Prosinec 2015

Prosincové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.

Uvnitř listu

  2 Odborníci o životním prostředí

  3 Nádražní znovu průjezdná

  3 Představujeme nové radní

  5 Změny v tarifech MHD

  7 Téma: rozšíření VTP

  8 Rajko Doleček seniorem roku

11 V muzeu vystavují ikony

16 Ostrava předvánoční


Strana 1

Zastupitelstvo města Ostravy schválilo na návrh primátora obměnu části městské rady

Změny ve vedení města Ostravy


Jedenácté zasedání Zastupitelstva města Ostravy ve volebním období 2014–2018 přineslo změny ve vedení města. Zastupitelé na návrh primátora Tomáše Macury (hnutí ANO 2011) odvolali členy Rady města Ostravy za Českou stranu sociálně demokratickou (ČSSD) prvního náměstka primátora Lumíra Palyzu, náměstky primátora Kamila Bednáře, Iva Hařovského a neuvolněného radního Václava Štolbu.

Z 54 přítomných zastupitelů, jeden byl omluven, hlasovalo pro odvolání 32, proti bylo 12, zdrželo se 10 zastupitelů. Zastupitelstvo na uvolněná místa v radě zvolilo Michala Mariánka, Břetislava Rigera, Lukáše Semeráka a Ivetu Vozňákovou (všichni hnutí Ostravak). Pro bylo 31, resp. 32 hlasů, zdrželo se 20, proti nebyl nikdo. Doplnili stávající členy rady města Tomáše Macuru, Radima Babince, Kateřinu Šebestovou, Libora Folwarczneho, Davida Pflegera (všichni hnutí ANO 2011), Zbyňka Pražáka a Ilju Racka (KDU-ČSL).

Zastupitelstvo svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů v této samostatné působnosti.

Tomáš Macura, primátor: na úseku zahraničních styků a publicity činnosti města, vnější a vnitřní kon­trolní činnosti, krizového řízení, veřejného pořádku, požární ochrany, legislativně-právních činností, strategického rozvoje, sportu, školství, vzdělávání.

Michal Mariánek, náměstek primátora: na úseku sociálních věcí, zdravotnictví, prevence kriminality.

Zbyněk Pražák, náměstek primátora: na úseku kultury, volného času.

Radim Babinec, náměstek primátora: na úseku majetku, bytovém, dotací, veřejných zakázek (pro všechny resorty), sdružených nákupů.

Břetislav Riger, náměstek primátora: na úseku útvaru hlavního architekta, investic, stavebního řádu.

Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora: na úseku životního prostředí, vodního hospodářství a zemědělství, komunálním, živnostenském úřadu, IT služeb a outsourcingu.

Iveta Vozňáková, náměstkyně primátora: na úseku financí a rozpočtu.

Lukáš Semerák, člen rady města: na úseku dopravy, dopravně-správních činností.

V případě nepřítomnosti bude primátora zastupovat náměstek primátora Michal Mariánek, další pořadí zastupování: Zbyněk Pražák, Radim Babinec, Břetislav Riger, Kateřina Šebestová, Iveta Vozňáková.(vi)

Slavný den katedrály Božského Spasitele


Po více než roční rekonstrukci se 22. listopadu otevřely brány katedrály Božského Spasitele v Moravské Ostravě, po velehradské bazilice druhého největšího chrámu na Moravě a ve Slezsku. Slavnostní bohoslužby, kterou sloužil ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz, se zúčastnili olomou­cký arcibiskup Jan Graubner, biskupové z Polska, Slovenska, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání a farářka Českobratrské církve evangelické.

„Chrám otevřený v roce 1889 je jedním z nejdůležitějších symbolů našeho města. Za téměř 130 let byl pouze jednou opravován – a to v roce 1973. Máme příležitost znovu si prohlédnout svatostánek v jeho celé kráse. Otevření katedrály – ať už jsme věřící, či ti, kteří cestu k víře z jakéhokoliv důvodu nenašli – by pro nás mělo být impulzem k hledání dobra v nás, abychom dokázali překonat překážky, které před nás tato nelehká doba staví,“ uvedl v závěru bohoslužby primátor Tomáš Macura. Spolu s ním město při slavnostním otevření reprezentoval náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Renovace trojlodní novorenesanční baziliky, jejíž stavba začala v roce 1883 podle plánů vídeňského architekta Gustava Meretty, stála včetně vnitřního vybavení 68 milionů korun. Financována byla z prostředků Evropské unie, římskokatolické církve, farnosti a výtěžku veřejných sbírek. Město přispělo částkou 1,5 milionu korun. Katedrálu si mohou zájemci prohlédnout mimo termíny pravidelných bohoslužeb od úterý do soboty od 8.15 do 12.15 a od 13.15 do 17.15 hodin. (bk)


Strana 2

Konference o životním prostředí v Ostravě s účastí ministra Richarda Brabce

Město přispěje na stovky nových kotlů


Město Ostrava pořádalo 5. listopadu v pořadí 9. konferenci o životním prostředí, letos s podtitulem Ostravské ovzduší a lokální topeniště. V rekonstruované budově planetária zasedli mj. ministr životního prostředí Richard Brabec, primátor Tomáš Macura, náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová, která konferenci organizovala, zástupci krajské samosprávy, odborníci na životní prostředí a ovzduší.

Tomáš Macura ve svém příspěvku zdůraznil, že ochrana životního prostředí patří k prioritám města. „Ostrava se zapojila do programu tzv. kotlíkových dotací, kdy ke stávající dotaci pokryjeme ze svého rozpočtu zbývající náklady do sta procent pořizovací ceny kotlů obyvatelům města,“ konstatoval primátor. „V rámci ekologické obměny vozového parku městské hromadné dopravy jezdí ve městě více než stovka nových autobusů na stlačený zemní plyn. Do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší město letos přispělo částkou 15 milionů korun, což je dvakrát více než dosud.“

Ministr životního prostředí Richard Brabec představil nový Operační program Životní prostředí pro léta 2014–2020 ve vztahu k možnostem financování výměny kotlů. O přístupu města k tomuto projektu a podpoře města při výměně domovních zdrojů vytápění za ekologické modely hovořila náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. „Občané si mohou kotle pořídit téměř bez investic. V každém roce jsme připraveni přispět na výměnu nejméně pěti set kotlů. V rozpočtu města máme na následující tři roky alokováno třikrát 10 milionů korun. A peníze z rozpočtu budeme obyvatelům Ostravy na výměnu kotlů dávat tak dlouho, dokud o ně budou mít zájem a bude co ekologizovat,“ dodala Šebestová.

Program konference obohatila vystoupení představitelky partnerského města Katovice Barbary Lampartové (přítomné seznámila s možnostmi kon­trol lokálních topenišť v Katovicích a Polsku obecně), Pavla Machálka z Českého hydrometeorologického ústavu, Lucie Hellebrandové ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě a dalších odborníků. Závěr jednání patřil diskusi.(ph)

Audity v plném proudu


První výsledky forenzních auditů, o kterých v srpnu rozhodla rada města u deseti vybraných městských společností, předloží Ernst & Young Audit, s. r. o. (EY) na konci prosince. Týkat se budou kontroly hospodaření Městské nemocnice Ostrava. Nejlepší přehled o možném chybném hospodaření či případné korupci mají tradičně lidé blízcí dané společnosti – zaměstnanci, obchodní partneři nebo třeba neziskové organizace, na které se lidé obracejí. Společnost EY zřídila e-mail a telefonickou linku, na kterých může každý své podezření anonymně nahlásit. Dosud přišlo osm podnětů. Kontaktovat forenzní auditory ohledně ostravských městských firem je možné na e-mailové adrese forenzni.audit@cz.ey.com nebo na telefonu 731 62 72 92.

Forenzní audit se dále týká městských společností Dopravní podnik Ostrava, Ostravské komunikace, Ekova Electric, Vítkovice Aréna, Dům kultury Akord, Dům kultury města Ostravy, Sareza, OVA!!!CLOUD a Ovanet. (av)

Ze zasedání Zastupitelstva města Ostravy

Přes změny ve vedení města (podrobnosti na stranách 1 a 3) proběhlo 11. zasedání Zastupitelstva města Ostravy konané 25. listopadu v souladu se zavedenou praxí. Zastupitelé projednali všech 69 připravených programových bodů a přijali rozhodnutí důležitá pro další chod města. Na příští zasedání odložili pouze přijetí návrhové a prezentační části Integrovaného plánu mobility Ostrava s tím, že vzhledem k závažnosti této problematiky se nejdřív zúčastní široké prezentace plánu a vyžádají si vyčerpávající informace.

Příští 12. zasedání zastupitelstva proběhne ve středu 16. prosince od 9 hod. v Nové radnici. Jednání je veřejné. (bk)

O výměně kotlů


V radnici se 10. prosince konal seminář pro žadatele o dotaci na kotle. Občané Ostravy mají nyní možnost dosáhnout výměny starého kotle na pevná paliva za ekologický zdroj tepla prakticky s nulovými náklady – město k příspěvku státu a dotaci kraje obyvatelům či majitelům nemovitosti na území Ostravy vyčlení na výměnu kotle 10 procent ze svého rozpočtu. Finanční podpora se týká výměny stávajícího zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za automatický kotel na pevná paliva, kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), kotel na biomasu, plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo. Jedná se o příležitost, která se již v budoucnu nebude opakovat. Výzva byla vyhlášena v prosinci 2015, příjem žádostí na krajském úřadě bude zahájen 1. února s předpokládaným ukončením 30. dubna 2016. Bude možné, po předložení požadované dokumentace a splnění podmínek, zpětně uplatnit podporu na kotle vyměněné od 15. července 2015.(ph)

Aktuálně

Prodloužená Bílovecká – ve Svinově si oddechli


Kilometr a půl dlouhá silnice k dálnici „Prodloužená Bílovecká“ je hotova. Stavba ulehčí řidičům i obyvatelům Svinova. Vede od kruhového objezdu u svinovského nádraží, podél železniční trati, přes Rudnou na přivaděč z Polanecké ulice k dálnici. Stavěla se od října 2013. Komunikace se třemi mosty, novými chodníky, protihlukovými stěnami a osvětlením stála zhruba sto milionů korun. Dotace z EU pokryje 85 % nákladů, 21 mil. Kč investoval kraj, 1,5 mil. korun město. (pš) 

Hlasování rady na webu


Rada města Ostravy rozhodla 8. prosince o zveřejňování výsledků hlasování o přijatých usneseních na webových stránkách města s účinností od 1. 1. 2016. Zveřejněny budou počty hlasů pro návrh, proti návrhu a zdržel se. V případě nejednotného hlasování bude uvedeno jmenovitě hlasování každého člena rady. „S tímto návrhem přišla již letos v květnu nově zřízená Komise pro otevřenou radnici vedená Janem Kovácsem, zastupitelem za hnutí ANO 2011. Návrh ale tehdy radou města nebyl přijat, když pro jeho schválení hlasovali pouze radní z ANO. Jsem rád, že se opakovaný návrh na jmenovité zveřejňování hlasování jednotlivých radních u projednaných bodů programu podařilo schválit, a to všemi hlasy členů rady,“ komentoval rozhodnutí primátor Tomáš Macura. (av)

Solidarita s Pařížany


Teroristické útoky v Paříži z 13. na 14. listopadu vyvolaly vlnu soucitu a rozhořčení také v Ostravě. Lidé zapalovali na Masarykově náměstí a dalších veřejných místech svíčky, v neděli se nad městem rozezněly kostelní zvony, radnice svítila v barvách francouzské trikolory. Kondolenční dopis velvyslanci Francie Jean-Pierre Asvazadourianovi zaslal primátor Tomáš Macura.  (bk)

Nová okna pro radnici


Budovu Nové radnice na Prokešově náměstí čeká od příštího roku rekonstrukce. Odsouhlasili ji radní, bude rozdělena do čtyř etap na období 2016 až 2020. Má stát téměř 105 mil. Kč bez DPH, počítá se s evropskou dotací. Vzhledem k tomu, že objekt patří mezi kulturní památky, musí stavbaři respektovat historické prvky. Výměna čeká na 1184 dřevěných oken, jejichž materiál zůstane zachován. Opravy se nedotknou vyhlídkové věže. Pro magistrát města bude důležitá energetická provozní úspora. (vi)


Strana 3

Skončila první etapa rekonstrukce Nádražní ulice, na jaře čeká další


První etapa rekonstrukce jedné z nejdůležitějších ostravských dopravních tepen skončila. Automobilová doprava se na Nádražní ulici vrátila o půlnoci z 30. 11. na 1. 12. O 24 hodin později začala cestujícím sloužit nově vybudovaná zastávka Stodolní.

Projekt „Zklidnění ulice Nádražní, I. a II. etapa“, jehož součástí byla rekonstrukce tramvajové trati, komunikace a chodníků a především rekonstrukce havarijního stavu kanalizace a vodovodu pod vozovkou a kolejemi, proběhla i přes komplikovaný průběh výstavby v souladu s dohodnutým časovým harmonogramem.

S ohledem na čerpání dotací z Regionálního operačního programu byl závazný termín pro dokončení první etapy v úseku od křižovatky s ulicí 30. dubna po ulici Stodolní splněn. Plný provoz v celém úseku Nádražní bude trvat do zahájení druhé etapy rekonstrukce, která by se měla v závislosti na klimatických podmínkách rozběhnout na přelomu března a dubna 2016.

