Únor 2007

Únorové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2007

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-ostravska-radnice-or_predni_strana_web.jpg

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu PDF.

Strana 1

» Uvnitř najdete

Jarek Nohavica vystavuje v muzeu sbírky písní a zpěvníky

Zpěvníky ze sbírky Jarka Nohavici jsou vystaveny v Ostravském muzeu. "Otevření výstavy jsme připravili u příležitosti Setkání muzeí Horního Slezska a veletrhu hornoslezských muzeí, které se uskutečnilo 1. až 3. února na výstavišti Černá louka. Nevšední soukromou sbírku oblíbeného písničkáře si tak jako první prohlédlo více než sto šedesát účastníků této akce," řekla ředitelka muzea Jiřina Kábrtová.

Stovky exponátů pocházejí z celého světa. Mezi nimi jsou ilustrované sbírky písní z Polska, Německa, Norska, Švédska, ale také psané čínským znakovým písmem nebo korejsky.

"Jarek Nohavica sbírá zpěvníky už dlouho. O jeho zálibě jsme se mnohokrát bavili a nakonec souhlasil i s tím, že je představíme veřejnosti. Byla by velká škoda, kdyby něco tak originálního a pozoruhodného zůstalo utajeno," uvedla ředitelka muzea. Mezi nejlíbivější zpěvníky patří např. staré francouzské šansony s krásnými ilustracemi, mnoho známých písní najdeme v ruských a kus historie na nás dýchne u vitríny s nejstaršími kancionály.

Něžné a bohatě zdobené dětské zpěvníky mají svou samostatnou část. Lektorky muzea připravily asi hodinový program, v němž si školáci zazpívají, seznámí se s hudebními pojmy, vyplní si zajímavý kvíz i zahrají na jednoduché hudební nástroje. Výstavu si zájemci mohou prohlédnout do 10. dubna. Poté poputuje do Polska - Muzea Slezského v Katovicích a do Muzea v Ratiboři.

"Veletrhu se zúčastnilo osmnáct polských a devět moravskoslezských muzeí, která představila sbírky, výstavy a další aktivity ve stáncích ve výstavním pavilonu. Lidé se dověděli, jaké vzácnosti se v jednotlivých muzeích skrývají. Projekt vznikl na základě našich kontaktů a spolupráce s muzeem v Ratiboři, získal finanční podporu z Evropské unie. Partnerem bylo statutární město Ostrava," uvedla J. Kábrtová. Na doprovodné konferenci si zkušenosti vyměňovali etnografové, kunsthistorikové, archeologové, přírodovědci, knihovníci, konzervátoři, historikové a další specialisté z téměř tří desítek muzeí. Součástí projektu je rovněž adresář všech hornoslezských muzeí, který bude k dispozici v informačních střediscích měst, úřadů, v knihovnách a dalších veřejných institucích.

"Jsem velmi rád, že se mohu setkat s představiteli konzulátů, zástupci polského Sejmu, samosprávy i pracovníky muzeí po obou stranách česko-polské hranice. Podobné akce slouží k lepšímu vzájemnému poznávání. Je to o to zajímavější, že už koncem roku by měly přestat platit hranice a partnerství nebudou omezovat žádné bariéry. Naše regiony budeme rozvíjet ve vzájemné spolupráci," řekl primátor Petr Kajnar.(ta)

 

zpět na začátek stránky

Strana 2

Neslyšící se na radnici domluví

Magistrát města Ostravy připravil projekt vzdělávání zaměstnanců, jehož součástí je mimo jiné zvládnutí komunikace s neslyšícími občany pomocí znakové řeči. Kurz znakové řeči v těchto dnech ukončily dvě desítky vybraných úředníků. Jeho absolventi jsou natolik připraveni, že mohou vést s neslyšícími klienty komunikaci. Projekt, který uspěl ve výběrovém řízení na získání dotace, je plně financován z Evropského sociálního fondu.

Vhodným doplňkem této komunikace je provoz on-line centra znakového překladu. Zatím je ve zkušebním provozu. Jde o technické zařízení - webovou kameru instalovanou ve středisku informačních služeb v budově Nové radnice, jejímž prostřednictvím je možné v pracovních dnech poskytovat tlumočnickou službu a zajistit i odborný překlad znakové řeči podle specifických požadavků a potřeb neslyšících. První skupinka neslyšících si mohla tuto komunikaci vyzkoušet 5. února.

"Jsem přesvědčena, že úředníci vybavení touto dovedností přispějí spolu s on-line centrem znakového překladu k větší spokojenosti občanů, pro které jejich postižení představuje závažnou komunikační bariéru," řekla tajemnice magistrátu Alena Kartousková.(t)

Úředníci jezdí přímo za lidmi

S povinnou výměnou občanských průkazů ve dvanácti obcích, kterým se od 1. ledna 2007 změnila okresní příslušnost, pomáhají v těchto dnech zaměstnanci Magistrátu města Ostravy. Pracovnice oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů odboru vnitřních věcí postupně navštěvují obce Čavisov, Dolní a Horní Lhotu, Klimkovice, Olbramice, Starou Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velkou Polom, Vratimov, Vřesinu a Zbyslavice, které nyní náleží do okresu Ostrava-město. Změnit si v občanském průkazu místo trvalého pobytu musí asi 24 000 lidí.

"Pokud si občané neumí s vyplněním žádosti poradit, naši zaměstnanci jim pomohou. Akce se účastní také fotograf, který snímky zhotovuje přímo na místě. Nabíráním žádostí naše služba nekončí. Vyhotovené občanské průkazy budou zaměstnanci v dohodnutých termínech předávat lidem v místě jejich trvalého pobytu. Pokud se občané nebudou moci ze závažných důvodů osobně dostavit, zejména pro dlouhodobé zdravotní problémy, zajistíme jejich předání v místě pobytu, to je doma, v nemocnici a podobně," řekla vedoucí oddělení Magdalena Kozubová.

Úřednice tuto službu poskytují na každém úřadě po dobu tří až čtyř dnů - podle počtu občanů, kterých se výměna týká, a to vždy od 8 do 17 hodin. Bližší informace o výměně občanských průkazů mohou občané uvedených obcí získat u operátorů telefonického Kontaktního centra, telefon: 844 12 13 14.(ta)

Foto:
V Horní Lhotě požádalo o výměnu občanského průkazu 150 lidí z celkového počtu 546 občanů nad 15 let, kterých se povinnost týká.

» vy se ptáte, my odpovídáme

Rybářské lístky

Od 1. ledna letošního roku došlo ke změnám bližších podmínek výkonu rybářského práva. O co konkrétně jde a jak se změny dotknou rybářů, jsme se zeptali Lenky Frömlové z odboru ochrany vod a půdy magistrátu.

"Změna bližších podmínek výkonu rybářského práva se prakticky nejvíce týká osob, které loví ryby. Jde o činnosti v rybářském revíru vyhlášeném ministerstvem zemědělství nebo krajským úřadem. Výkon rybářského práva zahrnuje plánovitý chov, ochranu, lov a přisvojování ryb případně vodních organismů i užívání pobřežních pozemků. Jejich porušení je posuzováno jako přestupek, jehož řešení je v kompetenci krajského úřadu. Přesné znění zájemci získají u Českého rybářského svazu, Územní odbor pro severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, Ostrava-Mariánské Hory.

Do kompetence magistrátu a jednotlivých úřadů městských obvodů spadá v souvislosti s rybářstvím vydávání rybářských lístků. Příslušnost občanů k jednotlivým obvodním úřadům se řídí místem jejich trvalého pobytu. Lístky pro obyvatele obcí ve svém správním obvodu vydává odbor ochrany vod a půdy Magistrátu města Ostravy.

Rybářský lístek je vydáván na dobu 1, 3 nebo 10 let za správní poplatek 100, 200 nebo 500 korun. U dětí činí částka podle doby, na kterou je lístek vydáván, 50, 100 nebo 500 korun. Žádosti o vydání rybářského lístku jsou k dispozici u odboru ochrany vod a půdy magistrátu, příslušných odborů úřadů městských obvodů na webových stránkách statutárního města Ostravy: www.ostrava.cz

K žádosti je potřeba přiložit doklad o získané kvalifikaci - tedy buď dřívější rybářský lístek nebo osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku. To na základě úspěšného složení testu znalostí o chovu, lovu a ochraně ryb vydávají organizace pověřené Ministerstvem zemědělství ČR, nejčastěji Český rybářský svaz." (r)

Výměna řidičských průkazů

Odbor dopravně správních činností magistrátu upozorňuje občany, kteří vlastní řidičský průkaz vydaný v době od 1. července 1964 do 31. prosince 1993, na povinnost zajistit si jeho výměnu. Zaměstnanci magistrátu musí letos vyměnit 56 451 průkazů. O nové průkazy zatím požádalo asi tři tisíce řidičů.

K výměně řidičského průkazu je třeba předložit: platný doklad totožnosti, jednu fotografii o rozměrech 3,5x4,5 cm odpovídající podobě žadatele v době podání žádosti a zobrazující žadatele v předním čelném pohledu a řidičský průkaz žadatele. Odbor dopravně správních činností sídlí v budově na ul. 30. dubna 35/635 v Moravské Ostravě. Na snímcích jsou typy řidičských průkazů, jejichž výměna je do konce tohoto roku povinná. (r)

 

Vychází zdarma jedenáctkrát ročně ¤ Vydavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, www.ostrava.cz ¤ IČO 00845451 ¤ Registrační číslo: MK ČR E 12811 ¤ Redakce: M. Václavková, K. Konečná, T. Arťušenková, S. Zelinová, tel.: 599 44 2291, 2284, 3008, 2050, http://noviny.ostrava.cz, e-mail: redakce@ostrava.cz ¤ Fotografie: J. Urban, J. Zerzoń (pokud není uvedeno jinak) ¤ Design: D. Zapalač GIONARDI ¤ Grafická úprava: M. Kuča ¤ tisk: Ringier Print s.r.o. ¤ Distribuce: Česká distribuční a.s. ¤ Vydáno: 16. února 2007

 

zpět na začátek stránky

Strana 3

Parametrem naší úspěšnosti bude podíl vlastních a získaných finančních prostředků

Za málo peněz hodně muziky - město chce vysoutěžit z evropských zdrojů maximum

» rozhovor

Předběžné propočty příjmů a výdajů naznačují, že hospodaření města v loňském roce nezakolísalo. Rozpočet by měl skončit přebytkem. Jak velkým, o tom zatím náměstek primátora Lukáš Ženatý nechtěl hovořit s tím, že na závěrečné hodnocení je ještě brzy. Připomněl však, že vedení města se letos zaměří na co možná nejnižší provozní výdaje a na druhé straně na snahu maximálně v Ostravě investovat, a to i přesto, že je v této kapitole rozpočtu pro rok 2007 schváleno jen kolem 850 milionů korun.

Dovolte mi na úvod otázku, která s příjmy a výdaji města poněkud nesouvisí. Proč kladete pokaždé takový důraz na to, že jste náměstkem primátora pro majetek a až potom pro finance. Je skutečně pořadí slov tak důležité?

Ta odpověď má dvě roviny. Město hospodaří s majetkem v hodnotách desítek miliard korun, přitom samotný rozpočet se pohybuje v jednotkách miliard. Hospodaření s majetkem je z koncepčního hlediska mnohem významnější. Dovolím si tvrdit, že právě majetek je významný nástroj zastupitelstva při rozhodování o budoucí tváři Ostravy. Přichází doba, kdy u nás chtějí investoři stavět administrativní budovy, nové byty, společenská centra a podobně. A právě Ostrava má v oblasti pozemků zajímavou nabídku.

