Květen 2012

Květnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

                                                                                   

 c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-or-titulka-web.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf


Strana 1

 

Uvnitř listu

            2          Václav Klaus v Ostravě a regionu

            3          Novinky z městské nemocnice

            6          Policistů ubylo: stát nemá peníze

            8          Magistrát a výkon státní správy

            10        Alexandrovci opět v Ostravě

            11        Na slovíčko s architektem J. Pleskotem

            15        V pátek 25. května na Zlatou tretru

 

 

Ostrava slavila osvobození

Oslavy 67. výročí osvobození Ostravy proběhly 30. dubna u Památníku Rudé armády v Komenského sadech. Věnce zde položili náměstci primátora Ostravy Aleš Boháč a Tomáš Petřík, velvyslanec Ruské federace v ČR Sergej Kiseljev, hejtman Jaroslav Palas, zástupci Armády ČR, organizací válečných veteránů, ostravských obvodů,  politických stran, společenských organizací a občané. Program vyvrcholil setkáním veteránů s představiteli armády, samosprávy a dalšími hosty v hotelu Akademie.      (vi)

 K foto: Mezi hosty oslav osvobození Ostravy nechyběli (zleva) brigádní generál letec Zdeněk Škarvada s manželkou,  brigádní generál a velitel tanku 1. čs. tankové brigády Alexander Beer, účastnice protifašistického odboje Božena Paidarová a další váleční veteráni. 

 

Ze zastupitelstva 

Zastupitelé se na svém zasedání 25. dubna seznámili se zprávami ostravského ředitelství Policie ČR  o situaci v oblasti veřejného pořádku za rok 2011 a také o činnosti městské policie. V souvislosti s prezentovanými materiály souhlasili s přípravou dopisu policejnímu prezidentovi s požadavkem na posílení personálních stavů policie v Ostravě. Od 1. listopadu 2012 bude v Ostravě platit nová protihluková vyhláška, která teď dostala od zastupitelů zelenou.  Jejím cílem je ochrana veřejného pořádku omezením hluku, a to v přesně určených časech, dochází také k přesnému vymezení doby nočního klidu. Zastupitelé dále zamítli odkup budov bývalého obchodního domu Ostravica od společnosti Amádeus Real, zejména z důvodu příliš vysoké nabídkové ceny. Radě města navíc zastupitelstvo uložilo, aby se společností Amádeus Real jednala o rozdílu mezi cenou, za kterou nemovitosti městu nabídla, a kupní cenou, která je jako pořizovací uvedená v katastru nemovitostí. Jednání o nové vyhlášce upravující provozování herních automatů v obvodu Ostrava-Jih kvůli riziku žaloby ze strany provozovatelů bylo odloženo na červnové zasedání, předpis bude upravený tak, aby nikoho nezvýhodňoval ani nepoškozoval.        (ph) 

 

Ušetřené miliony na další stavby

Některé projekty integrovaných plánů rozvoje města (Ostrava Magnet regionu a Ostrava Pól rozvoje, dále jen IPRM) byly vysoutěženy za méně než 50 procent původních nákladů a podařilo se na nich ušetřit zhruba 165 mil. Kč. Pokud se pozitivní trend podaří udržet, lze dosáhnout dalších úspor v objemu až 215 mil. Kč. Uspořené prostředky umožňují rozšířit portfolio o další projekty, ucházející se o zhruba 1,5 miliardy korun vyčleněných pro spolufinancování z fondů EU.

Nedávno byl do IPRM Ostravy zařazen projekt „Prodloužená ulice Ruská“. Dalšími projekty jsou „Propojení komunikací Pavlovova – Plzeňská“ v Ostravě-Zábřehu a „Obvodová komunikace Františkov“ ve Slezské Ostravě. Františkov má úzkou návaznost na rozšíření trolejbusové dopravy na Hranečník, kde se počítá se stavbou moderního přestupního terminálu městské hromadné dopravy.

Paralelně s investicemi města jsou k čerpání v rámci IPRM připravovány také záměry partnerů. Například Spolku vodáků Campanula, jehož projekt zpřístupní řeku vodácké, sportovní a rekreační činnosti společně s aktuálně soutěženým projektem ministerstva financí „Odvedení odpadních vod z průmyslové zóny Paskov a odtěžení znečištěných sedimentů v řece“. Sdružení právnických osob Trojhalí Karolina, jehož členem je město Ostrava, připravuje projekt „Nová Karolina Ostrava – Trojhalí“.

„V případě, že při soutěži na realizátora Trojhalí, s předpokládanými náklady ve výši 330 mil. Kč, budeme stejně úspěšní jako při již zmíněných projektech města, ušetřené prostředky bychom mohli využít např. na realizaci expozice tučňáků a tuleňů v zoo, na obnovu katedrály Božského spasitele, na rozšíření výukového areálu v Bělském lese, edukační centrum FN a jiné,“ řekl primátor města Petr Kajnar.       (av)

 


 

Strana 2

  

Prodloužená Porážková usnadní dopravu

V prostoru Nové Karoliny a kolem ní vznikají nové páteřní komunikace, které jednak usnadňují vstup na toto nové území, jednak po svém propojení vytvoří distribuční okruh, který bude sloužit k převedení co největšího objemu dopravy z nejužšího centra města.

Součástí tohoto kompletního distribučního okruhu je komunikace Porážková, kde je nyní dokončen projekt města Ostravy s názvem „Prodloužená ul. Porážková“. V rámci tohoto projektu byla vybudována nová ulice Švabinského a komunikace Porážková v úseku ulic Kolejní – Těžařská. V těchto místech projekt města navazuje na již vybudovanou komunikaci na Karolině ze strany objektu Forum Nová Karolina a vytváří tak jeden z přístupů na toto území. Celkové náklady projektu, který je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Ostravy a bude podpořen z peněz EU, jsou 101 mil. Kč. Součástí stavby byla i rekonstrukce komunikace Švabinského na obslužnou komunikaci s parkováním. Tyto komunikace po úpravě křižovatky 28. října x Poděbradova budou sloužit jako přístupová komunikace z centra města k městskému distribučnímu okruhu.           (red) 

 

Nová laboratoř odhalí znečištění

Speciální mobilní laboratoř bude pomáhat v boji proti znečištěnému ovzduší. Jejím úkolem bude monitorovat množství znečišťujících látek zejména v Ostravě a okolním regionu, který smogovými situacemi trpí nejvíce. Měřicí vůz přišel zhruba na deset milionů korun. Pomůže zjistit nejen typ znečištění, ale také určit jeho původ, ať už z velkých průmyslových zdrojů či malých lokálních topenišť. Výsledky měření pomohou určit podíl průmyslu či dopravy na znečišťování. Stanici realizoval Bezpečnostně technologický klastr Ostrava, jehož členem je provozovatel zařízení Vědeckovýzkumný uhelný ústav v Radvanicích. Projekt spolufinancovala agentura Czech Invest z Operačního programu podnikání a inovace.           (ph) 

 

Václav Klaus v Ostravě a regionu

V rámci návštěvy Moravsko­slezského kraje navštívil prezident České republiky Václav Klaus s manželkou Livií ve středu 25. dubna také Ostravu. V sídle Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje se setkal s jeho představiteli, prohlédl si dispečerský sál a monitorovací sál, z něhož je kamerami sledovaná bezpečnost ve městě (na snímku). Poté manželský pár zavítal do katedrály Božského spasitele, kde se setkal s biskupem Františkem V. Lobkowiczem. Následovala autogramiáda knih prezidenta republiky v Domě knihy Librex.        (vk) 

 

Výstavba zastávek Karolina 

upozornění 

V termínu od 1. 6. do 30. 9. 2012 bude budována tramvajová zastávka Karolina na ul. 28. října, a to v úplné uzávěře této komunikace mezi křižovatkami s ul. Poděbradovou a Nádražní. Po dobu výstavby bude v provozu tramvajová trať kromě termínu od 27. 7. do 17. 8. 2012 s nepřetržitou výlukou tramvajové dopravy a s náhradní autobusovou dopravou z náměstí Republiky, resp. z ul. Vítkovické (naproti ÚAN) přes Frýdlantské mosty na ul. Těžařskou (Forum Nová Karolina), dále po ulici Porážkové, Švabinského, Poděbradova do prostoru k Domu umění s přestupem na tramvaj na ul. Nádražní, zastávka Elektra. Kromě vybudování nové obousměrné tramvajové zastávky s nástupními ostrůvky, novým kolejištěm a s tím související změny šířkového uspořádání v prostoru mezi křižovatkami ulic 28. října a Poděbradova, 28. října  a Na Karolině, budou prováděny přeložky kanalizace, vodovodu, plynovodu, úpravy veřejného osvětlení, trolejových vedení. Součástí stavby je také obnova chodníků a komunikace, protihluková opatření či signalizační zařízení uvedených křižovatek.  (B. G.) 

 

Systém, který se vyplácí

Konference k projektu Systém sdružených nákupů (SSN) statutárního města Ostrava pořádané magistrátem ve spolupráci s jeho provozovatelem eCENTRE, a. s., proběhla poslední dubnový čtvrtek v DK Akord v Zábřehu.

Letošní třetí ročník, kterého se zúčastnili zástupci městských organizací, obvodů, odborníci na elektronizaci veřejných zakázek, byl tematicky zaměřen na evidenci a nákup přes Nákupní portál města Ostrava. Začal on-line ukázkou aukce na elektro materiál pro kulturní zařízení. S prezentací systému, který město pro své organizace zavedlo v roce 2010 a do dneška díky němu ušetřilo přes 110 mil. Kč, vystoupil primátor Petr Kajnar.

Ředitel e-CENTRE Vítězslav Grygar hovořil mj. o potížích při prosazování e-aukcí ve státní správě. Obšírně se věnoval evidenci, jako základu fungování projektu SSN. Slavomír Bretz představil nově vzniklé oddělení majetkových účastí a sdruženého nákupu magistrátu, jehož úkolem je koordinace plnění cílů projektu. O zkušenosti z praxe se s přítomnými podělili zástupci divadla loutek, Domova Sluníčko, Střediska volného času Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a dalších organizací.          (vi) 


 

Strana 3

 

V rámci prevence se lidé mohou nechat bezplatně vyšetřit i při konání dnů otevřených dveří

Městská nemocnice: bourání, modernizace, stěhování 

aktuálně 

Oddělení hemodialýzy a plicní oddělení Městské nemocnice Ostrava v ulici Odboje  (před vstupem do MNO) se musí stěhovat, budova patří Národnímu památkovému ústavu, který získal prostředky, aby objekt v ulici Odboje zrekonstruoval a zřídil tam své depozitáře. Oddělení hemodialýzy se tak musí přestěhovat do pavilonu E přímo v areálu nemocnice, kde sídlí rovněž ortopedie a urologie. Prostory pro oddělení hemodialýzy budou kompletně zrekonstruovány za více než 100 milionů korun,  počítá se i s navýšením dialyzačních míst. Oddělení hemodialýzy by mělo v novém začít fungovat od konce září. Také plicní oddělení se bude stěhovat do pavilonu D (bývalá ortopedie). Budova musí projít kompletní rekonstrukcí za zhruba 35 milionů korun, hotovo by mělo být do konce roku.

Změny za provozu

Městská nemocnice na Fifejdách chce zvýšit komfort poskytovaných služeb onkologickým pacientům, proto chce vybudovat vlastní ředírnu citostatik. Tento projekt za přibližně 8 milionů korun má význam nejen pro pacienty, ale bude mít pozitivní ekonomický dopad také pro samotnou nemocnici.

Zahájena byla demolice stařičké budovy bývalého kožního oddělení, rekonstrukce by se nevyplatila. Na jejím místě by měl v budoucnu vyrůst nový pavilon centra operačních oborů. Demolice by měla být ukončena v červnu.

Zvýšení kvality jídel očekává nemocnice od modernizace vlastního kuchyňského vybavení, aby opět vznikla vlastní kuchyně a mohla být ukončena smlouva s dosavadním dodavatelem stravy pro pacienty a personál – firmou Eurest. Vařit přímo v nemocnici by se mělo už od září.

Všechny změny v nemocnici probíhají za plného provozu, nemají však rušit nebo omezovat provoz.

Modernizaci oceňujeme

Náměstkyně primátora Simona Piperková na nedávné tiskové konferenci ocenila aktivitu městské nemocnice i skutečnost, že se její image pro veřejnost výrazně zlepšila. „Rozsáhlé modernizace, kvalitní zdravotnický personál i komplexnost péče posunula v celostátním hodnocení Městskou nemocnici Ostrava na 5. místo v republice z hlediska finančního zdraví a hodnocení pacientů. Město chce i nadále výrazně nemocnici podporovat,“ zdůraznila. Pozitivní je i loňské zřízení primariátu gerontologie, porodnice Městské nemocnice Ostrava patří mezi nejmodernější v zemi a přijímá rodičky z širokého okolí už od 31. týdne těhotenství. Přítomnost otce při porodu se neplatí. Jen dvě nemocnice v ČR mají na gynekologickém oddělení speciální laser, kterým lze operovat genitálie a provádět kosmetické výkony, které hradí pojišťovny, jedním z těchto špičkových pracovišť je právě ostravská městská nemocnice.

Už od 60. let slouží v nemocnici unikátní hyperbarická komora, kdysi dar OKD, která pomáhá při léčení celého spektra diagnóz, další podobné zařízení má v ČR jen pražská motolská nemocnice, ale s podstatně menší kapacitou.

Otevřeno pro všechny

Podle vedení městské nemocnice se informovanost o službách a úrovni nemocnice dovědí lidé hodně ze sdělovacích prostředků i při dnech otevřených dveří, kdy se veřejnost na vlastní oči může přesvědčit o moderních službách a kdy jsou často nabízena i bezplatná vyšetření. Při nedávném dni otevřených dveří na očním oddělení se vyšetření zdarma podrobila téměř většina návštěvníků, u sedmdesáti procent z nich byl zjištěn počínající šedý zákal. Podobná varovná zjištění napovídají, že lidé podceňují prevenci, a to i u mnoha jiných diagnóz, při nichž včasné zjištění iniciálního stavu nemoci může účinně pomoci onemocnění včas a bez následku zlikvidovat.

Lůžek příliš neubylo

Jednání se zástupci pojišťoven o restrukturalizaci lůžkového fondu nebo jednotlivých oddělení dopadají pro městskou nemocnici příznivě. Daří se zachovat komplexní rozsah poskytovaných zdravotnických služeb. Zároveň se městské nemocnice minimálně dotkne rušení lůžkového fondu. Konečná dohoda s pojišťovnami představuje rušení zhruba 8 % lůžkového fondu napříč všemi odděleními, což v praxi představuje u jednotlivých oborů vždy pouze jednotky lůžek. Část lůžek z uvedených 8 % je ještě převedena na lůžka následné péče. Konkrétně do 31. 12. 2011 provozovala MNO celkem 752 akutních lůžek, k tomu 124 lůžek v LDN a 66 v domě sociálních služeb. Po dohodě s pojišťovnami provozuje od 1. ledna celkem 694 akutních lůžek, z 58, které rušila, bylo 26 převedeno na lůžka následné péče náležící LDN. Současný stav tedy činí 694 akutních lůžek, 150 lůžek v LDN a 66 dům sociálních služeb.  V praxi pacienti žádný pokles lůžek nepocítí.    (k, m)

Foto: Primář modernizovaného oddělení gynekologie a porodnictví MNO Marek Ožana u v ČR ojedinělé relaxační vany pro rodičky. 

 

O první pomoci

Už popáté se v sobotu 12. května na Slezsko­ostravském hradě uskuteční úspěšná akce Hrad žije první pomocí. Od 9 hodin se tu představí nezdravotnické složky Integrovaného záchranného systému (IZS) v situacích, při kterých je nutná první pomoc. V pestrém programu vystoupí složky IZS, jsou připraveny zajímavé soutěže, hry pro děti a další akce, které seznamují s postupy při výjezdových akcích. Dospělí si budou moci nechat změřit krevní tlak, hladinu cukru v krvi, vyzkoušet první pomoc na figurínách aj. V programu hrají hudební skupiny.           (g) 

 

Lékařská služba se stěhuje 

nepřehlédněte!!! 

Dospělí i dětští pacienti, kteří potřebují vyhledat lékařskou pohotovost v Ostravě-Porubě, ji od 16. května letošního roku najdou na jiné adrese, než byli doposud zvyklí. Lidé budou moci od tohoto data navštívit porubskou Lékařskou službu první pomoci Městské nemocnice Ostrava na adrese Bohuslava Martinů 812/11 (z Hlavní třídy od rondelu směrem nahoru a doprava).  Z dosavadního sídla v porubském Mephacentru dostala pohotovost výpověď, a tak je stěhování nutné. Mezi 30. dubnem a 15. květnem je tak provoz Lékařské služby první pomoci v Porubě přerušen kvůli stěhování. V případě potřeby mohou lidé kontaktovat dispečink pohotovosti Městské nemocnice Ostrava na telefonním čísle 596 612 111.

Ordinační doba v porubské službě první pomoci zůstává nezměněna, v pracovní dny od 18 do 6 hodin a o víkendech a svátcích v nepřetržitém režimu.  Pohotovostní stanice Městské nemocnice Ostrava je přímo v areálu nemocnice, vchod a vjezd je z ulice Varenské, dětská pohotovost slouží v nedaleké budově Dětského lékařství městské nemocnice v ul. Janovského 6 a v neposlední řadě také na Poliklinice v Hrabůvce na ulici Dr. Martínka.            (k) 

 

Dík našim sestrám

V polovině dubna byly vyhlášeny výsledky 4. ročníku ankety Sestra Moravskoslezského kraje, která je poděkováním nejlepším pracovnicím v tomto náročném a nedoceněném oboru. V kategorii Sestra u lůžka ve zdravotnickém zařízení – zařízení sociální péče v anketě zvítězila Jarmila Siverová, vrchní sestra Léčebny dlouhodobě nemocných při Městské nemocnici Ostrava. Jarmilu Siverovou ocenilo také vedení MNO. „Vrchní sestra Siverová odvádí dlouhodobě výbornou práci a je vzorem pro další naše pracovníky. Jsme velmi rádi, že její práce byla po zásluze oceněna,“ poděkoval jí ředitel MNO Tomáš Nykel.             (km) 


 

Strana 4 

 

střípky 

S PREZIDENTEM HYUNDAIE.

Primátor města Ostravy Petr Kajnar přijal 11. dubna v radnici města Kim Jun-Ha, prezidenta Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o. Návštěva se uskutečnila v souvislosti nástupem vzácného hosta do vedení významného výrobce automobilů se sídlem v průmyslové zóně Nošovice v Nižních Lhotách. Setkání se zúčastnil také ředitel pro komunikaci a tiskový mluvčí HMMC Petr Vaněk. Automobilka v Nošovicích postavená na ploše 200 hektarů začala vyrábět v roce 2008. V současné době produkuje 250 tisíc vozidel za rok, zaměstnává téměř tři a půl tisíce lidí.        (vi)

O ROZVOJI MĚSTA.

Diskusní setkání v rámci projektu Euro Regional na téma Ostrava – město slibných projektů uspořádalo 5. dubna vydavatelství Euronews ve Vítkovickém zámečku. Organizátoři pozvali zástupce státních orgánů, podnikatelské sféry a místní samosprávy.  Za město Ostravu vystoupil primátor Petr Kajnar. Do diskuse se zapojili také generální ředitel společnosti Vítkovice Jan Světlík, náměstek ministra pro místní rozvoj ČR Daniel Braun a další. Hovořili o rozvoji města Ostravy a regionu, jejich konkurenceschopnosti, realizaci konkrétních projektů, využití dotací Evropské unie, dopadech hospodářské krize, nezaměstnanosti, sociální inkluzi a dalších tématech.        (r)

MEDAILE PRO J. ROJKOVOU.

Učitelka Jarmila Rojková ze ZŠ Trnkovecká v Radvanicích převzala u příležitosti Dne učitelů v Praze medaili 1. stupně za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost. Pedagožku přijal 18. dubna náměstek primátora Martin Štěpánek. Jarmila Rojková má dlouholeté zkušenosti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Je autorkou koncepce vzdělávání dětí ohrožených sociálním a jiným vyloučením. V radvanické ZŠ zavedla např. přípravné třídy pro tyto žáky. Škola má do budoucna mnohé plány, a to i v rámci integrovaného programu sociální inkluze.          (vk)

VÝVOJOVÉ CENTRUM.

V budově Vědecko-technologického parku Ostrava „Piano“ otevřeli 6. dubna nové vývojové centrum firmy Hella Autotechnik. Tato společnost s inovativním potenciálem dlouhodobě spolupracuje s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou v Ostravě. Zabývá se především výrobou a vývojem světelné techniky pro automobily. Otevření se zúčastnil také náměstek primátora Martin Štěpánek (na snímku), který vyzdvihl význam inovací pro město, připomněl fakt, že Ostrava už od devadesátých let dvacátého století prochází významnou změnou, kdy se z ryze průmyslového města stává centrem moderních technologií.           (ph) 

 

Platba za odpad do června 

upozornění

Magistrát města Ostravy upozorňuje na splatnost poplatku za provoz sy­stému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů všechny občany, kteří mají v centrálním registru obyvatel jako místo trvalého pobytu zapsáno město Ostrava.

Pro poplatníky se nic nemění: zaplaťte 498 Kč na osobu do 30. června 2012 (možno i ve splátkách) jedním ze způsobů úhrady, na jaký jste zvyklí a který se vám osvědčil, tzn. složenkou, kterou obdržíte počátkem měsíce května, SIPEM, do kterého vám platba bude navedena v měsíci červnu tohoto roku, bankovním převodem či na pokladně magistrátu (dveře č. 101), kde přijímají i platební karty.

Od 1. dubna 2012 zde došlo ke změně pokladních hodin: 

pondělí, středa            8 – 17 hod.

úterý    8 – 15.30         hod.
čtvrtek 8 – 16  hod.

pátek   8 – 11  hod.

 

Nová služba stavebníkům

Město Ostrava nabízí nově občanům i firmám bezplatnou elektronickou službu e-UtilityReport, která zjednoduší zjišťování existence sítí (vodovodu, kanalizace, plynu atd.). Vyjádření správců inženýrských sítí jsou povinni stavebníci získat při každém zahájení přípravy stavby. Dosud museli vyplnit až desítky žádostí, nová služba jim umožní hromadné vygenerování žádosti na jednotlivé správce sítí v dané oblasti a v některých případech i jejich elektronické odeslání.

Odkaz pro přístup k aplikaci e-UtilityReport naleznete na webových stránkách města (mapy.ostrava.cz). K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace je jednoduché, intuitivní a doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky. Na rozvoji služby se podílí odbor projektů IT služeb a outsourcingu a odbor stavebně správní Magistrátu města Ostravy společně s jednotlivými stavebními úřady.   (red) 

 

Vyberte název pro objekt Komunitního centra Ostrava

V obvodu Mariánské Hory a Hulváky se staví Komunitní centrum Ostrava (KCO), které bude sloužit osobám s těžkým tělesným a kombinovaným postižením. Tento dlouhodobě připravovaný projekt vznikl z podnětu občanů města Ostravy, rodičů a osob se zdravotním postižením. V objektu vznikne zázemí pro sociální služby, které na území města dosud chyběly.  Budou zde poskytovány tři sociální služby - denní stacionář, celoroční pobytová služba -  domov pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služba. Pravděpodobným termínem zahájení provozu KCO je leden 2013.   (vk) 

 

Chybí uklízeči, svářeči i lékaři 

úřad práce 

Evidovaná nezaměstnanost po čtyřměsíčním stoupání mírně poklesla, takže k 31. březnu kontaktní pracoviště Ostrava (dále jen KoP Ostrava) registrovalo celkem 21 442 uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnaných osob ubylo meziměsíčně 161, meziročně 187. V průběhu sledovaného měsíce počet nově zaevidovaných osob poprvé v letošním roce podkročil dvoutisícovou hranici. Počet uchazečů s ukončenou evidencí byl nejvyšší od října 2011.

Míra nezaměstnanosti se v porovnání s předchozím měsícem snížila o 0,1 procentního bodu a na konci března tak dosáhla 12,0 %. Hodnota tohoto ukazatele rovněž poklesla po čtyřech měsících a je stejná jako v březnu minulého roku. U žen oproti minulému měsíci míra nezaměstnanosti klesla o 0,3 procentního bodu na 13,0 %; u mužů zůstala na stejné výši a v závěru sledovaného měsíce tak činila 11,2 %. Nově se v průběhu března ucházelo o zaměstnání 1 743 osob, což je o 488 méně než v únoru a o 101 méně než před rokem.

Počet nabízených volných pracovních míst je stále nedostatečný a neuspokojivý. Uchazeči a zájemci o zaměstnání jich měli v závěru letošního března k dispozici celkem 1 655. Meziměsíčně došlo k nárůstu o 59 míst. Z povolání, u nichž zaměstnavatelům postačuje základní vzdělání, bylo v databázi nejvíce volných pracovních míst pro svářeče, uklízeče veřejných prostranství, řidiče nákladních automobilů a pracovníky v zákaznických kontaktních centrech. Zájem o vysokoškoláky je stále neuspokojivý, největší poptávka je převážně jen po lékařích a technicích průmyslových oborů. (ju) 


 

Strana 5 

 

Dárci získali zlaté Janského plakety

Osmdesát dárců krve, kteří tuto životodárnou tekutinu odevzdali v Krevním centru v Porubě, převzalo v pondělí 16. dubna v Radnici města Ostravy zlaté plakety doktora Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů. Mezi dárci bylo 17 žen. Medaile předal jménem primátora města Ostravy vedoucí oddělení vnějších a zahraničních vztahů Zdeněk Sladovník spolu s primářkou Krevního centra v Porubě Zuzanou Čermákovou.

Slavnostního předání se zúčastnili rovněž představitelé Oblastního spolku Českého červeného kříže v Ostravě v čele s jeho ředitelkou Lydií Poledníkovou, dále zástupci zdravotních pojišťoven, společnosti ArcelorMittal a další hosté. Setkání v obřadní síni Radnice města Ostravy zpestřil kulturní program v podání studentů ostravské konzervatoře. Město Ostrava trvale podporuje bezpříspěvkové dárcovství krve, a to i malým darem pro každého držitele zlaté Janského plakety.       (vk)

Foto: Tradičním místem předávání zlatých Janského plaket je reprezentační obřadní síň radnice. 

 

Staňte se dobrovolníkem

Chcete poskytnout svůj čas a přítomnost lidem, kteří mají onkologické onemocnění? Být jim oporou na jejich nelehké cestě? Nasměrujte své kroky mezi dobrovolníky v nemocnici a v Hospici sv. Lukáše.

Jako dobrovolník získáte nové zkušenosti, dovednosti, přátele a zejména pocit smysluplné práce a seberealizace. Zkušení dobrovolníci potvrzují, že pomoc nemocným není o umírání, ale o životě.

Základní podmínkou přijetí je minimální věk 18 let. Dobrovolníci se školí a připravují v kurzu hospicové péče. Po úspěšném dokončení kurzu obdrží certifikát o jeho absolvování. Více informací získáte u koordinátorky dobrovolnického hospicového hnutí Jany Camfrlové, tel. 599 508 504, 731 625 768, e-mail:  hospicove.hnuti@caritas.cz.    (d)

  

Komise pro podporu ekonomického rozvoje sleduje konkurenceschopnost

Požadujeme lepší využití letiště

Patnáctičlenná komise pro podporu ekonomického rozvoje města, zřízená radou města, je složena z členů zastupitelstva města a městských obvodů i externích odborníků. Zabývá se tématy, která jsou převážně úzce spojena se zvyšováním úrovně ekonomiky a konkurenceschopnosti Ostravy i zvyšováním kvality života na jeho území. Pravidelně sleduje realizaci opatření v rámci „Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy“ nebo příznivě se rozvíjející projekty, mezi které patří další rozšíření Vědeckotechnologického parku Ostrava nebo budování Centra excelence s unikátním „superpočítačem“ ve spolupráci s VŠB-TU.

Pozornost věnuje ale také slabým místům, která se projevují v některých strategických rozvojových prioritách, ať je již jejich řešení v přímé kompetenci města Ostravy nebo jiných orgánů územní správy. Komise například dlouhodobě sleduje znepokojující vývoj provozních výsledků Letiště Leoše Janáčka Ostrava (LLJO), jejichž souhrn negativně působí na potřeby dalšího rozvoje ekonomiky a cestovního ruchu v regionu i v Ostravě samotné. Na základě její iniciativy byla odborem ekonomického rozvoje magi­strátu města, který je organizačním garantem činnosti komise, zpracována rešerše ukazatelů vybraných domácích a zahraničních letišť. Na srovnáních dokumentuje klesající konkurenční pozici LLJO. Proto komise uskutečnila počátkem letošního roku společné jednání s Komisí rady kraje pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch, na němž členové komise diskutovali s provozním ředitelem letiště o míře efektivnosti představené strategie. Vyjádřili nespokojenost se současnou strategií, která rezignuje na snahy zlepšit stav osobní přepravy. Komise pro podporu ekonomického rozvoje proto doporučí radě města zabývat se vizí a strategií LLJO v zájmu lepšího využití jeho potenciálu ve prospěch rozšíření dopravních možností pro domácí i zahraniční klienty. To zároveň přinese růst ekonomiky regionu včetně města Ostravy.

Bezpečnost silničního provozu je také významným tématem pro činnost komise. Komise na svém zasedání 17. dubna se proto věnovala aktivitám zájmového sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!, Centrum bezpečné jízdy LIBROS Ostrava a seznámila se s perspektivami jeho další činnosti.        Ivo Staš 

 

Už máte doklad pro dítě?

Od 27. června letošního roku už bude muset mít svůj vlastní cestovní doklad při cestě do zahraničí také každé dítě včetně kojenců – tedy svůj vlastní pas, případně dětský občanský průkaz pro cesty po Evropské unii. Cestovní pas pro děti se vydává na dobu 5 let a stojí 100 Kč, občanský průkaz na stejnou dobu je za 50 Kč. K vyřízení dokladu je třeba mít s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů. Na úřadu pak dítě vyfotí a vyplní formulář. Pak je třeba ale vyčkat, až bude doklad hotov.

Oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů a oddělení cestovních dokladů odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy připomíná občanům, že od 1. ledna letošního roku je v tomto oddělení úředním dnem už každý pracovní den. Lidé přitom stále preferují tradiční pondělí a středu, kdy přichází až dvojnásobné množství žadatelů oproti jiným dnům v týdnu.

Úřední hodiny na těchto odděleních, které se nacházejí v Gorkého ulici 2 v Moravské Ostravě, jsou: pondělí a středa od 8 do 17 hod., úterý od 8 do 15.30 hod., čtvrtek od 8 do 16 hod. a v pátek od 8 do 11 hod.   (vk) 

 

Zvolte vánoční výzdobu radnice

Po dvou letech opět oslovujeme občany města, aby v anketě vyjádřili svůj názor na to, jak by měla vypadat vánoční a novoroční výzdoba Radnice města Ostravy a Prokešova náměstí pro tento a příští rok. Před dvěma lety byl hlas občanů rozhodující, a proto chceme osvědčenou praxi zopakovat.

Na webových stránkách města www.ostrava.cz je zveřejněna anketa s celkem osmi návrhy tří přihlášených dodavatelů. Z nich vyberte ten, který pokládáte za nejzdařilejší, a vepište číslo zvolené výzdoby do políčka ankety. Termín uzávěrky ankety pro občany je 31. květen 2012.      (vk) 

 

Nové odznaky revizorů DPO

Od neděle 1. dubna 2012 se přepravní kontroloři Dopravního podniku Ostrava prokazují cestujícím novým odznakem a průkazem. Modrobílé provedení revizorských odznaků a průkazů využívá prvků jednotného vizuálního stylu města Ostravy.   (vk) 

Foto: Revizoři se musejí prokazovat pouze těmito odznaky


 

Strana 6 

 

Mění se struktura trestných činů i jejich pachatelů, přibylo násilné kriminality

Bezpečnost srovnatelná s jinými městy

Ostrava na tom ve srovnání s jinými velkými městy v ČR není v počtu trestných činů v přepočtu na obyvatele tak špatně, jak se všeobecně předpokládá. Vyplynulo to ze zpráv ředitelů obou ostravských policií – Policie České republiky a městské policie, kteří hodnotili výsledky uplynulého roku.

Co ukazují statistiky?

Počet trestných činů spáchaných na území města v loňském roce (18 242) je srovnatelný s rokem 2010 (celkem 18 309 trestných činů). Počet majetkových trestných činů dokonce mírně poklesl. „Když si přepočítáme počet trestných činů v Ostravě na jednoho obyvatele a srovnáme s ostatními městy, zjistíme, že kriminalita není větší než například v Praze nebo Olomouci,“ uvedl k problému Petr Kajnar.

V poslední době se však mění struktura trestných činů a jejich pachatelů. „Přibylo násilné kriminality, vzrůstá počet ublížení na zdraví nebo loupežných přepadení. U násilné kriminality vzrostl meziročně počet trestných činů o 111 na 1 103,“ řekl Tomáš Landsfeld, ředitel Městského ředitelství Policie ČR Ostrava. Největší procento trestných činů připadá na majetkovou kriminalitu, tvoří zhruba 75 procent trestné činnosti. V dané oblasti jsou pak největším problémem prosté krádeže. Zajímavé je, že klesá podíl recidivistů na trestné činnosti. Je to dáno i tím, že mnozí z nich skončili za mřížemi. Naopak přibývá nových pachatelů, kteří měli předtím čistý trestní rejstřík. Podle názoru kriminalistů tento jev souvisí se zhoršujícími se sociálními podmínkami obyvatelstva. Dostal už i své jméno – hladová kriminalita. Sociální tlak a snižování vyplácení sociálních dávek, případně vznik nových vyloučených lokalit se může i do budoucna projevovat zejména právě ve zvýšené majetkové trestné činnosti.

Policistů ubývá

Řediteli Tomáši Lansfeldovi chybějí především uniformovaní policisté, stavy u policie se snižují kvůli trvale omezenému přísunu peněz od státu. Ostrava by měla mít minimálně 1 067 policistů, nyní je jich však jen 981. Musejí zvládat stále stejný, ba i větší objem práce, než dělali dřív, nyní však s menším počtem zaměstnanců.

Naopak ostravští městští strážníci loni v Ostravě řešili 63 789 přestupků, což je o 1 719 více než loni.  Na rozdíl od jiných městských policií v ČR se však ta ostravská v souladu se zájmy města nesoustřeďuje prioritně na dopravní přestupky (např. „botičky“), ale zaměřuje se více na veřejný pořádek. Poměr řešených přestupků v těchto dvou oblastech byl i loni srovnatelný.

Strážníci jsou vidět

Ředitel Městské policie Ostrava Zdeněk Harazim konstatoval, že největší problémy jsou s čistotou města a odhozenými injekčními stříkačkami. Kromě toho městští strážníci loni zadrželi 485 pachatelů trestných činů, což je více než v roce 2010. Městští policisté působí také v oblasti prevence. Provozují Senior linku, jejímž prostřednictvím mohou senioři pomocí nouzového tlačítka přivolat pomoc, a to i zdravotnickou. V rámci projektu Bezpečnější Ostrava pořádá městská policie oblíbené kurzy pro veřejnost a vydává informační tiskoviny o bezpečném nakupování, parkování nebo k zabezpečení domova. Velká pozornost je věnována rovněž programům zaměřeným na bezpečnost dětí.

Městské policii se daří stabilizovat své zaměstnance, více než 51 procent (395 lidí) u ní pracuje více než 10 let.             (vk) 

 

I cyklisté musejí znát předpisy

bezpečnější ostrava 

Ostravští policisté se v polovině dubna preventivně zaměřili na cyklisty. Jen v loňském roce se v Ostravě stalo viníkem nehody 46 cyklistů, a tak není divu, že česká i městská policie mají zájem cyklisty varovat proškolením nebo jinými způsoby. Na cyklostezkách Bělského lesa a na Hlavní třídě v Porubě tak v dubnu kontrolovali povinné vybavení kol, ptali se na znalosti pravidel silničního provozu a zaměřili se i na používání reflexních materiálů, které zvyšují bezpečnost cyklistů. V Porubě působí i první policejní cyklohlídka, slouží především od jara do podzimu a hlídkuje především v odlehlých částech městského obvodu.

Každoročně dochází v Ostravě také ke stovkám krádeží kol, loni jich bylo přes 500. Majitelé mají pro případ vyšetřování znát výrobní číslo svého kola, mohou kolo i zaevidovat u městské policie, pátrání je pak jednodušší. Je dobré také uschovat doklady o pořízení kola. Cyklisté by měli vědět, že v případě kontroly musejí mít v povinné výbavě – dvě na sobě nezávislé účinné brzdy, červenou zadní odrazku, bílou přední odrazku, oranžové odrazky na obou stranách šlapátek, na paprscích předního a zadního kola nebo obou kol nejméně jednu oranžovou odrazku. K doporučené výbavě patří zvonek, kryt řetězu, blatníky. Pro cyklisty do 18 let je povinná přilba!          (k)

Foto: Kontrolovaní cyklisté byli často překvapeni, že nemají správnou výbavu kola, někteří ani neznali dopravní předpisy.            Foto: MPO 

 

stalo se

SPREJEŘI.

Na tísňovou linku oznámila svědkyně, že skupinka mladých sprejuje na budovu zdravotnického střediska několikametrový nápis. Před příjezdem strážníků se mladí „výtvarníci“ rozutekli. Strážníci je po chvíli našli a jednoho se podařilo chytit. Tvrdil, že nic neudělal, že naopak ostatní byli zloději a chtěli jej okrást.  Na místo byla přivolána Policie ČR, která si událost i se zadrženým mladíkem převzala k dalšímu šetření.

A POŘÁD ALKOHOL.

Strážníci městské policie našli na autobusové zastávce v Ostravě-Zábřehu na lavičce silně opilou mladou dívku.  Ze čtrnáctileté dívčiny se jim podařilo dostat aspoň to, že pila hodně vodky. S ohledem na její stav byl na místo přivolán lékař, který rozhodl o převozu do nemocnice. Událost si na místě od strážníků převzali přivolaní policisté.

Podobnou situaci řešili strážníci v Ostravě-Dubině, vrávoravou chůzí a mladistvým vzhledem upoutala jejich pozornost sedmnáctiletá dívka. Dechová zkouška prokázala 1,24 promile alkoholu. Vzhledem k jejímu věku strážníci kontaktovali matku, která si pro dceru přijela. O události je informován orgán sociální péče.

VZAL MOBIL DO ÚSCHOVY.

Jeden z hostů baru v centru Ostravy se tak opil, že si doslova ustlal na zemi a odmítal bar opustit. Strážníci ho vyzvali, aby provozovnu opustil. Opilý zjistil, že nemá svůj mobilní telefon. Když pak z půjčeného mobilu vytočit své číslo, ozvalo se vyzvánění jeho telefonu z kapsy kalhot 43letého muže, který seděl ve stejném boxu. Pro podezření ze spáchání trestného činu strážníci přivolali Policii ČR. 

 

Kurz pro veřejnost

Městská policie Ostrava zve na další z letošních bezplatných kurzů, které pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná se ve středu 30. května 2011 od 16 hodin v budově v ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravě (bývalé ředitelství městské policie). Květnové téma je Být pozorný se vyplácí. Účastníci kurzu se seznámí se zásadami bezpečného chování na ulici nebo v nákupních centrech, dozví se, jak předejít vykradení vozidla apod. Nebude chybět oblíbená sebeobrana a i tentokrát bude připraven dětský koutek pro děti účastníků.


 

Strana 7 

 

Dům na půl cesty se otevře na podzim 

sociální péče 

U objektu v Bozděchově ulici byla zahájena rekonstrukce na Dům na půl cesty za 9 301 tisíc korun. Změny, které budou financovány z regionálního operačního programu ve výši 6 999 tisíc korun a spolufinancovány z rozpočtu města ve výši 2 302 tisíc korun, budou ukončeny v říjnu letošního roku. Dům je od roku 2011 ve vlastnictví města. Podmínkou pro jeho nabytí do majetku města byl fakt, že bude sloužit sociálním účelům. Do tří pater bude umístěno celkem 14 standardních pokojů. Ve čtvrtém patře budou kanceláře, v podzemí technické zázemí.

