Listopad 2010

Listopadové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf ( 3,37 MB).
 

Uvnitř čísla
2 Elektronické aukce a úspory
3 Spokojenost s městskou policií
4Chudých lidí přibývá
6 Vytipujte nejbezpečnější supermarket
9 Adventní program ve městě
11 Město má Knihovnu roku
13 Vznik Velké Ostravy
 

Strana 1

Na veřejnou správu a služby občanům město v prvním pololetí vydalo 1,7 miliardy korun
 

Ostrava hospodařila s přebytkem

Hospodaření města Ostravy po první polovině letošního roku vykazuje přebytek ve výši 927 milionů korun. Jde o hodnotu, která zohledňuje novou účetní metodiku platnou od začátku tohoto roku, ale nezobrazuje odpisy dlouhodobého majetku a proúčtování daně z příjmů za rok 2009. Po uplatnění těchto položek by přebytek hospodaření města byl zhruba na úrovni 340 milionů korun. Příjmy Ostravy dosáhly 3,91 miliardy korun. Výdaje měly hodnotu 3,39 miliardy korun. Vyplývá to ze zprávy, kterou projednalo 13. října zastupitelstvo města.

„Z celkových příjmů ty daňové převýšily 3 miliardy korun a jsou takové, jaké jsme předpokládali v upraveném rozpočtu. Nedaňové příjmy, kam patří například příjmy z úroků na účtech města, podíly na zisku a dividendy ze společností, kde má město majetkový podíl, nebo platby za likvidaci separovaného odpadu, poplatky z parkovacích automatů a řada dalších položek za služby města, měly hodnotu přes 306 milionů korun,“ upřesnil náměstek primátora pro majetek a finance Lukáš Ženatý.

Na straně výdajů, které jsou ve vztahu k upravenému rozpočtu na úrovni zhruba 43 procent z celkového plánovaného objemu výdajů Ostravy pro celý letošní rok, jsou rozhodujícími položkami tradičně výdaje na služby občanům a veřejnou správu. Tyto výdaje byly v součtu na úrovni přibližně 1,7 miliardy korun. Patří do nich například dopravní obslužnost, činnost kulturních zařízení, činnost městské policie a další běžné služby, které město má a musí poskytovat svým občanům. Zbývající výdajové položky zahrnují například výdaje na sociální věci a politiku zaměstnanosti. (av)


Radnice slavila osmdesátiny

V dobovém stylu třicátých let, v mimořádně sváteční atmosféře, proběhl ve čtvrtek 28. října den otevřených dveří v Radnici města Ostravy. Vždyť společně se Dnem vzniku samostatného československého státu jsme si připomněli 80. výročí otevření budovy Nové radnice.

Od desáté hodiny dopolední až do šesti večer občané procházeli reprezentačními prostorami radnice. V historické pracovně prvního starosty Jana Prokeše si mohli popovídat s primátorem města Petrem Kajnarem. Volně přístupná byla vyhlídková terasa radniční věže. Na Prokešově náměstí probíhal pestrý zábavný program. Den otevřených dveří večer vyvrcholil velkolepým jubilejním ohňostrojem.

Pořadatelé spočítali, že prohlídkovou trasou interiéry Nové radnice prošlo více než tisíc hostů, na vyhlídkovou věž vyjelo 1 200 lidí. Celkem se dne otevřených dveří zúčastnilo na pět tisíc návštěvníků.

Text k foto: Na snímku je symbolické setkání primátora Petra Kajnara (vlevo) a starosty Jana Prokeše (v podání herce Tomáše Jirmana) k 80. výročí Nové radnice. (vi)

Občané zvolili na čtyři roky nové zastupitele města z pěti politických stran a hnutí

Říjnových komunálních voleb se v Ostravě zúčastnilo 35,39 procenta z celkového počtu 250 158 oprávněných voličů, kteří zvolili do Zastupitelstva města Ostravy na volební období 2010-2014 kandidáty z těchto stran a hnutí.
ČSSD: Petr Kajnar, Pavel Planka, Eva Petrašková, Lumír Palyza, Aleš Boháč, Miroslav Rojíček, Jiří Srba, Simona Piperková, Lenka Fojtíková, Radim Lauko, Antonín Maštalíř, Monika Schromová, Aleš Koutný, Petr Mihálik, Tomáš Sucharda, Robert Timko, Richard Bednařík, Dalibor Gříšek, Vladimír Marek, Jiří Hrabina, Vojtěch Mynář (32,12 procenta voličských hlasů, 21 mandátů v zastupitelstvu).

ODS: Dalibor Madej, Martin Štěpánek, Tomáš Petřík, Josef Šrámek, František Šmehlík, Zuzana Kučerová, Lubomír Pospíšil, Marcel Lesník, Radomír Michniak, František Kolařík, David Mrkvica, Radana Zapletalová (18,48 proc., 12 mandátů).

Ostravak: Eva Schwarzová, Petr Jančík, Leopold Sulovský, Eva Schallerová, Jan Becher, Michal Mariánek, Bohdan Trojak, Hana Kobilíková, Petr Kausta, Karel Sládeček (15,97 proc., 10 mandátů).

KSČM: Martin Juroška, Oldřich Jakubek, Justina Kamená, Zbyněk Šebesta, Josef Babka, Zlata Klenková, Leo Luzar, Yveta Sekeráková (12,73 proc., 8 mandátů).

TOP 09: Aleš Juchelka, Tomáš Mrázek, Zdenka Crkvenjaš, Andrea Doležalová (6,51 proc., 4 mandáty).
O složení rady rozhodne zastupitelstvo na zasedání 9. listopadu. Podrobné výsledky jsou na úředních deskách a také na webových stránkách města www.ostrava.cz v sekci občan>úřední deska>volby. (r)


Strana 2


Regulační řád pro znečišťovatele
 

Vedení města Ostravy ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem a Dopravním podnikem Ostrava uvedlo do provozu nový výstražný systém varování obyvatel města v případě zhoršené kvality ovzduší ve městě. „Když ČHMÚ vyhlásí regulaci, informace automaticky putuje do všech prostředků MHD v Ostravě a občané jsou informováni o tom, jak se v tomto období chovat,“ vysvětluje Dalibor Madej, náměstek ostravského primátora, který stál u zrodu tohoto systému.

Město vydalo rovněž Místní regulační řád SMO, který navazuje na Krajský regulační řád MSK. Pro zdroje, které jsou uvedeny v Místním regulačním řádu města Ostravy, vydává signál upozornění a signál regulace zdrojům znečišťování ovzduší magi¬strát města, a to pro oxid dusičitý a oxid siřičitý v období od 1. 10. běžného roku do 31. 3. následujícího roku, a pro suspendované částice PM10 celoročně. Signály jsou vydávány na základě aktuální předpovědi meteorologických prvků a rozptylových podmínek pro území SMO.

Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší se rozrostl o 100 tisíc korun, které do něj vložila společnost BorsodChem MCHZ. Fond tak v současné době disponuje celkem 7,2 milionu korun (5 milionů korun vložilo město Ostrava, 100 tisíc společnost Dalkia a 2 miliony korun OKK Koksovny). O poskytnutí finančních prostředků z tohoto fondu již požádalo několik škol. Zastupitelé města schválili 13. října 1. etapu přidělování prostředků v celkové výši 1 432 500 Kč. Peníze jsou určeny na ozdravný pobyt dětí pro Křesťanskou mateřskou školu Ostrava-Mariánské Hory, U Dvoru 22, pro Základní školu Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, a pro Základní školu Ostrava-Mariánské Hory, Gen. Janka. (vk)

Senátorem A. Maštalíř

Dvoukolová volba do Senátu Parlamentu ČR vyvrcholila ve dnech 22. a 23. října také ve volebním obvodu č. 70 Ostrava-město. Z původně devíti kandidátů se do finálového klání dostala dvojice Liana Janáčková (Nezávislí) a Antonín Maštalíř (ČSSD). Senátorem se nakonec stal ziskem 53,03 procenta hlasů starosta obvodu Slezská Ostrava. Ve druhém kole hlasovalo 22,89 procenta oprávněných voličů. (r)


Hospodářský euroregion

V Ostravě se konal jedenáctý ročník mezinárodní konference „Investment & Business Forum 2010“ (IFO), pořádaný Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Letos byla konference věnována bližší spolupráci příhraničních regionů Česka, Polska a Slovenska. Konala se za aktivní účasti města Ostravy, které se mj. prezentovalo projektem Partnerství veřejného a soukromého sektoru PPP (Public Private Partnership) při sanaci oblasti Hrušova. Účastníci hovořili o hospodářské spolupráci, investicích, vědě, výzkumu a inovacích, obchodu a podnikání. Na programu byly rovněž projekty, které by přispěly k urychlení vzniku hospodářského euroregionu v podmínkách Evropské unie.(vk)


 Elektronické aukce a úspory pro Ostravu

Úspory města Ostravy z elektronického průběžného nakupování už dosahují desítek milionů korun. Na konci září se uskutečnila elektronická aukce na dodávky zemního plynu na příští rok pro magi¬strát a městské organizace, město tím ušetří 12,7 milionu korun, tedy 37 procent. Aukci na zemní plyn předcházela aukce na silovou elektřinu.
Ostrava již pro tento rok nakoupila elektřinu s výraznou úsporou ve výši 16 milionů korun. V aukci, v níž se soutěžily ceny pro rok 2011, se podařilo ještě snížit cenovou hladinu silové elektřiny o 19 proc., úspora tak bude činit 10,3 milionu korun. „Aukce potvrdila, že Systém sdružených nákupů funguje dobře a Ostrava a její organizace nacházejí na trhu nejlepší nabídky a pomáhají výdajové straně rozpočtu,“ řekl primátor Petr Kajnar.
Výsledkem Systému sdružených nákupů jsou kromě úspor za plyn a elektřinu i aktuální predikované roční úspory za potraviny ve výši 38 milionů korun a za kancelářské potřeby 4,2 milionu korun. „Do systému přibíráme další a další komodity. Město díky elektronickým aukcím dosahuje úspor v řádech desítek milionů korun. Přitom nákupní portál nefunguje dlouho,“ uvedl dále primátor Kajnar.

Průběžné elektronické nakupování „běží“ na NÁKUPNÍM PORTÁLU MĚSTA OSTRAVA!!!. Oprávněný přístup na portál má pouze 186 zaměstnanců města a jeho organizací. Statutární město a jeho organizace mohou nakupovat za ceny vysoutěžené v elektronickém výběrovém řízení u referenčních zadavatelů. Několik organizací s velkou poptávkou po dané komoditě či službě provede výběrové řízení zakončené e-aukcí a za dosaženou cenu mohou nakupovat i další organizace řízené městem. (av)

Text k foto: „Černé na bílém“ je na stránkách eCENTRA potvrzeno, že Ostrava umí ušetřit.

Konfederace pořádá akci k 17. listopadu

Konfederace politických vězňů zve na pietní akt u pamětní desky obětem zla ve vstupní hale Nové radnice, který se koná ve čtvrtek 18. listopadu v 15.30. Oslava Dne boje za svobodu a demokracii (Mezinárodní den studentstva) se koná každoročně pod záštitou města Ostravy. Zváni jsou především mladí lidé, kteří totalitní režimy nezažili. Vystoupí zástupci města a parlamentu, představitelé konfederace a další. V programu je rovněž vystoupení Ostravského dětského sboru.(r)


Staví se jižní most

V říjnu byly zahájeny stavební práce v těsné blízkosti přemostění železniční tratě Českobratrskou ulicí v Moravské Ostravě. Stavbaři a těžké mechanismy se pustili do základů stavby dlouho očekávaného tzv. jižního silničního mostu v rámci III. stavby na komunikaci II/479 Českobratrská. Dodavatelem stavby je firma Eurovia CS. Podle harmonogramu by měly práce skončit v závěru roku 2012. Připomeňme, že tzv. severní most je v provozu od května 2008. (ič)


Cena za DVD Ostrava

Město Ostrava získalo na vrcholném národním festivalu turistických filmů Tour Region Film, který se konal v rámci 17. ročníku mezinárodního festivalu Tourfilm Karlovy Vary 2010, cenu poroty za soubor klipů z DVD Ostrava!!! Z celé České republiky soutěžilo 139 filmů. Slavnostní předávání cen se uskutečnilo 6. října v Karlových Varech v Grandhotelu Pupp. (r)


Nej kačka z Evropy

Ještě do 10. listopadu můžete hlasovat o nejzajímavějším projektu financovaném z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko v soutěži Nej kačka z Evropy. Hlasování probíhá na www.nejkacka.eu. Kromě odměny pro vítězný projekt jsou přichystány i ceny pro hlasující. Regionální rada Moravskoslezsko už podpořila přes 470 projektů veřejných i neziskových organizací a podnikatelů v hodnotě 10,3 miliardy korun. V letech 2007–2013 je na rozvoj regionu připraveno přibližně 18 miliard korun. (vk) Strana 3

Centrum bezpečné jízdy

V areálu Libros na Palackého ulici v Přívoze bylo 9. října otevřeno Centrum bezpečné jízdy (CBJ). Unikátní polygon pro výcvik řidičů uvedli do provozu náměstci primátora Lukáš Ženatý, Vojtěch Mynář a Dalibor Madej za přítomnosti významných hostů. Město a firma Libor Václavík–Libros do centra investovaly 110 milionů korun. Ostrava přispěla částkou 85 mil. Kč.

