Červen 2010

Červnové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf (3,06 MB).

Uvnitř čísla

3 Řeku Ostravici čeká proměna
4 Pomoc postiženým povodní
5 Zoo Ostrava se mění
7 Dotace z EU na školství
8 Město se představuje v Praze
10 Colours of Ostrava za dveřmi
11 Divadlo musí šetřit
13 Uhlí je historií města
 

 strana 1

Voda zase ničila

Třináct let po katastrofálních záplavách velká voda znovu citelně zaútočila, a to i na Ostravu. Vydatný déšť znásobil výšku hladiny Odry, Ostravice i menších toků. V neděli večer vyhlásila Povodňová komise města Ostravy II. stupeň povodňové aktivity a v pondělí ráno třetí stupeň. Povodně nejvíce zasáhly koblovskou část Slezské v okolí Žabníku a lokality v Antošovicích, v Martinově a Třebovicích. Ve Slezské Ostravě museli být obyvatelé dokonce evakuováni. Hladiny řek začaly klesat až v půli týdne. Povodňový štáb, později změněný v krizový, konstatoval, že bylo v Ostravě povodní zasaženo celkem 253 budov a 15 rekreačních objektů. Začalo se s úklidem… Více o záplavách a pomoci po povodních na str. 4. (vk)

Lékařská fakulta DEFINITIVA!

Ostravská univerzita získala definitivní souhlas ministerstva školství pro vznik oboru všeobecné lékařství, tedy i pro novou lékařskou fakultu. Do prvního ročníku bude moci letos nastoupit asi 100 uchazečů, nejlepší bez zkoušek. Přihlášku lze podat do 25. 6. 2010. „Ministerský souhlas je symbolickou tečkou za několik desítek let trvající snahou o zřízení lékařské fakulty. Mám z toho upřímnou radost,“ uvedl primátor Petr Kajnar. Město Ostrava darovalo fakultě nemovitosti v areálu bývalé Fakultní nemocnice v Zábřehu v hodnotě téměř 55 mil. korun a poskytlo finanční prostředky ve výši 21,35 mil. korun. Celkem Ostrava přispěla více než 76 miliony. (vk)


Město Ostrava podává kvůli ovzduší žalobu na stát

Došla nám trpělivost

Statutární město Ostrava podalo pro výrazné a opakované překračování mezních hodnot látek znečišťujících ovzduší žalobu proti České republice, a to vládě České republiky, ministerstvu životního prostředí a ministerstvu dopravy.

„Máme za sebou čtyři roky jednání, čekání a slibů. Teď nám došla trpělivost. Nemůžeme dále spoléhat na odpovědnost vlády a ministra životního prostředí, musíme se bránit sami,“ podtrhl primátor Ostravy Petr Kajnar.
Na území města jsou výrazně a opakovaně překračovány mezní hodnoty látek znečišťujících ovzduší. Vyplývá to z „Analýzy kva¬lity ovzduší na území města Ostravy a legislativy v ochraně ovzduší 2008-2009“ Zdravotního ústavu v Ostravě i z dalších zpráv. Město má podle zákona o obcích povinnost pečovat o potřeby svých občanů a přitom chránit veřejný zájem.

Česká republika, jako člen Evropské unie, je mimo jiné povinna zajistit ochranu práv, které fyzickým a právnickým osobám vyplývají z bezprostředně aplikovaných norem komunitárního práva nebo pravidel mezinárodních smluv. Podle žalobce ČR nevytvořila funkční a efektivní systém, vedoucí k dodržování imisních a emisních limitů. Město Ostrava, po schválení v radě města dne 18. května 2010, pověřilo podáním žaloby Petra Pyšného z advokátní kanceláře Pyšný, Weber & Partneři. Žaloba byla podána v pátek 21. května u příslušného Městského soudu v Praze. (vi)

Ze zastupitelstva

FOTBALOVÝ STADION.

Ani 26. května zastupitelé města Ostravy nerozhodli, kde se bude stavět nový fotbalový stadion. Pokračuje se dál v přípravě pro stavbu ve Svinově, i s rekonstrukcí ve Vítkovicích. Ve Svinově se počítá s variantou stadionu pro 22,5 tisíce diváků s možností rozšíření kapacity na 30 tisíc. Město chce mít zpracovánu kvalitní přípravu pro konečný výběr z obou lokalit.

HALY NA KAROLINĚ.

Město Ostrava odkoupilo za téměř symbolickou cenu 10 tisíc korun od společnosti Multi Development Dvojhalí. Nyní tedy vlastní historické objekty Elektrocentrály i Ústředny, které budou mít multifunkční využití. Zastupitelstvo schválilo vznik nové příspěvkové organizace pro využití těchto budov. Město je pro jejich rekonstrukci schopno získat dotace z evropských zdrojů. (vk)


Strana 2

Deště ovlivnily i stavbu Nové Karoliny

Stavební práce na I. etapě Nové Karoliny, které byly po dlouhé přestávce obnoveny v březnu letošního roku, se rozjely velmi rychle a intenzivně, přestože jsou od počátku května ztěžovány častým deštěm. Zhruba do poloviny května se dařilo udržovat mohutné tempo výstavby. Byly prakticky dokončeny všechny hlubinné základy (piloty) a více než 60 procent podkladních betonů, na kterých se okamžitě začaly pokládat izolace. Rozběhla se rovněž betonáž základové desky hlavního a na čas nejnáročnějšího objektu – obchodního a zábavního centra.

Po 20. květnu však stavbaři museli přece jen vodě ustoupit, protože části stavby byly přívaly vody zaplaveny a odčerpávání vody posléze znemožnila vysoká hladina Ostravice a zaplavené vyústění objektu. Stroje ze stavební jámy bylo nutné evakuovat, práce pak pokračovaly pouze na montáži věžových jeřábů a armatuře základové desky. Stejně postiženy byly i práce na infrastruktuře, tedy na inženýrských sítích a externích komunikacích, kde byly rovněž dočasně přerušeny. Když klesla hladina Ostravice, stavbaři začali vodu odčerpávat a práce obnovili. (lh)

Foto: Rušné tempo stavby přerušilo odčerpávání vody, výstavba však pokračuje.

Nový územní plán

Ostrava kromě reakce na nový stavební zákon, který ukládá do roku 2015 územní plány upravit podle nově vymezené metodiky, prověří i jeho aktuálnost a schopnost reagovat na nové podmínky rozvoje. Letos bude zpracován návrh územního plánu tak, aby mohl být v roce 2011 představen k veřejné diskusi formou veřejného projednání. V současné době se sbírají podklady a údaje, oslovovány jsou jednotlivé městské obvody. Příprava významného dokumentu města se neobejde bez veřejnosti. O způsobu jejího zapojení, zmapování názorů a podnětů lidí budeme včas informovat. (vk)


Změny v městské dopravě

Od 13. června se zavádí nová autobusová linka č. 75 zajišťující přímé spojení Poruby a Hlučína. Nahradí linky 69, 270 a 295. Nově budou víkendové spoje spolufinancované městem Ostrava. Linka povede od rektorátu VŠB přes zastávky Duha, Děhylov rozc., Děhylov žel. st. a Štěrkovna na autobusové nádraží v Hlučíně.

Od 4. července bude obnoven provoz autobusové linky č. 66 v pracovní dny po trase Křižíkova – Důl Odra – Hor. muzeum – Hlučín nádraží. Prodlouží se linka č. 24 o úsek zastávek Důl Šverma – Hlučínská – Důl Odra – Sad B. Němcové. K některým dílčím změnám jízdních řádů dochází u autobusových linek č. 34, 48, 55, 56 a 68. Na okružní se mění trasy dvou trolejbusových linek. Číslo 103 pojede od 4. července z nám. Republiky – Husův sad – vlevo k Nové radnici – Sad B. Němcové – Bohumínská – Mexiko – Kamenec – Most M. Sýkory – Husův sad – Nám. Republiky. Linka č. 105 pojede po stejné trase z nám. Republiky přes Husův sad, ale opačným směrem vpravo přes most M. Sýkory.

V době letních prázdnin od 4. 7. do 31. 8. pojedou linky DPO podle „Letních jízdních řádů“ (v prodeji od 28. 6.). Zastaven bude provoz tramvají č. 6, 10, 13, trolejbusů č. 109, prodlouží se intervaly na ně¬kterých linkách. (jm)


Přebytek 218 milionů

Hospodaření města Ostravy za úvodní kvartál roku má kladný výsledek. Příjmy převýšily 1,9 mld. korun, výdaje měly hodnotu zhruba 1,5 mld. korun. Vyplývá to ze zprávy o hospodaření projednané květnovým zastupitelstvem města. „Za první čtvrtletí město hospodařilo s kladným výsledkem 218 milionů korun. A to přesto, že stát na daních vybírá méně peněz, než jsme při přípravě letošního rozpočtu předpokládali,“ uvedl náměstek primátora Lukáš Ženatý. Daňové příjmy Ostravy dosáhly téměř 1,5 mld. korun. Výpadek příjmů z daní činil 105 mil. korun (k 27. 5.). Schodek na straně příjmů Ostrava vyvažuje díky úsporám na straně výdajů. Pro rok 2010 má město schválen vyrovnaný rozpočet ve výši 6,244 miliardy korun. (av)

Pondělky o dopravě

Koordinační schůzky k dopravní situaci na území města probíhají každé pondělí ve společnosti Ostravské komunikace (OK). Vedení města Ostrava na nich reprezentuje náměstek primátora pro dopravu Vojtěch Mynář, přítomni jsou zástupci Ředitelství silnic a dálnic, odborů dopravy MS kraje a magistrátu, Správy silnic MSK, OK aj. V květnu se zabývali komplexním řešením dopravní situace, plánováním silničních uzávěr a oprav. Operativně museli reagovat na dopady povodně na komunikace, zahájení oprav Místecké ulice, zajištění plynulosti dopravy při atletické Zlaté tretře apod. „Děláme vše pro to, aby dopady na veřejnost byly minimální. Aby se nekumulovaly uzávěry silnic, práce probíhaly postupně, podle plánu,“ shrnul náměstek primátora Vojtěch Mynář. (jm)

Řidiči, pozor!

V rámci povinné výměny řidičských průkazů vydaných mezi 1. 1. 1994 a 31. 12. 2000 jsou řidiči povinni průkaz vyměnit nejpozději do 31. 12. 2010. Za první čtyři měsíce letošního roku tak učinilo jen něco přes 5 tisíc řidičů. Na zbývajících více než 22 tisíc majitelů starých řidičáků tato povinnost ještě čeká. Řidiči, nevyměněný řidičský průkaz pozbude od 1. 1. 2011 platnost, pospěšte si! Na webových stránkách www.ostrava.cz najdete aktuální počty zhotovených řidičských průkazů, které byly podány k vyřízení na odbor dopravně-správních činností MMO. Informaci najdete pod odkazem z hlavní strany webu na pravé straně dole v rubrice Důležité odkazy. (r)


krátce

SLÁVA V BRUSELU.

Slavnostně byla 1. června v Bruselu zahájena výstava fotografií pod názvem „Ostrava, město mé naděje“. Mezi hosty byli na vernisáži také zástupci města – náměstek primátora Zdeněk Trejbal a vedoucí kanceláře primátora Michal Hrotík.

OTEVŘENO V DPO A OZO.

Dny otevřených dveří pořádají v Dopravním podniku (12. 6., 9–16, vozovna Poruba a ÚD Martinov) u příležitosti 50 let vozovny a 80. výročí zahájení provozu autobusů v Ostravě a ve společnosti OZO v Kunčicích (19. 6., 10–17).

CHARITA PRO DOMEČEK.

Galavečer „V duchu Moulin Rouge“ s módní přehlídkou, zpěvem, tancem a výstavou obrazů Doteky duše – Maya pořádá 9. 6. (19 hod.) Angel Art Production v restauraci Orchard na Hornopolní ulici. Výtěžek ze vstupného 200 Kč zamíří do Dětského centra Domeček v Zábřehu.

KAM ZELENÝ ODPAD?

Společnost OZO nabízí zahrádkářům možnost odevzdat zelený odpad do sběrných dvorů, odtamtud se dostane do velké městské kompostárny. Odpad ze zahrad má být čerstvý, nikoli hnijící, lze přivézt i opadané ovoce.

V RYTMU CZECH RAILDAYS.

Výstava drážní techniky, výrobků a služeb pro železniční a městskou kolejovou dopravu, 11. ročník veletrhu Czech Raildays, se koná od 15. do 17. 6. v areálu nákladového nádraží u Mariánskohorské ulice v Přívoze.

JAK VYJDEME?

Prázdninové číslo Ostravské radnice vyjde 6. srpna, od 3. září pak bude opět vycházet začátkem každého měsíce.


Strana 3


 Integrovaný plán rozvoje počítá i s úpravou řek, na projektu spolupracuje řada organizací a společností

Řeka Ostravice má dobrou budoucnost

Jak bude řeka Ostravice vypadat v nejbližších letech, nastiňuje Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) vypracovaný Magistrátem města Ostravy. Dokument zahrnuje celý soubor propojených investičních i neinvestičních projektů na území města. Součástí je také revitalizace řeky Ostravice, výstavba cyklostezek, rozvojové projekty Slezskoostravského hradu, nové expozice v Zoo Ostrava a další.

