Září 2007

Zářijové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2007

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-ostravska-radnice-or_predni_strana_web.jpg

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu PDF.

Strana 1

» Uvnitř najdete

 1. 3. strana - Od ledna letošního roku platí nové podmínky pro výplatu sociálních dávek. Nejen o změně systému hovoří náměstek primátora Lubomír Pospíšil.
 2. 6. strana - Téměř 70 let uplynulo od prvního podnětu k výstavbě pomníku T. G. Masaryka v Ostravě. Zahajujeme diskuzi, zda busta na Masarykově náměstí odpovídá významu TGM.
 3. 8.-9. strana - Kvalita dopravní infrastruktury patří ke klíčovým záměrům města. To každoročně investuje do údržby a výstavby komunikací ve svém majetku desítky milionů korun.
 4. 12. strana - Mladí skladatelé z celého světa tvořili po tři týdny v Ostravě. Ostravských dnů 2007 se zúčastnilo 35 talentovaných umělců z 13 zemí.
 5. 16. strana - Na desátém ročníku Mezinárodního setkání jízdních policií si nejlépe vedli zástupci Městské policie Ostrava. Výkony obdivovala tisícovka diváků.

Dolní oblast Vítkovic se otevřela turistům

Dolní oblast Vítkovic se 24. srpna poprvé otevřela veřejnosti. Zájemci z Ostravy i celého světa si mohou nyní prohlédnout areál vysokých pecí, často označovaný jako ostravské Hradčany. "Trasa povede návštěvníky nejdříve k nejstaršímu objektu areálu, výstavnímu pavilonku, přes velín vysoké pece číslo jedna ke koksovně. Odtud budou pokračovat k plynojemu, vodojemu a prohlídka skončí v budově energetické ústředny," řekl Vladimír Šmehlík z Ostravského informačního servisu, s.r.o. Jeho pobočka bude v areálu Vítkovic zajišťovat každý pátek, sobotu a neděli průvodcovskou činnost. Konec sezony je zatím plánován na 31. října.

"Z technických a bezpečnostních důvodů není možné provázet v zimě. Navíc pobočka zatím sídlí v provizorních prostorech a je ve zkušebním provozu. Byli bychom však rádi, kdyby se podařilo zajistit stejný servis jako na vyhlídkové věži, tedy sedm dní v týdnu i s prodejem a rezervací vstupenek," uvedl V. Šmehlík. (Další informace na str. 5)

Folklor bez hranic slavil desáté jubileum.

Lidové tance, písně a hudba národů z České republiky, Bulharska, Ruska a Mexika roztančily od 13. do 17. srpna letní Ostravu. Desátý ročník festivalu městských folklorních souborů s mezinárodní účastí Folklor bez hranic rozdával radost na Hlavní třídě v Porubě, v obvodu Ostrava-Jih, v centru Moravské Ostravy i v Klimkovicích. Jubileum si účinkující připomněli koncertem v prostorech Slezskoostravského hradu. Na pódiu se vystřídalo přes 250 vystupujících. "Lidové umění po svém vyjadřuje to, co máme všichni společné: radosti, strasti, touhu po kráse a poezii, po štěstí. A to je hlavní snaha organizátorů ostravského folklorního festivalu - zprostředkovat setkání bez ohledu na hranice, protože lidová kultura hranice nezná," řekla ředitelka festivalu Kateřina Macečková. K doprovodným akcím patřil jarmark lidových řemesel na Kuřím rynku a také výstava fotografií z minulých ročníků festivalu zachycená objektivem Františka Řezníčka.(t)

 

zpět na začátek stránky

Strana 2

Křest knihy o parašutistovi Robertu Matulovi

Náměstek primátora Vojtěch Mynář pokřtil 22. srpna v Nové radnici knížku Robert Matula - parašutista skupiny Wolfram. Akce se zúčastnili autoři knihy Václav Kolesa a Jan Břečka, zástupci kanadského velvyslanectví, veteráni a další hosté. Symbolicky byl přítomen plukovník ve výslužbě Robert Matula s dalším autorem knihy Janem Klinkou. S účastníky křtu v Ostravě hovořili telefonicky přímo z Kanady.

"Knížka je o jednom ze členů paraskupiny Wolfram vyslané v roce 1944 z Velké Británie s úkolem organizovat partyzánský boj v okupované vlasti. Vzpomínky Roberta Matuly však nejsou jen o válečných událostech a jeho nejbližších spolubojovnících, ale také o osobním příběhu člověka, který překonal nesmírně mnoho obtíží. A to nejen v době, kdy šel dobrovolně bojovat za svobodu vlasti, ale i v dalším životě," řekl V. Kolesa.

"Jde o cenný příspěvek k historii druhé světové války. Jsem poctěn, že mohu být kmotrem vzpomínek rodáka z Ostravy-Radvanic. S jeho životními osudy jsem se seznámil při našem setkání v Kanadě a vím, že jsem poznal opravdového muže, chlapa jako křemen, kterého nedokázalo zlomit sebetěžší období jeho života," uvedl V. Mynář.

Robert Matula pozdravil přítomné osobní zdravicí, která byla natočena v Kanadě. "Poděkovat bych chtěl všem, kteří se zasloužili o vznik této publikace. A také sponzorům, k nimž patří statutártní město Ostrava i městský obvod Radvanice a Bartovice," řekl R. Matula. (ta)

Veteránům pomáhá terénní pracovník

Od 1. srpna zřídilo Ministerstvo obrany České republiky institut terénního pracovníka. Celkem 50 vybraných novodobých válečných veteránů, kteří se účastnili misí po roce 1990, a vojenských důchodců pomáhá druhoválečným veteránům řešit sociálně-právní a sociálně-zdravotní problémy. Kromě toho je pravidelně navštěvují nebo se mohou účastnit jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu veteránů z druhé světové války.

"Terénní pracovník například poskytuje veteránům informace o zvýhodněních, která mohou využívat, a má k dispozici i příslušné formuláře a žádosti," řekla Irena Pohludková z Krajského vojenského velitelství Ostrava. V Moravskoslezském kraji působí šest terénních pracovníků. Pro město Ostrava byl určen Jaroslav Juryšek. Na starosti má 50 klientů. Navštěvovat je bude pravidelně nejméně jednou za čtvrt roku. Kontaktovat ho je možné na tel. číslech 596 951 505 a 607 102 638. Spolu s institutem terénního pracovníka byla pro tyto veterány zřízena také bezplatná linka 800 111 603.(j)

eSMO: internetový portál

Nedílnou součástí projektu Informačního systému pro komunikaci s úřadem eSMO jsou internetové stránky www.esmo.cz. Na portálu eSMO jsou umístěny obecné informace, k nimž mají přístup všichni návštěvníci stránek, a dále informace a funkce, ke kterým je nutno použít přihlašovací jméno a heslo.

Zadáním přihlašovacího jména a hesla vstoupí občan do autorizované části portálu, kde nalezne elektronické formuláře, které si může předvyplnit, může využít objednávkový systém, učinit podání a sledovat přehled svých žádostí podaných na úřad.

Na stránkách www.esmo.cz jsou mimo jiné zveřejněny kompletní informace o agendách, které jsou do systému zavedeny (občanské a řidičské průkazy, cestovní doklady, evidence vozidel, živnostenský úřad, státní občanství, komunální odpad a další). Informace jsou podávány formou odpovědí na časté dotazy (kde a kdy si mohu danou záležitost vyřídit, jaké potřebuji doklady). Internetové stránky popisují také úřední úkony, které je nutno provést v souvislosti s různými životními událostmi - stěhování, narození dítěte, ztráta dokladů. Na portálu www.esmo.cz naleznou zájemci kompletní informace o službách informačního systému - kde lze uzavřít dohodu o využívání služeb eSMO, nabídku bezdrátového připojení k internetu, informace o objednávkovém systému a další.

Novinkou, která dále rozšíří tyto webové stránky, bude v nejbližší době e-learningový kurz. Všechny zájemce provede moderními způsoby komunikace s úřadem. Spuštěna bude také aplikace zobrazující frontu čekajících a odhad doby čekání na odborech magistrátu, kde je instalován vyvolávací systém (odbor dopravně správních činností - řidičské průkazy, odbor vnitřních věcí - cestovní doklady a občanské průkazy).

Občané, jimž více vyhovuje telefonická komunikace, se mohou s dotazy na úřední agendy i služby Informačního systému eSMO obracet na Kontaktní centrum magistrátu, tel. číslo 844 12 13 14. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. (r)

» vy se ptáte, my odpovídáme

O možnostech kontrolních orgánů při zamezování výkupu druhotných surovin pocházejících z krádeží informuje vedoucí oddělení kontroly živnostenského úřadu magistrátu František Indra.

”Město Ostrava se nehodlá smířit se situací, kdy jsou odcizovány kanálové poklopy a pak za zlomek skutečné ceny prodávány jako kovový sběr k dalšímu zpracování. Koncem března letošního roku zahájilo rozsáhlou kontrolní akci zaměřenou na výkupny druhotných surovin. Nyní se na ní podílejí zejména zaměstnanci magistrátu z kontrolního oddělení živnostenského úřadu a jejich aktivita neustala ani v době školních prázdnin a dovolených.

Kontroly se samozřejmě řídí platnými právními předpisy. Je to především zákon č. 455/1991 Sb. (živnostenský zákon), který stanoví povinnosti podnikatele a upravuje i živnostenskou kontrolu. Práva a povinnosti kontrolních pracovníků a kontrolovaných osob upravuje zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanoví mj. povinnosti při jejich sběru a výkupu, obsahuje ustanovení o pokutách a v neposlední řadě upravuje kompetence obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Na zákon navazuje vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 381/2001 Sb. (katalog odpadů), a vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Zatím pracovníci zkontrolovali 84 provozoven ohlášených pro provozování živnosti Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných). Kontroloři zjistili nedostatky ve 29 případech, což je více než v třetině provozoven. Převážně šlo o méně závažné delikty, jako je nedostatečné označení provozoven nebo jejich včasné neohlášení úřadu. I tak ale na pokutách bylo vybráno ve 14 případech 9 000 Kč. Ostatní porušení zákona byla řešena domluvou, anebo už byla promlčena, jelikož uplynula tříletá lhůta od spáchání deliktu.

Pracovníci se však setkali i s opačnými případy. V jedné sběrně například kontrolor objevil na jedné hromadě 23 kanálových poklopů. Brzy se však šetřením zjistilo, že tyto poklopy nebyly odcizeny, ale pocházejí z majetku jednatelky společnosti, která sběrnu provozuje.” (r)

 

zpět na začátek stránky

Strana 3

"Ostravané začínají stárnout. Chceme umožnit seniorům žít v přirozeném domácím prostředí," říká náměstek primátora Lubomír Pospíšil

Nabídka sociálních služeb více odráží potřeby občanů

» rozhovor

Největší změna v systému výplaty sociálních dávek za posledních několik desetiletí se uskutečnila na přelomu letošního roku, kdy začal platit nový zákon o sociálních službách. Jak se s ní vypořádalo město, ale také ti, kteří v této oblasti pracují, o tom jsme hovořili s náměstkem primátora Lubomírem Pospíšilem.

Co vás nejvíce při nástupu do funkce po loňských volbách překvapilo?

Zjistil jsem, že přes snahu všech pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví není příprava na nový systém výplaty dávek dokončena. Město sice poskytlo výpočetní techniku, zvýšilo stavy úředníků, zajistilo nová pracoviště, ale nebylo hotové to hlavní - program, s nímž měli zaměstnanci od 2. ledna začít pracovat, přijímat klienty, vyřizovat jejich žádosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí nezajistilo ani dostatečnou informační kampaň o nově přijatém zákoně o sociálních službách a příspěvku na péči. Nervozita byla veliká.

Jak tedy přechod na nový systém hodnotíte?

Po osmi měsících mohu říci, že se ho podařilo zvládnout, ale jen díky nesmírnému úsilí všech pracovníků, jak z odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tak i z odboru městského informačního systému. Práce totiž komplikovaly časté výpadky programu. Přes všechny obtíže bylo jen v lednu a únoru 2007 přijato více než 3 000 žádostí o příspěvek. Šest a půl tisíce klientů, kteří už dávky dostávali dříve, se podařilo o novém způsobu informovat a zajistit co nejdřív výplatu dávek. Pracovalo se nejen v prodloužených směnách, ale i o víkendech. Jen pro zajímavost - v té době zaměstnanci odboru sociálních věcí a zdravotnictví odpracovali 2 579 přesčasových hodin. Všem, kteří se podíleli a podílejí na tomto přechodu na nový systém, bych chtěl za jejich nelehkou práci skutečně poděkovat.