Centrum bezpečné jízdy s plochou více než 25 tisíc m2 simuluje na smykové desce pomocí nejmodernější evropské technologie skrápění jízdu vozidel všech kategorií do hmotnosti 40 tun za kritických fyzikálních a adhezních podmínek. Novinkou v rámci střední Evropy je použití smykové desky pro motocyklisty. CBJ nabízí výcvik uchazečům o řidičské oprávnění, instruktorům autoškol, profesionálním řidičům, handicapovaným i seniorům. Po absolvování kurzu si řidiči-hříšníci mohou umazat tři body ze svého minusového bodového konta. Velkou pozornost bude centrum věnovat dětem v rámci projektu Ostravská dopravní školička. Otevřením centra město reaguje na současný trend podpory bezpečnosti silničního provozu, který je definován evropskými institucemi na léta 2011–2020. (vi)

Odkaz V. Roubíčka pro vědu a výzkum

Výzkumné a vývojové pracoviště Technologické centrum Ostrava na ul. 1. máje ve Vítkovicích bylo 8. října pojmenováno po letos zesnulém prof. Václavu Roubíčkovi. Slavnostního aktu se zúčastnil ministr životního prostředí Pavel Drobil, náměstek primátora Dalibor Madej, vdova po bývalém rektorovi VŠB-TU a senátorovi Jitka Roubíčková a další osobnosti.

V nové hale se budou testovat vývojové technologie na ekologickou likvidaci odpadů, především pyrolýza, která za vysokých teplot a bez přístupu vzduchu rozkládá odpad na energeticky využitelné látky. Skupina firem sdružených v klastru Envicrack vyvíjí zplyňovač, který produkty pyrolýzy promění na energetický plyn. Technologické zkoušky prototypu by mohly začít v závěru roku.

Dalším projektem je výzkumný program ENET. Zahrnuje vývoj technologií využívajících netradiční zdroje energie. Z přiznané dotace pro VŠB-TU se budou pořizovat speciální přístroje, které umožní identifikovat i ty nejmenší částice prachu. Dosud se vesměs testovaly jen prachové části PM10. Bude tak možné určit konkrétní zdroje znečištění.

Technologické centrum Václava Roubíčka v sobě zahrnuje všechny tři strany vzdělanostního trojúhelníku: univerzitní vědu, výzkumná pracoviště a inovační firmy. V příštích pěti letech má přinést na 50 nových pracovních míst. (ig)


Jen k branám AMO

Kvůli možným rizikům, která souvisejí s pohybem cizích osob u¬vnitř areálu, nebudou moci cestující od neděle 12. prosince vjíždět linkami veřejné dopravy do objektu společnosti ArcelorMittal Ostrava (AMO). Všechny linky budou končit na zastávkách mimo AMO, odkud zaměstnanci projdou kontrolou na bráně a nastoupí do autobusu vnitropodnikové dopravy. O přestupních místech aj. najdete více informací na stránkách Dopravního podniku Ostrava (www.dpo.cz). (r)


 Spokojenost se strážníky městské policie roste

Odpověď na tuto otázku, jak jsou lidé spokojeni s městskou policií, daly výsledky výzkumu, který se uskutečnil od konce srpna do 13. září v několika velkých městech, mezi nimiž je Ostrava. V moravskoslezské metropoli odpovídalo 1052 respondentů. Výzkum prováděla agentura Datamar.

Podle výsledků o 20 procent naro¬stla pozitivní zkušenost s Městskou policií Ostrava oproti minulému hodnocení (v r. 2007). Obyvatelé Ostravy oceňují u strážníků především vstřícnost, příjemné jednání, informovanost, preventivní akce a rychlost zásahu. Celková spokojenost s činností MPO se výrazně liší podle místa bydliště. Nejméně spokojeni jsou obyvatelé obvodu Přívoz. Každý jedenáctý Ostravan zaznamenal změnu ve větší přítomnosti strážníků-pochůzkářů v ulicích. Instituce okrskářů, jejichž počet MPO v minulých letech zvýšila, se tak osvědčila, 62 procent respondentů ji hodnotí pozitivně.

Jako nejpřínosnější aktivitu hodnotí výzkum projekt MPO Bezpečnější Ostrava, podle odpovědí je přínosný pro 83 procent obyvatel Ostravy. Z 80 procent považují lidé za přínosné také informativní tabule policie, fungování tzv. zelené, neurgentní linky, přínosná pro 79 procent obyvatel města jsou dopravní hřiště. Ne všichni však hodnotí pozitivně – za negativní zkušenost s městskou policií považují někteří tázaní nedostatečné řešení problémů nebo nízkou aktivitu strážníků. Na dotaz „Jaké aktivity realizuje MPO pro obyvatele?“ většina tázajících jmenovala přednášky a besedy pro děti, málo lidí naopak ví například o asistenci strážníků při kulturních a sportovních akcích, o pořádání besed pro seniory či kurzech na dopravních hřištích.

Za nejdůležitější ze strany MPO považují občané ochranu bezpečnosti osob a majetku, hlídkování u přechodů pro chodce, zejména v blízkosti škol, a přítomnost strážníků-pochůzkářů v ulicích. (av)

Silničáři jsou v pohotovosti

Už od 15. října mají pohotovost, ve skladech je 4 500 tun soli a 400 tun inertního materiálu. Společnost Ostravské komunikace má k dispozici celkem 18 sypačů. Na silnice I. třídy jsou připraveny čtyři vozy, silnice II. a III. třídy bude udržovat šest vozidel a pět sypačů. Představuje to kolem 375 km silnic. Informace o sněhovém zpravodajství a sjízdnosti silnic jsou na webových stránkách společnosti www.okas.cz.
Jen loni bylo při zimní údržbě spotřebováno 6 852 tun soli, celkové náklady na zimní údržbu včetně úklidu po zimě byly vyčísleny na 62 308 tisíc korun. (m)

Seniorem roku je Luděk Eliáš

Poradní sbor seniorů primátora města Ostravy vyhlásil výsledky IV. ročníku ankety Senior roku, která je věnována mimořádně aktivním lidem starším 65 let. Titul Senior roku 2010 udělil primátor Luďku Eliášovi.

Letos 87letý herec, scenárista, bývalý ředitel Divadla Petra Bezruče a moderátor ostravského studia Čs. televize, neměl jednoduchou životní cestu. Za nacistické okupace byl vězněn v Terezíně a koncentračním táboře Osvětim, perzekvován byl však i po roce 1968 za svůj nesouhlas se sovětskou okupací, kdy musel odejít z televize. Naštěstí mu zůstalo divadlo a nově také psaní – komedií nebo pohádek pro děti. Dodnes beseduje na téma závažných událostí s dospělými i mládeží.

Na Radnici města Ostravy převzali 3. listopadu pamětní listy také další nominovaní senioři Ladislav Bardoň, Stanislav Kaštovský, ing. Jiří Krupička, Milada Kubicová, Marie Matušková, MUDr. Milan Naar, Ladislav Staněk, Daniela Súkupová a Ludmila Váchová. (r)


Strana 4


střípky

ZLATÉ KŘÍŽE DÁRCŮM.

První říjnové pondělí byly v sále zastupitelstva radnice města více než dvě stovky žen a mužů vyznamenány Zlatými kříži 3. třídy za osmdesát odběrů krve a krevních derivátů. Ocenění Českého červeného kříže jim předal primátor Petr Kajnar (na snímku blahopřeje Dagmar Hubáčkové). Za 10, 20 a 40 odběrů dárci získávají bronzové, stříbrné a zlaté plakety MUDr. Jana Janského. Kritériem pro udělení Zlatého kříže 3., 2. a 1. třídy jsou pak hranice 80, 120 a 160 odběrů. Kromě vyznamenaných a jejich blízkých se shromáždění zúčastnili zástupci kraje, ČČK, Krevního centra FN Ostrava, zdravotních pojišťoven, řada čestných hostů. (vi)

NÁVŠTĚVA Z FINSKA.

Radnici města Ostravy navštívila první říjnovou středu během své dvoudenní návštěvy kraje velvyslankyně Finské republiky v České republice Päivi Hiltunen-Toiviová (na snímku Libora Vidličky). Její Excelenci doprovázel obchodní rada ambasády „země tisíců jezer“ Sami Humala. Hosty uvítali v reprezentačních prostorách radnice vedoucí oddělení vnějších a zahraničních vztahů Magistrátu města Ostravy Zdeněk Sladovník a vedoucí oddělení školství odboru školství, kultury, sportu a volnočasových aktivit Marta Szücsová. Velvyslankyně se zajímala především o strukturu vzdělávacího systému v naší zemi. (vi)

JOSEF AUGUSTIN – 100!

Vzácné životní jubileum 100 let oslavil 26. října v Domově pro seniory Slunečnice v Porubě klimkovický rodák Josef Augustin. Při této příležitosti mu přišli poblahopřát a předat dárky nejen jeho rodinní příslušníci, ale také řada hostů. Nechyběli náměstek primátora města Ostravy Lubomír Pospíšil, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví magi¬strátu Jaroslava Rovňáková, místostarosta obvodu Poruba Jan Dekický aj. Stoletý jubilant pracoval celý život jako účetní, rád sportoval, cestoval a houbařil. Nejstarší Porubankou je nyní Zdena Stýblová, která nedávno oslavila v DpS Korýtko v Zábřehu 102. narozeniny! (pš)

SLAVNÝ DEN ČECHŮ A SLOVÁKŮ.

Představitelé města, jeho obvodů, kraje, váleční veteráni, zástupci řady organizací a občané si v den státního svátku 28. října připomněli pietním aktem u památníku bitvy u Zborova 92. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Město Ostravu zde zastupovali primátor Petr Kajnar, jeho náměstci Lukáš Ženatý, Dalibor Madej, Vojtěch Mynář a Lubomír Pospíšil. Věnce a kytice položili v Husově sadu také zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, Čs. obce legionářské, České obce sokolské, Konfederace politických vězňů, Armády ČR aj. Na snímku se čestný občan města gen. Mikuláš Končický (vlevo) zdraví s jedním z účastníků akce. (vi)

 Chudých je více, než víme

Armáda spásy a Charita Ostrava ve spolupráci s městem Ostrava a dalšími organizacemi poskytujícími v ostravském regionu sociální služby tuto skutečnost připomenula 21. října při happeningu na Masarykově náměstí a při dalších akcích v rámci Mezinárodního dne za vymýcení chudoby.

V rámci týdne pod názvem Chudoba vede k samotě se uskutečnily také odborné semináře, ekumenické večery, sbírka potravin a další akce v Ostravě i okolí. Potravinová banka má stálé sídlo v Ostravě-Zábřehu na Hasičské ulici č. 55, lidé tam mohou přinášet trvanlivé potraviny jako instantní polévky, rýži, paštiky, olej, cukr apod. Banka slouží charitě jako pomoc lidem v nouzi, v naléhavých případech nečekaných katastrof ve světě jdou z potravinové banky zásilky i do postižených zemí.

