Listopad 2016

Listopadové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Strana 1

Pro Marcelu Murasovou je práce posláním

Už ve svých deseti letech chtěla být krásnou sestřičkou


Sestřička roku Marcela Murasová pracuje jako vrchní sestra oddělení neurochirurgie v Městské nemoc­nici Ostrava. Vítězka soutěže Batist Nej sestřička 2016 navštívila 20. října v doprovodu ředitele MNO Petra Uhliga a jeho náměstkyně Gabriely Goryczkové radnici.

Přijetí se zúčastnili primátor Tomáš Macura a náměstek primá­tora pro sociální věci a zdravotnictví Michal Mariánek. Spolu s kyticemi květů jí předali hodinky, které budou úspěch připomínat. Dojetí se však nekonalo. „A já se těšila na klíčky od auta!“ poděkovala „sestřička roku“ vtípkem a rázem byly všechny ledy prolomeny.

Marcela Murasová pochází z Brušperku. O tom, že z ní bude zdra­votní sestra, věděla už v deseti. To sle­dovala svoji tetu, jak přebírala diplom zdravotní sestry a tak se zakoukala do sestřičkovských uniforem, čepců a toho, jak byla teta na svoji budoucí práci natěšena, že si řekla: „Já chci být také taková krásná sestřička!“ I proto vystudovala střední zdravotní školu ve Vítkovicích a ještě v době studia začala pracovat v městské ne­mocnici na Fifejdách. Dnes má čty­řicetiletá dvojnásobná maminka za sebou ve zdravotní uniformě 22 let a zkušeností na rozdávání.

„Pravdou je, že ta práce je pořád ná­ročnější, už není jen o tom, ošetřovat pacienty, ale také ovládat spoustu tech­nických prvků, IT a všechno ostatní. Ale to nejdůležitější je pořád vztah k li­dem, empatie. To, že prostě opravdu chcete těm pacientům pomoci, že si na ně uděláte čas, že vyslechnete jejich starosti,“ mluví o svém povolání.

Do soutěže sestřiček přihlásila Marcelu Murasovou její nadřízená. Protože vyznává heslo, že výzvy se mají přijímat, absolvovala v červnu první pražské kolo, z něhož postou­pila mezi dvanáct finalistek říjnového závěrečného galavečera v Náchodě. Zdravotnice musely zvládnout slav­nostní nástup ve večerních šatech, roz­hovor na scéně a praktické ukázky pra­covních dovedností. Koho porota posu­nula „na bednu“, účastnice do samot­ného konce nevěděly. Možná i proto, když ji nakonec vyhlásili královnou a moderátorka Štěpánka Duchková se zeptala, co cítí, vyhrklo z ní: „Nezlobte se, ale já mám strašný hlad! Sál z toho šel do kolen. Ale já měla fakt hrozný hlad,“ dodala sympatická sestřička z nemocnice na Fifejdách. (bk)

O vítězi nebylo pochyb. V anketě veřejnosti se pro multifunkční vítkovickou arénu vyslovilo 24 tisíc lidí

Ostravský městský stadion dvakrát stavbou roku


Ostravské stavby si připsaly další velký úspěch. Městský stadion ve Vítkovicích v říjnu získal vavříny v soutěži Stavba roku 2016, a to hned ve dvou katego­riích. V hlavní soutěži se stal jednou ze šesti staveb, kterým byl udělen titul Stavba roku 2016.

Zařadil se mezi tunel Blanka, archeo­logický park v Pavlově, modernizaci trati Tábor-Sudoměřice, Stezku v ob­lacích v Dolní Moravě a rekonstrukci areálu Hospitalu v Kuksu. Hlasy veřej­nosti z vítkovického stadionu dále udě­laly vítěze právě v této kategorii, kde získal více než 24 tisíc hlasů a cenu ve­řejnosti vybojoval s velkým náskokem. Výsledky 24. ročníku vyhlásila Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která soutěž organizuje.

„Už ve vlaku jsme věděli, že získáme cenu veřejnosti, když bylo v pravé po­ledne hlasování ukončeno. Moc jsme si ale přáli přivézt z Betlémské kaple ještě další ocenění. Když byly roz­dány všechny vedlejší ceny a náš sta­dion pořád nic, s velkým očekáváním jsme poslouchali vyhlašování staveb v hlavní kategorii. Porotci nás napí­nali, cena pro Ostravu byla vyhlášena až jako pátá v pořadí. Modernizovaný stadion ocenili nejen jeho návštěvníci a sportovci, ale teď také odborná po­rota. A to je samozřejmě velmi potěšu­jící fakt,“ řekl náměstek primátora pro sport a školství Martin Štěpánek, který se předávání v Praze zúčastnil.

Příští ročník bude již 25. v pořadí. Letos bylo do soutěže přihlášeno cel­kem 65 staveb, o sedm méně než vloni. Do druhého kola jich postoupilo 29 a ve finále porotci vybírali z 15 zajíma­vých variant. (ph)


Strana 2

Spolupráce s univerzitami zvyšuje jejich atraktivitu a konkurenceschopnost

Ostrava jako hrdé univerzitní město


Memorandum

Podpora vzdělanosti, jako jeden z hlavních strategických cílů města, našla svůj odraz v Memorandu o spolupráci mezi městem Ostravou, Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou a Ostravskou univerzi­tou, o jehož podpisu rozhodlo 19. října zastupitelstvo.

„Podpisem memoranda vyjadřují smluvní strany svůj zájem dlouho­době podporovat a rozvíjet všechny oblasti vzdělávání, a to za účelem zvý­šení atraktivity a konkurenceschop­nosti obou univerzit a města Ostravy. Současně deklarují svůj společný zájem posilovat pozitivní obraz Ostravy jako silného univerzitního města podporu­jícího výzkum, inovace a využívání no­vých technologií,“ přiblížil význam do­hody primátor Tomáš Macura.

Vzájemná součinnost se bude upí­nat zejména na rozvoj mezinárodní spolupráce, spolupráci v oblasti me­diální komunikace, budování pozitiv­ního image města a regionu, a spolu­práci v oblasti rozvoje školství a vzdě­lávání. Preferovanými oblastmi bu­dou kulturní, sportovní a společenské aktivity, spolupráce při realizaci strategických rozvojových projektů města a univerzit, odborné poraden­ství. Smluvní strany se zaměří také na zvýšení povědomí o možnostech studia v Ostravě s širokou nabídkou pozdějšího profesního uplatnění, pod­poru vynikajících studentů formou sti­pendia města Ostravy a podporu pro­jektů v rámci dotačních titulů města.

Memorandum města a obou univer­zit není závaznou smlouvou. Je potvr­zením nadstandardních vztahů mezi jednotlivými partnery a vyjadřuje je­jich vůli v tomto trendu pokračovat. Obdobná memoranda uzavřela v mi­nulosti například Praha s Univerzitou Karlovou nebo Opava se Slezskou univerzitou. Na memorandum v budouc­nosti navážou konkrétní dílčí pro­jekty. (bk)

Sobota 26. 11.: program na Prokešově náměstí

Rozsvítíme vánoční strom


Sváteční výzdoba a vánoční strom se na Prokešově náměstí v Moravské Ostravě za účasti primátora Tomáše Macury rozzáří v sobotu 26. listopadu v 18 hodin. Město připravilo v předvečer adventu bohatý program, který u Nové radnice začne již v 16 hodin. Mezi řadou atrakcí najde každý návštěvník něco za­jímavého pro sebe. Rodiče s dětmi se mohou zúčastnit kreativních dílniček nebo se pobavit při divadelním před­stavení Zimní pohádka. Letošní spe­cialitou bude Ježíškova pošta, ve které děti mohou poslat svá přání formou ko­respondenčního lístku do Božího Daru. Dále vystoupí folklorní soubor Hlubina, dětský pěvecký sbor, dechový kvin­tet Janáčkovy konzervatoře Ostrava. Dojde také na vyhlášení městské an­kety Dobrovolník roku. Večer vyvrcholí od 18.30 hodin koncertem ostravské zpěvačky Elis, objevu roku v anketě Český slavík 2014. (lš)

Dojedeme tramvají na 7. a 8. obvod?


Ostrava plánuje vybudovat no­vou tramvajovou trať, která umožní přímé a rychlé spojení se 7. a 8. porubským obvodem. V rámci společ­ného projektu by město a dopravní podnik mohly získat až 85procentní dotaci z evropských fondů. Jak zdů­raznil primátor Tomáš Macura, pro­jekt, který může zlepšit dostupnost oblasti, zrychlit cestování a být i pří­spěvkem pro ekologii, je nyní ve fázi ladění technických detailů. Poté bude projednán s vedením dotčených měst­ských obvodů a představen veřejnosti. „Chceme vybudovat novou trať plně na úrovni požadavků 21. století,“ zdů­raznil Macura. Žádné nezvratné roz­hodnutí zatím nepadlo. Podle šéfa Dopravního podniku Ostrava Daniela Moryse by trať splňovala požadavky na provoz s bezbariérovými vozy, po­tlačením hlučnosti apod. (av)

Ze zasedání zastupitelstva města Ostravy


Statut města Ostravy ve víceméně sou­časné podobě platí asi sedmnáct let. Přes průběžné aktualizace související se změnami zákonů, naposledy napří­klad s přijetím nového občanského zá­koníku, se množí požadavky na jeho změny. Na svém 20. zasedání 19. října se touto problematikou zabývalo měst­ské zastupitelstvo.

Jak informoval primátor Tomáš Macura, statutový výbor působící při zastupitelstvu přijal za poslední měsíce celkem 51 návrhů na změny, z nichž 24 podaly městské obvody a 27 od­borné útvary magistrátu. Výbor do­poručil ke schválení 11 návrhů ob­vodů a 19 návrhů magistrátních od­borů, dalších sedm změn technického rázu, to znamená vyplývajících bez­prostředně ze změn zákonů, bylo navr­ženo ke schválení bez projednání výbo­rem. Po debatě zastupitelstvo schválilo všechny doporučované změny s výjim­kou změn článku 22, jehož znění bude ještě předmětem dalšího jednání.

Celkem zastupitelstvo projednalo šest desítek programových bodů. Projednalo směny, prodej, koupi měst­ských pozemků, zabývalo se metodikou pro sestavování městského rozpočtu pro rok 2017 a dalšími záležitostmi.

Náměstkyně primátora pro oblast financí a rozpočtu Iveta Vozňáková seznámila zastupitele s hospodaře­ním města v prvním pololetí 2016. Jeho příjmy dosáhly za toto období výše 4 miliard 202 milionů korun a ve vztahu k upravenému celoroč­nímu rozpočtu byly splněny na 58,3 procenta. Jedná se o částku po kon­solidaci, to znamená očištěnou o pře­vody mezi účty, které ovlivňují hos­podaření. Příjmy byly o 567 milionů vyšší než za srovnatelné období mi­nulého roku. Důvodem byly vyšší da­ňové a kapitálové příjmy a vyšší pří­jem dotací. Na druhé straně celkové výdaje představovaly objem 3 miliardy 192 milionů korun po konsoli­daci, což je v poměru k upravenému rozpočtu asi 39,2 procenta. Nižší prů­běžné čerpání výdajů je způsobeno koncentrací investičních akcí do dru­hého pololetí roku. (bk)

Aktuálně

Konference WHO bude v Ostravě

Po Frankfurtu, Helsinkách, Londýnu, Budapešti a Parmě se Ostrava stane ději­štěm události světového významu. Od 13. do 15. června 2017 se zde bude konat 6. ministerská konference Světové zdravotnické organizace (WHO). Rozhodnutí o konání konference v Ostravě je vel­kou poctou pro město. Půjde o jednu z nejvýznamnějších událostí r oku 2017. Výsledkem jednání má být přijetí „Ostravské deklarace“, která má svými výstupy udat směr modernímu pojetí ře­šení dopadů zhoršeného životního pro­středí na zdraví v rámci evropského kon­tinentu. Jedním z akcentů konference bude zdůraznění úlohy měst a regionů při implementaci politik. Na konferenci při­jedou ministři zdravotnictví a zástupci 54 evropských členských států WHO, celkem na osm set návštěvníků. (ph)

11. 11. Den veteránů

U příležitosti Dne válečných veteránů proběhne v pátek 11. 11. v 11 hodin u pa­mátníku v Komenského sadech vzpo­mínková akce pořádaná Krajským vo­jenským velitelstvím Ostrava. Pietního aktu s kladením věnců se zúčastní vá­leční veteráni, členové organizací le­gionářů, bojovníků za svobodu, před­stavitelé samosprávy kraje, města, ob­vodů, Armády ČR a další hosté. Akce je volně přístupná, organizátoři zvou veřejnost. (vi)

Práce v Nádražní ulici spějí k závěru

Druhá etapa rekonstrukce Nádražní ulice v úseku mezi ulicemi 28. října a Stodolní spěje k závěru. V současné době stavbaři dokončují pokládání as­faltového povrchu komunikace a dláž­dění chodníků. Stavba probíhá v sou­ladu se stanoveným harmonogramem. Stavební práce by měly být ukončeny do konce listopadu, v prosinci bude za­hájen proces kolaudace. Automobilový provoz v ulici by měl být obnoven 11. prosince. Stavba je plně financována městem, její rozpočet ve výši 81,5 mili­onu korun by měl být dodržen. (hp)

Listopadové zastupitelstvo

Zastupitelstvo města Ostravy se k 21. schůzi ve volebním období 2014–2018 sejde ve středu 16. listopadu od 9 hodin v Nové radnici. Jednání je veřejné a ob­čané ho mohou sledovat z galerie sálu. Dokumenty najdete na webu www.os­trava.cz v sekci Úřad - Město a jeho or­gány - Zastupitelstvo města. (vi)


Strana 3

Osvoboditel a Čestný občan Ostravy se k nám rád a často vracel

Zemřel plukovník Bedřich Opočenský


Ve věku 92 let zemřel 29. října po dlouhé nemoci plukovník Bedřich Opočenský, veterán druhé světové války. Rodák z Českého Boratína na Volyni byl od roku 1944 vojákem 1. československého armádního sboru v SSSR. Jako tankista prošel bitvami na Dukle v rámci Karpatské operace, u Jasla a Ostravsko-opavskou operací.

V bojích o Ostravu dokázal s osád­kou svého tanku obsadit a držet pří­stup ke strategickému Říšskému (dnes Sýkorovu) mostu, kde kryl po­stup prvního tanku č. 051 ve směru na Slezskou Ostravu. Se svou jed­notkou došel až do Prahy, kde byl lehce zraněn. Po válce se usadil na Litoměřicku. V dubnu 2015 byl jmenován čestným občanem města Ostravy. Ještě letos na jaře se osobně účastnil oslav 71. výročí osvobození našeho města u Památníku Rudé ar­mády v Komenského sadech a dalších akcí v městě a Moravskoslezském kraji.

„S velkým zármutkem jsem při­jal zprávu o skonu pana plukovníka Opočenského. Jen pár dnů předtím, než měl být 11. listopadu při příleži­tosti Dne veteránů povýšen na brigád­ního generála,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura.