Dům na půl cesty je určen mladým lidem do 26 let, kteří končí školu, opouštějí dětské domovy, výchovné ústavy, pěstounské rodiny, výkon trestu odnětí svobody, ochrannou léčbu anebo přicházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Provozovat jej bude Centrum sociálních služeb Ostrava.

„Naším cílem je moderním způsobem poskytnout této skupině lidí podporu a pomoc při jejich snaze aktivně vstoupit do běžného života a úspěšně v něm působit. Život v prostředí, které je podobné běžné domácnosti, vede k prevenci sociálně patologických jevů, ke zvýšení zodpovědnosti i k větší míře samostatnosti. Dokončení studia a nalezení zaměstnání je pouze jedním z pilířů práce, která nás s touto skupinou čeká,“ řekl náměstek primátora Martin Štěpánek.        (vk) 

 

Gratulujeme!

Na letošním karnevalu APA koncem března se předávaly také ceny České asociace aplikovaných pohybových aktivit. Cenu za obětavou pohybovou aktivitu získala a tzv. Čápicí roku se stala Renata Staňková ze SŠ prof. Z. Matějčka, 17. listopadu 1123, z Poruby za rozvoj tělesné výchovy a sportu osob s postižením. Cena Apač roku byla udělena Petru Musálkovi ze ZŠ a MŠ Ukrajinská 19, opět z Poruby, za podíl na rozvoji oboru. Oba ocenění pracují s velkým zaujetím pro žáky a studenty s postižením. Jak ukazuje snímek, hendikepovaní se pod dozorem dobrovolníků a odborníků mohou věnovat mnoha sportům.           (d)

  

Bodovali v Berlíně

Základní škola Mitušova 16 už třetím rokem pracuje na mezinárodních projektech pod záštitou pražského Domu zahraničních služeb. Připravuje projekt „Našim maminkám“. Se zahraničními partnery z Polska, Turecka, Slovenska a Itálie už připravila celou řadu aktivit, kterými chce maminky potěšit a připravit jim dárečky. Většina partnerů zve maminky těsně před Dnem matek do školy, kde pro ně děti připraví pohoštění, dárky i program. Pro maminky děti vyrábějí náramky nebo náhrdelníky  a blahopřání. Připraveny jsou také dárkové poukázky se slibem, že děti pomohou i při domácích pracích.

Projekty školy pravidelně získávají uznání na národní úrovni v podobě certifikátů Quality Label. Na mezinárodní konferenci eTwinningu v Berlíně koncem března škola pěti stům účastníků prezentovala projekt „Spring is coming“, který se dostal až do semifinále mezi nejlepší projekty letošního roku. Podílel se na něm tým osmi učitelů a více než padesáti žáků, prolínal se pěti vyučovacími předměty.  Škola, město i země byly prezentovány ve stánku eTwinning School Teams, který navštívila celá řada účastníků. Více informací na www.zsmitusova16.cz/.   (d)

  

Také letos stipendia pro talentované studenty 

školství 

Nejlepší studenti vysokých škol, kteří trvale žijí na území Ostravy, mohou také letos od města získat stipendium. V akademickém roce 2012/2013 uvolní město na stipendia pro celkem 19 vysokoškoláků milion korun, tedy stejnou částku jako v loňském roce.

Na základě výběrového řízení bude mít možnost získat stipendium celkem 18 studentů v denní formě studia, ať už na bakalářském či magisterském stupni nebo interní doktorandi, kteří bez přerušení studují na některé vysoké škole v ČR. O stipendium se však mohou ucházet i vysokoškoláci s hendikepem. Ti pak mohou stipendium získat nejen u prezenční, ale i kombinované nebo distanční formy studia. Částka na jednoho studenta je stanovena na 50 tisíc korun. Dvojnásobnou částku pak město věnuje jednomu studentovi vysoké školy nebo konzervatoře, který pokračuje ve studiu na zahraniční vysoké škole.

Při udělování stipendia bude rozhodovat nejen prospěch studentů, ale například i jejich vědecká odborná činnost nebo reprezentace města Ostravy.

Přihlášky je možné podávat do 27. července. Stipendium město poskytuje od roku 1996. Až do roku 2008 do něj každoročně investovalo asi 370 000 korun a podpořilo ročně 13 studentů. Od roku 2008 se podpora zvýšila na jeden milion korun v daném akademickém roce a město tak přispívá 18 až 19 studentům.         (av) 

 

Jiný kraj, jiný mrav

Zajímavé zpestření přinesla studentům gymnázia v Ostravě-Hrabůvce návštěva šesti studentek z Ruska, Gruzie, Kanady, Indonésie a Číny. Mnohé informace z cizích zemí byly pro naše mladé lidi i překvapením. A tak se dověděli, že například v Číně se dochází do školy sedm dní v týdnu a studium tam klade větší důraz na memorování než u nás. V Indonésii nemusí dítě po narození získat příjmení matky ani otce, v Rusku jsou čeští hokejisté možná populárnější než u nás. Indonéský kroj připomíná šaty princezny, čínský je strohý a praktický.

Návštěva se uskutečnila v rámci projektu Edison, který pořádá organizace vysokoškolských studentů AIESEC, nabízí jedinečnou příležitost k poznávání vzdálených zemí. Kromě toho se podobné kontakty stávají dobrým impulsem a motivací pro studium angličtiny, s jazykovými znalostmi uspějí i v zahraničí.             (ak) 

 

Automobiloví nadšenci soutěžili

V dubnu se ve Střední škole technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích uskutečnila soutěž Autoopravář Junior 2012, kterou vyhlašuje ministerstvo školství. Celostátní soutěže se zúčastnilo 27 žáků oboru mechanik opravář a 12 žáků oboru autotronik z celé ČR, záštitu převzal náměstek primátora Aleš Boháč. Podle pravidel soutěže se klání nemohou zúčastnit studenti pořádající školy, a tak mohli vítkovičtí jen přihlížet. Zvítězil František Krátký z Olomouce a Martin Čermák z Brna. Součástí soutěže byla i návštěva Centra bezpečné jízdy – Libros v Ostravě, kde lze vyzkoušet řízení auta v různých ztížených podmínkách, studenti byli nadšeni. Obory studia týkajícího se motorových vozidel jsou velmi oblíbené.      (d) 


 

Strana 8 

 

Dotace v řádu desítek milionů korun míří do sociální péče, školství, kultury, sportu a dalších oblastí

Na granty z rozpočtu města se těší ‚velcí i malí‘ 

Dotace pro rok 2012 do zdravotnictví, sociální péče, pro hendikepované, na prevenci proti kriminalitě a drogám, volnočasové aktivity, na kulturní a sportovní akce schválilo na svém únorovém zasedání zastupitelstvo města.

Pomáháme nejslabším

Do oblasti sociální péče z rozpočtu letos míří 65 842 tis. Kč. Mezi 104 projekty v režimu jednoletých neinvestičních účelových dotací město rozdělí 26 192 tis., celkem 27 víceletých projektů (2011 – 14) získá částku 39 650 tis. Kč. Zaměření je velice široké. Od sociálních služeb pro seniory, přes péči o těžce nemocné občany, sociálně vyloučené, po podporu rodin s dětmi. Mezi příjemci jsou organizace jako např. Charita, Armáda spásy nebo Adra, ale také Asociace Trigon, Centrum pro rodinu a sociální péči nebo sdružení Společně-Jekhetane. Konkrétními projekty jsou např. chráněná bydlení, startovací byty, terapeutické dílny, osobní asistence, nízkoprahová denní centra nebo terénní programy.

Pro hendikepované osoby, včetně dětí a mládeže, uvolní město ze svého rozpočtu 9 585 tis. Kč. Škála činností je pestrá od akcí typu Evropské dny hendikepu, přes kulturní a sportovní aktivity, až po podporu zaměstnávání osob s hendikepem. Desítka zdravotnických projektů si rozdělí 1 630 tis. korun. Nejvyšší granty v této oblasti, přes 400 tisíc Kč, získaly Hospic sv. Lukáše a Mobilní hospic Ondrášek. Využijí je pro péči o nevyléčitelně nemocné pacienty.   

Pro děti a mládež

Mezi dvě stovky projektů v oblasti školství bude letos rozděleno 5 472 tis. Kč. Účelové dotace mají podpořit volnočasové aktivity, provoz školských zařízení a hřišť, rozvoj mezinárodní spolupráce. Většinu financí využijí ostravské školy, střediska volného času a další organizace. Mezi podpořenými projekty najdeme studentské anglické divadlo, klub nadaných dětí, zelené město, matematický šampionát, country tance aj. V grantovém systému má pevné místo prevence proti drogám a kriminalitě. V roce 2012 jednoleté dotace dosáhnou 8 493 tis. Kč a dělit se budou mezi 50 žadatelů. Mezi zajímavé projekty patří Bedřiška sobě, Barevné soužití v černobílé realitě aj. Působí zde např. společnosti Renarkon, Faust, Rozkoš bez rizika, sdružení Nová šance apod.

Tradice a prestiž

Ostrava podpoří ze svého rozpočtu částkou přes 18 mil. Kč pořádání patnácti prestižních akcí obohacujících kulturní a společenský život ve městě. Nejvyšší dotaci získají festival Colours of Ostrava (6 mil.) a Svatováclavský hudební festival (2 250 tis.). Další finance připadnou Letním Shakespearovským slavnostem, Folkloru bez hranic, festivalům OST-RA-VAR a TUR film, Dnům NATO aj. O granty v oblasti kultury letos požádalo dalších 170 subjektů. Mezi 85 přijatých projektů bude rozděleno 6 084 tis. Kč. S financemi mohou počítat např. organizátoři výstav Jeden svět, Magie divadelního prostoru, Ostrava Art, festivalů Čtvero ročních období, Třebovický koláč, Jazz Open Ostrava, Pro Tibet, akcí Ostrava čte dětem, Všechny barvy duhy, Pecha Kucha Night.

Závodně i rekreačně

Činnost dvanácti klubů vrcholového sportu letos město v rámci dotačního řízení podpoří 38,5 mil. Kč. Nejvíce získají hokej a fotbal: HC Vítkovice (13 mil.) a FC Baník (11 mil.). Basketbalisté NH, volejbalisté VK a házenkářky DHC Sokol Poruba si rozdělí po 2,7 mil., volejbalistky TJ Mittal 1,9 mil., atletika SSK Vítkovice 1,8 mil., florbalisté FBC a Vítkovic po 1 mil. Kč atd. Významné sportovní akce město podpoří více než 38 mil. korun. Nejštědřeji Zlatou tretru (6 mil.) a tenisové zápasy proti Itálii v Davis Cupu a Fed Cupu (5 a 4,5 mil.). Granty v oblasti tělovýchovy a sportu ve výši 19 703 tis. Kč pomohou 286 projektům. Vesměs se jedná o podporu mládežnického sportu v tělovýchovných jednotách a klubech, která je pro tyto subjekty často podmínkou existence.

Podrobnosti o dotacích a grantech najdete na stránkách www.ostrava.cz v sekci Důležité odkazy.         (vi) 

Foto: Mezi nejvíce podporované oblasti v grantovém systému města Ostravy patří pohybové aktivity dětí a mládeže.             Ilustrační foto 

 

O rozdílu mezi státní správou a samosprávou 

co je dobré vědět 

Víte, co vše patří do veřejné správy? Jaký je rozdíl mezi samosprávou a státní správou? Co znamenají pojmy přenesená a samostatná působnost? Ve veřejnosti panuje všeobecná neznalost rozdílu mezi státní správou a volenou samosprávou. V lepším případě lidé tento rozdíl nevnímají, v horším tyto oblasti, někdy i záměrně, slučují.

Samospráva je správa části veřejných věcí obcemi nebo kraji na určitém území. Ve statutárním městě Ostrava ji realizuje zejména zastupitelstvo města, rada města a primátor. V rámci tzv. samostatné působnosti zastupitelstvo např. schvaluje rozpočet a závěrečný účet obce, zakládá a ruší právnické osoby, vydává obecně závazné vyhlášky apod.

Státní správa je veřejnou správou uskutečňovanou orgány státu a dalšími subjekty, kterým stát výkon této správy propůjčil. Státní správu obec vykonává jménem státu v rámci tzv. přenesené působnosti.

Statutární město Ostrava prostřednictvím svých orgánů odpovídá za výkon státní správy v činnostech, jejichž rozsah je vymezen zákony pro oblasti zdravotnictví, školství, sociální péče, územního plánování, agendu stavebního, matričního a živnostenského úřadu, orgánu silničně-správního, vodohospodářského, ochrany životního prostředí a další. Rozhodováním ve věcech přenesené působnosti při výkonu státní správy jsou pověřeni odborně způsobilí úředníci magistrátu a úřadů městských obvodů. Volení zastupitelé města, nechtějí-li porušit zákon, je nesmí v jejich rozhodování ovlivňovat.

Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti na Magistrátu města Ostravy vykonávají jako výhradní činnost (100 %) odbor stavebně správní nebo živnostenský úřad. Z 94 % ji provádí odbor dopravně správních činností (evidence řidičů, silničních vozidel aj.), z 85 % odbory ochrany životního prostředí, Archiv města Ostravy, z 81 % odbor vnitřních věcí (agenda občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel aj.). (vi)

 

 

Magistrát města Ostravy

Příklady výkonu státní správy v rámci přenesené působnosti:

l evidence obyvatel, vydávání občanských a řidičských průkazů, cestovních dokladů

l registr silničních vozidel, přestupková agenda a správní delikty při provozu na pozemních komunikacích, registrace autoškol

l rozhodování podle stavebního zákona

l ohlášení živností, rozhodování o žádosti o koncesi, výpis z živnostenského rejstříku

l sociálně-právní ochrana dětí, sociální poradenství pro seniory, zdravotně postižené, osoby v hmotné nouzi, ohrožené sociálním vyloučením aj.

l ochrana přírody a krajiny, ochrana ovzduší

l kontaktní místo veřejné správy Českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu (Czech POINT).


 

Strana 9

 

Ostravský informační servis rozšířil aktivity o webové kulturní noviny OKNO

Kam o víkendu i během týdne?

Na webových stránkách www.ostravainfo.cz se prakticky denně aktualizují informace o veškerém dění v Ostravě. Nejen o akcích nejbližších dnů, ale také některé zajímavé podrobnosti a rozhovory. Slouží k tomu rubrika OKNO (Ostravské kulturní noviny), kde jsou rovněž ceny vstupenek či místa, kde lze lístky koupit. „Součástí Ostravských kulturních novin jsou i rubriky s názvy Víkend, Dětem, Rozhovor měsíce a Stojí za to,“  vysvětluje šéf OIS Radim Chytka. Například rubrika Víkend je aktualizována vždy ve čtvrtek a přináší rady, co s volným víkendem v Ostravě. Pozorný čtenář zjistí, že nabídek na aktivity v Ostravě je opravdu hodně.

Zájem roste

Za rok využije služeb Ostravského informačního servisu zhruba 300 000 lidí, asi 200 000 se jich podívá na webové stránky a hledá informace, čísla se, od zprovoznění infocentra v roce 1995,  každoročně zvyšují. Pět poboček – Elektra, nádraží Svinov a Přívoz, vyhlídková věž Nové radnice a Mošnovské letiště jsou často prvními styčnými body při předávání informací o Ostravě cizincům. Dlouholeté zápisy z knihy návštěv v infocentru pod vyhlídkovou věží radnice města nabízejí postřehy i úžas cizích návštěv, jak je Ostrava při pohledu z věže příjemně překvapila. Narůstá počet skupinových návštěv firem, které chtějí město představit svým pracovníkům i klientům.

Prohlídky i cyklotoulky

Komentované trasy po městě se začátkem u Nové radnice už zná mnoho Ostravanů. Jako novinka odstartovala 29. dubna první  cykloprohlídka, cyklisté se s průvodci OIS vydali přes Landek do nedalekých Šilheřovic a zpět, dostalo se jim velmi zajímavých informací o všem, co projeli. Účast stojí dospělé 80 korun, děti, studenty a seniory 50 korun, jezdí se za každého počasí. Průvodců je více, takže pomalejší cyklisté a děti o nic nepřijdou.

Co se chystá?

Z dalších zajímavých akcí informačního servisu lze nabídnout 17. červen, kdy mohou zájemci strávit Jeden den v životě ostravského horníka, informace opět na www.ostravainfo.cz.

Fotografové, přihlaste se!

Ostravský informační servis vyhlašuje fotosoutěž pro všechny, kdo rádi fotí. Z nejlepších fotografií vznikne listopadová výstava ve foyer Nové radnice. Z mimořádných záběrů může po dohodě s autorem vzniknout také pohlednice Ostravy. Soutěž trvá do 30. září, přihlásit se lze na adrese soutěž@ostravainfo.cz, poslat může soutěžící maximálně 3 zdařilé snímky. Mezi nejžádanější témata patří snímky dění v ulici Stodolní, fotky musí zaznamenat ruch a lidi v Ostravě, nejen objekty.  (o) 

Foto: Pořídit kvalitní snímek města, který by mohl sloužit jako pohlednice, není snadné. 

 

Miliony na industriál

Celkem 12,4 milionu korun z operačního programu má kraj dostat na kulturní a společenské akce, které se připravují v technických památkách, aby se tak zviditelnily veřejnosti. Evropské dotace se týkají dvanácti technických památek, které pro turisty  tvoří tzv. naučnou stezku technických atraktivit, jež zahrnuje Landek Park, Důl Michal, Dolní oblast Vítkovic, Hasičské muzeum města Ostravy, Technické muzeum Tatra Kopřivnice, pivovar Radegast v Nošovicích, pevnost Na Trati u Bohumína, úzkokolejnou dráhu v Osoblaze, Kosárnu v Karlovicích, areál opevnění v Hlučíně­-Darkovičkách, areál vodního mlýna Wesselsky a Vagonkářské muzeum ve Studénce. Jednou z největších v kraji je zejména Dolní oblast Vítkovic, do níž už letos začnou proudit ctitelé industriálu i kultury.       (g)

  

Korunka v plném lesku

Středisko volného času Korunka v Mariánských Horách zve na přestřižení pomyslné pásky po rozsáhlých úpravách svých budov, které  proběhne v pátek 18. května v 15 hod. Na revitalizaci zahájenou před pěti lety město vynaložilo více než 21 milionů korun. V zábavném programu vystoupí taneční klub Jarky Calábkové, návštěvníci si budou moci prohlédnout vernisáž výtvarných prací dětí a mladých členů tvůrčí dílny Evy Horákové.             (ph)

  

Cyklisté, těšte se!

V Moravskolezském kraji má vzniknout sedm nových úseků cyklostezek s pomocí evropských peněz. Patří k nim například stezky v Ostravě-Porubě, ale také v okolí Kopřivnice, Hradce nad Moravicí nebo v údolí Lomné. Asi nejpřitažlivější bude nová cyklo­stezka Odra–Morava–Dunaj přes Ostravu a Poodří, z toho má celých 14 km vést přímo po břehu Odry.  Finance jen na stezky v Poodří představují  přes 53 milionů korun, celkové výdaje jsou vyčísleny na 67 milionů korun.

Město Ostrava pravidelně vydává cyklomapy Ostravy a přilehlého okolí, v informačních centrech a na veletrzích cestovního ruchu je o ně mimořádný zájem. K nejatraktivnějším patří cyklostezka budovaná na břehu Ostravice, která město spojí s Beskydami.         (g) 

 

Pomoc Potravinové banky je stále větší

Není to potěšitelné, ale stále přibývá lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Řada lidí se ocitne, často ne vlastním přičiněním, v bezvýchodné situaci, což se samozřejmě týká  i matek s dětmi. Pomoc těmto lidem nabízejí instituce služeb pro lidi v nouzi zřízené městy či obcemi a především charitativními organizacemi, které zase využívají služeb potravinové banky. Také Ostrava má už několik let pobočku této banky, která zajišťuje zdarma podporu ve formě potravinové pomoci a pomáhá tak s odstraňováním chudoby a hladu a předchází plýtvání potravinami například v potravinových řetězcích, které určují k likvidaci potraviny i přesto, že jsou ještě konzumovatelné. Občanské sdružení Potravinová banka v Ostravě se sídlem v Ostravě-Hrabůvce v Hasičské ulici vzniklo v roce 2009, i když se ve světě datuje vznik potravinových bank už od 60. let minulého století.

Letos se bohužel promítá nedostatek financí také do služeb organizací pracujících v oblasti řešení chudoby a sociálního vyloučení, a tak ještě více roste potřeba a přínos potravinové banky. Do azylových domů přicházejí i  matky s dětmi, které  byly nuceny odstěhovat se od svého partnera, ať už z jakýchkoli důvodů. Než se vyřídí příspěvky na živobytí, je pro ně potravinová banka často jediným zdrojem základních potravin k nasycení, které azylový dům pro své chráněnce získává.

„Za první čtvrtletí letošního roku jsme od dárců získali více než 18 tun potravin za bezmála 1 milion korun. Potraviny zdarma rozdáváme 27 členským organizacím a s jejich středisky jich zásobujeme 65. Mezi největší naše členské organizace patří Slezská diakonie, Armáda spásy, Charita, Diakonie ČCE, Elim, Fond ohrožených dětí, Nová šance apod. Stát se členem-odběratelem potravinové banky mohou i další instituce, které poskytují služby v oblasti chudoby a sociálního vyloučení. Činnost Potravinové banky v Ostravě je závislá na finančních dotacích města Ostravy a Nadace OKD, za které velmi děkujeme,“ řekla nám Irena Mrázková, zástupkyně potravinové banky.             (g) 


 

Strana 10-11

 

co, kdy, kde ve městě

 

Na Shakespeara v červenci

Letošní Letní Shakespearovské slavnosti nabídnou první představení už 18. července. Bude jím inscenace Marná lásky snaha. Na programu už 5. ročníku slavností jsou také představení Richard III. s Klárou Issovou a Jiřím Langmajerem, další známé herecké tváře Martin Trnavský a Ivana Jirešová budou hrát v komedii Oko za oko. Nebude chybět tradiční Romeo a Julie, Zkrocení zlé ženy a Veselé paničky windsorské. Více informací a vstupenky na www.shakespeare.cz či www.ticketportal.cz.

Metalová legenda v Ostravě

Brutální, zlověstná a nelidsky rychlá – tak je charakterizovaná hudební tvorba metalové kapely Slayer, která na zimním stadionu Sareza v Ostravě-Porubě vystoupí 6. června v 19 hodin. Dvojnásobní držitelé ceny Grammy Slayers se městu představili už před 10 lety, poslední album vydali v roce 2009.  Vstupenky jsou v prodeji v sítích Ticketportal, Ticket Art a Ticketpro.

Honění krále 2012

I letos se 26. května uskuteční tradiční lidová slavnost Honění krále v Ostravě-Lhotce. Je to už 41. ročník této události a 20. ročník od jejího obnovení v roce 1993. Krojovaný průvod začne ve 14.30 hod. v doprovodu mažoretek, šermířů a dechovky. Samotné honění krále proběhne u sportovní haly, na hřišti pak bude král dekorován. Lidová veselice nabídne však i další bohatý program.

Tančit se dá i pro zdraví

Pětinásobný mistr republiky ve street dance, taneční skupina BEAT UP z Ostravy, má největší taneční základnu v kraji. Kromě soutěží vystupují její tanečníci i na nejrůznějších akcích. Nejde jen o tanec – mají i projekt Tancem proti obezitě podporovaný ministerstvem zdravotnictví, který prezentují na ostravských školách. Podrobné informace na www.beatup.cz.

Stará Aréna žije

 Prostory Staré Arény, původního sídla projektu Ostrava 2015, byly 21. dubna slavnostně otevřeny veřejnosti. Nabídnou široký program zaměřený na nezávislé kulturní, vzdělávací a veřejně prospěšné aktivity. Nově otevřená kavárna se sálem poskytuje prostor pro konání mnoha akcí. Z květnového programu stojí za zmínku jazzový koncert 5. května, autorské čtení 10. a poté divadelní festival Kajdeš od 11. do 13. května. Více o programu na http://www.facebook.com/staraarena.

Přijďte do Nové radnice

Vstupní foyer ostravského magistrátu po celý květen nabízí výstavu snímků fotografa Borise Rennera s názvem Ostrava – čtvero ročních období, která je výběrem z fotek do připravované publikace stejného jména.

„Šprechtíte“ německy?

Zveme na setkání s němčinou – kampaň Šprechtíme je 17. května hostem v Ostravě. Pod názvem „S němčinou na slovíčko“ plánuje Goethe-Institut za spolupráce s Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo, s Rakouským velvyslanectvím v Praze a pražským Rakouským kulturním fórem tour po českých městech. Od 9 hodin do 18 hodin bude na Jiráskově náměstí pestrý program pro žáky, studenty i dospělé včetně hudby a písniček.

Kozáci v Ostravě

Světoznámý sbor Donských kozáků vystoupí 27. května v 19 hod. na Slezskoostravském hradě. Sbor je jedním z nejslavnějších sborů Evropy, tvoří ho přední sólisté různých evropských divadel,  vede Petja Houdjakov.  Koncert je jediný v Ostravě, vstupenky lze zakoupit v pokladně hradu nebo v Ostravském informačním centru (Radniční věž, Elektra).  

Přijedou „Kabáti“

Populární rocková skupina Kabát vystoupí na jediném koncertě na Moravě 12. srpna v Ostravě v rámci 1. ročníku festivalu Rocková Ostrava. I tento koncert se uskuteční v zóně Dolní oblasti Vítkovic jako mnoho jiných v letošním roce. Před koncertem vystoupí Judas Priest revival, FUNNY Michalík a skupina Segment.

Dny umění nevidomých

Tak se jmenuje festival, který organizace nevidomých a slabozrakých pořádá v Ostravě od 2. do 17. května. Patří do něj mj. pěvecký recitál nevidomé sopranistky Pavly Čichoňové 9. května v městské knihovně i výstava kreseb žáků Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava v pasáži knihovny až do 30. května.

Filharmonie: audit odhalil škodu

V hospodaření Janáčkovy filharmonie Ostrava se objevily závažné nedostatky. Audit odhalil škodu přesahující šest milionů korun a město podalo žádost státnímu zastupitelství o posouzení; také některé smlouvy o uměleckém výkonu byly uzavírány nevýhodně. Stalo se tak údajně během let 2010 až 2011 za vedení ředitele Petera Krajniaka, který byl loni z funkce odvolán mj. i pro klesající počet koncertů a snižování počtu návštěvníků. Záležitost se dále vyšetřuje.

Noc kostelů i v Ostravě

Farnost Moravská Ostrava se již potřetí zúčastní celostátní akce „Noc kostelů“, která se letos koná 1. června. Také letos budou moci ná­vštěvníci ve stovkách evropských otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty. V Ostravě bude otevřena katedrála Božského Spasitele, gotický kostel sv. Václava a kostel P. Marie a sv. Josefa ve Slezské Ostravě. Nabídnou program výstav, přednášek, divadelních a hudebních představení včetně varhanní produkce. 

 

Alexandrovci budou opět v Ostravě

Slavný ruský armádní soubor Alexandrovci uskuteční v květnu své dosud největší turné po České a Slovenské republice. V Ostravě vystoupí 25. května na dvou koncertech v 15 a 20 hodin, které se konají v hale SAREZA – zimním stadionu v Porubě. Přijede celý 120členný soubor s nejlepšími ruskými pěveckými sólisty, vynikajícími hudebníky i špičkovými tanečníky. Kvalitní a dokonale profesionální pěvecké, hudební a taneční výkony spojuje skvělá choreografie do neopakovatelného zážitku.  Repertoár souboru netvoří pouze ruské národní písně, ale zasahuje do všech hudebních žánrů od klasiky, přes jazz, rock až po moderní hudbu.

S Alexandrovci přijede vynikající sólista Vadim Ananev, jako překvapení turné vystoupí nejmladší členka souboru Alexandrovců Valeria „Lery“ Kurnushkina. Speciálním hostem na všech koncertech bude Bára Basiková, v několika městech včetně Ostravy se k ní připojí Martin Chodúr, vítěz první Česko Slovenské Superstar.

Předprodej vstupenek najdete v síti Ticket Art a na dalších prodejních místech. Více informací o celém turné na www.alexandrovci.cz .      (vk) 

 

Exkluzivní předplatné pro náročné

Národní divadlo moravskoslezské připravuje na sezonu 2012/2013 šestnáct premiér, jako každoročně pak kolem dvacítky variant předplatného. Zcela novým je tzv. exkluzivní premiérové předplatné, což představuje všech šestnáct nových premiér. Nejde jen o první představení, po každém z nich je pro abonenty premiérového předplatného po představení  připraveno osobní setkání s tvůrci na malém soirée a přípitek s ředitelem divadla Jiřím Nekvasilem. Majitelé exkluzivního předplatného budou vždy na „svých“ vybraných místech. Nadcházející sezona nabídne šest nových činoherních představení, pět oper, dva balety a také tři muzikály-operety. K  200. výročí narození Richarda Wagnera zazní například opera Lohengrin, hostovat bude Eva Urbanová. Milovníci muzikálu se mohou, mimo jiné, těšit na představení Fantom Londýna. Kanadský choreograf Eric Trottier, který nedávno tak úspěšně zapojil do baletního představení i vězně z heřmanické věznice, připraví ve spolupráci s ostravským šéfem baletu Igorem Vejsadou balet Poslední samuraj s prvky starých bojových umění. Všechny druhy předplatného jsou už od 16. dubna v prodeji.        (g)

  

Aréna uzavírá sezonu Amigem

Poslední premiérou, kterou Komorní scéna Aréna nabídne svým divákům v této sezoně, je hra Amigo ruského dramatika, režiséra a herce Nikolaje Koljady. Jeden z nejhranějších současných ruských autorů má na svém kontě přes devadesát her, z nichž nejméně padesát již bylo inscenováno. Některými bývají jeho hry označovány jako tzv. černý realismus, jiní jej považují za novodobého Čechova, jehož on sám ctí coby svého nejoblíbenějšího autora. V Amigu se setkáváme s poněkud nekonvenční rodinou, která má zálibu v orientální poezii i v tradičním popíjení vodky. Rodina je představena v okamžiku, kdy má vyklidit byt pro novou majitelku, bývalou pornoherečku, která se snaží uniknout před svou minulostí a je velmi podobná jejich zesnulé dceři.

Amigo v sobě nese tajemství, ruskou melancholii i osvěžující humor. V režii Ivana Krejčího hrají P. Kocmanová, R. Šmotek, M. Čapka, A. Gasnárková j. h., A. Sasínová-Polarczyk, D. Škubal, M. Moučka. Premiéra se uskuteční 26. května v 18.30 hod.   (at) 

 

Nové využití plynojemu si vyžádalo náročná technická řešení

Materiály nepotlačují industriální podstatu stavby 

rozhovor 

Přetvořit mohutný plynojem na multifunkční kulturně společenské centrum předpokládá použít taková technická řešení, která zde umožní pořádat společenské a kulturní akce, organizovat koncerty a vystoupení mluveného slova ve vysoké kvalitě. Impozantní prostor pojme až patnáct set diváků, 17. května v něm zazní úvodní koncert festivalu Janáčkův máj. Exkluzivně pro čtenáře našeho měsíčníku nám přebudovaný plynojem představuje autor projektu architekt Josef Pleskot.

l Jaké jste vybral materiály pro interiér?

„Stavební materiály jsou velmi prosté, navazují na industriální podstatu stavby. V převaze jsou pohledový beton a konstrukční ocel, veškeré rozvody jsou přiznané – jsou vedeny po površích. Některé části povrchů jsou pouze natřeny černou, bílou nebo stříbrnou barvou. V interiérech (na WC) prakticky není použita obkladová keramika. Povrchy podlah jsou buď z plechu, nebo z betonu, pouze akusticky „nebezpečné“ podlahy jsou potaženy povlakovou krytinou. Dominantním materiálem jsou také šedé akustické tvárnice. Pomocí těchto tvárnic jsou vytvořeny třináct metrů vysoké akusticky pohltivé stěny v dolní polovině plynojemu.“

l Akustika byla asi oříškem…

„Akustice plynojemu je věnována velká pozornost. Protože se jedná o velmi rozsáhlý, prakticky nedefinovatelný prostor, budou jeho akustické vlastnosti testovány za provozu a upravovány pomocí velkého množství dalších odrazivých a pohltivých ploch. Základní akustické parametry však byly spočítány, dílčím měřením ověřeny a dále zpřesněny. Dlužno však podotknout, že se jedná o multifunkční aulu, ve které musíme vycházet z mluveného slova.“

l Jak řešíte větrání a vytápění objektu?

„Celý objem plynojemu je uměle větrán. Čerstvý vzduch přivádí dlouhý podzemní kolektor, v zimě se v něm vzduch přirozeně předehřívá a v létě přirozeně ochlazuje. Pro přechodné období, kdy nebude nutné topit ani chladit, je navrženo přirozené vertikální provětrávání s odvodem vzduchu ve vrcholovém světlíku – tamburu. Teplo a chlad jsou dodávány z nového energocentra, kde se spalováním plynu v kogeneračních jednotkách vyrábí i elektrická energie.“

l Čím prostor osvětlíte?

„Osvětlení je velmi strukturované a sofistikované. Hlavní osvětlení zajišťují firmou INGE Opava speciálně vyvinutá svítidla Saturn s diodovými zdroji. Tato svítidla v počtu okolo 520 kusů jsou zavěšena v kupoli plynojemu a umějí svítit v několika režimech.“

l Co považujete za opravdu výjimečné řešení?

„Z hlediska konstrukčního se velmi vymyká řešení ocelových částí nosných konstrukcí, zejména ztužení zvonu plynojemu pomocí subtilních vysokopevnostních ocelí, a nosná ocelová konstrukce hlediště. Za pozornost také stojí spojení ocelových a železobetonových konstrukcí hlediště a vytvoření dokonale spřažené ocelovobetonové konstrukce nad malým sálem s kapacitou 400 lidí.“              Ptala se Vlasta Krzyžanková

Foto: Na den otevřených dveří 1. května si novou podobu plynojemu v Dolních Vítkovicích přišly prohlédnout tisíce lidí.


 

Strana 12 

 

Multižánrové centrum Cooltour v pavilonu na ostravské Černé louce začíná nabírat obrátky

Průsečík svěžího kulturního dění a tvůrčích aktivit 

o lidech s lidmi 

Herec (Petr Sýkora), energetik (Andrej Harmečko) a filoložka (Soňa Frídlová) tvoří základní tým alternativní kulturní instituce, která se zrodila teprve nedávno, ale už se začíná docela úspěšně profilovat jako základna zejména pro lidi, kteří pro své sice nadějné ale zatím vesměs počínající umělecké aktivity obtížně nebo jen nahodile a sporadicky nacházejí prostor a podporu. 

Zrod projektu, který později přijal název Cooltour, pro tři výše jmenované logicky vyplynul z aktivit, které se v Ostravě děly nebo stále dějí. Úzce souvisí s velmi úspěšnými Shakespearovskými slavnostmi, na nichž se tým Cooltouru podílí, s neúspěšným usilováním o titul Evropské hlavní město kultury, které ovšem nabudilo k aktivitě četné jednotlivce i skupiny a také s neustálými snahami zatraktivnit Ostravu pro mladé lidi prostřednictvím takové kultury, která je schopna je oslovit a přitáhnout jako aktéry i diváky.

Grant od města

„Inspiraci jsme získali v Gdaňsku, kde se nachází centrum Evropské sítě shakespearovských festivalů. Společnost PaS de Theatre, v níž působíme, je jejich součástí. V Gdaňsku jsme se setkávali se zahraničními partnery a zjišťovali jsme, jak se střediska pro mladou nebo alternativní kulturu v jejich městech rodí a pracují. My jsme už tehdy kolem sebe měli určitou komunitu lidí zabývajících se různými organizovanými i neorganizovanými kulturními proudy, kteří mají společný problém s tím, jak a kde se prezentovat veřejnosti. Ostrava nezískala titul EHMK, který by – jak se tenkrát věřilo – možná pomohl, s klastrem Černá louka to také nevypadalo dobře.  Na dary z těchto zdrojů bylo zbytečné čekat. Vypracovali jsme tedy projekt multižánrového centra a s ním jsme zašli na město, zda by nám pro něj neposkytlo podporu. Musím podotknout, že jako pořadatelé Shakespearovských slavností jsme měli v pronájmu starý pavilon na Černé louce, kam jsme ukládali židle a rekvizity v době mimo festival. Na městě nám řekli: my váš projekt podpoříme, ale tím, že vám pomůžeme s nájmem. To byla ovšem skvělá zpráva. Myslím si, že tento typ projektu se bez takovéto pomoci neobejde,“ říká Andrej Harmečko, který v Cooltouru zastává funkci ředitele.  Dvoupatrový pavilon má více než tisíc metrů čtverečných, do kterého se vejde scéna s jevištěm, galerie, která je druhá největší ve městě, kavárna i prostor pro společnou práci, administrativní zázemí. Všechny tyto prostory bylo ovšem třeba upravit k použití a začít provozovat.

„Začali jsme centrum budovat loni v březnu a chtěli jsme otevřít v červnu. Nakonec jsme byli rádi, že můžeme začít v říjnu. Učili jsme se sami na sobě realitě. Například, že stavební práce nelze vždy uspíšit tak, jak bychom si přáli. Také tomu, že pokud chceme být úspěšní, nemůže to být jen náš koníček, ale alespoň my tři zde musíme pracovat v hlavním pracovním poměru. Není moc podobných institucí, které mají své zaměstnance, ale nám to umožnilo stát se nezávislou plnohodnotnou organizací,“ pokračuje Andrej Harmečko.

Kdo, jak a co

Cooltour poskytuje místo, čas a zázemí pro lidi, co dělají divadlo, hudbu a tanec, pro výtvarníky, filmaře a další obory.  Centrum je ale pro tyto činnosti aktivním poskytovatelem prostoru – vymýšlí, vyhledává a organizuje městské, republikové i mezinárodní projekty, zároveň vyhledává spolupracovníky, kteří chtějí a umějí něco dělat. Okamžitě po rozjezdu projektu začala velmi silná vazba s Fakultou umění Ostravské univerzity, která tu našla místo pro výstavy, ale také pro širší aktivity.  Ve spolupráci s ní se již zrodil nadměstský výtvarný projekt, který koresponduje se snahou Cooltouru vystavovat nejen místní tvorbu, ale přivážet do Ostravy mladé umělce z celé republiky i ze zahraničí a vzájemně je konfrontovat.

Po velice úspěšném projektu Secret Wars, kde se proti sobě postavili ve čtvrtfinále čeští a v semifinále slovenští ilustrátoři, chce Cooltour dát každý rok delší časový prostor pěti výtvarným umělcům nebo skupinám z celé republiky, případně vozit absolventské výtvarné práce z celé Evropy. Stejně jako ilustrátoři by se proti sobě v souboji měli postavit například také noví tvůrci filmů. Tvorba filmů je jednou z aktivit projektu Cooltour, která už velmi úspěšně běží, některé výsledky můžete zhlédnout na jeho stránkách.

„Hned jsme také začali trvale podporovat současný tanec, setkávat se s ním u nás můžete pravidelně. V Ostravě se konaly doposud pouze jeho festivaly, přitom zájem o tento druh umění tu je opravdu značný,“ říká Andrej Harmečko.

Léto, divadlo a mapa pro mladé

„Nezapřeme v sobě divadelníky, takže na prázdniny chystáme letní divadelní scénu, tak zvaný Shakespearov. Poběží po dobu asi dvaceti dní mimo festival a mimo Colours, aby kultura měla v létě kontinuitu a nekonkurovali jsme si. Budeme na této scéně hostit různé soubory. Do budoucna však chceme i my produkovat několik inscenací s mladými herci, kteří mají připraveny své autorské věci. Někteří jsou i mimoostravští. Nechceme konkurovat ostatním divadlům, která jsou v Ostravě výborná, chceme zase jako vždy přinést alternativu,“ vysvětluje Harmečko.

Alternativa je cílem a mottem Cooltouru, který chce nabídnout vždy to, co jinde není, co chybí. Chce být kromě jiného střediskem pro mladé, zastávkou pro ty, kteří přijeli do Ostravy, třeba na Colours. Bude jim poskytovat pomoc v češtině i angličtině, ovšem trochu jinak, než zavedené instituce. V rámci evropského projektu nyní připravuje tým pod vedením Soni Frídlové ostravskou mapu USE IT, která ukáže město a jeho možnosti tak, jak je vidí mladí lidé. Ti se také na její přípravě podílejí. Není na ní čtyřhvězdičkový hotel, ale non stop stánek s hot dogy nebo koule, v níž soutěží studenti o to, kolik se jich do ní vejde. Kamarád tu provází kamaráda a radí mu, jak se ve městě pohybovat.

