Březen 2007

Březnové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2007

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-ostravska-radnice-or_predni_strana_web.jpg

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu PDF.

Strana 1

» Uvnitř najdete

Na Českobratrské roste severní most

Rekonstrukce ulice Českobratrská, která představuje jednu z největších modernizací silnic v Ostravě, postupuje podle plánu. Druhá část stavby, která zahrnuje úpravu křižovatky Hornopolní a Varenská, začala v únoru. Hlavní objekt stavby, severní mostní estakáda dlouhá 240 metrů s devíti mostními poli, bude mimoúrovňově křížit prostor křižovatky s ulicí Cihelní. Po dokončení rekonstrukce v červnu 2008 bude na most převedena obousměrná dvojpruhová doprava. Výsledný efekt však řidiči pocítí až po dokončení výstavby jižního mostu. Ten se začne stavět po rekonstrukci a prodloužení ulice Místecká k dálnici D 47. Kolem silnice vzniknou nové chodníky pro pěší, počítá se také s výstavbou schodiště.

Předpokládané finanční náklady na modernizaci byly vyčísleny na 309 mil. Kč, statutární město Ostrava přispěje 71 mil. Kč.

Město Ostrava operativně rozhoduje o detailech uzavírek. Vedoucí odboru dopravy magistrátu Jiří Tichý k tomu dodává: "Jsme rádi, že řidiči i chodci jsou k výstavbě tolerantní, za což jim všem patří poděkování." V nejbližším období bude upravena organizace dopravy na křižovatce ulic Hornopolní a Varenská.

Termíny uzavírek

 • 3. 3.-15. 4. - omezení jízdních pruhů na ul. Hornopolní, vypnutí světelné signalizace,
 • 15. 4.-3. 6. - omezení jízdních pruhů na ul. Hornopolní, zrušení levého odbočení z ul. Varenská,
 • 3. 6.-12. 8. - převedení provozu na jižní polovinu ul. Hornopolní, zrušení levého odbočení z ul. Varenská trvá.
 • 25. 3.-14. 4. - úplná uzavírka ul. Poděbradovy v úseku Českobratrská - Žerotínova,
 • 15. 4.-20. 5. - uzavírka dopravního směru do Přívozu na ul. Nádražní v křižovatce s ul. Českobratrskou,
 • 21. 5. 2007-30. 4. 2008 - uzavírka ul. Soukenické v úseku Českobratrská - Žerotínova.

Podrobnější popis uzavírek a objízdných tras bude uveden na internetových stránkách města Ostravy: www.ostrava.cz (sz)

 

zpět na začátek stránky

Strana 2

Konzulární dny Ruska

Konzulární den Konzulátu Ruské federece se bude konat 24. dubna v místnosti číslo 304 ve 3. poschodí Nové radnice od 9 do 13 hodin. Další konzulární dny se uskuteční vždy každé poslední úterý v sudém měsíci.

Poplatek za odtah aut

Rada města vydala nařízení, kterým se stanoví maximální cena za nucený odtah osobních automobilů, jejich vraků nebo vozidel po dopravní nehodě a za ostrahu odstraněného vozidla. V nařízení se stanovuje maximální cena za nucený odtah ve výši 1 500 korun.

Za ostrahu odtaženého vozidla činí poplatek za každý i jen započatý den následující po dni odtahu 200 korun. Jde o odstraňování vozidel, která tvoří překážku provozu na pozemní komunikaci, případně vozidel stojících neoprávněně na vyhrazených parkovištích. Toto nařízení města nabývá účinnosti 1. dubna 2007.

Redakce Novy ve věžáku

Redakce TV Nova pro Moravskoslezský kraj nově sídlí v nebytových prostorech věžového domu na ulici Ostrčilova v Moravské Ostravě. Kromě kanceláří si televizní zpravodajské vysílání pronajalo i část lodžie v 21. patře. Televize má zájem z tohoto místa příležitostně vysílat živé vstupy.

Bezplatné právní poradny

Občané Ostravy velmi vítají a hlavně využívají bezplatné právní poradny. Se svými záležitostmi se mohou obrátit od 2. února na právníka kanceláře poslankyně Parlamentu ČR Dagmar Molendové, Sokolská třída 1204/8 v Moravské Ostravě. Právní služby jsou zde poskytovány každý druhý čtvrtek v měsíci od 13 do 17 hodin. Zájemci se musí objednat předem na telefonním čísle: 596 123 288.

Bezplatná právní poradna funguje rovněž každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci od 13 do 16 hodin při kanceláři senátora Otakara Veřovského na Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, budova D, kancelář P 011, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka. I zde je nutné se předem objednat na telefonním čísle: 595 782 351. Právní pomoc občanům nabízí rovněž poslanecká kancelář Jaromíra Chalupy se sídlem na Sokolské třídě 23 v Moravské Ostravě. Otevřena je každý sudý týden od 16 do 18 hod., tel.: 605 207 694.

Úřad umí komunikovat s občany

Projekt Informační systém pro komunikaci občana s úřadem eSMO byl oceněn Ministerstvem vnitra ČR. Magistrát města Ostravy za něj získal Cenu za inovaci v územní veřejné správě za rok 2006. V Liberci ji 19. ledna převzala tajemnice Alena Kartousková (na snímku). "Tento rozsáhlý projekt lidem umožňuje například naplánovat si návštěvu úřadu nebo získat informace potřebné k vyřízení svých požadavků telefonicky i elektronickou cestou," řekla A. Kartousková. Jednou z prvních agend, které byly do systému už v roce 2006 zařazeny, je agenda komunálního odpadu.(r)

eSMO: agenda komunálního odpadu

Základní informace o poplatcích za komunální odpad nebo o termínech jeho svozu může každý občan získat na telefonní lince Kontaktního centra: 844 12 13 14. Operátoři volajícímu poradí, jak postupovat při registraci k poplatku za odpad (v případech narození dítěte, změny bydliště, změny způsobu platby, sjednocení plateb pod společného zástupce apod.). Na stejném telefonním čísle se lidé mohou objednat k návštěvě odboru financí a rozpočtu, oddělení daní a cen, který platby za komunální odpad vyřizuje.

Další výhody získává ten, kdo se rozhodne se statutárním městem Ostrava uzavřít dohodu o využívání systému eSMO. Uzavření dohody je bezplatné a lze ji podepsat u všech úřadů městských obvodů s matrikou včetně magistrátu. Dohoda umožňuje využívat autorizovaný přístup do informačního systému, a to buď prostřednictvím internetu nebo telefonu. K chráněným datům má díky heslu a PINu přístup pouze konkrétní občan. Takto autorizovaní uživatelé mohou řešit své požadavky v agendě komunálního odpadu bez nutnosti návštěv úřadu nebo složitého získávání informací. Svou registraci k poplatku za komunální odpad mohou spravovat přímo na internetových stránkách: www.esmo.cz nebo prostřednictvím Kontaktního centra. Navíc mají na internetu stálý přístup k informacím o stavu svých plateb, případných přeplatcích či nedoplatcích. V nejbližší době bude na telefonním čísle: 844 12 13 14 spuštěn automatický hlasový systém, který po autorizaci (zadání PINu) sdělí volajícímu informace o stavu jeho přeplatků nebo nedoplatků.

Dohoda o využívání Informačního systému pro komunikaci s úřadem se uzavírá jednorázově na dobu neurčitou. Autorizační údaje slouží pro všechny agendy eSMO.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.(r)

 

Statutární město Ostrava vyhlašuje výběrové řízení

na poskytnutí neinvestičních dotací na opravy a údržbu sakrálních staveb

nezařazených do ústředního seznamu kulturních památek z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2007.

Uzávěrka pro podávání žádostí je 27. dubna 2007.

Kontaktní osoba:
Oldřiška Krúpová, tel.: 599 443 430, e-mail: okrupova@ostrava.cz

 

» vy se ptáte, my odpovídáme

V poslední době se množí případy, kdy se občané obracejí na kontrolní oddělení živnostenského úřadu se stížnostmi na to, že jim podnikatelé odmítají vydat doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí služby. Potom mají podstatně znevýhodněnou pozici při případné reklamaci vady prodané věci nebo poskytnuté služby. Jak lze tuto situaci řešit, informuje vedoucí oddělení kontroly živnostenského úřadu František Indra.

"Občané mají na doklad nesporné právo. Tato povinnost je zakotvena v § 31 odst. 17 živnostenského zákona. Z ní vyplývá, že podnikatel je povinen vydat na žádost zákazníka bez ohledu na placenou částku doklady o prodeji zboží a poskytnutí služby. Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou (pokud je zapsán v obchodním rejstříku), popřípadě názvem (u právnických osob nezapsaných v obchodním rejstříku) nebo jménem i příjmením (u podnikatelů - fyzických osob) a identifikačním číslem. Dále musí obsahovat datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cenu, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.

V této souvislosti chci upozornit na poměrně častou praktiku, kdy je na dokladu uváděno smyšlené označení, jako např. 'fa Novák, spol. & Company', které není zapsáno ani v obchodním rejstříku, ani v rejstříku živnostenském. Používáno je především z propagačních důvodů jako jakési honosnější označení, než jakým by bylo prosté a skutečnosti odpovídající 'Josef Novák'. Podnikateli samozřejmě nic nebrání, aby pro propagaci svých podnikatelských aktivit nejrůznější dodatky používal, ale na dokladu o zakoupení zboží nebo poskytnutí služby musí být nejméně údaje uvedené v předchozím odstavci. To, že na dokladu zákonem předepsané údaje nejsou buď vůbec, nebo tam nejsou všechny, by mělo vzbudit u zákazníka pochybnosti o serióznosti podnikatele.

Pokud živnostenský úřad zjistí při kontrole porušení zmíněné povinnosti, řeší je v rámci svých kompetencí, to je sankcí do výše až jednoho milionu korun." (r)

 

Vychází zdarma jedenáctkrát ročně ¤ Vydavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, www.ostrava.cz ¤ IČO 00845451 ¤ Registrační číslo: MK ČR E 12811 ¤ Redakce: M. Václavková, K. Konečná, T. Arťušenková, S. Zelinová, tel.: 599 44 2291, 2284, 3008, 2050, http://noviny.ostrava.cz, e-mail: redakce@ostrava.cz ¤ Fotografie: J. Urban, J. Zerzoń (pokud není uvedeno jinak) ¤ Design: D. Zapalač GIONARDI ¤ Grafická úprava: M. Kuča ¤ tisk: Ringier Print s.r.o. ¤ Distribuce: Česká distribuční a.s. ¤ Vydáno: 16. března 2007

 

zpět na začátek stránky

Strana 3

"Kritika občanů nezůstane bez povšimnutí," říká náměstek primátora Vojtěch Mynář

Město chce řešit parkování v centru Ostravy

» rozhovor

Rostoucí počet automobilů v Ostravě přináší řadu problémů. Jedním z nich je parkování v centru města, v blízkosti úřadů, na sídlištích nebo v prostorech nádraží. Komplikovaná je také organizace dopravy při větších kulturních a sportovních akcích. O tom, jak je parkování řešeno a jaké jsou možnosti jeho zlepšení, jsme si povídali s náměstkem primátora Vojtěchem Mynářem.

 • Je zřejmé, že pro návštěvníky ČEZ ARÉNY představuje nové řešení parkování při větších akcích skutečnou úlevu. Jaká opatření si nový model vyžádal?

  V přípravě šlo především o využití a vylepšení systému organizace dopravy, který jsme použili už v rámci konání Mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2004. Zahrnoval instalaci dopravního značení pro navádění vozidel na volná parkoviště u Arény, kdy řidiči nemuseli čekat na otevření závor a postupně využívali parkoviště městského stadionu a před blízkým vlakovým nádražím. Zároveň policie mohla operativně zasahovat do světelného řízení provozu přilehlých křižovatek. Museli jsme přijmout řadu opatření, která měla za úkol zlepšit spolupráci Policie České republiky, městské policie i samotného organizátora akcí Vítkovice ARÉNY. Dopravní podnik posílil spoje na vybraných linkách před i po skončení akce. Jistou změnu oproti roku 2004 představuje významnější zapojení rozhlasu do celé informační kampaně. Konkrétně Rádio Čas pravidelně informovalo o dopravní situaci s ohledem na návštěvníky akcí přijíždějící osobními vozidly. Podle mého názoru to byla jakási maturita, která dopadla dobře. Dnes tedy nic nebrání tomu, aby se nový model mohl nadále uplatňovat. Samozřejmě, že existují ještě další možnosti zlepšení nebo stabilizace dopravního systému v okolí ČEZ ARÉNY i návrhy investičního charakteru, které se budeme snažit spolu s organizátorem akcí postupně realizovat.