„V posledních týdnech jsem pana plukovníka Opočenského opakovaně navštívil v nemocnici a znovu si uvě­domil, jak velký je to člověk. Žádný čí­tankový odosobněný hrdina, ale skvělý chlap s neuvěřitelným rozhledem, vi­tální a aktivní do konce života. Ještě i v nemocnici cvičil pravidelně u ote­vřeného okna, aby zůstal fit. Miloval nade vše svou rodinu a přestože bydlel až v malé vesnici u Litoměřic, tak také Ostravu, kam se rád a často vracel. Lidé jako on, jsou vzorem pro nás všechny. Jsem moc rád, že jsem jej mohl pova­žovat za svého přítele,“ dodal Tomáš Macura.

Památku plukovníka Bedřicha Opočenského město Ostrava uctilo vyvěšením smutečního praporu na bal­konu průčelí Nové radnice. Ve foyer v přízemí bylo zřízeno pietní místo, u něhož se lidé zastavovali a vzdá­vali hold válečnému hrdinovi. Úctu legendárnímu tankistovi projevovali Ostravané spontánně zapálenými svíč­kami na mostě Miloše Sýkory, u pa­mátníku s tankem 051 na Zámostí ve Slezské Ostravě i na sociálních sítích.

Posledního rozloučení s plu­kovníkem ve výslužbě Bedřichem Opočenským v Chotiněvsi u Litoměřic se 4. listopadu zúčastní pri­mátor Tomáš Macura, který pronese jmé­nem svým a statutárního města Ostravy smuteční pro­jev. (vi)

Na zimu jsou Ostravské komunikace připraveny


Doprava ve městě

Společnost Ostravské komunikace (OK) musí během nastávající zimní se­zony udržet ve sjízdném a bezpečném stavu 385 kilometrů vozovek. Zimní údržba na území města Ostravy bude probíhat osvědčeným rajónovým způ­sobem v sedmnácti lokalitách.

Jeden výjezd, při němž jsou kom­pletně ošetřeny všechny úseky ve městě, představuje délku silnic více než dva tisíce kilometrů. Sypač v návaznosti na hustotu provozu potřebuje k ošetření celého rajónu přibližně jeden a půl hodiny. OK na­sadí 22 vlastních sypačů, dva nákladní automobily s pluhy, tři traktory. Pro případ velkých sněhových přídělů má nasmlouvány posilové stroje hasičů a soukromníků. Ve skladech leží 6 ti­síc tun soli a 500 tun inertního mate­riálu, připravena je rovněž speciální solanka, která účinkuje až do minus 23 stupňů.

Řidiči mohou informace o sněhovém zpravodajství a sjízdnosti silnic získat na webu společnosti Ostravské komuni­kace www.okas.cz., nebo na stránkách www.dopravniinfo.cz. (jm)

Senátorem je Nytra


Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodě číslo 70 Ostrava-město ve dnech 14. a 15. října rozhodlo, že do křesla se­nátora usedne nezávislý kandidát Zdeněk Nytra, ředitel Hasičského záchranného sboru MS kraje. Získal 51,81 % hlasů, kdežto Lianě Janáčkové, kandidátce Nezávislých a starostce obvodu Mariánské Hory a Hulváky, dalo svůj hlas 48,18 % zú­častněných voličů. Nytra v Senátu nahradí Antonína Maštalíře (ČSSD), který už nekandidoval. (er)

Na veletrhu Expo Real v Mnichově vystavuje z českých měst dlouhodobě vedle Prahy jen Ostrava

Město představilo atraktivní plochy vhodné pro investování


My a svět

V prvním říjnovém týdnu se v němec­kém Mnichově konal 19. ročník prestiž­ního evropského veletrhu komerčních nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real. Mezi významnými evrop­skými metropolemi nechyběla expo­zice města Ostravy.

Spolu s Prahou zůstala jediným měs­tem ČR, které ve své prezentaci na ve­letrhu zachovává kontinuitu. Stánek o ploše zhruba stovky metrů čtvereč­ních otevřela po patnácté. Ostrava před-stavila investorům vedle klíčových a dlouhodobých projektů, jako jsou Průmyslová zóna Ostrava-Mošnov či Vědecko-technologický park, nové akti­vity v oblasti městského prostoru.

Náměstek primátora Martin Štěpánek při prezentaci pro obchodní partnery a investory uvedl: „Německá společnost Mahle Behr, korejská firma Plakor a italská Cromodora Wheels, které již působí v průmyslové zóně Mošnov, rozšiřují své kapacity. Závod dalšího investora Hyundai Mobis je před uvedením do zkušeb­ního provozu. Zájem o Ostravu ne­utuchá. Vzhledem k tomu, že ka­pacita současných průmyslových zón je téměř naplněna, připravu­jeme nové plochy typu brownfieldů uvnitř města. Rozvíjíme také naše vize o propojení historického cen­tra s Černou loukou a okolím řeky Ostravice. Jde nám o scelení území pro rozvoj bydlení, maloobchod, kul­turu, školství a vědu.“

Zájem o letošní Expo Real překonal minulý ročník. Více než 1700 subjektů z 29 zemí vystavovalo v šesti halách na ploše 64 tis. m2. Podle pořadatele Messe München prošlo branami vý­staviště během tří dnů téměř čtyřicet tisíc návštěvníků. (kč)


Strana 4

Vzpomínka na oběti zla v Nové radnici


K výročí 17. listopadu

Den boje za svobodu a demokracii, státní svátek připadající na 17. listopad, připo­mene ostravská pobočka Konfederace politických vězňů ČR ve spolupráci s ob­čanským sdružením PANT a pod záštitou města ve středu 16. listopadu v 15.30 hodin slavnostním shromážděním ve vstupní hale přízemí Nové radnice. Kromě projevů hostů a položení kytic k pamětní desce obě­tem zla vystoupí také pěvecký sbor Chorus pod vedením Petry Rašíkové. Pořadatelé zvou veřejnost, aby přišla vzdát hold boji studentů a občanů za svobodu a demokra­cii v letech 1939 a 1989. (vi)

Střípky

NA POČEST 28. ŘÍJNA. U Památníku bitvy u Zborova v Husově sadu uspořádalo město Ostrava pietní akt k 98. výročí vzniku Československé republiky. S projevem vyzdvihují­cím mj. význam podpory vzděla­nosti jako podmínky pochopení dě­jinných souvislostí vystoupil pri­mátor Tomáš Macura (na snímku), který spolu s náměstky primátora Michalem Mariánkem, Zbyňkem Pražákem, Ivetou Vozňákovou a ta­jemníkem magistrátu Břetislavem Gibasem položil k památníku vě­nec. Stejně jako představitelé kraje, Armády ČR, konzulátů Polska a Ruska, obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Poruba, Jih, Michálkovice, Pustkovec a Proskovice, legionářů, bojov­níků za svobodu, politických stran a hnutí a dalších organizací. (vi)

ZACÍLENO NA ROMY. Romaňi kereka – Romský kruh je projekt, který vedl k vybudování knihovny se zaměřením na romské obyva­telstvo ve Vítkovicích. Páteří spe­cializace je podpora multikultur­ního dialogu, prioritní skupinou romské děti, jimž knihovna na­bízí zázemí pro mimoškolní akti­vity, které jsou pro ně atraktivnější než trávení času na ulici. U příle­žitosti 10. výročí projektu se 12. října uskutečnilo ve vítkovické po­bočce Knihovny města Ostravy se­tkání, kterého se zúčastnil také ná­městek primátora Zbyněk Pražák (na snímku). Účastníci diskutovali o mimoškolním vzdělávání rom­ských dětí a spolupráci neziskových organizací s knihovnou. (bk)

SBORNÍK OSTRAVA 30. Zcela zaplněný hudební sál městské knihovny byl 19. října svědkem prezentace sborníku Ostrava 30, který vydal Archiv města Ostravy. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska uspořádala Blažena Przybylová s redakční ra­dou. Úryvky z publikace přečetl herec Aleš Petrič (na snímku Karly Bláhové). Sborník vyšel v nákladu 350 výtisků. Obsah a resumé pří­spěvků najdete (také v anglickém překladu) na adrese https://amo. ostrava.cz/cs/publikace/ostrava-30. Kniha je k dostání v městském ar­chivu ve Špálově ulici v Přívoze, v pobočkách Ostravského infor­mačního servisu, v knihkupec­tvích Academia a Artforum. (vi)

POTRAVINOVÁ SBÍRKA. Hezkou tradici dodržují zaměstnanci magistrátu města u příležitosti Mezi-národního dne za vymýcení chu­doby. Pátým rokem pořádají 18. října potravinovou sbírku. Darovali rýži, mouku, luštěniny, cukr, olej, mléko, dětskou výživu, omáčky, pa­štiky, sirupy a další trvanlivé potra­viny. Na radnici se vybralo téměř čtvrt tuny potravin. Darované jídlo poputuje do Potravinové banky, která se společně s organizacemi pracujícími s potřebnými postará o to, aby se vše dostalo do správných rukou. Markéta Urbanová (snímku B. Krzyžanka) prezentuje část vý­těžku sbírky. (bk)


Strana 5

Město Ostrava vyhlásí architektonické soutěže na zkulturnění náměstí Msgre Šrámka a Umělecké ulice

Hledá se nová podoba veřejných prostor


Proměny města

Náměstí Msgre Šrámka u opravené ka­tedrály Božského Spasitele a Umělecká ulice v blízkosti Galerie výtvarného umění by se měly do budoucna výrazně změnit. Jejich nová podoba vzejde z architektonických soutěží, o jejichž vy­hlášení rozhodlo 19. října ostravské zastupitelstvo.

„Obě tyto lokality jsou významnými veřejnými prostory, které chceme zlep­šit a zestetizovat. Osobně mi vadí na­příklad parkovací plocha před katedrá­lou. Je to místo, kde se přirozeně shro­mažďují lidé, kde přicházejí turisté a nemají si ani kam sednout,“ uvedl primátor Tomáš Macura s tím, že úby­tek
parkovacích míst by mohlo vyřešit zjednosměrnění ulic, využití parkovací plochy u bývalého Bauhausu či zvažo­vaná stavba podzemního parkoviště pod částí Masarykova náměstí.

Realizace obou projektů chce město propojit s chystanou rekonstrukcí Divadla Jiřího Myrona, kde vznikne divadelní kavárna a jehož okolí bude upraveno ve stylu italské piazzety. Předpokládané náklady na obě sou­těže mají dosáhnout stovek tisíc ko­run, náklady na přípravu projektů pak zhruba po osmi milionech korun.

„Osobně bych preferoval, aby se tato místa proměnila v klidové zóny, ale ne­chceme předkládat účastníkům soutěže vlastní představy. Máme zájem na tom, aby přistoupili k řešení samostatně a aby sami navrhli, jaké funkce mohou tyto prostory plnit,“ dodal Macura.

Na současné architektonické sou­těže by měla navázat soutěž na rekon­strukci Domu kultury města Ostravy s přístavbou koncertní haly, která v Ostravě dlouhodobě chybí. Tato sou­těž bude vyhlášena pravděpodobně na začátku příštího roku. (bk)

Rekonstrukce kanalizace na náměstí SNP potrvá do poloviny roku 2017

Dopravní omezení skončí v listopadu


Vyřešit problémy související se špat­ným technickým stavem a nedosta­tečnou kapacitou je smyslem stavby Rekonstrukce kanalizace na náměstí Slovenského národního povstání v Zábřehu v obvodu Ostrava-Jih. Nová kanalizace bude provedena z kameni­nových trub o světlosti (DN) 300, 400 a 600 milimetrů v celkové délce 293 metrů. Součástí stavby je přepojení ka­nalizačních přípojek, uličních vpustí a dešťových svodů, a také odstranění nevyhovující staré kanalizace vybou­ráním nebo zalitím cementopopílko­vou směsí.

Stavební práce jsou prováděny me­todou otevřených výkopů o šířce dvou nebo jednoho metru a vyžadují omezení nebo úplné zastavení provozu v ulici Čujkovově a na samotném náměstí. Podle schváleného harmonogramu po­trvají tato omezení do konce listopadu, kdy skončí čtvrtá etapa rekonstrukce. V místě aktuálního pracovního úseku bude do této doby Čujkovova uzavřena pro veškerý silniční provoz s výjim­kou linkových autobusů, dopravní ob­sluhy domu Čujkovova 37-41, vozidel stavby a vozidel Policie ČR. Objízdná trasa je vedena v obou směrech uli­cemi Kapitána Vajdy, Pavlovovou, Rodimcevovou a náměstím SNP. Ve směru jízdy od ulice Výškovické k Plzeňské je umožněn průjezd uza­vřeným úsekem vozidlům, která jedou z ul. Čujkovovy na ul. Rodimcevovu. Výjezd z náměstí SNP od Kulturního domu Akord je možný do dvou směrů – rovně na ulici Rodimcevovu nebo na ulici Čujkovovu.

Poslední dvě etapy rekonstrukce ka­nalizace na náměstí SNP se uskuteční v době od 1. prosince 2016 do 30. dubna 2017. Dopravní omezení pro osobní au­tomobily by měla být v té době už mi­nulostí, předpokládaná opatření se dotknou pouze pohybu chodců a par­kovacích míst. Konečný termín ukončení všech stavebních prací je stano­ven na červen 2017. Náklady stavby činí podle uzavřené smlouvy necelých 4,8 milionu korun bez DPH. Stavba je v plné výši hrazena z rozpočtu města Ostravy. (bk)

Místo chemikálií stačí horká voda


Při údržbě chodníků, cest nebo ve­řejných ploch se setkáváme s pleve­lem prorůstajícím dlažebními kost­kami nebo obrubníky. Rostliny bý­vají odolné a nelze se jich zbavit tzv. „škarpirkováním“ neboli vytrhnu­tím. „Novinkou je ekologické řešení problému, likvidace pomocí horké vody,“ vysvětluje Pavel Kollár, před­seda představenstva Technických slu­žeb (TS) Slezská Ostrava. „Naše spo­lečnost přišla s touto metodou jako první v Ostravě a kraji. Rozhodli jsme se přístroj Wave Weed Control zakou­pit a likvidovat plevel ekologicky, bez použití chemikálií.“ Jedním z důvodů, proč si technické služby stroj poří­dily, je i skutečnost, že od roku 2017 EU zakazuje použití chemických pro­středků při likvidaci plevele v komu­nální sféře. (jg)

V centru vzniká strategická plocha s velkým rozvojovým potenciálem

Pozemky na Nové Karolině se vrátí městu


O čem se mluví

Město Ostrava odkoupí zpět do svého vlastnictví necelý hektar pozemků v oblasti Nové Karoliny, a to za deset milionů korun bez DPH. Na svém za­sedání 19. října o tom rozhodli městští zastupitelé. Dalších zhruba 6,5 hektaru město získá od developera zdarma, což mu zaručovala kupní smlouva. Celkem tak městu připadne zhruba 7,5 hektaru pozemků v lukrativní oblasti.

Společnost Multi Veste Czech Republic 5 plánovala původně na po­zemcích v lokalitě Nové Karoliny roz­sáhlou výstavbu rozdělenou do čtyř etap. Za pozemky o rozloze 14 hektarů zaplatila v roce 2006 městu 227 mi­lionů korun. Developer ale nakonec uskutečnil jen první etapu a je připra­ven vystavět část druhé etapy, kde chce vybudovat pouze byty. Plánovaný ad­ministrativní objekt budovat nebude, proto nabídl pozemek vyhrazený pro tuto stavbu k odkoupení. V době, kdy ho developer kupoval, zaplatil za něj okolo 14,4 milionu korun. Dnes má podle znaleckého posudku hodnotu téměř 54 milionů korun.