Ostrava má ve svých řekách velký potenciál co se týče jejich využití pro cestovní ruch. Za dobrých podmínek jsou pro rekreační vodáky splavné, navíc jsou obklopeny přírodou a zelení. Projekt revitalizace řeky Ostravice řeší cyklostezky od soutoku Ostravice s Odrou u Hornického muzea po Hrabovou a pěší promenády po obou březích řeky, visuté promenádní galerie, slunící plochy na březích řeky. Projekt revitalizace řeky Ostravice obsahuje skupinu projektů za 548 milionů korun ze státního rozpočtu, evropských fondů a rozpočtu města.

Sanace a rekonstrukce břehů řeky a jejich zpevnění po bývalých důlních vlivech se bude týkat pěti kilometrů toku v Ostravě. S dalšími úpravami v rámci humanizace řeky bude celkové ozdravení představovat úsek devíti kilometrů toku městem. Dalším projektem, který ovlivní tok Ostravice, je záměr na odvedení odpadních vod z průmyslové zóny Paskov.

Celý připravovaný projekt byl v průběhu uplynulých dvou let konzultován s mnoha organizacemi a institucemi, které se starají o ochranu životního prostředí a byla to např. AOPK, SCHKO Poodří, Ochrana vod, Arnika, Krajský úřad MSK a odbor ochrany životního prostředí MMO. Výsledkem konzultací a jednání jsou jednotlivé projektové dokumentace, které jsou postupně předkládány orgánům ke schvalování. Ani na jeden z těchto projektů nebyla Krajským úřadem MSK požadována tzv. velká EIA (hodnocení vlivu stavby na životní prostředí).

Město si uvědomuje zásah do přirozeného toku a tím i možné ohrožení živočichů v celém nadregionálním biokoridoru, kterým řeka Ostravice je, proto byl připraven projekt kompenzačních opatření, která jsou projednávána s odborníky. Jedná se např. o štěrkové lavice pro volný pohyb živočichů, tůně, migrační zařízení pro ryby, nory, budky a výsadbu zeleně. Všechna tato kompenzační opatření si kladou za cíl zlepšení podmínek pro život, rozmnožování a migraci zde volně žijících živočichů. Revitalizovaná řeka Ostravice se má stát významným místem pro trávení volného času, pro sportovní aktivity i environmentální výchovu, významně tak pozvedne i úroveň estetizace města. (a, o)


Předkové byli prozíraví, když regulovali břehy

V minulých dnech si Ostravané opět potvrdili, že předkové prozíravě zabezpečili město před povodněmi. Radnice města Ostravy byla slavnostně otevřena 28. října 1930, tomu však předcházely úpravy řeky. Už starosta Anton Lux po obrovské povodni v roce 1880 navrhl regulovat břehy blízké Ostravice. Došlo k tomu však až v roce 1924. Problémem bylo poddolované území. Podle projektu ostravských stavitelů Františka Koláře a Jana Rubého, spoluautorů architektonického návrhu budovy Nové radnice, byly zdi kolem řeky postaveny na pilotovaných základech vyztužených betonovou deskou. Zeď ze slezské žuly na každém břehu je 6,5 metru vysoká a 4 metry široká. Aby zdi odolaly agresivní průmyslem znečištěné vodě, používal se pro výrobu betonu vysokopecní cement. Kapacita takto upraveného řečiště stačí k bezpečnému průtoku 1 100 kubíků za vteřinu. Na některých částech opěrné zdi byly po dostavění umístěny stylové elektrické svítilny, aby se mohla světla večer korzujícím občanům odrážet ve vodě. Projekt koncipovali naši předkové i pro budoucnost – stavbu průplavu Dunaj–Odra. Současná generace viděla nejvíce rozvodněnou Ostravici v roce 1997, kdy hladina řeky sahala jen několik centimetrů pod okraje ochranných zdí.

(Z Turistického průvodce po industriálních památkách OSTRAVA!!!)

Foto: Ostravice v létě 1997 působila hrozivě, hladina se zvedla o několik metrů. Pár metrů za budovou ostravské Nové radnice ochranné zdi končí, regulace toku však pokračuje travnatými valy po obou stranách. Přesto se voda tehdy dostala až do Komenského sadů. Foto: archiv


Idea inkubátor: pomůže nastartovat podnikání

V praxi se u řady lidí, ale zejména studentů a čerstvých absolventů vysokých a středních škol, setkáváme s neochotou začít podnikat. Odrazuje je nejen nepřehledný právní systém, byrokracie, která vznik firmy neusnadňuje, ale také vysoká míra rizika spojená s možností finanční ztráty, pokud se jim nepodaří svůj nápad úspěšně komerčně realizovat. Možnost krachu a ztráty vlastních finančních prostředků v podobě značných zřizovacích výdajů může často od podnikání odradit nadobro. Začínajícím podnikatelům často chybí odborná pomoc při finančním plánování a zajištění podnikatelské činnosti a určitý názor „třetí“, nezávislé osoby na projekt při formulaci podnikatelského záměru.

Vědecko-technologický park Ostrava ve spolupráci s univerzitami (Vysokou školou báňskou¬ -Technickou univerzitou Ostrava, Ostravskou univerzitou a Slezskou univerzitou v Opavě, které zajišťují možnost napojení na špičkové odborníky z různých oborů) nabízí jedinečnou šanci pomoci s rozjezdem podnikání u začínajících podnikatelů. Pokud projekt splňuje určitá kritéria (podrobnější informace www.vtpo.cz), zejména má-li inovační a tvůrčí náboj s vysokou mírou přidané hodnoty, může každý využít služeb Idea inkubátoru. Jeho služby spočívají v krátkodobém pronájmu vybavených kancelářských ploch s připojením na internet za velmi symbolickou cenu (4–6 měsíců). V této ceně jsou zahrnuty služby související s provozem kanceláře (ostraha, úklid, energie), ale také odborné interní i externí poradenství z oblasti financování, daňové problematiky, účetnictví, právní pomoci, tvorbě podnikatelského plánu apod. Výhodou je individuální přístup pracovníků a právní pomoc při zakládání společnosti. Cílem Idea inkubátoru je snaha pomoci klientům ověřit si, zda jejich nápad lze komerčně realizovat, a to vše za minimálních vstupních nákladů a možnosti nepřerušovat studium či stávající zaměstnání. V případě úspěšných projektů lze pokračovat v Technologickém inkubátoru (určenému pro již existující firmy nebo nově založené firmy), který představuje především slevu na tržním nájemném po dobu tří let, ale také pokračující poradenství. Roman Michalec, VTPO


Strana 4


střípky

SPISOVNA PRO FIFEJDY.

Investici za téměř 35 milionů korun z rozpočtu města otevřeli ve středu 12. 5. v Městské nemocnice Ostrava. Nový archiv nemocniční spisovny slavnostně otevřeli (zleva) náměstci primátora Zdeněk Trejbal, Lubomír Pospíšil a ředitel MNO Jan Zháněl. Objekt vznikl přestavbou starého zakladačového skladu, do kterého byla zabudována dvě nová podlaží, výtah, klimatizace, zázemí pro zaměstnance. Provoz vyhovuje nejnovějším bezpečnostním, hygienickým a protipožárním předpisům. Přestavba byla zahájena v červenci 2009 a ukončena letos v únoru. Zdravotnická dokumentace je velice rozsáhlá. Některé doklady musí fifejdská nemocnice uchovávat až sto let. (vi)

ČESKÁ FILHARMONIE.

Jubilejní XXXV. ročník mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj otevřela v pondělí 24. 5. Česká filharmonie. Festival oficiálně zahájil primátor města Ostravy Petr Kajnar. Před vyprodaným sálem Domu kultury města Ostravy přednesla pod taktovkou světově proslulého dirigenta Zdeňka Mácala (na snímku) Sinfoniettu Leoše Janáčka a symfonii „Z Nového světa“ Antonína Dvořáka. Ostravské publikum náš první orchestr odměnilo bouřlivým potleskem a dlouhotrvajícími ovacemi. Koncerty Janáčkova máje uvidí do 13. června kromě Ostravy také diváci v Opavě, Frýdku-Místku, Havířově, Orlové, Ludgeřovicích, Kravařích a Krnově. (vi)

JMENUJE SE LEVITACE.

Letos zahájená přestavba a estetizace přednádražního prostoru ve Svinově postoupila o další krůček. Už v roce 2008 pro ni komise kultury Rady města Ostravy, na základě vypsané veřejné soutěže na ztvárnění výtvarné plastiky na nám. Dr. Brauna, iniciovala a rada města vybrala návrh sochy s názvem Levitace, která představuje akt ženy v poloze se zkříženýma nohama. Autorem je David Moješčík, podstavec je dílem Pavla Maliny a Petry Ševcůjové. Slavnostní odhalení sochy z patinovaného bronzu se před svinovským nádražím uskutečnilo ve středu 26. 5. za doprovodného programu v rámci kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015. (o)

DNY PLNÉ RADOSTI.

Květen byl na Slezskoostravském hradě ve znamení řady zajímavých akcí. Byť některé ovlivnilo deštivé počasí, vesměs spokojení návštěvníci odcházeli ze záchranářského dne Hrad žije první pomocí, Hradní slavnosti k 6. výročí znovuotevření objektu, Dne Slezské Ostravy, Hradu zamilovaných nebo Svatebního dne. Ve čtvrtek 27. 5. patřila pevnost nad soutokem Lučiny a Ostravice Dni plnému radosti pro všechny tentokrát „Z pohádky do pohádky“ (na snímku). Občanské sdružení Motýlek na hrad pozvalo žáky speciálních škol a zařízení pro handicapované děti a mládež a žáky dalších ZŠ. Děti se skvěle bavily a hlavně – svítilo sluníčko! (vi)


 Ani při povodni lidé nezůstávají sami

Ostrava zažila v půli května po letech opět III. stupeň povodňové aktivity. Nejvíce to na svých bedrech pocítili zejména obyvatelé Slezské Ostravy, osady Žabník v Koblově a oblasti Tabulky v Antošovicích, z nichž mnozí museli být evakuováni. Do svých poničených domovů se vrátili až po několika dnech.

Od neděle 16. května večer denně zasedala povodňová komise města Ostravy pod vedením primátora Petra Kajnara. Účastnili se jí zástupci hasičů, Policie ČR, městské policie, Ostravských komunikací, Ostravských vodáren, Povodí Odry, dopravního podniku a zástupci ohrožených obvodů. Ve středu 2. června se krizový štáb města sešel znovu.

Město Ostrava a další instituce poskytují lidem postiženým záplavami od první chvíle ohrožení materiální, finanční i psychologickou pomoc. Souhrnné informace jsou neustále k dispozici na www.ostrava.cz.

Volejte 974 723 280

Povodňová linka, kterou zřídilo město a je nonstop provozovaná zaměstnanci magistrátu v Centru tísňového volání, změnila po ústupu záplav svůj účel. Na tel. čísle 974 723 280 nyní občané získají informace týkající se rad a pomoci po povodni. Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje rychlou finanční pomoc lidem v zatopených oblastech ve formě příspěvku 30 000 korun. Obce mohou požádat o dotaci na nákup nebo výstavbu ubytovacích jednotek. Příspěvek 150 000 korun je určen občanům, kteří přišli o bydlení, a dále také dotace na úhradu nákladů na demolici stavby.

Občané z ostravských městských obvodů, které postihla povodeň, předají vyplněný formulář ve svém obvodu starostovi. Odtud budou odeslány komunálnímu a bytovému odboru. Vedoucí odboru vyhotoví souhrnný formulář za celé město, který po podpisu primátorem Petrem Kajnarem bude odeslán ministerstvu pro místní rozvoj. Více opět na www.ostrava.cz.

Povodňový účet

Město Ostrava zřídilo účet, na kterém pro postižené povodní shromažďuje peněžité dary od dárců. Peněžité dary je možno poukázat na číslo účtu 19-1649297309/0800, variabilní symbol 7750102010. (vk)

 

Hledají se svářeči i lékaři

úřad práce

Během dubna se celkový počet uchazečů o zaměstnání letos poprvé snížil, koncem dubna měl Úřad práce v Ostravě (ÚPO) celkem 21 515 nezaměstnaných. Meziměsíčně ubylo 414 uchazečů, což je v porovnání s loňským dubnovým vývojem (nárůst o 365 osob) výrazně lepší situace. Přispělo k tomu hlavně zahájení sezonních prací. Meziročně byl ale celkový počet nezaměstnaných osob vyšší o 2 098. U míry nezaměstnanosti došlo v porovnání s předchozím měsícem ke snížení o 0,2 procentního bodu a na konci dubna tak dosáhla 11,8 procenta; v meziročním srovnání je tento stav o 0,9 procentního bodu vyšší.