 • Chystá se změna organizace dopravy i na jiných místech Ostravy?

  Průběžně sledujeme spolu s jednotlivými městskými obvody aktuální situaci v parkování a odstavování vozidel na celém území Ostravy. Tam, kde to bude nezbytné, tam ke změnám určitě dojde. Kromě centra města zaměříme v letošním roce pozornost ve spolupráci s městským obvodem Ostrava-Jih na problémy parkování v oblasti Dubiny. Dobrou zprávou je, že například zóny zákazu stání nákladních vozidel nad 3,5 tuny jsou už vymezeny.

 • Organizace parkování určitě pomůže ve výjimečných situacích, ovšem nedostatek parkovacích míst v centru města je záležitostí všední a dlouhodobou. Je často velice obtížné najít volné místo k parkování například v okolí radnice. Jaký je současný stav? Chystá se do budoucna nějaká změna?

  Souhlasím s vámi. Tento problém řešíme přípravou dalších parkovacích míst na ulicích Horova a Sadová a dále přeorganizováním parkování na ulici 30. dubna, kde chceme vyhovět zejména návštěvníkům Odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy. Pro ně by měla být připravena také místa v podzemním parkovišti na Prokešově náměstí, která nebyla zatím řidiči příliš využívána, zřejmě z důvodu vysoké ceny. Mohu proto slíbit, že trvalá kritika od stovek občanů, kteří denně přicházejí do centra dopravně správních činností, nezůstane bez reakce a problém s parkováním budeme řešit. (Podrobnější informace na str. 4)

 • Existuje i jiná cesta, jak zlepšit parkování ve městě? Mám teď na mysli výstavbu podzemních parkovišť i parkovacích domů. Jaké má Ostrava a zejména její centrum možnosti v tomto směru?

  Ty možnosti jsou jistým způsobem omezené. Výchozím podkladem pro výstavbu nových parkovacích kapacit je Generální dopravní plán města Ostravy. V něm jsou v návaznosti na územní plán stanoveny plochy pro parkoviště i parkovací objekty. V současné době je připravován navazující dokument, jehož úkolem bude stanovit základní pravidla budování a provozování systému parkování i odstavování vozidel v Ostravě. Budeme rádi, když se tato otázka stane předmětem diskuze.

  Totéž platí i pro centrum města. Situace je zde ještě komplikovanější. Jedná se o atraktivní lokalitu s vysokými nároky na parkování, ale s hustou zástavbou, která neumožňuje vybudování parkovišť. Regulace v této oblasti je opravdu nutná. Ostatně, zkušenosti z jiných velkých měst, zejména v západní Evropě, to dokazují.

  Konkrétní lokality v centru města, kde máme rezervovány plochy pro parkovací objekty, jsou na ulicích Purkyňově a Pivovarské. Nepochybně významným počinem v tomto směru bude výstavba parkovacích objektů v rámci Nové Karoliny, které rozhodujícím způsobem pomohou tento vážný problém v centru města řešit.

  S. Zelinová

Foto:
Nový způsob organizace dopravy před ČEZ ARÉNOU se znovu osvědčil při úvodním kole světové skupiny Davisova poháru, které se uskutečnilo od 9. do 11. února. Stejně jako při MotoXshow konané v lednu přijala společnost Vítkovice ARÉNA řadu opatření. Počítá se s tím, že podobný model dopravy bude doprovázet každou větší sportovní, společenskou a kulturní akci v ČEZ ARÉNĚ.

 

zpět na začátek stránky

Strana 4

» střípky

Návštěva kanadského velvyslance.

Primátor Petr Kajnar přijal 7. března kanadského velvyslance Michaela Calcotta. Cílem zdvořilostní návštěvy bylo zahájit spolupráci mezi Kanadou a moravskoslezskou metropolí i upevnit vzájemné přátelské vztahy. Setkání se zúčastnil také náměstek primátora Lukáš Ženatý. Podle P. Kajnara by město přivítalo příchod kanadských firem zaměřených na vytváření vyšší přidané hodnoty. "Například společnosti produkující hi-tech technologie by v Ostravě jistě uspěly, zejména v návaznosti na vědecko-technologický park a jeho produkty," uvedl primátor.

Primátor přednášel na vysoké škole.

Petr Kajnar přednášel 7. března studentům Vysoké školy podnikání o rozvojové strategii města. "Jestliže chceme ekonomicky růst, musíme zdroje získat zvenčí, tedy od zahraničních investorů. Naším úkolem je připravit jim dobré podmínky. To se týká dopravní infrastruktury, území, ale i lidských zdrojů," uvedl P. Kajnar. Moravskoslezskému kraji by mohly zajistit největší ekonomický rozvoj informační technologie. "Vědecko-technologický park v areálu Vysoké školy báňské-Technické univerzity nabízí v tomto směru výborné podmínky. Nezbytností je samozřejmě rozvoj Fakulty elektrotechniky a informatiky," řekl P. Kajnar.

Architekti OMA si prohlédli Novou Karolinu.

Představitelé architektonické a urbanistické kanceláře OMA, kterou v roce 1975 založil světoznámý architekt Rem Koolhaas, navštívili 9. března Ostravu. Seznámili se s lokalitou a prostorem Nové Karoliny, v němž bude umístěno obchodně-zábavní centrum.

"Jsem rád, že jsem se mohl setkat se zástupci renomované společnosti Office for Metropolitan Architecture a věřím, že na začátku dubna budeme moci veřejnosti představit návrh obchodně-zábavního centra, které se nesporně stane dominantou tohoto strategického území," řekl náměstek primátora Lukáš Ženatý (na snímku vpravo), který je představitelem města v projektu Nová Karolina.

 

V okolí Nové radnice vznikají další místa k parkování

Rada města schválila v minulém roce z důvodu nedostačujících prostorů v sídle na ulici Výstavní přemístění odboru dopravně správních činností magistrátu do budovy bývalé Union banky na ulici 30. dubna. S tímto rozhodnutím souvisejí postupné úpravy parkování a změny dopravního značení.

Stále je totiž zaznamenáván nárůst poptávky po větším počtu parkovacích míst právě v okolí odboru dopravně správních činností, a to asi o 100 až 110 míst.

Proto byl zpracován projekt s názvem Optimalizace parkovací kapacity v okolí budovy Union banky a dopravní návrh Úprava parkování kolem parku Čs. letců. Dokumentace řeší operativní úpravy v dopravním značení a vylepšuje současnou nabídku parkování asi o 50 míst, což představuje 40 míst na ulicích Horova, Sadová a Blahoslavova a 10 míst u parku Čs. letců.

Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy předložil rovněž návrh na využití podzemního parkoviště na Prokešově náměstí. V současné době probíhají intenzivní jednání se společností Garáže Ostrava. Nabízí se parkování pro 30 automobilů, které by mělo být zpoplatněno výhodnou hodinovou sazbou. Zároveň byl zaveden jednosměrný provoz na ulici Blahoslavova a Sadová v úseku od nově postaveného bytového domu "Podkova" po ulici Preslova s výjezdem vozidel přes ulici Sadovou na Vítěznou a dále na Sokolskou třídu.

V přípravě jsou také jednání s ředitelstvím Policie ČR o nevyužívání celodenního parkování na parkovacích plochách označených dopravní značkou Parkoviště s parkovacím kotoučem v okolí parku Čs. letců zaměstnanci policie a s vedením OKD o pronájmu, nebo prodeji části pozemku pro vybudování dalšího parkoviště.

Město Ostrava chystá rovněž rozšíření parkovací kapacity na ulici Horova a rekonstrukci parkoviště za budovou magistrátu. Počet parkovacích míst se zvýší zhruba o dalších 80 až 100 míst.(r)

» úřad práce

Zaměstnanost se loni zvýšila

Přes výrazné snižování počtu zaměstnanců ve velkých podnicích s více než 250 pracovníky loni zaměstnanost neklesla. Naopak se mírně zvýšila a vyšší je i počet zaměstnavatelů. Nové pracovní příležitosti vytvořily hlavně firmy střední velikosti, které tak kompenzovaly ztrátu míst u velkých zaměstnavatelů. Vyplývá to z Analýzy stavu a vývoje trhu práce v Ostravě v roce 2006, kterou zpracovalo oddělení analýz a prognóz ostravského úřadu práce.

Celkový stav zaměstnavatelských subjektů za rok 2006 stoupl o sedm (+0,1 %), takže koncem prosince 2006 jich ve městě působilo 7 706. Od června 2002 analytici úřadu práce člení zaměstnavatele podle kategorií, které odpovídají doporučením Mezinárodní organizace práce. Podle počtu zaměstnanců jsou firmy rozděleny na malé (1-49 pracovníků), střední (50-249 pracovníků) a velké (250 a více pracovníků). Malých firem loni v Ostravě působilo 7 334, středních 306 a velkých 66. K ročnímu mírnému zvýšení počtu zaměstnavatelských subjektů přispěly největší měrou střední firmy (+15 zaměstnavatelů). Naopak k poklesu došlo u dvou zbývajících kategorií firem, nejvíce u zaměstnavatelů s více než 250 pracovníky (-7).

Zaměstnanost podle počtu zaměstnanců v organizacích

Počet zaměstnancůk 31. 12. 2005k 31. 12. 200612/2006-12/2005
absolutně%absolutně%absolutně%
1 až 49 42 437 32,7 42 738 32,9 +301 +0,7
50 až 249 29 318 22,6 31 980 24,6 +2 662 +9,1
250 a více 58 098 44,7 55 340 42,5 -2 758 -4,7
z toho - 250 až 499 12 377 21,3 11 255 20,3 -1 122 -9,1
            500 až 999 17 756 30,6 17 184 31,1 -572 -3,2
            1000 až 4999 19 066 32,8 18 947 34,2 -119 -0,6
            5000 a více 8 899 15,3 7 954 14,4 -945 -10,6
Celkem129 853100,0130 058100,0+205+0,2

Souhrnně u firem všech velikostních kategorií vzrostl v roce 2006 počet zaměstnanců o 205 (+0,2 %) na celkových 130 058. Jak už bylo uvedeno, největší zásluhu na tom mají především střední podniky, které meziročně zaměstnaly o 2 662 osob více, zatímco ve velkých podnicích ubylo 2 758 zaměstnanců. (SB)

 

zpět na začátek stránky

Strana 5

Ostravské komunikace opravují vozovky i osvětlení

Podle kalendáře se zimní období chýlí ke konci. Podle počasí ještě ani nezačalo. Nasvědčuje tomu i počet zásahových dní zaměstnanců Ostravských komunikací. Za únor jich zaznamenali 11, v lednu jen o 2 více. Jednalo se především o výjezdy brzy ráno. Největší důraz silničáři kladli na ošetření mostů. Spotřeba soli činila 63 tun a solanky 23 m3.

"Stav silnic za letošní zimu je dobrý. Potřeba opravovat výtluky nebo vykonávat plošné opravy je ve srovnání s předešlým rokem téměř čtvrtinová, a to jak na městských cestách, tak i na krajských a státních," hodnotil situaci výrobní náměstek Ostravských komunikací Antonín Bína. Větší celoplošné opravy čekají ulici Nádražní, Výškovickou a Horní. Špatný stav vykazuje například také ulice Plzeňská. Silničáře čeká i úprava krajnic. Významnější zásah si vyžádájí ulice U Cementárny, Čapkova a Lihovarská.

Existují však problémy, které nezávisí na počasí a přetrvávají celoročně. "Občas se nám stane, že jsme policií upozorněni na poškozenou dopravní značku, která se stala terčem vandalů," sdělil A. Bína.

Daleko větší komplikaci podle něj představuje poškozování veřejného osvětlení, které se objevilo až v poslední době: "Máme dohodu s městskou policií, která nás upozorňuje na nesvítící lampy. Bohužel zjišťujeme, že za závady mohou zloději, kteří kradou měď z elektrických kabelů." Krádeže se netýkají pouze osvětlení, ale také kanálových mříží. Proto bylo zavedeno nové opatření, kdy se kovové mříže vyměňují za plastové. Totéž se týká i kanálových košů. "Zakoupili jsme dvě palety plastových mříží. Doufáme, že se problém alespoň částečně vyřeší," řekl A. Bína.

K činnostem zabezpečujícím údržbu veřejného osvětlení patří také opravy škod zjištěných revizí nebo měření stožárů po době životnosti. V oblasti, kde se stožár stýká se zemí, dochází k největší korozi. K odhalení úbytku hmoty slouží ultrazvukový přístroj. Jestliže je tloušťka stožáru nedostačující, musí být z bezpečnostních důvodů vyměněn. "V loňském roce jsme zkontrolovali 1300 sloupů. Tato prevence se určitě vyplácí," vysvětlil A. Bína.