Víte, kolik lidí příspěvek pobírá?

Příspěvek na péči dostává nyní 6 627 občanů. Měsíčně je jim vypláceno 35 milionů korun. K 15. srpnu evidoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví 10 730 příjemců nebo žadatelů o příspěvek na péči.

Novinkou je, že peníze dostávají přímo občané, kteří se pak rozhodují, jaké služby si podle svých potřeb zaplatí. Neprojevilo se to v poklesu zájmu o nabízené služby?

Podle informací, které máme od pracovníků v terénu, využívají lidé polovinu příspěvku na úhradu služeb a ze zbývající části hradí léky a také odměnu za zajištěnou péči třeba rodinným příslušníkům nebo jiným osobám. Počátkem roku 2007 došlo k mírnému poklesu zájmu o terénní sociální služby. V současné době počet klientů opět narůstá. Také v nestátních neziskových organizacích v prvním čtvrtletí zaznamenali například u osobní asistence odliv klientů. Způsobily to zpožděné výplaty příspěvku na péči a zvýšení úhrad za poskytované služby. Nyní je situace stabilizována, klienti si služby znovu nakupují.

Statutární město Ostrava je příkladem velkého města, které využívá už čtvrtým rokem takzvané komunitní plánování. Co si pod tím mohou lidé představit?

Na základě 1. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb do roku 2006 se podařilo zvýšit finanční prostředky na zajištění nových potřebných služeb pro občany města o 15,3 milionu korun. Celkový objem činil 36,2 milionu korun. Nabídka sociálních služeb je nyní pestřejší a více odráží potřeby uživatelů. Vznikla například půjčovna kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením, krizové centrum pro občany s duševním onemocněním, služba rodinného průvodce pro rodiny s těžce zdravotně postiženým dítětem a mediační centrum pro rodinné a občanskoprávní spory. Došlo k rozšíření služeb osobní asistence pro seniory i osoby se zdravotním postižením a bylo vytvořeno 17 pohotovostních lůžek při domech s pečovatelskou službou. Komunitní plán přinesl rovněž lepší informovanost o nabízených službách, navázání spolupráce mezi zařízeními a možnost aktivně se podílet na rozvoji této oblasti.

V současné době je v Ostravě schválen druhý komunitní plán s výhledem do roku 2010. Na jeho vytvoření se podílelo více než 200 zástupců poskytovatelů i uživatelů. Počítá se v něm s dalším rozšiřováním terénních služeb, zejména pečovatelské a osobní asistence i služeb dobrovolníků, aby byl umožněn pobyt seniorů a zdravotně handicapovaných v přirozeném domácím prostředí. Vzniknout by měly denní stacionáře se zajištěnou dopravou i zařízení pro krátkodobé pobyty. Budou sloužit k tomu, aby i ten, kdo se o seniora nebo zdravotně handicapovaného stará, měl možnost si odpočinout.

Je vidět, že i komunitní plán počítá s tím, že Ostravané budou stárnout. Jaké je nynější věkové složení obyvatel moravskoslezské metropole?

Ve srovnání s Českou republikou, ale zejména s velkými městy, stále relativně příznivé.

Z vyhodnocení vývoje obyvatelstva a jeho věkového složení je však zřejmé, že i v Ostravě dojde k podstatnému stárnutí obyvatelstva. Výrazné jsou rozdíly mezi obvody a částmi obcí Ostravy. Populačně nejstarším městským obvodem je Poruba, kde na 100 dětí do 15 let připadá 166 seniorů nad 60 let. V obvodech Třebovice, Pustkovec a Mariánské Hory a Hulváky připadá na 100 obyvatel nad 60 let méně než 70 dětí do 15 let. Na území města žije 20 036 obyvatel starších 70 let, 9 381 má více než 80 let a 878 devadesát a více let.

Senioři jako uživatelé sociálních služeb tvoří velmi různorodou skupinu. Ti, kteří vyžadují sociální službu v terénu nebo v nějakém zařízení, mají zcela jiné požadavky než ti, kteří zatím tráví volný čas velmi aktivně. Město by při plánování rozvoje této oblasti mělo vyjít vstříc všem skupinám občanů.   T. Arťušenková

Foto:
Občané Ostravy-Jih mohou trávit volný čas v novém G-centru, do jehož výstavby investoval městský obvod 47 milionů korun.

 

zpět na začátek stránky

Strana 4

» střípky

Lávka na Karolině.

Lávku na Nové Karolině navrhla Eva Jiřičná. Světoznámá architektka představila na začátku srpna tři návrhy lávky pro pěší, která spojí území Nové Karoliny s autobusovým nádražím. Unikátní most v délce 216 metrů bude mít podobu oblouků, které mohou připomínat dvě protínající se srdce - symbol přátelství. Jak řekla majitelka ateliéru EJA v Londýně E. Jiřičná, všechno bude záležet na detailech. Propojením vznikne uprostřed Ostravy krásný šperk. Výstavba Nové Karoliny bude zahájena na jaře 2008. S dokončením téměř dvanáctimiliardového projektu se počítá v roce 2016.

Stipendisté se prezentovali.

Náměstek primátora Lubomír Pospíšil se setkal 30. srpna v Nové radnici s dvanácti studenty, kteří pobírali v uplynulém akademickém roce stipendium města Ostravy.

"Byl bych velmi rád, kdyby se setkávání se stipendisty stalo tradicí. Máme jedinečnou příležitost se seznámit a vyslechnout jejich názory na studium, zaměstnání a další možnosti v Ostravě. Zvláště teď, když moravskoslezská metropole prožívá rozmach, jsou pro nás mladí a vzdělaní lidé velmi důležití," řekl L. Pospíšil.

Studenti představili vědecké práce z oborů hudba, chemie, finance, přírodověda, matematika, informatika a filosofie.

Ohňostroje 2007.

Konec letních prázdnin a začátek září patřil ohňostrojům. Do Ostravy se totiž sjeli skuteční mistři, kteří dokáží nad hlavami diváků vykouzlit za hudebního doprovodu originální světelné efekty. Jedinečná podívaná začala 31. srpna na Slezskoostravském hradě, následující den se akce uskutečnila v rámci tradičního hlučínského krmáše v areálu tamní štěrkovny a ukončení úvodního ročníku mezinárodní přehlídky Ohňostroje 2007 je plánováno na sobotu 8. září od 21.45 hodin v Hornickém muzeu OKD v Petřkovicích.

 

Cyklostezek bude v kraji přibývat

Město Ostrava má zájem podpořit vybudování nadnárodní cyklotrasy Odra-Morava-Dunaj s názvem Greenway. Odhadované náklady na osmdesátikilometrový úsek, který povede územím kraje a doplní už hotovou stezku z Krakova do Vídně, činí 100 milionů korun. Ostrava by měla na přípravu projektu přispět částkou ve výši 89 tisíc korun.

"Realizace cyklostezky Odra- Morava-Dunaj vedoucí městem podél řeky Odry patří ke stěžejním úkolům tohoto roku. Velký důraz také klademe na projektovou a správní přípravu souvislých tahů cyklistické dopravy a zajištění dotací ze státních a evropských zdrojů," uvedl primátor města Ostravy Petr Kajnar.

Greenway bude mít řadu výhod. Sleduje například trasu železnice, po níž jezdí vlaky se zjednodušenou přepravou jízdních kol, a je vedena tak, aby umožnila lidem dopravu do zaměstnání nebo dojíždění do škol.

Město dále počítá s budováním hlavní cyklostezky kolem řeky Ostravice od soutoku s Odrou až po zprovozněný úsek na území Hrabové. Náklady jsou odhadovány zhruba na 35 milionů korun, v ceně přitom není zahrnutý výkup pozemků.(r)

 

» úřad práce

Zaměstnanost je nejvyšší za posledních pět let

Ke konci letošního prvního pololetí bylo v Ostravě zaměstnáno nejvíce osob za posledních pět let. Tuto dobrou zprávu obsahuje pololetní Analýza stavu a vývoje na trhu práce v okrese Ostrava, kterou zpracovali analytici Úřadu práce v Ostravě.

Hlavní důvod vyšších hodnot ukazatelů zachycujících zaměstnanost, tedy stavů zaměstnanců a počtů firem, je především administrativní - počínaje 1. lednem 2007 bylo k Ostravě přiřazeno 12 obcí z okolních okresů a s nimi samozřejmě zaměstnavatelé na území těchto obcí a jejich zaměstnanci. K pozitivnímu vývoji současně přispěly i další významné faktory, zejména celkový příznivý vývoj národního hospodářství v ČR, postupné rozšiřování výrobních kapacit investorů působících v průmyslových zónách v Ostravě a jejím okolí provázené náborem nových zaměstnanců a příchod dalších zahraničních investorů z odvětví automobilového průmyslu, kteří mají zájem o spolupráci s jihokorejskou automobilkou Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. atd.

Zaměstnavatelé všech velikostních kategorií zaměstnávali k 30. červnu celkem 136 537 osob, což je o 6 479 (+5,0 %) více než v prosinci 2006.

Ve srovnání s koncem roku 2006 zde přibylo 627 zaměstnavatelů (+8,1 %), takže jejich celkový stav dosáhl v letošním pololetí 8 333. Největší, 7,7% nárůst byl zaznamenán u zaměstnavatelů se stavem do 25 zaměstnanců. V pololetí jich bylo evidováno 7 538.

Také počet osob samostatně výdělečně činných se za uplynulé pololetí zvýšil, a to o 1 003 (+4,3 %). Koncem června aktivně podnikalo 24 488 občanů. Tento stav zahrnuje i zaměstnance firem, kteří kromě hlavního pracovního poměru vykonávají zároveň samostatnou výdělečnou činnost a jsou podnikateli.

Vzhledem k tomu, že průběžně budou uváděny do provozu ještě další významné investice, můžeme v příštím období očekávat pokračování růstu zaměstnanosti v okrese Ostrava. (SB)

Vývoj počtu zaměstnanců a OSVČ

ukazatel
(celkový počet)
stav k06/2007-12/2006
30.6. 200631.12. 200630.6. 2007absolutněv %
zaměstnanci u firem se stavem 26 a více zaměstnanců 96 722 97 184 101 517 +4 333 +4,5
zaměstnanci u firem se stavem do 25 zaměstnanců 32 770 32 874 35 020 +2 146 +6,5
celková zaměstnanost u firem 129 492 130 058 136 537 +6 479 +5,0
osoby vykonávající samostatně výdělečnou činnost 22 317 23 485 24 488 +1 003 +4,3

 

zpět na začátek stránky

Strana 5

Dolní oblast Vítkovic se otevřela turistům

Kromě informačního centra by mělo v areálu Dolní oblasti Vítkovic vzniknout také moderní univerzitní centrum. "Do unikátní architektury vysokých pecí bychom vestavěli centrum pro několik fakult, nechyběla by ani vývojová střediska. Zatím předpokládáme dvouatriovou budovu ze skla a kovu, která by měla na výšku šedesát metrů a rozlohu až sto tisíc metrů čtverečních. Výstavba celého areálu by přišla na osm až dvanáct miliard korun. Kdyby šlo vše ideálně, počítáme s ukončením někdy v letech 2012 až 2013," řekl generální ředitel společnosti VÍTKOVICE, a.s., Jan Světlík.

Dodal, že ještě letos začnou v oblasti sanační práce za zhruba 300 milionů korun. Z Evropské unie by pak příští rok mohla Dolní oblast Vítkovic čerpat okolo půl miliardy korun. Peníze by pomohly vytvořit živý areál se zázemím pro kulturu, vědu, vzdělávání i podnikání.

Jiné alternativy využití průmyslových památek nabídne čtvrtý ročník bienále Industriální stopy, které se poprvé uskuteční v Ostravě. V týdnu od 17. do 23. září mohou lidé absolvovat fotografické výstavy, debaty, exkurze nebo koncerty v netradičním prostředí Dolní oblasti Vítkovic, Dolu Hlubina nebo třeba Hornického muzea OKD.