Cílem projektu je modernizace inženýrských sítí, zkvalitnění povrchu vozovky a chodníků, které byly v důsledku oprav inženýrských sítí v minulosti mnohokrát lokálně otevřeny a znovuobnoveny. Na rekonstruovaných úsecích dojde k výraznému zklidnění automobilové i tramvajové dopravy. Trať je postavena moderní technologií s uložením kolejí do antivibračního podloží s rohožemi, kolejnice jsou obloženy pryžovými podložkami a bokovnicemi. Neopomenutelným přínosem je celkové zvýšení bezpečnosti cestujících MHD, kteří jsou na vyvýšených zastávkových mysech chráněni před automobily. Řidiči vozidel musejí čekat, než tramvaj odbaví cestující a teprve pak mohou po volné koleji pokračovat v jízdě.

Projektovou dokumentaci zpracovala projekční kancelář pro dopravní stavby Projekt 2010, s. r. o. Realizaci rekonstrukce zajišťuje „Společnost Nádražní“ sdružující stavební firmy STRABAG a. s. a STASPO, spol. s. r. o. Předpokládané realizační náklady projektu první i druhé etapy byly odhadovány na 308 mil. Kč bez DPH.  V důsledku soutěže došlo ke snížení předpokládané ceny o 56 % na vítěznou nabídkovou cenu v hodnotě 136,3 mil. Kč bez DPH.

Projekt „Zklidnění ulice Nádražní, I. etapa“ je spolufinancován z ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013, prioritní osa 1. regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 1.3. Rozvoj dopravní obslužnosti. Míra dotace činí 85 % ze způsobilých výdajů pro první etapu realizace. (osr)

Na spolupráci při řízení města se dohodla hnutí ANO 2011 a Ostravak se stranami KDU-ČSL a ODS

Nová čtyřkoalice chce nastartovat změny   


Představitelé nové čtyřkoalice v čele města Ostravy složené z hnutí ANO 2011, hnutí Ostravak, KDU-ČSL a ODS zveřejnili své záměry a cíle na tiskové konferenci 25. listopadu.

Podle primátora Tomáše Macury je čtyřkoaliční formát návratem k záměru, k němuž hnutí ANO a Ostravak inklinovaly po volbách na podzim 2014. Důvodem pro odvolání zástupců ČSSD v radě byla zjištěná zákulisní snaha bývalého koaličního partnera o jiné uspořádání ve vedení města, bez hnutí ANO a KDU-ČSL. Primátor rovněž ocenil konstruktivní průběh zastupitelstva a rychlou dohodu na složení rady.

Náměstek primátora za KDU-ČSL Zbyněk Pražák vyjádřil spokojenost, že nová koaliční smlouva je dobře nastartována v jeho bývalém resortu sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělávání. Nového náměstka Michala Mariánka považuje za znalce sociální problematiky.

Radní za hnutí Ostravak Lukáš Semerák konstatoval, že ČSSD nebude poprvé od roku 1990 ve vedení města. Připomněl, že Ostravak i ANO vznikla jako protestní hnutí deklarující nespokojenost se stylem řízení města. Věří, že čtyřkoalice změny nastartuje.

Místopředseda zastupitelského klu­bu ODS František Kolařík potvrdil, že kandidátem občanských demokratů na člena rady a náměstka primátora bude Martin Štěpánek, v době jednání zastupitelstva na zahraniční pracovní cestě. Jeho nominace bude předložena zastupitelstvu dne 16. 12. 2015. (vi) 

Vizitky nových členů Rady města Ostravy zvolených na Zastupitelstvu města Ostravy 25. listopadu

Mgr. Michal Mariánek (1975), hnutí Ostravak, dosud koordinátor sociálních služeb na Magistrátu města Ostravy. Člen rady města a náměstek primátora pro sociální věci, zdravotnictví a prevenci kriminality.

Ing. Břetislav Riger (1970), hnutí Ostravak, člen představenstva společností ČOS a HTP Ostrava CZ. Člen rady města a náměstek primátora pro útvar hlavního architekta, investice a stavební řád.

Doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. (1964), hnutí Ostravak, vysokoškolská pedagožka na VŠB-TU, soudní znalkyně pro ekonomickou a finanční analýzu. Členka rady města a náměstkyně primátora na úseku financí a rozpočtu.

JUDr. Lukáš Semerák (1972), hnutí Ostravak, podnikatel, zastupitel a radní městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Člen rady města na úseku dopravy a dopravně správních činností.


Strana 4

Střípky

UZNÁNÍ OD MINISTRYNĚ. Ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou přijal 5. listopadu v radnici primátor Tomáš Macura. Vedení města dále reprezentovali náměstci primátora Kateřina Šebestová a Radim Babinec. Tomáš Macura hosta informoval o současnosti a perspektivách města a ocenil úroveň spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj. Karla Šlechtová (vpravo na snímku J. Urbana) zdůraznila, že Ostrava patří mezi nejlepší v realizaci projektu ITI (Integrované teritoriální investice), který umožňuje plánovat a realizovat investice bez ohledu na to, ze kterého operačního programu nebo prioritní osy jsou financovány. Vyzvedla město za přijetí nového územního plánu. (vi)

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ. Také v Ostravě jsme 11. 11. v 11 hodin uctili v Den válečných veteránů oběti válek. Kytici u Památníku Rudé armády v Komenského sadech položili primátor Tomáš Macura a náměstek primátora Zbyněk Pražák (na snímku J. Zerzoně), představitelé Armády ČR, kraje, ostravských obvodů Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba, Slezská Ostrava, konzulátů Polska a Ruska, organizací válečných veteránů aj. Svátek je připomínkou uzavření mírové dohody 11. 11. 1918, která v Compiégne u Paříže ukončila běsnění první světové války. Demokratický svět ho oficiálně slaví od roku 1926, v ČR je připomínán od roku 2001. Symbolem je rudý květ vlčího máku. (vi)

K SVÁTKU 17. LISTOPADU. Svoboda není jen výsada. Svoboda je také odpovědnost a především odpovědnost za její zachování pro příští generace. S touto myšlenkou se podělil primátor Tomáš Macura s účastníky slavnostního shromáždění ve foyer Nové radnice (na snímku B. Krzyžanka), uspořádané 18. listopadu u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii Konfederací politických vězňů ČR ve spolupráci se sdružením Pant a pod záštitou města Ostravy. Kytice květin položili u pamětní desky obětem zla zástupci politických stran, České obce legionářské, Svazu pomocných technických praporů, Sokola, Junáka, ostravských spolků, škol. Zazpíval pěvecký sbor Chorus Ostrava. (bk)

Svoz odpadu v závěru roku


Odpadová společnost OZO Ostrava na přelomu roku přizpůsobí svoz odpadu svátkům. Kontejnery na směsný i separovaný odpad na sídlištích budou sváženy i ve volných dnech, v případě potřeby budou posíleny.

Popelnice od rodinných domů budou až do Silvestra vyváženy ve standardních svozových dnech. Na Nový rok mají popeláři volno, a tak nádoby budou vyvezeny místo volného pátku hned v sobotu 2. ledna. „Protože rok 2015 končí lichým týdnem a nový rok začíná také lichým týdnem, rozhodli jsme se občanům, kteří mají svoz odpadu stanoven na sudý týden, kompenzovat dlouhou prodlevu mezi svozy tím, že v prvním lednovém týdnu vyvezeme popelnici navíc i jim. Svezeme tak během jednoho týdne odpad tzv. sudým i lichým. Od druhého lednového týdne už bude svoz odpadu z popelnic opět probíhat podle harmonogramu,“ vysvětluje mluvčí OZO Vladimíra Karasová.   

Po Třech králích začne tradiční svoz vánočních stromků z kontejnerových stání na sídlištích. Budou jako obvykle odváženy do kompostárny v Hrušově, kde budou v drcené podobě přidány do kompostu. Svátkům se přizpůsobí i provoz sběrných dvorů a komerční příjem odpadů v OZO. Přesný rozpis provozní doby v období přelomu roku občané naleznou v průběhu prosince na webových stránkách svozové společnosti www.ozoostrava.cz/aktuality/.  (k)

Rozloučení s učiteli, kteří odcházejí do důchodu

Poděkování za vykonanou práci


„Toto povolání jsem si vybral, protože už v mládí se mi líbilo, a přestože to není povolání snadné, vybral bych si ho zas.“ Na setkání pracovníků školství, kteří letos odešli nebo ještě odejdou do důchodu, se takto svěřil Aleš Matoušek, ředitel Základní školy Ľ. Štúra v Porubě. „Takže vzpomínat budu jen v dobrém,“ dodal s úsměvem.

Setkání, na které bylo pozváno jednatřicet účastníků, se uskutečnilo 26. listopadu v obřadní síni Nové radnice. Za město učitelům a dalším pracovníkům škol poděkoval náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Tradice slavnostního rozloučení s pracovníky školství, kteří odcházejí do důchodu, vznikla v Ostravě jako v prvním městě v ČR v roce 1993. Od roku 2003 pořádá tato setkání kaž­doročně město. (bk)

Navrhněte pedagogy k ocenění


Město Ostrava vyzývá oprávněné subjekty k podání návrhů na udělení ocenění pedagogům u příležitosti Dne učitelů 2016.

Ocenění je udělováno pedagogům, kteří působí ve školách a školských zařízeních zřizovaných městskými obvody a městem nebo v soukromých a církevních mateřských a základních školách na území Ostravy a v době podání návrhu mají se školou nebo školským zařízením pro zájmové vzdělávání uzavřen pracovní poměr. Návrhy na předepsaném formuláři doručte písemně na odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti, oddělení vzdělanosti magistrátu nebo elektronicky na adresu mslovencikova@ostrava.cz do 8. ledna 2016.

Ocenění jsou udělována ve dvou kategoriích. Kategorie Výrazná pedagogická osobnost je určena pro pedagogy, kteří vynikají v oblasti výchovně vzdělávací, odborné a metodické činnosti, aktivní a tvořivé práce, tvorbě mezinárodních projektů nebo úspěšné a výrazné prezentace školy na veřejnosti. Ocenění za dlouholetou pedagogickou činnost mohou získat kantoři, kteří mají minimálně 30 let praxe.

Formulář a podrobnosti najdete na www.ostrava.cz. Slavnostní ocenění pedagogů je plánováno na 23. března 2016. (mmo)

Den pro gynekologii


Jednodenní péče v ambulantní gynekologii, komfort pacientek, zkrácení doby zákroků a hospitalizace patřily k hlavním bodům III. Ostravského gynekologického dne, kterého se 5. listopadu zúčastnily dvě stovky lékařů od nás i ze zahraničí. Nechyběl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Hostem sympozia byl vyhledávaný pařížský operatér Nicolas Castaing. Šéflékař pořádajícího centra Gynet v Zábřehu Hynek Kudělka jej v minulosti navštívil v Paříži, kde spolu provedli několik operací: „Přijel jsem vašim výborným lékařům ukázat nové postupy v operativě, které cílí na komfort pacienta. Dokážeme zkrátit dobu operačního zákroku i hospitalizace,“ přiblížil Castaing. Jeho slova doplnil doktor Kudělka: „Současná gynekologie prochází novým trendem, kdy pacientky nechtějí trávit noci v nemocnicích a operativa se proto přesouvá do ambulantní sféry.“ Program gynekologického dne obohatil recitál Jaromíra Nohavici v klubu Heligonka. (jm)

Magistrát a závěr roku


V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech proběhne ve dnech 24. až 31. prosince z důvodu technických úprav celostátní odstávka systému pro nabírání žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů (eOP a e-pas) a předávání již vyhotovených osobních dokladů. V období odstávky bude možné pouze podat žádost o OP bez strojově čitelných údajů (typ Blesk) s dobou platnosti na 1 měsíc, za tento typ OP se správní poplatek nehradí, nebo podat žádost o cestovní pas bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 6 měsíců (typ Blesk). Za tento typ pasu se hradí správní poplatek ve výši 1500 Kč, občané mladší 15 let pak ve výši 1000 Kč, k žádostem je vždy nutné přiložit 2 fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm.

Dne 31. prosince 2015 na Silvestra bude Magistrát města Ostravy z důvodu celozávodní dovolené uzavřen. (ph)


Strana 5

Dopravu zdarma pro starší 65 let a jiné bude schvalovat valná hromada KODIS

Novinky v městské hromadné dopravě


Rada města Ostravy rozhodla, že od Nového roku se podmínky používání městské hromadné dopravy v Ostravě výrazně změní. Změny však ještě musí 17. 12. potvrdit valná hromada společnosti KODIS, kde druhým společníkem je Moravskoslezský kraj.

Hlavní novinkou je rozšíření okruhu osob s nárokem na bezplatnou přepravu na seniory, kteří dovršili 65 let (dosud 70 +). Podmínkou je, že budou mít čipovou kartu ODISka s nahraným bezplatným ročním kuponem. Karta stojí 130 korun a její platnost je 6 let. Bezplatný kupon bude možné nahrát i prostřednictvím Zákaznického portálu na stránkách www.dpo.cz.

Pokud bude mít někdo, kdo splňuje tyto podmínky, již zakoupený dlouhodobý kupon, který bude platný i po 1. 1. 2016, bude ho moci vrátit v hlavní prodejně jízdenek DPO v Poděbradově ulici a zažádat o vyplacení odpovídajícího podílu za neprojeté období. Pozor, manipulační poplatek za provedení této transakce činí 100 korun!

Povinnost vlastnit kartu ODISka se nebude vztahovat na cestující narozené před 1. lednem 1946, tedy starší 70 let, kteří dosud jezdili MHD zdarma a kteří se i nadále budou moci prokazovat platným občanským průkazem.

Povinnost vlastnit kartu ODISka je dána nutností evidovat počty cestujících pro potřeby plnění daňových povinností.