Významnou povinností zaměstnanců Ostravských komunikací je úklid cest i jejich okolí. Za měsíc únor uklidili 150 tun posypů a nečistot a 240 tis. m2 ošetřili splachováním. K běžné údržbě však patří také odvoz odpadu z okolí cest, kterého v poslední době stále přibývá.

"Škála toho, co lidé vyhodí z automobilů, je široká. Nejčastěji jsou to pytle s odpadem z domácností a v blízkosti garáží, například na Rudné, hlavně pneumatiky. Máme zkušenosti i s nebezpečným odpadem. Ten musíme okamžitě nahlásit firmě, která nám zajišťuje jeho odvoz. Staráme se také o sběr uhynulých zvířat. I v tomto případě zajišťuje jejich odklízení speciální firma," řekl A. Bína.(sz)

Foto:
Silničáři opravují v zimním období výtluky studenou obalovanou směsí.

Zoo otevře nové voliéry a park

Letošní rok bude pro Zoologickou zahradu Ostrava výjimečný hned z několika důvodů. Na jaře otevře pět nových voliér a začátkem léta chce návštěvníkům představit botanický park.

Dokončovaná botanizace upravuje areál Stromovky tak, aby nenásilně propojoval park se zoologickými expozicemi a nabízel místo pro odpočinek a relaxaci. "Vybudovali jsme tři naučné stezky - Cestu vody, Cestu stínů a Cestu lesa s šesti chodníky, třemi mosty a jednou visutou lávkou. Vznikly nové klidové zóny a prostor pro instalaci autorských děl, informačního systému a hracích prvků pro děti," řekl ředitel zoologické zahrady Petr Čolas. Stavba za 32 milionů korun byla financována z rozpočtu města Ostravy.

Za 3,6 mil. Kč bylo opraveno oplocení zoo. Podle ředitele byl stávající plot přibližně 30 až 40 let starý a vlivem vandalů i povětrnostních vlivů už neplnil svou funkci. Letos budou opravy plotu pokračovat. Uvolněny jsou na ně 3 miliony korun.

Rybníky budou vyčištěny a oživí je nové ostrůvky i poloostrov pro lemury. "Rybníky jsme osadili více než stovkou dřevin, aby vytvořily příjemné prostředí pro poloopice i vodní ptáky," sdělil ředitel zoo. Milovníci opeřenců jistě ocení voliéry pro ptáky Tibetu a Číny citlivě zakomponované do lesního prostředí. Dvě z nich budou průchozí, takže návštěvníci poznají zvířata zblízka bez bariér. Najdou je u hlavního vchodu do Stromovky vedle amfiteátru.

"Velmi nás těší, že se daří naplňovat heslo: Zoo vlídná k handicapovaným lidem. V této chvíli jsou pro vozíčkáře přístupné všechny pavilony, průběžně vyměňujeme zídky a pletivo u výběhů za sklo tak, aby si pohled na zvířata mohl vychutnat opravdu každý," poznamenal Petr Čolas.

Zahradu v loňském roce navštívilo téměř 310 tisíc návštěvníků. Příjmy z tržeb a sponzorské dary dosáhly historicky rekordní výšky. Podle P. Čolase byla v roce 2006 zoo soběstačná z 39 %. "Nechceme nečinně čekat na dotace nebo příspěvky. Naším zájmem je zahradu dlouhodobě a účelně rozvíjet. Proto se obracíme na fondy Evropské unie, ministerstva, krajský úřad a zajímají nás finanční možnosti EHS/Norska. Loni jsme podali dva projekty - jeden na rekonstrukci pavilonu hrochů a druhý na vybudování technického zázemí dendrologického oddělení. V obou případech chceme využít alternativní zdroje energie. Pokud dotace získáme, pokryjeme až 85 procent nákladů," řekl P. Čolas.(kon)

» zaujalo nás

Obchodní domy se zapojují do projektu Bezpečnější Ostrava

O čtyřicet případů kapesních krádeží méně než v loňském roce zaznamenali od loňského listopadu do ledna ostravští policisté. Na březnové tiskové konferenci to řekl vedoucí speciálního policejního týmu Kapsa Městského ředitelství Policie ČR Ostrava Daniel Bárta. Podle něj se na snížení počtu krádeží významně podílelo zapojení vedení obchodních domů do projektu Bezpečnější Ostrava, nad nímž převzal záštitu primátor Petr Kajnar. "Těší mne, že tato pilotní, v České republice ojedinělá akce už má své výsledky. Nejvíc si cením úsilí a nadšení, s jakým se do něj zapojují strážníci, policisté i zástupci obchodů, dopravního podniku a města Ostravy," řekla vedoucí kanceláře primátora Marcela Trojáková.

Hlasovat, který obchod, obchodní dům, hypermarket, supermarket nebo obchodní centrum se nejvíce věnuje bezpečnému nakupování, mohou lidé na webových stránkách města: www.ostrava.cz (banner Bezpečnější Ostrava).(k)

 

zpět na začátek stránky

Strana 6

Město stále investuje do kvalitnějšího bydlení

Občané vyžadují větší komfort

Devátý ročník konference na téma Regenerace panelových domů - Dynamika proměn bydlení se uskutečnil 15. února na Černé louce. Mapoval současný vývoj bytové výstavby i bytové politiky nejen v Ostravě a Moravskoslezském kraji, ale i v celé České republice. Mezi nejvýraznější tendence v oblasti bydlení patří podle Vítězslava Kuty z katedry městského inženýrství VŠB-TU zejména snaha obyvatel o zlepšení kvality vlastního bydlení, ale také postupný nárůst objemu bytové výstavby v posledních letech. Tyto nároky souvisí jednak se zvyšováním životní úrovně občanů, ale také s příchodem investorů a developerů.

"Bydlení a obchod jsou spojené nádoby. Město Ostrava se proto snaží investorům a developerům nabídnout vyhovující podmínky pro obchod i život. Z tohoto důvodu byla sestavena bytová pracovní komise. Ta se bude intenzivně zabývat bytovou politikou města," uvedl náměstek primátora Vojtěch Mynář.

Statutární město Ostrava řeší oblast bydlení hned v několika rovinách. Udržuje stávající bytový fond, staví byty pro sociálně potřebné a připravuje podmínky pro novou výstavbu.

Příprava pozemků ve vlastnictví města pro následnou bytovou výstavbu

StavbaMěstský obvodPředpoklad počtu byt. jednotekStupeň přípravy
Bytové domy ul. Polská Svinov 465 SP
Byt. domy ul. U Stavisek Radvanice a Bartovice 34 SP
Byt. domy ul. Šimáčkova Mar. Hory a Hulváky 90 SP
RD ul. U Boříka, Zacpalova Nová Ves 30 ÚR
RD ul. Mrázná Michálkovice 10 IZ
RD Janová Polanka nad Odrou 90 IZ
RD Podolí Slezská Ostrava 80 SP
RD ul. Sodná Slezská Ostrava 16 IZ
RD ul. Závadova Hrabová 35 IZ
Dostavba nám. J. z Poděbrad Vítkovice - IZ
Bytové domy ul. Provaznická Ostrava-Jih - IZ
Byt. domy Červ. kříže Mar. Hory a Hulváky - studie
Dostavba Mariánského nám. Mar. Hory a Hulváky - studie
Byt. domy ul. Paskovská Hrabová 81 DÚR

Náklady jsou včetně možných vstupů jiných investorů. SP - stavební povolení, ÚR - územní rozhodnutí, IZ - investiční záměr, DÚR - dokumentace k územnímu rozhodnutí, RD - rodinný dům, TI - technická infrastruktura

Příprava pozemků pro nové domy

Nová bytová výstavba v Ostravě je v současné době v rukou soukromých investorů nebo developerských firem. Město za poslední roky staví pouze sociální byty, jako jsou např. domy s pečovatelskou službou nebo domovy důchodců. Od roku 2002 do 2006 postavilo 157 nových bytů a 64 bytů v domech s pečovatelskou službou.

"O tato zařízení je obrovský zájem a my se snažíme, aby v každém městském obvodě stál minimálně jeden dům s pečovatelskou službou," sdělila Regina Kuchtová. V souvislosti se sociálním bydlením upozornila na problém cenzových domácností. "Jedná se například o týrané ženy, lidi přicházející z výkonu trestu nebo neplatiče. Pracovnice komunitních center je nemají mnohdy kam umístit. Řešením by byly levné nájemní byty v okrajových částech sídlišť."

Statutární město Ostrava sice nové byty nestaví, ale intenzivně se zabývá přípravou pozemků, které jsou pro toto využití vhodné. Pocházejí jednak z Pozemkového fondu ČR, ale také z majetku města. "Vše je zatím ve stadiu, kdy investoři přicházejí a informují se. Lokality nabízíme například formou zástavbových studií, které ukazují, co by bylo teoreticky možné, ovšem pravidla jednání a podmínek zatím přesně stanovená nejsou," řekla R. Kuchtová. Jde o území v okrajových čtvrtích. V Hrabové, která je velmi atraktivní kvůli průmyslové zóně a výpadovce na Mošnov, už jsou takové plochy připravené a zájem investorů o výstavbu bytových i rodinných domů je veliký. Rodinné domy budou jedním z bodů návrhu koncepce politiky bydlení, prozatím se jedná o individuální zástavby, v budoucnosti by v této oblasti přicházel v úvahu také developerský projekt.

Opravy sídlišť pokračují

Většina bytů na územní města přešla v devadesátých letech do soukromého vlastnictví, správa zbývajících jednotlivým obvodům. Jde především o byty na sídlištích. V nich bydlí zhruba polovina Ostravanů. Náklady na jejich opravy i údržbu a regeneraci okolního prostředí jsou pro obvody finančně náročné. Stát proto poskytuje několik druhů dotací. Výhodný je úvěrový program Panel ze Státního fondu rozvoje bydlení. V minulosti si úvěr vzal obvod Mariánské Hory a Hulváky na sídliště Fifejdy a Ostrava-Jih na rekonstrukci panelových domů. Panel je ovšem vhodný pro všechny majitele, např. i družstva.

"Sídliště Fifejdy je krásným příkladem toho, jak skloubit rekonstrukci domu s regenerací prostředí. K opraveným domům se v roce 2003 přidala úprava chodníků, hřiště i parkovacího stání včetně mobiliáře, takže dnes už část sídliště tvoří dokonalý komplex. Navíc se zde podařily dva důležité projekty - rekonstrukce školy a úprava školní zahrady, jejíž část byla vyčleněna na skatové hřiště, a rekonstrukce bývalého výměníku na městskou knihovnu," uvedla Regina Kuchtová z odboru komunálního a bytového magistrátu. Dodala, že na regeneraci sídliště existuje samostatný dotační program ministerstva pro místní rozvoj s názvem Podpora regenerace panelových sídlišť, v rámci kterého ministerstvo přiděluje každý rok finanční prostředky na vybrané projekty. V minulém roce byla takto financována také úprava sídliště Varenská v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Zatímco znovuoživení sídlišť je částečně přímo financováno státem, náklady na opravu a rekonstrukci bytových domů probíhají v režii jejich vlastníků s nepřímou dotací státu (Program PANEL - sanace úroků z úvěrů). Rekonstruované domy pak tvoří investiční majetek města a zároveň bytovou rezervu pro sociálně slabší občany.

Připravila S. Zelinová

Přehled financování regenerace sídlišť

Sídliště Fijejdy I.Celkové rozpočtové náklady v tis. Kč včetně projektuZ toho státní dotaceRealizace v letech
Ulice Generála Gucmana 27 890 8 222 2002-2003
Ulice Baarova 14 770 6 000 2004-2005
Ulice Novinářská 14 597 5 000 2005-2006
Ulice J. Trnky 15 270 - 2006-2007
Dolina Budoucnost 66 020 - 2008-2009
Celkové projektované náklady138 54719 222 

 

Sídliště VarenskáCelkové rozpočtové náklady v tis. Kč včetně projektuZ toho státní dotaceRealizace v letech
Rekonstrukce vnitrobloku 9 745 786 0 2003
Rekonstrukce ul. Sládkova 1. část 7 296 591 0 2004
Rekonstrukce ul. Sládkova 2. část 9 217 868 0 2005
Rekonstrukce náměstíčka (u ORFY) 15 072 090 4 000 000 2006
Rekonstrukce mezi 3. a 5. etapou 12 979 000 - 2007
Předpokládané náklady 1.-8. etapy72 450 000 2003-2011

Foto:
Sídliště Varenská po kompletních úpravách.

 

zpět na začátek stránky

Strana 7

S podzemní i povrchovou vodou je třeba nakládat podle zákona

Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, nebo kdo do těchto vod vypouští odpadní vodu, musí mít povolení vodoprávního úřadu. Podle bodu 2 závěrečných a přechodných ustanovení zákona č. 20/2004 Sb. zanikne k 1. lednu 2008 platnost vybraných povolení k nakládání s vodami.