"Program je velmi pestrý, tak aby vyhovoval co nejširšímu okruhu návštěvníků. Proto zahrnuje nejen workshopy pro děti, ale i hornickou dechovku, která potěší spíše seniory," uvedla Ludmila Sedlářová ze sdružení Za starou Ostravu. To je spolu s klubem Fiducia, sdružením Malamut, společností Vítkovice, a.s., statutárním městem Ostrava a Ostravským informačním servisem pořadatelem ostravského bienále.

"Jsme moc rádi, že se letos Industriální stopy konají i na Ostravsku. Přestože je v posledních letech patrný odklon od těžkého průmyslu a Ostrava si buduje novou image, minulost je pro nás stále velmi důležitá. A je skvělé, že díky kulturním a společenským akcím dostává novou náplň," řekl náměstek primátora Zdeněk Trejbal.

Do letošního bienále Industriální stopy jsou zapojeny také Praha, Kladno a Liberec. (sz)

 

Vzdělávání je nosným tématem letošní konference o investicích

Mezinárodní konference Investment & Business Forum 2007 se letos uskuteční 18. a 19. září v Hotelu Imperial a na výstavišti Černá louka. Organizátorem dvoudenního setkání je Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, městem Ostrava, Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje, Agenturou pro regionální rozvoj a CzechInvestem.

"Motto už osmého ročníku: Vzdělaní lidé - předpoklad rozvoje regionu - je vysoce aktuální. Kvalitní vzdělání je čím dál důležitější. Jazyková a profesní vybavenost absolventů středních a vysokých škol je dnes nezbytná. Na ní můžeme hodně stavět, protože je určující na cestě k prosperitě Ostravy a kraje," říká primátor Petr Kajnar.

Podle Miroslava Fabiana, generálního ředitele Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, které konferenci organizuje, v kraji chybějí odborníci a pracovní síla pro mnohé profese. "Proto jsme letošní fórum zaměřili na ekonomiku v souvislosti s rozvojem lidských zdrojů, což je základní předpoklad pro růst konkurenceschopnosti. Jedna z programových sekcí bude věnována rovněž evropským strukturálním fondům." Diskutovat se bude na téma využití operačních programů pro vzdělávání a školství, celoživotní učení, potřeba výraznějšího rozvoje technických oborů, spolupráce univerzit a klastrů apod.

Nabídka služeb investorům je připravena na 19. září na Černou louku. Zájemci o podnikání se budou moci seznámit s aktivitami a službami v oblasti nemovitostí, rezidenčních zón, poradenství, vzdělávání, ale také s možnostmi využití brownfields.

Doprovodnou akcí Investment & Business Forum bude konference pod názvem Nejlepší praktiky v lidských zdrojích při zavádění konceptu štíhlého podniku, zejména v automobilovém průmyslu. Na ní budou prezentovat své zkušenosti odborníci z Evropy i Asie. (m)

 

Demolice věžáku

Dosud nejvyšší panelový dům v Ostravě s 21 patry bude odstraněn, pokud město prodá pozemek na Ostrčilově ulici i s objektem skupině RPG Real Estate. Věžák je od 15 patra prázdný a nevyužitý. "Kdybychom chtěli dům v budoucnu využívat, museli bychom na jeho rekonstrukci uvolnit až 200 milionů korun, demolice by přišla na 50 milionů korun. Považuji prodej věžáku za nejlepší řešení také s ohledem na skutečnost, že RPG má zájem vybudovat na území mezi ulicemi Nádražní a Sokolskou a ulicemi 30. dubna a Zborovskou moderní městskou lokalitu s rezidenčním bydlením, obchodními a administrativními prostory i nezbytnými parkovacími místy," řekl primátor Petr Kajnar. Město dosud cenu pozemku a objektu neurčilo. Podle předběžných odhadů se celková hodnota pohybuje na hranici 45 milionů korun. (m)

 

TECHNÉ OSTRAVA 2007 chce oslovit odborníky i laiky

Podzim v Ostravě patří průmyslovým památkám. Po zářijovém bienále Industriální stopy se od 24. do 26. října v Domě kultury Poklad v Ostravě-Porubě koná Mezinárodní festival filmů a televizních pořadů o technických a průmyslových památkách se zaměřením na vědeckou spolupráci a cestovní ruch TECHNÉ OSTRAVA 2007.

"Ústředním tématem letošního ročníku je ochrana technického a industriálního dědictví a možnosti jeho nového využití. Odborná i laická veřejnost se může těšit na filmové příspěvky o dopravě i dopravních stavbách, historické a průmyslové architektuře, revitalizaci brownfields nebo využití průmyslových památek v cestovním ruchu," řekl ředitel festivalu Jan Rywik. Dodal, že přihlášené příspěvky jsou rozděleny na soutěžní a nesoutěžní.

Soutěžní snímky vyhodnotí mezinárodní odborná porota a vítěz bude oceněn soškou Ostravská venuše. Čtyři další vybrané filmy obdrží čestná uznání. Za významný osobní přínos v oblasti ochrany a využití technických a průmyslových památek bude udělena Cena ing. Stanislava Vopaska.

V rámci doprovodného programu se uskuteční mezinárodní kolokvium o využití technických a průmyslových památek v cestovním ruchu a jednodenní návštěva nově otevřeného Historického dolu Guido v Zabrze a Muzea pivovarnictví v Tychách v Polsku.

Festival podpoří město Ostrava. Záštitu mu udělili primátor Ostravy Petr Kajnar a rektoři Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a Hornoslezské obchodní vysoké školy - Tomáš Čermák a Krzysztof Szaflarský.(sz)

 

zpět na začátek stránky

Strana 6

Bude na náměstí nový pomník T. G. Masaryka?

» zaujalo nás

Vážené čtenářky a čtenáři,

už několik měsíců, neřku-li let, společně sledujeme vývoj událostí, rozhodování, někdy i opatrné přešlapování kolem otázky, zda na Masarykovo náměstí konečně umístit pomník T. G. Masaryka.

Masarykovo náměstí je od června nově opraveno. Výsledek nákladné rekonstrukce s 30 milníky historie města i průchozí fontánou - zábavou zejména dětí - postavil proti sobě dva názorové tábory. Jedni strohé moderní architektonické ztvárnění vítají, jiní by chtěli uprostřed města vidět spíše prvky kopírující historickou podobu náměstí, jak ji znali naši předkové. Současně s polemikami o zdařilosti tohoto projektu za 98 milionů korun však sílí také diskuze o tom, zda umístit na Masarykovo náměstí pomník prvnímu československému prezidentovi, zda Mařatkova busta před Ostravským muzeem dostatečně odpovídá významu a velikosti TGM...

Čekání na pomník TGM - takto nazval svůj článek historik a člen městského zastupitelstva Pavel Hamza. Příspěvek jsme se rozhodli pro jeho aktuálnost a nepochybnou informační hodnotu zveřejnit. Tím chceme zahájit veřejnou diskuzi na toto téma. Vaše příspěvky, názory, náměty a připomínky můžete posílat k nám do redakce na adresu: Ostravská radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava nebo na: redakce@ostrava.cz, nezapomeňte připsat heslo Pomník TGM. Nejzajímavější příspěvky zařadíme do příštích vydání Ostravské radnice.
M. Václavková

Čekání na pomník TGM

"Rozvážnému vůdci neznajícímu oddechu" - to jsou úvodní slova důvodové zprávy spisu ostravské městské rady z 25. srpna 1928, jímž dala první podnět k výstavbě pomníku prvnímu československému prezidentu T. G. Masarykovi v Ostravě. O půl roku později se sešel "pomníkový výbor" vedený tehdejším ostravským starostou J. Prokešem. Prvním výsledkem práce výboru bylo položení základního kamene pomníku 28. října 1930. Žulový kvádr o rozměrech 80x50x50 cm s nápisem "Základní kámen pomníku T. G. Masaryka, 1930" a dutinou, v níž byly v kovové schráně uschovány pamětní listiny, byl dočasně umístěn na prostranství před Novou radnicí.

Pomníkové konto přežilo i válku

Zdrojem peněz na pomník měl být Fond pro stavbu pomníku T. G. Masaryka zmiňovaný v městských účetních knihách od roku 1924. Do roku 1929 však bylo na jeho účtu pouze 1 500 korun. První desetitisíce přibyly až v letech 1930 a 1931. Přesto se fond naplňoval jen pomalu. Přetrval i válku a německou okupaci, ovšem pod změněným názvem Památkový fond obce Moravská Ostrava. V roce 1940 se stav účtu dokonce navýšil. Poslední zpráva o existenci fondu je z roku 1949. Na jeho kontě tehdy bylo 200 000 korun.

Dvě výběrové soutěže bez úspěchu

Až pět let po položení základního kamene vyhlásil pomníkový výbor veřejnou výtvarnou soutěž na ostravský pomník TGM. Do 4. 10. 1935 se sešlo 40 návrhů s 52 variantami výtvarného řešení. Porota však žádný návrh nevybrala a vyhlásila novou užší soutěž mezi několika vyzvanými umělci. Rozpory také zavládly kolem budoucího umístění sochy. Teprve v listopadu 1937 výbor rozhodl o umístění sochy na dnešním Prokešově náměstí. Poslední předválečná pracovní schůze pomníkového výboru se konala 28. 6. 1938 a projednávala návrhy výtvarné podoby sochy TGM. Ani tentokrát žádný návrh nezvítězil, výbor však oslovil sochaře K. Dvořáka, Vávru a O. Španiela, aby upravili své návrhy a pozměněné dodali k novému posouzení. Mnichov a německá okupace na téměř sedm let úvahy o pomníku a práce na něm přerušily. Základní kámen byl odstraněn, co se stalo s kovovou schránou s listinami není známo, pravděpodobně byla zničena. Kámen díky dobrým Čechům přežil válku na neznámém místě. Nejsou však známy ani doklady o jeho umístění v poválečném období.

Pomník skončil pod únorovým sněhem

První poválečné ostravské městské zastupitelstvo (tehdejší plenární schůze Národního výboru) znovuotevřelo zřízení Masarykova pomníku na schůzi 2. února 1948 a rozhodlo o jeho postavení ke 100. výročí narození našeho prvního prezidenta na tehdejším Stalinově náměstí před Novou radnicí. Po protestu Ústředí moravskoslezských architektů plenární zasedání NV v dubnu 1948 své usnesení revokovalo a rozhodlo, že vyhlásí veřejnou vyhledávací výtvarnou soutěž. Tato soutěž a ani žádná další schůze pomníkového výboru se už kvůli změněné politické situaci nekonaly. Pomník pod únorovým sněhem zapadl na více než 20 let.

Ze zapomnění jej na chvilinku vynesl na světlo světa v roce 1969 městský archivář K. Jiřík. Jeho námět však byl jediným v letech pražského jara. O 22 let později tentýž K. Jiřík svůj podnět zopakoval a navrhl pomník odlít podle modelu V. Májovského. Ani tento podnět se nerealizoval.

Našel se základní kámen

V prosinci 1989 byli stávkující studenti ostravské pedagogické fakulty telefonicky upozorněni neznámým občanem na základní kámen pomníku TGM. Zpoza budovy Nové radnice, ze dvorku se stavebním materiálem a sutí, jej studenti převezli na dnešní Masarykovo náměstí (tehdejší náměstí Lidových milicí). Zde stál uprostřed náměstí, přibližně v místech dnešního morového sloupu, obklopen svíčkami a květinami, několik týdnů, než byl na 8 let umístěn do skladiště Technických služeb městského obvodu Moravská Ostrava.

Od roku 1998 je uložen v Ostravském muzeu.

Rozhodnutí po dvaasedmdesáti letech

V roce 1997 projednávala zřízení pomníku TGM městská muzejní a památková komise a na její podnět o dva roky později rozhodlo městské zastupitelstvo o koupi busty TGM autora J. Mařatky. Busta byla 6. 3. 2000 u příležitosti 150. výročí narození T. G. Masaryka umístěna ve foyer Nové radnice. Třetí největší město v zemi tak po 72 letech alespoň částečně splatilo svůj dluh.