Nedávno jsme s veřejností diskutovali o využití Černé louky, zástavbě náměstí Dr. E. Beneše, volný je pozemek po bývalém stadionu J. Kotase, řada proluk v centru a další pozemky, o území Karoliny nemluvě. Právě Karolina sehrála obrovskou roli při vnímání Ostravy jako města s dobrou adresou. Mimochodem, na tomto projektu společnosti Multi Development za téměř patnáct miliard korun se bude projekčně podílet světoznámý nizozemský architekt Rem Koolhaas. Přítomnost takové osobnosti je naprosto jasným signálem, že nová Karolina je projektem evropského, ne-li světového měřítka.

Je Ostrava připravena na prudce rostoucí poptávku?

Musí být připravena, a to nejen z hlediska územního plánu. Důsledně hodnotíme přínos každého projektu pro město, a to stále častěji za účasti a zájmu veřejnosti. Někdy provázejí rozhodování zastupitelů o tom, co má na pozemcích města vyrůst, jestli parkoviště nebo obytný dům, opravdu náročná jednání.

Jakou hodnotu má majetek města?

Celkový objem dlouhodobého hmotného majetku je 35 miliard korun, v tom je majetek svěřený městským obvodům ve výši 21,4 mld. Majetek, který spravuje samotné město, má hodnotu 13,6 miliard korun. Město Ostrava obhospodařuje 4 370 pozemků v hodnotě 3 050 milionů Kč a 433 budov za zhruba 2 973 milionů korun. Nemovitý majetek města, s nímž hospodaří příspěvkové organizace, je 1 924 milionů korun, z toho budovy 1 657 milionů Kč a pozemky 266 milionů korun.

Nicméně, Ostrava letos hospodaří s více než šesti miliardami korun bez městských obvodů a lidé mají o jeho strukturu rok od roku větší zájem.

To rád slyším. Znamená to, že občané se zajímají, zda jsou veřejné finanční prostředky účelně rozděleny, efektivně investovány, jestli neexistují snahy peníze daňových poplatníků jen projíst.

Vidíte, zrovna na to se čtenáři často ptají. Proč se vlastně spotřeba města v posledních letech zvýšila?

Musím se vrátit na začátek - kapitálový rozpočet na letošní rok představuje 850 milionů korun. Je to málo, ale z loňského roku převádíme v rozestavěných a už zahájených stavbách více než 310 milionů korun. Další peníze, které budeme mít k dispozici, a bezpochyby výrazná část poputuje do investičních rozvojových aktivit města, budou tvořit přebytek hospodaření za rok 2006.

A pokud jde o provozní výdaje, každý určitě zaznamenal, že si město před třemi roky půjčilo 3,2 miliardy korun, které nemohlo použít jinak než na investice. Bohužel pod deštníkem všech těchto investic velmi bobtnala právě provozní část rozpočtu. V tuto chvíli jsme se dostali do zlomové situace - peníze z obligací již nejsou k dispozici a jak říkáte, zvýraznila se vysoká spotřeba. Provozní výdaje ale nejsou jen platy úředníků. V celkovém objemu rozpočtu je tvoří jen malé procento. Z velké části to jsou prostředky, které město vynakládá na městskou hromadnou dopravu, odvoz a zpracování odpadu, provoz kulturních, sportovních, sociálních a dalších zařízení.

Co s tím?

Běžné výdaje nesmí především dále růst. Naopak je musíme snížit. Nikoli však na úkor kvality poskytovaných služeb občanům. Otázkou je, jestli by v některých městských společnostech nešlo nastartovat podnikatelské klima, jestli neumí hospodařit tak, aby si na sebe vydělaly. Samozřejmě existují oblasti, jako jsou divadla nebo muzea, kde nemůžeme brát ohledy pouze na ekonomickou stránku věci. Ceny vstupenek prostě nesmějí návštěvníky odradit.

Existuje jiná cesta?

Jistě, a mohu říci, že je pro nás mnohem zajímavější. Disponibilní investiční peníze určené na rozvoj Ostravy můžeme použít na spolufinancování konkrétních projektů ze zdrojů státního rozpočtu a Evropské unie. Tudy vede cesta - za málo peněz hodně muziky. V současné době jsou schvalovány operační programy pro čerpání prostředků z Evropské unie. Nechci jít do zbytečně složitých detailů, ale pro naše město se rýsuje skvělá možnost získat do roku 2013 miliardy korun na investiční akce. Soutěžit můžeme v Bruselu, na našich ministerstvech i v rámci nově vzniklého Regionálního operačního programu. Vedení města připravuje seznam rozhodujících investic a projektů. Je to živý materiál, který nesmí být nikdy hotový. V tom je jeho kouzlo, ale určitě neudělám chybu, když prozradím, že již nyní usilujeme o peníze na realizaci dvou projektů za více než miliardu korun. Jde o vodohospodářské stavby. Počítáme také s investicemi, které například dopravně připojí Karolinu k organismu města, na pořadu dne je využití dvojhalí a elektrocentrály, určitě budeme chtít peníze na regeneraci sídlišť, rozvoj cestovního ruchu, s tím související obnovu historických a technických památek, vybudování nových turistických zajímavostí a celou řadu dalších akcí.

Kolik korun může Ostrava ročně získat?

V projektech, které budou administrovány v Praze nebo přímo v Bruselu, tam si netroufnu prognózovat. V Regionálním operačním programu se počítá s rozdělením miliard korun ročně. Ostrava tvoří jednu třetinu kraje, proto bychom byli neúspěšní, kdybychom z toho přiměřený díl nezískali. Je to neopakující se příležitost a hodně bude záležet na naší šikovnosti, schopnosti a profesionální přípravě jednotlivých projektů. Parametrem úspěšnosti Ostravy bude podíl vlastních a získaných peněz. Díky nim se podaří město popohnat v jeho rozvoji velmi rychle dopředu, a to aniž bychom se více zadlužovali.

Marie Václavková

Foto:
Náměstek primátora Lukáš Ženatý

Rozpočet vašeho města 2007

- stručné a přehledné zpracování struktury příjmů a výdajů (čtěte na stranách 7 až 9)

zpět na začátek stránky

Strana 4

» střípky

V Drážďanech jezdí Ostrava.

Náměstek primátora Vojtěch Mynář pokřtil 25. ledna jménem Ostrava nejnovější tramvaj drážďanského dopravního podniku. Nízkopodlažní trojdílná tramvaj, která je dlouhá zhruba 30 m a je tak kratší verzí nejdelší tramvaje světa, ponese na svém boku jméno i znak partnerského města Ostravy. V rámci křtu se náměstek Vojtěch Mynář (na snímku vlevo) zúčastnil také slavnostní jízdy tramvaje, kdy si vyzkoušel její řízení. Akce byla součástí pracovní návštěvy spojené s účastí na zasedání Light Rail Komitee mezinárodního svazu pro hromadnou dopravu.

Restaurace bude sloužit i kultuře.

Rekonstrukce radniční restaurace, kterou od května 2006 prováděla firma TCHAS, spol. s r. o., byla dokončena 31. ledna. Prostory byly předány provozovateli stravovacího zařízení, jímž je společnost Hotel ATOM Ostrava. "Hlavním důvodem, proč jsme dali přednost Hotelu Atom, byly jeho zkušenosti a stabilita," uvedl primátor Petr Kajnar v souvislosti s výběrovým řízením. Společnost potřebuje ještě alespoň dva měsíce na vybavení restaurace, proto je otevření plánováno na začátek dubna. Kromě stravování by zde mohla být obnovena také kulturní činnost. "V sále se mohou konat televizní přenosy nebo besedy s občany města," dodal P. Kajnar.

Hotel vyroste v centru.

Výstavba nového kancelářského a hotelového komplexu The Orchard v Hornopolní ulici byla zahájena 7. února. Developerská společnost Red Group chce na tomto místě vytvořit obchodně-zábavní centrum, v němž firmám zajistí celkový komfort včetně služeb pro volný čas. V první fázi stavby, plánované na konec letošního roku, bude dokončena kancelářská budova a hotel. Projekt v hodnotě 50 mil. eur zahrnuje tři sedmipodlažní kancelářské budovy, hotel se 185 pokoji mezinárodního standardu a konferenční centrum doplněné restaurací a fitness centrem. Slavnostního položení základního kamene se zúčastnil primátor města Ostravy P. Kajnar (na snímku vpravo) a náměstek L. Ženatý.

eSMO: objednávkový systém

V rámci projektu Informační systém pro komunikaci s úřadem eSMO (elektronické statutární město Ostrava) byly zřízeny služby, které zjednodušují návštěvu úřadu a občanům i úředníkům šetří čas.

Systém například umožňuje objednat se na konkrétní den a hodinu. V současné době funguje v agendách komunálního odpadu, občanských průkazů a cestovních dokladů v rámci Magistrátu města Ostravy a u úřadů městských obvodů. Postupně bude zaváděn i pro další úřední záležitosti. Ve druhém čtvrtletí roku 2007 bude služba zpřístupněna také u odboru dopravně správních činností v agendách evidence motorových vozidel a řidičských průkazů.

 • K návštěvě úřadu se lze objednat prostřednictvím telefonického Kontaktního centra: 844 12 13 14. Po zavolání je zájemce spojen s operátorem, který s ním vybere přepážku, den a hodinu návštěvy úřadu. Občan může také získat informace o dalších náležitostech, které musí pro konkrétní podání splnit.
 • Kapacita objednávkového systému je omezena počtem objednávek na jednotlivý úřední den. Pokud se z důvodu překročení kapacity na vybraný den nelze objednat, může se občan dostavit v úředních hodinách bez objednávky, nebo se objednat na jiný den.
 • Na úřadech, kde dosud nejsou instalovány vyvolávací systémy, vyčká klienet v dohodnutou dobu na pokyn pracovnice přepážky. Tam, kde vyvolávání klientů už funguje (oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů a oddělení cestovních dokladů magistrátu v ulici Gorkého), zadá své číslo objednávky na pultu vyvolávacího systému, a to nejdříve 15 minut před sjednaným termínem. V objednaný čas bude vyvolán a obsloužen u přepážky.
 • Občané, kteří uzavřou se statutárním městem Ostrava dohodu o využívání Informačního systému eSMO, se mohou na úřad objednávat sami prostřednictvím internetových stránek www.esmo.cz Svou objednávku zde také mohou zrušit nebo změnit. Zájemci o sepsání dohody získají informace na www.esmo.cz i telefonním čísle: 844 12 13 14. Dotazy ke službám eSMO lze zasílat: esmo@ostrava.cz. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. (r)

» úřad práce

Změna ve výpočtu podpory

Od začátku letošního roku se částečně změnila ustanovení zákona o zaměstnanosti týkající se výpočtu podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti i v rekvalifikaci se do konce loňského roku odvozovala právě od životního minima. Nově se odvozuje od průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla žádost o podporu podána. V současné době je to 19 635 Kč. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek uvedené částky (11 389 Kč) a maximální výše podpory v rekvalifikaci představuje 0,65násobek (12 763 Kč). Nová maxima jsou vyšší o 339 Kč u podpory v nezaměstnanosti a u podpory v rekvalifikaci o 387 Kč.