Do charitativního týdne se zapojila také Ostravská univerzita. „Fakulta sociálních studií dělá výzkumy, výsledky nabízíme politikům, kterým mohou sloužit k prosazení opatření či zákonů,“ řekl děkan fakulty Oldřich Chytil. „Málokdo ví, že značná část lidí žije těsně nad hranicí chudoby. Např. 11 procent rodin s dětmi žije v chudobě. Ve skupině, kde je jen jeden rodič s dětmi, žije dokonce 40 procent těchto rodin v chudobě. A to politici uvažují o zrušení ně¬kterých sociálních dávek, aby vyrovnali státní dluh. To by skupiny skutečně chudobných lidí dostalo opravdu na dno…,“ dodal děkan.

Aktivity Armády spásy, která pomáhá sociálně vyloučeným, je možné podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS ARMADASPASY na číslo 87 777 a azylový dům Charity Ostrava je možné podpořit zasláním DMS AZYLFRANTISEK na číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, příjemce podpory obdrží 27 Kč. (k)


Nezaměstnanost mírně klesla

Během září se celkový počet uchazečů o zaměstnání nepatrně snížil, v závěru měsíce jich bylo v registru Úřadu práce v Ostravě (dále jen ÚPO) celkem 20 898. Meziměsíční úbytek činil 57 uchazečů, i když v září pravidelně kulminuje absolventská nezaměstnanost. Meziročně celkový počet nezaměstnaných osob naopak stoupl o 443. V tomto měsíci se přišel zaevidovat druhý největší počet uchazečů v průběhu letošního roku, a naopak registr ÚPO opustilo nejvíce osob za posledních 12 měsíců.

U míry nezaměstnanosti došlo v porovnání s předchozím měsícem k poklesu, a to o 0,1 procentního bodu, na konci září tak dosáhla 11,7 %. V meziročním srovnání je tento stav o 0,3 procentního bodu vyšší. U žen, oproti předchozímu měsíci, míra nezaměstnanosti poklesla o 0,2 procentního bodu a po tříměsíčním růstu tak činila 13,4 %; u mužů bylo dosaženo stejné výše jako v závěru minulého měsíce, tzn. 10,4 %.

Nově se v průběhu září ucházelo o zaměstnání 2 626 osob, což je o 673 více než v srpnu, ale o 50 méně než před rokem. Mezi nimi byli jako obvykle nejvíce zastoupeni bývalí zaměstnanci, kteří byli uvolněni nebo odešli z pracovních pozic nevyžadujících žádnou kvalifikaci. Mezi kvalifikovanými uchazeči byly nejvíce zastoupeny profese prodavač v obchodech, číšník, servírka, montážní dělníci pro mechanická zařízení, úředníci ve skladech, kovodělníci, sekretářky, účetní a administrativní pracovníci, kuchaři, pracovníci ochrany a ostrahy a zedníci. V září se přišlo zaevidovat 647 absolventů škol, z nichž přes 80 % úspěšně ukončilo přípravu na povolání v letošním roce. Nejčastěji se evidovali maturanti (téměř 52 %) z oborů hotelnictví a turismus a dále z oborů zaměřených na ekonomii, obchod, podnikání a sociální činnost. Z vyučených absolventů (32 %) převažovali kuchaři, číšníci/servírky, prodavači, kadeřníci, cukráři a automechanici. Vysokoškoláků se nově zaevidovalo necelých 10 %, a to nejčastěji vystudovaní ekonomové a pedagogičtí pracovníci.

V největším počtu se přišli během minulého měsíce zaevidovat bývalí zaměstnanci firem zabývajících se maloobchodem, velkoobchodem, z agentur zprostředkujících zaměstnání, z oblasti vzdělávání a z veřejné správy.
V průběhu září byla ukončena evidence na ÚPO 2 683 uchazečům o zaměstnání. Je to největší počet za uplynulých 12 měsíců. Oproti předchozímu měsíci je to o 813 více a v meziročním srovnání naopak o 155 osob méně. Do zaměstnání z nich nově nastoupilo nebo začalo samostatně podnikat 1 621 (60,4 %). (yj)


Strana 5


Křišťálové kamínky 2010 uděleny

V Ostravě se ve dnech 4.-7. října konal XVIII. ročník Evropských dnů handicapu, zaměřených na spolupráci a výměnu zkušeností našich i zahraničních odborníků v oblasti pomoci osobám s handicapem a integraci postižených do společnosti. Letošní ročník byl věnován zajištění výběru odborného personálu a financování veřejně prospěšných projektů, pracovního uplatnění osob s handicapem či edukaci dětí a mládeže s poruchou autistického spektra.

Tradičně byla na této akci předána ocenění Křišťálový kamínek za účasti zástupců Evropské komise, generálního partnera projektu města Ostravy a dalších. Náměstek primátora Lubomír Pospíšil a ředitelka EDH a předsedkyně pořádající Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová je předali aktivním handicapovaným lidem a těm, kteří se znevýhodněným profesně věnují. Křišťálové kamínky 2010 získali: Petr Koutný z ABAK Ostrava za dlouholetou dobrovolnou práci trenéra florbalistů – vozíčkářů, klient Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením v Ostravě Jan Kubík, a to za vynikající sportovní reprezentaci Ostravy a České republiky i za kulturní a společenské aktivity. Učitel ZŠ pro sluchově postižené v Ostravě-Porubě Bohumil Vaněk získal Křišťálový kamínek za úspěšnou pedagogickou činnost v oblasti tělovýchovy a sportu sluchově postižených dětí. Držitelkou ocenění je rovněž Věra Strnadová, která má mimořádné zásluhy na zlepšení životních podmínek neslyšících v České republice. (vk)

Text k foto: Klient Čtyřlístku Jan Kubík převzal Křišťálový kamínek od Hany Navrátilovové ze sdružení Modrý motýlek z Asociace TRIGON.


Zateplení dětského pavilonu nemocnice

Zastupitelstvo města Ostravy schválilo zařazení financování projektu Zateplení dětského pavilonu Městské nemocnice Ostrava do návrhu rozpočtu města v roce 2011. V rámci projektu bude provedena rekonstrukce fasády budovy dětského pavilonu, jejíž součástí bude také rekonstrukce střech, stropů, výměna oken a dveří. Budou rovněž odstraněny balkony, instalovány bleskosvody. Projekt byl schválen ke spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí v maximální výši 9 462 751 Kč. Celkové náklady projektu činí více než 28 milionů korun.

Zahájení prací se předpokládá na jaře 2011, termín ukončení realizace projektu do 30. 9. 2011. Do současné doby již byla provedena výběrová řízení na technický dozor investora. Nyní jsou zajišťovány podklady nutné pro vydání Rozhodnutí o dotaci a Smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí. (an)

Ve znamení: Lidé lidem 2010

Již třetí ročník akce Lidé Lidem se bude konat 9. listopadu od 9 do 17 hodin v prostorách Domu kultury města Ostravy. Představí se organizace, které ve městě poskytují sociální služby a související aktivity. V rámci letošního ročníku se uskuteční přehlídka sociálních služeb a souvisejících aktivit, prezentace Dětského rehabilitačního stacionáře při MNO u příležitosti 20. let jeho existence a také meziresortní konference Pracujeme společně s podtitulem – „Změny a úskalí při pomoci lidem handicapem“.

Součástí dne je i zábavný program. Návštěvníci se mohou těšit na nejrůznější taneční, hudební a divadelní představení, to vše v podání uživatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit. Připravené jsou interaktivní rukodělné dílny, klauni, laserová střelnice a ukázky práce s terapeutickými psy. Akci pořádá Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ve spolupráci s neziskovou organizací Eko-info centrum, městskou nemocnicí Ostrava a neziskovou organizací Centrum pro rodinu a sociální péči. Akce je hrazena z rozpočtu města Ostravy a z rozpočtu Moravskoslezského kraje. (r)

Anketa společenské odpovědnosti

Od 1. listopadu probíhá hlasování v Anketě společenské odpovědnosti, v níž občané volí společensky nejodpovědnější a nejsympatičtější firmu v Moravskoslezském kraji. Hlasovat mohou pouze pro podnikatelské subjekty, které se do ankety přihlásí. Seznam těchto firem pořadatelé zveřejní na anketním lístku otištěném ve vybraných regionálních tiskovinách a zájemci ho najdou také na webových stránkách projektu www.projektso.cz. Na internetu bude hlasování probíhat na adrese www.anketaso.cz. Anketní lístky budou slosovatelné a vítězové mohou vyhrát hodnotné ceny.

Pod hlavičkou PSO se 27. září konalo představení World Ballet in Ostrava za účasti hvězd baletního světa. V jeho průběhu byla slavnostně zahájena činnost Nadace společenské odpovědnosti. Tato nadace si klade za cíl podpořit mimo jiné projekty zaměřené na handicapovanou mládež. Mezi konkrétní kroky patří podpora realizace projektu Komunitního centra v Ostravě-Hulvákách, komplexního zařízení, které bude poskytovat sociální i zdravotní služby na jednom místě. (ič)

Péče o nejstarší vyžaduje empatii

Už čtrnácté Gerontologické dny se konaly v Ostravě od 13. do 15. října. Letos se specialisté z celé České republiky i ze Slovenska věnovali tématům nemocí pohybového aparátu ve stáří, etice a důstojnosti v péči o seniory a vzdělávání seniorů. Záštitu nad konferencí převzal primátor Ostravy Petr Kajnar. V doprovodném programu se konala například IV. konference pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty, konference Řízení kvalita ve zdravotní a sociální sféře nebo seminář pro studenty.

Na konferenci bylo uděleno také Zvláštní ocenění, které za dlouhodobé prosazování a úspěšnou realizaci sociálních lůžek ve zdravotnickém zařízení získala Taťána Piskallová, vedoucí Domu sociálních služeb při Městské nemocnici Ostrava. V roce 2007 se Taťáně Piskallové podařilo prosadit a realizovat poskytování sociálních služeb seniorům v nově zřízeném Domu sociálních služeb při MNO v Radvanicích. „Taťána Piskallová je garantem kvality poskytovaných sociálních služeb v MNO. Prosazuje empatii, lidskost, slušnost a vlídnost. Je vstřícná, plná pochopení pro své spolupracovníky. Neustále se vzdělává, sleduje novinky a zavádí nové metody a techniky v oblasti zdravotně-sociální péče v DSS. Podporuje vzdělávání zaměstnanců v oblasti bazální stimulace, validačních technik a multisenzorické stimulace aj. Spolupracuje s vyššími a vysokými odbornými školami při praktické výuce studentů,“ řekla o ní náměstkyně ředitele Městské nemocnice Ostrava pro ošetřovatelskou péči Jana Vůjtková. (an)

Text k foto: Taťána Piskallová Foto: MNO

Komunitní centrum získá dotaci

Regionální rada Moravskoslezsko rozhodla o přidělení dotace ve výši 86 milionů korun na výstavbu Komunitního centra v Ostravě-Hulvákách. Projekt za téměř 160 milionů korun dofinancuje ze svých zdrojů statutární město Ostrava. Zařízení obdobného typu dosud na území Moravskoslezského kraje zatím není. Nově vybudované komunitní centrum bude mít kapacitu až 54 míst a zaměstná až 39 lidí. Objekt denního stacionáře bude kromě sociálních služeb navíc zajišťovat také zdravotní péči (fyzioterapii). Hlavní část budovy budou zabírat multifunkční společenské prostory, tělocvična a místnosti pro rehabilitaci a pracovní terapii. Samotné zahájení stavby se předpokládá na začátku roku 2011 a termín dokončení v závěru roku 2012. (vk)


Strana 6


Jak se mohou lidé vyhnout pokutě až sto padesát tisíc korun

Také pálíte listí a trávu na zahradě?

Příprava zahrádek na zimu vždy znamená i pálení listí. Stejně jako hasiči varují před možným vznikem požárů při těchto činnostech, Městská policie Ostrava upozorňuje občany, že pálením rostlinného odpadu se mohou dopustit přestupku. Také nepříjemný dým obtěžuje ostatní. Mnohdy zahalí celé ulice a sousedy nebo ty, co mají venku čerstvě vyprané prádlo, příliš nenadchne.

Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad má být přednostně kompostován v místě vzniku, jak to ukládá zákon o odpadech. V otevřených ohništích je možné spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž nesmějí být kontaminovány chemickými látkami (zákon č. 86/2002 Sb., O ochraně ovzduší). Má-li občan větší množství spadaného listí nebo suché trávy, má možnost odvézt jej do sběrného dvora firmy OZO Ostrava, a. s. (pro občany města Ostravy se jedná o bezplatnou likvidaci odpadu). Bližší informace k tomuto lze nalézt na internetových stránkách www.ozoostrava.cz, popř. na bezplatné telefonní lince 800 020 020. Obdobné podmínky platí také při rozdělávání ohníčků k opékání. Ty navíc nesmějí být zakládány v menší vzdálenosti než 50 metrů od lesa.

Při spalování biologického odpadu může docházet k porušování hned několika právních norem souběžně (přestupkový zákon, zákon o odpadech, zákon o ochraně ovzduší, zákon o požární ochraně aj.). Podle stanovené kvalifikace hrozí v těchto případech pokuta až do výše 150 000 Kč. Počet oznámení o pálení rostlinného odpadu, zakládání ohňů, obtěžování dýmem a kouřem dosáhl už letos více než stovky. Nejvíce na jaře a na podzim. Většinou skončí uhašením ohně v přítomnosti strážníků, pouze přibližně desetina všech zjištěných případů skončí správním řízením. (vz)

Tvoje správná volba

Poučit děti o tom, jak předejít trestné činnosti pod vlivem návykových látek – kouření, alkoholu a drog, má za cíl projekt Policie ČR s názvem z titulku realizovaný ve spolupráci s Prezidiem Policejního sboru SR. Je to putovní interaktivní výstava, na níž se děti ve věku 9-10 let zábavnou formou v tvořivých dílnách seznamují s nástrahami, jež je v životě čekají, zavítala na dva týdny také do Ostravy.

Děti doprovázeli během výstavy policisté – animátoři. Ti také zajistili zpětnou vazbu pomocí anonymních dotazníků, které vyplnily děti i učitelé po návratu z výstavy do škol. Po vyhodnocení policisté zaměří pozornost na konkrétní problémy v dané lokalitě. Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory programu Prevence a boj proti zločinu Generálního ředitelství Evropské komise pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost. (vk)

DOPRAVNÍ NÁVYKY HROU.

Na dětském dopravním hřišti v Přívoze provozovaném Městskou policií Ostrava se uskutečnila další akce pro děti z mateřské školy Dvořákovy a jejich rodiče. Strážníci připravili bohatý program i sladké odměny a dárky za snahu, zručnost a odvahu, kterou děti prokázaly. Soutěžily v hodu kroužků na cíl, chytání rybiček, kreslení a také v jízdě zručnosti, která nesměla chybět. (vz)

stalo se

NIČIL TRAMVAJOVOU ZASTÁVKU.

Strážníci městské policie na základě oznámení zadrželi 19letého mladíka podezřelého z poškození zastávky MHD. Rozkopal jedenáct skleněných tabulí v zábradlí zastávky. Věc je nyní v šetření Policie ČR. Další stejně starý mladík popsal fixem skleněnou stěnu přístřešku zastávky. Zachytila ho městská kamera, a tak bylo možné i jeho předat přivolaným policistům.

UKRADL NAVIGACI?

Operátor na lince 156 přijal oznámení o muži ležícím na zemi u restaurace v Hrabůvce. Měl u sebe igelitovou tašku s navigací do auta a kladívkem, které se používá v městské hromadné dopravě k nouzovému rozbití oken. Muž se probral, ale byl zřejmě pod vlivem omamných látek. Dal se na útěk, ale brzy ho strážníci dopadli a předali policistům. Odkud vzal navigaci se šetří.

ŽE BY MILOVAL ŠKOLU?

Školu napojenou na pult centralizované ochrany někdo v noci navštívil. Hlídka přijela na místo a našla násilně otevřené okno školy, v trávě pak přikrčeného muže, který se snažil udělat neviditelným. Jenže měl u sebe nejrůznější nářadí a páčidla. Přesto tvrdil, že šel kolem školy a upadl. Policisté nyní prověřují jeho tvrzení.

POZNAL HO.

Na linku 156 oznámil muž ze Zábřehu, že na ulici potkal muže, který se mu předchozího dne pokusil ukrást jízdní kolo. Pachatele vyrušil a tak ten utekl bez kola. Strážníci městské policie 44letého muže zadrželi a předali přivolaným policistům.


 Soutěž o nejbezpečnější supermarket

Cílem projektu Bezpečnější Ostrava je snížení majetkové trestné činnosti, zvýšení pocitu bezpečí občanů našeho města a zapojení co největšího spektra partnerů do zajišťování bezpečnosti a ochrany majetku. Do realizace projektu jsou zapojeny město Ostrava, Městská policie Ostrava, Městské ředitelství Policie ČR Ostrava, Dopravní podnik Ostrava, Odvoz a zpracování odpadu Ostrava a jako mediální partner rádio ČAS.

Statistiky ukazují, že zhruba jedna třetina všech kapesních krádeží je páchána v nákupních centrech a obchodních galeriích a také na přilehlých parkovištích. Samotné prodejny se snaží různým způsobem této kriminalitě předcházet či na ni alespoň své zákazníky upozorňovat. Soutěž má zjistit, které prodejně se z pohledu zákazníka daří realizovat preventivní aktivity nejlépe.

Prodejny zapojené do soutěže mají svůj kód – číslo, pod kterým soutěží. Je uveden na samolepce umístěné ve vstupních prostorách prodejny.

Hlasovat v soutěži můžete prostřednictvím anketních lístků. Pokud se ankety zúčastníte a uvedete i svou adresu, budete zařazeni do slosování o dárky a prezentační materiály města Ostravy.


Strana 7


Sportovní a rekreační zařízení SAREZA poskytují ideální podmínky pro pohybové aktivity a relaxaci

Upevněte si zdraví a duševní rovnováhu

Pestrá nabídka sportovních a rekreačních zařízení města Ostravy SAREZA je připravena pro podzimní a zimní sezonu. Užijte si tři kryté vodní areály – Krytý bazén Poruba, Vodní svět SAREZA a Ozdravné centrum Ještěrka.
Jeden 50metrový a dva 25metrové plavecké bazény, 100metrové vnitřní tobogány, dětské bazény, brouzdaliště s vodními atrakcemi pro nejmenší, masážní vany nebo relaxační bazénky s teplou vodou. Zasportovat si můžete na horolezecké stěně, v nafukovací tenisové hale nebo ve sportovní hale na Ještěrce s kvalitním zázemím a umělým povrchem vhodným pro tenis, badminton a všechny míčové sporty, nově vás zde přivítá relaxační centrum s finskou saunou a masážním studiem. Nudit se nebudete ani ve čtyřdráhové kuželně nebo v posilovně Vodního světa SAREZA. Kalorie pak můžete doplnit u rychlého občerstvení nebo v restauraci s domácí kuchyní.
Přijďte relaxovat do wellness studia, vodní jeskyně nebo páry, zajděte si na masáž či do sauny. Nově nabízíme celou řadu léčebných procedur vhodných jak pro sportovce, pro seniory, osoby s pohybovými potížemi, po úrazech nebo jen při běžné únavě. Vyzkoušejte jodobromové nebo bylinkové koupele na Vodním světě v centru Ostravy. Udělejte radost svým dětem a vezměte je na veřejné bruslení na Zimní stadion v Porubě, pořádáme pro vás diskotéky na ledě, Maxi a Mega bruslení s hudbou a světelnými efekty, tak neváhejte. Ve všech zařízeních je dbáno na čistotu, hygienické standardy vody a okolí. Máme otevřeno denně, včetně sobot, nedělí a svátků, samozřejmostí je parkování zdarma. Děti do 6 let mají do všech areálů vstup zdarma.
Informace, ceníky a provozní doby sledujte na www.sareza.cz.
Petra Gavendová

Text k foto: Nejen skluzavky, ale také vířivky, sauny a masérny čekají na Ostravany v zařízeních SAREZA

Pět tipů na prima víkend

- Nová sauna a masérna v Ozdravném centru Ještěrka.
- Nová služba pro vás: objednejte se na masáž on¬ line přes naše webové stránky.
- Udělejte radost svým blízkým a věnujte jim dárkový poukaz SAREZA v hodnotě 300 Kč, 500 Kč nebo 1 000 Kč.
- Exkluzivně pro vás: masáže již od 150 Kč, sauna 90 Kč, wellness od 100 Kč, plavání již od 35 Kč.
- Využijte zvýhodněné ceny pro rodiny s dětmi, děti do 6 let a doprovod osob zvlášť těžce postižených má vstup zdarma.

Vyberte si areál, který vám vyhovuje

Vodní svět SAREZA, Moravská Ostrava – 25metrový bazén, dětské brouzdaliště, 100metrový tobogán, sauny, masáže, wellness, vodoléčba.
Sportovní areál VOLGOGRADSKÁ, Ostrava-Zábřeh
– rehabilitační centrum, masáže, infrasauna, hydromasážní vany, vakové uhličité koupele, magnetoterapie.
Krytý bazén Ostrava-Poruba – 50metrový bazén, dětský bazén, 100metrový tobogán, pára, sauna, masáže.
Sportovní areál PORUBA – nafukovací tenisová hala.
Ozdravné centrum JEŠTĚRKA, Ostrava-Bartovice
– 25metrový bazén, sauna, masáže, sportovní hala.


Atrakce v centru Ostravy: Vánoční kluziště

Od soboty 4. prosince do neděle 2. ledna se mohou návštěvníci Masarykova náměstí v Moravské Ostravě bavit na osvětleném ledovém kluzišti o velikosti 30x15 metrů s vánoční výzdobou, zábavným programem a soutěžemi. Pořadatelem této výjimečné atrakce je Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o.

„Vánoční kluziště !!! je kulturně reprezentativní projekt, jehož cílem je podpora tradičních vánočních trhů na Masarykově náměstí. Chceme po vzoru jiných měst v u nás a v Evropě dotvořit vánoční atmosféru v centru, nabídnout lidem venkovní bruslení na náměstí. Očekáváme až dvacet tisíc bruslících, kterým nabídneme také zajímavý zábavný program, soutěže o atraktivní ceny. Kluziště je o radosti, o Vánocích, o dětech, zábavě a příjemných chví¬lích,“ informuje Jaroslav Kovář, ředitel společnosti SAREZA.

Na led se v jednu chvíli vejde zhruba 150 lidí, v areálu se počítá s občerstvením, půjčovnou bruslí (50 Kč), sociálním zařízením a posezením. Provozní doba Vánočního kluziště!!! bude denně od 10 do 20 hodin, se třemi pauzami na úpravu kluziště. Jednotné vstupné 30 Kč, děti do 6 let zdarma. (pg)

Text k foto: Vizualizace kluziště na Masarykově náměstí se od 4. prosince stane skutečností. Ilustrační snímky: SAREZA


Strana 8


Agentura Czechinvest a Sdružení pro zahraniční investice AFI hodnotily úspěchy loňského roku

Ocenění pro ostravské investiční zóny

CTPark Ostrava dostal koncem října ocenění Podnikatelská nemovitost roku 2009 v soutěži pořádané už podesáté Agenturou pro podporu podnikání a investic Czechinvest a Sdružením pro zahraniční investice AFI. CTPark vznikl v lokalitě Ostrava-Hrabová v roce 2005 na ploše 110 ha. Aktuálně zde sídlí na 44 firem, které zaměstnávají cca 3 500 lidí, nově tu má působit italská společnost Brembo, dodavatel brzdových destiček a dalších hliníkových komponentů do aut.

Manažerem podnikatelské nemovitosti se pro rok 2009 stal Daniel Adamčík z odboru ekonomického rozvoje Magistrátu města Ostrava za svoji práci pro Strategickou průmyslovou zónu Ostrava-Mošnov. Působí jako manažer mošnovské zóny už šest let, za tu dobu sem firmy investovaly šest miliard korun. „Byla to původně třicetihektarová plocha, rozšiřovali jsme ji na 200 hektarů v souvislosti se zájmem společnosti Hyundai. Když se Hyundai rozhodl jít do Nošovic, rozdělili jsme zónu na menší plochy,“ vysvětluje Adamčík.