Nově se během dubna ucházelo o zaměstnání 2 026 osob, což je o 114 méně než v březnu, a o 371 méně než před rokem. Mezi nimi byli jako obvykle nejvíce zastoupeni lidé uvolnění nebo z pracovních pozic nevyžadujících žádnou kvalifikaci. V největším počtu se přišli v dubnu zaevidovat bývalí zaměstnanci firem zabývajících se maloobchodem, velkoobchodem, výrobou pryžových a plastových výrobků, z veřejné správy a z agentur zprostředkujících zaměstnání. Služby ÚP vyhledalo také 84 bývalých živnostníků, kteří ukončili či přerušili svoji činnost. O zprostředkování zaměstnání rovněž požádalo 42 osob po výkonu trestu odnětí svobody. V průběhu dubna byla ukončena evidence na ÚPO 2 440 uchazečům o zaměstnání, což je oproti předchozímu měsíci o 469 více a v meziročním srovnání je to o 408 osob více. Do zaměstnání z nich nově nastoupilo nebo začalo samostatně podnikat 1 671 (68,5 %). Jednalo se v největší míře o pomocné a nekvalifikované profese, prodavače v obchodech, sekretářky, zámečníky, řidiče, obchodní zástupce a zedníky.

Z povolání, u nichž zaměstnavatelům stačí základní vzdělání, bylo v databázi ÚP nejvíce volných pracovních míst pro svářeče a řidiče. Zájem o vysokoškoláky zůstává stále na nižší úrovni, ale poptávka byla ke konci měsíce po odbornících zabývajících se výpočetní technikou, lékařích a strojírenských technicích. (d)


Strana 5


 Návštěvníky ostravské zoologické zahrady čekají v letní sezoně mnohá příjemná překvapení

Nové expozice, druhy zvířat a mláďata

Ostravská zoo prochází obdobím prudkého rozvoje. Zejména díky finanční podpoře zřizovatele Zoo Ostrava – města Ostravy – mohla být v loňském roce zahájena realizace několika dlouho připravovaných staveb. Nová výstavba zásadním způsobem mění tvář zoo a přispívá tak k vytvoření místa, které nabízí kvalitnější podmínky pro zvířata a kde lidé najdou poučení i odpočinek.

Okno do Nepálu

Největší letošní stavbou je bezesporu expozice Čitván nazvaná podle stejnojmenného nepálského národního parku. Jedná se o rozsáhlý komplex pro medvědy ušaté a hulmany posvátné, v němž budou mít zvířata k dispozici společný téměř hektarový přírodní výběh. V doplňkové expozici budou atraktivní vydry malé a ve dvou velkých akváriích ryby nepálských řek. Celkové náklady na tuto expozici dosáhly 66 milionů korun a byly plně hrazeny z účelové dotace města. Na otevření objektu se mohou návštěvníci zoo těšit ještě během letních prázdnin.

Některé další projekty realizuje zoo v chovatelském zázemí. Například výstavbu pěstebních skleníků včetně vybudování zdroje na biomasu. Většina budovaných objektů se ale týkala nových či rekonstrukce starých a nevyhovujících chovatelských zařízení v návštěvnické části areálu. V prostorách botanického parku vyrostly dvě voliéry – jedna pro orly mořské v expozici Cesta vody a druhá pro orly skalní na Cestě stínu. V místě původní dětské zoo vznikla nová expozice „Na statku“. Tady se mohou ná¬vštěv¬níci těšit na další domácí zvířata, mohou si je i pohladit. Děti přiláká přímý kontakt s živými zvířaty i řada nových herních prvků.

S novými expozicemi se v zoo také výrazně zvýšil počet chovaných druhů i celkový počet chovaných zvířat. Bylo-li to na začátku loňského roku 305 druhů a zhruba 1500 jedinců, pak na jeho konci vzrostl počet druhů na více než 350 a počet jedinců téměř na tři tisíce! Takový nárůst nemá v historii Zoo Ostrava obdoby. Ve většině případů se jedná o druhy ve volné přírodě ohrožené, a to v souladu s posláním moderních zoologických zahrad přispět k zachování biologické rozmanitosti chovem ohrožených druhů v lidské péči.

Návštěvníci se mohou těšit na zcela nové druhy zvířat dosud v ostravské zoo nechované, zejména ze skupin ryb a plazů. Pozornost si zaslouží i nová kočkovitá šelma – pardál obláčkový. Tato krásně zbarvená kočka je ve volné přírodě velmi vzácná a chovatelsky mimořádně náročná. V evropských zoologických zahradách je chována pouze necelá sedmdesátka těchto zvířat, na celém světě pak zhruba 150. Ostravská zoo získala v rámci Evropského záchovného programu mladý pár samičku jménem Yala ze Zoo Paříž a samečka jménem Tawi-Tawi ze Zoo Praha. Tato vzácná zvířata lze pozorovat ve výběhu po rysech karpatských, kteří se přestěhovali do vedlejšího výběhu.

Radost z mláďat

Letos na jaře se v zoo narodilo několik mláďat, z nichž většina patří k velmi vzácným odchovům. V březnu přišlo na svět pět mláďat dvou ve volné přírodě vyhubených druhů jelenů: sameček a dvě samičky siky vietnamského a dvě samičky jelena milu. Z chovatelského hlediska nejcennějšími jsou mláďata lemurů: 12. dubna se na¬rodila dvojčata lemura korunkatého, 24. dubna mládě lemura červenobřichého. Nepřehlédnutelným je určitě 180 centimetrů vysoké mládě žirafy Rothschildovy, které se narodilo 26. dubna.

Každou prázdninovou sobotu se mohou zájemci opět těšit na večerní komentované prohlídky v zoo po zavírací době. Během nich mohou pozorovat chování zvířat, které je navečer jiné než během dne – zejména zvířata soumračná a noční bývají v tuto dobu daleko aktivnější.

Zoo Ostrava je v létě ote¬vřena od 9 do 19 hodin. Pokladny a pavilony se zavírají o hodinu dříve. Aktuální informace najdete také na www.zoo-ostrava.cz.
Šárka Kalousková, Zoo Ostrava

Foto. Medvědi ušatí se už brzy postěhují do nového přírodního výběhu

Foto: Dvojčata lemurů korunkatých se narodila 12. dubna
Foto: Jana Kanichová

Foto: Vstup do expozice Čitván, která se otevře o prázdninách
Snímky: Pavel Vlček


Strana 6

Dostali stužky Za věrnost ve službě

Ve středu 12. května předal primátor Petr Kajnar stužky Za věrnost strážníkům, kteří působí deset a více let v Městské policii Ostrava (MPO). Vyznamenání jim udělil na návrh ředitele MPO Zdeňka Harazima. Během slavnostního aktu v reprezentačních prostorách Radnice města Ostravy primátor poděkoval oceněným za práci, kterou během deseti let služby odvedli při ochraně veřejného pořádku. Zdůraznil, že stoupající prestiž a důvěra, které se městská policie těší mezi občany, představuje závazek pro všechny její zaměstnance.

Stužka Za věrnost, udělovaná od roku 2005, patří mezi prestižní vyznamenání Městské policie Ostrava. Dalšími jsou Za záchranu života, Za statečnost a Čestný odznak. Až dosud si „jubilejní“ stužku mohlo na uniformu připnout 358 strážníků a zaměstnanců MPO.

Novými laureáty stužky Za věrnost jsou: Miloš Černý, Tomáš Dršťák, Roman Förster, Ladislava Haráková, David Hlaváč, Vladan Hoš, Jiří Hueber, Jaromír Huňa, Milan Kepák, Martin Komár, Radek Kupka, Radomír Lamr, Pavel Mäkky, Pavel Palička, Marcela Patakyová, Radim Rusek, Zdeněk Slósarczyk, Petr Svačinka, Martin Šafařík, Jakub Šimonek, Eva Tomečková, David Vojtuš a Pavel Volný. (vi)

Foto: Primátor Petr Kajnar vyznamenává Davida Vojtuše, strážníka, který dohlíží na bezpečnost a pořádek v městských obvodech Lhotka, Hošťálkovice a Petřkovice. FOTO: Libor Vidlička

Den policie 2010

Na Slezskoostravském hradě se v pondělí 21. června uskuteční Den Policie ČR. Program začne už v 10 hodin slavnostním zahájením. Návštěvníci však mohou vidět i něco z práce policie – například zadržení pachatele, kynologický výcvik, ohledání místa vraždy apod. Nebudou chybět pyrotechnici, ukázky výstroje a výzbroje. Součástí programu jsou rovněž soutěže, vystoupení mažoretek a pro seniory instrukce, jak se používají nouzová tlačítka a další informace. Vždy v celou hodinu budou pořádány prohlídky hradu s průvodcem, nebude chybět ani fotovýstava na téma senioři a fotografie kriminalistické techniky. (p)


KURZY PRO VEŘEJNOST.

Pořádají se opakovaně na ředitelství Městské policie Ostrava na Hlubinské ulici. Letošní druhý se uskutečnil 12. května, zájemci však mají možnost ho navštívit znovu 23. června v 16 hodin. Naučí se tu základům sebeobrany, poskytování první pomoci a dalším užitečným věcem pro bezpečnost občanů. Není nutné se předem přihlásit, potřebné je sportovní oblečení. Foto: MPO

V dopravních prostředcích poslouchejte

Ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava se od dubna tohoto roku objevily zcela nové verze hlášení pro cestující, které v rámci projektu Bezpečnější Ostrava upozorňují na nebezpečí kapesních krádeží v dopravních prostředcích. Jde o dvě nová hlášení s příběhem obětí kapsářů.

První z hlášení popisuje trable mladé slečny, která při cestování v tramvaji s batohem na zádech přišla o svůj mobilní telefon se všemi kontakty. Ve druhém plánu toto hlášení připomíná cestujícím ustanovení přepravních podmínek zakazující cestovat s batohem na zádech. Druhé ze dvou nových hlášení vypráví příběh muže, který si nedával při cestování MHD pozor na své věci a přišel vinou kapsářů o doklady. Relativně malou hmotnou škodu pak doplňuje o významnější obtíže vzniklé právě v souvislosti s vyřizováním nových dokladů. Obě hlášení ještě před závěrečnou znělkou projektu Bezpečnější Ostrava vyzývají cestující, aby si dávali pozor na své věci. Nové spoty představují již pátou generaci tzv. „policejních hlášení“, jejichž vznik původně před lety iniciovali zástupci Policie ČR, Městského ředitelství Ostrava, kteří tak reagovali na tehdejší hrozivé statistické údaje o počtu kapesních krádeží v prostředcích MHD a na zastávkách. O pozitivním vlivu provozování těchto hlášení pak svědčí výrazně příznivější čísla statistických údajů z této sledované oblasti v posledním roce.

Dopravní podnik Ostrava klade velký důraz na bezpečné cestování a bude i v dalších aktivitách pokračovat. (ma)


stalo se

CHTĚL UTÉCT.

V noci upoutalo pozornost strážníků v Ostravě-Dubině neosvětlené auto. Řidič nereagoval na výzvy k zastavení a pokračoval. Teprve na vedlejší ulici zastavil a i se spolujezdcem se pokusil utéct. Spolujezdce se podařilo záhy dopadnout, řidiče později. Alkoholové výpary v jeho dechu i věk 17 let přiměly strážníky zavolat Policii ČR.

„NAŠLI“ KOLEJNICI.

Dva muže a ženu přistihli strážníci s vozíkem, na kterém vezli šestimetrovou kolejnici ohrožující bezpečnost silničního provozu. Všichni tři tvrdili, že kolejnici našli a vezou ji do sběrny. Jednání bylo kvalifikováno jako zatajení nálezu, kolejnice převezena do dočasného úložiště, věc bude předána k projednání správnímu orgánu. Pachatelům hrozí pokuta až do výše 15 000 korun.

KRADL SPODNÍ PRÁDLO.

Strážníci městské policie byli přivoláni do prodejny v Ostravě-Zábřehu, kde byl přistižen 24letý muž při krádeži zboží. Čiperný zloděj si už „sbalil“ 75 kusů spodního prádla v celkové hodnotě 16 034 korun. S ohledem na cenu zboží přivolali strážníci Policii ČR.

SE SEKEROU NA AUTO.

Poněkud nezvyklý způsob, jak se násilím dostat do vozidla, zvolil 44letý muž v Ostravě-Zábřehu. Sekerou rozbil okno ve dveřích. Zadržel ho svědek, který jej předal přivolaným strážníkům. Přistižený tvrdil, že si jen auto „prohlížel“. Převzali si ho policisté.

ZAČÍNÁ BRZO.

Opilého cestujícího jeli převzít strážníci do autobusu městské hromadné dopravy. S překvapením zjistili, že se jedná o 12letého chlapce, který nedokázal ani komunikovat a chvílemi ztrácel vědomí. Záchranka ho odvezla do nemocnice, informaci dostal otec a příslušný orgán sociální péče.

TLAČÍTKA POMÁHAJÍ.

