Červen 2014

Červnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Strana 1

Uvnitř listu

2             Z jednání zastupitelstva

3             Nový termín pro laguny

4             Poplatek za odpad: do 30. 6.!

5             V létě budou výluky v dopravě

8             Seriál rad a tipů pro seniory

11           Colours - letní zážitek

12           S J. Feixem se člověk nenudí

16           Začíná sezona letního koupání


S architektem Cyrilem Vltavským nad významným dokumentem

Ostrava má nový územní plán

Zastupitelstvo města schválilo 21. května nový Územní plán Ostravy (ÚPO). Pracoval na něm Útvar hlavního architekta magistrátu, jehož vedoucího Cyrila Vltavského jsme v této souvislosti požádali o rozhovor.

 • Pane architekte, v čem je územní plán nový? Proč jste třeba neupravili pouze ten původní z roku 1994?

„Vámi zmíněná varianta byla samozřejmě reálná. Navíc s ní nový stavební zákon i počítal. V  případě úpravy bychom však nemohli reagovat na požadavky našich občanů, kteří žádali o změny územního plánu. Především o začlenění svých parcel mezi pozemky pro rodinnou výstavbu. Takových požadavků bylo na začátku tuším 106 a v průběhu prací na územním plánu jejich počet mnohokrát narostl. Také bylo třeba prověřit veškeré části platného územního plánu především z pohledu jejich aktuálnosti. Jednalo se o dopravu, trasy dopravního skeletu, rozsah ploch pro rodinnou a bytovou zástavbu, průmyslové plochy apod. Také jsme se zabývali současnou zelení ve městě, které nemáme málo. Zajímalo nás, zda máme správně nastaven způsob její ochrany."

 • Je zřejmé, že šlo o náročný a dlouhodobý úkol.

„Zjednodušeně řečeno prověřili jsme v podstatě každý pozemek ve městě. Ostrava je v mnohém specifická proti ostatním městům u nás. Převážná část bytového fondu byla vybudována za socialis­mu a to ne nahodilým způsobem. Jednalo se o podrobné koncepce rozvoje městských částí, na kterých pracovali významní ostravští architekti a urbanisté. Ostrava je postupně a stále naplňuje. Naším úkolem bylo tyto koncepce také podrobit analýze. Zda jsou stále aktuální a v případě, že ne, navrhnout nová řešení. Ostrava je městem v tomto směru stabilizovaným a proto se zásadní změny v dlouhodobě sledovaných, např. urbanistických koncepcích v územním plánu neprojevily. Bylo by naivní předpokládat, že by územní plán zásadním způsobem přehodnotil např. rozmístění ploch bydlení, rekreace, či třeba ploch výrobních. Z tohoto pohledu se občané nemusí obávat toho, že by se jim současné zastavitelné plochy, či stabilizované prostředí jejich domovů, výrazně změnily."

 • Co nového ÚPO přináší?

„Mezi hlavní změny lze zařadit především změny ve výčtu staveb, které je možno v jednotlivých částech města umístit, a způsob jejich posuzování. Je zde zakotvena zvýšená ochrana daného prostředí. Třeba mezi rodinné domy již nebude tak snadné umístit stavby jiné.
Například autodílny, sběrny surovin či výrobní stavby, už nemohou rodinné domy negativně ovlivnit. Zeleň ve městě bude nadále chráněna, ale současně umožní rekreaci obyvatel města. Bude možné posuzovat tzv. obraz města, který je citlivý na výškové a prostorově objemné stavby. To jsou možnosti, které dosavadní územní plán neumožňoval. Na jedné straně naše vize zní, předpokládám, zajímavě a možná i logicky, ale jsme si vědomi toho, že hlavně zpočátku mohou vyvolat i spoustu rozčarování těch, kterým budou komplikovat jejich stavební záměry."

 • Kde se mohou lidé s novým územním plánem seznámit?

„Územní plán je důležitým dokumentem, do kterého musí mít možnost nahlížet majitelé nemovitostí ve městě, zájemci o jejich koupi nebo projektanti staveb, jejichž řešení může územní plán ovlivňovat. Proto se jej snažíme zpřístupnit co nejširšímu okruhu zájemců. Je k dispozici na útvaru hlavního architekta a stavebním úřadu magistrátu města, na všech stavebních úřadech městských obvodů, a to od 6. června 2014, kdy územní plán nabývá účinnosti. V plném rozsahu je k dispozici také na webových stránkách města www.ostrava.cz."

 • Jedna z významných etap skončila. Čím se budete zabývat nyní?

„Ostrava i přes to, že ji považuji za tzv. urbanisticky stabilizovanou, má spoustu vlastních problémů, které je třeba řešit. Počínaje v republice hodně zmiňovaným a diskutovaným veřejným prostorem, kterým se několik let zabýváme, přes prostorové bariéry ve městě a třeba Černou loukou konče. Čeká nás zajímavé, ale také obtížné posouzení a povolování tzv. Bílého stínu, návrhu pana architekta Pleskota na dostavbu Domu umění v Ostravě. Jedná se o velice zajímavou stavbu, která svým netradičním řešením určitě vyvolá řadu pozitivních, ale i negativních reakcí. Svým řešením vybočuje ze všech dosud užívaných zásad pro výstavbu v historickém centru města. Bylo by velice zajímavé znát i názor veřejnosti na takovou stavbu. Pokusíme se ji představit na webu města."

Připravil Libor Vidlička

Čtyřlístek pro postižené

Lidem s postižením se otevřela nová služba. V Hladnovské ulici v Muglinově v obvodu Slezská Ostrava bylo 28. května slavnostně uvedeno do provozu nové zařízení Centra pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek – Domov se zvláštním režimem.

Zúčastnili se náměstek primátora Martin Štěpánek, vedoucí odboru sociálních věcí magistrátu Jaroslava Rovňáková a další hosté. Se vznikem nové služby, poskytované příspěvkovou organizací města, pomohly evropské strukturální fondy prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Celkové náklady dosáhly 11 833 tisíc korun. Domov se zvláštním režimem má kapacitu dvanáct osob. Je určen pro klienty s mentálním postižením a přidruženým duševním onemocněním, kteří vyžadují speciál­ní péči. Ti doposud žili v jiných zařízeních Čtyřlístku. „Nová služba jim zajistí důstojné prostředí odpovídající míře jejich postižení," řekl ředitel Čtyřlístku Svatopluk Aniol.     (bk)

Dům roku je v Porubě

„Měli jsme obavy, zda krize ve stavebnictví neohrozí dvacátý ročník," posteskl si hlavní architekt města Cyril Vltavský při slavnostním vyhlášení soutěže Dům roku 2013, které proběhlo poslední květnový čtvrtek v hotelu Mercure. „Nebude to asi tak zlé, když se nakonec přihlásilo deset staveb."

Porota vybírala ze sedmi, které splnily propozice soutěže. Za ostravský dům roku určila budovu společnosti Concept House (na snímku) v Opavské ulici v Porubě. „Jde o moderní architekturu citlivě zasazenou do historické sídlištní zástavby," konstatoval Vltavský. Projekt z dílny architektů Davida Kotka, Kateřiny Holenkové, Jana Müllera a Projektstudia Eucz Ostrava postavil Owlet Gastro. Všichni zaslouží podtrženou jedničku. Také za to, že část odměny 195 tisíc korun věnují na charitu.

Druhé místo a finanční odměnu získala revitalizace Svinovských mostů a okolí podle návrhu architekta Václava Filandra, čestné uznání putuje do Krásného Pole, kde díky architektům a inženýrům Hutního projektu a Projektstudia vyrostla vskutku „krásná" mateřská škola. Ceny vítězům předali náměstek primátora Jiří Hrabina a tajemník magistrátu Břetislav Gibas.

K jubileu soutěže uspořádalo město na svých webových stránkách internetovou soutěž o Stavbu dvacetiletí. Ze všech ostravských staveb roku získala nejvíce hlasů (991) Multifunkční aula Gong v Dolních Vítkovicích (stavba roku 2012), před rekonstrukcí vlakového nádraží ve Svinově z roku 2007 (115 hlasů) a letošním laureátem budovou Concept House (80 hlasů). Soutěže se zúčastnilo 1543 respondentů.                 (vi)


Strana 2

aktuálně

Lidé lidem posedmé

Sedmý ročník akce Lidé lidem se uskuteční ve čtvrtek 26. června od 9 do 17 hodin na Masarykově náměstí pod záštitou náměstka primátora Martina Štěpánka. Představí se organizace poskytující v Ostravě sociální služby a související aktivity. Součástí programu budou kulturní vystoupení uživatelů sociálních služeb, soutěže pro děti, interaktivní dílny, ukázky práce s terapeutickými psy aj. Proběhne i projektový den pro žáky a studenty ZŠ a SŠ. Pořadatelem je odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit magistrátu ve spolupráci s občanským sdružením Eko-info centrum Ostrava. (mn)

Odvolán ředitel MNO

Rada města Ostravy na své schůzi dne 13. května odvolala v souvislosti s údajným ovlivňováním veřejných zakázek v Městské nemocnici Ostrava (MNO), příspěvkové organizaci, z funkce ředitele této městské společnosti Tomáše Nykela. Vedením nemocnice byl pověřen Petr Šmíd, náměstek pro ekonomiku a provoz MNO.               (r)

Červnové zastupitelstvo

Zastupitelé města Ostravy zahájí 33. zasedání ve středu 25. června v 9 hodin v Nové radnici. Průběh jednání mohou občané sledovat z galerie pro veřejnost.       (r)

Ze zasedání zastupitelstva města

V pořadí 32. zasedání ve volebním období 2010–14 absolvovali 21. května zastupitelé města Ostravy. V úvodu jednání dal primátor Petr Kajnar přítomným k dispozici dokumenty týkající se údajného ovlivňování veřejných zakázek v městských společnostech Městská nemocnice Ostrava a Dopravní podnik Ostrava (DPO).

Po diskuzi a přestávce na jednání klubů se klub zastupitelů ČSSD usnesl vyzvat Lumíra Palyzu a Simonu Piperkovou k rezignaci na členství v radě města. Oba jmenovaní výzvu odmítli jako neopodstatněnou. Zastupitelé se dále zabývali doporučením rady města, v působnosti valné hromady DPO a. s., na odvolání předsedy představenstva a ředitele DPO Romana Kadlučky. Rada vycházela z informací, že v rámci zadávání veřejných zakázek zadavatelem DPO může docházet k protiprávním jednáním. Návrh rady města podporu zastupitelů nezískal.

K nejočekávanějším z více než osmi desítek bodů zařazených do programu patřil návrh nového Územního plánu města Ostravy. Dokument předložený náměstkem primátora Jiřím Hrabinou a okomentovaným hlavním architektem města Cyrilem Vltavským zastupitelé schválili (více o dokumentu v článku na stranách 1 a 2). Stejně jako postup při prodeji 66 % majetkového podílu v městské společnosti Ovanet. K dalším projednávaným tématům patřily financování rekonstrukce Domu kultury Poklad v Porubě, vyhláška o celoplošném zákazu hazardu na území města aj.

Zastupitelé mimo jiné odsouhlasili prodej 18 hektarů ploch v Mošnově pro zahraničního investora, dotace z rozpočtu na výstavbu areálu pro in line bruslení, atletickou halu, festival Ekofilm, projekt Autoškoly a mladí řidiči, provoz Ostravského informačního servisu apod.

Zápisy z jednání, výsledky hlasování a další dokumenty ze ZMO najdete na www.ostrava.cz v sekci Úřad – Město a jeho orgány – Zastupitelstvo.     (or)


Strana 3

o čem se mluví

Město přes veškerou snahu nemá na průběh likvidace lagun vliv

Sanace s dalším termínem: 2018

Na místě ropných lagun po bývalé chemičce Ostramo měl podle původního záměru už v příštím roce růst lesopark. Po vytěžení 200 tisíc tun kalů se ale ukázalo, že v nich je dalších asi 90 tisíc tun, s nimiž se nepočítalo. Práce se zastavily.

Nyní se rýsuje možnost, že by sanace mohla skončit v roce 2018. První část tendru na odtěžení zbývajícího objemu kalů, vypisovaného státním podnikem Diamo, by měla být uzavřena letos v červenci.

„Projekt je postaven od začátku tak, že jde mimo rozhodování ostravské radnice," vysvětluje náměstek primátora Dalibor Madej. „Jsme sice zhruba čtvrtletně zváni na kontrolní dny, kde se město může vyjádřit, nicméně jde o pouhé proklamace. Naše nejčastější vyjádření je, že trváme na dodržení termínů odstranění ekologické zátěže a sanace celého území – nicméně termíny se posouvají. Průběh sanace lagun sledujeme, ale nemůžeme ho ovlivnit. Projekt řídí tři ministerstva – životního prostření, financí a průmyslu."

Občan dává průtahy kolem ropných lagun za vinu magistrátu. „A nelze se mu divit, protože radnice je jeho přirozeným partnerem," souhlasí Madej. „Mohu jen opakovat, co jsem říkal mnohokrát. U takových projektů by mělo mít rozhodující pravomoc město, na jehož území se ekologická zátěž nachází. Jsem přesvědčen, že na radnici máme dostatek odborníků, kteří by byli schopni dohlížet na zhotovitele a v případě jakýchkoliv problémů je aktivně řešit," zdůrazňuje náměstek primátora.         (bk)

Jak jste hlasovali o Benátkách?