Také u uchazeče o zaměstnání, který splňuje všechny podmínky pro přiznání podpory v nezaměstnanosti nebo podpory v rekvalifikaci, ale nemůže bez svého zavinění doložit výši svého průměrného výdělku, nebo u něj nelze stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ, se podpora už nepočítá ze životního minima, ale z průměrné mzdy v národním hospodářství. Novelizovaný zákon o zaměstnanosti v takovém případě stanoví po dobu prvních tří měsíců evidence podporu v nezaměstnanosti ve výši 0,12násobku (2 357 Kč) a po zbývající podpůrčí dobu ve výši 0,11násobku (2 160 Kč) průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla žádost o podporu v nezaměstnanosti podána. Podpora v rekvalifikaci činí 0,14násobku uvedené částky (2 749 Kč). Také tyto nově vypočtené podpory jsou vyšší než podle předchozího způsobu výpočtu.

U uchazečů o zaměstnání, kteří splňují podmínky pro přiznání podpory a prokáží svůj průměrný čistý měsíční výdělek, se podpora v nezaměstnanosti a podpora v rekvalifikaci vypočítává stejně jako dosud. To znamená, že první tři měsíce činí 50 % a zbývající podpůrčí dobu 45 % čistého měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu u osob samostatně výdělečně činných a 60 % těchto částek v případě podpory v rekvalifikaci s tím, že pro obě podpory platí výše uvedené stropy.

Podle statistik Úřadu práce v Ostravě pobíralo k 31. prosinci 2006 63 uchazečů podporu v nezaměstnanosti či rekvalifikaci nižší než 1 500 Kč. Nejvíce uchazečů, kteří měli nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo v rekvalifikaci (785 osob), pobíralo 1 501 až 2 500 Kč.(SB)

 

zpět na začátek stránky

Strana 5

Město představí projekty v Cannes

Významný evropský veletrh realitních a investičních příležitostí MIPIM 2007 se bude konat od 13. do 16. března ve francouzském Cannes. Ostrava, která se jej účastní už podesáté, zde bude prezentovat úspěšně realizované i plánované projekty. Patří k nim například průmyslové zóny Hrabová a Mošnov nebo Vědecko-technologický park Ostrava.

Lákavou investicí jsou pozemky typu brownfields v centru Ostravy a okolí. Jde zejména o Karolinu a rozvojové území Ostrava-Hrušov. Zahraničním investorům budou představeny vybrané plochy vhodné pro investice do lehkého průmyslu, oblasti bydlení a dalších komerčních aktivit.

V doprovodném programu se 15. března uskuteční akce pro potenciální investory. Zahájí ji primátor města Petr Kajnar. Partnery Ostravy na veletrhu realitních a investičních příležitostí MIPIM 2007 v Cannes budou společnosti CTP Invest, Multi Veste Česká republika, Dalkia Česká republika a OHL ŽS Brno - divize Stavitelství Ostrava.

Neodmyslitelnou součástí veletrhu bude udělování prestižních cen MIPIM AWARDS za nejlepší světové projekty uplynulého roku.(s)

 

Ostravské tramvaje putují do celého světa

Dopravní podnik Ostrava a.s. se podílí na modernizaci starých i výrobě nových tramvají, které vyváží do celého světa. Začátkem února předal dvě modernizované tramvaje typu T3 ve Volgogradě. "Jednu z tramvají jsme pokřtili jménem Ostrava - partnerské město. S Volgogradem spolupracuje moravskoslezská metropole od konce druhé světové války. Byli jsme jedni z prvních, kteří mu pomáhali vstát z trosek. Kromě modernizovaných vozů chceme už v příštím roce začít dodávat nové tříčlánkové tramvaje," řekl náměstek primátora Vojtěch Mynář. Na výrobě předávaných tramvají spolupracovaly Krnovské opravny a strojírny. Dodávka se uskutečnila na základě kontraktu, který byl podepsán mezi společností Pragoimex a volgogradským dopravním podnikem Metroelektrotrans.

"Renovované vozy přinášejí cestujícím i řidičům větší pohodlí, navíc je jejich provoz ekonomičtější. K prvním dvěma by postupně mělo přibýt i sedmdesát pět dalších," uvedl náměstek gubernátora volgogradské oblasti Vladimír Kabanov.

Možnosti modernizace tramvajového parku zajímaly i představitele města Jekatěrinburgu, kteří navštívili moravskoslezskou metropoli 8. února.

Ostravských tramvají si cení rovněž v USA. Od konce loňského roku jezdí tři vozy v Portlandu a dalších šest bude připraveno k exportu do Washingtonu D.C. a Seattlu ještě letos. "České tramvaje INEKON splňují vysoké požadavky na bezpečnost a pohodlí cestujících i obsluhy, proto jsou v USA velmi úspěšné," uvedl americký velvyslanec Richard W. Graber.

"V této zahraniční zakázce hrála důležitou roli vzájemná spolupráce amerických a českých techniků. Jsem velice rád, že dopravní podnik obstál a bude prezentovat výsledky práce i v zámoří," sdělil náměstek primátora V. Mynář.(sz)

Foto:
Tramvaj ve Volgogradě pokřtili náměstci L. Pospíšil, V. Mynář a D. Madej (zleva).
Americký velvyslanec si prohlédl ústřední dílny Dopravního podniku.

Silničáři varují před proměnlivým počasím

Letošní zima dosud přinesla sněhu poskromnu. Za leden silničáři evidovali celkem 13 zásahových dnů. Nejnáročnější byla situace 23. ledna, kdy napadlo zhruba 15 centimetrů sněhu. "V odpoledních a nočních hodinách jsme nasadili 12 sypačů, 11 traktorů s radlicí a 8 nákladních vozidel s pluhy. Za celou denní směnu jsme spotřebovali 107 tun soli a 37 kubíků solanky," uvedl výrobní náměstek Ostravských komunikací, a.s., Antonín Bína.

Na zimní údržbě se podílel také Dopravní podnik Ostrava, který na odstranění sněhu na tramvajových tratích nasadil 2 rotační frézy a 1 sypač. Spolupráce s Městskou policií Ostrava spočívala především v operativním řešení špatně zaparkovaných aut. Komplikace vznikaly hlavně v centru města, v průmyslové zóně Hrabová nebo v ulici Volgogradská.

Nenadálé sněžení zaskočilo řidiče, jejichž vozidla nejsou opatřena zimními pneumatikami. Silničáři proto před proměnlivým počasím varují. "Střídání teplot představuje častou změnu počasí, což zvyšuje nároky na pozornost i způsob jízdy," upozornil A. Bína. Současně informoval, že neobvykle teplé zimy využívají pracovníci Ostravských komunikací k údržbovým činnostem, jako je ořezávaní větví nebo čištění příkopů podél silnic.(sz)

Turisté z Německa jsou zváni do Ostravy

Statutární město Ostrava se letos poprvé účastní veletrhu C-B-R Freizeit und Reisen 2007, který se koná od 22. do 26. února v Mnichově. Ve vlastním stánku bude prezentovat například unikátní průmyslové památky jako Hornické muzeum a Důl Michal, Slezskoostravský hrad, Miniuni, zoo, ale i pestrou nabídku kulturních a sportovních akcí. Návštěvníci mohou získat informace o ubytovacích zařízeních, kongresových kapacitách a dalších doplňkových službách. V rámci doprovodného programu je připravena zábavná soutěž. Vítězové budou oceněni drobnými dárkovými předměty. Zájemci budou moci zhlédnout nový film o Ostravě nebo ochutnat pivo Ostravar.

Loňský 37. ročník veletrhu nabídnul 1500 vystavovatelů ze 71 zemí světa. Veletrh navštívilo 125 000 lidí.(s)

» zaujalo nás

Světový architekt pro Karolinu

Zástavba na území Karoliny bude dílem jednoho z nejvýznamnějších architektů světa Rema Koolhaase a architektonické kanceláře OMA. Podle jeho návrhu by měl vzniknout obchodně-zábavní komplex, který bude v budoucnosti tvořit zajímavou dominantu Ostravy.

"Účast světového, skutečně špičkového architekta byla jednou z podmínek v zadávacím projektu. Přizvání tohoto vynikajícího architekta však předčilo naše očekávání," uvedl náměstek primátora Lukáš Ženatý.

Rem Koolhaas má výrazný podíl na rozvoji dekonstruktivistické architektury. K významným projektům kanceláře OMA patří budova Tanečního divadla v Haagu, která vypadá, jako by byla sestavena z protichůdných prvků. Disharmonii uplatnil také na budově Kunsthall v Rotterdamu nebo při projektování Grand Palais ve francouzském Lille. Jeho největším architektonickým počinem v Číně je budova televize v Pekingu, která v návrhu vypadá jako mrakodrap chystající se k saltu. Stavba vysoká 230 metrů má být dokončena k olympijským hrám v roce 2008.

Rem Koolhaas je držitelem mnoha cen, z nichž nejvýznamnější je Pritzkerova cena z roku 2000, která je považována za Nobelovu cenu v architektuře.(s)

 

zpět na začátek stránky

Strana 6

 

Zájem lidí o změny v centru provázela diskuze

Foto:
Zleva: J. Sedlecký, L. Ženatý, P. Kajnar
Účastníci diskuze měli k dispozici vizualizace obou návrhů.

Beseda s představiteli města přilákala 25. ledna do Komorní scény Aréna mnoho občanů. Tématem diskuze byly nové urbanistické studie Černé louky a náměstí Dr. E. Beneše. V areálu výstaviště by podle návrhu architektů měla vzniknout odpočinková a zábavní zóna, na náměstí Dr. E. Beneše by naopak měla být zastavěna proluka po Německém domě.

Vedení města se rozhodlo pro veřejné projednávání, protože chce dát občanům možnost se k proměnám Ostravy vyjádřit. "Jsme demokratičtí představitelé samosprávy, a proto si vážíme každého názoru, odborného i laického. Rádi bychom zabránili tomu, aby občané měli pocit, že rozhodujeme o něčem, co se jich přímo týká, bez nich," uvedl primátor Petr Kajnar.

Úvodní prezentace projektů, které se zúčastnil primátor P. Kajnar, náměstek primátora Lukáš Ženatý a hlavní architekt města Ostravy Jaroslav Sedlecký, vyvolala řadu otázek. Jedna z prvních a posléze mnohokrát opakovaných se týkala důvodů k výstavbě. Těch je podle P. Kajnara několik: "Do Ostravy přichází řada investorů a my se jim samozřejmě snažíme nabídnout vhodné plochy k zastavění. Také chceme obnovit život v centru města. Lidé budou mít znovu důvod sem jezdit za nákupy nebo zábavou. Je důležité město formovat tak, aby v něm byl dostatek prostoru pro bydlení, relaxaci i obchod."

Proluka na náměstí Dr. E. Beneše zaujala investory už před třemi lety. Rada města v prosinci 2006 schválila návrh na změnu územního plánu tak, aby se z dosud nezastavitelné plochy stala součást jádrového území. Studie architekta Josefa Havlíčka hledá způsob, jak území regulovat a jak vymezit vztah ke stávající zeleni.

"Prostor ještě nemá konečnou podobu. Zastupitelstvo teprve schválí, zda se bude stavět. A když, tak v jakých obrysech. Závazné podmínky budou projednány až při diskuzi s konkrétním investorem, kdy bude stanoven poměr prodejní zóny k obytným plochám, funkce i vzhled objektu. Samozřejmě je naším přáním, aby na projektu budovy pracoval špičkový architekt, který by ji citlivě začlenil do stávající zástavby a zároveň by jí vtiskl osobitý ráz," vysvětlil L. Ženatý.

Ostravany zajímalo, jakým způsobem bude nově ošetřena zeleň a možnosti rekreace v centru města. "Odpočinková, zelená zóna je plánována na Černé louce. Zábavní amfiteátr by mohl vzniknout na pozemcích Slezskoostravského hradu za Lávkou Unie, kam by se přesunuly hudební festivaly," upřesnil J. Sedlecký.