"Jde o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a o povolení k odběru z těchto vod. Platnost zanikne pro povolení, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001. Výjimku tvoří pouze povolení k odběru podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou," řekla Eva Reková z odboru ochrany vod a půdy magistrátu s tím, že povolení vydaná po 1. lednu 2002 budou platit i nadále po dobu stanovenou v rozhodnutí.

Povolení vodoprávního úřadu musí mít každá fyzická osoba odebírající vodu pro zalévání zahrady nebo napájení drobného zvířectva anebo vypouštějící odpadní vodu z domovní čistírny. Dokument potřebují také živnostníci, zemědělci a rybníkáři, kteří vodu používají pro zahradnictví, myčky aut, penziony, malé čistírny odpadních vod, k zavlažování nebo napájení zvířat, pro napouštění rybníků, sádek, líhní a vodních nádrží. Povinnost se na ně vztahuje i v případech, kdy vodu z těchto zařízení a staveb vypouštějí.

"K nakládání s vodami musí mít všichni platné povolení vodoprávního úřadu. To není potřeba jen v případě, že se k odběru povrchové vody nevyužívá technické zařízení," sdělila E. Reková.

Platnost povolení

 • Studny vybudované před 1. lednem 1955 - pokud sloužily pro potřeby jednotlivých domácností, považuje se odběr podzemní vody za povolený.
 • Studny povolené od 1. 1. 1955 do 31. 12. 2001 - platnost povolení k odběru u studní, které neslouží pro zásobování domácností pitnou vodou, končí 1. 1. 2008 a musí být požádáno o odběr vody. V termínu do 30. 6. 2007 je možno požádat o prodloužení platnosti povolení. U studní pro zásobování domácností pitnou vodou platí povolení k odběru po dobu vyznačenou v povolení.
 • Studny povolené od 1. ledna 2002 - u všech studní, ať už na vodu pitnou nebo užitkovou (nezáleží, zda pro fyzickou osobu nebo pro podnikatelský účel), platí doba povolení stanovená v rozhodnutí.

Povolení k odběru podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování jednotlivých domácností pitnou vodou nezanikají.(r)

Odborníci budou jednat o ovzduší

Často diskutované téma kvality ovzduší v Ostravě bude hlavním a jediným bodem konference, která se uskuteční 2. dubna v hotelu Atom. "Problematika ovzduší je v našem regionu velmi aktuální a město má zájem prosadit změny, které povedou ke snížené imisní zátěži Ostravanů," říká náměstek primátora Dalibor Madej.

Konferenci o kvalitě ovzduší pořádá pod záštitou primátora statutární město Ostrava. Účast přislíbil ministr životního prostředí Martin Bursík, ministr průmyslu a obchodu Martin Říman, hlavní hygienik České republiky Michael Vít a náměstek ministra životního prostředí Karel Bláha. Přednášet bude rovněž ředitel pobočky Ostrava Českého hydrometeorologického ústavu Zdeněk Blažek, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Pavol Lukša a poslanec Parlamentu ČR Radim Chytka. "Hosté budou účastníky konference informovat o dopadech znečištěného ovzduší na zdraví lidí, o imisních koncentracích znečišťujících látek na území Ostravy za poslední dva roky nebo o rozvoji průmyslu ve vztahu k životnímu prostředí," uvádí D. Madej. Nejočekávanějším podle něj bude návrh opatření, která sníží hodnoty částic nebezpečné frakce PM10 v ovzduší Ostravy, které obyvatele moravskoslezské metropole trápí nejvíc.(k)

Snímky o modré planetě se představí na mezinárodním festivalu TUR Ostrava

Krátké dokumentární filmy zaměřené na trvale udržitelný rozvoj se budou promítat v rámci festivalu TUR OSTRAVA 2007 od 23. do 27. dubna v Domě kultury města Ostravy. Čtvrtý ročník mezinárodní soutěžní přehlídky představí pohledy na životní prostředí modré planety ve čtyřech tématech: Voda - základ života, Život ve městě, Ochrana přírody a krajiny a Člověk a společnost. Dosud se do soutěže přihlásili autoři čtyřiceti pěti snímků. Divácky atraktivní bude například italský dokument s názvem Pít, abychom zapomněli, brazilský film Vůně ovoce, německý snímek Mnichov nebo americká Poslední sezona. Promítat se budou i české filmy Anička, Ledový příliv, Řeka Metuje a další. Díla přihlásili také Holanďané, Francouzi, Rusové a Slováci. Vstup na všechna promítání festivalu TUR i doprovodné programy je zdarma. Bližší informace jsou k dispozici na adrese: www.turfilm.cz (r)

Kolem Odry se kácí

Cílené odstraňování dřevin kolem řeky Odry provádí v těchto týdnech pracovníci státního podniku Povodí Odry. Podle tiskové mluvčí Šárky Vlčkové nejde o plošné kácení, ale o citlivý zásah do břehových porostů, který zachovává perspektivní druhy, jako například lípy, duby, olše, jasany a javory. Naopak pro břeh řeky nevhodné stromové a keřové vrby a topoly budou odstraněny. "Cílem je obnovit původní a závazné parametry toku řeky, zachovat průtočné kapacity a zajistit protipovodňovou ochranu území. Současně bude tímto zásahem zachována funkce Odry jako biokoridoru," řekla Š. Vlčková. Mýcení je plánováno v Nové Vsi, Svinově, Třebovicích a Zábřehu. Odstraněno bude několik tisíc dřevin.

Učitelé ve hvězdárně

Setkání pracovníků Hvězdárny a planetária Johanna Palisy s učiteli základních a středních škol se uskuteční 20. dubna. Patnáctý ročník Astronomického semináře představí nové pořady pro žáky, součástí akce bude také přednáška Z. Mikuláška z Masarykovy univerzity o tom, jak vysvětlovat základní kosmologické poznatky středoškolským studentům. Na seminář se zájemci mohou hlásit do 18. dubna telefonicky na čísle: 596 994 950 nebo e-mailem: petra.celechovska@vsb.cz

Den Země přinese informace, zábavu i poučení

Více než čtyřicet organizací se zapojí do letošního Dne Země, který 19. a 20. dubna pořádá Magistrát města Ostravy, Středisko volného času Korunka a Středisko přírodovědců. Už pošestnácté se tak Ostrava připojí k celosvětové akci, která upozorňuje na vliv lidské činnosti na životní prostředí a nabízí možnosti, jak ho zmírnit nebo úplně vyloučit. Pestrou a zajímavou nabídku ekologických aktivit, nápadů a námětů mohou občané vidět na Hlavní třídě v Porubě (19. dubna) a Slezskoostravském hradě (20. dubna).

"Den Země má v našem městě dlouhou tradici. Každý rok se snažíme přinést jeho návštěvníkům něco nového a nabídnout šetrnou variantu životního stylu zejména dětem a studentům. Ti jsou totiž ke svému okolí velmi vnímaví a ekologickou výchovu dobře přijímají," řekl koordinátor Michal Gacka z odboru životního prostředí magistrátu.

Porubská Hlavní třída přiláká zájemce o přírodu například Sokolnickou show, která představí dvacet živých ptáků a práci s nimi, Ornitologickým stanem, v němž budou mít lidé možnost vyrobit si ptačí budku, nebo zábavnou i odbornou biologií. Děti budou mít možnost procvičit si znalosti stromů, zkusit střílet z luku, vyrobit ruční papír nebo ochutnat potraviny z ekologického zemědělství. "Na své si určitě přijdou také dospělí, pro které je připravena prezentace energetických solárních a vodíkových konstrukcí k výrobě energie i práce s mikroskopem a zjišťování aktuálního stavu kvality ovzduší," uvedl M. Gacka. Hlavním lákadlem Dne Země bude podle něj kabaret společnosti OZO Ostrava s názvem Odpadový muzikál. Formou povídání, soutěží, písniček a her přiblíží divákům odpady, jejich sběr a využití.

Podobný a přece trochu jiný bude Den Země na Slezskoostravském hradě. Pro jeho návštěvníky budou připraveny jízdy zručnosti, fotografické výstavy, promítání krátkých filmů a besedy. Vodáci nabídnou projížďky po řece Ostravici od hradu do Komenského sadů na lodičkách, studenti střední umělecké školy ukázky kovářství, řezbářství a keramiky. Připraveny jsou tvůrčí dílny, módní přehlídky a poradny. Podobně jako v Porubě mohou lidé i na hradě zhlédnout Odpadový muzikál.

Statutární město Ostrava podpořilo Den Země částkou 260 tisíc korun. Bližší informace o programu budou v dubnu k dispozici na webových stránkách: www.ostrava.cz

(kon)

 

zpět na začátek stránky

Strana 8-9

 

Lékařská služba první pomoci ošetřuje nepřetržitě pacienty z Moravskoslezského kraje

Ostravská Lékařská služba první pomoci (LSPP) poskytuje v porovnání s jinými regiony v České republice vysoký komfort občanům prostřednictvím dobře dostupné sítě svých pracovišť. Všeobecná ambulance pro dospělé ošetřuje pacienty dvacet čtyři hodin denně, zubní a dětská pracuje nepřetržitě o víkendech, svátcích a zajišťuje provoz v nočních hodinách.

"V České republice není rozsah těchto služeb obvyklý, problémem je úhrada zdravotních pojišťoven, která je nízká a nepokrývá skutečné provozní náklady. Vyskytují se i názory, že tato služba není potřebná, jelikož občan se musí preventivně o sebe starat a chodit k lékaři včas. Už jsem se setkal i s názorem, že lidé prostě pohotovost zneužívají. Opak je pravdou, z analýzy ošetřujících lékařů vyplynulo, že sporné důvody návštěvy tvoří z celého objemu méně než 10 procent případů," říká ředitel Městské záchranné služby Ostrava (MZSO) Jaroslav Páník.

Lékařská služba první pomoci je zajišťována ambulantně i výjezdovou a dopravní službou. Provoz ambulance a obsluhu celého spádového území pro dospělé a děti od 14 let zabezpečují dvě výjezdové skupiny. V nočních hodinách se na výjezdové návštěvní pohotovostní službě podílejí lékaři všech ambulancí pro dospělé. "Během dne, kdy praktický lékař nemůže opustit svou ordinaci a případ není pro rychlou záchrannou službu, ošetřujeme i akutní případy. Služby poskytujeme například i lidem bez domova nebo těm, kteří prostě z nějakého důvodu nemají stálého praktického lékaře. V zájmu všech občanů je, aby i tito nemocní byli ošetřeni a zamezilo se šíření přenosných chorob. V řadě případů, třeba při převozu na záchytku, spolupracujeme s Městskou policií Ostrava i Policií České republiky. Není to příjemná činnost, ale městu garantujeme, že tuto službu budeme poskytovat. Jsme lékaři prvního kontaktu, a k tomu nejsou určeny ambulance v nemocnici. Je na nás, abychom udělali tento filtr a nezatěžovali nemocnici pacienty, kteří tam nemají co dělat," říká odborný ředitel MZSO Jan Karczmarczyk. Dodává, že ze všech jimi ošetřených pacientů pouhá čtvrtina vyžaduje následnou nemocniční léčbu.

K dětem pediatr nejezdí

Výjezdová návštěvní pohotovostní služba lékaře pro děti není provozována. "Nebyli jsme ji schopni se sloužícími pediatry zajistit. K akutním stavům jsou vysílány výjezdové skupiny Rychlé lékařské pomoci Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje. Při stavech, kdy není možno dopravit dítě do ambulance dětské pohotovosti, je dispečerka oprávněna rozhodnout o vyslání sanitního vozidla. Vzhledem k tomu, že jsou ambulance rozmístěny ve třech velkých městských obvodech, není tato služba příliš využívána," podotýká J. Karczmarczyk.

Požadavky na výjezdovou službu zpracovává a vyhodnocuje Operační středisko Městské záchranné služby Ostrava na Varenské ulici, které je on-line propojeno s Centrem tísňového volání Ostrava. Dlouhodobě funguje spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou, kdy výjezdové skupiny LSPP jsou zálohou rychlé lékařské pomoci. Pokud operační středisko MZSO obdrží požadavek, který spadá do kompetence výjezdových skupin rychlé lékařské pomoci nebo rychlé zdravotnické pomoci, předává data on-line spojením operátorce zdravotnické záchranné služby Centra tísňového volání bez dalšího zdržení.

Počet ošetřených se zvyšuje

"Počet ošetřených pacientů bývá ovlivněn chřipkovými epidemiemi. V roce 2003 byla mírně silnější epidemie. V roce 2006 se projevil vliv tuhé zimy a po relativně slabších zimních měsících pravidelně vzrůstal počet ošetřených pacientů," říká J. Karczmarczyk.