„Já jsem ten výsledek očekával, ani jsem si neuměl představit, že by zastu­pitelstvo rozhodlo jinak,“ okomentoval výsledek hlasování zastupitelů primá­tor Tomáš Macura.

Kromě pozemků, které odkoupí, získá město bezúplatně i pozemky určené pro třetí a čtvrtou etapu vý­stavby Nové Karoliny, za něž developer zaplatil před deseti lety 104 milionů korun. Podle kupní smlouvy je kupní cena považována za odškodné za nena­plnění smluvně stanovených závazků. Důvodem odstoupení od smlouvy s městem je podle developera malý zá­jem o byty a prakticky nulový o admi­nistrativní prostory. Do vlastnictví sta­tutárního města Ostravy by pozemky mohly být převedeny zhruba do dvou měsíců.

„V samém centru tak vznikne stra­tegické území s velkým rozvojovým potenciálem,“ zhodnotil situaci Tomáš Macura. Město chce nyní dát zpraco­vat studii využití této plochy, současně jedná s dalšími vlastníky pozemků v této oblasti o možnostech jejího pří­padného rozšíření. (r)


Strana 6

FajnOVA: Občané, zajímají nás vaše nápady


Farmu pro vzdělávání dětí v oblasti udr­žitelného zemědělství a ekologie, víceú­čelovou sportovní halu pro horská kola, skateboard, parkour, workout a další sportovní aktivity v opuštěné budově po některém ze supermarketů, dětský vláček v Komenského sadech nebo ve­řejné toalety v centru navrhují obyva­telé Ostravy, kteří se zapojili do pří­pravy strategického plánu rozvoje města na léta 2017 až 2023. Od počátku roku se k tvorbě plánu připojilo téměř 18 ti­síc lidí. Zájemci mohou posílat i návrhy na konkrétní projekty. Přes online for­mulář na www.fajnova.cz/fajnovy-pro­jekt se zatím sešlo 70 nápadů od občanů a 25 od odborníků, městských obvodů a organizací města. Desítky projektů k realizaci připravuje magistrát. Akce pokračuje. „Projekty budeme sbírat dál a jejich seznam průběžně aktualizovat. U každého návrhu posoudíme jeho sou­lad se strategickými cíli města, potřeb­nost a proveditelnost, včetně možností financování. Pokud formulář s návrhem na nový projekt vyplní zájemci do konce listopadu a vyhoví kritériím, může být zařazen přímo do akčního plánu vzni­kající strategie,“ uvedl primátor Tomáš Macura. (ph)

Spolupráce mezi dopravním podnikem a městskou policií pokračuje

Pro bezpečnou veřejnou dopravu


Bezpečnější Ostrava

Zavedení preventivního dohledu měst­ských strážníků na dopravních uzlech městské hro­madné dopravy a v mís­tech s velkou frekvencí cestujících se osvědčilo, stejně jako asistence strážníků ve vytipovaných spojích v denních i noč­ních hodinách. „Například od doby zřízení služebny městské policie na Hranečníku tam nebylo vykradené jediné vozidlo a nemáme hlášen ani jeden incident,“ informoval ředitel Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys. Vzájemná spolupráce mezi oběma městskými organizacemi proto bude pokračovat a dále se zdokonalo­vat. Od října například nosí strážníci v prostředcích MHD reflexní vesty, aby byli lépe viditelní a jejich přítomnost působila preventivně. Potkat je mů­žeme hlavně v linkách 2, 8, 11, 18, 48 a 108, ale také v jiných. Pro asistenční dohled v dopravních prostředcích totiž nebyli vyčleněni zvláštní policisté, ale vykonávají ho řadoví strážníci v rámci svých služebních povinností. Jak zdů­raznil zástupce ředitele Městské po­licie Ostrava Jiří Samek, na posílení dohledu nad bezpečností a pořádkem v městské hromadné dopravě mělo vliv zvýšení počtu strážníků. V současné době jich působí ve městě 715, další se připravují v rámci rekvalifikačního kurzu. (bk)

Odjezdové tabule ve vašem mobilu


Společnost Koordinátor ODIS na­bízí cestujícím v hromadné dopravě možnost zobrazení odjezdových ta­bulí ze všech zastávek na území města Ostravy a celého Moravskoslezského kraje na osobních počítačích, tabletech nebo mobilních telefonech.

Cestující tak mají možnost zobra­zení odjezdů všech tramvajových, tro­lejbusových, autobusových, ale také železničních spojů, které zajišťují do­pravní obslužnost v Ostravě a regionu. U vybraných dopravců jsou na základě sledování online polohy vozidla zobra­zovány také údaje o okamžitém zpož­dění spoje. Odjezdové tabule jsou do­stupné na webové stránce www.mpv­net.cz/odis. (as)

Cestující, hlídejte si své věci


Začínající chladné období je pří­značné tím, že více cestujeme pro­středky městské hromadné dopravy. V souvislosti s tím si musíme uvědomit existující rizika. Pachatelé trestné čin­nosti využívají zvýšeného pohybu osob na zastávkách a v dopravních prostřed­cích a hledají možné oběti. Sledují, kdo má u sebe cenné věci a kdo ne. Otázkou je, do jaké míry jim svým jednáním k jejich tipování sami napomáháme. Již chování na zastávkách předurčuje, zda se na nás pachatel zaměří. Prací na mobilním telefonu nebo jen podívá­ním se, kolik je hodin, ukazujeme, jaký přístroj vlastníme a kde si ho uschová­váme. Stejné je to v případě peněženek nebo platebních karet. Nevhodné místo k jejich uložení je batoh, který máme na zádech. Pachatel má pak velmi zjed­nodušené možnosti, jak ho prohledat. Základním pravidlem je mít vždy své věci pod dozorem. Rizikovým momen­tem je hlavně nastupování a vystupo­vání z dopravního prostředku. Krátký časový interval „tlačenice“, často uměle vyvolané, je pro činnost kapsářů ide­ální. Také se můžeme setkat s odve­dením pozornosti drobným sporem či hádkou skupinkou spolupachatelů. Cestující se zaměří na tento konflikt a nevnímá práci dalšího pachatele – kapsáře. Převezměme odpovědnost za své chování a svůj majetek, jen tak snížíme počet drobných majetkových deliktů. (pčr)

Dávejte pozor na odhozené injekční stříkačky!


Co je dobré vědět

S cílem snížit riziko šíření nakažlivých onemocnění a přispět k prohloubení povědomí o správném chování při ná­lezu použité jehly či injekční stříkačky se asi dvě stovky strážníků městských policií z osmi českých měst zapojily 6. října do akce nazvané Jehla. Při čiš­tění ulic se ochránci veřejného pořádku zaměřili zejména na nepřehledná a skrytá místa, málo frekventované stezky, domovní výklenky, okolí most­ních konstrukcí, dětská hřiště a pís­koviště, parky a odpočinkové zóny. Celkem sesbírali 562 kusů tohoto ne­bezpečného odpadu, nejvíc v Praze (247), Brně (168) a Ostravě (52). Konkrétně ostravští strážníci se tak za letošní rok dostali už na číslo téměř 2200 jehel, které mohly ohrozit pře­devším hrající si děti. Loni strážníci sesbírali při hlídkové činnosti a cíle­ných akcích celkem 3491 kusů tohoto nebezpečného odpadu, podobné to bylo i v dřívějších letech.

Ostravští městští strážníci věnují velkou pozornost preventivnímu pů­sobení na děti, ale nápomocí při snižo­vání rizika zranění a případně i naka­žení infekční chorobou by měli být i občané. „Pokud někdo uvidí odhoze­nou injekční stříkačku či jehlu, měl by volat naši tísňovou linku 156,“ uvedl mluvčí Městské policie Ostrava Michal Maršo. (bk)

Stalo se

OPILÍ ZA VOLANTEM. Další dva ři­diči sedli za volant opilí. Prvního od­halili strážníci 2. října v Moravské Ostravě. Mladý muž nebezpečně kličko­val po celé šíři vozovky a ohrožoval tak ostatní vozidla. Nadýchal přes dvě pro­mile alkoholu. Druhý případ řešili stráž­níci 5. října ve Slezské Ostravě. 24letý řidič na sebe upozornil riskantní jíz­dou a zhasnutými světlomety. Nejenže u sebe neměl doklady, ale nadýchal té­měř 1,5 promile alkoholu. Obě události si k dalšímu šetření převzala Policie ČR.

ZABRÁNILI KRÁDEŽI KABELKY. Dvojice mužů se 2. října po půlnoci za­stala ženy, kterou chtěl 30letý zloděj v Moravské Ostravě připravit o kabelku. Následně na incident upozornili stráž­níky, kterým se podezřelého muže po­vedlo rychle vypátrat a zadržet. Zloděj se s ženou seznámil v tramvaji. „Pokusil jsem se jí strhnout kabelku, ale nějací lidé mi v tom zabránili,“ přiznal se. Pro podezření ze spáchání trestného činu si událost převzala Policie ČR.

ZASTAVTE HO, ZLODĚJ! Dvojice strážníků zareagovala na křik proda­vačky pohotově. Pobertu, který 7. října v prodejně nábytku v Ostravě-Dubině odcizil povlečení v hodnotě přes 500 korun, okamžitě lapili. Volání o po­moc zaslechla hlídka městské policie. Po krátkém sprintu 31letého zloděje dopadla. Následná kontrola odhalila, že muž byl za podobný čin v posled­ních třech letech odsouzen nebo po­trestán, proto si jej k dalšímu opatření převzala Policie ČR.

ZASÁHL VE SVÉM VOLNU. Hbitě zareagoval strážník, který 7. října v době osobního volna dopadl na parko­višti obchodního centra v Zábřehu zlo­děje kabelky. Strážník si povšiml muže, který se v podřepu skrýval za vozidlem neznámé ženy. V okamžiku, kdy se žena naklonila do košíku pro nákup, muž vy­užil nestřežené chvíle a ze zavazadlo­vého prostoru jí vytáhl kabelku. Reakce strážníka byla pohotová. Přestože se zloděj pokusil z místa činu utéct, byl vzápětí dopaden. Muže si pro podezření na spáchání trestného činu převzala Policie ČR. (mm)


Strana 7

Jeden z nejlépe hodnocených a propracovaných projektů v ČR bude realizován od října 2016 do září 2019

Startuje projekt na pomoc lidem v bytové nouzi


Magistrát města Ostravy zahajuje rea­lizaci projektu Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava, reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/ 0003526 financovaného z Operačního programu Zaměstnanost. Projekt se zaměřuje se na pomoc domácnostem v bytové nouzi. Jeden z nejlépe hod­nocených a propracovaných projektů v ČR bude uskutečňován od října 2016 do září 2019.

Projekt si klade dva hlavní cíle. Tím prvním, s jehož naplňováním se již za­počalo, je vytvoření koncepce sociál­ního bydlení města Ostravy. Na její tvorbě se ve dvou pracovních skupinách podílí více než 40 odborníků z řad pra­covníků magistrátu, městských obvodů, Agentury pro sociální začleňování, ne­ziskových organizací, Úřadu práce ČR a dalších. Zapojení do ní budou i sa­motní lidé v bytové nouzi. Koncepce bude vypracována do září 2017.

Druhým hlavním cílem je pilotní ověření koncepce sociálního bydlení. Magistrát spolupracuje s šesti měst­skými obvody, kde bude ověřování pro­bíhat. Pro osoby v bytové nouzi budou k dispozici tři různé typy bytů. Krizové byty jsou pro osoby v ohrožení života, např. při domácím násilí, sociální byty jsou určeny pro domácnosti, které žijí v nevyhovujících bytech, např. na uby­tovnách, v sociálně vyloučených loka­litách či azylových domech, a konečně tzv. dostupné byty, které jsou pro osoby, jejichž hlavním problémem jsou nedo­statečné příjmy. Se všemi domácnostmi zapojenými do projektu budou spolu­pracovat sociální pracovníci, kteří se budou zaměřovat na stabilizaci domác­nosti v novém bydlení, budou k dispo­zici pro práci se sousedstvím a pomo­hou řešit případné problémy. První byty budou obsazovány v únoru 2017.

„V rámci projektu stojíme na sa­mém začátku. Za sebou však již máme velký kus práce od zrodu myšlenky tento projekt realizovat, sepsání a po­dání projektové žádosti až po velkou část jednání se všemi partnery pro­jektu a s lidmi, kterých se samotná realizace bude týkat – tedy s cílo­vou skupinou. Věříme, že realizací tohoto projektu se nám podaří pro­niknout hlouběji do problematiky so­ciálního bydlení a vytvoříme prostor dále s tímto tématem pracovat a klou­bit dobrou praxi nestátních neziskových organizací a práci obce, ze­jména na úrovni sociální a bytové,“ uvedl náměstek primátora Michal Mariánek.

O projektech realizovaných ma­gistrátem je možno čerpat informace na nově zřízených webových strán­kách: http://socialnizaclenovani.ost­rava.cz/. (šk)

Podpora pro osoby s trestní minulostí


Cílem nestátní neziskové organizace Rubikon centrum je začleňovat lidi s trestní minulostí do života, snižo­vat recidivu a zvyšovat tak bezpečí ob­čanů. Od září lze její pobočku najít také v Ostravě, a to v Přívoze v ulici U tis­kárny 3. Smyslem práce centra je zvyšo­vat šance lidí, kteří se dopustili trestné činnosti, na uplatnění na trhu práce, kterou chápe jako klíčovou podmínku jejich úspěšné integrace. Nedílnou sou­částí jeho služeb je řešení dluhů, jež má až 95 % z nich a které jsou jedním z hlavních důvodů, proč se k trestné činnosti vrací. Bezplatné služby klien­tům poskytují dva pracovní a jeden dlu­hový poradce, v sociální stabilitě a ko­munikaci s úřady jim pomáhají také lidé, kteří si v minulosti prošli stej­nou zkušeností, a proto ví, co člověka po propuštění z vězení čeká. Více infor­mací na webu http://www.rubikoncen­trum.cz/, kontaktovat se s ostravskou pobočkou lze na e-mailové adrese: baturna@rubikoncentrum.cz. (bk)

Týden rané péče v Ostravě


Nikdy není příliš brzy. Pod tímto hes­lem, které má upozornit na to, že po­moc rodičům, kteří vychovávají dítě s postižením, musí přijít co nejdříve, se ve dnech od 7. do 13. listopadu usku­teční celorepublikový Týden rané péče. Jako každoročně se do něj zapojí i ost­ravské Středisko rané péče Společnosti pro ranou péči, které poskytuje službu rané péče rodinám s dětmi se zrako­vým a kombinovaným postižením z ce­lého Moravskoslezského kraje.

Většina akcí pořádaných střediskem je určena široké veřejnosti. Můžete tak navštívit například dny otevřených dveří ve středisku 7. a 8. listopadu od 9 do 16 hodin, kde se dozvíte mnoho zají­mavého o tom, jak raná péče prakticky funguje. Budete mít příležitost mnohé pomůcky pro děti se zrakovým postiže­ním sami vyzkoušet nebo třeba zhléd­nout instruktážní film o rané péči. Středisko sídlí na adrese Havlíčkovo nábřeží 2728/38.