Kolem 60 zákroků udělala policie od začátku února, kdy byla v Ostravě aktivována nouzová tlačítka, která senioři nosí na zápěstí. Koncem května například přijala policie signál o pomoc od seniora, který doma upadl a nemohl se sám postavit. Okamžitě přijela policie i kontaktovaný příbuzný a pánovi pomohli. Systém tlačítek je momentálně asi nejlepší technickou pomůckou, která aktuálně pomáhá osamoceným seniorům k rychlé záchraně.


Strana 7

 Školy a školky se modernizují, čerpají peníze i z Evropské unie

Město Ostrava je zřizovatelem 124 mateřských škol a 62 základních škol v městských obvodech. Zatím ve městě fungují také 3 soukromé mateřské školy a 9 soukromých základních škol.

Na základě svých školních vzdělávacích programů nabízejí základní školy žákům různorodá zaměření a moderní metody výuky. Nabídka je široká – od jazykových přes sportovní, umělecké a technické zaměření. Nově se zavádějí předměty finanční gramotnost a etická výchova. Při výuce se používá moderní technika, interaktivní tabule, dataprojektory. Žáci jsou vedeni k týmové práci se zřetelem na vyhledávání a tvůrčí práci s informacemi, na prezentaci a obhajobu svých závěrů.

Počet žáků ve školách v posledních letech zaznamenává neustálý pokles. V předchozích letech byl meziroční úbytek zhruba 1 500 žáků. Během 4 až 5 let se očekává stabilizace žáků v ZŠ vzhledem ke stabilizaci počtu nastupujících prvňáčků, který se drží již pět let na počtu kolem 3 tisíc.

Pokles počtu žáků ve školách a uvolnění prostor umožňuje zřizování nových odborných učeben, informačních center, heren pro družinu a školních klubů.

Největší pokles žáků zaznamenala ZŠ Matrosovova v Mariánských Horách a ZŠ Rostislavova ve Vítkovicích. Přes veškeré snahy zřizovatelů a škol rozšířit nabídku o Montesory zaměření, sportovní třídy apod., nenastoupilo v posledních třech letech dostatek žáků do prvních tříd. Stavy klesly pod únosnou míru. Školy proto budou k 31. srpnu letošního roku zrušeny. Objekty však nadále budou sloužit výuce. (Vítkovice – PORG, základní škola a gymnázium s bilingvní výukou, Mariánské Hory – VŠ právního zaměření). Žáci ze zrušených škol budou začleněni do třídních kolektivů okolních škol (žáky ZŠ Rostislavova převezme ZŠ Jugoslávská, žáky ze ZŠ Matrosovova pak ZŠ Generála Janka).

Školy využívají možnosti získávat finanční prostředky z externích zdrojů zejména prostřednictvím dotací z fondů EU, nadace ČEZ a OKD. V loňském roce tímto způsobem získaly zhruba 150 milionů korun. Prostředky byly použity na rekonstrukci budov a hřišť, zateplení, modernizaci vybavení, zavádění nových metod ve výuce, vzdělávání, mezinárodní spolupráci apod.

V srpnové Ostravské radnici zveřejníme volná místa v mateřských školách na území města. (av)

Co představují fiktivní firmy?

Pod záštitou náměstka primátora Lubomíra Pospíšila se 13. května konal na výstavišti Černá louka 2. mezinárodní veletrh fiktivních firem pořádaný Obchodní akademií a Vyšší odbornou školou sociální z Mariánských Hor. Celkem soutěžilo 27 fiktivních firem středoškoláků z ČR, Polska a Slovenska. Bylo uděleno 10 cen, např. za nejlepší stánek, nejlepší katalog, nejlepší prezentaci, cena náměstka primátora města Ostravy apod. Studenti akademie udělali své učitelce Ireně Bláhové a ředitelce školy Evě Kazdové radost, protože firma Marino Caballo získala cenu za nejlepší stánek, Dominika Murníková z téže firmy a školy získala cenu za nejlepší reprezentantku firmy a firma Element obdržela cenu sponzora fotbalového klubu Baník. Poděkování patří i Magistrátu města Ostravy a sponzorům za finanční podporu školství. (d)

Cena Tigridovu gymnáziu

Vědomostní soutěže Ostrava – město kultury a sportu pořádané ZŠ L. Štúra v Porubě se zúčastnilo sedmnáct družstev z jedenácti ostravských ZŠ a víceletých gymnázií. Vyhlášení vítězů se uskutečnilo 19. května v Radnici města Ostravy.

Ve finálovém kole se holky a kluci museli vyrovnat s osmi okruhy otázek. Mezi ty složitější patřily role průvodců či role esejisty na téma Souhlasíš s kandidaturou Ostravy na Evropské hlavní město kultury 2015? Palmu vítězství si odnesl dívčí tým z Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Porubě vedený učitelem Alešem Mazurkem. Další pořadí: 2. ZŠ F. Formana, Dubina (T. Martiníková, D. Nováčková, K. Rybáková, M. Vaňhara), 3. ZŠ Porubská 832 (D. Bednařík, V. Holzepl, O. Kaděrka, N. Ondrušová). Ceny prvním třem předali ředitel ZŠ L. Štúra Aleš Matoušek, organizátor soutěže Ludvík Uhrovič a Naděžda Brožková, vedoucí oddělení kultury, sportu a volnočasových aktivit ostravského magi¬strátu, který soutěž také podpořil. (Děvčata z Tigridova gymnázia: zleva Z. Halová, T. Ustupská, P. Čajková a A. Kožušníková toho o Ostravě vědí hodně.) Text a foto: L. Vidlička

 krátce ze školství

VYSTAVUJÍ V AKORDU.

Základní a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové v Ostravě-Hrabůvce má více než čtyřicetiletou historii. Pedagogové tu mají dobrou praxi s talentovanými dětmi, které mají možnost vybrat si z pestré nabídky zájmových kroužků. Díla dětí už získala nejedno ocenění a byla vystavena mnohokrát, některé zarámované práce zdobí pracoviště mnoha osobností, ocenění získaly i v zahraničí. Od 4. června do konce září vystavují děti zmíněné školy v kulturním domě Akord v Ostravě-Zábřehu.

MAJÍ NOVÉ HŘIŠTĚ.

Při Základní škole Paskovská v Ostravě-Hrabové 13. května zahájilo provoz kombinované dětské sportoviště. Zařízení bylo spolufinancováno Evropskou unií z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Výdaje na projekt jsou vyčísleny na 5 201 760 korun, z toho 4 299 889 korun představují dotace z ROP Moravskoslezsko.

V PORUBĚ VĚDÍ, JAK NA TO.

Téměř 17 milionů korun dotací z ROP využijí rovněž porubské školy. Obvod zpracoval kvalitní projekt pro všechny své základní školy, a tak dotace získal. Představují mimo jiné nákup 250 počítačových soustav, 20 interaktivních tabulí a 25 elektronicky ovládaných promítacích pláten.

Ocenění žákovským osobnostem

Odborná pracovní skupina při radě města vyhodnotila 18 podaných návrhů na ocenění žákovské osobnosti a žákovských kolektivů. Slavnostní vyhodnocení se za účasti představitelů města, zástupců škol a rodičů uskuteční 17. června v 16 hodin v radniční restauraci. Ocenění žáci obdrží pamětní list, deskové hry a dárkové předměty.

Titul Žákovská osobnost získá Václav Palička ze ZŠ Stará Bělá, Junácká 700, Karla Stoianová (ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A), Nela Klimšová (ZŠ a MŠ Jih, Horymírova 100), Barbora Průdková (ZŠ Ostrava-Jih, Jugoslávská 23), Jakub Sládeček (ZŠ Ostrava, Nádražní 117), Tereza Bastlová (ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 1), Jana Kordeková (ZŠ Poruba, Komenského 668), Jan Kunčický (ZŠ a MŠ Proskovice, Staroveská 62), David Poljak (ZŠ Poruba, Komenského 668), Matěj Nawrat (ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 1), Jan Špaček (Wichterlovo gymnázium Poruba) a Alena Křížová (ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 1). Ocenění žáci vykonali chrabrý čin, mají skvělé studijní výsledky nebo sportovní či kulturní trofeje.

Žákovské kolektivy: 15 žáků ze ZŠ Poruba, J. Šoupala 6/1609, za 1. místo ve fotbale žáků ČR, 25 žáků ze ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 1, za nominaci učitelky do soutěže Zlatý Ámos, a 15 žáků ze ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 1, za aukci, jejíž výtěžek poslali nadaci Člověk v tísni. (r)


Strana 8


Obyvatele Ostravy stále více zajímá, co představuje kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury

Výzva pro město: pozvednout úroveň

Evropská unie každoročně vyhlašuje Evropské hlavní město kultury (EHMK). Účelem projektu je podpora kulturní spolupráce mezi zeměmi EU, poznávání současného kulturního bohatství konkrétní země a jejího pestrého kulturního dědictví. Cílem je vyzdvihnout rozmanitost a společné rysy evropské kultury a podpořit vzájemné poznání a porozumění mezi občany jednotlivých evropských zemí. Myšlenka vznikla v roce 1985. O titul se mohou ucházet všechna města s výjimkou těch, která již titul obdržela v minulosti (v ČR v roce 2000 Praha). Česká republika bude, společně s Belgickým královstvím, hostitelskou zemí Evropského hlavního města kultury v roce 2015.

„Projekt je velmi náročný. Přestavuje dlouhodobou spolupráci obrovského týmu lidí nejen z oblasti kultury, protože město nelze hodnotit jako kulturní jen proto, že pořádá koncerty, festivaly apod. v určité vymezené době. Musí být komplexem všech podmínek vhodných pro kulturní život člověka dlouhodobě, tedy včetně například dobré úrovně dopravy, kvalitního školství, služeb atd. Začali jsme s přípravou už v roce 2007, úsilí vrcholí letos. Staneme-li se kandidátem definitivně, čeká nás ještě obrovský kus práce, ale pro město neobyčejně přínosné,“ hodnotí náměstek primátora pro kulturu a školství Lubomír Pospíšil. „Odměnou“ pro město je následná finanční přízeň Evropské unie, která navržené projekty podporuje. U evropských měst, která v minulosti už titul získala, se výrazně zvýšila úroveň i četnost kulturního dění, návštěvnost i v oblasti turistiky, pestrost vyžití, zaměstnanost i další pozitivní ukazatele. Města se zviditelnila v rámci státu i Evropy, získala prostředky i na rekonstrukci památek.

Ostrava vyčlenila peníze a pověřila přípravou projektu tým odborníků z oblasti kultury vedený producentem Čestmírem Kopeckým. Kandidátská přihláška, kterou tým zpracoval, podalo město loni na podzim. Je výsledkem spolupráce desítek institucí a stovek osobností Ostravska. Zahrnuje a představuje současné dění v oblasti kultury města, kterým se Ostrava rozhodně může pyšnit, ale také návrhy a plány do budoucna. Dnem „D“ se stane 8. září, kdy komise odborníků z ČR i EU rozhodne, které ze dvou českých měst – Ostrava či Plzeň – zůstane jako jediný, finální kandidát. Proto má letošní léto pro Ostravu až magický význam – napětí skončí 8. září. (o)

Prostor pro současné umění

Iniciativa Hlásím se k továrně, která úzce spolupracuje s projektem Ostrava 2015, zahájila 1. května na ostravském Dole Hlubina budování otevřeného prostoru pro vznik a prezentaci současného umění pod názvem Provoz. Cílem je oživit a rekonstruovat budovu starých koupelen na umělecké centrum s výtvarnými ateliéry, hudebními, divadelními a tanečními zkušebnami, které budou využívat především mladí umělci. Vznik prostoru pro nastupující generaci umělců je součástí projektu kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Komplex starých koupelen iniciativně poskytla společnost Vítkovice Holding, jejíž generální ředitel Jan Světlík je jedním z hlavních partnerů projektu Ostrava 2015. Provoz Hlubina obohatí ostravskou kulturní nabídku o koncerty, výstavy, divadelní, taneční a filmová představení místních i zahraničních umělců mimo střední proud.
Prostory starých industriálních památek slouží kultuře a umění v mnoha zemích, bývalý Důl Hlubina takový nabízí. (d)

Fandíte nové galerii?

Občanské sdružení Kunsthalle Ostrava, jehož cílem je propagovat a podporovat vznik městské galerie, která má vzniknout na výstavišti Černá louka, zahajuje sérii přednášek, besed a diskusí zaměřených na otázky spojené s pojetím a funkcí budoucí ostravské Kunsthalle. Vznik městské galerie je jednou z priorit kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury, proto jsou přednášky organizovány ve spolupráci s projektem Ostrava 2015. První z nich se uskuteční 10. června ve Staré Aréně. Má vystoupit brněnský architekt Petr Hrůša, ředitel městské galerie z Plzně Václav Malina nebo kurátoři Jiří Ptáček, Petr Vaňous a další umělci a manažeři, kteří mají zkušenosti s kurátorským provozem městských galerií u nás i ve světě. Nová městská galerie má dát prostor alternativním uměleckým trendům a tendencím. (k)

 Projekt se představuje i v Praze

V pondělí 24. května byla v pražském kině Světozor filmem Kouř zahájena přehlídka s názvem Ostrava v Praze. Představí se na ní ostravská divadla a jejich představení, zpěváci a kapely, fotografové, výtvarní umělci, architektura. Pražanům se tak nabízí to nejlepší, co v ostravské kultuře za poslední roky vzniklo.

