Březen 2011

Březnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf (4,21 MB).


 

Uvnitř čísla
3 Sčítání lidu za dveřmi
5 Dluhy za odpad vymohou exekutoři
6 Senior linka pomáhá důchodcům
7 Nehod v Ostravě moc neubývá
9 Nové výzkumné centrum
11 Orfeus v podsvětí jako opera
12 Ostravský patriot na Dakaru
14Koksovna Šverma skončila

 

Strana: 1

Vybrané ostravské školky připravují děti na logické myšlení, zvyšují i jejich jazykové dovednosti

Počítač hravě zvládnou i předškoláci

Firma IBM představila 14. února v mateřské škole na Lechowiczově ulici v Moravské Ostravě svůj celosvětový projekt „KidSmart Early Learning“. Prezentace se zúčastnili manažerka programů společenské odpovědnosti IBM ČR Monika Ladmanová, náměstek primátora Dalibor Madej, místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu Tomáš Kuřec a další hosté.

Vybrané ostravské školky získají 68 počítačových stanic KidSmart Young Explorer s výukovým programem pro děti ve věku od 3 do 7 let. Každý ze šesti oddílů počítače pomáhá rozvíjet logické myšlení, časovou a prostorovou představivost, umožňuje procvičit si základní matematické znalosti, přispívá k rozvoji jazykového vyjadřování. Počítačové pracoviště ve tvaru barevného plastového domečku je ergonomicky přizpůsobené dětem předškolního věku. Podle generálního ředitele IBM ČR Vladka Šlezingra nebyla Ostrava vybrána náhodou:„ Jde o třetí největší město v ČR, které zřizuje na svém území velký počet mateřských škol. Navíc je cen¬trem regionu s velkým rozvojovým potenciálem.“ „Ostrava přispívá nemalými finančními prostředky na vybavenost školních zařízení výpočetní technikou. Věřím, že počítače IBM dětem pomohou rozvíjet tvořivost a fantazii,“ zdůraznil náměstek primátora Dalibor Madej. (vi)

Foto: Děti z MŠ Lechowiczova s učitelkou Janou Svobodovou u počítače KidSmart Young Explorer

Foto: Inteligentní zastávky mají už v Olomouci – na displeji se potřebné informace stále aktualizují. Foto: J. Urbaníková


Schváleny účelové dotace 

Na 5. zasedání zastupitelstva města 23. února byly v úvodu jednání podány další informace o restrukturalizaci Dopravního podniku Ostrava a informace o vyhodnocování akce SMOG v dopravních prostředcích MHD v době smogové regulace. Zastupitelé schválili účelové neinvestiční dotace, například na konání 11. ročníku Dnů NATO v Ostravě a zejména pak poskytování účelových dotací pro rok 2011 v oblasti handicapovaných včetně dětí a mládeže, v oblasti školství a volný čas, v oblasti sportu a handicapu, podpory vrcholového sportu, v prevenci kriminality a protidrogové prevenci a poskytnutí víceletých účelových dotací na období 2011–2014 v oblasti protidrogové prevence či sociální péče. Granty a dotace byly schváleny také pro kulturu a pro realizaci významných kulturních akcí. Zastupitelé schválili rovněž návrh na zrušení právnické osoby Černá louka 2015, s. r. o., jejíž účel byl naplněn. Projednali také žádost o financování projektů Zoologické zahrady Ostrava na odbahnění rybníka v areálu a projektu návštěvnického centra, které jsou spolufinancovány z operačních programů EU. (vk)


Inteligentní zastávky, plynulý provoz a zkvalitnění dopravy 

Po navigaci na volná místa na parkovištích v centru Ostravy je připravena k realizaci druhá etapa pilotního projektu Inteligentní dopravní systémy. Bude se týkat modernizace a vybudování nových součástí a prvků dopravně-komunikační infrastruktury v Ostravě. Mezi těmito prvky jsou například dynamický dispečink MHD, dopravně řídicí a informační centrum, inteligentní zastávky a další komponenty, které budou vzájemně propojeny a budou spolupracovat tak, aby na základě sběru a vyhodnocení dat poskytl tento systém lepší plánování hromadné dopravy. Inteligentní zastávky, které budou realizovány ve dvaceti nejvytíženějších dopravních uzlech, jako jsou například Svinovské nebo Frýdlantské mosty, umožní cestujícím v reálném čase získat informace o aktuálních příjezdech a odjezdech linek MHD na přehledném LCD displeji. Další součástí projektu je zajištění přenosů dat mezi subsystémy projektu, tzv. telemetrie pro přenos dat mezi dynamickým dispečinkem, palubními počítači ve vozech MHD a inteligentními zastávkami.
 

Dopravně řídící a informační centrum bude sloužit řízení světelných křižovatek s preferencí MHD při zachování plynulosti dopravy ve městě. Sběr a vyhodnocení všech dat bude mít na starosti Centrální server – centrální mozek systému. Výhled pro dokončení druhé části projektu je stanoven na polovinu roku 2013.
 

Pro tento projekt město Ostrava podalo žádost o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Celkové rozpočtové náklady projektu činí 256 881,6 tis. Kč s DPH. V případě získání požadované dotace 218 300 tis. Kč bude projekt spolufinancován z rozpočtu SMO v předpokládané výši 38 581,6 tis. Kč. „Projekt by měl po svém dokončení zatraktivnit cestování městskou hromadnou dopravou, získat pro ni zpátky více cestujících. Měl by pomoci ekologizovat dopravu ve městě zvýšením její plynulosti, ale také zlepšit informovanost řidičů individuální přepravy,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Aleš Boháč. (vk)


Strana 2

S dálnicí nepomohou

Primátor Ostravy Petr Kajnar již poněkolikáté oslovil ministerstvo dopravy kvůli pomoci s řešením stavu životního prostředí ve městě. Cílem bylo získat výjimku, která by umožnila provoz po městském úseku dálnice D1 bez dálničních známek. Minimálně třetinovým zdrojem znečištění ovzduší je ve městě právě doprava. Do ulic se navíc po zpoplatnění městského úseku dálnice D1 vrátilo mnoho vozidel. Ministerstvo dopravy ale stále trvá na svém. Podobné výjimky v jiných částech republiky (D1 Brno, D5 Beroun a R10 Mladá Boleslav) jsou od začátku roku 2011 zrušeny.

Ministerstvo v odpovědi na dopis primátora Kajnara dále připomenulo, že je možné využít i stávajícího zákona o ochraně ovzduší a umožnit v době smogu (regulace) provoz po časti dálnice D1 bezplatně. To ale podle náměstka primátora pro dopravu Aleše Boháče neřeší aktuální stav. Užívání dálnice bez poplatků může být při využití dálnice jako objízdné trasy, kdy je nejbližší úsek silnice v havarijním stavu nebo rekonstrukci. Další možností je v době regulace mobilních zdrojů znečištění třeba při smogové situaci. Město Ostrava má pouze omezené pravomoci. V tomto směru musí konat hlavně vláda. (r)

 Nad 70 let zdarma

„Cestování sedmdesátiletých a starších občanů v městské hromadné dopravě zdarma má v Ostravě dlouholetou tradici,“ komentoval náměstek primátora pro dopravu Aleš Boháč rozhodnutí rady města schválit návrh smlouvy mezi městem a Dopravním podnikem o úhradě jízdného za osoby od 70 let věku. Tito cestující mají v tarifních zónách 1, 2, 3, 4 na území Ostravy nárok na bezplatnou přepravu. Přepravní kontrole se prokazují osobním dokladem. Ostrava má ve svém rozpočtu na rok 2011 pro tento účel vyčleněny finance ve výši 1 730 tis. Kč. Částka je vypočtena jako násobek ceny roční dlouhodobé jízdenky pro seniory a počtu osob, které budou MHD využívat, stanoveného odborným odhadem. (vi)

Lékaři vzali výpovědi zpět

Tak jako většina lékařů v celé České republice, kteří se zúčastnili protestní akce Děkujeme, odcházíme, také v Městské nemocnici Ostrava brali lékaři své výpovědi zpět. „Ke dni 22. února stáhlo své výpovědi a do pracovního poměru se vrátilo 92 lékařů z 96, kteří se v tomto zařízení k protestu připojili. Od 1. března je tedy zdravotní akutní i ambulantní péče v Městské nemocnici Ostrava zachována v původním rozsahu, bez nutnosti použití krizového scénáře,“ sdělila náměstkyně primátora pro kulturu a zdravotnictví Simona Piperková.

Jak dodala, krizový scénář může být realizován v případě nutnosti a po dohodě s vedením Moravskoslezského kraje pouze formou určité koordinace a nezbytné personální výpomoci krajským zdravotnickým zařízením s tím, že nezpůsobí žádné omezení rozsahu zdravotní péče, poskytované v příspěvkové organizaci Městská nemocnice Ostrava. V krajských nemocnicích Moravskoslezského kraje se k protestní akci přihlásilo celkem 469 lékařů. K 23. únoru stáhlo své výpovědi 446 lékařů. (vk)

Peníze od státu na úklid silnic

Náměstek primátora pro dopravu Aleš Boháč požádal o finanční prostředky ze zdrojů státu na častější čištění silnic v Ostravě. Dopis poslal generálnímu řediteli Ředitelství silnic a dálnic Jiřímu Švorcovi a Radě Moravskoslezského kraje. Odstraňování sekundárního prachu z ulic významně pomáhá v boji o lepší ovzduší v krajském městě. Proto se Ostrava doposud finančně podílela i na čištění komunikací, které jí nepatří a jsou ve správě kraje a státu. V letech 2008 a 2009 na to bylo vyčleněno 8, resp. 6 milionů korun. Město teď žádá o trvalé vyhrazení státních finančních prostředků a zároveň novelizaci prováděcí vyhlášky o pozemních komunikacích, týkající se četnosti čištění pozemních komunikací. V majetku města je celkem 138,6 km komunikací, 143,6 km má Správa silnic MSK. Necelých 18 km dálnice a 49 km silnic prvních tříd v Ostravě pak spravuje Ředitelství silnic a dálnic. (av)

Nový ředitel DP Ostrava

Vítězem výběrového řízení na pozici ředitele Dopravního podniku Ostrava se rozhodnutím sedmičlenné hodnotící komise stal Roman Kadlučka, do funkce nastoupí 15. března. Nový šéf DPO vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině, od roku 2001 působil ve vrcholových managementech několika společností. V dopravě má praxi od roku 2004. (r)

Smog v ulicích

Zhoršené rozptylové podmínky na Ostravsku přinutily Český hydrometeorologický ústav vyhlásit v únoru dvakrát signál smogové regulace. V souvislosti s tím byla v ostravské MHD zavedena Akce SMOG!!!, mimořádná přeprava cestujících v zónách 1 až 4. Poprvé trvala od 17. do 20. 2., podruhé začala 24. 2. a do uzávěrky OR (2. 3.) nebyla ukončena. Město na ni dopravcům přispívá ze svého rozpočtu denně částkou do 1,2 mil. Kč. (liv)


Strana 3


 Sčítání lidu nám klepe na dveře


Sčítací komisaři začali od 26. 2. roznášet do poštovních schránek informační letáky spolu s návrhem termínu, kdy do domácnosti přinesou sčítací formuláře Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Občané se tak dovědí jméno komisaře, číslo jeho průkazu a termín, kdy do domácnosti přijde. Čas návštěvy bude nejčastěji v pracovní den v podvečer nebo o víkendu. Letáček ve schránce musíte mít nejpozději 6. března.
 

Roznos formulářů

Komisaři navštíví od 7. do 25. 3. každou domácnost. Předají zde dotazníky pro všechny osoby, které tam žijí. Včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou v době rozhodného okamžiku sčítání (půlnoc z 25. na 26. 3. 2011) v domácnosti třeba přechodně. Komisař přinese tři formuláře s vysvětlivkami: Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti dostane svůj vlastní), žlutý bytový list (domácnost dostane jeden), oranžový domovní list (dostanou pouze majitelé nebo správci domů). Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy domácnosti. Formuláře komisaři předají osobně proti podpisu. Pokud vás komisař zastihne v místě trvalého bydliště, bude na formuláři dopředu předtištěno vaše jméno a příjmení. Pokud vám budou formuláře předávat na jiné adrese, vyplní komisař údaje v hlavičce ručně do prázdného formuláře.
Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem budete chtít vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne vám tři základní možnosti: 1. on-line vyplnění a odeslání na internetu, 2. osobní odevzdání komisaři, 3. odeslání poštou do P. O. Boxu ČSÚ (komisař předá předtištěnou obálku formátu, poštovné domácnost neplatí). Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc s vyplněním, vždy mu vyjde vstříc a pomůže.