 

zpět na začátek stránky

Strana 7

Nový školní rok bude v zoo patřit obojživelníkům

Na rodiče s dětmi čeká v podzimní zoo pestrý program. Připraveny jsou víkendové akce. "Den zvířat budeme slavit 7. října. Kdo se chce projít setmělým areálem Stromovky v lampiónovém průvodu, bude mít příležitost 3. listopadu na strašidelný svátek Halloween. Vánoce oslavíme 16. prosince už tradičním strojením stromečku," řekla Šárka Kalousková z oddělení pro kontakt s veřejností Zoo Ostrava. Začátkem školního roku se zahrada zapojuje do další kampaně evropských zoologických zahrad. Nadcházející je věnována obojživelníkům.

Novinkou jsou pracovní listy, které žáci dostanou zdarma u vstupu do zoo a mohou je v průběhu prohlídky samostatně vyplňovat. Pro děti z mateřských škol jsou k dispozici dva interaktivní programy ve výukovém centru Ptáci v akci a Zvířata naší přírody.(sz)

Foto:
Účastníci letní školy v zoo připravovali krmení.
Podíleli se také na úklidu slonince.

 

Zóna Mošnov životní prostředí nezhorší

Průmyslová zóna Mošnov životní prostředí nezhorší - takový je výsledek studie o vlivu plánovaných podnikatelských aktivit na životní prostředí v této lokalitě. Studii vypracovala společnost G-Consult na základě požadavku města Ostravy. Účelem bylo zmapovat současný stav životního prostředí a získat představu, jak se bude situace vyvíjet během zaplňování zóny v příštích letech.

"Je jasné, že když se staví, dochází ke zhoršení životního prostředí. Vedení města má zájem v tomto ohledu negativní vlivy výrazně snižovat," řekl náměstek primátora Zdeněk Trejbal.

Ve studii je potvrzeno, že existují dostatečné podmínky a možnosti pro to, aby nebyly překračovány hlukové limity a jiná omezení. Například je doporučeno postavit protihlukový val kolem obchvatu a využívat vytápění zemním plynem. Zeleň by měla tvořit asi šestnáctiprocentní podíl z celkové plochy. Při výběru podnikatelských aktivit, které by měly do mošnovské zóny vstoupit, sehraje významnou roli využívání nejlepší dostupné techniky a minimální znečišťování ovzduší. V zóně Mošnov nebude umístěn těžký průmysl.(r)

 

Město chce zlepšit podmínky chodců a cyklistů

Město Ostrava se letos už počtvrté zapojuje do kampaně Evropské komise zaměřené na podporu udržitelných forem dopravy. Evropský týden mobility (ETM) se uskuteční od 16. do 22. září a přinese řadu osvětových akcí, přednášek i výletů do blízkého okolí.

"Česká republika patří mezi státy s velmi vysokým počtem vozidel na obyvatele. Kampaní chceme upozornit na negativní vlivy automobilové dopravy na životní prostředí. Zároveň se snažíme nabídnout méně škodlivé alternativy, jako je například veřejná doprava, jízda na kole nebo chůze," řekl pracovník pro ekologickou výchovu magistrátu Michal Gacka.

Motto letošního týdne mobility - Ulice pro lidi - poukazuje na zlepšení podmínek chodců a cyklistů ve městě. "Smyslem není ztížit situaci řidičům, ale zlepšit podmínky dopravy a kvalitu života ve městech pro všechny. Zahrnuje to mimo jiné i budování bezpečnostních opatření na přechodech pro chodce," sdělil M. Gacka.

I tentokrát se do kampaně zapojí řada městských organizací. Knihovna města Ostravy nabídne dětem z mateřských a základních škol besedy, výlety, kvízy pro cyklisty i výtvarné workshopy. Občané mohou 18. září v hudebním salonku knihovny u Sýkorova mostu navštívit přednášku na téma Znečištění ovzduší z dopravy na území města Ostravy a hned následující den mohou diskutovat o Greenway v podmínkách Moravskoslezského kraje.

Bezplatnou jízdu tramvají do Kyjovic organizuje 22. září Dopravní podnik Ostrava. "Cestujícím bude k dispozici linka číslo pět ze stanice Vřesinská do Kyjovic, kde si mohou udělat příjemnou procházku okolím města," sdělil M. Gacka. Milovníci historických trolejbusů ocení vyhlídkové jízdy z Náměstí Republiky do Michálkovic a 21. září bude malý technický průkaz sloužit jako volná jízdenka.

Z rušného velkoměsta do Chráněné krajinné oblasti Poodří zavede účastníky Středisko přírodovědců SVČ Korunka. Sraz je 22. září v 8.25 hod. na vlakovém nádraží ve Svinově.

Hlavní akcí ETM bude 21. září Evropský den bez aut. Dětské dopravní hřiště v Přívoze na ulici Orebitská bude po celý den sloužit hrám a soutěžím s dopravní tematikou. Do ulice bude omezen vjezd motorových vozidel.

"Dopoledne očekáváme asi sto dvacet dětí ze Základní školy Matiční. Program pokračuje i odpoledne od 15 hodin, kdy se pro veřejnost uskuteční ve spolupráci s magistrátem velká dopravní soutěž. Děti budou zápolit v několika disciplínách. Zkusí napsat testy z pravidel silničního provozu, absolvují jízdu na kole podle předpisů a jízdu zručnosti přes překážky, zdravovědu a jako doplnění programu by se měla uskutečnit ukázka zásahu rychlé záchranné služby. Všechny disciplíny budou bodovány rozhodčími. Na ty nejlepší soutěžící čekají krásné ceny. Večer program zakončí hudba a tanec. Zúčastnit se mohou děti starší devíti let, mladší musí přijít v doprovodu rodičů," uvedl provozovatel dopravního hřiště v Přívoze Evžen Schajna.

Kromě dopravního hřiště si mohou cyklisté vyrazit v pátek 21. září za zvýhodněné vstupné do zoo nebo se projet Ostravou s účastníky cyklojízdy. Sraz je v 17 hod. před Novou radnicí.

Evropský týden mobility se uskuteční ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR. Podrobný program zájemci najdou na adrese: www.ostrava.cz - stránky oboru ochrany životního prostředí.(sz)

 

Ekoporadna radí v sousedských vztazích

Občanská poradna v Ostravě rozšířila v květnu 2007 své služby o ekoporadenství. Zapojila se tak do projektu Enviromentální občanské poradenství, který se zaměřuje na oblast ekologie, občanských práv a účast veřejnosti na rozhodování.

"Nově nabízené služby naší poradny jsou určeny všem, kteří neví, jak mají správně postupovat nebo jak se bránit ve věci ochrany životního prostředí. U nás si občané mohou zjistit, kdo povoluje vypouštění odpadních vod nebo jestli smí pokácet stromy na svém pozemku," řekla vedoucí občanské poradny Ivana Kondasová. Dodala, že nejčastější dotazy nebo problémy, s nimiž se na poradnu lidé obracejí, se týkají sousedských vztahů. Poradna sídlí na ulici 28. října 86 v Moravské Ostravě. Občané ji mohou navštívit vždy v pondělí a středu od 8 do 12 hod., odpoledne od 13 do 16 hod. a ve čtvrtek od 8 do 12 hod. Kontaktovat ji lze na e-mailové adrese obcan.co@slezskadiakonie.cz nebo na telefonním čísle 596 611 237. (sz)

Pasivní dům šetří energii

Občané, kteří si chtějí postavit ekonomický a zároveň ekologický rodinný dům, mohou navštívit Poradnu pasivního domu Ostrava. Zřídilo ji Občanské sdružení Vita v rámci projektu Síť center pasivního domu podporovaného Evropským sociálním fondem.

Předností pasivního domu je snížení potřeby energie na nejnižší hodnotu. Není nutné pořizovat výkonný tepelný zdroj, bohatě postačí tepelné zisky z provozu domu. Výsledkem je maximální pohoda při minimálních provozních nákladech.

Poradnu lze navštívit vždy v pondělí a čtvrtek od 14 do 17 hod. na adrese Nádražní 29, Moravská Ostrava.

Informace o pasivním domu mohou zájemci získat na e-mailu lucie.kovacikova@vitaova.cz nebo telefonním čísle 596 616 397.(s)

 

zpět na začátek stránky

Strana 8-9

Na opravy cest a mostů město vydá přes sto sedmdesát milionů korun

Hustota dopravy je jedním z ukazatelů rozvoje města. V roce 2006 stoupla intenzita motorové dopravy v Ostravě o tři procenta. Vyplývá to z dopravních průzkumů společnosti Ostravské komunikace. Ta je pravidelně provádí pro potřeby statutárního městy Ostravy.

"Dopravní průzkumy se týkají silnic I. až III. třídy a místních komunikací I. a II. třídy. Při jejich zpracování postupujeme podle předem stanovené metodiky, za použití obvyklých prostředků. Měření provádíme v přesně stanovených termínech v různých denních a nočních dobách," uvedl technický náměstek Ostravských komunikací Miloš Novák.

Výsledky statistiky uvádějí, že došlo k nárůstu zatížení silniční sítě na všech komunikacích. Největší provoz je na ulici Rudné, Místecké a Opavské. Mezi frekventované úseky patří již několik let křižovatky ulic 28. října a Mariánskohorská, Opavská a Sjízdná nebo Rudná a Lidická, kde došlo k nárůstu intenzity oproti roku 2005 téměř o deset procent. Podobně na tom jsou i křižovatky ulic Bohumínská a 28. října a dále Mariánskohorská a Nádražní.

"Největší podíl ve skladbě dopravního proudu tvořily v roce 2006 osobní automobily, téměř osmdesát procent. Jejich počet ve městě se každoročně zvyšuje. Osobní vozidlo vlastní v průměru každý třetí Ostravan. Nejmenší podíl patří naopak autobusům a motocyklům. Paradoxně byl v minulém roce zaznamenán největší nárůst evidovaných motorek za posledních pět let," řekl M. Novák.

Velice zajímavým ukazatelem jsou údaje o dopravních špičkách. Například v pracovní dny je největší provoz ráno od půl osmé do půl desáté a odpoledne mezi druhou a čtvrtou hodinou. O víkendech se dopravní ranní špička posouvá mezi desátou a jedenáctou hodinu a odpolední mezi pátou a šestou hodinu.

"Cílem průzkumů je zmapovat dopravní situaci ve městě. Ze zjištěných údajů se pak mohou odvíjet plánovaná opatření v oblasti bezpečnosti silničního provozu i oprav a údržby komunikací. Vlivem většího provozu se neustále zvyšují nároky na kvalitu cest," uvedl vedoucí odboru dopravy magistrátu Jiří Tichý.

Město se o cesty stará

Hlavní činností Ostravských komunikací jsou opravy a údržba místních komunikací I. a II. třídy, po nichž je vedena městská hromadná doprava.

"V letošním roce je v plánu celkem 11 účelových oprav vozovek v celkovém finančním objemu 92,4 milionu korun. Úpravami projdou také 4 mosty, které vyžadují finanční krytí ve výši 48,9 mil. Kč. Město vynakládá na údržbu a opravy svých cest i mostů nemalé prostředky. Výše investic například do mostů se v porovnání s minulým rokem ještě zvýšila a v podstatě jsme dnes v situaci, kdy je už velmi málo lávek a mostů ve špatném technickém stavu," uvedl J. Tichý.

"Z plánovaných oprav komunikací jsou dokončené ulice Průmyslová ve Vítkovicích, Novinářská v Moravské Ostravě, Nábřeží SPB, B. Nikodéma, Studentská v Porubě a Blanická ve Staré Bělé. U všech jsme provedli výměnu živičného krytu, opravu uličních vpustí, obrub a povrchů autobusových zastávek. K velkým akcím letošního roku patří kompletní oprava mostu na ulici F. Formana, která trvala několik měsíců, provoz byl obnoven 31. srpna, a ulice Ruské ve Vítkovicích. Na její stavbě se podílel také Dopravní podnik Ostrava, který provedl výměnu tramvajových kolejí, Energetika Vítkovice dělala vodovod. Koordinace prací zde byla velmi náročná a mnohdy se setkáváme s tím, že nemůžeme kvůli plánovaným zásahům do inženýrských sítí zahájit opravu komunikace. Takový problém nastal v případě opravy místní komunikace Novoveská II, která byla odložena na příští rok," komentoval plán prací M. Novák.

Rekonstrukce Českobratrské

K nejsledovanějším investicím města určitě patří rekonstrukce ulice Českobratrské. V roce 2006 město ze svého rozpočtu uvolnilo 6,5 mil. Kč, v letošním roce už 40 milionů korun a v příštím roce se počítá s částkou 30,3 mil. Kč.