Bližší informace k urbanistickým studiím Černé louky a náměstí Dr. E. Beneše jsou k dispozici na hlavní stránce webu města Ostravy pod bannerem Urbanistické studie. Od 1. února je zde občanům věnován prostor k vyjádření názorů i připomínek. (sz)

Nové centrum ELCOM

Primátor města Ostravy Petr Kajnar se zúčastnil 1. února slavnostního otevření nové budovy Technologického centra společnosti ELCOM, a.s., ve Vědecko-technologickém parku Ostrava. Firma ELCOM se věnuje například vývoji měřících systémů pro oblast monitoringu a analýzy kvality elektrické energie nebo speciálních testovacích stanovišť a zařízení pro elektrotechnický a chemický průmysl.

"Společnost ELCOM představuje špičkové pracoviště. Byl bych rád, kdyby takových projektů v Ostravě přibývalo," uvedl primátor Petr Kajnar.

Pozemky na výstavbu budovy o rozloze 2033 m2 zakoupila společnost od statutárního města Ostravy. Stavba samotného objektu byla zahájena v dubnu 2006 společností Bytostav Poruba, a.s. (s)

Primátor žádá o dodržení termínu odstranění lagun

Primátor Petr Kajnar požádal 17. ledna dopisem ministra životního prostředí Martina Bursíka o prioritní řešení nápravy ekologické zátěže skládky odpadů státního podniku DIAMO. O projektu ozdravení prostředí lagun v blízkosti sídliště Fifejdy se hovoří už více než dva roky, stále však není jasné, zda termín jejich odstranění - konec roku 2010 - bude dodržen. "Město Ostrava nemá v této záležitosti žádnou rozhodovací pravomoc. Přesto se nás velmi citlivě dotýká, jak rychle a jakým způsobem zmizí z mapy třetího největšího města republiky čtyři nádrže plné olejů, odpadů z rafinérie ropy a stavební suti, které kontaminují plochu 12 hektarů. Situaci velice pečlivě monitorujeme a vyvíjíme tlak na její řešení," řekl náměstek primátora pro životní prostředí Dalibor Madej.

Jedním z nich je možnost míchat kaly z lagun s uhelným prachem. "V dětmarovické elektrárně jsem se zúčastnil takzvané mlecí zkoušky. Její výsledky vypadají slibně, kaly by mohly být využity k výrobě tepla. Při jejich spalování by navíc nedocházelo k úniku zakázaných látek do ovzduší, což je jedna z podmínek likvidace obsahu lagun," uvedl D. Madej.(k)

Ostravice může nabízet zábavu i odpočinek

O tom, že by bylo příjemné mít v centru města odpočinkovou zónu u řeky, se často zmiňují sami Ostravané, ale i návštěvníci z celé Evropy. Přeměnu Ostravice a blízkého okolí v novou turistickou atrakci plánuje hned několik projektů.

Jeden z nich - Řeka lidem - chce návštěvníkům zpřístupnit soutok Ostravice s Lučinou, vybudovat promenádní galerie, cyklistické stezky, vyhlídkové plošiny v blízkosti radnice, štěrkové pláže, slunící plochy nebo ostrov. Podobné plány, navíc zaměřené na plavbu po řece, má projekt s názvem Ostravské vodácké stezky. Ten navrhuje využít Odru, Ostravici, Lučinu a Opavu pro lodičky a kanoe. Podle vedoucího oddělení vodohospodářského stavebního úřadu magistrátu Jana Vaňka nejde o nereálné představy. Jen bude potřeba je skloubit s požadavky na protipovodňovou ochranu centra města. "Přivést k řece život a provázat rekreační a sportovní využití Komenského sadů s řekou je dobrý nápad. Z pohledu úřadu však bude nutné zachovat současnou úroveň ochrany centra města před zejména stoletou povodní, kterou jsou dnešní hráze schopny převést," řekl J. Vaněk. Pro provoz lodiček bude potřeba zvýšit hladinu vody v tocích. Podle J. Vaňka řešení existuje například v jednoduchých plastových vzdouvacích objektech naplněných vodou, které se v případě povodně mohou jednoduše vypustit a z koryta řeky odstranit. "Všechny tyto myšlenky jsou zatím v plenkách. Město je ale už teď připraveno je podporovat," uvedl J. Vaněk.(k)

 

zpět na začátek stránky

Strana 7

 

Rozpočet vašeho města 2007

Cílem přehledného a stručného zpracování městského rozpočtu, které zveřejňujeme každý rok v Ostravské radnici, je učinit hospodaření města srozumitelnějším a přístupnějším každému čtenáři. Rozpočet statutárního města Ostravy byl schválen 13. prosince 2006. Zájemci jej v celém rozsahu naleznou na internetové adrese: www.ostrava.cz Nicméně, na stránkách 7 až 9 určitě mnozí z vás najdou důležitá i užitečná data a čísla rozpočtu pro rok 2007.

Statutární město Ostrava vstoupilo do letošního roku s rozpočtem v celkovém objemu 6 062 888 000 korun a možná není od věci připomenout, že také s pozitivním hodnocením ratingových agentur Standard & Poor's a Moody's Investors Service. Zprávy aktualizovaly koncem minulého roku a obě vyzdvihly konzervativní řízení rozpočtu města a jeho nízké zadlužení.

Společnost Standard & Poor's zveřejnila své hodnocení dne 14. listopadu 2006 a městu byla potvrzena známka A-/stable/A-2 (zůstala na stejné úrovni jako v předcházejícím roce). Ještě lépe Ostrava dopadla u společnosti Moody's Investors Service - její známka byla vylepšena 12. prosince 2006 ze stávající úrovně A3 na A2. Mimo jiné byla kvitována vyvážená úroveň kapitálových (investičních) výdajů směřujících do oblastí zkvalitňujících život ve městě, a to v poměru s běžnými výdaji.

Ovšem rating nelze vnímat jen jako ekonomické hodnocení. Agenturami byl kladně vnímán i pozitivní přístup města k přípravě průmyslových zón a získávání investorů, což má přímý vztah k zaměstnanosti v Ostravě. Lze si jen přát, aby si město i v tomto roce udrželo důvěryhodnost, stabilitu a zrychlilo tempo rozvojových aktivit. (m)

Struktura zdrojův tis. Kč
Daňové příjmy 5 877 013
Nedaňové příjmy 329 776
Kapitálové příjmy 117 100
Přijaté dotace a převody 175 896
Příjmy celkem 6 499 785
Financování celkem -436 897
(Financování snižuje zdroje rozpočtu města o závazky města Ostravy představující splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů a přijatých půjčených prostředků podle uzavřených smluv a o tvorbu umořovacího fondu na úhradu emitovaných komunálních obligací. Dále navyšuje rozpočet o prokazatelnou úsporu výdajů roku 2006 zapojenou do rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2007.)
Celkem6 062 888

 

Struktura výdajův tis. Kč
Běžné výdaje 5 205 881
Kapitálové výdaje 857 007
Celkem6 062 888zpět na začátek stránky

Strana 8-9
Struktura běžných výdajů podle jednotlivých skupin    v tis. Kč 
Zemědělství a lesní hospodářství14 976
v tom: útulek pro psy 2 987
neinvestiční transfer společnosti Ostravské městské lesy na naplnění rekreačních funkcí v příměstských lesích 4 399
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství1 390 963
v tom: opravy a údržba komunikací, mostů a lávek, účelové opravy 275 440
městská hromadná doprava - transfer společnosti DPO a.s. 970 000
opravy kanalizací včetně čištění a kamerových prohlídek 19 000
dotace společnosti Ostravské výstavy, a.s. 12 900
dotace společnosti Ostravský informační servis, s.r.o 13 679
Služby pro obyvatelstvo1 237 796
v tom: oblast školství, výchovy a vzdělávání včetně grantů 18 834
kulturní činnost včetně grantů 402 197
tělovýchova a volnočasové aktivity mládeže 220 203
zdravotnictví včetně Dětského domova pro děti do 3 let 155 792
opravy, údržba veřejného osvětlení včetně spotřeby elektrické energie 101 137
komunální služby a územní rozvoj, demolice 59 825
výdaje za svoz a zneškodňování komunál. odpadu 182 600
neinvestiční příspěvek Zoologické zahradě Ostrava 27 097
Sociální věci a politika zaměstnanosti416 115
v tom: oblast sociálních služeb a sociální péče (poradenství, výkon pěstounské péče, komunitní plánování, osobní asistence, pečovatelská služba, kontaktní centra, terapeutické dílny apod.) 99 087
domovy pro seniory, centrum pro zdravotně postižené 317 028
Bezpečnost státu a právní ochrana405 498
v tom: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 73 350
Městská záchranná služba Ostrava 2 148
Městská policie Ostrava 317 675
Všeobecná veřejná správa a služby1 740 533
v tom: činnosti místní správy 312 586
zastupitelstva obcí 23 177
výdaje z finančních operací a pojištění 194 385
účelové a neúčelové dotace městským obvodům 618 109
rezervy 338 412
Celkem5 205 881

 

Struktura kapitálových výdajů podle jednotlivých skupin   v tis. Kč 
Zemědělství a lesní hospodářství500
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství271 494
v tom: rekonstrukce silnic a křižovatek včetně rekonstrukce Masarykova náměstí 106 500
pitná voda 24 768
odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 136 226
Služby pro obyvatelstvo250 015
v tom: rekonstrukce škol podle potřeb městských obvodů 30 000
multifunkční hala 95 000
veřejné osvětlení 36 870
rekonstrukce hřiště Sportovního gymnázia ul. Volgogradská 10 000
výkupy nemovitostí podle potřeb města 60 000
investiční dotace Zoologické zahradě Ostrava - expozice pro jeřáby, rekonstrukce oplocení 4 000
Sociální věci a politika zaměstnanosti7 789
v tom: rekonstrukce DD Opavská - II. etapa (budova F) 6 849
Bezpečnost státu a právní ochrana0
Všeobecná veřejná správa a služby327 209
v tom: investiční transfery městským obvodům 263 035
rezervy (nespecifikované, na projektovou dokumentaci a přípravu staveb, na akce spolufinancované ze státního rozpočtu, rozpočtu Moravskoslezského kraje, z fondů EU apod.) 60 080
Celkem857 007

 

Investiční transfery městským obvodům   v tis.  Kč 
Moravská Ostrava a Přívoz5 000
rekonstrukce místních komunikací  
Ostrava-Jih100 100
modernizace domů v Jubilejní kolonii (IV. etapa)
rekonstrukce panelových domů G57
rekonstrukce místních komunikací
výkupy nemovitostí v areálu v ul. Svazácké
 
Poruba96 435
dům s pečovatelskou službou, ul. Průběžná
rekonstrukce zeleně Průběžná-Martinovská
rekonstrukce místních komunikací
 
Radvanice a Bartovice61 500
ozdravné centrum Ještěrka
odkup kulturního domu - 2. splátka
 
Celkem263 035

 

» mohlo by vás zajímat

 