Jak komisaře poznám?

Komisař se při roznosu formulářů prokáže průkazem sčítacího komisaře, který bude předkládat při návštěvě v domácnosti společně s občanským průkazem. Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku s velkým žlutým logem České pošty. Občan může požádat o ná¬vštěvu sčítacího komisaře v termínu, kdy s ním bude v bytě další osoba. Občan není povinen vpustit sčítacího komisaře do svého bytu či domu.

Když se termín nehodí

Pokud vás komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí do schránky oznámení o termínu doručení formulářů a termín, kdy se dostaví podruhé. Pokud by ani druhý termín nevyhovoval, můžete zavolat na bezplatnou linku 800 87 97 02 a domluvit si jiný čas návštěvy. Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve schránce oznámení o náhradním termínu doručení sčítacích formulářů s informací, že si můžete formuláře vyzvednout na tzv. sběrném místě do 14. dubna. V praxi bude sběrným místem jedna z větších pošt ve vašem regionu, pracoviště ČSÚ nebo obecní úřad (úřad městského obvodu).

Rozhodný okamžik

Půlnoc z 25. na 26. března je rozhodným okamžikem Sčítání lidu, domů a bytů 2011 . Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v rozhodný okamžik. Pokud se dítě narodilo dvě hodiny po půlnoci, ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se narodilo hodinu před půlnocí, je třeba jej do sčítání uvést. Ať zvolíte vyplnění formuláře on-line, předáte ho komisaři osobně nebo odešlete v obálce, musíte tak učinit do 14. dubna 2011.

Vyplnění on-line

Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře on-line na internetu, potřebujete papírové formuláře, které vám přinesl komisař. Na nich najdete vpravo dole u čárového kódu dva unikátní kódy (jeden čistě číselný a jeden, který kombinuje čísla a písmena). Těmi se na www.scitani.cz přihlásíte, otevře se vám váš formulář a můžete vyplňovat. V závěru kliknete na tlačítko odeslat. Obdržíte automatické potvrzení o tom, že formuláře byly doručeny. Pro co nejvyšší bezpečnost je pro on-line vyplnění potřeba Adobe Acrobat verze 9.0 a vyšší. Pokud máte na svém počítači nižší verzi, bude na stránkách, kde se formuláře vyplňují, odkaz na bezplatné stažení vyšší verze. Bezplatný přístup k veřejnému internetovému připojení bude podle místních podmínek zajišťovat rovněž obecní úřad (úřad městského obvodu).

Osobní odevzdání

Při domluvě na osobním odevzdání formulářů přijde komisař v domluvený čas formuláře vyzvednout. Může vám pomoci s vyplněním, pokud o tuto pomoc požádáte. Pokud vás doma nezastihne, najdete ve schránce oznámení o termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů s návrhem, kdy se komisař pro formuláře zastaví. Na oznámení bude číslo na bezplatnou linku 800 87 97 02, kde je možné termín druhé ná¬vštěvy změnit podle vás. Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, najdete ve schránce obálku s adresou P. O. Boxu a oznámením o tom, jak a kam formuláře odeslat.

Bezplatná infolinka

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v ČR proběhne podle zákona č. 296/2009 Sb. a je pro každého občana povinné. Veškeré informace o sčítání lidu se dozvíte na bezplatné telefonní lince 800 87 97 02 (denně od 8 do 22 hod. do 20. dubna 2011). E-mail: info@scitani.cz webové stránky www.scitani.cz. (r)


Sčítání a úkoly obvodů města

Úkoly, uložené zákonem o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 obecním úřadům, budou na území města Ostravy vykonávat jednotlivé úřady městských obvodů (ÚMOb). Občany budou informovat především prostřednictvím úředních desek, na nichž bude nejpozději do 11. 3. 2011 zveřejněno vymezení sčítacích obvodů, jména sčítacích komisařů, čísla jejich služebních průkazů a telefonní čísla komisařů.

ÚMOb se budou podílet rovněž na tzv. dodatečném sečtení, ke kterému dojde v případě, kdy se ani do 10 kalendářních dnů po sčítání nepodaří sčítacímu komisaři formulář doručit. V takovém případě je povinností povinné osoby, kterou je zletilá fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, vyzvednout si sčítací formuláře nejpozději do 20 kalendářních dnů, tj. do 14. 4. 2011, na kterémkoliv pracovišti Českého statistického úřadu, sběrném místě České pošty či na kterémkoliv obecním úřadě (ÚMOb).

ÚMOb budou v závislosti na místních podmínkách zajišťovat občanům bezplatný přístup k veřejnému internetovému připojení. V případě, že ÚMOb bude s ohledem na místní podmínky zajišťovat veřejné internetové připojení, zveřejní na úřední desce adresu a provozní dobu místa, kde bude připojení k dispozici.

Radek Drong, oddělení civilněsprávní MMO

Foto: Vzor průkazu sčítacího komisaře


Strana 4

střípky

DŮL MICHAL ATRAKTIVNĚJŠÍ.

V areálu Dolu Michal v Ostravě-Michálkovicích vzniklo nové informační centrum a restaurace. Důl Michal bude teprve jako druhý v ČR (po pivovaru Pilsner Urquell) patřit do sítě Evropské cesty industriálního dědictví, která zahrnuje nejdůležitější průmyslové památky Evropy. Rekonstrukce nových prostor Dolu Michal stála kolem 560 tisíc eur, z větší části pocházejí z finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska. Přítomný norský velvyslanec Jens Eikaas zdůraznil, že v příštích pěti letech přispěje Norsko Česku 3,3 miliardy korun na další projekty v oblasti dětské péče, zdravotnictví a životního prostředí. (o)

JSME VIDĚT.

Reflexní vesty a terčíky STOP předali v pondělí 14. února dětem z Mateřské školy na Hornické ulici v Moravské Ostravě náměstek primátora pro dopravu Aleš Boháč, místostarostové obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petra Bernfeldová a Dalibor Mouka. Sady s reflexním vybavením dostanou mateřské školy v rámci kampaně „Jsme vidět“ realizované Ministerstvem dopravy České republiky, oddělením BESIP. Jedna sada obsahuje třicet kusů dětských reflexních vest, tři univerzální vesty pro učitelky a tři zastavovací terčíky STOP pro bezpečný přechod dětí a jejich doprovodu. (vi)

SEŠLI SE, ABY POMOHLI.

U příležitosti 20 let Charity Ostrava se 16. února konal benefiční koncert, na kterém vystoupili Věra Špinarová a kapela Buty. Výtěžek ze vstupného bude využit na rekonstrukci Charitního domu sv. Benedikta Labre ve Vítkovicích. Ve zmíněném zařízení charita provozuje nízkoprahové denní centrum pro ženy i muže bez domova a také zimní noclehárnu v době silných mrazů, která vznikla díky dotační podpoře města. Nestátní nezisková organizace Charita Ostrava provozuje 12 charitních domů, kde poskytuje celkem 23 různých sociálních služeb lidem, kteří se ocitnou v obtížných životních situacích. (o)

LÁKALI JSME TURISTY.

Sedmý ročník seminářů pro odborníky v cestovním ruchu „Poznejte regiony České republiky“ se koncem února uskutečnil v Národním domě na pražských Vinohradech. Cílem seminářů je seznámit přítomné s nabídkou turistických regionů a oblastí Česka před novou sezonou s důrazem na změny, ke kterým došlo oproti roku předcházejícímu. Ostrava ve své prezentaci představila novou přístavbu Divadla loutek, ze zoologické zahrady pak nové expozice i řadu rekonstruovaných. Upoutalo i představení nové expozice Dolu Michal „Uhlí-pára-elektřina“ a další novinky. Pro návštěvníky seminářů připravili pracovníci odboru ekonomického rozvoje, oddělení marketingu, CD s kompletním přehledem informací. (o)


O tržnice není zájem?

Farmářské trhy hýbou obcemi, hledají se místa, kde je pořádat. Rádoby honosný a zemitý název „farmářské“ má lákat, není to však nic jiného, než trhy, jaké mělo téměř každé město za bývalého režimu. Konkrétně v Ostravě na Kostelním náměstí u kostela sv. Václava fungovala jednoduchá tržnice s řadou pevných zastřešených kójí léta. Jezdilo tam nakupovat celé město, ovoce a zeleniny plné pulty. Od zahrádkářů i větších pěstitelů, mezi nimiž kralovali Bulhaři, kteří jsou svým umem v pěstování zeleniny proslulí a měli pole a zahrady na mnoha místech Ostravy.

Jen zhruba 200 metrů dále nechalo město před léty postavit novou zastřešenou tržnici, s tekoucí vodou a splňující požadavky hygieny. Ta však, až na pár polských pěstitelů květin, kteří tu na jaře nabízejí pestrý výběr truhlíkových kytek i stromků, a pár zahrádkářů s kytkami a petrželkou, zeje prázdnotou, proměnila se v parkoviště. Proč? Není prý zájem.

„Vznikla mnohá ,divoká´ prodejní místa pro stánky na soukromých pozemcích v centru Ostravy, kde se žádné hygienické předpisy nedodržují, tak jsou prodejci tam a v tržnici téměř nikdo. Pro zimní období jsme dokonce uvolnili část pavilonu C vedle tržnice, kde lze prodávat, ale zájem je minimální,“ říká Karel Burda, ředitel společnosti Ostravské výstavy, pod kterou tržnice v současné době spadá. „Lidé se mohu podívat na naše webové stránky (www.cerna-louka.cz>výstaviště Černá louka>Tržnice), kde jsou uvedeny ceny za stánek. V současné době nabízíme dokonce 50procentní slevu každému, kdo prokáže, že prodává své vlastní produkty…“ pokračuje. V tom je totiž onen skrytý kámen úrazu všech farmářských trhů – mnoho tzv. ,obchodníků´ jednoduše nakoupí levnější zboží v supermarketu nebo v blízkém Polsku a za značně větší ceny je nabízejí na farmářských trzích. Na těch by však skutečně mělo jít o domácí a vlastní produkty, chemizovanou zeleninu z obřích fóliovníků ze zahraničí si může v hypermarketu pořídit každý, ale poptávka je po kvalitním, domácím zboží. Z toho je patrné, že těch opravdových producentů kvalitního domácího zboží a výpěstků u nás asi zase tak moc není.
Škoda, podobné trhy na západ od nás jsou samozřejmostí na náměstích v každém městě či městečku. Dostanete opravdu čerstvé pečivo, ráno trhané jahody, saláty, kedlubny, květiny… to vše na třeba vlastním dovezeném pultu. A po poledni je náměstí zcela čisté, po prodeji ani stopa. Pořád se máme co učit. (ok)


Skončil projekt Vzdělávejte se!

úřad práce

Podstatou projektu bylo snížit dopad hospodářské krize na zaměstnavatele, kteří museli omezit výrobu nebo poskytování služeb a pro své zaměstnance často neměli práci na plný úvazek. První etapa projektu byla zahájena 23. března 2009 a ukončena v závěru června téhož roku. Na ni navázala druhá fáze, jejíž aktivity trvaly až do konce minulého roku. V Ostravě se do projektu „Vzdělávejte se!“ zapojilo téměř 10 900 zaměstnanců. „Díky projektu nemusely firmy propouštět své zaměstnance, ale mohly získat finanční příspěvky na zabezpečení vzdělávacích kurzů. Zaměstnanci si zdokonalili odborné znalosti, dovednosti a kompetence,“ uvádí ředitelka Úřadu práce v Ostravě Yvona Jungová. Zaměstnavatelům byly kromě úhrady nákladů vzdělávání poskytovány také příspěvky na mzdy účastníků školení, případně cestovné.

