Listopad 2011

Listopadové vydání měsíčníku Ostravská radnice

                                                                                            

 c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-or-titulka-web.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf


 

Uvnitř listu

 2 Změny ve vydávání dokladů

 3 I přes krizi projekty běží

 6 Městský stadion čeká modernizace

 9 Příspěvek k lepšímu ovzduší

10 Ostrava se představila v Praze

14 Zoo slavila šedesátiny 

 

Strana 1

Ostravské komunikace se v zimě ve městě postarají o bezmála čtyři stovky kilometrů silnic

Až se zima zeptá… Co odpoví silničáři?

 

Plán zimní údržby připraven, technika v pohotovosti, sůl ve skladech na celou zimu. Takové hlášení přišlo ze společnosti Ostravské komunikace (OK), která je připravena bojovat s případnými přívaly sněhu na ostravských silnicích. Ostatně, první výjezd k ošetření námrazy na mostech její pracovníci absolvovali už v polovině října.

Plán zimní údržby počítá s tím, že odklízení sněhu a udržování sjízdnosti silnic bude, stejně jako vloni, probíhat „rajonovým“ způsobem. To znamená, že vybraná technika bude určena pro údržbu konkrétních úseků. „Minulá zima byla hodnocena velmi dobře. Nikdo nemohl říci, že by silničáři zaspali nebo ne­stíhali. Rajonová údržba se osvědčila, s její pomocí chceme vysoko nastavenou úroveň udržet,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Aleš Boháč.

Pracovníci OK se budou starat o 376 kilometrů silnic všech tříd na území města. Podle ředitele společnosti Daniela Lyčky je personál, včetně techniky, na první sníh připraven. „K dispozici máme dvacet sypačů. Na silnice I. třídy nasadíme čtyři vozy, na silnice II. a III. třídy šest. Pět sypačů bude udržovat místní komunikace. Pro případ sněhové kalamity máme nasmlouvány soukromé přepravce s traktory a nákladními vozy. Máme připraveno šest tisíc tun soli. Při standardním počasí by měla vydržet celou zimu. Rozšířili jsme sklady soli, rekonstruovali míchací zařízení na solanku. Místo jednoho máme dvě výdejní místa, což urychlí plnění sypačů. Nové zařízení umožňuje míchat i chlorid vápenatý, který lze použít za extrémních podmínek,“ dodal ředitel Lyčka.

Také v průběhu nastávající zimy mohou řidiči a všichni zájemci sledovat sněhové zpravodajství a sjízdnost silnic na webových stránkách Ostravských komunikací www.okas.cz nebo na stránkách www.dopravniinfo.cz. Podrobnosti o časových intervalech pro zimní úklid silnic čtěte na straně 5.          (jm)

 K foto: Ostravské komunikace budou v zimě ve městě udržovat sjízdnost na 376 kilometrech vozovek. Mimo jiné také na dálnici D1.             Foto: OK 

 

Z jednání zastupitelstva 

Zastupitelé města na svém 11. zasedání 19. října projednali a schválili návrh na výkup nemovitostí od společností RPG RE Commercial a RPG RE Land v katastru Hrušova v obvodu Slezská Ostrava. Pozemky o výměře přes 15 tis. m2 budou vykoupeny pro gravitační odvodnění území, se kterým se počítá pro výstavbu zóny pro lehký průmysl. Celková odhadovaná výměra území určená pro asanaci je 34,6 hektaru. Město v této oblasti vlastní cca 58 procent území.

Informativní zpráva se týkala možného vstupu strategického partnera do společnosti EKOVA ELECTRIC, která vznikla 1. 1. 2011 na základě vyčlenění podnikatelských aktivit výrobního charakteru z Dopravního podniku Ostrava. Cílem bylo eliminovat realizaci komerčních aktivit v subjektu financovanému z veřejných rozpočtů, zajistit stabilitu výroby a další rozvoj v oblasti modernizací, oprav a údržby vozidel městské hromadné dopravy. Zastupitelstvo souhlasilo s variantou vstupu strategického partnera do EKOVA ELECTRIC formou prodeje části akcií ve výši 66% podílu na základním kapitálu společnosti.

Během zasedání 12. zastupitelstva města 2. listopadu bylo schváleno zrušení povolení provozu výherních hracích přístrojů na území obvodů Moravská Ostrava a Přívoz a Polanka od roku 2012 a jejich regulace v obvodech Poruba a Vítkovice. Dále byla projednána zpráva o plnění rozpočtu města za první pololetí 2011, schváleno poskytnutí podpory z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, pojmenování ulic na Nové Karolině aj.           (vi) 

 

Téměř 17 tisíc podpisů pro město 

O více než 900 milionů korun ročně přijde rozpočet města Ostravy od roku 2013, pokud bude parlamentem přijata změna zákona o rozpočtovém určení daní. Podobně jako Praha, Brno a Plzeň. Návrh, předložený letos v červenci ministerstvem financí k meziresortnímu připomínkovému řízení, vyvolal nesouhlasnou reakci na radnicích všech čtyř největších měst země.

Kritikou nešetřili ani občané. Ostravané, ale také ti, kteří do města dojíždějí za prací, kulturou, sportem, službami. Svými postoji podpořili od 5. září kampaň Ostravu nedáme. Přinesla informace o dopadech přijetí novely zákona na chod města i okolí. Rozpočtová problematika se dostala do povědomí lidí, vyvolala veřejnou debatu. Občané se zapojili do petiční akce. Do 16. října, kdy kampaň vyvrcholila, připojilo svůj podpis na více než šedesáti místech i prostřednictvím webu 16 729 osob.

Aktuální informace, které poskytl náměstek primátora pro finance a rozpočet Tomáš Petřík, napovídají, že argumenty Ostravy a dalších velkých měst se setkaly s kladnou odezvou: „Podle premiéra Nečase se návrh ministerstva financí v této podobě do vlády nedostane. To je pro nás dobrá zpráva. V meziresortním řízení vyvolala rozpaky hlavně skutečnost, že by se menším obcím pomohlo na úkor velkých.“

Dík patří všem, kteří „Ostravu nedali“. Věřme, že vláda a parlament naleznou v otázce rozpočtového určení daní optimální řešení.         (vi, vk) 


 

Strana 2 

Pět páteřních cyklostezek propojí město se zajímavými cíli

Z Ostravy do Beskyd na kole už brzy 

Úplnou a kvalitní síť cyklistických stezek a tras chce Ostrava dobudovat v příštích letech. V plánu je pět páteřních tras, které povedou kolem řek Ostravice a Odra a propojí nejlidnatější části města a také velké podniky. Cyklostezky ve městě by měly navazovat na celostátní a mezinárodní síť. Týká se to zejména tzv. cyklostezky Ostrava–Beskydy.

V současné době je v Ostravě 200 kilometrů cyklistických stezek a tras. Tento počet by se měl zdvojnásobit. Stavět se budou tyto cyklostezky: úsek Hornické muzeum, Koblovský most – realizace do 8/2012, předpokládané náklady 12 305 tis. Kč, délka úseku 1,72 km, dále úsek Koblovský most, lávka na Kamenec – předpoklad realizace 3/2012 až 2/2013, předpokládané náklady 49 457 tis. Kč, délka úseku 3,63 km, úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad – předpoklad realizace 3/2012 až 2/2013, předpokládané náklady 39 647 tis. Kč, délka úseku 1,26 km, úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová – předpoklad realizace 3/2012 až 11/2014, předpokládané náklady 63 679 tis. Kč, délka úseku 4,92 km, a komunikace v bermě řeky a úsek lávka na Kamenec, lávka ke hradu – předpoklad realizace 3/2012 až 2/2013, předpokládané náklady 60 527 tis. Kč, délka úseku 4,08 km.

Tyto projekty jsou součástí Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM), které mají příslib spolufinancování z ROP, a to ve výši 85 proc. z uznatelných nákladů.

V současné době se rovněž buduje chybějící část cyklostezky v úseku Vratimov–Sviadnov, stavbu realizuje svazek obcí Region Slezská brána. Celý projekt cyklostezky Ostrava–Beskydy má za cíl propojit rychle a bezpečně Ostravu s Beskydami cyklostezkou podél řeky Ostravice.     (vk) 

 

Laguny: termín ohrožen 

O reakci města na zvýšené koncentrace oxidu siřičitého (SO2) na přelomu září a října pocházející z těžby ropných kalů v rámci státní zakázky „Nápravná opatření laguny Ostramo“ jsme obšírně informovali v minulém vydání Ostravské radnice.

K významnému posunu došlo během schůzky 5. října na krajském úřadu. Zúčastnili se jí zástupci státu, kontrolních orgánů, dodavatele zakázky sdružení Čistá Ostrava a také náměstek primátora Ostravy pro životní prostředí Dalibor Madej. Výsledkem jednání bylo zahájení správního řízení o změně integrovaného povolení. Okamžitý efekt přineslo zastavení prací v nočních hodinách, omezení množství neutralizačního vápna sypaného do laguny R3 a zprovoznění speciálního sy­stému včasného informování obyvatelstva. V případě výskytu zvýšených krátkodobých koncentrací oxidu siřičitého  jsou prostřednictvím e-mailu informována média, úřady a instituce.

Ministerstvo životního prostředí České republiky už před časem posunulo termín vytěžení lagun o rok na 31. prosinec 2011. Město s tím nesouhlasilo a obrátilo se dopisy primátora a jeho náměstka na předsedu vlády. Nyní se zdá, že ani letošní termín nebude dodržen. Sdružení Čistá Ostrava požaduje prodloužení doby těžby o zhruba sedm měsíců a navýšení financí na realizaci zakázky. Laguny totiž obsahují o sedmdesát tisíc tun kalů více, než se původně předpokládalo.           (vi)

  

Čím topíte? 

Je všeobecně známo, že na znečištění ovzduší se značnou měrou, údajně až třetinou, podílejí lokální topeniště. Žlutohnědé páchnoucí kouře dávají jasně najevo, že majitel domu spaluje něco, co zamořuje ovzduší. Konec tomu chce udělat ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, který i při své nedávné návštěvě v Ostravě potvrdil, že se chystá zákonem povolit radnicím možné kontroly topenišť. Kontroloři by mohli sbírat vzorky přímo z kotlů v domech a podle rozboru zjistit, čím se topí. Námitkám mnoha jednotlivců i stran však kontruje skutečnost, že v mnoha zemích Evropy je tento postup běžný. Ke kontrolám jsou tam oprávněné samosprávy nebo kominické firmy.            (k)

  

Upozornění – změny ve vydávání dokladů 

E-PASY. Magistrát města Ostravy, odbor vnitřních věcí, upozorňuje občany, že v souvislosti s obnovou centrálního informačního sy­stému cestovních dokladů s biometrickými prvky je plánována nutná odstávka systému CDBP pro agendu e-pasů, a to od 17. listopadu 2011 (čtvrtek, státní svátek). Provoz pro tuto agendu bude obnoven v pondělí 21. listopadu 2011. Další technologická odstávka sy­stému CDBP v souvislosti s uvedením nového systému e-OP do provozu proběhne od 23. prosince 2011 od 16. 00 hod. Provoz agendy e-pasů a nové agendy e-OP bude obnoven nejpozději 2. ledna 2012. Nejzazší termín pro podání žádostí o vydání e-pasu je stanoven na 19. prosinec 2011. Do stejného data, tzn. 19. prosince, je možné na úřadě příslušném pro vydání e-pasu podat žádost o zapsání titulu do vydávaného e-pasu. Od ledna 2012 se tituly do cestovních dokladů zapisovat podle platné právní úpravy již nebudou. Odstávka systému se netýká vydávání cestovních pasů typu „blesk“.