Další ocenění pro Ostravu patří například Tieto Czech s. r. o. (3. místo IT a strategické služby), Podnikatelskému inkubátoru VŠB-TU Ostrava (3. místo High-tech nemovitost roku) nebo DinoParku Ostrava (3. místo Brownfield roku).

Rok 2009 byl v Mošnově především ve znamení dokončovacích prací na inženýrských sítích. Podařilo se ale dohodnout i pronájem 50 hektarů plochy pro nového investora a intenzivně se pracuje také na projektu kolejového spojení zóny s mezinárodním Letištěm Leoše Janáčka Ostrava. „Do budoucna bychom chtěli sehnat aspoň ještě jednoho velkého investora, máme pro něj vyhrazenou plochu o velikosti 45 hektarů,“ odkrývá další cíle Daniel Adamčík. (vk)

Text k foto: Strategická průmyslová zóna Mošnov Foto: archiv


Ostravské nemocnice mají šanci do konce roku

Nové přístroje za peníze z EU

Městská nemocnice Ostrava a Fakultní nemocnice Ostrava pořídí moderní vybavení za peníze z evropských fondů. Městská nemocnice nakoupí za 27 milionů korun přístroje a systémy, přičemž dotace z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko pokryje většinu nákladů do výše 25 milionů korun.

Pro radiodiagnostické oddělení bude pořízen systém pro digitalizaci a archivaci rentgenových snímků. Neurochirurgické oddělení získá novou neuronavigaci, využitelnou při mozkových operacích. Na interním oddělení přibude dvoubalonkový enteroskop pro vyšetření tenkého střeva. Nemocnice chce docílit lepší dostupnosti i kvality poskytování zdravotní péče, která bude zaměřena na prevenci, včasnou diagnózu a léčbu moderními metodami. Nákup se má odehrát na přelomu letošního a příštího roku. Městská nemocnice má také speciální iktové cen¬trum, které se od léta stalo součástí celostátní sítě podobných pracovišť pro cerebrovaskulární onemocnění. Cévní mozkové příhody jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí a nejčastější příčinou invalidity u lidí středního a vyššího věku. Zařazením do celostátní sítě znamená pro nemocnici navýšení zájmu pacientů i z mnoha dalších okolních pracovišť.

Příspěvek 23 milionů korun z ROP Moravskoslezsko pomůže FN Ostrava na pořízení přístrojů pro předporodní, gynekologickou a dětskou léčbu a péči. Celkové náklady jsou o 2,5 milionů vyšší. Do oblasti zdravotnictví nasměrovala Regionální rada Moravskoslezsko letos dotaci přes 49 milionů korun na nákup 24 nových vozů zdravotnické záchranné služby a jejich vybavení. (vk)

Generál R. Matula zdraví Ostravany

S dlouholetým přítelem generála Roberta Matuly dr. Janem Klinkou se v lázních Luhačovicích setkal náměstek primátora Ostravy Vojtěch Mynář. Obětavý „sekretář“ radvanického rodáka a čestného občana Ostravy informoval zástupce vedení radnice o zdravotním stavu 90letého válečného veterána, který žije v městečku Chemainus v Kanadě.

Jan Klinka konstatoval, že poslední žijící člen paraskupiny Wolfram vysazené v září 1944 do Protektorátu, byl nedávno hospitalizován v nemocnici ve Viktorii, ale nyní už pobývá v penzionu pro seniory. Zdravotnímu stavu se nepoddává, vzpomíná na události z války. Tvrdí, že jednotlivé etapy života se mu odvíjejí jako film, zajímá se o dění v ČR. Radost mu udělalo druhé rozšířené vydání knížky „Robert Matula – parašutista skupiny Wolfram“.

Vojtěch Mynář připomněl, že letos 11. listopadu ke Dni válečných veteránů proběhne ve Skotsku na farmě, kde za války cvičili naši vojáci, pietní akt u pomníku čs. parašutistům. Při této příležitosti na něj budou doplněna jména a fotografie všech statečných mužů, včetně R. Matuly, kteří provedli bojový seskok do týlu nepřítele.

Generál Matula vyřídil prostřednictvím Jana Klinky pozdravy všem Ostravanům: „Prošel jsem mnoha zeměmi, ale naše česká vlast je nejkrásnější“.
Václav Cichoň

Text k foto: Jan Klinka (uprostřed) při setkání s náměstkem primátora Vojtěchem Mynářem (vpravo). Foto: archiv

U sv. Alexandra: Pomoc v nouzi

Bezplatné odborné a právní poradenství osobám starším 15 let, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, nabízí Poradna sv. Alexandra. Jde o oblasti sociální (dávky státní sociální podpory, důchodové, zdravotní a sociální pojištění aj.), uplatnění na trhu práce (sepsání životopisu, motivačního dopisu), bydlení, zadlužení ap. Poradna se zaměřuje rovněž na osoby se zdravotním znevýhodněním (invalidní důchod, příspěvek na péči aj.). Poradna je na ul. Jeremenkově 8 ve Vítkovicích. Konzultaci lze domluvit na ředitelství Charity sv. Alexandra v Kunčičkách, případně doma. Tel.: 596 611 207, 731 625 840, e-mail: sop.alexandr@charita.cz. (liv)


Strana 9


 Připravujte posezení s přáteli, návštěvy koncertů, výzdobu bytů i pracovišť, vytáhněte brusle!

Advent začíná už koncem listopadu

Už je to zase tady. První adventní neděle a s ní první rozžatá svíčka na adventním věnci přichází letos 28. listopadu. Ostrava stejně jako jiná města se opět svátečně vyšňoří, začne shánění dárků a přípravy na Vánoce, ale také sprintování v práci, když se uzavírá rok. Pro chvíle klidu a přátelských kontaktů nabízíme i letos alespoň část z programů, které se v mnoha obvodech města připravují.

MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ.

České Vánoce 2010 začnou na Masarykově náměstí 4. prosince otevřením vánočních trhů, v 16 hodin se slavnostně rozsvítí vánoční strom. Mezi prodejními stánky nebudou chybět ukázky tradičních řemesel a oblíbený živý betlém se zvířaty. Nově přibude Ježíškova pošta, kde si děti mohou nechat orazítkovat dopisy s přáním pro Ježíška. Na pódiu se bude střídat program, vystoupí řada folklorních souborů, vánočně vyzdobený vláček povozí ty nejmenší.

V katedrále Božského Spasitele se 15. prosince ve 20 hodin už tradičně uskuteční gospelový koncert, tentokrát americké skupiny Nate Brown & One Voice, která je v naší republice poprvé. Pátý ročník benefičně-charitativní akce Advent plný andělů se koná v Domě umění 29. listopadu od 16 hodin. Je to prodejní výstava výrobků neziskových organizací doprovázející výstavu Andělské tváře.

KLUZIŠTĚ BUDE!!!

Na Masa¬ry¬kově náměstí se kromě vánočního stromu opět rozzáří lampy nad kluzištěm, které bývalo na Jiráskově náměstí. Otevřeno bude rovněž 4. prosince v rozšířené části náměstí, kde je parčík. Nabídne zábavu, diskotéky, exhibice, koncert a další bohatý program. Více na str. 7.

PORUBA.

V sále střední školy prof. Zdeňka Matějčka se 8. prosince setkají porubští senioři, pro které je připraveno vystoupení s vánoční tematikou, mikulášská nadílka od dětí ze škol i taneční zábava. V Centru volného času na Vietnamské ulici se 15. prosince uskuteční divadelní představení Kouzelné Vánoce pro děti.

TŘEBOVICE.

Rozsvícení vánočního stromu je v tomto obvodu připravené na 3. prosince v 17 hodin, 7. prosince se v 16.30 hodin v kulturním domě Altán uskuteční vánoční koncert žáků ZUŠ H. Salichové.

OSTRAVA-JIH.

První adventní neděli se ve 14 hodin rozsvítí vánoční strom na náměstí SNP v Zábřehu, o týden později 5. prosince se další strom rozsvítí pak o mikulášské neděli v pěší zóně před K-Triem.

SLEZSKÁ OSTRAVA.

Už potřetí se 12. prosince sejdou žáci většiny škol z obvodu před slezskoostravskou radnicí, aby společně poslali Ježíškovi balonek s přáním. Program začne ve 14.30, balonky vyletí v 15 hodin, děti se pokusí překonat rekord v jejich počtu z roku 2008.
Slezskoostravský hrad. Zve na tradiční výstavu betlémů, která bude otevřena od 3. prosince. Stříbrná sobota a neděle 11.-12. prosince nabízí na hradním nádvoří Vánoční jarmark s ochutnávkou pečených kaštanů a jiných dobrot, divadelní představení pro děti, živý betlém a další překvapení.

PETŘKOVICE.

Svaz žen v Petřkovicích pořádá 25. a 26. listopadu v místním kulturním domě Vánoční výstavu, která předvede, co všechno hezkého může zpříjemnit domov.

MICHÁLKOVICE.

Tady se na advent pečlivě připravuje pobočka městské knihovny. Na 8. a 9. prosince je nachystán vánoční koncert žáků ZUŠ a pěveckého sboru ZŠ. V knihovně se děti mohou zúčastnit také výroby vánočních ozdob, 9. prosince pak zdobení perníků. Obvod má snad nejbohatší adventní program, většinou v místním kulturním domě – 4. prosince taneční zábavu, 6. prosince mikulášskou nadílku a také rozsvícení vánočního stromu, 14. prosince trampské vystoupení Vánoční punč Tempo di vlak, 16. prosince vánoční koncert žáků a 18. prosince adventní koncert v Husově sboru.

ZOO OSTRAVA.

Také v ostravské zoo 18. prosince čeká na děti živý betlém a strojení vánočních stromků, dokonce i pro volně žijící zvířata s dobrotami, které milují.

POLANKA.

Adventní koncert žáků s výstavou prací dětí a folklorními tradicemi se pořádá 9. prosince v základní škole, koncert učitelů se uskuteční 19. prosince. Ukázky vánočních květinových vazeb, vánočních ozdob i na štědrovečerní stůl tu připravují zahrádkáři na 4. a 5. prosince v sále ZUŠ.

PUSTKOVEC.

Tento městský obvod ve spolupráci se ZŠ Josefa Valčíka pořádá ve středu 1. prosince rozsvěcení vánočního stromu spojené s mikulášskou nadílkou.

RADVANICE A BARTOVICE.

V obřadní síni radnice obvodu se 14. prosince uskuteční vánoční koncert, adventní koncert pak v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie 18. prosince. Silvestrovské veselí začne před radnicí ve 21 hodin.

HRABOVÁ.

V této městské části začíná předvánoční období už pořádáním Kateřinské pouti na ulici Jestřabského 21. listopadu, vánoční koncert v dřevěném kostele sv. Kateřiny zazní 19. prosince v 16 hodin.

VÍTKOVICE.

Koncert varhanní hudby k poctě sv. Mikuláše začne 3. prosince v kostele sv. Pavla, tentýž den se uskuteční mikulášské odpoledne pro děti v Českém domě v 16 hodin.

HOŠŤÁLKOVICE.

Advent tu bude zahájen před budovou základní školy na ulici Výhledy 3. prosince odpoledne. Zazní koledy, ve škole pak bude prodejní výstavka vánočních ozdob, které žáci vyrobili. Místní organizace zahrádkářů připravuje na 4. a 5. prosince v Domě zahrádkářů prodej adventních věnců, které vyrábějí žáci zahradnického učiliště v Klimkovicích.

STARÁ BĚLÁ.

TJ Sokol Stará Bělá pořádá v prostorách obecního klubu Na Gregárku tradiční vánoční prodejní výstavu ručních prací a aranžmá spojených s tematikou Vánoc od 1o. do 12. prosince vždy od 9 hodin. V kostele sv. Jana Nepomuckého se 20. prosince uskuteční vánoční koncert dětí základní školy.

Text k foto: Už na jaře vyzval ostravský magistrát občany, aby na webových stránkách města pro letošní advent vybrali z osmi předložených návrhů vánoční výzdobu, která se jim nejvíce líbí. Lidé vybrali tu na snímku, rozzáří Prokešovo náměstí první adventní neděli 28. listopadu a bude ho krášlit až do 6. ledna.