Především rodinám s dětmi, ale ne­jen jim je pak určeno Hravé odpoledne pro celou rodinu, které proběhne v pro­storách ostravského Klubu Parník 12. listopadu od 15 do 18 hodin. Připraveno je hudební vystoupení dětí z Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava, pohádkové představení Divadélka Ententýky, tvůrčí koutek pro děti, „pas­tva pro oči“ – zážitková místnost pro vy­zkoušení pomůcek pro zrakovou stimu­laci a další překvapení. (km)

Uznání pro Archu


Komunitní centrum Archa působící v prostorách bývalé taneční školy v ulici 17. listopadu v Porubě dostalo ke svému prvnímu výročí založení hezký dárek. Nadace Charty 77 ho oce­nila v rámci projektu Senzační senioři čestným uznáním za výjimečné akti­vity. Stalo se tak 1. října v Praze za pří­tomnosti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a bývalé české první dámy Dagmar Havlové.

Komunitní centrum Archa, jehož vznik iniciovala společnost RPG Byty, si dalo do vínku sloužit seniorům, kteří se chtějí učit novým věcem a setkávat se s přáteli. Sdružuje okolo 220 členů, jimž jako jediné v Ostravě nabízí pro­gram každý všední den. (bk)

Canisterapie přináší lidem rozptýlení a radost


Sociální služby

Již více než 16 let se věnují léčbě po­mocí psů, tzv. canisterapii, členové spolku Podané ruce. Jeho dobrovol­níci navštěvují se svými čtyřnohými přáteli sociální zařízení a přinášejí je­jich svěřencům, především nemocným nebo postiženým dětem či dospělým, zpestření každodenní rutiny a radost. Celkem se v republice angažuje v rámci Podaných rukou okolo 50 aktivních canisterapeutických týmů tvořených vždy páníčkem a jeho psem. Své zá­stupce mají také v Ostravě a zdejší pro­středí si pochvalují. „Město naši dob­rovolnickou službu dotačně podpo­ruje, čehož si velmi vážíme,“ uvedla koordinátorka canisterapie Monika Olbrechtová.

Problémem organizace je, že ne­stačí pokrýt všechny požadavky na své služby. I proto jeho předsta­vitelé s povděkem kvitují průběh říjnového canisterapeutického ví­kendu v Liščím mlýně ve Frenštátě pod Radhoštěm, během kterého bylo otestováno 24 canisterapeutických ekip. Potěšilo je, že vedle jedenácti už fungujících týmů se zkouškám po­slušnosti, reakce na cizí lidi, skupinu osob, hluk, invalidní vozík a další ne­zvyklé podněty podrobilo 13 nových párů. „Kéž by jich bylo ještě víc,“ posteskla si Olbrechtová.

Podrobnosti o organizaci, podobě canisterapeutických zkoušek a další najdete na www.podaneruce.eu. (jm)

Na Dubině vám poradí i pomohou


Máte zdravotní omezení a nedaří se vám najít vhodnou práci? Dostali jste se do dluhové pasti, máte problémy s bydlením? Využijte Den otevře­ných dveří ve službách Target – pod­porované zaměstnávání a Poradna sv. Alexandra, které provozuje Charita sv. Alexandra. V charitním pracovišti v ulici Fr. Formana 13 na Dubině zís­káte 11. listopadu v době od 9 do 16 h nejenom zajímavé tipy a nabídku soci­álně-právního a kariérového poraden­ství, ale také možnost prohlédnout si prostory organizace a koupit si třeba i nějaký hezký výrobek z charitní chrá­něné dílny. (ah)


Strana 8

Na slovíčko s jednatelkou porubského domu kultury Darinou Daňkovou

V Pokladu se už zase naplno pracuje


Paní jednatelko, můžete shrnout dosavadní průběh rekonstrukce Domu kultury Poklad v Ostravě-Porubě?

„Stavba byla původně zahájena v čer­venci 2013, bohužel však došlo k pře­rušení prací v dubnu 2014. Důvodem bylo mj. předběžné opatření vydané okresním soudem, později zrušené, na část budovy, kde se nesmělo pra­covat. Ovšem hlavní příčinou byly ne­srovnalosti týkající se uznání či ne­uznání případných víceprací. Do té doby byly provedeny částečné roz­vody vody, kanalizace, elektro sil­noproud, část vzduchotechniky, dále montáž hliníkových oken, částečně střechy, některé ocelové konstrukce a byly provedeny také potřebné de­moliční práce. Po přerušení prací pů­vodní zhotovitel požadoval výrazné prodloužení termínu dokončení díla, na to však nebylo možné přistoupit. Proto byla v říjnu 2014 podepsána do­hoda o ukončení smluvního vztahu.“

Kam se od té doby veřejností sledovaná stavba posunula?

„Město jako investor vypsalo výbě­rové řízení na nového zhotovitele, kte­rým se stalo sdružení firem Stamont – Pozemní stavitelství a Vítkovice Revmont. Staveniště převzali v čer­venci 2016. Projekt je původní, byl sa­mozřejmě aktualizován a upraven pro nové výběrové řízení. Autorem architektonického záměru je David Průša. Projektovou dokumentaci vypracoval VPÚ DECO Praha.“

Popište, jak výstavba pokračuje, kdy začne dům kultury znovu sloužit veřejnosti?

„V současné době se dokončuje sta­vebně-technický průzkum, který jasně určí případné změny dané aktuálním stavem statiky objektu. Probíhají hyd­roizolační práce proti spodní vodě, zbývající demolice, práce na ležaté ka­nalizaci a střechách. Začíná se s vyzdív­kami stěn. Pokud budeme optimisty, může Dům kultury Poklad v Porubě sloužit veřejnosti od jara 2018.“

Jak rekonstrukce změní původní objekt?

„Přes recepci s předprodejem vstupe­nek se návštěvník dostane do dvou vel­kých sálů. Společenského pro konfe­rence, jednání obvodního zastupitel­stva, plesy, taneční apod., a do divadel­ního sálu. Součástí budovy bude také restaurace a několik menších barů. Malý sál bude určen pro klubové pořady a komornější akce. Z původní po­sluchárny vznikne minikino. Dále mohu jmenovat například salonky a cvičební sál, zázemí pro zaměstnance, několik kanceláří k dlouhodobému pronájmu. V budově lidé najdou také kontaktní místo městské policie.“

Na kolik celé dílo vyjde?

„Stavební práce mají podle současných propočtů stát asi 150 milionů korun. Jsou financovány z rozpočtu města Ostravy. Na volný interiér se začíná zpracovávat projekt a zřejmě na jaře příštího roku se bude soutěžit.“  Libor Vidlička

Čtyři zastaralé expozice čeká demolice


Zoo Ostrava

Ostravská zoologická zahrada prochází v posledních letech velkou proměnou. Díky investicím města, evropským fondům, příspěvkům z kraje a dalších zdrojů zde bylo vybudováno několik nových pavilonů a dalších moderních expozic. Byla postavena nová restau­race a nový vstupní areál, došlo k re­konstrukci řady stávajících objektů. Z areálu současně zmizela celá řada starých a nevyhovujících chovatelských zařízení. Nyní se chystá demolice dal­ších čtyř objektů.

V prvé řadě dojde k postupnému od­stranění zchátralého dřevěného ob­jektu ve výběhu lam, který v minulosti sloužil jako zázemí pro mnoho druhů kopytníků. Po již zbouraných železných skeletech výběhů irbisů dodnes zůstaly mohutné základy zahrnující také velké množství nevhodného substrátu, jako je například haldovina. I zbytky vý­běhů pro irbisy budou zanedlouho pa­třit minulosti.

Dalším objektem určeným k demo­lici je voliéra u rybníku naproti pa­vilonu slonů. Ta ještě nedávno slou­žila jako chovná voliéra pro orlosupy bradaté, v níž započala éra úspěšných odchovů mláďat tohoto druhu, která byla korunována zapojením do me­zinárodního záchranného projektu. Celkem pět zde odchovaných mláďat zoo poskytla bezplatně pro vypuštění do volné přírody v Evropě a podílela se tak na obnově tohoto druhu v místech, kde byl orlosup v minulosti vyhuben. Čtvrtý objektem je chovatelské zařízení pro tygry ussurijské, které prodělalo složitější vývoj. Dříve byli v tomto pro­storu chováni nejen tygři, ale také lev­harti a hyeny. Postupně v něm ale byly odstraňovány další a další příčky, až vznikl jediný prostor, který donedávna obývala téměř devatenáctiletá samice tygra ussurijského, jež zde během po­hlavně aktivního věku odchovala osm mláďat. Z prostoru, který je dnes již natolik morálně zastaralý, že vedení zoo neuvažuje o jeho dalším využití, se v říjnu přestěhovala do Zoo Praha.

Demolice čtyř nevzhledných a nevy­hovujících objektů povede k další etapě estetizace zahrady a umožní její další modernizaci a rozvoj. (šn)

Zprávy z obvodů

Nedopalky na zem nepatří

MAR. HORY A HULVÁKY. Stovky po­pelníků na nedopalky cigaret začali jako první ve městě rozmisťovat v obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Starostka Liana Janáčková si od toho slibuje větší čistotu v ulicích. Obvod se do­hodl s Ostravskými komunikacemi, že pro umístění oranžových košů využije sloupy veřejného osvětlení. Pokud se ná­pad osvědčí, budou instalovány další. Pořízení popelníků vyšlo Mariánské Hory na 65 tis. korun. (er)

Nasvítí přechod pro chodce

NOVÁ VES. Přechod pro chodce se speciálním osvětlením zvyšujícím pře­hlednost dopravní situace a viditel­nost chodců vybuduje radnice v Nové Vsi v ulici U Hrůbků nedaleko zastávky MHD Balkán. „Na nutnost nasvícení nás upozornili občané. Přechod není dostatečně zvýrazněn a automobily mís­tem projíždějí poměrně velkou rychlostí. Navíc je lokalita vzhledem k blízkosti řeky Odry na hlavně jaře a na podzim často zahalena do mlhavých oparů,“ vysvětli starosta městského obvodu Ostrava-Nová Ves Tomáš Lefner. Stavba, na kterou radnice získala 90 tisíc ko­run z Nadace ČEZ, by měla být hotova do konce listopadu. (vs)

Hernám a automatům: NE!

JIH. Rada obvodu Ostrava-Jih zamítla dvě žádosti o povolení provozování au­tomatů a video-loterijních terminálů. Navazuje na úplný zákaz hazardu, který zastupitelstvo Jihu schválilo v prosinci 2014. Hlavním důvodem je zajištění bezpečnosti a spokojenosti obyvatel. Od ledna 2017 začne v Ostravě platit vyhláška výrazně regulující hazard. „V některých obvodech, včetně Jihu, nastane úplný zákaz automatů a heren,“ řekl radní Adam Rykala. Jak dodala místostarostka Hana Tichánková, podle průzkumu si 65 proc. obyvatel obvodu přeje úplný zákaz automatů, 17 proc. je pro jejich omezení. Výpadek finančních prostředků z hazardu chce radnice po­krýt úsporami energií a efektivnějším zacházením s financemi. (mg)

Parkovací karty pro centrum

MOR. OSTRAVA A PŘÍVOZ. Parkovací karty na rok 2017 začala ma­jitelům aut vydávat v pondělí, středy a čtvrtky radnice centrálního obvodu na nám. E. Beneše 6. Karty R pro cen­trum stojí 840 Kč, typ A 12 tisíc Kč na rok. Pro oblast Fifejdy II pořídíte karty R za 180 Kč, A za 6 tisíc Kč na rok. Pro vyřízení parkovací karty R (rezi­dentní) je základní podmínkou trvalý pobyt v území a vlastnictví vozidla, v případě služebního vozu doklad od za­městnavatele. Fyzické osoby potřebují pro vyřízení občanský průkaz a osvěd­čení o registraci vozidla nebo velký tech­nický průkaz, v případě služebního vozu doklad od zaměstnavatele, právnické osoby doklad o podnikatelské činnosti ve vymezeném území. Více na https:// moap.ostrava.cz. (jp)


Strana 9

V plánu je například výstavba nového objektu pro fakultu umění nebo otevření oboru stomatologie

Ostravská univerzita vzpomíná na budoucnost


Vzdělávání

Ostravská univerzita (OU) si letos při­pomíná 25 let od svého vzniku, víc než na minulost však vzpomíná na budouc­nost. V plánu má například výstavbu nového objektu pro fakultu umění, která jako jediná ze všech šesti fakult OU sídlí už osm let v provizorních pod­mínkách na dvou různých místech.

„Samo o sobě není dobře, že je fa­kulta rozštěpená. Navíc by potřebo­vala speciální zázemí jako ateliéry, zkušebny či koncertní sál,“ řekl rek­tor univerzity Jan Lata s tím, že ob­jekt by měl být vybudován na výsta­višti Černá louka. Pomohl by tak ne­jenom škole, ale také městu. „Fakulta umění by přivedla do centra nejenom studenty. Díky tomu, že by v objektu byl středně velký koncertní sál, který v Ostravě chybí, či výstavní prostory, přilákala by i občany města, kteří by sem mířili za kulturou,“ vysvětlil Lata s narážkou na letitý problém Ostravy, jímž je vylidňování centra města.

S dalším projektem s dlouhodobou perspektivou přichází Lékařská fakulta OU, která předpokládá otevření oboru stomatologie. Podle zvažovaného scé­náře by první studenti zubního lékař­ství mohli zahájit výuku v roce 2019. „Reflektujeme celospolečenskou po­ptávku po stomatolozích a myslím si, že je zde prostor pro Lékařskou fa­kultu, aby přispěla, dejme tomu, 50 absolventy ročně k saturaci trhu,“ uvedl děkan fakulty Pavel Zonča. Dalším důvodem pro otevření stoma­tologie je komplexnost studia medi­cíny v Ostravě: zubní lékařství a vše­obecné lékařství mají některé před­měty identické a společně vytvářejí synergický účinek.

Už v příštím roce by se měl v rámci fakulty rozběhnout také projekt cvičné nemocnice za zhruba 290 milionů korun.

Ostravská univerzita byla vytvořena z tehdejší Pedagogické fakulty v roce 1991. V současné době vzdělává asi 8 tisíc studentů. Za největší úspěch v his­torii OU je považováno založení lékař­ské fakulty v roce 2010. O její vznik usi­lovaly univerzita i město řadu let. První absolventi lékařství promovali letos, nyní na fakultě studuje okolo 1700 je­jich následovníků. (bk)

Školáci v polských Lyskách


Z redakční pošty

Většina našich škol si hledá part­nery v zahraničí. Výjimkou není ani Základní škola Březinova 52 v Zábřehu, která navázala na začátku tohoto škol­ního roku kontakty se školou v pol­ských Lyskách.