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Požádat o vydání stávajícího typu občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, který se bude vydávat do 31. prosince 2011, lze nejpozději do 14. prosince 2011, bude-li žádost podána u úřadu příslušného pro vydání občanského průkazu (obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu občana, na Magistrátu města Ostravy). Bude-li žádost o vydání stávajícího typu občanského průkazu podána u nepříslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u matričního úřadu, bude zpracována a stávající typ občanského průkazu bude vydán pouze, pokud bude žádost podána nejpozději do 30. listopadu 2011.       (ab)

  

Den boje za svobodu

Konfederace politických vězňů ČR ve středu 16. listopadu v 15.30 hod. připomene občanům Den boje za svobodu a demokracii ve vstupní hale Nové radnice u pamětní desky obětem zla. Zvána veřejnost. Akt doprovodí Ostravský dětský sbor.    (r) 

 

Řád bílého lva M. Končickému

U příležitosti státního svátku 28. října propůjčil prezident republiky Řád bílého lva občanu Ostravy brigádnímu generálovi v. v. Mikuláši Končickému (1925). Válečný veterán, příslušník 1. čs. tankové brigády, účastník bitev na Dukle, u Jasla, Ostravské operace, čestný občan Ostravy, převzal nejvyšší státní vyznamenání na Pražském hradě.             (liv)

  

Náměstí se dočkalo

Do 20. listopadu by měla být ukončena oprava Masarykova náměstí. Po delších sporech ji realizuje společnost Eiffage Construction, která je nástupnickou firmou Tchas, jež před čtyřmi lety prováděla kompletní rekonstrukci Masarykova náměstí, bohužel z nevhodných materiálů. Brzy po rekonstrukci se dlažba začala uvolňovat, drolit, nevydrželo podloží. V zimě je navíc náměstí s nebezpečným klouzavým povrchem postrachem zejména starších Ostravanů. Opravy rekonstruovaného náměstí hradí provádějící firma ve výši 7 milionů korun. Nejvíce byla postižena centrální část náměstí, kde stává vánoční strom. Ten se opět rozzáří, budou i vánoční trhy, ale už na opraveném náměstí.           (r)

 

Čestní občané Ostravy

Zastupitelstvo města udělilo 2. listopadu čestná občanství a cenu města. Jmenování čestnými občany města Ostravy převzali Tomáš Čermák, dlouholetý rektor VŠB-TU, a Jaroslav Šimíček, uznávaný lékař-kardiolog. Cenou města Ostravy in memoriam udělenou generálovi Vilému Stanovskému byla oceněna statečnost rodáka z Ostravy na bojištích druhé světové války i jeho nekompromisní občanské postoje po roce 1948. Podrobnosti přineseme v dalším vydání OR.  (vi) 


 

Strana 3 

Náměstek pro investice a majetek Jiří Srba o nejdůležitějších investicích města

„I přes zpomalení a krizi všechny významné projekty realizujeme...” 

rozhovor

z Rok ve funkci představuje také rok významných investičních a majetkových akcí, co během uplynulého období považujete za nejvýznamnější?

„Rok je velmi krátkým časem na konkrétní výsledky v oblasti územního plánu a investičních záměrů města, obvykle se projevují až tak za tři roky. Samozřejmě jsme navazovali na záměry zahájené v minulém volebním období, hodně však ovlivnila krize, proto citlivě stanovujeme priority, které je umožní realizovat, bohužel pomalejším tempem.

Máme za sebou více než roční období tvorby nového územního plánu města, který reaguje na změnu legislativy. V současné době jsou dokončovány práce tak, abychom plán mohli začít projednávat s veřejností a státní správou počátkem příštího roku, to se daří v relativně krátké době. Některá srovnatelná města se s problémem nového územního plánu vypořádávají už devět let. Věřím, že se Ostravě podaří být úspěšnější. Dokončili jsme přípravu asi 80 změn stávajícího územního plánu.

Za úspěch považuji skutečnost, že se dokončuje výstavba 1. etapy Nové Karoliny. Nadále počítáme s rozvojem lokality Černá louka, výsledky mají samozřejmě vazbu na chystanou územní studii místa.”

z Výstavba Nové Karoliny je počinem velmi významným pro budoucnost města, a tak adekvátně i ostře sledovaná odbornou i laickou veřejností. Město tam musí realizovat řadu doplňujících staveb, v jakém jsou stadiu?

„Jedná se zejména o dostavbu tramvajové zastávky Karolina při nákladech ve výši 81,6 milionu korun a realizace komunikace „Nová ulice Porážková“ s předpokládanými náklady 139,2 milionu korun. Spočívá to ve vybudování komunikace v úseku křižovatky ulice Porážková s ulici Kolejní po křižovatku s ulicí Roháčovou. U těchto dvou staveb v současné době probíhá soutěž na zhotovitele stavby s termínem dokončení díla do konce roku 2012. Navazující je výstavba komunikace „Prodloužená Porážková“ zahrnující vybudování komunikace v úseku od ulice Kolejní a navazující na komunikační síť již vybudovanou v oblasti Karoliny. To jsme zahájili v září, dokončeno má být v dubnu 2012, stát to má zhruba 95,5 milionu korun.

V rámci stavby Karoliny se smluvně upravují majetkoprávní vztahy vedení inženýrských sítí plynovodů, horkovodů, vodovodních a kanalizačních řadů v pozemcích ve vlastnictví města Ostravy smlouvami o zřízení věcných břemen. V současné době se řeší majetkoprávní vypořádání části lávky pro pěší.“

z Které investice jsou v současnosti největší?

„V červnu byla zahájena celková rekonstrukce Divadla Petra Bezruče, vyžádá si náklady ve výši 40,310 milionu korun, práce budou ukončeny v závěru listopadu 2011. Mezi prioritami tohoto a následujícího roku je příprava staveb spolufinancovaných z fondů EU. Patří k nim především revitalizace řeky Ostravice, ale také přestavba přednádražního prostoru ve Svinově, Ostravská radnice o tom pravidelně informuje.“

z Investice města zahrnují i významné sociální projekty, nedávno byla zahájena výstavba Komunitního centra Ostrava v Hulvákách, na jaře příštího roku by měla být hotova…

„Tento projekt je ojedinělý v celé republice, jedná se také o největší evropskou investici z ROP Moravskoslezsko v oblasti sociálních služeb v letech 2007 až 2013. Nový komplex budov nabídne moderní zařízení takového typu, který zatím chybí nejen v Ostravě, ale dokonce na území celého Moravskoslezského kraje. Náklady stavby činí 98,759 milionu korun.

Řešíme rovněž výkup pozemků pro investiční akci „Obvodová komunikace Františkov“, výkupy pozemků a zcelení území pro I. etapu dalšího rozvoje výstavby Vědecko-technologického parku v lokalitě Myslivna v Porubě, výkupy nemovitostí pro investiční akci Gravitační odvodnění Hrušova a další podobné problémy v několika menších lokalitách.

I přes zpomalení některých projektů díky krizi, s čímž se potýkají mnohá města, všechno běží, žádný významný projekt jsme nemuseli zcela zastavit.“

z Projeví se krizové scénáře i v rozpočtu města příštího roku?

„Samozřejmě, šetří se všude, a tak i v městském rozpočtu musíme počítat s každou korunou. Finanční hospodaření města v příštím roce bych nazval udržovacím rozpo­čtem – nechceme nic zastavit, ale nemůžeme ani nic přidat, investiční i další akce prostě musíme udržet.“          Olga Kubačáková 

 

Roste obchodní centrum i byty, je o ně zájem 

Výstavba obchodně-zábavního centra ve čtvrti Nová Karolina spěje ke konci. V prostorách osmisálového multikina byly dokončeny akustické příčky oddělující jednotlivé sály, v těch pokračuje montáž ocelových konstrukcí hledišť. Podobně jako výstavba obchodního centra se k úspěšnému závěru blíží i pronájem obchodních jednotek, zhruba 90 % s téměř šedesáti tisíci m2 prodejní plochy centra je pronajato. Forum Nová Karolina nabídne více než 220 obchodů, butiků a restaurací. Složení těchto obchodů již dnes zaručuje pestrost a šíři nabídky v zásadě pro každého. Pro odpočinek a zábavu nabídne Forum Nová Karolina také velkoformátovou prodejnu knih. Přesto však bude Forum Nová Karolina plnit i funkci klasického nákupního centra s nabídkou nákupu potravin, elektroniky a sportovních potřeb. Pro děti tu bude dvoupatrový obchod plný hraček, oblečení, kočárků, postýlek a dalšího dětského zboží.

Rovněž výstavba bytového domu Rezidence Nová Karolina pokračuje dle plánu. Zájemci o koupi bytu se mohou informovat na adrese www.rezidence-novakarolina.cz. Roste také administrativní objekt Nova Karolina Park s dvaceti tisíci m2 pronajímatelných kancelářských ploch, měl by být dokončen v první polovině roku 2013. Další informace o regeneraci 32 ha území naleznete na www.nova-karolina.cz. (k) 

K foto: Vizualizace nových bytových domů na Nové Karolině slibuje zajímavé objekty i prostředí.


 

Strana 4 

střípky   

UNIVERZITA OCEŇOVALA.

Ostravská univerzita zahájila 5. října nový akademický rok 2011/2012. Slavnostní akt se konal u příležitosti 20. výročí vzniku vysoké školy. Rektor OU Jiří Močkoř zde předal pamětní medaile osobnostem, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj univerzity. Medaile byla udělena rovněž primátorovi města Petru Kajnarovi (na snímku s rektorem), zejména za osobní angažovanost pro vznik Lékařské fakulty OU a zajištění materiálních a finančních podmínek pro její fungování. Oceněni byli také vynikající studenti za úspěšnou reprezentaci univerzity.          (vk)

HOST Z ITÁLIE.

Velvyslance Italské republiky Pasquale D´Avina (na snímku vpravo) přijal 12. října v radnici náměstek primátora Tomáš Petřík. Za italskou stranu se jednání zúčastnil Antonio Pasquale, předseda Italsko-české obchodní a průmyslové komory Camic a majitel Karlovarských minerálních vod Mattoni, a další představitelé komory. Hosté si v průběhu schůzky prohlédli klip Nová Ostrava!!!, vyslechli prezentaci obchodních a investičních příležitostí města a debatovali o možnostech další spolupráce. Na závěr návštěvy se velvyslanec Pasquale D´Avino zapsal do pamětní knihy města.         (vi)

KŘEST ČASOPISU IRS.

Ostravské muzeum a Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky uspořádaly 20. října setkání u příležitosti 20. výročí obnovení nezávislosti země. Akce se zúčastnili velvyslanec Tahir Taghizadeh, náměstkyně primátora Simona Piperková (oba na snímku) a další hosté. V průběhu večera představili první vydání české verze ázerbájdžánského kulturně-historického časopisu IRS Dědictví, který má vycházet minimálně dvakrát ročně. V listopadu příštího roku bude v Ostravském muzeu otevřena výstava o Ázerbájdžánu.   (vi)

NORMAN EISEN NA RADNICI.

Velvyslance Spojených států amerických v ČR Normana Eisena přijal 1. listopadu v Radnici města Ostravy primátor města Petr Kajnar. Setkání byla přítomna rovněž náměstkyně primátora Simona Piperková. Ačkoliv se jednalo o seznamovací schůzku, hovořilo se již velmi obšírně o konkrétních oblastech spolupráce, zejména v hospodářské a obchodní oblasti, ale také v kultuře, školství, zejména vysokém, vědě a technice. Norman Eisen soustředil svou pozornost také na vzájemné styky mezi Ostravou a Pittsburgem, která jsou partnerskými městy.   (vk) 

 

Ostravu hodnotí pozitivně

Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor´s koncem září potvrdila městu Ostrava své dlouhodobé i krátkodobé úvěrové hodnocení A/A-1. Výhled ratingu změnila ze stabilního na pozitivní na základě názoru, že navrhovaná reforma rozpočtového určení daní bude mít pravděpodobně menší negativní finanční dopad na město, než se nyní jeví, nebo se Ostrava této reformě přizpůsobí snížením výdajů. „Tato renomovaná ratingová agentura vycházela při hodnocení našeho města ze skutečností, že Ostrava má středně vysokou úroveň zadluženosti, velmi dobrou likvidní pozici a dobrou provozní výkonnost. Zároveň vzala v úvahu dobré řízení dluhu prostřednictvím umořovacího fondu vytvořeného na splátku dluhopisů v hodnotě 100 mil. eur splatných v červenci 2014,“ řekl náměstek primátora Tomáš Petřík.     (r) 

 

Divadlo čekají úsporná opatření

Město Ostrava jako zřizovatel Národního divadla moravskoslezského (NDM) už zná výsledky auditu, který si nechalo v této městské společnosti provést. Podle vyjádření náměstkyně primátora Simony Piperkové z materiálu nevyplynula žádná závažná pochybení v hospodaření organizace. Mezi doporučeními auditorů směřujícími k vyšší efektivitě provozu divadla je hlavně snížení počtu premiér. Zatímco v právě probíhající sezoně uvede NDM osmnáct premiér, v dalších obdobích se jejich počet sníží o dvě, resp. tři premiéry. Odejde také dvacítka zaměstnanců, přitom polovina z uměleckých profesí. V příštích třech letech musí vedení divadla dosáhnout úspory zhruba 19 milionů korun. Roční rozpočet NDM je nyní na úrovni 230 mil. korun, provozní dotace města letos představuje přes 188 mil. korun. (av) 