Podle stavbařů je harmonogram dodržován a červnový termín dokončení reálný. Na postup stavby měla příznivý vliv mírná zima. Po ukončení dopravních omezení na ul. Hornopolní a Varenské a na ul. Poděbradově v křižovatce s ul. Českobratrskou, která byla ukončena na začátku září, další výraznější omezení řidiče nečekají. Zásadnější změnou bude jistě převedení provozu na dokončenou stavbu mostu přes železniční trať a mimoúrovňového křížení s ulicí Cihelní. Pravděpodobně k tomu dojde v dubnu 2008.

Opravit mosty je složitější

Získat stavební povolení na jakoukoli opravu není jednoduché. Předchází mu měření únosnosti komunikace, odvrty a zpracování projektové dokumentace. "Snažíme se, aby žádná z oprav nebyla neopodstatněná. Proto zadáváme měření únosnosti speciálním vozidlem a provedením odvrtů. Na základě výsledků projektant navrhne způsob opravy. Někdy je vozovku nutné obnovit kompletně, někdy stačí odfrézovat povrchovou vrstvu," řekl M. Novák.

Stavební úpravy mostů však vyžadují mnohem více. "Často potřebujeme až čtyři stavební povolení. Pokud je to technicky možné, jsou samozřejmostí bezbariérové úpravy, které kontroluje Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR. Jako zajímavost uvedu loňskou opravu lávky na ulici Šídlovecké přes potok Ščučí v Hrabové, kde jsme museli zajistit ochranu rybí obsádky. Rybářský svaz ji přestěhoval mimo dosah staveniště. Termín opravy musel být naplánován tak, aby nezasáhl do životního koloběhu živočichů. Ekologickým požadavkům byl přizpůsoben také povrch koryta," uvedl M. Novák.

Podle něj jsou největším problémem nevypořádané majetkové vztahy. "Je běžné, že část opravované komunikace či mostu je na pozemcích ve vlastnictví třetí osoby, která nemá s městem vypořádaný vlastnický vztah. Někdy jde jen o dva metry. Dříve nám k provedení práce stačil souhlas majitele. Dnes musí pro vyřízení povolení ke stavbě město sepsat s majitelem pozemku smlouvu. Další vypořádání se dějě až po ukončení stavby, a to například formou zřízení věcných břemen nebo výkupy pozemků. Jako částečnou kompenzaci lidem po dobu výstavby platíme nájem," dodal Miloš Novák. (s, m)

Stavby 2007

Souvislá údržba ul. U Studia, Ostrava-Jih

Cena díla: 9,4 mil. Kč
Realizace: 28. 5.-30. 9.

Souvislá údržba ul. Novinářská, Moravská Ostrava a Přívoz

Cena díla: 15,7 mil. Kč
Realizace: 14. 5.-13. 7.

Souvislá údržba ul. Novoveská, Mariánské Hory a Hulváky

Cena díla: 7,9 mil. Kč
Realizace: 16. 7.-27. 9.

Souvislá údržba ul. Ruská, Vítkovice

Cena díla: 10,6 mil. Kč
Realizace: 4. 6.-30. 7.

Souvislá údržba ul. B. Nikodéma, Poruba

Cena díla: 19 mil. Kč
Realizace: 22. 6.-10. 9.

Souvislá údržba ul. Nábřeží SPB, Poruba

Cena díla: 14,7 mil. Kč
Realizace: 4. 4.-30. 6.

Souvislá údržba ul. Studentská a Opavská, Poruba

Cena díla: 3 mil. Kč
Realizace: 9. 5.-24. 6.

Souvislá údržba ul. Výškovická, Ostrava-Jih

Cena díla: 3 mil. Kč
Realizace: 12. 7.-22. 7.

Souvislá údržba ul. Polská a Mongolská, Poruba

Cena díla: 1,5 mil. Kč
Realizace: 12. 7.-22. 7.

Souvislá údržba ul. Blanická, Stará Bělá

Cena díla: 4,3 mil. Kč
Realizace: 28. 5.-31. 7.

Souvislá údržba ul. Průmyslová, Mor. O. a Přívoz

Cena díla: 3,3 mil. Kč
Realizace: 5. 4.-25. 5.

Oprava lávky na ul. Horova přes Ostravici, Mor. Ostrava a Přívoz

Cena díla: 17,1 mil. Kč
Realizace: 20. 4.-31. 8.

Oprava mostu na ul. F. Formana přes ul. Horní, Ostrava-Jih

Cena díla: 24,8 mil. Kč
Realizace: 5. 3.-31. 8.

Oprava lávky na ul. Provozní přes trať ČD, Třebovice

Cena díla: 4,2 mil. Kč
Realizace: 12. 7.-30. 9.

Oprava mostu na ul. Souhradská přes Plesenský potok, Plesná

Cena díla: 2,8 mil. Kč
Realizace: 10. 4.-30. 6.

» k tématu

"Kvalita dopravní infrastruktury patří ke klíčovým záměrům města. Více než jedna pětina rozpočtu města jde právě do oblasti dopravy. Prioritou je samozřejmě dokončení staveb státu, mezi nimi zejména dřívější zprovoznění dálnice D47 na území města, zahájeného severního spoje v Nové Vsi, dále stavby prodloužené ulice Rudné a přeložky silnice I/11 v oblasti Velké Polomi a směrem na Opavu, také silnice č. I/56 Místecká od Frýdlantských mostů až po dálnici," řekl náměstek primátora Vojtěch Mynář.

Kraj realizuje stavbu ulice Českobratrské v centru města a připravuje rekonstrukce silnic ve svém majetku v oblasti průmyslové zóny Hrabová, opravy Svinovských mostů a mostů na ulici Výškovické. Opravena byla část ulice Martinovské, křižovatky na ulici Opavské v rámci stavby nového obchodního centra atd.

”Na všechny tyto dopravní investice navazují opravy komunikací města. Jmenovat mohu ulice Novoveská, U Studia, Novinářská, Ruská I, B. Nikodéma, Nábřeží SPB, Studentská, Blanická, Výškovická rampa, Polská - Mongolská nebo Průmyslová. Celkové náklady se pohybují v částce 176 mil. Kč a dalších 100 mil. korun kryje běžnou údržbu.

V Ostravě se opravdu staví a opravuje velmi intenzivně. S tím samozřejmě souvisí řada uzavírek, usměrnění provozu a dalších omezení, což potvrdí zejména řidiči. Situace na silnicích, hlavně ve špičkách, nebývá vždy příjemná a průjezd městem snadný, ale kvalitní komunikace patří k důležitým atributům rozvoje města a zvyšování jeho atraktivity,” uvedl V. Mynář.

 

zpět na začátek stránky

Strana 10

Setkání odborníků a lidí s handicapem bude o integraci do společnosti

Jsme skutečně schopni se vzájemně obohacovat našimi odlišnostmi?

Evropské dny handicapu - XV.ročník

 

Jsou více vidět, jsou aktivní, učí se, pracují a bydlí sami. Mnoho anket a průzkumů je mimořádně optimistických - lidé s handicapem a lidé docela zdraví k sobě nacházejí cestu, rozumějí si... Olga Rosenbergerová, ředitelka Asociace Trigon - organizátora Evropských dnů handicapu - se s lidmi s tělesným nebo mentálním postižením vídá denně, zná jejich problémy, a co je důležité, pomáhá jim je řešit.

Čím si vysvětlujete posun k lepšímu ve vnímání světa lidí s handicapem?

Kvalita života handicapovaných zaznamenala za posledních 17 let posun k lepšímu a je pravděpodobné, že z pohledu majoritní společnosti je tento posun obrovský. Ale ptáte se člověka, který se dívá trochu dál než do současnosti, který může srovnávat naše, tedy české podmínky s podmínkami v zemích, kde o integraci handicapovaných usilují už od sedmdesátých let minulého století. Takže přiznávám, že můj názor na věc je poněkud střízlivější. Nechci, aby to znělo pateticky, ale čeká nás ještě hodně práce. Musíme vybudovat sítě chráněných dílen, chráněného bydlení, schází větší podpora asistence pro samostatný život mentálně postižených. Hlavně je však nutná změna myšlení lidí kolem nás.

Dnes je většina mýtů a předsudků o životě handicapovaných hudbou minulosti, vyrostla přece nová generace, která je vzdělanější, informovanější a tím i tolerantnější, nemyslíte?

O místo sociální pracovnice se u nás v asociaci ucházela absolventka vysoké školy. Studium zakončila diplomovou prací na téma podporované zaměstnávání osob s duševním onemocněním. Tato slečna na otázku, k jakému závěru ve své práci dospěla, odpověděla, že podle jejího názoru takto postižení lidé nemají zájem o práci a jsou nezaměstnatelní. Myslíte si, že to je správné stanovisko mladého člověka, který si zvolil za své povolání sociální oblast a který by měl být ještě plný optimismu, iluzí a víry ve změnu k lepšímu? Ale ruku na srdce, znám samozřejmě lidi, kteří nám ten optimističtější pohled pomáhají vytvářet. A těm patří velké díky.

Často říkáte, že chcete profesionalizovat práci s handicapovanými, podobně jako v zahraničí. Je to vůbec možné v českých podmínkách?

Kdybych tomu nevěřila, tak odejdu pracovat do jiného oboru. Důkazem, že to jde, je i práce některých členů Komise pro handicapované děti a mládež rady města, díky nimž se mohly uskutečnit nejen první ročníky Česko-francouzských dnů v Ostravě, ale spolupráce se během patnácti let přetransformovala do evropských rozměrů.

Česko-francouzské dny se zrodily před patnácti lety, dnes je to ambiciózní projekt s novým názvem, novým organizátorem a s velmi zajímavým programem. Ale mám dojem, že je celá akce opět jakoby uzavřena veřejnosti.

Evropské dny handicapu, což je nový název původních Česko-francouzských dnů, představí první říjnový týden, co se nám za 15 let v oblasti pomoci lidem s handicapem podařilo. Vedle dvoudenní mezinárodní konference, která bude zakončena workshopem handicapovaných zaměstnanců chráněných dílen z Francie, Itálie a od nás, chystáme například jarmark, výstavy a divadelní představení. Neuzavíráme se před okolním světem, naopak, tyto akce jsou určeny pro veřejnost. Víte, nestačí jen vhodit peníze do kasičky na charitativní účely, mnohem větší cenu má potlesk lidí v plném hledišti, třeba mladým hercům s handicapem, studentům Janáčkovy konzervatoře a sólistům Národního divadla moravskoslezského ve společném vystoupení. Jsem skutečně přesvědčená, že jsme schopni se vzájemně obohacovat našimi odlišnostmi - to jsou slova vychovatele J. M. Vizioze z Asociace Genets d`Or z Bretaně. Jsem opravdu ráda, že je může podepsat stále více lidí i zde, v Ostravě.(maj)

Program XV. ročníku Evropských dnů handicapu od 1. do 5. října

Mezinárodní akce se koná pod záštitou primátora Ostravy Petra Kajnara

Pondělí 1. října

9.00-15.00 Konference

INTEGRACE OSOB S HANDICAPEM DO SPOLEČNOSTI
školní integrace v rámci MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ
Místo konání:
Nová radnice (jednací sál, 3. poschodí, č. dveří 306), Prokešovo nám., Moravská Ostrava

10.00 Workshop

SEBEOBHÁJCI - SAMOSTATNÝ ŽIVOT

Místo konání:
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, ul. Skautská, Ostrava-Poruba

17.00 Slavnostní zahájení Evropských dnů handicapu

a vernisáž
výstava výtvarných prací dětí s handicapem
Místo konání:
Nová radnice (foyer), Prokešovo nám.,
Moravská Ostrava

Úterý 2. října

9.00-15.00 Konference

INTEGRACE OSOB S HANDICAPEM DO SPOLEČNOSTI
chráněné dílny a chráněné bydlení, integrace
v uměleckém školství, aplikované pohybové aktivity
Místo konání:
Nová radnice (jednací sál, 3. poschodí, č. dveří 306),
Prokešovo nám., Moravská Ostrava

16.00 Jarmark

prodejní výstava výrobků lidí se zdravotním postižením
Místo konání:
Dům kultury města Ostravy,
ul. 28. října, Moravská Ostrava