Jak informovala zástupkyně ředi­tele zábřežské ZŠ Zdeňka Mikesková, už první návštěva v Polsku spojená mj. s prohlídkou lyského gymnázia (v Polsku druhý stupeň ZŠ), přije­tím u starosty a návštěvou nedaleké Ratiboře obohatila naše pedagogy o mnoho zážitků. „Na druhou společ­nou akci, tentokrát už s žáky osmých a devátých tříd, jsme se vydali k pol­ským partnerům 29. září. Návštěva se stejně jako ty budoucí uskuteč­nila v rámci unijního projektu Víc než zdravá výživa, spolufinancovaného z prostředků Euroregionu Silesia z pro­gramu Interreg V-A Česká republika. Žáci spolu s vyučujícími prožili krásný den ve sportovním centru Aqua-Brax Szymocice. Program byl velice pestrý. Tančili jsme společné tance, připra­vovali tradiční polské pokrmy, věno­vali se společnému stolování, malo­vání, soutěžili ve volejbalu, basketbalu a fotbalu. Závěrečný táborák byl spo­jený s veselými hrami a tancem, ale bohužel také smutným loučením,“ po­psala polskou zkušenost Mikesková. „Přes počáteční obavy z jazykové bari­éry se všichni žáci dorozuměli a našli si mnoho nových kamarádů. Děkujeme naší partnerské škole za krásné dny plné dojmů a zážitků a těšíme se na po­kračování společného programu, ten­tokrát v Ostravě,“ dodala. (bk)

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA VYHLAŠUJE

na základě usnesení zastupitelstva města č. 1333/ZM1418/20 ze dne 19. 10. 2016 výběrové řízení na poskytování peněž­ních prostředků na rok 2017 na podporu aktivit v oblastech:

  • Tělovýchova a sport kód ŠaS/TV
  • Vrcholový sport kód ŠaS/VS

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2017 včetně témat podpory uvedených ve speciálních částech pro jednotlivé oblasti a žádosti jsou k dispozici na webových stránkách města Ostravy (www.ostrava.cz v sekci Dotace a na stránkách odboru poskytujícího peněžní prostředky). Informace podají zaměstnanci odboru školství a sportu Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

Oblast tělovýchovy a sportu

Mgr. Jaromír Navrátil

Petr Wroblowský

Bc. Dagmar Kolarčíková

599 443 457

599 443 085

599 442 191

jnavratil@ostrava.cz

pwroblowsky@ostrava.cz

dkolarcikova@ostrava.cz

Oblast vrcholového sportu

 

Petr Wroblowský

 

599 443 085

 

pwroblowsky@ostrava.cz

 

Lhůta pro podání žádostí je od 21. 11. 2016 do 2. 12. 2016.

Vy se ptáte, radnice odpovídá


Otevřená radnice

Odpovídáme na vaše dotazy, připomínky a náměty, které se týkají města Ostravy a jeho obyvatel. V otázkách vás prosíme o maximální stručnost a věcnost. Omlouváme se tazatelům, na které se tentokrát nedostalo. Jejich podněty zodpoví zástupci odborných útvarů Magistrátu města Ostravy (MMO) v příštích vydáních, zareagujeme na ně e-maily či písemně. Naše adresa je Ostravská radnice, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava nebo elektronicky redakce@ostrava.cz.

Bio nádoby se přidělují pro domy se zahradou

Čtenář Radim Štěpánek nám napsal, že je mu líto vyhazovat odpady organic­kých látek do popelnice se směsným ko­munálním odpadem. Bydlí sice v rodin­ném domě, ale bez zahrady a jak zjistil, nemá nárok na bezplatné přidělení bio popelnice. „Považuji toto ustanovení za nesmyslné. Mít vlastní zahradu, zalo­žili bychom si kompost a nepotřebovali bio popelnici. Co umístit veřejné bio ná­doby pro několik bytových domů?“ na­vrhl Radim Štěpánek.

PAVEL VALERIÁN, vedoucí od­boru ochrany životního prostředí magistrátu: „Bio nádoby se přidělují k rodinným domům na území města Ostravy, jejichž součástí je zahrada, kde je produkován rostlinný odpad. Vzhledem k nákladům na systém naklá­dání s komunálním odpadem se zatím nepředpokládá rozmísťování bio nádob pro drobný bio odpad z domácností.“

VLADIMÍRA KARASOVÁ, ve­doucí útvaru propagace a eko­logické výchovy OZO Ostrava s. r. o.: „Zavedení bio nádob je plně v kompetenci města Ostravy a to si stanovuje podmínky jejich přistavení. Zpracovatelské zařízení – obecní kom­postárna provozovaná OZO – je určena převážně na odpad ze zeleně (trávu, listí, větve). Ostatní rostlinné zbytky z domácností (slupky, zbytky ovoce a ze­leniny) tvoří minoritní podíl a je u nich těžší uhlídat čistotu a správné složení. Při sběru těchto odpadů u bytových domů by hrozila nekázeň občanů – vý­skyt zbytků vařených jídel či příměsí v podobě plastových sáčků apod., což by znemožnilo zpracování takto svezených odpadů na stávajícím zařízení a ohro­zilo by to kvalitu našich výrobků, kom­postu a zeminového substrátu. Plošné zavádění bio popelnic je novou služ­bou pro občany trvale žijící v rodinném domě se zahrádkou. Město Ostrava pro­střednictvím společnosti OZO od dubna t. r. rozšířilo síť sběrných nádob na té­měř 11 tisíc bio popelnic.“ (vi)


Strana 10

Pět divadel, pět jedinečných ‚shakespearovských’ inscenací

Praha se vždy těší na Ostravu


V pořadí sedmá přehlídka tvorby ostravských diva­del proběhne od 6. do 28. listopadu v hlavním městě České republiky. V duchu jedinečného celoměst­ského projektu dostala příhodný název Shakespeare Ostrava 2016 v Praze.

Národní divadlo moravskoslezské, Komorní scéna Aréna, Divadlo Petra Bezruče, Divadlo lou­tek a Stará Aréna uvedou na pražských scénách pět činoherních titulů, které jsou spojeny s dí­lem nebo odkazem slavného anglického drama­tika. Festival zahájí NDM komedií Veselé paničky windsorské, plnou milostných pletek korpulent­ního rytíře (a vyžilého rockera) Falstaffa v podání Jiřího Sedláčka a režii Petera Gábora. Pokračuje jedinečným komediálním ztvárněním hamletovské tragédie HAPRDÁNS neboli HAmlet PRinc DÁNSký v režii Tomáše Jirmana z dílny Staré Arény, v kopro­dukci s NDM, a nestárnoucí komedií Něco za něco s herci Komorní scény Aréna v režii Ivana Krejčího.

Pražské publikum se může těšit na hlavové loutky v nadživotní velikosti vedené herci Divadla loutek v napínavé inscenaci Bouře (režie Václav Klemens), stejně jako na laureáta ceny Thálie Lukáše Melníka v roli Richarda III. v inscenaci Divadla Petra Bezruče (režie Janka Ryšánek Schmiedtová). Ostravské soubory se představí na scénách Divadla na Vinohradech, Reduty, La Fabriky, divadel ABC a v Celetné. (vi)

Jesličky svatého Františka


Podesáté mohou diváci zajít v adventním čase na vá­noční hru se zpěvy skladatele Pavla Helebranda Jesličky svatého Františka. Na jevišti Divadla A. Dvořáka vystoupí děti i dospělí, hra je určena obecenstvu od pěti do sta let.

Děj je inspirován příběhy a událostmi ze života sv. Františka z Assisi, který se proslavil pokorou a životem v dobrovolné chudobě. Titulní roli ztvární Petr Sýkora, dále hrají a zpívají V. Holbová, S. Mrázová, R. Vlkovič, J. Čiernik, členové Operního studia NDM a sboru opery NDM vedeného Lenkou Živockou, Pěvecký sbor města Klimkovic se sbormistryní Miroslavou
Halatovou, amatérští herci a zpěváci z Ostravy a okolí. Před orchestr se postaví Jurij Galatenko, režii má sám autor Pavel Helebrand. Vstupenky na čtyři předsta­vení 10. (18.30 h), 11. (10.30 a 16) a 21. prosince (18.30) lze sehnat v předprodeji NDM v ul. Čs. legií a v poboč­kách Info centra. (ik)

Baletní Dva světy


Premiéry v NDM

Svou úvodní premiéru sezony připravil na 17. lis­topad do Divadla Jiřího Myrona soubor baletu Národního divadla moravskoslezského. Spojili se v ní světově uznávaní choreografové Jiří Kylián, Ohad Naharin a Itzik Galili, kteří sobě vlastním a neopa­kovatelným způsobem naznačují směry vývoje sou­časného baletu. Na hudbu M. Ravela, S. Reicha a M. Gordona zatančí I. Elezra, I. Ayerová, B. Hawsová, Ch. Lo Piparo, S. Aubry, G. Bozza aj.

Soubor činohry NDM uvedl 3. listopadu v pre­miéře komedii Petera Qiultera Je úchvatná! V pří­běhu „nejtragičtější“ operní pěvkyně všech dob Florence Foster Jenkinsové ztvární titulní úlohu Alexandra Gasnárková. Dále hrají I. Dejmal, J. Fišar, Z. Przebindová, K. Vainarová a R. Klemensová. Režie se ujal Peter Gábor, dramaturgie Sylvie Rubenová, kostýmy navrhl Tomáš Kypta, scénu postavil Michal Syrový. (vi)

V Ostravě zahraje hvězda světových pódií klavírista Boris Giltburg

Vzpomínka na dirigenta Václava Jiráčka


Janáčkova filharmonie

V roce 1966 musel první šéfdirigent Janáčkovy filhar­monie, tehdy Státní filharmonie Ostrava, Otakar Pařík přerušit zkoušky na Sukovu symfonii Asrael kvůli nemoci, která se mu krátce poté stala osudnou.

Taktovku převzal a dílo s orchestrem nastudoval Václav Jiráček. O čtrnáct dnů později tragicky zahynul při havárii letadla u Bratislavy. Žák Václava Talicha působil v Ostravě ve funkci šéfdirigenta pouze čtyři roky, ale jeho vliv na umělecký růst orchestru byl zásadní. Přesně padesát let po Jiráčkově úmrtí zazní 24. listopadu (podruhé 25. 11.) na dirigentovu počest koncert, na němž JFO přednese Symfonii pro velký orchestr c moll op. 27 Asrael skladatele Josefa Suka. Za dirigentský pult se postaví Petr Vronský. V první části koncertu se v Sinfonii concertante pro violoncello a orchestr e moll Sergeje Prokofjeva před­staví arménský virtuos Narek Hakhnazaryan.

Ostrava se 28. listopadu zařadí k New Yorku, Amsterodamu, Londýnu, Hamburku a dalším velkoměstům, kde se již prezentoval fenomenální kla­vírista rusko-izraelského původu Boris Giltburg. Cestu na světová pódia mu otevřelo vítězství v pres­tižní soutěži královny Alžběty v Belgii. V jeho podání posluchači vyslechnou skladby Roberta Schumanna, Johannese Brahmse, Sergeje Rachmaninova a Sergeje Prokofjeva. Všechny koncerty Borise Giltburga začínají v Domu kultury města Ostravy v 19 hodin.

Vstupenky jsou k dostání v Janáček pointu (vstupní prostor domu kultury), pobočkách OIS nebo online na www.jfo.cz. (vi)

Co, kdy, kde ve městě

DŮM KULTURY AKORD. Divadla (výběr): 10. 11. (19) Hoří má panenko! (Divadlo Litvínov), hrají D. Suchařípa, J. Náhlovský, V Kratina aj., 12. 11. (19) Ch. Durang, Laskavá terapie (Divadlo Palace), hrají V. Hybnerová, M. Etzler, M. Pechlát aj., 19. 11. (18) Noc divadel/STUD2NA, účinkují Zdividla, Nahodile, De Cuartos Ukulelos, vstup zdarma, 23. 11. (17 a 20) Besídka Divadla Sklep, hrají M. Šteindler, D. Vávra, J. Hanáková aj. Koncerty: Pavel Novák je tu stále, ve vzpomín­kách syna Pavla (22. 11., 19, senioři nad 60 let mají po rezervaci v pokladně vstup zdarma). Věra Špinarová se skupinou Adama Pavlíka (30. 11., 19).

DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY. Divadla (výběr): 14. 11. E. Boček, Poslední aristokratka (Div. Na Jezerce), hrají A. Polívková, J. Hrušínský aj.; 17. 11. J. Barbier, V Paříži bych tě, tatínku, nečekala (Ag. Harlekýn), hrají P. Nárožný, S. Postlerová aj.; 18. 11. J. Murrell, Božská Sarah (Div. Kalich), I. Janžurová, K. Hádek/I. Orozovič; 28. 11. W. Adler, Válka Roseových (Div. Příbram), hrají M. Dlouhý, K. Lojdová aj.; 5. 12. W. Russell, Shirley Valentine (Ag. Schauerová Praha) hraje S. Stašová. Začátky v 19 h. Koncerty: 11. 11. (19) Jakub Smolík; 11. 11. Wohnout (20); 15. 11. Fragile; 30. 11. Petr Bende. Vždy v 19 h.

DIVADLO LOUTEK. Z listopadového p ro­gramu pro děti: 13. 11. Čtyřlístek zasahuje (10 a 15), Perníková chaloupka (10.30 a 15.30), 20. 11. O blýskavém prasátku (10 a 15), Malá Mína zmlsaná (10.30 a 15.30). Pro dospělé: 7. 11. Šaryk vzpomíná, 14. 11. Z Deniku Ostravaka, 28. 11. Půldruhé hodiny zpoždění (vždy 18.30), 19. 11. Noc divadel, 25. 11. (17) Nastupovat! Děják z rych­líku, premiéra hry nejen pro děti o tom, jak „Duch Vlakomil proletí celé dvacáté století“ v režii R. Lipuse.

KONCERT PRO KAMARÁDA. Kytarista Štěpán Rak vystoupí 21. listopadu (18.45) na Koncertu pro kamaráda v kostele svatého Mikuláše v Ostravě- Porubě s pěveckým triem Chorodia Agiu Georgiu ve složení Marie a Sofie Prusali, Lada Gižová, písničkáři Pavlem Helanem a Otou Maňákem. O kterého kamaráda půjde, pořadatelé koncertu tají. Diváci se jeho jméno dozvědí v průběhu ve­čera. Předprodej vstupenek ve farnosti svatého Mikuláše a porubském kulturním centru.

WALDORFSKÁ BARVA A TVAR. V Galerii Orchard v Hornopolní ulici 34 bude od 21. lis­topadu (vernisáž v 17 h) k vidění výstava Barva a tvar k 25. výročí waldorfských škol v Ostravě. Pořadatelem je Střední odborná škola waldorfská, vystavujícími jsou žáci, absolventi, učitelé a hosté. V rámci doprovodného programu proběhne módní přehlídka návrhářky Lady Vyvialové, koncert De Qatros Ukulelos aj. Výstava potrvá do 16. prosince a je otevřena od úterý do pátku od 13 do 17 h.

SVATOMARTINSKÉ HODY. V pátek 11. lis­topadu, na svátek svatého Martina, provoní Masarykovo náměstí husí speciality. Ochutnat může každý, řezníci slibují zásobu vykrmených hus na prodej. Návštěvníci Svatomartinských hodů se mohou těšit na košt i prodej vín z Moravy. Centrum kultury a vzdělávání v Moravské Ostravě, které akci připravuje, chystá posezení u více než dvacet metrů dlouhých stolů. Od 15 hodin nebude chybět cimbálová muzika, děti ocení lampionový průvod, který povede svatý Martin na bílém koni (17), zazpívá Jožka Černý (18).