Místo setkávání

„Ostrava má podle mě docela velkou nabídku kultury, která je často podporována a dotována.  Ale na druhé straně neměla mnoho možností dát příležitostem těm, kteří teprve začínají nebo jejichž projekty nejsou zrovna masové, ale jsou kvalitní a do kulturního spektra patří. Když přijde na nějakou věc třicet lidí, ještě to neznamená, že jste to nezvládli – prostě to tolik lidí zajímá. My právě chceme být průsečíkem a součástí takových projektů, které ovšem mají svou hodnotu. Chceme být také centrem, kde se setkávají začínající umělci s již uznávanými tvůrčími osobnostmi nebo s uměním, jak se dělá jinde ve světě.  Máme na čem stavět, schopných a ochotných lidí je tu dost, to se už v minulosti ukázalo. Ostrava na to má,“ je přesvědčen Andrej Harmečko.

Více o multižánrovém centru Cooltour a jeho programu na www.cooltourova.cz.

            Vlasta Krzyžanková

Foto: Tým Cooltouru zleva: Andrej Harmečko, Soňa Frídlová a Petr Sýkora.
             Snímky: Radovan Šťastný

             Cooltour dává prostor modernímu tanci


 

Strana 13 

 

Také Ostrava měla své spolky:

Čistí a mravní ‚Radvaničtí spiritisté‘ 

z archivu města 

Moderní spiritismus vznikl v polovině 19. století v USA a postupně pronikal přes západní Evropu v 80. letech 19. století do Čech, kde se postupně rozšířil zejména v Podkrkonoší. Z Čech proniká spiritismus nejprve na Těšínsko, kde získal řadu příznivců a počátkem 20. století probíhají první veřejné seance na Ostravsku. K jeho rozšíření výrazně přispěl četnými přednáškami Karel Sezemský, vůdčí osobnost spiritismu u nás, vydavatel časopisu Posla záhrobního, který již od počátku 20. století udržoval kontakty se spiritisty ve Slezsku. V roce 1911 vzniká organizace Bratrské sdružení českoslovanských spiritistů a v roce 1912 bylo založeno samostatné sdružení ve Slezsku. 

Stavební spolek Bratrství

Prvními zemskými důvěrníky sdružení byli zvoleni Jan Kuchař a Jan Rösner, kteří byli po celou dobu existence spolku jeho hlavními představiteli a organizátory. V roce 1914 zakládají Stavební spolek Bratrství pro výstavbu spiritistického domu v Radvanicích. V roce 1920 splývají sdružení i stavební spolek ve Spiritistický spolek Bratrství v Radvanicích, který se stává centrem spiritistického hnutí pro celé Slezsko a severovýchodní Moravu. Spiritisté zastávali názor, že lidská duše přežívá život hmotný a s dušemi v podobě duchů lze při seanci komunikovat skrze k tomu nadané osoby – média. Spiritismus byl v jejich pojetí duchovědou, spojení náboženství a vědy v jeden celek, vycházeli z tradic křesťanství a zaměřovali se i na chápání posmrtného života v jiných náboženstvích a kulturách (např. Egypt, Indie, Tibet aj.).

Návod, jak žít

Jejich pojetí života vyvolávalo odsuzování ze strany katolické církve a z druhé strany také kritiku od bezvěreckých organizací. Kromě  toho prosazovali i jiný životní styl oproti většinové společnosti, hlásali: „Žijte novým  životem, životem lepším starého, čistým, mravním, chovejte čisté myšlenky, neboť zlé a špatné myšlenky otravují duši i tělo. Požívejte čistou stravu přírodní, na níž nelpí vražda a nižší fluidum zvířecí, které znečišťuje a hrubší činí vaši vnitřní podstatu, která pak vyvolává ve vás různé boje a ovládá ducha; neotravujte své tělo alkoholem, neotravujte ho nikotinem, neboť ono jest a má býti stánkem vaší vyšší podstaty a Boha ve vás. Važte a šetřte si svého zdraví, neboť ono jest pokladem v životě a nezbytným k pokroku ducha“.

V roce 1920 bylo ve spolku 98 % úplných abstinentů, 100 % nekuřáků, 60 % vegetariánů a 97 % bezkonfesních. V roce 1914 započal spolek s výstavbou vlastního spolkového domu. Stavbu financovali z vlastních sbírek a prováděli ji svépomocí. Jednalo se o první spiritistický dům v českých zemích. Ve stanovách spolku se lze dočíst, že ve spolkovém domě: „… nesmí býti dovoleno čepovati ani píti alkoholických nápojů, kouření, nemravné hry, karban a chov i zabíjení zvířectva a pojídání masa“.

V osobitém stylu

V dohotovené stavbě pořádali spiritisté schůze, seance, volné rozhovory, členské i veřejné přednášky, organizovali pěvecké sbory, pořádali divadelní představení a také kurzy esperanta. Velký ohlas u veřejnosti vzbuzovaly časté výstavy medijních kreseb, vytvářených v jakémsi transu ovlivněného podvědomím. Dnes jsou tyto kresby oceňovány jako velmi osobitý typ výtvarného projevu. Okolo roku 1927 měl spolek asi 400 aktivních členů, příznivců a přátel. Další tisíce měly jejich hnutí podporovat a hlásit se ke spiritismu. Od roku 1920 vydávali radvaničtí spiritisté vlastní časopis pod názvem Spiritistická revue, Časopis pro psychická studia a šíření duchovní kultury v lidu. Název se postupem času měnil na Československá revue psychická (od roku 1938) a Psychická revue (od 1939). Publikovali také sbírky předpovědí na celý následující rok pod názvem Pohledy do budoucna vypracovaných na základě vědecké astrologie a jasnovidnosti. Spolek udržoval četné kontakty se zahraničními spiritistickými organizacemi, jeho činnost byla dávána ostatním domácím spolkům za vzor.

Přispěl i Masaryk

S růstem aktivit a členstva se rozhodli v roce 1930 pro přístavbu většího sálu u stávajícího spiritistického domu, který měl být slavnostně otevřen k příležitosti pořádání sjezdu spiritistů v Československu probíhajícím 5. a 6. července 1931. Na výstavbu nové budovy opět přispěla řada členů i nečlenů a dary přicházely i ze zahraničí. Přispěvatelem se stala i Lady Conan Doyle, vdova po spisovateli Siru Athuru Conanu Doylovi, aktivním šiřiteli spiritismu. Částkou 2 000 Kč na vzdělávací činnost přispěl spolku sám prezident T. G. Masaryk, který se v mládí spiritismem zabýval. Sjezd v Radvanicích proběhl za účasti asi 3 000 osob s mnoha doprovodnými akcemi a pozornost mu věnoval i místní tisk. Rozvoj spiritistického spolku v Radvanicích ukončila až 2. světová válka. V roce 1940 došlo k zastavení vydávání časopisu, v roce 1941 byli zatčeni redaktoři a majetek spolku byl zabaven. Ve spolkovém domě bylo zřízeno skladiště mouky a koncem února 1945 byla budova značně poškozena bombardováním. Po osvobození obnovil spolek činnost, opět vycházela Psychická revue až do roku 1949, poté došlo k úřednímu zastavení spolku.

Spiritistický spolek Bratrství byl nejlépe organizovaný spiritistický spolek v první republice a významně se podílel na vývoji soudobého spiritistického hnutí. Svou činností proslavil jméno slezských Radvanic i daleko za hranicemi.  

            Tomáš Karkoszka       

Foto: Spolkový dům spiritistů v Radvanicích 

           Titulní strana Spiritistické revue z roku 1922


 

 

Strana 14 

 

aktivní senioři 

NUTRIČNÍ PÉČE ZLEPŠUJE ŽIVOT.

V Domově pro seniory Kamenec ve Slezské Ostravě působí od konce dubna referenční centrum péče.  To pořádá jednodenní nebo dvoudenní stáže pro zaměstnance ostatních zařízení pobytových služeb, které procházejí standardizací nutriční péče a připravují se na získání jejího certifikátu. Klienti domovů, kde je tato péče zavedena, mají k dispozici stravu, která je pro ně přiměřená na základě jejich stavu a potřeb včetně racionální stravy, dietního stravování či enterální výživy. Zavedení této péče významně zvyšuje kvalitu života pacientů.

AKTIVNÍ STÁRNUTÍ.

Evropská unie vyhlásila rok 2012 „Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity“. Mezi hlavní cíle patří zvýšení obecného povědomí o významu aktivního stárnutí a vytvoření kultury aktivního stárnutí založené na společnosti vstřícné pro všechny věkové skupiny. Do projektu se zapojuje také město Ostrava se svou nabídkou projektů a konkrétních opatření. Rychlou orientaci k plánovaným jednorázovým i pravidelným aktivitám, včetně kontaktů na činnost klubů pro seniory, lze získat na www.kpostrava.cz, v sekci Dokumenty ke stažení, nebo na www.ostrava.cz. Mezi významné aktivity města patří rovněž realizace projektu „Bezpečnější Ostrava“, konání dvou významných konferencí „Gerontologické dny Ostrava“ a „Evropské dny handicapu“ a  vyhlášení anket „Senior roku“ a „Dobrovolník roku“.          (krz) 

 

Mláďata z ostravské zoo jsou v mimořádné péči i v zahraničí

V sobotu 14. dubna měli návštěvníci Zoo Ostrava opravdu velkolepou podívanou. Sloní samička Rashmi slavila první narozeniny (narodila se 12. dubna) za přítomnosti všech svých obdivovatelů z řad návštěvníků i ošetřovatelů. Z tehdy stokilového miminka je dnes rozkošná sloní holka o váze přes půl tuny. Dobře si zvykla na ostatní členy sloního stáda i na ošetřovatele. Ty by měla, stejně jako dospělí sloni, respektovat jako dominantní a poslouchat je. Naučila se tak např. nastupovat na váhu a postát na ní, umí zvednout na povel chobot a nechat si zkontrolovat zuby. Všechny podobné úkony pomáhají k upevnění vztahu mezi ní a ošetřovateli a jsou také důležité při každodenní péči o slony i při nejrůznějších veterinárních vyšetřeních.

Rashmi je hravá a zvídavá, k velké radosti okolí se například ráda válí v písku, občas si nezapomene kopnout do svých příbuzných. K narozeninám dostala skvostný dort z ovoce, zeleniny a rýže, nechyběl ani dvoumetrový míč od kolegů ze zoo v Ústí. Mezi gratulanty byli i zástupci České průmyslové zdravotní pojišťovny, která se stala jejím kmotrem. Kdo oslavy nestihl, může se na záznam podívat na webových stránkách Zoo Ostrava.

Dobře se daří i dalšímu ostravskému mláděti, které v pouhých deseti dnech odletělo v březnu do Španělska. Mládě vzácného orlosupa bradatého odcestovalo letadlem k náhradnímu pěstounovi v záchranné stanici Vallcalent breeding centre asi 160 km od Barcelony, protože jeho ostravští mladí rodiče ještě žádné zkušenosti s potomky nemají a jde o zachování druhu. Samotný transport proběhl hladce. Mládě cestovalo v letadle ve speciálním termoboxu a bylo pravidelně krmeno, takže dvouhodinový let do Barcelony i přejezd do záchranné stanice zvládlo bez komplikací. Staršímu španělskému samci, náhradnímu tátovi,  bylo nejprve „podstrčeno“ umělé  vejce, aby se v něm vzbudil zájem o hnízdění. Po pár dnech přicestovalo mládě z Ostravy, podložili ho pod samce. Byl z počátku nervózní, ale začal mládě krmit a poté i zahřívat, přestože mládě bylo dost agresivní. Podle zpráv ze Španělska si však na sebe zvykli,  mládě prospívá. Až dospěje, bude vypuštěno do volné přírody.     (o)

 Foto: Mládě orlosupa bradatého 

             Sloní slečna Rashmi 

 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

ZAK

– č. psa 15901, dvouletý kříženec, který se před Vánocemi 2011 potuloval po sídlišti Dubina. Je veselý, rád běhá za balonky a je vhodný spíše k mladým lidem, kteří mají rádi dlouhé procházky a aktivní pohyb. Rád se mazlí, ale potřebuje alespoň základní výchovu. 

VRBEČEK

– č. psa 15903, tříletý kříženec, těsně před Vánocemi ho uvázal majitel před nákupním centrem a odešel.  Smutný pes se nedočkal, a tak dodnes pobývá v útulku. Je k lidem milý, ale s jeho temperamentem musí mít budoucí pán trpělivost. Vhodný jen na zahradu a k lidem, kteří mají zkušenosti s výchovou a výcvikem.

EGON

– č. psa 15917, tříletý kříženec, který se zatoulal s největší pravděpodobností staršímu člověku. Je velmi přítulný a líbilo by se mu v bytě u starších lidí. Dobrý společník na procházky a trpělivý asistent dění v domácnosti. Za odměnu mu stačí ruka, která umí pohladit.

MAJKI

– č. psa 15991, čtyřletý kříženec Jack Russellova teriéra. Byl letos v lednu odevzdán na úřadě Poruby. V útulku se cítí jako doma a neskolily ho žádné zdravotní problémy. Jeho temperament odpovídá původu, proto je vhodný ke zkušeným a aktivním lidem, k dětem ne.


 

Strana 15

 

Atletka Denisa Rosolová se stala podruhé nejlepší sportovkyní Ostravy

Zlatí fotbalisté uvedeni do síně slávy 

sportovec roku 

Vítězkou pátého ročníku ankety o nejlepšího sportovce Ostravy se za rok 2011 stala atletka Denisa Rosolová, halová mistryně Evropy na 400 metrů z Paříže. Titul Nejlepší sportovní kolektiv obhájili hokejisté HC Vítkovice Steel. Pořadí určili členové komise rady města pro podporu vrcholového sportu. Slavnostní vyhlášení se konalo první květnový čtvrtek, po naší redakční uzávěrce, v radnici města.

Denisa Rosolová (25), rodačka z Karviné, začínala s atletikou v Orlové. Řadu let reprezentovala SSK Vítkovice, nedávno přestoupila do USK Praha, kde se připravuje pod vedením trenérky Martiny Blažkové. Anketu vyhrála již v roce 2007. Také vítkovičtí hokejisté se stali podruhé ostravským sportovním kolektivem roku, když obhájili prvenství z roku 2010. Vicemistři ČR vloni podlehli ve finále play off extraligy Třinci, v prosinci je na slavném Spenglerově poháru ve švýcarském Davosu vyřadil až v semifinále pozdější vítěz, domácí HC.

Sportovním talentem roku se stal basketbalista Radovan Kouřil (17), odchovanec BC Snakes a BCM Ostrava a vicemistr Evropy do 16 let z loňského ME. Nadějný rozehrávač nyní sbírá zkušenosti ve španělském Alicante, kde hraje za juniorský tým. Nejlepším hendikepovaným sportovcem města se stal stolní tenista Jan Kubík, klient Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením.

 Do síně slávy vstoupilo pět ostravských fotbalových legend Verner Lička, Petr Němec, Libor Radimec, Zdeněk Rygel a Zdeněk Šreiner. Bývalí hráči Baníku Ostrava se stali v roce 1980 olympijskými vítězi. Ve finále fotbalového turnaje v Moskvě byli členy týmu, který porazil Německou demokratickou republiku 1:0.

Dosavadní sportovci Ostravy: Denisa Rosolová (2007), fotbalista Václav Svěrkoš (2008), atletka Kateřina Cachová (2009) a hokejista Jakub Štěpánek (2010).    (vi) 

Foto: Denisa Rosolová druhá v cíli běhu na 400 m (50,84) při Zlaté tretře 2011. 

 

Zlatá tretra předolympijská

Letošní 51. ročník mítinku Zlatá tretra Ostrava ponese v pátek 25. května zvláštní náboj. Pro většinu atletů bude jedním z prvních startů v sezoně, která vyvrcholí letní olympiádou v Londýně. Tradiční tahák představuje start nejlepšího atleta světa Usaina Bolta z Jamajky. V Ostravě se představí pošesté od roku 2006.

A další hvězdy? Campbellová-Brownová (200 m), Robles (110 m př.), Jelimová a Rudisha (800 m), Merritt a Pistorius (400 m), Lavillenie (tyč), Cantwell a Armstrong (koule) aj. Také Česko bude mít svá želízka v ohni. Oštěpařku Špotákovou, mílaře Holušu nebo ostravskou sportovkyni roku 2011 čtvrtkařku Rosolovou. Předprogram začne na Městském stadionu ve Vítkovicích v 15.30, atle­tický galavečer v 18.15 představením hvězd, o čtvrthodiny později odstartují finálové disciplíny. Závod na 100 metrů s Boltem se běží ve 20.50. Zatímco krytá tribuna je již dávno vyprodaná, lístky na ochozy v ceně 100 Kč lze získat prostřednictvím sítě Ticket Art v obvyklých předprodejích.            (vi)

  

S Boltem na Čokoládovou tretru

Předehru letošní Zlaté tretry obstará ve středu 23. května Čokoládová tretra pro děti a mládež s exkluzivním hostem Usainem Boltem. Prezentace závodníků začne na Městském stadionu ve Vítkovicích v 15 hodin. Každý účastník dostane kartičku, kterou vyplněnou odevzdá po doběhu rozhodčím. Program odstartuje v 15.30 běh rodičů s nejmenšími dětmi na 100 metrů. Od 16 do 20.20 hod. se poběží závody od 60 do 1000 m žactva od ročníku 2009 a starších a dorostu ročníků 1995-96. Všichni mladí atleti, kromě běhu rodičů s dětmi, získají vstupenku na Tretru.             (vi)

  

město podporuje

DHC PROTI PÍSKU.

DHC Sokol Poruba vstoupil během posledního dubnového víkendu do play off o titul mistra ČR. V semifinále sehrál dva domácí zápasy s Pískem. S výsledky 37:26 a 34:26. Zápas číslo 3 se na jihu Čech hraje 5. 5., další případně o den později. Pokud by musel rozhodnout 5. zápas, hrál by se ve středu 9. 5. v hale Sareza v Hrušovské.

KONĚ VE STARÉ BĚLÉ.

Příznivci jezdeckého sportu si jistě nenechají ujít 48. ročník Velké ceny Ostravy v parkůrovém skákání, který proběhne ve dnech 18.–20. května na kolbišti JK Baník ve Staré Bělé.

OSTRAVA PLAVE !!!

V rámci projektu OSTRAVA PLAVE!!! pořádají  KPS Ostrava a SAREZA v sobotu 2. 6. dětský den ve Vodním areálu Ostrava-Jih v Zábřehu. Je připraven bohatý program pro děti i dospělé. Pro děti do 12 let je vstup zdarma.

HLEDÁME TALENTY.

ZŠ Porubská 832 v Porubě zve zájemce o studium ve sportovních třídách na talentové zkoušky, které proběhnou ve čtvrtek 10. května od 15 do 17 hod. na hřišti školy. Děti předvedou své schopnosti v bězích na 60 a 600 m, v dálce a hodu míčkem. Přihlášku najdete na webu školy www.zsporubska832.cz.

MS VYLOSOVÁNO.

Mistrovství světa v házené juniorek do 20 let (1.-14. 7.) vylosoval na radnici města náměstek primátora Martin Štěpánek. Češky se ocitly v ostravské skupině B, kde narazí na Koreu, Švédsko, Argentinu, Kazachstán a Kongo. Další skupiny: A (Ostrava) Dánsko, Maďarsko, Srbsko, Čína, Španělsko, Uruguay. C (Brno) Rusko, Polsko, Francie, Rakousko, Japonsko, Angola. D (Brno) Rumunsko, Chorvatsko, Nizozemsko, Norsko (obhájkyně titulu), Brazílie, Tunisko. Dějištěm ostravských utkání budou haly Sareza v Porubě a Sport centrum na Dubině.      (liv) 

 

Zachraňme Baníček

Ve 27. kole Gambrinus ligy vyhrál Baník nad Viktorií Žižkov 3:1. Slezskoostravský klub má nyní před sebou poslední tři kola, která rozhodnou, zda si udrží prvoligovou příslušnost. Po utkání v Příbrami, které se hrálo 5. 5. po uzávěrce tohoto vydání OR, budou baníkovci hostit ve středu 9. 5. (18) na Bazalech Slavii a ligu zakončí 12. května v Teplicích.

Stále běží akce Zachraňme Baníček!!!, na jejímž transparentním účtu je už také díky fanouškům přes 696 tis. Kč. Více na stránkách www.zachranmebanicek.cz. Příchod nových majitelů do FC Baník zaktivizoval i bývalé hráče a příznivce klubu, který letos oslaví 90 let svého trvání. Založili Občanské sdružení Baník Baníku, v jehož čele stojí bývalý hráč Baníku a internacionál Václav Daněk. Vizí zakladatelů je dát dohromady fanoušky a osobnosti. Mezi honorárními členy figurují písničkář Jaromír Nohavica, bývalí fotbalisté Luděk Mikloško, Tomáš Galásek, René Bolf nebo Dušan Vrťo. Milan Baroš, dnes hájící barvy Galatasaray Istanbul, při svém vstupu do sdružení přispěl na jeho účet 100 tisíci korunami! Podrobnosti na stránkách sdružení www.banikbaniku.cz.          (liv)

Foto: Baník Ostrava, fotbalový klub s 90letou historií, bojuje o udržení prvoligové příslušnosti. Na snímku je ostravský Lukáš Droppa (v bílém) v souboji s Renato  Keličem (Z utkání Baník–Liberec 1:3).


 

Strana 16 

 

Ostravská muzejní noc 2012 nabídne zážitky dětem i dospělým 

pozvánka 

Město Ostrava, podobně jako mnoho dalších českých měst, se opět chystá na tradiční muzejní noc, do které se letos zapojilo přes třicet státních i soukromých institucí. V sobotu 19. května nabízí tato mimořádná kulturní událost už od 17 hodin (společný začátek ve všech zařízeních) celou řadu pozoruhodných aktivit, někde až do půlnoci. Čtenáři si mohou vybrat, co zajímavého o muzejní noci podniknou.

Dopravní podnik Ostrava vypraví v té době čtyři zvláštní, bezplatné autobusové linky, které budou spojovat jednotlivé lokality. Autobusy označené písmeny A, B, C a D odjíždějí z výchozí zastávky Výstaviště. Odjezdy ze zastávky Výstaviště jsou plánovány vždy v každou celou hodinu, 20. a 40. minutu. Provoz je organizován tak, aby si cestující mohli přestoupit a navštívit tak všechny kulturní instituce.

Podrobné informace najdou lidé na adrese www.ostravskamuzejninoc.cz, tištěný program nabídnou v těchto dnech zúčastněné organizace. Kam se o muzejní noci podívat?

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ: ukázky, besedy, workshop na téma Afrika (do 22 hod.)

OSTRAVSKÉ MUZEUM: komentované prohlídky expozic, muzikoterapie v rytmech, přednáška o Ázerbájdžánu (do 21 hod.).

CENTRUM KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKÁ OSTRAVA: pohádkový karneval pro děti, výstava, galerijní animace, předpůlnoční arteterapie (do 24 hod.).

ANTIKVARIÁT A KLUB FIDUCIA: Ostravou za interiéry – procházka městem s historikem Martinem Strakošem (do 22 hod.).

RADNICE MĚSTA OSTRAVY: prohlídky radnice s průvodcem, slavné melodie v obřadní síni, noční vyhlídka z věže, tvůrčí dílny na Prokešově náměstí,  tančírna na náměstí (do 22.30 hod.).

SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD: prohlídka muzea čarodějnic a dalších stálých expozic i hradních prostor (do 21 hod.).

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY: kultura, zvyky a kuchyně různých kultur, soutěže, hry, tanec, tradiční služby v netradičním čase (do 22 hod.).

NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ: speciální prohlídka zákulisí a techniky v budově umělecko-dekoračních dílen na Smetanově náměstí (do 22 hod.).

DIVADLO PETRA BEZRUČE: představení Maxipes Fík a omalovánky pro děti (do 18 hod.).

DIVADLO LOUTEK OSTRAVA: inscenované prohlídky hlavní budovy pro rodiče s dětmi a také nové přístavby (do 22 hod.).

COOLTOUR: Prodaná Rusalka – „surreálná opera“, výstava malířů a sochařů, Shakespearova kavárna otevřená, i s hudbou (do 24 hod.).

DŮL HLUBINA: komentované prohlídky této národní kulturní památky vč. části Dolní oblasti Vítkovic (do 23 hod.).

LANDEK PARK: fárání do důlní expozice (do 24 hod.).

HASIČSKÉ MUZEUM: program už od 16 hodin, ukázky techniky, hudební vystoupení (do 22 hod.).

DŮL MICHAL: industriální rock a prohlídka strojovny (21 – 24 hod.).

DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA: prohlídky historických vozidel – areál ústředních dílen (16 až 23 hod.).

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM JOHANNA PALISY: projekce v přednáškovém sále, v planetáriu houslistky pod hvězdami (19.30 – 22.30 hod.).

KULTURNÍ DŮM POKLAD: vernisáž výstavy Pocta Nepraktovi, projekce filmu Amores perros (do 21 hod.).

ALLIANCE FRANCAISE OSTRAVA: základy francouzštiny, vernisáž výstavy Skryté poklady, film Kirikou (do 20 hod.).

JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA: animační program ve zkušebně orchestru, malá noční hudba, filmová projekce s překvapením, hudební stezka – o činnosti filharmonie (do 22 hod.).

JANÁČKOVA KONZERVATOŘ A GYMNÁZIUM:  tanec, zpěv, soubory, koncert komorního orchestru, ohnivá show před školou, dějiny hudby v kostce (do 22 hod.).

STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA: výtvarné aktivity v zahradě školy (ul. Poděbradova), grafické dílny (ul. Matiční 18, do 20 hod.).

VÝTVARNÉ CENTRUM CHAGALL: o Heleně Salichové, vystoupení souboru H. Salichové, soutěž (do 23 hod.).

MUZEUM A GALERIE MLEJN: komentované prohlídky, poezie hudbou, výstava prací ZUŠ (do 22.30 hod.).

VIRIDIAN, STŘEDISKO PRO ROZVOJ UMĚNÍ: Ludvík Kunc kreslí zvířata, vzpomínky na malíře, kreslení na velkou plachtu (do 22 hod.).

GALERIE MAGNA:  výstava obrazů a grafik M. Ševčíka, tvůrčí dílna pro návštěvníky (do 22.30 hod.).

SLEZSKOOSTRAVSKÁ GALERIE: komentované i volné prohlídky  výstavy A. Gavlase (do 24 hod.).

INDUSTRIAL GALERY: setkání s Kristínou Šimekovou, beseda o tvorbě a malbě, kavárna otevřena (do 24 hod.).

NOVÁ AKROPOLIS: malování archeologických reprodukcí, film Florencie – perla renesance, prodejní výstava (do 22 hod.).

GALERIE JÁMA 10: výstava za účasti umělců (do 21 hod.).        (ok)

 

                                                                                   

 c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-or-titulka-web.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf


Strana 1

 

Uvnitř listu

            2          Václav Klaus v Ostravě a regionu

            3          Novinky z městské nemocnice

            6          Policistů ubylo: stát nemá peníze

            8          Magistrát a výkon státní správy

            10        Alexandrovci opět v Ostravě

            11        Na slovíčko s architektem J. Pleskotem

            15        V pátek 25. května na Zlatou tretru

 

 

Ostrava slavila osvobození

Oslavy 67. výročí osvobození Ostravy proběhly 30. dubna u Památníku Rudé armády v Komenského sadech. Věnce zde položili náměstci primátora Ostravy Aleš Boháč a Tomáš Petřík, velvyslanec Ruské federace v ČR Sergej Kiseljev, hejtman Jaroslav Palas, zástupci Armády ČR, organizací válečných veteránů, ostravských obvodů,  politických stran, společenských organizací a občané. Program vyvrcholil setkáním veteránů s představiteli armády, samosprávy a dalšími hosty v hotelu Akademie.      (vi)

 K foto: Mezi hosty oslav osvobození Ostravy nechyběli (zleva) brigádní generál letec Zdeněk Škarvada s manželkou,  brigádní generál a velitel tanku 1. čs. tankové brigády Alexander Beer, účastnice protifašistického odboje Božena Paidarová a další váleční veteráni. 

 

Ze zastupitelstva 

Zastupitelé se na svém zasedání 25. dubna seznámili se zprávami ostravského ředitelství Policie ČR  o situaci v oblasti veřejného pořádku za rok 2011 a také o činnosti městské policie. V souvislosti s prezentovanými materiály souhlasili s přípravou dopisu policejnímu prezidentovi s požadavkem na posílení personálních stavů policie v Ostravě. Od 1. listopadu 2012 bude v Ostravě platit nová protihluková vyhláška, která teď dostala od zastupitelů zelenou.  Jejím cílem je ochrana veřejného pořádku omezením hluku, a to v přesně určených časech, dochází také k přesnému vymezení doby nočního klidu. Zastupitelé dále zamítli odkup budov bývalého obchodního domu Ostravica od společnosti Amádeus Real, zejména z důvodu příliš vysoké nabídkové ceny. Radě města navíc zastupitelstvo uložilo, aby se společností Amádeus Real jednala o rozdílu mezi cenou, za kterou nemovitosti městu nabídla, a kupní cenou, která je jako pořizovací uvedená v katastru nemovitostí. Jednání o nové vyhlášce upravující provozování herních automatů v obvodu Ostrava-Jih kvůli riziku žaloby ze strany provozovatelů bylo odloženo na červnové zasedání, předpis bude upravený tak, aby nikoho nezvýhodňoval ani nepoškozoval.        (ph) 

 

Ušetřené miliony na další stavby

Některé projekty integrovaných plánů rozvoje města (Ostrava Magnet regionu a Ostrava Pól rozvoje, dále jen IPRM) byly vysoutěženy za méně než 50 procent původních nákladů a podařilo se na nich ušetřit zhruba 165 mil. Kč. Pokud se pozitivní trend podaří udržet, lze dosáhnout dalších úspor v objemu až 215 mil. Kč. Uspořené prostředky umožňují rozšířit portfolio o další projekty, ucházející se o zhruba 1,5 miliardy korun vyčleněných pro spolufinancování z fondů EU.

Nedávno byl do IPRM Ostravy zařazen projekt „Prodloužená ulice Ruská“. Dalšími projekty jsou „Propojení komunikací Pavlovova – Plzeňská“ v Ostravě-Zábřehu a „Obvodová komunikace Františkov“ ve Slezské Ostravě. Františkov má úzkou návaznost na rozšíření trolejbusové dopravy na Hranečník, kde se počítá se stavbou moderního přestupního terminálu městské hromadné dopravy.

Paralelně s investicemi města jsou k čerpání v rámci IPRM připravovány také záměry partnerů. Například Spolku vodáků Campanula, jehož projekt zpřístupní řeku vodácké, sportovní a rekreační činnosti společně s aktuálně soutěženým projektem ministerstva financí „Odvedení odpadních vod z průmyslové zóny Paskov a odtěžení znečištěných sedimentů v řece“. Sdružení právnických osob Trojhalí Karolina, jehož členem je město Ostrava, připravuje projekt „Nová Karolina Ostrava – Trojhalí“.

„V případě, že při soutěži na realizátora Trojhalí, s předpokládanými náklady ve výši 330 mil. Kč, budeme stejně úspěšní jako při již zmíněných projektech města, ušetřené prostředky bychom mohli využít např. na realizaci expozice tučňáků a tuleňů v zoo, na obnovu katedrály Božského spasitele, na rozšíření výukového areálu v Bělském lese, edukační centrum FN a jiné,“ řekl primátor města Petr Kajnar.       (av)

 


 

Strana 2

  

Prodloužená Porážková usnadní dopravu

V prostoru Nové Karoliny a kolem ní vznikají nové páteřní komunikace, které jednak usnadňují vstup na toto nové území, jednak po svém propojení vytvoří distribuční okruh, který bude sloužit k převedení co největšího objemu dopravy z nejužšího centra města.

Součástí tohoto kompletního distribučního okruhu je komunikace Porážková, kde je nyní dokončen projekt města Ostravy s názvem „Prodloužená ul. Porážková“. V rámci tohoto projektu byla vybudována nová ulice Švabinského a komunikace Porážková v úseku ulic Kolejní – Těžařská. V těchto místech projekt města navazuje na již vybudovanou komunikaci na Karolině ze strany objektu Forum Nová Karolina a vytváří tak jeden z přístupů na toto území. Celkové náklady projektu, který je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Ostravy a bude podpořen z peněz EU, jsou 101 mil. Kč. Součástí stavby byla i rekonstrukce komunikace Švabinského na obslužnou komunikaci s parkováním. Tyto komunikace po úpravě křižovatky 28. října x Poděbradova budou sloužit jako přístupová komunikace z centra města k městskému distribučnímu okruhu.           (red) 

 

Nová laboratoř odhalí znečištění

Speciální mobilní laboratoř bude pomáhat v boji proti znečištěnému ovzduší. Jejím úkolem bude monitorovat množství znečišťujících látek zejména v Ostravě a okolním regionu, který smogovými situacemi trpí nejvíce. Měřicí vůz přišel zhruba na deset milionů korun. Pomůže zjistit nejen typ znečištění, ale také určit jeho původ, ať už z velkých průmyslových zdrojů či malých lokálních topenišť. Výsledky měření pomohou určit podíl průmyslu či dopravy na znečišťování. Stanici realizoval Bezpečnostně technologický klastr Ostrava, jehož členem je provozovatel zařízení Vědeckovýzkumný uhelný ústav v Radvanicích. Projekt spolufinancovala agentura Czech Invest z Operačního programu podnikání a inovace.           (ph) 

 

Václav Klaus v Ostravě a regionu

V rámci návštěvy Moravsko­slezského kraje navštívil prezident České republiky Václav Klaus s manželkou Livií ve středu 25. dubna také Ostravu. V sídle Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje se setkal s jeho představiteli, prohlédl si dispečerský sál a monitorovací sál, z něhož je kamerami sledovaná bezpečnost ve městě (na snímku). Poté manželský pár zavítal do katedrály Božského spasitele, kde se setkal s biskupem Františkem V. Lobkowiczem. Následovala autogramiáda knih prezidenta republiky v Domě knihy Librex.        (vk) 

 

Výstavba zastávek Karolina 

upozornění 

V termínu od 1. 6. do 30. 9. 2012 bude budována tramvajová zastávka Karolina na ul. 28. října, a to v úplné uzávěře této komunikace mezi křižovatkami s ul. Poděbradovou a Nádražní. Po dobu výstavby bude v provozu tramvajová trať kromě termínu od 27. 7. do 17. 8. 2012 s nepřetržitou výlukou tramvajové dopravy a s náhradní autobusovou dopravou z náměstí Republiky, resp. z ul. Vítkovické (naproti ÚAN) přes Frýdlantské mosty na ul. Těžařskou (Forum Nová Karolina), dále po ulici Porážkové, Švabinského, Poděbradova do prostoru k Domu umění s přestupem na tramvaj na ul. Nádražní, zastávka Elektra. Kromě vybudování nové obousměrné tramvajové zastávky s nástupními ostrůvky, novým kolejištěm a s tím související změny šířkového uspořádání v prostoru mezi křižovatkami ulic 28. října a Poděbradova, 28. října  a Na Karolině, budou prováděny přeložky kanalizace, vodovodu, plynovodu, úpravy veřejného osvětlení, trolejových vedení. Součástí stavby je také obnova chodníků a komunikace, protihluková opatření či signalizační zařízení uvedených křižovatek.  (B. G.) 

 

Systém, který se vyplácí

Konference k projektu Systém sdružených nákupů (SSN) statutárního města Ostrava pořádané magistrátem ve spolupráci s jeho provozovatelem eCENTRE, a. s., proběhla poslední dubnový čtvrtek v DK Akord v Zábřehu.

Letošní třetí ročník, kterého se zúčastnili zástupci městských organizací, obvodů, odborníci na elektronizaci veřejných zakázek, byl tematicky zaměřen na evidenci a nákup přes Nákupní portál města Ostrava. Začal on-line ukázkou aukce na elektro materiál pro kulturní zařízení. S prezentací systému, který město pro své organizace zavedlo v roce 2010 a do dneška díky němu ušetřilo přes 110 mil. Kč, vystoupil primátor Petr Kajnar.

Ředitel e-CENTRE Vítězslav Grygar hovořil mj. o potížích při prosazování e-aukcí ve státní správě. Obšírně se věnoval evidenci, jako základu fungování projektu SSN. Slavomír Bretz představil nově vzniklé oddělení majetkových účastí a sdruženého nákupu magistrátu, jehož úkolem je koordinace plnění cílů projektu. O zkušenosti z praxe se s přítomnými podělili zástupci divadla loutek, Domova Sluníčko, Střediska volného času Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a dalších organizací.          (vi) 


 

Strana 3

 

V rámci prevence se lidé mohou nechat bezplatně vyšetřit i při konání dnů otevřených dveří

Městská nemocnice: bourání, modernizace, stěhování 

aktuálně 

Oddělení hemodialýzy a plicní oddělení Městské nemocnice Ostrava v ulici Odboje  (před vstupem do MNO) se musí stěhovat, budova patří Národnímu památkovému ústavu, který získal prostředky, aby objekt v ulici Odboje zrekonstruoval a zřídil tam své depozitáře. Oddělení hemodialýzy se tak musí přestěhovat do pavilonu E přímo v areálu nemocnice, kde sídlí rovněž ortopedie a urologie. Prostory pro oddělení hemodialýzy budou kompletně zrekonstruovány za více než 100 milionů korun,  počítá se i s navýšením dialyzačních míst. Oddělení hemodialýzy by mělo v novém začít fungovat od konce září. Také plicní oddělení se bude stěhovat do pavilonu D (bývalá ortopedie). Budova musí projít kompletní rekonstrukcí za zhruba 35 milionů korun, hotovo by mělo být do konce roku.

Změny za provozu

Městská nemocnice na Fifejdách chce zvýšit komfort poskytovaných služeb onkologickým pacientům, proto chce vybudovat vlastní ředírnu citostatik. Tento projekt za přibližně 8 milionů korun má význam nejen pro pacienty, ale bude mít pozitivní ekonomický dopad také pro samotnou nemocnici.

Zahájena byla demolice stařičké budovy bývalého kožního oddělení, rekonstrukce by se nevyplatila. Na jejím místě by měl v budoucnu vyrůst nový pavilon centra operačních oborů. Demolice by měla být ukončena v červnu.

Zvýšení kvality jídel očekává nemocnice od modernizace vlastního kuchyňského vybavení, aby opět vznikla vlastní kuchyně a mohla být ukončena smlouva s dosavadním dodavatelem stravy pro pacienty a personál – firmou Eurest. Vařit přímo v nemocnici by se mělo už od září.

Všechny změny v nemocnici probíhají za plného provozu, nemají však rušit nebo omezovat provoz.

Modernizaci oceňujeme

Náměstkyně primátora Simona Piperková na nedávné tiskové konferenci ocenila aktivitu městské nemocnice i skutečnost, že se její image pro veřejnost výrazně zlepšila. „Rozsáhlé modernizace, kvalitní zdravotnický personál i komplexnost péče posunula v celostátním hodnocení Městskou nemocnici Ostrava na 5. místo v republice z hlediska finančního zdraví a hodnocení pacientů. Město chce i nadále výrazně nemocnici podporovat,“ zdůraznila. Pozitivní je i loňské zřízení primariátu gerontologie, porodnice Městské nemocnice Ostrava patří mezi nejmodernější v zemi a přijímá rodičky z širokého okolí už od 31. týdne těhotenství. Přítomnost otce při porodu se neplatí. Jen dvě nemocnice v ČR mají na gynekologickém oddělení speciální laser, kterým lze operovat genitálie a provádět kosmetické výkony, které hradí pojišťovny, jedním z těchto špičkových pracovišť je právě ostravská městská nemocnice.

Už od 60. let slouží v nemocnici unikátní hyperbarická komora, kdysi dar OKD, která pomáhá při léčení celého spektra diagnóz, další podobné zařízení má v ČR jen pražská motolská nemocnice, ale s podstatně menší kapacitou.