Strany 10 a 11

co, kdy, kde ve městě

Dům umění nabízí

Až do 29. ledna příštího roku je v Galerii výtvarného umění v Ostravě otevřena výstava s názvem Andělská tvář. Umělci různých období a směrů anděly zobrazovali a zobrazují, i proto je výstava otevřena na přelomu dvou roků jako symbol zklidnění.

Rozloučili jsme se

Ve věku 84 let odešla 28. října paní MUDr. Blanka Malá, která byla zvolena Seniorem roku 2007 v anketě, kterou město každoročně vyhlašuje. Patřila k mimořádně aktivním seniorům, měla velmi příkladný vztah k práci a životu.

Podzim přeje divadlům

Více než v teplých dnech se na podzim plní hlediště divadel. Dům kultury města Ostravy má pestrou listopadovou nabídku. Miroslav Donutil zve Na kus řeči 12. listopadu. Hned další den se uskuteční další z přímých přenosů z newyorské Metropolitní opery, tentokrát Don Pasquale G. Donizettiho. Komedie Vše o ženách s populárními pražskými herečkami bude uvedena 14. listopadu, o dva dny později pak Vše o mužích. Karel Plíhal vystoupí v DKMO 23. listopadu, Dan Bárta 30. listopadu.

Na co do Poruby?

Dům kultury Poklad v Porubě uvede 17. listopadu Radošinské naivné divadlo s hrou „Mám okno“, 25. listopadu pak koncert Jazz & Blues festival. Vánoční koncert Štěpána Raka zazní 7. prosince. Ve foyer kulturního domu zahájí vernisáží 17. listopadu výstava fotografií s názvem „Průmyslová fotografie“ Jiřího Zerzoně, který fotí i pro redakci Ostravské radnice.

Polské dny v Ostravě

V rámci 3. ročníku Polských dnů je v pasáži ústřední knihovny u Sýkorova mostu až do 30. listopadu otevřena výstava fotografií s názvem Kaluže v příběhu, která nabízí silná inspirativní místa Krakova a Osvětimi očima Evy Jaškové. Polské dny se konají od 1. do 13. listopadu, zahrnují celou řadu pozoruhodných akcí i v klubech, minikinokavárně, na Ostravské univerzitě, v divadle. Více na www.polskedny.cz.

Centrum pro rodinu a sociální péči

Nabízí projekt pro děti i dospělé s názvem „Fenomén Martinů a Jan Zrzavý“ aneb Pojďte si hrát s… ve dnech 6.-7. a 13.-14. listopadu odpoledne v pavilonu C na výstavišti Černá louka. Tamtéž se ve stejné době uskuteční interaktivní výstava „Hlavolamy – v uličkách starého města“ plná labyrintů a hádanek.

Příběh planety Země

Unikátní výstavu hostí pavilon C na výstavišti Černá louka. Jen za první týden ji na¬vštívily 4 000 lidí. Až do konce prosince seznamuje návštěvníky s nejdůležitějšími geologickými procesy v historii planety, s vývojovými etapami života až po budoucnost. Lze si prohlédnout dioramata devonského korálového útesu, dávné černouhelné a hnědouhelné močály, prožít cestu do středu Země či zemětřesení na vlastní kůži.

Gastro festival chutí a vůní

Jubilejní desátý Gastro festival proběhne ve dnech 18.–20. listopadu v pavilonu A na Černé louce. Přijďte zhlédnout výstavu gastronomických firem, soutěže středoškoláků a další zajímavosti z oboru gastro. Expozice budou otevřeny denně od 10 do 18, v závěrečný den do 17 hod. Vstupné 70 Kč, zlevněné 50 Kč.

Festival patchworku

Kulturní dům K-TRIO v Hrabůvce připravil již tradiční čtvrtý ročník Festivalu patch¬worku. Autoři z celé České republiky budou 12. a 13. listopadu vystavovat na 300 patchworkových dek, polštářů, dekorativních ozdob i oděvních doplňků, předvádět se budou některé technické postupy. Lze tu nakoupit i pomůcky a materiály, které běžně nejsou k sehnání. Kulturní dům pořádá kurzy patchworku, ale také korálkování, intuitivní kresby nebo tvorby mandal. Informace o kurzech na www.kzoj.cz nebo přímo na recepci kulturního domu.

Ostravský fotografický podzim

Petr Helbich vystavuje své fotografie v Galerii 7 na Chelčického ulici v Ostravě až do 3. prosince.

V Librexu se nikdy nenudíte

Z pestré listopadové nabídky programu knihkupectví Librex část nabízíme: besedu k premiéře opery Werther 10. listopadu, křest knihy Facky z Marsu P. Tomeše o den později, 16. listopadu pak pokřtí knihu Pastorův blog Vlastík Fürst. O kuchaření bude 19. listopadu besedovat Jiří Babica. V rámci cyklu medicínských besed se 23. listopadu mohou lidé ptát odborníka pediatra Michala Hladíka, přednosty dětské kliniky FNO. Autogramiáda a beseda se známým překladatelem Shakespeara Martinem Hilským se uskuteční 25. listopadu.

Divadelní premiéry

Světoznámý anglický romantický básník Percy Bysshe Shelley, známý skvostnými lyrickými básněmi a nekonvenčním životním stylem, je autorem tragédie ve čtyřech dějstvích s názvem Cenci. Premiéra 21. října v Divadle A. Dvořáka obohatila repertoár NDM, režie se ujala Anna Petrželková, dcera uznávaného českého režiséra J. A. Pitínského. Premiéru Topolovy hry Konec masopustu uvedl činoherní soubor NDM 4. listopadu. Náleží do linie tzv. vesnických dramat, kde sociální střetnutí přerůstá v etický konflikt.

Z historie města

V hudebním sále Knihovny města Ostravy bude 23. listopadu v 17 hodin slavnostně představena nová pozoruhodná kniha vydaná Archivem města Ostravy s názvem „Z boží dobrotivosti – privilegium Karla IV. pro Ostravu“, která přibližuje nejstarší dokument uložený v Archivu města Ostravy. Autory publikace jsou Richard Psík, Blažena Przybylová, Eva Rohlová a Šárka Glombíčková. Kniha přibližuje historii města ve 14. století s důrazem na výroční trh, který přispěl k hospodářskému rozvoji Ostravy i k jejímu vzestupu. Kniha o rozsahu 35 stran s řadou fotografií bude v prodeji přímo v archivu, pobočkách Ostravského informačního servisu a některých knihkupectvích.

Ostravské muzeum má špičkové vybavení pro jedinečnou výstavu

Král už může ‚přiletět‘

V době, kdy se Ostravské muzeum rozhodlo, že zorganizuje velkolepou výstavu o Janu Lucemburském, v níž chce vystavit zcela unikátní a tudíž velmi cenné předměty, nemělo pro ni ještě dostatečné technické vybavení. To se díky devítimilionové evropské dotaci, kterou muzeum získalo z regionálního operačního programu pro cestovní ruch, příspěvku města Ostravy a především úžasnému nasazení všech, kteří se na přípravě této výjimečné výstavy podílejí, diametrálně změnilo. Dnes už muzeum disponuje technicky dokonalým prostředím, ve kterém by si prý ředitelka Jiřina Kábrtová „…troufla vystavit i Monu Lisu, kdyby mi ji půjčili“.

Prostředky z dotace byly využity na klimatizaci prostor (teplota 20 st. C, vlhkost okolo 55 %), vysoký stupeň zabezpečení ve vitrínách i mimo ně, požární videodetektor, který spustí alarm a ihned hasí ohnisko požáru plynem, nebo na speciální chladné osvětlení. „Prostory nyní vyhovují nejvyšším parametrům pro vystavování vzácných historických památek. Od 4. listopadu v nich může začít samotná realizace výstavy s názvem Král, který létal, s podtitulem Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského,“ konstatuje kurátor výstavy David Majer. Kromě stálých expozic, které zůstanou zachovány, budou věnovány výstavě o věhlasném Lucemburkovi veškeré prostory muzea. Kromě unikátních předmětů z doby Jana Lucemburského, zbroje, dokumentů, se bude promítat i film ve 3D formátu znázorňující bitvu u Kresčaku, děti budou mít svůj „rytířský“ koutek, vydána bude zhruba tisícistránková publikace s obrazovými materiály sesbíranými po celém světě, připraveny budou upomínkové předměty.

Výstava má značný mezinárodní přesah. Jedinečné exponáty jsou dováženy z různých evropských zemí. Podporuje ji i samotné Lucembursko, kde se bude v polovině listopadu pořádat o ostravské výstavě tisková konference. Výstava v Ostravském muzeu se otevře 15. prosince a potrvá až do 31. března příštího roku. (vk)

Text k foto: Karel Javůrek: Jan Lucemburský odnímá kralevice Václava Elišce Přemyslovně

TECHNÉ: Nejlepší práce i filmy

V polovině října skončil v Domě kultury Poklad 9. ročník mezinárodního festivalu TECHNÉ OSTRAVA 2010. V soutěži studentských prací ceny obdrželi – Ondřej Vašíček za „Studii revitalizace a využití bývalého průmyslového areálu na Sokolské třídě v Ostravě“, Josef Zajíc za „Návrh rekonstrukce a využití Hukvaldského dvora“, Michal Záhora za „Městská jatka Ostrava – rekonverze památkově chráněného objektu“ a Blanka Marková za práci „Industriální cestovní ruch a muzejní marketing“. Cena Stanislava Vopaska za významný osobní přínos k ochraně a využití technických památek a jejich popularizaci byla udělena Pavlu Hamzovi. Ve filmové soutěži byly oceněny snímky – „Hlína z Březinky – poslední těžba ohnivzdorného materiálu“ Lumíra Moučky, „Na Bocznicy – péče o železniční dědictví“ natočený v produkci Slezského centra kulturního dědictví Katowice a „Made in Silesia“ polského autora Marka Stanczyka. Hlavní cenu festivalu Ostravskou venuši získal snímek Pavla Vantucha „Můj přítel automobil“. (d)


 Ostravská městská knihovna je nejlepší u nás

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a společnost Skanska a. s. vyhlásily pro rok 2010 poprvé soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku 2010. Do soutěže se přihlásilo 38 městských knihoven. Všechny je navštívila odborná komise, která hodnotila i úroveň prostředí knihovny, technické vybavení, sociální zázemí apod. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy, a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Celkem bylo hodnoceno patnáct výkonových ukazatelů – počet nových přírůstků knihovního fondu na 1 000 obyvatel, plocha knihovny v m2 na 1 000 obyvatel, počet registrovaných uživatelů apod. V kategorii měst nad 40 000 obyvatel získala titul Městská knihovna roku 2010 Knihovna města Ostravy.

Tu tvoří ústřední knihovna a síť 26 poboček v městských obvodech, které garantují dobrou dostupnost obyvatelům Ostravy. Ústřední knihovna i jednotlivé pobočky procházejí postupně rozsáhlou obnovou, budova ústřední knihovny u Sýkorova mostu v Ostravě byla v roce 2005 slavnostně otevřena po rozsáhlé rekonstrukci a technické modernizaci. Většina z poboček nabízí svým návštěvníkům příjemné, moderně vybavené prostředí pro studium i trávení volného času. Knihovna poskytuje knihovnické a informační služby čtenářům všech věkových a sociálních skupin. Velký důraz je kladen na služby pro děti a mládež, služby starším a handicapovaným spoluobčanům. Mimořádně inspirativní je práce s romskou komunitou v projektu Romaňi kereka – Romský kruh. Vedle klasických knihovnických služeb je veřejnosti k dispozici široká nabídka kulturních, vzdělávacích a komunitních aktivit, výstav, soutěží, hudebních pořadů, besed, informačních lekcí pro školy, školení pro seniory, nezaměstnané apod. Knihovna má přes 40 000 registrovaných čtenářů, kteří si ročně půjčí 1,7 mil. knih a dalších dokumentů. Během roku je evidováno více než 400 tisíc ná¬vštěvníků, kteří využívají širokou paletu knihovnických a informačních služeb. (k)

Text k foto: Knihovna města Ostravy nabízí malým i velkým čtenářům moderní, kvalitně vybavené prostředí. Foto: KMO


Znáte společné předplatné ABEND?