Lesopark Benátky a jeho okolí v obvodu Mariánské Hory a Hulváky čeká oživení. V budoucnu by zde měly vzniknout relaxační zóny a prostory pro volnočasové vyžití. O budoucí podobě oblasti o rozloze přes 200 hektarů mohli občané rozhodovat na webu města.

Čemu by dali přednost? V oblasti Benátek by uvítali Hulvácké jezero s rekultivací rybníků, běžecký okruh s cyklostezkou. V areálu Novoveských mokřadů zvítězila obnova historické aleje, na kterou má navázat obora s chovem zvěře. Lokalitám Hulváky a vodárna v hlasování vévodilo přemostění přes ulici 28. října. Na Bedřišce si hlasující přáli cyklostezky a přemostění k parku U Cementárny apod. Hlasovalo více než dvanáct set respondentů. Výsledky ankety městu pomohou upřesnit a stanovit priority pro realizaci dílčích projektů.

Na většinu z nich bude možné čerpat prostředky z evropských fondů v letech 2014-2020, počítá se i s financemi města a soukromých subjektů. V Benátkách a okolí tak mohou být investovány až 2 miliardy korun.             (ph)

Komunikace slaví s občany

Ostravské komunikace, a. s., pořádají v sobotu 14. června Den otevřených dveří k 50. výročí založení firmy. Veřejnost se může od 9 do 14 hodin v ulici Novoveské 25 v Mariánských Horách zúčastnit komentované prohlídky areálu a silniční techniky. Program je připraven také pro děti, ukázky ze své činnosti předvedou policisté, hasiči a zdravotníci městské nemocnice. Třešničkou na dortu bude autogramiáda hokejistů a fotbalistů Vítkovic a Baníku.         (bk)

rozhovor

S vedoucím Živnostenského úřadu Ivem Korduliakem o nabídce služeb pro podnikatele

V Jednotném kontaktním místě bezplatně poradí

Živnostenský úřad patří mezi odbory Magistrátu města Ostravy a stará se o podnikatele. Přesněji – zabezpečuje výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání, jak zní přesná definice.  Jak takový úřad funguje, nám objasnil vedoucí odboru Ivo Korduliak.

 • O kolik klientů živnostenský úřad pečuje?

„V okrese Ostrava je vedeno přes 54 tisíc fyzických osob a téměř 13 tisíc právnických osob s oprávněním podnikat podle živnostenského zákona. Každý rok navštíví živnostenský úřad tisíce podnikatelů s ohlášením nové nebo zrušením stávající živnosti, oznámením provozovny nebo přerušení provozování živnosti. Pokud by se všechny spisy za rok poskládaly na sebe, vznikl by komín o výšce 30 metrů."

 • Jednání s úřady. To často vzbuzuje představu dlouhého čekání u přepážky.

„Kdepak, získání oprávnění podnikat v živnosti volné zabere na živnostenském úřadu Magistrátu města Ostravy pouhých 25 minut. Za dobu strávenou u přepážky může podnikatel, kromě vlastního ohlášení živnosti, podat přihlášku k daňové registraci, oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti na OSSZ, podat přihlášku k nemocenskému i důchodovému pojištění nebo oznámit zahájení podnikání své zdravotní pojišťovně. Živnostenský úřad předá potřebné informace finančnímu úřadu, OSSZ a zdravotní pojišťovně. Podnikatel tam tedy již chodit nemusí, a tím si šetří svůj čas. Vše vyplní úředník a podnikatel formulář jen odsouhlasí a podepíše. V loňském roce bylo téměř 90 procent všech podání na přepážce vyřízeno na počkání."

 • A co podnikatelé, kteří chtějí zkusit štěstí za hranicemi?

„S přijetím zákona o volném pohybu služeb v roce 2009 dostali čeští podnikatelé možnost poskytovat své služby přeshraničně v jiných členských státech Evropské unie, EHP a Švýcarsku. Velkou pomocí je pro ně i zřízení Jednotného kontaktního místa (JKM) na našem živnostenském úřadě, jediného v Moravskoslezském kraji, ve kterém jim bezplatně poradí s možnostmi podnikání za hranicemi ČR. JKM Ostrava poskytuje informace i o podnikání mimo živnostenský zákon v ČR a zároveň zprostředkuje kontakt na příslušné úřady. Pracovníci JKM Ostrava mohou zodpovědět i dotazy týkající se obchodování s výrobky v EU, vysílání pracovníků na vykonání zakázky v EU a uznání případné kvalifikace."

 • S čím ještě dokážete pomoci?

„Živnostenský úřad se zabývá také ochranou spotřebitelů. Mohou se na něj obrátit jako na tzv. Spotřebitelského ombudsmana. Přesto, že živnostenský zákon nám neumožňuje přímo vstupovat do spotřebitelských sporů, spotřebitelé zde naleznou informace, jak postupovat ve sporu s podnikatelem, popřípadě, na které spotřebitelské organizace se lze obrátit."

 • A slovo na závěr?

„Příklad toho, že to doopravdy funguje, lze najít i v Ostravě. Loni se na zdejší jednotné kontaktní místo přihlásil zájemce o podnikání v Rakousku. Díky získané podpoře splnil všechny požadavky kladené rakouskou legislativou a svůj záměr tak uskutečnil, aniž by narazil na závažnější problém."

Připravil Petr Havránek

Jednotné kontaktní místo pro MS kraj

Telefony 844 12 13 14 (zvýhodněný tarif), 599 443 148,
e-mail: jkm@ostrava.cz


Strana 4

Střípky

DÁRCI KRVE. Do radnice si 28. dubna přišli pro zlaté medaile Jana Janského bezpříspěvkoví dárci krve z působnosti Krevního centra Fakultní nemocnice v Porubě. Osm desítek žen a mužů, kteří darovali čtyřicetkrát tekutinu nejvzácnější, dekoroval primátor Petr Kajnar (na snímku L. Vidličky s  dárkyní Jindřiškou Chodurovou). Převzali vyznamenání Českého červeného kříže, finanční dar města Ostravy a upomínkové předměty. Slavnostnímu aktu v obřadní síni byli přítomni zástupci porubského krevního centra, zdravotních pojišťoven, rodinní příslušníci a přátelé oceněných. Předávání Janského medailí v radnici má dlouholetou tradici. Každoročně si pro vyznamenání přijde pod věž kolem pěti set dárců.              (vi)

JANÁČKŮV MÁJ. Zahajovací koncert XXXIX. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj se konal 22. května v aule Gong. Událost, které se zúčastnili ministr kultury Daniel Herman, velvyslanec Španělska Pascual Navarro Ríos a další osobnosti, zahájil primátor Petr Kajnar. Na úvod festivalu zazněla Sinfonietta Leoše Janáčka v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava dirigované Manuelem Hernándezem-Silvou (na snímku) ze Španělska. Po přestávce přednesl v doprovodu JFO norský klavírista Christian Ihle Hadland Koncert pro klavír a orchestr a moll, dílo Edvarda Griega. Závěr patřil suitě z baletu Třírohý klobouk skladatele Manuela de Fally. Janáčkův máj vyvrcholí závěrečným koncertem 11. června v Domě kultury města Ostravy.            (vi)

NOVÝ  ŠÉFDIRIGENT. Mecklenburský rodák Heiko Mathias Förster (na snímku P. Havránka) se stal šéfdirigentem Janáčkovy filharmonie Ostrava. Smlouvu podepsal 27. května v průběhu tiskové konference k zahájení 61. sezony JFO. „Po dvaceti letech působení v Německu se do Ostravy těším.  Spolu s ředitelem Janem Žemlou jsme připravili pro následující sezonu řadu dramaturgicky nápaditých koncertů, ve kterých se střídají světoznámá díla se vzrušujícími tuzemskými a zahraničními objevy," uvedl Förster. Vedení JFO současně připravilo několik novinek v podobě Janáček ­pointu, výhod pro abonenty a projektů pro seniory a mladé. Soubor bude reprezentovat město také v zahraničí.     (bk)

Statutární město Ostrava upozorňuje na platbu poplatku za komunální odpad

Splatnost:             30. 6. 2014

Výše poplatku:    498 Kč na osobu a kalendářní rok

Způsob úhrady: 

 • SIPO – platba bude navedena v červnu
 • v pokladně Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava
 • složenkou (nejsou automaticky zasílány – složenky typu A si lze vyzvednout na poštách)
 • bankovním převodem

číslo účtu:            30015-1649297309/0800

Variabilní symbol pro platbu složenkou nebo bankovním převodem získáte NOVĚ na stránce www.ostrava.cz – Platba za komunální odpad. Stačí zadat rodné číslo. Případně se informujte na telefonním čísle 844 12 13 14 nebo e-mailem na adrese komunalniodpad@ostrava.cz.

Město získalo za sedm let 8,5 miliardy korun

Ostrava se rozvíjí díky dotacím z Unie

Statutární město Ostrava od roku 2007 intenzivně podporuje projekty spolufinancované z externích zdrojů. K  nejvýznamnějším patří finanční prostředky poskytované Evropskou unií v rámci operačních programů. Celkové náklady těchto projektů dosáhly k 30. dubnu t. r.  12 mld. Kč s dotacemi ve výši 8,5 mld. Kč. Rozdíl je financován z rozpočtu města Ostravy.

Ke stavbám dotovaným unií patří revitalizace přednádražního prostoru a dopravní terminál ve Svinově, objekty na řece Ostravici a cyklostezky kolem ní, revitalizace Komenského sadů, rekonstrukce Trojhalí Karolina, dopravní stavby jako např. prodloužená a nová ulice Porážková s trolejbusovou tratí aj. Zoo Ostrava, která byla dlouhodobě podfinancována, dostává větší prostor v rámci integrovaného plánu rozvoje města. V současné době se staví Pavilon Evoluce a Safari. Dalšími významnými zpracovateli a předkladateli projektů ke spolufinancování jsou městské obvody.

Město bylo nejúspěšnější při čerpání z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, kde získalo 2 196 mil. Kč, následuje Integrovaný operační program s 542 mil. Kč, Operační program životní prostředí s 670 mil. Kč a Operační program podnikání a inovace s 281 mil. Kč. Z národních programů je to jednoznačně program na podporu revitalizace území dotčeného těžbou administrovaný ministerstvy financí a průmyslu a obchodu, kde byly získány dotace ve výši 3,8 miliardy korun.

Ostrava dlouhodobě řeší negativní dopady znečištěného ovzduší pomocí masivní výsadby nové zeleně a snižováním energetické náročnosti budov. Náklady těchto projektů spolufinancovaných z programu Životní prostředí dosáhly 569 mil. Kč, výše dotace představuje 370 mil. Kč. Pozadu nezaostávají městské obvody, které se zaměřily především na projekty snižování energetické náročnosti budov s náklady 1 mld. Kč a dotací 501 mil Kč. Celkové náklady všech projektů ostravských obvodů činí 1,2 miliardy korun, z toho výše dotace je 670 mil. korun. (o)

nepřehlédněte

 

Pas nebo občanku vyřídíte v ulici Gorkého

K přepážkám po celý týden

Potřebujete si vyřídit cestovní pas nebo občanský průkaz a máte obavy z dlouhého čekání? Doporučujeme vám navštívit oddělení cestovních dokladů nebo oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů Magistrátu města Ostravy v ulici Gorkého 2 (naproti bývalé jámě Jindřich) také v jiné dny, než pondělí a středu, které bývají nejvíce vytížené.

Obě oddělení jsou otevřena od pondělí do čtvrtka dopoledne od 8.00 do 11.30 hodin, odpoledne v pondělí a středu od 12.30 do 18 hodin (od 17 hodin pouze pro objednané), v úterky a čtvrtky od 12.30 do 16.00 hodin. Ani v době polední přestávky není odbavování občanů přerušeno. V pátky lze přepážky navštívit pouze dopoledne od 8 do 11 hodin.

Informace potřebné k vyřízení dokladů získáte na telefonních číslech 844 12 13 14 nebo 599 499 311, linky jsou dostupné ve všední dny od 7 do 17 hodin. Podrobné informace najdete také na webu města Ostravy www.ostrava.cz, v rubrice Nejčastěji hledáte – Potřebuji si vyřídit.   (bk)

V Porubě začíná rekonstrukce ulice Matěje Kopeckého

V Porubě odstartovala rekonstrukce ulice Matěje Kopeckého. V rámci letošní největší investiční akce v tomto městském obvodu bude opravena silnice i s chodníky, vznikne více než 160 parkovacích míst. Na renovaci, jejíž předpokládaná projektová cena se pohybovala kolem 36 milionů korun, obvod Poruba díky úspěšnému výběrovému řízení ušetří. Vítězná firma ji provede za 17,3 mil. korun. Deseti miliony přispěje ze svého rozpočtu město Ostrava. Opravy by měly být hotovy do konce listopadu.          (bk)


Strana 5

aktiv besip

Dobrá příležitost, jak si oživit zásady poskytování první pomoci

Dopravní soutěž lidi zaujala

Umět se správně zachovat při dopravní nehodě a v případě potřeby poskytnout první pomoc je v houstnoucím provozu na silnicích stále důležitější. Právě na tuto problematiku byl zaměřen letošní pátý ročník dopravně znalostní soutěže, kterou vyhlašuje Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy městského magistrátu.

Zúčastnilo se jí 143 soutěžících, z nichž na všech šestnáct soutěžních otázek správně odpovědělo 108. Pět vylosovaných bylo odměněno hodnotnými cenami, které jim spolu s gratulacemi předal 14. května náměstek primátora Tomáš Sucharda.