Vzhledem k tomu, že první fáze projektu trvala pouze 3 měsíce, druhá fáze byla co do počtu pořádaných kurzů i zapojených zaměstnanců výrazně úspěšnější. Zapojilo se do ní 8 094 zaměstnanců, kteří se účastnili 1 387 kurzů. Z hlediska obsahového zaměření vzdělávacích kurzů jich ve druhé fázi byla třetina odborných pro technickohospodářské a administrativní pracovníky a pro dělnické profese. Další pětina kurzů byla zaměřena k výcviku „měkkých“ dovedností. Ke zdokonalení práce s počítačem sloužilo 15 % kurzů, a to nejen na základní počítačovou gramotnost, ale i speciální kurzy. Nejmenší skupinu kurzů tvořilo jazykové vzdělávání, a to v necelých 10 % případů. Pětinu všech účastníků vzdělávacích kurzů projektu „Vzdělávejte se!“ tvořili zaměstnanci společnosti ArcelorMittal Ostrava. Projekt „Vzdělávejte se!“ byl financován ze státního rozpočtu a z Evropského sociálního fondu v první fázi z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, ve druhé pak z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. (mk)


Strana 5

 Krok za krokem po pracovištích Magistrátu města Ostravy: oddělení daní a cen, odboru financí a rozpočtu

Město může dluhy občanů vymáhat exekučně, řízení se zrychluje

představujeme

Obecně závazná vyhláška města Ostravy zavedla 1. ledna 2002 poplatek za komunální odpad. Ten není platbou za poskytnutou službu, jde o povinnou platbu, kterou platí každý občan s trvalým pobytem na území města. Všechny osoby platí stejnou částku bez ohledu na bydlení v paneláku, rodinném domě nebo jinak. Poplatková povinnost každého občana zaniká ukončením trvalého pobytu v Ostravě. Výše poplatku vychází z celkových nákladů na svoz odpadu za předchozí rok přepočtených na jednoho obyvatele. Již několik let město ze svých zdrojů doplácí na likvidaci komunálního odpadu, poplatek vybíraný od občanů je ve stávající výši nedostatečný. Zeptali jsme se vedoucí oddělení daní a cen odboru financí a rozpočtu magistrátu Jiřiny Szabóové:

z  Co všechno musí poplatník splnit?

„Výše poplatku představuje 498 Kč na osobu a kalendářní rok, včetně dětí. Platí se bez výzvy a bez vydání platebního výměru jednorázově nejpozději do 30. června běžného kalendářního roku a lze jej hradit složenkou, převodem z účtu, prostřednictvím SIPO či na pokladně magistrátu platební kartou či v hotovosti. Pro informaci uvádím bankovní spojení – 30015-1649297309/0800, pro správné přiřazení platby je nutné uvést variabilní symbol, který získáte u správce poplatku, což je Magistrát města Ostravy na oddělení daní a cen.“

z  Ne všichni musejí poplatky hradit, kdo je osvobozen?

„Od poplatku je osvobozen občan přijatý do zařízení sociálních služeb (platí pouze pro domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory), hospice, ale také dítě přijaté do dětského domova. Dále poplatek nehradí občan po dobu pobytu ve věznici, pobývající a zároveň platící poplatek v jiné obci (netýká se poplatku za vlastnictví staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci v dané obci), umístěný ve středisku výchovné péče – diagnostickém ústavu, pobývající a zároveň platící tento poplatek na ubytovně, zdržující se mimo území České republiky. Neplatí ani člověk umístěný v psychiatrické léčebně, a to za podmínky, že výše uvedené důvody pro nárok na osvobození trvají nepřetržitě alespoň 12 měsíců po sobě jdoucích, a dále poplatník s trvalým pobytem v sídle ohlašovny, a to po dobu nahlášení na adrese ohlašovny, a poplatník, který má na území města Ostravy ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Člověk však musí aktuálními doklady být schopen prokázat, že je od poplatku osvobozen. Doklady je povinen předložit nejpozději do 31. března roku následujícího po roce, ve kterém vznikl nárok na osvobození. Nepomine-li důvod pro osvobození, poplatník je povinen aktuální doklady předkládat opakovaně každý rok.“

z  Platební morálka lidí se díky ekonomické krizi zhoršila, minule jsme uvedli, že od roku 2002 celková dlužná částka za komunální odpad představuje téměř 107 milionů korun. Jak to lze vymáhat?

„Letos přicházejí legislativní změny v oblasti právní úpravy místního poplatku za komunální odpad, a to změny zásadní. Případné exekuční řízení se zrychluje, po marném uplynutí náhradní lhůty stanovené v platebním výměru správce poplatku (město) bez dalšího přistoupí k daňové exekuci. Minimální výše exekučních nákladů správce daně vzrostla 2,5násobně, vratný přeplatek nižší než 100 Kč se nevrací. Žádost o prominutí už není možné realizovat pro místní poplatky, správce daně už nemá pravomoc daň nebo její příslušenství prominout, v platné obecně závazné vyhlášce je rozšířen okruh poplatníků osvobozených od poplatku.
Pro zabezpečení úhrady místního poplatku využíváme i služeb městského exekutora. Město se v letošním roce bude intenzivně věnovat vymáhání nedoplatků, a to především daňovou exekucí, prostřednictvím soudu či soudního exekutora, kdy náklady exekuce celkovou částku mnohonásobně překročí. Upozorňujeme proto všechny občany, aby si urychleně vyrovnali svou doposud nesplněnou povinnost poplatek uhradit. Informace o výši případného dluhu získají zdarma na některém z níže uvedených kontaktů.“ (ok)

Foto: Nakládání s odpady se stále zdokonaluje. Netřídíme už jen papír, sklo, domovní odpad, zelený odpad… V ulicích Ostravy se objevil i tento výrazně červený kontejner na drobná elektrozařízení. Televizory a velké elektrospotřebiče však patří do sběrného dvora.


Magistrát města Ostravy
Oddělení daní a cen
odboru financí a rozpočtu
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava
3. patro
kanceláře č. 358–363
E-mail:
komunalniodpad@ostrava.cz
tel.: 844 12 13 14


Regenerace bytových domů

Na výstavišti Černá louka se 17. února konal 13. ročník konference Regenerace bytových domů – Dynamika proměn bydlení. Jedním ze spolupořadatelů je město Ostrava. Účastníky přivítal náměstek primátora Jiří Srba, hovořilo se o změnách v dotačních titulech bydlení, aktuální situaci ve stavebnictví či problematice projektové dokumentace pro regeneraci panelových domů. Přednášky se týkaly bytové politiky SMO, vývoje cen nájemného, zkušeností z privatizace bytového fondu, sociálních dávek na bydlení, památkové péče ve vztahu k bydlení, přístupu RPG k sociálnímu bydlení aj. (ks)

Kampaň Lokální topeniště

Odbor životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje organizuje v těchto měsících informační kampaň k problematice lokálních topenišť. Cílem kampaně je dát občanům podnět k zamyšlení nad nezodpovědným přístupem některých lidí k lokálnímu vytápění, které ničí životní prostředí, znečišťuje ovzduší, ničí zdraví jejich i jejich dětí. Kampaň upozorňuje občany například na to, jak mohou osobně ovlivnit ovzduší ve svém bydlišti a v okolí nebo varuje před spalováním komunálního odpadu v domácích topeništích. Další informace jsou uvedeny na webových stránkách Moravskoslezského kraje pod odkazem na www.lokalni-topeniste.cz. (vk)


Strana 6

Ocenění nejlepších policistů za rok 2010

Nejlepší policisté a zaměstnanci Městského ředitelství Policie ČR Ostrava byli oceněni za dobrou práci v polovině února. Celkem bylo nominováno 28 policistů (z toho 2 ženy) a 11 občanských zaměstnankyň, všichni navržení převzali certifikáty.

Ocenění bylo uděleno 13 osobám. Titul „Občanský zaměstnanec“ získaly tři administrativní pracovnice, dvě z nich z oddělení obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování, třetí – Lenka Slaná. Cenu převzali rovněž tři policisté, z toho dva komisaři a jeden vrchní inspektor, pracují na oddělení obecné kriminality MŘ PČR. U pořádkové služby byla kromě dvou mužů oceněna také Šárka Kunovská z obvodního oddělení v Přívoze.
Komisař 5. oddělení obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování MŘ PČR Radim Zemlák obdržel ocenění v kategorii Čin roku za pohotovou záchranu mladého člověka. Objevem roku 2010 se stal Kamil Fromelius, vrchní inspektor z obvodního oddělení policie Ostrava-Poruba 2. Dva pracovníci byli nominováni do celorepublikové soutěže Policejního prezídia – občanská zaměstnankyně Martina Traplová a komisař Tomáš Tkáč z oddělení hospodářské kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Městského ředitelství policie Ostrava. (p)

Foto: Ocenění policisté (zleva) Marek Boháč – Velká Polom, Vítězslav Glac – Poruba 1, Pavel Chylík – Mariánské Hory, Viktor Kašlík – Slezská Ostrava. Foto: Lukáš Kabo


Přihlaste svého miláčka do Kuzmy!

Už třetím rokem připravují ostravští policisté kurz zodpovědného majitele psa Kuzma. Je určen zejména pro ty pejsky, kteří na povely nereagují nebo jsou dokonce neovladatelní. Právě v kurzu se jejich páníčkové učí, jak porozumět psí duši, jak je postupně poslušnosti naučit, aby byli ohleduplní ke svému okolí a předcházeli konfliktům – psi i jejich majitelé.

Náplní kurzu je proto teoretická příprava v oblastech základy etologie a psychologie psa ve vztahu k životu s člověkem, využití motivace při zvládnutí psa, pes a paragrafy, práce policejních kynologů, základy první pomoci u psů, ale i praktický výcvik – zejména nácvik ovladatelnosti psa za všech situací. Absolventi už dokonce založili internetový klub www.kuzma.wbs.cz.

Další kurz Kuzma se uskuteční ve sportovním areálu v Hulvákách ve dvou termínech – od 19. dubna do 28. června (zahájení 16. dubna), na podzim pak od 6. září do 25. října vždy jednou týdně od 16 do 17.30 hodin pro kurz v dubnu, zářijový od 15.30 do 17 hodin. Přihlásit se mohou všichni ve věku 12-18 let (majitelé psů), kurz je zdarma. Informace na pvisova@mvcr.cz nebo tel. 974 725 239 (organizační záležitosti) a 974 725 294 (kynologická tematika), ale také na www.policie.cz. Vyplněnou přihlášku je nutné zaslat do 25. března 2011 na adresu: Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, Městské ředitelství Ostrava, 30. dubna 24, 721 29 Ostrava. (p)


 Senior linka už pomohla mnoha důchodcům

Před rokem zahájila Městská policie Ostrava instalace prvních nouzových tlačítek v bytech seniorů a zdravotně či tělesně handicapovaných osob v rámci projektu Senior linka. Celkem 173 zařízení bylo postupně instalováno v bytech zájemců, kteří splnili dané podmínky – věk, zdravotní či tělesnou indispozici, osamělost. Zájem ze strany veřejnosti předčil očekávání, všechny zájemce uspokojit nelze. Dočasně je příjem dalších žádostí pozastavený, vše záleží na možnostech financování.

V průběhu roku fungování Senior linky vyjížděli strážníci 159krát k bytům, v nichž došlo k aktivaci nouzového tlačítka. Z toho se ve 29 případech jednalo o zdravotní komplikace, ve 13 případech o podezření na podvodníky, kteří se snažili dostat do bytu. Ve 2 případech bohužel strážníci už pomoci nemohli, pomoc přišla pozdě. Je pochopitelné, že značná část aktivací nouzových tlačítek nastane omylem, u starších lidí se není co divit. Raději však několik planých výjezdů než i jen jeden zanedbaný.

Senioři jsou značně důvěřiví, mají pomalejší reakce, často jsou nemocní a většinou už nejsou schopni se bránit. Řada z nich žije osamoceně, těm především nouzová tlačítka určitě patří a pomohou. Ne všichni žijí v domech s pečovatelskou službou, v domově důchodců nebo ve společné domácnosti s dalšími členy rodiny, kteří mohou v případě potřeby pomoci. Operátoři tísňových linek přijímají ročně desítky oznámení od občanů, kteří mají obavy o zdraví svých sousedů či příbuzných, kterých se nemohou dovolat. V řadě případů se nakonec prokáže, že došlo k pouhému nedorozumění, avšak naopak často to končí převozem osaměle žijící osoby do nemocnice. Záměrem projektu Senior linka je minimalizovat četnost těchto případů a umožnit osaměle žijícím seniorům a zdravotně handicapovaným lidem přivolat si pomoc, dostanou-li se do situace, kdy budou ohroženi na zdraví či životě a budou odkázáni pouze sami na sebe nebo se do bytu pokouší dostat podezřelá osoba.
Aktivní signál konkrétně registrovaného nouzového tlačítka je zaznamenán na pracovišti městské policie pro příjem tísňových volání. Operátor pak na místo ihned vysílá nejbližší hlídku městské policie, popř. další složku integrovaného záchranného systému (hasiče, Policii ČR, rychlou záchrannou službu). (vz)


stalo se

VYBIL SE NA ZASTÁVCE.