Výjezdová návštěvní služba LSPP pro dospělé v roce 2006 ošetřila 10 442 pacientů. Terénní péče se týká například ošetřování pacientů, jejichž stav neumožňuje dostavit se vlastními silami do ambulance, imobilních pacientů, kteří nejsou umístěni v léčebně dlouhodobě nemocných, sociálních nebo charitativních zařízeních a zůstávají v domácí péči. Zdravotníci poskytují také ošetření pacientům s náhlými úrazy nebo zraněními, která nevyžadují zásah zdravotnické záchranné služby, dále lidem podnapilým nebo pod vlivem návykových látek s posouzením pro následné vyslání do protialkoholní záchytné stanice nebo nemocnice. Patří sem i ohledávání zemřelých.

K nárůstu počtu ošetřených dětí došlo z obdobných důvodů jako v LSPP všeobecné pro dospělé. Pohotovosti byly vysoce vytíženy v době vánočních svátků, kdy meziroční nárůst představoval 60 procent ošetřených dětí.

V zubní ambulanci bylo v letech 1997-2003 každoročně ošetřeno asi 11 tisíc pacientů. Od roku 2004 došlo k výraznému nárůstu na 13 200 lidí a loni zde ošetřili 14 600 pacientů. "V neděli ambulanci vyhledává kolem sedmi desítek pacientů. Mezní kapacitou, kdy je zdravotnický personál ještě schopen při mimořádném vypětí podat kvalitní výkon, je asi sto pacientů za den. Například loni jsme 25. prosince ošetřili 132 pacientů, z nichž více než jedna třetina byla mimoostravských," uvádí J. Páník. Průměrný čas na jednoho pacienta tak byl necelých 11 minut bez zohlednění doby na zákonné přestávky personálu.

Počet ošetřených pacientů v letech 2003-2006 v LSPP všeobecné pro dospělé

LSPP všeobecná pro dospěléOšetřeno pacientů
rok 2003rok 2004rok 2005rok 2006
Ambulantně 24 713 21 524 22 645 22 961
Ve výjezdové službě 12 844 12 609 12 260 10 442
Celkem37 55734 13334 90533 403

 

Počet ošetřených pacientů v letech 2003-2006 v ambulanci LSPP pro děti

LSPP všeobecná pro dětiOšetřeno pacientů
rok 2003rok 2004rok 2005rok 2006
Ambulantně 21 296 18 144 19 054 19 842

 

Foto:
Městská záchranná služba Ostrava sídlí na Varenské ulici.
Ředitel MZSO Jaroslav Páník v operačním středisku.
Sanitky městské záchranné služby vyjíždějí k desítkám případů denně.

Počet ošetřených pacientů v letech 2003-2006 v zubní ambulanci LSPP

LSPP zubníOšetřeno pacientů
rok 2003rok 2004rok 2005rok 2006
Ambulantně 11 255 13 178 13 559 14 600

 

Počet ošetřených pacientů na pracovištích LSPP v roce 2006 a podíl mimoostravských pacientů

Počet ošetřených pacientů v roce 2006Pacientů celkemZ toho mimoostravskýchProcent. podíl mimoostravských
LSPP zubní 14 600 5 483 37,6 %
LSPP všeobecná pro dospělé 33 403 4 129 12,4 %
LSPP všeobecná pro děti 19 842 3 784 19,1 %

 

Ambulance LSPP

Pracoviště všeobecné LSPP pro dospělé a jejich ordinační dobaPracovní dnyNepracovní dny a svátky
Areál Městské záchranné služby Ostrava, Varenská 5 nepřetržitě nepřetržitě
Mephacentrum Poruba, Opavská 962 od 18 do 6 hod. nepřetržitě
Poliklinika Hrabůvka, Dr. Martínka 7 od 18 do 6 hod. nepřetržitě

 

Pracoviště všeobecné LSPP pro děti a jejich ordinační dobaPracovní dnyNepracovní dny a svátky
Městská nemocnice Ostrava, Janovského 6 od 15.30 do 6.30 hod. nepřetržitě
Mephacentrum Poruba, Opavská 962 od 16.00 do 6.30 hod. nepřetržitě
Poliklinika Hrabůvka, Dr. Martínka 7 od 16.00 do 6.30 hod. nepřetržitě

 

Pracoviště všeobecné LSPP zubní a jeho ordinační dobaPracovní dnyNepracovní dny a svátky
Areál Městské záchranné služby Ostrava, Varenská 5 od 18 do 6 hod. nepřetržitě

 

» k tématu

Ke kvalitní zdravotní péči patří i pohotovost

"Velmi mne těší, že právě ostravská služba první lékařské pomoci je výjimečná a že město tak zajišťuje občanům nadstandardní služby. Ostrava je významnou metropolí, a tak se i chová. Zabezpečuje rozvoj dopravy, dotuje kulturu, bezpečnost, prioritou je kvalitní zdravotní péče. Jsem přesvědčen, že k tomu patří také možnost vyhledat lékařské ošetření i mimo ordinační hodiny. Asi těžko můžeme lidem přikázat, že onemocnět mohou pouze v době, kdy ordinuje jejich praktický lékař, případně pouze do osmi hodin do večera," říká náměstek primátora Lubomír Pospíšil.

Lékař, který je k dispozici dvacet čtyři hodin denně, podle něj zajišťuje zdravotní péči i těm, kteří jsou ve městě na služebních cestách, dojíždějí přes týden do zaměstnání a nemají jinou možnost, jak řešit situaci v okamžiku, kdy náhle onemocní.

"Naše pohotovost v současné době skutečně neposkytuje služby jen Ostravanům nebo těm, kteří zde pracují. Mám informace, že v době státních svátků nebo dovolených vyhledávají naši zubní ambulanci nejen lidé z blízkého okolí, to znamená z Opavska, Karvinska, Frýdeckomístecka, ale také ze Zlínského kraje. A ti by určitě necestovali tolik kilometrů, kdyby měli stejnou službu zajištěnou v blízkém okolí," uvádí L. Pospíšil. Město bude proto tuto službu podporovat i nadále. Ročně na její provoz přispívá necelými třiceti miliony korun. V únoru zastupitelé schválili rovněž dotaci na nákup dvou sanitních vozidel za dva miliony tři sta padesát tisíc korun.

Dvoustranu připravila T. Arťušenková

Foto:
Náměstek primátora Lubomír Pospíšil
Loni využilo ostravskou lékařskou službu první pomoci téměř 68 000 občanů.

Telefonní čísla

Městská záchranná služba NONSTOP

Lékařská služba první pomoci:
596 612 111, 731 446 690

Převozy sanitními vozy:
596 618 853, 731 446 690

 

zpět na začátek stránky

Strana 10

Urbanistické studie vzbudily zájem mnoha Ostravanů

Statutární město Ostrava připravilo v minulém roce dvě nové urbanistické studie. První z nich se týká náměstí Dr. E. Beneše, na němž by měla být zastavěna proluka po Německém domě. Druhá se zabývá areálem výstaviště Černá louka. Tam by podle návrhu architektů měla vzniknout odpočinková a zábavní zóna. Plánované změny v centru města vyvolaly řadu reakcí, z nichž některé otiskujeme.

Centrum by oživil Špalíček

Druhá varianta návrhu nové podoby nám. Dr. E. Beneše, kterou připravil Útvar hlavního architekta města Ostravy se zamlouvá panu Vojtěchu Šebkovi. O návrzích nám napsal: "Pro oživení centra je podle mého názoru zastavění proluky na Masarykově náměstí stěžejní. Jestliže chceme oživit centrum Ostravy, musíme do něj dostat lidi. Proto navrhuji postavit na Masarykově náměstí něco podobného brněnskému Špalíčku. Bylo by zde multikino, bowling, squash, restaurace i obchody, a to vše v jednom komplexu. Něco podobného by se dostavělo také v místech, kde byly takzvané lauby, které byly zdemolovány v šedesátých letech minulého století."

Veřejné projednávání studií

"Veřejnou diskuzi o výstavbě v centru města jsem velice ocenila. Myslím, že něco takového už tady dlouho chybělo. Občané měli konečně příležitost si o svých názorech, ať už souhlasných nebo nesouhlasných, pohovořit se zástupci města. Budu velmi ráda, když se veřejné besedy stanou tradicí, která znovu obnoví důvěru občanů v úřad a jeho vedení. Zároveň si každý z Ostravanů uvědomí, že rozhodovat v takových záležitostech není snadné a že za každé rozhodnutí je třeba nést zodpovědnost. A ještě jedno doporučení: V případě větších zásahů do podoby města by možná nebylo špatné vyzvat občany k hlasování," napsala Jiřina Procházková.

Cyklisté na Černé louce

Klidová část Černé louky vytvoří podle nového návrhu příjemnou spojnici od Masarykova náměstí k Lávce Unie. Svou připomínku k novému řešení nám zaslal Zdeněk Schönwälder: "Podle poslední statistiky se asi šedesát procent obyvatel do 45 let věnuje rekreační cyklistice. Musím ale s lítostí konstatovat, že ve studiích není žádná zmínka o možnosti bezpečného dojezdu cyklistů do centra města. Navíc cyklostezky končí daleko od Černé louky. Ostatní obvody se této problematice věnují podstatně více než obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Někdy kolem roku 2000 se starostové zúčastněných obvodů posadili na kola a slavnostně otevřeli cyklostezku z Koblova do Třebovic. Od té doby byly vystavěny jen krátké úseky cyklotras, případně cyklostezek."

Ostrava v lize evropských měst

Studie náměstí Dr. E. Beneše zaujala Karla Hynka, který nám napsal, jak by měla moravskoslezská metropole vypadat, jestliže se chce stát moderním evropským městem: "Pokud chce být Ostrava v lize evropských měst, pak musí samozřejmě být znovu zastavěny šedesátileté proluky. Ale s přihlédnutím k určitým parametrům, jako například k jejich funkci zábavní, komerční i administrativní. Chybět by neměly podzemní garáže, nadstandardní byty a podobně. Je nutné si uvědomit, že centrum Ostravy je jen jedno a není jen centrem třetího největšího města, ale i téměř milionové aglomerace. Z tohoto pohledu by měl být kladen důraz na kvalitu zástavby. Při dnešní invazi investorů to nemůže být problém."

Změny na náměstí Dr. E. Beneše by měla doprovázet také výsadba nové zeleně. V současnosti existují dvě varianty jejího uspořádání. "Starou zeleň musí nahradit nová jednotná výsadba tak, jak je tomu ve městech podobné velikosti, jako například Liege, Brémy, Norimberk, Katovice a podobně. Všichni dobře víme, kolik diskuzí bylo ohledně kácení stromů před Novou radnicí nebo v Husově sadu, a dnes patří mezi obdivovaná místa. Nebojme se nové výsadby zeleně v Porubě, v Komenského sadech a v jiných obvodech města. Liga evropských měst má toto řešení dávno za sebou, a to včetně podpory drtivé většiny jejich občanů a ochránců přírody."

» listárna

Poradna pro seniory

Rada seniorů ČR zřídila regionální pracoviště v Ostravě. Jeho součástí je poradna pro seniory. O službách informoval Lubomír Pásek z Koordinačního centra organizací seniorů a zdravotně postižených: "Poradna se nachází v Domě odborových svazů na ulici Českobratrské 18, 1. poschodí. Senioři zde mohou bezplatně získat informace i pomoc z oblasti sociální, bytové, zdravotnické a právní. Navíc jsou zde k dispozici celostátní noviny Doba seniorů, které vycházejí vždy poslední pátek v měsíci. Bližší informace jsou na telefonním čísle: 596 111 023."

I s cukrovkou je možné žít

O činnosti Občanského sdružení Dítě s diabetem, které bylo založeno v roce 2004 z iniciativy rodičů žijících v Moravskoslezském kraji, jejichž děti onemocněly nevyléčitelnou nemocí diabetes mellitus I. typu - cukrovkou, informovala Danuše Marčišovská: "Členy sdružení jsou rodiče diabetických dětí v Ostravě, Opavě, Novém Jičíně, Havířově, Karviné a dalších městech. Činnost je zaměřena na pomoc dětským diabetikům, jejich rodičům, rodinným příslušníkům a všem, kteří pečují o mladého diabetika. Vzhledem k narůstajícímu počtu dětí s onemocněním diabetes mellitus I. typu, jež je závažným celoživotním onemocněním, není možné činnost sdružení nadále realizovat ve volném čase dobrovolných pracovníků. Vyplývá tak potřeba profesionalizace organizace za účelem udržení a zvýšení kvality námi poskytovaných služeb. Kvalifikaci zaměstnanců i dobrovolníků zvyšujeme v rámci projektu QOstrava a projektu financovaného z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Projekt nese název Uzdravuj, vzdělávej se, pracuj! Jsme přesvědčeni, že společně se nám to daří lépe," napsala D. Marčišovská. Zároveň pozvala zájemce na den otevřených dveří, který se koná 23. března od 10 hod. v edukačním centru v Kostelní 22 v Moravské Ostravě.