„Čím nás soutěž zaujala? Byla to výborná příležitost, jak si oživit informace a prověřit své znalosti. Pravidla poskytování první pomoci se časem mění, nad některými otázkami jsme proto hodně diskutovali i v rodině," shodovali se výherci, kteří oceňovali také nápaditou interaktivní formu soutěže. A v čem se nejvíc chybovalo? Prubířským kamenem se ukázala hned první otázka na priority chování při dopravní nehodě. Správná odpověď je zachovat vlastní bezpečnost, nikoliv ošetřit co nejvíc poraněných, jak uvedlo 21 soutěžících. Šest účastníků zvolilo špatnou odpověď na otázku, co má dělat zachránce v případě poranění, při kterém dochází ke ztrátě většího množství krve. Správná odpověď je postiženého položit nebo posadit, rukou (ideálně v rukavici) pevně stlačit krvácející cévu přímo v ráně, a pokud to situace vyžaduje a umožnuje, zhotovit tlakový obvaz.      (bk)

 

Inspirace pro podnikání

Lidé, kteří podnikají nebo chtějí podnikat, mají další zdroj inspirace. Nabízí jim je sdružení Business Heroes, které po Brně a Opavě zřídilo svoji pobočku i v Ostravě. Sdružení pořádá pravidelná měsíční setkání s úspěšnými podnikateli, při nichž návštěvníci získají informace přímo z praxe.

„Naším nástrojem jsou podnikatelské příběhy a bezprostřední a otevřená komunikace. Nečekejte přednášky či semináře, ale inspirativní příběhy, nové přátele a spoustu užitečných kontaktů," vysvětlil místopředseda sdružení Ondřej Kubesa.

Druhé setkání BH se uskuteční 23. června od 19 hodin v coworkingovém centru Viva Ostrava v Horní 55. Registrovat se lze na ostrava.businessheroes.cz/registrace. Téma setkání je: Věk a zkušenosti v podnikání nehrají roli, hostem bude Ondřej Lang.       (bk)

S OIS na Prajzskou

Druhou červnovou neděli 8. 6. připravil Ostravský informační servis cykloprohlídku „Prajzské". Sraz je v 10 a 14 hodin na Prokešově náměstí. Pojede se přes Komenského sady, Landek, Petřkovice, Černý les do Šilheřovic, zpátky přes Antošovice a Hrušov. Během odpočinkových přestávek budou průvodci hovořit o historii a zajímavostech navštívených míst. Cena prohlídky je 80 Kč, 50 Kč pro děti, studenty a seniory, děti do 18 let musí mít přilbu.      (bk)

Nové zametací auto za evropské peníze

Snížení celkové emise sekundární prašnosti o asi 2,8 tuny za rok si v obvodu Slezská Ostrava slibují od nasazení nového zametacího vozu značky Renault Midlum s nástavbou Scarab Magnum.

Zástupci společnosti Technické služby Slezská Ostrava v čele s ředitelem Pavlem Kollárem ho slavnostně převzali v přítomnosti náměstka primátora Jiřího Hrabiny, starosty obvodu Antonína Maštalíře a dalších hostů. „Výhodou nové techniky je, že dokáže sesbírat ty nejmenší částice prachu PM10," říká manažerka projektu Jiřina Gáliková. „Jsme rádi, že můžeme efektivněji přispět ke zlepšení ovzduší v obvodu a že i díky nám bude Slezská Ostrava hezčí. Vozidlo brázdí ulice Slezské Ostravy od začátku května, s jeho nasazením se počítá v několika etapách do konce října."

Pořizovací cena zametacího vozu je 4,6 milionu korun bez DPH, 90 procent uhradila dotace ze Státního fondu životního prostředí, zbytek zafinancovaly slezskoostravské Technické služby.      (vi)

Letní výluky na linkách městské dopravy

Od 15. června do 30. srpna proběhnou v centru Ostravy dvě výluky v městské hromadné dopravě. Jedna bude u zastávky Most M. Sýkory v ulici 28. října, druhá se uskuteční v rámci opravy ulice Bohumínské. Její součástí bude uzávěra křižovatky s ulicí Dědičnou.

Z důvodu oprav kanalizace v ul. 28. října dojde ke změně organizace provozu linek obsluhujících zastávku Most M. Sýkory. Jedná se o autobusové a trolejbusové linky 22, 29, 30, 38, 71, 101, 105, 106, 108, 109, 111, 112 a 113.

Trolejbusová linka 101 bude v celé trase nahrazena autobusy. Spoje linek 22, 29, 30, 101 a denní spoje linky 38 (od 4.25 do 23.00) pojedou po obvyklých trasách. Pouze u zastávky Most M. Sýkory pojedou objížďkou po místních komunikacích, po Havlíčkově nábřeží a Biskupské ul. Zastávka Most M. Sýkory v ul. 28. října bude dočasně přemístěna na provizorní zastávku v ul. Biskupské, do pravého odbočovacího pruhu před křižovatkou s 28. října. Spoje linek 71, 105, 106, 108, 109, 111, 112, 113 a noční spoje linky 38 (od 23.00 do 4.25) pojedou odklonem přes zastávku Most Pionýrů. Veškeré noční přípoje na zast. Most M. Sýkory se dočasně přesouvají na zast. Most Pionýrů.

Pro umožnění přestupů na linkách 29 a 30 bude v Českobratrské, před křižovatkou se Sokolskou (resp. před sjezdem na parkoviště u radnice), dočasně zřízena provizorní zastávka Most Pionýrů pro obě linky (směr Most M. Sýkory). V opačném směru budou linky zastavovat na obvyklé zastávce Most Pionýrů (směr Bazaly).

Od 29. 6. do 20. 7. dojde kvůli opravě povrchu v křižovatce Bohumínské a Dědičné u zastávky Bazaly ke změně organizace provozu na trasách autobusů a trolejbusů č. 22, 29, 30 a 101. Dočasně zrušeny budou zastávky Kamenec (pro linky 22, 29, 30, 101), Bazaly (pro linky 22, 101) a Všehrdův sad (pro linku 22). Na této zastávce budou stavět spoje odkloněných linek 29 a 30. Pro linky 29 a 30 bude zastávka Bazaly přemístěna na obratiště spojů pod mostem ul. Českobratrské. Zastávka Trasa linky č. 101 bude zkrácena na úsek Hlavní nádraží – Nám. J. Gagarina a zpět.

Linka 22 pojede v úseku zastávek RBP – Nám J. Gagarina odklonem po Českobratrské (přes zast. Jaklovecká a Stadion Bazaly). V opačném směru pojedou spoje linky odklonem po Českobratrské v úseku zastávek Most Pionýrů – RBP. Spoje č. 29 a 30 pojedou v úseku Most Pionýrů – Bazaly a zpět odklonem po Českobratrské (přes zast. Stadion Bazaly a Jaklovecká), po ul. Michálkovické (přes zast. Všehrdův sad) na obratiště spojů u konečné zastávky Bazaly.

V období školních prázdnin bude od 29. 6. do 30. 8. zastaven provoz na autobusových linkách 20 a 92.                (dp)


Strana 6

Sedmapadesát strážníků městské policie bylo oceněno za věrnost

Dávají lidem pocit bezpečí

Co je na práci městského policisty nejnáročnější? Zachovat klid a rozvahu, když se setká s vulgárním jednáním. Shodli se na tom strážníci, kteří převzali 7. května ocenění za deset nebo dvacet let služby – stužku Za věrnost. V radnici jim vyznamenání předal primátor Petr Kajnar.

Stužku Za věrnost převzalo 57 městských policistů. Za deset let práce ji získalo 11, za dvacet let 46 strážníků. Díky promyšlené koncepci budování a rozvoje tvoří ostravská městská policie v současnosti organizačně vyspělý a akceschopný útvar, který je součástí integrovaného záchranného systému a patří mezi nejlepší v republice.

„Jsem na vás hrdý. Děláte čest Ostravě, městské policii i sami sobě," zdůraznil primátor s tím, že dobrým strážníkem se člověk nestane přes noc. „Bezpečí stavějí lidé na jedno z předních míst, když hovoří o spokojeném životě. Přinášíte lidem pocit štěstí a spokojenosti. Ať to štěstí, které dáváte ostatním, se vám vrátí," blahopřál vyznamenaným.

Udělení stužky Za věrnost prožívala strážnice Jana Balková možná víc než její mužští kolegové. „Je to velká prestiž, vždyť jsme tu byly jenom dvě ženy," pronesla policistka Jana Balková, když převzala ocenění za dvacet let služby.  Je absolventkou střední zemědělské školy, po revoluci se rozhodla zkusit to u policie. „Lákala mne možnost pracovat s lidmi a pro lidi, být užitečná. A také se mi líbila uniforma," vzpomíná s úsměvem.

„Teď sloužím na úseku prevence. Pracuji se seniory, mladými, ale hlavně s dětmi. Učím je, co mají dělat a co ne, jak postupovat ve složitých situacích, jak se chovat v silničním provozu. Pro mne jako pro ženu je to obzvlášť důležité," vypráví strážnice, která je sama maminkou tří dětí. „Určitě ať to ženy zkusí. Myslím, že je to dobrá škola pro život, i kdyby tady nevydržely třeba těch dvacet let," říká Jana Balková.     (bk)

 

příkladný čin

V centru bezpečné jízdy proběhla sbírka pro Nadaci policistů a hasičů

Účinněji proti bezohledným řidičům

Den zaměřený na prezentaci novinek v prevenci bezpečné dopravy pro představitele složek IZS České republiky proběhl 15. května v Centru bezpečné jízdy (CBJ) Libros Ostrava.

S podporou sdružení Ostrava bezpečná doprava!!! byl představen rodící se technicko-terénní polygon i absolutní novinka u nás – moderní technologie Easy Drift. Je to forma výcviku řidičů-policistů pro zastavování vozidla pachatele, ale také získávání správných návyků při ovládání vozidla ve smyku. Dovednosti jsou pro policisty nutné během krizových situací při zásazích proti bezohledným řidičům. CBJ zařazuje tuto metodiku nově do výcviku policistů.

Význam setkání podpořila přítomnost policejního prezidenta Tomáše Tuhého.  Mezi další hosty patřili náměstci ostravského primátora Jiří Hrabina a Tomáš Sucharda, představitelé kraje, Policie ČR, vojenské policie, Armády ČR, Hasičského sboru ČR, zástupci měst a obcí. Výjimečný den zakončila sbírka pro Nadaci policistů a hasičů, která byla určena pozůstalým po policistce z Kostelce n. Labem, kterou při plnění služebních povinností usmrtil řidič pod vlivem drog.

Iniciátoři akce v centru bezpečné jízdy se zavázali, že za každého účastníka kurzů pro odečet trestných bodů věnují po dobu jednoho roku 1 procento z ceny kurzu na konto policejní nadace. Zatím sbírka dosáhla více než 130 tisíc korun.                 (df)

Stalo se

PRÝ JENOM ČURAL. Při pochůzce v Ostravě-Hrušově si strážníci  všimli muže, který před nimi změnil náhle směr chůze a začal se podezřele rychle vzdalovat. Strážníci zkontrolovali jeho totožnost, muž tvrdil, že se byl u domu jen vymočit. Strážníci však na místě našli lopatu a krumpáč, u domu poškozené vstupní dveře a vypáčené okno do sklepa. Pro podezření ze spáchání trestného činu strážníci předali muže přivolaným policistům.

„VYDAŘENÁ" OSLAVA. Strážníci zadrželi muže, který přelezl plot sběrného dvora v Ostravě-Martinově a odcizil elektrokabely z kontejneru. Přehazoval je přes plot komplicům, kteří však utekli. Zadrženého muže, který toho dne měl narozeniny, předali strážníci přivolaným policistům.

HRÁL SI NA KAMZÍKA? Poněkud hravý mladík skákal po lavičkách v parku Vítkovic tak vehementně, že jednu poškodil. Přihlížejícím strážníkům tvrdil, že neměl nic jiného na práci, a tak se bude zpovídat ze svého jednání před správním orgánem, hrozí mu pokuta až do výše 15 000 Kč.

S ALKOHOLEM ZA VOLANTEM. Auto, které řidič zjevně neudrží v přímém směru jízdy, naznačuje, že řidič má problém. Takto zadrželi strážníci muže, který řídil opilý a ani to neskrýval, měření prokázalo hodnotu 2,76 promile alkoholu. Pro podezření ze spáchání trestného převzala řidiče k dalšímu šetření Policie ČR.

UJEL Z MÍSTA NEHODY. Poškozená dopravní značka a čerstvé skvrny od provozních kapalin naznačily strážníkům, že nějaký řidič nezvládl jízdu. Po stopách unikající kapaliny strážníci došli až k nedaleké křižovatce, kde poškozené vozidlo stálo, vedle něj stáli tři muži.  Jeden z nich (20 let) se přiznal, že řídil vozidlo a do značky naboural, byl opilý. I tento případ předali strážníci Policii ČR k dalšímu šetření.

ROZBIL OKNO V AUTOBUSE. Opilý muž demolovat autobus, křičel, na zastávce ve Slezské Ostravě dokonce vzal kladívko, které je v prostředcích hromadné dopravy určeno k nouzovému rozbití okna v případě nehody, a rozbil s ním jedno z oken. Před přivolanými strážníky se dal na útěk, dopadli ho však. Řidič potvrdil, že jde o výtržníka, který rozbil okno. Mladého muže si od strážníků převzali přivolaní policisté.