Otevřeno pro všechny

Podle vedení městské nemocnice se informovanost o službách a úrovni nemocnice dovědí lidé hodně ze sdělovacích prostředků i při dnech otevřených dveří, kdy se veřejnost na vlastní oči může přesvědčit o moderních službách a kdy jsou často nabízena i bezplatná vyšetření. Při nedávném dni otevřených dveří na očním oddělení se vyšetření zdarma podrobila téměř většina návštěvníků, u sedmdesáti procent z nich byl zjištěn počínající šedý zákal. Podobná varovná zjištění napovídají, že lidé podceňují prevenci, a to i u mnoha jiných diagnóz, při nichž včasné zjištění iniciálního stavu nemoci může účinně pomoci onemocnění včas a bez následku zlikvidovat.

Lůžek příliš neubylo

Jednání se zástupci pojišťoven o restrukturalizaci lůžkového fondu nebo jednotlivých oddělení dopadají pro městskou nemocnici příznivě. Daří se zachovat komplexní rozsah poskytovaných zdravotnických služeb. Zároveň se městské nemocnice minimálně dotkne rušení lůžkového fondu. Konečná dohoda s pojišťovnami představuje rušení zhruba 8 % lůžkového fondu napříč všemi odděleními, což v praxi představuje u jednotlivých oborů vždy pouze jednotky lůžek. Část lůžek z uvedených 8 % je ještě převedena na lůžka následné péče. Konkrétně do 31. 12. 2011 provozovala MNO celkem 752 akutních lůžek, k tomu 124 lůžek v LDN a 66 v domě sociálních služeb. Po dohodě s pojišťovnami provozuje od 1. ledna celkem 694 akutních lůžek, z 58, které rušila, bylo 26 převedeno na lůžka následné péče náležící LDN. Současný stav tedy činí 694 akutních lůžek, 150 lůžek v LDN a 66 dům sociálních služeb.  V praxi pacienti žádný pokles lůžek nepocítí.    (k, m)

Foto: Primář modernizovaného oddělení gynekologie a porodnictví MNO Marek Ožana u v ČR ojedinělé relaxační vany pro rodičky. 

 

O první pomoci

Už popáté se v sobotu 12. května na Slezsko­ostravském hradě uskuteční úspěšná akce Hrad žije první pomocí. Od 9 hodin se tu představí nezdravotnické složky Integrovaného záchranného systému (IZS) v situacích, při kterých je nutná první pomoc. V pestrém programu vystoupí složky IZS, jsou připraveny zajímavé soutěže, hry pro děti a další akce, které seznamují s postupy při výjezdových akcích. Dospělí si budou moci nechat změřit krevní tlak, hladinu cukru v krvi, vyzkoušet první pomoc na figurínách aj. V programu hrají hudební skupiny.           (g) 

 

Lékařská služba se stěhuje 

nepřehlédněte!!! 

Dospělí i dětští pacienti, kteří potřebují vyhledat lékařskou pohotovost v Ostravě-Porubě, ji od 16. května letošního roku najdou na jiné adrese, než byli doposud zvyklí. Lidé budou moci od tohoto data navštívit porubskou Lékařskou službu první pomoci Městské nemocnice Ostrava na adrese Bohuslava Martinů 812/11 (z Hlavní třídy od rondelu směrem nahoru a doprava).  Z dosavadního sídla v porubském Mephacentru dostala pohotovost výpověď, a tak je stěhování nutné. Mezi 30. dubnem a 15. květnem je tak provoz Lékařské služby první pomoci v Porubě přerušen kvůli stěhování. V případě potřeby mohou lidé kontaktovat dispečink pohotovosti Městské nemocnice Ostrava na telefonním čísle 596 612 111.

Ordinační doba v porubské službě první pomoci zůstává nezměněna, v pracovní dny od 18 do 6 hodin a o víkendech a svátcích v nepřetržitém režimu.  Pohotovostní stanice Městské nemocnice Ostrava je přímo v areálu nemocnice, vchod a vjezd je z ulice Varenské, dětská pohotovost slouží v nedaleké budově Dětského lékařství městské nemocnice v ul. Janovského 6 a v neposlední řadě také na Poliklinice v Hrabůvce na ulici Dr. Martínka.            (k) 

 

Dík našim sestrám

V polovině dubna byly vyhlášeny výsledky 4. ročníku ankety Sestra Moravskoslezského kraje, která je poděkováním nejlepším pracovnicím v tomto náročném a nedoceněném oboru. V kategorii Sestra u lůžka ve zdravotnickém zařízení – zařízení sociální péče v anketě zvítězila Jarmila Siverová, vrchní sestra Léčebny dlouhodobě nemocných při Městské nemocnici Ostrava. Jarmilu Siverovou ocenilo také vedení MNO. „Vrchní sestra Siverová odvádí dlouhodobě výbornou práci a je vzorem pro další naše pracovníky. Jsme velmi rádi, že její práce byla po zásluze oceněna,“ poděkoval jí ředitel MNO Tomáš Nykel.             (km) 


 

Strana 4 

 

střípky 

S PREZIDENTEM HYUNDAIE.

Primátor města Ostravy Petr Kajnar přijal 11. dubna v radnici města Kim Jun-Ha, prezidenta Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o. Návštěva se uskutečnila v souvislosti nástupem vzácného hosta do vedení významného výrobce automobilů se sídlem v průmyslové zóně Nošovice v Nižních Lhotách. Setkání se zúčastnil také ředitel pro komunikaci a tiskový mluvčí HMMC Petr Vaněk. Automobilka v Nošovicích postavená na ploše 200 hektarů začala vyrábět v roce 2008. V současné době produkuje 250 tisíc vozidel za rok, zaměstnává téměř tři a půl tisíce lidí.        (vi)

O ROZVOJI MĚSTA.

Diskusní setkání v rámci projektu Euro Regional na téma Ostrava – město slibných projektů uspořádalo 5. dubna vydavatelství Euronews ve Vítkovickém zámečku. Organizátoři pozvali zástupce státních orgánů, podnikatelské sféry a místní samosprávy.  Za město Ostravu vystoupil primátor Petr Kajnar. Do diskuse se zapojili také generální ředitel společnosti Vítkovice Jan Světlík, náměstek ministra pro místní rozvoj ČR Daniel Braun a další. Hovořili o rozvoji města Ostravy a regionu, jejich konkurenceschopnosti, realizaci konkrétních projektů, využití dotací Evropské unie, dopadech hospodářské krize, nezaměstnanosti, sociální inkluzi a dalších tématech.        (r)

MEDAILE PRO J. ROJKOVOU.

Učitelka Jarmila Rojková ze ZŠ Trnkovecká v Radvanicích převzala u příležitosti Dne učitelů v Praze medaili 1. stupně za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost. Pedagožku přijal 18. dubna náměstek primátora Martin Štěpánek. Jarmila Rojková má dlouholeté zkušenosti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Je autorkou koncepce vzdělávání dětí ohrožených sociálním a jiným vyloučením. V radvanické ZŠ zavedla např. přípravné třídy pro tyto žáky. Škola má do budoucna mnohé plány, a to i v rámci integrovaného programu sociální inkluze.          (vk)

VÝVOJOVÉ CENTRUM.

V budově Vědecko-technologického parku Ostrava „Piano“ otevřeli 6. dubna nové vývojové centrum firmy Hella Autotechnik. Tato společnost s inovativním potenciálem dlouhodobě spolupracuje s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou v Ostravě. Zabývá se především výrobou a vývojem světelné techniky pro automobily. Otevření se zúčastnil také náměstek primátora Martin Štěpánek (na snímku), který vyzdvihl význam inovací pro město, připomněl fakt, že Ostrava už od devadesátých let dvacátého století prochází významnou změnou, kdy se z ryze průmyslového města stává centrem moderních technologií.           (ph) 

 

Platba za odpad do června 

upozornění

Magistrát města Ostravy upozorňuje na splatnost poplatku za provoz sy­stému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů všechny občany, kteří mají v centrálním registru obyvatel jako místo trvalého pobytu zapsáno město Ostrava.

Pro poplatníky se nic nemění: zaplaťte 498 Kč na osobu do 30. června 2012 (možno i ve splátkách) jedním ze způsobů úhrady, na jaký jste zvyklí a který se vám osvědčil, tzn. složenkou, kterou obdržíte počátkem měsíce května, SIPEM, do kterého vám platba bude navedena v měsíci červnu tohoto roku, bankovním převodem či na pokladně magistrátu (dveře č. 101), kde přijímají i platební karty.

Od 1. dubna 2012 zde došlo ke změně pokladních hodin: 

pondělí, středa            8 – 17 hod.

úterý    8 – 15.30         hod.
čtvrtek 8 – 16  hod.

pátek   8 – 11  hod.

 

Nová služba stavebníkům

Město Ostrava nabízí nově občanům i firmám bezplatnou elektronickou službu e-UtilityReport, která zjednoduší zjišťování existence sítí (vodovodu, kanalizace, plynu atd.). Vyjádření správců inženýrských sítí jsou povinni stavebníci získat při každém zahájení přípravy stavby. Dosud museli vyplnit až desítky žádostí, nová služba jim umožní hromadné vygenerování žádosti na jednotlivé správce sítí v dané oblasti a v některých případech i jejich elektronické odeslání.

Odkaz pro přístup k aplikaci e-UtilityReport naleznete na webových stránkách města (mapy.ostrava.cz). K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace je jednoduché, intuitivní a doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky. Na rozvoji služby se podílí odbor projektů IT služeb a outsourcingu a odbor stavebně správní Magistrátu města Ostravy společně s jednotlivými stavebními úřady.   (red) 

 

Vyberte název pro objekt Komunitního centra Ostrava

V obvodu Mariánské Hory a Hulváky se staví Komunitní centrum Ostrava (KCO), které bude sloužit osobám s těžkým tělesným a kombinovaným postižením. Tento dlouhodobě připravovaný projekt vznikl z podnětu občanů města Ostravy, rodičů a osob se zdravotním postižením. V objektu vznikne zázemí pro sociální služby, které na území města dosud chyběly.  Budou zde poskytovány tři sociální služby - denní stacionář, celoroční pobytová služba -  domov pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služba. Pravděpodobným termínem zahájení provozu KCO je leden 2013.   (vk) 

 

Chybí uklízeči, svářeči i lékaři 

úřad práce 

Evidovaná nezaměstnanost po čtyřměsíčním stoupání mírně poklesla, takže k 31. březnu kontaktní pracoviště Ostrava (dále jen KoP Ostrava) registrovalo celkem 21 442 uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnaných osob ubylo meziměsíčně 161, meziročně 187. V průběhu sledovaného měsíce počet nově zaevidovaných osob poprvé v letošním roce podkročil dvoutisícovou hranici. Počet uchazečů s ukončenou evidencí byl nejvyšší od října 2011.

Míra nezaměstnanosti se v porovnání s předchozím měsícem snížila o 0,1 procentního bodu a na konci března tak dosáhla 12,0 %. Hodnota tohoto ukazatele rovněž poklesla po čtyřech měsících a je stejná jako v březnu minulého roku. U žen oproti minulému měsíci míra nezaměstnanosti klesla o 0,3 procentního bodu na 13,0 %; u mužů zůstala na stejné výši a v závěru sledovaného měsíce tak činila 11,2 %. Nově se v průběhu března ucházelo o zaměstnání 1 743 osob, což je o 488 méně než v únoru a o 101 méně než před rokem.

Počet nabízených volných pracovních míst je stále nedostatečný a neuspokojivý. Uchazeči a zájemci o zaměstnání jich měli v závěru letošního března k dispozici celkem 1 655. Meziměsíčně došlo k nárůstu o 59 míst. Z povolání, u nichž zaměstnavatelům postačuje základní vzdělání, bylo v databázi nejvíce volných pracovních míst pro svářeče, uklízeče veřejných prostranství, řidiče nákladních automobilů a pracovníky v zákaznických kontaktních centrech. Zájem o vysokoškoláky je stále neuspokojivý, největší poptávka je převážně jen po lékařích a technicích průmyslových oborů. (ju) 


 

Strana 5 

 

Dárci získali zlaté Janského plakety

Osmdesát dárců krve, kteří tuto životodárnou tekutinu odevzdali v Krevním centru v Porubě, převzalo v pondělí 16. dubna v Radnici města Ostravy zlaté plakety doktora Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů. Mezi dárci bylo 17 žen. Medaile předal jménem primátora města Ostravy vedoucí oddělení vnějších a zahraničních vztahů Zdeněk Sladovník spolu s primářkou Krevního centra v Porubě Zuzanou Čermákovou.

Slavnostního předání se zúčastnili rovněž představitelé Oblastního spolku Českého červeného kříže v Ostravě v čele s jeho ředitelkou Lydií Poledníkovou, dále zástupci zdravotních pojišťoven, společnosti ArcelorMittal a další hosté. Setkání v obřadní síni Radnice města Ostravy zpestřil kulturní program v podání studentů ostravské konzervatoře. Město Ostrava trvale podporuje bezpříspěvkové dárcovství krve, a to i malým darem pro každého držitele zlaté Janského plakety.       (vk)

Foto: Tradičním místem předávání zlatých Janského plaket je reprezentační obřadní síň radnice. 

 

Staňte se dobrovolníkem

Chcete poskytnout svůj čas a přítomnost lidem, kteří mají onkologické onemocnění? Být jim oporou na jejich nelehké cestě? Nasměrujte své kroky mezi dobrovolníky v nemocnici a v Hospici sv. Lukáše.

Jako dobrovolník získáte nové zkušenosti, dovednosti, přátele a zejména pocit smysluplné práce a seberealizace. Zkušení dobrovolníci potvrzují, že pomoc nemocným není o umírání, ale o životě.

Základní podmínkou přijetí je minimální věk 18 let. Dobrovolníci se školí a připravují v kurzu hospicové péče. Po úspěšném dokončení kurzu obdrží certifikát o jeho absolvování. Více informací získáte u koordinátorky dobrovolnického hospicového hnutí Jany Camfrlové, tel. 599 508 504, 731 625 768, e-mail:  hospicove.hnuti@caritas.cz.    (d)

  

Komise pro podporu ekonomického rozvoje sleduje konkurenceschopnost

Požadujeme lepší využití letiště

Patnáctičlenná komise pro podporu ekonomického rozvoje města, zřízená radou města, je složena z členů zastupitelstva města a městských obvodů i externích odborníků. Zabývá se tématy, která jsou převážně úzce spojena se zvyšováním úrovně ekonomiky a konkurenceschopnosti Ostravy i zvyšováním kvality života na jeho území. Pravidelně sleduje realizaci opatření v rámci „Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy“ nebo příznivě se rozvíjející projekty, mezi které patří další rozšíření Vědeckotechnologického parku Ostrava nebo budování Centra excelence s unikátním „superpočítačem“ ve spolupráci s VŠB-TU.

Pozornost věnuje ale také slabým místům, která se projevují v některých strategických rozvojových prioritách, ať je již jejich řešení v přímé kompetenci města Ostravy nebo jiných orgánů územní správy. Komise například dlouhodobě sleduje znepokojující vývoj provozních výsledků Letiště Leoše Janáčka Ostrava (LLJO), jejichž souhrn negativně působí na potřeby dalšího rozvoje ekonomiky a cestovního ruchu v regionu i v Ostravě samotné. Na základě její iniciativy byla odborem ekonomického rozvoje magi­strátu města, který je organizačním garantem činnosti komise, zpracována rešerše ukazatelů vybraných domácích a zahraničních letišť. Na srovnáních dokumentuje klesající konkurenční pozici LLJO. Proto komise uskutečnila počátkem letošního roku společné jednání s Komisí rady kraje pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch, na němž členové komise diskutovali s provozním ředitelem letiště o míře efektivnosti představené strategie. Vyjádřili nespokojenost se současnou strategií, která rezignuje na snahy zlepšit stav osobní přepravy. Komise pro podporu ekonomického rozvoje proto doporučí radě města zabývat se vizí a strategií LLJO v zájmu lepšího využití jeho potenciálu ve prospěch rozšíření dopravních možností pro domácí i zahraniční klienty. To zároveň přinese růst ekonomiky regionu včetně města Ostravy.

Bezpečnost silničního provozu je také významným tématem pro činnost komise. Komise na svém zasedání 17. dubna se proto věnovala aktivitám zájmového sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!, Centrum bezpečné jízdy LIBROS Ostrava a seznámila se s perspektivami jeho další činnosti.        Ivo Staš 

 

Už máte doklad pro dítě?

Od 27. června letošního roku už bude muset mít svůj vlastní cestovní doklad při cestě do zahraničí také každé dítě včetně kojenců – tedy svůj vlastní pas, případně dětský občanský průkaz pro cesty po Evropské unii. Cestovní pas pro děti se vydává na dobu 5 let a stojí 100 Kč, občanský průkaz na stejnou dobu je za 50 Kč. K vyřízení dokladu je třeba mít s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů. Na úřadu pak dítě vyfotí a vyplní formulář. Pak je třeba ale vyčkat, až bude doklad hotov.

Oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů a oddělení cestovních dokladů odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy připomíná občanům, že od 1. ledna letošního roku je v tomto oddělení úředním dnem už každý pracovní den. Lidé přitom stále preferují tradiční pondělí a středu, kdy přichází až dvojnásobné množství žadatelů oproti jiným dnům v týdnu.

Úřední hodiny na těchto odděleních, které se nacházejí v Gorkého ulici 2 v Moravské Ostravě, jsou: pondělí a středa od 8 do 17 hod., úterý od 8 do 15.30 hod., čtvrtek od 8 do 16 hod. a v pátek od 8 do 11 hod.   (vk) 

 

Zvolte vánoční výzdobu radnice

Po dvou letech opět oslovujeme občany města, aby v anketě vyjádřili svůj názor na to, jak by měla vypadat vánoční a novoroční výzdoba Radnice města Ostravy a Prokešova náměstí pro tento a příští rok. Před dvěma lety byl hlas občanů rozhodující, a proto chceme osvědčenou praxi zopakovat.

Na webových stránkách města www.ostrava.cz je zveřejněna anketa s celkem osmi návrhy tří přihlášených dodavatelů. Z nich vyberte ten, který pokládáte za nejzdařilejší, a vepište číslo zvolené výzdoby do políčka ankety. Termín uzávěrky ankety pro občany je 31. květen 2012.      (vk) 

 

Nové odznaky revizorů DPO

Od neděle 1. dubna 2012 se přepravní kontroloři Dopravního podniku Ostrava prokazují cestujícím novým odznakem a průkazem. Modrobílé provedení revizorských odznaků a průkazů využívá prvků jednotného vizuálního stylu města Ostravy.   (vk) 

Foto: Revizoři se musejí prokazovat pouze těmito odznaky


 

Strana 6 

 

Mění se struktura trestných činů i jejich pachatelů, přibylo násilné kriminality

Bezpečnost srovnatelná s jinými městy

Ostrava na tom ve srovnání s jinými velkými městy v ČR není v počtu trestných činů v přepočtu na obyvatele tak špatně, jak se všeobecně předpokládá. Vyplynulo to ze zpráv ředitelů obou ostravských policií – Policie České republiky a městské policie, kteří hodnotili výsledky uplynulého roku.

Co ukazují statistiky?

Počet trestných činů spáchaných na území města v loňském roce (18 242) je srovnatelný s rokem 2010 (celkem 18 309 trestných činů). Počet majetkových trestných činů dokonce mírně poklesl. „Když si přepočítáme počet trestných činů v Ostravě na jednoho obyvatele a srovnáme s ostatními městy, zjistíme, že kriminalita není větší než například v Praze nebo Olomouci,“ uvedl k problému Petr Kajnar.

V poslední době se však mění struktura trestných činů a jejich pachatelů. „Přibylo násilné kriminality, vzrůstá počet ublížení na zdraví nebo loupežných přepadení. U násilné kriminality vzrostl meziročně počet trestných činů o 111 na 1 103,“ řekl Tomáš Landsfeld, ředitel Městského ředitelství Policie ČR Ostrava. Největší procento trestných činů připadá na majetkovou kriminalitu, tvoří zhruba 75 procent trestné činnosti. V dané oblasti jsou pak největším problémem prosté krádeže. Zajímavé je, že klesá podíl recidivistů na trestné činnosti. Je to dáno i tím, že mnozí z nich skončili za mřížemi. Naopak přibývá nových pachatelů, kteří měli předtím čistý trestní rejstřík. Podle názoru kriminalistů tento jev souvisí se zhoršujícími se sociálními podmínkami obyvatelstva. Dostal už i své jméno – hladová kriminalita. Sociální tlak a snižování vyplácení sociálních dávek, případně vznik nových vyloučených lokalit se může i do budoucna projevovat zejména právě ve zvýšené majetkové trestné činnosti.

Policistů ubývá

Řediteli Tomáši Lansfeldovi chybějí především uniformovaní policisté, stavy u policie se snižují kvůli trvale omezenému přísunu peněz od státu. Ostrava by měla mít minimálně 1 067 policistů, nyní je jich však jen 981. Musejí zvládat stále stejný, ba i větší objem práce, než dělali dřív, nyní však s menším počtem zaměstnanců.

Naopak ostravští městští strážníci loni v Ostravě řešili 63 789 přestupků, což je o 1 719 více než loni.  Na rozdíl od jiných městských policií v ČR se však ta ostravská v souladu se zájmy města nesoustřeďuje prioritně na dopravní přestupky (např. „botičky“), ale zaměřuje se více na veřejný pořádek. Poměr řešených přestupků v těchto dvou oblastech byl i loni srovnatelný.

Strážníci jsou vidět

Ředitel Městské policie Ostrava Zdeněk Harazim konstatoval, že největší problémy jsou s čistotou města a odhozenými injekčními stříkačkami. Kromě toho městští strážníci loni zadrželi 485 pachatelů trestných činů, což je více než v roce 2010. Městští policisté působí také v oblasti prevence. Provozují Senior linku, jejímž prostřednictvím mohou senioři pomocí nouzového tlačítka přivolat pomoc, a to i zdravotnickou. V rámci projektu Bezpečnější Ostrava pořádá městská policie oblíbené kurzy pro veřejnost a vydává informační tiskoviny o bezpečném nakupování, parkování nebo k zabezpečení domova. Velká pozornost je věnována rovněž programům zaměřeným na bezpečnost dětí.

Městské policii se daří stabilizovat své zaměstnance, více než 51 procent (395 lidí) u ní pracuje více než 10 let.             (vk) 

 

I cyklisté musejí znát předpisy

bezpečnější ostrava 

Ostravští policisté se v polovině dubna preventivně zaměřili na cyklisty. Jen v loňském roce se v Ostravě stalo viníkem nehody 46 cyklistů, a tak není divu, že česká i městská policie mají zájem cyklisty varovat proškolením nebo jinými způsoby. Na cyklostezkách Bělského lesa a na Hlavní třídě v Porubě tak v dubnu kontrolovali povinné vybavení kol, ptali se na znalosti pravidel silničního provozu a zaměřili se i na používání reflexních materiálů, které zvyšují bezpečnost cyklistů. V Porubě působí i první policejní cyklohlídka, slouží především od jara do podzimu a hlídkuje především v odlehlých částech městského obvodu.

Každoročně dochází v Ostravě také ke stovkám krádeží kol, loni jich bylo přes 500. Majitelé mají pro případ vyšetřování znát výrobní číslo svého kola, mohou kolo i zaevidovat u městské policie, pátrání je pak jednodušší. Je dobré také uschovat doklady o pořízení kola. Cyklisté by měli vědět, že v případě kontroly musejí mít v povinné výbavě – dvě na sobě nezávislé účinné brzdy, červenou zadní odrazku, bílou přední odrazku, oranžové odrazky na obou stranách šlapátek, na paprscích předního a zadního kola nebo obou kol nejméně jednu oranžovou odrazku. K doporučené výbavě patří zvonek, kryt řetězu, blatníky. Pro cyklisty do 18 let je povinná přilba!          (k)

Foto: Kontrolovaní cyklisté byli často překvapeni, že nemají správnou výbavu kola, někteří ani neznali dopravní předpisy.            Foto: MPO 

 

stalo se

SPREJEŘI.

Na tísňovou linku oznámila svědkyně, že skupinka mladých sprejuje na budovu zdravotnického střediska několikametrový nápis. Před příjezdem strážníků se mladí „výtvarníci“ rozutekli. Strážníci je po chvíli našli a jednoho se podařilo chytit. Tvrdil, že nic neudělal, že naopak ostatní byli zloději a chtěli jej okrást.  Na místo byla přivolána Policie ČR, která si událost i se zadrženým mladíkem převzala k dalšímu šetření.

A POŘÁD ALKOHOL.

Strážníci městské policie našli na autobusové zastávce v Ostravě-Zábřehu na lavičce silně opilou mladou dívku.  Ze čtrnáctileté dívčiny se jim podařilo dostat aspoň to, že pila hodně vodky. S ohledem na její stav byl na místo přivolán lékař, který rozhodl o převozu do nemocnice. Událost si na místě od strážníků převzali přivolaní policisté.

Podobnou situaci řešili strážníci v Ostravě-Dubině, vrávoravou chůzí a mladistvým vzhledem upoutala jejich pozornost sedmnáctiletá dívka. Dechová zkouška prokázala 1,24 promile alkoholu. Vzhledem k jejímu věku strážníci kontaktovali matku, která si pro dceru přijela. O události je informován orgán sociální péče.

VZAL MOBIL DO ÚSCHOVY.

Jeden z hostů baru v centru Ostravy se tak opil, že si doslova ustlal na zemi a odmítal bar opustit. Strážníci ho vyzvali, aby provozovnu opustil. Opilý zjistil, že nemá svůj mobilní telefon. Když pak z půjčeného mobilu vytočit své číslo, ozvalo se vyzvánění jeho telefonu z kapsy kalhot 43letého muže, který seděl ve stejném boxu. Pro podezření ze spáchání trestného činu strážníci přivolali Policii ČR. 

 

Kurz pro veřejnost

Městská policie Ostrava zve na další z letošních bezplatných kurzů, které pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná se ve středu 30. května 2011 od 16 hodin v budově v ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravě (bývalé ředitelství městské policie). Květnové téma je Být pozorný se vyplácí. Účastníci kurzu se seznámí se zásadami bezpečného chování na ulici nebo v nákupních centrech, dozví se, jak předejít vykradení vozidla apod. Nebude chybět oblíbená sebeobrana a i tentokrát bude připraven dětský koutek pro děti účastníků.


 

Strana 7 

 

Dům na půl cesty se otevře na podzim 

sociální péče 

U objektu v Bozděchově ulici byla zahájena rekonstrukce na Dům na půl cesty za 9 301 tisíc korun. Změny, které budou financovány z regionálního operačního programu ve výši 6 999 tisíc korun a spolufinancovány z rozpočtu města ve výši 2 302 tisíc korun, budou ukončeny v říjnu letošního roku. Dům je od roku 2011 ve vlastnictví města. Podmínkou pro jeho nabytí do majetku města byl fakt, že bude sloužit sociálním účelům. Do tří pater bude umístěno celkem 14 standardních pokojů. Ve čtvrtém patře budou kanceláře, v podzemí technické zázemí.

Dům na půl cesty je určen mladým lidem do 26 let, kteří končí školu, opouštějí dětské domovy, výchovné ústavy, pěstounské rodiny, výkon trestu odnětí svobody, ochrannou léčbu anebo přicházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Provozovat jej bude Centrum sociálních služeb Ostrava.

„Naším cílem je moderním způsobem poskytnout této skupině lidí podporu a pomoc při jejich snaze aktivně vstoupit do běžného života a úspěšně v něm působit. Život v prostředí, které je podobné běžné domácnosti, vede k prevenci sociálně patologických jevů, ke zvýšení zodpovědnosti i k větší míře samostatnosti. Dokončení studia a nalezení zaměstnání je pouze jedním z pilířů práce, která nás s touto skupinou čeká,“ řekl náměstek primátora Martin Štěpánek.        (vk) 

 

Gratulujeme!

Na letošním karnevalu APA koncem března se předávaly také ceny České asociace aplikovaných pohybových aktivit. Cenu za obětavou pohybovou aktivitu získala a tzv. Čápicí roku se stala Renata Staňková ze SŠ prof. Z. Matějčka, 17. listopadu 1123, z Poruby za rozvoj tělesné výchovy a sportu osob s postižením. Cena Apač roku byla udělena Petru Musálkovi ze ZŠ a MŠ Ukrajinská 19, opět z Poruby, za podíl na rozvoji oboru. Oba ocenění pracují s velkým zaujetím pro žáky a studenty s postižením. Jak ukazuje snímek, hendikepovaní se pod dozorem dobrovolníků a odborníků mohou věnovat mnoha sportům.           (d)

  

Bodovali v Berlíně

Základní škola Mitušova 16 už třetím rokem pracuje na mezinárodních projektech pod záštitou pražského Domu zahraničních služeb. Připravuje projekt „Našim maminkám“. Se zahraničními partnery z Polska, Turecka, Slovenska a Itálie už připravila celou řadu aktivit, kterými chce maminky potěšit a připravit jim dárečky. Většina partnerů zve maminky těsně před Dnem matek do školy, kde pro ně děti připraví pohoštění, dárky i program. Pro maminky děti vyrábějí náramky nebo náhrdelníky  a blahopřání. Připraveny jsou také dárkové poukázky se slibem, že děti pomohou i při domácích pracích.

Projekty školy pravidelně získávají uznání na národní úrovni v podobě certifikátů Quality Label. Na mezinárodní konferenci eTwinningu v Berlíně koncem března škola pěti stům účastníků prezentovala projekt „Spring is coming“, který se dostal až do semifinále mezi nejlepší projekty letošního roku. Podílel se na něm tým osmi učitelů a více než padesáti žáků, prolínal se pěti vyučovacími předměty.  Škola, město i země byly prezentovány ve stánku eTwinning School Teams, který navštívila celá řada účastníků. Více informací na www.zsmitusova16.cz/.   (d)

  

Také letos stipendia pro talentované studenty 

školství 

Nejlepší studenti vysokých škol, kteří trvale žijí na území Ostravy, mohou také letos od města získat stipendium. V akademickém roce 2012/2013 uvolní město na stipendia pro celkem 19 vysokoškoláků milion korun, tedy stejnou částku jako v loňském roce.

Na základě výběrového řízení bude mít možnost získat stipendium celkem 18 studentů v denní formě studia, ať už na bakalářském či magisterském stupni nebo interní doktorandi, kteří bez přerušení studují na některé vysoké škole v ČR. O stipendium se však mohou ucházet i vysokoškoláci s hendikepem. Ti pak mohou stipendium získat nejen u prezenční, ale i kombinované nebo distanční formy studia. Částka na jednoho studenta je stanovena na 50 tisíc korun. Dvojnásobnou částku pak město věnuje jednomu studentovi vysoké školy nebo konzervatoře, který pokračuje ve studiu na zahraniční vysoké škole.

Při udělování stipendia bude rozhodovat nejen prospěch studentů, ale například i jejich vědecká odborná činnost nebo reprezentace města Ostravy.

Přihlášky je možné podávat do 27. července. Stipendium město poskytuje od roku 1996. Až do roku 2008 do něj každoročně investovalo asi 370 000 korun a podpořilo ročně 13 studentů. Od roku 2008 se podpora zvýšila na jeden milion korun v daném akademickém roce a město tak přispívá 18 až 19 studentům.         (av) 

 

Jiný kraj, jiný mrav

Zajímavé zpestření přinesla studentům gymnázia v Ostravě-Hrabůvce návštěva šesti studentek z Ruska, Gruzie, Kanady, Indonésie a Číny. Mnohé informace z cizích zemí byly pro naše mladé lidi i překvapením. A tak se dověděli, že například v Číně se dochází do školy sedm dní v týdnu a studium tam klade větší důraz na memorování než u nás. V Indonésii nemusí dítě po narození získat příjmení matky ani otce, v Rusku jsou čeští hokejisté možná populárnější než u nás. Indonéský kroj připomíná šaty princezny, čínský je strohý a praktický.

Návštěva se uskutečnila v rámci projektu Edison, který pořádá organizace vysokoškolských studentů AIESEC, nabízí jedinečnou příležitost k poznávání vzdálených zemí. Kromě toho se podobné kontakty stávají dobrým impulsem a motivací pro studium angličtiny, s jazykovými znalostmi uspějí i v zahraničí.             (ak) 

 

Automobiloví nadšenci soutěžili

V dubnu se ve Střední škole technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích uskutečnila soutěž Autoopravář Junior 2012, kterou vyhlašuje ministerstvo školství. Celostátní soutěže se zúčastnilo 27 žáků oboru mechanik opravář a 12 žáků oboru autotronik z celé ČR, záštitu převzal náměstek primátora Aleš Boháč. Podle pravidel soutěže se klání nemohou zúčastnit studenti pořádající školy, a tak mohli vítkovičtí jen přihlížet. Zvítězil František Krátký z Olomouce a Martin Čermák z Brna. Součástí soutěže byla i návštěva Centra bezpečné jízdy – Libros v Ostravě, kde lze vyzkoušet řízení auta v různých ztížených podmínkách, studenti byli nadšeni. Obory studia týkajícího se motorových vozidel jsou velmi oblíbené.      (d) 


 

Strana 8 

 

Dotace v řádu desítek milionů korun míří do sociální péče, školství, kultury, sportu a dalších oblastí

Na granty z rozpočtu města se těší ‚velcí i malí‘ 

Dotace pro rok 2012 do zdravotnictví, sociální péče, pro hendikepované, na prevenci proti kriminalitě a drogám, volnočasové aktivity, na kulturní a sportovní akce schválilo na svém únorovém zasedání zastupitelstvo města.

Pomáháme nejslabším

Do oblasti sociální péče z rozpočtu letos míří 65 842 tis. Kč. Mezi 104 projekty v režimu jednoletých neinvestičních účelových dotací město rozdělí 26 192 tis., celkem 27 víceletých projektů (2011 – 14) získá částku 39 650 tis. Kč. Zaměření je velice široké. Od sociálních služeb pro seniory, přes péči o těžce nemocné občany, sociálně vyloučené, po podporu rodin s dětmi. Mezi příjemci jsou organizace jako např. Charita, Armáda spásy nebo Adra, ale také Asociace Trigon, Centrum pro rodinu a sociální péči nebo sdružení Společně-Jekhetane. Konkrétními projekty jsou např. chráněná bydlení, startovací byty, terapeutické dílny, osobní asistence, nízkoprahová denní centra nebo terénní programy.

Pro hendikepované osoby, včetně dětí a mládeže, uvolní město ze svého rozpočtu 9 585 tis. Kč. Škála činností je pestrá od akcí typu Evropské dny hendikepu, přes kulturní a sportovní aktivity, až po podporu zaměstnávání osob s hendikepem. Desítka zdravotnických projektů si rozdělí 1 630 tis. korun. Nejvyšší granty v této oblasti, přes 400 tisíc Kč, získaly Hospic sv. Lukáše a Mobilní hospic Ondrášek. Využijí je pro péči o nevyléčitelně nemocné pacienty.   

Pro děti a mládež

Mezi dvě stovky projektů v oblasti školství bude letos rozděleno 5 472 tis. Kč. Účelové dotace mají podpořit volnočasové aktivity, provoz školských zařízení a hřišť, rozvoj mezinárodní spolupráce. Většinu financí využijí ostravské školy, střediska volného času a další organizace. Mezi podpořenými projekty najdeme studentské anglické divadlo, klub nadaných dětí, zelené město, matematický šampionát, country tance aj. V grantovém systému má pevné místo prevence proti drogám a kriminalitě. V roce 2012 jednoleté dotace dosáhnou 8 493 tis. Kč a dělit se budou mezi 50 žadatelů. Mezi zajímavé projekty patří Bedřiška sobě, Barevné soužití v černobílé realitě aj. Působí zde např. společnosti Renarkon, Faust, Rozkoš bez rizika, sdružení Nová šance apod.

Tradice a prestiž

Ostrava podpoří ze svého rozpočtu částkou přes 18 mil. Kč pořádání patnácti prestižních akcí obohacujících kulturní a společenský život ve městě. Nejvyšší dotaci získají festival Colours of Ostrava (6 mil.) a Svatováclavský hudební festival (2 250 tis.). Další finance připadnou Letním Shakespearovským slavnostem, Folkloru bez hranic, festivalům OST-RA-VAR a TUR film, Dnům NATO aj. O granty v oblasti kultury letos požádalo dalších 170 subjektů. Mezi 85 přijatých projektů bude rozděleno 6 084 tis. Kč. S financemi mohou počítat např. organizátoři výstav Jeden svět, Magie divadelního prostoru, Ostrava Art, festivalů Čtvero ročních období, Třebovický koláč, Jazz Open Ostrava, Pro Tibet, akcí Ostrava čte dětem, Všechny barvy duhy, Pecha Kucha Night.

Závodně i rekreačně

Činnost dvanácti klubů vrcholového sportu letos město v rámci dotačního řízení podpoří 38,5 mil. Kč. Nejvíce získají hokej a fotbal: HC Vítkovice (13 mil.) a FC Baník (11 mil.). Basketbalisté NH, volejbalisté VK a házenkářky DHC Sokol Poruba si rozdělí po 2,7 mil., volejbalistky TJ Mittal 1,9 mil., atletika SSK Vítkovice 1,8 mil., florbalisté FBC a Vítkovic po 1 mil. Kč atd. Významné sportovní akce město podpoří více než 38 mil. korun. Nejštědřeji Zlatou tretru (6 mil.) a tenisové zápasy proti Itálii v Davis Cupu a Fed Cupu (5 a 4,5 mil.). Granty v oblasti tělovýchovy a sportu ve výši 19 703 tis. Kč pomohou 286 projektům. Vesměs se jedná o podporu mládežnického sportu v tělovýchovných jednotách a klubech, která je pro tyto subjekty často podmínkou existence.

Podrobnosti o dotacích a grantech najdete na stránkách www.ostrava.cz v sekci Důležité odkazy.         (vi) 

Foto: Mezi nejvíce podporované oblasti v grantovém systému města Ostravy patří pohybové aktivity dětí a mládeže.             Ilustrační foto 

 

O rozdílu mezi státní správou a samosprávou 

co je dobré vědět 

Víte, co vše patří do veřejné správy? Jaký je rozdíl mezi samosprávou a státní správou? Co znamenají pojmy přenesená a samostatná působnost? Ve veřejnosti panuje všeobecná neznalost rozdílu mezi státní správou a volenou samosprávou. V lepším případě lidé tento rozdíl nevnímají, v horším tyto oblasti, někdy i záměrně, slučují.

Samospráva je správa části veřejných věcí obcemi nebo kraji na určitém území. Ve statutárním městě Ostrava ji realizuje zejména zastupitelstvo města, rada města a primátor. V rámci tzv. samostatné působnosti zastupitelstvo např. schvaluje rozpočet a závěrečný účet obce, zakládá a ruší právnické osoby, vydává obecně závazné vyhlášky apod.

Státní správa je veřejnou správou uskutečňovanou orgány státu a dalšími subjekty, kterým stát výkon této správy propůjčil. Státní správu obec vykonává jménem státu v rámci tzv. přenesené působnosti.

Statutární město Ostrava prostřednictvím svých orgánů odpovídá za výkon státní správy v činnostech, jejichž rozsah je vymezen zákony pro oblasti zdravotnictví, školství, sociální péče, územního plánování, agendu stavebního, matričního a živnostenského úřadu, orgánu silničně-správního, vodohospodářského, ochrany životního prostředí a další. Rozhodováním ve věcech přenesené působnosti při výkonu státní správy jsou pověřeni odborně způsobilí úředníci magistrátu a úřadů městských obvodů. Volení zastupitelé města, nechtějí-li porušit zákon, je nesmí v jejich rozhodování ovlivňovat.

Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti na Magistrátu města Ostravy vykonávají jako výhradní činnost (100 %) odbor stavebně správní nebo živnostenský úřad. Z 94 % ji provádí odbor dopravně správních činností (evidence řidičů, silničních vozidel aj.), z 85 % odbory ochrany životního prostředí, Archiv města Ostravy, z 81 % odbor vnitřních věcí (agenda občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel aj.). (vi)

 

 

Magistrát města Ostravy

Příklady výkonu státní správy v rámci přenesené působnosti:

l evidence obyvatel, vydávání občanských a řidičských průkazů, cestovních dokladů

l registr silničních vozidel, přestupková agenda a správní delikty při provozu na pozemních komunikacích, registrace autoškol

l rozhodování podle stavebního zákona

l ohlášení živností, rozhodování o žádosti o koncesi, výpis z živnostenského rejstříku

l sociálně-právní ochrana dětí, sociální poradenství pro seniory, zdravotně postižené, osoby v hmotné nouzi, ohrožené sociálním vyloučením aj.

l ochrana přírody a krajiny, ochrana ovzduší

l kontaktní místo veřejné správy Českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu (Czech POINT).