Dlouhodobé jízdenky

Výrazné změny čekají také uživatele dlouhodobých jízdenek. Především se zjednoduší dosavadní rozdělení města na tarifní zóny. V nabídce budou pouze dlouhodobé jízdenky na jednu nebo na všechny čtyři městské zóny (1 – 4). Jízdenky na dvě nebo tři městské zóny budou zrušeny.

Držitele čipových karet ODISka bude 30denní jízdenka na jednu zónu stát stejně jako dosud 360 korun, na všechny čtyři městské zóny 495 korun.

Lidé, kteří si budou chtít koupit dlouhodobou jízdenku jako papírový kupon, zaplatí za 30denní jízdenku na jednu zónu 370 korun, na čtyři městské zóny 550 korun. Ceny pro jiné časové platnosti jsou vždy násobkem ceny 30denních jízdenek.

Pozor: Dlouhodobé časové jízdenky ve formě papírového kuponu se budou prodávat pouze do konce února. Od 1. března 2016 bude možné koupit si dlouhodobou jízdenku pouze na kartu ODISka; prodej jízdenek na papírových kuponech bude ukončen. Platnost papírových kuponů vyprší dnem vyznačeným na jízdence.

Krátkodobé jízdenky

Od 1. 1. 2016 dochází ke změně cen krátkodobých jízdenek v papírové podobě s platností 10 a 60 minut a SMS jízdenky s platností 70 minut: u 10minutové papírové jízdenky z 14 Kč na 16 Kč, u zlevněné ze 7 Kč na 8 Kč, u 60minutové papírové jízdenky z 26 Kč na 28 Kč, u zlevněné z 13 Kč na 14 Kč, u 70minutové SMS jízdenky z 27 Kč na 30 Kč, u zlevněné z 13 Kč na 15 Kč.

U ostatních krátkodobých jízdenek, to znamená 30minutových papírových a všech jízdenek zakoupených pomocí bezkontaktní čipové karty ODISka, se ceny nemění.

Podrobnosti budou po definitivním schválení zveřejněny na webu Dopravního podniku Ostrava www.dpo.cz a Koordinátora ODIS s. r. o. www.kodis.cz.  (bk)

Město investuje

Od 13. prosince bude zprovozněn přestupní terminál v obvodu Ostrava-Jih

Otevíráme významný přestupní uzel


Od 13. prosince dochází ke zprovoznění přestupního terminálu Dubina umístěného v blízkosti stávající tramvajové konečné Dubina Interspar. Současně s ohledem na změnu provozovatele hypermarketu dojde ke zkrácení názvu zastávky na Dubina, přičemž dosavadní zastávka Dubina (bývalá konečná) bude přejmenována na Václava Jiřikovského.

Novým terminálem začnou projíždět všechny příměstské autobusové linky z Ostravy ve směru na Krmelín, Brušperk či Mošnov (případně budou mít přípoj na linku vedenou z terminálu) a méně vytížené spoje (zejména v pracovní dny dopoledne, podvečer a o víkendech) zde budou ukončeny. Na území města Ostravy je nahradí ekologická tramvajová doprava. Výhodou bude to, že cestující bez znalosti jízdního řádu bude mít jistotu, že když přijede do terminálu Dubina, tak se do cílové zastávky dostane vždy prvním možným spojem.

Nový dopravní uzel nabízí pohodlný bezbariérový přestup z tramvají na autobusy a opačně. Cestující se po výstupu z jednoho dopravního prostředku ocitá v těsné blízkosti nástupní zastávky druhého. Při čekání na svůj spoj může využít zázemí hypermarketu, včetně ná­vštěvy WC či jen úkrytu před nepohodou počasí. Terminál Dubina je dostupný tramvajemi 1 a 10 z centra, 3 a 12 z Mariánských Hor a Vítkovic, 15 ze Zábřehu a 17 z Poruby a Svinova.

Se zprovozněním přestupního terminálu Dubina dochází k významným změnám v provozu příměstských autobusových linek v této oblasti. Cílem je zefektivnění dopravní obsluhy – odstranění nadbytečných spojů souběžných s jinými, linek s malým počtem spojů a nízkým vytížením, zavedení nových spojů v časech a směrech, kde je dnes cestující postrádají. Zrušené linky jsou vždy nahrazeny spoji jiných linek či přestupem mezi nimi tak, aby se cestující dostal do cíle přibližně ve stejném čase jako dosud. Sjednocením tras spojů a zavedením tzv. taktové dopravy dojde také ke zpravidelnění nabídky spojů v uvedených relacích, což umožní snadnější zapamatovatelnost odjezdů a vytvoření návazností mezi linkami.

Z terminálu Dubina budou v novém systému vedeny linky do Mošnova, Řepišť, Hukvald, Trnávky, Kateřinic, Fryčovic, Košatky, Petřvaldíku, Příbora, Kopřivnice, Frenštátu, Nového Jičína, na Důl Staříč. Dojde k rozšíření počtu spojů ze Svinova přes Proskovice do Brušperku.

Do terminálu budou nově zajíždět i spoje městských autobusových linek 26, 55, 59 ze Staré Bělé, tzn. je zde též nástupní zastávka linky 55 na Novou Bělou. Ve směru do Staré Bělé se zastávka nemění. Zprovozněním terminálu Dubina dojde k omezení provozu příměstských autobusů na území Ostravy s pozitivními dopady na ovzduší ve městě, zároveň se zlepší přestupy na příměstské spoje. (JD)

Důvody úprav v tarifu městské hromadné dopravy


Rada města Ostravy rozhodla o úpravách v tarifu veřejné osobní dopravy na území města. Návrh změn v tarifu vychází především z potřeby reagovat na zavedení od 1. listopadu možnosti platby jednotlivého jízdného v MHD elektronickou peněženkou a na programové prohlášení vedení Ostravy. Navržené úpravy jsou výsledkem projednání mezi městem, Dopravním podnikem Ostrava a Koordinátorem ODIS.

V oblasti jednotlivého jízdného je potřeba reagovat na skutečnost, že platba z elektronické peněženky je pro určité skupiny cestujících levnější než papírové jízdenky. Levnější jízdenka však také znamená nižší příjmy pro dopravce, přičemž s ohledem na rozpočtové možnosti města není možno dopravci poskytovat vyšší dotaci. Z tohoto důvodu a také pro větší motivaci k používání platby jednotlivého jízdného formou elektronické peněženky bylo navrženo zvýšení ceny některých papírových jízdenek.

Navržené změny zohledňují také připravované zavedení možnosti platby jednotlivého jízdného bezkontaktní bankovní kartou zhruba od poloviny roku 2016. Lze předpokládat, že tuto moderní formu platby jízdného budou široce využívat i občasní cestující.

Zrušení dvouzónových a třízónových jízdenek je vedeno snahou zjednodušit cestování po městě obsaženou v programovém prohlášení vedení města. Cestujícím se tak nabízí za výhodnou cenu čtyřzónové jízdenky neomezené cestování po celém městě.

V souladu s programovým prohlášením vedení města je Radou města Ostravy schválena bezplatná přeprava na území města pro kategorii cestujících ve věku od 65 let. S ohledem na to, že tím dojde k podstatnému rozšíření okruhu cestujících využívajících bezplatnou přepravu, je z daňových důvodů nutné, aby tito cestující byli evidováni. Proto nárok na bezplatnou přepravu pro cestující od 65 let vznikne pouze tehdy, pokud budou držiteli čipové karty ODISka s nahraným bezplatným ročním kuponem pro ostravské zóny.

Všechny uvedené změny jsou podmíněny schválením na valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS, která se koná 17. prosince 2015.  Jan Dvořák, Koordinátor ODIS


Strana 6

Jany Koňariková a Maršálková s Petrem Erdösem jsou zachránci života

Zachovali se jako profesionálové


„Určitě moje první ostrá zkouška s poskytnutím první pomoci. Byla jsem klidná, přepnula do jiného režimu a dělala vše, nač nás připravují,“ vzpomíná Jana Koňariková, strážnice městské policie, kterou primátor Tomáš Macura vyznamenal 1. prosince na radě města stužkou Za záchranu života.

Okrskářka z oblasti Ostrava-Jih byla ve svém volnu 12. října v Porubě svědkyní dopravní nehody, při níž řidič osobního vozidla srazil ženu. Ta byla poraněna na hlavě a nedýchala. Policistka začala s masáží srdce a po obnovení základních životních funkcí předala těžce zraněnou do péče lékařů.

Stejné ocenění za záchranu života převzali z rukou primátora Jana Maršálková a Petr Erdös, hlídkaři z oblasti Martinovská. Při výkonu služby převzali výzvu občana o starší ženě ležící na chodníku před supermarketem Albert v ulici L. Podéště v Porubě. Když strážníci na místo přiběhli, žena byla v bezvědomí. Začali s resuscitací a přivolali rychlou záchrannou službu. Až do jejího příjezdu střídavě prováděli postižené masáž srdce až do obnovení základních životních funkcí.

„Váš čin je potvrzením všestranné připravenosti strážníků k zásahu. Městská policie opět dokázala, že má ve svých řadách skutečné profesionály,“ řekl na adresu vyznamenaných Tomáš Macura. (vi)

Poděkování vzorným městským strážníkům


Bezpečnost v Ostravě pomáhá zajišťovat 666 městských strážníků. Posledních devatenáct z nich, sedmnáct mužů a dvě ženy, složilo slavnostní slib před primátorem Tomášem Macurou 26. listopadu. Spolu s nimi přišlo do sálu zastupitelstva v Nové radnici 34 zkušených policistů a 6 policistek, kteří převzali z rukou primátora poděkování za příkladný výkon služby při zabezpečování veřejného pořádku v roce 2015.

„Podpora rozvoje městské policie je jednou z priorit vedení města. Tento závazek naplňujeme jak navyšováním počtů strážníků a zlepšováním jejich technického vybavení, tak zkvalitňováním jejich pracovních podmínek. Současný svět se mění a před námi vyvstávají nové hrozby a rizika. Musíme se zamyslet nad tím, jak zajistit v těchto nových podmínkách bezpečnost města a jeho občanů. Městská policie sehrává v tomto procesu svoji nezastupitelnou úlohu,“ řekl u této příležitosti Tomáš Macura.

K vzornému výkonu služby blahopřál oceněným ředitel Městské policie Ostrava Zdeněk Harazim. (bk)

Bezpečnější Ostrava

Nenechte se okrádat!


Kdo s koho je název informační kampaně, kterou měsíc před vánočními svátky vyhlásilo Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Městskou policií Ostrava. Kampaň probíhá v rámci iniciativy Bezpečnější Ostrava a jejím cílem je upozornit na riziko krádeží, jejichž četnost v tomto období tradičně roste. „Lidé jsou limitováni stresem, jsou méně pozorní a při tom u sebe nosí větší částky peněz,“ vysvětlil nprap. Miroslav Kolátek, koordinátor akce, která se snaží ukázat nejčastější způsoby rizikového chování.

Patří mezi ně zejména kabelka s peněženkou volně položená v nákupním vozíku nebo věci odložené na sedadlech vozidla v době ukládání nákupu do kufru. Také otevřené kabelky přes rameno v městské dopravě jsou ideální příležitostí pro zloděje, kteří si odtamtud vytáhnou cokoli, aniž by to majitelka tušila.

Ke krádeži stačí jen okamžik nepozornosti. „Nenechte si vzít, co je vaše, mějte své věci vždy pod dohledem!“ apelují policisté, kteří se v těchto dnech zaměřují zejména na velká nákupní centra, jako jsou ostravské obchodní komplexy Avion, Futurum, Nová Karolina či Globus, ale i jinde. (bk)

O projektu ‚Řídím bez opice‘


To je název nově zkoušeného jedinečného a inovativního preventivního projektu moravskoslezských policistů, který zrealizovali 7. a 8. listopadu společně se sdružením Ostrava bezpečná doprava !!! a Magistrátem města Ostravy, odborem dopravně správních činností. Cílem bylo novou zkušeností snížit protiprávní jednání pod vlivem alkoholu či drog v souvislosti s řízením motorového vozidla.

Budoucí řidiči, ale i široká veřejnost si s pomocí simulátoru vidění opilého řidiče, tzv. alkobrýlí a simulátoru účinku požití marihuany (tzv. drogobrýle) mohli vyzkoušet řízení vozidla po vymezené trase v areálu Centra bezpečné jízdy, následovala beseda. Řidiči byli překvapeni, jak dokonale brýle simulovaly ,vidění v opilosti‘, protože většina z nich po rozjezdu reagovala přibržďováním u každé překážky, kterou přes brýle viděli několikanásobně.

„Účastníků z řad veřejnosti bylo dost, ale škoda, že šance nevyužily všechny autoškoly, které byly osloveny. Je to cenná zkušenost zejména pro mladé řidiče,“ hodnotí akci komisařka Kateřina Špoková z Městského ředitelství policie Ostrava. Podobné akce se budou opakovat. (k)

Stalo se

ZADARMO A HNED SNÍST. Strážníci městské policie byli přivoláni do prodejny potravin v Ostravě-Porubě, kde mělo dojít ke krádeži zboží. Jistý muž měl v batohu přenést přes pokladnu bez zaplacení zboží za necelých 400 Kč. Další zboží konzumoval na místě, prodavačce vyhrožoval zraněním. Odcizené zboží však měl 25letý muž hovořící rusky v batohu a musel ho vrátit. Na zaplacení zkonzumovaného neměl peníze, a tak případ projedná příslušný správní orgán. 

CHODNÍČEK ZADARMO? Strážníci městské policie přistihli v Ostravě-Dubině dvojici, která kradla zámkovou dlažbu připravenou k rekonstrukci chodníků. 35letá žena s 13letým synem přijeli s nákupním vozíkem a ten vrchovatě naložili dlaždicemi. Strážníkům žena vysvětlovala, že si chtěla vzít jen pár kousků na svou zahradu. Hodnota odcizeného nepřesáhla 5000 Kč, věc byla kvalifikována jako přestupek. Ženě hrozí pokuta až 15 000 Kč.