 • V Ostravě žije 318 132 obyvatel ve 23 městských obvodech, z toho je 31 942 žáků mateřských a základních škol. Nejlidnatější je obvod Ostrava-Jih se 117 559 obyvateli, v Porubě žije 72 730 a v Moravské Ostravě a Přívozu 43 186 obyvatel.
 • Dotace na školství - ze státního rozpočtu připadá 1 320 Kč na žáka, tj. 42 163 tis. Kč pro všechny městské obvody.
 • Dotace na státní správu - ze státního rozpočtu připadá na výkon státní správy pro městské obvody 44 817 tis. Kč.
 • Účelové transfery z rozpočtu města - mimo prostředky na školství jde o transfer na hrobová místa, plavecký výcvik (včetně příspěvku na provoz bazénů v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a Ostrava-Jih), údržbu Ústředního hřbitova ve Slezské Ostravě, správu přednádražního prostoru ve Svinově a příspěvek pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů v Radvanicích a Bartovicích v celkovém objemu 15 863 tis. Kč.
 • Neúčelové transfery z rozpočtu města - základem pro propočet je částka ve výši 510 000 tis. Kč, která je upravena koeficientem (ve výši podílu předpokládaných daňových příjmů na rok 2007 a daňových příjmů ze schváleného rozpočtu roku 2006).
  Rozdělení: 50 % podle počtu obyvatel, 10 % podle rozlohy městského obvodu, 20 % podle rozlohy zelených ploch svěřených městskému obvodu, a to mimo plochy škol a školských zařízení a součástí komunikací, 20 % podle rozlohy komunikací svěřených městskému obvodu.
 • Počet hrobových míst v Ostravě je 52 403. Příspěvek z rozpočtu města představuje 100 Kč na jedno hrobové místo. Na údržbu Ústředního hřbitova ve Slezské Ostravě je schváleno 2 500 tis. Kč.
 • Na plavecký výcvik ZŠ město přispívá 350 Kč na žáka. Na provoz plaveckých bazénů je pro městské obvody Moravská Ostrava a Přívoz a Ostrava-Jih schválen transfer ve výši 5 mil. Kč.
  • Město přispívá na jednu vstupenku
  • do Národního divadla moravskoslezského 1 112,61 Kč
  • do Divadla loutek Ostrava 183,88 Kč
  • do Komorní scény Aréna 706,29 Kč
  • do Zoologické zahrady Ostrava 87,68 Kč
 • Město se například podílí částkou 43 836,78 Kč měsíčně na jedno lůžko v Dětském domově pro děti do 3 let, částkou 8 201,24 Kč měsíčně na lůžko v Domově pro seniory Sluníčko (bývalý Domov důchodců Syllabova), částkou 4 278,82 Kč měsíčně v Domově pro seniory Korýtko (bývalý Domov důchodců Petruškova) a částkou 11 208,82 Kč měsíčně na jedno lůžko v Domově pro seniory Magnólie (bývalý Domov důchodců Sirotčí).
 • Město Ostrava se finančně podílí na dopravní obslužnosti svého území v systému ODIS (Ostravský dopravní integrovaný systém), který zajišťuje společnost Dopravní podnik Ostrava a. s. Cestující hradí 32 % z vynaložených nákladů dopravce a město zbývající část, což je 68 %.
  Pokud by město nedotovalo veřejnou dopravu na svém území, cestující by platili za krátkodobé jednozónové jízdné místo 10 Kč cenu 31 Kč.

Zdroj: Odbor financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy, oddělení rozpočtové a oddělení finančního řízení

 

zpět na začátek stránky

Strana 10

Co občanům přináší nový stavební zákon

Stavební zákon je od 1. 1. 2007 zcela nahrazen novým zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), který se člení obdobně jako starý stavební zákon, s výjimkou části o vyvlastnění, která je předmětem samostatného zákona o vyvlastnění.

Pro občany je podstatné to, že nový stavební zákon zachovává princip umístění stavby v územním řízení a následně její povolení ve stavebním řízení. Nově je v zákoně podstatně rozšířen počet staveb, které nevyžadují ohlášení ani stavební povolení, případně také nevyžadují ani územní rozhodnutí či nově zavedený územní souhlas. Podrobnější informace k novému stavebnímu zákonu poskytla vedoucí odboru stavebně správního Jarmila Horáková.

Co je to úřad územního plánování?

Úřadem územního plánování je pro město Ostrava Útvar hlavního architekta Magistrátu města Ostravy, který vykonává působnost například v oblasti pořizování územního plánu a regulačního plánu pro území obce Ostravy, popř. také pro obce ve svém správním obvodu, a je také dotčeným orgánem v územním řízení.

Došlo ke změně ve struktuře stavebních úřadů v Ostravě?

Stavebními úřady jsou v Ostravě, tak jako dosud, úřady městských obvodů, ve stanovených případech Magistrát města Ostravy a krajský úřad. Stavební úřady vydávají územní rozhodnutí, nově územní souhlas, stavební povolení, ohlášení, nově kolaudační souhlas a vykonávají další činnosti stanovené stavebním zákonem, jako např. kontrolní činnost a stavební dozor stavebního úřadu.

Co je to územně plánovací informace?

Územně plánovací informace je předběžná informace o podmínkách využívání území, změn jeho využití, podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí nebo územního souhlasu a dále informace o podmínkách provedení jednoduchých staveb. Předběžnou informaci podanou na žádost tazatele prostřednictvím formuláře zpracovává v závislosti na obsahu dotazu úřad územního plánování nebo stavební úřady, popř. krajský úřad. Požádat o územně plánovací informaci je nutné např. před ohlášením klasického rodinného domku. Poskytnutá informace platí obecně 1 rok ode dne jejího vydání.

Jaké změny jsou v územním rozhodování?

Nový stavební zákon zakotvuje 5 základních druhů územního rozhodnutí:

 • rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení,
 • rozhodnutí o změně využití území,
 • rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území,
 • rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků,
 • rozhodnutí o ochranném pásmu.
K jakému zjednodušení došlo v územním řízení?

Územní řízení se nově dělí do 3 režimů: klasické územní řízení (v zásadě probíhá stejně jako dosavadní územní řízení), zjednodušené územní řízení (v případě záměru v zastavitelné ploše či zastavěném území, který nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí), nebo vydání územního souhlasu namísto územního rozhodnutí (v podstatě jde o spojené územní řízení se stavebním řízením pro jednoduché stavby a další bezkonfliktní stavby v zastavěném území obce nebo zastavitelné ploše).

Které stavby lze umístit bez územního rozhodnutí či územního souhlasu?

Zákon ve svém ust. § 79 odst. 3 umožňuje umístit taxativně vyjmenované stavby bez územního rozhodnutí i bez územního souhlasu. Jde například o opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím, přenosné stavby, zařízení a konstrukce, jejichž doba umístění na pozemku nepřesáhne 30 dnů v roce, nebo také sjezdy z pozemních komunikací na sousední nemovitosti a další. Podmínkou však je, že tyto stavby nejsou kulturní památkou, popř. nejsou v památkové rezervaci, zóně nebo ochranném pásmu.

Zásadní novinkou je také ust. § 77 odst. 2, podle kterého se nevydává žádné územní rozhodnutí pro území, pro které je vydán regulační plán, a to v rozsahu, v jakém územní rozhodnutí nahrazuje.

Skutečnost, že stavba nevyžaduje vydání územního rozhodnutí či územního souhlasu, však ještě neznamená, že nevyžaduje ani ohlášení či stavební povolení.

K jakému zjednodušení došlo ve stavebním řízení?

Velkou změnou je možnost tzv. zkráceného stavebního řízení, kde je de facto stavební úřad zastoupen autorizovaným inspektorem na základě smlouvy mezi stavebníkem a tímto inspektorem. Ten ve zkráceném stavebním řízení vydává Certifikát o potvrzení projektové dokumentace. Stavbu pak stavebník stavebnímu úřadu může pouze oznámit s připojením této projektové dokumentace.

Které stavby je možno realizovat bez stavebního povolení či ohlášení?

Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které nevyžadují ani stavební povolení ani ohlášení, jsou taxativním způsobem vyjmenovány v ust. § 103 stavebního zákona.

Jde například o stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, které neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a plynů, dále zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, také některá technická infrastruktura a doprovodná technická zařízení pro rozvod vody, energií, tepla, zajištění služeb elektronických komunikací, pro odvádění odpadních a dešťových vod a větrání, dále např. bazény do 40 m2 zastavěné plochy či terénní úpravy a zařízení malého rozsahu anebo stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadující posouzení vlivů na životní prostředí, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

V jakých případech postačí pouze ohlášení stavby?

Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují jednoduché stavby uvedené v ust. § 104 odst. 2 stavebního zákona. Jde např. o stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím (klasický rodinný dům), stavby do 300 m2 zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, haly do 1000 m2 zastavěné plochy a výšky do 15 m pokud budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let, dále také stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m a další.

Skutečnost, že stavba vyžaduje pouze ohlášení, však neznamená, že nevyžaduje ani územní rozhodnutí či územní souhlas. Minimálně může vyžadovat územně plánovací informaci (např. rodinný dům).

Ostatní stavby, které nejsou uvedené v ust. § 103, ani v ust. § 104 stavebního zákona, vyžadují ze zásady stavební povolení.

K jakému zjednodušení došlo v povolování užívání staveb?

Nový stavební zákon opouští klasické kolaudační řízení a zavádí nové instituty, na základě kterých je možné dokončenou stavbu příp. část stavby užívat. V případě stavby, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, jako např. nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, pro shromažďování většího počtu osob, dopravní stavba a další, je nutný pro její užívání tzv. kolaudační souhlas stavebního úřadu.

Ostatní stavby, jejichž vlastnosti mohou budoucí uživatelé ovlivnit, tzn. stavebník je stavěl sám, je možné užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu o záměru započít s užíváním takové stavby, a to minimálně 30 dnů předem.

Kde je uvedeno, jaké náležitosti mají obsahovat jednotlivé žádosti, ohlášení a oznámení?

Náležitosti jednotlivých podání lze nalézt jak ve stavebním zákoně, tak v prováděcích vyhláškách č. 526/2006 Sb. a 503/2006 Sb., popř. 500/2006 Sb. Stavebníka však budou zajímat nejvíce příslušné předepsané formuláře, které jsou přílohami k těmto prováděcím vyhláškám a budou k dispozici jak na stavebních úřadech, tak na internetových stránkách www.mmr.cz (odkaz na územní plánování a stavební řád a dále odkaz na formuláře žádostí). Konkrétně jde o:

 • formulář žádosti o územně plánovací informaci (příloha č. 1 a 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb.),
 • formulář žádosti o vydání územního rozhodnutí (příloha č. 3, 4, 5, 6, 7 a 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb.),
 • formulář oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu (příloha č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb.),
 • formulář ohlášení (příloha č. 1 vyhlášky č. 526/2006 Sb., popř. ust. § 105 stavebního zákona),
 • formulář žádosti o stavební povolení (příloha č. 2 vyhlášky č. 526/2006 Sb.),
 • formulář oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem (příloha č. 3 vyhlášky č. 526/2006 Sb.),
 • formulář oznámení o užívání stavby (příloha č. 4 vyhlášky č. 526/2006 Sb.),
 • formulář žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (příloha č. 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb.),
 • formulář oznámení změny v užívání stavby (příloha č. 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb.),
 • formulář ohlášení odstranění stavby (příloha č. 7 vyhlášky č. 526/2006 Sb.)

V případě, že byla žádost či návrh podán ještě v roce 2006, budou takto zahájená a neukončená správní řízení dokončena ještě podle starého stavebního zákona, s výjimkou stavebního řízení týkajícího se stavby, u níž podle nového stavebního zákona postačí ohlášení. Na takovou stavbu se pak hledí jako na ohlášenou a za ohlášení se považuje podaná žádost.(r)

 

zpět na začátek stránky

Strana 11

Připomínky občanů k rozvoji služeb

Návrh 2. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava do roku 2010 obsahuje konkrétní opatření k zajištění, rozvoji a zkvalitnění sociálních služeb a dalších aktivit pro občany města. Druhý komunitní plán obsahuje sto dvacet konkrétních opatření určených seniorům, dětem a mládeži, lidem se zdravotním postižením i těm, kterým hrozí sociální vyloučení. Podklady zpracovali zástupci poskytovatelů, uživatelů i zadavatelů sociálních služeb.