 

Strana 9

 

Ostravský informační servis rozšířil aktivity o webové kulturní noviny OKNO

Kam o víkendu i během týdne?

Na webových stránkách www.ostravainfo.cz se prakticky denně aktualizují informace o veškerém dění v Ostravě. Nejen o akcích nejbližších dnů, ale také některé zajímavé podrobnosti a rozhovory. Slouží k tomu rubrika OKNO (Ostravské kulturní noviny), kde jsou rovněž ceny vstupenek či místa, kde lze lístky koupit. „Součástí Ostravských kulturních novin jsou i rubriky s názvy Víkend, Dětem, Rozhovor měsíce a Stojí za to,“  vysvětluje šéf OIS Radim Chytka. Například rubrika Víkend je aktualizována vždy ve čtvrtek a přináší rady, co s volným víkendem v Ostravě. Pozorný čtenář zjistí, že nabídek na aktivity v Ostravě je opravdu hodně.

Zájem roste

Za rok využije služeb Ostravského informačního servisu zhruba 300 000 lidí, asi 200 000 se jich podívá na webové stránky a hledá informace, čísla se, od zprovoznění infocentra v roce 1995,  každoročně zvyšují. Pět poboček – Elektra, nádraží Svinov a Přívoz, vyhlídková věž Nové radnice a Mošnovské letiště jsou často prvními styčnými body při předávání informací o Ostravě cizincům. Dlouholeté zápisy z knihy návštěv v infocentru pod vyhlídkovou věží radnice města nabízejí postřehy i úžas cizích návštěv, jak je Ostrava při pohledu z věže příjemně překvapila. Narůstá počet skupinových návštěv firem, které chtějí město představit svým pracovníkům i klientům.

Prohlídky i cyklotoulky

Komentované trasy po městě se začátkem u Nové radnice už zná mnoho Ostravanů. Jako novinka odstartovala 29. dubna první  cykloprohlídka, cyklisté se s průvodci OIS vydali přes Landek do nedalekých Šilheřovic a zpět, dostalo se jim velmi zajímavých informací o všem, co projeli. Účast stojí dospělé 80 korun, děti, studenty a seniory 50 korun, jezdí se za každého počasí. Průvodců je více, takže pomalejší cyklisté a děti o nic nepřijdou.

Co se chystá?

Z dalších zajímavých akcí informačního servisu lze nabídnout 17. červen, kdy mohou zájemci strávit Jeden den v životě ostravského horníka, informace opět na www.ostravainfo.cz.

Fotografové, přihlaste se!

Ostravský informační servis vyhlašuje fotosoutěž pro všechny, kdo rádi fotí. Z nejlepších fotografií vznikne listopadová výstava ve foyer Nové radnice. Z mimořádných záběrů může po dohodě s autorem vzniknout také pohlednice Ostravy. Soutěž trvá do 30. září, přihlásit se lze na adrese soutěž@ostravainfo.cz, poslat může soutěžící maximálně 3 zdařilé snímky. Mezi nejžádanější témata patří snímky dění v ulici Stodolní, fotky musí zaznamenat ruch a lidi v Ostravě, nejen objekty.  (o) 

Foto: Pořídit kvalitní snímek města, který by mohl sloužit jako pohlednice, není snadné. 

 

Miliony na industriál

Celkem 12,4 milionu korun z operačního programu má kraj dostat na kulturní a společenské akce, které se připravují v technických památkách, aby se tak zviditelnily veřejnosti. Evropské dotace se týkají dvanácti technických památek, které pro turisty  tvoří tzv. naučnou stezku technických atraktivit, jež zahrnuje Landek Park, Důl Michal, Dolní oblast Vítkovic, Hasičské muzeum města Ostravy, Technické muzeum Tatra Kopřivnice, pivovar Radegast v Nošovicích, pevnost Na Trati u Bohumína, úzkokolejnou dráhu v Osoblaze, Kosárnu v Karlovicích, areál opevnění v Hlučíně­-Darkovičkách, areál vodního mlýna Wesselsky a Vagonkářské muzeum ve Studénce. Jednou z největších v kraji je zejména Dolní oblast Vítkovic, do níž už letos začnou proudit ctitelé industriálu i kultury.       (g)

  

Korunka v plném lesku

Středisko volného času Korunka v Mariánských Horách zve na přestřižení pomyslné pásky po rozsáhlých úpravách svých budov, které  proběhne v pátek 18. května v 15 hod. Na revitalizaci zahájenou před pěti lety město vynaložilo více než 21 milionů korun. V zábavném programu vystoupí taneční klub Jarky Calábkové, návštěvníci si budou moci prohlédnout vernisáž výtvarných prací dětí a mladých členů tvůrčí dílny Evy Horákové.             (ph)

  

Cyklisté, těšte se!

V Moravskolezském kraji má vzniknout sedm nových úseků cyklostezek s pomocí evropských peněz. Patří k nim například stezky v Ostravě-Porubě, ale také v okolí Kopřivnice, Hradce nad Moravicí nebo v údolí Lomné. Asi nejpřitažlivější bude nová cyklo­stezka Odra–Morava–Dunaj přes Ostravu a Poodří, z toho má celých 14 km vést přímo po břehu Odry.  Finance jen na stezky v Poodří představují  přes 53 milionů korun, celkové výdaje jsou vyčísleny na 67 milionů korun.

Město Ostrava pravidelně vydává cyklomapy Ostravy a přilehlého okolí, v informačních centrech a na veletrzích cestovního ruchu je o ně mimořádný zájem. K nejatraktivnějším patří cyklostezka budovaná na břehu Ostravice, která město spojí s Beskydami.         (g) 

 

Pomoc Potravinové banky je stále větší

Není to potěšitelné, ale stále přibývá lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Řada lidí se ocitne, často ne vlastním přičiněním, v bezvýchodné situaci, což se samozřejmě týká  i matek s dětmi. Pomoc těmto lidem nabízejí instituce služeb pro lidi v nouzi zřízené městy či obcemi a především charitativními organizacemi, které zase využívají služeb potravinové banky. Také Ostrava má už několik let pobočku této banky, která zajišťuje zdarma podporu ve formě potravinové pomoci a pomáhá tak s odstraňováním chudoby a hladu a předchází plýtvání potravinami například v potravinových řetězcích, které určují k likvidaci potraviny i přesto, že jsou ještě konzumovatelné. Občanské sdružení Potravinová banka v Ostravě se sídlem v Ostravě-Hrabůvce v Hasičské ulici vzniklo v roce 2009, i když se ve světě datuje vznik potravinových bank už od 60. let minulého století.

Letos se bohužel promítá nedostatek financí také do služeb organizací pracujících v oblasti řešení chudoby a sociálního vyloučení, a tak ještě více roste potřeba a přínos potravinové banky. Do azylových domů přicházejí i  matky s dětmi, které  byly nuceny odstěhovat se od svého partnera, ať už z jakýchkoli důvodů. Než se vyřídí příspěvky na živobytí, je pro ně potravinová banka často jediným zdrojem základních potravin k nasycení, které azylový dům pro své chráněnce získává.

„Za první čtvrtletí letošního roku jsme od dárců získali více než 18 tun potravin za bezmála 1 milion korun. Potraviny zdarma rozdáváme 27 členským organizacím a s jejich středisky jich zásobujeme 65. Mezi největší naše členské organizace patří Slezská diakonie, Armáda spásy, Charita, Diakonie ČCE, Elim, Fond ohrožených dětí, Nová šance apod. Stát se členem-odběratelem potravinové banky mohou i další instituce, které poskytují služby v oblasti chudoby a sociálního vyloučení. Činnost Potravinové banky v Ostravě je závislá na finančních dotacích města Ostravy a Nadace OKD, za které velmi děkujeme,“ řekla nám Irena Mrázková, zástupkyně potravinové banky.             (g) 


 

Strana 10-11

 

co, kdy, kde ve městě

 

Na Shakespeara v červenci

Letošní Letní Shakespearovské slavnosti nabídnou první představení už 18. července. Bude jím inscenace Marná lásky snaha. Na programu už 5. ročníku slavností jsou také představení Richard III. s Klárou Issovou a Jiřím Langmajerem, další známé herecké tváře Martin Trnavský a Ivana Jirešová budou hrát v komedii Oko za oko. Nebude chybět tradiční Romeo a Julie, Zkrocení zlé ženy a Veselé paničky windsorské. Více informací a vstupenky na www.shakespeare.cz či www.ticketportal.cz.

Metalová legenda v Ostravě

Brutální, zlověstná a nelidsky rychlá – tak je charakterizovaná hudební tvorba metalové kapely Slayer, která na zimním stadionu Sareza v Ostravě-Porubě vystoupí 6. června v 19 hodin. Dvojnásobní držitelé ceny Grammy Slayers se městu představili už před 10 lety, poslední album vydali v roce 2009.  Vstupenky jsou v prodeji v sítích Ticketportal, Ticket Art a Ticketpro.

Honění krále 2012

I letos se 26. května uskuteční tradiční lidová slavnost Honění krále v Ostravě-Lhotce. Je to už 41. ročník této události a 20. ročník od jejího obnovení v roce 1993. Krojovaný průvod začne ve 14.30 hod. v doprovodu mažoretek, šermířů a dechovky. Samotné honění krále proběhne u sportovní haly, na hřišti pak bude král dekorován. Lidová veselice nabídne však i další bohatý program.

Tančit se dá i pro zdraví

Pětinásobný mistr republiky ve street dance, taneční skupina BEAT UP z Ostravy, má největší taneční základnu v kraji. Kromě soutěží vystupují její tanečníci i na nejrůznějších akcích. Nejde jen o tanec – mají i projekt Tancem proti obezitě podporovaný ministerstvem zdravotnictví, který prezentují na ostravských školách. Podrobné informace na www.beatup.cz.

Stará Aréna žije

 Prostory Staré Arény, původního sídla projektu Ostrava 2015, byly 21. dubna slavnostně otevřeny veřejnosti. Nabídnou široký program zaměřený na nezávislé kulturní, vzdělávací a veřejně prospěšné aktivity. Nově otevřená kavárna se sálem poskytuje prostor pro konání mnoha akcí. Z květnového programu stojí za zmínku jazzový koncert 5. května, autorské čtení 10. a poté divadelní festival Kajdeš od 11. do 13. května. Více o programu na http://www.facebook.com/staraarena.

Přijďte do Nové radnice

Vstupní foyer ostravského magistrátu po celý květen nabízí výstavu snímků fotografa Borise Rennera s názvem Ostrava – čtvero ročních období, která je výběrem z fotek do připravované publikace stejného jména.

„Šprechtíte“ německy?

Zveme na setkání s němčinou – kampaň Šprechtíme je 17. května hostem v Ostravě. Pod názvem „S němčinou na slovíčko“ plánuje Goethe-Institut za spolupráce s Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo, s Rakouským velvyslanectvím v Praze a pražským Rakouským kulturním fórem tour po českých městech. Od 9 hodin do 18 hodin bude na Jiráskově náměstí pestrý program pro žáky, studenty i dospělé včetně hudby a písniček.

Kozáci v Ostravě

Světoznámý sbor Donských kozáků vystoupí 27. května v 19 hod. na Slezskoostravském hradě. Sbor je jedním z nejslavnějších sborů Evropy, tvoří ho přední sólisté různých evropských divadel,  vede Petja Houdjakov.  Koncert je jediný v Ostravě, vstupenky lze zakoupit v pokladně hradu nebo v Ostravském informačním centru (Radniční věž, Elektra).  

Přijedou „Kabáti“

Populární rocková skupina Kabát vystoupí na jediném koncertě na Moravě 12. srpna v Ostravě v rámci 1. ročníku festivalu Rocková Ostrava. I tento koncert se uskuteční v zóně Dolní oblasti Vítkovic jako mnoho jiných v letošním roce. Před koncertem vystoupí Judas Priest revival, FUNNY Michalík a skupina Segment.

Dny umění nevidomých

Tak se jmenuje festival, který organizace nevidomých a slabozrakých pořádá v Ostravě od 2. do 17. května. Patří do něj mj. pěvecký recitál nevidomé sopranistky Pavly Čichoňové 9. května v městské knihovně i výstava kreseb žáků Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava v pasáži knihovny až do 30. května.

Filharmonie: audit odhalil škodu

V hospodaření Janáčkovy filharmonie Ostrava se objevily závažné nedostatky. Audit odhalil škodu přesahující šest milionů korun a město podalo žádost státnímu zastupitelství o posouzení; také některé smlouvy o uměleckém výkonu byly uzavírány nevýhodně. Stalo se tak údajně během let 2010 až 2011 za vedení ředitele Petera Krajniaka, který byl loni z funkce odvolán mj. i pro klesající počet koncertů a snižování počtu návštěvníků. Záležitost se dále vyšetřuje.

Noc kostelů i v Ostravě

Farnost Moravská Ostrava se již potřetí zúčastní celostátní akce „Noc kostelů“, která se letos koná 1. června. Také letos budou moci ná­vštěvníci ve stovkách evropských otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty. V Ostravě bude otevřena katedrála Božského Spasitele, gotický kostel sv. Václava a kostel P. Marie a sv. Josefa ve Slezské Ostravě. Nabídnou program výstav, přednášek, divadelních a hudebních představení včetně varhanní produkce. 

 

Alexandrovci budou opět v Ostravě

Slavný ruský armádní soubor Alexandrovci uskuteční v květnu své dosud největší turné po České a Slovenské republice. V Ostravě vystoupí 25. května na dvou koncertech v 15 a 20 hodin, které se konají v hale SAREZA – zimním stadionu v Porubě. Přijede celý 120členný soubor s nejlepšími ruskými pěveckými sólisty, vynikajícími hudebníky i špičkovými tanečníky. Kvalitní a dokonale profesionální pěvecké, hudební a taneční výkony spojuje skvělá choreografie do neopakovatelného zážitku.  Repertoár souboru netvoří pouze ruské národní písně, ale zasahuje do všech hudebních žánrů od klasiky, přes jazz, rock až po moderní hudbu.

S Alexandrovci přijede vynikající sólista Vadim Ananev, jako překvapení turné vystoupí nejmladší členka souboru Alexandrovců Valeria „Lery“ Kurnushkina. Speciálním hostem na všech koncertech bude Bára Basiková, v několika městech včetně Ostravy se k ní připojí Martin Chodúr, vítěz první Česko Slovenské Superstar.

Předprodej vstupenek najdete v síti Ticket Art a na dalších prodejních místech. Více informací o celém turné na www.alexandrovci.cz .      (vk) 

 

Exkluzivní předplatné pro náročné

Národní divadlo moravskoslezské připravuje na sezonu 2012/2013 šestnáct premiér, jako každoročně pak kolem dvacítky variant předplatného. Zcela novým je tzv. exkluzivní premiérové předplatné, což představuje všech šestnáct nových premiér. Nejde jen o první představení, po každém z nich je pro abonenty premiérového předplatného po představení  připraveno osobní setkání s tvůrci na malém soirée a přípitek s ředitelem divadla Jiřím Nekvasilem. Majitelé exkluzivního předplatného budou vždy na „svých“ vybraných místech. Nadcházející sezona nabídne šest nových činoherních představení, pět oper, dva balety a také tři muzikály-operety. K  200. výročí narození Richarda Wagnera zazní například opera Lohengrin, hostovat bude Eva Urbanová. Milovníci muzikálu se mohou, mimo jiné, těšit na představení Fantom Londýna. Kanadský choreograf Eric Trottier, který nedávno tak úspěšně zapojil do baletního představení i vězně z heřmanické věznice, připraví ve spolupráci s ostravským šéfem baletu Igorem Vejsadou balet Poslední samuraj s prvky starých bojových umění. Všechny druhy předplatného jsou už od 16. dubna v prodeji.        (g)

  

Aréna uzavírá sezonu Amigem

Poslední premiérou, kterou Komorní scéna Aréna nabídne svým divákům v této sezoně, je hra Amigo ruského dramatika, režiséra a herce Nikolaje Koljady. Jeden z nejhranějších současných ruských autorů má na svém kontě přes devadesát her, z nichž nejméně padesát již bylo inscenováno. Některými bývají jeho hry označovány jako tzv. černý realismus, jiní jej považují za novodobého Čechova, jehož on sám ctí coby svého nejoblíbenějšího autora. V Amigu se setkáváme s poněkud nekonvenční rodinou, která má zálibu v orientální poezii i v tradičním popíjení vodky. Rodina je představena v okamžiku, kdy má vyklidit byt pro novou majitelku, bývalou pornoherečku, která se snaží uniknout před svou minulostí a je velmi podobná jejich zesnulé dceři.

Amigo v sobě nese tajemství, ruskou melancholii i osvěžující humor. V režii Ivana Krejčího hrají P. Kocmanová, R. Šmotek, M. Čapka, A. Gasnárková j. h., A. Sasínová-Polarczyk, D. Škubal, M. Moučka. Premiéra se uskuteční 26. května v 18.30 hod.   (at) 

 

Nové využití plynojemu si vyžádalo náročná technická řešení

Materiály nepotlačují industriální podstatu stavby 

rozhovor 

Přetvořit mohutný plynojem na multifunkční kulturně společenské centrum předpokládá použít taková technická řešení, která zde umožní pořádat společenské a kulturní akce, organizovat koncerty a vystoupení mluveného slova ve vysoké kvalitě. Impozantní prostor pojme až patnáct set diváků, 17. května v něm zazní úvodní koncert festivalu Janáčkův máj. Exkluzivně pro čtenáře našeho měsíčníku nám přebudovaný plynojem představuje autor projektu architekt Josef Pleskot.

l Jaké jste vybral materiály pro interiér?

„Stavební materiály jsou velmi prosté, navazují na industriální podstatu stavby. V převaze jsou pohledový beton a konstrukční ocel, veškeré rozvody jsou přiznané – jsou vedeny po površích. Některé části povrchů jsou pouze natřeny černou, bílou nebo stříbrnou barvou. V interiérech (na WC) prakticky není použita obkladová keramika. Povrchy podlah jsou buď z plechu, nebo z betonu, pouze akusticky „nebezpečné“ podlahy jsou potaženy povlakovou krytinou. Dominantním materiálem jsou také šedé akustické tvárnice. Pomocí těchto tvárnic jsou vytvořeny třináct metrů vysoké akusticky pohltivé stěny v dolní polovině plynojemu.“

l Akustika byla asi oříškem…

„Akustice plynojemu je věnována velká pozornost. Protože se jedná o velmi rozsáhlý, prakticky nedefinovatelný prostor, budou jeho akustické vlastnosti testovány za provozu a upravovány pomocí velkého množství dalších odrazivých a pohltivých ploch. Základní akustické parametry však byly spočítány, dílčím měřením ověřeny a dále zpřesněny. Dlužno však podotknout, že se jedná o multifunkční aulu, ve které musíme vycházet z mluveného slova.“

l Jak řešíte větrání a vytápění objektu?

„Celý objem plynojemu je uměle větrán. Čerstvý vzduch přivádí dlouhý podzemní kolektor, v zimě se v něm vzduch přirozeně předehřívá a v létě přirozeně ochlazuje. Pro přechodné období, kdy nebude nutné topit ani chladit, je navrženo přirozené vertikální provětrávání s odvodem vzduchu ve vrcholovém světlíku – tamburu. Teplo a chlad jsou dodávány z nového energocentra, kde se spalováním plynu v kogeneračních jednotkách vyrábí i elektrická energie.“

l Čím prostor osvětlíte?

„Osvětlení je velmi strukturované a sofistikované. Hlavní osvětlení zajišťují firmou INGE Opava speciálně vyvinutá svítidla Saturn s diodovými zdroji. Tato svítidla v počtu okolo 520 kusů jsou zavěšena v kupoli plynojemu a umějí svítit v několika režimech.“

l Co považujete za opravdu výjimečné řešení?

„Z hlediska konstrukčního se velmi vymyká řešení ocelových částí nosných konstrukcí, zejména ztužení zvonu plynojemu pomocí subtilních vysokopevnostních ocelí, a nosná ocelová konstrukce hlediště. Za pozornost také stojí spojení ocelových a železobetonových konstrukcí hlediště a vytvoření dokonale spřažené ocelovobetonové konstrukce nad malým sálem s kapacitou 400 lidí.“              Ptala se Vlasta Krzyžanková

Foto: Na den otevřených dveří 1. května si novou podobu plynojemu v Dolních Vítkovicích přišly prohlédnout tisíce lidí.


 

Strana 12 

 

Multižánrové centrum Cooltour v pavilonu na ostravské Černé louce začíná nabírat obrátky

Průsečík svěžího kulturního dění a tvůrčích aktivit 

o lidech s lidmi 

Herec (Petr Sýkora), energetik (Andrej Harmečko) a filoložka (Soňa Frídlová) tvoří základní tým alternativní kulturní instituce, která se zrodila teprve nedávno, ale už se začíná docela úspěšně profilovat jako základna zejména pro lidi, kteří pro své sice nadějné ale zatím vesměs počínající umělecké aktivity obtížně nebo jen nahodile a sporadicky nacházejí prostor a podporu. 

Zrod projektu, který později přijal název Cooltour, pro tři výše jmenované logicky vyplynul z aktivit, které se v Ostravě děly nebo stále dějí. Úzce souvisí s velmi úspěšnými Shakespearovskými slavnostmi, na nichž se tým Cooltouru podílí, s neúspěšným usilováním o titul Evropské hlavní město kultury, které ovšem nabudilo k aktivitě četné jednotlivce i skupiny a také s neustálými snahami zatraktivnit Ostravu pro mladé lidi prostřednictvím takové kultury, která je schopna je oslovit a přitáhnout jako aktéry i diváky.

Grant od města

„Inspiraci jsme získali v Gdaňsku, kde se nachází centrum Evropské sítě shakespearovských festivalů. Společnost PaS de Theatre, v níž působíme, je jejich součástí. V Gdaňsku jsme se setkávali se zahraničními partnery a zjišťovali jsme, jak se střediska pro mladou nebo alternativní kulturu v jejich městech rodí a pracují. My jsme už tehdy kolem sebe měli určitou komunitu lidí zabývajících se různými organizovanými i neorganizovanými kulturními proudy, kteří mají společný problém s tím, jak a kde se prezentovat veřejnosti. Ostrava nezískala titul EHMK, který by – jak se tenkrát věřilo – možná pomohl, s klastrem Černá louka to také nevypadalo dobře.  Na dary z těchto zdrojů bylo zbytečné čekat. Vypracovali jsme tedy projekt multižánrového centra a s ním jsme zašli na město, zda by nám pro něj neposkytlo podporu. Musím podotknout, že jako pořadatelé Shakespearovských slavností jsme měli v pronájmu starý pavilon na Černé louce, kam jsme ukládali židle a rekvizity v době mimo festival. Na městě nám řekli: my váš projekt podpoříme, ale tím, že vám pomůžeme s nájmem. To byla ovšem skvělá zpráva. Myslím si, že tento typ projektu se bez takovéto pomoci neobejde,“ říká Andrej Harmečko, který v Cooltouru zastává funkci ředitele.  Dvoupatrový pavilon má více než tisíc metrů čtverečných, do kterého se vejde scéna s jevištěm, galerie, která je druhá největší ve městě, kavárna i prostor pro společnou práci, administrativní zázemí. Všechny tyto prostory bylo ovšem třeba upravit k použití a začít provozovat.

„Začali jsme centrum budovat loni v březnu a chtěli jsme otevřít v červnu. Nakonec jsme byli rádi, že můžeme začít v říjnu. Učili jsme se sami na sobě realitě. Například, že stavební práce nelze vždy uspíšit tak, jak bychom si přáli. Také tomu, že pokud chceme být úspěšní, nemůže to být jen náš koníček, ale alespoň my tři zde musíme pracovat v hlavním pracovním poměru. Není moc podobných institucí, které mají své zaměstnance, ale nám to umožnilo stát se nezávislou plnohodnotnou organizací,“ pokračuje Andrej Harmečko.

Kdo, jak a co

Cooltour poskytuje místo, čas a zázemí pro lidi, co dělají divadlo, hudbu a tanec, pro výtvarníky, filmaře a další obory.  Centrum je ale pro tyto činnosti aktivním poskytovatelem prostoru – vymýšlí, vyhledává a organizuje městské, republikové i mezinárodní projekty, zároveň vyhledává spolupracovníky, kteří chtějí a umějí něco dělat. Okamžitě po rozjezdu projektu začala velmi silná vazba s Fakultou umění Ostravské univerzity, která tu našla místo pro výstavy, ale také pro širší aktivity.  Ve spolupráci s ní se již zrodil nadměstský výtvarný projekt, který koresponduje se snahou Cooltouru vystavovat nejen místní tvorbu, ale přivážet do Ostravy mladé umělce z celé republiky i ze zahraničí a vzájemně je konfrontovat.

Po velice úspěšném projektu Secret Wars, kde se proti sobě postavili ve čtvrtfinále čeští a v semifinále slovenští ilustrátoři, chce Cooltour dát každý rok delší časový prostor pěti výtvarným umělcům nebo skupinám z celé republiky, případně vozit absolventské výtvarné práce z celé Evropy. Stejně jako ilustrátoři by se proti sobě v souboji měli postavit například také noví tvůrci filmů. Tvorba filmů je jednou z aktivit projektu Cooltour, která už velmi úspěšně běží, některé výsledky můžete zhlédnout na jeho stránkách.

„Hned jsme také začali trvale podporovat současný tanec, setkávat se s ním u nás můžete pravidelně. V Ostravě se konaly doposud pouze jeho festivaly, přitom zájem o tento druh umění tu je opravdu značný,“ říká Andrej Harmečko.

Léto, divadlo a mapa pro mladé

„Nezapřeme v sobě divadelníky, takže na prázdniny chystáme letní divadelní scénu, tak zvaný Shakespearov. Poběží po dobu asi dvaceti dní mimo festival a mimo Colours, aby kultura měla v létě kontinuitu a nekonkurovali jsme si. Budeme na této scéně hostit různé soubory. Do budoucna však chceme i my produkovat několik inscenací s mladými herci, kteří mají připraveny své autorské věci. Někteří jsou i mimoostravští. Nechceme konkurovat ostatním divadlům, která jsou v Ostravě výborná, chceme zase jako vždy přinést alternativu,“ vysvětluje Harmečko.

Alternativa je cílem a mottem Cooltouru, který chce nabídnout vždy to, co jinde není, co chybí. Chce být kromě jiného střediskem pro mladé, zastávkou pro ty, kteří přijeli do Ostravy, třeba na Colours. Bude jim poskytovat pomoc v češtině i angličtině, ovšem trochu jinak, než zavedené instituce. V rámci evropského projektu nyní připravuje tým pod vedením Soni Frídlové ostravskou mapu USE IT, která ukáže město a jeho možnosti tak, jak je vidí mladí lidé. Ti se také na její přípravě podílejí. Není na ní čtyřhvězdičkový hotel, ale non stop stánek s hot dogy nebo koule, v níž soutěží studenti o to, kolik se jich do ní vejde. Kamarád tu provází kamaráda a radí mu, jak se ve městě pohybovat.

Místo setkávání

„Ostrava má podle mě docela velkou nabídku kultury, která je často podporována a dotována.  Ale na druhé straně neměla mnoho možností dát příležitostem těm, kteří teprve začínají nebo jejichž projekty nejsou zrovna masové, ale jsou kvalitní a do kulturního spektra patří. Když přijde na nějakou věc třicet lidí, ještě to neznamená, že jste to nezvládli – prostě to tolik lidí zajímá. My právě chceme být průsečíkem a součástí takových projektů, které ovšem mají svou hodnotu. Chceme být také centrem, kde se setkávají začínající umělci s již uznávanými tvůrčími osobnostmi nebo s uměním, jak se dělá jinde ve světě.  Máme na čem stavět, schopných a ochotných lidí je tu dost, to se už v minulosti ukázalo. Ostrava na to má,“ je přesvědčen Andrej Harmečko.

Více o multižánrovém centru Cooltour a jeho programu na www.cooltourova.cz.

            Vlasta Krzyžanková

Foto: Tým Cooltouru zleva: Andrej Harmečko, Soňa Frídlová a Petr Sýkora.
             Snímky: Radovan Šťastný

             Cooltour dává prostor modernímu tanci


 

Strana 13 

 

Také Ostrava měla své spolky:

Čistí a mravní ‚Radvaničtí spiritisté‘ 

z archivu města 

Moderní spiritismus vznikl v polovině 19. století v USA a postupně pronikal přes západní Evropu v 80. letech 19. století do Čech, kde se postupně rozšířil zejména v Podkrkonoší. Z Čech proniká spiritismus nejprve na Těšínsko, kde získal řadu příznivců a počátkem 20. století probíhají první veřejné seance na Ostravsku. K jeho rozšíření výrazně přispěl četnými přednáškami Karel Sezemský, vůdčí osobnost spiritismu u nás, vydavatel časopisu Posla záhrobního, který již od počátku 20. století udržoval kontakty se spiritisty ve Slezsku. V roce 1911 vzniká organizace Bratrské sdružení českoslovanských spiritistů a v roce 1912 bylo založeno samostatné sdružení ve Slezsku. 

Stavební spolek Bratrství

Prvními zemskými důvěrníky sdružení byli zvoleni Jan Kuchař a Jan Rösner, kteří byli po celou dobu existence spolku jeho hlavními představiteli a organizátory. V roce 1914 zakládají Stavební spolek Bratrství pro výstavbu spiritistického domu v Radvanicích. V roce 1920 splývají sdružení i stavební spolek ve Spiritistický spolek Bratrství v Radvanicích, který se stává centrem spiritistického hnutí pro celé Slezsko a severovýchodní Moravu. Spiritisté zastávali názor, že lidská duše přežívá život hmotný a s dušemi v podobě duchů lze při seanci komunikovat skrze k tomu nadané osoby – média. Spiritismus byl v jejich pojetí duchovědou, spojení náboženství a vědy v jeden celek, vycházeli z tradic křesťanství a zaměřovali se i na chápání posmrtného života v jiných náboženstvích a kulturách (např. Egypt, Indie, Tibet aj.).

Návod, jak žít

Jejich pojetí života vyvolávalo odsuzování ze strany katolické církve a z druhé strany také kritiku od bezvěreckých organizací. Kromě  toho prosazovali i jiný životní styl oproti většinové společnosti, hlásali: „Žijte novým  životem, životem lepším starého, čistým, mravním, chovejte čisté myšlenky, neboť zlé a špatné myšlenky otravují duši i tělo. Požívejte čistou stravu přírodní, na níž nelpí vražda a nižší fluidum zvířecí, které znečišťuje a hrubší činí vaši vnitřní podstatu, která pak vyvolává ve vás různé boje a ovládá ducha; neotravujte své tělo alkoholem, neotravujte ho nikotinem, neboť ono jest a má býti stánkem vaší vyšší podstaty a Boha ve vás. Važte a šetřte si svého zdraví, neboť ono jest pokladem v životě a nezbytným k pokroku ducha“.

V roce 1920 bylo ve spolku 98 % úplných abstinentů, 100 % nekuřáků, 60 % vegetariánů a 97 % bezkonfesních. V roce 1914 započal spolek s výstavbou vlastního spolkového domu. Stavbu financovali z vlastních sbírek a prováděli ji svépomocí. Jednalo se o první spiritistický dům v českých zemích. Ve stanovách spolku se lze dočíst, že ve spolkovém domě: „… nesmí býti dovoleno čepovati ani píti alkoholických nápojů, kouření, nemravné hry, karban a chov i zabíjení zvířectva a pojídání masa“.

V osobitém stylu

V dohotovené stavbě pořádali spiritisté schůze, seance, volné rozhovory, členské i veřejné přednášky, organizovali pěvecké sbory, pořádali divadelní představení a také kurzy esperanta. Velký ohlas u veřejnosti vzbuzovaly časté výstavy medijních kreseb, vytvářených v jakémsi transu ovlivněného podvědomím. Dnes jsou tyto kresby oceňovány jako velmi osobitý typ výtvarného projevu. Okolo roku 1927 měl spolek asi 400 aktivních členů, příznivců a přátel. Další tisíce měly jejich hnutí podporovat a hlásit se ke spiritismu. Od roku 1920 vydávali radvaničtí spiritisté vlastní časopis pod názvem Spiritistická revue, Časopis pro psychická studia a šíření duchovní kultury v lidu. Název se postupem času měnil na Československá revue psychická (od roku 1938) a Psychická revue (od 1939). Publikovali také sbírky předpovědí na celý následující rok pod názvem Pohledy do budoucna vypracovaných na základě vědecké astrologie a jasnovidnosti. Spolek udržoval četné kontakty se zahraničními spiritistickými organizacemi, jeho činnost byla dávána ostatním domácím spolkům za vzor.

Přispěl i Masaryk

S růstem aktivit a členstva se rozhodli v roce 1930 pro přístavbu většího sálu u stávajícího spiritistického domu, který měl být slavnostně otevřen k příležitosti pořádání sjezdu spiritistů v Československu probíhajícím 5. a 6. července 1931. Na výstavbu nové budovy opět přispěla řada členů i nečlenů a dary přicházely i ze zahraničí. Přispěvatelem se stala i Lady Conan Doyle, vdova po spisovateli Siru Athuru Conanu Doylovi, aktivním šiřiteli spiritismu. Částkou 2 000 Kč na vzdělávací činnost přispěl spolku sám prezident T. G. Masaryk, který se v mládí spiritismem zabýval. Sjezd v Radvanicích proběhl za účasti asi 3 000 osob s mnoha doprovodnými akcemi a pozornost mu věnoval i místní tisk. Rozvoj spiritistického spolku v Radvanicích ukončila až 2. světová válka. V roce 1940 došlo k zastavení vydávání časopisu, v roce 1941 byli zatčeni redaktoři a majetek spolku byl zabaven. Ve spolkovém domě bylo zřízeno skladiště mouky a koncem února 1945 byla budova značně poškozena bombardováním. Po osvobození obnovil spolek činnost, opět vycházela Psychická revue až do roku 1949, poté došlo k úřednímu zastavení spolku.

Spiritistický spolek Bratrství byl nejlépe organizovaný spiritistický spolek v první republice a významně se podílel na vývoji soudobého spiritistického hnutí. Svou činností proslavil jméno slezských Radvanic i daleko za hranicemi.  

            Tomáš Karkoszka       

Foto: Spolkový dům spiritistů v Radvanicích 

           Titulní strana Spiritistické revue z roku 1922


 

 

Strana 14 

 

aktivní senioři 

NUTRIČNÍ PÉČE ZLEPŠUJE ŽIVOT.

V Domově pro seniory Kamenec ve Slezské Ostravě působí od konce dubna referenční centrum péče.  To pořádá jednodenní nebo dvoudenní stáže pro zaměstnance ostatních zařízení pobytových služeb, které procházejí standardizací nutriční péče a připravují se na získání jejího certifikátu. Klienti domovů, kde je tato péče zavedena, mají k dispozici stravu, která je pro ně přiměřená na základě jejich stavu a potřeb včetně racionální stravy, dietního stravování či enterální výživy. Zavedení této péče významně zvyšuje kvalitu života pacientů.

AKTIVNÍ STÁRNUTÍ.

Evropská unie vyhlásila rok 2012 „Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity“. Mezi hlavní cíle patří zvýšení obecného povědomí o významu aktivního stárnutí a vytvoření kultury aktivního stárnutí založené na společnosti vstřícné pro všechny věkové skupiny. Do projektu se zapojuje také město Ostrava se svou nabídkou projektů a konkrétních opatření. Rychlou orientaci k plánovaným jednorázovým i pravidelným aktivitám, včetně kontaktů na činnost klubů pro seniory, lze získat na www.kpostrava.cz, v sekci Dokumenty ke stažení, nebo na www.ostrava.cz. Mezi významné aktivity města patří rovněž realizace projektu „Bezpečnější Ostrava“, konání dvou významných konferencí „Gerontologické dny Ostrava“ a „Evropské dny handicapu“ a  vyhlášení anket „Senior roku“ a „Dobrovolník roku“.          (krz) 

 

Mláďata z ostravské zoo jsou v mimořádné péči i v zahraničí

V sobotu 14. dubna měli návštěvníci Zoo Ostrava opravdu velkolepou podívanou. Sloní samička Rashmi slavila první narozeniny (narodila se 12. dubna) za přítomnosti všech svých obdivovatelů z řad návštěvníků i ošetřovatelů. Z tehdy stokilového miminka je dnes rozkošná sloní holka o váze přes půl tuny. Dobře si zvykla na ostatní členy sloního stáda i na ošetřovatele. Ty by měla, stejně jako dospělí sloni, respektovat jako dominantní a poslouchat je. Naučila se tak např. nastupovat na váhu a postát na ní, umí zvednout na povel chobot a nechat si zkontrolovat zuby. Všechny podobné úkony pomáhají k upevnění vztahu mezi ní a ošetřovateli a jsou také důležité při každodenní péči o slony i při nejrůznějších veterinárních vyšetřeních.

Rashmi je hravá a zvídavá, k velké radosti okolí se například ráda válí v písku, občas si nezapomene kopnout do svých příbuzných. K narozeninám dostala skvostný dort z ovoce, zeleniny a rýže, nechyběl ani dvoumetrový míč od kolegů ze zoo v Ústí. Mezi gratulanty byli i zástupci České průmyslové zdravotní pojišťovny, která se stala jejím kmotrem. Kdo oslavy nestihl, může se na záznam podívat na webových stránkách Zoo Ostrava.

Dobře se daří i dalšímu ostravskému mláděti, které v pouhých deseti dnech odletělo v březnu do Španělska. Mládě vzácného orlosupa bradatého odcestovalo letadlem k náhradnímu pěstounovi v záchranné stanici Vallcalent breeding centre asi 160 km od Barcelony, protože jeho ostravští mladí rodiče ještě žádné zkušenosti s potomky nemají a jde o zachování druhu. Samotný transport proběhl hladce. Mládě cestovalo v letadle ve speciálním termoboxu a bylo pravidelně krmeno, takže dvouhodinový let do Barcelony i přejezd do záchranné stanice zvládlo bez komplikací. Staršímu španělskému samci, náhradnímu tátovi,  bylo nejprve „podstrčeno“ umělé  vejce, aby se v něm vzbudil zájem o hnízdění. Po pár dnech přicestovalo mládě z Ostravy, podložili ho pod samce. Byl z počátku nervózní, ale začal mládě krmit a poté i zahřívat, přestože mládě bylo dost agresivní. Podle zpráv ze Španělska si však na sebe zvykli,  mládě prospívá. Až dospěje, bude vypuštěno do volné přírody.     (o)

 Foto: Mládě orlosupa bradatého 

             Sloní slečna Rashmi 

 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

ZAK

– č. psa 15901, dvouletý kříženec, který se před Vánocemi 2011 potuloval po sídlišti Dubina. Je veselý, rád běhá za balonky a je vhodný spíše k mladým lidem, kteří mají rádi dlouhé procházky a aktivní pohyb. Rád se mazlí, ale potřebuje alespoň základní výchovu. 

VRBEČEK

– č. psa 15903, tříletý kříženec, těsně před Vánocemi ho uvázal majitel před nákupním centrem a odešel.  Smutný pes se nedočkal, a tak dodnes pobývá v útulku. Je k lidem milý, ale s jeho temperamentem musí mít budoucí pán trpělivost. Vhodný jen na zahradu a k lidem, kteří mají zkušenosti s výchovou a výcvikem.

EGON

– č. psa 15917, tříletý kříženec, který se zatoulal s největší pravděpodobností staršímu člověku. Je velmi přítulný a líbilo by se mu v bytě u starších lidí. Dobrý společník na procházky a trpělivý asistent dění v domácnosti. Za odměnu mu stačí ruka, která umí pohladit.

MAJKI

– č. psa 15991, čtyřletý kříženec Jack Russellova teriéra. Byl letos v lednu odevzdán na úřadě Poruby. V útulku se cítí jako doma a neskolily ho žádné zdravotní problémy. Jeho temperament odpovídá původu, proto je vhodný ke zkušeným a aktivním lidem, k dětem ne.


