Podpora zdravotnictví a sociální oblasti

16/4 2018

Ostrava podpoří letos ze svého rozpočtu oblast sociálních věcí a zdravotnictví částkou 1,24 miliardy korun. Jde o nejvyšší částku pro tyto oblasti za posledních pět let. Náměstek primátora Michal Mariánek informoval, jak bude tato částka využita a o kolik se zvýšil počet lůžek v domovech pro seniory a dalších sociálních službách.

Podpora zdravotnictví a sociální oblasti

Město Ostrava výrazně navýšilo finance do oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Ilustrační snímek: René Stejskal

Pro rok 2018 je v rozpočtu města vyčleněna pro sociální oblast a zdravotnictví částka ve výši 1,24 miliardy korun. Tvoří ji náklady na provoz příspěvkových organizací města - domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a pobytových služeb pro lidi s postižením na provoz Městské nemocnice Ostrava a Dětského centra Domeček. Dále jsou v ní zahrnuty veškeré finanční podpory města v oblasti sociální a zdravotní (dotace, neinvestiční příspěvky, transfery, dary dárcům krve, financování nákladů na nezbytnou zdravotní péči osob bez zdravotního pojištění).

„Za posledních pět let se jedná o nejvyšší částku věnovanou z ostravského rozpočtu na podporu sociální a zdravotnické oblasti. V porovnání s rokem 2013 jde o více než dvojnásobný nárůst. Těší mě, že byly navýšeny mzdy pracovníků v sociální oblasti i zdravotnictví, a že nezanedbatelné finanční prostředky jsou připraveny na investice v této oblasti,“ řekl náměstek primátora Michal Mariánek.  

Od roku 2013 se také zvýšila kapacita v zařízeních, která pečují o seniory nebo o potřebné občany. „Přibylo 176 nových míst. Například v domovech pro seniory je to 65 míst. V chráněném bydlení máme 44 nových míst, 29 míst v odlehčovacích službách, rovněž 29 míst v pečovatelských službách a osobní asistenci a v rané péči se navýšila kapacita o devět míst,“ upřesnil náměstek Michal Mariánek.  

Z pohledu města je důležitá podpora sedmi dotačních titulů zaměřených na sociální oblast a zdravotnictví ve výši 123 milionů korun. Konkrétně se jedná o jedno- a víceleté projekty zaměřené na sociální péči, podporu osob s handicapem, zdravotnictví, prevenci kriminality, protidrogovou prevenci, investiční programy na podporu investic a obnovu materiálně technické základny neziskových organizací působících v sociální oblasti. Jako zcela nový byl v roce 2017 vyhlášen dotační titul na podporu projektů v oblasti rodinné politiky. Zatímco v prvním roce bylo k dispozici 500 tisíc korun, pro letošní rok byla částka navýšena na 700 tisíc korun.

Město Ostrava vyhlásilo také výzvu ve výši pěti milionů korun na podporu investičních akcí a rozvoj materiálně technické základny projektů neziskových organizací. Přehled všech dotačních titulů naleznete na adrese: http://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/dotace.

V průběhu posledních pěti let byla významně posílena kapacita sociálních služeb provozovaných nestátními neziskovými organizacemi. Jedná se zejména o kapacity pobytových služeb pro lidi s handicapem a seniory (domovy, chráněná bydlení a odlehčovací služby), rozšíření terénních pečovatelských a asistenčních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, služeb rané péče a denního stacionáře pro lidi s autismem a další. Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území města naleznete v interaktivním katalogu na adrese https://socialnisluzby.ostrava.cz/.

V letošním roce Ostrava podpoří z rozpočtu také významné akce města např. Evropské dny handicapu (1,25 mil. Kč) a mezinárodní kongres Gerontologické dny (0,24 mil. Kč).

Další miliony korun město Ostrava v následujících letech postupně vloží do Fondu pro rozvoj městské nemocnice (ročně min. 200 mil. Kč), do rekonstrukce Domova Korýtko (250 mil. Kč), výstavby nového domova pro seniory v Hulvákách (364 mil. Kč), transformace pobytového zařízení Čtyřlístek, postupně dojde k vybudování bydlení v rodinných domcích pro lidi s mentálním postižením (300 mil. Kč), transformace Dětského centra Domeček (100 mil. Kč) a rekonstrukce Domova Slunovrat a rekonstrukce střechy Domova Magnolie (42 mil. Kč).

Příspěvkové organizace města – sociální:
Domov Slunečnice
Domov Korýtko
Domov Čujkovova
Domov Magnolie
Domov pro seniory Iris
Domov Slunovrat
Domov Sluníčko
Domov pro seniory Kamenec
Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením

Příspěvkové organizace města – zdravotnické:
Městská nemocnice Ostrava
Dětské centrum Domeček