Ostrava nabízí k prodeji pozemky v průmyslové zóně i v proluce v centru města

20. 5. 2020. Malá rozvojová zóna Ostrava-Mošnov a proluka v centru města s výbornou dostupností jsou na prodej. Zastupitelstvo města Ostravy na svém zasedání ve středu 20. května rozhodlo o záměru prodat pozemky o rozloze 38,57 hektaru v přímé návaznosti na Strategickou průmyslovou zónu a letiště Leoše Janáčka Ostrava.

Zároveň schválilo záměr prodeje pozemku o rozloze 635 m2 v centru města na nároží Smetanova náměstí a Vojanovy ulice. Termín pro podání nabídek je v obou případech stanoven do 31. července letošního roku.

„Pokračujeme v dlouhodobě nastaveném trendu – lákat do Ostravy investory, kteří nabídnou pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou a také zastavovat proluky v centru města a doplňovat veřejný prostor o kvalitní projekty, které rozšíří nabídku služeb pro občany. Za těmito konkrétními záměry prodeje stojí v případě Malé rozvojové zóny připravenost území a signály investorů, kteří chtějí rozšiřovat své portfolio i do Ostravy. V případě proluky po bývalé Vojance jde o lukrativní pozemek v samotném centru města. I o něj je mezi investory zájem. K prodeji nicméně dojde pouze v případě, že zájemce splní stanovené podmínky a jeho návrh bude kvalitní s pozitivním dopadem na dané území, což platí v případě obou lokalit," řekl primátor Tomáš Macura.

ROZVOJOVÁ ZÓNA
Malá rozvojová zóna je území ve vlastnictví města, vhodné pro výstavbu objektů obchodně administrativního charakteru, technologického parku či objektů obdobného charakteru, v nichž budou vznikat pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou, dále pro výrobní a logistické objekty, případně objekty s kombinovaným způsobem využití.

Každý zájemce je povinen ve své nabídce uvést záměr pro využití daného území, specifikaci objektů plánované výstavby, způsob jejich využití i časový harmonogram přípravy a realizace plánu. Dále nabídkovou cenu, počet nově vytvořených pracovních míst na 1 hektar a předpokládaný objem finančních prostředků investovaných do plánované výstavby.

Hlavními přednostmi zóny, která se nachází přibližně 25 kilometrů od centra Ostravy, je přímé napojení na dálnici D1 a nově budovanou dálnici D48, sousedství mezinárodního letiště, napojení na městskou i regionální hromadnou dopravu, kvalifikovaná pracovní síla v blízkém okolí i silné průmyslové a vědecko-technické zázemí. Zpracována je studie napojení zóny na kolejové vedení. Zároveň již bylo vydáno územní rozhodnutí pro její připojení na elektrickou energii.

Zejména díky strategické poloze a dopravnímu napojení představuje území ojedinělý logistický uzel v celém, nejen středoevropském měřítku. Tyto faktory sehrály důležitou roli i při rozhodování již umístěných investorů před realizací jejich záměrů v sousední Strategické průmyslové zóně, kteří zde dosud vytvořili okolo 4 000 přímých pracovních míst a proinvestovali 14,6 miliardy korun.

POZEMEK VOJANOVA
Město Ostrava nabízí k prodeji také pozemek o rozloze 635 m2 v centru města na nároží Smetanova náměstí a Vojanovy ulice, jemuž územní plán stanovuje smíšený způsob využití. Je tedy určen pro objekty bydlení a občanské vybavenosti. Nová zástavba by měla doplnit městskou strukturu této lokality a vytvořit kvalitní uliční prostor. Atraktivitu nabízené proluky zvyšuje přímý dosah městské hromadné dopravy a kulturní a společenský život v okolí, například nedaleké Divadlo Antonína Dvořáka a Divadlo loutek nebo akce sousedního areálu Černá louka.

Potenciální zájemci o tuto plochu musí předložit svou nabídku s popisem budoucího využití staveb a přínosů pro rozvoj dané lokality včetně harmonogramu stavby s konkrétními termíny zahájení a dokončení. Velký důraz při posuzování nabídek bude kladen i na architektonický návrh budovy. Nabízená cena podle aktuálního znaleckého posudku nemůže být nižší než 8 548 370 korun.

„Nabízený pozemek je v současné době zastavěn nevhodnými a nevzhlednými stavbami, které jsou určeny k demolici koncem roku 2020. Po jejich odstranění vznikne nová lukrativní parcela, na jejímž místě, věříme, v budoucnu vyroste plnohodnotný objekt hodný umístění v centru města, v bezprostřední blízkosti vznikajících univerzit i rezidence Nové Lauby," doplnila náměstkyně pro investice Zuzana Bajgarová.

Kompletní informace o výzvách a jejich pravidlech budou zveřejněny na úřední desce a webovém portálu www.pozemky.ostrava.cz