 

Strana 15

 

Atletka Denisa Rosolová se stala podruhé nejlepší sportovkyní Ostravy

Zlatí fotbalisté uvedeni do síně slávy 

sportovec roku 

Vítězkou pátého ročníku ankety o nejlepšího sportovce Ostravy se za rok 2011 stala atletka Denisa Rosolová, halová mistryně Evropy na 400 metrů z Paříže. Titul Nejlepší sportovní kolektiv obhájili hokejisté HC Vítkovice Steel. Pořadí určili členové komise rady města pro podporu vrcholového sportu. Slavnostní vyhlášení se konalo první květnový čtvrtek, po naší redakční uzávěrce, v radnici města.

Denisa Rosolová (25), rodačka z Karviné, začínala s atletikou v Orlové. Řadu let reprezentovala SSK Vítkovice, nedávno přestoupila do USK Praha, kde se připravuje pod vedením trenérky Martiny Blažkové. Anketu vyhrála již v roce 2007. Také vítkovičtí hokejisté se stali podruhé ostravským sportovním kolektivem roku, když obhájili prvenství z roku 2010. Vicemistři ČR vloni podlehli ve finále play off extraligy Třinci, v prosinci je na slavném Spenglerově poháru ve švýcarském Davosu vyřadil až v semifinále pozdější vítěz, domácí HC.

Sportovním talentem roku se stal basketbalista Radovan Kouřil (17), odchovanec BC Snakes a BCM Ostrava a vicemistr Evropy do 16 let z loňského ME. Nadějný rozehrávač nyní sbírá zkušenosti ve španělském Alicante, kde hraje za juniorský tým. Nejlepším hendikepovaným sportovcem města se stal stolní tenista Jan Kubík, klient Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením.

 Do síně slávy vstoupilo pět ostravských fotbalových legend Verner Lička, Petr Němec, Libor Radimec, Zdeněk Rygel a Zdeněk Šreiner. Bývalí hráči Baníku Ostrava se stali v roce 1980 olympijskými vítězi. Ve finále fotbalového turnaje v Moskvě byli členy týmu, který porazil Německou demokratickou republiku 1:0.

Dosavadní sportovci Ostravy: Denisa Rosolová (2007), fotbalista Václav Svěrkoš (2008), atletka Kateřina Cachová (2009) a hokejista Jakub Štěpánek (2010).    (vi) 

Foto: Denisa Rosolová druhá v cíli běhu na 400 m (50,84) při Zlaté tretře 2011. 

 

Zlatá tretra předolympijská

Letošní 51. ročník mítinku Zlatá tretra Ostrava ponese v pátek 25. května zvláštní náboj. Pro většinu atletů bude jedním z prvních startů v sezoně, která vyvrcholí letní olympiádou v Londýně. Tradiční tahák představuje start nejlepšího atleta světa Usaina Bolta z Jamajky. V Ostravě se představí pošesté od roku 2006.

A další hvězdy? Campbellová-Brownová (200 m), Robles (110 m př.), Jelimová a Rudisha (800 m), Merritt a Pistorius (400 m), Lavillenie (tyč), Cantwell a Armstrong (koule) aj. Také Česko bude mít svá želízka v ohni. Oštěpařku Špotákovou, mílaře Holušu nebo ostravskou sportovkyni roku 2011 čtvrtkařku Rosolovou. Předprogram začne na Městském stadionu ve Vítkovicích v 15.30, atle­tický galavečer v 18.15 představením hvězd, o čtvrthodiny později odstartují finálové disciplíny. Závod na 100 metrů s Boltem se běží ve 20.50. Zatímco krytá tribuna je již dávno vyprodaná, lístky na ochozy v ceně 100 Kč lze získat prostřednictvím sítě Ticket Art v obvyklých předprodejích.            (vi)

  

S Boltem na Čokoládovou tretru

Předehru letošní Zlaté tretry obstará ve středu 23. května Čokoládová tretra pro děti a mládež s exkluzivním hostem Usainem Boltem. Prezentace závodníků začne na Městském stadionu ve Vítkovicích v 15 hodin. Každý účastník dostane kartičku, kterou vyplněnou odevzdá po doběhu rozhodčím. Program odstartuje v 15.30 běh rodičů s nejmenšími dětmi na 100 metrů. Od 16 do 20.20 hod. se poběží závody od 60 do 1000 m žactva od ročníku 2009 a starších a dorostu ročníků 1995-96. Všichni mladí atleti, kromě běhu rodičů s dětmi, získají vstupenku na Tretru.             (vi)

  

město podporuje

DHC PROTI PÍSKU.

DHC Sokol Poruba vstoupil během posledního dubnového víkendu do play off o titul mistra ČR. V semifinále sehrál dva domácí zápasy s Pískem. S výsledky 37:26 a 34:26. Zápas číslo 3 se na jihu Čech hraje 5. 5., další případně o den později. Pokud by musel rozhodnout 5. zápas, hrál by se ve středu 9. 5. v hale Sareza v Hrušovské.

KONĚ VE STARÉ BĚLÉ.

Příznivci jezdeckého sportu si jistě nenechají ujít 48. ročník Velké ceny Ostravy v parkůrovém skákání, který proběhne ve dnech 18.–20. května na kolbišti JK Baník ve Staré Bělé.

OSTRAVA PLAVE !!!

V rámci projektu OSTRAVA PLAVE!!! pořádají  KPS Ostrava a SAREZA v sobotu 2. 6. dětský den ve Vodním areálu Ostrava-Jih v Zábřehu. Je připraven bohatý program pro děti i dospělé. Pro děti do 12 let je vstup zdarma.

HLEDÁME TALENTY.

ZŠ Porubská 832 v Porubě zve zájemce o studium ve sportovních třídách na talentové zkoušky, které proběhnou ve čtvrtek 10. května od 15 do 17 hod. na hřišti školy. Děti předvedou své schopnosti v bězích na 60 a 600 m, v dálce a hodu míčkem. Přihlášku najdete na webu školy www.zsporubska832.cz.

MS VYLOSOVÁNO.

Mistrovství světa v házené juniorek do 20 let (1.-14. 7.) vylosoval na radnici města náměstek primátora Martin Štěpánek. Češky se ocitly v ostravské skupině B, kde narazí na Koreu, Švédsko, Argentinu, Kazachstán a Kongo. Další skupiny: A (Ostrava) Dánsko, Maďarsko, Srbsko, Čína, Španělsko, Uruguay. C (Brno) Rusko, Polsko, Francie, Rakousko, Japonsko, Angola. D (Brno) Rumunsko, Chorvatsko, Nizozemsko, Norsko (obhájkyně titulu), Brazílie, Tunisko. Dějištěm ostravských utkání budou haly Sareza v Porubě a Sport centrum na Dubině.      (liv) 

 

Zachraňme Baníček

Ve 27. kole Gambrinus ligy vyhrál Baník nad Viktorií Žižkov 3:1. Slezskoostravský klub má nyní před sebou poslední tři kola, která rozhodnou, zda si udrží prvoligovou příslušnost. Po utkání v Příbrami, které se hrálo 5. 5. po uzávěrce tohoto vydání OR, budou baníkovci hostit ve středu 9. 5. (18) na Bazalech Slavii a ligu zakončí 12. května v Teplicích.

Stále běží akce Zachraňme Baníček!!!, na jejímž transparentním účtu je už také díky fanouškům přes 696 tis. Kč. Více na stránkách www.zachranmebanicek.cz. Příchod nových majitelů do FC Baník zaktivizoval i bývalé hráče a příznivce klubu, který letos oslaví 90 let svého trvání. Založili Občanské sdružení Baník Baníku, v jehož čele stojí bývalý hráč Baníku a internacionál Václav Daněk. Vizí zakladatelů je dát dohromady fanoušky a osobnosti. Mezi honorárními členy figurují písničkář Jaromír Nohavica, bývalí fotbalisté Luděk Mikloško, Tomáš Galásek, René Bolf nebo Dušan Vrťo. Milan Baroš, dnes hájící barvy Galatasaray Istanbul, při svém vstupu do sdružení přispěl na jeho účet 100 tisíci korunami! Podrobnosti na stránkách sdružení www.banikbaniku.cz.          (liv)

Foto: Baník Ostrava, fotbalový klub s 90letou historií, bojuje o udržení prvoligové příslušnosti. Na snímku je ostravský Lukáš Droppa (v bílém) v souboji s Renato  Keličem (Z utkání Baník–Liberec 1:3).


 

Strana 16 

 

Ostravská muzejní noc 2012 nabídne zážitky dětem i dospělým 

pozvánka 

Město Ostrava, podobně jako mnoho dalších českých měst, se opět chystá na tradiční muzejní noc, do které se letos zapojilo přes třicet státních i soukromých institucí. V sobotu 19. května nabízí tato mimořádná kulturní událost už od 17 hodin (společný začátek ve všech zařízeních) celou řadu pozoruhodných aktivit, někde až do půlnoci. Čtenáři si mohou vybrat, co zajímavého o muzejní noci podniknou.

Dopravní podnik Ostrava vypraví v té době čtyři zvláštní, bezplatné autobusové linky, které budou spojovat jednotlivé lokality. Autobusy označené písmeny A, B, C a D odjíždějí z výchozí zastávky Výstaviště. Odjezdy ze zastávky Výstaviště jsou plánovány vždy v každou celou hodinu, 20. a 40. minutu. Provoz je organizován tak, aby si cestující mohli přestoupit a navštívit tak všechny kulturní instituce.

Podrobné informace najdou lidé na adrese www.ostravskamuzejninoc.cz, tištěný program nabídnou v těchto dnech zúčastněné organizace. Kam se o muzejní noci podívat?

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ: ukázky, besedy, workshop na téma Afrika (do 22 hod.)

OSTRAVSKÉ MUZEUM: komentované prohlídky expozic, muzikoterapie v rytmech, přednáška o Ázerbájdžánu (do 21 hod.).

CENTRUM KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKÁ OSTRAVA: pohádkový karneval pro děti, výstava, galerijní animace, předpůlnoční arteterapie (do 24 hod.).

ANTIKVARIÁT A KLUB FIDUCIA: Ostravou za interiéry – procházka městem s historikem Martinem Strakošem (do 22 hod.).

RADNICE MĚSTA OSTRAVY: prohlídky radnice s průvodcem, slavné melodie v obřadní síni, noční vyhlídka z věže, tvůrčí dílny na Prokešově náměstí,  tančírna na náměstí (do 22.30 hod.).

SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD: prohlídka muzea čarodějnic a dalších stálých expozic i hradních prostor (do 21 hod.).

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY: kultura, zvyky a kuchyně různých kultur, soutěže, hry, tanec, tradiční služby v netradičním čase (do 22 hod.).

NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ: speciální prohlídka zákulisí a techniky v budově umělecko-dekoračních dílen na Smetanově náměstí (do 22 hod.).

DIVADLO PETRA BEZRUČE: představení Maxipes Fík a omalovánky pro děti (do 18 hod.).

DIVADLO LOUTEK OSTRAVA: inscenované prohlídky hlavní budovy pro rodiče s dětmi a také nové přístavby (do 22 hod.).

COOLTOUR: Prodaná Rusalka – „surreálná opera“, výstava malířů a sochařů, Shakespearova kavárna otevřená, i s hudbou (do 24 hod.).

DŮL HLUBINA: komentované prohlídky této národní kulturní památky vč. části Dolní oblasti Vítkovic (do 23 hod.).

LANDEK PARK: fárání do důlní expozice (do 24 hod.).

HASIČSKÉ MUZEUM: program už od 16 hodin, ukázky techniky, hudební vystoupení (do 22 hod.).

DŮL MICHAL: industriální rock a prohlídka strojovny (21 – 24 hod.).

DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA: prohlídky historických vozidel – areál ústředních dílen (16 až 23 hod.).

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM JOHANNA PALISY: projekce v přednáškovém sále, v planetáriu houslistky pod hvězdami (19.30 – 22.30 hod.).

KULTURNÍ DŮM POKLAD: vernisáž výstavy Pocta Nepraktovi, projekce filmu Amores perros (do 21 hod.).

ALLIANCE FRANCAISE OSTRAVA: základy francouzštiny, vernisáž výstavy Skryté poklady, film Kirikou (do 20 hod.).

JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA: animační program ve zkušebně orchestru, malá noční hudba, filmová projekce s překvapením, hudební stezka – o činnosti filharmonie (do 22 hod.).

JANÁČKOVA KONZERVATOŘ A GYMNÁZIUM:  tanec, zpěv, soubory, koncert komorního orchestru, ohnivá show před školou, dějiny hudby v kostce (do 22 hod.).

STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA: výtvarné aktivity v zahradě školy (ul. Poděbradova), grafické dílny (ul. Matiční 18, do 20 hod.).

VÝTVARNÉ CENTRUM CHAGALL: o Heleně Salichové, vystoupení souboru H. Salichové, soutěž (do 23 hod.).

MUZEUM A GALERIE MLEJN: komentované prohlídky, poezie hudbou, výstava prací ZUŠ (do 22.30 hod.).

VIRIDIAN, STŘEDISKO PRO ROZVOJ UMĚNÍ: Ludvík Kunc kreslí zvířata, vzpomínky na malíře, kreslení na velkou plachtu (do 22 hod.).

GALERIE MAGNA:  výstava obrazů a grafik M. Ševčíka, tvůrčí dílna pro návštěvníky (do 22.30 hod.).

SLEZSKOOSTRAVSKÁ GALERIE: komentované i volné prohlídky  výstavy A. Gavlase (do 24 hod.).

INDUSTRIAL GALERY: setkání s Kristínou Šimekovou, beseda o tvorbě a malbě, kavárna otevřena (do 24 hod.).

NOVÁ AKROPOLIS: malování archeologických reprodukcí, film Florencie – perla renesance, prodejní výstava (do 22 hod.).

GALERIE JÁMA 10: výstava za účasti umělců (do 21 hod.).        (ok)

 

                                                                                   

 c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-or-titulka-web.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf


Strana 1

                                                                                   

 c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-or-titulka-web.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf


 c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-or-titulka-web.jpg

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf


Strana 1

 

Uvnitř listu

            2          Václav Klaus v Ostravě a regionu

            3          Novinky z městské nemocnice

            6          Policistů ubylo: stát nemá peníze

            8          Magistrát a výkon státní správy

            10        Alexandrovci opět v Ostravě

            11        Na slovíčko s architektem J. Pleskotem

            15        V pátek 25. května na Zlatou tretru

 

 

Ostrava slavila osvobození

Oslavy 67. výročí osvobození Ostravy proběhly 30. dubna u Památníku Rudé armády v Komenského sadech. Věnce zde položili náměstci primátora Ostravy Aleš Boháč a Tomáš Petřík, velvyslanec Ruské federace v ČR Sergej Kiseljev, hejtman Jaroslav Palas, zástupci Armády ČR, organizací válečných veteránů, ostravských obvodů,  politických stran, společenských organizací a občané. Program vyvrcholil setkáním veteránů s představiteli armády, samosprávy a dalšími hosty v hotelu Akademie.      (vi)

 K foto: Mezi hosty oslav osvobození Ostravy nechyběli (zleva) brigádní generál letec Zdeněk Škarvada s manželkou,  brigádní generál a velitel tanku 1. čs. tankové brigády Alexander Beer, účastnice protifašistického odboje Božena Paidarová a další váleční veteráni. 

 

Ze zastupitelstva 

Zastupitelé se na svém zasedání 25. dubna seznámili se zprávami ostravského ředitelství Policie ČR  o situaci v oblasti veřejného pořádku za rok 2011 a také o činnosti městské policie. V souvislosti s prezentovanými materiály souhlasili s přípravou dopisu policejnímu prezidentovi s požadavkem na posílení personálních stavů policie v Ostravě. Od 1. listopadu 2012 bude v Ostravě platit nová protihluková vyhláška, která teď dostala od zastupitelů zelenou.  Jejím cílem je ochrana veřejného pořádku omezením hluku, a to v přesně určených časech, dochází také k přesnému vymezení doby nočního klidu. Zastupitelé dále zamítli odkup budov bývalého obchodního domu Ostravica od společnosti Amádeus Real, zejména z důvodu příliš vysoké nabídkové ceny. Radě města navíc zastupitelstvo uložilo, aby se společností Amádeus Real jednala o rozdílu mezi cenou, za kterou nemovitosti městu nabídla, a kupní cenou, která je jako pořizovací uvedená v katastru nemovitostí. Jednání o nové vyhlášce upravující provozování herních automatů v obvodu Ostrava-Jih kvůli riziku žaloby ze strany provozovatelů bylo odloženo na červnové zasedání, předpis bude upravený tak, aby nikoho nezvýhodňoval ani nepoškozoval.        (ph) 

 

Ušetřené miliony na další stavby

Některé projekty integrovaných plánů rozvoje města (Ostrava Magnet regionu a Ostrava Pól rozvoje, dále jen IPRM) byly vysoutěženy za méně než 50 procent původních nákladů a podařilo se na nich ušetřit zhruba 165 mil. Kč. Pokud se pozitivní trend podaří udržet, lze dosáhnout dalších úspor v objemu až 215 mil. Kč. Uspořené prostředky umožňují rozšířit portfolio o další projekty, ucházející se o zhruba 1,5 miliardy korun vyčleněných pro spolufinancování z fondů EU.

Nedávno byl do IPRM Ostravy zařazen projekt „Prodloužená ulice Ruská“. Dalšími projekty jsou „Propojení komunikací Pavlovova – Plzeňská“ v Ostravě-Zábřehu a „Obvodová komunikace Františkov“ ve Slezské Ostravě. Františkov má úzkou návaznost na rozšíření trolejbusové dopravy na Hranečník, kde se počítá se stavbou moderního přestupního terminálu městské hromadné dopravy.

Paralelně s investicemi města jsou k čerpání v rámci IPRM připravovány také záměry partnerů. Například Spolku vodáků Campanula, jehož projekt zpřístupní řeku vodácké, sportovní a rekreační činnosti společně s aktuálně soutěženým projektem ministerstva financí „Odvedení odpadních vod z průmyslové zóny Paskov a odtěžení znečištěných sedimentů v řece“. Sdružení právnických osob Trojhalí Karolina, jehož členem je město Ostrava, připravuje projekt „Nová Karolina Ostrava – Trojhalí“.

„V případě, že při soutěži na realizátora Trojhalí, s předpokládanými náklady ve výši 330 mil. Kč, budeme stejně úspěšní jako při již zmíněných projektech města, ušetřené prostředky bychom mohli využít např. na realizaci expozice tučňáků a tuleňů v zoo, na obnovu katedrály Božského spasitele, na rozšíření výukového areálu v Bělském lese, edukační centrum FN a jiné,“ řekl primátor města Petr Kajnar.       (av)

 


 

Strana 2

  

Prodloužená Porážková usnadní dopravu

V prostoru Nové Karoliny a kolem ní vznikají nové páteřní komunikace, které jednak usnadňují vstup na toto nové území, jednak po svém propojení vytvoří distribuční okruh, který bude sloužit k převedení co největšího objemu dopravy z nejužšího centra města.

Součástí tohoto kompletního distribučního okruhu je komunikace Porážková, kde je nyní dokončen projekt města Ostravy s názvem „Prodloužená ul. Porážková“. V rámci tohoto projektu byla vybudována nová ulice Švabinského a komunikace Porážková v úseku ulic Kolejní – Těžařská. V těchto místech projekt města navazuje na již vybudovanou komunikaci na Karolině ze strany objektu Forum Nová Karolina a vytváří tak jeden z přístupů na toto území. Celkové náklady projektu, který je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Ostravy a bude podpořen z peněz EU, jsou 101 mil. Kč. Součástí stavby byla i rekonstrukce komunikace Švabinského na obslužnou komunikaci s parkováním. Tyto komunikace po úpravě křižovatky 28. října x Poděbradova budou sloužit jako přístupová komunikace z centra města k městskému distribučnímu okruhu.           (red) 

 

Nová laboratoř odhalí znečištění

Speciální mobilní laboratoř bude pomáhat v boji proti znečištěnému ovzduší. Jejím úkolem bude monitorovat množství znečišťujících látek zejména v Ostravě a okolním regionu, který smogovými situacemi trpí nejvíce. Měřicí vůz přišel zhruba na deset milionů korun. Pomůže zjistit nejen typ znečištění, ale také určit jeho původ, ať už z velkých průmyslových zdrojů či malých lokálních topenišť. Výsledky měření pomohou určit podíl průmyslu či dopravy na znečišťování. Stanici realizoval Bezpečnostně technologický klastr Ostrava, jehož členem je provozovatel zařízení Vědeckovýzkumný uhelný ústav v Radvanicích. Projekt spolufinancovala agentura Czech Invest z Operačního programu podnikání a inovace.           (ph) 

 

Václav Klaus v Ostravě a regionu

V rámci návštěvy Moravsko­slezského kraje navštívil prezident České republiky Václav Klaus s manželkou Livií ve středu 25. dubna také Ostravu. V sídle Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje se setkal s jeho představiteli, prohlédl si dispečerský sál a monitorovací sál, z něhož je kamerami sledovaná bezpečnost ve městě (na snímku). Poté manželský pár zavítal do katedrály Božského spasitele, kde se setkal s biskupem Františkem V. Lobkowiczem. Následovala autogramiáda knih prezidenta republiky v Domě knihy Librex.        (vk) 

 

Výstavba zastávek Karolina 

upozornění 

V termínu od 1. 6. do 30. 9. 2012 bude budována tramvajová zastávka Karolina na ul. 28. října, a to v úplné uzávěře této komunikace mezi křižovatkami s ul. Poděbradovou a Nádražní. Po dobu výstavby bude v provozu tramvajová trať kromě termínu od 27. 7. do 17. 8. 2012 s nepřetržitou výlukou tramvajové dopravy a s náhradní autobusovou dopravou z náměstí Republiky, resp. z ul. Vítkovické (naproti ÚAN) přes Frýdlantské mosty na ul. Těžařskou (Forum Nová Karolina), dále po ulici Porážkové, Švabinského, Poděbradova do prostoru k Domu umění s přestupem na tramvaj na ul. Nádražní, zastávka Elektra. Kromě vybudování nové obousměrné tramvajové zastávky s nástupními ostrůvky, novým kolejištěm a s tím související změny šířkového uspořádání v prostoru mezi křižovatkami ulic 28. října a Poděbradova, 28. října  a Na Karolině, budou prováděny přeložky kanalizace, vodovodu, plynovodu, úpravy veřejného osvětlení, trolejových vedení. Součástí stavby je také obnova chodníků a komunikace, protihluková opatření či signalizační zařízení uvedených křižovatek.  (B. G.) 

 

Systém, který se vyplácí

Konference k projektu Systém sdružených nákupů (SSN) statutárního města Ostrava pořádané magistrátem ve spolupráci s jeho provozovatelem eCENTRE, a. s., proběhla poslední dubnový čtvrtek v DK Akord v Zábřehu.

Letošní třetí ročník, kterého se zúčastnili zástupci městských organizací, obvodů, odborníci na elektronizaci veřejných zakázek, byl tematicky zaměřen na evidenci a nákup přes Nákupní portál města Ostrava. Začal on-line ukázkou aukce na elektro materiál pro kulturní zařízení. S prezentací systému, který město pro své organizace zavedlo v roce 2010 a do dneška díky němu ušetřilo přes 110 mil. Kč, vystoupil primátor Petr Kajnar.

Ředitel e-CENTRE Vítězslav Grygar hovořil mj. o potížích při prosazování e-aukcí ve státní správě. Obšírně se věnoval evidenci, jako základu fungování projektu SSN. Slavomír Bretz představil nově vzniklé oddělení majetkových účastí a sdruženého nákupu magistrátu, jehož úkolem je koordinace plnění cílů projektu. O zkušenosti z praxe se s přítomnými podělili zástupci divadla loutek, Domova Sluníčko, Střediska volného času Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a dalších organizací.          (vi) 


 

Strana 3

 

V rámci prevence se lidé mohou nechat bezplatně vyšetřit i při konání dnů otevřených dveří

Městská nemocnice: bourání, modernizace, stěhování 

aktuálně 

Oddělení hemodialýzy a plicní oddělení Městské nemocnice Ostrava v ulici Odboje  (před vstupem do MNO) se musí stěhovat, budova patří Národnímu památkovému ústavu, který získal prostředky, aby objekt v ulici Odboje zrekonstruoval a zřídil tam své depozitáře. Oddělení hemodialýzy se tak musí přestěhovat do pavilonu E přímo v areálu nemocnice, kde sídlí rovněž ortopedie a urologie. Prostory pro oddělení hemodialýzy budou kompletně zrekonstruovány za více než 100 milionů korun,  počítá se i s navýšením dialyzačních míst. Oddělení hemodialýzy by mělo v novém začít fungovat od konce září. Také plicní oddělení se bude stěhovat do pavilonu D (bývalá ortopedie). Budova musí projít kompletní rekonstrukcí za zhruba 35 milionů korun, hotovo by mělo být do konce roku.

Změny za provozu

Městská nemocnice na Fifejdách chce zvýšit komfort poskytovaných služeb onkologickým pacientům, proto chce vybudovat vlastní ředírnu citostatik. Tento projekt za přibližně 8 milionů korun má význam nejen pro pacienty, ale bude mít pozitivní ekonomický dopad také pro samotnou nemocnici.

Zahájena byla demolice stařičké budovy bývalého kožního oddělení, rekonstrukce by se nevyplatila. Na jejím místě by měl v budoucnu vyrůst nový pavilon centra operačních oborů. Demolice by měla být ukončena v červnu.

Zvýšení kvality jídel očekává nemocnice od modernizace vlastního kuchyňského vybavení, aby opět vznikla vlastní kuchyně a mohla být ukončena smlouva s dosavadním dodavatelem stravy pro pacienty a personál – firmou Eurest. Vařit přímo v nemocnici by se mělo už od září.

Všechny změny v nemocnici probíhají za plného provozu, nemají však rušit nebo omezovat provoz.

Modernizaci oceňujeme

Náměstkyně primátora Simona Piperková na nedávné tiskové konferenci ocenila aktivitu městské nemocnice i skutečnost, že se její image pro veřejnost výrazně zlepšila. „Rozsáhlé modernizace, kvalitní zdravotnický personál i komplexnost péče posunula v celostátním hodnocení Městskou nemocnici Ostrava na 5. místo v republice z hlediska finančního zdraví a hodnocení pacientů. Město chce i nadále výrazně nemocnici podporovat,“ zdůraznila. Pozitivní je i loňské zřízení primariátu gerontologie, porodnice Městské nemocnice Ostrava patří mezi nejmodernější v zemi a přijímá rodičky z širokého okolí už od 31. týdne těhotenství. Přítomnost otce při porodu se neplatí. Jen dvě nemocnice v ČR mají na gynekologickém oddělení speciální laser, kterým lze operovat genitálie a provádět kosmetické výkony, které hradí pojišťovny, jedním z těchto špičkových pracovišť je právě ostravská městská nemocnice.

Už od 60. let slouží v nemocnici unikátní hyperbarická komora, kdysi dar OKD, která pomáhá při léčení celého spektra diagnóz, další podobné zařízení má v ČR jen pražská motolská nemocnice, ale s podstatně menší kapacitou.

Otevřeno pro všechny

Podle vedení městské nemocnice se informovanost o službách a úrovni nemocnice dovědí lidé hodně ze sdělovacích prostředků i při dnech otevřených dveří, kdy se veřejnost na vlastní oči může přesvědčit o moderních službách a kdy jsou často nabízena i bezplatná vyšetření. Při nedávném dni otevřených dveří na očním oddělení se vyšetření zdarma podrobila téměř většina návštěvníků, u sedmdesáti procent z nich byl zjištěn počínající šedý zákal. Podobná varovná zjištění napovídají, že lidé podceňují prevenci, a to i u mnoha jiných diagnóz, při nichž včasné zjištění iniciálního stavu nemoci může účinně pomoci onemocnění včas a bez následku zlikvidovat.

Lůžek příliš neubylo

Jednání se zástupci pojišťoven o restrukturalizaci lůžkového fondu nebo jednotlivých oddělení dopadají pro městskou nemocnici příznivě. Daří se zachovat komplexní rozsah poskytovaných zdravotnických služeb. Zároveň se městské nemocnice minimálně dotkne rušení lůžkového fondu. Konečná dohoda s pojišťovnami představuje rušení zhruba 8 % lůžkového fondu napříč všemi odděleními, což v praxi představuje u jednotlivých oborů vždy pouze jednotky lůžek. Část lůžek z uvedených 8 % je ještě převedena na lůžka následné péče. Konkrétně do 31. 12. 2011 provozovala MNO celkem 752 akutních lůžek, k tomu 124 lůžek v LDN a 66 v domě sociálních služeb. Po dohodě s pojišťovnami provozuje od 1. ledna celkem 694 akutních lůžek, z 58, které rušila, bylo 26 převedeno na lůžka následné péče náležící LDN. Současný stav tedy činí 694 akutních lůžek, 150 lůžek v LDN a 66 dům sociálních služeb.  V praxi pacienti žádný pokles lůžek nepocítí.    (k, m)

Foto: Primář modernizovaného oddělení gynekologie a porodnictví MNO Marek Ožana u v ČR ojedinělé relaxační vany pro rodičky. 

 

O první pomoci

Už popáté se v sobotu 12. května na Slezsko­ostravském hradě uskuteční úspěšná akce Hrad žije první pomocí. Od 9 hodin se tu představí nezdravotnické složky Integrovaného záchranného systému (IZS) v situacích, při kterých je nutná první pomoc. V pestrém programu vystoupí složky IZS, jsou připraveny zajímavé soutěže, hry pro děti a další akce, které seznamují s postupy při výjezdových akcích. Dospělí si budou moci nechat změřit krevní tlak, hladinu cukru v krvi, vyzkoušet první pomoc na figurínách aj. V programu hrají hudební skupiny.           (g) 

 

Lékařská služba se stěhuje 

nepřehlédněte!!! 

Dospělí i dětští pacienti, kteří potřebují vyhledat lékařskou pohotovost v Ostravě-Porubě, ji od 16. května letošního roku najdou na jiné adrese, než byli doposud zvyklí. Lidé budou moci od tohoto data navštívit porubskou Lékařskou službu první pomoci Městské nemocnice Ostrava na adrese Bohuslava Martinů 812/11 (z Hlavní třídy od rondelu směrem nahoru a doprava).  Z dosavadního sídla v porubském Mephacentru dostala pohotovost výpověď, a tak je stěhování nutné. Mezi 30. dubnem a 15. květnem je tak provoz Lékařské služby první pomoci v Porubě přerušen kvůli stěhování. V případě potřeby mohou lidé kontaktovat dispečink pohotovosti Městské nemocnice Ostrava na telefonním čísle 596 612 111.

Ordinační doba v porubské službě první pomoci zůstává nezměněna, v pracovní dny od 18 do 6 hodin a o víkendech a svátcích v nepřetržitém režimu.  Pohotovostní stanice Městské nemocnice Ostrava je přímo v areálu nemocnice, vchod a vjezd je z ulice Varenské, dětská pohotovost slouží v nedaleké budově Dětského lékařství městské nemocnice v ul. Janovského 6 a v neposlední řadě také na Poliklinice v Hrabůvce na ulici Dr. Martínka.            (k) 

 

Dík našim sestrám

V polovině dubna byly vyhlášeny výsledky 4. ročníku ankety Sestra Moravskoslezského kraje, která je poděkováním nejlepším pracovnicím v tomto náročném a nedoceněném oboru. V kategorii Sestra u lůžka ve zdravotnickém zařízení – zařízení sociální péče v anketě zvítězila Jarmila Siverová, vrchní sestra Léčebny dlouhodobě nemocných při Městské nemocnici Ostrava. Jarmilu Siverovou ocenilo také vedení MNO. „Vrchní sestra Siverová odvádí dlouhodobě výbornou práci a je vzorem pro další naše pracovníky. Jsme velmi rádi, že její práce byla po zásluze oceněna,“ poděkoval jí ředitel MNO Tomáš Nykel.             (km) 


 

Strana 4 

 

střípky 

S PREZIDENTEM HYUNDAIE.

Primátor města Ostravy Petr Kajnar přijal 11. dubna v radnici města Kim Jun-Ha, prezidenta Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o. Návštěva se uskutečnila v souvislosti nástupem vzácného hosta do vedení významného výrobce automobilů se sídlem v průmyslové zóně Nošovice v Nižních Lhotách. Setkání se zúčastnil také ředitel pro komunikaci a tiskový mluvčí HMMC Petr Vaněk. Automobilka v Nošovicích postavená na ploše 200 hektarů začala vyrábět v roce 2008. V současné době produkuje 250 tisíc vozidel za rok, zaměstnává téměř tři a půl tisíce lidí.        (vi)

O ROZVOJI MĚSTA.

Diskusní setkání v rámci projektu Euro Regional na téma Ostrava – město slibných projektů uspořádalo 5. dubna vydavatelství Euronews ve Vítkovickém zámečku. Organizátoři pozvali zástupce státních orgánů, podnikatelské sféry a místní samosprávy.  Za město Ostravu vystoupil primátor Petr Kajnar. Do diskuse se zapojili také generální ředitel společnosti Vítkovice Jan Světlík, náměstek ministra pro místní rozvoj ČR Daniel Braun a další. Hovořili o rozvoji města Ostravy a regionu, jejich konkurenceschopnosti, realizaci konkrétních projektů, využití dotací Evropské unie, dopadech hospodářské krize, nezaměstnanosti, sociální inkluzi a dalších tématech.        (r)

MEDAILE PRO J. ROJKOVOU.

Učitelka Jarmila Rojková ze ZŠ Trnkovecká v Radvanicích převzala u příležitosti Dne učitelů v Praze medaili 1. stupně za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost. Pedagožku přijal 18. dubna náměstek primátora Martin Štěpánek. Jarmila Rojková má dlouholeté zkušenosti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Je autorkou koncepce vzdělávání dětí ohrožených sociálním a jiným vyloučením. V radvanické ZŠ zavedla např. přípravné třídy pro tyto žáky. Škola má do budoucna mnohé plány, a to i v rámci integrovaného programu sociální inkluze.          (vk)

VÝVOJOVÉ CENTRUM.

V budově Vědecko-technologického parku Ostrava „Piano“ otevřeli 6. dubna nové vývojové centrum firmy Hella Autotechnik. Tato společnost s inovativním potenciálem dlouhodobě spolupracuje s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou v Ostravě. Zabývá se především výrobou a vývojem světelné techniky pro automobily. Otevření se zúčastnil také náměstek primátora Martin Štěpánek (na snímku), který vyzdvihl význam inovací pro město, připomněl fakt, že Ostrava už od devadesátých let dvacátého století prochází významnou změnou, kdy se z ryze průmyslového města stává centrem moderních technologií.           (ph) 

 

Platba za odpad do června 

upozornění

Magistrát města Ostravy upozorňuje na splatnost poplatku za provoz sy­stému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů všechny občany, kteří mají v centrálním registru obyvatel jako místo trvalého pobytu zapsáno město Ostrava.

Pro poplatníky se nic nemění: zaplaťte 498 Kč na osobu do 30. června 2012 (možno i ve splátkách) jedním ze způsobů úhrady, na jaký jste zvyklí a který se vám osvědčil, tzn. složenkou, kterou obdržíte počátkem měsíce května, SIPEM, do kterého vám platba bude navedena v měsíci červnu tohoto roku, bankovním převodem či na pokladně magistrátu (dveře č. 101), kde přijímají i platební karty.

Od 1. dubna 2012 zde došlo ke změně pokladních hodin: 

pondělí, středa            8 – 17 hod.

úterý    8 – 15.30         hod.
čtvrtek 8 – 16  hod.

pátek   8 – 11  hod.

 

Nová služba stavebníkům

Město Ostrava nabízí nově občanům i firmám bezplatnou elektronickou službu e-UtilityReport, která zjednoduší zjišťování existence sítí (vodovodu, kanalizace, plynu atd.). Vyjádření správců inženýrských sítí jsou povinni stavebníci získat při každém zahájení přípravy stavby. Dosud museli vyplnit až desítky žádostí, nová služba jim umožní hromadné vygenerování žádosti na jednotlivé správce sítí v dané oblasti a v některých případech i jejich elektronické odeslání.

Odkaz pro přístup k aplikaci e-UtilityReport naleznete na webových stránkách města (mapy.ostrava.cz). K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace je jednoduché, intuitivní a doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky. Na rozvoji služby se podílí odbor projektů IT služeb a outsourcingu a odbor stavebně správní Magistrátu města Ostravy společně s jednotlivými stavebními úřady.   (red) 

 

Vyberte název pro objekt Komunitního centra Ostrava

V obvodu Mariánské Hory a Hulváky se staví Komunitní centrum Ostrava (KCO), které bude sloužit osobám s těžkým tělesným a kombinovaným postižením. Tento dlouhodobě připravovaný projekt vznikl z podnětu občanů města Ostravy, rodičů a osob se zdravotním postižením. V objektu vznikne zázemí pro sociální služby, které na území města dosud chyběly.  Budou zde poskytovány tři sociální služby - denní stacionář, celoroční pobytová služba -  domov pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služba. Pravděpodobným termínem zahájení provozu KCO je leden 2013.   (vk) 

 

Chybí uklízeči, svářeči i lékaři 

úřad práce 

Evidovaná nezaměstnanost po čtyřměsíčním stoupání mírně poklesla, takže k 31. březnu kontaktní pracoviště Ostrava (dále jen KoP Ostrava) registrovalo celkem 21 442 uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnaných osob ubylo meziměsíčně 161, meziročně 187. V průběhu sledovaného měsíce počet nově zaevidovaných osob poprvé v letošním roce podkročil dvoutisícovou hranici. Počet uchazečů s ukončenou evidencí byl nejvyšší od října 2011.

Míra nezaměstnanosti se v porovnání s předchozím měsícem snížila o 0,1 procentního bodu a na konci března tak dosáhla 12,0 %. Hodnota tohoto ukazatele rovněž poklesla po čtyřech měsících a je stejná jako v březnu minulého roku. U žen oproti minulému měsíci míra nezaměstnanosti klesla o 0,3 procentního bodu na 13,0 %; u mužů zůstala na stejné výši a v závěru sledovaného měsíce tak činila 11,2 %. Nově se v průběhu března ucházelo o zaměstnání 1 743 osob, což je o 488 méně než v únoru a o 101 méně než před rokem.

Počet nabízených volných pracovních míst je stále nedostatečný a neuspokojivý. Uchazeči a zájemci o zaměstnání jich měli v závěru letošního března k dispozici celkem 1 655. Meziměsíčně došlo k nárůstu o 59 míst. Z povolání, u nichž zaměstnavatelům postačuje základní vzdělání, bylo v databázi nejvíce volných pracovních míst pro svářeče, uklízeče veřejných prostranství, řidiče nákladních automobilů a pracovníky v zákaznických kontaktních centrech. Zájem o vysokoškoláky je stále neuspokojivý, největší poptávka je převážně jen po lékařích a technicích průmyslových oborů. (ju) 


 

Strana 5 

 

Dárci získali zlaté Janského plakety

Osmdesát dárců krve, kteří tuto životodárnou tekutinu odevzdali v Krevním centru v Porubě, převzalo v pondělí 16. dubna v Radnici města Ostravy zlaté plakety doktora Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů. Mezi dárci bylo 17 žen. Medaile předal jménem primátora města Ostravy vedoucí oddělení vnějších a zahraničních vztahů Zdeněk Sladovník spolu s primářkou Krevního centra v Porubě Zuzanou Čermákovou.

Slavnostního předání se zúčastnili rovněž představitelé Oblastního spolku Českého červeného kříže v Ostravě v čele s jeho ředitelkou Lydií Poledníkovou, dále zástupci zdravotních pojišťoven, společnosti ArcelorMittal a další hosté. Setkání v obřadní síni Radnice města Ostravy zpestřil kulturní program v podání studentů ostravské konzervatoře. Město Ostrava trvale podporuje bezpříspěvkové dárcovství krve, a to i malým darem pro každého držitele zlaté Janského plakety.       (vk)

Foto: Tradičním místem předávání zlatých Janského plaket je reprezentační obřadní síň radnice. 

 

Staňte se dobrovolníkem

Chcete poskytnout svůj čas a přítomnost lidem, kteří mají onkologické onemocnění? Být jim oporou na jejich nelehké cestě? Nasměrujte své kroky mezi dobrovolníky v nemocnici a v Hospici sv. Lukáše.