Mladý muž se pokoušel nastoupit do tramvaje na konečné, řidič jej z tramvaje vykázal a vysvětlil, že může nastoupit až v opačném směru, kdy tramvaj objede smyčku. Viděla to také hlídka přítomných strážníků, ale když odcházeli, slyšeli, jak někdo kope do skleněných výplní zastávky. Mladý muž si na nich vybil zlost, poškozeny byly tři skleněné výplně. Pro podezření ze spáchání trestného činu byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která událost převzala k šetření.

NA HOSTY S NOŽEM.

V restauraci v Ostravě-Bělském lese 31letý muž bezdůvodně ohrožoval hosty s nožem v ruce, jednoho udeřil pěstí do obličeje. Přivolaní strážníci našli ozbrojeného muže před restaurací, kde slovně napadal skupinku dalších lidí, strážníci ho zpacifikovali a nůž mu odebrali. Zraněného hosta z restaurace odvezla sanitka. Zadrženého si převzali na místo přivolaní policisté.

V MRAZU A BOSÁ.

Operátor na tísňové lince přijal oznámení o mladé ženě v centru Ostravy. Strážníci našli 21letou ženu bez bot, v mrazu v lehkém oblečení, utekla prý od přítele, který ji zbil. Strážníci ji převezli na služebnu, kde počkala na svou matku, která si ji odvezla domů. Ženy získaly také informace, jak mohou situaci s domácím násilím řešit a kam se lze obrátit o pomoc.

KRADL NA ULICI.

Pozornost strážníků upoutal 32letý muž ukrytý v křoví v centru Ostravy, kde prohledával obsah tašky. Když spatřil strážníky, tašku odhodil a dal se na útěk. Dopadený se přiznal, že tašku s doklady, peněženkou a mobilem ukradl neznámé ženě. Strážníci dotyčného předali policistům, kteří už krádež měli nahlášenou.

Přijďte do kurzu!

Další kurz pro veřejnost pořádá Městská policie Ostrava v budově bývalého ředitelství na ulici Hlubinské 6 v Ostravě 23. března. Tématem bude „domácí násilí“ a kromě strážníků si občané mohou tentokrát popovídat i s pracovníky organizace Bílý kruh bezpečí. Během kurzu slouží i dětský koutek. Pro výuku sebeobrany je nutné vzít věci na převlečení a hygienu. Informace na tel. 599 414 165 nebo 950 739 407-8. (r)


Strana 7

 Bouráme při otáčení, pod vlivem alkoholu, ale i na přechodech, za volantem se nerespektujeme

Nehodovost se mírně snížila

Bilance nehodovosti za loňský rok není příznivá, i když o něco lepší než rok předchozí. Za rok 2010 šetřila Policie ČR na území města Ostravy 2 511 dopravních nehod, což je pokles o 302 nehody proti roku 2009. Při dopravních nehodách zahynulo 15 osob (+2), 47 (+15) osob bylo zraněných těžce a 556 (+56) lehce. Celková hmotná škoda představovala 127,38 mil. Kč (-12,37 mil. Kč). Pod vlivem alkoholu z toho bylo 134 (+10) řidičů.
V jednom případě úmrtí za volantem šlo pravděpodobně o sebevraždu, ve druhém se zřejmě jednalo o selhání životních funkcí při jízdě. Z 15 usmrcených osob bylo 6 chodců, ze kterých dva byli označeni jako viníci.

Kdy nejčastěji?

Výskyt nehod během dne kopíruje intenzitu dopravy. Nejvíce dopravních nehod 173 se stalo mezi 15. a 16. hodinou, tedy během odpolední dopravní špičky, podobné je to mezi 7. a 8. hodinou ranní, kdy během špičky došlo k 125 nehodám. Počet dopravních kolizí připadajících na jednotlivé dny je opět přímo úměrný intenzitě dopravy. Z tohoto pohledu se nejvíce nehod stalo v pátek, nejméně pak v neděli. Po přepočtu podle průměrné intenzity dopravy byla relativně nejméně nehodovým dnem středa. Z měsíců bylo s počtem 239 nehod nejhorší září následované lednem s 238 případy. Nejméně nehod bylo zaznamenáno v únoru – 185.

Roste agresivita

Za zaviněním dopravní nehody byli v 75 procentech řidiči motorových vozidel (1 912 DN), chodci včetně dětí nesou vinu v 2,11 procenta případů (53 DN) a cyklisté včetně dětí se podíleli na zavinění DN v 1,39 procenta (35 DN). Zbývajících 20,35 procenta (511 DN) má tzv. ostatní příčinu (zvěř, technická závada vozidla atd.) a nezjištění účastníci. Z pohledu viníků podle pohlaví a věku nejvíce dopravních nehod (701) zavinili muži ve věku 25 až 40 let.
Nejčastější příčinou nehody za rok 2010 bylo nesprávné otáčení a couvání u 376 kolizí (14,97 %) a vyhýbání bez dostatečné boční vůle u 344 nehod (13,70 %). Oproti roku 2009 nejvíce jako příčina na¬rostla bezohledná, agresivní jízda (z 38 na 101 DN), nejvýraznější pokles byl u nedodržení bezpečné vzdálenosti (z 314 na 172 DN).

Kolize na parkovištích

V souvislosti s nejčastější příčinou se nejvíce dopravních nehod (14,5 %) stalo na parkovištích a dále na přechodech pro chodce (11,7%). Křižovatka ulic Výškovická a Čujkovova v Zábřehu je nejčastějším místem kolizí, jen loni tam řidiči zavinili 10 nehod. Oproti roku 2009 se počet nehod nejvíce zvýšil na křižovatkách Plzeňská x Čujkovova a Polanecká x rampa k mimoúrovňovému křížení D1 x Rudná, shodně z 1 na 4 nehody. Zmíněné křížení je podle propočtů (intenzita dopravy vzhledem k času aj.) nejnehodovější křižovatkou, konkrétně napojení rampy z D1 ve směru od Brna na okružní křižovatku s následným krátkým průpletovým úsekem k sjezdu z okružní křižovatky na ul. Rudnou ve směru do Vítkovic.

Kritické úseky

Na ulici Výškovické v úseku mezi ulicemi Čujkovova a Svornosti se loni událo 16 nehod, je to nejkritičtější úsek. Největší meziroční nárůst ze 2 na 10 nehod na konkrétním úseku vykazuje východní rampa z ulice Dr. Martínka na ulici Místeckou ve směru do centra Ostravy. Po přihlédnutí k intenzitě dopravy a délce úseku je nejnehodovějším úsekem ulice 1. máje v rozmezí ulic 28. října a Zelená.

Také loňský rok potvrdil, že nárůst počtu dopravních nehod je vždy v úsecích se stavební činností, např. stavební práce na ul. Rudné ve Vítkovicích v létě (meziroční nárůst počtu z 6 na 13 nehod). Naopak velmi pozitivně se projevuje přestavba rozsáhlých průsečných křižovatek na kruhové objezdy, jak k tomu došlo například na křižovatce ulic 17. listopadu x Průběžná (2008 – 15 DN, 2009 (přestavba) – 7 DN, 2010 – žádná DN).
Informace k aktuální nehodovosti v roce 2011 se objevují na stránkách Aktivu BESIP na facebooku.
Josef Laža

Foto: Zejména mladí řidiči existenci tramvají ve městě jaksi nevnímají. A takhle to končí… Ilustrační foto

Strategie dopravy je macešská k městu i regionu

Ministerstvo dopravy v lednu zveřejnilo „Strategii dopravy jako nevyhnutelnou součást rozvoje ČR do roku 2025“. Materiál mj. vypočítává, co lze na silnicích a železnicích vybudovat při omezeném objemu financí, který resort má a v příštích letech mít bude.

„Strategie“ navrhuje posunutí dokončení nebo oddálení zahájení silničních staveb ve městě a kraji. Dokončení rozpracované II. stavby I/56 Prodloužená Místecká v plném profilu se má odložit na rok 2014, se zprovozněním silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresu Opava, Ostrava se počítá v roce 2015, zahájení stavby I/11 Prodloužená Rudná se posouvá na rok 2013, její dokončení až na rok 2017 apod.

Moravskoslezský kraj už s koncepcí vyjádřil zásadní nesouhlas. Jaká je reakce vedení města? Na otázku odpovídá náměstek primátora pro dopravu Aleš Boháč: „Nejsme s koncepcí spokojeni. Vypočítává stavby, které se dají realizovat za peníze, které stát má. Problém je v tom, že je vlastně neušetřil, ale vloni neprostavěl. Do jednoho kraje prý nesmí plynout více peněz než do druhého. Nikde jsem ale neslyšel, kolik stojí a budou stát konzervace staveb, o kolik se prodraží jejich dokončení. Chápu, že musíme šetřit, ale kroky ministerstva mi připadají nekoncepční. Ministr dopravy Bárta nechce vnímat Ostravu, třetí největší město republiky, rozlohu regionu, hustotu dopravy, špatný stav životního prostředí, nezaměstnanost. Strategie dopravy zatím neprošla ani hospodářským výborem sněmovny. Mezi připomínkovými místy chyběla Ostrava, kraj dostal na reakci tři dny. Teď budou probíhat další schvalování. V koncepci se musí seřadit stavby podle priorit. “

A jak Aleš Boháč vidí situaci jednotlivých staveb?: „Na Prodloužené Místecké máme slib ŘSD letos dokončit silnici v omezeném profilu s napojením na Místeckou, bez návaznosti na Hornopolní a Českobratrskou. Městu chtějí stavební firmy vyjít vstříc, dokončit kompletní profil do roku 2012 a práce fakturovat později. Ministerstvo dopravy o tom ale nechce slyšet. V přípravné fázi Prodloužené Rudné přišla Ostrava jako jediné město v ČR s návrhem, že pro urychlení stavby vykoupí za 30–40 mil. korun pozemky. Záleží na dohodě s ŘSD a superkoncepci. Musíme mít záruky, že výkupy ze strany města pomohou urychlit stavbu a ministerstvo její financování neposune.“ (vi)


Strana 8

Výstavba nového městského fotbalového stadionu zůstává ve výhledu, chybějí však na něj peníze

Stadion ve Vítkovicích čeká rekonstrukce

Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích má už brzy podstoupit rekonstrukci. Město muselo v důsledku hospodářské krize dát před stavbou nového stadionu přednost modernizaci městského. Média o tom 16. února informovali na tiskové konferenci primátor Petr Kajnar, náměstci primátora Jiří Srba a Martin Štěpánek. Přítomní byli také zástupci FC Baník Ostrava a SSK Vítkovice.

V srpnu letošního roku má začít demolice oválu betonových ochozů s místy k stání, výstavba nových tribun a úprava okolního prostranství, která záleží na dohodě s majiteli přilehlých objektů. Nově rekonstruované hlediště stadionu, včetně hlavní tribuny, bude mít kapacitu 13 tisíc sedících diváků, předpokládané finanční náklady by měly dosáhnout 400 milionů korun. Termín dokončení se odhaduje na přelomu let 2013–2014.

V průběhu rekonstrukce bude stadion nadále v provozu, včetně konání atletických mítinků Zlatá tretra Ostrava i zápasů FC Baník v nejvyšší fotbalové soutěži Gambrinus lize. Jak z úst představitelů vedení města a Baníku na tiskovce také zaznělo, pro fotbalový klub, jeho fanoušky a Ostravu představuje stěhování na městský stadion nejoptimálnější řešení. V souvislosti s tvrdými podmínkami Českomoravského fotbalového svazu v rámci projektu Stadiony 2012 vyprší v příštím roce výjimka pro konání ligových zápasů na stadionu na Bazalech.
Výstavba nového fotbalového stadionu v Ostravě zůstává v dlouhodobějším výhledu. Město o ní stále jedná, hledá nejvýhodnější lokalitu z hlediska majetkových vztahů a dopravní dostupnosti. Kromě varianty ve Svinově se momentálně vyhodnocují některé nabídky soukromých investorů, např. na bývalé průmyslové plochy. Zvažují se způsoby financování, včetně státních dotací. město samotné bez externích zdrojů nemůže stavbu v hodnotě téměř 1,5 mld. korun v současné ekonomické sitauci realizovat. (vi)

Foto: Rekonstrukce se dotkne hlavně dnešních ochozů na stání Foto: archiv

Letiště se rozšiřuje

Na Letišti Leoše Janáčka Ostrava začaly vloni práce na rekonstrukci a rozšíření staré odbavovací plochy APN Central před terminálem. Její kapacita nevyhovovala potřebám odbavování pravidelných i charterových letů. Původně měla plocha zhruba 34 tisíc m2 a byla určena pro čtyři letadla. Jednotlivá stání se vzájemně ovlivňovala a snižovala kapacitu odbavení. V prvních dvou etapách realizace projektu došlo ke zmenšení travnatých ok, rozšíření zpěvněné plochy, instalaci světlotechniky aj. Práce na mošnovském letišti budou pokračovat letos v srpnu a září. Přinesou rošíření odbavovací plochy na 52 tisíc m2, což představuje sedm stání pro letadla. Náklady na projekt zařazený do Regionálního operačního programu Moravskoslezsko nepřekročí 152 mil. Kč, evropská dotace uhradí 118 milionů korun. (šv)


Strana 9

Do dceřiné společnosti Ekova Electric byly od začátku roku 2011 vyčleněny komerční aktivity DPO

Město k restrukturalizaci Dopravního podniku

Tisková konference k restrukturalizaci Dopravního podniku Ostrava (DPO), a. s., se konala 3. února v Radnici města Ostravy. Vystoupili na ní primátor Petr Kajnar, zástupci společností DPO, Ekova Electric a představitelé konsorcia poradců pro restrukturalizaci DPO.

