Program na podporu Sportovní infrastruktury v oblasti sportu

Informace pro žadatele

Statutární město Ostrava

vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 0319/ZM2226/9 ze dne 21.06.2023 výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2024 v rámci Programu na podporu sportovní infrastruktury – výstavba, rekonstrukce, opravy na území statutárního města Ostravy v roce 2024.

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O DOTACE NA ROK 2024

Dne 22.08.2023 se uskutečnil seminář zaměřený na poskytnutí informací k vyhlášeným dotačním programům na podporu sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2024 v oblastech:

  1. Tělovýchova a sport
  2. Významné sportovní kluby
  3. Sportovní akce
  4. Sportovní infrastruktura

Prezentaci naleznete zde: Seminář 

Podmínky

Program na podporu sportovní infrastruktury – výstavba, rekonstrukce, opravy na území statutárního města Ostravy v roce 2024.

(pro zobrazení programu klikněte zde)

Lhůty pro podání žádosti - Od

Pátek 15.09.2023 00:01

Lhůty pro podání žádosti - Do

Pátek 29.09.2023 23:59

Postup podání žádosti

Termín pro podání žádosti je od 15.09.2023 do 29.09.2023 včetně.

Kontaktní informace

Lucie Potschová 599 442 287, 725 929 056

 lucie.potschova@ostrava.cz

Přílohy - formuláře ke stažení

Žádost o poskytnutí dotace - před vyplňováním žádostí aktualizujte program 602XML Filler

Čestné prohlášení žadatele k podpoře malého rozsahu - de minimis 

Popis projektu

Čestné prohlášení žadatele o neexistenci nedoplatků vůči OSSZ - příloha se předkládá až při podpisu smlouvy o poskytnutí dotace


Důležité

V žádosti o poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy žadatel potvrzuje pravdivost údajů uvedených v žádosti včetně údajů a informací uvedených v přílohách žádosti. Peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu územního samosprávního celku lze použít pouze na stanovený účel.

 V případě, že žadatel v žádosti o dotaci, příspěvek uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, anebo někdo použije prostředky získané účelovou dotací, příspěvkem na jiný než určený účel, může se vystavit nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku.


Informace pro příjemce

Odkaz ke stažení a nainstalování programu 602XML Filler + Manual

Technická podpora

  • E-mail              helpdesk.dotace@ostrava.cz
  • Servicedesk     T: 599 445 555
  • Call centrum    T: 800 990 980 (kontakt pouze pro nahlášení problému, bez okamžitého řešení

Informace k poskytování veřejné podpory malého rozsahu (de minimis)

Jak dotaci vyúčtovat

Závěrečné vyúčtování dotace v tištěné podobě se předkládá v uzavřené obálce označené nápisem „Neotevírat" s číslem smlouvy a zkratkou dotační oblasti SP/Infrastruktura.