Národní divadlo moravskoslezské, Divadlo Petra Bezruče, Komorní scéna Aréna a Divadlo loutek Ostrava vypsaly již čtvrtý ročník společného divadelního předplatného – ABEND. Po úspěšných minulých ročnících tvoří předplatné letos hned dvě řady – klasickou a ostravskou. Klasická řada obsahuje sedm setkání se světovou i českou klasikou, je určená milovníkům nestárnoucích příběhů. Tituly her – Amadeus, Hra snů, Divoká kachna, Hamlet, Konec masopustu, Liška Bystrouška a Cyrano.

Ostravská řada je určena opravdovým patriotům města i všem, kteří se o Ostravě, její historii a naturelu chtějí dozvědět co nejvíce. Nabízí tituly – Brenpartija, Z Deniku Ostravaka, Bezruč?! a Komedyje o čertových osidlách.
Zájem o společné předplatné do všech čtyř ostravských divadel bývá značný, diváci oceňují, že mohou divadelní scény a budovy střídat a poznat tak všechny ostravské soubory. Kontakty, kde lze získat informace: NDM – 596 276 272, DPB – 603 522 440, KSA – 596 114 585 a DLO – 595 134 210. (o)


Strana 12


Uživatelé i zaměstnanci si letos připomínají 35. výročí založení Domova pro seniory Kamenec

Aktivita je nejlepší lék na srdce i duši

Kdo z nás by si nepřál plnohodnotně prožít podzim života. Co ale dělat, když se dostaví nemoc nebo ztráta partnera? Nastává dilema, jak dál. Ne každý se náročné i vysoce odborné péči o rodiče může věnovat tzv. na plný úvazek. Tak, jak to dovedou v domovech pro seniory. Město Ostrava je zřizovatelem osmi takových příspěvkových organizací. Jednou z nich je Domov pro seniory (DpS) Kamenec na Bohumínské ulici ve Slezské Ostravě. Letos uplynulo pětařicet let od jeho založení.

Miliony do oprav

„Někdejší penzion se s účinností nového zákona o sociálních službách transformoval na domov pro seniory,“ připomněl ředitel DpS Kamenec Juraj Chomič. „Rekonstrukce, do které město investovalo 78 milionů korun, umožnila od ledna 2010 zvýšit kapacitu ubytování na 178 míst. Po drobných úpravách bychom se ještě letos měli dostat na konečný stav 197 uživatelů.“

Domov poskytuje ubytování, stravování a trvalou péči lidem se sníženou soběstačností, zejména z důvodu věku. Personál jim pomáhá zvládat běžné úkony osobní péče, zprostředovává kontakt se společenským prostředím, pečuje o jejich zdraví. Na Kamenci mají propracovaná kritéria pro přijetí. Sociální pracovníci jsou v přímém kontaktu s uchazeči o umístění. V terénu prověřují jejich životní situaci. Důležité je posouzení zdravotního stavu lékařem. Bodový sazebník určí zařazení uchazeče do pořadníku. Nezáleží na datu žádosti, ale na posouzení aktuální životní situace žadatele.

Mnozí lidé si myslí, že je to „jen o pořadníku,“ uvedl J. Chomič: „Z neznalosti zájemci podávají přihlášky i do několika domovů pro seniory, což způsobuje nemalé problémy např. při plánování kapacit nebo při přijímání uživatelů do zařízení. Před umístěním žadatele se často zjistí, že jeho žádost je již dávno vyřízená a zájemce jen neohlásil všem domovům, kde si přihlášku podal, že jeho potřeba už neexistuje.“

Na Kamenci mají kapacitu naplněnu na sto procent. Už vzhledem k vysokému věku a zdravotnímu stavu uživatelů dochází každoročně k obměně několika desítek seniorů. Není ale výjimkou ani návrat jednotlivců do rodinného prostředí.

Nový sociální model

„Od 1. února t. r. jsme přešli na nové organizační schéma domova. Na pěti odděleních razíme tzv. sociální model. Namísto úsekových všeobecných sester teď stojí v čele úseků sociální pracovníci. Smyslem změny je co nejvíce se přiblížit realitě domácího prostředí,“ konstatuje ředitel a dodává. „Do větší hloubky propracováváme standardy sociálních služeb. Mezi nimi stěžejní individuální plánování a přístup k uživateli.“

DpS Kamenec prošel před rokem inspekcí kvality sociálních služeb. Výsledek? Zařadil se mezi nejlépe hodnocená pečovatelská zařízení v rámci města Ostravy. Se svým sociálním modelem uspěl v soutěži Za inovaci v sociálních službách, v níž byl oceněn jako „příklad dobré praxe“. Spolu s dalšími dvanácti penziony v ČR byl zařazen v rámci Asociace poskytovatelů sociálních služeb do pilotního projektu Značka kvality.

„Naše financování je vícesložkové. Kromě 18milionového ročního provozního příspěvku města Ostravy, dostáváme dotaci z ministerstva práce a sociálních věcí. Další příjmy k nám plynou od zdravotních pojišťoven, dárců, sponzorů, nadací a od uživatelů. Za ubytování u nás platí od 155 do 175 korun za den, celodenní strava je vyjde na 125 korun,“ vypočítává J. Chomič.

Den má 24 hodin

Provoz domova zajišťuje 135 zaměstnanců. Ze sedmi úseků je nejpočetnější sociální útvar. Jeho 67 členů je v přímé obslužné péči, v neustálém kontaktu s uživateli. Pomáhají jim s hygienou, oblékáním, úklidem, volnočasovými aktivitami. Téměř padesát obyvatel domova je zcela imobilních. Neméně důležité jsou zdravotní útvar s externím lékařem, ošetřovatelský se všeobecnými sestrami, stravovací. Kuchyně je vzhledem k věku uživatelů specifická. Vybírají si ze dvou hlavních jídel, propracovaný je systém diet.

„Každý má u nás prostor k seberealizaci, nic nediktujeme. Tam, kde cítíme problém, zjišťujeme, co člověka vede do izolace. Třeba lidé po amputaci končetiny trpí pocitem studu. Je důležité, abychom jim tento stav pomohli překlenout,“ vysvětluje ředitel. „Volnočasovými formami udržujeme uživatele v aktivitě. Mezi skupinovými činnostmi jsou populární šicí a výtvarná dílna, kuchyňka, pěvecký kroužek, videoterapie, mezi indivuduálními canisterapie, trénování paměti, vycházky apod. Oblibě se těší zájezdy do okolí.“

V závěru září v domově pořádali Kamene cké vinobraní, kterým vyvrcholila veřejná sbírka na nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro imobilní. Místní senioři přivítali řadu milých hostů, sponzorů, dárců. „Sbírka se konala od února do září t. r. Její výtěžek dosáhl více než 23 tisíc korun. Osobně vyjadřuji dík všem, kteří se na sbírce podíleli a tím projevili podporu našim uživatelům,“ podtrhl Chomič.

Těžký rok před námi

„Vzhledem k navrhovaným rozpočtovým škrtům nás zřejmě čeká těžký rok 2011,“ připouští ředitel Domova proseniory Kamenec Juraj Chomič. „Letos jsme rozvinuli činnosti, které nám vylepšují hospodářský výsledek. Občané z okolí si mohou nakoupit v našem minimarketu, nabízíme rehabilitační procedury, praní a žehlení prádla, školíme v oboru ošetřovatelské péče, pořádáme kurzy jógy. Snažíme se snižovat provozní náklady, hledáme další rezervy. Věřím, že kvalita naší práce se odrazí na zvýšeném zájmu nových sponzorů a dárců.“
Libor Vidlička

Text k foto: Juraj Chomič, ředitel Domova pro seniory Kamenec.

Text k foto: Senioři z Kamence neskládají ruce v klín. Jan Kostruch píše články do časopisů, Eliška Brašová zase skládá poezii.

Text k foto: Kamenecké vinobraní završilo veřejnou sbírku pro imobilní seniory.
Snímky: autor a Jiří Zerzoň


Strana 13


 Velká Ostrava – byla to smělá vize, nebo okolnostmi vynucená historická nutnost?

Těžba uhlí, růst hutního průmyslu, rozšiřování železniční dopravy vytvářely v průběhu 19. století stále nové pracovní příležitosti a lákaly na Ostravsko další a další vlny přistěhovalců. Důsledkem tohoto procesu byla zásadní proměna nejen města Moravské Ostravy, ale i vesnic v jejím těsném sousedství. Statut města byl přiznán Přívozu (v roce 1900), Mariánským Horám (1907) a Vítkovicím (1908). Za městys byly prohlášeny Polská (dnes Slezská) Ostrava (1879), Michálkovice (1907) a Hrušov (1908). Do rozpadu habsburské monarchie o možnosti efektivnějšího řízení obcí v dynamicky se rozrůstající aglomeraci, např. na úrovni jednoho města, začaly uvažovat samosprávy Moravské Ostravy, Vítkovic a Přívozu.

Změny v roce 1918

Razantní změnu v pohledu na dosavadní působení samospráv v rámci tohoto území přinesly až nové politické a společenské poměry po říjnu 1918. Myšlenka tzv. Velké Ostravy byla vládním komisařem Moravské Ostravy Janem Prokešem prezentována v dubnu 1919 na schůzce 15 zainteresovaných obcí (Moravská Ostrava, Přívoz, Vítkovice, Mariánské Hory, Hrabůvka, Nová Ves, Zábřeh, Slezská Ostrava, Heřmanice, Hrušov, Kunčice, Kunčičky, Michálkovice, Radvanice, Svinov). Správní komise, které v té době vedly obce, si uvědomovaly, že nastala vhodná doba pro nastartování integračního procesu, jak to naznačuje např. zápis z jednání ve městě Přívoz v červnu 1919: „Majíce zření k tomu, že město Přívoz tvoří hospodářsky a průmyslově jednotné území s městem Mor. Ostravou, s níž bezprostředně souvisí, souhlasíme v zásadě se sloučením našeho města s Mor. Ostravou a sousedními městy v jedno město, Velkou Ostravu.“ Jedním dechem ovšem Přívozští hned dodávali: „Žádáme však, aby nově se tvořící veleobec pamatovala stejnoměrně na všechny části města a stejně k nim se chovala při potřebách jednotlivých částí, z nichž vznikne.“

Na hranici dvou zemí

Připraveným návrhem zákona preferovaná jedna administrativní obec – Horní město Ostrava – ovšem na rozdíl od takto vytvářené Velké Prahy, Velkého Brna či Velké Olomouce netvořila integrální součást jediné historické země, ale ležela jak na Moravě, tak ve Slezsku. Zemská hranice v podobě řeky Ostravice se ukázala v tomto případě, obrazně řečeno, jako nepřekonatelná, protože případná ztráta území ve prospěch Moravy nebo Slezska by znamenala pro ustupující zemi značnou finanční ztrátu z důvodu neodvedených daní z prosperujících zdejších podniků.

Realizace smělé vize města, v němž by byl koncentrován obrovský hospodářský potenciál, který by měl značně pozitivní dopad na rozvoj komunálního hospodářství a městské infrastruktury, se tak neustále komplikovala a značně vzdalovala. V boji s časem se proto objevovaly i různé dílčí slučovací varianty. Např. Vítkovice v prosinci 1920 poslaly na ministerstvo vnitra žádost na vytvoření Velkých Vítkovic, protože „…projekt sloučiti naše město s Moravskou Ostravou a jinými obcemi ve Velkou Ostravu padl“. Oddalování vydání nutného vládního souhlasu mělo rovněž za následek, že z důvodu nejasné situace se v dotčených obcích v září 1923 nekonaly ani volby do obecních samospráv.

Start bez oslav

Konečně 20. prosince 1923 přijala ministerská rada usnesení, jímž bylo schváleno sloučení pouze moravských obcí tak, jak bylo avizováno již v říjnu. K 1. lednu 1924 oficiálně zanikly dosud samostatné obce Přívoz, Mariánské Hory, Vítkovice, Hrabůvka, Zábřeh a Nová Ves a staly se součástí města Moravské Ostravy. Žádná novoroční oslava se však nekonala, neboť informace o sloučení obcí byla zveřejněna v denním tisku až 9. ledna 1924. I když Ostravský deník již 3. ledna na základě „soukromého a důvěryhodného zdroje“ přinesl toto stručné oznámení: „O Velké Ostravě rozhodnuto“.