DPO jako městská společnost musela vzhledem k legislativě EU oddělit komerční aktivity od provozování městské hromadné dopravy. Společnost Ekova Electric proto vznikla jako 100procentní dceřiná společnost DPO k 1. 1. 2011. Byla do ní vyčleněna těžká údržba, modernizace a výroba dopravních prostředků. Stabilita a rozvoj společnosti Ekova Electric vyvolává potřebu kapitálového nebo smluvního strategického partnerství, které by posílilo participaci firmy na výrobě finálních produktů.

Petr Kajnar předložil informace, které dokládají důvodnost a plnou transparentnost procesu restrukturalizace DPO, o jehož dalším směřování bylo vždy informováno a prokazatelně rozhodovalo zastupitelstvo města. Zdůraznil, že město vybíralo ze dvou možností. Mohlo výrobu zrušit. To by se ale projevilo např. v nárůstu potřeby dotace na provoz MHD z rozpočtu města až do objemu 40 mil. Kč ročně. Rozhodlo se proto výrobu zachovat. Primátor vyjádřil přesvědčení, že další průběh restrukturalizace DPO, včetně jednání s obchodními a strategickými partnery, prokáže správnost těchto rozhodnutí. Přinese i významné benefity pro DPO a Ostravu – zachování a rozšíření výrobního programu, zvýšení zaměstnanosti a příjem z prodeje majetkového podílu. Očekávané transformační náklady na restrukturalizaci DPO 23 771 tis. Kč jsou hrazeny z prostředků DPO.
Více informací najdete na internetové stránce www.ostrava.cz pod heslem Restrukturalizace Dopravního podniku Ostrava. (av)


 Postaví sídlo fakultě EI

Na začátku února rozhodlo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace na výstavbu nové budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Splnil se tak sen mnoha pedagogů, kteří v minulosti budovali na VŠB nové studijní obory, mezi nimiž byly po roce 1989 kromě FEI také fakulty stavební a bezpečnostního inženýrství.

Elektrotechnika a informatika patří k oborům, které se nejrychleji rozvíjejí. Zároveň v nich nové poznatky, výrobky, systémy a infrastruktura výroby velmi rychle zastarávají. Charakteristický pro FEI je velký počet zájemců o studium (dnes více než 3,5 tisíce studentů), a to jak v oborech elektronických, tak především v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Limitujícím faktorem rozvoje FEI se stal nedostatek prostor a jejich rozprostření do šestnácti objektů. Vedení VŠB-TU rozhodlo v roce 2006 o výstavbě nové budovy. S financemi ze státního rozpočtu, rozpočtu města a kraje proběhly výkupy pozemků, zpracování projektové dokumentace, povolení k zahájení stavby aj. Náklady na realizaci projektu představují částku 1 mld. 45 mil. Kč. Více než 743 milionů škola získá z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Zdroje EU tak pokryjí 85 procent nákladů na výstavbu.

Za tuto částku bude v areálu VŠB-TU v Porubě do konce roku 2012 postavena moderní, technologicky špičkově vybavená multifunkční budova, ve které nalezne zázemí pro výuku spojenou s výzkumem 3 300 studentů a 200 zaměstnanců Fakulty elektrotechniky a informatiky. Načasování výstavby nové budovy je v souladu s rozvojem nových regionálních výzkumných pracovišť a centra excelentního výzkumu, kde by řada absolventů nově vybavené fakulty měla najít uplatnění v pozicích vědců a výzkumných pracovníků. (tk)

I jazyky přes počítač

Nové multimediální učebny cizích jazyků slouží na Gymnáziu Hladnov od září 2010. Byly vybudovány z dotace Magistrátu města Ostravy v rámci projektu „Podpora výuky bilingvní a cizojazyčné výuky“. Pedagogové využívají k výuce interaktivní CD. Aniž si to uvědomují, jsou studenti nuceni po celou hodinu samostatně pracovat. Pedagog má pak možnost podstatně rychleji objevit chyby, kterých se jeho studenti dopouštějí, a věnovat se cíleně těm žákům, kteří to nejvíce potřebují. Na specializovaných internetových stránkách i v nabídce nejrůznějších nakladatelství najdeme širokou škálu zajímavých, moderních a interaktivních cvičení, která počítač sám zkontroluje, vyhodnotí, případně opraví. Kvalitní přístroje pak zajišťují čistotu zvuku i obrazu velkého množství nahrávek. Učitel může mít po takové hodině dobrý pocit z toho, že jeho žáci jsou motivovaní, mezipředmětové vztahy se rozvíjejí a výuka je kvalitnější. (mk)


Infrasauna ve školce

Mateřská škola na ulici J. Šoupala v Porubě má novou infrasaunu. Zařízení, které má přispět k posílení imunity dětí, zakoupil obvod za přibližně 70 tisíc korun. Od začátku února sauny pravidelně využívá až 250 dětí. Podzimní rekonstrukce a stavební úpravy umožnily otevřít v budově i novou třídu a rozšířit kapacitu školky o 26 míst. Celková rekonstrukce prostor školky včetně nákupu infrasauny přišla na 1,5 milionu korun. O místa ve školkách zájem roste, i rozšířená školka na ulici J. Šoupala byla kapacitně okamžitě naplněna. V současné době dochází do porubských mateřinek přes 2 000 dětí. (jk)

Nový ministr sází na desatero

Pouhé tři týdny po svém jmenování navštívil 7. února Ostravu ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Nejprve se na radnici setkal s primátorem Petrem Kajnarem, jeho náměstky Daliborem Madejem a Tomášem Petříkem. Hlavním tématem jednání byl nejtíživější problém životního prostředí v Ostravě, kvalita ovzduší.
Hovořilo se o největších průmyslových znečišťovatelích, o vlivu dopravy, lokálních topenišť, problematice jejich kontroly apod. Tomáš Chalupa informoval zástupce vedení města o tom, že jeho úřad by měl do měsíce zveřejnit tzv. Desatero – akční plán pro zlepšení stavu ovzduší v regionu. Ministerstvo hodlá při přípravě materiálu úzce spolupracovat s městem, krajem, akademickou obcí a podniky. Primátor Petr Kajnar zdůraznil, že město Ostrava realizuje v rámci svých omezených kompetencí řadu opatření pro ochranu životního prostředí. Zmínil se o čištění komunikací, bezplatné přepravě v době smogové regulace, snaze o zrušení zpoplatnění ostravského úseku dálnice D1 apod.

Ministr životního prostředí se setkal také s hejtmanem Jaroslavem Palasem a zástupci společnosti Vítkovice, která ve výrobě i v dopravě aktivně využívá stlačený zemní plyn CNG. Ve firmě ArcelorMittal (AMO) podepsal dobrovolnou dohodu mezi MŽP a hutní společností směřující k omezování zatížení životního prostředí. AMO se mj. zavazuje dokončit instalaci látkových filtrů na spékacích pásech Aglomerace Sever s cílem snížit emise prachu do 30. 11. 2011, na zbývajících provozech do konce roku 2012. Už dříve pořídila zametací vůz v hodnotě 4,87 mil. korun, který darovala TS Slezská Ostrava. V tomto obvodu i v městské části Radvanice a Bartovice přispívá na jeho provoz. ArcelorMittal začne od letošního roku posílat ročně 5 milionů korun do fondu pro ozdravné pobyty dětí z nejvíce znečištěných oblastí Ostravy. (vi)

Foto: Ministr Tomáš Chalupa


Strana 10

co, kdy, kde ve městě

Na co do ČEZ Arény?

Skvělý bubenický soubor Yamato – The Drummers of Japan znovu vystoupí v ostravské ČEZ Aréně. Stane se tak 9. března. Připomínáme, že skupina Roxette se v rámci svého světového turné představí poprvé také v Ostravě, a to právě v ČEZ Aréně 27. června. Po již vyprodaném pražském koncertu mají tak fanoušci z celé ČR druhou možnost vidět tuto populární švédskou dvojici u nás v Ostravě.

Navštivte klub Fiducia

Galerie Dole a antikvariát a klub Fiducia otevřela 28. února výstavu Daniela Bednáře pod názvem One never knows. Bednářova tvorba je zastoupena obrazy i v pražské Národní galerii, k vidění jsou jeho díla též v hlučínské galerii Červený kostel. Výstava ve Fiducii potrvá do konce března. Projekt Galerie Dole byl grantovou komisí ministerstva kultury nedávno vyhodnocen jako nejlepší galerijní projekt pro rok 2011. První místo získal v obrovské konkurenci z celé republiky, konkurenty byly mj. Dům umění města Brna či galerie Langhans.

Magie japonské grafiky

Japonské umění a jeho dlouholetá tradice vychází ze setkání západního umění s japonskými mistry barevného dřevorytu a je ovlivněno proměnami umění ve XX. století. Japonská grafika vždy oslňovala svou krásou a dokonalostí provedení. Nová síň Galerie výtvarného umění v Ostravě-Porubě nabízí výstavu s názvem Magie japonské grafiky až do 26. března.

Vstupenky jdou na dračku

Letošní jubilejní 10. ročník festivalu Colours of Ostrava se uskuteční od 14. do 17. července. V rámci doprovodného programu se objeví řada činoherních souborů, ale také taneční představení a workshopy. K 1. březnu bylo prodáno už 9 000 vstupenek – pospěšte si!

‚Čerstvé‘ Ostravské kalendárium

Jako každoročně v únoru vyšlo i tentokrát Ostravské kalendárium, které Archiv města Ostravy pravidelně vydává jako pozoruhodný dokument nejzajímavějších událostí města za uplynulý rok. V roce 2010 k nim bezesporu patřily stovky kulturních, sportovních i společenských událostí, bohužel i ta nejsmutnější – Ostrava se nestala kandidátem na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Celý obsah kalendária je k nahlédnutí na webových stránkách Archivu města Ostravy amo.ostrava.cz.

Přivítejte jaro z haldy Emy

Pojďte s Ostravským informačním servisem vystoupat na haldu Emu, která skýtá nádherný výhled na celé město. Můžete z ní vyhlížet příchod jara. Čtyři komentované prohlídky se budou konat 20. března v 10, 11, 14 a 15 hodin. Doporučujeme si vzít pevnou obuv. Sraz je před budovou Nové radnice.

Nová Akropolis zve

Tato instituce nabízí celou řadu pozoruhodných přednášek, v březnu například na téma buddhismus, vězení času či jak překonat strach. Podrobný program a nabídka na www.akropolis.cz.

Španělština zazní v Aréně

Pozoruhodné španělské představení s českými titulky uvede Komorní scéna Aréna 22. března. Hru Metatragoidea Josefa Červeného a José Antonia Roja připravili studenti Gymnázia Hladnov. Španělský autor se ujal rovněž režie, dramaturgie pak spoluautor Josef Červený. Na 2. dubna připravuje KSA premiéru hry Tarelkinova smrt autora Alexandra Suchovo-Kobylina v režii Ivana Krejčího. Ve foyer divadla vystavuje fotografie pod názvem Bezúčelná procházka Tomáš Pospěch až do 29. dubna.

TUR už poosmé v Ostravě

Město Ostrava a společnost Fabex Ostravsko chystají v pořadí již 8. ročník Mezinárodního festivalu filmů o ekologii a trvale udržitelném rozvoji TUR Ostrava 2011. Tradičně se uskuteční v Domě kultury města Ostravy od 11. do 15. dubna. Festival navazuje na někdejší Ekofilm rovněž zaměřený na ekologii, vztah člověka k přírodě a dopad lidské činnosti na kvalitu života.