VÝTVARNÍK, AMATÉR, ZAPÍRAČ. Své výtvarné pokusy statečně zapíral mladík, kterého strážníci v noci chytli u pomalovaných zdí, vrat, lamp a reklamních tabulí, prý jen čekal na kamaráda. V kapsách mu však strážníci našli fixy, zachytil ho také městský kamerový systém. Pro podezření ze spáchání trestného činu ho předali přivolaným policistům.

Kurz pro veřejnost

Bezplatný kurz pro veřejnost pořádá městská policie ve středu 25. června od 16 hodin v Integrovaném bezpečnostním centru v Nemoc­niční ulici v Ostravě, tentokrát na téma Požáry, prevence a zásady chování při jejich vzniku. Nebude chybět výuka sebeobrany a dětský koutek pro ratolesti účastníků. Informace na tel. 599 414 165, 950 739 407 nebo na adrese info@mpostrava.cz. Není třeba se předem přihlašovat.          (mp)

Za bezpečnější město

Společně pro bezpečnější Ostravu je název akce, které bude v pátek 20. června od 9 hodin patřit okolí Domu kultury Akord v Zábřehu. Veřejnosti se budou prezentovat bezpečnostní a záchranné složky: strážníci, policisté, hasiči, zdravotníci, celní správa, vězeňská a horská služba. Na náměstí budou stát stánky s občerstvením, děti budou moci soutěžit o ceny, poběží kulturní program, který uvede Roman Svoboda, moderátor pořadu ČT Na stopě. (lb)

Den policie 2014

Tradiční Den policie se letos na Slezskoostravském hradě uskuteční 14. června od 10 hodin, akci připravují Krajské ředitelství policie MSK a Městské ředitelství Policie Ostrava, srdečně zvou všechny Ostravany, které práce policistů přitahuje. Zájemcům nabídne den plný akcí – ukázky výcviku policejních koní a psů, prezentaci práce hasičů, hlídkové služby, zásahové jednotky a dalších útvarů. Oceněni budou někteří policisté, zahraje Hudba hradní stráže a Policie ČR.      (g)


Strana 7

bezpečnější ostrava

Školní policejní akademie

Vyzkoušet si na vlastní kůži, zda by mohly v budoucnu obstát u zkoušek na povolání strážníků, si mohly děti ze šestých a sedmých tříd ostravských škol. Školní policejní akademie se konala 16. května v rámci projektu Bezpečnější Ostrava na Základní škole Provaznická v Hrabůvce v obvodu Jih.

Zdravověda, právní povědomí, fyzická zdatnost či psychické předpoklady – to jsou klíčové znalosti a dovednosti, které by měl kromě jiného prokázat každý adept, který chce rozšířit řady policejního sboru či městských strážníků. Právě tyto disciplíny absolvovalo 12 čtyřčlenných družstev z šesti ostravských škol.

Jednalo se o školy, které otevírají v rámci projektu Bezpečnější Ostrava svá hřiště také  pro veřejnost – v odpoledních hodinách, o víkendech i o prázdninách. V roce 2013 proběhla mezi těmito školami soutěž „O nejoblíbenější ostravské školní sportoviště", kde se ukázalo,  že  nejoblíbenější  „je to"  u Základní školy Provaznická v Hrabůvce. Proto se akademie konala právě na této základní škole.

A kdo se postavil na stupně vítězů školní policejní akademie? Bronz zůstal na hostitelské ZŠ Provaznické, stříbro si odnesla ZŠ Junácká a vítězem letošního ročníku školní policejní akademie se stal tým ze ZŠ Bohumínská.                 (ph)


Dopravní podnik testuje nový čínský elektrobus

Ostravský dopravní podnik testuje do 10. června dvanáctimetrový čínský elektrobus Build Your Dreams (BYD). Jezdí na lince č. 38, na které jsou jinak běžně nasazovány vlastní elektrobusy.

Zapůjčené vozidlo má ujet v ideálních podmínkách až 250 km na jedno nabití. Je vybaveno klimatizací a mělo by se do něj vejít více cestujících než do vlastních elektrobusů, které jsou v Ostravě, jako v jediném městě u nás provozovány na běžných linkách MHD. „Těšíme se na výsledky testování, které nám napoví, o kolik se technologie v této oblasti za poslední období posunula dopředu," řekl ředitel DPO Roman Kadlučka.

V Londýně jsou na dva roky pronajaty dva elektrobusy BYD, na letišti Schiphol v Amsterdamu si jich pořídili dokonce 35! Testování proběhlo také ve Varšavě, Popradu, v Turecku a Rumunsku.                (dp)

Studenti mají šanci

Společnosti AF-Cityplan a Agentura VIACO zpracovávají pro statutární město Ostravu projekt Integrovaný plán mobility Ostrava (www.mobilita-ostrava.cz).

Od 3. do 19. června se v Ostravě provádějí rozsáhlé dopravní průzkumy jako jeden z podkladů pro modelování dopravy a výstupy projektu. Celkem se realizuje šest typů dopravních průzkumů.

Průzkumy probíhají od úterý do čtvrtka, dohromady představují přes 4 tisíce hodin. Akce je příležitostí pro studenty-brigádníky, informace na www.pro-ostravu.cz.                (jv)

dopravní podnik

Prodejna jízdních dokladů s Infoservisem je nedaleko zastávky Karolina

Otevřeno zákaznické centrum

První červnové pondělí otevřel Dopravní podnik Ostrava v budově ředitelství na rohu ulic 28. října a Poděbradovy nové zákaznické centrum. Nahradilo původní prostory ve Vojanově ulici u Černé louky.

Slavnostní stříhání pásky za účasti náměstka primátora Tomáše Suchardy, ředitele DPO Romana Kadlučky a dalších hostů se zájmem sledovali první zákazníci. Jeden z nich, Pavel Bělík z Hrabůvky, ocenil dostupnost a přehlednost služeb i vkusně zařízené interiéry. Připomněl, že sem kdysi chodil nakupovat zeleninu do prodejny Hortex.

Kromě prodeje jízdenek je v centru umístěno specializované pracoviště e-karty ODIS a Infoservis DPO. Otevřeno mají v pracovní dny od 6 do 19 hod., v sobotu od 7 do 12.45 hod.

Ke změně došlo u záležitostí týkající se pohledávek. Ty jsou od 2. června řešeny výhradně v „Zákaznickém centru pro vyřizování pohledávek za jízdu bez platného jízdního dokladu", které je situováno v jiné části přízemí se samostatným vchodem z Poděbradovy ulice. Centrum pro vyřizování pohledávek je cestujícím k dispozici v pracovní dny od 7 do 12 hod. a od 12.30 do 17 hod.                (vi)

 

z dopisů čtenářů

Cyklostezky

Čtenář V. Nevidal se v reakci na článek o nové publikaci pro cyklisty redakce otázal na finanční hodnotu kilometru budované cyklostezky, která se mu zdá příliš vysoká, a také na rekonstrukci povrchu cyklostezky Polanka–Jistebník.

Podle informací národního cyklokoordinátora je v ČR průměrná částka potřebná na vybudování 1 km cyklostezky 5,73 milionu korun bez DPH. To znamená, že ostravská částka 5,5 milionu Kč na kilometr je zcela v relaci.

Pokud jde o úsek cyklostezky podél řeky Opavy, na území města Ostravy je povrch zčásti živičný v místě komunikací k zahrádkářským osadám. Úseky mezi nimi jsou nezpevněné ve štěrkové úpravě. Jedná se o úseky, které jsou v biokoridoru řeky Opavy. Požadavek odboru Ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy byl na stezku s povrchem přírodě blízkým. Na území obce Děhylov byla zpracována dokumentace na řešení jednoho z kritických úseků podél zahrádek v živičné úpravě, ale nebyla obcí zreali­zována. V současné době není připravena žádná dokumentace, která by řešila na území města Ostravy změny na trase.

Trasa Polanka–Jistebník; zde se jedná se o dvě trasy. Trasa 5 vedená na území města Ostravy byla v minulých deseti letech uskutečněna za peníze města z kvalitního živičného povrchu, situace na území obce Jistebník je zcela odlišná. Město Ostrava však nemůže investovat do nákladných staveb na území cizích obcí. Jde spíše o záležitost kraje, který měl na tyto trasy v rámci ROP vy­psány dotační tituly.

Druhá trasa R je vedena v CHKO Poodří, povrch je zde štěrkový a s jeho úpravou z důvodu požadavků ochrany přírody se nepočítá. V současnosti se zpracovává projektová dokumentace na propojení  cyklistické trasy R mezi železničním přejezdem a re­staurací Na Baště, který by měl vylepšit propojení mimo frekventovanou ulici 1. května. Na tuto stavbu by měla navazovat další stavba lávky přes řeku Odru do prostoru Honcula ve Staré Bělé, je rovněž ve fázi zpracování projektové dokumentace.             (ph)


Strana 8

sociální péče

Domov Beruška v novém

V Ostravě-Zábřehu v Jandově ulici byl koncem dubna slavnostně zahájen provoz v nově zrekonstruované budově Domova Beruška, jednoho ze zařízení Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava.

Na více než půl roku se pro čtyřiadvacet klientů, kteří našli dočasný azyl v jiném zařízení Čtyřlístku, zavřely dveře domova, jenž prošel důkladnou proměnou. Nově jsou upravené ložnice, vždy pro dva klienty, nové vybavení dostaly i společné prostory a sociální zařízení. Sloužit bude také místnost pro multismyslovou terapii snoezelen. Změny v uspořádání budovy usnadňují pohyb Dětem upoutaným na invalidní vozík.

Rekonstrukce budovy se mohla uskutečnit především díky finanční podpoře z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Stavební náklady  představují částku téměř 3,8 mil. korun, další 1,2 mil. korun stálo vybavení vnitřních prostor.                 (br)

Kdo uvaří nejlepší polévku?

Polévka je grunt! To je stará pravda, kterou razí hlavně česká kuchyně. K srdci si ji vzali v Centru sociálních služeb Armády spásy pro ženy a matky s dětmi v Ostravě-Fifejdách v ulici Gen. Píky. V pátek 13. června od 10 hodin tam pořádají 4. ročník soutěže Kdo uvaří nejlepší polévku? Vařit budou týmy Magistrátu města Ostravy, krajského úřadu, starostové městských obvodů a další, v porotě zasednou gastronomičtí experti z nejlepších ostravských hotelů. Armáda spásy chce tímto způsobem představit svoji práci, jejímž symbolem je právě polévka.    (bk)

Přijďte za námi do Koblova

Den otevřených dveří v občanském sdružení Nová šance v Ostravě-Koblově, Podsedliště 73/415 (www.koblov.cz), se uskuteční v úterý 17. června od 10 do 17 hodin u příležitosti 15. výročí činnosti sdružení v areálu bývalých kasáren v Koblově.

Hosté se mohou podívat na cvičnou dílnu uživatelů – stopařskou, zámečnickou a keramickou, školicí a vzdělávací středisko. Prohlédnou si centrální sklad kol projektu Kola pro Afriku, kde se nachází několik tisíc kol pro děti a kam se svážejí bicykly z celé republiky (více než 100 sběrných míst). K vidění bude i malá zoofarma a azylový dům uživatelů včetně venkovních prostor a posezení. Areál Nová šance má rovněž prostorný sklad nábytku, který již několik měsíců pomáhá sociálně slabým rodinám v Ostravě a okolí. Malé občerstvení bude zajištěno.              (ola)

Držitelům průkazu ZTP, ZTP/P

Držitele průkazu mimořádných výhod ZTP, ZTP/P a držitele průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP, ZTP/P (s výjimkou osob, kterým tyto výhody byly přiznány z důvodu úplné nebo praktické hluchoty) upozorňujeme na změnu. S účinností od 1. června 2014 zajišťuje vydávání a výměnu označení motorového vozidla osoby zdravotně postižené (parkovací průkaz) odbor dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy v ul. 30. dubna (bývalá Union banka).

Úřední hodiny:

pondělí 8–11.30, 12.30–17,
úterý 7.30–11.30, 12.30–15.30, středa 8–11.30, 12.30–17,
čtvrtek 7.30–11.30, 12.30–15.30,
pátek 8–11 (pouze pro objednané klienty). Informace na www.ostrava.cz nebo na tel. č. 844 12 13 14, popř. 599 444 444.               (zž)

Sociální služby pro seniory poskytované na území statutárního města Ostravy

I ve stáří rozhodujeme o svých věcech

V šesti článcích představí odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit magistrátu (OSVŠSVA) sociální služby pro seniory poskytované na území města Ostravy. Nabídne základní odpovědi na otázky: jaké sociální služby jsou k dispozici, komu jsou určeny, jaké možnosti výběru a volby se nabízejí, kdy a jakým způsobem se o vybranou službu žádá a kolik činí úhrada za její poskytování?

V Ostravě žije v současné době 294 219 obyvatel, z toho seniorů ve věku od 65 let je 72 022, tj. 24,48 %. Ze 180 registrovaných sociálních služeb je 45 se zaměřením na seniorskou populaci, náklady na jejich realizaci činí ročně 738 milionů, z toho město Ostrava přispívá 30 %, asi 223 miliony Kč. Z analýzy potřeb občanů Ostravy uskutečněné v roce 2013 vyplynulo, že starší lidé upřednostňují pomoc rodiny, ale kladně hodnotí také možnost využívání sociálních služeb.

 • Kdo a v jakých životních situacích se může obrátit o pomoc na sociální služby?