 

Jízdné v MHD podraží 

Rada města odsouhlasila zvýšení cen jízdného v městské hromadné dopravě od 1. 1. 2012 v rozpětí od 0 do 10 procent. Cena 15minutové jízdenky se zvýší ze 14 na 15 Kč, 60minutové z 22 na 24 Kč, celodenní z 65 Kč na 75 korun. Za 30denní jízdenku na jednu zónu zaplatí cestující od Nového roku 330 Kč (nyní 300), cena 30denní jízdenky na čtyři zóny zůstane stejná (550 korun). Stejně jako dosud zůstane ve městě zachována bezplatná doprava pro seniory nad 70 let i výrazné slevy pro děti a studenty.   (r) 

 

Nezaměstnanost se snižuje 

úřad práce 

Evidovaná nezaměstnanost klesá druhý měsíc po sobě a je nejnižší od listopadu 2009. Od konce letošního ledna poklesla o 1 901 osob, takže k 30. září kontaktní pracoviště Ostrava (dále jen KoP Ostrava) registrovalo celkem 20 102 uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnaných osob ubylo meziměsíčně 135, meziročně 796. Míra nezaměstnanosti se v porovnání s předchozím měsícem také snížila, a to o 0,2 procentního bodu, a na konci září tak dosáhla 11,2 %. Hodnota tohoto ukazatele rovněž klesá druhý měsíc, je stejná jako v polovině letošního roku a meziročně je nižší o 0,5 procentního bodu.         (ju)


 

Strana 5 

Kryté tribuny poskytnou pro atletiku a fotbal kapacitu 15 tisíc míst

Městský stadion čeká modernizace

Rekonstrukce a modernizace čeká Městský stadion ve Vítkovicích, otevřený v roce 1939. Součást Vítkovice Aréna, městské obchodní společnosti, se začne přestavovat po Zlaté tretře, která proběhne 25. května 2012.

První přijde na řadu demolice východní části betonových ochozů a úprava okolí, výstavby parkoviště apod. Na jejich místě vyroste krytá tribuna s místy k sezení a veškerým zázemím pro diváky. Spolu s hlavní tribunou poskytne kapacitu 13 tisíc míst k sezení. Předpokládané finanční náklady na realizaci této části projektu by měly dosáhnout 246 milionů korun. Termín dokončení se předpokládá na přelomu let 2012–2013.

Další etapa rekonstrukce za cca 200 mil. Kč se bude týkat zastřešení tribun sever a jih za oběma brankami, skladové haly, energetického centra, vstupů do areálu aj. Město navíc na rekonstrukci žádá o státní dotaci ve výši 200 milionů korun. Po dokončení všech tribun má kapacita stadionu v roce 2014 dosáhnout 15 tisíc sedících diváků.

V průběhu rekonstrukce bude Městský stadion ve Vítkovicích způsobilý, s určitými omezeními, hostit atletické závody, včetně mítinku Zlatá tretra Ostrava, a fotbalové zápasy.    (vi) 

K foto: Východní krytá tribuna městského stadionu po rekonstrukci.         Vizualizace: ProjektStudio 

 

Čištění nad limit se osvědčilo

Více než pět set tun smetků bylo v rámci nadlimitního čištění odklizeno z ulic ostravských obvodů. Vedení města na konkrétní krok pro zlepšení ovzduší vyčlenilo čtyři miliony korun. Nadlimitní čištění uvítali odborníci, ocenila je veřejnost.

Místní komunikace byly rozděleny do tří skupin na „znečištěné“, „silně znečištěné“ a „velmi silně znečištěné“. „Čištění proběhlo ve všech městských obvodech, žádný jsme neopomněli. Rozdíl byl pouze v četnosti čištění nebo v tom, zda kromě úklidu silnic za pomoci samosběru a kropičky byl využit čisticí vůz PM10, který dokáže při práci filtrovat také vzduch,“ upřesnil náměstek primátora Aleš Boháč s tím, že z 558 tun sebraných smetků připadla jedna třetina právě na stroj PM10.

„Uděláme vše pro to, se projekt opakoval i v dalších letech,“ zdůraznil náměstek pro dopravu s tím, že nejčastěji byly čištěny obvody Radvanice a Bartovice, Moravská Ostrava a Přívoz. „Zde byl stroj PM10 nasazen opakovaně a nasbíral přes šedesát tun smetků. Polovinu z množství, které PM10 vyčistila,“ uzavřel Aleš Boháč.      (jm)

  

Pryč s autovraky

Po jarní kampani města Ostravy, kdy ve spolupráci se ŽDB Group z ulic zmizela stovka autovraků, se během října podařilo ekologicky zlikvidovat dalších 41 nepojízdných aut. Až do 30. 11. t. r. si mohou občané dohodnout termín bezplatného odvozu na tel. č. 604 228 312. Majitelé aut musí předložit občanský průkaz a velký technický průkaz, ostatní se musí prokázat také plnou mocí se souhlasem majitele s likvidací vozu. Protokol k trvalému vyřazení vozidla z registru bude majiteli vystaven ihned po převzetí vraku.   (av) 

 

Jaké jsou intervaly zimní údržby vozovek?

Informaci z titulní stránky dnešní Ostravské radnice k zimní údržbě silnic doplňujeme o údaje z vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Vyhláška stanovuje, v jakých časových intervalech musí být jednotlivé silnice upravené a sjízdné. V § 45 (Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti dálnic a silnic) se mj. uvádí: Pokyn k zahájení zásahu musí správce komunikace vydat neprodleně po zjištění jeho potřeby. Pluhování se musí provádět již v průběhu spadu sněhu a podle potřeby i po jeho skončení. Doba od zjištění závady (myšleno zhoršení sjízdnosti – pozn. red.) do výjezdu prvních mechanismů, nesmí být delší než 30 minut.

Lhůty, do kdy musí být zajištěna sjízdnost od výjezdu posypových vozů: dálnice a rychlostní silnice (do 2 hodin), silnice I. pořadí (do 3 hodin), silnice II. pořadí (do 6 hodin), silnice III. pořadí (do 12 hodin). Paragraf 46 řeší místní komunikace: MK I. pořadí (do 4 hodin), MK II. pořadí (do 12 hodin).

Jedná se samozřejmě o nejzazší termíny. Cílem Ostravských komunikací je všechny vozovky, které má společnost ve správě, ošetřit v co možná nejkratší době. Věříme, že za skutečně extrémně špatného počasí řidiči pochopí, že lidé a technika z OK nemohou být v jednu chvíli na všech místech ve městě.   (jm) 

 

E-karta se výhercům vyplatila dvakrát 

Pětice výherců se 18. října radovala z cen v hodnotě 30 tisíc korun, které získala v soutěži Dopravního podniku Ostrava „E-karta výhodně do konce prázdnin“. Podmínkou soutěže pro žáky a studenty bylo pořídit si od 17. 6. do 31. 8. e-kartu DPO. Hlavní cenu notebook získala Barbora Staňková (na snímku s náměstkem primátora Alešem Boháčem, vlevo, a ředitelem DPO Romanem Kadlučkou). Z menšího netbooku se radovala Lenka Turčíková, mobilní telefony vyhráli Kristýna Ožanová a Michal Sedláček, balíček upomínkových předmětů Natálie Chamrádová. Mezi výhody e-karty patří možnost nákupu jízdenek na internetu. V případě ztráty kartičky klient na rozdíl od ztráty kupónu u klasického „měsíčníku“ nepřijde o jízdné, může si nechat vystavit kartu náhradní.  Text a foto: Petr Havránek 

 

Soutěž o nejbezpečnější supermarket 

Cílem projektu Bezpečnější Ostrava je snížení majetkové trestné činnosti, zvýšení pocitu bezpečí občanů města a zapojení co největšího spektra partnerů do zajišťování bezpečnosti a ochrany majetku. Do realizace projektu je zapojeno město Ostrava, Městská policie Ostrava, Městské ředitelství Policie ČR Ostrava, Dopravní podnik Ostrava, OZO Ostrava a jako mediální partner rádio Čas.

Statistiky ukazují, že zhruba jedna třetina všech kapesních krádeží je páchána v nákupních centrech a obchodních galeriích a také na přilehlých parkovištích. Samotné prodejny se snaží různým způsobem této kriminalitě předcházet či na ni alespoň své zákazníky upozorňovat. Jedním z cílů naší soutěže je zjistit, které prodejně se z pohledu zákazníka daří realizovat preventivní aktivity nejlépe. Podobná soutěž v závěru roku není realizovaná poprvé, lidé si vždy dokázali vytipovat supermarket či prodejnu, která z jejich pohledu dělá pro bezpečnost svých zákazníků hodně.

Prodejny zapojené do soutěže mají svůj kód - číslo, pod kterým soutěží. Je uveden na samolepce vylepené ve vstupních prostorách prodejny (viz žlutý obrázek). Hlasovat v soutěži můžete prostřednictvím anketních lístků (vystřihněte dole) do 7. prosince 2011. Účastníci ankety, kteří uvedou i svou adresu, budou zařazeni do slosování o dárky a prezentační materiály města Ostravy.        (hk) 

 

Co je projekt e-bezpečí?

Představuje celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. Projekt realizuje Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v Olomouci ve spolupráci s dalšími organizacemi.

Projekt se zaměřuje na nebezpečné internetové fenomény, které ohrožují děti i dospělé, především tedy na kyberšikanu, sexing, kybergrooming (domlouvání schůzek s neznámými lidmi), kyberstalking (pronásledování), hoax a spam, zneužití osobních údajů. S projektem E-Bezpečí spolupracuje také Policie ČR. V roce 2011 je projekt realizován také v Ostravě. Centrum prevence rizikové virtuální komunikace realizuje v listopadu v Ostravě sérii besed a přednášek pro žáky a studenty, pedagogy, rodiče. V rámci projektu je možné využít specializovanou on-line poradnu pro oblast rizikového chování na internetu na stránkách www.napisnam.cz. Poradna spolupracuje s policií. Projekt e-bezpečí pro Ostravu podporuje také město Ostrava.        (k)

  

Fotografové, zapojte se!

S projektem Bezpečnější Ostrava se občané města setkávají již několik let, například ve formě hlášení v prostředcích MHD, informačních létacích a samolepkách v supermarketech či v pravidelných kurzech pro veřejnost. Pracovní skupina rady města „Bezpečnější Ostrava“ nově vyhlašuje soutěž Bezpečnější Ostrava objektivem jejich občanů. Občané tak mohou ukázat, co pro ně jako obyvatele města pojem či téma „bezpečnější Ostrava“ znamená. Tvůrčí lidé určitě toto téma umějí zpracovat formou fotografie a ať je jeho realizace jakákoliv, podělí se s ostatními o výsledky svých „lovů beze zbraní“. Fotografické práce posoudí členové pracovní skupiny rady města, která má projekt Bezpečnější Ostrava na starost. Vyberou tři nejlepší fotografie na dané téma.

Podmínky soutěže

Každý autor má právo zaslat maximálně 5 soutěžních fotografií (pouze v digitální podobě), jejichž námětem bude bezpečnější Ostrava, ztvárnění není žádným způsobem limitováno. Bude tedy jen na autorovi, jak jej uchopí. Digitální fotografie musí být zaslány v minimálním rozlišení s delší stranou 1 280 pixelů (nevhodné mohou být fotografie z mobilních telefonů, které pro tento účel většinou dostatečné kvality nedosahují). Lze je zasílat prostřednictvím elektronického formuláře na webové adrese http://bezpecnejsi.ostrava.cz/fotosoutez. 

Průběh a vyhodnocení

Zaslané fotografie budeme průběžně publikovat na webu projektu Bezpečnější Ostrava. Po jejich posouzení členy pracovní skupiny budou nejlepší autoři oceněni a jejich fotografie budou vystaveny ve foyer Radnice města Ostravy. U fotografií budou samozřejmě uvedená jména autora.

Příjem fotografií do soutěže začne 4. listopadu a skončí 7. pro­since 2011. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční dne 15. prosince spolu s vyhlášením výsledků soutěže O nejbezpečnější supermarket. (bo) 

 

Kurz pro veřejnost

Městská policie Ostrava pořádá ve středu 30. listopadu od 16 hodin na Hlubinské 6 v Moravské Ostravě (bývalé ředitelství MPO) další bezplatný kurz pro veřejnost.