Strana 7

Projekt města

Rozšíření vědecko-technologického parku má pomoci zastavit odliv lidí v produktivním věku z Ostravy

Vazba na univerzitní kampus je klíčová


V roce 2007 v rámci přípravy projektu rozšíření Vědecko-technologického parku (VTP) nechalo tehdejší vedení města Ostravy prověřit alternativní místa pro výstavbu, a to například lokalitu Opavská, vozovnu v Porubě, pozemky u hypermarketu Globus či Planetária nebo ostravské brownfieldy.

Ani jedna z těchto lokalit však nevyhovuje požadavkům na rozlohu a docházkovou vzdálenost od univerzity. Ta je důležitá nejen kvůli efektivní spolupráci mezi firmami, studenty a akademickými pracovníky, ale také kvůli sdílení laboratoří a dalšího výzkumného zázemí. Jak je totiž vidět na příkladu Brna či zahraničních měst (Klagenfurt, Oulu, Tampere aj.), právě existence přímé vazby na vysoké školství představuje pro firmy zabývající se moderními technologiemi jedno z důležitých kritérií při rozhodování, kde se usídlí.

Požadavky na docházkovou vzdálenost od univerzity a rozlohu v současné době splňuje pouze pole za areálem VŠB-TUO. Projekt rozšíření VTP je v této lokalitě navržen tak, aby nebyl ohrožen porubský les.  Kácení zeleně se týká pouze místa, kde je naplánována přístupová komunikace, a to v rozsahu zhruba 150 stromů. Tyto vykácené stromy však budou nahrazeny novými, a to v minimálně dvojnásobném počtu. Město si uvědomuje, že tato lokalita je pro občany cenná pro svůj krajinný ráz, a proto hodlá v případě realizace stavby přijmout taková opatření, která znemožní vybudovat plošně a výškově nevhodnou zástavbu. Projekt rovněž počítá se zachováním oblíbené pěšiny spojující areál VŠB-TUO s Myslivnou, která protne areál VTP. Díky tomu, že pěšina bude pokračovat k 7. a 8. porubskému obvodu, vznikne bezpečné pěší spojení s oběma obvody, které nyní chybí.

Projekt rozšíření VTP mimo jiné reaguje na dlouhodobý trend snižování počtu obyvatel nejen v Ostravě, ale v celém Moravskoslezském kraji. Mezi hlavní příčiny odchodů lidí, především těch v produktivním věku, patří nedostatek pracovních příležitostí. Díky projektu VTP by vzniklo až dva tisíce pracovních míst a Ostrava by tak byla schopna nabídnout uplatnění především absolventům vysokoškolských oborů, kteří v tuto chvíli ve velké míře odcházejí z regionu. O přínosu VTP svědčí například příchod firmy Tieto Czech s. r. o., která do Ostravy přilákala další zahraniční společnosti. Kromě ekonomického rozvoje vědecko-technologické parky přispívají k rozvoji vysokého školství a vědy obecně a zvyšují tak prestiž města.

V současnosti se hledá alternativní lokalita


Poslední listopadový čtvrtek se primátor Tomáš Macura zúčastnil jednání zastupitelstva Poruby, aby zde představil projekt rozšíření Vědecko-technologického parku (VTP). Splnil tak slib daný vedení městského obvodu v létě.

„Rozšíření VTP je pro Ostravu mimořádně důležité. Proto usiluji o to, aby se projekt projednával otevřeně a zastupitelé obvodu i občané měli v této věci maximum informací a mohli pokládat otázky či projekt připomínkovat, “ uvedl Macura, který na dané téma absolvoval na začátku listopadu veřejnou debatu s občany Poruby. Porubští zastupitelé vyslechli i argumenty odpůrců plánovaného rozšíření, aby pak odhlasovali usnesení, ve kterém vyslovili nesouhlas s rozšířením VTP k Myslivně. 

V současné době vedení města čeká na výsledek posouzení alternativního návrhu, který vzešel z primátovy debaty s občany. Týká se možnosti rozšíření VTP v docházkové vzdálenosti do areálu školy báňské – Technické univerzity v Porubě. Pokud se tato možnost ukáže jako reálná, bude jí vedení města nakloněno. Tým, který posoudí možnosti využití prostor VŠB-TUO, povede architektka Eva Špačková, která návrh přednesla během zmíněné diskuse s primátorem. Pokud studie nepřinese vhodný alternativní návrh, musí vedení města znovu uvážit, jakým směrem se vydat.   

„Než bude znám výsledek, nebudou pokračovat žádné nevratné práce na realizaci původního záměru. Realizačnímu týmu jsem rovněž nabídl finanční podporu na úhradu nákladů souvisejících s tímto úkolem,“ dodal primátor.

Vedení města je otevřeno všem konstruktivním návrhům k rozšíření VTP, které lidé mohou zasílat na e-mailovou adresu vtp@ostrava.cz. Kvůli lepší informovanosti je v provozu web vtp.ostrava.cz , na kterém jsou zveřejňována základní fakta o plánovaném projektu rozšíření VTP včetně souvisejících dokumentů a aktualit. Odbor strategického rozvoje MMO

Na Dubině vyrostl dopravní terminál


Práce na autobusovém terminálu Dubina v obvodu Ostrava-Jih, který má zlepšit kulturu cestování v této části města, skončily. Dopravní uzel situovaný do těsné blízkosti nákupního centra Albert umožní cestujícím využívat příměstské autobusy s bezprostředním přestupem na tramvajové linky do centra a dalších lokalit (více na str. 5).

Projekt je v souladu s koncepcí integrace a optimalizace veřejné dopravy na území města Ostravy, jejímž cílem je snížení ekologické zátěže, zkvalitnění životního prostředí, občanské infrastruktury, rozvoj mobility občanů a v neposlední řadě zvýšení bezpečnosti, výkonu a kvality veřejné dopravy. Celkové náklady na výstavbu včetně DPH činily 12,8 mil. korun, dotace na stavbu bude poskytnuta ve výši 6,4 mil. korun. Projekt Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava-Dubina, je spolufinancován z fondů Evropské unie. (osr)

Školy jsou hezčí a úspornější


Město Ostrava dokončilo v listopadu zateplování veřejných objektů v rámci projektu EKOTERMO IV. Výsledkem je snížení energetické náročnosti u tří objektů základních škol – v Trnkovecké ulici v Radvanicích, v Bartovicích a v Provaznické ulici v Hrabůvce.

Navržené a realizované stavební práce vycházely z energetických auditů objektů a projektových dokumentací. Jednalo se zejména o zateplení obvodového pláště, výměnu oken a dveří, u vybraných objektů i o zateplení střešního pláště, podlahy a zajištění dalších souvisejících prací. Cílem projektu je snížit emise znečišťujících látek do ovzduší, především CO2, snížit spotřebu energií na vytápění, zvýšit životnost objektů a zlepšit jejich vzhled i atraktivitu.

Na projektových dokumentacích se podílely projekční kanceláře PPS Kania s. r. o. a Projekce Guňka s. r. o. Zateplení prováděly Ostravské stavby a. s. (ZŠ v ul. Trnkovecké), JVAgro Morava s. r. o. (ZŠ v Bartovicích) a MILIMEX s. r. o. – organizační složka (ZŠ Provaznická). Předpokládané realizační náklady projektu EKOTERMO IV byly odhadovány na 26,94 mil. Kč bez DPH. V důsledku soutěže došlo ke snížení předpokládané ceny o 42 procent, v souladu s předloženými vítěznými nabídkami celková cena realizace činila 15,59 mil. Kč bez DPH.

Projekt byl spolufinancován z Operačního programu Životního prostředí, prioritní osa 3, udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla. Maximální míra dotace činila 90 procent způsobilých výdajů. (osr)


Strana 8

Senior roku

Město Ostrava podeváté ocenilo aktivní seniorky a seniory, mezi kluby sklidila uznání Společnost senior

Vzkazují nám: nehleďte na rodný list!


Ze tří desítek návrhů mimořádně aktivních 65letých a starších mužů a žen, které na ostravskou radnici podali jednotlivci i organizace, vybrala odborná komise šestici kandidátů-finalistů ankety Senior roku 2015. Vítězem se stal Rajko Doleček, lékař, propagátor zdravého životního stylu a publicista, který letos v červnu oslavil devadesáté narozeniny.

Laureáty letošní ankety byli 9. listopadu v Nové radnici vyhlášeni Jan Breník (70), jáhen římskokatolické církve v Mariánských Horách, pomáhající starým a nemocným lidem doma i v penzionech, Anna Buroňová (75), folkloristka, cvičitelka, autorka skladeb pro sokolské slety, Antonie Gorová (92), organizátorka akcí v Domově pro seniory v Hladnovské ul. ve Slezské Ostravě, Lenka Kocierzová (65), malířka a básnířka, zakladatelka kulturního centra Dům u šraňků ve Vítkovicích a Jaroslav Málek (84), hudebník, zpěvák, propagátor poezie, organizátor besed pro seniory.

Podruhé v devítileté historii ankety byl oceněn klub seniorů. Za Společnost senior cenu převzala jeho předsedkyně Ludmila Holubová. Jde o občanské sdružení s širokým polem působnosti při aktivizaci jednotlivců a organizací dříve narozených. Vydává tištěné a webové periodikum Senior Tip. Vyznamenaní převzali ceny z rukou primátora Tomáše Macury, náměstka primátora Zbyňka Pražáka, starosty Poruby Petra Mihálika, místostarosty Slezské Ostravy Maria Lyčky. Slavnostního vyhlášení ankety se zúčastnili také radní města Ilja Racek, vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti magistrátu Jarmila Rovňáková a další osobnosti. 

Dosavadní vítězové ankety Senior roku: Blanka Malá (2007), Eva Teicherová (2008), Jaroslav Král (2009), Luděk Eliáš (2010), Lubomír Pásek (2011), Jan Hališka (2012), Věra Heroldová (2013), Hana Papežová-Kolářová (2014). (vi)

Rada seniorů města jednala s primátorem


Druhé setkání zástupců Rady seniorů statutárního města Ostravy s vedením radnice proběhlo první listopadové pondělí. Město reprezentovali primátor Tomáš Macura a jeho náměstek Zbyněk Pražák, seniory delegace vedená předsedou Koordinačního centra seniorů Ostrava Jaroslavem Feixem.

Na programu byla debata o možnosti rozšíření věku pro bezplatnou přepravu MHD od 65 let věku. Dobrou zprávou pro seniory je, že tato věková kategorie bude moci cestovat po zakoupení tzv. ODIS karty (cena 130 Kč) na území města Ostravy od 1. 1. 2016 zcela zdarma. Obě strany mají zájem na zlepšení podmínek při vyžití seniorů v kulturní a sportovní oblasti. Konkrétně se hovořilo o zlevněném vstupném na akcích podporovaných městem, provozování senior taxi, zlepšení přenosu informací, účasti na jednáních Sboru starostů obvodů města Ostravy a dalších otázkách.

Představitelé vedení města a seniorů se sejdou znovu v první polovině příštího roku, jednat budou o problematice bydlení pro seniory. (mp)

Na slovíčko s profesorem Rajkem Dolečkem, ostravským Seniorem roku 2015

Každé i malé odříkání pomáhá


● Pane profesore, jak se cítíte v roli seniora roku?

„Nominace do ankety, kterou jsem předtím neznal, mě překvapila. Ještě více to, že jsem v této úctyhodné konkurenci zvítězil.“

● Co asi přimělo porotu, že vybrala právě vás?

„Možná to, že jsem příkladem stále aktivního seniora. Přes šedesát let na jednom pracovišti asi vydrží málokdo. U nás doma si mě lidé pamatují jako bojovníka proti obezitě, ve světě jsem spíše znám v oboru endokrinní a metabolická odezva organismu po popáleninách a traumatech.“

● Jste autorem více než dvou set odborných publikací. Přibydou další?

„Publicistika je mým velkým koníčkem. U počítače prosedím denně několik hodin. V tisku mám významnou práci, spolu s kolegy, mapující naše výsledky za více než 60 let. V otázce mých inventur. Po Inventuře v 89 letech – Ve stínu Balkánu, vyjde Inventura v 90 letech – Proč nemám rád NATO. Jen na vysvětlenou, k tomu poněkud protistátnímu podtitulu. Ameriku a Británii jsem kdysi miloval. Do roku 1991 než pomohly rozbít Jugoslávii, do roku 1999, než 78 dnů a nocí bombardovaly na základě výmyslů mou druhou vlast Jugoslávii, vlastně Srbsko.“

● Prozradíte nám recept na dlouhověkost?