Sociální služby řeší především potřeby lidí, kteří si nedovedou zcela samostatně nebo s podporou rodiny, blízkých a přátel zajistit každodenní činnosti – např. oblékání, mytí, nakupování, vaření, úklid domácnosti nebo vyžadují oporu a pomoc při pohybu, ošetřování či doprovodu k lékaři a při vyřizování osobních záležitostí na úřadech. Smyslem sociálních služeb je, aby především zmírňovaly osobní překážky, ať fyzické či duševní, případně se podílely na terapii v úbytku rozumových schopností. Jejich snahou je podporovat každého v jeho dovednostech a schopnostech tak, aby mohli i starší lidé zůstávat v domácím prostředí a co nejdéle rozhodovali o svých osobních záležitostech, žili obvyklým způsobem života.

 • Jaké sociální služby mohou senioři v Ostravě využívat?

V nabídce sociálních služeb je nejčastěji využívaná pečovatelská služba (10 poskytovatelů), domovy pro seniory (13) či domovy se zvláštním režimem (6), jejichž poskytovatelem je město Ostrava, městské obvody a od roku 1989 také neziskové organizace, například Agentura Slunce, Charita Ostrava, Podané ruce, Slezská diakonie, Židovská obec v Ostravě a další. Do výčtu nabízených možností náleží dále odborné sociální poradenství (2 poskytovatelé), osobní asistence (2), tísňová péče (1), odlehčovací služba (5), centrum denních služeb (2), denní a týdenní stacionáře (1+1), sociální služba ve zdravotnickém zařízení (1) a sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením (1).

Kompletní seznam lze dohledat v Katalogu sociálních služeb a souvisejících aktivit na území města Ostravy v kapitole Senioři. Tištěná verze je k dispozici v pobočkách Ostravského informačního servisu, na úřadech ostravských městských obvodů, elektronicky na webové stránce www.kpostrava.cz, oddíl Dokumenty ke stažení.

V dalším dílech se v seriálu o sociálních službách budeme věnovat základnímu sociálnímu poradenství, doporučíme postupy při podávání žádosti o přijetí, například do domova pro seniory, a zprostředkujeme vám základní orientaci v úhradách za sociální služby.                 Odbor sociálních věcí

(Příště: Základní sociální poradenství)


Strana 9

školství

U příležitosti Dne dětí město ocenilo žákovské osobnosti a kolektivy

Vynikající žáci půjdou pro ceny

Jsou nadějí a budoucností Ostravy. U příležitosti Dne dětí město Ostrava ocenilo za vynikající reprezentaci školy i města ve vědomostních soutěžích a olympiádách, za umístění v celorepublikových, krajských i mezinárodních soutěžích v oblasti sportu, umění, hudby osmnáct žáků základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií a sedm žákovských kolektivů.

Titul Žákovská osobnost na I. stupni ZŠ získali Martin Borák ze ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 1, Hana Pasková ze ZŠ Poruba, Bulharská 23/1532, Adéla Popelková ze ZŠ Poruba, K. Pokorného 56, Julie Semaniv ze ZŠ a MŠ Ostrava-Jih, Kosmonautů 15 a Barbora Suchánková ze ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A.

Z žáků II. stupně ZŠ a nižšího stupně gymnázií jsou mezi oceněnými Lukáš Blinka ze ZŠ Slezská Ostrava, Chrustova 24, Daniel Havlík ze ZŠ Poruba, Dětská 915, Radek Jablonovský ze ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A, Jakub Kubis z Gymnázia Hrabůvka, Fr. Hajdy 34, Magda Kubisová z Gymnázia Zábřeh, Volgogradská 6a, Eva Pavlíková ze ZŠ a MŠ Bělský Les, B. Dvorského 1, Vít Pískovský z Gymnázia O. Havlové, M. Majerové 1691, Monika Ryšavá ze ZŠ a MŠ Hrabůvka, Krestova 36A, Lucie Solanská z Waldorfské ZŠ a MŠ Ostrava, Petra Špičáková ze ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, Petra Vašková z Waldorfské ZŠ a MŠ Ostrava, Na Mlýnici 36, Karolína Veselá z Gymnázia Zábřeh, Volgogradská 6a a Xu Jing Hui ze ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 1.

Za mimořádné aktivity, účast v soutěžích a projektech patří ocenění žákovským kolektivům ze škol: ZŠ Muglinov, Pěší 1/66, ZŠ Ostrava, Matiční 5, ZŠ Poruba, K. Pokorného 56/1382, Gymnázium O. Havlové Poruba, M. Majerové 1691, ZŠ a MŠ Zábřeh, Kosmonautů 15, Gymnázium Hrabůvka, Fr. Hajdy 34 a ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082.

Ocenění budou vyznamenaným žákovským osobnostem a kolektivům předána v úterý 10. června při slavnostním setkání v Divadle loutek. Součástí odměny bude divadelní představení pro děti Marvin.                (bk)

Ostrava – město architektury zná vítěze

Poznali místa, o nichž neměli tušení, staré názvy, které pomalu upadají v zapomnění, a seznali, že jejich město oplývá množstvím cenných stavebních památek. Členové tří nejlepších družstev v soutěži Ostrava – město architektury převzali 26. května ocenění v obřadní síni radnice.

Celoměstskou tematickou historicko-vzdělávací soutěž pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií uspořádala z grantu města Základní škola Ľ. Štúra v Porubě pošesté. V klání si nejlépe vedl tým porubské ZŠ gen. Zdeňka Škarvady ve složení Vít Kopřiva, Jakub Kaštovský, Václav Matušinec a Patricie Novotná. O bod za ním zaostalo I. družstvo Matičního gymnázia, které tvořily Karolina Schwarzová, Tereza Košťáková, Irena Adrašková a Barbora Ohnoutková. Třetí se umístil II. tým ZŠ Matiční 5 ve složení Adéla Höferová, Tereza Svrčinová, Daniel Jedlovec a Richard Bolek. Příští ročník soutěže by se měl uskutečnit pod heslem Ostrava – město průmyslu.    (bk)

Ať se děti nenudí

Kulturní centrum Poruba připravuje letní příměstské tábory pro děti od 7 do 15 let na téma Zvířata našeho venkova. Táborníci navštíví Muzeum Slezského venkova v Holasovicích, seznámí se s výrobou domácích produktů, chovem zvířat atd. Tábor se uskuteční první a druhý červencový týden, další pak druhý týden v srpnu. Bližší informace na tel. č. 596 940 851, 54, 58 nebo přímo v centru na Hlavní třídě 583/105 v Porubě.    (g)

S únikem amoniaku by si poradila nová spolehlivější technologie

Zimní stadiony jsou bezpečnější

Město Ostrava usiluje o co největší bezpečnost na sportovištích, tedy i na zimních stadionech. V dubnu dokončilo realizaci projektu Snižování rizik při potenciální havárii s amoniakem v městském environmentu Ostrava", spolufinancovaného z dotace EU z Operačního programu Životní prostředí.

Ve spolupráci s odborným garantem Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje usiluje o zajištění vyšší ochrany bezpečnosti a zdraví občanů v případě úniku jedovatého amoniaku v okolí zimních stadionů Sareza v Porubě a ČEZ Aréna v Zábřehu. Vyšší spolehlivost technologie je zajištěna novými skrápěcími zařízeními, která v případě úniku toxické látky zachytí její velkou část. Série čidel detekuje koncentrace nebezpečné látky a upozorní hasiče.

Varování obyvatel žijících v širším okolí těchto hal by v případě úniku amoniaku bylo řešeno sirénami (kolísavý tón po dobu 140 sekund), opticko-akustickou signalizací, rozhlasem, televizí apod. Lidé by se pak měli co nejdříve ukrýt ve vyšších patrech budov, zavřít okna, dveře, nepoužívat klimatizaci ap. Bez pokynů hasičů a policistů nesmějí opouštět uzavřené prostory. O projektu informovali zástupci města a hasičů občany Poruby na veřejné besedě v květnu.                  (ph)

Pro muzikálně nadané

Dechový orchestr Ostrava (DOO) podpoří nadějné mladé hráče na dechové a bicí nástroje příspěvkem ve výši až 1/2 standardního školného na základní umělecké škole, kterou podpořený hráč navštěvuje.

Stipendijní program je určen pro hráče na dechové nástroje (mimo zobcové flétny) a hráče na bicí nástroje ve věku od 12 do 18 let, kteří aktivně navštěvují ZUŠ a může být uděleno na základě podání přihlášky, absolvování konkurzu a rozhodnutí komise pro konkurz na udělení stipendia DOO. Podrobné informace na adrese stipendium@orchestrostrava.cz nebo www.orchestrostrava.cz. Termín pro příjem přihlášek je 15. června 2014. Termíny konkurzu pak budou stanoveny na základě počtu přihlášek a preferencí uchazečů o stipendium.       (d)

Ostravští Truhlíci odstartovali!

Nápad je to výjimečný a jedinečný. Více než sedmdesát žardiniér v centru Ostravy je připraveno k adopci. Díky projektu Multižánrového centra Cooltour Ostravští Truhlíci si obyvatelé města mohou v létě premiérově osvojit osázené květinové kontejnery zdobící pěší zóny v centru, pečovat o ně a zkrášlovat je. Už při startu akce registrovali pořadatelé 49 zájemců – soukromých osob, ale také organizací. Výzdoba a úroveň péče budou od června do konce října hodnoceny veřejností, k získání budou ceny Miss Truhlík a Nejspokojenější Truhlík. Zájemci o adopci se mohou hlásit na adrese truhlici@cooltourova.cz nebo na telefonu 734 720 666. Podrobnosti na www.cooltourova.cz.    (bk)


Strana 10-11

co, kdy, kde ve městě

SLAVNOST OBVODU JIH. Slavnost obvodu Ostrava-Jih konaná pod záštitou starosty Karla Sibinského slibuje v pátek 20. června pestrou podívanou. Od 14 hod. se v rámci jarmarku u Domu kultury Akord představí S poctou Waldemaru Matuškovi Jaromír Adamec, zahraje skupina Hec, zazpívá dětské sborové studio aj. Ve středisku volného času v Gurťjevově ul. proběhnou rytířské slavnosti pro děti (9-12).V kině Luna budou promítat Lego příběh (15.30), Krásku a zvíře (17.15), Bony a klid II (19.30) a Gravitaci (21.30 ve 3D). Koncerty chystají v pěší zóně u K-Tria (dechovka Kobeřanka, 16) a v Komorním klubu ve Velflíkově ul. v Hrabůvce (Film a šanson, 18).

NA CO DO GALERIE. Dům umění nabízí do 29. června výstavu malířských period Petra Pastrňáka pod názvem Vítr vlní tichý les. Ve stejný den bude končit výstava Poutník v bezčasí, která zahrnuje kresby a grafiky Františka Bílka, který je znám spíše jako sochař a řezbář. Ruský malíř Viktor Pivovarov a Brit Ged Quinn se až do 20. července společně představují souborem děl pod názvem Cake and Lemon Eaters.

ČÍST BUDOU AUTOŘI. Měsíc autorského čtení proběhne  mezi 3. červencem a 2. srpnem v Klubu Atlantik. Na 15. ročník festivalu zamíří vedle třicítky českých a slovenských autorů také spisovatelé ze Skotska. Čte se kaž­­dý den od 19.00 (skotští autoři) a od 20.30 h. Čtení zahraničních autorů jsou tlumočena. K domácím hvězdám budou patřit M. Uhde, J. H. Krchovský, M. Urban nebo laureát Magnesie Litery J. Padevět.

NENECHTE SI UJÍT. Křesťanský festival Slezská lilie představí 14. a 15. června amerického zpěváka Johna Schlitta a kapelu složenou z dětí polských hudebníků Arka Noego. V kostele a dvou pódiích v Kunčičkách, kde se festival koná, vystoupí Lenka Dusilová, Pavel Helan, gospelová skupina Fusion a ArcelorMittal Gospel, kapela Oboroh a slovenští N.D.E. Akci finančně podporuje město Ostrava a obvod Slezská Ostrava.

NA ZÁVĚR SEZONY. Poslední premiéru sezony nabízí Komorní scéna Aréna 14. června. Uvede inscenaci Neuvěřitelné příhody Julie a Nataši autorů G. Grekova a J. Muravieckého v režii Ivana Krejčího. Sezona 2014/2015 s názvem Rok neslýchaných zpovědí představí další premiéry – Taboriho hru Bílý muž a rudá tvář, Vůjtkovo Slyšení, Brechtovu hru Baal  a Bernhardovu inscenaci Divadelník. Aréna nabízí také nové předplatné, už od 400 korun.

NOVÉ LETNÍ KINO. Radnice obvodu Mariánské Hory a Hulváky otevřela na hřišti ZŠ Gen. Janka letní kino. Promítat se bude do 18. září každý druhý čtvrtek od 21 hod. Obvod si chce kvůli zamýšlené stavbě amfiteátru vyzkoušet, jaký je zájem o promítání. Návštěvníci si mohou přinést deky, karimatky nebo židle, k dispozici je minimální počet připravených míst k sezení. Vstupenka stojí 20 korun, promítají se většinou známé české filmy.

O MĚSÍC DŘÍVE. Už od května jsou v prodeji vstupenky na Svatováclavský hudební festival, který nabídne 30 koncertů v kostelích a chrámech v 17 městech vč. Ostravy. Pozor! Festival změnil termín, letos začíná už 1. září, během října, kdy se dosavadních deset ročníků uskutečnilo, byly mnohé kostely už velmi studené, termín se změnil kvůli většímu komfortu pro návštěvníky. Podrobnosti na www.shf.cz.