Kino Světozor nabídne divákům filmy tematicky spojené s Ostravou (Kouř režiséra Tomáše Vorla, Sluneční stát Martina Šulíka či Tajemství ocelového města Ludvíka Ráži) nebo snímky, na nichž se podílel významný ostravský rodák Karel Reisz. Divadelní inscenace představí v pražském Divadle Bez zábradlí Janáčkova konzervatoř Ostrava (muzikál Stodolní), Divadlo P. Bezruče (Bezruč?!), Komorní scéna Aréna (Brenpartija), občanské sdružení Bílá holubice (Touha), Divadlo loutek Ostrava (úspěšné představení Z deniku Ostravaka), Bílé divadlo (Ty, který lyžuješ a Z tohoto obrazu už nikdy neodejdu) i Národní divadlo moravskoslezské (Bavič).
Ostrava se představí rovněž výstavou v pražské síni Mánes. Nabídne Ostravu sběratelskou z Galerie výtvarného umění, ale také ostravskou architekturu i historii kavárenského světa ve městě. Dvě výstavy se uskuteční v Nové scéně Národního divadla. Tam se, mimo jiné, představí ostravští nejmladší umělci pod názvem Ostravský polibek. Z koncertů mohou Pražané i zahraniční turisté vidět a slyšet Tomáše Kočka a Orchestr, Jaromíra Nohavicu, Evolution Dejavu, kapelu Charlie Straight, Rock´n´roll Band Marcela Woodmana, Buty, Vladivojnu La Chia, Ostravskou bandu a další ostravské jazzové kapely na Jam session.

Zároveň Ostrava představuje v Praze svůj projekt, kterým vstoupila do soutěže o titul Evropské hlavní město kultury 2015. Ve spojení města, Moravskoslezského kraje a společnosti Vítkovice připravila zásadní projekt obnovy kulturní infrastruktury v Ostravě. Má vzniknout nová kulturní čtvrť Klastr Černá louka, kde vyroste nová moderní koncertní síň, nová městská galerie, kreativní inkubátor, školy. Ve Vítkovicích vedle chráněných industriálních památek má být vybudováno velké kongresové centrum a mnoho dalších objektů. Také nově budovaná čtvrt Nová Karolina nabídne kulturní a společenské prostory. Celý projekt budoucího územního i funkčního propojení několika městských lokalit nemá v historii města Ostravy obdoby.

Přehlídka Ostrava v Praze potrvá do 10 září. Kompletní program je na webových stránkách projektu www.ostravavpraze.cz. (k)


Strana 9

Sympozium nabídlo nové metody v kulturním managementu

Organizovat kulturu je také umění

V polovině května se ve Staré Aréně, klubu pro kulturu a informace 2015, uskutečnilo sympozium s názvem Umění, kulturní rozmanitost a sociální inkluze – předpoklady rozvoje kreativity. Přední britští i čeští odborníci účastníkům symposia představili v České republice málo známé metody práce, které přispívají k efektivnějšímu kulturnímu plánování. Sympozium bylo určeno především aktivním kulturním organizátorům, manažerům, architektům, urbanistům, pracovníkům místní správy. Celou akci zaštítil primátor města Ostravy Petr Kajnar ve spolupráci přípravného týmu kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015, s organizací ProCulture/Otevřená společnost a British Council.

Hlavními přednášejícími se stali Colin Mercer a Lia Ghilardi, dále pak Marta Smolíková, Adam Gebrian, Lenka Zemanová a Hana Šústková. Představila se také předsedkyně komise kultury města Ostravy Radana Zapletalová, ředitelka ProCulture/Otevřená společnost, o. p. s., Marta Smolíková a Nigel Bellingham, ředitel British Council Czech Republic.

Přednášky a diskuse hovořily o významu kultury v rozvoji evropských měst a regionů. Například Lia Ghilardi, členka poradního sboru starosty města Londýn v oblasti kultury a strategického rozvoje a konzultantka programu Evropské komise URBACT, hovořila o potřebě pochopení kulturní ekologie daného místa, o nutnosti zmapování lokálních zdrojů a DNA místa. Podle Ghilardi je klíčové pro další rozvoj města pochopit, co je pro dané místo charakteristické, odlišné, jedinečné.

Zkušenosti ze zahraničí

Pozoruhodné zkušenosti předal posluchačům a členům přípravného týmu Ostrava Evropské hlavní město kultury 2015 Colin Mercer, první profesor kulturní politiky ve Spojeném království a uznávaný specialista na analýzu strategického kulturního/kreativního odvětví. Specializuje se na mapování a plánování v kreativních a kulturních odvětvích, na indikátory kultury a na souvislosti mezi kulturním a sociálním kapitálem. V rámci sympozia v Ostravě představil svou metodu kulturního mapování. Na náš dotaz, jakou úlohu hraje politická reprezentace města v kandidatuře na titul EHMK, odpověděl: „Samotné vedení města by do tvorby projektu kandidatury zasahovat nemělo, i když projekt významně, především finančně, podporuje. Je dobré, že Ostrava dává prostor týmu odborníků z oblasti kultury.“

Zahraniční hosté se seznámili s ostravským projektem kandidatury a některé části, především vybudování kulturního Klastru Černá louka, hodnotili velmi vysoko. Většina zahraničních hostů, kteří Ostravu, i bez návaznosti na projekt, na¬vštíví, pozitivně kvituje, v jakém rozsahu město kulturu podporuje a jakou ta má dlouholetou tradici.

Připravuji konferenci

Ve dnech 24.–25. června se ve Staré Aréně - klubu pro kulturu a informace 2015, uskuteční mezinárodní konference na téma Měkké faktory v regionálním rozvoji s důrazem na kulturu, kreativitu a inovace. Na konferenci vystoupí odborníci z Německa, Velké Británie, Švédska, Rakouska. Více informací na www.mestskymarketing.cz (h, k)

Foto: Colin Mercer předal účastníkům sympozia cenné poznatky

Měsíc autorského čtení

Je v současné době nejrozsáhlejším literárním festivalem pořádaným v České republice. Díky kandidatuře Ostravy na prestižní titul Evropské hlavní město kultury 2015 se letos kromě Brna bude konat i v Ostravě. Po celý červenec bude stará Aréna hostit plejádu významných českých a francouzských literátů. Festival slavnostně započne 1. července v Ostravě a ukončen bude 1. srpna v Brně.

Tým Ostrava 2015 spolupracuje s nakladatelstvím Větrné mlýny a Alliance françai¬se Ostrava. Festival je letos věnován francouzské literární tvorbě, záštitu nad ním převzal samotný pařížský starosta Bertrand Delanoë. Na všechny akce je vstupné dobrovolné a po každém čtení bude probíhat beseda a autogramiáda vystupujících autorů. V Ostravě vystoupí s autorským čtením 31 českých a 31 francouzských autorů. Zapsat se lze do 15. června. Z českých spisovatelů nebudou chybět literární stálice jako Pavel Kohout, Ota Filip, Ivan Martin Jirous nebo Michal Viewegh stejně jako mladí spisovatelé a čerstvé literární objevy. Mezi nimi je například nositelka prestižní ceny Magnesia Litera Petra Soukupová, jejíž próza Zmizet se stala letošní Knihou roku. (k)

 

Léto ve městě bude plné kulturních akcí

AKCE!!! ČERNÁ LOUKA.

Poslední květnová neděle patřila Akci!!! Černá louka, happeningu, který byl organizován na podporu kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Happening, jenž chtěl upozornit na plánovaný urbanistický projekt moderní čtvrti Klastr Černá louka, zlákal ná¬vštěvníky na interaktivní kulturní program a večerní koncerty.

PŘIJĎTE NA HLUBINU!

Ostrava dále usiluje o titul Evropské hlavní město kultury 2015. Přípravný tým v současnosti připravuje aktualizovanou přihlášku, jejíž odevzdání oslaví 25. června jednodenním festivalem na dole Hlubina. Akce začíná v 15.00 hodin ve Staré Aréně a v 17.00 hodin pokračuje v nově vzniklém prostoru pro současné umění Provoz Hlubina. Ostravu 2015 tam přijede podpořit například Jan Budař a Eliščin band nebo site specific Krutodivadlo Kachny. Projekt ani v létě neslevuje ze svého tempa a přichystal hned několik významných kulturních a vzdělávacích akcí.

ČEKÁME NA VÝSLEDKY.

Ostrava už 1. února vyhlásila mezinárodní veřejnou kombinovanou urbanistickou soutěž o návrh revitalizace území Černá louka. Účast v soutěži přijaly tyto renomované architektonické ateliéry: FOA Foreign Office Architects (Velká Británie), Lacaton & Vassal Architects (Francie), Maxwan Architects (Nizozemsko) a NL Architects (Nizozemsko). Výsledky celé soutěže budou zveřejněny v průběhu června na základě rozhodnutí poroty složené z urbanistů, architektů a zástupců města Ostravy. K architektonické soutěži se 7. července uskuteční sympozium.

PŘIPRAVUJÍ KONFERENCI.

Ve dnech 24.–25. června se ve Staré Aréně, klubu pro kulturu a informace 2015, uskuteční mezinárodní konference na téma Měkké faktory v regionálním rozvoji s důrazem na kulturu, kreativitu a inovace. Na konferenci vystoupí odborníci z Německa. Na konferenci spolupracuje Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity.

NA CO V ČERVNU?

Stará Aréna nabídne návštěvníkům v červnu také řadu kulturních akcí: filmové premiéry (Zítra se bude…), divadelní představení, festival StarFest (21.–22. června), koncerty a další. V červenci se Stará Aréna stane rovněž součástí festivalu Colours of Ostrava. Na Černé louce se bude prezentovat samostatnou scénou. (d)


Strana 10


co, kdy, kde ve městě

Ostrava Nonstop

Takový je název nové fotografické publikace o Ostravě, už je na pultech. Kniha zachycuje současné město, nabízí i překvapivé snímky míst v každou roční dobu. S grafikou Pavla Nogy knihu vydalo nakladatelství Repronis.

Zveme na procházku

Po ostravských technických památkách (vozovna, sladovna, jatka atd.) pořádá procházku s výkladem Ostravský informační servis 27. června. Vychází se v 10, 11, 14 a 15 hodin z Prokešova náměstí před radnicí.

Tanec Ostrava

Festival soudobé taneční tvorby a pohybového divadla tanec Ostrava představí 19. června inscenaci Ryba vizuálního tanečního divadla Lenky Bartůňkové v ostravském divadle loutek. Součástí festivalu, který začíná už 16. června, jsou vystoupení, přednášky a workshopy předních tanečních osobností a také hostujícího polského divadla tance. Více o programu na www.tanecostrava.cz.

Vystavujeme v Katovicích

Pod názvem České umění Nové humanity představuje výtvarná skupina In Signum kresbu, malbu, grafiku, keramiku, fotografie a textilie na výstavě, která je v rámci česko-polských dnů otevřena do 14. června v Katovicích, které jsou partnerským městem Ostravy.

I léto je bohaté

Dům kultury města Ostravy nabízí nevšední umělecké zážitky – například 12. června záznam přenosu opery Evžen Oněgin z Metropolitní opery, 25. června koncert Marie Rottrové a 27. června přímý přenos koncertu Filharmonie Berlín. Na 22. července je nachystán záznam opery Tosca opět z Met, 26. srpna pak Donizettiho opery Dcera pluku.

Vrátili se z turné

Janáčkova filharmonie Ostrava se v květnu vrátila z turné v Koreji. Na třech koncertech v Suwonu, Daegu a Sejong centru v Soulu zazněly skladby především českých autorů. Filharmonici si přivezli nevšední zážitky z velkých, moderních koncertních síní skvěle technicky vybavených, ovládaných počítači a s vynikajícími akustickými parametry. Máme co dohánět.

Nečekaný úspěch

Ostravské muzejní noci se 15. května zúčastnilo 18 152 návštěvníků. Večer byla mimořádně otevřena celá řada kulturních institucí. Obrovský zájem byl například o návštěvu věže Ostravského muzea, nejmladšího návštěvníka tu přinesli rodiče ještě v peřince. Například v Galerii výtvarného umění po 17. hodině prošlo za půl hodiny více než 500 lidí, enormní zájem byl o Hasičské muzeum. „Předpokládali jsme velkou návštěvnost, přesto jsme byli překvapeni,“ upřesnila Jana Šrubařová, koordinátorka projektu. Knihovna města Ostravy musela dokonce na chvíli zavřít, zájemci se prostě nevešli. Princip korzování mezi institucemi se uplatnil i letos. Už dnes se v hlavách organizátorů rodí nové nápady a zlepšováky pro příští rok, kdy se bude Muzejní noc pořádat už potřetí.

Vězni jako umělecký objekt

Gabina Fárová vystavuje své fotografie pod názvem Klášter ve Valdicích ve foyer Komorní scény Aréna až do 24. září. Fotografie tetovaných vězňů nechvalně známého vězení vznikly v roce 1990 a mají neobyčejnou vypovídací schopnost.