Strana 11

Designérům a jejich tvorbě budou patřit prostory Dolu Hlubina

Inspirace pro naše bydlení


Česká špička produktového designu si dá dostave­níčko na druhém ročníku přehlídky Meat Design Ostrava ve dnech 24. až 27. listopadu na Dole Hlubina v Dolní oblasti Vítkovice. Akce se koná pod záštitou primátora Tomáše Macury.

Pořadatelé výstavy chtějí ukázat, že existuje alter­nativa k výrobkům velkých nábytkářských řetězců. Představí se kolem stovky nejlepších českých desig­nérů a firem. Jen namátkou tradiční TON s Alexem Guflerem, autorem oceňované kolekce Merano nebo značka Nanovo, držitel ceny Czech Grand design. Díky blízkosti Polska a Slovenska organizátoři oslo­vili také odborníky z těchto zemí. Součástí programu budou workshopy pro veřejnost, projekce filmů, přednášky tvůrců.

„Návštěvník by si měl odnést inspiraci pro vlastní domov, nadšení pro autorskou tvorbu a zajímavé kon­takty na tvůrce. Přehlídka je prodejní, určitě bude mnohé inspirovat k nakoupení originálních vánoč­ních dárků,“ říká ředitelka festivalu Aneta Nováková. Více informací k přehlídce Meat Design Ostrava na www.meatdesign.cz. (liv)

Ostravská banda na cestách


Ostravské centrum nové hudby se 19. 11. představí ve Foru Karlín v Praze s pořadem Space & Sound. Zazní díla skladatelů Niblocka, Sotomského, Kotíka, Stockhausena a Cage. Účinkují Janáčkova filharmonie, Ostravská banda, Hornická kapela ze Stonavy, D. Vandewalle (klavír), J. Öllinger (ky­tara), M. Osadský (akordeon), dirigenti P. Kotík, J. Kalitzke a R. Gupta. Koncert Devadesát let nové hudby s díly Wolffa, Berga, Sciarrina a Kotíka bude o den později hostit Divadlo Archa. S Ostravskou bandou pod Kotíkovou taktovkou zahrají houslist-ka H. Kotková a D. Vandewalle. (kk)

Festival Musica Pura v zajetí houslí a cimbálu


Druhý ročník mezinárodního festivalu Musica Pura bude ve dnech 24.–27. listopadu hostit Dům kultury města Ostravy. Úvodní den vystoupí od 19 hodin Legendární primáši & Ostrava cimbalom orchestra v rámci cyklu Zpěvem k srdci. Hvězda evropských pódií pěvkyně Martina Janková se představí 25. 11. (19) s pořadem Písňové studánky Leoše Janáčka v do­provodu klavíristy Iva Kahánka a Ensemble Flair. Nejen příznivcům čardáše je určen koncert Ivana Heráka a Budapest Gipsy Kings 26. 11. (19). Finále festivalu 27. 11. (16) obstará recitál jazzového cim­balisty Mariuse Predy v doprovodu Bucharest Gipsy Stars. Vstupenky jsou k dostání v pokladně DKMO, pobočkách OIS, Kulturním centru v Porubě aj. (vi)

Výstava v Domě umění: Toulky ‚novým světem’


Letos devadesátiletá Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO), ve spolupráci s Národní galerií v Praze a kurátorem Karlem Srpem, uvádí expozici s názvem V novém světě s podtitulem Podmínky modernity, která mapuje české výtvarné umění v le­tech 1917–1927.

Ve všech výstavních sálech GVUO představuje padesát čtyři autorů, více než dvě stovky umělec­kých děl z oborů sochařství, malířství, fotografie i uměleckých médií obecně. Defilují zde jména Josef Čapek, Ferdiš Duša, Emil Filla, Otto Gutfreund, Adolf Hoffmeister, Georges Kars, Rudolf Kremlička, Otakar Kubín, František Muzika, Václav Rabas, Václav Špála, Jindřich Štýrský, Toyen, Jan Zrzavý a další. Výstavu si můžete prohlédnout kromě pon­dělků denně od 10 do 18 h, v úterky do 20 h, do 8. ledna 2017. (vi)

Henrik Ibsen si nebere servítky


Komorní scéna Aréna

Komorní scéna Aréna uvedla 22. října hru Divoké kachny klasika moderního dramatu Henrika Ibsena, první premiéru sezony nazvané Rokem divokých smíření. Režie se ujal David Šiktanc, vnuk básníka Karla Šiktance, dramaturgie Tomáš Vůjtek.

Divoká kachna je dnes považována za Ibsenovo nejlepší drama, ale nebylo tomu tak vždy. Obecenstvo při premiéře v norském Bergenu v lednu 1885 bylo vesměs zmateno. Jedním z mála kritiků, který oce­nil kontrast mezi komickými situacemi a trapným ideovým tápáním postav, byl G. B. Shaw. Většina ale shledávala hru truchlivou, přinášející beznaděj. „Byl to docela veselý autor, jen si nebral servítky. To tra­gické na něm je, jak jeho postavy jednají hloupě a to komické na něm je, jak hloupě jeho postavy jednají. Tak snad se nám tu hymnu psychopatů daří naplno rozeznít,“ říká herec Josef Kaluža.

Divoká kachna je příběhem rodiny Ekdalových, kteří si nesou společenské poznamenání z minula. Navíc se otec rodiny Hjalmar, prostřednictvím pří­tele z mládí, dozví skutečnosti, které otřesou jeho životními jistotami. Díky neschopnosti postavit se životu zpříma, nakonec dojde k tragické události.

Hrají Josef Kaluža, Michal Čapka, Vladislav Georgiev, Tereza Cisovská, Zuzana Truplová, Alena Sasínová-Polarczyk, Petr Panzenberger, Šimon Krupa a Kostas Zerdaloglu. Autorem scény je Nikola Tempír, kostýmy jsou dílem Juliány Kvíčalové, hudbu složil Ondřej Švandrlík. Nejbližší představení Divoké kachny v Aréně: 10. a 27. listopadu. (at)

Co, kdy, kde ve městě

VĚDECKÁ KNIHOVNA. V Moravskoslezské vě­decké knihovně vystavují plakáty Superhrdinové kolem nás, znázorňující každodenní práci vědců v komiksovém zpracování. Přednáška Marka Zágory Pařížský zlomek Dalimilovy kroniky (23. 11., 16.30) představí českou historii očima italských iluminátorů. Deskohraní má termín 25. 11. od 16 h. Výstavu Milana Linharta, kreslíře se zrakovým handicapem, 50 let kresby pro ra­dost i potěšení, otevře vernisáž 30. 11. (14). Potrvá do konce ledna.

SLEZSKOOSTRAVSKÁ GALERIE. V rad­nici Slezské Ostravy je do 18. listopadu otevřena výstava Mikrokosmos 3. Představuje díla do­mácích výtvarníků D. Lasotové, M. Cieslara, I. Chovance, O. Tkačíka, hostů z Polska J. Imielské, S. Rannerové, A. Tyczynské, S. Kalmuczaka a Německa K. a S. Gnauckových. Galerie je ote­vřena od úterý do pátku (10–11.30, 12.30–17).

KONCERT PETRA BAZALY. Koncert téměř nevidomého klavíristy, akordeonisty a sklada­tele Petra Bazaly se uskuteční 19. 11. (17) v sále Janáčkovy konzervatoře. Petr se narodil s těž­kou oční vadou a je téměř slepý. Vystudoval Konzervatoř Jana Deyla v Praze, v roce 2012 si přivezl z Los Angeles z olympiády talentů titul mistra světa ve hře na klavír. Charitativní kon­cert pořádá Kafira, nezisková organizace, jejímž cílem je pomáhat lidem s těžkým zrakovým po­stižením v začlenění do společnosti. Vstupenky za 150 Kč si rezervujte na www.kafira.cz nebo je koupíte před koncertem.

KRÁLOVSKÝ RUSKÝ BALET. Světově uzná­vaný Royal Russian Ballet přijede do České repub­liky s inscenací Romeo a Julie. V baletu Sergeje Prokofjeva na motivy stejnojmenného dramatu Williama Shakespeara doprovodí tanečníky Český národní symfonický orchestr. Vstupenky na před­stavení, které se koná 17. prosince v aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice, jsou v předprodeji v síti Ticketportal.

UHLÍ A SLEZSKÁ OSTRAVA. Uhlí na Ostrav-sku, výstavu Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě, můžete vidět do 9. 12. v pracovní dny ve slezskoostravské radnici. Mimo jiné připomene význam, jaký měla Slezská Ostrava pro náš uhelný průmysl. Výstava začne slavnostní vernisáží 15. listopadu v 10 hodin.

FESTIVAL NORMA. Galerie města Ostravy/ PLATO pořádá ve dnech 11. a 12. 11. meziná­rodní festival Norma. Na divadelní přehlídce au­torského divadla a současného umění vystoupí mj. Iza Szostaková s Bagrovým baletem (11. 11., 18) v Trojhalí. Další program bude hostit bý­valý Bauhaus, např. Karla van Laereho, Vanju Rukavinu, Dominika Gajarského, Alexandru Moralesovou. Vstupenky koupíte v recepci gale­rie ve vítkovickém Gongu a před představením. Více na www.festivalnorma.cz.

ALLIANCE FRANÇAISE. Do 24. 11. probíhá Francouzský podzim v Ostravě. Festival propa­guje česko-francouzské vztahy a obohacuje nás o znalosti z oblasti francouzských reálií. Z pro­gramové nabídky: 7. 11. (19) Ozma, elektro-jazz­-rockový kvintet, Klub Parník; 11. 11. (18–24) Noc frankofonních filmů, Minikino; 13. 11. (18) Sladká Francie v hudbě a pohybu, Janáčkova konzerva­toř. Více na www.alliancefrancaise.cz. (vi)


Strana 12

Ředitelka Knihovny města Ostravy Miroslava Sabelová byla oceněna Cenou českých knihovníků 2016

Naše pobočky nejsou jen půjčovnami knih


O lidech s lidmi

V Knihovně města Ostravy myslí snad na všechno. Máte problém se zra­kem? Je tu pro vás audio knihovna. Nemůžete chodit? Využijte donáško­vou službu! Rozpršelo se? Půjčí vám deštník. Zapomněli jste si brýle? I na to jsou připraveni: u přepážky vám nabíd­nou jednorázovky. O úrovni městské příspěvkové organizace svědčí ostatně i to, že její ředitelka Miroslava Sabelová byla letos poctěna Cenou českých kni­hovníků, kterou uděluje Svaz knihov­níků a informační pracovníků ČR jednou za tři roky za mimořádný přínos českému knihovnictví. Co to pro ni zna­mená? „Popravdě asi jako každý toužím po ocenění své práce. Ale je to i záva­zek. Nepolevit, inspirovat se, inspirovat jiné, zajímat se o dění v knihovnickém světě a neusnout na vavřínech,“ svěřila se Sabelová.

Jak jste se vlastně stala knihovnicí a co pro vás kniha představuje?

„Knížka či obecně písmenka, pro­tože já nevyžaduji, aby byly přímo ve formě knihy, je můj každodenní pří­tel. Bohužel, práce v knihovně vlastně o čtení moc není a to je na tom to nej­těžší. Těch knížek je kolem nás neuvě­řitelné množství a my víme, že je nikdy nepřečteme a v určitých pozicích už ani neprolistujeme. V roli ředitele se vám třeba ta písmenka řadí spíše do formu­lářů, vyhlášek a dalších administrativ­ních záležitostí, tak to prostě je. A jak jsem se k této profesi dostala? Upřímně, moje cesta k ní nebyla přímočará. Po ukončení gymnázia jsem pracovala v jiných povoláních a do knihovny jsem se dostala shodou okolností. Uhranulo mne ale tady to prostředí, které je ne­smírně inspirující. Je to práce s lidmi, která je těžká, ale zároveň, když se po­vede, je velmi povzbuzující.“

Ve funkci ředitelky pracujete od roku 2000. Na co jste za těch 16 let v čele knihovny nejvíc pyšná?

„Osobně jsem nejvíc hrdá na to, že se nám knihovny vůbec podařilo udržet, že jsme se po letech, kdy se nad nimi smrákalo, dostali do časů, kdy se nám daří budovat knihovny pěkné a uživa­telsky přívětivé jak obsahem, to zna­mená nabídkou knih a šíří poskytova­ných služeb, tak atraktivními prostory. Lidé rádi chodí do vlídného prostředí, kde se cítí dobře, a pokud jim knihovna takové prostředí nabídne, tráví v ní více času. Navíc je k tomu motivuje i množ­ství kulturních akcí a aktivit, které pro ně připravujeme. Takže naše pracoviště už dávno nejsou jen půjčovnami knih, ale veřejným prostorem, který mohou občané využívat pro bezpečné a smy­sluplné trávení volného času. A mo­hou ho využívat s jedním průkazem na území celé Ostravy, což je, myslím, také výhodné.“

Síť kulturních zařízení v rámci Ostravy je poměrně hustá. Kde vidíte v jejím rámci místo pro knihovnu?

„My samozřejmě nikdy nebudeme zá­řit tak, jak může zazářit třeba divadlo úžasnou premiérou. Naše pobočky jsou ale rozmístěny tak, aby do nich měli lidé blízko, a mohou proto rozvíjet čin­nost zaměřenou na místní komunitu. Věřte mi, v řadě lokalit to vůbec není jednoduché. Třeba Kunčičky, Přívoz, tam můžeme hovořit o sociálním vy­loučení. Právě tam je ale nejvíc potřeba, aby hlavně děti viděly v knihovně živé umění, vystupující umělce, aby tam byli místní autoři, fotografové, malíři. Aby si tyto děti uvědomily, jednak že ta­koví lidé, šikovní, krásní a inspirující, mezi námi jsou, a jednak, že i oni sami mohou něco takového dělat. Jednou z mých vizí je proto stávající sít pobo­ček nejenom udržet, ale dále rozšířit do míst, kde knihovna chybí a kde je po ní poptávka. Víme třeba o velké sídlištní lokalitě v oblasti Pískových dolů v Zábřehu, malou pobočku by si zaslou­žili v Třebovicích. Samozřejmě za vším jsou peníze.“

A jaké jsou vaše další záměry do budoucna?

„Jedním z nich je například projekt na pořízení a provozování bibliobusu, který jezdil po Ostravě někdy v pade­sátých letech. Byla by to přestavěná dodávka, která vozí knížky, ale záro­veň umí přivézt kulturu, umění. Tímto bibliobusem bychom jezdili tam, kde víme, že jsou čtenáři, kteří za námi nemůžou. To mohou být domovy pro se­niory, lokality, které jsou mimo hlavní komunikační trasy, sociálně vyloučené lokality, školy. Což si myslím, že je po­třeba. Město, které je naším zřizovate­lem, s projektem souhlasí, takže dou­fám, že někde do dvou let ho budeme schopni zajistit. Budeme také zpřístup­ňovat knihovnu pro další hendikepy. Jsme poměrně daleko ve službách pro zrakově postižené, teď se chceme sou­středit na sluchově postižené. Snažit se budeme také o další odstraňování ba­riér v oblasti fyzického dostupu.“

Zaujala mne vaše iniciativa Paměť Ostravy. Budete v ní pokračovat?