DO KNIHY REKORDŮ? K 550. výročí předložení mírového návrhu krále Jiřího z Poděbrad francouzskému králi Ludvíku XI. proběhne hromadný křest knihy Petra Hory Hořejše o životě českého panovníka. K účasti se přihlásilo 21 měst ČR včetně Ostravy, která se bude podílet na pokusu o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Křest spojený s programem v podání Lidové konzervatoře Ostrava se uskuteční na náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích v neděli 22. 6. mezi 14.30 a 16.30 hod.

V NOCI NA VĚŽ. Poslední červnovou sobotu se vyhlídková věž Nové radnice otevře od 9 až do 23 hodin, o večerní pohled na Ostravu bývá mimořádný zájem. Rozzářené město často překvapí i samotné Ostravany, vyniká dobře nasvětlené území Nové Karoliny, moderní budova plynáren, při dobré viditelnosti Poruba a rektorát VŠB, ale také další místa.

ZVEME DO AKORDU. Pražské Divadlo v Dlouhé se v Domě kultury Akord v Zábřehu  představí 16. června s inscenací Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách. Akord připravuje v rámci letního festivalu pro děti Pohádkový les na 27. července. Příměstský tábor pro děti kulturní dům nabízí ve dnech 11.-15. srpna. Začal předprodej divadelního předplatného na příští sezonu. Podrobnosti na www.dk-akord.cz.

OSTRAVSKÉ VÝSTAVY. Přehlídka amerických automobilů-veteránů začne na Černé louce 16. června a potrvá do 31. srpna. Výstava Hobby, zahrada, volný čas se koná ve dnech 21.–22. června, ve stejném termínu proběhne akce Den plný zábavy pro děti plný soutěží před prázdninami. V areálu Miniuni mohou žáci se samými jedničkami získat od 27. června do 6. července za vysvědčení vstup zdarma. Slezskoostravský hrad nabídne 13. června koncert Jazz open.

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ. V rámci koncertního cyklu z titulku se 26. června v 19 hod. uskuteční v kostele sv. Václava v Ostravě koncert souboru Musica Minore se skladbami Vivaldiho a Piazzolly. Cyklus pokračuje 28. června v kostele sv. Mikuláše v Porubě v 15 hod. a v kostele sv. Václava ve Velké Polomi v 18 hod., kde zazní barokní hudba G. P. Telemanna. Letní část cyklu skončí 29. června v 17 hod. v ostravském kostele sv. Václava, představí se Benda Quartet a lektoři mezinárodních kurzů z Maďarska, Polska a Francie, za ČR Igor Františák, ředitel Svatováclavského festivalu, který cyklus pořádá. Vstupenky jsou v informačních centrech.

LOUTKY A VZDĚLÁVÁNÍ. Spolek Theatr Ludem se sídlem na ul. 28. října pořádá semináře Loutka jako nástroj vzdělávání ve spolupráci s Divadlem loutek Ostrava. Projekt spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu je určen pedagogům mateřských škol a I. stupně základních škol. Po sérii přednášek v první pololetí se zájemci mohou přihlašovat na dvoudílné kurzy pro termíny v září až listopadu na tel. č. 730 685 470 nebo na info@theatrludem.cz.

ČÍST BUDOU AUTOŘI. Měsíc autorského čtení proběhne v Ostravě v době mezi 3. červencem a 2. srpnem v Klubu Atlantik. Na 15. ročník literárního festivalu zamíří vedle třicítky českých a slovenských autorů také 30 spisovatelů ze Skotska. Čte se každý den od 19.00 (skotští autoři) a od 20.30 (čeští a slovenští autoři). Všechna čtení zahraničních autorů jsou překládána a tlumočena. K domácím hvězdám budou patřit Milan Uhde, J. H. Krchovský, Miloš Urban nebo letošní laureát Magnesie Litery Jiří Padevět. Vedle Ostravy se festival koná v Brně, Košicích a polské Vratislavi.

nenechte si ujít

Festival pod hvězdami nabízí dvě premiéry a další oblíbené hry

Na hrad za Shakespearem

Letní Shakespearovské slavnosti od 21. července do 10. srpna opět oživí  Slezskostravský hrad, který před třemi lety nabídl festivalu zbrusu nové zázemí pro divadelní soubory a divákům atraktivní prostředí amfiteátru tohoto výjimečného kulturního svátku. Festival se každoročně koná za významné podpory města Ostravy.

V programu letošních slavností jsou dvě premiéry – ostravské nastudování inscenace Jak se vám líbí v režii Michala Langa a hra Mnoho povyku pro nic v režii Jiřího Menzela, dále pak inscenace Sen noci svatojánské, Zkrocení zlé ženy, Dvaja páni z Verony a Marná lásky snaha. Vstupenky jsou v prodeji už od konce dubna exkluzivně v síti Ticketportal, pobočkách Ostravského informačního servisu (www.ostravainfo.cz) a na stránkách  www.ticketportal.cz. Diváci by si měli s koupí vstupenek pospíšit, představení bývají beznadějně vyprodána. Začínají ve 20.30 hod., vstup na hrad už od 19 hodin. Nechybí občerstvení, na části sedadel deky. Kouzelnou atmosféru večerního hradu a dobrou zábavu nenaruší ani občasné nájezdy komárů, stálí diváci jsou zvyklí přijít s repelentem. Představení se nikdy neruší předem, o konání produkce při nepříznivém počasí se rozhoduje přímo na místě. Detaily na stránkách www.shakespeareova.cz.                 (g)

Beats for Love

Takový je název třídenního festivalu, který se ve dnech 3.–5. července uskuteční v industriálním areálu bývalého dolu Hlubina a části Dolní oblasti Vítkovic. Letos vystoupí více než 200 DJ's a producentů. Drum and bassová scéna přivítá nejvíce světových hvězd, mezi nimi IM Cyber, Bifidus Aktif, Pixie, Suki nebo Thiew a další. Připojí se i Shato&Paul Rockseek, Dennis Neo, Andrea Fiorino a Marcus Cooper & Kobylka Live Drums, tvrdší beat nabídne scéna s technem – B.UNQ!, Denysu a Matimur. Pořadatelé festival nazývají „Tři dny tanečního šílenství", loni si tuto událost přišlo prožít zhruba 25 000 diváků a odnesli si zážitky opravdu nevídané. Podrobně o programu na stránce www.B4L.cz.    (g)

Přijďte na MichalFest!

Prostředí národní kulturní památky Dolu Michal patří k nejzajímavějším v oblasti hornictví. Městský obvod Michálkovice, kde památku navštěvují tisíce zájemců, pořádá proto 21. června druhý ročník multižánrového hudebního festivalu MichalFest.

Maraton skvělé hudby a zábavy začne 21. června v 9.30 a potrvá až do pozdních nočních hodin. Nabídne rock, folk, bluegrass, reggae a další žánry, vystoupí L. Filipová, Buty, Nebe, Švihadlo, Goodwill, Vladivojna La Chia, Šajtar, Ostband, HopTrop aj. Předprodej vstupenek je v síti TicketArt za 180 nebo 140 korun, vstupné těsně před koncertem bude 250 korun. Nebude chybět občerstvení.   (d)

Zveme na Hukvaldy

XXI. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy se uskuteční od 3. do 20. července. V Hukvaldech se před 160 lety Janáček narodil, v den narozenin 3. července vystoupí v místním kostele Janáčkovo kvarteto v pořadu Pocta Leoši Janáčkovi a uvede jeho 2. smyčcový kvartet spolu s kvartetem „Z mého života" Bedřicha Smetany. Tradičním hostem festivalu bude např. Janáčkova filharmonie Ostrava, ale také řada prestižních souborů, orchestrů a sólistů.

V amfiteátru hukvaldské obory vystoupí další výrazná osobnost české hudební scény Iva Bittová ve svém autorském pořadu spolu s dětským operním studiem Národního divadla moravskoslezského, prezentovat se budou i hukvaldští rodáci. Program na www.janackovyhukvaldy.cz.     (k)

Premiéry v NDM

Po premiéře (5. 6.) slovenského muzikálu Quo vadis můžete příběh lásky na motivy románu H. Sienkiewicze z časů starého Říma vidět v Divadle J. Myrona Národního divadla moravskoslezského do divadelních prázdnin ještě 16. června. V režii P. Gábora hrají F. Strnad, I. Dejmal, V. Polák, J. Fišar, I. Firlová/L. Končoková aj. Poslední premiérou sezony bude 12. června v Divadle A. Dvořáka Smetanova opera Čertova stěna s pěvci M. Bártou/I. Kusnjerem, M. Kapustovou/A. Nitrovou, L. Elgrem/L.Mastrem, D. Burešovou/E. Dřízgovou-Jirušovou aj. Inscenaci nastudoval R. Jindra, režisérem je J. Nekvasil. Reprízy můžete vidět 17., 20. a 21. června. V plném proudu je prodej předplatného na příští sezonu. Vybírat můžete z 22 skupin v prodejně NDM v ul. Čs. legií, objednávat lze i telefonicky, e-mailem. Po muzikálu Kytice (14. 9.) čeká diváky do června 2015 dalších devatenáct premiér!         (vi)

Festival přispěje i na obnovu Libušína, nabídne divadlo

Colours of Ostrava – letní zážitek

Vyjmenovat všechny kapely a interprety blížícího se mezinárodního festivalu Colours of Ostrava by zabralo velkou část našich novin, a tak si fanoušci, a hlavně ti, kteří už minulé ročníky viděli, raději sáhnou do webových stránek. Velký hudební multižánrový svátek od 17. do 20. července se v Ostravě koná už potřinácté, z toho potřetí v areálu Dolní oblasti Vítkovic, který není jen originálním prostředím pro festival – majitelům festivalových vstupenek nabídne i návštěvu unikátních technických prostor.

Festival Colours a Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm navázaly vzájemnou spolupráci, jejímž cílem je pomoci sbírce na obnovu vyhořelé chaty Libušín na Pustevnách. Pořadatelé festivalu umístí během akce do svého areálu sbírkové místo a prezentaci národní kulturní památky. Zpěvák legendárních Led Zeppelin Robert Plant během první návštěvy Ostravy v roce 2006 uchvátil svým koncertem diváky, ale navštívil právě Pustevny a Libušín, které ho svojí krásou nadchly, a tak chce také podpořit znovuvybudování legendární chaty.

Festival Colours doprovodí bohatá nabídka workshopů, diskusí, filmových projekcí, výtvarných aktivit a především divadel. Diváci například uvidí nejnovější představení DNA Divadla Bolka Polívky s B. Polívkou a A. Polívkovou. Dále Souboj gigantů neboli improvizační souboj členů pražského Divadla Sklep a brněnského Komediografu za účasti takových herců jako T. Hanák, P. Liška, M. Šteindler, T. Matonoha, D. Vávra a další. Přední soubor Cirk La Putyka přiveze představení Risk plné akrobacie na trampolíně, živé hudby i projekcí.

V areálu nebudou chybět občerstvovací stánky, sociální zázemí, k zapůjčení budou také kola ze sdružení Kola pro Afriku jako loni. Podrobné informace na www.colours.cz.      (g)

,Bezruči' chystají samé lahůdky

Divadelní sezona 2014/2015 v Divadle Petra Bezruče se ponese pod názvem Ztráty a nálezy, nabídne 5 premiér. Název nadcházející sezony se netýká pouze témat premiérových titulů, ale také jiných změn. Po devíti letech odchází z divadla herečka Tereza Vilišová, bude však nadále hostovat v inscenaci Můj romantický příběh, za kterou získala Cenu A. Radoka i Cenu Thálie, a také ve dvou dalších hrách. Po deseti letech soubor opustí rovněž Tomáš Dastlík, i on se bude vracet do některých představení stejně jako Přemysl Bureš a Josef Jelínek. Naopak členy hereckého souboru DPB budou Sarah Havačová a Vojtěch Říha.

Divadlo Petra Bezruče připravilo pro své nové předplatitele soutěž. Všichni předplatitelé postoupí do slosování o exkluzívní cenu – nezapomenutelný vyhlídkový let letadlem nad Ostravou. Podrobnosti na www.bezruci.cz.

Mezi premiérami nadcházející sezony bude inscenace hry současné německé spisovatelky Felicie Zeller Klub outsiderů. Milovníky divadla určitě nadchne také známé Beckettovo Čekání na Godota či bratrovražedná komedie Martina McDonagha Osiřelý západ. K premiérám se v březnu přiřadí hra Kazimír a Karolína Odona von Horvatha, příběh jedné divoké noci. Dumasovi Tři mušketýři se představí v květnu.            (g)

Moderní opera rozezní Ostravu

Mekkou nové opery se od 26. června stane Ostrava během festivalu současné opery NODO – New Opera Days Ostrava. Nabídne pět operních představení většinou ve světových premiérách. Skladatelů z Česka, Rakouska, USA, Kanady i Číny.

Ve středu 25. června se v Divadle J. Myrona představí opera Re:igen (Rej) – kus o sexu rakouského skladatele Bernharda Langa. O den později v Divadle A. Dvořáka nabídne festival světovou premiéru opery Sezame, otevři se! skladatele Martina Smolky, je to pocta Umbertu Ecovi. Sobota 28. června přinese reprízu Smolkovy opery, poté se v centru Cooltour na Černé louce rozezní opera čínské skladatelky Mojiao Wang s názvem Encounter o moderním způsobu života.