Zase obhájili!!!

Ostravský dětský sbor ze ZUŠ E. Marhuly v Mariánských Horách obhájil 1. cenu „Cum laude“ na 58. ročníku Evropského festivalu pro mladé lidí v belgickém Neerpeltu. Toho se letos zúčastnilo 112 souborů z 26 zemí, vítězství Ostraváků má tedy nebývalou váhu. Uměleckou školu E. Marhuly podporuje město, je známa nevšední péčí o talentované žáky.

Poslední premiéry sezony

Divadlo Jiřího Myrona uvedlo 15. května premiéru známé operety Florimonda Hervé „Mamzelle Nitouche“. Jedna z nejznámějších a neoblíbenějších operet je uváděna v překladu a úpravě Oldřicha Nového, jehož osobní kouzlo a um tuto francouzskou operetu u nás proslavily. V režii Ondřeje Davida a pod taktovkou Jakuba Žídka se v titulní roli střídají Jana Fabiánová a Martina Šnytová. Komická opera Gioacchina Rossiniho L’Italiana in Algeri (Italka v Alžíru) měla 22. května premiéru v Ostravě už počtvrté. Operu diriguje Jan Chaloupecký, režii ztvárnil Ital Lev Pugliese.

Léto v Akordu

Slavnosti obvodu Ostrava-Jih, na kterých nebude chybět ani populární Martin Chodúr, připravuje kulturní dům Akord na 18. června. O dva dny později se představí Jana Krausová, Anna Šišková a Jitka Schneiderová ve hře Vše o ženách. Během školních prázdnin nabízí Akord mimo jiné Letní festival kultury, každou středu Pohádky v zahradě a každý čtvrtek Koncerty v zahradě.

Divadlo loutek: česká premiéra

Poslední premiéru sezony uvedlo Divadlo loutek Ostrava 28. května. Poprvé v Česku se představila hra Dívka s pomeranči norského prozaika a filozofa Josteina Gaardera. Herci i loutky vyprávějí příběh chlapce, který čte dopis dávno zesnulého otce. Představení je určeno starším dětem a dospívající mládeži. První reprízu nabízí divadlo 14. června.

Na co do Librexu?

Ostravský Dům knihy Librex nabízí každý měsíc pestrý program. V červnu lze, mimo jiné, sedmého navštívit besedu o mezilidských vztazích D. Červenky, o den později se koná beseda a autogramiáda Ilji Hurníka v rámci festivalu Janáčkův máj. Pořádají se tu rovněž besedy k představením v divadlech – 9. června ke „Komedyji o čertových osidlách“ a 16. června k činohře Amadeus. Od 22. června bude Librex hostit výstavu obrazů J. Kročové-Valčíkové, 23. června tu Slezská diakonie pořádá Pomerančový den v rámci mezinárodního dne Alzheimerovy nemoci.

 Už je to zase tady!

Colours of Ostrava – už sedmý ročník tohoto mezinárodního hudebního festivalu rozezní centrum Ostravy ve dnech 15.–18. července. Rok od roku populárnější, zajímavější, navštěvovanější… Mega akce, která každoročně přitáhne do Ostravy více než stovku kapel a hvězd a desetitisíce jejich ctitelů. Jedna ze speciálních scén bude letos zaměřena na New York. Představí se například punkový bubeník Marky Ramone s kapelou Blitzkrieg, funkový klavírista Don Blackman, bubeník Thiery Arpino s kapelou Essouna a operní zpěvačkou Marie-Eve Tremblay či Fernando Saunders (na snímku), vyhlášený zpívající basista od Lou Reeda.

Z domácích vystoupí ti, kteří mají k hudbě New Yorku blízko, popřípadě v tomto městě žijí, jako například Laco Déczi, zpěvačky Tonya Graves a Zuzana Stivínová či kytarista Amit Chatterjee s novým projektem Aliance. New York stage bude mít částečně stolové uspořádání s dostatkem barů a omezenou kapacitou asi 1 600 diváků.
Nebudou samozřejmě chybět další hvězdy – The Cranberries, Iggy Pop, Afro Celt Sound System apod. na scénách na Černé louce, Slezskoostravském hradu, Stodolní… Festival každý rok významně podporuje město Ostrava, je součástí kandidatury města na titul Evropské hlavní město kultury 2015. (k)


Začíná projekt LÉTO

Nejen pro obyvatele města, ale i ty z širokého okolí se připravuje zajímavý kulturní projekt. Nemálo k tomu přispělo i loňské netradiční zahájení nové divadelní sezony na Masarykově náměstí koncem srpna, kde se hrála i Prodaná nevěsta. Už od června budou součástí dění ve městě v rámci projektu Ostrava 2015 hudební vystoupení, prezentace výtvorů „street art“, filmové projekce, vzdělávací soutěže pro děti, prezentace producentů regionálních specialit, ukázky řemesel, menší sportovní turnaje, veřejná čtení a přehlídka ostravských divadel, vše pod názvem LÉTO!!!, to vše pro diváky zdarma. Příležitost k vystoupení dostanou i skupiny, které mají v budoucnosti ambice předvést se na festivalu Colours of Ostrava. Závěrečný koncert s Jarkem Nohavicou se má stát významnou tečkou těsně před rozhodnutím o dalším pokračování kandidatury města. (k)


Evropská divadla o rodině a dětech

Divadlo loutek Ostrava, které úzce spolupracuje s týmem Ostrava 2015, se zapojilo do evropského projektu „Létající festival – Rodina a děti v současné Evropě“. Hlavním posláním projektu, který je financován z prostředků EU, je podnícení evropské diskuse věnované jednomu z nejpalčivějších problémů dnešní Evropy – krizi tradičního modelu rodiny a rozvoji alternativních forem rodinného života. Festivalu se účastní divadla z různých zemí s odlišnou kulturní tradicí. Vymění si zkušenosti z divadelních projektů a inscenací, v neposlední řadě i z propagace moderní evropské literatury věnující se tématu rodiny a dítěte. Inscenace hostují po celé Evropě.

Divadlo loutek Ostrava nastudovalo pro tuto příležitost román norského spisovatele Josteina Gaardera Dívka s pomeranči (v režii Václava Klemense). Podle ředitelky divadla loutek Jarmily Hájkové se festivalu účastní Divadlo Baj Pomorski z polské Toruně, Loutkové divadlo Kaunas (Litva), Staré divadlo Nitra (Slovensko) a samozřejmě Divadlo loutek Ostrava. Celý projekt začal loni v květnu, pokračuje do konce listopadu 2011, těsně před koncem se v září příštího roku v Ostravě uskuteční také 9. ročník mezinárodního loutkářského festivalu Spectaculo Interesse. (d)

 

 Jiří Nekvasil: Divadlo musí ušetřit, ale také zkvalitnit nabídku

Ostrava si větší rozmach kultury zaslouží…

rozhovor

Audit města v hospodaření příspěvkové organizace Národní divadlo moravskoslezské ukázal na některé nepříliš efektivně vynaložené peníze. Ne všichni členové souborů jsou dostatečně pracovně vytíženi, ne všechna představení mají dostatečnou návštěvnost. Z rozpočtu město na letošní rok uvolnilo pro divadlo téměř 184 miliony korun. V minulém roce 2009 to byly 203 miliony korun. Rozpočet NDM pro rok 2010 vycházel ze stanovené metodiky, podle níž byl základem rozpočet schválený v prosinci roku 2008 pro období roku 2009, tzn., že rozpočet nezahrnoval zákonné úpravy platů realizované v roce 2009 (k 1. 4. a 1. 6. 2009), které znamenaly v případě NDM zvýšení nákladů o 10 milionů korun. V rámci úspor byl rozpočet ještě o 5 procent zkrácen stejně jako dalším organizacím zřízeným a financovaným městem. V konečném důsledku tak byl rozpočet zkrácen nikoli o 5 %, jak je deklarováno, ale o 10 % (zřizovatel o 19,431 tis. Kč, Ministerstvo kultury ČR o 960 tis. Kč, Moravskoslezský kraj o 77 tis. Kč). Vedení města vybídlo manažery NDM připravit další opatření, která by výše jmenovaným ztrátám zabránila. Jak se realizují, jsme se zeptali ředitele divadla Jiřího Nekvasila:

„Národní divadlo moravskoslezské se dvěma scénami – divadly A. Dvořáka a J. Myrona – představuje tým 530 zaměstnanců, dále máme 69 zaměstnanců v mimopracovním poměru a ročně v NDM hostuje cca 700 umělců (externistů). To znamená čtyři umělecké soubory – opera, činohra, balet a opereta, dva orchestry a k tomu krejčovny, dekorační dílny, umělecko-technické zázemí – zvukaři, osvětlovači, garderoba, vlásenky, jevištní technika apod. Chceme zachovat čtyřsouborové divadlo, pestrý repertoár i počet premiér za rok, takže můžeme úspory získat snížením nákladů především v personální oblasti, tedy snížením počtu zaměstnanců, osobní náklady tvoří 69 procent z celkových.“

Který soubor zeštíhlí nejvíce?

„Operetní soubor se z 81,5 snížil na 55 členů. Připomínám, že platy v divadle nejsou nijak závratné – průměrný plat za rok 2009 činil 19 640 Kč. Posílit naopak potřebujeme operní orchestr, který je početně poddimenzován. Musíme se soubory pracovat tak, aby si vzájemně v různých inscenacích vypomáhaly.“

Dají se tyto změny vyjádřit nějakým číslem?

„Ano, chceme zvýšit výnosy o 5 procent a také snížit náklady o 5 procent, cílem je úspora pro rok 2010 zhruba 10 milionů korun.“ (o 8 mil. Kč snížit náklady a o 2 mil. Kč zvýšit výnosy).

Jakým způsobem chcete zvýšit návštěvnost představení?

„Ještě větší propagací a publicitou, samozřejmě kvalitním repertoárem. Máme-li například nabízet divákům muzikály a operetní komedie, musí být obsazení skutečně profesionální – s dobrými zpěváky, herci i tanečníky nejen novými, ale také z našich dalších souborů. Muzikál je náročný žánr. Výnos z návštěvnosti má řadu vnějších nepředvídatelných faktorů, které to mohou ovlivnit. Například v minulých dnech k nám do divadla kvůli povodním nedorazily autobusy diváků – a už je malá ztráta na světě.“

Profesionální divadla dostávají dotace také z ministerstva kultury a z kraje…

„Ano, ale to je stejně nespolehlivé. Z ministerské podpory profesionálních divadel a symfonických orchestrů můžeme získat částky v řádu několika milionů, stejně jako z kraje, v řádu kolem jednoho milionu. Částky se navíc každoročně mění, pro letošní rok byly o 15 % menší z rozpočtu ministerstva a o 6 % z kraje, navíc jsou podmíněny splněním určitých kritérií, takže si na ně každé profesionální divadlo nesáhne.“

Má divadlo nějaké sponzory? Ve světě je tato praxe běžná…

„Sponzorství se objevilo krátce po roce 1989, ale zase se utlumilo. V současné době je naším jediným sponzorem Skupina ČEZ, další větší podniky a organizace už na to nemají, navíc jim současná legislativa ani neumožňuje za sponzorství žádné výhody. Nicméně hledáme sponzory dále, současná ekonomická situace tomu není příliš nakloněna.“

V Ostravě jste prožil dětství, Váš tatínek tu byl režisérem, vracel jste se rád?

„Tohle město má velkou divadelní tradici, má co nabídnout, proto jsem rád, že je kandidátem na titul Evropské hlavní město kultury 2015, a divadla, všechna, tomu výrazně přispívají. Věřím, že titul získáme. Skutečnost, že město vkládá do kultury nemalé peníze, se svým způsobem vrací. Lidé přicházejí či přijíždějí na představení a festivaly, ale to znamená výdaje nejen na vstupné a program, ale také na oblečení, dopravu, nějaké to posezení či večeři, a to je jakoby uzavřený kruh financování kultury a návratnosti nejen finanční. Čím rozsáhlejší a kvalitnější kulturu město lidem nabízí, tím více se společensky i ekonomicky zlepšuje i zviditelňuje. Ostrava si to určitě zaslouží a potřebuje to.“ (ok)


Strana 12


Domov pro seniory Sluníčko ve Vítkovicích oslaví koncem června deset let svého trvání

Nejen mladí lidé si mohou klást cíle

o lidech s lidmi

Být relativně zdravý, soběstačný a aktivní do vysokého stáří je meta, které se málokomu podaří dosáhnout. Mnohem častěji přijdou chvíle, kdy už člověk a většinou i jeho nejbližší na všechno přestanou stačit a je třeba vyhledat místo, kde podají starému a často i nemocnému člověku pomocnou ruku. Přes všechny současné negativní jevy, o kterých se píše jako o vyhroceném konfliktu mezi mladými a starými, je obecný trend v péči o staré lidi naštěstí spíše pozitivní. Nová pozitiva jsou ostatně ošetřena i zákonem o sociálních službách.

Co je klidné stáří?

