Programu na podporu společensky odpovědných projektů v oblasti sportu

Informace pro žadatele

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 1944/ZM1822/32 ze dne 23.03.2022 výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 v rámci programu na podporu společensky odpovědných projektů v oblasti sportu realizovaných na území statutárního města Ostravy.

Podmínky

Program na podporu společensky odpovědných projektů v oblasti sportu realizovaných na území statutárního města Ostravy.

(pro zobrazení programu klikněte zde)

Lhůty pro podání žádosti - Od

Pondělí 02.05.2022 10:11

Lhůty pro podání žádosti - Do

Středa 18.05.2022 10:11

Kontaktní informace

Lucie Potschová 599 442 287, 725 929 056

 lpotschova@ostrava.cz

Přílohy - formuláře ke stažení

Žádost o poskytnutí dotace - před vyplňováním žádostí aktualizujte program 602XML Filler

Čestné prohlášení žadatele k podpoře malého rozsahu - de minimis 

Čestné prohlášení žadatele o neexistenci nedoplatku vůči OSZZ (příloha se předkládá až při podpisu smlouvy o poskytnutí dotace)

Návrh smlouvy

Výsledky

Přehled poskytnutých dotací jsou k dispozici na webových stránkách města Ostravy www.ostrava.cz

Informace v případě poskytnutí dotace:

Dotační smlouva bude uzavírána pouze v elektronické podobě a za splnění následujících podmínek:

Předložením nejpozději ke dni podpisu smlouvy administrátorovi Programu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, které v den doložení těchto dokladů nebudou starší tří měsíců, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že příjemce u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti. Předložení dokladů z okresní správy sociálního zabezpečení není vyžadováno u příjemců, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě příjemce skutečnost potvrdí formulářem Čestné prohlášení o neexistenci nedoplatků

Informace pro příjemce

Odkaz ke stažení a nainstalování programu 602XML Filler + Manual

Technická podpora

  • E-mail              helpdesk.dotace@ostrava.cz
  • Servicedesk     T: 599 445 555
  • Call centrum    T: 844 121 314 (kontakt pouze pro nahlášení problému, bez okamžitého řešení

Informace k poskytování veřejné podpory malého rozsahu (de minimis)

Jak dotaci vyúčtovat

Závěrečné vyúčtování dotace v tištěné podobě se předkládá v uzavřené obálce označené nápisem „Neotevírat" s číslem smlouvy a zkratkou dotační oblasti ŠaS/CSR.