18.00 Divadelní představení

VEČER OTEVŘENÝCH SRDCÍ
vystoupení taneční skupiny SETKÁNÍ ve spolupráci se studenty Janáčkovy konzervatoře a sólisty Národního divadla moravskoslezského
vstupenky: Ostravský informační servis, ul. Nádražní

KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK 2007
ocenění osobností s handicapem za mimořádný čin nebo aktivitu a osobnosti za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem
Místo konání:
Dům kultury města Ostravy,
ul. 28. října, Moravská Ostrava

Středa 3. října

10.00 Vernisáž

výstava kreseb bretaňského malíře
Tangue Dohollau (Francie)
Místo konání:
Janáčkova konzervatoř,
ul. Českobratrská, Moravská Ostrava

10.30 Divadelní představení

PŘÁL BYCH SI, ABY ŽIVOT BYL KLIDNĚJŠÍ
(Vorrei che la vita fosse piu lenta)
Associazioni Cantieri Teatrali Cicabum (Itálie)
Místo konání:
Janáčkova konzervatoř,
ul. Českobratrská, Moravská Ostrava

14.30 Workshop

JAK TO VIDÍ PRACOVNÍCI S HANDICAPEM
pracovní integrace a chráněné bydlení
Místo konání:
VIZ-CENTRUM,
ul. Plzeňská, Ostrava-Zábřeh

Čtvrtek 4. října

10.00-14.00 Sportovní den

soutěže v minikopané a kuželkách
Místo konání:
Sportovní areál Poruba,
ul. Skautská, Ostrava-Poruba

Pátek 5. října

10.00 Abilympiáda

DOKÁZALI JSME TO

ohlédnutí za patnácti ročníky Evropských dnů handicapu (Česko-francouzských dnů)
Místo konání:
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, ul. Skautská, Ostrava-Poruba

 

zpět na začátek stránky

Strana 11

O kurzy internetu pro ženy byl zájem

Přes pět set žen z Moravskoslezského kraje se zúčastnilo od ledna 2006 do června 2007 projektu Internet pro ženy. "Program jsme zaměřili na dlouhodobě nezaměstnané ženy, matky s malými dětmi, začínající podnikatelky, dále na ženy ohrožené nezaměstnaností, v předdůchodovém věku a vracející se na trh práce. Jen v Ostravě této možnosti využila téměř stovka žen," řekla Šárka Bindáčová z Institutu komunitního rozvoje Ostrava. Záměrem bylo zvýšit motivaci účastnic k podnikatelské činnosti a znalosti o možnostech využívání internetu k podnikání, minimalizovat podnikatelská rizika a uspořit náklady podnikatelek využíváním všech možností internetu. Organizátory kurzu jsou Agentura pro regionální rozvoj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje a Institutem komunitního rozvoje v Ostravě. Projekt finančně podpořila Evropská unie a český státní rozpočet v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů - Sociální integrace a rovnost příležitostí. (t)

Gymnázium slaví padesátiny

Gymnázium v Ostravě-Zábřehu na ulici Volgogradské zahájí 1. září 50. rok své existence. Výuka na škole, tehdy pod názvem Jedenáctiletá střední škola se sídlem na Chrjukinově ulici, začala 1. září 1957. Během reformy v 60. letech se škola transformovala postupně na Střední vzdělávácí školu a na gymnázium. V roce 1969 přesídlila do nové budovy ve Volgogradské ulici. Po roce 1989 se na škole začaly otevírat třídy víceletého studia a v současné době zde nabízí výhradně osmileté studium. Za půl století prošlo školou více než 5 000 studentů. K absolventům patří například předseda České stomatologické komory Jiří Pekárek, předseda České společnosti pro úrazovou chirurgii Leopold Pleva, herec a moderátor televizních pořadů Jiří Sedláček a další. Hlavní část oslav se uskuteční 28. září. Od 8 do 14 hodin se bude konat Den otevřených dveří. Od 18 hodin začne velké setkání studentů, absolventů a zaměstnanců školy na Náměstí SNP, které ukončí ples abiturientů v DK Akord. Oslavy finančně podpořilo statutární město Ostrava. Bližší informace na internetové adrese: http://50let.gyvolgova.cz (r)

Podzimní slavnost v Třebovicích

Třebovický koláč pro zájemce o folklor, folkovou, bluegrassovou, country a trampskou muziku se počtvrté uskuteční od 14. do 16. září v parku v Třebovicích. V pátek 14. září od 17.30 hodin vystoupí ostravská kapela BG Styl, cimbálová muzika Šmykňa s dívčím sborem, Calata, kapela Camael z Prahy a Pavlína Jíšová. V sobotu 15. září od 14 hodin se představí Holúbek, Krasničanek, Dětský soubor Heleny Salichové z Ostravy a Ostravička z Frýdku-Místku, dále kapela 4zdi z Pelhřimova a Poutníci z Brna. Regiony Slovácko a Valašsko budou reprezentovat tanečníci ze souboru Radošov z Veselí nad Moravou a Radhošť z Rožnova pod Radhoštěm. Večer bude patřit Hradišťanu s hudebně tanečním pásmem na motivy veršů Jana Skácela a na texty lidové poezie. Nedělní program začíná ve 14 hodin koncertem Scholy brněnské mládeže - Kalíšci a kapely Bluegrass Comeback. Lidovou písničkou a tancem oživí pódium soubor Poľana z Brna, který reprezentuje slovenský folklor, a Kašava ze Zlína. Hlubina je představitelem městského folkloru na území Ostravy. (t)

Na kurtech zazní tóny vážné hudby

V tenisové hale SC Ostrava v Komenského sadech se 21. září odehraje mimořádná kulturní událost. Potřetí se pod klenbou, která zná převážně zvuk odrážených tenisových míčků, rozezní tóny vážné hudby.

"Zájemce zveme na veřejné natáčení Koncertu na kurtech, který televizní diváci uvidí v prosinci letošního roku," říká Jolanda Pilařová, tisková mluvčí České televize Ostrava.

Od 20 hodin vystoupí Ivo Kahánek (klavír), Markéta Klodová (housle), Michal Žáček (saxofon), Ivana Dohnalová (harfa) a členové Komorního tria Alena Karkošková (flétna), Sebastian Urbanec (flétna) a Daniela Zarodňanská (klavír, cembalo, perkuse) a také Šuba-Duba Band ZUŠ Frýdek-Místek.

"Hosty koncertu budou Petr Vichnar a Václav Hudeček. První z nich je na kurtech jako doma a diváci se budou moci znovu přesvědčit, že i noblesa žánrového přestupu mu není cizí. Václav Hudeček je zase arbitrem interpretačního mistrovství. Ostravské publikum bude mít skvělou příležitost slyšet mladé interprety, kteří mají vztah k tomuto regionu. Nejen kvalitní hudba a neformálnost prostředí, ale i atmosféra podzimního večera, která v proskleném průhledu proniká z Komenského sadů, určitě přitáhne pozornost mnoha návštěvníků," dodává J. Pilařová. (m)

 

» střípky

Úspěšní maratonci.

Náměstek primátora Lubomír Pospíšil se setkal 24. srpna s účastníky štafetového běhu Ostrava-Katovice-Košice-Miskolc. "Maraton přátelství, který spojil partnerská města Visegrádské čtyřky, běželo deset sportovců. Ve všech městech jsme se setkali s nesmírně vřelým přijetím," informoval ředitel závodu a zastupitel města Jaromír Horák. "Velmi oceňuji sportovní výkon i způsob, jakým jste reprezentovali. Jsem rád, že Ostrava má tak skvělý tým lidí, kteří originálním způsobem šíří myšlenku přátelství," řekl L. Pospíšil. Za svůj výkon sportovci převzali poháry a medaile.

Primátor mezi prvňáčky.

Zcela netradiční měli první školní den žáci z 1. A Základní školy J. Valčíka v Porubě - společně s učitelkou Olgou Krčkovou je 3. září přivítal primátor Petr Kajnar. "Docela rád vzpomínám na seznámení se školou před pětačtyřiceti lety. V dalších dnech i letech vás všechny čeká hodně učení, překonávání obtíží, ale také radosti ze získaných dovedností, znalostí a spousta nových kamarádů. Naučíte se číst, psát a počítat a to je základ úspěchu v dalším životě," řekl P. Kajnar. Školákům pak rozdal drobné dárky, které jim budou jejich první den ve škole připomínat.

Výstava o vodě.

Roli vody pro město a jeho občany přibližuje výstava Voda - dobrý sluha, zlý pán, kterou zahájil 4. září ve foyeru Nové radnice primátor Petr Kajnar. Téma letošní už desáté expozice z depozitářů Archivu města Ostravy předurčily rozsáhlé povodně, které zasáhly nejen moravskoslezskou metropoli, v létě 1997. Návštěvníci se mohou rovněž seznámit s historií zatím nenaplněné myšlenky vybudování průplavu Dunaj-Odra spojujícího Baltické a Černé moře, ale také s vodními díly na území města, jako jsou rybníky, vodní náhony, veřejné lázně, ale i s budováním vodovodů.

 

zpět na začátek stránky

Strana 12

Na hradě jsou Janek a Lukáš.

V polovině prázdnin se konalo na Slezskoostravském hradě řezbářské sympozium, na němž po dobu jednoho týdne vznikala pod rukama řezbářů úžasná díla. Slezskoostravský hrad z této akce získal dvě třiapůlmetrové dřevěné sochy, které jsou umístěny v průjezdu hradní věže. Obě skulptury byly 10. srpna slavnostně pokřtěny Janek a Lukáš. Janek nese jméno svého tvůrce, kmotrem sochy Lukáš (vpravo) je náměstek primátora Lukáš Ženatý. (m)

 

Divadelní premiéry v nové sezoně

Národní divadlo moravskoslezské plánuje v nové sezoně šest činoherních, čtyři operní, stejný počet operetních a dvě baletní premiéry. Některá díla budou uvedena poprvé nejen v České republice, ale ve světě vůbec. Sezona je totiž podle ředitele divadla Luďka Golata postavena tak, aby si mohl vybrat každý.

V činohře režisér Radovan Lipus připraví tragikomedii polského dramatika Witolda Gombrowicze Yvonna, princezna burgundánská, která je vrcholnou studií přetvářky a chybných úsudků. Janusz Klimsza nastuduje Hrabalovy Bambini di Praga s množstvím postav a postaviček, které bývají komické, politováníhodné, ale téměř bez výjimky sympatické. Režisér Jan Mikulášek se po delší době pustí do klasické divadelní hry Heda Gablerová Henrika Ibsena. Večer tříkrálový Williama Shakespeara bude inscenovat Michal Lang.

Přesně 220 let po světové premiéře ve Stavovském divadle v Praze zazní v Divadle A. Dvořáka Mozartův Don Giovanni v režii Michaela Taranta. Netradičně se proto bude konat premiéra v pondělí 29. října. Milovníci Mozarta ji opět uslyší v češtině - libreto přeložil zpěvák Jaromír Nohavica. Šéf divadla v Karlsruhe Achim Thorwald bude režírovat jednoaktovou operu Richarda Strausse Ariadne auf Naxos (Ariadna na Naxu). Operní studio Národního divadla moravskoslezského chystá Kolotoč skladatele Václava Trojana, který ostravské divadlo uvedlo ve světové premiéře už v roce 1960. Závěr operní sezony bude patřit dvěma skladatelům. Od Ruggiera Leoncavalla se představí I Pagliaci (Komedianti) a od Marca Tutina v české premiéře La Lupa (Vlčice). Hostujícím režisérem bude ředitel divadla ve Splitu Peter Selem.

Baletní soubor plánuje letos nastudovat Macbetha ruského skladatele Kirilla Molčanova v režii Michaela Taranta a choreografii uznávaného Roberta Balogha. Druhou premiérou bude Stvoření světa Andreje Pavloviče Petrova v choreografii bývalé přední sólistky Národního divadla v Praze Jany Kůrové.

Vedení operety sáhlo tentokrát po Veselé vdově Franze Lehára, Ostrovu milování Josefa Stelibského a po velkém výpravném díle vídeňského klasika Carla Millöckera Gasparone. "Diváky určitě zaujme nejen dějem, ale nádhernými melodiemi. Na zpěváky a sbor jsou kladeny velké interpretační nároky, což je jedním z hlavních důvodů, že se Gasparone neobjevuje často na divadelních scénách," uvedl šéf operety Karel Mládek. (ta)

  

Mladí skladatelé z celého světa tvořili v Ostravě

Tři týdny žila Janáčkova konzervatoř a také Dům kultury města Ostravy Ostravskými dny 2007. Od 13. srpna do 2. září se zde třicet pět mladých skladatelů ze 13 zemí světa účastnilo Institutu věnovanému soudobé hudbě a umění. Studenti byli vybráni na základě předem zaslaných partitur.