„Každé i malé odříkání pomáhá, říkám pacientům. Osobně děkuji Pánubohu a rodičům za genetický kód. Musíte mít i štěstí. Za války stačilo často málo a dnes jsem tady nestál. Žiju podle určitých pravidel. Každé ráno cvičím. Ráno se fortelně najím, obědvám ve výborné jídelně porubské fakultky a občas zapomenu na večeři. Mnoho mužů se před spaním nacpe téměř do bezvědomí. Jaké od nich mohou ženy čekat vtipnosti a milostné hry? Kdysi jsem sportoval, jsem druhým danem, nositelem černého pásu v judu. Nohy mi slouží, tak hodně pochoduji. Čtu bez brýlí, jezdím autem, dvakrát týdně ordinuji. Denně si alespoň chvíli čtu verše. Je to jako vakcinace proti dnešnímu barbarizmu. Mám rád Baudelaira, srbského Dučiće, Goetheho Fausta, Puškina, Seiferta, Verlaina. Jsem rád s rodinou včetně její srbské části v Bosně.“ Ptal se Libor Vidlička

Prof. MUDr.  Rajko Doleček, DrSc. (*1. 6. 1925 v Praze). Otec Josef byl Čech, maminka Milica bosenská Srbka. Od roku 1926 vyrůstal v Bělehradě. Je válečným veteránem, v letech 1944–45 bojoval proti Němcům. Medicínu začal studovat v Jugoslávii, promoval na Univerzitě Karlově v Praze (1950). Po studiích začínal jako internista-endokrinolog v KÚNZ v Ostravě, dnes Fakultní nemocnici Ostrava. Byl členem Newyorské akademie věd, jeho knihy Metabolická odezva popáleného organismu (1969) a Endokrinologie popáleninového traumatu (1990) vyšly také v USA. V 70. letech uváděl v Čs. televizi pořady Nebezpečný svět kalorií, Tajemný svět hormonů, Dejte léta životu aj. Napsal řadu cestopisů, knížek pro děti a publikací věnujících se problematice Srbska a Balkánu obecně. V roce 1993 založil Českou nadaci přátel Srbů a Černohorců. V Ostravě žije od roku 1953, téměř padesát let bydlí v Porubě. Je vdovcem, má syna Branka, tři vnoučata.


Strana 9

Dobrovolník roku

Čestným titulem za dobrovolnickou činnost bylo oceněno pět ostravských žen

Lidé, kteří mění svět k lepšímu


Dobrovolníci mění svět. Pod takovým heslem se uskutečnilo 30. listopadu vyhlášení dobrovolníků roku 2015, které se u příležitosti rozsvícení vánoční výzdoby a osvětlení konalo premiérově na Prokešově náměstí před Novou radnicí. Ocenění předali primátor města Tomáš Macura, náměstci primátora Michal Mariánek a Zbyněk Pražák.

Čestný titul Dobrovolník roku 2015 byl udělen v pěti kategoriích. V kategorii Děti a rodina ho získala Karolína Vacková z Dobrovolnického centra ADRA, která se věnuje dobrovolnické činnosti už šest let a v první polovině tohoto roku jí obětovala 58 hodin svého času. Poslední tři roky navštěvuje devítiletou dívku s postižením, která je v pěstounské péči.

V kategorii Děti a vzdělávání byla oceněna Eva Sošková ze sdružení S.T.O.P., která čtyři roky pravidelně navštěvuje děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin a pomáhá jim s vysvětlením a pochopením učiva. V I. pololetí věnovala této činnosti 37 hodin.

Kategorii Senioři v zařízeních ovládla Anička Stošková z Charity Ostrava, která poslední dva roky týden co týden navštěvuje Hospic sv. Lukáše a připravuje pro jeho svěřence různé programy. V první polovině roku jí to zabralo 90 hodin.

V kategorii Senioři v domácnostech získala titul Libuše Davidová z Dobrovolnického centra ADRA, která dochází do domácnosti k nevidomé seniorce. Dobrovolnické činnosti se věnuje dva roky, v prvních šesti měsících tohoto roku jí obětovala 84 hodin.

Kategorie Osoby se zdravotním postižením vyzněla pro „externí babičku“ Kristinu Stříbrnou z centra ADRA, která dva roky dochází za dětmi s mentálním postižením do Domova Jandova, jednoho ze zařízení Centra pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek. V I. pololetí s nimi strávila 26,5 hodiny.

V Ostravě působí v současné době sedm dobrovolnických organizací: Dobrovolnické centrum ADRA, HOST – Home Start ČR, Charita Ostrava – dobrovolnické hnutí, Charita Ostrava – dobrovolnické hospicové hnutí, S.T.O.P., Společně – Jekhetane a Slezská diakonie – dobrovolnické hnutí. Loni sdružovaly 764 dobrovolníků, kteří věnovali své činnosti zhruba 20 tisíc hodin. Dotace města na rozvoj dobrovolnického hnutí překročila částku 1,3 mil. korun. Čísla za první letošní půlrok naznačují obdobný vývoj. (bk)

Otevřená radnice

Vy se ptáte, radnice odpovídá


Odpovídáme na vaše dotazy k problémům, které se týkají města Ostravy, jeho obyvatel, toho, co se dnes a denně děje kolem nás. V otázkách vám prosíme o stručnost a věcnost. Redakce si vyhrazuje právo nereagovat na příspěvky vulgární, rasisticky zaměřené, urážející lidskou důstojnost jednotlivců, skupin, organizací, na politickou agitaci. Omlouváme se tazatelům, na které se v tomto vydání nedostalo. Jejich podněty zodpovíme v příštích vydáních novin, zareagujeme na ně e-maily či písemně. Naše adresa je Ostravská radnice, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava nebo elektronicky redakce@ostrava.cz.

Vrátní z řad strážníků

Čtenář Josef Strnad si všiml, že strážní službu na vrátnicích v budově Nové radnice na Prokešově náměstí vykonávají zaměstnanci Městské policie Ostrava. „Mám známého, který dělá s přestávkami patnáct let u úklidové firmy a měl by zájem o práci vrátného. Bylo by dobré, kdyby to bylo jako dřív a na vrátnicích mohli pracovat i obyčejní důchodci,“ poznamenal pan Strnad.

ZDENĚK HARAZIM, ředitel Městské policie Ostrava (MPO): „Úsek ostrahy objektů byl převzat městskou policií k 1. lednu roku 2006 s celkovým počtem 26 zaměstnanců. Podle aktuálních potřeb zabezpečení plnění úkolů je tento počet postupně doplňován především z řad strážníků MPO, kteří dlouhodobě ztratili zdravotní způsobilost k výkonu sjednané práce následkem pracovního úrazu. Pokud vzroste počet plněných úkolů a nelze stav doplnit výše uvedeným způsobem, je počet strážných na dané období doplňován uchazeči o zaměstnání z databáze žádostí o zaměstnání. Při výběru je hlavním kritériem předpoklad k výkonu práce bez ohledu na pohlaví či věk uchazeče. Pracovní poměr je pak uzavřen na dobu určitou.“ (liv)

Tři králové zase přijdou


Charita Ostrava se pravidelně zúčastňuje celorepublikové Tříkrálové sbírky, kterou na pomoc lidem v nouzi pořádá Charita Česká republika. Tříkrálová sbírka bude v Ostravě a okolních městech a obcích probíhat ve dnech 1. – 14. ledna 2016. 

Z finančních příspěvků dárců jsou tradičně podporovány lokální sociální a zdravotní služby poskytované lidem v nouzi – ohroženým dětem, lidem se zdravotním hendikepem, seniorům, lidem v závěru života, lidem bez domova. Část výtěžku sbírky je využíván také na aktivity regionálního, republikového a zahraničního charakteru. Aktivity podporované z Tříkrálové sbírky Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra jsou dlouhodobě ztrátové nebo se nedaří nalézt finanční zdroje pro jejich uskutečnění či potřebný rozvoj. Charita se proto obrací na občany s žádostí o pomoc a současně je varuje, aby si dávali pozor na falešné koledníky. Poznávacím znamením Tříkrálové sbírky jsou koledníci, skupinky tří králů, vybaveni plastovými pokladničkami s červenobílým logem Charity ČR a zapečetěnými ostravským magistrátem. Vedoucí skupinky je starší patnácti let a disponuje průkazkou/plnou mocí k nakládání s pokladničkou.

Loni se ve sbírce vybralo 1 455 769 korun. Finance byly využity na podporu aktivit Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra pro lidi bez přístřeší, lidi v závěrečném stádiu života, seniory, lidi se zdravotním postižením a přímou humanitární pomoc lidem v nouzi. Více o využití výtěžku na webu http://ostrava.charita.cz/dobrovolnici/trikralova-sbirka-charita-ostrava/. (k)

Poprvé bez maminky


Děti z Firemní školky města Ostravy, p. o., prožily malé dobrodružství, když nocovaly ve školce. Tentokrát se skřítky, kteří je provázeli od letního pobytu v přírodě. Během výletu na Pustevny, stejně jako ve Zbrašovských jeskyních. Pak přišel den, kdy se předškoláci rozloučili s rodiči. „Od rána děti pekly koláče k snídani, chystaly večeře, hrály si. Pak přišlo psaní s úkolem, který, jak už to na halloween bývá, vypadal trošku strašidelně,“ vypráví Karolína Straková, pedagožka firemní školky.  „Při procházce v parku jsme posvítili lampiony skřítkovi, který zabloudil. Po návratu si děti zatančily na diskotéce a zasedly k vlastnoručně připravené večeři. Některé spaly bez maminky poprvé. Věřím, že si děti vše užily a budou rády vzpomínat.“ (liv)


Strany 10 – 11

Co, kdy, kde ve městě

GALAKONCERT HVĚZD. V příštím roce šedesátileté ostravské studio České televize připravuje galakoncert hvězd spojených s naším městem a regionem na 16. února do vítkovického Gongu. Vystoupí Marie Rottrová, Hana Zagorová, Věra Špinarová, Pavel Dobeš, Jaroslav Wykrent, Martin Chodúr, Ewa Farna, Markéta Konvičková, Elis, Buty, Citron a mnoho dalších za doprovodu orchestru Borise Urbánka. Moderátory dvou představení budou Magdalena Dietlová a Richard Krajčo. Vstupenky za 590 a 690 Kč se prodávají v síti Ticketportal od 7. prosince.

CRYSTAL CUP. Předvánoční atmosféru zpestří v sobotu 19. prosince taneční soutěž Crystal Cup, kterou pořádá Taneční klub Trend Ostrava ve spolupráci s Tanečním klubem Jarky Calábkové Ostrava v Domě kultury města Ostravy. Na programu jsou standardní a latinskoamerické tance.

KAŽDÝ DEN NĚCO. Dům kultury města Ostravy v prosinci nabízí pestrou škálu pořadů. Kromě hostujících divadel například zajímavou besedu s gen. Andorem Šándorem o bezpečnosti a terorismu 16. 12., záznam hry Jindřich V. ze stratfordského divadla 18. 12. záznam baletu Louskáček z Moskvy 20. 12. či silvestrovský galakoncert Berlínské filharmonie vč. skleničky sektu. Více na www.dkmoas.cz.

GALERIE NDM. V Galerii současné malby ve foyeru Divadla A. Dvořáka jsou vystaveny obrazy umělce Iva Sumce, který připravil výstavu s názvem REDESIGN. Obrazy tematicky vycházejí z motivů práce a každodenní činnosti, jsou nenápadné a neokázalé. Výstava potrvá do 8. ledna.

OST-RA-VAR. Už devatenáctý ročník divadelního festivalu pod tímto názvem se uskutečnil od 25. do 29. listopadu. Je přehlídkou ostravských činoherních divadel a určen je vždy divadelním kritikům a teoretikům, pedagogům, redaktorům kultury i divadelníkům, ale také studentům divadelních škol. Poprvé se letos k festivalu přidala s inscenací také Stará Aréna.

DŮM U ŠRANĚK. Vítkovický Dům u šraněk zve na přednášku Markéty Palowské z Ostravského muzea na téma Vánoční zvyky a obyčeje na Ostravsku 15. prosince v 16 h. Vernisáž k výstavě kreseb Jakuba Brandýse se uskuteční 5. ledna v 18 h.

AKCE PRO DĚTI. Středisko volného času v Ostrčilově ulici v Ostravě zve na řadu prosincových akcí, mj. na Tajemný svět barev 15. prosince, kde budou vyhodnoceny výtvarné a keramické soutěže, o den později pak na Vánoční rej pro děti. Vánoční filmový maraton se uskuteční 18. – 19. prosince, další dva následující dny to bude akce „Vánoční pětiboj s přespáním“. Více na www.svcoo.cz.

GALERIE PLATO. Ve Vítkovickém Gongu do 17. 1. probíhá výstava Michala Budneho a Jaromíra Novotného s názvem Kapradinový květ, do 3. 1. jsou k vidění videoinstalace Martina Hrubého o architektuře. Suterén Trojhalí na Nové Karolině do konce ledna nabízí prezentaci autorských videí k festivalu NORMA, o patro výše pak Autorský vánoční strom Elli Tiliu Motýlové představuje jako jeden z nejoblíbenějších rituálů a tradic zdobení vánočních stromků.

VÁNOČNÍ KONCERT. Janáčkova filharmonie Ostrava společně s Hradišťanem zve na vánoční koncert 23. prosince v 19 hodin v multifunkční hale Gong, diriguje Stanislav Vavřínek.

ZVE VÁS FIDUCIA. Křest databáze ostravských soch včetně mapy soch a nové číslo bulletinu Krásná Ostrava čeká návštěvníky galerie Fiducia 21. prosince v 18 h, až do 8. ledna pokračuje výstava obrazů jihlavského autora Jakuba Tomáše.

VSTUPENKY V PRODEJI. Na druhý ročník festivalu PENDL – Ostravská klubová noc, který se uskuteční 6. února v šesti ostravských klubech, jsou už vstupenky v prodeji v limitovaném počtu na GoOut.cz. Více informací na www.pendlostrava.cz.

ŠMÍD V ARÉNĚ. Pardubický rodák Pavel Šmíd (1952) vystavuje v těchto dnech své černobílé fotografie v Komorní scéně Aréna pod názvem Dvojice. V párech fotek staví vedle sebe podobné lidské osudy a situace lidí často od sebe vzdálených i tisíce kilometrů. Pavel Šmíd je zajímavou osobností české kulturní scény, jejíž kořeny sahají do undergroundového prostředí totalitních časů. Věnuje se také literatuře.

