPH. Počítá se s dotací 85 procent z Integrovaného operačního programu, zbytek uhradí město. Stavba by měla být zahájena v srpnu příštího roku.         (vi)


Strana 16

Colours of ‚Industrial‘

Ze Slezskoostravského hradu a Černé louky, tradičních to kulis Colours of Ostrava, je do průmyslového areálu v Dolní oblasti Vítkovic, co by kamenem dohodil. Změnou místa konání přesto riskla ředitelka kultovního festivalu Zlata Holušová se svým týmem tah hodný hráče pokeru. Výsledek předčil očekávání. Přišlo více než 31 tisíc diváků, kteří překonali dosavadní návštěvnické rekordy. Nezaměnitelná atmosféra industriálního prostředí spjatého více než půldruhého století s výrobou oceli a těžbou uhlí vystavila letošním „barvám“ výtečné hodnocení. Jen málokdo nebyl zvědav na světově proslulé zpěvačky ze zámoří Alanis Morissette, Jannelle Monáe, francouzský objev ZAZ, domácí hvězdy Ivu Bittovou, Lenku Dusilovou. Mimořádné zážitky přinesly koncerty hlasových mágů Bobbyho Mc Ferrina nebo Anthonyho Hegartyho, kterého doprovázela Janáčkova filharmonie. Vděčné publikum potěšily kapely The Flaming Lips, Animal Collective, Mogwai, seskupení Kronos Quartet, české legendy Buty, Mňága a Žďorp a další. Samozřejmě, našly se i chyby. Příliš hrubá struska tu a tam znesnadňovala pohyb, občas každý z nás v areálu trochu bloudil, vystál dlouhé fronty na pivo, žehral na stav toalet. Pořadatelé i hostitelé ze sdružení Dolní oblast Vítkovice slíbili, že dětské nemoci vyléčí a příští rok kritiků ubude. Už se těšíme! Na 12. Colours of Ostrava od 18. do 21. července 2013.       (vi)

 

 

 

 

 

 


titulka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf .


Strana 1

titulka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf .


Strana 1Uvnitř listu