„Tu jsme rozjeli loni u příležitosti 70. výročí osvobození Ostravy a je to věc, na které nám mimořádně záleží. Sbíráme vzpomínky pamětníků, které propojují starší a mladší generaci a jsou mostem mezi minulostí a budoucností. Chceme dosáhnout toho, že budeme takovým místem orální paměti, které bude doplňovat, byť se všemi riziky ne­přesností, oficiální historické záznamy. Žijeme v Ostravě, pracujeme v Ostravě a myslíme si, že knihovna má být mís­tem, které podporuje paměť. Paměť místa, ve kterém působí, a paměť lidí, kteří v něm žijí.“  Bohuslav Krzyžanek

Miroslava Sabelová se narodila v Ostravě. Je absolventkou Ústavu in­formačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V Knihovně města Ostravy pracuje od roku 1988, v jejím čele stojí od roku 2000. Pod jejím vedením se knihovna profiluje jako instituce, která je celorepublikově nositelem nových přístupů a hodnot. Stala se místem pro hendykep, místem sociální odpovědnosti i místem zachování paměti města, ve kterém působí. Rozvíjí spolupráci s místními univerzitami a zahranič­ními knihovnami. Od roku 1990 je Miroslava Sabelová členkou Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, v současné době je i členkou jeho výkonného výboru.

Knihovna města Ostravy slaví ‚babičkovské’ jubileum


Knihovna města Ostravy slaví v tomto roce hezké jubileum – 95 let své čin­nosti. Ani v tomto „pokročilém“ věku však „babičkovskými“ neduhy ne­strádá. O čtenáře a uživatele nemá česká Městská knihovna roku 2010 nouzi ani v dnešním „elektronickém“ věku. Jen loni její ústřední knihovna a 27 poboček v městských obvodech při­vítaly 561 tisíc návštěvníků, kteří usku­tečnili 1742 tisíc výpůjček. O služby pro ně se staralo 138 zaměstnanců, z nichž se 110 se vě­novalo práci přímo v půj­čovnách pro dospělé, pro děti a mlá­dež, v hudeb­ním oddělení, britském cen­tru, zvukové knihovně pro nevidomé a slabozraké, veřejné čítárně novin a časopisů, studovně nebo mul­timediální učebně. Jako pro každou veřejnou knihovnu je i pro tu ostrav­skou důležité rychle a dostatečně dopl­ňovat knihovní fondy, nabízet fond tiš­těných i audiovizuálních dokumentů, které doplňuje nabídka elektronických médií a externích informačních zdrojů. Ročně takto knihovna nakoupí více než 40 tisíc knihovních jednotek, napří­klad knih, hudebních nosičů či noto­vých materiálů, za více než 5 milionů korun. Knihovnické „babičce“ výrazně prospěl také „stavební mejkap“, kte­rému byla podrobena zejména v po­sledních letech. Její ústředí se usídlilo v nově zrekonstruované budově v cen­tru města a ve stavebním rozvoji nezao­stává ani síť poboček. Řada z nich pod­stoupila celkovou rekonstrukci, takřka ve všech se setkáme s novými interiéry. Mnoho poboček uvolnilo bývalé skla­dovací prostory pro čítárny nebo herny pro děti. (bk)


Strana 13

Sociální benefity ve Vítkovických železárnách


Z městského archivu

V létě 1876 v době nástupu Paula Kupelwiesera na pozici generálního ředitele Vítkovických železáren nepro­cházel podnik prosperujícím obdobím. Sklady byly plné neprodejných výrobků špatné jakosti, z 2400 dělníků jich pra­covalo vždy jen osm set, závod produ­koval několik let se ztrátou. Nový ře­ditel si vytkl cíl: vrátit železárnám je­jich místo mezi nejpřednějšími hutěmi v habsburské monarchii.

Sázka na novou personální politiku

Klíčový význam přikládal Kupelwieser kvalitě zaměstnanců, a to jak ve ve­doucích funkcích, tak na místech děl­nických. Nová personální a sociální politika měla směřovat k přestavbě dosavadního mzdového systému (za­vedení úkolových mezd), k vyšší kva­lifikaci zaměstnanců a jejich větší hospodářské zainteresovanosti na roz­voji závodu. Kupelwieser se rozhodl pro úplnou změnu sociálního kli­matu závodu. Těžiště položil do re­formy nemocenského a starobního pojištění zaměstnanců. Všechno děl­nictvo Vítkovického horního a hut­ního těžířstva (dále VHHT), tedy hor­níci a hutníci, měli původně společ­nou bratrskou pokladnu. V roce 1877 po dohodě s ředitelem Vítkovických kamenouhelných dolů inženýrem Vilémem Jičinským došlo k rozdělení pokladny na dvě samostatné: hornic­kou a hutnickou.

V březnu 1882 vznikl na zcela no­vých principech penzijní a nemocenský ústav, který měl dvě oddělení: úřed­nické a dělnické. Kapitál úřednického oddělení se vytvářel ze sedmiprocent­ních srážek z měsíční mzdy a ze stejně vysokého příspěvku těžařů. Pět sed­min šlo na tvorbu kapitálové jistiny každého jednotlivce, která byla zúro­čitelná a postupně vytvářela kapitá­lový fond, jenž měl být členu vypla­cen při odchodu na odpočinek nebo při odchodu ze závodu. Zbývající dvě sedminy měly sloužit k úhradě běž­ných výdajů na nemocenské dávky, lé­kaře, léky apod. Obdobně bylo orga­nizováno dělnické oddělení s tím roz­dílem, že srážka z měsíční mzdy byla pouze 5 %, a stejný podíl platili těžaři. Přednosti tohoto systému vysvětloval Kupelwieser tak, že každému dával možnost stát se „malým kapitalistou“, což mu mělo umožnit ve stáří koupit si kousek půdy, zařídit byt či postavit domek.

Nemocnice, starobinec, škola…

K sociálním benefitům poskytovaným zaměstnancům Vítkovických železá­ren se řadila kvalitní zdravotní péče. Nevyhovující špitál z roku 1840 nahra­dila v roce 1853 nová budova nemoc­nice, roku 1860 přibyl infekční pavi­lon. Do čela nemocnice byl v roce 1878 povolán z Vídně lékař Dr. Maxmilián Munk, který v jejím čele působil plných 41 let. V roce 1890 došlo ke zprovoz­nění nové závodní nemocnice pavi­lonového typu, ve které se o pacienty starali kvalifikovaní odborní lékaři a jako školené ošetřovatelky řádové sestry boromejky. Nemohly chybět další sociální ústavy (závodní starobi­nec, sirotčinec), nadace, dětská zaří­zení (od roku 1893 na popud ředitele Kupelwiesera závodní jesle), vzdělá­vací ústavy. Prakticky všechny školy ve Vítkovicích založily a organizovaly Vítkovické železárny. V roce 1883 zalo­žilo ředitelství železáren dvouletou zá­vodní pokračovací školu určenou pro vzdělávání budoucích dělníků, mistrů a technických úředníků pro železář­ský průmysl.

Nekvalifikovaní a fluktuanti měli smůlu

Nutno podotknout, že ne vše bylo idy­lické. Možnost využívat zaměstna­necké výhody, byla řadě zaměstnanců odepřena. Jednalo se hlavně o nekva­lifikované dělníky, u nichž byla vy­soká fluktuace. Dále byl přístup k be­nefitům udělován podle kvalifikace, zásluh o závod, poslušnosti k nadří­zeným, národnosti atp. Byla vyžado­vána bezpodmínečná poslušnost vůči nadřízeným, mzdové rozdíly vytvářely mezi dělníky jednotlivých oddělení, ale i v rámci jedné dílny animozitu, kterou vedení firmy využívalo v boji proti roz­šiřování socialistických idejí.

Sociální systém Vítkovických žele­záren, jehož základy byly vytvářeny od druhé poloviny sedmdesátých let 19. století přibližně do roku 1910, spočíval ve snaze zajistit zaměstnan­cům výhodnější postavení, než jaké měli dělníci jiných závodů či oborů. Nadstandardní úroveň sociálních vý­hod poskytovaných VHHT vytvářela mezi jeho stálými zaměstnanci pocit výjimečnosti a hrdosti na přináleži­tost k podniku. Jana Prchalová


Strana 14

Před sto třiceti lety se zřítil původní řetězový most přes řeku Ostravici

Zkázu dokonal vojenský krok


Výstava v muzeu

Psalo se 15. září 1886, když se krátce po osmé hodině ranní na pomezí Moravské a Polské (dnes Slezské) Ostravy zřítil do koryta řeky Ostravice řetězový most. Neštěstí si vyžádalo životy dvou žen a dvou dětí, na ná­sledky zranění později zemřely další dvě osoby. Na delší dobu se zkompli­kovala komunikace mezi oběma tehdy samostatnými městy.

Tragickou událost připomíná v těchto dnech výstava Osudový oka­mžik v Ostravském muzeu. K vidění jsou fotografie a zprávy z dobového tisku i model mostu vyrobeného v žele­zárnách v Sobotíně a otevřeného v roce 1851. Hlavní 123 metrů dlouhá mostní konstrukce byla zavěšena na řetězech, které procházely přes dva portálové py­lony. Zřícení podle všeho zavinila vo­jenská jednotka pěšáků a hulánů na ko­ních, jejichž rytmický krok most roz­houpal, což zrezivělé řetězy nevydržely. Zkázu dokonal těžký vůz s uhlím, zvě­davci, kteří sledovali vojáky, i houfy lidí spěchajících na trh do Moravské Ostravy. Říšský ocelový most, který v roce 1913 ten původní nahradil, měl 30. dubna 1945, při osvobozování Ostravy, také namále. A znovu u toho byli vojáci. Němečtí ženisté ho podminovali, ale díky Miloši Sýkorovi a českoslo­venským tankistům, se most poda­řilo zachránit. Výstavu Osudový oka­mžik (otevřena do 27. 11.) pořádanou ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze doplňuje expozice Ostravské proměny (do 20. 11.), nabíze­jící snímky města „včera a dnes“. V mu­zeu mají v pracovní dny otevřeno od 9 do 17 h, v soboty 9–13, neděle 13–17 h. Ve státní svátek 17. listopadu bude Ostravské muzeum zavřeno. (vi)

Týden vědy a techniky


V Česku probíhá od 1. do 13. lis­topadu Týden vědy a techniky Akademie věd ČR. V jeho rámci se bude v Moravskoslezské vědecké knihovně konat do 28. listopadu výstava Superhrdinové kolem nás, znázorňující akademiky jako ko­miksové postavy, u nichž málokdo tuší, co tvoří jejich pracovní náplň. Ve Světě techniky se uskuteční ener­getická show, kterou povedou Michael Londesborough a Jiří Horák alias Smokeman. Podrobnosti na www. tydenvedy.cz. (bk)

V Metropolitanu Verner a Fulghum


V říjnu vyšlo podzimní a zimní číslo Ostrava Metropolitan Magazine, ča­sopisu města Ostravy. Na jeho titulní stránce najdete portrét Tomáše Vernera, ambasadora mistrovství Evropy v kra­sobruslení, které bude Ostravar Aréna hostit v lednu příštího roku. Šampion starého kontinentu z roku 2008 poskytl Metropolitanu exkluzivní rozhovor.

Náměstkyně primátora Kateřina Šebestová se v editorialu věnuje re­sortu životního prostředí. Připomíná podporu pro kotlíkové dotace a upozor­ňuje na projekty pro revitalizaci veřej­ného prostoru, na podporu ekologické dopravy aj. Uvnitř čísla si přečtete rozhovory s hostem fóra Meltingpot, americkým spisovatelem Robertem Fulghumem, stipendistkou města, stu­dentkou Univerzity Karlovy Terezou Ďurovcovou nebo cestovatelem Jiřím Kráčalíkem. Uniknout by vám neměla ani pozvánka na prosincovou výstavu korunovačních klenotů v Ostravském muzeu.

Ostrava Metropolitan Magazine je k mání zdarma v pobočkách Ostravského informačního servisu, v Nové radnici, v OC Futurum a elek­tronicky na www.ostrava.cz. (vi)

Studenti zemědělství z Francie na zkušené v Ostravě


Dvě desítky studentů a pedagogů ze­mědělské školy z města Gien z Francie absolvovaly v říjnu pod záštitou Českomoravské myslivecké jednoty, okresního spolku Ostrava, studijní cestu, jejímž cílem bylo seznámení se s českou myslivostí, jejími tradicemi a současností.

Součástí pestrého programu hostů z Francie bylo také setkání se sokol­níky, jejich opeřenými svěřenci a be­seda se zkušenými myslivci. Studenty, z nichž většina je už držiteli francouz­ských loveckých lístků, zajímaly legis­lativní otázky, počty lovné zvěře, její migrace, vztahy mezi vlastníky po­zemků, uživateli honiteb apod.

Překvapilo je, že na začátku še­desátých let minulého století bylo v Československu evidováno přes 400 tis. ks jelení a srnčí zvěře, 6 tis. daňků, 9 tis. muflonů, přes 2 mil. ko­roptví, stejně tolik zajíců, milion a půl bažantů. Ničení zeleně, intenzifikace zemědělství a postupná změna druhů plodin přivedly drobnou zvěř téměř k zániku. Naopak rostou počty ze­jména jelenů a černé zvěře, kterým lány kukuřice a řepky poskytují ob­živu i dobrý úkryt. Dramaticky se sni­žuje výměry orné půdy, denně jí u nás ubyde asi 15 hektarů.

Kromě poznatků o naší myslivosti si studenti z Gien vezli domů také posel­ství českých myslivců jejich francouz­ským kolegům: „Člověk bez přírody existovat nemůže, ale příroda bez člo­věka ano!“  Štěpán Neuwirth

Aktivní senioři

Mariánské náměstí

V seriálu akcí archivu a muzea města „AMO/OM pro seniory, senioři pro AMO/OM” připravili v Archivu města Ostravy ve Špálově ulici 19 v Ostravě- Přívoze na čtvrtek 24. listopadu (10 až 11.30, 15–16.30 h) přednášky ředi­telky archivu Blaženy Przybylové. V rámci cyklu Ostravská náměstí se dozvíte mnoho zajímavého o historii Mariánského náměstí v dnešním ob­vodu Mariánské Hory a Hulváky. Vstup na obě přednášky je volný.

Kino Art pro seniory

Pro seniory od 60 let uvádí Kino Art v Domě kultury města Ostravy. 10. 11. (14 h): Hon, thriller Dánsko, Švédsko; 14. 11. (14): Já kocour, komedie USA; 17. 11. (15) Detektiv Down, krimi, Dánsko, Norsko, ČR; 21. 11. (15) Rino – příběh špiona, dokument, ČR; 24. 11. (15) Café Society, režie Woody Allen, USA; 28. 11. (15) Božská Florence, v hlavní roli Meryl Streepová, USA, Vel. Británie. Vstupné 80 nebo 90 Kč. (vi)

Charita Ostrava

Beseda s prof. Pirkem

Charita Ostrava zve na besedu s před­nostou Kardiocentra a Kliniky kar­diovaskulární chirurgie Institutu Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM) prof. MUDr. Janem Pirkem, CSc. Akce se uskuteční 10. listo­padu od 15 h v Charitním středisku Gabriel – komunitním centru pro se­niory v Čujkovově ulici v Zábřehu. Vstup zdarma. Více informací na tel. 599 527 590, 737 610 758 nebo na webu www.ostrava.charita.cz

Výstava fotografií

Vernisáž výstavy fotografií Mojmíra Klimka proběhne 15. listopadu od 17 h v galerii G v Charitním středisku Gabriel – komunitním centru pro se­niory v Čujkovově ulici v Zábřehu. Výstava potrvá do 31. prosince. (dk)


Strana 15

Na mistrovství Evropy v krasobruslení se do Ostravy chystají výpravy 36 zemí

Zájem o vstupenky je mimořádný


Organizátoři mistrovství Evropy v krasobruslení 2017, které bude od 25. do 29. ledna hostit Ostrava, mají k dispozici seznam přihlášených zemí. Mezinárodní bruslařská unie (ISU) potvrdila, že na šampionátu by mělo startovat 36 států.