ČS. ZLATÁ DESÍTKA. Kollárovci, Marcel Zmožek, Duo Aramis a další vystoupí 21. ledna v ostravské hale Tatran, vstupenky jsou již v prodeji na Ticketportal, Ticket-art a Ticketpro.

VYSTOUPÍ  MANOWAR. Gods and Kings 2016, takový je název světového turné americké heavy metalové skupiny Manowar, která vystoupí v Ostrava Aréně (bývalá ČEZ Aréna) 14. ledna ve 20 h.

V AKORDU S BÁRTOU. Pod názvem Alice 100/4 TOUR představí své jedinečné turné k 25. výročí jedné z nejlepších rockových kapel 90. let Dan Bárta v KD Akord 21. ledna ve 20 h.

NOVINKY V NDM. Národní divadlo moravskoslezské nabízí jako možný vánoční dárek poukazy, které majitelům umožní osobní výběr představení. Platí od 3. ledna do 30. června 2016. V sobotu 19. prosince bude v Divadle A. Dvořáka v 18 h odhalena busta Emericha Gabzdyla, někdejšího špičkového tanečníka a šéfa ostravského baletu.

KAM V CENTRU? Solidní denní přehled všeho kulturního, sportovního a společenského, co se v Ostravě děje, nabízí nový web www.kamvcentru.cz, který spustila Moravská Ostrava a Přívoz. Pro všechny organizace působící v tomto městském obvodu je to dobrá šance, jak se zviditelnit i pro obyvatele jiných obvodů.

Národní divadlo moravskoslezské obohatí adventní program

Dvě premiéry v závěru roku


Gaetano Donizetti je autorem tří oper na náměty ze života britských královen – Anny Boleynové, Marie Stuartovny a Alžběty I. První dvě už má Národní divadlo moravskoslezské v repertoáru, 10. a 12. prosince se premiéry v Divadle A. Dvořáka dočkala poslední z nich pod názvem Roberto Devereux aneb Hrabě z Essexu. „Provdala jsem se za anglické království, můj korunovační prsten je mým snubním prstenem…“, prohlásila údajně Alžběta I. Roberto Devereux, manžel vévodkyně Sáry, však nebyl ,jen‘ přítel Alžběty. Pletky a drby u dvora opera názorně předvádí. Roli Alžběty nastudovala německá sopranistka korejského původu Seyoung Park (alternuje s Janou Šrejma Kačírkovou), v roli Sáry pak vystupuje slovinská mezzosopranistka Jadranka Juras (nebo Michaela Kapustová). Samotného  Deve­reuxe zpívá Philippe Do v alternaci s Lucianem Mastrem. Nádhernou Donizettiho hudbu snad ani není nutné představovat.

O týden později 17. a 19. prosince zazní v Divadle J. Myrona premiéra oblíbené klasické operety Ples v opeře. Odehrává se v Paříži, městě lásky a hříchu, a oplývá nejen krásnými melodiemi a vtipnými zápletkami. V režii umělecké šéfky Divadla Petra Bezruče Janky Ryšánek Schmiedtové se představí Martina Šnytová, Eva Zbrožková, Lenka Pavlovič, Tomáš Savka, Petr Martínek a další.  Do divadla o adventu je dobrý nápad.(k)

O přátelství a lásce pro ty nejmenší


Divadlo loutek Ostrava koncem listopadu uvedlo premiéru pohádky pro nejmenší děti od 3 do 6 let s názvem O blýskavém prasátku. Premiéry se zúčastnila i dvojice autorek Ester Stará a Martina Matlovičová.

Nová inscenace vznikla podle knížky Chrochtík a Kvikalka na cestě za blýskavým prasátkem, která je mimořádným skvostem současné české literatury pro nejmenší děti. Obě její autorky za ni získaly první cenu v soutěži Zlatá stuha 2013. Je příběhem o lásce, odhodlání, nebezpečí, přátelství a domově. Autorem scény, kostýmů a loutek je Michal Hejmovský, hudbu vytvořil Vlastimil Ondruška. Hrají Eva Baláková, Lukáš Červenka, Božena Homolková, Robin Ferro a Aleš Petrič. Režíroval Václav Klemens. (lm)

V anketě TV Prima Cool uspěl Beats for Love


Přehlídka elektronické hudby Beats for Love, která se letos potřetí konala v Dolní oblasti Vítkovice, získala stříbrnou medaili v žebříčku oblíbenosti českých hudebních festivalů sestaveném TV Prima Cool. O pořadí rozhodovali přímo účastníci akcí v internetové anketě.

Vítězem se stal Let It Roll festival na letišti v Milovicích. Další pořadí: 2. Beats for Love Ostrava, 3. Rock for Churchill Vroutek, 4. Hip Hop Kemp Hradec Králové. Mezi dalšími šesti finalisty bez určení pořadí figuruje Colours of Ostrava.

„V této konkurenci jsme byli nejmladším festivalem. Hlasů diváků, které nás dostaly na druhé místo, si velmi vážíme. Je to pro nás důkaz, že jdeme správným směrem,“ konstatoval Kamil Rudolf, ředitel Beats for Love, jehož čtvrtý ročník proběhne ve dnech 30. 6.–2. 7. 2016 znovu v Dolních Vítkovicích. Matyáš Ožana

Nenechte si ujít


Česká kulturní scéna si 11. prosince připomíná 90. výročí narození Stanislava Kolíbala, čestného občana Ostravy, světově uznávaného akademického sochaře, výtvarníka, ilustrátora a vysokoškolského pedagoga. Ostravská Galerie výtvarného umění k tomu nabízí reprezentativní výstavu Sochy a kresby 1954–2015, je otevřená až do 3. ledna. K výstavě byl také vydán katalog stejného názvu v českém a anglickém jazyce.

Ve třech sálech galerie se návštěvníci mohou postupně seznámit a nechat se uchvátit sochami a kresbami. Z období 1954–1961 lze obdivovat řadu Torz s rukama v bok (I–VI), některé drobnější plastiky představují jen přípravu k větším pracím a zůstaly realizovány jen v hlíně. Další částí výstavy jsou například Šedé reliéfy z roku 2012, ale i mnohá jiná díla. (g)

Unikátní výstava v Ostravském muzeu bude otevřena do 28. února

Ikona není obraz, spíše sdělení


Ostravské muzeum má rozsáhlé sbírky, z nichž může nabídnout nejeden unikát. Jeho pravoslavné ikony pocházejí pravděpodobně z konce 19. a počátku 20. století. Originalita provedení i námětu ikon jistě návštěvníky uchvátí na jedinečné výstavě, kterou muzeum otevírá od 11. prosince, potrvá až do 28. února 2016.

Ikona se nemaluje, ale podle východního křesťanského pojetí se „píše“, říkají odborníci. Tato praxe je odvozena od samotného poslání ikony, která je zdrojem poučení i pro křesťana, který neumí číst a psát – a takových byla v prvokřesťanské době většina. Ikona je textem vyjádřeným výtvarnými prostředky – je zobrazeným evangeliem.

Deskové ikony bývaly malovány (psány) enkaustikou, později hlavně temperou, v pravoslavných kostelích byly utvářeny též formou mozaiky. Olejomalba je v souvislosti s ikonopisem cizorodou a nepatřičnou výtvarnou disciplínou. Struktura ikony počítá technicky s několika vrstvami: podkladem, barvou a lakem (to vše je u deskové ikony naneseno na masivní dřevěné desce a u ikony nástěnné na zdi).

Ikony jsou zobrazením Krista, Bohorodičky, andělů, světců a dalších pravoslavných duchovních fenoménů. První z jejich dlouhé řady byla podle starokřesťanské tradice namalována evangelistou sv. Lukášem, který na ní zobrazil Pannu Marii ještě za jejího života. Jednalo se tedy o portrét Bohorodičky.

Pravoslaví je původní křesťanství, které se zachovalo na Východě. Pravoslavnou byla Byzantská říše, pravoslavné je Řecko, balkánské státy – Bulharsko, Rumunsko, Srbsko, dále Rusko, Ukrajina. Také na východním Slovensku se po staletí udržuje pravoslaví, za první republiky byla obnovena i pravoslavná církev v českých zemích a identifikovala se s cyrilometodějskými kořeny. (g)

Pamětníci nad fotkami v knize Bohuslava Žárského neskrývají dojetí

Včerejší Ostrava pro současníky


Pokud si myslíte, že Ostrava je čupr a něco extra, měli byste si přečíst publikaci Bohuslava Žárského Ostrava včerejší. Utvrdíte se ve svém přesvědčení a vaše srdce zaplesá. Pokud máte na město opačný názor, měli byste tu knížečku prostudovat. Zjistíte, jak hluboce jste se mýlili a Ostravu poškodili. V kostce – na asi osmdesáti bohatě ilustrovaných stránkách si loknete trochu ostravské historie, dozvíte se podrobnosti o ostravských dolech, bankovních domech, hotelech, kavárnách a hostincích, obchodních domech i „zvláštních a ojedinělých výjimečnostech“, kterých moravskoslezská metropole nabízí více než dost. Pravda, tím, že jsme byli nejalkoholičtějším městem v rakousko-uherském mocnářství nebo jedním z nejzaprášenějších měst, bychom se chlubit zrovna nemuseli. Co tu ale bylo a stále je krásných staveb s bohatou historií, jak kouzelné byly hornické lanovky, které protkaly město, jak šikovní tu byli a jsou lidé, jak hezké byly některé kolonie, jak barvitě dotvářely panorama ,ostravské karpaty‘ čili haldy a jak pěknou a dodnes největší a nejvyšší v republice jsme si postavili radnici – to už za trochu té pýchy stojí. A najde se snad někde v Evropě město, které za sto let zestonásobilo počet obyvatel? Ostrava to dokázala! Víc se dočtete v knize. Napsáno živým, rázovitým jazykem s příměsí ostravštiny, s nadhledem a větší než malou porcí humoru. Motto: Všem pamětníkům, aby jim potomci uvěřili, že za jejich dětství byla Ostrava opravdu jiná. (bk)


Strana 12

O lidech s lidmi

Jáhen a dobrovolník Jan Breník, jeden z nominovaných na titul ostravského Seniora roku 2015:

Spousta starých lidí trpí tím, že se o ně vůbec nikdo nezajímá


Čtvrtek je pro obyvatele Charitního domu svaté Alžběty v Mariánských Horách svátečním dnem. Právě ten den totiž za nimi přichází jáhen místní římskokatolické farnosti a dobrovolník Jan Breník, aby si s nimi popovídal a strávil trochu času. Protože většina uživatelů zařízení pro přechodný pobyt seniorů je věřících, setkání začínají modlitbou a svatým přijímáním. Pak přijde čas na čtení z Písma, vyprávění o pamětihodnostech nebo zajímavostech Ostravy a besedu. Chmurné myšlenky, které přináší stáří a osamění, zahání Jan Breník optimismem a jemným humorem. A když pak přidá čtení vtipných a poučných bajek z knihy kardinála Tomáše Špidlíka Profesor Ulipispirus a jiné pohádky, časem unavené tváře ožijí a v pohaslých očích vzplanou plamínky.

„Do domova a za dalšími seniory po bytech docházím vlastně už jedenáct let,“ vzpomíná zakrátko sedmdesátiletý Jan Breník. Smysl a cíl těchto návštěv zůstává stejný, jejich průběh a charakter, alespoň pokud jde o domov svaté Alžběty, se však za ta léta změnil. „Zpočátku jsem chodil za jednotlivými seniory po pokojích, teprve později jsme dostali příležitost setkávat se v Domovince, jak se tady říká Dennímu centru pro seniory, a nakonec tady, ve společenské místnosti v atriu. Vznikla tak možnost, aby se našich sezení mohlo zúčastnit více lidí, přinejmenším těch, kteří jsou natolik mobilní, aby na ně mohli přijít,“ vypráví.

Bylo to řízení osudu

Ve tváři Jana Breníka lze číst vyrovnanost, optimismus a křesťanskou lásku. Jeho životní cesta při tom nebyla ani přímá, ani snadná. Narodil se na Silvestra 1945 v Praze, dětství strávil v Roztokách u Prahy. Jeho trable začaly po ukončení základní školy, kdy se ukázalo, že kvůli otci považovanému tehdejší mocí za reakcionáře, mu jsou všechny střední školy v okolí zapovězeny. Uplatnění našel až na učilišti tehdejší ostravské Nové huti, kde se vyučil valcířem profilů a nastoupil na kontidrátové trati ve všeobecné válcovně. Později začal studovat večerní průmyslovku a v roce 1979 po složení maturitní zkoušky byl přeložen do přípravy výroby na moderní středojemné válcovací trati.

„To víte, tím, že jsem musel odejít na druhý konec republiky, jsem se zpočátku cítil hodně zklamaný a zhrzený,“ přiznává Jan Breník. Pak se ale oženil se ženou, s níž má pět dětí a která ho přivedla blíž k víře a dala tak jeho životu nový smysl. Prožitá příkoří proto dnes vnímá jako řízení osudu, boží vůli, jejímž cílem bylo dovést ho tam, kde má vykonat svoji životní misi. Aby ji mohl splnit, začal v roce 2001 studovat teologickou fakultu, která je podmínkou vysvěcení na trvalého jáhna. Studium ukončil v roce 2006 a ještě téhož roku byl vysvěcen v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě na trvalého jáhna.

Radost, naděje a láska

Svého cíle dosáhl, ale ne pro sebe. O svém budoucím poslání měl totiž v té době už jasno. Ještě v časech studia začal docházet do Charitního domu sv. Alžběty a do bytů k jednotlivým lidem v Mariánských Horách, kteří měli o službu akolyty, to znamená pomocníka kněze bez jáhenských svěcení, zájem. Právě při těchto návštěvách se přesvědčil, jak moc si tito lidé potřebují popovídat, postěžovat si, ale také slyšet dobré slovo, něco povzbudivého. A to se rozhodl mezi ně přinášet.