Akce, která je součástí projektu Bezpečnější Ostrava, bude věnována „prevenci majetkové trestné činnosti“. V období nadcházejících vánočních svátků jde o téma nanejvýš aktuální. Přednášejícími budou strážníci a policisté. V listopadovém kurzu nebude chybět oblíbená sebeobrana. Rodiče dětí mohou své ratolesti přivést do dětského koutku, kde o ně bude během trvání kurzu dobře postaráno. Je vhodné si s sebou přinést sportovní oblečení (pro výuku sebeobrany), popř. volnější obuv na přezutí a hygienické potřeby (možnost využití sprchy po sebeobraně). Sportovní obuv není nutná, výuka základů sebeobrany probíhá v tělocvičně na žíněnkách. Na kurz není třeba se předem hlásit. Informace na tel. 599 414 165, 950 739 407 - 408 nebo na adrese info@mpostrava.cz     (vz) 


 

Strana 7 

V rámci celorepublikové kampaně lze přispět, navštívit středisko, výstavy, vyslechnout koncert

Zveme na ostravský Týden rané péče 2011 

Středisko rané péče SPRP Ostrava se již počtvrté zapojuje do celorepublikové kampaně Týden rané péče pořádané Společností pro ranou péči. Letošní motto kampaně Domov je doma vysvětluje zástupce vedoucí střediska Vladimíra Salvetová: „Aby rodina zvládla dobře fungovat i v případě, kdy do ní přibude dítě se zdravotním postižením, potřebuje pochopení a podporu okolí, pomoc od sousedů, známých, komunity, ale také síť služeb a úlevné péče.“ Kampaň upozorňuje na potřebu terénních sociálních služeb pro rodiny, které doma vychovávají děti s postižením.

Kampaň proběhne od 21. do 27. listopadu. Ostravské středisko rané péče pořádá v rámci kampaně několik zajímavých akcí pro veřejnost. Týden rané péče odstartuje Koncert pro ranou péči se známými umělci v pondělí 21. listopadu od 18 hodin v Klubu Parník.

V úterý 23. listopadu zasednou odborníci ze středisek rané péče u kulatého stolu společně s pracovníky následných služeb, které děti s postižením využívají buďto částečně v souběhu s poskytováním služby rané péče, nebo až následně po rané péči. Uskuteční se také několik výstav fotografií z rodinného života dětí s postižením, a to v Divadle loutek Ostrava, výstavní síni Sokolská 26, ve foyer Magistrátu města Ostravy a v kavárně Empatie ve Frýdku-Místku.

Neopakovatelné zážitky čekají na ty, kteří si 24. listopadu přijdou vychutnat kávu s klapkami na očích na akci Kafe jinak do kavárny Jet Set Caffe v Ostravě. Završením programu bude Den otevřených dveří 25. listopadu, v době od 9 do 16 hodin bude Středisko rané péče otevřeno všem návštěvníkům (Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Ostrava, budova Technoprojektu, 5. poschodí).

Po celou dobu kampaně bude probíhat veřejná sbírka na podporu poskytování rané péče rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným zrakovým postižením. Návštěvníci pořádaných akcí budou mít příležitost přispět do připravených pokladniček. Ještě před započetím kampaně budou zprovozněny webové stránky www.tydenranepece.cz s informacemi pro veřejnost, odborníky, rodiče dětí s postižením i pro novináře. Informace jsou také na www.ostrava.ranapece.cz. Kampani významně pomáhá podpora města Ostravy i Moravskoslezského kraje.   (d) 

 

Proti chudobě

V Ostravě a dalších městech regionu proběhly 17. října akce v rámci Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Pořadatelé z Armády spásy a Charity Ostrava upozornili na to, že chudoba je často přehlížena, přestože narůstá. Proti loňsku roste zájem o noclehárny o 20–30 procent. Během happeningu na Masarykově náměstí zdůraznil náměstek primátora Martin Štěpánek dlouhodobou a účinnou pomoc města při péči o sociálně vyloučené osoby a lidi v nouzi. Vše je zahrnuto do 3. komunitního plánu sociálních služeb, město neziskovkám přispívá ročně částkou 65 mil. korun.             (vi) 

 

Azyl pro muže

Obyvatelé azylového domu v Mariánských Horách se mohou stěhovat do nových prostor. Více soukromí, prostoru, dostatek hygienického zázemí, a tím i efektivnější cestu k samostatnosti jim nabízí nově otevřené prostory azylového domu pro muže bez domova od 25. října v ulici U Nových válcoven 9. Slavnostnímu otevření byl kromě velitelů Armády spásy Hanse van Vlieta a Michaela R. Stanetta a dalších hostů přítomen i náměstek primátora Martin Štěpánek. Armáda spásy získala 25 mil. korun z ROP, nový azylový dům má 50 lůžek.    (ph) 

K foto: „Bezdomovecká“ polévka jako menu happeningu proti chudobě. 

 

Rekonstrukce v druhé etapě

První etapu rekonstrukce azylových zařízení ukončilo Centrum sociálních služeb Poruba (CSS Poruba), které je příspěvkovou organizací městského obvodu. Projekt zahájený letos v dubnu zahrnuje opravu Azylového zařízení a Noclehárny pro lidi bez přístřeší a také Domova pro matky s dětmi. Na jeho realizaci se centru podařilo získat více než 5 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezského kraje. V druhé etapě dojde ke kompletní obměně vybavení bytových jednotek. Matky ubytované se svými dětmi v domově se tak do konce příštího roku dočkají modernějšího a útulnějšího prostředí. Náklady na realizaci projektu činí 5 631 268 korun. Regionální operační program Moravskoslezského kraje poskytl centru 5 208 923 korun, zbývající částku zaplatil městský obvod Poruba.          (jk) 

 

Téma: pracujeme společně

Střední škola Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě přivítá 8. listopadu účastníky konference na téma „Pracujeme společně 2011“, která se koná v rámci komunitního plánování sociálních služeb Ostrava. V programu jsou přednášky o osobní asistenci při hospitalizaci a rehabilitaci u osob s různým postižením, součástí budou i workshopy na téma např. pes kamarádem i koterapeutem, zařazení dětí s postižením do škol, možností využití volného času apod.  (g)

  

Deset let centra služeb

Centrum sociálních služeb Ostrava vzniklo 1. ledna 2001 jako organizační složka města Ostrava a 1. listopadu 2006 se stalo jeho příspěvkovou organizací, která má poskytovat kvalitní podporu a pomoci lidem při zvládání obtížné životní situace. V současné době sdružuje centrum několik zařízení.

Nejstarším je Domov pro matky s dětmi v ulici Budečská 3, který vznikl před 45 lety jako účelové podnikové sociální zařízení pro těhotné a osamělé matky s dětmi do čtyř let. O pět let mladší je Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jahnově ul. v Mariánských Horách, která byla prvním zařízením svého druhu v republice. V rámci bezplatného odborného sociálního poradenství pomáhá řešit problémy rodin a jejich členů s výchovou dětí, konflikty v domácnosti, poskytuje psychologickou pomoc a sociálně právní poradenství.

Azylový dům pro muže v Palackého ulici vznikl před 35 lety jako ubytovna pro přechodný pobyt osob bez přístřeší. Zabývá se sociální prevencí, jeho cílem je pečovat o občany společensky nepřizpůsobené – muže po výkonu trestu, má kapacitu 21 osob.

Také Dům na půl cesty v Sokolské 62 funguje od roku 2001 jako jedinečná služba pro děti z dětských domovů a z rodin v krizových situacích. Poskytuje jim přechodné ubytování a podporu rozvoje schopností. Posláním Krizového centra pro děti a rodinu (Veleslavínova 17) je poskytování podpory rodinám a jejich členům při zvládání náročných životních situací.

Zařízení pro výkon pěstounské péče jsou zřízená a dlouhodobě provozovaná městem. Jsou zajímavou aktivitou Centra sociálních služeb a města Ostravy v oblasti náhradní rodinné péče a pomoci dětem, je jich nyní celkem 30. Více informací najdete na adrese: www.css-ostrava.cz.       (av) 


 

Strana 8 

Žákům nejdou jazyky

Ostravská Společnost pro kvalitu školy, o. s., pořádá po předchozím celostátním testování žáků základních škol a víceletých gymnázií krajské konference k projektu EU „Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj“ č. proj. CZ.1.07/1.1.00/14.0031.

Základní školy a víceletá gymnázia mohly zásluhou tohoto projektu nechat prověřit znalosti a dovednosti svých žáků 5. a 9. tříd (a adekvátních ročníků víceletých gymnázií) z českého jazyka, matematiky, cizího jazyka i přírodovědných vzdělávacích oblastí. Školy také získaly přehled o tom, jak si jejich žáci stojí v anonymním porovnání se žáky ostatních škol ČR.

Zjištěné výsledky napovídají, v čem jsou jejich žáci (a pedagogové) dobří, ale také to, na co by se měli při výuce více zaměřit. Výsledky testování žáků 621 škol z celé ČR jsou zajímavé. Celkový průměr výsledků měli nejlepší žáci z Prahy, Moravskoslezský kraj obsadil 12. příčku, žáci z našeho kraje jsou lepší spíše v přírodních vědách, jazyky jim moc nejdou. Testování žáků má pokračovat na jaře. Více na www.kvalitaskoly.cz.           (hj) 

 

‚Stavební‘ slaví šedesát let

V sobotu 26. listopadu oslaví Střední průmyslová škola stavební (SPŠS) ve Středoškolské ul. 3 v Ostravě-Zábřehu 60. výročí svého vzniku. V rámci dne otevřených dveří od 9 do 14 hodin si školu mohou prohlédnout zájemci o studium a jejich rodiče, proběhne setkání pedagogů s absolventy a hosty. V 16.30 hodin bude v Domě kultury města Ostravy zahájen večírek pro absolventy s bohatým programem. Vstupenky na tuto akci je možné od 1. listopadu zakoupit v pokladně školy každý pracovní den od 7 do 15 hodin. Informace o předprodeji je možno získat také na stránkách školy www.stav-ova.cz.

            Jana Uhlářová, SPŠS 

 

O dopravní výchově dětí

Do Nové Vsi u Frýdlantu n. O. přijely více než čtyři desítky metodiků dopravní výchovy ze ZŠ a MŠ z Ostravy a správně přidružených obcí. Zúčastnili se dvoudenního semináře, na jehož organizaci se podílel Aktiv města Ostravy pro BESIP. Zabývali se dopravní výukou dětí na školách, která je hrazená z prostředků ministerstva dopravy. Je třeba zdůraznit, že přípravu předškoláků a žáků 3. a 5. tříd finančně podporuje také město Ostrava. Účastníci měli možnost seznámit se s novinkami v dopravní výuce, zástupci Policie ČR a Městské policie Ostrava hovořili o konkrétních poznatcích z pohybu dětí a mládeže v silničním provozu. V bloku přednášek a prezentací zaujaly také nové metody při poskytování první pomoci.           (jl) 

K foto: Dopravní výchova dětí má začínat už u těch nejmenších, jak to profesionálně dělá známá Ostravská dopravní školička. 

 

Stěhují se do nových prostor 

Mezinárodní škola s výukou v anglickém jazyce 1st International School of Ostrava se neustále rozvíjí, proto potřebuje větší prostory. Zástupci školy se v září dohodli s představiteli společnosti RPG Real Estate na spolupráci. Hlavním bodem dohody je smlouva o pronájmu nových prostor škole v hlavní budově RPG v Gregorově ulici v centru Ostravy.

Důvody rozšiřování a stěhování školy upřesňuje její ředitel Jan Petrus: „Ke studiu na prestižních domácích i zahraničních univerzitách dnes připravujeme studenty různých národností, od nového školního roku jsme jako jediná mimopražská škola v ČR zahájili výuku v rámci dvouletého programu mezinárodní maturity International Baccalaureate Diploma Programme, což zvyšuje nároky na přípravu žáků i lektorů. Čtvrté patro na základní škole v Ostrčilově ulici v Ostravě už nevyhovuje, nejpozději do Vánoc bude devadesát studentů našeho gymnázia přestěhováno do nového prostředí v Gregorově ulici. Dalších sedmdesát žáků nižšího gymnázia včetně třech tříd tzv. Middle School se přestěhuje nejpozději v době letních prázdnin příštího roku.“ Dvě podlaží v budově RPG v Gregorově ulici se mění rekonstrukcí, poskytnou dostatečný prostor pro učebny, laboratoře, kabinety, knihovnu i lepší podmínky pro stravování žáků.           (d) 

 

Město dětem

Občanské sdružení Dítě s diabetem už sedm let sdružuje rodiny s dětmi trpícími celoživotním onemocněním – diabetem. Organizace má sídlo v Ostravě, město jí významně pomáhá, jen letos podpořilo činnost sdružení 420 000 korunami. Díky tomu lze úspěšně provozovat edukační cen­trum a také letní zdravotně edukační tábory pro děti s diabetem. Organizace rovněž vzdělává dospívající diabetické děti a připravuje na život v dospělosti, daří se jí nemocným dětem připravit co nejkvalitnější život. Diabetických dětí přibývá, informace o práci a pomoci sdružení na tel. 596 112 203 nebo 731 501 020 či na stránkách www.ditesdiabetem.cz.      (k) 

 

Třikrát z městské nemocnice

Oddělení rehabilitace Městské nemocnice Ostrava se po požáru 10. září daří postupně uvádět do provozu, obnoven je také ambulantní provoz. Zbývá ještě dokončit některé sanační práce.