K navrhovanému plánu se mohou vyjádřit také občané. Pro sběr připomínek a námětů byla na území města zřízena kontaktní místa, kde jsou k dispozici materiály i připomínkovací formuláře. Kromě odboru sociálních věcí a zdravotnictví a střediska informačních služeb magistrátu jsou to úřady městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Ostrava-Jih, Mariánské Hory a Hulváky, Poruba, Vítkovice, dále jsou k dispozici v Městské nemocnici Ostrava, Fakultní nemocnici s poliklinikou, Ostravském informačním servisu, Knihovně města Ostravy, Ostravské univerzitě a Vyšší odborné škole sociální. Pro občany se zrakovým postižením je kontaktním místem Dům služeb pro nevidomé a pro občany se sluchovým postižením sídlo České unie neslyšících.

Připomínky lze zasílat do 31. března 2007 e-mailem na adresu: info@kpostrava.cz, písemně na adresu: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, 30. dubna 3130/2d, 730 81 Ostrava.

Podrobnosti a podklady jsou ke stažení na webových stránkách www.kpostrava.cz. Bližší informace na tel. čísle: 599 444 725. (t)

Veletrh pracovních příležitostí

Veletrh pracovních příležitostí Symbióza 2007 se uskuteční 13.-14. března v nové aule Vysoké školy báňské - Technické univerzity (VŠB-TU). Letošního šestého ročníku se poprvé zúčastní všechny vysoké školy v Moravskoslezském kraji. Zájemci budou mít možnost vybrat si ze široké nabídky zaměstnavatelů. "Symbióza je největší personalistickou akcí v republice. Loni se zde představilo více než 90 firem. Mezi nimi například Procter&Gamble, Škoda Auto, Komerční banka, OSRAM, Philip Morris, TCHAS, Třinecké železárny, VOKD, Kraft Foods, Siemens, STRABAG, Mittal Steel a další. Akce přispívá k navázání kontaktů a rozvíjení vztahů mezi zaměstnavateli a zástupci univerzity i vytváření nových vědecko-výzkumných projektů. Jednání a diskuze pomáhají přizpůsobit výuku potřebám praxe," řekl proděkan Ekonomické fakulty VŠB-TU Roman Kozel. Také letos bude první den Symbiózy věnován setkání zástupců firem, vysokých škol a partnerů projektu. Druhý den se mohou studenti kontaktovat s desítkami prestižních zaměstnavatelů. Ti se budou prezentovat ve stáncích nebo v přednáškových aulách. Zároveň se uskuteční osobní pohovory. Zájemci budou moci vyplnit dotazníky a zařadit se tak do personálních databází firem nebo navázat spolupráci při tvorbě bakalářských a diplomových prací. (r)

Semináře pro maminky postižených

Ve středisku Výzva Centra pro rodinu a sociální péči ve Vítkovicích se v prosinci uskutečnil cyklus seminářů pro maminky pečující o děti se zdravotním postižením. Čtyři páteční dopoledne zde deset maminek hledalo novou sílu i hranice vlastních možností. Spokojené účastnice odcházely s pocitem, že náročnou péči o své dítě mohou sdílet se svými blízkými a zvládat s pomocí úlevových služeb.

Do dalšího cyklu s názvem Jak zvládat péči v rodině o dítě se zdravotním postižením, a přesto zůstat sama sebou, který začíná v polovině února, se může přihlásit patnáct zájemkyň. Bližší informace jsou k dispozici na telefonním čísle: 552 301 404. Seminář je jednou z aktivit projektu Integrace spolufinancovaného Evropskou unií. (r)

Revma liga Ostrava zahájila činnost

Lidé trpící revmatickými chorobami, jejich rodinní příslušníci a také přátelé mají možnost trávit čas mezi stejně postiženými. Činnost Revma ligy Ostrava klade důraz na rehabilitační cvičení. Pro zájemce jsou připraveny videokazety, které je při cvičení vedou. Nescházejí ani informace o rehabilitačních a kompenzačních pomůckách. Každý člen obdrží občasník - informační bulletin s články a radami lékařů, zdravotnického personálu i odborníků na sociální problematiku.

Bližší informace o členství v Revma lize ČR - pobočka Ostrava je možné získat na tel.: 603 276 228, e-mail: r.hrboticka@seznam.cz (r)

» Střípky

KŘEST V ARCHIVU.

Primátor Petr Kajnar pokřtil 26. ledna Ostravské kalendárium 2006. Publikace Archivu města Ostravy shrnuje politické, společenské, kulturní i sportovní události za uplynulý rok. "Při pročítání sborníku jsem si uvědomil, jak bohatým a všestranným životem naše město žije. K nejdůležitějším událostem loňského roku patří bezesporu příchod dalších investorů do zóny v Hrabové, kde vznikají nové pracovní příležitosti. Pro samotný rozvoj města je historickým rozhodnutím výběr developerské společnosti, která bude stavět na Karolině. Právě tento projekt patří k nejvýznamnějším v Evropě a přitahuje pozornost světových architektů," řekl P. Kajnar.

ZIMNÍ COLOURS.

Dvanáct kapel z celé Evropy a Spojených států amerických se představilo 27. a 28. ledna v Domě kultury města Ostravy na festivalu Zimní Colours of Ostrava. Na prvním ročníku zimní varianty festivalu vystoupil král balkánské dechovky Boban Marković s Orkestarem, americký rapper Afu-Ra, irské The Hogs i bosenská kapela Dubioza Kolektiv. Z českých interpretů zahráli Tomáš Kočko, pražská skupina Trabant, harmonikář Václav Koubek a další. Festival kromě koncertů na čtyřech scénách nabídl pět workshopů a šest filmových představení.

DŮM KOMUNITNÍ PÉČE.

Provoz Domu komunitní péče G-centrum Ostrava-Jih byl slavnostně zahájen 1. února. Nové prostory slouží mezigeneračnímu setkávání i společenským akcím. Senioři se zde mohou pobavit v klubu, Domovinka je určena těm, kteří už nedokáží vlastními silami zabezpečit své celodenní potřeby. Aktivní trávení volného času rodin s dětmi zajišťuje Klub matek a otců. V centru je kavárna, cukrárna, kadeřnictví, solárium i sály pro konání výstav nebo koncertů.

 

zpět na začátek stránky

Strana 12

Nový systém dávek pomoci v hmotné nouzi

Od ledna 2007 se nově poskytují dávky pomoci v hmotné nouzi podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Jednou ze základních podmínek pro nárok na dávky je hmotná nouze člověka. To je stav, kdy příjmy občana po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahují jeho částky na živobytí, a přitom si občan vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů příjem zvýšit vlastním přičiněním nemůže.

Jednou z výrazných změn je stanovení okruhu společně posuzovaných osob. Rozhodující je okruh osob, které společně fakticky užívají byt. Společně tak budou posuzováni nejen manželé nebo rodiče a jejich nezaopatřené děti, ale v některých případech i další osoby (zletilé zaopatřené děti, druh, družka, prarodič nebo jiné osoby). Nový je způsob zápočtu příjmu. Příjem ze zaměstnanecké činnosti se bude započítávat pouze v 70% výši, nemocenské dávky a podpora v nezaměstnanosti se budou započítávat v 80% výši, ostatní příjmy v plné výši. Změněno je rozhodné období pro posuzování příjmu. Vychází se z předchozích 3 měsíců před podáním žádosti.

Zákon stanoví, že za zvýšení příjmu vlastním přičiněním se považuje vlastní práce, řádné uplatnění zákonných nároků a pohledávek (např. výživné, pohledávky od zaměstnavatele apod.) a prodej nebo využití majetku (zákon upřesňuje, co je kdo a kdy nucen prodat, aby neztratil nárok na dávku). Zákon zavádí zcela nový pojem, a tím je částka na živobytí. Částka na živobytí se odvíjí od částek životního a existenčního minima. Životní minimum pro jednotlivce činí 3 126 Kč. Existenční minimum je stanoveno na 2 020 Kč.

Částku na živobytí lze navýšit například:
 • U občanů, u kterých se nezkoumá snaha zvýšit si příjem vlastní prací (např. občané starší 65 let nebo plně invalidní), o polovinu rozdílu mezi jejich životním a existenčním minimem.
 • U osob, které mají příjem ze zaměstnání a prokazatelně se snaží si svůj příjem zvýšit vlastní prací, také o polovinu rozdílu mezi jejich životním a existenčním minimem.
 • U uchazečů o zaměstnání (tj. osob vedených v evidenci úřadu práce) o 30 % částky rozdílu mezi životním a existenčním minimem a dále o dalších 20 % této částky, pokud se tato osoba prokazatelně snaží využít další možnosti zvýšení si příjmu vlastní prací.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi rozlišuje nové dávky - příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc.

Výše příspěvku na živobytí se stanoví jako rozdíl mezi částkou na živobytí a příjmem občana (příp. společně posuzovaných osob). Samotné posouzení nároku na tento příspěvek a výpočet jeho výše je však technicky poměrně náročnou záležitostí. Částku na živobytí osoby je možno dále zvýšit, pokud zdravotní stav občana vyžaduje podle doporučení příslušného odborného lékaře zvýšené náklady na dietní stravování podle vyhlášky č. 504/2006 Sb. (viz tabulka).

Druhou dávkou je doplatek na bydlení:

Bude poskytnut vlastníku nebo nájemci bytu, jestliže by po úhradě přiměřených nákladů na bydlení byl jeho příjem (příjem společně posuzovaných osob) nižší než částka na živobytí osoby (společně posuzovaných osob). Jednou z podmínek nároku na tuto dávku je také získání nároku na příspěvek na bydlení, poskytovaný podle zákona o státní sociální podpoře (zákon č. 117/1995 Sb.). Doplatek na bydlení však může být poskytnut ve zvláštních případech i osobě, která např. užívá jinou než nájemní formu bydlení (občanům v podnájmu či na ubytovně).

Třetí dávkou je mimořádná okamžitá pomoc, která bude poskytována v těchto situacích:
 • Pro nedostatek finančních prostředků hrozí osobě vážná újma na zdraví.
 • Osobu postihne vážná mimořádná událost a nemůže tuto situaci řešit sama pro nedostatečné sociální a majetkové poměry (např. živelná pohroma).
 • Pro nedostatek finančních prostředků si nemůže uhradit nezbytný jednorázový výdaj, např. při ztrátě osobních dokladů.
 • Pro nedostatek finančních prostředků si nemůže uhradit předmět dlouhodobé potřeby nebo odůvodněné náklady související se vzděláním nezaopatřených dětí.
 • Osobě hrozí sociální vyloučení, např. při návratu z výkonu trestu, z dětského domova nebo po ukončení léčby chorobných závislostí.

