Rozvojová zóna Hrušov

Rozvojová zóna určená pro lehký průmysl a logistiku

Hrusov_mapa

V září 2017 byla zveřejněna výzva k podání nabídek na realizaci investičního záměru v ploše rozvojové zóny Hrušov - další informace a podmínky výzvy jsou k dispozici zde: 

Výzva k podání nabídek na realizaci investičního záměru v rozvojovém území Hrušov 

 

Zóna Hrušov o rozloze téměř 35 ha se nachází v blízkosti řeky Odry a dálnice D1, podél ulice Bohumínské, v návaznosti na železniční trať Ostrava – Bohumín a stávající skládku OZO Ostrava, s.r.o.

Oblast zóny má charakter "sociálního brownfieldu". Nebyla zde totiž soustředěna samotná výroba, ale budovy, které se zde vyskytují, sloužily jako ubytovny dělníků z okolních podniků, převládala tedy funkce bydlení s doplňkovou občanskou vybaveností. Objekty fungovaly až do roku 1989, kdy dochází k částečnému vysídlení lokality. Tento jev poté vygradoval po povodních v roce 1997, kdy se oblast mění ve výše citovaný sociální brownfield.

Z tohoto důvodu byl v rámci území proveden hydrogeologický průzkum a území bylo vyhodnoceno jako ekologicky nezávadné. Vybudováním ochranných (protipovodňových) hrází v lokalitě Hrušov pominul důvod pro trvání stavební uzávěry, která byla zrušena v dubnu 2009. V současnosti je v území vymezeno platné asanační pásmo. Veškerá stavební činnost je nyní v lokalitě podmíněna dokončením asanace.

Pro tyto účely byl zpracován asanační projekt (DÚR), a vydáno územní rozhodnutí o změně využití území pro záměr "Gravitační odvodnění Hrušov". Smyslem asanace je provedení nezbytných terénních a vodohospodářských úprav tak, aby nedocházelo k nežádoucímu zdržování dešťových vod v lokalitě, ale naopak došlo k jejímu gravitačnímu odtoku. Dle požadavků je dokumentace rozdělena na 2 části – část pro asanaci (změna využití území) a část pro další veřejně prospěšné stavby. Podmínkou územního rozhodnutí je respektování územní studie, která stanovuje podmínky pro budoucí zástavbu, a to v rozsahu vymezení plochy asanace koridorů pro technickou a dopravní infrastrukturu.

Statutární město Ostrava požádalo o úhradu realizace projektu asanace v rámci řešení revitalizace Moravskoslezského kraje, Meziresortní hodnotitelská komise při MPO schválila v červnu 2010 pro tento účel dotaci ve výši 1,547 mld. Kč.

V červnu 2017 byly Statutárním městem Ostrava vykoupeny poslední pozemky v lokalitě ve vlastnictví fyzických osob a území tak bylo sceleno pro jeho další rozvoj.

Rozvojová zóna Hrušov představuje při nedostatku míst v již existujících průmyslových zónách ve městě velmi významnou lokalitu, vhodnou pro podnikání malých a středních firem. Předností hrušovské zóny je ideální dopravní napojení, bezprostřední blízkost dálnice D1 a železniční trati do vnitrozemí, ve směru na Polsko a Slovensko. Lokalita je dle ÚPD (územně plánovací dokumentace) funkčně začleněna jako oblast pro lehký průmysl, sklady a drobnou výrobu s vyloučením funkce bydlení. Zóna předpokládá vytvoření minimálně 700 nových pracovních míst.