Neurochirurgové Městské nemocnice Ostrava úspěšně zvládli speciální operaci – plastiku lebky pomocí tzv. peekového implantátu. Peekový implantát je vyrobený na míru pomocí CT vyšetření, proti dosavadně používaným má velkou výhodu – nízkou hmotnost, prověřenou kompatibilitu, přesný anatomický tvar a tak i lepší kosmetický výsledek. Neurochirurgické oddělení má velký význam nejen pro město, ale i široké okolí.

Městská nemocnice Ostrava nabízí rovněž bezplatné testování mladistvých na přítomnost drog, zatím do konce roku. Telefonicky se nejčastěji dotazují rodiče, kteří mají podezření, že jejich děti drogy užívají. Samotný test trvá deset minut, jde jen o vyšetření moče. Zdravotníci odhalí i případné podvody – když mladiství odevzdají moč kamaráda či vodu ze záchodové mísy. Nemocnice chce žádat o grant, aby provoz testů mohl být prodloužen. Městská nemocnice je jediná v širokém okolí s touto bezplatnou službou.          (jm) 

 

Potřebujete pomůcky?

Lidé se zdravotním postižením a senioři potřebují kompenzační pomůcky pro každodenní život. Chodítka, invalidní vozíky, antidekubitní matrace, toaletní židle či dokonce polohovací postele lze za úhradu zapůjčit domů až na dobu 6 měsíců v Domově pro seniory Kamenec ve Slezské Ostravě v ulici Bohumínské, tel. č. 599 505 057 (nebo 043), e-mail zitnikova@dpd.ovanet.cz.  Podobné služby nabízí také Hospic sv. Lukáše ve Výškovicích. Podrobnosti na tel. čísle 599 508 505 nebo 731 625 768 nebo na stránkách www.ostrava.caritas.cz.   (k) 

 

Znáte Modrý kříž?

Nestátní nezisková organizace Modrý kříž začala na jaře působit v Ostravě, poskytuje bezplatně sociální služby osobám starším 18 let se závislostí na užívání alkoholu či návykových látek a na hazardním hráčství. Poradenství nabízí i těm, kteří se závislými žijí. Poradna sídlí na Havlíčkově nábřeží č. 687/21, kontakt na tel. 733 535 487 nebo 558 841 740, e-mail ostrava@modrykriz.org, info též na www.modrykriz.org.   (r)


 

Strana 9 

Společnost ArcelorMittal instalovala supervýkonné tkaninové filtry

Příspěvek ovzduší za miliardu 

Nejmodernější ve světovém měřítku. Tak se dá nazvat speciální tkaninový filtr, který v provozu spékání železné rudy nechal instalovat hutní gigant ArcelorMittal Ostrava. Ekologická investice v hodnotě jedné miliardy korun sníží emise prachu z aglomerace Sever pod 20 miligramů na metr krychlový ze současných povolených 50. Celkové roční emise prachu z aglomerací tedy klesnou o 270 tun. Slavnostnímu uvedení do provozu byl kromě ministra životního prostředí Tomáše Chalupy, prvního náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka a vrcholného managementu ArcelorMittalu přítomen také náměstek primátora Dalibor Madej.

Ostravskému ovzduší se opět o něco uleví. Supervýkonné tkaninové filtry zachytí o 70 procent více prachových částic než současné elektrostatické filtry. Účinnost zařízení je podle informací ArcelorMittalu 99,9 % pro prachové částice PM1, PM2,5 a PM10. Vedle prachu má také nově instalované zařízení zachycovat až 60 procent oxidu siřičitého a stejné množství dioxinů. Nový tkaninový filtr bude v nepřetržitém 24hodinovém provozu.

„Těžký průmysl v Ostravě má přibližně dvousetletou tradici. Pokud se firmy budou chovat celospolečensky zodpovědně, tak že to nebude jen v rovině zaměstnanosti, ale i v rovině té, jak se chovají k životnímu prostředí, pak zde může mít těžký průmysl budoucnost,“ řekl ve svém projevu náměstek primátora Dalibor Madej, který také doufá, že se nejedná o poslední investici do životního prostředí a zlepšení technologie tohoto velkého podniku.            (ph)

K foto: Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (první zleva) při prohlídce nového filtračního zařízení v provozu aglomerace ArcelorMittal. 

 

Města k dopravě

Setkání se zástupci odborů dopravně správních činností a dopravy měst Brna, Plzně a Prahy pořádalo ve dnech 19. až 20. října město Ostrava. Záštitu nad touto akcí převzal náměstek primátora Aleš Boháč. Společně projednávali aktuální problematiku bezpečnosti v dopravě spolu s dalšími tématy na úseku přenesené působnosti státní správy od záležitostí silničního hospodářství, dopravní obslužnosti přes drážní dopravu, veřejnou linkovou dopravu, taxislužbu, až po řešení dopravních přestupků a evidenci řidičů a vozidel. Ostrava má co nabídnout nejen v otázkách projednávaných témat, ale i v rozsahu nabízených doprovodných služeb občanům města.

Pro účastníky setkání připravili pořadatelé doprovodný program. Část hostů navštívila areál Centra bezpečné jízdy se zkušební jízdou na kluzkém povrchu s využitím smykové desky. Ostatní absolvovali jízdu městem historickým trolejbusem a tramvají „Barborka“. Na lince č. 5 mezi smyčkou „Vřesinská“ a „Zátiší“ byli hosté seznámeni se systémem zabezpečovacího zařízení na této jednokolejné trati.       (do) 

 

Další krásně opravený dům ve Vítkovicích otevřen 

Regenerace domu se šestnácti byty v Zengrově ulici 12 ve Vítkovicích je dalším dílčím projektem Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) s názvem „Budoucnost Vítkovic“. Kolaudace stavby, která se konala 6. října, proběhla za přítomnosti náměstka primátora města Ostravy Jiřího Srby.

Tato investice byla zahájena loni 15. listopadu a ukončena letos 30. září. Jedná se o komplexní rekonstrukci třípodlažního podsklepeného bytového domu s nevyužívaným půdním prostorem. Náklady na realizaci stavby činily 14 978 tis. Kč včetně DPH. Všechny byty jsou již zadány, získali je především slušní původní nájemníci – platiči – z tohoto domu nebo z domů, které se budou rekonstruovat nebo jsou neobyvatelné.

Integrovaný plán rozvoje města „Budoucnost Vítkovic“ realizuje město Ostrava od 1. července 2009. Byla pro něj vytipována zóna v městském obvodu Vítkovice o rozloze 4,406 km2 se silnou koncentrací negativních vlivů. Město Ostrava ve spolupráci s obvodem Vítkovice postupně realizuje sedm projektů revitalizace veřejných prostranství a pět projektů regenerace bytových domů. Pro integrovaný plán Budoucnost Vítkovic získala Ostrava dotaci od ministra pro místní rozvoj ve výši 6 943 367 eur, k tomu město dodává 101,172 milionu korun. Za zhruba 300 milionů jsou opravovány v rámci tohoto integrovaného programu zchátralé domy s devadesáti byty i ulice. Již byly opraveny parkovací plochy v Mírové ulici, komunikace v ulici Prokopa Velikého, dokončena byla rekonstrukce bytového domu v Sirotčí 39A, ve Štramberské 6 a nyní domu v Zengrově ulici.   (vk)

 K foto: Staré domy vypadají po rekonstrukci a revitalizaci možná ještě lépe než v době jejich dokončení před mnoha lety.

               Náměstek primátora Jiří Srba (uprostřed) byl s opravou domu a bytů v Zengrově ulici spokojen.


 

Strany 10-11 

co, kdy, kde ve městě 

Cena pro Ostravu

Začátkem října získala Ostrava cenu v II. kategorii spotů za krátký spot s názvem Nová Ostrava mladým. Stalo se tak na vrcholném národním festivalu turistických filmů Tour Region Film, který se konal v rámci 18. ročníku mezinárodního festivalu Tour film Karlovy Vary 2011. Do soutěže bylo přihlášeno 150 filmů a spotů.

Přijďte na ostružiny!

Velmi populární formu divadelního představení uvede v Kulturním centru Poruba ostravská skupina OSTR.UŽ.I.NY. Dva týmy herců se utkají v divadelní improvizaci na témata, která pro ně vyberou samotní diváci. Herecké zápolení plné humoru, napětí a překvapení lze zhlédnout 11. listopadu v 19 hodin v sále Kulturního centra Poruba.

Výstava k výročí

V ostravské galerii Klein je až do konce listopadu otevřena pozoruhodná výstava fotografií s názvem „60 let zkušeností“, která se koná k 60. výročí založení podniku s původním názvem Nová huť Klementa Gottwalda, dnes ArcelorMittal Ostrava.

O divadelních šílencích

Před premiérou nové inscenace Janusze Klimszy Marat/Sade se koncem října v klubu Atlantik otevřela výstava fotografií se stejným názvem a podtitulem „Divadelní šílenci objektivem Radovana Šťastného“. Od listopadu putuje postupně do galerie Sokolská a pasáže Knihovny města Ostravy.

Na co do Librexu?

Opět bohatý listopadový program knihkupectví Librex nabízí celkem 17 akcí. Nabídněme například besedu s Jiřím Avarem na téma Jak si zlepšit imunitu 14. listopadu, o den později pak besedu a autogramiádu s Ladislavem Špačkem s názvem Komiksová etiketa. Známý mořeplavec Richard Konkolski zve na své zážitky 22. listopadu, primář psychiatrie FNO Petr Šilhán pak promluví v rámci lékařských besed 29. listopadu. Více na www.librex.cz.

Doteky stáří

Tak je nazvaná neobvyklá výstava, kterou lze zhlédnout v Galerii výtvarného umění až do 20. listopadu. Přibližuje zobrazování lidí, kteří patří k nejstarší generaci, provází dějiny výtvarného umění napříč staletími. Toto téma provokovalo umělce odjakživa. V rysech starých lidí jsou zapsány útrapy života, doplněné o moudrost prožitých let.

Festival chutí a vůní

Na Černé louce se od 24. do 26. listopadu uskuteční 11. ročník mezinárodního Gastro festivalu Ostrava. K vidění budou ukázky současných i nových trendů moderní gastronomie, soutěže studentů. Záštitu nad konáním festivalu převzal primátor města Ostravy.

Vyšel sborník Ostrava 25

Archiv města Ostravy vydal v nakladatelství Tilia Šenov sborník Ostrava 25, příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Pětadvacátý díl se mj. věnuje historii veřejného osvětlení v Mor. Ostravě, životu židovských obchodníků v Michálkovicích, výrobě piva, přibližuje osobnosti děkana Oschevia a hornického historika S. Vopaska. Mezi autory textů jsou E. Bánská, A. Barcuch, M. Borák, R. Daněk, K. Jiřík, O. Klepek, M. Kroček, V. Maňas, B. Pryzybylová, E. Rohlová, J. Šerka aj. Sborník lze za 253 Kč koupit v městském archivu, pobočkách info centra. K dostání je v knihkupectvích Academia, Artforum a Librex. Resumé příspěvků jsou na adrese http://amo.ostrava.cz.

První vánoční strom

Ten se rozsvítí v první adventní neděli 27. listopadu v Ostravě-Zábřehu, začne i vánoční jarmark a v Domě kultury Akord bohatý program. Slavnostní rozsvícení se uskuteční v 16.15 hodin. Novinkou budou obří andělé a symbolické vypouštění balonků s přáními Ježíškovi. Pro děti je připravena výtvarná „oříšková“ dílna Centra volného času Směr, hry a soutěže.

