PROGRAM NA PODPORU VÝZNAMNÝCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY PRO ROK 2025

Informace o aktuálním výběrovém řízení

Informace pro žadatele

Statutární město Ostrava

vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 0864/ZM2226/16 ze dne 26.06.2024 výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2025 v rámci Programu na podporu významných sportovních klubů na území statutárního města Ostravy

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O DOTACE NA ROK 2025

Dne 29.08.2024 se od 15.30 uskuteční seminář zaměřený na poskytnutí informací k vyhlášeným dotačním programům na podporu sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2025 v oblastech:

  1. Tělovýchova a sport
  2. Významné sportovní kluby
  3. Sportovní akce
  4. Sportovní infrastruktura

Podmínky

Program na podporu významných sportovních klubů z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2025

(pro zobrazení programu klikněte zde)

Lhůty pro podání žádosti - Od

Pátek 13.09.2024 00:01

Lhůty pro podání žádosti - Do

Pátek 27.09.2024 23:59

Kontaktní informace

Ing. Michaela Mahrová, Dis.       599 443 043     michaela.mahrova@ostrava.cz       

Přílohy - formuláře ke stažení

 Důležité

V žádosti o poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy žadatel potvrzuje pravdivost údajů uvedených v žádosti včetně údajů a informací uvedených v přílohách žádosti. Peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu územního samosprávního celku lze použít pouze na stanovený účel.

 V případě, že žadatel v žádosti o dotaci, příspěvek uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, anebo někdo použije prostředky získané účelovou dotací, příspěvkem na jiný než určený účel, může se vystavit nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku.

Informace pro příjemce

Odkaz ke stažení a nainstalování programu 602XML Filler + Manual

Technická podpora

  • E-mail              helpdesk.dotace@ostrava.cz
  • Servicedesk     T: 599 445 555
  • Call centrum    T: 844 121 314 (kontakt pouze pro nahlášení problému, bez okamžitého řešení

Informace k poskytování veřejné podpory malého rozsahu (de minimis)

Jak dotaci vyúčtovat

Závěrečné vyúčtování dotace se předkládá v tištěné podobě v uzavřené obálce označené nápisem „Neotevírat“ s číslem smlouvy a zkratkou dotační oblasti SP/AKCE nebo prostřednictvím datové schránky.

  • Formulář pro finanční vyúčtování dotace a závěrečnou zprávu