Sbor hledá zpěváky

Mužský pěvecký sbor Vítkovice hledá nové členy. Sbor existuje od roku 1900. Za tu dobu má na svém kontě řadu koncertů i úspěchů. Podrobnosti do redakce Ostravské radnice napsal Antonín Zouhar.

"Zkoušíme pravidelně v budově starého ředitelství Vítkovických železáren, Ruská 27a. Zkouška začíná každé úterý v 16.45 hodin. Zpíváme a cappella, tedy bez doprovodu hudebních nástrojů. S klavírem pouze zkoušíme. Věkově není náš sbor nijak omezen - nejstaršímu zpěvákovi je 83 let. Zpíváme česky, německy, latinsky, slovensky, polsky i japonsky. V programu máme šest desítek děl od Mozarta, Křičky, Janáčka, Martinů, Smetany, Brahmse a dalších autorů. Za dobu existence sbor vystupoval na koncertech doma i v zahraničí. Nejlepší členové účinkují ve sborech ostravských divadel. Velmi se těšíme, že naše řady rozšíří noví talentovaní zpěváci."

Básnířka představí sbírku

Ostravská básnířka a spisovatelka Lydie Romanská-Lidmilová představí 29. března v knihkupectví Artforum novou sbírku veršů s názvem Goghova postel. Knížku připravilo vydavatelství Montanex Ostrava. O obsahu sbírky hovoří na obálce reprodukce obrazu Vincenta van Gogha pokoj se žlutou postelí. "Celá sbírka milostné poezie je právě tímto výtvarným dílem poznamenána. A k ní balím další unikát - francouzskou zpěvačku Céline a kytaristu Jirku, kteří mají umělecký pseudonym Hluční sousedé," zve na setkání L. Romanská. Začátek akce v Artforu je v 16 hodin.

Folklor z Altaje

Kapela Alatai Kai z jihovýchodní Sibiře v Ruské federaci bude hostem koncertu, který se uskuteční 20. dubna v 19 hodin v Domě kultury POKLAD. Koncert Ozvěny bude ohlédnutím za třicetiletou činností Slezského souboru Heleny Salichové a vzpomínkou na etnografku, sběratelku, choreografku Hanu Podešvovou, která byla zakladatelkou souboru. Letos by se dožila 80 let. V programu vystoupí v choreografii H. Podešvové bývalí členové souboru, dětští i dospělí tanečníci za doprovodu cimbálové muziky.

Hudebníci kapely Altai Kai interpretují altajský folklor, který se zaměřuje na alikvotní zpěv typický pro oblast Mongolska, Tuvy, Altaje a Tibetu. Soubor během desetidenního turné po České republice vystoupí v Praze, společný koncert s cimbálovou muzikou Hradišťan bude mít v Prostějově a navštíví také Opavu.

 

zpět na začátek stránky

Strana 11

Symbiózy se zúčastnila stovka firem

Veletrh pracovních příležitostí Symbióza 2007, který se uskutečnil 13. a 14. března už pošesté v aule Vysoké školy báňské-Technické univerzity v Porubě, se setkal s obrovským zájmem studentů a absolventů vysokých škol Moravskolezského kraje. Pracovní příležitosti nabízeli zástupci více než 110 firem, mezi nimi například Škoda Auto, Procter&Gamble, KPMG, ČEZ, Komerční banka, Philip Morris, TCHAS, Citibank, Třinecké železárny, Kraft Foods, VOKD, Siemens, Mittal Steel, Skanska, ASUS, OSRAM, Bang&Olufsen, Accenture, Bosch Diesel, Vítkovice Steel, se záměrem rozšířit své pracovní týmy o další odborníky. Firmy mají zájem o mladé lidi s ukončeným technickým vzděláním se zaměřením na elektrotechniku. Pět až deset absolventů vybraných na Symbióze zaměstnává každoročně VOKD. Uplatnění zde nacházejí strojaři, stavební inženýři i absolventi hornicko-geologické fakulty.

Na setkání zástupců firem, vysokých škol a partnerů projektu se letos hovořilo mimo jiné o aktuálních nabídkách studia, prezentovaly se možnosti spolupráce v oblasti vědy, výzkumu i v dalších tvůrčích činnostech. Odborný seminář s názvem Cesty ke zvýšení kompetencí absolventů vysokých škol se snažil najít konkrétní nástroje vedoucí k úspěšnějšímu uplatňování mladých lidí po vysokoškolském studiu na trhu práce. Partnery dvoudenního projektu, který pořádá Infocentrum Vysoké školy báňské-Technické univerzity, jsou Moravskoslezský kraj, město Ostrava a ostravský úřad práce.(t)

Múzy mají mnoho tváří

Výjimečný umělecký zážitek připravili pro návštěvníky divadla loutek 8. března žáci a pedagogové Múzické školy v Mariánských Horách, kterou navštěvují děti a mladí lidé se zdravotním postižením. V komponovaném pořadu Múzy mají mnoho tváří se představilo šedesát pět účinkujících, mezi nimi vozíčkáři, autisté, epileptici i nevidomí. Společně s žáky této umělecké školy vystoupili také posluchači Janáčkovy konzervatoře Ostrava. Skladby Mozarta, Bartóka a dalších skladatelů zahrál na zobcovou flétnu nevidomý Adam Blažek, kterého na kytaru doprovázela posluchačka 3. ročníku Janáčkovy konzervatoře Petra Galasová. Pěvecké umění předvedli Sandra Schwarzová, Karolína Faksová i Monika Foltýnová. Cestu ke štěstí společně zazpívali posluchačka 6. ročníku Janáčkovy konzervatoře Daniela Valíčková a Petr Baďura z pěvecké třídy Miloslavy Soukupové. V závěrečném vystoupení Setkání na jevišti zatančili žáci třídy Terezy Vejsadové. Někteří jsou na vozíčku. Tančili také jejich asistenti, maminky i členové a hosté baletu Národního divadla moravskoslezského - Lukáš Leopold, Roman Važík a Igor Vejsada.

S pořadem Múzy mají mnoho tváří se Múzická škola zúčastnila 16. března prestižního festivalu Otevřená náruč Praha 2007.(r)

Jeden svět přinesl nejlepší dokumenty

Mezinárodní festival filmů Jeden svět byl v Ostravě zahájen 5. března. Až do 9. března měli zájemci možnost zhlédnout nejvýraznější dokumenty, které byly za uplynulý rok natočeny a získávají ceny na světových festivalech, ale i investigativní a aktivistické filmy, které upozorňují na závažné problémy porušování lidských práv. Projekce byly doplněny debatami se zajímavými osobnostmi, výstavami i koncerty.

Ke speciálním akcím festivalu patřila návštěva režisérky Daniely Gébové v klubu Fiducia, která 5. března prezentovala ve světové premiéře dokument Industriální elegie pojednávající o zanikajících ostravských koloniích. Film Marcela přijela 8. března představit významná česká režisérka Helena Třeštíková. Promítacími místy byly Kino Art, klub Fiducia a klub Atlantik.(r)

Nová poradna léčí závislost na nikotinu

Nová poradna pro odvykání kouření začala působit při plicním oddělení Městské nemocnice. Lékaři po posouzení závislosti mohou poskytnout nejen poučení o následcích kouření, ale navrhnout způsob adekvátní léčby, včetně použití moderních prostředků.

"V posledních letech se na trhu objevují preparáty, které mohou svým působením přispět k vyléčení této nemoci. Stejně tak narůstá motivace kuřáků závislost na nikotinu odbourat," uvedl primář plicního oddělení Radovan Kozel. Počet dospělých kuřáků v České republice tvoří přibližně 29 % populace. Dramaticky se zvyšuje kouření cigaret a závislost na nikotinu u mladistvých, kdy ve věku 15-18 let kouří polovina lidí. Mezi kuřáky se řadí dokonce 25 % lékařů a 40 % zdravotních sester. Poradna pro odvykání kouření je otevřena každé úterý v době od 13 do 15 hodin. Je nutné se objednat předem u MUDr. Marie Cwikové, telefonní číslo: 596 193 529. (r)

» střípky

Den tvůrčích činností.

Zástupci čtyř vysokých škol kraje se zúčastnili 15. února konference s názvem Den tvůrčích činností Moravskoslezského kraje. Výsledky vědecké a výzkumné práce za minulé období prezentovalo dvanáct mladých pracovníků výzkumu a vývoje, doktorandi i studenti, kteří získali z rozpočtu kraje stipendia. "Zastupitelé kraje udělili finanční podporu šestnácti žadatelům. Program je určený mladým lidem do třiceti pěti let a jednou z podmínek k získání stipendia bylo, aby výsledky práce sloužily k prospěchu a rozvoji severní Moravy a Slezska," řekl náměstek primátora Ostravy a předseda komise pro vědu a výzkum a vysoké školy krajského zastupitelstva Lubomír Pospíšil (na snímku uprostřed, vedle něj Jaroslava Wenigerová a Jaroslav Purmenský).

Festival irské kultury.

Primátor Petr Kajnar a organizátor festivalu Jason Fitzgerald zahájili 9. března ve foyeru Nové radnice Irský kulturní festival slavnostním přestřižením pásky. "Ostrava se stále více otevírá světu. Je velmi příjemné zahájit akci, jejímž organizátorem tentokrát není město, ale lidé, kteří zde žijí a zprostředkovávají nám možnost seznámit se s kulturou jiného národa," řekl Petr Kajnar. Zahájení se zúčastnili náměstci ostravského primátora, náměstci primátora irského Limericku John Gillian a John Cronin a další hosté z Irska. Na programu festivalu, který se konal do 16. března, byla vystoupení irských kapel, výstavy irských umělců a fotografů i promítání filmů.

Buginy v ČEZ ARÉNĚ.

Rádiově řízené modely aut závodily od 17. do 18. února v ČEZ ARÉNĚ O putovní pohár primátora města Ostravy. Piloti z Itálie, Polska, Švédska, Slovenska, Německa i České republiky, kteří patří ke světové špičce, předvedli skvělou podívanou a napínavé souboje. Vítězem International Kyosho Masters Buggy 1:8 se stal domácí Martin Pater. Pohár mu předal náměstek primátora Vojtěch Mynář (na snímku vlevo). Součástí akce byl prodej modelů závodních aut a výstava sportovních vozů.

 

zpět na začátek stránky

Strana 12

» krátce

Sklo v muzeu

Přes čtyři desítky prací vystavuje umělecký sklář a ostravský rodák Aleš Vašíček od 23. února v Ostravském muzeu. Umělec, který vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, letos oslaví 60. narozeniny. Jeho tvorba je zastoupena ve sbírkách nejen českých muzeí, např. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Moravská galerie v Brně, ale také v řadě evropských muzeí ve Francii, Německu, Švýcarsku a dalších zemích. Výstava potrvá do 8. dubna.

Děti přivítají jaro

Dětský folklorní soubor Hlubinka spolu s Třebovjáčkem a ve spolupráci s Lidovou konzervatoří a Ostravským muzeem pořádají 24. března Vítání jara. Mladí tanečníci a zpěváci si připomenou starodávný zvyk vynášení zimy z města. Mařena bude obřadně nesena v čele krojovaného průvodu a hozena do vln řeky Ostravice. Průvod vyjde od Ostravského muzea v 10 hodin. Připraveny jsou také ukázky jarních her.

Sólo pro violoncello

Vynikající český violoncellista Jiří Bárta uvede 29. března s Janáčkovou filharmonií Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 Alfreda Schnittkeho. Na programu koncertu je rovněž Bachova Symfonie pro dva orchestry a Brahmsova Symfonie č. 2 D dur. Filharmonie bude hrát pod taktovkou šéfdirigenta Theodore Kuchara. Začátek koncertu je v 19 hodin v Domě kultury města Ostravy.

Reliéfy Olbrama Zoubka

Výstava Papírové reliéfy a drobné plastiky Olbrama Zoubka se bude konat od 12. dubna ve Výtvarném centru Chagall. Zoubkovo figurativní dílo navazuje na sochařskou tradici posílenou o inspiraci středomořským uměním. Umělec si postupně vytvořil osobitý styl nacházející nevyčerpatelná témata v antické a biblické mytologii. Jeho plastiky jsou umístěny i na veřejných prostranstvích, například před Vysokou školou báňskou v Porubě. Výstava potrvá do 9. května.