Dámy, přijďte do Akordu

V rámci cyklu koncertů Sólo pro dámu lze v kulturním domě Akord 29. listopadu navštívit mimořádný koncert velkého černošského hlasu Melanie Scholtz z Kapského Města. Populární David Vávra s Milanem Šteindlerem a dalšími umělci vystoupí v Akordu v nové Besídce Divadla Sklep 23. listopadu. Více o programu na www.dk-akord.cz.

Informace bez hranic

Takový je název projektu budování informační společnosti prostřednictvím propojení knihovnicko-informačních systémů. Je spolufinancován EU. Knihovna města Ostravy v rámci projektu spolupracuje s Žilinským krajem na Slovensku. Vzájemně podporují výměnu informací a poznávání kulturního dědictví obou příhraničních oblastí, posilují kontakty a spolupráci mezi kulturními a informačními institucemi a obyvateli příhraničí, modernizují služby i směrem k znevýhodněným uživatelům.

Profesionálové s handicapovanými

Spojit tyto dvě skupiny lidí do jednoho skvělého koncertu se každoročně daří centru pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek a Múzické škole z Mariánských Hor. Už popáté se koncert s názvem Všechny barvy duhy uskuteční v Divadle A. Dvořáka 15. listopadu a bude se na co dívat – se zdravotně postiženými dětmi vystoupí mimo jiné také Lenka Filipová, irský instrumentalista Sean Barry, klavírista Jindřich Koníř a další. Koncerty jsou přístupné široké veřejnosti a bývají neopakovatelným zážitkem.

Kostel má nové varhany

Historie varhan v ostravském nejstarším kostele sv. Václava ze 13. století je složitá, nedávno však kostel dostal mistrovský kousek – varhany z Vlkovic u Fulneku z 18. století. Krnovská firma je opravila, na výtvarné stránce se podílel akademický malíř Petr Stirber z Prahy. Obnova památkově chráněného nástroje stála 2,5 milionu korun, na náklady přispělo také město Ostrava. Slavnostní premiéru měly symbolicky 28. září na svátek sv. Václava.

Koncert pěveckého sboru

Pěvecké sdružení Ostrava pořádá v sobotu 26. listopadu koncert k 35. výročí svého založení v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Ostravě-Přívoze. Nabídne lidové písně, spirituály, židovské a romské písně i některé árie a sbory z oper. 

 

Titul město nezískalo, založilo však hezkou kulturní tradici

Ostrava v Praze podruhé

Národní divadlo moravskoslezské zamířilo spolu s Komorní scénou Aréna, Divadlem Petra Bezruče a Divadlem loutek Ostrava do Prahy. Kulturní akce s názvem Ostrava v Praze se konala poprvé v loňském roce jako jedna z mnohých souvisejících s neúspěšnou kandidaturou Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015. V Praze se loni představili ostravští hudebníci, výtvarníci, fotografové a divadelníci, letos Ostrava nabídla Praze přehlídku divadel.

Pražské Divadlo v Celetné, Stavovské divadlo a Nová scéna Národního divadla od 20. do 23. října představila pražskému publiku to nejlepší, co přibylo v repertoáru loňské ostravské divadelní sezony.

NDM uvedlo inscenaci Gottland a operu Cardillac skladatele Paula Hindemitha. „Dramatizace Gottlandu, kterou vytvořili režisér Jan Mikulášek a dramaturg Marek Pivovar, patří k vlajkovým lodím souboru činohry našeho divadla a vysoce ji ocenil i sám autor literární předlohy Mariusz Szczygieł. Je to politické, chytré a zábavné divadlo, které rezonuje s naší současností. Pokud jde o operu Cardillac, tak její uvedení na česká jeviště po 84 letech patří k velkým počinům nejen v kontextu dramaturgie ostravského divadla, ale v kontextu dramaturgie celé České republiky,“ řekl k výběru inscenací ředitel NDM Jiří Nekvasil.

Ostravské loutkové divadlo představilo pražskému publiku inscenaci Z deniku Ostravaka v režii Radovana Lipuse, nic více „ostravskeho“ snad v současné divadelní nabídce asi neexistuje.

Hru Rodinná slavnost v režii Martina Františáka uvedlo Divadlo Petra Bezruče, v jednom odpoledním představení však také Orwellovu hru 1984 v režii Jana Mikuláška.

Velkou pozornost vzbudila v Praze ostravská Komorní scéna Aréna s inscenací hry Georga Taboriho Jubileum. V brilantně napsané hře ožívají hrůzy holocaustu, jsou konfrontovány s přítomností. Inscenaci režíroval André Hübner-Ochodlo, zakladatel a umělecký šéf Teatru Atelier v polských Sopotech.

Ostravská divadla vyprodala pražská hlediště, podle očekávání největší úspěch zaznamenala Hindemithova opera Cardillac, pochvalné kritiky v tisku ji vynesly vysoko. Nabité hlediště i aplaus poctily také představení Z deniku Ostravaka, Pražané přijímají „ostravštinu“ s nadšením i jistým zadostiučiněním.   (k, o)

K foto: Hindemithův Cardillac je noblesně zpracovaná opera s pozoruhodným příběhem, nejen náročný divák si přijde na své.             Foto: NDM 

 

Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Ostravské muzeum a Slezskoostravská galerie budou hostit do 27. listopadu zajímavou výstavu Slavné vily Čech, Moravy a Slezska, na níž bude představeno 120 výjimečných objektů z celé České republiky, které jsou obsaženy ve stejnojmenné souborné publikaci. Navíc zde ná­vštěvníci uvidí ještě několik slavných vil z oblasti Ostravska. Výstavní panely budou doplněny několika trojrozměrnými modely.

Tuto putovní výstavu připravila se spolupracovníky umělecká agentura Foibos Books s. r. o., která je zároveň vydavatelem nejen této souborné publikace, ale dalších patnácti knih, které mapují slavné vily různých regionů včetně Moravy a Slezska. Na tvorbě knih se podílejí významní odborníci na historii architektury. Záštitu nad ostravskou výstavou převzal náměstek primátora města Jiří Srba.   (vk) 

 

Patnáct výtvarníků předložilo své návrhy na téma T. G. Masaryk

Soutěž vítěze neurčila

Rozpočet města Ostravy pro rok 2011 počítal s vyčleněnou částkou 2,5 mil. Kč na realizaci uměleckého díla mimořádných kvalit a trvalého charakteru. Rada proto letos v červnu vyhlásila veřejnou výtvarnou soutěž na ztvárnění návrhu výtvarného díla odkazu T. G. M. ve veřejném prostoru na Masarykově náměstí v Moravské Ostravě. Do stanoveného termínu 26. září bylo na odbor kultury a zdravotnictví MMO odevzdáno celkem 15 soutěžních návrhů.

Soutěžní porota ve složení Simona Piperková, Radana Zapletalová, Milan Weber, Ivan Wahla, Zbyněk Janáček, Jiří Jůza a Josef Pleskot 11. října vydala konečný verdikt soutěže. Z předložených 15 návrhů 3 návrhy splnily požadavky a náležitosti v plném souladu se soutěžními podmínkami. Soutěžní porota doporučila radě města neocenit žádný z návrhů první cenou, jako druhý skončil výtvarný návrh č. 15 s názvem Sloup TGM akademického sochaře Jiřího Plieštika, třetí skončil návrh č. 5 s názvem Srdce demokracie autora Jaroslava Koléška. Žádný z předložených návrhů nebude tedy na Masarykově náměstí realizován, protože nesplnily podmínky soutěže nebo byly nerealizovatelné z architektonického či výtvarného důvodu apod.     (g) 

K foto: Ani typická Masarykova brigadýrka porotce nezaujala.       Foto: L. Vidlička

  

Divadlo Aréna uvádí Blechu

Blecha je poněkud provokující název hry americké dramatičky Naomi Wallace, která bude mít svou českou premiéru v režii Petera Gábora 20. listopadu v Komorní scéně Aréna. Její příběh nás zavádí do Londýna roku 1665, kdy ve městě vrcholila morová epidemie. Bohatý manželský pár, jehož služebnictvo na mor zemřelo, byl odsouzen k měsíční karanténě ve svém domě. Nyní zbývají pouhé tři dny a nedobrovolní vězni budou moci opět ven. Jenže právě v tu chvíli se v domě objeví nezvaní hosté – uprchlý námořník a tajemná mladá dívka. A tak morová stráž přinutí nesourodou čtveřici, aby v domě zůstala dalších 28 dní, tak jak to vyžadovaly tehdejší zákony. Blecha je napsána s osobitým humorem, básnickou metaforou a současným jazykem, který historicky pevně ukotvený příběh nenásilně aktualizuje.

Koncem září oslavila Komorní scéna Aréna 6 let od doby, kdy se přestěhovala do nového prostoru části rekonstruované městské knihovny u Sýkorova mostu z bývalého Divadla hudby na Masarykově náměstí. Za toto období nabídla divákům 30 premiér inscenací.         (at) 

 

Ostravská venuše filmu o hornictví

Do letošní soutěže Techné Ostrava 2011 se přihlásilo celkem jedenáct tvůrců. Už X. ročník tohoto filmového festivalu o technických a průmyslových památkách skončil 21. října. Odborná porota udělila hlavní cenu Ostravskou venuši snímku režiséra Lumíra Moučky „Cesta Bella aneb Děsuplné Hřebečsko“. Tento nevšední dokument poeticky pojednává o hornické činnosti v hřebečské oblasti.

Čestné uznání udělila porota celkem třem snímkům, dva z nich vyrobila Česká televize. Režisérka Věra Millerová v jednom z nich s názvem „Zrezivělá krása – Tasice, huť Jakuba Skláře“ popisuje historii významné sklářské huti. Druhým televizním oceněných snímkem je „Zrezivělá krása – Železo bratří Kleinů“ o sobotínské firmě, která se specializuje na železniční tratě, mosty i umělecké výrobky. Třetí čestné uznání bylo uděleno uměleckému pohledu režiséra Marka Stanczyka na industriální krajinu polského Slezska s názvem „Made in Silesia – Industrial Landscape“. Filmový historik Karel Čáslavský obdržel cenu za významný přínos k propagaci a využití technických památek. Cenu Stanislava Vopaska dostal profesor Pavel Prokop za mimořádné zásluhy v oblasti hornictví.      (r) 


 

Strana 12 

Motto: Sociální služby nejsou o průměrech, sociální služby jsou o reálných lidech…

Město Ostrava má příkladně vybudovanou síť, jen ji ufinancovat 

o lidech s lidmi 

Je možná až překvapivé, že na území Ostravy dnes působí více než 70 organizací, které poskytují 180 nejrůznějších sociálních služeb a 165 aktivit pro více než 35 tisíc uživatelů od seniorů až po narkomany nebo bezdomovce. Vyznat se v typech těchto služeb, jejich poskytovatelích, financování, v tom, zda je třeba některou z nich rozšířit, přidat, nebo naopak, je proto docela oříšek. Ostrava však o všech z nich velice dobrý přehled má a živelnost už před několika lety nahradila sy­stémem.

U zrodu systému

„V Ostravě je velká kumulace různých sociálních problémů, žije tu mnoho různorodých sociálních skupin. Nové typy sociálních služeb začaly spontánně vznikat hned po revoluci, objevili se první nestátní poskytovatelé jako Armáda spásy, Charita a různá občanská sdružení, kteří začali nabízet svou pomoc.   Zákon o sociálních službách však tehdy ještě neexistoval, nebyla vypracována struktura ani vyřešeno financování. Poskytovatelů ale rychle a živelně přibývalo. Bylo jasné, že s tím musíme začít něco dělat,“ vzpomíná Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit Magistrátu města Ostravy, která pracuje v sociální sféře dlouhých 36 let. Jen málo lidí v našem městě a možná i v tomto státě ví o sociální práci, jejích potřebách a struktuře tolik, co ona. Zvláště proto, že sama byla iniciátorem nebo stála přímo u zrodu mnoha aktivit, řešení a plánování v této oblasti.

Pro svoje zkušenosti byla vybrána do pracovní skupiny pro realizaci čs.-britského projektu pro přípravu zákona o sociální pomoci (byl přijat v roce 2006, v platnost vstoupil 2007). V roce 2002 začala s kolegy v Ostravě také pracovat na tzv. Komunitním plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit města. „S pracovní skupinou ministerstva jsem se dostala do Anglie, kde jsme viděli, že sociální služby mohou fungovat jako systém. Musí se však plánovat na základě potřeb budoucích uživatelů,“ pokračuje Jaroslava Rovňáková. Více než dva roky trvala příprava, do níž se zapojilo 280 lidí ze sociální oblasti i veřejnost. Město dalo vypracovat demografickou analýzu, byly sesbírány informace o stávajících službách i fakta o jejich uživatelích. Všichni uživatelé byli rozděleni do deseti cílových skupin a k nim byly vytvořeny pracovní skupiny. Každá pracovní skupina pak vyhodnotila stav i případné nedostatky sociálních služeb ve své cílové skupině a zmapovala potřeby, stanovila opatření a způsob jejich naplnění. Souhrn informací, který se stal základem komunitního plánu, byl předložen veřejnosti k připomínkování a později zastupitelům města, kteří rozhodují o přidělování finančních dotací. První komunitní plán byl schválen v roce 2004, dnes už je třetí, platný do roku 2014. Komunitní plánování v Ostravě je považováno za špičkové v rámci celé republiky.