Lektory vedle zakladatele akce Petra Kotíka byli americký autor zvukových instalací skladatel Alvin Lucier, berlínský muzikolog a skladatel Sebastian Claren, otec avantgardního jazzu Muhal Richard Abrams, zakládající člen hnutí Fluxus Ben Patterson i jeden z nejoriginálnějších autorů současné hudby Christian Wolff. "Letošní skupina mladých skladatelů byla mimořádně vnímavá a soustředěná. Od rána do večera se živě diskutovalo a poslouchala hudba. Všechny stmeloval společný jazyk - angličtina, jejíž výborná znalost je jednou z podmínek přijetí," hodnotil zakladatel akce P. Kotík.

Studenti měli jedinečnou možnost slyšet své skladby v provedení Janáčkovy filharmonie i dalších vynikajících komorních ansámblů - Melos Ethos Ensemble z Bratislavy, Sonar Streich Quartet z Berlína, FLUX Quartet z New Yorku, Canticum Ostrava, ale i jednotlivců - např. klavíristy Daana Vandewallea, violoncellisty Charlese Curtise nebo kontratenoristy Stevena Foxe.

Od 26. srpna do 1. září Ostravské dny vyvrcholily Festivalem nové hudby. Na programu bylo patnáct koncertů skladatelů 2. poloviny 20. století. Mimořádnou událostí se stalo vystoupení slavného člena hnutí Fluxus Bena Pattersona u příležitosti výstavy fotografií Wolfganga Trägera v Galerii výtvarného umění v Ostravě. (t)

 

zpět na začátek stránky

Strana 13

Masarykovo náměstí - po stopách historie města

» archiv

1890
Zahájení zásobování města vodou z městské vodárny v Nové Vsi

Vodárna v Nové Vsi je dosud největší a nejvýznamnější vodárnou na území města Ostravy. Její historie sahá podle prvních zmínek až do roku 1885. První jímání podzemní vody v lokalitě bylo realizováno pomocí jímacích zářezů. Počátkem 20. století bylo nahrazeno jímáním pomocí vybudovaných studní. Ty byly napojeny na tzv. násoskový systém.

První vodárna v Nové Vsi zahájila provoz v roce 1890. Zásobovala především centrum Moravské Ostravy a její kapacita byla 800 m3.

Počet obyvatel rostl a kapacita vodárny byla nedostačující. Proto byla v letech 1904-1908 opět v Nové Vsi vybudována větší úpravna vody, která dodávala 6 tisíc m3 pitné a 4 tisíce m3 užitkové vody denně.

Kvalita vody z této vodárny však nebyla dobrá. Voda obsahovala velké množství bakterií a "metalických jedů" a její parametry zhoršovala také blízkost hulvácké dělnické kolonie s vadným odvodem splašků.

K dalšímu rozšíření vodárny došlo v roce 1930. Z této doby pochází nevyužívaná budova - Babylon. Objekt nikdy nebyl uveden do provozu, přitom v něm měl být odstraňován CO2 z vodního zdroje v Bělském lese.

Nejtěžší ránou pro vodárnu byly povodně v roce 1997, kdy celkové náklady na odstranění škod dosáhly 24 milonů Kč.

V současnosti vyrábí vodárna v Nové Vsi 66 % množství vody vyrobené ve vlastních zdrojích na území města, což činí 19 % celkové dodávky pitné vody městu.

1894
Zahájen provoz místní dráhy na trati Přívoz-Moravská Ostrava-Vítkovice

Růst počtu obyvatelstva ostravské aglomerace i stoupající význam Moravské Ostravy jako přirozeného hospodářského, politického a kulturně společenského centra regionu vyvolaly na konci 19. století potřebu rychlého a kvalitního dopravního spojení mezi jednotlivými obcemi Ostravska a jejich napojení na železniční síť. První pokus o založení místní dráhy spojující Moravskou Ostravu s Přívozem byl učiněn již roku 1882, a to místním advokátem Dr. Aloisem Hilfem a tehdejším ostravským starostou Antonem Luxem. Jejich úsilí sice ještě neslavilo potřebný úspěch, nicméně na jejich plány navázal o deset let později projekt normálně rozchodné parní tramvajové linky Přívoz-Moravská Ostrava-Vítkovice, u jehož zrodu stál vídeňský obchodník Julius Modern. Koncesi na provoz tramvaje převzala Společnost brněnských místních drah, která výstavbu dráhy svěřila vídeňskému podnikateli Leo Arnoldimu. Provoz byl slavnostně zahájen dne 18. 8. 1894. Dráha sloužila nejen k přepravě osob, ale i k nákladní dopravě, protože na ni byly napojeny vlečky některých průmyslových podniků - mimo jiné obou ostravských pivovarů a sladovny. Ještě do konce 19. století byla vybudována další trať spojující Moravskou Ostravu se Lhotkou (dnešními Mariánskými Horami) a parní pohon byl postupně nahrazován elektrickým. Na počátku 20. století pak vznikl projekt výstavby místní dráhy do Hrabůvky a Hrabové. Realizován byl jen úsek mezi Mariánskými Horami a Vítkovicemi. Tím byla vytvořena základní síť ostravské městské hromadné dopravy.

1894
Rakouský architekt Camillo Sitte zpracoval regulační plán pro obec Přívoz

Když v roce 1847 dorazila do Přívozu železnice spojující Vídeň s Krakovem a když se v souvislosti s tím začala na jeho území rozvíjet průmyslová činnost, došlo k postupné proměně někdejší zemědělské vesnice v moderní město. Na konci 19. století původní venkovská zástavba vůbec neodpovídala významu této obce. Proto se začalo uvažovat o její přestavbě. Specifická situace Přívozu nabízela stejně jako v případě nedalekých Vítkovic možnost založení zcela nového sídelního útvaru na zelené louce. Vypracováním územního plánu zástavby Nového Přívozu byl pověřen vídeňský architekt c. k. vládní rada Camillo Sitte (1843-1903). Sitte byl jedním z nejvýznamnějších průkopníků moderního urbanismu, působil ve funkci ředitele státní průmyslové školy ve Vídni a také jako člen komise pro umělecké a historické památky. Jeho územní plán, který spatřil světlo světa v roce 1894, byl koncipován ve formě sedmi uzavřených bloků, rozmístěných tak, aby zůstal zachován směr průběhu nynější Nádražní ulice coby hlavní komunikační osy, k níž přiléhalo náměstí jako prostorové těžiště celého souboru. Posledních deset let své tvůrčí činnosti spojil Sitte s Ostravou. Pro Přívoz kromě zmíněného regulačního plánu projektoval rovněž budovu kostela s přilehlou farou a městskou radnici. Regulační plány vytvořil rovněž pro Moravskou Ostravu a Mariánské Hory. Ačkoliv bývají považovány za vrchol jeho urbanistického díla, realizovány byly jen částečně. Neuskutečněné zůstaly i další jeho plány několika budov ve Slezské Ostravě a nedokončený zůstal zastavovací plán Hrušova.

1907
Vybudováním městského divadla vznikla v Ostravě první stálá scéna

I když s myšlenkou na zřízení speciální budovy pro koncertní a divadelní představení přišli ostravské elity již na počátku 60. let 19. století, trvalo ještě téměř celé půlstoletí, než došlo k jejímu naplnění. Po celou tu dobu byli Ostravané odkázáni na hostování kočovných divadelních společností a amatérská vystoupení místních hudebních spolků a ochotnických souborů v provizorních prostorech. Teprve na počátku 20. století se našel dostatek politické vůle k prosazení myšlenky na zřízení stálé divadelní scény v Moravské Ostravě. V roce 1904 došlo k ustavení výboru pro stavbu divadla a současně se začalo se shromažďováním nezbytných finančních prostředků. K samotné stavbě městského divadla se přistoupilo v letech 1906-1907. Projekt budovy s kapacitou hlediště pro 816 diváků připravil vídeňský architekt Alexander Graf a plánované náklady na jeho realizaci činily bezmála čtyři sta tisíc korun. Divadlo bylo slavnostně otevřeno dne 28. 9. 1907 Schubertovou ouverturou Rosamunde a provedením Schillerovy hry Vilém Tell. Prvním ředitelem ostravského městského divadla se stal vídeňský herec a režisér, rodák z rakouského Kimplingu, Wilhelm Popp.(m&r)

 

zpět na začátek stránky

Strana 14

Na Stodolní se obezřetnost vyplatí

Centrum zábavy noční Ostravy, Stodolní ulice, je častým místem trestné činnosti. Tvrdí to policejní statistiky. Přibližně čtvrtina všech trestných činů spáchaných v lokalitě působnosti obvodního oddělení Policie České republiky Ostrava-Střed, tedy obvodního oddělení pro centrum města, se stane právě v oblasti Stodolní ulice a jejího blízkého okolí. "Celkem jsme zde za letošní rok šetřili již 281 případů. Z toho 154 připadá na samotnou Stodolní, zbývajících 127 na její těsné sousedství," řekl Marián Bogdan, zástupce vedoucího oddělení Ostrava-Střed.

K páchání trestné činnosti dochází nejčastěji od 19 do 6 hodin. "Nejvíce riziková je doba od půlnoci do čtyř ráno," uvedl M. Bogdan. Nejčastějšími oběťmi jsou lidé ve věku 22-26 let. "Většina případů se stane v noci z pátku na sobotu, přičemž lidé vše hlásí až v sobotu," sdělil policista. Riziko nepříjemné události je rovněž větší v některých ročních obdobích.

"Typicky jsou trestné činy páchány zejména od dubna do června. Tak tomu bylo i vloni. Protože se ale do vývoje promítá i počasí, zaznamenali jsme letos jako horší měsíce červen a červenec. Srpen již tak těžký nebývá," dodal M. Bogdan.

Nejčastěji se zloději zajímají o odložené mobilní telefony, kabelky, příruční tašky nebo peněženky. Okradený návštěvník tak často přijde i o osobní doklady a platební karty. Dochází pak i k následné škodě při neoprávněném výběru hotovosti z bankomatu. Lidé by proto měli věnovat zvýšenou pozornost nejen svým věcem, ale zároveň si všímat i okolí.(jv)

 

Začal audit městské policie

Schůzkou primátora Petra Kajnara, náměstků primátora Dalibora Madeje, Lubomíra Pospíšila a Zdeňka Trejbala, vedení Městské policie Ostrava a auditorské firmy TRIFID CONSULT začal 31. července audit fungování městské policie. Ten potrvá osm týdnů a měl by definovat výkonové rezervy a návrh možných opatření pro zlepšení práce strážníků.

Audit bude například srovnávat práci Městské policie Ostrava s podobnými organizacemi v České republice, hodnotit její současnou dopravní nebo výukovou činnost a komunikaci s Policií České republiky a hasiči. Důležité bude také zkoumání nákladů jednotlivých složek městské policie. "Budeme maximálně vstřícní. Chceme, aby naše služby občanům byly na úrovni, kterou očekávají," uvedl ředitel Městské policie Ostrava Jan Hulva. Součástí auditu je anonymní dotazník, ve kterém se všichni strážníci mohou ke své práci vyjádřit.

Strážníci cvičili revizory

Seminář s cílem zlepšit spolupráci strážníků městské policie a revizorů Dopravního podniku Ostrava se uskutečnil 16. srpna. Hlavním tématem byl rozsah zákonných pravomocí strážníků. Revizoři se s nimi měli seznámit tak, aby během zákroků nedocházelo k nesrovnalostem a nedorozuměním.

Celodenní setkání v prostorech ředitelství Městské policie Ostrava bylo rozděleno na dvě části. Dopoledne se diskutovalo zejména o legislativě, taktice, možnostech a omezeních spolupráce. Po polední přestávce se v tělocvičně revizoři od strážníků učili sebeobraně a osvojovali si základní pravidla, jak postupovat při ohrožení života nebo zdraví. "Semináře se zúčastnilo osmnáct revizorů a deset strážníků. Velmi zajímavé byly například diskuze nad konkrétními případy z praxe, při kterých se probíraly možné postupy v budoucnosti," řekla tisková mluvčí Městské policie Ostrava Vladimíra Kejdová.