Dny frankofonie

Alliance franćaise Ostrava organizuje v týdnu od 19. do 23. března Dny frankofonie. Připraveny jsou přednášky, výstavy, koncerty i filmy. Součástí akce je Den otevřených dveří Alliance franćaise. Zájemci se mohou 20. března od 13 do 17 hodin seznámit s kurzy francouzštiny i dalšími aktivitami této organizace. V Café Au pére tranquille v Moravské Ostravě bude až do konce března výstava ilustrací ve stylu komiksů mladých francouzských autorů a ilustrátorů. Regionální soutěž ve zpěvu frankofonní písně se uskuteční 23. 3. 2007 v klubu Templ. Další informace jsou na adrese: www.alliancefrancaise.cz

Oblastní kolo Porty

Česká tábornická unie, oblast Beskydy pořádá oblastní kolo soutěže trampské písně, country a folku Porta 2007. Soutěž se uskuteční 28. dubna už potřetí v prostorech Slezskoostravského hradu. Přihlášky je možné zaslat do 15. dubna na adresu: ČTU, oblast Beskydy, Nádražní 116, 702 00 Ostrava 1. Bližší informace na e-mailu: ctubeskydy@seznam.cz

Ost-ra-var je unikátní divadelní jev

Necelé tři stovky účastníků jedenáctého ročníku divadelní přehlídky Ost-ra-var zhlédly od 28. února do 4. března čtrnáct představení Národního divadla moravskoslezského, Komorní scény Aréna, Divadla loutek Ostrava a Divadla Petra Bezruče. Na programu byl například Dostojevského Zločin a trest, Jirotkův Saturnin, Čechovův Racek i nejnovější inscenace divadla loutek Z Deniku Ostravaka.

"Přehlídka si za dobu své existence vydobyla místo unikátního jevu v českém divadle. V podstatě na koleně se tu zrodilo něco, co je v kontextu našeho současného divadelnictví jedinečné," konstatoval emeritní ředitel Národního divadla Brno Mojmír Weimann.

Pro spisovatele a dramatika Milana Uhdeho byl největším zážitkem Racek v režii Ivana Krejčího v Komorní scéně Aréna. "Takového Racka jsem skutečně ještě neviděl, a to jsem jich viděl nejmíň patnáct, v cizině i tady. To je obrovské představení s obrovskými hereckými výkony, prostě něco zcela nevídaného."

Na posledním rozborovém semináři 4. března zaznělo i to, že ostravské divadlo patří k nejprogresivnějším a nejodvážnějším v nasazování nových a neosvědčených titulů i v nekonvenčním režijním pojetí a nových výkladech klasických dramat. Teatrologům i divadelním publicistům se líbila mimo jiné hra Z Deniku Ostravaka. Podle nich netěží tvůrci pouze z vtipně znějícího dialektu s leckdy značně ostrými přirovnáními, ale předlohu obohacují a rozvíjejí, pracují s metaforou a využívají činoherní i loutkové principy.

"Nevím, nakolik nadchne představení znalce předlohy. Pro holku z Čech, která o ní slyšela jen ve zprávách, byla inscenace zjevením a méně trénované jedince v publiku mohla ze souvislého řehotu rozbolet hlava. Pokud však platí ona tradovaná pravda, že smích člověku prodlužuje život, přineslo divadlo loutek návštěvníkům hodinu a půl bytí navíc. To je úžasné," uvedla Hana Hejduková z olomoucké Univerzity Palackého. (ta)

Foto:
K vysoce hodnoceným inscenacím na přehlídce Ost-ra-var patřila také hra Nepohodlný Indián Národního divadla moravskolezského.

Čtrnáct českých výtvarníků vystavuje v Ostravském muzeu

Výstava Smalt Art Vítkovice 2007 se koná od 23. února v Ostravském muzeu. Více než stovka děl čtrnácti umělců, mezi nimi Borise Jirků, Vladimíra Suchánka, Jiřího Šuhájka, Eduarda Ovčáčka a dalších, bude vystavena do 23. března.

"Jde o zapojení současných tvůrců moderního umění do tvorby velkoformátového uměleckého smaltu. Skupina autorů na nich bude průběžně pracovat. Samotná díla by měla vznikat v průběhu května. Výsledkem bude zcela ojedinělý soubor smaltů, jaký dosud nebyl na jednom místě, v jednom čase a za tak reprezentativní účasti autorů vytvořen. Umělce jsme oslovovali tak, aby jejich dosavadní tvorba dávala prostor pro techniku smaltování. Až na dvě či tři výjimky přitom zkušenost s velkými formáty smaltů nemají. Je to tedy i pro ně samotné výzva," uvedl kurátor výstavy Miroslav Lipina. Obsah děl je vymezen tématem Inspirace, barvy a linie. Výstava se koná pod záštitou primátora Ostravy Petra Kajnara.(t)

 

zpět na začátek stránky

Strana 13

Masarykovo náměstí - po stopách historie města

» archiv

Dalším významným datem, které bude odlito v bronzových deskách a za několik týdnů zasazeno do povrchu nově zrekonstruovaného Masarykova náměstí, je rok prvního písemného záznamu o kostele zasvěceném svatému Václavu a o Slezskoostravském hradu - současném centru kultury, zábavy a společenských akcí celoměstského charakteru.

První nepřímý písemný údaj o farním kostele v Ostravě pochází z listiny, která byla sepsána dne 11. února 1297 v Holešově a týkala se lenních statků Herborda III. z Fulštejna. Mimochodem, Fulštejn je dnes hradní zřícenina nad vsí Bohušov jižně od Osoblahy. Mezi svědky důležitého právního pořízení v roce 1297 se objevuje notář olomouckého biskupa Dětřicha z Hradce jménem Jindřich, jenž měl také hodnost ostravského faráře (plebanus in Ostravia). Zmínka je nesporným písemným důkazem o existenci kostela s farou ve středověké Ostravě v uvedeném roce.

Archeologické nálezy ale dokládají, že kostel vznikl o několik desítek let dříve, přibližně kolem poloviny 13. století, v místě dosavadního pohřebiště, které patří ke starší osadě. Jeho tehdejší podobu neznáme. Podle výzkumů se původní kostel skládal ze čtvercového presbytáře (kněžiště) a trojlodí. Shořel na počátku 14. století a na jeho místě byl v gotickém slohu vystavěn nový. Ten prošel v dalším období četnými stavebními úpravami. Až v 19. století získal klasicistní přestavbou dnešní podobu. Tehdy byla strmá gotická střecha presbytáře a trojlodí nahrazena nízkou a věž nesoucí mohutnou báň vyvýšena o jedno patro.

Zasvěcení kostela v Moravské Ostravě svatému Václavovi souvisí pravděpodobně se skutečností, že katedrála ostravské vrchnosti, olomouckých biskupů - v jejich sídelním městě Olomouci - byla zasvěcena témuž světci. Ve farním kostele sv. Václava se scházeli k bohoslužbám nejen ostravští měšťané, ale také obyvatelé nedalekých vsí Přívoz, Čertova Lhotka (dnes Mariánské Hory), Vítkovice a Zábřeh. Kostel byl nejen střediskem náboženského života, ale ovlivňoval také myšlení a kulturní rozvoj městské obce.

Rovněž první písemná zmínka o hradu ve Slezské Ostravě je nepřímá. Dodnes ji obsahuje dochovaná pergamenová listina, vydaná v Ostravě dne 2. srpna 1297. Tehdy se ve městě sešli těšínský kníže Měšek a olomoucký biskup Dětřich, aby urovnali hraniční spor, který vznikl změnou toku řeky Ostravice. Členové knížecího doprovodu, mezi nimiž byl také hrabě Heřman, řečený Speher a kastelán ostravského hradu, důležitý právní akt dosvědčili.

Podobně jako kostel sv. Václava v Moravské Ostravě i hrad ve Slezské Ostravě stál už v době před první písemnou zmínkou. Od 2. poloviny 13. století se tyčil nedaleko brodu nad soutokem řek Ostravice a Lučiny. Tudy vedla důležitá obchodní cesta z Opavy do Těšína. Jako významná zeměpanská pevnost v západním Těšínsku hrad zároveň střežil státní hranici Opolského, později Těšínského knížectví s českým státem.

Jádro tohoto knížecího gotického hradu tvořila palácová třípodlažní stavba nepravidelného obdélného až lichoběžníkového půdorysu. Stavba byla obehnána vodním příkopem a velmi silnou, místy až několik metrů vysokou zdí s jednou nebo dvěma baštami. V roce 1327 se země Těšínská i s hradem Ostravou ("cum...Ostravia castro...") stala součástí Českého království. Listina z tohoto roku uvádí Slezskoostravský hrad jako druhý zeměpanský hrad hned vedle těšínského, což zdůrazňuje jeho význam.

Zvláštní shodou okolností jsou obě nejstarší stavební památky v Ostravě nezávisle na sobě poprvé zmíněny v listinách vydaných ve stejném roce - 1297. O více než sedm set let později, a opět ve stejném roce - 2004, byly po důkladné rekonstrukci kostel sv. Václava i Slezskoostravský hrad znovu zpřístupněny veřejnosti.(m&e)

1297
Poprvé zmíněna
existence kostela
sv. Václava

 

1297
První zmínka o existenci Slezskoostravského hradu
nad soutokem řeky Ostravice
s Lučinou

Foto:
Kostel sv. Václava v současnosti
Na detailu veduty Moravské Ostravy z roku 1728 je věž kostela sv. Václava zakončena renesanční atikou s cimbuřím. Trojlodí a presbytář mají ještě strmou gotickou střechu.
Listina vydaná v Ostravě dne 2. srpna 1297, ve které je zmíněn kastelán ostravského hradu (uloženo v Zemském archivu v Opavě, pracoviště v Olomouci).
Slezskoostravský hrad na pohlednici z třicátých let 20. století

 

zpět na začátek stránky

Strana 14

Záchranáři cvičili v Dolní oblasti Vítkovic

Ostravští a brněnští letečtí záchranáři využili 26. a 27. února objektů v Dolní oblasti Vítkovic k výcviku zachraňování lidí ze vzduchu. Členové profesionálních hasičů trénovali především záchranu osob z oken a ze střech. Asistoval jim vrtulník Sokol ze základny Armády České republiky v Přerově. "Často jsme přivoláni k zásahu u lidí uvězněných na skalách, komínech nebo střechách. Stává se také, že je potřeba zachránit rogalistu nebo paraglidistu uvízlého v elektrických drátech vysokého napětí. Do nepřístupných míst se lze nejrychleji dostat vzdušnou cestou, proto máme speciální tým, který umí pod vrtulníkem pracovat a ohrožené osoby bezpečně snést na zem," řekl tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Petr Kůdela. Průmyslový areál vysokých pecí posloužil šesti jihomoravským a dvanácti moravskoslezským záchranářům. Ještě letos je čeká několik dalších cvičení, například na vodojemu nebo vodní hladině.(r)

Foto: Brněnským a ostravským záchranářům asistoval vrtulník.

Domácí násilí nesmí zůstávat za dveřmi bytů

Domácí násilí v policejních statistikách významně nefiguruje, patří však k nejrozšířenějším formám násilí. Na první pohled je pácháno skrytě, za dveřmi domácností, ale lidí se dotýká citlivěji než běžné násilné trestné činy, protože k němu dochází mezi blízkými a příbuznými osobami.

"V loňském roce jsme zaznamenali celkem 447 případů, které vykazovaly znaky domácího násilí. Z nich bylo 98 hodnoceno jako trestný čin, ve 148 případech bylo týrání přítomno dítě," říká vedoucí skupiny podpory kvality Městského ředitelství Policie ČR (MŘ PČR) Ostrava Aleš Viktorin.

Zdaleka ne všechny projevy agrese nebo napadení mezi dvěma lidmi však musí nést znaky domácího násilí. Tím je fyzické nebo psychické násilí na blízké osobě, které se stupňuje, je dlouhodobé a dochází k němu v domácím prostředí. "Při těchto projevech trestné činnosti je také důležité jasné vymezení rolí. To znamená, že jeden člen domácnosti je vždy násilník a druhý ohrožený. Tak tomu nebývá v případech takzvané italské domácnosti, kdy jsou role nejasné a lidé se napadají vzájemně, nebo při jednorázovém útoku," vysvětluje A. Viktorin.