„V klidu si přeje dožít každý,“ říká ředitelka Domova Sluníčko z Ostravy-Vítkovic Hana Ježková. „Přesto má každý o dožívání ve stáří svou individuální představu. A tu bychom měli respektovat i tehdy, když se senior ocitne mimo svůj vlastní domov, ve zcela odlišném prostředí. Vlastně v tom případě by to mělo platit dvojnásob. Etické zásady, ochrana práv seniorů, ale též respektování jejich svobodného rozhodnutí a uplatnění jejich vlastní vůle, to jsou moderní trendy v péči o seniory. My v našem domově se o ně všichni snažíme už celých deset let jeho trvání, a tak nás nový zákon o sociálních službách nezaskočil.

Základem práce s klientem je individuální plánování. Zní to děsivě, ale obsah je velmi lidský. S každým příchozím projednáváme jeho představu o životě u nás, co můžeme nabídnout, co můžeme splnit, kde se naše představy rozcházejí. Někdo chce zlepšit svoji chůzi. Pak je zde rehabilitace. Jiný se chce věnovat nějaké ruční práci, poslouchat hudbu nebo třeba cvičit, věnovat se tomu, co míval rád nebo naopak zkusit něco úplně nového. Tyto cíle se mohou časem měnit, upravovat.

Každému uživateli pro naplňování jeho cílů sestavíme tým odborných pracovníků sociálních a zdravotních tak, aby vyhovovali jeho potřebám. Tým zná svého seniora velmi dobře a často se stává, že některý z jeho členů sám upozorní svého kolegu na některé projevy svého klienta, které nejsou obvyklé, a je nutné hledat příčinu, i když si klient o to sám neřekne. Vzhledem k tomu, že jsou k nám přijímáni lidé, kteří se sami o sebe už nedokáží plně postarat, bývají tyto případy velmi časté.

Ještě markantnější je to v pobytové službě Domov se zvláštním režimem, do něhož jsou přijímáni lidé trpící Alzheimerovou chorobou a různými formami demence. U nich je třeba umět rozlišit i neverbální projevy, gesta, zvuky, podle nichž je možno určit, co tento člověk cítí, co jej trápí. Je to velmi těžká práce, ale i zde se snažíme o skloubení ošetřovatelské a sociální péče, neboť pouhá hygiena a jídlo žádnému člověku nestačí.“

Nalezená paměť

Ze 188 seniorů ve Sluníčku je jich 98 uživateli pobytové služby Domov se zvláštním režimem. Mají sníženou míru soběstačnosti, trpí pokročilou ztrátou paměťových a orientačních schopností, pobyt v domácí péči u nich bývá většinou velmi obtížný nebo i zcela vyloučený. Jejich stav vyžaduje zvýšenou ošetřovatelskou, rehabilitační a lékařskou péči. „I u nich se ale snažíme co nejdéle zachovat alespoň zbytky jejich schopností. Stejně jako u seniorů v pobytové službě Domova pro seniory jsme pro ně zavedli i určitou zjednodušenou formu tréninku paměti. Máme pak velikou radost z každého i velmi malého úspěchu,“ říká ředitelka Ježková a vzpomíná na nedávnou příhodu v rámci reminiscenční terapie, kdy se pokoušeli společně zavzpomínat na osvobození, konec války. „Jako by se najednou do jejich vědomí otevřelo okno a oni si zcela jasně vzpomněli i na nejmenší detaily.“
Péče o lidi s Alzheimerovou chorobou je ve Sluníčku špičková, jezdí se sem učit nebo porovnávat své zkušenosti specialisté z republiky i ze zahraničí. Zdejší péče je odbornou veřejností velmi ceněna.

Inspirace

„Profesním návštěvám se nebráníme, ostatně i já jsem měla možnost inspirovat se, když jsme Domov Sluníčko budovali,“ vzpomíná ředitelka. „Když jsem stála u jeho zrodu, měla jsem už poměrně dost zkušeností z práce v sociální oblasti, viděla jsem a znala vnější vzhled i vnitřní chod řady takovýchto zařízení. Vytvoření zbrusu nového domova tak bylo pro mě velkou výzvou. Já jsem aktivní Štír a mám ráda nesnadné úkoly. Chtěla jsem ve Sluníčku zúročit vše, co jsem dosud poznala, vyvarovat se chyb a zavést to, co je dobré. Měla jsem možnost poznat sociální služby v různých zemích včetně Švédska. Odtud jsem si asi přivezla nejvíc představ a díky městu Ostrava, které je naším zřizovatelem a přispěvatelem financí, je stále mohu uskutečňovat. No a pak se zase mnoho let jezdilo k nám. Dnes už tuto funkci přebrala novější sociální zařízení města, ale i tak se občasným exkurzím nevyhneme.“

Odbornost především

Sluníčko má 139 zaměstnanců, přímé péči se věnuje 114 pracovníků. „Dbáme na to, aby sociální pracovnice měly vysokoškolské vzdělání. Ke zvyšování odbornosti v sociální oblasti vedeme i vedoucí ošetřovatelského personálu. Ta odbornost i oddanost povolání se samozřejmě projeví především na našich klientech, kteří se při péči u nás dožívají velmi vysokého věku. Průměrný věk tu máme 85,6 roku. Třicet z našich klientů je tu dokonce celých deset let, od samého počátku. Práce to není lehká, zejména psychicky. Ale hodně spolu o práci s ostatními zaměstnanci komunikujeme. Vzájemná informovanost je velmi důležitá a patří k našim silným stránkám. Dnes mohu být pyšná na to, že z původních 112 zaměstnanců tu zůstalo 50 celých deset let. Práce, kterou tu se svými kolegy dělám, musí člověka těšit. Bohužel ji stále více na¬rušuje neustálé papírování, ale s tím asi už nic nenadělám,“ dodává Hana Ježková. Naštěstí její energii a nápady, jak zlepšit seniorům život, ještě žádné lejstro nezlikvidovalo. K 10. výročí přejeme jí i Sluníčku, ať to tak zůstane i nadále!
Vlasta Krzyžanková

Foto: Ředitelku Sluníčka Hanu Ježkovou práce mezi lidmi těší


Strana 13

 Uhlí – fenomén Ostravska

z archivu města

Snad nejrozšířenějším frazeologismem užívaným ve spojení s Ostravou je „Černá Ostrava“. Těžko dnes říct, odkud se vlastně vzal a co jím jeho autor přesně mínil. Možná jím chtěl vyjádřit dojem, jenž v něm kdysi vyvolávalo centrum těžkého průmyslu zahalené do závoje všudypřítomného popílku a sazí. Mohl však i odkazovat k jednomu ze základních pilířů významu a velikosti města – černému uhlí.

Už šestnáct let uplyne 30. června od chvíle, kdy z Dolu Odra v Přívoze vyjel poslední vozík naložený tímto nerostem, který se v minulosti stal měřítkem bohatství a moci národů i států. I když se tím uzavřela více než dvě staletí trvající historie těžby uhlí přímo v Ostravě a město se od té doby značně proměnilo, nadále je s hornictvím nerozlučně svázáno. Při každodenní chůzi Ostravou nás na uhlí a práci s ním spojenou upomínají četné památky a symboly tvořící součást architektury i prvky městské krajiny. Jsou to němé a výmluvné těžní věže, budovy, sochy, plastiky, ale také např. haldy či kalové rybníky.

Legendy i fakta

Pomineme-li archeologické nálezy z Landeku vypovídající o užití uhlí pravěkým člověkem k zahřátí, je první ověřený a lokalizovaný objev uhlí na Ostravsku datován k roku 1763. Zprávu o něm podal kutnohorský šichtmistr Johann Anton Alis, který z podnětu klimkovického mlynáře Jana Augustina pátral v údolí zvaném Burňa – v místech, kde se dnes nacházejí pozůstatky někdejší jámy a koksovny Trojice. V legendách ovšem bývá často první nález uhlí spojován se jménem slezskoostravského kováře Jana Keltičky. Z historických pramenů víme, že vyhledávání uhelných slojí vycházejících na povrch bylo v okolí Ostravy cíleně podněcováno státním aparátem již od 50. let 18. století. Navzdory tomu se až do 30. let 19. století těžba uhlí na Ostravsku rozvíjela jen velmi pomalu a nepravidelně.

Uhlí se zpočátku těžilo v omezeném množství za užití nejjednodušší techniky, a to jen na povrchu či maximálně několik metrů pod ním. Hornictvím si spíše sezonně přivydělávaly desítky místních zemědělců. Nástup průmyslové revoluce spojený s rozvojem železářské výroby a železniční dopravy se stal silným stimulem rozmachu uhelného průmyslu v druhé půli 19. století. Na počátku se v celém revíru těžilo pouze 16 tisíc tun uhlí ročně, roku 1900 už to činilo jen v samotné ostravské části více než 3,5 milionu tun a hornictví zaměstnávalo přes 23 tisíc lidí. V provozu bylo na 59 těžních, výdušných a čerpacích jam. Ostravsko se spolu s Karvinskem stalo nejdůležitější oblastí habsburské monarchie, pocházelo odsud 37 % veškerého vytěženého uhlí. V samostatné republice pak stoupl tento podíl až na 76 %.

Přicházeli za prací

 

Mohutný objem těžby zajišťovaly desetitisíce havířů. Mnozí z nich přišli na Ostravsko za prací v průběhu 19. století z odlehlých a kulturně i jazykově odlišných krajin. Jejich spojení a soužití dalo postupem doby vzniknout nové společnosti se specifickou mentalitou, která si přirozeně vytvořila i vlastní osobitou mluvu a kulturu. Snaha vedení závodů zajistit pro ně základní sociální potřeby přinesla do obcí Ostravska fenomén dělnických kolonií. Důsledkem dravosti majitelů dolů, tzv. uhlobaronů, v honbě za ziskem bylo zformování vrstvy námezdního dělnictva, které se vůči nim vymezilo ve vyhroceném sociálním konfliktu. Ostravsko se tak zejména na přelomu 19. a 20. století stávalo centrem dělnického hnutí, v němž havíři hráli rozhodující úlohu. I za cenu krvavých obětí si postupně vynucovali právo na důstojnější život.

Rozšíření vzdělání

Rozvoj uhelné těžby na Ostravsku byl spojen též s růstem počtu báňských inženýrů, kteří se stali důležitou součástí společnosti. Jako příslušníci technické inteligence se významně podíleli na kulturním, společenském i politickém životě města. Moderní důlní průmysl se pochopitelně neobešel ani bez vzdělávacích institucí. Již v roce 1874 zahájila v Moravské Ostravě činnost horní škola, vůbec první odborná střední škola na Ostravsku. V roce 1945 bylo z Příbrami do Ostravy konečně přeneseno i sídlo Vysoké školy báňské. Ta už dávno neslouží jen vzdělávání důlních specialistů, přesto je i ona důkazem, jak významné postavení zaujímá uhlí mezi historickými kořeny dnešní Ostravy. Radoslav Daněk

Foto: Modernizace techniky a hloubení dolů přineslo budování charakteristických těžních věží, jež byly zpočátku dřevěné konstrukce. V roce 1873 byla poprvé v OKR postavena na jámě Jindřich v Moravské Ostravě ocelová těžní věž. Ta, která dnes tvoří dominantu města, však pochází až z roku 1913.

Foto: Hornictví se stalo předmětem uctívání a zdrojem umělecké inspirace. Socha Horníka z roku 1939 od Antonína Ivanského stojí na Prokešově náměstí před budovou ředitelství OKD, jejíž fasádu zdobí reliéfní vlys Stvoření uhlí od Jana Laudy.

Foto: Jáma Anselm v Petřkovicích je nejstarší dochovanou ostravskou šachtou. Byla založena roku 1835. Dnes je pozitivním příkladem využití industriálních památek – v roce 1993 tu bylo otevřeno Hornické muzeum.


Strana 14


Foto: Cenu za turistického průvodce OSTRAVA!!! převzaly Helena Ochmanská (druhá zleva) a Jana Krajčová z odboru ekonomického rozvoje ostravského magistrátu v přítomnosti ministra pro místní rozvoj Rostislava Vondrušky (první zprava).

Ostrava sklízí úspěchy

V Literárním sále Průmyslového paláce na Výstavišti v Praze-Holešovicích se 15. května uskutečnilo slavnostní vyhlášení sedmého ročníku TOURMAP 2010, mezinárodní kartografické přehlídky turistických map, průvodců a cestopisů.

Vzhledem k hojné účasti oblastí a krajů byl vyhlášen i žebříček nejúspěšnějších regionálních produktů napříč soutěžními kategoriemi. Město Ostrava se do soutěže přihlásilo s publikací „OSTRAVA!!! Turistický průvodce městem a okolím“, která byla vydána v loňském roce ve spolupráci s nakladatelstvím Freytag&Berndt. V kategorii turistických průvodců se publikace zařadila mezi osm nejlépe hodnocených titulů. Velkým úspěchem je vítězství této publikace v žebříčku regionálních produktů napříč soutěžními kategoriemi! Průvodce je k dostání v knihkupectvích a v pobočkách Ostravského informačního servisu.