Festivalu se zúčastní sólisté z Německa, USA, Maďarska, Koreje i Česka, představí se dirigenti Rolf Gupta, Petr Kotík a Ondřej Vrabec, spoluúčinkují sbor a balet. Půl hodinu před každým představením se uskuteční s autorem a inscenačním týmem beseda. Doprovodný program je na www.newmusicostrava.cz.  Druhé bienále NODO pořádá Ostravské cen­trum nové hudby a NDM za finanční podpory města Ostravy a díky grantům českých i zahraničních nadací a sponzorů. Vstupenky v ceně 100 korun jsou v Ostravském informačním servisu, v předprodeji NDM a na místech konání v den představení.   (d)


Strana 12

o lidech  s lidmi

Předseda Koordinačního centra seniorů Jaroslav Feix chce prohloubit spolupráci s městem

Na světě jsme proto, abychom byli užiteční

V internetovém centru Společnosti senior v přízemí Domu kultury města Ostravy panuje vlídné přítmí. Několik důchodců tu „cvaká" na počítačích a surfuje po internetu. U bočního stolku sedí jeden ze tří dobrovolných lektorů a poradců centra, jednaosmdesátiletý Jaroslav Feix. Pyšní se tím, že to byl on, kdo vznik pracovny pro seniory navrhl. Projekt se podařilo uskutečnit v roce 2004 díky dotaci z Evropské unie. „Za přibližně milion korun jsme pořídili deset počítačů, server, zasíťování a potřebné příslušenství," vzpomíná.

Internet a nové obzory

„Projekt jsme realizovali v době, kdy počítače nepatřily k běžnému vybavení a pro seniory byly prakticky nedostupné. Představovaly investici, kterou si stěží mohli dovolit, vesměs s nimi neuměli pracovat," vysvětluje Feix. Báňský inženýr s praxí na úseku automatizace řízení v OKD už tehdy chápal, že internet je širokým zdrojem informací. „Poskytuje poučení, rady, zajímavosti, ale také zábavu, která je k životu potřebná. Umět pracovat s počítačem je pro starší lidi výhoda. Tipuji, že za dobu působnosti centra jsme proškolili dvanáct až třináct stovek seniorů," pověděl Feix.

Jméno Jaroslava Feixe je v prostředí ostravských důchodců známo nejen v souvislosti s internetovým centrem. Rodák z Hradce Králové v Ostravě vystudoval Vysokou školu báňskou, oženil se a našel zde ne svůj druhý, ale první domov. Po sametové revoluci byl delegován Občanským fórem na post místopředsedy krajského národního výboru. V této době založil a následně se stal ředitelem Severomoravské hospodářské unie, později Sdružení pro obnovu a rozvoj Moravskoslezského kraje. Cílem této organizace byla příprava a podpora rozvojových projektů, jako výstavba dálnice D47 či budování železničních koridorů.

Lídrem dění seniorů

Občanskou angažovanost a společenskou aktivitu Jaroslav Feix neztratil ani po odchodu na zasloužený odpočinek. „Člověk se nenarodil jenom proto, aby usiloval o svoje štěstí. Měl by být užitečný, schopný něčemu prospět, pomoci," tvrdí. V roce 1999 dal podnět k založení občanského sdružení Společnost senior, které usiluje o rozšíření volnočasových aktivit seniorů organizováním společenských, vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí. O rok později začal ve spolupráci s odborem sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit magistrátu pracovat na vytvoření Koordinačního centra seniorů a zdravotně postižených, které se stalo členskou organizací Rady seniorů ČR.

„Při projektování obou organizací jsem vycházel z předpokladu, že činnost seniorských spolků má v podstatě dvě základní funkce. Za prvé motivovat jejich členy k aktivnímu využití volného času, za druhé starat se o vytváření podmínek pro lepší život seniorů. Druhý úkol nemůže zvládnout jednotlivá organizace čítající padesát nebo sto členů, k tomu musí spojit síly všechny spolky," popisuje Jaroslav Feix, který je místopředsedou Společnosti senior.

Klíčová úloha města

V současné době je těžištěm Feixovy činnosti funkce předsedy Koordinačního centra seniorů Ostrava, které zastřešuje aktivity organizací pracujících ve prospěch seniorů. Sdružuje 27 spolků, jejichž zástupci se každou třetí středu v měsíci setkávají v sídle Společnosti senior v ulici Na jízdárně. Neziskové sdružení si dalo za cíl „vytvářet podmínky pro využití schopností, širší uspokojování a obhajování zájmů a potřeb seniorů", „hledat nové možnosti naplňování potřeb a zájmů seniorů ve spolupráci se samosprávami a správními orgány a jejich zapojení do rozvojových záměrů města a spolupracovat" a „podporovat aktivity celorepublikových orgánů seniorských organizací".

Pro samotného Feixe je ve výčtu těchto úkolů otázkou číslo jedna spolupráce s městskou samosprávou a magistrátem. „Na setkáních v rámci koordinačního centra se informujeme o tom, co kdo připravil, aby to mohly využít i jiné organizace. Současně hovoříme o problémech seniorů a možnostech, jak zlepšit a zkvalitnit jejich život. Jako zájmová organizace je nedokážeme řešit sami. My například nemůžeme rozhodnout o tom, aby byla ve městě zřízena taxislužba se zvýhodněnými cenami pro seniory, aby měli senioři slevy při parkování na veřejných parkovištích nebo při vstupu na kulturní a sportovní akce. K tomu se musí vyjádřit někdo oprávněný, a to je právě město," osvětluje předseda.

Aby se lidem žilo lépe

V současnosti připravuje další akci, která by měla prohloubit vztahy radnice a seniorů. „Na základě námětů a závěrů z dubnového aktivu seniorských organizací se pokoušíme specifikovat problémy, které vnímají ostravští senioři jako nejpalčivější, a předložit je jako ucelený dokument městskému zastupitelstvu s tím, aby se je město pokusilo postupně řešit," informuje Feix. Po projednání v organizacích by materiál mohl být připraven v září nebo říjnu.

„Věcí, které se dají zlepšovat, je spousta. Ne proto, že by se důchodcům žilo v Ostravě špatně. Stáří je specifické období života, kdy má člověk chatrnější zdraví, méně peněz, méně přátel a méně možností. Proto potřebuje podporu. Nabádá k tomu i usnesení vlády z února 2013, které vyzývá hejtmany, primátory Prahy, Brna, Ostravy a Plzně a představitele samospráv ke spolupráci na realizaci cílů a opatření Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017. Z pozice města se dá uskutečnit řada věcí, které mohou život starším lidem usnadnit a zpříjemnit," dodává Jaroslav Feix.         Bohuslav Krzyžanek

z archivu města

Ostrava ve víru Velké války

Na červen a červenec připadá 100. výročí událostí, které zásadně ovlivnily dějinný vývoj v Evropě a bezprostředně se dotkly českých zemí a samotné Ostravy. V bosenském Sarajevu byl 28. června 1914 proveden skupinou srbských separatistů atentát na následníka habsburského trůnu Františka Ferdinanda ďEste a jeho ženu Žofii hraběnku Chotkovou. Této akce využilo Rakousko-Uhersko ve spojení s Německem 28. července 1914 k vyhlášení války Srbsku. V důsledku naplnění mezinárodních úmluv byla převážná část světa vtažena do čtyři roky trvajícího konfliktu, který neměl v dějinách lidstva dosud obdoby. Tato Velká nebo též světová válka, jak se jí brzy začalo říkat, nakonec znamenala definitivní rozpad „starého režimu" a revoluční proměnu politické mapy Evropy.

Němci útočí na Čechy

Na jejím počátku byla Ostrava ještě součástí mnohonárodnostní středoevropské říše v čele s vládnoucím rodem Habsburků. Uvnitř ovšem již dlouhodobě vřely nacionální spory, které se i na Ostravsku ještě více vyostřily krátce po atentátu, jenž posloužil německým radikálům jako záminka k útokům na Čechy. Ti byli pro své spojení s myšlenkou slovanské vzájemnosti osočováni jako „Königsmörder" (královrazi) a slovní napadání na několika místech přerostlo v potyčky a vybíjení oken veřejných budov. K zvládání napjaté situace muselo být vedle policie a četnictva povoláno rovněž vojsko. Německá část společnosti přijala vyhlášení války s nadšením, české obyvatelstvo vyhlíželo další dění spíše s obavami a nejistotou, přesto zachovávalo vůči Rakousko-Uhersku i habsburské dynastii loajalitu. Ta se projevovala jednak disciplinovaným plněním mobilizačních a vojenských povinností a jednak zapojením široké veřejnosti do válečného úsilí říše.

Vojenským městem

Právě Ostravsko a jeho průmysl byly pro vedení války klíčové. Bez ostravského uhlí, železa a oceli nebyla vůbec myslitelná bojeschopnost rakousko-uherské armády. Zdejší chemické továrny produkovaly dusík, potřebný k výrobě střelného prachu a munice. Z ostravského železničního uzlu byly vypravovány vlaky se zbrojním materiálem pro evropská bojiště a procházely přes něj transporty na východní frontu. Strategického významu Ostravska si bylo dobře vědomo i vrchní velení armády, které celou oblast a průmyslové závody podrobilo přísnému dohledu. Vojenská pravomoc nad městem ještě více posílila po průlomu ruské armády v Haliči, kdy bylo z Krakova do Moravské Ostravy spěšně přeneseno sídlo velitelství 1. armádního sboru. Město sice získalo poprvé v historii stálou posádku a přítomnost důstojnického sboru i mužstva zvyšovala příjmy živnostníků a obchodníků, zároveň však vojsko způsobovalo značné škody na obecním majetku. Navíc se Ostravsko stalo součástí válečné zóny, v níž se uplatňovalo stanné právo a tuhá cenzura.

Tvrdost a krutost vojenské soudní moci se během pouhého roku jejího působení projevila vynesením devíti trestů smrti. Mezi odsouzenými bylo pět Čechů, dva Poláci, jeden Němec a jeden Žid. Nekompromisně byly potírány sebemenší projevy protistátního a protiválečného smýšlení nebo sympatií vůči nepřátelskému Rusku a Srbsku, a to včetně používání slovanských barevných symbolů, které ještě před válkou tvořily běžnou dekoraci veřejných oslav, např. panovníkových narozenin.

Hladoví rabují obchody

Každodenní život Ostravanů se odvíjel v atmosféře strachu a existenční obavy záhy stupňovaly také potíže se zásobováním a nedostatkem základních potravin. Živelné skupování zásob hned po vyhlášení mobilizace hnalo ceny strmě vzhůru, bujel černý trh a ani zavedení přídělového systému nebylo schopno účinně bránit hladovění lidí a zhoršování jejich zdravotního stavu. V posledních letech války se město ocitlo zcela bez mouky a pečiva. Jedla se i krmná řepa, vařilo se z různých náhražek jako z travin, kaštanů, bobu apod. Kritický nedostatek potravin přerostl v pouliční nepokoje a rabování obchodů, při nichž docházelo k obětem na životech.

S prohlubující se hospodářskou a sociální krizí se vytrácela i důvěra obyvatel ve schopnost Rakousko-Uherska řešit vnitřní politické a národnostní problémy země. Konec světové války, která nebyla ve 20. století bohužel poslední, nýbrž první, se proto i v Ostravě stal začátkem existence československého státu, hledajícího teprve své místo na mapě Evropy.        Radoslav Daněk

Ostravsko bylo nejvíce ohroženo na podzim 1914, kdy se ruské armádě podařilo dobýt téměř celou Halič až po linii měst Gorlice a Tarnov nedaleko Krakova. Fronta se přiblížila k Ostravě na zhruba 250 km.

Na sklonku srpna 1914 přijel do Moravské Ostravy první transport raněných vojáků z východní fronty. Celkově bylo na Ostravsku zřízeno v prvním válečném roce 30 vojenských lazaretů, do kterých bylo přijato přes 20 tisíc nemocných a raněných vojáků, 378 jich zde zemřelo.

Výrobní program Vítkovických železáren byl přizpůsoben potřebám válečného průmyslu. V letech 1914–1917 se zde vyrobilo přes šest milionů dělostřeleckých granátů, tonáž zbrojního materiálu se zvýšila více než dvanáctkrát, počet zaměstnanců vzrostl z 16 na 26 tisíc. V těžkém průmyslu byla využívána též práce žen a dětí a nucená práce válečných zajatců.


Strana 14

Den v Bělském lese

Desátý Den v Bělském lese připravil 24. května Moravský lesnický klastr se společností Ostravské městské lesy a zeleň a dalším partnery. Dospělí a stovky dětí obdivovali lesnické řemeslo v praxi, mistrovství dřevorubců, řidičů s těžkými stroji od pokácení stromu až po jeho odvoz. Zaujaly ukázky myslivosti, sokolnictví, minizoo, zájem byl o jízdu na koňském povozu. Akce ukázala veřejnosti, s jakou láskou a péčí se lesníci věnují lesu a jeho prostředí, ale také jak svůj životní postoj a nadšení pro věc dokáží předat dalším generacím.     Martin Mati

Stane se Volgograd městem sportu?

V ruském Volgogradě probíhá výstava Ostrava – evropské město sportu 2014. Jejího slavnostního otevření se zúčastnili zastupitel  města Ostravy Leo Luzar a členka komise pro děti, mládež a sport při radě města Ivana Kalousková. Volgograd, jako partnerské město Ostravy, usiluje rovněž o získání titulu pro evropské sportovní metropole. Poznatky a zkušenosti členů ostravské delegace byly pro Volgogradce přínosné. Zajímali se o průběh kandidatury a projekty související s městem sportu. Ostravané během pobytu v městě na Volze navštívili sportovní zařízení a kluby, školy, shlédli ukázky tréninků i zápasy. Konstatovali, že Volgograd je, podobně jako Ostrava, městem sportu a sportovců.         (liv)

Teplé počasí láká do zoo

Na jaře se vždy do ostravské zoo návštěvníci jen hrnou, její popularita stoupá, protože nabízí stále něco nového a stále se zkrášluje. V těchto dnech rozkvétají rododendrony, azalky a další keře. V areálu ostravské zoo roste těchto rostlin nejvíce v celé ČR a na Slovensku.