Město přispívá pětinou nákladů

Spektrum sociálních služeb je velice široké a různorodé od tělesně nebo duševně postižených, přes seniory, ohrožené rodiny s dětmi, po občany sociálně vyloučené, narkomany, bezdomovce nebo romské etnikum.  „Podle podrobně zpracovaného komunitního plánu, který je pro město závazným strategickým materiálem, víme, jak na tom v Ostravě s poskytováním sociálních služeb jsme, jaké máme cíle, čeho chceme v daném období dosáhnout, i kdo na tom bude pracovat. Pracovní skupiny zasedají pravidelně, vyhodnocují výsledky, k dotačním řízením jdeme naprosto připraveni. V našem  komunitním plánu jsou podchyceny všechny sociální služby na území města, finančně podporujeme 130 z nich z městského rozpočtu částkou 65 milionů korun. Tato částka pokryje potřebu financování všech sociálních služeb zhruba z jedné pětiny, zbytek peněz si musejí sehnat z jiných zdrojů, například také od klientů,“ říká Jaroslava Rovňáková. Vytvořená struktura a plán nejsou dogma, stále se aktualizují a zejména reagují na změny situace. I když je v současné době síť sociálních služeb považována za dostatečnou, a není třeba řešit, že by nějaká chyběla úplně, každý rok přinese něco nového, co je třeba aktuálně řešit pomocí tak zvaného akčního plánu.

Příprava na příští rok

Na nedávných Dnech boje proti chudobě, které se konaly v Ostravě, zaznělo varování před zvyšujícím se počtem lidí, kteří jsou ohroženi chudobou, ztrátou zaměstnání a bydlení.  „Aktuálně již řešíme zimní zabezpečení osob bez přístřeší společně s Armádou spásy a Charitou. Z evropských zdrojů jsme získali finanční prostředky na realizaci domova pro osoby se zvláštními potřebami, což je zařízení pro zestárlé lidi bez domova, kteří žili bez střechy nad hlavou nebo v azylových domech a nyní nejsou schopni se o sebe postarat ani za pomoci terénní služby.  Dále se budeme zaměřovat na dokončení stavby Komunitního centra pro osoby se zdravotním postižením, kde vzniknou tři nové služby, a to Domov pro osoby se zdravotním postižením, který má charakter bydlení, dále odlehčovací služba a denní stacionář pro tuto cílovou skupinu. Dalším projektem příštího roku je chráněné bydlení také pro zdravotně postižené, které vznikne v rámci transformace sociálních služeb v Thomayerově ulici.

Každoroční prioritou v sociální oblasti je zabezpečit financování sociálních služeb. Vzhledem k tomu, že se neustále snižují státní účelové dotace na jejich podporu, zůstává velká zátěž financování právě na obcích.  Přes nepří­znivou situaci v této oblasti se daří městu Ostrava podporovat finančně síť sociálních služeb, kterou považujeme za potřebné udržet,“ konstatuje Jaroslava Rovňáková.

V krizové situaci však může dojít k utlumování některých sociálních služeb. Ty jsou zároveň významnými zaměstnavateli, a pokud ně­které zaniknou, přibudou jejich pracovníci do řad nezaměstnaných. „Přitom se jedná o lidi, kteří jsou ochotni pracovat za minimum peněz,  a ani společensky se jim nedostává takové prestiže, jakou by si zasloužili. Přála bych si, aby byl obor této naší činnosti více uznáván, a aby o sociální sféře rozhodovali lidé, kteří této problematice rozumějí.“  

            Vlasta  Krzyžanková

Souhrn informací o poskytování sociálních služeb na území města a mnoho dalších zajímavostí a aktualit najdete na webových stránkách komunitního plánu www.kpostrava.cz.

K foto: Jaroslavě Rovňákové byla na letošních XV. gerontologických dnech Ostrava udělena Cena za mimořádný přínos v oboru gerontologie. Cenu získala za „nastavení a udržení procesu komunitního plánování v Ostravě a za ojedinělý přístup k realizaci vzděláváním ve standardech kvality“.


 

Strana 13 

Městská zastavárna v Moravské Ostravě fungovala přes půl století 

z archivu města 

Vznik první městské (a vlastně vůbec první) zastavárny v Ostravě se opíral o zákon č. 48/1885 říšského zákoníku „…jímž vydávají se některé předpisy o živnosti zastavární“. Moravskoostravská městská rada se rozhodla požádat o udělení příslušné koncese v roce 1887 a její žádosti vyhovělo Moravské místodržitelství v Brně 20. března 1888. Podmínkou provozování této živnosti bylo složení na tehdejší dobu dosti vysoké kauce, která byla stanovena podle aktuálního počtu obyvatel v Moravské Ostravě (cca 19 000 osob) na tisíc zlatých jako záruka na případné škody vzniklé provozováním zastavárny.

Proč zastavárny?

Stěžejní motivací k založení zastavárny mělo být snadné a rychlé poskytování úvěrů bez ručitele na nevysoký úrok osobám v tísnivé finanční situaci a ochránit je tak „před poškozováním ze strany nesvědomitých lidí“, čímž byli míněni lichváři. Zastavárna byla zprvu umístěna na dnešní staré radnici, v roce 1899 však již z důvodu velkého nárůstu klientely a nedostatku skladovacích prostor musela přesídlit do domů čp. 93 a 94 v Kostelní ulici (nyní tudy prochází průtah nové ulice Biskupské).

Do zástavy směly být přijímány zlaté a stříbrné cennosti, klenoty, skvosty, hodiny, látkové zboží, šatstvo, peřiny a také nábytek. Půjčky se naopak neposkytovaly na předměty nadrozměrné, hořlavé a podléhající zkáze, soukromé dlužní úpisy, veškeré předměty související s ozbrojenými složkami (zbraně, uniformy a jejich součásti) a samozřejmě i na takové, u nichž vzniklo důvodné podezření, že mohou pocházet z krádeže.

Dobře se starat

O svěřené předměty byla zastavárna povinna dobře pečovat, klenoty a cennosti ukládat v trezoru a ostatní „co možno před nečistotou a prachem chrániti, jakož i veškerá opatření ku odvrácení nebezpečí ohně učiniti“. Ne vždy se to zjevně dařilo, jak svědčí lakonická poznámka na rubu zástavního lístku z doby válečné: „Za požrání od molů nedá se náhrada“.

Záložna vyplácela půjčky na šatstvo ve výši poloviny, u skvostů a předmětů ze zlata a stříbra až ve výši 2/3 až 3/4 odhadní ceny. Rovněž lhůty ke splacení půjčky se lišily podle hodnoty zástavy, od jednoho měsíce u nejméně cenných až po jeden rok u klenotů. Půjčky byly poskytovány na 8procentní úrok, k němuž se však ještě přičítal 2procentní odhadní a manipulační poplatek. Po uplynutí lhůty a nesplacení příslušné sumy propadala zástava do veřejné dražby. Pokud při vydražení předmětů vznikl i po uhrazení všech úroků a poplatků přebytek, mohl si ho majitel zástavy vyzvednout až do pěti let od ukončení dražby; nevyzvednutý obnos byl poté připsán ve prospěch chudinskému fondu.

Hospodaření vynášelo

Nebude patrně překvapením, že zastavárna se mohla po desítky let chlubit dobrými výsledky hospodaření. I v období velké hospodářské krize ve 30. letech 20. století, kdy se ostatní městské podniky potýkaly se ztrátami, zaznamenala zvýšený obrat. Aby uniklo tíživému zdanění, město se opakovaně domáhalo i osvobození provozu zastavárny od placení výdělkové daně jako tomu bylo u jiných městských podniků (např. vodáren, městských lázní nebo jatek) s tím, že jde o „ústav povahy sociální, který nesleduje cíl výdělečný“, v tomto případě se však přesvědčit úředníky finanční správy nezdařilo.

Pozoruhodné a z hlediska dnešních poměrů snad až neuvěřitelné však je, že dlouhá léta byla na celém území pozdější stotisícové Velké Ostravy jedinou konkurencí soukromá zastavárna v Přívoze. Když chtěla městská zastavárna v roce 1932 otevřít také v Přívoze svoji pobočku, nevyhověl Zemský úřad v Brně žádosti města o udělení další koncese – „poněvadž v obvodu Velké Ostravy jsou již dvě zastavárny, čímž potřeba obyvatelstva v obci jest kryta“. Stejně skončil rovněž pokus otevřít pobočku ve Vítkovicích v roce 1936. Město tedy alespoň v roce 1939 převzalo za úhradu koncesi soukromé zastavárny v Přívoze.

A kradlo se…

Ústav přečkal bez úhony válečná léta i bombardování, pohroma přišla až 30. dubna 1945, v průběhu osvobozovacích bojů, kdy byly „všechny zástavy, hotové peníze odcizeny a zařízení rozkradeno anebo velmi těžce poškozeno, nedobytné pokladny demolovány“. Zmizelo vše, co se dalo odnést, a městu vznikla značná škoda ve výši téměř 1 120 000 korun. Provoz zastavárny mohl být obnoven opět až po rekonstrukci objektu na jaře 1947, avšak již jen nakrátko. V důsledku změn nastalých po únoru 1948 byla majetková podstata podniku začleněna k 1. 1. 1949 do nově vytvořeného komunálního podniku Smíšený podnik města Ostravy. Z rozhodnutí rady tehdejšího Jednotného národního výboru v Ostravě byl pak provoz zastavárny k 1. 12. 1949 zastaven a definitivně ukončen poslední dražbou 31. 5. 1950. Činnost zbylých již postátněných podniků tohoto druhu v Praze, Brně a Olomouci zpečetilo posléze vládní nařízení č. 98/1951 Sb. o zrušení státních zastaváren.             Jozef Šerka

K foto: Městská zastavárna na plánku z 20. let minulého století. 

             Zástavní lístek pro oddělení svršků městské zastavárny z období druhé světové války. 

             Zastavárna v Kostelní ulici v letech 1946–1947 (třetí dům zleva)


 

Strana 14 

‚Vnuci‘ útočí…

Během několika málo dní zaregistrovali ostravští policisté další invazi „vnuků“ a jiných pachatelů, kteří se záminkou vrátit přeplatky za energii či kontrolovat spotřebiče pronikají do domácností důvěřivých důchodců. Senioři bohužel často bez váhání vydávají své úspory naprosto neznámému člověku. Stejné jsou i reakce seniorů, kteří doma zvednou telefon a bezelstně řeknou – „…to jsi ty, Tomáši, Petře…?“ a klidně donesou nemalé obnosy peněz třeba zcela cizímu člověku, který se vydává za přítele jejich vnuka. Policie ČR nabádá – senioři, nedávejte své úspory cizím osobám, neotvírejte dveře cizím lidem, ověřujte vše telefonicky. Bezpečnější je mít úspory v bance. Také nejbližší příbuzní by měli dbát, aby senioři neměli doma větší množství peněz. V Ostravě bylo loni takto okradeno 55 seniorů, ztráty představovaly 1 677 tis.korun, letos případy narůstají. Mezi poškozenými převažují ženy seniorky. Nejvyšší částka, kterou seniorce z bytu ukradl tzv. „kontrolor“, činila 220 000 korun.         (gh)

  

O živnostníka roku

Podnikatelská soutěž Živnostník roku 2011 jde do finiše. Mezi čtrnácti finalisty figuruje také zástupce Moravskoslezského kraje Robert Vlach z Ostravy. Provozovatel portálu Na volné noze, prvního svého druhu u nás, popularizuje podnikání, pomáhá i začínajícím firmám. Profily všech nominovaných a možnost, jak hlasovat pomocí sms zprávy, najdete na webu www.zivnostnikroku.cz. Uzávěrka soutěže je 20. 11. 2011. (r) 

 

Dobrovolný hasič z Pustkovce odvážně využil odborných znalostí

Nasadil vlastní život při požáru

Velitele zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Pustkovec Martina Kusyna přijal starosta městského obvodu Poruba Lumír Palyza. Poděkoval mu za mimořádnou odvahu a záchranu staršího manželského páru z Poruby před požárem a předal mu věcné dary.