Dostane Thálii?

Tomáš Černý byl za roli Dona Josého v Carmen, kterou nastudoval operní soubor Národního divadla moravskoslezského, nominován na cenu Thálie. Tomáše Černého mohou diváci vidět též v titulní roli v opeře Orfeus v podsvětí, která měla premiéru 24. února v Divadle Antonína Dvořáka. Vyhlášení cen Thálie bude 26. 3. hostit Národní divadlo.

Tibet – výstava fotografií

Od 7. do konce března nabídne ústřední Knihovna města Ostravy pozoruhodnou výstavu fotografií Markéty Dolistové a Martina Vedrala. Představuje soubor snímků, které vznikly při několika cestách do Tibetu v rozmezí let 2006-2010. Zachycují přírodní scenérie, ale i okamžiky z obyčejného života Tibeťanů. Výstava je součástí Festivalu ProTibet 2011 Ostrava.

V Librexu stále pestře

Také březnový program v Domě knihy Librex nabízí od všeho něco. Vernisáží fotografií z Kuby Lucie Peterové začne výstava 6. března, významný český stavitel Josef Hlávka se stane tématem besedy 9. března. Obrazovou publikaci P. Zuchnického s názvem Dotek naděje si můžete nechat podepsat 16. března. Cyklus besed z medicíny pokračuje 22. března s představitelem farmakologie M. Grundmannem, o den později se pak koná beseda k premiéře činohry v NDM Její pastorkyňa. Součástí festivalu pro Tibet 2011 je 25. března beseda a projekce fotografií z Ladaku. Oblíbený Ital v kuchyni Emanuel Ridi opakovaně zavítá na besedu a autogramiádu do Librexu 30. března.

Po trati oblíbeného Komárka

Asi jen málokdo ví, že poslední městská dráha na dnešním území Ostravy za rakousko-uherské monarchie vznikla v roce 1913 na trase Vítkovice–Zábřeh. Jejím majitelem bylo Vítkovické horní a hutní těžířstvo, které ji vystavělo pro dovoz slévárenského písku z pískových dolů v Zábřehu. Na nátlak obce Zábřeh byla od července 1913 zavedena i osobní doprava. Zajišťoval ji třínápravový parní vůz systému „Komárek”. Název se stal přezdívkou nejen pro tuto dráhu, ale také pro pozdější elektrické tramvaje Vítkovických železáren. Trať vedla od nynější ČEZ Arény (tehdy tam byla pošta) po Dolní ulici, konečná byla totožná s dnešní zastávkou Pískové doly. V roce 1934 byl na této drobné dráze zahájen provoz v elektrické trakci. A právě na úterý 29. března připadne magické 77. výročí zahájení elektrického provozu. Kdo si v tento den chce projít pěšky trať o délce 1,511 km, ať přijde v 17 hod. k ČEZ Aréně na Ruské ulici a dozví se mnoho zajímavého. K dispozici budou mapy i dobové fotografie. (liv)

Foto: Motorový vůz „Komárek“ na konečné linky č. 8 v Zábřehu-Pískových dolech Foto: archiv

Skvělá představení každý měsíc

Dům kultury města Ostravy má v březnu opět nabitý program. Jmenujme alespoň inscenaci pražského Divadla na Fidlovačce Poslední poutník 16. března, o den později vystoupení Petra Spáleného a Apollo bandu, 25. března pak vystoupení známé pražské travesti skupiny pod názvem Screamers. Živý přenos z newyorské Metropolitní opery přinese 19. března Donizettiho operu Lucie z Lammermooru. Milovníci baletu mohou v dalším živém přenosu vidět Delibesovu Coppélii 28. března v nastudování baletu Pařížské opery. Hned 1. dubna zahrají Městská divadla pražská Vögelovu hru Dobře rozehraná partie. (r)

Alfons Mucha ‚150 let‘

Výstavu s tímto názvem u příležitosti 150. výročí nabídne ostravská Galerie výtvarného umění od 23. března do 29. května. Od narození mezinárodně nejuznávanějšího českého umělce Alfonse Muchy už opravdu uplynulo tolik let. Galerie jeho díla prezentuje poprvé, představí všechny polohy jeho umu od prací raného dětství až po pozdní tvorbu. Součástí expozice, kterou připravila londýnská kurátorka Tomoko Sato, nebude jen tvorba malířská a kreslířská, ale také tvorba fotografická a díla užitého umění (nádobí, šperky). Výstavu doprovodí bohatý program pro školy i veřejnost a také komentované prohlídky výstavou. Očekává se i významný zájem návštěvníků ze zahraničí. (g)

Foto: Alfons Mucha – Dívka v květech Foto: GVU


Strana 11

Irský kulturní festival 2011

V Ostravě se chystá velkolepý koncert v rámci Irského kulturního festivalu. Letos slaví již svůj sedmý ročník a jeho popularita rapidně stoupá. V loňském roce přilákal festival kolem dvou tisíc návštěvníků. Na koncertě v Bonver Aréně si mohli poslechnout pět vynikajících kapel v impozantním podání. A na co se můžeme těšit letos? K vidění bude nejen známá irská kapela The Kilkennys, ale také hlavní představitelé irského folk rocku, skupina Fiddler´s Green. Zahraniční duo doplní česká kapela Shannon, která na svém posledním turné procestovala celé Irsko a zahrála si s mnohými irskými hudebníky. Posledním hostem festivalu pak bude hudební skupina Heatbeats z Walesu.

K organizaci tohoto hudebního svátku nemalou měrou přispělo město Ostrava – vystupuje v roli generálního sponzora, a také proto je vstup na koncert zdarma. Organizátorem akce je pak společnost Global Network. Festivalový týden jako každoročně doprovodí i Týden irské kuchyně v restauraci Nová Ostrava hotelu Brioni.
Velký koncert se odehraje v Bonver Aréně 26. března od 18.30 hodin, vstup na akci je zdarma. Další podrobnosti jsou k dispozici na webových stránkách www.irishculturalfestival.com. (p)

Foto: Ilustrační foto z loňského ročníku festivalu

 Adolf Born se mimořádně věnuje operní scénografii

Nesmrtelný kankán zní v Ostravě

Poprvé v historii Národního divadla moravskoslezského se interpretace Offenbachova Orfea v podsvětí ujal operní soubor. V dynamické inscenaci světoběžníka, režiséra, ale současně i choreografa Pavla Mikuláštíka a ve scéně předního českého ilustrátora a výtvarníka Adolfa Borna uvedla opera NDM 24. února premiéru s řadou skvělých hostů. Podle ředitele opery Roberta Jindry je Orfeus v podsvětí v kontextu jiných děl nesnadným žánrem, ve světě se tato opéra-buffon hraje na předních operních scénách.

Těžiště tvorby Adolfa Borna je především na poli ilustrátorském a malířském, jak ho zná většina lidí a také dětí, Bornova tvorba pro děti je mimořádná, například večerníčky Mach a Šebestová se vryly do paměti už několika generací. V divadle se Born objevuje vzácně. Je to vůbec poprvé, kdy se jako jevištní výtvarník představil v Ostravě. S Pavlem Mikuláštíkem už kdysi dělal v Německu hru bratří Čapků Ze života hmyzu. Režisér Mikuláštík chtěl zasadit příběh do prostředí uměleckých agentur devatenáctého století. Proto Born volil kompromisy – například Jupiterovi dal frak a cylindr a přes to přehodil tuniku. Šlo mu, jak Born tvrdí, o jakousi „šviháckou secesi“ s atributy antiky.

Režisér inscenace Pavel Mikuláštík je původně profesionální tanečník, který se po ukončení aktivní taneční kariéry začal věnovat choreografii a režii. Jeho inscenace Orfea v podsvětí se vydala cestou jemné nadsázky a roztančené hravosti, která koresponduje s brilantní lehkostí Offenbachovy hudby.
Někdejší vynikající ostravský představitel role Orfea z roku 1995 Václav Morys nyní vytváří Jupitera, v roli Orfea se diváci mohou těšit na předního českého tenoristu Tomáše Černého (mj. nositele Ceny Thálie 2000 za roli Prince Su-Čonga v Lehárově operetě Země úsměvů). V hudebním nastudování Karla Kevického se za dirigentským pultem střídají Kevický a Jan Šrubař. (ko)


Strana 12

 Zdeněk Sládek a jeho speciál Hummer H3 EVO s logem OSTRAVA!!! na trati slavné pouštní rallye

Ostravský patriot závodil na Dakaru

o lidech s lidmi

První měřená etapa, druhá závodní! Poskočení o sto příček vpřed pořadím se nečekalo. Chvíle spánku a jde se znovu na to! Před českou posádkou je porce 330 kilometrů. Dnes hodně prší a místy to klouže. Do cíle třetí etapy nejtěžšího závodu světa 33. rallye Dakar 2011, který se od roku 2009 přestěhoval do Jižní Ameriky, zbývá 50 kilometrů. Speciál Hummer H3 EVO posádky Zdeněk Sládek – Miloslav Janáček uhání po prašných horských a polních argentinských cestách.

Osudná vracečka

Podle itineráře mají ještě nějaký kilometr před sebou. Jede se na „oči“. Po sekvenci rychlých táhlých esíček je tu levá vracečka za horizontem, která přichází jako blesk z čistého nebe. Sládek stihne podřadit, ale vůz zachytává ve smyku pravou stranou o skálu. Náraz míří na pravou stranu přesně pod spolujezdcovo sedadlo. O jeho síle a energii leccos napoví palubní počítač – ze 130 km/h na nulu za 2,1 sekundy! Navigátora transportuje vrtulník do nemocnice. Zranění bederní páteře naštěstí není tak vážné, jak se zprvu zdálo, ale závod pro posádku končí. Mechanici z týmu Offroad Sport CZ dávají auto dohromady. Zdeněk Sládek absolvuje zbytek 8 tisíc km dlouhé trasy Dakaru s ostatními, ale mimo bodované pořadí.

Okouzlení Afrikou

Jak se rodák z Ostravy (1963), vyučený čalouník, dnes podnikatel působící na trhu s okny a leteckými motory pro ultraligthy a menší letadla, dostal na slavnou rallye? „Před jedenácti lety jsem vyrazil na Dakar poprvé jako offroadový turista. V asistenční koloně jsem absolvoval několik ročníků,“ říká Zdeněk Sládek. „Afrika se mi málem stála osudnou. V Tunisku mě na přechodu pro chodce srazil autobus ve 100km rychlosti a následky byly fatální! Se sedmnácti zlomeninami jsem si pár měsíců poležel v nemocnici. Šestnáctý leden 2002 se stal dnem mých druhých narozenin, prostě jsem přežil.“ Na Afriku nezanevřel. Černý kontinent si zamiloval, Saharu zná jako své boty, má tady najeto přes 240 tisíc km. Dnes tam vodí expedice.

Lopraisovo doporučení

Závod Paříž – Dakar organizátoři po roce 2008 přemístili s ohledem na bezpečnostní rizika do Argentiny a Chile. Sládkův sen, jednou se postavit na start pouštní rallye jako závodník, stěhování na latinskoamerický kontinent neovlivnilo. V té době už jezdil za vlastní Extreme Racing Team, který založil s kamarádem Pavlem Sukopem. Závodnické schopnosti se snažil načerpat a získávat cenné zkušenosti v evropských závodech typu baja, zónovém mistrovství Evropy cross country rallye, v němž obsadili čtvrté místo. V kategorii dieselů byli s vozem Mitsubishi Pajero dokonce druzí. Sám si není jist, jestli to bude stačit na soutěž, jakou je Dakar. Ale jde do toho!
„Je to brutální závod. Každý rok si vybírá oběti na lidských životech. Zvažoval jsem své možnosti, radil se s klanem Lopraisů, Mirkem Zapletalem a dalšími Dakarem ošlehanými borci. Doporučili mi jet, protože znám poušť, umím ji číst. Na Dakar se lze připravit jen tak, že ho jedete. A pak znovu a znovu. Rozhodnout jsem se musel sám. Zbývala maličkost. Sehnat pěkných pár milionů korun. Jen špičkový speciál Hummer H3 EVO s motorem Toyota a jeho příprava stály 300 tisíc eur, startovné 120 tisíc eur. Bez vlastních financí a hlavně peněz od Pavla Sukopa, partnerů týmu, by to bylo nemyslitelné,“ přiznává Sládek.