Rozčarování z výsledné okleštěné realizace integračního projektu bylo vyjádřeno zcela pregnantně v jednom z dobových komentářů: „Na moravské straně vyrůstá právě veleměsto, pro jehož rozvoj dány jsou do budoucnosti všechny podmínky, kdežto v nejbližším sousedství jeho živořiti bude několik velikých slezských obcí bez náležité kontinuity a ladu, odkázaných samy na sebe při uskutečňování velikých komunálních úkolů na obvodu amerikánského ruchu ostravského.“ Moravská Ostrava se tímto krokem zvětšila svou rozlohou přibližně pětkrát a počet obyvatel z původních 42 000 vzrostl na 113 000.

Ukončení složitého vyjednávacího procesu otevřelo cestu k řádným obecním volbám. Do jejich vyhlášení byl vedením „nového“ města vládou pověřen vládní komisař Jan Prokeš spolu se 42členným poradním sborem.
Blažena Przybylová

Text k foto: Vládní komisař a později starosta Moravské Ostravy Jan Prokeš.

Text k foto: Tablo členů správní komise Moravské Ostravy v letech 1918–1924


Strana 14


Buďte na silnici viditelní

Na podzim a před blížící se zimou je nutné dbát na dobrou viditelnost. Součástí svrchního oblečení dětí by měly být reflexní plochy v podobě nášivek. Na batohy a školní tašky je možné navěsit odrazové přívěšky a samolepky. Velice populární mezi dětmi jsou tzv. reflexní flexi pásky. Jedná se o barevný (nejčastěji žlutý) pásek cca 20 cm dlouhý, který se po jednoduchém pohybu sám obtočí kolem ruky či nohy. Výhodou je, že pro příští cestu se dá použít třeba kolem rámu jízdního kola nebo popruhu batohu. Existují i pásky z reflexního materiálu na suchý zip.
V motoristicky vyspělých zemích pro dopravu do školek a škol doporučují rovněž používat jiný druh dopravy než vozidla rodičů. Dítě přepravující se do školského zařízení veřejnou dopravou, pěšky nebo na kole si mnohem lépe osvojí chování na veřejnosti a v silničním provozu.

Motoristům připomínáme povinnost užít směrová světla svého vozidla při objíždění překážky. Tato povinnost hlavně za snížené viditelnosti pomáhá motoristům jedoucím za vámi připravit se na chodce na vozovce či neosvětleného cyklistu.
Josef Laža, Aktiv BESIP

Škola s tradicí zve k návštěvě

Obchodní akademie na Polské ul. v Porubě zve na den otevřených dveří, který proběhne ve čtvrtek 25. listopadu od 14 do 18 hodin. Prohlédnete si školu se stoletou historií, získáte informace o studijních oborech a pravidlech přijímacího řízení. Dozvíte se vše o zapojení akademie do evropských projektů, o možnosti získání mezinárodního certifikátu ECDL, složení mezinárodních zkoušek z angličtiny CEFLA, státních zkoušek z psaní na klávesnici apod. (mk)

Soutěžili skvělí matematici

Wichterlovo gymnázium v Ostravě-Porubě už poosmé přivítalo nejlepší matematiky z řad žáků základních a středních škol, kteří se utkali o vítězství v tradiční soutěži nazvané Moravskoslezský matematický šampionát. Soutěžilo 136 žáků z 23 základních škol a 96 žáků 22 středních škol. Studenti vyslechli i přednášky předních odborníků na matematiku z Ostravské univerzity i přednášky architekta Aleše Studenta, známého například z pořadu České televize Bydlení je hra. Vítěze kategorie ZŠ vyhlásil Ladislav Mišík (PřF OU), kategorii středních škol pak náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Věra Palková s Kamilem Wichterlem, synem akademika Otty Wichterleho, jehož jméno gymnázium nese. (r)

Medvědi už jsou v Čitvánu

Pár medvědů ušatých v ostravské zoologické zahradě po několikatýdenním seznamování s vnitřními prostory svého obydlí pobývá část dne již také ve venkovním výběhu nového chovatelského komplexu Čitván.
Medvědi mají k dispozici téměř 1 hektar přírodního prostředí s bohatým porostem stromů a křovin a také s jezírkem. Je to pro ně obrovská změna po tom, kde přebývali doposud. Od prvního dne po vypuštění do venkovního výběhu ale vypadá, že se v novém cítí dobře, odpočívají na zelené trávě, ochutnávají čerstvé listí.
Na spolužití si zvykají medvědi i hulmani, kteří byli v nové expozici umístění už v létě. Vzhledem k rozlehlosti areálu i k rozdílnému způsobu života obou druhů bude jejich soužití harmonické. Návštěvníci mají možnost pozorovat medvědy ve výběhu zatím jen do asi půl třetí odpoledne, poté se zavírají opět do vnitřních prostor. Pobyt venku se jim však bude prodlužovat.

Zoo Ostrava usiluje o peníze z nadačního programu Prazdroj lidem na vybudování nového interaktivního koutku, kde by byla představena anatomie hrocha obojživelného v podobě kosterního modelu v životní velikosti. Zatím něco podobného v ČR není. Chov hrochů má v ostravské zoo dlouholetou tradici už od roku 1967. V současné době tu „bydlí“ rodinka – Katka a Honza s mládětem, patří k nejoblíbenějším zvířatům návštěvníků. Ti mohou také pomoci financovat projekt zasláním DMS ve tvaru DMS PLR18 na tel. číslo 87 777. Cena zprávy je 30 korun, zoo z toho dostane 27 korun. (šk)

Text k foto: Medvědi ušatí jsou novým prostředím zjevně nadšení.
Foto: Pavel Vlček

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

ZORINA

– 8letá fena německého ovčáka. Do útulku se dostala vystresovaná, evidentně byla bita, bála se i pohlazení. Zvyká si, ale u nového, hodného páníčka by jí bylo lépe. Chce to trpělivost, není vhodná k dětem.

HARYK

– dvouletý pes, kříženec velkého vzrůstu. I přes svou velikost je to velmi přátelský, pohodový pes, potřebuje výběh, proto je vhodný na zahradu i do rodiny spíše s odrostlými dětmi.

KAIRA

– rok stará fenka, kříženec středního vzrůstu. Je živá, temperamentní, potřebuje důslednou ruku a trpělivost při výchově, ale také dostatek pohybu. Vhodná především do domu se zahradou.

STRAŠIDLO

– skoro dvouletý pejsek, kříženec středního vzrůstu. Je velmi živý a temperamentní, vhodný k aktivním lidem, kteří sami vyznávají pohyb a vycházky, spíše na zahrádku než do bytu.


Strana 15


ME atletů do 23 let sportovní akcí roku 2011

Tisková konference k mistrovství Evropy v atletice do 23 let, které proběhne v Ostravě od 14. do 17. července 2011, se konala v autosalonu Seat společnosti Auto Heller. Ředitel organizačního výboru šampionátu Oldřich Zvolánek tady představil ambasadorku nadcházejícího šampionátu, čtvrtkařku Denisu Rosolovou, finalistku letošního ME v Barceloně, odchovankyni orlovské a vítkovické atletiky.

Na tiskovce hovořil také zástupce pořadatelského města, náměstek primátora Lubomír Pospíšil. Připomněl, že ME atletů bude nejvýznamnější ostravskou sportovní akcí roku 2011. „Ještě letos začnou práce na rekonstrukci Městského stadionu ve Vítkovicích. Ochozy na delší straně oválu budou zbourány a nahradí je skvěle vypadající montovaná tribuna se zázemím, která už bude příští rok k dispozici pro Zlatou tretru,“ poznamenal Pospíšil.
ME budou jako maskoti provázet postavičky pravěkého lovce a lovkyně. „Chceme upozornit na pravěké osídlení Ostravy, které je spojeno s nálezem více než 20 tisíc let staré Petřkovické venuše na Landeku. Je na venuši netypicky štíhlá, jako atletka. Právě tato soška nás přivedla k myšlence motiv využít jako symbol šampionátu,“ vysvětlila koordinátorka ME Šárka Mokrá s tím, že výběr jmen pro obě postavičky bude na fanoušcích.

Premiéru si odbyla hymna šampioinátu „To be Athletic“, kterou složil Tomáš Průša, nahrála skupina The Love Songs Orchestra a nazpívali členové místní kapely El Rey. V rámci tiskové konference došlo i na podpis smlouvy o spolupráci mezi organizačním výborem ME a společností Auto Heller. (bru, liv)

Text k foto: Denisa Rosolová, ambasadorka ME atletů do 23 let v Ostravě

město podporuje

ORÁLEK VYHRÁL MARATON.

Tradiční mezinárodní Ostravský maraton má za sebou už 49. ročník. V sobotu 9. 10. se ho zúčastnilo 122 atletů a atletek, kteří absolvovali trať v délce 42 195 metrů z Masarykova náměstí čítající sedm okruhů Komenského sady. Vítězem se stal Daniel Orálek z Mor. Slavie Brno časem 2:30:58 před Petrem Minaříkem (Zlín) – 37 sek. a Jiřím Žákem (MS Brno) – 42 sek. Mezi ženami byla nejlepší Jana Dorazilová (Kroměříž) v čase 3:00:16. Obdiv patří 82letému Františku Zikešovi, který uběhl trať za 5:41:03.

VELKÁ CENA V BOXU.

Finálovými zápasy vyvrcholila 16. 10. Velká cena Ostravy v boxu. S pěti výhrami v nich dominovali borci z Irska. Bělorusku patřila dvě prvenství, po jednom získalu Rusko a Tunisko. Čeští zástupci ve finále Besaljan (do 75 kg) a Musil (+91 kg) se museli spokojit se stříbrem.

DHL PROTI CHARKOVU.

Volejbalisté DHL Ostrava mají za sebou úspěšný vstup do extraligy. Tým trenéra Zdeňka Šmejkala se po sérii zápasů v domácí soutěži už těší na mezinárodní test v Poháru CEV. V úterý 16. 11. (17) se v hale SAREZA na Hrušovské ul. utká s ukrajinským Charkovem. Vstup na utkání je volný. Další domácí program: DHL – Č. Budějovice (20. 11., 16), DHL – Kladno (2. 12., 17).

POHODA V TATRANU.

Po dvou nevydařených sezonách v Mattoni NBL se blýská na časy nad ostravským basketbalem. Mužstvo NH Ostrava vybojovalo několik cenných výher, ale co je hlavní, láká do Bonver Arény, stařičké haly Tatran, diváky pohlednou hrou. Tým trenérů Zdeňka Hummela a Dušana Medveckého se podařilo vhodně doplnit o zámořské hráče a 218 cm vysokého polského pivota Cezary Trybańského. Nejbližší domácí program: NH – Pardubice (13. 11., 17.30), NH – Opava (4. 12., 17.30).

PAZNOCHT MÁ TITUL.

Zdeněk Paznocht získal na stroji Aermacchi titul mistra Evropy do 350 ccm v UEM Cupu historických motocyklů (do r. 1970). Jezdec RABA Motosport Ostrava prvenství potvrdil třetím místem v závěrečném závodě seriálu 24. 10. na okruhu Francia Corta v Itálii. (liv)


V ČEZ Aréně fandili Australankám

Žáci ZŠ a MŠ Horymírova ze Zábřehu zvítězili v soutěži Ostrava fandí basketu, kterou město spolu s krajem a Českou basketbalovou federací uspořádaly u příležitosti MS v basketbalu. V konkurenci deseti základních a středních škol si nejlépe vedli při fandění v ČEZ Aréně. Během zápasu Austrálie – Kanada vytvořili takřka domácí prostředí hráčkám od protinožců. Vyrobili také nejlepšího maskota české reprezentace opičáka Heika. Ceny od zástupců magistrátu převzala třída 9. A (na snímku Libora Vidličky) a její třídní učitelka Andrea Goldová. Druhá skončila ZŠ Chrustova ze Slezské Ostravy, třetí místo patřilo ZŠ Generála Píky z Moravské Ostravy. (vi)