Hrdinský čin, při němž neváhal nasadit vlastní život, vykonal Martin Kusyn jako civilista. „S manželkou jsme na konci července procházeli kolem domu v ulici Fr. Čechury v Ostravě-Porubě. Všimli jsme si požáru ve třetím patře. Ujistil jsem se, že je požár nahlášen v Centru tísňového volání, a okamžitě jsem se vydal na záchranu obyvatel bytu,“ vysvětluje Martin Kusyn. Po vyražení dveří našel těžce zraněného muže, kterého se mu podařilo vytáhnout na chodbu domu. Snahu dostat se i k ohrožené ženě zmařil sílící požár. Na základě volání o pomoc však mohl identifikovat přibližnou polohu starší paní a s pomocí souseda se mu podařilo zprovoznit domovní hydrant. Vodním proudem odřízl plameny od místnosti, kde paní volala, a výrazně tak omezil šíření požáru, který začal ohrožovat další byty v dalších patrech. Za statečnost už se Martinu Kusynovi dostalo také ocenění od představitelů městského obvodu Pustkovec, kde bydlí.           (jk) 

K foto: Martinu Kusynovi (vpravo) poděkoval za statečnost také starosta Poruby Lumír Palyza. 

 

Zoo Ostrava: i v šedesáti stále nové plány

Před šedesáti lety, přesně 26. října, se otevřela brána první ostravské zoologické zahrady v Kunčičkách, tehdy jen s několika srnami, bažanty a pávy. Podnět k založení dali havíři, protože chtěli dětem dopřát živou přírodu. Už ve stejném roce však pražská zoo, tehdy dvacetiletá, dodala slona Pepíka. V roce 1960 se slavnostně otevřela nová zoo v dnešních prostorách michálkovické Stromovky, kde i nadšení brigádníci budovali pavilony a celý areál už několik let. V roce 1965 opět z Prahy přicestoval slon Petr, uhynul po třech letech. Samička Soňa žila v ostravské zoo od r. 1967 do 1991. Chovatelský úspěch – sloní samička Rashmi – je v současné době chloubou nové sloní rodinky.

Zoo Ostrava má však desítky jiných chovatelských úspěchů a dnes patří největší u nás a nejsledovanější ve světě, stále se vylepšuje a má pro koho. Přibývá ná­vštěvníků, které lákají nová a nová mláďata a samozřejmě sloní mládě. V nejbližší budoucnosti přibudou v zoo také nové naučné tabule, další lavičky, lehátka a nová zeleň. Pro šimpanzí rodinu vznikne přestavbou pavilonu vodních ptáků nové bydlení s názvem Pavilon evoluce. Supi a orlosupi se dočkají nových voliér, vyroste i další voliéra pro ptáky. Postupně se má změnit také vstupní část zoo. V budovaném návštěvnickém centru přibude nová restaurace.        (r) 

 

útulek 

BARRY

– 4letý pejsek, kříženec středního vzrůstu. V útulku je rok. Je temperamentní, ale přátelský pes, není však vhodný k malým dětem, ale miluje smečku jak psí tak lidskou. Je vhodný spíše na zahrádku, může mít psí kamarádku, je kastrovaný.

MOJITO

– 2roční pes, kříženec zajímavého vzhledu, váha 25 kg. Je kamarádský, temperamentní, vhodný na zahradu, má rád pohyb, nejlépe se hodí k aktivním lidem, kteří by ho brali na výlety. Není vhodný k malým dětem, potřebuje dostatek pohybu a umí i hlídat.

SALINA

– 2letá fena, kříženec většího vzrůstu. Do útulku přišla před rokem vyhublá a nedůvěřivá. Dnes je v dobrém stavu, k cizím lidem jí nedůvěra zůstala. Koho si oblíbí, k tomu je mazlivá a poslušná. Vhodná na zahradu nebo i ke střežení objektu, je také kastrovaná.

BIM

– 4,5letý pejsek, kříženec malého vzrůstu, zajímavého zbarvení. V útulku od ledna, byl nalezen v Ostravě-Radvanicích. Je to milý, přítulný pes, vhodný i ke starším lidem. Je klidné povahy, snáší se i s jinými psy a je kastrovaný. Vhodný do bytu i na zahrádku.


 

Strana 15 

Kapitán mistrů oslavil 90!

Ladislav Staněk, legendární kapitán hokejistů Vítkovic, mistrů ČSR 1952, oslavil 18. října krásné 90. narozeniny. Bývalý reprezentant, později trenér a funkcionář, zasvětil celý svůj život ostravskému hokeji a sportu vůbec. Byl totiž také výborným fotbalistou SK Hrušov. Dodnes je členem občanského sdružení Senioři Hrušov, které na jaře příštího roku chystá už deváté setkání hrušovských rodáků. Ostravská radnice přeje jubilantovi do dalších let pevné zdraví!     

 

Zdeněk Paznocht dobyl Evropu

Silniční motocyklový jezdec Zdeněk Paznocht z týmu RABA Motosport Ostrava se stal celkovým vítězem letošního ročníku Evropského poháru Oldtimer do 500 ccm. Své prvenství a obhajobu titulu potvrdil už před posledním závodem seriálu v Itálii. Evropský šampion je pravidelným účastníkem Okruhu Františka Bartoše, který se s podporou města Ostravy jezdí každoročně na okruhu v Radvanicích a Slezské Ostravě.       

 

Titul mladým judistům Baníku

Dorostenci 1. Judo Club Baník vrátili po 19 letech mistrovský titul do Ostravy. Před závěrečným ligovým kolem v Olomouci měli minimální náskok před družstvem Železo Hranice. A právě souboj obou rivalů rozhodl o titulu mistra Česka pro rok 2011. Za Baník bodovali Dominik a Patrik Lukášovi, Jan Petzuch a František Šmehlík. Výhra 4:3 znamenala zlato pro Ostravu! O mistrovský titul se dále zasloužili Radek Voňavka, Vojtěch Bezruč, Jan Hefka, Jan Pravda, Michal Vávlavík, Tomáš Kozma, Lekáš Selecký, Daniel Tatarin, Jiří Svoboda, Jiří Bodnár, Libor Skyba a Tomáš Kotyka. Chlapce vede hlavní trenér Dušan Koza s asistenty Radislavem Borbélym a Janem Štefánikem. Blahopřejeme k titulu!           (vi)

 

Mistři bojových umění na charitu

Desáté slavnosti bojových umění pořádal 16. října v hale ve Varenské oddíl Aikido SKP Ostrava. Záštitu nad akcí převzal náměstek primátora Martin Štěpánek. Diváci zhlédli mistrovské ukázky lukostřelby, šermu, juda, aikida, kickboxu, taekwon-da, ju-jitsu a dalších bojových umění. Pobavili se při vystoupení oblíbeného Rudy z Ostravy. Výtěžek ze vstupného zamířil do Nadace policistů a hasičů Vzájemná pomoc v tísni, která se zabývá zlepšením života dětí, jejichž rodiče, policisté a hasiči, zahynuli při výkonu povolání. Během sedmi ročníků slavností bylo tímto způsobem vybráno přes čtvrt milionu korun.            (liv)

  

město podporuje 

PODZIM FINIŠUJE.

Na Bazaly půjdeme letos na Baník ještě dvakrát. V sobotu 19. 11. hraje s Příbramí, v sobotu 4. 12. s Olomoucí. Začátky v 16 hodin.

HOKEJOVÉ MENU.

V neděli 6. 11. (17) hostí Vítkovice v ČEZ Aréně Karlovy Vary. Další domácí zápasy: Pardubice (út 8. 11.), České Budějovice (út 22. 11.), Zlín (pá 25. 11.), Třinec (út 29. 11.), Pardubice (pá 2. 12.). Začátky vždy v 17.30 hod.

DERBY S OPAVOU.

Domácím fanouškům se basketbalisté NH­‑Ostrava představí v sobotu 19. 11. proti Chomutovu. Moravskoslezské derby NH-Opava se v Bonver Aréně hraje v sobotu 3. 12. Začátky shodně v 17.30 hod.

WOOW PROTI FBC.

Florbalová Fortuna extraliga nabízí další zajímavé zápasy: FBC Remedicum-Bohemians (ne 13. 11., 17), WOOW Vítkovice-Střešovice (čt 17. 11., 17.15), FBC-Mladá Boleslav (ne 20. 11., 17), FBC-Liberec (ne 27. 11., 17) a ostravské derby Vítkovice-FBC (pá 3. 12., 17.15). Vítkovičtí hrají své zápasy v hale Sareza v Hrušovské ul., FBC ve Sportovním centru na Dubině.

POD VYSOKOU SÍTÍ.

Po sobotním (5. 11.) domácím zápase Uniqua extraligy proti Příbrami se hráči VK Ostrava postaví v hale Sareza v Hrušovské dalšímu soupeři z Liberce v pondělí 28. 11. Začátek utkání je ve 20.35 hod. Extraliga žen má v Ostravě na pořadu tyto zápasy: Mittal-Přerov (so 19. 11.), Mittal-Šternberk (so 3. 12.). V hale ve Varenské se hraje od 18 hodin.

ŠTIKOU INTERLIGY.

Házenkářky DHC Sokol Poruba se po utkání s Olomoucí (ne 6. 11.) domácímu publiku v hale Sareza v Hrušovské představí v zápasech s Mostem (so 19. 11.) a Jindřichovým Hradcem (pá 3. 12.). Začátky vždy od 18 hodin.

SVĚTOVÝ POHÁR.

Grand Prix Ostrava ve sportovní gymnastice Světový pohár proběhne od 1. do 3. 12. na ZS SAREZA v Porubě. Představí se více než 120 mužů a žen z 29 zemí.        (vi) 

 

Vánoční kluziště na Masarykáči

Po loňské úspěšné premiéře se na Masarykovo náměstí v Moravské Ostravě vrací Vánoční kluziště. Městská společnost SAREZA letos otevře ledovou plochu o něco dříve, již v sobotu 26. listopadu. Kluziště s denním provozem od 10 do 20 hodin, čtyřmi přestávkami na úpravu ledu, poskytne možnost bruslení zdarma. U kluziště s rozměry patnáct krát třicet metrů, s kapacitou 150 lidí, nebudou chybět půjčovna bruslí, brusírna, šatny i nezbytné občerstvení. Bruslit se bude do 8. ledna.      (liv) 

 

Mořeplavec

Richard Konkolski (68), rodák z Bohumína, obeplul třikrát zeměkouli. Na oceán se vydal poprvé v roce 1972 při závodě osamělých mořeplavců z Plymouthu do Newportu, kdy Atlantik zdolal pod československou vlajkou na malé jachtě Niké I. Získal čestné tituly, napsal řadu knih, natočil filmy a dokumenty. Od roku 1982 žije v USA, kde vlastní multimediální studio. Richard Konkolski přijel do Ostravy jako host festivalu outdoorových filmů, kde byl promítán jeden z jeho dokumentů. Během návštěvy města mořeplavce přijal primátor Petr Kajnar.   (vk) 


 

Strana 16 

Radnice jako historické zrcadlo 

fototéma 

Ve státní svátek 28. října zpřístupnil Magistrát města Ostravy prostory Nové radnice. Program otevřel pietní akt u památníku v Husově sadu, kde si představitelé města, kraje, armády, organizací, váleční veteráni, hosté ze zahraničí a občané připomněli vznik samostatného státu Čechů a Slováků v roce 1918.  Během dne otevřených dveří si radnici prohlédlo na sedm stovek návštěvníků. Viděli obřadní síň, sály rady a zastupitelstva, pracovnu primátora a další prostory. Lidé obdivovali funkcionalistický styl architektury, prvky art deco v interiérech, primátorské insignie – řetěz a pečetidlo. Nahlédli do pamětní knihy plné podpisů prezidentů, velvyslanců, umělců, sportovců. Téměř tisícovka milovníků dalekých výhledů vyjela na radniční věž. Prokešovo náměstí obsadili studenti a vědci z VŠB-TU s exponáty ze svých výzkumných laboratoří. Potlesk téměř dvou tisícovek diváků ocenil působivou 3D projekci snímku „Časovým tunelem do historie Ostravy“ promítnutého na průčelí radnice. Pokud jste premiéru nestihli, můžete dokument vyhledat a zhlédnout na webu: youtube.com.    (vi)