V týmu Offroad Sport

Loni v létě se však bohužel zranil Pavel Sukop. Zdeněk Sládek musel hledat náhradu. Zvolil jednoho z našich nejlepších navigátorů Miloslava Janáčka. Věděl, že pokud chce za oceánem závodit, musí mít také perfektní asistenční službu. Tu mu zajistila účast v Zapletalově v nejúspěšnějším českém závodním týmu Offroad Sport CZ z Dřevohostic. Na kamionu Volvo mu v náhradních dílech vezli prakticky dva Hummery. O servis se staralo hned několik mechaniků. Auto mělo podle výkonu klidně na špičku a mohlo atakovat příčky hned za továrními speciály v první desítce!

Ostravský pilot s pražským spolujezdcem byli na Nový rok 2011 v Buenos Aires dokonale připraveni a plni očekávání se postavili na start. S předpoklady jet v lepší polovině zhruba stoosmdesátičlenného pole třídy automobilů. Posádka se hned v úvodu propracovala v druhé etapě do Córdoby na 52. místo a průběžně se pohybovala dokonce na 28. místě. Bohužel, přišla zmíněná nehoda.

Zklamání střídá dobrý pocit

„Po karambolu se mi zhroutil svět. Hlavou se mi honilo: zklamal jsi sponzory, fanoušky týmu, kamarády, sebe... To se nedá popsat,“ vzpomíná Sládek. „Naštěstí jsem mohl jet dál. Nebyl jsem mezi bodovanými závodníky, ale i tak na konci převládl dobrý pocit. Zdolal jsem extrémně těžkou trasu. Nejen délkou, ale i teplotními rozdíly, výškovými rozdíly od mořského pobřeží až po 4850 m vysoký průsmyk v Andách, nástrahami v podobě různých povrchů. Písek, bahno, kamení a všudypřítomný Feš Feš. Z dun v Atacamě, nejsušší poušti světa, přes horské oblasti či bahnité lázně v argentinské pampě.“

S navigátorem Roberta Kubici

Pro Zdeňka Sládka je motoristický sport drogou. Přítelkyně, tři dcery, těžko by mu závodění rozmluvily. Letos mu nejdříve budou držet palce při Silk Way Rallye. Pojede se v červenci z Moskvy do Soči. Je to evropský Dakar, pro závodníky a jejich týmy ale daleko levnější. Rusové poskytují výborné finanční i sportovní podmínky. Ostravský závodník bude řídit znovu speciál Hummer. Rehabilitujícího Mílu Janáčka má v roli spolujezdce nahradit Polák Jakub Gerber. Muž, který seděl vedle pilota F1 Roberta Kubici při jeho těžké nehodě na nedávné italské rallye. Podmínky spolupráce českého pilota a polského navigátora se v těchto dnech upřesňují.
„Jsem ostravský patriot. Všude, kam přijedu, reprezentuji vedle České republiky také své rodné město. Logo mám na všech týmových autech a všem, co k tomu patří. Tři vykřičníky se mi líbí. Symbolizují Ostravu, její tvrdost, náš rychlý, dynamický sport a možná i trochu mou povahu. Pokud pojedu příští Dakar, zase s nimi při tvorbě image vozu počítám. A já se do Buenos Aires vrátit rozhodně chci,“ podtrhuje Zdeněk Sládek, jediný Ostravák ve startovním poli letošního ročníku slavného závodu. Libor Vidlička

Snímky: archiv týmu Offroad-sport CZ

Foto: Zdeněk Sládek, ostravský závodní jezdec, účastník Dakaru 2011.

Speciál Hummer H3 EVO s posádkou Sládek-Janáček na trati závodu


Strana 13

Court of Industry – na rok 1922 poněkud překvapivá adresa v Moravské Ostravě

z archivu města

Kdybychom dnes udělali anketu mezi obyvateli Ostravy a zeptali se, jak se dostaneme do míst označených anglickým Court of Industry, asi by nám nedokázali odpovědět a nejspíše by nám doporučili směřovat naše kroky na okraj města, do průmyslové zóny. Co a kdo se skrývá za tímto velmi progresivním označením z 20. let 20. století?

Sloužit podnikatelům

Court of Industry představoval rozlehlejší, jednopatrový objekt ve tvaru písmene U, který byl určený především k podnikání, ale zároveň měl sloužit i k bydlení. S touto myšlenkou přišel počátkem 20. let 20. století rakouský inženýr Richard Mayerhofer-Höllingen, bydlící v Hrušově, poté, co si pronajal parcelu v oblasti za městským divadlem (dnes Divadlo Antonína Dvořáka), na níž předtím stálo do r. 1920 první ostravské kino The Empire Bio Company zvané „bleší bouda“. Místo, pro podnikání relativně příhodné, neboť na jedné straně nebylo příliš vzdálené od rušné ulice 28. října, na straně druhé prostor se spíše chaotickou zástavbou, s městským dvorem, stájemi pro městskou jízdní policii apod. Kdyby dnes dům stál, zasahoval by do přístavby provozního objektu divadla a parkoviště za divadlem.

Court of Industry (tak označován i v úředních dokumentech) byl koncipován jednak jako sídlo vlastní stavební firmy a zároveň jako kancelářské, obchodní a provozní místnosti od 8 do 100 m2 pro další zájemce. Získání stavebního povolení na vybudování domu z hrázděného zdiva bylo administrativně náročnější. Město vydalo šalomounské rozhodnutí a stavbu v těsné blízkosti divadla povolilo jako provizorium, přičemž provizorium znamenalo 10letou existenci dvou bočních křídel a pouze pětiletou existenci části tvořící průčelí (střední trakt). Pak měl být objekt na náklady majitele odstraněn. Nakonec byla přece jen městským stavebním úřadem uznána námitka, že taková investice by byla velmi nehospodárná, a doba trvání provizoria byla zrušena.

Konzulát nevyšel

A tak v letech 1921-1922 vyrostl objekt, primárně určený k podnikání, který byl označen Court of Industry. Jedna jeho část byla vyčleněna jako administrativní zázemí pro vlastní podnikatelské záměry, a to poměrně velký sál pro kresliče, konstrukční kancelář, kancelář pro strojního inženýra, pokladnu, účtárnu, kancelář korespondentky apod. Hned v následujícím roce R. Mayerhofer-Höllingen zvažoval ještě prodloužení jednoho, a to kratšího křídla budovy, které by sloužilo jako sídlo vznikajícího polského konzulátu v Ostravě. Proč nakonec konzul Alexander Dunajecki dal přednost jiné adrese, když plány přístavby s tímto záměrem byly v roce 1923 schváleny i městským stavebním úřadem, je momentálně nezjistitelné.

Pestrá nabídka obchodů

V Court of Industry se první nájemci začali objevovat v prosinci 1923. Tito průkopníci, mezi které patřili firma F. J. Eile & Co., výroba prádla nebo Alexander Lazar, který zde otevřel obchod potřebami pro modistky, a Ladislav Pěch, který prodával hudební nástroje, na této adrese zůstali prakticky jen jeden rok. I v dalších letech se vývěsní štíty majitelů měnily poměrně často. Na některých, možná nová písmena, obrazně řečeno, ani nestihla zaschnout jako v případě Jety Breslerové, která zde vyráběla dva měsíce sádrové figurky. Ale škála nájemců byla velmi pestrá. V roce 1925 byla v těchto místech otevřena kancelář Tatry Kopřivnice a prodejna automobilů. Od roku 1928 zde prodával koberce turecký obchodník Leo Arslanian. Další nabízeli hotové dámské, pánské, dětské oděvy, pracovní oblečení, zástěry, látky, boty, vedle toho byly ke koupi cukrovinky, mléčné výrobky, ryby, pečivo, uzeniny, lahvové pivo apod. Tato velmi pestrá paleta obchodů a dílen se nezměnila ani po odchodu Richarda Mayerhofer-Höllingena do Jeseníku kolem roku 1929. V sále, určeném pro kresliče jeho firmy, se usídlila autoškola ing. Josefa Kowalczika. Objekt ale postupně chátral, částečně byl pak poškozen při bombardování v roce 1944 a nakonec byl v roce 1946 demolován.

Mayerhofer: vizionář

Court of Industry nebyl jediný podnikatelský záměr R. Mayerhofer-Höllingena. V roce 1925 spolu se svým společníkem ing. Hüksenem začal ve Vítkovicích provádět „přestavby nehospodářsky pracujících kotelen, zazdívání hospodárných roštů“ a také budovat chladírny podle vlastních patentů v podniku, který byl v roce 1931 přejmenován na KERMOS. Jen pro zajímavost – v Jeseníku navrhl reprezentativní multifunkční dům s obchody, kancelářemi, výstavními prostorami, kinem pro 500 osob, kavárnou, vinárnou s terasou a s dvoranou prostupující dvěma podlažími, kterou zastřešoval skleněný strop. Tak nadčasový projekt ovšem nebyl realizován.
Blažena Przybylová

Foto: Zápis firmy v živnostenském rejstříku včetně adresy – firmy, která v Court of Industry podnikala.

Foto: Pohled na budovu Court of Industry (uprostřed). Vlevo je průčelí městského divadla, naproti roh obchodního domu Brouk a Babka.


Strana 14

 Další průmyslový provoz zatěžující životní prostředí města skončil, ale přibyla lokalita k využití

Oblaka páry z Koksovny Šverma zmizela

Po 118 letech ukončila v polovině prosince provoz Koksovna Jan Šverma v Mariánských Horách, součást OKK Koksovny, a. s. Pravidelné oblaky páry z hašení koksu v podstatě nedaleko centra Ostravy už obyvatelé neuvidí. Přesto mohou lidé na závod vzpomínat s nostalgií, zajišťoval práci několika generacím Ostravanů, většinou právě z Mariánských Hor. Z kdysi čtyř velkých koksoven na území města zůstala tak jen Koksovna Svoboda v Ostravě-Přívoze, disponující dnes čtyřmi koksárenskými bateriemi, z toho baterie č. 10 je nová. Koksovna Karolina, jejíž stoprocentní produkce mimořádně kvalitního vysokopecního koksu šla kdysi na export, byla uzavřena v roce 1985, na jejím místě dnes roste moderní městské cen¬trum Nová Karolina. Slezskoostravská Koksovna Trojice, vyrábějící otopový koks, skončila ještě o pár let dříve.

Koksovnu Šverma tehdy pod názvem Ignát založil v roce 1892 Ignác Vondráček v sousedství stejnojmenného dolu. Činnost Dolu Jan Šverma skončila po roce 1992 v rámci restrukturalizace těžby v OKD. Největšího objemu výroby dosáhla Koksovna Šverma v roce 1977 – 1 350 000 tun vysokopecního koksu ze tří koksárenských baterií. Koks putoval do tuzemských hutních podniků, část do rakouského Lince hutní firmě Voestalpine. I Šverma však vyráběla část otopového koksu, z hlediska spalování jednoho z nejkvalitnějších paliv. V roce 1995 byla výroba snížena odstavením jedné baterie, provoz prošel náročnou ekologizací. Devastující povodeň v červenci 1997, kdy hladina vody z nedaleké Odry posílená vodou z Opavice místy v závodě dosahovala až 7 metrů, skoro celý provoz odstavila. Zatopení koksárenské baterie znamená téměř vždy její jistou smrt. V Koksovně J. Šverma se však tehdy odborníkům ve spolupráci s Vysokou školou báňskou podařilo provoz baterií obnovit, o unikátním „vzkříšení“ jako technologickém zázraku se hovořilo a psalo i za hranicemi. Další investice do ekologizace provozu až do roku 1998 udělaly z Koksovny Šverma jednu z nejmodernějších v tehdejší době.
Odhaduje se, že za svou existenci tento koksárenský závod vyrobil kolem 70 milionů tun koksu. Koksovny jako vedlejší výrobky produkují také plyn, kdysi přidávaný do svítiplynu pro domácnosti, i další chemické produkty jako benzol, dehet, síran amonný aj.

Celosvětová krize v roce 2009 urychlila rozhodnutí o odstavení 3. koksárenské baterie v květnu 2009 a zároveň bylo rozhodnuto ukončit výrobu koksu na KJŠ do konce roku 2010. V současnosti se odstavuje poslední funkční zařízení – plynovod Koksovna Svoboda – Vítkovice včetně plynojemu MANN a turbokompresorů, pracuje tu zhruba 35 lidí. Kolem 120 lidí přešlo pracovat do Koksovny Svoboda, tam také zamíří část technologického zařízení, které se dá ještě využít. Budoucnost by měla přinést demontáž všech technologických zařízení a také sanaci území. Ministersto životního prostředí už obdrželo žádost o řešení starých ekologických zátěží, pro tuto tzv. ekozakázku bude vybrána firma. Dekontaminace území po koksárenském provozu není jednoduchá, díky velkému množství vedlejších chemických produktů je půda kontaminovaná do hloubky několika metrů. Jen odstranění stejných škodlivých zátěží na území bývalé Karoliny stálo přes 2 miliardy korun. Po sanaci území by na místě bývalé koksovny Šverma mohla vzniknout lokalita určená pro lehký průmysl. (ok)

Foto: Už dnes je tento snímek Koksovny Jan Šverma historický. Za pár let má být všechno jinak… Foto: OKK

Pomůžete pejskům?