Zákroky, kdy strážníci spolupracují s revizory při řešení případů s pasažéry bez platného jízdního dokladu nebo agresivně se chovajících cestujících, bývají časté. Do poloviny letošního srpna strážníci na žádost revizorů ověřili totožnost 949 lidí. Ve stejném období loňského roku bylo těchto zákroků jen 869.

Pokuty se nevyhnuly řidičům ani neukázněným chodcům

Městská policie Ostrava ve spolupráci s Policií České republiky pořádala od 13. do 24. srpna preventivně-bezpečnostní dopravní akci. Zapojilo se do ní 22 strážníků, kteří se denně zaměřovali na dvě skupiny účastníků silničního provozu - řidiče překračující maximální povolenou rychlost a chodce.

Překročení povolené rychlosti zaznamenali strážníci 418krát. Hlídkovali přitom v blízkosti škol a velkých nákupních center a laserový radar nainstalovali na místních komunikacích. Řidičům rozdali strážníci 301 blokových pokut, 117 přestupků postoupili správnímu orgánu. "Nejvíce překročil rychlost řidič v ulici Proskovické ve Staré Bělé, kde projel bytovou zástavbou rychlostí 104 kilometrů za hodinu," uvedla tisková mluvčí městské policie Vladimíra Kejdová.

Na vytypovaných místech s velkou frekvencí chodců, kteří přecházejí mimo značené přechody, hlídky zjistily 471 přestupků. Řešily je převážně domluvou (260) nebo blokovou pokutou (199). Zbývajících 12 přestupků chodců bylo postoupeno správnímu orgánu.

V týdnu od 3. do 7. září hlídkovalo u silnic v souvislosti se zahájením školního roku 70 strážníků. Za úkol měli dohlížet na bezpečnost dětí a školní mládeže v blízkosti školských zařízení na 45 vytypovaných místech.(jv)

 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice S 596 967 288, www.mpostrava.cz

 

1. Zrzek

- rok a půl starý pes, kříženec většího vzrůstu, rezavo-plavé barvy. Našel se v březnu v Petřkovicích, když pobíhal po silnici. Je hodný, kamarádský a přítulný, má rád lidskou společnost. Není ale zvyklý na malé děti a nesnese se s jinými psy. Nejlepší by pro něj byla zahrada.

2. Fanoušek

- tříletý pes, černý dlouhosrstý kříženec střední velikosti. Byl nalezen loni v říjnu u nákupního střediska v Zábřehu. Je veselý a temperamentní, má kamarádskou povahu, ale nemá rád ostatní psy. Uvítá dlouhé procházky a je velice vděčný za každé pohlazení. Dobře mu bude v bytě i na zahradě.

3. Dája

- roční fenka, kříženec černohnědé melírované barvy. Našli ji v Plesné zmateně pobíhající po silnici. Do útulku se dostala v červnu. Je velmi čistotná, milá a mazlivá. Kamarádí se i s dětmi a nedělá jí problém být v přítomnosti jiných psů. Je vhodná do bytu i na zahradu.

4. Dorotka

- jedenáctiletá psí dáma, kříženec malého vzrůstu, černošedé barvy. Nalezena byla v Zábřehu, kde vběhla do restaurace, když pravděpodobně hledala svého pána. Na svůj věk je vitální, milá a společenská. Snese se s ostatními psy a hodí se do bytu. Lépe ji bude ve společnosti starších lidí.

 

zpět na začátek stránky

Strana 15

Historická vozidla přijedou i do Ostravy

Veteran Car Club Ostrava za podpory města Ostravy připravil na 8. až 14. září mezinárodní soutěž historických automobilů Moravia Rallye 2007. Ta je zapsána do mezinárodního kalendáře světové asociace historických vozů FIVA v exkluzivní kategorii. K soutěži je přihlášeno 57 posádek z jedenácti evropských zemí, které pojedou závod v pěti etapách, a to za běžného provozu.

K vidění budou americké a evropské vozy z let výroby 1912-1972. "Klenoty startovního pole budou sportovně-závodní Ford T Frontenac z roku 1912, sportovní BMW 328 z roku 1937, Bugatti T 49 z roku 1931, exkluzivní limuzína Packard 8 z roku 1938, Isotta-Fraschini Tipo 8 z roku 1923 nebo Walter 6 Super z roku 1930," řekl Jiří Lukeš z ředitelství soutěže.

Přibližně 500 kilometrů dlouhý závod odstartuje první etapou 9. září v Rožnově pod Radhoštěm před hotelem Relax. Ze stejného místa začne 11. září také třetí etapa, která v podvečer zavede soutěžící k ostravskému hotelu Atom. Zde bude zahájena 12. září v 9 hodin čtvrtá etapa. Na závěrečnou pátou etapu se posádky vydají 13. září v 9 hodin od budovy Nové radnice v Ostravě. Trasa celé rallye, která povede i přes Slezskoostravský hrad, skončí týž den v 17 hodin na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radhoštěm.(jv)

» krátce

V ČEZ Aréně se bude tančit.

Osmý ročník mezinárodní soutěže Czech Dance Open se uskuteční 6. až 7. října v ČEZ Aréně. Významnou podporu poskytlo město Ostrava. Akce, která se od roku 2001 koná pod záštitou primátora, nabídne tanečníkům možnost získat body do světového žebříčku. K vidění budou standardní i latinskoamerické tance.

"Soutěžit každoročně přijíždí okolo tří set párů z dvaceti zemí. Kolik jich bude letos, nelze přesně říci, protože ještě nejsou uzavřeny přihlášky. Zejména ve východní Evropě má akce velmi dobrý zvuk," řekl předseda organizačního štábu František Dávidek.

Letní trojboj.

Lyžařský klub Baník Ostrava o.s. pořádá 8. září v Komenského sadech každoroční Letní trojboj. Závod je určený široké veřejnosti. Skládá se ze tří disciplín, které jsou hlavními letními tréninkovými aktivitami oddílových lyžařů. Suchý slalom je běh v terénu tratí vyznačenou lyžařskými slalomovými tyčemi. Závod na kole probíhá vyznačenou tratí s překážkami. Poslední je závod na kolečkových bruslích, rovněž tratí s překážkami. Závody na kole a bruslích se budou konat u památníku na asfaltových a zpevněných cestách, suchý slalom se poběží i v terénu u řeky Ostravice.

Vozíčkář bourá architektonické bariéry.

Rada města zřídila nové místo referenta pro architektonické bariéry. Od 1. srpna toto místo zastává Miroslav Filipčík. Sám je připoután na invalidní vozík už více než 20 let, a tak může na novém místě v Útvaru hlavního architekta Magistrátu města Ostravy využívat své znalosti i zkušenosti. Jeho pracovní náplní je poradenská, konzultační a koordinační činnost směřující k odstraňování architektonických bariér na veřejných komunikacích a v budovách, které vlastní nebo užívá statutární město Ostrava.

Lávka má nový název.

Lávka UNIE nese nový název. O přejmenování na Hradní lávku rozhodlo vedení společnosti Ostravské výstavy, která je vlastníkem stavby. "Většině návštěvníků asocioval původní název spíše Evropskou unii a ne spojitost Slezské a Moravské Ostravy, jak bylo myšleno. Pro jméno Hradní lávka navíc lidé hlasovali už v době, kdy se spojnice se Slezskoostravským hradem otevírala," řekl ředitel společnosti Ostravské výstavy Karel Burda. Lávka, která vede přes řeku Ostravici, byla dokončena v roce 2004. Jejím účelem bylo zpřístupnění Slezskoostravského hradu ve směru z centra města. Příjemná procházka nyní dovede návštěvníky na hrad za pouhých osm minut.

Vysokoškoláci se mohou dále vzdělávat.

S novým školním rokem zahajuje Ostravská univerzita druhý cyklus vzdělávacích kurzů KIMKA (Komunikační, informační a marketingové kompetence absolventů vysokých škol). Ty přinesou zájemcům z řad vysokoškolsky vzdělané veřejnosti informace z oblastí sociální i mediální komunikace, počítačových možností a marketingových strategií. Studium je určeno všem, kteří si chtějí rozšířit možnosti uplatnění na trhu práce a naučit se prezentovat svou organizaci nebo firmu prostřednictvím sdělovacích prostředků, webových stránek nebo letáků. Studium je bezplatné a je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Bližší informace zájemci získají na webové adrese: http://www.osu.cz/kimka/ nebo telefonním čísle 596 160 190. Přihlášky ke studiu, které bude zahájeno v říjnu, se přijímají do 20. září.

 

Kancelář primátora a redakce Ostravská radnice vyhlašuje anketu s otázkou:

Která ostravská nezisková organizace vás nejvíce zaujala?

Ankety se může zúčastnit každý, kdo do redakce zašle tip na neziskovou organizaci, s jejímiž službami byl spokojen nebo mu pomohla.

Návrhy posílejte, pište nebo telefonujte do 15. října na adresu:
Magistrát města Ostravy, redakce Ostravská radnice
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
tel. 599 442 291, e-mail: redakce@ostrava.cz

 

Asociace TRIGON a redakce Ostravská radnice vyhlašují

II. ročník ocenění Křišťálový kamínek 2007

Nominovány mohou být:

 • osobnosti za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem
 • osobnosti s handicapem za mimořádný čin nebo aktivitu
Nominace zašlete do 21. září 2007

na e-mail: redakce@ostrava.cz nebo na adresu: Ostravská radnice, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava. Na obálku připište heslo Křišťálový kamínek 2007.

Nominace musí obsahovat:
jméno, příjmení a kontakt na kandidáta, zdůvodnění nominace a jméno, příjmení a kontakt předkladatele.

 

Městské ředitelství Ostrava Policie České republiky zve občany

K DISKUZI O PRÁCI POLICIE

Témata:
 • bezpečnostní situace v Ostravě,
 • odpovědnost za vývoj kriminality a řešení aktuálních problémů v různých lokalitách Ostravy,
 • spokojenost občanů s policejní službou,
 • odborné poradenství.

Akce se uskuteční 26. září od 9 do 12 hod. v obchodním domě Tesco Ostrava-Třebovice.

 

Poradní sbor seniorů primátora města Ostravy vyhlašuje I. ročník ankety

Senior roku 2007

Návrh na ocenění u příležitosti Mezinárodního dne seniorů může do 20. září 2007 zaslat každý, kdo zná ze svého okolí aktivního nebo něčím jiným výjimečného Ostravana staršího 60 let.

 • V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk a kontakt na kandidáta, zdůvodnění nominace, jméno a kontakt předkladatele.
 • Tipy posílejte na adresu: redakce Ostravská radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, nebo e-mail: redakce@ostrava.cz
 • Na obálku nebo do e-mailu připište heslo Senior roku 2007.

 

zpět na začátek stránky

Strana 16

» fototéma

Klání jízdních policií ovládli Ostravští

Desátý ročník Mezinárodního setkání jízdních policií, nad kterým převzal záštitu primátor Ostravy Petr Kajnar, se uskutečnil 25. srpna ve Staré Bělé. Přibližně tisícovka diváků sledovala měření sil sedmi družstev - Městské policie Ostrava, Městské policie Pardubice, Policie ČR Brno, Policie ČR Zlín, Policie ČR Praha, polských jízdních oddílů policie z Czenstochowe a Chorzowa a jízdního oddílu policie z Německa. Soutěžící z Itálie na poslední chvíli účast zrušili. Domácí jízdní oddíl Městské policie Ostrava si vedl velmi dobře a ze tří disciplín obsadil dvě první místa.

"V doplňkovém programu mezi soutěžemi diváci viděli ukázky Judo clubu Městské policie Ostrava a kynologického výcviku. Mohli si také vyzkoušet laserovou střelnici a seznámit se s prací odchytářů nebo mobilním kamerovým systémem," řekla tisková mluvčí Městské policie Ostrava Vladimíra Kejdová.

Součástí akce bylo vyhlášení výtvarné soutěže Ostravský kůň očima dětí, které se zúčastnily děti z mateřských a základních škol, ústavů sociální péče a dětských domovů. Soutěž organizovala kancelář primátora magistrátu.(jv)