Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Zeleně v Ostravě přibylo

Poslední změna: Pátek 11.11.2016 23:21 - Krzyžanek Bohuslav
● Čtenářku Peterovou zajímá, ko­lik zeleně v uplynulých letech ubylo z našeho města, a mimo jiné píše: „Zvýšila se prašnost, dýcháme smog a nemáme zeleň, která by fungovala jako lapač prachu. Městští plánovači a architekti by neměli zastavět další zelené plochy, ale využívat zdevas­tované budovy nebo opuštěné are­ály. Pro vědecko-technologický park, který má zničit lesopark v Porubě, by se daly využít budovy bývalého uči­liště NH v Kunčicích nebo prázdné budovy mezi zastávkami J. Trnky a Náprstkova v Mariánských Horách. Moc bych si přála, abychom se z věže radnice obdivovali zelené Ostravě.“

ALENA RŮŽIČKOVÁ, odbor životního prostředí MMO: „Na otázku není možné jednoznačně odpovědět, neboť Ostrava není jedi­ným vlastníkem pozemků na území města, což zároveň odráží nemožnost sledování celkového úbytku nebo pří­růstku zeleně. Je zjevné, že občas do­chází, především z důvodu nových in­vestičních výstaveb, ke ztrátám ze­lených ploch či vegetačních prvků (stromů, keřů apod.). V takových pří­padech bývají úbytky kompenzovány provedením náhradních opatření, nejčastěji novými výsadbami dřevin, které mají nahradit vzniklou ekologic­kou újmu. Dnes bývá často pravidlem, že součástí nových staveb jsou také sa­dové úpravy, které přispívají ke kvalitě životního prostředí. Statutární město Ostrava dlouhodobě aktivně přistu­puje k řešení negativních dopadů zne­čištěného ovzduší, což dokazují např. v letech 2014–15 realizované projekty Izolační zeleň města Ostrava, v rámci kterých bylo vysazeno více než 26 ti­síc kusů nových dřevin na ploše 98,8 hektaru. Jedním z hlavních cílů této masivní výsadby bylo zajištění zá­chytu prašnosti a zlepšení životního prostředí ve městě. Pro doplnění uvá­dím, že město Ostrava má od roku 2000 zpracován pasport veřejné ze­leně, který bývá každoročně aktualizo­ván na základě podkladů z městských obvodů. Z pasportu lze vyčíst např. aktuální výměru veřejných trávníko­vých ploch na pozemcích ve vlastnic­tví města, která je 999,1 hektaru, po­čet solitérních stromů, keřových sku­pin a jiné údaje.“ (vi)