Útulek pro nalezené psy zahájil 1. března veřejnou sbírku. Kdo chce přispět na lepší život psů v útulku, může až do 30. ledna 2014 přispět dobrovolnou částkou na účet č. 110189-1649297309/800. Za dobu existence útulku jím prošlo 15 000 psů, z toho se 5 600 vrátilo k majiteli, protože se jen zatoulali, téměř 7 500 pejsků našlo nové majitele. Ostatní to štěstí neměli, pro nemoc muselo být utraceno 1 600 psů nebo někteří uhynuli na následky špatného zacházení bývalých majitelů. (p)


Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

GERT

– 2,5letý kříženec velkého vzrůstu, velmi temperamentní. Patří zkušenému chovateli, který tohoto psa zvládne fyzicky i výchovně. Musí mu zajistit dostatek pohybu a hlavně jej zaměstnat. Dobrý hlídač, vhodný k domku nebo hlídání objektu.

REX

– 3letý pejsek, křížence malého vzrůstu. Byl nalezen v září v opuštěném domě ve Buškovicích. Pes je vhodný na zahrádku, ke starším lidem nebo k osamělému člověku, není však vhodný k dětem, má s nimi asi špatné zkušenosti.

GRETA

– 5letá fena, kříženec německého ovčáka. V útulku je od listopadu loňského roku. Je temperamentní, společenská, trochu nedůvěřivá a potřebuje hodného, trpělivého pána, který se jí bude věnovat. Může žít v bytě i na zahrádce.

MATĚJ

– 3,5letý pes plemene bígl. V útulku je od srpna, nalezen v Přívoze. Temperamentní pejsek, vhodný k aktivním lidem, nejlépe ke znalcům tohoto plemene. Nevhodný do bytu – když je sám, vyje. Vhodný k domku a odrostlým dětem.


Strana 15

Šárka ambasadorkou

Pořadatelé 8. mistrovství Evropy atletů do 23 let, které proběhne ve dnech 14.–17. července, představili druhou ambasadorku letos nejvýznamnější sportovní akce v Ostravě. Po odchovankyni vítkovické atletiky Denise Rosolové se jí stala mistryně světa v trojskoku a bronzová z olympiády Šárka Kašpárková.

Rodačka z Karviné začínala jako basketbalistka, ale pak jí učarovala atletika. V juniorském věku vybojovala bronzovou medaili ve skoku do výšky na ME v jugoslávském Varaždínu (1989). Později se soustředila na trojskok, v němž získala své nejslavnější vavříny. „Nabídku na roli ambasadorky jsem přijala ráda,“ uvedla letos čtyřicátnice Kašpárková. „Na spolupráci s Denisou se moc těším. Známe se ještě z dob, kdy jsem reprezentovala.“

O přípravě šampionátu hovořil před zástupci médií výkonný ředitel organizačního štábu ME Oldřich Zvolánek:„Všechno běží podle plánu, daří se nám plnit i rozpočet akce. Od 4. do 7. dubna nás čeká kontrolní návštěva vedení evropské atletiky. Naostro projdeme všechno od vítkovického stadionu, ubytovacích kapacit až po technické, mediální či dopravní zajištění akce.“

Evropského mistrovství do 23 let se zúčastní na 1 200 závodníků, širokou nominaci chystá také ČR. Atletické výpravy budou ubytovány na kolejích VŠB-TU v Porubě, kde v současné době probíhá rekonstrukce ubytovacích kapacit. Po dokončení budou mít koleje standard tříhvězdičkového hotelu.

Na tiskové konferenci předvedla své vzorky česká sportovní značka Debrah. Její oblečení budou při šampionátu nosit například rozhodčí, technický personál, dobrovolníci nebo zástupci organizačního štábu. (vi)

Foto: Tváří ME atletů do 23 let v Ostravě bude slavná trojskokanka Šárka Kašpárková. Foto: Libor Vidlička

Chlapi, co milují hokej

Hokejový městský přebor má v Ostravě dvacetiletou tradici. Právě skončenou sezonu 2010-11 odehrálo jedenáct týmů. Díky pochopení a podpoře firmy SAREZA se téměř všechny zápasy odehrály na zimním stadionu v Porubě. S oficiální časomírou na 3x 15 minut čistého času, s rozhodčími.

V přeboru startovala mužstva z Ostravy, městských čtvrtí a okolních měst. Brusle tady obouvají mnozí bývalí ligoví borci. Přes amatérské podmínky se mohou náklady na sezónu pro jeden tým vyšplhat klidně k 70 tisícům korun. Po základní části se družstva seřadila takto: 1. SK Elvac, 2. HC Sport Club, 3. Sokol Stará Bělá, 4. HC Bohumín, 5. HC Policie ČR Ostrava, 6. HC Králíkáři Krásné Pole, 7. SK Time Out Vratimov, 8. SK Jestřábi, 9. HC Star, 10. HC Krásné Pole, 11. HC Medical Opava.

Prvních osm družstev se v play off utkalo na dva zápasy. Při vyrovnané bodové bilanci rozhodovaly o postupujícím nájezdy. Finále: SK Elvac–HC Sport klub 4:1. O 3. až 4. místo HC Králíkáři Kr. Pole–HC Policie ČR 8:5. (liv)

Projekt Bezpečný stadion

Před startem fotbalového jara, zápasem Baníku proti Spartě (hrál se 28. 2. s výsledkem 0:2), zveřejnili vedení města, FC Baník Ostrava, MŘ Policie ČR Ostrava a Městská policie zásady projektu Bezpečný stadion. Dohodli se na opatřeních, nejen v souvislosti s tímto utkáním, ale s pořádáním dalších fotbalových zápasů ve městě.
Před zápasem se Spartou FC Baník organizoval předprodej lístků formou tzv. adresného ticketingu, s uvedením jména, data na¬rození, event. čísla karty fanouška. Na stadion se měli dostat jen ti, o kterých má klub přehled. Policie ČR nasadila zvýšený počet policistů, včetně speciální jednotky. Dohlížela na přesuny fanoušků hostů i domácích, zajišťovala bezpečnost v bezprostředním okolí stadionu, ve městě. K zásahu byli připraveni strážníci městské policie. „Opravdových fanoušků si vážím. Jsem přesvědčen, že drtivá většina z nich je slušných. Bohužel, malá skupinka výtržníků dělá ostudu klubu i městu Ostrava,“ podotkl náměstek primátora Martin Štěpánek. (vi)

Ostravané mají srdce

Díky originálnímu nápadu tiskárny Printo, která uspořádala charitativní akci „Ostrava má srdce“, přispěli Ostravané částkou 70 660 korun ve prospěch klientů Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Od 11. prosince mohli lidé v Avion Shopping Parku a Futuru věnovat své vizitky, posílali je také e-maily nebo poštou. Za každou tiskárna darovala 20 korun ve prospěch dětí a mladých lidí se zdravotním postižením navštěvujících Stacionář Třebovice. Celkem sesbírala 3 533 vizitek, děti přidávaly ty kreslené. Výsledná finanční částka vylepší společenskou místnost stacionáře. Ze všech vizitek bude sestavena gigantická navštívenka 3x 2 m, která se pokusí o český rekord a zápis do knihy rekordů. (br)

město podporuje

POHÁR Z DRÁŽĎAN.

Hokejový klub HC Medvědi Ostrava výborně reprezentoval naše město na 5. ročníku hokejového turnaje Dresdner Hockey Hobby Cup v partnerském městě Drážďany. V konkurenci dalších amatérských družstev získal první místo před německými týmy Berliner Feuerwehr, Ice Pilots Dresden, Frozen Grufties Hamburg a polským Jasons Wrocław.

POD BEZEDNÝMI KOŠI.

Basketbalisté NH Ostrava si po roční odmlce zajistili účast v play off Mattoni NBL. Svěřenci trenérů Zdeňka Hummela a Dušana Medveckého ještě před zahájením vyřazovací části nabídnou ve skupině A1 fanouškům pět zápasů na domácí palubovce s kvalitními soupeři, včetně Nymburka. První tři zápasy odehrají venku, a tak Novou huť uvidíme v Bonver Aréně až ve středu 30. 3. proti Děčínu. O týden později (6. 4.) přivítá Prostějov. Začátky v 17.30 hod.

VÍTKOVICE, DO TOHO!

Hokejisté HC Vítkovice Steel vybojovali v základní části Tipsport extraligy výborné třetí místo a ve čtvrtfinále play off narazí na České Budějovice. Vzhledem k zápasu Davisova poháru v ČEZ Aréně se museli vzdát práva zahajovat sérii na vlastním ledě. V Ostravě tak na zápas s Mountfieldem půjdeme poprvé v pondělí a úterý 7. a 8. března (3. a 4. zápas). Případné páté utkání se bude znovu hrát v ČEZ Aréně v pátek 11. 3. Na vítkovickém ledě by se hrál i rozhodující sedmý zápas.

NA VOLEJBAL DHL.

Do haly SAREZA na Hrušovské ulici vás na extraligové zápasy zvou volejbalisté DHL Ostrava. Přivítají Odolenu Vodu (sobota 12. 3.) a Zlín (čtvrtek 17. 3.). Začátky v 17 hod.

KDY NA BAZALY?

Po úvodním jarním duelu se Spartou si fotbalový fanoušek jistě nenechá v Gambrinus lize ujít také další atraktivní soupeře. Baník bude v pondělí 14. 3. (17.30) na Bazalech hostit Mladou Boleslav. V sobotu 2. 4. (18) přijede do Ostravy Liberec.

FLORBAL DO PLAY OFF.

První březnový víkend vyvrcholila základní část Fortuna extraligy flor¬balistů. Oba ostravské týmy SC WOOW Vítkovice a FBC Remedicum postupují do play off, které začne čtvrfinálovými zápasy v sobotu 12. března. (vi)


Strana 16


fototémata

Loutkový orloj ožil

Nová přístavba Divadla loutek Ostrava, která se brzy dočká kolaudace, už teď nabízí Ostravanům i návštěvníkům města novou atrakci. Orloj s hvězdnými hodinami a galerií několika pohyblivých loutek. V pohybu je k vidění denně od 8 do 20 hodin každou sudou hodinu. Autorem návrhu postaviček krále, královny, anděla, čerta, kašpárka a smrťáka je Tomáš Volkmer, dílo vytvořil řezbář Pavel Skorkovský. Nová přístavba rozšiřuje provoz loutkového divadla o alternativní scénu, sklady, galerii loutek, sloužit bude i venkovní amfiteátr. Venkovní orloj má tedy premiéru. Nezapomeňme, že v Ostravském muzeu máme skvost z poloviny minulého století, unikátní pokojový orloj vysoký přes dva metry. Je v Evropě ojedinělý a těší se mimořádnému zájmu odborníků především ze zahraničí. (o)

Ostrava plave!!!

„Přijďte se o jarních prázdninách bavit ve vodě a vezměte své děti, protože do 10 let mají od 7. do 13. března vstup na naše bazény zdarma,“ láká Ostravany Jaroslav Kovář, ředitel společnosti SAREZA. „Chceme nabídnout rodinám s dětmi zábavu a sportovní vyžití ve městě. Všichni nemají tu možnost odjet na prázdniny ven, proto jim chceme umožnit aktivní zábavu v našich bazénech“, doplňuje Petra Gavendová, mluvčí SAREZY. „Udělejte radost svým dětem a přijďte s nimi plavat. Čeká na vás zábava, hry a soutěže o skvělé ceny. Plavání na čas, skoky do vody z velkého můstku, vodní pólo, jízda na tobogánu, zahrajete si na záchranáře nebo si můžete vylovit svůj poklad. Naši plavčíci vám ukážou různé plavecké styly a můžete si vyzkoušet i potápění. Budeme vás čekat v Krytém bazénu v Porubě, Vodním světě!!! u Čapkovy sokolovny a v Ozdravném centru Ještěrka v Bartovicích.“ Podrobné informace a program na www.sareza.cz.