Jako dobrovolník získáte nové zkušenosti, dovednosti, přátele a zejména pocit smysluplné práce a seberealizace. Zkušení dobrovolníci potvrzují, že pomoc nemocným není o umírání, ale o životě.

Základní podmínkou přijetí je minimální věk 18 let. Dobrovolníci se školí a připravují v kurzu hospicové péče. Po úspěšném dokončení kurzu obdrží certifikát o jeho absolvování. Více informací získáte u koordinátorky dobrovolnického hospicového hnutí Jany Camfrlové, tel. 599 508 504, 731 625 768, e-mail:  hospicove.hnuti@caritas.cz.    (d)

  

Komise pro podporu ekonomického rozvoje sleduje konkurenceschopnost

Požadujeme lepší využití letiště

Patnáctičlenná komise pro podporu ekonomického rozvoje města, zřízená radou města, je složena z členů zastupitelstva města a městských obvodů i externích odborníků. Zabývá se tématy, která jsou převážně úzce spojena se zvyšováním úrovně ekonomiky a konkurenceschopnosti Ostravy i zvyšováním kvality života na jeho území. Pravidelně sleduje realizaci opatření v rámci „Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy“ nebo příznivě se rozvíjející projekty, mezi které patří další rozšíření Vědeckotechnologického parku Ostrava nebo budování Centra excelence s unikátním „superpočítačem“ ve spolupráci s VŠB-TU.

Pozornost věnuje ale také slabým místům, která se projevují v některých strategických rozvojových prioritách, ať je již jejich řešení v přímé kompetenci města Ostravy nebo jiných orgánů územní správy. Komise například dlouhodobě sleduje znepokojující vývoj provozních výsledků Letiště Leoše Janáčka Ostrava (LLJO), jejichž souhrn negativně působí na potřeby dalšího rozvoje ekonomiky a cestovního ruchu v regionu i v Ostravě samotné. Na základě její iniciativy byla odborem ekonomického rozvoje magi­strátu města, který je organizačním garantem činnosti komise, zpracována rešerše ukazatelů vybraných domácích a zahraničních letišť. Na srovnáních dokumentuje klesající konkurenční pozici LLJO. Proto komise uskutečnila počátkem letošního roku společné jednání s Komisí rady kraje pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch, na němž členové komise diskutovali s provozním ředitelem letiště o míře efektivnosti představené strategie. Vyjádřili nespokojenost se současnou strategií, která rezignuje na snahy zlepšit stav osobní přepravy. Komise pro podporu ekonomického rozvoje proto doporučí radě města zabývat se vizí a strategií LLJO v zájmu lepšího využití jeho potenciálu ve prospěch rozšíření dopravních možností pro domácí i zahraniční klienty. To zároveň přinese růst ekonomiky regionu včetně města Ostravy.

Bezpečnost silničního provozu je také významným tématem pro činnost komise. Komise na svém zasedání 17. dubna se proto věnovala aktivitám zájmového sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!, Centrum bezpečné jízdy LIBROS Ostrava a seznámila se s perspektivami jeho další činnosti.        Ivo Staš 

 

Už máte doklad pro dítě?

Od 27. června letošního roku už bude muset mít svůj vlastní cestovní doklad při cestě do zahraničí také každé dítě včetně kojenců – tedy svůj vlastní pas, případně dětský občanský průkaz pro cesty po Evropské unii. Cestovní pas pro děti se vydává na dobu 5 let a stojí 100 Kč, občanský průkaz na stejnou dobu je za 50 Kč. K vyřízení dokladu je třeba mít s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů. Na úřadu pak dítě vyfotí a vyplní formulář. Pak je třeba ale vyčkat, až bude doklad hotov.

Oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů a oddělení cestovních dokladů odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy připomíná občanům, že od 1. ledna letošního roku je v tomto oddělení úředním dnem už každý pracovní den. Lidé přitom stále preferují tradiční pondělí a středu, kdy přichází až dvojnásobné množství žadatelů oproti jiným dnům v týdnu.

Úřední hodiny na těchto odděleních, které se nacházejí v Gorkého ulici 2 v Moravské Ostravě, jsou: pondělí a středa od 8 do 17 hod., úterý od 8 do 15.30 hod., čtvrtek od 8 do 16 hod. a v pátek od 8 do 11 hod.   (vk) 

 

Zvolte vánoční výzdobu radnice

Po dvou letech opět oslovujeme občany města, aby v anketě vyjádřili svůj názor na to, jak by měla vypadat vánoční a novoroční výzdoba Radnice města Ostravy a Prokešova náměstí pro tento a příští rok. Před dvěma lety byl hlas občanů rozhodující, a proto chceme osvědčenou praxi zopakovat.

Na webových stránkách města www.ostrava.cz je zveřejněna anketa s celkem osmi návrhy tří přihlášených dodavatelů. Z nich vyberte ten, který pokládáte za nejzdařilejší, a vepište číslo zvolené výzdoby do políčka ankety. Termín uzávěrky ankety pro občany je 31. květen 2012.      (vk) 

 

Nové odznaky revizorů DPO

Od neděle 1. dubna 2012 se přepravní kontroloři Dopravního podniku Ostrava prokazují cestujícím novým odznakem a průkazem. Modrobílé provedení revizorských odznaků a průkazů využívá prvků jednotného vizuálního stylu města Ostravy.   (vk) 

Foto: Revizoři se musejí prokazovat pouze těmito odznaky


 

Strana 6 

 

Mění se struktura trestných činů i jejich pachatelů, přibylo násilné kriminality

Bezpečnost srovnatelná s jinými městy

Ostrava na tom ve srovnání s jinými velkými městy v ČR není v počtu trestných činů v přepočtu na obyvatele tak špatně, jak se všeobecně předpokládá. Vyplynulo to ze zpráv ředitelů obou ostravských policií – Policie České republiky a městské policie, kteří hodnotili výsledky uplynulého roku.

Co ukazují statistiky?

Počet trestných činů spáchaných na území města v loňském roce (18 242) je srovnatelný s rokem 2010 (celkem 18 309 trestných činů). Počet majetkových trestných činů dokonce mírně poklesl. „Když si přepočítáme počet trestných činů v Ostravě na jednoho obyvatele a srovnáme s ostatními městy, zjistíme, že kriminalita není větší než například v Praze nebo Olomouci,“ uvedl k problému Petr Kajnar.

V poslední době se však mění struktura trestných činů a jejich pachatelů. „Přibylo násilné kriminality, vzrůstá počet ublížení na zdraví nebo loupežných přepadení. U násilné kriminality vzrostl meziročně počet trestných činů o 111 na 1 103,“ řekl Tomáš Landsfeld, ředitel Městského ředitelství Policie ČR Ostrava. Největší procento trestných činů připadá na majetkovou kriminalitu, tvoří zhruba 75 procent trestné činnosti. V dané oblasti jsou pak největším problémem prosté krádeže. Zajímavé je, že klesá podíl recidivistů na trestné činnosti. Je to dáno i tím, že mnozí z nich skončili za mřížemi. Naopak přibývá nových pachatelů, kteří měli předtím čistý trestní rejstřík. Podle názoru kriminalistů tento jev souvisí se zhoršujícími se sociálními podmínkami obyvatelstva. Dostal už i své jméno – hladová kriminalita. Sociální tlak a snižování vyplácení sociálních dávek, případně vznik nových vyloučených lokalit se může i do budoucna projevovat zejména právě ve zvýšené majetkové trestné činnosti.

Policistů ubývá

Řediteli Tomáši Lansfeldovi chybějí především uniformovaní policisté, stavy u policie se snižují kvůli trvale omezenému přísunu peněz od státu. Ostrava by měla mít minimálně 1 067 policistů, nyní je jich však jen 981. Musejí zvládat stále stejný, ba i větší objem práce, než dělali dřív, nyní však s menším počtem zaměstnanců.

Naopak ostravští městští strážníci loni v Ostravě řešili 63 789 přestupků, což je o 1 719 více než loni.  Na rozdíl od jiných městských policií v ČR se však ta ostravská v souladu se zájmy města nesoustřeďuje prioritně na dopravní přestupky (např. „botičky“), ale zaměřuje se více na veřejný pořádek. Poměr řešených přestupků v těchto dvou oblastech byl i loni srovnatelný.

Strážníci jsou vidět

Ředitel Městské policie Ostrava Zdeněk Harazim konstatoval, že největší problémy jsou s čistotou města a odhozenými injekčními stříkačkami. Kromě toho městští strážníci loni zadrželi 485 pachatelů trestných činů, což je více než v roce 2010. Městští policisté působí také v oblasti prevence. Provozují Senior linku, jejímž prostřednictvím mohou senioři pomocí nouzového tlačítka přivolat pomoc, a to i zdravotnickou. V rámci projektu Bezpečnější Ostrava pořádá městská policie oblíbené kurzy pro veřejnost a vydává informační tiskoviny o bezpečném nakupování, parkování nebo k zabezpečení domova. Velká pozornost je věnována rovněž programům zaměřeným na bezpečnost dětí.

Městské policii se daří stabilizovat své zaměstnance, více než 51 procent (395 lidí) u ní pracuje více než 10 let.             (vk) 

 

I cyklisté musejí znát předpisy

bezpečnější ostrava 

Ostravští policisté se v polovině dubna preventivně zaměřili na cyklisty. Jen v loňském roce se v Ostravě stalo viníkem nehody 46 cyklistů, a tak není divu, že česká i městská policie mají zájem cyklisty varovat proškolením nebo jinými způsoby. Na cyklostezkách Bělského lesa a na Hlavní třídě v Porubě tak v dubnu kontrolovali povinné vybavení kol, ptali se na znalosti pravidel silničního provozu a zaměřili se i na používání reflexních materiálů, které zvyšují bezpečnost cyklistů. V Porubě působí i první policejní cyklohlídka, slouží především od jara do podzimu a hlídkuje především v odlehlých částech městského obvodu.

Každoročně dochází v Ostravě také ke stovkám krádeží kol, loni jich bylo přes 500. Majitelé mají pro případ vyšetřování znát výrobní číslo svého kola, mohou kolo i zaevidovat u městské policie, pátrání je pak jednodušší. Je dobré také uschovat doklady o pořízení kola. Cyklisté by měli vědět, že v případě kontroly musejí mít v povinné výbavě – dvě na sobě nezávislé účinné brzdy, červenou zadní odrazku, bílou přední odrazku, oranžové odrazky na obou stranách šlapátek, na paprscích předního a zadního kola nebo obou kol nejméně jednu oranžovou odrazku. K doporučené výbavě patří zvonek, kryt řetězu, blatníky. Pro cyklisty do 18 let je povinná přilba!          (k)

Foto: Kontrolovaní cyklisté byli často překvapeni, že nemají správnou výbavu kola, někteří ani neznali dopravní předpisy.            Foto: MPO 

 

stalo se

SPREJEŘI.

Na tísňovou linku oznámila svědkyně, že skupinka mladých sprejuje na budovu zdravotnického střediska několikametrový nápis. Před příjezdem strážníků se mladí „výtvarníci“ rozutekli. Strážníci je po chvíli našli a jednoho se podařilo chytit. Tvrdil, že nic neudělal, že naopak ostatní byli zloději a chtěli jej okrást.  Na místo byla přivolána Policie ČR, která si událost i se zadrženým mladíkem převzala k dalšímu šetření.

A POŘÁD ALKOHOL.

Strážníci městské policie našli na autobusové zastávce v Ostravě-Zábřehu na lavičce silně opilou mladou dívku.  Ze čtrnáctileté dívčiny se jim podařilo dostat aspoň to, že pila hodně vodky. S ohledem na její stav byl na místo přivolán lékař, který rozhodl o převozu do nemocnice. Událost si na místě od strážníků převzali přivolaní policisté.

Podobnou situaci řešili strážníci v Ostravě-Dubině, vrávoravou chůzí a mladistvým vzhledem upoutala jejich pozornost sedmnáctiletá dívka. Dechová zkouška prokázala 1,24 promile alkoholu. Vzhledem k jejímu věku strážníci kontaktovali matku, která si pro dceru přijela. O události je informován orgán sociální péče.

VZAL MOBIL DO ÚSCHOVY.

Jeden z hostů baru v centru Ostravy se tak opil, že si doslova ustlal na zemi a odmítal bar opustit. Strážníci ho vyzvali, aby provozovnu opustil. Opilý zjistil, že nemá svůj mobilní telefon. Když pak z půjčeného mobilu vytočit své číslo, ozvalo se vyzvánění jeho telefonu z kapsy kalhot 43letého muže, který seděl ve stejném boxu. Pro podezření ze spáchání trestného činu strážníci přivolali Policii ČR. 

 

Kurz pro veřejnost

Městská policie Ostrava zve na další z letošních bezplatných kurzů, které pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná se ve středu 30. května 2011 od 16 hodin v budově v ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravě (bývalé ředitelství městské policie). Květnové téma je Být pozorný se vyplácí. Účastníci kurzu se seznámí se zásadami bezpečného chování na ulici nebo v nákupních centrech, dozví se, jak předejít vykradení vozidla apod. Nebude chybět oblíbená sebeobrana a i tentokrát bude připraven dětský koutek pro děti účastníků.


 

Strana 7 

 

Dům na půl cesty se otevře na podzim 

sociální péče 

U objektu v Bozděchově ulici byla zahájena rekonstrukce na Dům na půl cesty za 9 301 tisíc korun. Změny, které budou financovány z regionálního operačního programu ve výši 6 999 tisíc korun a spolufinancovány z rozpočtu města ve výši 2 302 tisíc korun, budou ukončeny v říjnu letošního roku. Dům je od roku 2011 ve vlastnictví města. Podmínkou pro jeho nabytí do majetku města byl fakt, že bude sloužit sociálním účelům. Do tří pater bude umístěno celkem 14 standardních pokojů. Ve čtvrtém patře budou kanceláře, v podzemí technické zázemí.

Dům na půl cesty je určen mladým lidem do 26 let, kteří končí školu, opouštějí dětské domovy, výchovné ústavy, pěstounské rodiny, výkon trestu odnětí svobody, ochrannou léčbu anebo přicházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Provozovat jej bude Centrum sociálních služeb Ostrava.

„Naším cílem je moderním způsobem poskytnout této skupině lidí podporu a pomoc při jejich snaze aktivně vstoupit do běžného života a úspěšně v něm působit. Život v prostředí, které je podobné běžné domácnosti, vede k prevenci sociálně patologických jevů, ke zvýšení zodpovědnosti i k větší míře samostatnosti. Dokončení studia a nalezení zaměstnání je pouze jedním z pilířů práce, která nás s touto skupinou čeká,“ řekl náměstek primátora Martin Štěpánek.        (vk) 

 

Gratulujeme!

Na letošním karnevalu APA koncem března se předávaly také ceny České asociace aplikovaných pohybových aktivit. Cenu za obětavou pohybovou aktivitu získala a tzv. Čápicí roku se stala Renata Staňková ze SŠ prof. Z. Matějčka, 17. listopadu 1123, z Poruby za rozvoj tělesné výchovy a sportu osob s postižením. Cena Apač roku byla udělena Petru Musálkovi ze ZŠ a MŠ Ukrajinská 19, opět z Poruby, za podíl na rozvoji oboru. Oba ocenění pracují s velkým zaujetím pro žáky a studenty s postižením. Jak ukazuje snímek, hendikepovaní se pod dozorem dobrovolníků a odborníků mohou věnovat mnoha sportům.           (d)

  

Bodovali v Berlíně

Základní škola Mitušova 16 už třetím rokem pracuje na mezinárodních projektech pod záštitou pražského Domu zahraničních služeb. Připravuje projekt „Našim maminkám“. Se zahraničními partnery z Polska, Turecka, Slovenska a Itálie už připravila celou řadu aktivit, kterými chce maminky potěšit a připravit jim dárečky. Většina partnerů zve maminky těsně před Dnem matek do školy, kde pro ně děti připraví pohoštění, dárky i program. Pro maminky děti vyrábějí náramky nebo náhrdelníky  a blahopřání. Připraveny jsou také dárkové poukázky se slibem, že děti pomohou i při domácích pracích.

Projekty školy pravidelně získávají uznání na národní úrovni v podobě certifikátů Quality Label. Na mezinárodní konferenci eTwinningu v Berlíně koncem března škola pěti stům účastníků prezentovala projekt „Spring is coming“, který se dostal až do semifinále mezi nejlepší projekty letošního roku. Podílel se na něm tým osmi učitelů a více než padesáti žáků, prolínal se pěti vyučovacími předměty.  Škola, město i země byly prezentovány ve stánku eTwinning School Teams, který navštívila celá řada účastníků. Více informací na www.zsmitusova16.cz/.   (d)

  

Také letos stipendia pro talentované studenty 

školství 

Nejlepší studenti vysokých škol, kteří trvale žijí na území Ostravy, mohou také letos od města získat stipendium. V akademickém roce 2012/2013 uvolní město na stipendia pro celkem 19 vysokoškoláků milion korun, tedy stejnou částku jako v loňském roce.

Na základě výběrového řízení bude mít možnost získat stipendium celkem 18 studentů v denní formě studia, ať už na bakalářském či magisterském stupni nebo interní doktorandi, kteří bez přerušení studují na některé vysoké škole v ČR. O stipendium se však mohou ucházet i vysokoškoláci s hendikepem. Ti pak mohou stipendium získat nejen u prezenční, ale i kombinované nebo distanční formy studia. Částka na jednoho studenta je stanovena na 50 tisíc korun. Dvojnásobnou částku pak město věnuje jednomu studentovi vysoké školy nebo konzervatoře, který pokračuje ve studiu na zahraniční vysoké škole.

Při udělování stipendia bude rozhodovat nejen prospěch studentů, ale například i jejich vědecká odborná činnost nebo reprezentace města Ostravy.

Přihlášky je možné podávat do 27. července. Stipendium město poskytuje od roku 1996. Až do roku 2008 do něj každoročně investovalo asi 370 000 korun a podpořilo ročně 13 studentů. Od roku 2008 se podpora zvýšila na jeden milion korun v daném akademickém roce a město tak přispívá 18 až 19 studentům.         (av) 

 

Jiný kraj, jiný mrav

Zajímavé zpestření přinesla studentům gymnázia v Ostravě-Hrabůvce návštěva šesti studentek z Ruska, Gruzie, Kanady, Indonésie a Číny. Mnohé informace z cizích zemí byly pro naše mladé lidi i překvapením. A tak se dověděli, že například v Číně se dochází do školy sedm dní v týdnu a studium tam klade větší důraz na memorování než u nás. V Indonésii nemusí dítě po narození získat příjmení matky ani otce, v Rusku jsou čeští hokejisté možná populárnější než u nás. Indonéský kroj připomíná šaty princezny, čínský je strohý a praktický.

Návštěva se uskutečnila v rámci projektu Edison, který pořádá organizace vysokoškolských studentů AIESEC, nabízí jedinečnou příležitost k poznávání vzdálených zemí. Kromě toho se podobné kontakty stávají dobrým impulsem a motivací pro studium angličtiny, s jazykovými znalostmi uspějí i v zahraničí.             (ak) 

 

Automobiloví nadšenci soutěžili

V dubnu se ve Střední škole technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích uskutečnila soutěž Autoopravář Junior 2012, kterou vyhlašuje ministerstvo školství. Celostátní soutěže se zúčastnilo 27 žáků oboru mechanik opravář a 12 žáků oboru autotronik z celé ČR, záštitu převzal náměstek primátora Aleš Boháč. Podle pravidel soutěže se klání nemohou zúčastnit studenti pořádající školy, a tak mohli vítkovičtí jen přihlížet. Zvítězil František Krátký z Olomouce a Martin Čermák z Brna. Součástí soutěže byla i návštěva Centra bezpečné jízdy – Libros v Ostravě, kde lze vyzkoušet řízení auta v různých ztížených podmínkách, studenti byli nadšeni. Obory studia týkajícího se motorových vozidel jsou velmi oblíbené.      (d) 


 

Strana 8 

 

Dotace v řádu desítek milionů korun míří do sociální péče, školství, kultury, sportu a dalších oblastí

Na granty z rozpočtu města se těší ‚velcí i malí‘ 

Dotace pro rok 2012 do zdravotnictví, sociální péče, pro hendikepované, na prevenci proti kriminalitě a drogám, volnočasové aktivity, na kulturní a sportovní akce schválilo na svém únorovém zasedání zastupitelstvo města.

Pomáháme nejslabším

Do oblasti sociální péče z rozpočtu letos míří 65 842 tis. Kč. Mezi 104 projekty v režimu jednoletých neinvestičních účelových dotací město rozdělí 26 192 tis., celkem 27 víceletých projektů (2011 – 14) získá částku 39 650 tis. Kč. Zaměření je velice široké. Od sociálních služeb pro seniory, přes péči o těžce nemocné občany, sociálně vyloučené, po podporu rodin s dětmi. Mezi příjemci jsou organizace jako např. Charita, Armáda spásy nebo Adra, ale také Asociace Trigon, Centrum pro rodinu a sociální péči nebo sdružení Společně-Jekhetane. Konkrétními projekty jsou např. chráněná bydlení, startovací byty, terapeutické dílny, osobní asistence, nízkoprahová denní centra nebo terénní programy.

Pro hendikepované osoby, včetně dětí a mládeže, uvolní město ze svého rozpočtu 9 585 tis. Kč. Škála činností je pestrá od akcí typu Evropské dny hendikepu, přes kulturní a sportovní aktivity, až po podporu zaměstnávání osob s hendikepem. Desítka zdravotnických projektů si rozdělí 1 630 tis. korun. Nejvyšší granty v této oblasti, přes 400 tisíc Kč, získaly Hospic sv. Lukáše a Mobilní hospic Ondrášek. Využijí je pro péči o nevyléčitelně nemocné pacienty.   

Pro děti a mládež

Mezi dvě stovky projektů v oblasti školství bude letos rozděleno 5 472 tis. Kč. Účelové dotace mají podpořit volnočasové aktivity, provoz školských zařízení a hřišť, rozvoj mezinárodní spolupráce. Většinu financí využijí ostravské školy, střediska volného času a další organizace. Mezi podpořenými projekty najdeme studentské anglické divadlo, klub nadaných dětí, zelené město, matematický šampionát, country tance aj. V grantovém systému má pevné místo prevence proti drogám a kriminalitě. V roce 2012 jednoleté dotace dosáhnou 8 493 tis. Kč a dělit se budou mezi 50 žadatelů. Mezi zajímavé projekty patří Bedřiška sobě, Barevné soužití v černobílé realitě aj. Působí zde např. společnosti Renarkon, Faust, Rozkoš bez rizika, sdružení Nová šance apod.

Tradice a prestiž

Ostrava podpoří ze svého rozpočtu částkou přes 18 mil. Kč pořádání patnácti prestižních akcí obohacujících kulturní a společenský život ve městě. Nejvyšší dotaci získají festival Colours of Ostrava (6 mil.) a Svatováclavský hudební festival (2 250 tis.). Další finance připadnou Letním Shakespearovským slavnostem, Folkloru bez hranic, festivalům OST-RA-VAR a TUR film, Dnům NATO aj. O granty v oblasti kultury letos požádalo dalších 170 subjektů. Mezi 85 přijatých projektů bude rozděleno 6 084 tis. Kč. S financemi mohou počítat např. organizátoři výstav Jeden svět, Magie divadelního prostoru, Ostrava Art, festivalů Čtvero ročních období, Třebovický koláč, Jazz Open Ostrava, Pro Tibet, akcí Ostrava čte dětem, Všechny barvy duhy, Pecha Kucha Night.

Závodně i rekreačně

Činnost dvanácti klubů vrcholového sportu letos město v rámci dotačního řízení podpoří 38,5 mil. Kč. Nejvíce získají hokej a fotbal: HC Vítkovice (13 mil.) a FC Baník (11 mil.). Basketbalisté NH, volejbalisté VK a házenkářky DHC Sokol Poruba si rozdělí po 2,7 mil., volejbalistky TJ Mittal 1,9 mil., atletika SSK Vítkovice 1,8 mil., florbalisté FBC a Vítkovic po 1 mil. Kč atd. Významné sportovní akce město podpoří více než 38 mil. korun. Nejštědřeji Zlatou tretru (6 mil.) a tenisové zápasy proti Itálii v Davis Cupu a Fed Cupu (5 a 4,5 mil.). Granty v oblasti tělovýchovy a sportu ve výši 19 703 tis. Kč pomohou 286 projektům. Vesměs se jedná o podporu mládežnického sportu v tělovýchovných jednotách a klubech, která je pro tyto subjekty často podmínkou existence.

Podrobnosti o dotacích a grantech najdete na stránkách www.ostrava.cz v sekci Důležité odkazy.         (vi) 

Foto: Mezi nejvíce podporované oblasti v grantovém systému města Ostravy patří pohybové aktivity dětí a mládeže.             Ilustrační foto 

 

O rozdílu mezi státní správou a samosprávou 

co je dobré vědět 

Víte, co vše patří do veřejné správy? Jaký je rozdíl mezi samosprávou a státní správou? Co znamenají pojmy přenesená a samostatná působnost? Ve veřejnosti panuje všeobecná neznalost rozdílu mezi státní správou a volenou samosprávou. V lepším případě lidé tento rozdíl nevnímají, v horším tyto oblasti, někdy i záměrně, slučují.

Samospráva je správa části veřejných věcí obcemi nebo kraji na určitém území. Ve statutárním městě Ostrava ji realizuje zejména zastupitelstvo města, rada města a primátor. V rámci tzv. samostatné působnosti zastupitelstvo např. schvaluje rozpočet a závěrečný účet obce, zakládá a ruší právnické osoby, vydává obecně závazné vyhlášky apod.

Státní správa je veřejnou správou uskutečňovanou orgány státu a dalšími subjekty, kterým stát výkon této správy propůjčil. Státní správu obec vykonává jménem státu v rámci tzv. přenesené působnosti.

Statutární město Ostrava prostřednictvím svých orgánů odpovídá za výkon státní správy v činnostech, jejichž rozsah je vymezen zákony pro oblasti zdravotnictví, školství, sociální péče, územního plánování, agendu stavebního, matričního a živnostenského úřadu, orgánu silničně-správního, vodohospodářského, ochrany životního prostředí a další. Rozhodováním ve věcech přenesené působnosti při výkonu státní správy jsou pověřeni odborně způsobilí úředníci magistrátu a úřadů městských obvodů. Volení zastupitelé města, nechtějí-li porušit zákon, je nesmí v jejich rozhodování ovlivňovat.

Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti na Magistrátu města Ostravy vykonávají jako výhradní činnost (100 %) odbor stavebně správní nebo živnostenský úřad. Z 94 % ji provádí odbor dopravně správních činností (evidence řidičů, silničních vozidel aj.), z 85 % odbory ochrany životního prostředí, Archiv města Ostravy, z 81 % odbor vnitřních věcí (agenda občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel aj.). (vi)

 

 

Magistrát města Ostravy

Příklady výkonu státní správy v rámci přenesené působnosti:

l evidence obyvatel, vydávání občanských a řidičských průkazů, cestovních dokladů

l registr silničních vozidel, přestupková agenda a správní delikty při provozu na pozemních komunikacích, registrace autoškol

l rozhodování podle stavebního zákona

l ohlášení živností, rozhodování o žádosti o koncesi, výpis z živnostenského rejstříku

l sociálně-právní ochrana dětí, sociální poradenství pro seniory, zdravotně postižené, osoby v hmotné nouzi, ohrožené sociálním vyloučením aj.

l ochrana přírody a krajiny, ochrana ovzduší

l kontaktní místo veřejné správy Českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu (Czech POINT).


 

Strana 9

 

Ostravský informační servis rozšířil aktivity o webové kulturní noviny OKNO

Kam o víkendu i během týdne?

Na webových stránkách www.ostravainfo.cz se prakticky denně aktualizují informace o veškerém dění v Ostravě. Nejen o akcích nejbližších dnů, ale také některé zajímavé podrobnosti a rozhovory. Slouží k tomu rubrika OKNO (Ostravské kulturní noviny), kde jsou rovněž ceny vstupenek či místa, kde lze lístky koupit. „Součástí Ostravských kulturních novin jsou i rubriky s názvy Víkend, Dětem, Rozhovor měsíce a Stojí za to,“  vysvětluje šéf OIS Radim Chytka. Například rubrika Víkend je aktualizována vždy ve čtvrtek a přináší rady, co s volným víkendem v Ostravě. Pozorný čtenář zjistí, že nabídek na aktivity v Ostravě je opravdu hodně.

Zájem roste

Za rok využije služeb Ostravského informačního servisu zhruba 300 000 lidí, asi 200 000 se jich podívá na webové stránky a hledá informace, čísla se, od zprovoznění infocentra v roce 1995,  každoročně zvyšují. Pět poboček – Elektra, nádraží Svinov a Přívoz, vyhlídková věž Nové radnice a Mošnovské letiště jsou často prvními styčnými body při předávání informací o Ostravě cizincům. Dlouholeté zápisy z knihy návštěv v infocentru pod vyhlídkovou věží radnice města nabízejí postřehy i úžas cizích návštěv, jak je Ostrava při pohledu z věže příjemně překvapila. Narůstá počet skupinových návštěv firem, které chtějí město představit svým pracovníkům i klientům.

Prohlídky i cyklotoulky

Komentované trasy po městě se začátkem u Nové radnice už zná mnoho Ostravanů. Jako novinka odstartovala 29. dubna první  cykloprohlídka, cyklisté se s průvodci OIS vydali přes Landek do nedalekých Šilheřovic a zpět, dostalo se jim velmi zajímavých informací o všem, co projeli. Účast stojí dospělé 80 korun, děti, studenty a seniory 50 korun, jezdí se za každého počasí. Průvodců je více, takže pomalejší cyklisté a děti o nic nepřijdou.

Co se chystá?

Z dalších zajímavých akcí informačního servisu lze nabídnout 17. červen, kdy mohou zájemci strávit Jeden den v životě ostravského horníka, informace opět na www.ostravainfo.cz.

Fotografové, přihlaste se!

Ostravský informační servis vyhlašuje fotosoutěž pro všechny, kdo rádi fotí. Z nejlepších fotografií vznikne listopadová výstava ve foyer Nové radnice. Z mimořádných záběrů může po dohodě s autorem vzniknout také pohlednice Ostravy. Soutěž trvá do 30. září, přihlásit se lze na adrese soutěž@ostravainfo.cz, poslat může soutěžící maximálně 3 zdařilé snímky. Mezi nejžádanější témata patří snímky dění v ulici Stodolní, fotky musí zaznamenat ruch a lidi v Ostravě, nejen objekty.  (o) 

Foto: Pořídit kvalitní snímek města, který by mohl sloužit jako pohlednice, není snadné. 

 

Miliony na industriál

Celkem 12,4 milionu korun z operačního programu má kraj dostat na kulturní a společenské akce, které se připravují v technických památkách, aby se tak zviditelnily veřejnosti. Evropské dotace se týkají dvanácti technických památek, které pro turisty  tvoří tzv. naučnou stezku technických atraktivit, jež zahrnuje Landek Park, Důl Michal, Dolní oblast Vítkovic, Hasičské muzeum města Ostravy, Technické muzeum Tatra Kopřivnice, pivovar Radegast v Nošovicích, pevnost Na Trati u Bohumína, úzkokolejnou dráhu v Osoblaze, Kosárnu v Karlovicích, areál opevnění v Hlučíně­-Darkovičkách, areál vodního mlýna Wesselsky a Vagonkářské muzeum ve Studénce. Jednou z největších v kraji je zejména Dolní oblast Vítkovic, do níž už letos začnou proudit ctitelé industriálu i kultury.       (g)

  

Korunka v plném lesku

Středisko volného času Korunka v Mariánských Horách zve na přestřižení pomyslné pásky po rozsáhlých úpravách svých budov, které  proběhne v pátek 18. května v 15 hod. Na revitalizaci zahájenou před pěti lety město vynaložilo více než 21 milionů korun. V zábavném programu vystoupí taneční klub Jarky Calábkové, návštěvníci si budou moci prohlédnout vernisáž výtvarných prací dětí a mladých členů tvůrčí dílny Evy Horákové.             (ph)

  

Cyklisté, těšte se!

V Moravskolezském kraji má vzniknout sedm nových úseků cyklostezek s pomocí evropských peněz. Patří k nim například stezky v Ostravě-Porubě, ale také v okolí Kopřivnice, Hradce nad Moravicí nebo v údolí Lomné. Asi nejpřitažlivější bude nová cyklo­stezka Odra–Morava–Dunaj přes Ostravu a Poodří, z toho má celých 14 km vést přímo po břehu Odry.  Finance jen na stezky v Poodří představují  přes 53 milionů korun, celkové výdaje jsou vyčísleny na 67 milionů korun.

Město Ostrava pravidelně vydává cyklomapy Ostravy a přilehlého okolí, v informačních centrech a na veletrzích cestovního ruchu je o ně mimořádný zájem. K nejatraktivnějším patří cyklostezka budovaná na břehu Ostravice, která město spojí s Beskydami.         (g) 

 

Pomoc Potravinové banky je stále větší

Není to potěšitelné, ale stále přibývá lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Řada lidí se ocitne, často ne vlastním přičiněním, v bezvýchodné situaci, což se samozřejmě týká  i matek s dětmi. Pomoc těmto lidem nabízejí instituce služeb pro lidi v nouzi zřízené městy či obcemi a především charitativními organizacemi, které zase využívají služeb potravinové banky. Také Ostrava má už několik let pobočku této banky, která zajišťuje zdarma podporu ve formě potravinové pomoci a pomáhá tak s odstraňováním chudoby a hladu a předchází plýtvání potravinami například v potravinových řetězcích, které určují k likvidaci potraviny i přesto, že jsou ještě konzumovatelné. Občanské sdružení Potravinová banka v Ostravě se sídlem v Ostravě-Hrabůvce v Hasičské ulici vzniklo v roce 2009, i když se ve světě datuje vznik potravinových bank už od 60. let minulého století.

Letos se bohužel promítá nedostatek financí také do služeb organizací pracujících v oblasti řešení chudoby a sociálního vyloučení, a tak ještě více roste potřeba a přínos potravinové banky. Do azylových domů přicházejí i  matky s dětmi, které  byly nuceny odstěhovat se od svého partnera, ať už z jakýchkoli důvodů. Než se vyřídí příspěvky na živobytí, je pro ně potravinová banka často jediným zdrojem základních potravin k nasycení, které azylový dům pro své chráněnce získává.

„Za první čtvrtletí letošního roku jsme od dárců získali více než 18 tun potravin za bezmála 1 milion korun. Potraviny zdarma rozdáváme 27 členským organizacím a s jejich středisky jich zásobujeme 65. Mezi největší naše členské organizace patří Slezská diakonie, Armáda spásy, Charita, Diakonie ČCE, Elim, Fond ohrožených dětí, Nová šance apod. Stát se členem-odběratelem potravinové banky mohou i další instituce, které poskytují služby v oblasti chudoby a sociálního vyloučení. Činnost Potravinové banky v Ostravě je závislá na finančních dotacích města Ostravy a Nadace OKD, za které velmi děkujeme,“ řekla nám Irena Mrázková, zástupkyně potravinové banky.             (g) 


 

Strana 10-11

 

co, kdy, kde ve městě

 

Na Shakespeara v červenci

Letošní Letní Shakespearovské slavnosti nabídnou první představení už 18. července. Bude jím inscenace Marná lásky snaha. Na programu už 5. ročníku slavností jsou také představení Richard III. s Klárou Issovou a Jiřím Langmajerem, další známé herecké tváře Martin Trnavský a Ivana Jirešová budou hrát v komedii Oko za oko. Nebude chybět tradiční Romeo a Julie, Zkrocení zlé ženy a Veselé paničky windsorské. Více informací a vstupenky na www.shakespeare.cz či www.ticketportal.cz.

Metalová legenda v Ostravě

Brutální, zlověstná a nelidsky rychlá – tak je charakterizovaná hudební tvorba metalové kapely Slayer, která na zimním stadionu Sareza v Ostravě-Porubě vystoupí 6. června v 19 hodin. Dvojnásobní držitelé ceny Grammy Slayers se městu představili už před 10 lety, poslední album vydali v roce 2009.  Vstupenky jsou v prodeji v sítích Ticketportal, Ticket Art a Ticketpro.

Honění krále 2012

I letos se 26. května uskuteční tradiční lidová slavnost Honění krále v Ostravě-Lhotce. Je to už 41. ročník této události a 20. ročník od jejího obnovení v roce 1993. Krojovaný průvod začne ve 14.30 hod. v doprovodu mažoretek, šermířů a dechovky. Samotné honění krále proběhne u sportovní haly, na hřišti pak bude král dekorován. Lidová veselice nabídne však i další bohatý program.

Tančit se dá i pro zdraví

Pětinásobný mistr republiky ve street dance, taneční skupina BEAT UP z Ostravy, má největší taneční základnu v kraji. Kromě soutěží vystupují její tanečníci i na nejrůznějších akcích. Nejde jen o tanec – mají i projekt Tancem proti obezitě podporovaný ministerstvem zdravotnictví, který prezentují na ostravských školách. Podrobné informace na www.beatup.cz.

Stará Aréna žije

 Prostory Staré Arény, původního sídla projektu Ostrava 2015, byly 21. dubna slavnostně otevřeny veřejnosti. Nabídnou široký program zaměřený na nezávislé kulturní, vzdělávací a veřejně prospěšné aktivity. Nově otevřená kavárna se sálem poskytuje prostor pro konání mnoha akcí. Z květnového programu stojí za zmínku jazzový koncert 5. května, autorské čtení 10. a poté divadelní festival Kajdeš od 11. do 13. května. Více o programu na http://www.facebook.com/staraarena.

Přijďte do Nové radnice

Vstupní foyer ostravského magistrátu po celý květen nabízí výstavu snímků fotografa Borise Rennera s názvem Ostrava – čtvero ročních období, která je výběrem z fotek do připravované publikace stejného jména.

„Šprechtíte“ německy?

Zveme na setkání s němčinou – kampaň Šprechtíme je 17. května hostem v Ostravě. Pod názvem „S němčinou na slovíčko“ plánuje Goethe-Institut za spolupráce s Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo, s Rakouským velvyslanectvím v Praze a pražským Rakouským kulturním fórem tour po českých městech. Od 9 hodin do 18 hodin bude na Jiráskově náměstí pestrý program pro žáky, studenty i dospělé včetně hudby a písniček.

Kozáci v Ostravě

Světoznámý sbor Donských kozáků vystoupí 27. května v 19 hod. na Slezskoostravském hradě. Sbor je jedním z nejslavnějších sborů Evropy, tvoří ho přední sólisté různých evropských divadel,  vede Petja Houdjakov.  Koncert je jediný v Ostravě, vstupenky lze zakoupit v pokladně hradu nebo v Ostravském informačním centru (Radniční věž, Elektra).  

Přijedou „Kabáti“

Populární rocková skupina Kabát vystoupí na jediném koncertě na Moravě 12. srpna v Ostravě v rámci 1. ročníku festivalu Rocková Ostrava. I tento koncert se uskuteční v zóně Dolní oblasti Vítkovic jako mnoho jiných v letošním roce. Před koncertem vystoupí Judas Priest revival, FUNNY Michalík a skupina Segment.

Dny umění nevidomých

Tak se jmenuje festival, který organizace nevidomých a slabozrakých pořádá v Ostravě od 2. do 17. května. Patří do něj mj. pěvecký recitál nevidomé sopranistky Pavly Čichoňové 9. května v městské knihovně i výstava kreseb žáků Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava v pasáži knihovny až do 30. května.

Filharmonie: audit odhalil škodu

V hospodaření Janáčkovy filharmonie Ostrava se objevily závažné nedostatky. Audit odhalil škodu přesahující šest milionů korun a město podalo žádost státnímu zastupitelství o posouzení; také některé smlouvy o uměleckém výkonu byly uzavírány nevýhodně. Stalo se tak údajně během let 2010 až 2011 za vedení ředitele Petera Krajniaka, který byl loni z funkce odvolán mj. i pro klesající počet koncertů a snižování počtu návštěvníků. Záležitost se dále vyšetřuje.

Noc kostelů i v Ostravě

Farnost Moravská Ostrava se již potřetí zúčastní celostátní akce „Noc kostelů“, která se letos koná 1. června. Také letos budou moci ná­vštěvníci ve stovkách evropských otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty. V Ostravě bude otevřena katedrála Božského Spasitele, gotický kostel sv. Václava a kostel P. Marie a sv. Josefa ve Slezské Ostravě. Nabídnou program výstav, přednášek, divadelních a hudebních představení včetně varhanní produkce. 