„Mým životním mottem je rozdávat radost, naději a lásku všem lidem bez rozdílu. A právě to se snažím svojí dobrovolnickou činností dělat. Radost lidem rozdávám tím, že jim přináším Ježíše Krista, že jim přináším slovo Boží. Naději dostávají zase skrze tělo Krista, skrze slovo Boží. Samozřejmě, vždycky se snažím toto slovo vyložit takovým způsobem, aby z něj měli pozitivní pocit, aby z něj opravdu čerpali právě tu naději. A tu lásku jim dávám jednoduchým způsobem. Já vím, že o lásce se těžko mluví, ale já ty lidi mám prostě rád. A myslím si, že tím, že je mám rád, že sem za nimi chodím a že za nimi chodím rád, že jim tu lásku dávám,“ přemítá Jan Breník.

Blahopřání primátora

Činnost jáhna a dobrovolníka Jana Breníka nachází uznání nejenom v očích ostravské charity či církve. V pondělí 9. listopadu byl jedním z těch, kteří převzali z rukou primátora Tomáše Macury ocenění za nominaci v anketě města Ostravy Senior roku. Ve svém improvizovaném vystoupení pak vyslovil přání, aby lidí ochotných rozdávat radost, naději a lásku bylo víc. „Protože těch starých lidí, kteří tuto službu potřebují, kteří by ji uvítali, je hodně. A těch, kteří mezi ně takto chodí a zajímají se o ně, jako to dělám já, je velmi, velmi poskrovnu. Myslím si, že by bylo velmi užitečné, kdyby takových lidí, byť nejsou třeba jáhnové, nejsou vyzbrojeni pro tu duchovní službu, bylo víc. Protože spousta starých lidí trpí tím, že se o ně nikdo nezajímá,“ přibližuje své zkušenosti Jan Breník.

Přestože z vlastní praxe ví, že docházet za starými lidmi není snadné, je přesvědčen, že člověk při tom nejenom dává, ale také sám získává.

Tahle služba má smysl

„Jako příklad mohu uvést skutečnost, která se už nesčetněkrát zopakovala. Já nejsem úplně zdravý člověk a tak se mi někdy stává, že když mi opravdu není dobře, doslova a do písmene se mi za těmi lidmi jít nechce. Ale člověk se přemůže, uvědomí si, že po těch letech je to vlastně jakási jeho povinnost. A když už za těmi lidmi přijdu, ať už do domova nebo po bytech, tak ti lidé, ač jsou tím věkem trochu omezeni v pohybu a někdy i v myšlení, mě dokážou nabít. Člověk mezi nimi úplně ožije. To se nedá vypovědět, to člověk prostě musí zakusit. A to jsou situace, a jsou velmi časté, které mě utvrzují v tom, že tahle služba má smysl. Proto ji dělám a proto ji dělám rád,“ přesvědčuje jáhen a dobrovolník Jan Breník.

Přání k vánočním svátkům s naléhavým apelem

Začíná prosinec a všude je už cítit blížící se vánoční svátky. Co by lidem přál u této příležitosti Jan Breník? „Abychom se obecně víc zajímali o staré lidi, zejména o ty opuštěné, kteří nikoho nemají. Třeba v domově sv. Alžběty je jedna uživatelka, která nemá nikoho, jenom nevlastního syna. A toho jsem tam ještě neviděl. Ta se vždycky rozzáří, když já se objevím ve dveřích, a nesmírně šťastná je, když jí věnuji deset patnáct minut svého času. A popovídám si s ní, a držím ji za ruku, a řeknu jí něco dobrého, povzbudivého. Myslím si, že je třeba, abychom se nezajímali jenom o mladé, perspektivní, ale také o ty staré. I oni mají svoji hodnotu, i oni jsou pro tuto společnost potřební. I když si někteří myslí, že jen zbytečně ujídají z toho našeho společného krajíce.“ Bohuslav Krzyžanek


Strana 13

Z archivu města

Ignatz Buchsbaum – jméno na fasádě domu


Písmena tvořící jméno přívozského židovského obchodníka, knihkupce, vydavatele a majitele tiskárny I. Buchsbauma přečkala na fasádě domu v Nádražní ulici nejen její renovace, ale i všechny politické režimy.

Ignatz Buchsbaum, rodák z Haliče, zakotvil v městě Přívozu na samém počátku 20. století, v roce 1901. Pro své podnikání zakoupil dům na rušné Nádražní třídě (č. o. 173) v blízkosti náměstí, jež tehdy neslo jméno arciknížete Evžena, a nedalekého dnešního hlavního nádraží. Na počátku nabízel zákazníkům obrázkové knihy pro děti, pohlednice vydávané vlastním nákladem, denní tisk, a to nejen regionální. V roce 1903 získal i licenci na prodej novin ­Wiener Zeitung. Ty si ovšem zájemci mohli koupit až po poledni, protože rychlík z Vídně je přivážel po dvanácté hodině, což ve všední den nebylo problémem, ale pro jejich nedělní prodej musel Buchsbaum žádat okresní úřad o povolení prodloužení otevírací doby.

Poměrně úzce profilovaný sortiment byl v roce 1904 rozšířen o nabídku knih, uměleckých předmětů a hudebnin. Ignatz Buchsbaum byl sám velkým milovníkem knih a vášnivým čtenářem. Proto není divu, že vedle dobře zásobeného knihkupectví, v němž zřídil i zvláštní oddělení pro časopisy, kde si mohli zájemci požadované tituly předplatit, otevřel v roce 1908 v Přívoze také první půjčovnu knih. Jeho další podnikatelské aktivity přibrzdila první světová válka, neboť musel narukovat na frontu a řízením firmy dočasně pověřit svou ženu Kláru.

Ve dvacátých letech 20. století vstoupil na knižní trh aktivně jako nakladatel tzv. varií. Ta zahrnovala poměrně širokou škálu titulů – slovníky, učebnice, praktické příručky, kuchařské knihy, časopisy, nabídkové katalogy či pohlednice. V této skupině postupně posiloval svou pozici, až se stal jejím druhým největším nakladatelem v ČSR. Zmapovat všechny tituly, jež spatřily světlo světa v Buchsbaumově přívozské tiskárně, je dnes poměrně obtížné, protože tyto knihy byly určeny pro běžné denní užívání a jako s příručkami či učebnicemi bylo s nimi i zacházeno. V několika z nich si můžeme ve vědeckých knihovnách nebo knihovně Archivu města Ostravy i zalistovat a částečnou představu o jejich skladbě a obsahu si můžeme udělat také za pomoci jeho nabídkových katalogů.

Z tiskárny vycházely např. v letech 1929–1939 měsíčníky Učím se německy, Učím se francouzsky, Učím se anglicky, jež měly zábavnou formou rozvíjet jazykové znalosti zájemců. Na oblast literatury byl orientován německý časopis, jehož název v překladu zněl Prameny vědění, měsíčník pro sebevzdělávání a výchovu, ten se však na pultech objevoval jen od roku 1930 do roku 1932. Na něj navázal v roce 1933 německý čtvrtletník nazvaný Literární krátké zprávy: kritický časopis pro knižní novinky z oblasti literatury a umění.

Pro děti a mládež byly určeny naučné tituly typu Jak žijí zvířata, přírodopis živočišstva nebo bohatě ilustrovaná publikace Tajemné vědy a jejich využití s podtitulem Kniha pro praktický život. V nabídce pro tuto věkovou skupinu nechyběl ani Buchsbaumův globus, model 1937, s kompasem, chromovaným meridiánem a čtenářskou lupou. Za velmi užitečnou praktickou příručku pro zvládnutí záludností českého jazyka, určenou německy mluvícímu obyvatelstvu v ČSR, můžeme označit publikaci České sloveso: příručka pro školní, úřední a soukromou potřebu, která umožňovala rychlou orientaci v používání českých sloves. Ve stejném roce, to je 1931, vyšel Buchsbaumův český a německý vojenský slovník: Čsl. armáda pro německé vojáky povinné vojenské služby u všech zbraní. Značnou váhu kladl Ignatz Buchsbaum i na profesní rozvoj. Do tohoto okruhu můžeme zařadit v češtině vydaný titul Má cesta k úspěchu s podtitulem Znalosti nutné pro splnění předpokladů osobního prospěchu nebo německou publikaci Životní odvaha, úspěch, radost z práce.

Dokonalému pohybování se ve společnosti měl napomoci opravdu velmi mnohostranný Společenský rádce pro všechny situace. A protože se blíží Vánoce, připojujeme jedno doporučení z této publikace: „Nejkrásnější svátky v roce, plné tichého štěstí a radosti, slaví se v nejužším rodinném kroužku, do něhož se přibírají jen velmi milí osamělí přátelé“.   Blažena Przybylová


Strana 14

Obětem fašismu


Pamětní místo k uctění obětí nacistické perzekuce vzniklo v novém sídle ostravského pracoviště Národního památkového ústavu v ulici Odboje na Fifejdách. Jeho otevření se 17. listopadu u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii zúčastnil primátor Tomáš Macura.

Osmdesát let stará, památkově chráněná budova sloužila v době protektorátu jako úřadovna gestapa. Pamětní místo připomíná ty, kteří zde byli umučeni nebo posláni na smrt. Vedle pamětní desky je jeho součástí skleněná tabule s více než tisícovkou jmen obětí fašismu a audiovizuální zařízení, které připomíná životní osudy některých z nich. (bk)

Ostravská zoo se zapojila do projektu na záchranu ohrožených zvířat

Z každé vstupenky jednu korunu


„Zoologické zahradě Ostrava se díky podpoře vedení města Ostravy i celého zastupitelstva města povedl historický milník v podpoře ochrany ohrožených druhů zvířat. Od 14. října letošního roku zastupitelstvo města jednomyslně podpořilo a schválilo návrh Zoo Ostrava zapojit se do mezinárodního systému podpory záchrany ohrožených druhů zvířat a rostlin prostřednictvím projektu Koruna ze vstupu,“ popisuje ředitel zoo Petr Čolas. Znamená to, že ze  vstupu každého návštěvníka zoo poputuje 1 koruna na speciální účet, který bude čerpán výhradně na podporu projektů věnujících se záchraně a ochraně ohrožených druhů zvířat a rostlin ve volné přírodě v celém světě i v ČR. Podle návštěvnosti se může vybraná částka pohybovat okolo 500 tis. korun ročně.

Je to vůbec poprvé v historii, kdy bude mít ostravská zoo díky svým návštěvníkům k dispozici tak velký finanční obnos pro výše uvedené poslání. Zoo Ostrava každým rokem roste nejen budováním moderních expozic, odchovy vzácných a ohrožených druhů zvířat, vzdělávací a rekreačně turistickou úlohou, ale také prosazováním chápání smyslu existence moderních zoologických zahrad.

Díky projektu Koruna ze vstupu se Zoo Ostrava snaží podpořit například také boj proti ilegálnímu obchodu s outloni na Sumatře, který je náplní projektu s názvem Kukang, řídí ho v Indonésii skupina Čechů společně s domorodci. Outloň je malá poloopice, prodáván je jako domácí mazlíček. (k)

Víkend ve znamení požární ochrany


Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK) a s ním i celá Ostrava si o víkendu 7. a 8. listopadu připomněli 70. výročí založení stálé požární pohotovosti, která se stala zárodkem prvních ostravských veřejných profesionálních hasičských jednotek. Sobotní oslavy v Trojhalí si nenechaly ujít asi tři tisícovky lidí, které z tribuny pro hosty pozdravil mj. primátor Tomáš Macura.

Generální ředitel HZS České republiky Drahoslav Ryba ocenil ojedinělou spolupráci profesionálních hasičů v moravskoslezském regionu a Ostravě s krajskou a městskou samosprávou. Jen město Ostrava vynaložilo za posledních pět let na investice pro HZS MSK téměř 126 milionů korun, dalších více než 90 milionů korun poskytlo na neinvestiční výdaje. Ročně tak přispívá na činnost a rozvoj profesionálních hasičských jednotek v průměru více než 43 miliony korun, další miliony věnuje na financování dobrovolných hasičských sborů.

Program výročních oslav byl bohatý a nabitý atrakcemi. V sobotu pozvala Ostravany do „krytého náměstí“ Trojhalí na Nové Karolině kolona čtyř desítek moderních i historických hasičských cisteren a speciální hasičské techniky, která projela městem. Vedle řady akcí pro děti i dospělé byly připraveny dynamické ukázky vyprošťování oběti nehody z havarovaného auta a slaňování se zraněným ze stropu haly. V neděli oslavy pokračovaly dnem otevřených dveří ve všech šesti ostravských hasičských stanicích HZS MSK. Vstup zdarma nabízelo Hasičské muzeum města Ostravy. (bk)

Psí útulek


Městský útulek pro psy v Ostravě-Třebovicích nabízí bohatý výběr pejsků do dobrých rukou.  Otevřeno má od úterý do neděle, vždy od 10 do 17 hodin. Útulek má 149 kotců, z nich je 119 určeno pro zdravé psy a zbývajících 30 pro nově přijatá nebo nemocná zvířata. Všechny informace získáte na telefonu 599 455 191 nebo na e-mailové adrese utulek@ostrava.cz. Nahlédnout do útulku lze na internetové adrese http://utulek.ostrava.cz. (v)

Mladí hosty ve Švýcarsku


Potřetí se členové Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO), jehož koordinátorem je Středisko volného času Korunka, zúčastnili na přelomu října a listopadu celonárodního zasedání švýcarských parlamentů mládeže. Letos se konalo v městečku Tenero u Lugana.