K brzkým jarním přírůstkům patří mládě emu hnědého – australského zástupce běžců. Většinou je v jedné snůšce více mláďat, bohužel z několika snesených vajec se vylíhlo a přežilo tentokrát pouze jediné mládě. Vejce emu váží okolo půl kilogramu. Snesením vajec je rodičovská úloha samic splněna, inkubaci vajec i následnou péči o potomstvo obstarává výhradně samec. Na toto pro něj velice náročné období se proto pečlivě připravuje – vytváří si dostatečnou zásobu tuku, jelikož po celou dobu inkubace nepije, nepřijímá potravu a ani nekálí. Za tuto dobu může zhubnout až o polovinu své hmotnosti! Mláďata po vylíhnutí několik měsíců vodí, střeží a ochraňuje je, nicméně o potravu se umějí mláďata od prvních dnů postarat sama.

Stádo antilop losích v ostravské zoo se také rozrostlo o nové členy. Jsou jimi dvě mláďata, sameček a samička. Ve stádu jsou i dvě mladé samičky narozené v loňském roce, které ale návštěvníci neměli možnost ve venkovním výběhu pozorovat, protože přístup k němu byl z důvodu výstavby Safari asijských kopytníků až do začátku letošního roku uzavřen. Do realizace projektu nového safari byla mimo jiné zahrnuta i částečná úprava venkovního výběhu pro žirafy a antilopy, díky níž si mohou lidé užívat pohled na zvířata ve výběhu z nové vyhlídky.

Po roční přestávce se ostravská zoo opět aktivně zapojuje do úspěšného projektu návratu orlosupa bradatého do přírody, letos poskytla pro vypuštění dvě mláďata. Jedno putovalo do vídeňské Zoo Schönbrunn, kam bylo podloženo tamnímu páru orlosupů. Na doporučení koordinátora chovu orlosupů bradatých bylo starší ostravské mládě koncem května vypuštěno ve Francii v Parc naturel régional des Grands Causses společně s mladou samičkou vylíhnutou ve stanici v Haringsee v únoru.

Zoo Ostrava vypsalo soutěž pro výtvarníky, mohou navrhnout logo pro nově vzniklou sbírku na záchranu slonů pod názvem I slůňata stůňou. Všechny podmínky a pravidla soutěže jsou na adrese www.zoo-ostrava.cz, uzávěrka je 20. června. Výherce získá zájezd do Chorvatska pro dvě osoby.        (g)

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

BISTRA–KIMI – čtyřletá fenka křížence. Do útulku byla dovezena loni v prosinci. Z opatrovnictví byla kvůli temperamentu vrácena. Je to pejsek, který potřebuje prostor na zahrádce a sportovně založenou rodinu. Číslo psa 17762.

ZORO – 2,5letý veselý rošťák k pohledání. Žádné lumpárny mu nejsou cizí. Nechce však být sám a tak je to pejsek vhodný spíše na zahrádku, kde nejsou děravé ploty. Každého vetřelce ihned hlásí, ale k lidem je velmi milý a mazlivý. Číslo psa 17673.

DELLA – fenečka se hodí k osamělým lidem, kteří nechtějí vysedávat doma a podniknou s ní ­každodenní delší procházky. Večer bude bystrou společnicí u televize a protože má svůj věk (asi 8), těší se do pelíšku co nejdříve. Číslo psa 17737.

GARY – 6letý pejsek, který se zatoulal letos na konci ledna. Vystrojený a opečovaný si to vykračoval po hlavní silnici. Pána se nepodařilo najít a tak veselý a kontaktní pejsek stále čeká v útulku. Vhodný do bytu i na zahrádku. Číslo psa 17871.


Strana 15

Tretra slibuje rekordy

Atletický mítink Zlatá tretra Ostrava klepe na dveře. Jeho 53. ročník proběhne v úterý 17. června na Městském stadionu ve Vítkovicích a slibuje skvělou podívanou. Na start se postaví sedm olympijských vítězů v čele se superstar světového sportu Usainem Boltem.

Závody, jejichž pořádání finančně podpořilo město Ostrava, se stanou místem velkého návratu Barbory Špotákové. Královna světového oštěpu začíná s ostrými starty po mateřské dovolené. Fanoušci atletiky se těší na tyčkaře Renauda Lavillenieho (Francie), půlkaře Mohameda Amana (Etiopie), mílaře Bernarda Lagata (USA), sprinterku Shelly Ann Fraserovou-Pryceovou (Jamajka), výškaře Ivana Uchova (Rusko) a další.

Pokus o překonání světového rekordu ohlásily Etiopanka Genzebe Dibabaová (2000 m) a Keňanka Florence Kiplagatová (hodinovka a 20 km). Světová rekordmanka v půlmaratonu je před startem plná optimismu: „Vím, že Ostrava je pro překonávání světových rekordů správným místem. Máte bohaté tradice, výborné diváky, skvělou dráhu. Věřím, že budu úspěšná," vzkazuje Kiplagatová.

Ve hře o stupně vítězů mohou být i Češi čtvrtkař Pavel Maslák, oštěpař Vítězslav Veselý, tyčkař Jan Kudlička. Hosty Zlaté tretry budou legendární atleti Sebastian Coe, Sergej Bubka, Mike Powell a Bruny Surin.

Kryté tribuny jsou prakticky vyprodány, vstupenky lze sehnat pouze na mobilní tribuny k stání v obou zatáčkách městského stadionu.                (vi)

Žáci a učitelé zaběhli maraton

Na ZŠ a MŠ Mitušova v Hrabůvce uspořádali 9. května sportovní den pod názvem Mitušova 8 běží maraton. Na trať dlouhou 42 185 metrů běžce vypustili olympijský vítěz v hokeji David Moravec a basketbalový trenér Patrik Smažák. Startovalo 131 žáků od první po devátou třídu, ale také učitelé, učitelky a dokonce školník. Na tartanovém oválu se střídali vždy po dvou kolech. Maratonskou trať zaběhli za 2 hodiny, 31 minut a 24 sekund. Gratulujeme k výbornému výkonu!              (jz)

Premiéra RunTour

Osmidílný běžecký seriál RunTour dorazí 28. června poprvé do Ostravy. Tratě od 500 m do 10 km pro všechny věkové kategorie, od dětí po seniory, povedou Dolními Vítkovicemi. Přihlášky na www.run-tour.cz.          (ep)

Bruslaři na Hlavní třídě

V sobotu 21. června se při 10. Lifeinline Tour postaví na start na Hl. třídě v Porubě výkvět in line bruslení. V sázce budou body do Světového poháru. V rámci doprovodného programu si budou moci závodní trať vyzkoušet rekreační bruslaři.              (vi)

Primátor přijal slavné olympioniky

Zástupce Českého klubu olympioniků olympijského vítěze z Mnichova 72 zápasníka Vítězslava Máchu, gymnastku Adolfinu Tačovou, šermíře Aleše Deptu a předsedu Ostravské tělovýchovné unie Rostislava Neuvirta přijal v radnici primátor Petr Kajnar. Hosté představili činnost klubu, který má v našem regionu na osm desítek členů. V Ostravě žije 38 olympijských medailistů nebo účastníků her! Primátor ocenil olympioniky za práci s mládeží a informoval je o možnosti získání dotace města pro Nadační fond pomáhající sportovcům
v nouzi. (vi)

Medaile v muzeu

Házenkářky DHC Sokol Poruba zdolaly v nejvyšší soutěži v souboji o bronz Zlín 3:0 na zápasy. Po rozhodující výhře ve Zlíně se děvčata z medailí radovat nemohla. V pražském ústředí svazu házené na takovou „drobnost" zapomněli. Vedení DHC v čele s manažerem Liborem Adámkem se proto rozhodlo házenkářky pozvat i s trenérem Jánem Beňadíkem do Ostravského muzea, kde jim bronzové medaile slavnostně předali primátor Petr Kajnar a jeho náměstek Martin Štěpánek (na snímku). Stylově mezi exponáty sportovní výstavy, která nabízí to nejlepší z historie ostravského sportu.              (vi)

Ostrava evropské město sportu

OSTRAVA CUP. Mezinárodní florbalový turnaj Ostrava Cup 2014 pořádaný FBC Ostrava proběhne ve dnech 13.–15. 6. Startují týmy mužů, žen a juniorů  (1995 a mladších). Hrát se bude v halách v Hrušovské, Varenské, Dubině, v Muglinově, Bonver Aréně, ISŠD Vítkovice a SOU Vítek v Hrabůvce. Organizátoři připravili bohatý doprovodný program ve speciálně postavené aréně v zadní části Komenského sadů.

FINÁLE ŠKOLNÍCH HER. Vrcholem Ostravských školních her bude velké finále ve středu 25. června na vítkovickém stadionu. Ti nejlepší z osmi tisícovek dětí se od 8 hodin utkají v závěrečných bojích v atletice, fotbale, vybíjené, přehazované, streetballu a inline bruslení o hodnotné ceny.

BASKET VETERÁNŮ. Ostrava se ve dnech 28. 6. - 6. 7. stane dějištěm 8. mistrovství Evropy v maxibasketbalu mužů a žen, které organizuje mezinárodní asociace FIMBA. Do turnajů v patnácti kategoriích mužů (od 35 až do +75 let) a žen (od 30 do +55 let) zasáhnou týmy ze dvaceti evropských zemí, ale také z USA, Venezuely, Brazílie, Ekvádoru aj. Hrát se bude v Bonver Aréně, ZS v Porubě, ve Varenské, celkem v osmi halách.

SOFTBALL NA DUBINĚ. Po 12 letech se na Dubinu vrací softball. Díky projektu Sídliště žije a podpoře Nadace OKD obnovil softbal­lový oddíl Slávie Ostravská univerzita venkovní hřiště. Kromě žen na něm hraje tzv. bee ball smíšené družstvo dětí z místních ZŠ. Od lokality uprostřed sídliště si softballistky Slávie slibují nábor nových členů a návrat zlaté éry 90. let, kdy se na Dubině, ještě v dresech Hippos Ostrava, hrál softball i baseball.

VĚK NEROZHODUJE!  Projekt Sportujeme v každém věku realizuje TJ Sokol Vítkovice v Českém domě. Doporučujeme zavolat na tel. 731 528 160 nebo napsat na e-mail sokolvitkovice@volny.cz. Hraje se stolní tenis, badminton, basketbal nebo florbal (pondělí). Od úterý do čtvrtka je otevřena posilovna, pátek je vyhrazen pro kondiční gymnastiku a cvičení na nářadí (vždy 17-19 h.).

BARTOŠŮV OKRUH. Mezinárodní motocyklové závody Okruh Františka Bartoše se letos pojedou na silniční trati v obvodech Radvanice a Bartovice a Michálkovice o víkendu 12. a 13. 7. Záštitu nad nejvýznamnějším motoristickým podnikem ve městě převzal náměstek primátora Ostravy Jiří Hrabina.

ZLATÝ KAHANEC. Příznivci rychlých motocyklů si 2.–3. srpna jistě nenechají ujít 31. Havířovský Zlatý kahanec. Na Těrlickém okruhu budou kromě domácích jezdců startovat závodníci z dvanácti evropských zemí.           (vi)


Strana 16

Rovnýma nohama do letní sezony!

Městská společnost SAREZA zahájila 1. června hlavní sezonu na svých letních koupalištích. „Příjemnou zprávou pro Ostravany a návštěvníky města určitě je, že ceny vstupného zůstaly stejné jako v roce 2013," uvádí mluvčí společnosti Hana Ryšánková. Děti do 6 let mají do areálů vstup zdarma, zlevněné vstupné platí děti do 15 let, osoby s průkazem ZTP a seniory nad 62 let. Rodiny s dětmi mohou využít až 20procentní slevy.

Tradičně největší zájem bývá o Letní koupaliště v Porubě s bazénem, který pojme 76 milionů litrů vody. Návštěvníky potěší stometrový tobogán, skluzavky, dětský areál, velký počet stánků s občerstvením a také dokonalé travnaté plochy ošetřené postřikem proti klíšťatům.  V Zábřehu se každý rok zvyšuje ná­vštěvnost Vodního areálu Jih, který v horkých dnech pojme až tři a půl tisíce rekreantů. Zaujme snadná dostupnost autobusy a tramvajemi MHD, výhodou je parkování zdarma.

Letní koupaliště Vodního světa v Moravské Ostravě preferují rodiny s malými dětmi, senioři nebo vozíčkáři. Bazény i brouzdaliště jsou v nerez provedení, na místě jsou v provozu tobogán, skluzavky, hřiště pro plážový volejbal aj. Vodní areál Ozdravného centra Ještěrka v Bartovicích v létě zpříjem­ňuje návštěvu vnitřního bazénu otevřením venkovní části, kde si návštěvníci mohou zahrát kuželky, volejbal a jiné sporty. Venkovní prostory krytého bazénu v Porubě procházejí v současné době rekonstrukcí, jejímž výsledkem bude instalace sprch, toalet a bufetu. Aktuální informace o provozu koupališť najdete na www.sareza.cz nebo na telefonním čísle infocentra 736 755 999.       (liv)