Rozhodování o přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi, jejich výši a provádění výplaty bude v rámci města Ostravy v působnosti jednotlivých úřadů městských obvodů příslušných podle místa trvalého bydliště občanů. V případě mimořádné okamžité pomoci u osob ohrožených sociálním vyloučením bude řízení v kompetenci Magistrátu města Ostravy (pracoviště ul. Husova 7). (r)

Možná navýšení u jednotlivých typů diet    Kč
a) u diety nízkobílkovinné 1 320
b) u diety při dialýze 960
c) u diety pankreatické 1 000
d) u diety nízkocholesterolové při hypercholesterolemii nebo hyperlipoproteinemii 1 000
e) u diety diabetické 1 080
f) u diety při onemocnění fenylketonurií 2 120
g) u diety při onemocnění celiakií 2 680
h) u diety při osteoporóze, pokud celotělová kostní densita poklesla o více než o 25 %, tj. T-skóre je horší než -2,5 1 040
i) u diety při laktózové intoleranci 1 020
j) u diety v těhotenství a při kojení do 1 roku věku dítěte 1 050

 

» portrét

Seniorem bude jednou každý

Třicet let na jednom pracovišti oslavila nedávno primářka MUDr. Anna Nerádová. Své pracovní jubileum si připomněla loni v říjnu zároveň s třicetinami Léčebny dlouhodobě nemocných v Radvancích, kde začínala v roce 1976 jako mladá devětadvacetiletá internistka. O deset let později - v roce 1986 - byla jako první v republice atestována z oboru geriatrie. Od roku 1995 je primářkou léčebny dlouhodobě nemocných. O sobě však povídá jen nerada, zato o své milované práci dokáže hovořit bez omezení.

"Geriatrie je velmi kreativní, multidisciplinární obor s velkou budoucností. Přesto je stále popelkou, zájem lékařů o ni není moc veliký. Každý ji asi dělat nemůže. Člověk, který se pro tuto práci rozhodne, musí mít v sobě něco víc než odborné znalosti. Ale snad se blýská na lepší časy. Vždyť je to o životě, každý se jednou narodí a jednou zestárne. Dnes už evidujeme přes dvě stovky atestovaných geriatrů. Znamená to, že mladí doktoři začínají chápat, že práce v tomto oboru je nutná. A jsem velmi ráda, že i v Ostravě se nyní připravují k atestaci dvě mladé lékařky," říká primářka.

Začátky léčeben nebyly podle ní vůbec jednoduché. Jejich koncepce se tvořila za chodu, jelikož samotný obor vznikl v roce 1983. Teprve tehdy byla stanovena určitá kritéria, podle nichž se tato zařízení mohla rozvíjet.

Radvanická léčebna, která jako první ve městě pečovala o staré a dlouhodobě nemocné, je nyní vybavena moderním zařízením. Poskytuje péči medikamentózní, léčebně rehabilitační a ošetřovatelskou pacientům, jejichž stav vyžaduje doléčení. "Snažíme se zlepšit kvalitu života klientů, naučit je soběstačnosti a umožnit návrat do domácího prostředí. K tomu slouží například prvky bazální stimulace, kterou jsme začali používat jako jedni z prvních v republice. U pacientů s poruchami vnímání, neklidných a dezorientovaných posilujeme sluchové, dotekové a zrakové vjemy. Pomáhají jim zkušení fyzioterapeuti a ergoterapeuti, ovšem naprosto nezbytná je spolupráce s rodinou," uvádí A. Nerádová.

Přiznává, že i když se blíží seniorskému věku - v lednu oslavila životní jubileum - povolání je pro ni stále hlavním koníčkem. (t)

» krátce

Dveře dokořán

Pobočka Knihovny města Ostravy Kutuzovova ve Vítkovicích připravila letos projekt Dveře dokořán - O vudar pale. Cílem je nabídnout různé možnosti využití volného času pro romské děti od předškolního věku až po celé rodiny. Jde o výtvarné i hudební dílny, setkání s různými osobnostmi, soutěže, besedy, společná čtení a další akce.

Umělci v muzeu

Umělci, kteří se v květnu zúčastní sympozia Smalt Art Vítkovice 2007, představí svou tvorbu od 24. února v Ostravském muzeu. Nejrozsáhlejší ostravské výstavy s názvem Inspirace, barvy a linie se zúčastní čtrnáct významných umělců současného moderního umění, mezi nimi B. Jirků, J. Šuhájek, E. Ovčáček, J. Mžyk, M. Chabera a další. Akce se koná pod záštitou primátora městaPetra Kajnara.

 

zpět na začátek stránky

Strana 13

Masarykovo náměstí - po stopách historie města

» archiv

Číselná osa připomínající významná data z historie města bude v podobě třiceti desek osazených v dlažbě Masarykova náměstí velmi stručně informovat návštěvníky centra o událostech, které měly vliv na utváření moravskoslezské metropole. Až se tedy kdokoli bude procházet po nově opraveném náměstí, jehož rekonstrukce bude ukončena letos na jaře, určitě se u mosazných milníků zastaví a začne číst...

Vrchol Landek, dnes národní přírodní památka, představoval, i při své nepříliš velké nadmořské výšce (pouze 280 m) a díky své poloze nad soutokem řek Odry a Ostravice, významný strategický bod v okolní krajině. V období mladšího paleolitu právě sem situovali své tábořiště lovci mamutů. Podle výsledků archeologických průzkumů začali asi jako první na světě používat k udržování svých ohnišť černý lesklý kámen - uhlí.

Kámen, který hořel, zde vycházel a dosud vychází v několika slojích až na povrch země. Díky nálezu zbytků ohořelého uhlí v popelu pravěkého ohniště se Landek zařadil ke světově významným lokalitám v oblasti hornictví a archeologie. Působení pravěkých lovců dokládá vedle objevení reliktů kamenných nástrojů i objev nejcennější - Petřkovická venuše. Toto drobné torzo postavy mladé ženy (soška z krevele je vysoká pouhých 46 mm) nalezené pod mamutí stoličkou je mimořádné ze dvou důvodů. Pojetí sošky jako torza bylo zjevně autorovým záměrem a na rozdíl od jiných podobných venuší (symbolu ženy - roditelky) ji zobrazil jako mladou štíhlou ženu. Dnes je vůbec nejštíhlejší venuše uložena v trezoru v Dolních Věstonicích na pracovišti Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně. Naposledy byl originál vystaven v Hornickém muzeu OKD v květnu 2003 u příležitosti 50. výročí jejího nalezení.

Označení Ostrawa pro dnešní Slezskou Ostravu bylo poprvé písemně zmíněno v souvislosti s povolením vybírání desátku benediktýnským klášterem v Týnci u Krakova. Je to zároveň i nejstarší písemná zmínka o první z 34 obcí, které dnes tvoří Ostravu. V papežské listině jsou kromě dnešní Slezské Ostravy vyjmenovány i další slezské vsi, např. z těsného sousedství našeho města jsou to Vrbice a Záblatí. Samotná lokalita byla v té době v držení opolských knížat a tvořila součást polského státu. Týnecký klášter zde vlastnil pouze krčmu.

Jméno Ostrava je odvozeno z názvu řeky tehdy označované Ostrá, dnešní Ostravice. Její pojmenování odráželo charakter řeky s ostrou - rychle tekoucí vodou.

Za první písemnou zmínkou o dnešní Moravské Ostravě v roce 1267 stojí důsledná příprava olomouckého biskupa Bruna na výpravu do Prus. Na ní měl doprovázet českého krále Přemysla Otakara II. Před nebezpečnou cestou se rozhodl vyčíslit veškerý svůj rozsáhlý majetek v latinsky psané závěti. Důvod k bilanci tohoto druhu uvedl slovy: "Poněvadž nejbezpečnějším zachycením skutků je písmo a řeč, která se sestavuje, aby je zaznamenala, je živá a účinná, my uvádějíc ve skutek své předsevzetí vypravit se do Prus ...zasedli jsme dříve... a dali jsme sepsat jako závěť vše, co jsme zařídili v našem kostele jako o jeho statcích, tak i jiných věcech..." Dokument je datován 29. listopadu 1267 a přeneseně je označován za rodný list města.

Co se v oblasti dnešního náměstí dělo před touto dobou, se můžeme pouze dohadovat. Archeologické výzkumy prováděné v souvislosti s plánovanou úpravou náměstí posunou naše vědění o kousek dál, ale prozatím si musíme počkat na jejich zpracování a vyhodnocení. Každopádně usilovné osídlování za biskupa Bruna mělo za následek proměnu osady v město, jak dokládá záznam v letopise Zlá léta po smrti Přemysla Otakara II. z roku 1279. (M&J)

před 25 000 lety

První prokazatelné využití uhlí lovci mamutů na Landeku

1229

V listině papeže Řehoře IX. poprvé doložen název Ostrawa pro ves na pravém břehu Ostravice, dnešní Slezskou Ostravu

1267

V závěti olomouckého biskupa Bruna poprvé doložen název Ostrava pro osadu na levém břehu Ostravice, dnešní Moravskou Ostravu

Foto:
Závěť olomouckého biskupa Bruna (uloženo v Zemském archivu v Opavě, pracoviště v Olomouci)
Provádění výzkumu na Landeku v 50. letech 20. století. Ve výřezu je slavná Petřkovická venuše.

 

zpět na začátek stránky

Strana 14

Větší opatrnost řidičů je dobrá prevence krádeží z vozidel

Vloupání do vozidla a jeho vykradení je trestná činnost, se kterou se loni v Ostravě setkal přibližně každý stodesátý obyvatel. Po tříletém, poměrně výrazném poklesu počtu těchto trestných činů došlo v roce 2006 k nárůstu o více než 60 %. Podle vedoucího skupiny podpory kvality Městského ředitelství Policie ČR Ostrava Aleše Viktorina je přesto situace příznivější než před třemi lety. "Vyšší počet vloupání do vozidel jsme zaznamenali koncem roku, což se promítlo do statistik," řekl A. Viktorin.

Všechny případy řeší specializovaný policejní tým. Z poznatků jeho pracovníků například vyplývá, že čas a místo vloupání do vozidel se za posledních několik let radikálně změnil. "Dříve byla auta častěji vykrádána v nočních hodinách. Dnes je většina těchto skutků páchána za denního světla. Zloději se také oproti minulým letům přesunuli z rozlehlých parkovišť nákupních center, která jsou dobře střežena bezpečnostními agenturami, do ulic města," uvedl A. Viktorin. Co zůstává stejné, je způsob, jakým pachatelé do aut vnikají a co si z nich nejčastěji odnášejí. "Do aut se zloději dostávají hlavně rozbitím okna nebo násilným otevřením zámku dveří. Zajímavé je, že ve více než 300 případech neměli pachatelé s vykradením žádnou práci - řidič prostě vozidlo nechal odemčené," sdělil A. Viktorin. Kořistí se nejčastěji stala autorádia (1 530 kusů), ovládací panely k autorádiím (98 kusů), rezervní kola (62 kusů) a notebooky (56 kusů). Ve 161 případech nezmizelo z auta nic. A to buď proto, že na pohled lákavá igelitová taška neskrývala kýžený obsah, nebo byl zloděj při činu vyrušen.

"Objasněnost této trestné činnosti je obecně poměrně nízká - v loňském roce dosáhla zhruba 14 %," sdělil A. Viktorin. Majitelům motorových vozidel doporučil především dbát na to, aby auta k vykradení vysloveně nelákala: "Řidiči by neměli nikdy ve vozidlech nechávat jakékoli, i když bezcenné, věci. Pokud ukládají něco do zavazadlového prostoru, měli by si uvědomit, že mohou být sledováni možným pachatelem krádeže. Autorádia je lépe vždy při opuštění auta vyjmout nebo s sebou vzít jejich čelní panel. Vykradení auta může zabránit alarm kombinovaný s pagerem. Vhodné je také poznačit si výrobní číslo a typ autorádia a nechat si v servisu označit pneumatiky neviditelným fixem. A hlavně, vzdalujete-li se od vozidla, byť na krátkou chvíli, vždy je zamkněte," vzkázal řidičům A. Viktorin.(k)

Strážníci kontrolují podávání alkoholu nezletilým

Jeden z posledních případů Městské policie Ostrava (MPO) ukázal, že požívání alkoholických nápojů je mezi dětmi a mladistvými stále aktuální, ačkoli podle zákona číslo 200/1990 Sb. je neoprávněný prodej či podávání alkoholu, tabákových výrobků a jiných návykových látek osobám mladším osmnácti let přestupek. "Strážníci se s opilými dětmi setkávají poměrně často. Například dvě dívky a dva chlapce ve věku od 14 do 17 let, kteří popíjeli na dvoře za domem vodku z lahve, podrobili dechové zkoušce 5. února v Hrabůvce. Naměřili jim hodnoty 0,13-1,92 promile. Mladiství odmítli sdělit, kde alkohol získali," řekla tisková mluvčí MPO Vladimíra Kejdová.