Celostátní sociologický výzkum, který v roce 2001 provedla agentura STEM, potvrdil, že problém domácího násilí se přímo týká 16 % lidí starších 15 let. Oběťmi bývají osoby obou pohlaví, častěji však ženy. V průběhu života se terčem fyzického a psychického příkoří stane v České republice přibližně každá třetí žena. Tato smutná fakta vedla ke změně pravomocí policistů, kteří od 1. ledna letošního roku mohou v případě domácího násilí provést vykázání. Jde o vyloučení násilného člověka z domácnosti na dobu deseti dnů, což mu znemožní další týrání oběti. "Vykázání je oprávnění příslušníka Policie ČR, které lze použít zejména s ohledem na předcházející útoky, kdy lze důvodně předpokládat, že dojde k nebezpečnému útoku proti životu, zdraví, svobodě nebo důstojnosti. V Ostravě jsme k tomuto kroku letos přistoupili už v sedmi případech," uvádí Milan Chmura, lektor MŘ PČR, který vede speciální školení policistů. Během desetidenní lhůty vykázání je ohrožené osobě poskytnuta psychologická a právní pomoc. Napadený člověk navíc získá čas si uvědomit, v jak složité situaci se nachází a jaká východiska z ní plynou. Může například podat návrh na prodloužení doby vykázání násilníka z domácnosti až na dobu jednoho roku, na úpravu poměru k nezletilým dětem, rozvod manželství nebo vypořádání společného bydlení.

"Pro oběti domácího násilí je čas velmi důležitý. Mohou si vše v klidu promyslet, aniž by opustily domácnost. Tak tomu bývalo dříve. Pomoc, kterou nabízíme, nezaměřujeme pouze na ženy. Setkáváme se totiž také s týranými muži a seniory, které ohrožují vlastní děti. Policisté umějí citlivě a profesionálně pracovat také s nimi. V případech potřeby speciální pomoci spolupracujeme s Bílým kruhem bezpečí, DONA centrem a v případě vykázání vždy s Intervenčním centrem," říká M. Chmura.

Domácí násilí mohou lidé oznámit u kteréhokoli obvodního oddělení MŘ PČR v Ostravě nebo telefonicky na linku 158. Informace o pomoci získají také na webových stránkách: www.domacinasili.cz a www.bkb.cz (portál Bílého kruhu bezpečí).(kk)

 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice S 596 967 288, www.mpostrava.cz

NANY

tříletá fenka byla nalezena uvázaná u plotu rodinného domku ve Slezské Ostravě. Po dlouhém čekání na vysvobození byla vystrašená a trochu bázlivá. Nany je hodná, společenská a poslušná a bude vděčná za vlídné zacházení. Může žít v bytě v rodině s většími dětmi, kterým bude dobrou kamarádkou.

DAN

kříženec německého ovčáka pobíhal po Muglinově a zoufale hledal svého pána. Sedmiletý Dan je výborný hlídač vhodný na zahradu rodinného domu nebo ke hlídání objektů s psovodem. Rozhodně by neměl být s dětmi, potřebuje jednoho pána s pevnou, ale laskavou rukou.

CONNY

křížence amerického pitbulteriéra našli lidé uvázaného u sloupu veřejného osvětlení v Hrabůvce. Měl obojek, náhubek a vodítko. Tříletý Conny je pes pro zkušeného chovatele, vhodný na zahradu i do bytu, ne však k malým dětem. Potřebuje pravidelný výcvik a pohyb.

JUDY

dvouletou fenku někdo vhodil do zahrady lidem v Nové Bělé. Temperamentní slečnu amerického stafordšírského teriéra odevzdali úřadu. Z něj se dostala do útulku. Judy je vhodná pro sportovně založené lidi. Může žít v bytě i na zahradě, s jinými domácími zvířaty se ale těžko snáší.

 

zpět na začátek stránky

Strana 15

Městský stadion přivítá mladé atlety z celého světa

Mladé atletické naděje z celého světa se v týdnu od 11. do 15. července utkají na Městském stadionu ve Vítkovicích v rámci Mistrovství světa atletů do 17 let. To bude vedle tradiční Zlaté tretry patřit k vrcholným sportovním událostem letošního roku. Do Ostravy se chystají výpravy z více než 190 zemí. Organizátoři očekávají příjezd asi 2,5 tisíce lidí včetně technického personálu, trenérů, rozhodčích a novinářů.

"Chlapci a děvčata budou bojovat ve 24 disciplínách. Na každou mohou být vysláni dva sportovci příslušné země. Musí ale splnit výkonnostní limity, takže nepočítáme, že by přijelo z každého státu 96 závodníků," řekl ředitel Sdružení sportovních klubů Vítkovice a místopředseda Českého atletického svazu Oldřich Zvolánek.

Nejpočetnější výpravy se hlásí z USA, Austrálie, Anglie, Švédska, Litvy a evropských zemí. Arabské a africké země vyšlou menší počet startujících. "K raritám bude patřit syn bahrainského prince, který přijede se čtyřicetičlenným doprovodem včetně kadeřníka, kuchaře i řidiče a chce si pronajmout celé patro nejluxusnějšího hotelu," uvedl O. Zvolánek.

"Stále ještě hledáme jazykově vybavené zájemce, kteří se budou celý den starat o jednotlivé výpravy. Měli by se umět domluvit anglicky, francouzsky, španělsky, německy nebo jiným světovým jazykem. Hlásit se mohou na e-mail: ssk.vitkovice@volny.cz a měli by uvést kontakt, telefon a dorozumívací jazyk," sdělil O. Zvolánek.

O pořádání prestižního mistrovství světa usilovala Ostrava od roku 2004. Protikandidáty moravskoslezské metropole byla města z Thajska, Španělska a Bermud. Do poslední chvíle se rozhodovalo mezi španělskou Mallorcou a Ostravou. Té pomohlo, že může ubytovat všechny sportovce na jednom místě, má dobře propracovaný systém dopravy a náročnější klienti mohou využít hotel Atom, který je v těsné blízkosti stadionu.

"Navíc nás ve světě už znají díky Zlaté tretře, na kterou závody kadetů navazují s čtrnáctidenním odstupem. Stadion bude perfektně připravený," konstatoval O. Zvolánek. Mezi nejzajímavější disciplíny bude podle něj patřit výška chlapců, skok o tyči a běh. Výkony mladých atletů se každým rokem mění, a tak lze předpokládat, že se Ostrava dočká zajímavých rekordů. Divácky atraktivní budou sobotní a nedělní finálové závody. Na své si přijdou i příznivci velkých sportovních hvězd, které budou s atlety provádět vzorové tréninky. Účast už potvrdila Šárka Kašpárková, Jan Železný, Tomáš Dvořák, Sergej Bubka i Kenenisa Bekele.

Vstupenky na Mistrovství světa atletů do 17 let budou v prodeji od 1. května v pokladnách Městského stadionu Vítkovice, ve všech sběrnách Sazky a Sportky SSK Vítkovice a v pobočkách Ostravského informačního servisu. Jednotné vstupné na jeden den bude stát 50 korun, permanentka na celý šampionát kolem 200 korun. Statutární město Ostrava podpořilo konání šampionátu částkou 5 960 tis. korun. (kk)

Aleš Loprais neskrýval radost z třetího místa v Rallye Dakar

Podělit se s Ostravany o radost z třetího místa v Rallye Dakar přijel 13. února Aleš Loprais. Nejtěžší motoristickou soutěž světa absolvoval s Petrem Gilarem, v doprovodném vozidle je podporoval strýc - Karel Loprais, jeho bratr Milan Loprais a dva novináři Petr Dufek a Jiří Vintr. "Dakarská rallye je velmi tvrdá a já jsem šťastný, že jsme pro barvy naší země vybojovali krásnou třetí příčku. Společný úspěch mě těší o to víc, že se po čtyřech letech podařilo vrátit Tatru na automobilové výsluní, kam vždycky patřila," řekl A. Loprais, který téměř osm tisíc kilometrů dlouhou trať africkou pouští absolvoval poprvé v životě.(k)

» krátce

Vlajka Ostravy na K2

Statutární město Ostrava podpořilo expedici Leopolda Sulovského na nejvyšší horu světa. Výprava na K2 se uskuteční od konce května do srpna a pokud bude úspěšná, vynese na legendární horu vlajku města Ostravy. Dotaci města ve výši 400 tisíc korun horolezci využijí k nákupu vybavení a materiálu a k úhradě ceny za letenky.

Velká cena Ostravy

Velkou cenu Ostravy mužů a žen pořádá 1. dubna v přívozské hale Sareza Judo Club Baník Ostrava. Závod je určen mužům a ženám ročníku 1987 a starším, ale také juniorům, juniorkám, dorostencům a dorostenkám. Jeho součástí bude Memoriál Jana Stankoviče pro váhovou kategorii do 66 kg.

» portrét

Dělám věci naplno, do ničeho nejdu napůl

Z malé vesničky na Hané pochází kluk, který v září loňského roku zachránil svou topící se spolužačku. Osmnáctiletý Jaroslav Gazda si na pocty příliš nepotrpí a jak sám říká, nerad dělá velká ramena. Ačkoli patří mezi nejlepší mladé atlety České republiky, nemá žádný sportovní vzor a jeho jediným přáním je, aby si ho lidé pamatovali pro to, co pro ně udělal. "Do Ostravy jsem přišel kvůli atletice. Běhám střední tratě 800 až 3 000 metrů a za docela dobrý výsledek považuji čtvrté místo v Poháru evropských zemí atletů do 19 let, které jsem vybojoval v roce 2005. To jsem zaběhl osobní rekord," říká drobný student. Před čtyřmi lety byl mistrem republiky v hale, dvakrát reprezentoval barvy naší země na mezinárodních závodech.

Jaroslav Gazda tvrdí, že sport mu dává pevný řád, možnost aktivně využít volný čas a také přátele na celý život. "Ačkoli atletika není kolektivní disciplína a vyžaduje silné individuality, myslím si, že na našem gymnáziu neexistuje šikana ani vzájemná řevnivost. Všichni dělíme čas mezi školu a sport. Pokud chceme dělat obojí na sto procent, a to já chci, nezbývá už skoro žádné volno," vysvětluje mladík. "Často také myslím na své rodiče a sestry a běhám taky pro ně, aby ze mě měli radost."

Tu udělal nejen jim, ale i mnoha dalším lidem, když vytáhl ze dna bazénu topící se spolužačku. Pro skrytou nemoc, o které neměla tušení, se při výuce plavání ocitla na několik okamžiků pod vodou. První, kdo ji viděl a pohotově zareagoval, byl právě Jaroslav Gazda. "Všiml jsem si jí při otočce u kraje bazénu. Trvalo zlomek vteřiny, než mi došlo, že něco není v pořádku. Ležela na dně schoulená do klubíčka," vzpomíná. V tom okamžiku snad vůbec nepřemýšlel, jen zavolal na trenéry. Pak se potopil a vytáhl ji na břeh. Spolu s instruktory okamžitě zahájili resuscitaci a přivolali sanitku. Dívka se probudila až v nemocnici a od přístrojů ji lékaři odpojili následující den. "Celou dobu jsem myslel na to, aby byla v pořádku. Moc jsem si přál, ať se mezi nás brzy vrátí a je úplně zdravá," popisuje první dny po záchraně.

Jaroslavovi věnovala zlatý řetízek s přívěskem s nápisem Za život. "Velmi si ho vážím. Kdybych měl dostat metál, neměl bych z něj takovou radost. S tou krásnou, milou, tichou dívkou se o celé události zbytečně nebavíme. Oba víme své," vysvětluje J. Gazda. Podle něj by základy první pomoci měl ovládat každý, protože nikdy neví, kdy je bude potřebovat. "Nedovedu si představit, že bych musel žít s pocitem, že jsem mohl, ale neuměl někomu pomoci," uzavírá Jaroslav Gazda.(kk)

 

zpět na začátek stránky

Strana 16

 

Obecenstvo bouřilo při vášnivých rytmech latiny

» fototéma

Skvělá atmosféra a divoké rytmy latinskoamerických tanců uchvátily 17. února v porubské hale Sareza několik stovek Ostravanů i návštěvníků z jiných měst. O titul mistra České republiky se pod záštitou primátora Petra Kajnara utkaly páry v kategoriích junioři, mládež a dospělí. Svádivá a strhující hudba cha-cha, rumby, passo doble, tanga, samby i jivu zněla halou od deseti hodin do pozdního odpoledne. Soutěže se zúčastnily absolutní české taneční špičky.(r)

 1. Mistry ČR se stala dvojice Marek Swětík a Renata Dohnanská ze Sokola Vítkovice-TK Akcent Ostrava.
 2. Zuzana Sýkorová z Ostravy zaujala porotu i obecenstvo šarmem a temperamentem.
 3. Vítězný taneční pár bude automaticky nominován na všechny soutěže International DanceSport Federation.
 4. Martin Dvořák a Zuzana Šilhánová z Prahy se umístili na 3. místě.
 5. Barvy a divoké latinskoamerické rytmy ovládly halu porubské Sarezy