„Zájem je vyšší než u předešlého mistrovství v Bratislavě, což nás těší,“ přiznává Stanislav Židek, prezident or­ganizačního výboru ME. „V obsazení soutěží ještě může dojít ke změnám, jelikož uzávěrka přihlášek je 2. ledna. Nominace týmu ČR bude jasná po mis­trovství čtyř zemí v Katovicích od 15. do 17. prosince.“

Z českých krasobruslařů se za­tím nejvíce prosazují juniorští mistři světa sportovní dvojice Anna Dušková, Martin Bidař, kteří nedávno vyhráli os­travský závod ISU Junior Grand Prix. Na stupně vítězů se prosadil 15letý Matyáš Bělohradský, šestý skončil ta­neční pár Cortney Mansourová, Michal Češka. Naše želízko v ohni Michal Březina se připravuje v USA.

O ME v Ostravě je mezi fanoušky velký zájem. Vstupenky postupně mizí v předprodeji. Z kapacity Ostravar Arény byla k 13. 10. prodána více než polovina vstupenek. V nabídce jsou nejlepší místa v hledišti tzv. all event vstupenky za 2490 Kč na celý pro­gram mistrovství. Jednodenní lístky stojí od 200 do 590 Kč, na nedělní ex­hibici od 300 do 900 Kč. Vstupenky jsou k dispozici v pokladnách Ostravar Arény a v síti Ticketportal (www.tic­ketportal.cz, resp. www.ostrava2017. eu/vstupenky). (vi)

Fed Cup se vrací


Finalistky letošního Fed Cupu te­nistky České republiky, o titul se střetnou 12. a 13. listopadu s Francií ve Štrasburku, zahájí příští ročník mistrovství světa tenisových druž­stev v Ostravar Aréně v Ostravě. Ve dnech 11. a 12. února 2017 budou hostit družstvo Španělska. (vi)

Starobělské Lurdy


Druhý ročník závodu se poběží 13. 11. Start je v 11 h od restaurace Koliba v Zábřehu, trať měří 3,2 km a vede Bělským lesem. Běh je určen závodním i amatérským běžcům. Registrovalo se už přes 1200 účastníků. (liv)

Králové na ledě


Ruský krasobruslař Jevgenij Pljuščenko, olympijský vítěz, mistr světa a Evropy, vystoupí 30. listopadu v 19 h v rámci show Kings on Ice v Ostravar Aréně. Spolu s ním se představí Adelina Sotni-kovová, Brian Joubert, evropský šam­pion a ambasador ME v krasobruslení 2017 v Ostravě Tomáš Verner a další hvězdy. Vstupenky jsou v prodeji u po­kladen haly a v síti TicketPortal. (vi)

Do Moskvy je hodně daleko


Fotbalová reprezentace České repub­liky na městském stadionu v Ostravě remizovala s Ázerbájdžánem 0:0. Ani ve třetím zápase kvalifikace pro mist­rovství světa 2018 v Rusku nedokázali svěřenci trenéra Karla Jarolíma skó­rovat a se dvěma body, včetně remízy se Severním Irskem, se krčí na před­posledním místě tabulky skupiny C. Horší jsou jenom amatéři ze San Marina.

Utkání se hrálo za deště a chladu a příliš krásy nepobralo. A tak patrně jediné absolutorium zaslouží 12 148 diváků. Byli to právě fanoušci, kteří ve Vítkovicích vytvořili tu pravou „os­travskou“ atmosféru. Dokázali, že to jde i slušně, bez násilností a vulgarit. Nezbývá než věřit, že české národní mužstvo ve zbývajících sedmi zápa­sech kvalifikace zapne a ještě se popere o postup na svátek světového fotbalu. A třeba zase v Ostravě. (ič)

Na slunné Sardinii se protančili k medailím


Mistrovství světa ve street dance show a Světový pohár v disco dance v Olbii na italském ostrově Sardinie v závěru září úspěšně absolvovali tanečníci ze studia DIDEDAnce z Ostravy.

Na dalekou cestu se spolu s tre­nérkami vypravily Daniela Čemová, Adéla Mrowiecová, Klára Grygarová, Kateřina Pohanová, Natalie Sasynová, Tereza Švigostová, Aneta Zajícová a je­diný hoch Adam Mrowiec. „Logistika přesunu byla poměrně náročná, ale vše se zvládlo na jedničku. Návrat do vlasti, navíc s cennými kovy, byl o to sladší,“ uvedla vedoucí studia Dita Hejníková.

Pojďme se vrátit na začátek šampi­onátu na Sardinii. Jak tvrdá konku­rence ostravské tanečnice čekala, si vy­zkoušely v disciplíně disco dance juni­orek: 17. skončila Zajícová, 34. Čemová, 40. Mrowiecová. Hned v další disci­plíně disco dance solo, ale „cinkla“ bron­zová medaile pro Mrowiece! Juniorky Švigostová a Grygarová povzbuzeny úspěchem svého kamaráda, vybojovaly v disco dance dvojic osmé místo, Zajícová- Pohanová a Mrowiecová-Sasynová byly patnácté. Ve street dance show small se Ostravanky probojovaly do finále a v něm skončily páté. Poslední den mistrovství čekalo juniorky z DIDEDAnce finále disco dance small skupin. Dívky zatančily vý­borně a čekaly na výrok porotců: zněl první místo a zlatá medaile!

„Oceňuji, že všichni tanečníci i přes náročné tréninkové povinnosti si vzorně plní školní povinnosti. Někteří na základce, další studují na gym­náziích. Díky tomu neměli problém s uvolněním. Navíc je u nich předpo­klad, že zameškané učivo včas dože­nou,“ chválila Hejníková své svěřence. „Těší mě, jak se staví k reprezentaci své země. Bylo krásné, jak zpívali čes­kou hymnu, nechyběly slzičky dojetí. Ty okamžiky jim stály za tu spoustu dřiny a odříkání.“ (liv)

Kam za sportem

FOTBAL. Národní liga na městském stadionu: Vítkovice – Vlašim (5. 11., 14), Baník – Olomouc (12. 11., 17), Vítkovice – České Budějovice (19. 11., 13.30).

HOKEJ. Zápasy HC Vítkovice Ridera v extralize v Ostravar Aréně: Litvínov (15. 11., 17), Liberec (20. 11., 15.30), Brno (22. 11., 17), Olomouc (27. 11., 15.30). Odveta osmifinále Ligy mis­trů: Liberec (8. 11., 17).

BASKETBAL. Muži NH Ostrava v ná­rodní basketbalové lize: USK Praha (12. 11., 17.30), Děčín (21. 11., 20.15), Svitavy (3. 12., 17.30). Ženy SBŠ Ostrava v ženské basketbalové lize: KP Brno (13. 11.), Handicap Brno (27. 11.), USK Praha (4. 12.). Vše v hale Tatran, ženy hrají své zápasy v 15 h.

VOLEJBAL. Extraliga muži VK Ostrava v hale Hrušovská: Zlín (5. 11., 17), Kladno (21. 11., 18), O. Voda (3. 12., 17). Extraliga ženy TJ Ostrava v hale Varenská: Brno (5. 11.), Šternberk (17. 11.), Olomouc (19. 11.). Vše v 17 h.

HÁZENÁ. Ženy Sokola Poruba v in­terlize v hale Hrušovská: Partizánske (6. 11., 18).

FLORBAL. Extraliga muži: Vítkovice v. Kladno (17. 11., 18), FBC Ostrava v. Vítkovice (19. 11., 17), FBC v. Střešovice (22. 11., 16.45). Extraliga ženy: FBC v. Elite Praha (12. 11., 20), Vítkovice v. Panthers Praha (17. 11., 15), FBC v. Vítkovice (19. 11., 20), Vítkovice v. Vinohrady (27. 11., 15), Vítkovice v. Herbadent (29. 11.), FBC v. Chodov (3. 12., 20). (vi)


Strana 16

Lidé si prohlédli radnici


Poslední prohlídkou v 18 hodin skončil 28. října Den otevřených dveří Radnice města Ostravy. Reprezentativní pro­story největšího radničního komplexu v ČR, jehož slavnostní otevření se ko­nalo na Den vzniku samostatného čes­koslovenského státu v roce 1930, si pro­hlédlo okolo 500 návštěvníků. Na nej­vyšší radniční věž v republice s vyhlíd­kovou plošinou ve výšce 73 metrů vyjelo 750 osob. Zájmu se těšil také dopro­vodný program na Prokešově náměstí, který tematicky navazoval na městskou kampaň zaměřenou na prosazování a rozvoj ekologické dopravy Zdravě po Ostravě.

Už tradičně se návštěvníci dne ote­vřených dveří mohli setkat s primá­torem Tomášem Macurou. Otázky, na které odpovídal, se týkaly například problematiky oživování centra města, výstavby lanovky spojující Dolní oblast Vítkovice s dalšími významnými turis­tickými centry v Ostravě, dostavby pro­dloužené Rudné, budoucnosti Bazalů. Premiérově rozmlouval s občany v míst­nosti rady města statutární náměstek primátora Michal Mariánek. (bk)

Ostravu rozzáří vánoční stromy, jarmarky i kluziště


Advent ve městě

První svíčku na adventním věnci letos zapálíme v neděli 27. listopadu. Advent znamená latinsky příchod. Je obdobím, které vybízí k zastavení, setkávání se, rozjímání.

Vánoční trhy v centru

MORAVSKÁ OSTRAVA. Vánoční trhy v centru budou na Masarykově a Jiráskově náměstí (25. 11.–23. 12.). Obě plochy nově propojí, kromě vá­nočního vláčku, i „punčová ulička“. Vánoční strom se rozsvítí v neděli 27. 11. v 17 h. za doprovodu Ilony Csákové a dětského pěveckého sboru.

Jarmark na Alšově náměstí

PORUBA. Porubský vánoční jarmark začne na Alšově náměstí v pátek 9. 12. a potrvá do 22. 12. Úderem 17. h se roz­září vánoční strom za účasti předsta­vitelů vedení obvodu Poruba a hostů z polské Ratiboře. Tichou noc zazpívá vítězka soutěže Talent Ostrava 2016 Nikol Samková, Martin Frynta a pě­vecký sbor z Ratiboře.

Strom splněných přání

JIH. Vánoční strom bude před DK Akord v Zábřehu rozsvícen v neděli 27. 11. v 17 h. Během vánočního jar­marku vystoupí kapela Coverband (13.30) a od 15.30 skupina Calata, dět­ský sbor Čtyřlístek, divadelníci Keltik a Nahodile. Děti si mohou přinést na­psaná nebo namalovaná přání, která budou zavěšena na strom. Každé může vyhrát hezkou cenu.

Městské obvody

PETŘKOVICE. V obvodu Petřkovice pořádají 23. a 24. 11. v kulturním domě vánoční výstavu. Vánočního strom roz­svítí na náměstí ve čtvrtek v 17 h.

POLANKA NAD ODROU. Polanští rozsvítí svůj vánoční strom v sobotu 3. 12. v 17 hodin v areálu Dělnického domu. Slavnostní atmosféru ozvláštní kulturní vystoupení žáků mateř­ské, základní a umělecké školy. V Dělnickém domě budou 3. a 4. 12. za­hrádkáři pořádat vánoční prodejní vý­stavu. První den ji otevřou od 9 do 18 h, druhý do 16 hodin.

PROSKOVICE. V pátek 25. 11. se v ob­vodu Ostrava-Proskovice uskuteční vánoční jarmark. Od 13 do 18 hodin budou v sále restaurace U Psoty k vi­dění výrobky dětí z MŠ a ZŠ, výrobky Kreativního klubu Proskovice, pro­dukty včelařů, keramika. Program obohatí vystoupení dětí z místní ZŠ.

PUSTKOVEC. V obvodu Ostrava-Pustkovec pozvou občany na rozsví­cení vánočního stromu v pátek 2. pro­since v 16 h. Slavnostní událost proběhne před kostelem svatých Cyrila a Metoděje.

TŘEBOVICE. Na rozsvícení vánoč­ního stromu v Ostravě-Třebovicích, v ulici V Mešníku u zdravotnického stře­diska, jste zváni v pátek 2. 12. (16.30 h). Program zpestří dětský soubor Heleny Salichové pásmem lidových tanců a koled, přijdou Mikuláš s čertem. Adventní koncert učitelů Základní umělecké školy H. Salichové se usku­teční 4. 12. (16) v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

MICHÁLKOVICE. Městský obvod Ostrava-Michálkovice připravil na ad­ventní čas řadu akcí. Zahájí je ve středu 30. listopadu v 18 hodin rozsvícení vánočního stromu na Michalském náměstí.

Koncerty a výstavy

SPIRITUÁL KVINTET. Na adventní koncert Spirituál kvintetu můžete zajít 21. 11. (19) do Auly VŠB-TU v Porubě. Vstupenky se prodávají v OIS.

HOLUBICA & NOHAVICA. Dobře šlapající spojení hendikepovaných ta­nečníků ze souboru Bílá holubice a pís­ničkáře Jaromíra Nohavici se divá­kům znovu předvede při 5. adventním koncertu na trůnech. Do DK města Ostravy na něj můžete zajít 1. 12. v 19 h.

BITTOVÁ A MUCHA QUARTET. Zpěvačka Iva Bittová a Mucha Quartet vystoupí v rámci svého turné 25. 11. v 18 h v kostele sv. Václava. Přednesou Slovenské spevy Bély Bartóka pro zpěv a smyčcový kvartet Vladimíra Godára. Předprodej vstupenek probíhá v síti Ticketpro, pobočkách OIS a před kon­certem v kostele, který bude vytápěn.

MIKULÁŠ A HRADIŠŤAN. Komorní scéna Aréna připravila na 2. 12. (19) Mikulášský koncert se skupinou Hradišťan a Jiřím Pavlicou. Tradiční je i prostor evangelického Kristova kostela v Moravské Ostravě. Předprodej vstupenek v KS Aréna a pobočkách ISO.

OSTRAVSKÉ VÝSTAVY. Vánoční esoterické trhy proběhnou v pavilonu A výstaviště Černá louka od 2. do 4. 12. První dva dny je otevřeno od 9 do 18, v neděli do 15 h.

Kluziště až do 15. ledna

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ. Společnost Sareza otevře v sobotu 26. 11. v 10 hodin na Masarykově náměstí Vánoční kluziště (slavnostní zahá­jení v 15.45). Veřejnost může brus­lit zdarma denně od 10 do 20 hodin. Nebude chybět program, na který si lidé zvykli: diskotéky, příchod Mikuláše, velká vánoční soutěž apod. Pořadatelé prodlouží proti minulým letům provoz ledové plochy do 15. 1. 2017. Aktuální program na www.sa­reza.cz/vanocni-kluziste. (vi)