V roce 2006 řešili strážníci více než 16 tisíc přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Z toho většinu tvořil neoprávněný prodej tabákových výrobků, menší část pak podávání omamných látek a alkoholu (124 případů). Strážníci je ve 107 případech řešili udělením blokové pokuty, jednou domluvou a 16 činů předali správním orgánům.

"Náplní práce městské policie je především prevence. S Českou obchodní inspekcí, sociálními odbory úřadů městských obvodů a policií jsme v loňském roce uskutečnili 912 kontrol prodeje a podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let. Odhalili a vyřešili jsme 57 přestupků," uvedl ředitel MPO Jan Hulva a dodal: "Samozřejmě, že v této činnosti budeme i nadále pokračovat. Pro tyto účely jsme zakoupili digitální alkotest, který využíváme také při podezření na řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu".(k)

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice S 596 967 288, www.mpostrava.cz

 

NANUK

tříletý aljašský malamut byl nalezen loni v říjnu v Havířově. Nanuk je velký sportovní pes, který miluje společnost a pohyb na čerstvém vzduchu. Není vhodný k malým dětem a v každém případě by měl žít na zahradě u domu, ne v bytě.

DAN

menší sedmiletý německý ovčák se do útulku dostal z Muglinova, kde běhal mezi projíždějícími auty. Dan je spolehlivý hlídač, který se dobře uplatní při ostraze rodinného domku nebo při práci s psovodem. Není vhodný k malým dětem.

BETYNA

klidnou a poslušnou dalmatinku našli lidé pobíhat v Mariánských Horách. Čtyřletá Betyna hledá početnou rodinu, se kterou bude moci skotačit a chodit na dlouhé procházky. Ráda bude na zahradě, na noc uvítá pelíšek v domě svých pěstounů.

DENY

temperamentní dvouletý dalmatin je v útulku už tři měsíce. Čeká na aktivní rodinu s většími dětmi. Rád ji bude doprovázet na dlouhých turistických výšlapech po horách nebo cyklistických výletech. Deny může být v bytě, je čistotný a poslušný.

 

zpět na začátek stránky

Strana 15

Na Máji zazní oratorium Carmina

Letošní 32. ročník mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj se bude konat od 21. května do 8. června. Milovníci klasické hudby se mohou těšit na několik vynikajících orchestrů, jako jsou Česká filharmonie, Národní symfonický orchestr polského rozhlasu v Katovicích, Filharmonie Brno, Komorní filharmonie Pardubice, Filharmonie B. Martinů Zlín i Pražští symfonikové - orchestr FOK. Za dirigentským pultem se vystřídají Serge Baude, Petr Altrichter, Gabriel Chmura, Zdeněk Mácal nebo Leoš Svárovský. K největším hvězdám bude patřit houslista Gidon Kremer. Na jazzové neděli v Hornickém muzeu vystoupí Boris Urbánek. Na Slezskoostravském hradě zazní pod taktovkou Tomáše Netopila v podání Janáčkovy filharmonie Orffovo oratorium Carmina Burana.

"Festival obohatí vystoupení světové hvězdy stylu fado Marizy z Portugalska. Zájem o koncerty je značný. Zaznamenali jsme objednávky z Německa, Polska a vstupenky si zakoupily také cestovní kanceláře, které zahrnuly návštěvu Janáčkova máje 2007 do své nabídky," řekl ředitel festivalu Jaromír Javůrek na tiskové konferenci. (t)

Nová hudba na Ostravských dnech

Institut a Festival nové hudby Ostravské dny 2007 se bude konat od 13. srpna do 2. září. Bienále je mezinárodním pracovním prostředím pro skladatele a interprety. Po dobu tří týdnů bude 35 mladých hudebníků z Evropy, Severní a Jižní Ameriky, Asie a Austrálie pracovat se špičkovými osobnostmi z oblasti nové hudby. Stálými orchestry jsou Janáčkova filharmonie Ostrava a Ostravská banda, účastníci dále mohou pracovat s Melos Ethos Ensemble z Bratislavy, Flux Quartetem z New Yorku a řadou dalších. Festival Ostravské dny 2007 konaný od 26. srpna do 1. září uvede stěžejní díla posledních 40 let a kompozice mladé a střední generace. Na 15 koncertech zazní skladby Pierra Bouleze, Earla Browna, Johna Cage, Mortona Feldmana, Petra Kotíka a dalších.

Novinkou Ostravských dnů jsou panelové diskuze na téma Současný stav hudebních vydavatelství, Konec modernismu (?) a Nová hudba v Praze 1960-65.(t)

Festival profesionálních divadel

Činohra Národního divadla moravskoslezského společně s Komorní scénou Aréna, Divadlem Petra Bezruče a Divadlem loutek Ostrava pořádá od 25. února do 1. března festival OST-RA-VAR 2007. Ostravská profesionální divadla na jedenáctém ročníku představí třináct inscenací. Posláním akce je v několika dnech nabídnout divadelním kritikům a dalším odborníkům průřez tvorbou za poslední rok. Každý rok doprovázejí představení semináře, na nichž se uvedené hry hodnotí, vyslovit se k nim mohou také jejich tvůrci.(t)

Laťka zahájila atletickou sezonu

Nejlepší světoví výškaři se v týdnu od 20. do 25. ledna utkali v rámci Moravské Daylong Tour 2007. Součástí třetího ročníku mezinárodní soutěže byla Ostravská laťka, kterou druhý den mítinku uspořádal atletický klub SSK Vítkovice ve spolupráci s městským úřadem Moravská Ostrava a Přívoz. Zaplněná ČAS Aréna vytvořila sportovcům skvělou atmosféru, nechybělo napětí ani bouřlivý potlesk. "Pro diváky i atlety je zajímavé, že jednotlivé skoky doprovází hlasitá hudba. Pomáhá vždy patřičně rozpumpovat celou halu," řekl ředitel ostravského závodu Oldřich Zvolánek. Celkovými vítězi Moravské Daylong Tour se stali Marina Aitová a Tomáš Janků. Tomu se v Ostravě podařilo skočit 232 cm, domácí favoritka Romana Dubnová překonala 192 cm, čímž pokořila všechny soupeřky.(k)

 

Z Deniku Ostravaka na sceně včil tu je

Divadelní ztvárnění textů ostravského autora, který se veřejnosti představuje jako Ostravak Ostravski, se objeví poprvé v České republice i na světě na scéně divadla loutek. Postřehy neznámého autora z každodenní reality života obyčejného Ostravaka vytvořily mezi čtenáři internetu a později i jeho knih kult Ostravaka. "I nyní však půjde jen o divadelní fikci. Ostravak Ostravski stále pečlivě tají svou identitu, a proto i na divadelní scéně musí být toto tajemství zachováno," říká dramaturgyně divadla loutek Hermína Motýlová.

Režisérem inscenace Z Deniku Ostravaka je Radovan Lipus. "Ostravě upsal svou duši i srdce. Jeho vzrušené osobité inscenační vidění s příklonem k romantice a poetickému vnímání světa, stejně jako talent objevovat v klasických textech zasunutou dřeň člověčenství, řadí jeho režijní práce ke špičce současného českého divadla. Proto jsme ho přizvali," poznamenává H. Motýlová.

Sám režisér se na práci s herci i předměty velmi těšil. "Jsem zvědav, zda Ostravakův duch zakletý do slov a vět Deniku vezme za kliku a vstoupí do naší práce. Rád bych zkusil smát se společně. Nermoutit zbytečně už tak dost zkrušené svištivé dny. První a poslední je každý z nás. Pokus o společný i jedinečný hlas tohoto přerývaného města. Alespoň kousek popojít a nestát. Čeká nás džungle, step, poušť i pampa. Nezkusit to, byl bych cyp jak lampa!," uvádí R. Lipus, který stál u zrodu nápadu inscenovat tyto proslulé zábavné historky s Markem Pivovarem, který je spoluautorem divadelní podoby.

První premiéra se uskuteční v divadle loutek 23. února. Další představení budou 25. a 26. února vždy v 18 hodin. (t)

Foto:
Herci divadla loutek na zkoušce nové inscenace.

» krátce

Chorvatští fotbalisté v Ostravě

Areál Městského stadionu ve Vítkovicích využili koncem ledna fotbalisté chorvatského klubu N.K. Uranija Baška Voda. Celý týden se tam muži 4. celostátní chorvatské fotbalové ligy a junioři hrající županskou ligu připravovali na druhou část fotbalové soutěže. "Oba týmy využily hřiště s umělou trávou, tělocvičnu a posilovnu. Do Ostravy se vrátili po třech letech," řekl organizátor kempu fotbalistů Libor Šugárek. Sportovci si podle něj velmi chválili profesionální přístup zaměstnanců stadionu. Skvělé zážitky si odvezli také z hokejového utkání v ČEZ ARÉNĚ, které navštívili ve svém volnu.

Úspěšní tanečníci

Třináct titulů mistrů České republiky, tři tituly mistrů Evropy a čtyři tituly mistrů světa vybojovali v uplynulém roce tanečníci klubu Akcent Ostrava. Oddíl tanečního sportu Sokola Vítkovice v show dance, disco dance a latinskoamerických tancích využívá čtyři taneční sály v budově Středního odborného učiliště strojírenského v Hrabůvce. Sdružuje přibližně 450 členů, nejvíce se věnuje práci s dětmi ve věku od 6 do 18 let. V březnu zahájí další soutěžní sezonu. Bližší informace jsou k dispozici na: www.akcent-ostrava.cz

Ukázková hodina tai chi

Ukázky populárního zdravotního cvičení pořádá v únoru Sdružení Taoistického Tai Chi. V Základní škole v ulici Zelená se s touto pohybovou aktivitou založenou na bojovém umění mohou zájemci seznámit 21. února od 18 hodin. Cvičení se začátečníky v tai chi bude zahájeno 26. února v 18 hodin v Kulturním centru Poruba (ul. Ludvíka Podéště) a 28. února v Základní škole v ulici Zelená od 17 hodin. Podrobnosti zájemci najdou na: www.taoist.cz

 

zpět na začátek stránky

Strana 16

 

Světoví tenisté vyprodali ČEZ ARÉNU

» fototéma

Foto:

Skvělý tenis a bouřlivá atmosféra provázely od 9. do 11. února úvodní kolo světové skupiny Davisova poháru, které se konalo v ČEZ ARÉNĚ. Na antuce se představili přední hráči České republiky a Spojených států amerických. Slavnostního losování se ujal primátor Ostravy Petr Kajnar.

Divácky atraktivní souboj předvedl čtvrtý muž světových tenisových tabulek Andy Roddick proti domácímu hráči Tomáši Berdychovi (oba na snímku vlevo). Rodák z Valašského Meziříčí náporu Američana nakonec podlehl, ve dvouhře však porazil Jamese Blaka. Českému týmu fandilo každý den více než sedm tisíc diváků a na autogramy světových tenistů se stály dlouhé fronty.