Ze zahraničí obdržely pozvání pouze parlamenty mládeže z Paříže a Ostravy, což je pro naše mladé velké vyznamenání. Jedním z cílů zasedání zhruba 150členného orgánu je šířit myšlenku mládežnických parlamentů, předávat zkušenosti pomocí workshopů a seminářů. Oficiálním jazykem jednání byla francouzština a němčina, v rámci neformálních diskusí přibyly angličtina a italština.

Mladí Švýcaři, Francouzi i Češi mohli u kulatých stolů diskutovat nad organizací a financováním projektů, o práci s médii, komunikaci, rétorice, volebním právu od 16 let aj. Učili se prezentovat své myšlenky, ale také vyslechnout a akceptovat jiný názor.

Vzhledem k ubytování výpravy ve sportovním komplexu se studijní část programu prolínala s pohybovými aktivitami. Na závěr Švýcaři zorganizovali pro hosty exkurze do měst Lugano a Bellinzona s prohlídkou jejich krásného okolí.

Členům PDMMO z Ostravy umožnil pobyt v zemi helvétského kříže vytvořit si ucelenější pohled na činnost a fungování místních parlamentů mládeže, získat zkušenosti a inspirace, které budou aplikovat ve své činnosti doma. (rk)


Strana 15

Městský stadion otevřel před 15 tisíci diváky mezistátní zápas Česko–Srbsko 

Fotbalisté gratulovali čtyřmi góly


Městský stadion v Ostravě se po rekonstrukci dočkal 13. listopadu slavnostního otevření, které proběhlo před výkopem přátelského mezistátního zápasu Česko–Srbsko v prostorách tzv. Černé perly v hlavní tribuně za účasti představitelů města v čele s primátorem Tomášem Macurou, projektantů, stavbařů, zástupců provozovatele stadionu Vítkovice Aréna, a. s., a dalších osobností.

Nejmodernější multifunkční stadion u nás, s kapacitou 15 tisíc sedících diváků, splňuje veškeré podmínky a certifikace pro konání národních a mezinárodních sportovních akcí v atletice a ve fotbale. Ostravě už bylo pro rok 2018 přiděleno pořadatelství Kontinentálního poháru v atletice. Stadion splňuje přísná kritéria FAČR, UEFA a FIFA pro pořádání prvoligových, mezinárodních pohárových a mezistátních fotbalových zápasů. První zatěžkávací zkouškou se stal přípravný zápas české reprezentace, která před vyprodaným hledištěm zdolala Srby 4:1.

Město zahájilo modernizaci městského stadionu rozdělenou na dvě etapy v září 2012 a ukončilo ji kolaudací v září letošního roku. Zhotoviteli díla byly společnosti Metrostav a Hochtief CZ. První etapa výstavby stála přes 507 mil. Kč včetně DPH, u druhé etapy je orientační cena 477,8 mil. Kč, vyúčtování ještě není dokončeno. Vítkovice Aréna do projektu investovala přes 752,5 mil. Kč. Město Ostrava vynaložilo více než 232 mil. Kč, v této částce je obsažena dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přes 93,6 mil. korun. (vi)

Přihlaste se na Český běh žen


Poběží 28. května příští rok Ostravou rekordní tři tisícovky žen? Na to si musíme počkat do startu 4. ročníku Českého běhu žen. Už teď se mohou zájemkyně hlásit na www.ceskybehzen.cz i na facebooku. Budou mít dost času na přípravu a ještě ušetří.

Český běh žen je silniční závod pro ženy a dívky všeho věku a výkonnosti, první a jediný svého druhu u nás. Tratě jsou dlouhé 2500 metrů, 5 a 10 kilometrů. Chybět nebudou soutěže čtyřčlenných týmů na 5 km i závod v chůzi s nordickými holemi. Zatímco v premiérovém ročníku startovalo 600 dívek a paní, letos se na tratě vydalo 2281 běžkyň. Nejstarší bylo 73 let!

„Každý rok, kromě neopakovatelného zážitku, dostanou účastnice za startovné značková funkční trika, izotonický nápoj, dárky a pořádnou porci zábavy pro sebe, rodinu i přátele. Je výhodné přihlásit se už nyní, startovné je nižší,“ upozorňuje ředitel závodu Oldřich Zvolánek. Do 31. 12. 2015 stojí včetně startovního čísla 390 Kč. Po Novém roce až do 15. května bude o stokorunu vyšší. (šm)

Bezpečnostní opatření v Aréně


V reakci na aktuální bezpečnostní situaci byla provozovatelem Ostrava Arény (dříve ČEZ Aréna) společností Vítkovice Aréna, ve spolupráci s městem a Policií ČR, přijata opatření, jejichž cílem je zajištění bezpečnosti návštěvníků akcí konaných v hale. 

Opatření se týká hokejových a jiných sportovních utkání, koncertů ap. Vstup do haly je umožněn osobám, které u sebe mají pouze příruční zavazadlo s osobními věcmi, jako jsou např. doklady, léky, peněženka, klíče, telefon apod. Návštěvníci mohou být vyzváni ke kontrole příručního zavazadla či k osobní prohlídce. Rovněž by měli na akce přicházet s časovým předstihem. Prosíme návštěvníky o pochopení, trpělivost a spolupráci se členy pořadatelské služby.

Úschovna věcí v hale není provozována. Osoby s rozměrnějšími zavazadly nebudou na akce vpuštěni. Nový návštěvní řád Ostrava Arény a vedlejší multifunkční haly je zveřejněn na webu www.arena-vitkovice.cz v sekci Užitečné informace. (liv)

Pomozte vybrat sportovce roku


Město Ostrava a Ostravská tělovýchovná unie připravuje nominace na nejlepší sportovce města Ostravy v roce 2015. V kategoriích Sportovec roku, Nejlepší sportovní kolektiv, Talent roku, Nejlepší hendikepovaný sportovec a Sportovní legenda. Tipy mohou podávat TJ, kluby, trenéři, funkcionáři, sportovci, občané v elektronické podobě na adresu otu@otu.cz. Korespondenčně na Ostravská tělovýchovná unie, nám. Svatopluka Čecha 10, 702 00 Ostrava. Uzávěrka pro návrhy je 15. ledna 2016.  (vi)

Zlatá tretra 2016


Příští jubilejní 55. ročník Zlaté tretry Ostrava má termín pátek 20. května 2016. V olympijském roce se v Ostravě představí aktuální hvězdy světové atletiky a nejvýraznější domácí jména. Organizátoři pozvali legendy z historie mítinku. Prvními, kteří potvrdili účast, jsou tyčkař Sergej Bubka z Ukrajiny a čtvrtkařka Jarmila Kratochvílová. Na budoucnost české atletiky se zaměří stále populárnější Čokoládová tretra. Fanoušci atletiky mohou od 1. 12. objednávat vstupenky v síti Ticket Art. Na hlavní tribunu za 1500 Kč (limitovaný počet), ostatní krytá místa k sezení stojí 300 a 200 Kč. (vi) 

Atletická hala s top parametry


Sen několika generací ostravských atletů se naplnil! Mezi Ostrava Arénou a hotelem Clarion v Zábřehu vyrostla atletická hala. Sportoviště s šestidráhovým běžeckým oválem v délce 200 metrů, 60metrovou rovinkou pro osm sprinterů, sektory pro skok do výšky, do dálky, o tyči a vrh koulí splňuje parametry atletické federace IAAF. S halou je propojen rekonstruovaný tunel pro běhy na 100 metrů. Hlediště pojme přes 1000 sedících diváků. Více o novém sportoviště v lednové OR. (vi)

Kam za sportem

HOKEJ. Zápasy HC Vítkovice Steel v extralize v Ostrava Aréně: Kometa Brno (ne 13. 12.), Chomutov (so 26. 12., oba 15.30 h), Plzeň (st 30. 12.), Mladá Boleslav (pá 8. 1., oba v 17).

HÁZENÁ. Ženy DHC Sokol Poruba čeká v osmifinále Challenge Cupu turecký klub Izmir BSK SK, který v předešlém kole vyřadil švýcarský Thun. Hrát se bude v termínech 9.-10. a 16.-17. ledna. Pořadatelství zápasů zatím nebylo dohodnuto.

VOLEJBAL. Extraligoví muži VK Ostrava hostí v hale v Hrušovské: České Budějovice (so 19. 12) a Příbram (so 9. 1.). Ženy VK Ostrava se v nejvyšší soutěži utkají v hale ve Varenské s SG Brno (so 19. 12.). Začátky vždy v 17.

BASKETBAL. V národní basketbalové lize přivítá Nová huť Ostrava v hale Tatran: Jindřichův Hradec (so 19. 12), USK Praha (so 2. 1.), Prostějov (st 6. 1.), Ústí n. L. (so 9. 1.) vždy v 17.30. Ženy SBŠ hrají ve stejné hale vždy od 15 h se Slavií Praha (ne 13. 12.) a s Hradcem Králové (ne 10. 1.).

FLORBAL. V extralize mužů se hraje: FBC Ostrava–Chodov (ne 20. 12., 18), Vítkovice–Chodov (pá 8. 1., 19). V extralize žen: Vítkovice–Královské Vinohrady (pá 18. 12., 19), FBC–Liberec (ne 20. 12, 14.30), Vítkovice–Olomouc (ne 3. 1., 17.15), FBC–Chodov (ne 10. 1., 15). FBC hraje svá utkání v ČPP Aréně v Muglinově, Vítkovice v SC na Dubině.

ATLETIKA. TJ Liga 100 pořádá v úterý 26. 12. tradiční 38. štěpánský běh Porubou. Výkonnostní i amatérští běžci vyrazí na trať v délce 13,5 km ze Sportovního areálu Poruba (stadion TJ VOKD) ve Skautské ulici v 10 hodin.(vi)


Strana 16

Fototéma

Ostrava kouzelná předvánoční


O prvním adventním víkendu vstoupila do Ostravy pravá sváteční atmosféra. Zatím bez sněhu, což určitě nejvíce vadí dětem. Ale třeba se brzy dočkají. Vánoční strom se rozzářil na Masarykově náměstí, stejně jako v Porubě, Zábřehu, Hrabůvce, Vítkovicích, přidaly se i další městské obvody.

Centrum Moravské Ostravy, tolik kritizované pro svou opuštěnost, ožilo na několik týdnů stánky trhovců a oblíbeným kluzištěm. Tradiční rozsvícení vánoční výzdoby Nové radnice a Prokešova náměstí poprvé doplnil zábavný program. Vystoupili amatérští i hendikepovaní umělci, finále obstarala kapela Fleret. Před zaplněným náměstím odpočítal poslední vteřiny do rozsvícení stromu primátor Tomáš Macura. S úderem sedmnácté se k potemnělému nebi vzneslo na pět stovek balonků vánočních přání. Tak ať se ta vaše splní, Ostravané! (vi)

Užijte si sváteční atmosféru při akcích v městských obvodech

 

VÁNOČNÍ TRHY. Na Masarykově a Jiráskově náměstí v centru Ostravy, s pestrým kulturním programem, potrvají do 23. 12. Vánoční jarmark s programem na Alšově náměstí v Porubě poběží do 22. 12. Ostrava Aréna zve k nákupům od 16. do 21. prosince.

ZEŤOVÁ V PORUBĚ. Na porubském vánočním jarmarku zazpívá Helena Zeťová 16. prosince (15 h) vánoční písně s dětmi ze ZŠ gen. Zdeňka Škarvady.

OSTRAVA-JIH. Vánoční koncert v kostele Panny Marie v Hrabůvce se uskuteční 26. prosince v 17 h. Kromě České mše vánoční J. J. Ryby zazní v podání Moravského komorního sboru díla Mozarta, Dvořáka, Liszta aj. Tentýž den se v kulturním domě K-TRIO koná od 17 h Štěpánská zábava. Filmový Silvestr, zábava s diskotékou, vypukne v DK Akord v Zábřehu v 19 h.

SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD. Reprodukovanou Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby si můžete poslechnout 19. prosince od 17 h na nádvoří Slezskoostravského hradu. K posílení sváteční atmosféry bude připraven živý betlém a stánky s vánoční ­tématikou. Od 16 hodin vystoupí kapela Marod s programem Zpíváme koledy s folkem. V hradní galerii bude až do 8. ledna k vidění 15. ročník výstavy betlémů. 

PROSKOVICE. Na vánoční koncert můžete zajít 26. prosince v 16 h do kostela sv. Floriána v Proskovicích. Zahraje a zazpívá folková skupina Calata.

MICHÁLKOVICE. Kulturní dům v Michálkovicích nabídne 18. prosince v 19 h vánoční koncert skupiny Tempo di vlak. Vstupné je dobrovolné.

VYHLÍDKOVÁ VĚŽ. Ostravský informační servis otevře radniční vyhlídkovou věž na Štědrý den od 9 do 14 h, další dva svátky od 12 do 17 h. Nebudou chybět vánoční tradice, odnést si můžete betlémské světlo. Na Nový rok budou středisko a věž otevřeny od 12 do 17 h.

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ. Díla barokních mistrů zazní v ostravském kostele sv. Václava v rámci oblíbeného hudebního cyklu v sobotu 19. prosince v 18 hod. Zazpívá Eva Dřízgová-Jirušová.(ok, vi)

NOVOROČNÍ KONCERT. Janáčkova filharmonie Ostrava pod taktovkou šéfdirigenta Heika M. Förstera vystoupí ve čtvrtek 7. ledna (19 h) na Novoročním koncertu „ve vídeňském stylu“ v DK města Ostravy. Záštitu převzal primátor Tomáš Macura. Zazní díla J. Straussů st. a ml., E. Strausse, G. Pucciniho, J. Offenbacha, zazpívá Patricia Janečková.