V osmém ročníku soutěže Zlatý středník 2009 získalo město Ostrava 2. místo za Cestování Newsletter!!! a Development Newsletter!!! v kategorii „Nejlepší elektronický zpravodaj (newsletter)“. Soutěž hodnotí firemní publikace určené k reprezentaci společnosti či prezentaci výrobků a služeb zákazníkům, obchodním partnerům nebo zaměstnancům. Zájemci o odběr obou newsletterů se mohou přihlásit na internetových stránkách města Ostravy v sekcích „Turista“ nebo „Podnikatel“.

Ostrava zabodovala s Progra¬movými balíčky také ve 14. ročníku přehlídky propagačních tiskovin obcí a turistických oblastí TOURPROPAG 2010. Získala 3. místo v kategorii „Brožura“ ze 147 přihlášených titulů. (oer)

Vyhrajte zájezd na Jadran

Po minulých ročnících tvořivých soutěží, které sklidily u návštěvníků veliký ohlas, vyhlašuje Zoo Ostrava letos již třetí soutěž o zájezd do Chorvatska ve spolupráci s cestovní kanceláří VÍTKOVICE TOURS. Soutěžit se bude o nejoriginálněji vyrobenou plátěnou tašku se zvířecím motivem. Výherce dostane zájezd do Chorvatska pro 2 dospělé osoby v celkové hodnotě téměř 20 000 korun, který do soutěže věnovala výše zmíněná cestovní kancelář. Zájezd představuje týdenní pobyt s all inclusive v letovisku Živogošće v hotelu Nimfa v termínu od 4. do 11. září. Výhra zahrnuje ubytování, službu all inclusive, pobytovou taxu a pojištění. V ceně není zahrnuta doprava. Za doplatek je možné ubytovat také děti. Bližší informace na www.ckvt.cz

Pravidla soutěže: na tašce musí být ztvárněna zvířata ze Zoo Ostrava, výběr záleží na tvůrci. Musí tam být uveden také nápis ZOO OSTRAVA nebo logo Zoo Ostrava, taška musí být z textilního materiálu a má sloužit pro běžnou potřebu. Motiv může být ztvárněn pomocí barev na textil nebo ho lze na tašku našít. Uzávěrka soutěže je 20. července 2010. Tašky se zasílají na adresu: Zoo Ostrava, Michálkovická 197, 710 00 Ostrava (na obálku uveďte SOUTĚŽ) nebo je osobně lze předat na vrátnici zoo. Nezapomeňte čitelně uvést své kontaktní údaje (jméno, adresu, telefon, e-mail). Bližší informaci k soutěži na e-mailu info@zoo-ostrava.cz nebo na tel.: 596 243 316.
Slavnostní vyhlášení vítěze se uskuteční v sobotu 31. července přímo v zoo.

Aktuálně o bydlení ve městě

Páté „Setkání zástupců městských obvodů k projednávání aktuálních otázek bydlení ve statutárním městě Ostravě“, proběhlo ve čtvrtek 20. května v Komorním klubu v Hrabůvce. Akci organizoval komunální a bytový odbor Magistrátu města Ostravy. Pozvání přijali především pracovníci z úřadů městských obvodů. V úvodu hovořil ředitel Státního fondu rozvoje bydlení Jan Wagner o nabídce programů na podporu oprav a modernizace bytových domů, podpoře výstavby sociálních bytů, úvěrech apod. Mezi dalšími body programu zaujaly informace o úspěšných stavbách nebo rekonstrukcích, otázkách sociálních dávek ve vztahu k bydlení, vymáhání pohledávek a plnění povinností nájemců bytů aj. (vi)

 

Pomoc obětem násilí

Poradna ELPIS Slezské diakonie nabízí služby obětem násilí na ul. 28. října 86, Moravská Ostrava, v pondělí a středu (8–12 hodin, odpoledne 13–16 hodin). Nejde jen o domácí násilí, ale také o znásilnění žen či mužů jinde. Poradna se zaměřuje i na oběti tzv. stalkingu – nebezpečného pronásledování. Je určena pro klienty objednané na č. 596 615 935 nebo mailem na
elpis.os@slezskadiakonie.cz. (r)

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

ANNET

– 6letá fenka, kříženka německého ovčáka. Vhodná k rodinnému domku, ke starším lidem i do rodiny s většími dětmi. V lednu byla do útulku přivezena podchlazená, neschopná pohybu, ale zotavila se, dnes je to veselá slečna, touží po páníčkově hladící ruce. Podle prvotního chování jevila známky špatného zacházení.

LUPÍNA

– 2letá fenečka vhodná do bytu i na zahrádku, přátelská ke všem lidem. Také ona přišla do útulku v mrazivém lednovém dni značně prochladlá, musela se zotavovat. O nic vážného nešlo, tak je v pořádku. Má ráda dlouhé procházky a společnost lidí i jiných pejsků. Je velmi učenlivá.

SIMON

– středně velký, asi 7letý kříženec. V lednu byl uvázán na zastávce MHD, v mrazu čekal na pána, ale nedočkal se. Velmi milý, hravý a přítulný, vhodný do každé rodiny. Dobře by mu bylo u rodinného domu, ale zvykne si i v bytě. Není náročný na péči o srst, stačí jen běžné pročesávání.

LABAN

– 2letý labradorský retrívr je také v útulku od ledna, kdy zmateně pobíhal mezi lidmi v Radvanicích. Už je v pořádku a může k novému pánovi. Hodí se k rodinnému domku k člověku, který bude při výchově důsledný. Labánek je totiž velmi temperamentní a bez základního výcviku.


Strana 15


Navrhněte naučnou stezku

Město Ostrava, odbor ekonomického rozvoje, připravuje nový prezentační materiál na téma přírodních stezek v Ostravě a okolí (pěší, vodní, koňské, in-line). Uvítá jakýkoli návrh stezky či jiný nápad, který by vhodně dané téma doplňoval tak, aby nabídka byla ucelená, neboť každý kousek přírodní krásy Ostravska si zaslouží pozornost.
Své náměty posílejte na adresu: Magistrát města Ostravy, Odbor ekonomického rozvoje, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, pod označením „Stezky“ nebo e-mailem na adresu asaskova@ostrava.cz. Případné dotazy lze dávat i telefonicky na 599 443 187. Tipy lze zasílat do konce července 2010.


Aktiv pro BESIP nezahálí

Aktiv města Ostravy pro bezpečnost silničního provozu (BESIP) má letos na kontě řadu akcí. Po výtvarné soutěži Děti, pozor, červená! a dopravně znalostní soutěži se s velkým ohlasem setkaly cyklojízda Ostravou i stánek na akci Společně pro bezpečnou v Zábřehu. Městské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů (DSMC), které 14. 5. hostila ZŠ H. Salichové v Polance. V obou kategoriích (4. až 6. a 7. až 9. tř.) dominovali žáci ZŠ Šenov, kteří si vybojovali účast na krajském kole DSMC v Rožnově. Dvě druhá místa získali žáci ZŠ A. Kučery z Hrabůvky, třetí skončila ZŠ Matiční z Moravské Ostravy, resp. ZŠ Bílovecká ze Svinova. Zatím posledním počinem Aktivu města Ostravy pro BESIP je získání nového loga. Stává se značkou respektované organizace, symbolem propagování správných návyků v silničním provozu, zejména u dětí a mládeže. (jl)


Dopravní soutěž zná výherce

Internetová dopravní soutěž ze znalostí pravidel silničního provozu na území města, připravená odborem dopravy magistrátu a Aktivem města Ostravy pro BESIP, zná své vítěze. V pondělí 10. května vylosoval náměstek primátora Vojtěch Mynář pět šťastných výherců. Během měsíce dubna mohla veřejnost odpovídat na třináct dvojic otázek. První dotaz se týkal obecně zákona o silničním provozu, druhý se vztahoval k místu v Ostravě, kde se dané pravidlo často porušuje. Ze 122 soutěžících odpovědělo na všechny otázky správně deset účastníků. Výherci: 1. Lucie Véleová (GPS navigace), 2. David Parma (fotoaparát), 3. Ivo Krmášek ml. (dalekohled), 4. Petr Matějek (meteostanice), 5. Jana Blahutová (stolní hra Activity). (liv)


Foto: Jiří Lefan (13) a Petr Kunz na radvanické trati

Na Okruh Františka Bartoše!

První prázdninový víkend 3. a 4. července se tisíce fanoušků vydají na Okruh Františka Bartoše, motoristický svátek do Ostravy¬ ¬Radvanic. Nese jméno motocyklového závodníka (1926–1987), účastníka mistrovství světa v 50. letech, který na místním závodním okruhu léta pracoval a nedaleko i bydlel.

Pořadatelé z radvanického sdružení RABA Motosport připravili třetí závod mistrovství ČR, který je započítáván i do mezinárodního šampionátu Czech Road Racing Cup. Na startu budou všichni loňští vítězové. Třeba František Loučka a Petr Kunz, ostravská posádka na sajdkáře Richard Bílý – Milan Vorel, dvojnásobný mistr Evropy Eduard Klímek, Martin Loicht z Rakouska. Zvědavi budeme na mistry Německa v sajdkárách Klause de Monteho a Henrika Voita, Slovince Eda Kolence, Aleše Kokalja, Matjaze Lesjaka aj.

Závodní trať v délce 3,5 km, pro diváky snadno dostupná a přehledná, povede po ulicích Radvanické, Pikartské, Trnkovecké a Pastrňákově. Vše v dosahu autobusů MHD č. 22, 23, 28, 29, 30, 38. Ředitelství závodu a depo závodníků bude v místech bývalého koupaliště na Poláškově ulici. V sobotu se konají tréninkové jízdy, v neděli závodní jízdy. Vždy od 10 hodin.

Kromě závodu motocyklů a sajdkárů připravili pořadatelé bohatý doprovodný program, včetně dětského dne se spoustou atrakcí a věcných cen. Záštitu nad Okruhem Františka Bartoše převzali místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav Novák a náměstek primátora Ostravy Vojtěch Mynář. Miroslav Lindner

 

Taneční a pěvecká Galashow s latinou

Mistrovství Evropy v latinskoamerických tancích organizace IDSF bude 19. a 20. 6. hostit ČEZ Aréna ve Vítkovicích. První den od 15 hod. bude na pět desítek párů soutěžit o mistrovské body. V neděli bude hlavním bodem programu (od 18.30) taneční a pěvecká Galashow s latinou III. Účinkují Lucie Bílá, Marie Rottrová, Martin Chodúr, Dan Nekonečný a Rock & Roll Band Marcela Woodmana. Akce se koná s podporou města Ostravy. (liv)

 

kam za sportem

OLYMPIJSKÝ DEN.

Celosvětová tradice založená v roce 1987 se ctí také v Ostravě. Ve středu 23. 6. se v rámci Olympijského dne koná 24. ročník silničního běhu na 10 km. Start je na baseballovém stadionu Arrows v Porubě v 17 hod. Poběží se v šesti kategoriích mužů a žen, prezentace 16–16.45 hod. Rámcové běhy pro školáky a příchozí dospělé se konají dopoledne na stadionu SAP Poruba (býv. VOKD), odpoledne 14–16 hod. na stadionu Arrows.

VSTUPENKY NA ME.

Ostravská ČEZ Arena přivítá od 11. do 19. 9. mistrovství Evropy ve stolním tenisu mužů a žen. Vstupenky se už prodávají v síti Ticket stream (www.ticketstream.cz). Permanentky na celý program ME za 1 500 Kč. Vstupné na jednotlivé hrací dny se pohybuje od 100 do 300 Kč. Pro děti do 15 let bude vstup zdarma.

V RYTMU DISCO.

Ve dnech 24. až 27. 6. se v ČEZ Aréně uskuteční mistrovství světa v disco dance, disco freestyle a světový pohár v produkcích. Startovat mají více než 2 tisícovky závodníků! (vi)


Strana 16

Bolt pobláznil Ostravu

fototéma

Jen pár dnů poté, co přívaly vody pustošily kraj, bylo odvážné doufat ve slunečnou Zlatou tretru. I když se počasí obdivuhodně drželo, silný déšť se mítinku nevyhnul. Oštěpařka Špotáková by mohla vyprávět… Atleti ale nejsou z cukru. Vyprodaným ochozům předvedli hned pět nejlepších světových výkonů roku! Bolt rekord planety na třístovku nepřekonal, ale za bojovnost, s jakou se rval s pro něj neznámou tratí, mu publikum připravilo bouřlivé ovace. Křišťálová tretra od primátora Kajnara skončila ve správných rukou. Powellovi při stovce naměřili na 100 yardů letmých 9,09. Světový rekord! Ostraváky nadchla vítkovická Rosolová, za svobodna Ščerbová. Vyhrála osmistovku, porazila olympijskou vítězku! Tretra neměla jenom atletický lesk. Hymnu zazpíval Superstar Martin Chodúr, s penězi mistrů světa pro povodní postižené a s hokejkou pro Bolta dorazil Jaromír Jágr. Čím nás asi překvapí jubilejní padesátá Zlatá tretra 2011? (vi)