 

Alexandrovci budou opět v Ostravě

Slavný ruský armádní soubor Alexandrovci uskuteční v květnu své dosud největší turné po České a Slovenské republice. V Ostravě vystoupí 25. května na dvou koncertech v 15 a 20 hodin, které se konají v hale SAREZA – zimním stadionu v Porubě. Přijede celý 120členný soubor s nejlepšími ruskými pěveckými sólisty, vynikajícími hudebníky i špičkovými tanečníky. Kvalitní a dokonale profesionální pěvecké, hudební a taneční výkony spojuje skvělá choreografie do neopakovatelného zážitku.  Repertoár souboru netvoří pouze ruské národní písně, ale zasahuje do všech hudebních žánrů od klasiky, přes jazz, rock až po moderní hudbu.

S Alexandrovci přijede vynikající sólista Vadim Ananev, jako překvapení turné vystoupí nejmladší členka souboru Alexandrovců Valeria „Lery“ Kurnushkina. Speciálním hostem na všech koncertech bude Bára Basiková, v několika městech včetně Ostravy se k ní připojí Martin Chodúr, vítěz první Česko Slovenské Superstar.

Předprodej vstupenek najdete v síti Ticket Art a na dalších prodejních místech. Více informací o celém turné na www.alexandrovci.cz .      (vk) 

 

Exkluzivní předplatné pro náročné

Národní divadlo moravskoslezské připravuje na sezonu 2012/2013 šestnáct premiér, jako každoročně pak kolem dvacítky variant předplatného. Zcela novým je tzv. exkluzivní premiérové předplatné, což představuje všech šestnáct nových premiér. Nejde jen o první představení, po každém z nich je pro abonenty premiérového předplatného po představení  připraveno osobní setkání s tvůrci na malém soirée a přípitek s ředitelem divadla Jiřím Nekvasilem. Majitelé exkluzivního předplatného budou vždy na „svých“ vybraných místech. Nadcházející sezona nabídne šest nových činoherních představení, pět oper, dva balety a také tři muzikály-operety. K  200. výročí narození Richarda Wagnera zazní například opera Lohengrin, hostovat bude Eva Urbanová. Milovníci muzikálu se mohou, mimo jiné, těšit na představení Fantom Londýna. Kanadský choreograf Eric Trottier, který nedávno tak úspěšně zapojil do baletního představení i vězně z heřmanické věznice, připraví ve spolupráci s ostravským šéfem baletu Igorem Vejsadou balet Poslední samuraj s prvky starých bojových umění. Všechny druhy předplatného jsou už od 16. dubna v prodeji.        (g)

  

Aréna uzavírá sezonu Amigem

Poslední premiérou, kterou Komorní scéna Aréna nabídne svým divákům v této sezoně, je hra Amigo ruského dramatika, režiséra a herce Nikolaje Koljady. Jeden z nejhranějších současných ruských autorů má na svém kontě přes devadesát her, z nichž nejméně padesát již bylo inscenováno. Některými bývají jeho hry označovány jako tzv. černý realismus, jiní jej považují za novodobého Čechova, jehož on sám ctí coby svého nejoblíbenějšího autora. V Amigu se setkáváme s poněkud nekonvenční rodinou, která má zálibu v orientální poezii i v tradičním popíjení vodky. Rodina je představena v okamžiku, kdy má vyklidit byt pro novou majitelku, bývalou pornoherečku, která se snaží uniknout před svou minulostí a je velmi podobná jejich zesnulé dceři.

Amigo v sobě nese tajemství, ruskou melancholii i osvěžující humor. V režii Ivana Krejčího hrají P. Kocmanová, R. Šmotek, M. Čapka, A. Gasnárková j. h., A. Sasínová-Polarczyk, D. Škubal, M. Moučka. Premiéra se uskuteční 26. května v 18.30 hod.   (at) 

 

Nové využití plynojemu si vyžádalo náročná technická řešení

Materiály nepotlačují industriální podstatu stavby 

rozhovor 

Přetvořit mohutný plynojem na multifunkční kulturně společenské centrum předpokládá použít taková technická řešení, která zde umožní pořádat společenské a kulturní akce, organizovat koncerty a vystoupení mluveného slova ve vysoké kvalitě. Impozantní prostor pojme až patnáct set diváků, 17. května v něm zazní úvodní koncert festivalu Janáčkův máj. Exkluzivně pro čtenáře našeho měsíčníku nám přebudovaný plynojem představuje autor projektu architekt Josef Pleskot.

l Jaké jste vybral materiály pro interiér?

„Stavební materiály jsou velmi prosté, navazují na industriální podstatu stavby. V převaze jsou pohledový beton a konstrukční ocel, veškeré rozvody jsou přiznané – jsou vedeny po površích. Některé části povrchů jsou pouze natřeny černou, bílou nebo stříbrnou barvou. V interiérech (na WC) prakticky není použita obkladová keramika. Povrchy podlah jsou buď z plechu, nebo z betonu, pouze akusticky „nebezpečné“ podlahy jsou potaženy povlakovou krytinou. Dominantním materiálem jsou také šedé akustické tvárnice. Pomocí těchto tvárnic jsou vytvořeny třináct metrů vysoké akusticky pohltivé stěny v dolní polovině plynojemu.“

l Akustika byla asi oříškem…

„Akustice plynojemu je věnována velká pozornost. Protože se jedná o velmi rozsáhlý, prakticky nedefinovatelný prostor, budou jeho akustické vlastnosti testovány za provozu a upravovány pomocí velkého množství dalších odrazivých a pohltivých ploch. Základní akustické parametry však byly spočítány, dílčím měřením ověřeny a dále zpřesněny. Dlužno však podotknout, že se jedná o multifunkční aulu, ve které musíme vycházet z mluveného slova.“

l Jak řešíte větrání a vytápění objektu?

„Celý objem plynojemu je uměle větrán. Čerstvý vzduch přivádí dlouhý podzemní kolektor, v zimě se v něm vzduch přirozeně předehřívá a v létě přirozeně ochlazuje. Pro přechodné období, kdy nebude nutné topit ani chladit, je navrženo přirozené vertikální provětrávání s odvodem vzduchu ve vrcholovém světlíku – tamburu. Teplo a chlad jsou dodávány z nového energocentra, kde se spalováním plynu v kogeneračních jednotkách vyrábí i elektrická energie.“

l Čím prostor osvětlíte?

„Osvětlení je velmi strukturované a sofistikované. Hlavní osvětlení zajišťují firmou INGE Opava speciálně vyvinutá svítidla Saturn s diodovými zdroji. Tato svítidla v počtu okolo 520 kusů jsou zavěšena v kupoli plynojemu a umějí svítit v několika režimech.“

l Co považujete za opravdu výjimečné řešení?

„Z hlediska konstrukčního se velmi vymyká řešení ocelových částí nosných konstrukcí, zejména ztužení zvonu plynojemu pomocí subtilních vysokopevnostních ocelí, a nosná ocelová konstrukce hlediště. Za pozornost také stojí spojení ocelových a železobetonových konstrukcí hlediště a vytvoření dokonale spřažené ocelovobetonové konstrukce nad malým sálem s kapacitou 400 lidí.“              Ptala se Vlasta Krzyžanková

Foto: Na den otevřených dveří 1. května si novou podobu plynojemu v Dolních Vítkovicích přišly prohlédnout tisíce lidí.


 

Strana 12 

 

Multižánrové centrum Cooltour v pavilonu na ostravské Černé louce začíná nabírat obrátky

Průsečík svěžího kulturního dění a tvůrčích aktivit 

o lidech s lidmi 

Herec (Petr Sýkora), energetik (Andrej Harmečko) a filoložka (Soňa Frídlová) tvoří základní tým alternativní kulturní instituce, která se zrodila teprve nedávno, ale už se začíná docela úspěšně profilovat jako základna zejména pro lidi, kteří pro své sice nadějné ale zatím vesměs počínající umělecké aktivity obtížně nebo jen nahodile a sporadicky nacházejí prostor a podporu. 

Zrod projektu, který později přijal název Cooltour, pro tři výše jmenované logicky vyplynul z aktivit, které se v Ostravě děly nebo stále dějí. Úzce souvisí s velmi úspěšnými Shakespearovskými slavnostmi, na nichž se tým Cooltouru podílí, s neúspěšným usilováním o titul Evropské hlavní město kultury, které ovšem nabudilo k aktivitě četné jednotlivce i skupiny a také s neustálými snahami zatraktivnit Ostravu pro mladé lidi prostřednictvím takové kultury, která je schopna je oslovit a přitáhnout jako aktéry i diváky.

Grant od města

„Inspiraci jsme získali v Gdaňsku, kde se nachází centrum Evropské sítě shakespearovských festivalů. Společnost PaS de Theatre, v níž působíme, je jejich součástí. V Gdaňsku jsme se setkávali se zahraničními partnery a zjišťovali jsme, jak se střediska pro mladou nebo alternativní kulturu v jejich městech rodí a pracují. My jsme už tehdy kolem sebe měli určitou komunitu lidí zabývajících se různými organizovanými i neorganizovanými kulturními proudy, kteří mají společný problém s tím, jak a kde se prezentovat veřejnosti. Ostrava nezískala titul EHMK, který by – jak se tenkrát věřilo – možná pomohl, s klastrem Černá louka to také nevypadalo dobře.  Na dary z těchto zdrojů bylo zbytečné čekat. Vypracovali jsme tedy projekt multižánrového centra a s ním jsme zašli na město, zda by nám pro něj neposkytlo podporu. Musím podotknout, že jako pořadatelé Shakespearovských slavností jsme měli v pronájmu starý pavilon na Černé louce, kam jsme ukládali židle a rekvizity v době mimo festival. Na městě nám řekli: my váš projekt podpoříme, ale tím, že vám pomůžeme s nájmem. To byla ovšem skvělá zpráva. Myslím si, že tento typ projektu se bez takovéto pomoci neobejde,“ říká Andrej Harmečko, který v Cooltouru zastává funkci ředitele.  Dvoupatrový pavilon má více než tisíc metrů čtverečných, do kterého se vejde scéna s jevištěm, galerie, která je druhá největší ve městě, kavárna i prostor pro společnou práci, administrativní zázemí. Všechny tyto prostory bylo ovšem třeba upravit k použití a začít provozovat.

„Začali jsme centrum budovat loni v březnu a chtěli jsme otevřít v červnu. Nakonec jsme byli rádi, že můžeme začít v říjnu. Učili jsme se sami na sobě realitě. Například, že stavební práce nelze vždy uspíšit tak, jak bychom si přáli. Také tomu, že pokud chceme být úspěšní, nemůže to být jen náš koníček, ale alespoň my tři zde musíme pracovat v hlavním pracovním poměru. Není moc podobných institucí, které mají své zaměstnance, ale nám to umožnilo stát se nezávislou plnohodnotnou organizací,“ pokračuje Andrej Harmečko.

Kdo, jak a co

Cooltour poskytuje místo, čas a zázemí pro lidi, co dělají divadlo, hudbu a tanec, pro výtvarníky, filmaře a další obory.  Centrum je ale pro tyto činnosti aktivním poskytovatelem prostoru – vymýšlí, vyhledává a organizuje městské, republikové i mezinárodní projekty, zároveň vyhledává spolupracovníky, kteří chtějí a umějí něco dělat. Okamžitě po rozjezdu projektu začala velmi silná vazba s Fakultou umění Ostravské univerzity, která tu našla místo pro výstavy, ale také pro širší aktivity.  Ve spolupráci s ní se již zrodil nadměstský výtvarný projekt, který koresponduje se snahou Cooltouru vystavovat nejen místní tvorbu, ale přivážet do Ostravy mladé umělce z celé republiky i ze zahraničí a vzájemně je konfrontovat.

Po velice úspěšném projektu Secret Wars, kde se proti sobě postavili ve čtvrtfinále čeští a v semifinále slovenští ilustrátoři, chce Cooltour dát každý rok delší časový prostor pěti výtvarným umělcům nebo skupinám z celé republiky, případně vozit absolventské výtvarné práce z celé Evropy. Stejně jako ilustrátoři by se proti sobě v souboji měli postavit například také noví tvůrci filmů. Tvorba filmů je jednou z aktivit projektu Cooltour, která už velmi úspěšně běží, některé výsledky můžete zhlédnout na jeho stránkách.

„Hned jsme také začali trvale podporovat současný tanec, setkávat se s ním u nás můžete pravidelně. V Ostravě se konaly doposud pouze jeho festivaly, přitom zájem o tento druh umění tu je opravdu značný,“ říká Andrej Harmečko.

Léto, divadlo a mapa pro mladé

„Nezapřeme v sobě divadelníky, takže na prázdniny chystáme letní divadelní scénu, tak zvaný Shakespearov. Poběží po dobu asi dvaceti dní mimo festival a mimo Colours, aby kultura měla v létě kontinuitu a nekonkurovali jsme si. Budeme na této scéně hostit různé soubory. Do budoucna však chceme i my produkovat několik inscenací s mladými herci, kteří mají připraveny své autorské věci. Někteří jsou i mimoostravští. Nechceme konkurovat ostatním divadlům, která jsou v Ostravě výborná, chceme zase jako vždy přinést alternativu,“ vysvětluje Harmečko.

Alternativa je cílem a mottem Cooltouru, který chce nabídnout vždy to, co jinde není, co chybí. Chce být kromě jiného střediskem pro mladé, zastávkou pro ty, kteří přijeli do Ostravy, třeba na Colours. Bude jim poskytovat pomoc v češtině i angličtině, ovšem trochu jinak, než zavedené instituce. V rámci evropského projektu nyní připravuje tým pod vedením Soni Frídlové ostravskou mapu USE IT, která ukáže město a jeho možnosti tak, jak je vidí mladí lidé. Ti se také na její přípravě podílejí. Není na ní čtyřhvězdičkový hotel, ale non stop stánek s hot dogy nebo koule, v níž soutěží studenti o to, kolik se jich do ní vejde. Kamarád tu provází kamaráda a radí mu, jak se ve městě pohybovat.

Místo setkávání

„Ostrava má podle mě docela velkou nabídku kultury, která je často podporována a dotována.  Ale na druhé straně neměla mnoho možností dát příležitostem těm, kteří teprve začínají nebo jejichž projekty nejsou zrovna masové, ale jsou kvalitní a do kulturního spektra patří. Když přijde na nějakou věc třicet lidí, ještě to neznamená, že jste to nezvládli – prostě to tolik lidí zajímá. My právě chceme být průsečíkem a součástí takových projektů, které ovšem mají svou hodnotu. Chceme být také centrem, kde se setkávají začínající umělci s již uznávanými tvůrčími osobnostmi nebo s uměním, jak se dělá jinde ve světě.  Máme na čem stavět, schopných a ochotných lidí je tu dost, to se už v minulosti ukázalo. Ostrava na to má,“ je přesvědčen Andrej Harmečko.

Více o multižánrovém centru Cooltour a jeho programu na www.cooltourova.cz.

            Vlasta Krzyžanková

Foto: Tým Cooltouru zleva: Andrej Harmečko, Soňa Frídlová a Petr Sýkora.
             Snímky: Radovan Šťastný

             Cooltour dává prostor modernímu tanci


 

Strana 13 

 

Také Ostrava měla své spolky:

Čistí a mravní ‚Radvaničtí spiritisté‘ 

z archivu města 

Moderní spiritismus vznikl v polovině 19. století v USA a postupně pronikal přes západní Evropu v 80. letech 19. století do Čech, kde se postupně rozšířil zejména v Podkrkonoší. Z Čech proniká spiritismus nejprve na Těšínsko, kde získal řadu příznivců a počátkem 20. století probíhají první veřejné seance na Ostravsku. K jeho rozšíření výrazně přispěl četnými přednáškami Karel Sezemský, vůdčí osobnost spiritismu u nás, vydavatel časopisu Posla záhrobního, který již od počátku 20. století udržoval kontakty se spiritisty ve Slezsku. V roce 1911 vzniká organizace Bratrské sdružení českoslovanských spiritistů a v roce 1912 bylo založeno samostatné sdružení ve Slezsku. 

Stavební spolek Bratrství

Prvními zemskými důvěrníky sdružení byli zvoleni Jan Kuchař a Jan Rösner, kteří byli po celou dobu existence spolku jeho hlavními představiteli a organizátory. V roce 1914 zakládají Stavební spolek Bratrství pro výstavbu spiritistického domu v Radvanicích. V roce 1920 splývají sdružení i stavební spolek ve Spiritistický spolek Bratrství v Radvanicích, který se stává centrem spiritistického hnutí pro celé Slezsko a severovýchodní Moravu. Spiritisté zastávali názor, že lidská duše přežívá život hmotný a s dušemi v podobě duchů lze při seanci komunikovat skrze k tomu nadané osoby – média. Spiritismus byl v jejich pojetí duchovědou, spojení náboženství a vědy v jeden celek, vycházeli z tradic křesťanství a zaměřovali se i na chápání posmrtného života v jiných náboženstvích a kulturách (např. Egypt, Indie, Tibet aj.).

Návod, jak žít

Jejich pojetí života vyvolávalo odsuzování ze strany katolické církve a z druhé strany také kritiku od bezvěreckých organizací. Kromě  toho prosazovali i jiný životní styl oproti většinové společnosti, hlásali: „Žijte novým  životem, životem lepším starého, čistým, mravním, chovejte čisté myšlenky, neboť zlé a špatné myšlenky otravují duši i tělo. Požívejte čistou stravu přírodní, na níž nelpí vražda a nižší fluidum zvířecí, které znečišťuje a hrubší činí vaši vnitřní podstatu, která pak vyvolává ve vás různé boje a ovládá ducha; neotravujte své tělo alkoholem, neotravujte ho nikotinem, neboť ono jest a má býti stánkem vaší vyšší podstaty a Boha ve vás. Važte a šetřte si svého zdraví, neboť ono jest pokladem v životě a nezbytným k pokroku ducha“.

V roce 1920 bylo ve spolku 98 % úplných abstinentů, 100 % nekuřáků, 60 % vegetariánů a 97 % bezkonfesních. V roce 1914 započal spolek s výstavbou vlastního spolkového domu. Stavbu financovali z vlastních sbírek a prováděli ji svépomocí. Jednalo se o první spiritistický dům v českých zemích. Ve stanovách spolku se lze dočíst, že ve spolkovém domě: „… nesmí býti dovoleno čepovati ani píti alkoholických nápojů, kouření, nemravné hry, karban a chov i zabíjení zvířectva a pojídání masa“.

V osobitém stylu

V dohotovené stavbě pořádali spiritisté schůze, seance, volné rozhovory, členské i veřejné přednášky, organizovali pěvecké sbory, pořádali divadelní představení a také kurzy esperanta. Velký ohlas u veřejnosti vzbuzovaly časté výstavy medijních kreseb, vytvářených v jakémsi transu ovlivněného podvědomím. Dnes jsou tyto kresby oceňovány jako velmi osobitý typ výtvarného projevu. Okolo roku 1927 měl spolek asi 400 aktivních členů, příznivců a přátel. Další tisíce měly jejich hnutí podporovat a hlásit se ke spiritismu. Od roku 1920 vydávali radvaničtí spiritisté vlastní časopis pod názvem Spiritistická revue, Časopis pro psychická studia a šíření duchovní kultury v lidu. Název se postupem času měnil na Československá revue psychická (od roku 1938) a Psychická revue (od 1939). Publikovali také sbírky předpovědí na celý následující rok pod názvem Pohledy do budoucna vypracovaných na základě vědecké astrologie a jasnovidnosti. Spolek udržoval četné kontakty se zahraničními spiritistickými organizacemi, jeho činnost byla dávána ostatním domácím spolkům za vzor.

Přispěl i Masaryk

S růstem aktivit a členstva se rozhodli v roce 1930 pro přístavbu většího sálu u stávajícího spiritistického domu, který měl být slavnostně otevřen k příležitosti pořádání sjezdu spiritistů v Československu probíhajícím 5. a 6. července 1931. Na výstavbu nové budovy opět přispěla řada členů i nečlenů a dary přicházely i ze zahraničí. Přispěvatelem se stala i Lady Conan Doyle, vdova po spisovateli Siru Athuru Conanu Doylovi, aktivním šiřiteli spiritismu. Částkou 2 000 Kč na vzdělávací činnost přispěl spolku sám prezident T. G. Masaryk, který se v mládí spiritismem zabýval. Sjezd v Radvanicích proběhl za účasti asi 3 000 osob s mnoha doprovodnými akcemi a pozornost mu věnoval i místní tisk. Rozvoj spiritistického spolku v Radvanicích ukončila až 2. světová válka. V roce 1940 došlo k zastavení vydávání časopisu, v roce 1941 byli zatčeni redaktoři a majetek spolku byl zabaven. Ve spolkovém domě bylo zřízeno skladiště mouky a koncem února 1945 byla budova značně poškozena bombardováním. Po osvobození obnovil spolek činnost, opět vycházela Psychická revue až do roku 1949, poté došlo k úřednímu zastavení spolku.

Spiritistický spolek Bratrství byl nejlépe organizovaný spiritistický spolek v první republice a významně se podílel na vývoji soudobého spiritistického hnutí. Svou činností proslavil jméno slezských Radvanic i daleko za hranicemi.  

            Tomáš Karkoszka       

Foto: Spolkový dům spiritistů v Radvanicích 

           Titulní strana Spiritistické revue z roku 1922


 

 

Strana 14 

 

aktivní senioři 

NUTRIČNÍ PÉČE ZLEPŠUJE ŽIVOT.

V Domově pro seniory Kamenec ve Slezské Ostravě působí od konce dubna referenční centrum péče.  To pořádá jednodenní nebo dvoudenní stáže pro zaměstnance ostatních zařízení pobytových služeb, které procházejí standardizací nutriční péče a připravují se na získání jejího certifikátu. Klienti domovů, kde je tato péče zavedena, mají k dispozici stravu, která je pro ně přiměřená na základě jejich stavu a potřeb včetně racionální stravy, dietního stravování či enterální výživy. Zavedení této péče významně zvyšuje kvalitu života pacientů.

AKTIVNÍ STÁRNUTÍ.

Evropská unie vyhlásila rok 2012 „Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity“. Mezi hlavní cíle patří zvýšení obecného povědomí o významu aktivního stárnutí a vytvoření kultury aktivního stárnutí založené na společnosti vstřícné pro všechny věkové skupiny. Do projektu se zapojuje také město Ostrava se svou nabídkou projektů a konkrétních opatření. Rychlou orientaci k plánovaným jednorázovým i pravidelným aktivitám, včetně kontaktů na činnost klubů pro seniory, lze získat na www.kpostrava.cz, v sekci Dokumenty ke stažení, nebo na www.ostrava.cz. Mezi významné aktivity města patří rovněž realizace projektu „Bezpečnější Ostrava“, konání dvou významných konferencí „Gerontologické dny Ostrava“ a „Evropské dny handicapu“ a  vyhlášení anket „Senior roku“ a „Dobrovolník roku“.          (krz) 

 

Mláďata z ostravské zoo jsou v mimořádné péči i v zahraničí

V sobotu 14. dubna měli návštěvníci Zoo Ostrava opravdu velkolepou podívanou. Sloní samička Rashmi slavila první narozeniny (narodila se 12. dubna) za přítomnosti všech svých obdivovatelů z řad návštěvníků i ošetřovatelů. Z tehdy stokilového miminka je dnes rozkošná sloní holka o váze přes půl tuny. Dobře si zvykla na ostatní členy sloního stáda i na ošetřovatele. Ty by měla, stejně jako dospělí sloni, respektovat jako dominantní a poslouchat je. Naučila se tak např. nastupovat na váhu a postát na ní, umí zvednout na povel chobot a nechat si zkontrolovat zuby. Všechny podobné úkony pomáhají k upevnění vztahu mezi ní a ošetřovateli a jsou také důležité při každodenní péči o slony i při nejrůznějších veterinárních vyšetřeních.

Rashmi je hravá a zvídavá, k velké radosti okolí se například ráda válí v písku, občas si nezapomene kopnout do svých příbuzných. K narozeninám dostala skvostný dort z ovoce, zeleniny a rýže, nechyběl ani dvoumetrový míč od kolegů ze zoo v Ústí. Mezi gratulanty byli i zástupci České průmyslové zdravotní pojišťovny, která se stala jejím kmotrem. Kdo oslavy nestihl, může se na záznam podívat na webových stránkách Zoo Ostrava.

Dobře se daří i dalšímu ostravskému mláděti, které v pouhých deseti dnech odletělo v březnu do Španělska. Mládě vzácného orlosupa bradatého odcestovalo letadlem k náhradnímu pěstounovi v záchranné stanici Vallcalent breeding centre asi 160 km od Barcelony, protože jeho ostravští mladí rodiče ještě žádné zkušenosti s potomky nemají a jde o zachování druhu. Samotný transport proběhl hladce. Mládě cestovalo v letadle ve speciálním termoboxu a bylo pravidelně krmeno, takže dvouhodinový let do Barcelony i přejezd do záchranné stanice zvládlo bez komplikací. Staršímu španělskému samci, náhradnímu tátovi,  bylo nejprve „podstrčeno“ umělé  vejce, aby se v něm vzbudil zájem o hnízdění. Po pár dnech přicestovalo mládě z Ostravy, podložili ho pod samce. Byl z počátku nervózní, ale začal mládě krmit a poté i zahřívat, přestože mládě bylo dost agresivní. Podle zpráv ze Španělska si však na sebe zvykli,  mládě prospívá. Až dospěje, bude vypuštěno do volné přírody.     (o)

 Foto: Mládě orlosupa bradatého 

             Sloní slečna Rashmi 

 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

ZAK

– č. psa 15901, dvouletý kříženec, který se před Vánocemi 2011 potuloval po sídlišti Dubina. Je veselý, rád běhá za balonky a je vhodný spíše k mladým lidem, kteří mají rádi dlouhé procházky a aktivní pohyb. Rád se mazlí, ale potřebuje alespoň základní výchovu. 

VRBEČEK

– č. psa 15903, tříletý kříženec, těsně před Vánocemi ho uvázal majitel před nákupním centrem a odešel.  Smutný pes se nedočkal, a tak dodnes pobývá v útulku. Je k lidem milý, ale s jeho temperamentem musí mít budoucí pán trpělivost. Vhodný jen na zahradu a k lidem, kteří mají zkušenosti s výchovou a výcvikem.

EGON

– č. psa 15917, tříletý kříženec, který se zatoulal s největší pravděpodobností staršímu člověku. Je velmi přítulný a líbilo by se mu v bytě u starších lidí. Dobrý společník na procházky a trpělivý asistent dění v domácnosti. Za odměnu mu stačí ruka, která umí pohladit.

MAJKI

– č. psa 15991, čtyřletý kříženec Jack Russellova teriéra. Byl letos v lednu odevzdán na úřadě Poruby. V útulku se cítí jako doma a neskolily ho žádné zdravotní problémy. Jeho temperament odpovídá původu, proto je vhodný ke zkušeným a aktivním lidem, k dětem ne.


 

Strana 15

 

Atletka Denisa Rosolová se stala podruhé nejlepší sportovkyní Ostravy

Zlatí fotbalisté uvedeni do síně slávy 

sportovec roku 

Vítězkou pátého ročníku ankety o nejlepšího sportovce Ostravy se za rok 2011 stala atletka Denisa Rosolová, halová mistryně Evropy na 400 metrů z Paříže. Titul Nejlepší sportovní kolektiv obhájili hokejisté HC Vítkovice Steel. Pořadí určili členové komise rady města pro podporu vrcholového sportu. Slavnostní vyhlášení se konalo první květnový čtvrtek, po naší redakční uzávěrce, v radnici města.

Denisa Rosolová (25), rodačka z Karviné, začínala s atletikou v Orlové. Řadu let reprezentovala SSK Vítkovice, nedávno přestoupila do USK Praha, kde se připravuje pod vedením trenérky Martiny Blažkové. Anketu vyhrála již v roce 2007. Také vítkovičtí hokejisté se stali podruhé ostravským sportovním kolektivem roku, když obhájili prvenství z roku 2010. Vicemistři ČR vloni podlehli ve finále play off extraligy Třinci, v prosinci je na slavném Spenglerově poháru ve švýcarském Davosu vyřadil až v semifinále pozdější vítěz, domácí HC.

Sportovním talentem roku se stal basketbalista Radovan Kouřil (17), odchovanec BC Snakes a BCM Ostrava a vicemistr Evropy do 16 let z loňského ME. Nadějný rozehrávač nyní sbírá zkušenosti ve španělském Alicante, kde hraje za juniorský tým. Nejlepším hendikepovaným sportovcem města se stal stolní tenista Jan Kubík, klient Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením.

 Do síně slávy vstoupilo pět ostravských fotbalových legend Verner Lička, Petr Němec, Libor Radimec, Zdeněk Rygel a Zdeněk Šreiner. Bývalí hráči Baníku Ostrava se stali v roce 1980 olympijskými vítězi. Ve finále fotbalového turnaje v Moskvě byli členy týmu, který porazil Německou demokratickou republiku 1:0.

Dosavadní sportovci Ostravy: Denisa Rosolová (2007), fotbalista Václav Svěrkoš (2008), atletka Kateřina Cachová (2009) a hokejista Jakub Štěpánek (2010).    (vi) 

Foto: Denisa Rosolová druhá v cíli běhu na 400 m (50,84) při Zlaté tretře 2011. 

 

Zlatá tretra předolympijská

Letošní 51. ročník mítinku Zlatá tretra Ostrava ponese v pátek 25. května zvláštní náboj. Pro většinu atletů bude jedním z prvních startů v sezoně, která vyvrcholí letní olympiádou v Londýně. Tradiční tahák představuje start nejlepšího atleta světa Usaina Bolta z Jamajky. V Ostravě se představí pošesté od roku 2006.

A další hvězdy? Campbellová-Brownová (200 m), Robles (110 m př.), Jelimová a Rudisha (800 m), Merritt a Pistorius (400 m), Lavillenie (tyč), Cantwell a Armstrong (koule) aj. Také Česko bude mít svá želízka v ohni. Oštěpařku Špotákovou, mílaře Holušu nebo ostravskou sportovkyni roku 2011 čtvrtkařku Rosolovou. Předprogram začne na Městském stadionu ve Vítkovicích v 15.30, atle­tický galavečer v 18.15 představením hvězd, o čtvrthodiny později odstartují finálové disciplíny. Závod na 100 metrů s Boltem se běží ve 20.50. Zatímco krytá tribuna je již dávno vyprodaná, lístky na ochozy v ceně 100 Kč lze získat prostřednictvím sítě Ticket Art v obvyklých předprodejích.            (vi)

  

S Boltem na Čokoládovou tretru

Předehru letošní Zlaté tretry obstará ve středu 23. května Čokoládová tretra pro děti a mládež s exkluzivním hostem Usainem Boltem. Prezentace závodníků začne na Městském stadionu ve Vítkovicích v 15 hodin. Každý účastník dostane kartičku, kterou vyplněnou odevzdá po doběhu rozhodčím. Program odstartuje v 15.30 běh rodičů s nejmenšími dětmi na 100 metrů. Od 16 do 20.20 hod. se poběží závody od 60 do 1000 m žactva od ročníku 2009 a starších a dorostu ročníků 1995-96. Všichni mladí atleti, kromě běhu rodičů s dětmi, získají vstupenku na Tretru.             (vi)

  

město podporuje

DHC PROTI PÍSKU.

DHC Sokol Poruba vstoupil během posledního dubnového víkendu do play off o titul mistra ČR. V semifinále sehrál dva domácí zápasy s Pískem. S výsledky 37:26 a 34:26. Zápas číslo 3 se na jihu Čech hraje 5. 5., další případně o den později. Pokud by musel rozhodnout 5. zápas, hrál by se ve středu 9. 5. v hale Sareza v Hrušovské.

KONĚ VE STARÉ BĚLÉ.

Příznivci jezdeckého sportu si jistě nenechají ujít 48. ročník Velké ceny Ostravy v parkůrovém skákání, který proběhne ve dnech 18.–20. května na kolbišti JK Baník ve Staré Bělé.

OSTRAVA PLAVE !!!

V rámci projektu OSTRAVA PLAVE!!! pořádají  KPS Ostrava a SAREZA v sobotu 2. 6. dětský den ve Vodním areálu Ostrava-Jih v Zábřehu. Je připraven bohatý program pro děti i dospělé. Pro děti do 12 let je vstup zdarma.

HLEDÁME TALENTY.

ZŠ Porubská 832 v Porubě zve zájemce o studium ve sportovních třídách na talentové zkoušky, které proběhnou ve čtvrtek 10. května od 15 do 17 hod. na hřišti školy. Děti předvedou své schopnosti v bězích na 60 a 600 m, v dálce a hodu míčkem. Přihlášku najdete na webu školy www.zsporubska832.cz.

MS VYLOSOVÁNO.

Mistrovství světa v házené juniorek do 20 let (1.-14. 7.) vylosoval na radnici města náměstek primátora Martin Štěpánek. Češky se ocitly v ostravské skupině B, kde narazí na Koreu, Švédsko, Argentinu, Kazachstán a Kongo. Další skupiny: A (Ostrava) Dánsko, Maďarsko, Srbsko, Čína, Španělsko, Uruguay. C (Brno) Rusko, Polsko, Francie, Rakousko, Japonsko, Angola. D (Brno) Rumunsko, Chorvatsko, Nizozemsko, Norsko (obhájkyně titulu), Brazílie, Tunisko. Dějištěm ostravských utkání budou haly Sareza v Porubě a Sport centrum na Dubině.      (liv) 

 

Zachraňme Baníček

Ve 27. kole Gambrinus ligy vyhrál Baník nad Viktorií Žižkov 3:1. Slezskoostravský klub má nyní před sebou poslední tři kola, která rozhodnou, zda si udrží prvoligovou příslušnost. Po utkání v Příbrami, které se hrálo 5. 5. po uzávěrce tohoto vydání OR, budou baníkovci hostit ve středu 9. 5. (18) na Bazalech Slavii a ligu zakončí 12. května v Teplicích.

Stále běží akce Zachraňme Baníček!!!, na jejímž transparentním účtu je už také díky fanouškům přes 696 tis. Kč. Více na stránkách www.zachranmebanicek.cz. Příchod nových majitelů do FC Baník zaktivizoval i bývalé hráče a příznivce klubu, který letos oslaví 90 let svého trvání. Založili Občanské sdružení Baník Baníku, v jehož čele stojí bývalý hráč Baníku a internacionál Václav Daněk. Vizí zakladatelů je dát dohromady fanoušky a osobnosti. Mezi honorárními členy figurují písničkář Jaromír Nohavica, bývalí fotbalisté Luděk Mikloško, Tomáš Galásek, René Bolf nebo Dušan Vrťo. Milan Baroš, dnes hájící barvy Galatasaray Istanbul, při svém vstupu do sdružení přispěl na jeho účet 100 tisíci korunami! Podrobnosti na stránkách sdružení www.banikbaniku.cz.          (liv)

Foto: Baník Ostrava, fotbalový klub s 90letou historií, bojuje o udržení prvoligové příslušnosti. Na snímku je ostravský Lukáš Droppa (v bílém) v souboji s Renato  Keličem (Z utkání Baník–Liberec 1:3).


 

Strana 16 

 

Ostravská muzejní noc 2012 nabídne zážitky dětem i dospělým 

pozvánka 

Město Ostrava, podobně jako mnoho dalších českých měst, se opět chystá na tradiční muzejní noc, do které se letos zapojilo přes třicet státních i soukromých institucí. V sobotu 19. května nabízí tato mimořádná kulturní událost už od 17 hodin (společný začátek ve všech zařízeních) celou řadu pozoruhodných aktivit, někde až do půlnoci. Čtenáři si mohou vybrat, co zajímavého o muzejní noci podniknou.

Dopravní podnik Ostrava vypraví v té době čtyři zvláštní, bezplatné autobusové linky, které budou spojovat jednotlivé lokality. Autobusy označené písmeny A, B, C a D odjíždějí z výchozí zastávky Výstaviště. Odjezdy ze zastávky Výstaviště jsou plánovány vždy v každou celou hodinu, 20. a 40. minutu. Provoz je organizován tak, aby si cestující mohli přestoupit a navštívit tak všechny kulturní instituce.

Podrobné informace najdou lidé na adrese www.ostravskamuzejninoc.cz, tištěný program nabídnou v těchto dnech zúčastněné organizace. Kam se o muzejní noci podívat?

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ: ukázky, besedy, workshop na téma Afrika (do 22 hod.)

OSTRAVSKÉ MUZEUM: komentované prohlídky expozic, muzikoterapie v rytmech, přednáška o Ázerbájdžánu (do 21 hod.).

CENTRUM KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKÁ OSTRAVA: pohádkový karneval pro děti, výstava, galerijní animace, předpůlnoční arteterapie (do 24 hod.).

ANTIKVARIÁT A KLUB FIDUCIA: Ostravou za interiéry – procházka městem s historikem Martinem Strakošem (do 22 hod.).

RADNICE MĚSTA OSTRAVY: prohlídky radnice s průvodcem, slavné melodie v obřadní síni, noční vyhlídka z věže, tvůrčí dílny na Prokešově náměstí,  tančírna na náměstí (do 22.30 hod.).

SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD: prohlídka muzea čarodějnic a dalších stálých expozic i hradních prostor (do 21 hod.).

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY: kultura, zvyky a kuchyně různých kultur, soutěže, hry, tanec, tradiční služby v netradičním čase (do 22 hod.).

NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ: speciální prohlídka zákulisí a techniky v budově umělecko-dekoračních dílen na Smetanově náměstí (do 22 hod.).

DIVADLO PETRA BEZRUČE: představení Maxipes Fík a omalovánky pro děti (do 18 hod.).

DIVADLO LOUTEK OSTRAVA: inscenované prohlídky hlavní budovy pro rodiče s dětmi a také nové přístavby (do 22 hod.).

COOLTOUR: Prodaná Rusalka – „surreálná opera“, výstava malířů a sochařů, Shakespearova kavárna otevřená, i s hudbou (do 24 hod.).

DŮL HLUBINA: komentované prohlídky této národní kulturní památky vč. části Dolní oblasti Vítkovic (do 23 hod.).

LANDEK PARK: fárání do důlní expozice (do 24 hod.).

HASIČSKÉ MUZEUM: program už od 16 hodin, ukázky techniky, hudební vystoupení (do 22 hod.).

DŮL MICHAL: industriální rock a prohlídka strojovny (21 – 24 hod.).

DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA: prohlídky historických vozidel – areál ústředních dílen (16 až 23 hod.).

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM JOHANNA PALISY: projekce v přednáškovém sále, v planetáriu houslistky pod hvězdami (19.30 – 22.30 hod.).

KULTURNÍ DŮM POKLAD: vernisáž výstavy Pocta Nepraktovi, projekce filmu Amores perros (do 21 hod.).

ALLIANCE FRANCAISE OSTRAVA: základy francouzštiny, vernisáž výstavy Skryté poklady, film Kirikou (do 20 hod.).

JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA: animační program ve zkušebně orchestru, malá noční hudba, filmová projekce s překvapením, hudební stezka – o činnosti filharmonie (do 22 hod.).

JANÁČKOVA KONZERVATOŘ A GYMNÁZIUM:  tanec, zpěv, soubory, koncert komorního orchestru, ohnivá show před školou, dějiny hudby v kostce (do 22 hod.).

STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA: výtvarné aktivity v zahradě školy (ul. Poděbradova), grafické dílny (ul. Matiční 18, do 20 hod.).

VÝTVARNÉ CENTRUM CHAGALL: o Heleně Salichové, vystoupení souboru H. Salichové, soutěž (do 23 hod.).

MUZEUM A GALERIE MLEJN: komentované prohlídky, poezie hudbou, výstava prací ZUŠ (do 22.30 hod.).

VIRIDIAN, STŘEDISKO PRO ROZVOJ UMĚNÍ: Ludvík Kunc kreslí zvířata, vzpomínky na malíře, kreslení na velkou plachtu (do 22 hod.).

GALERIE MAGNA:  výstava obrazů a grafik M. Ševčíka, tvůrčí dílna pro návštěvníky (do 22.30 hod.).

SLEZSKOOSTRAVSKÁ GALERIE: komentované i volné prohlídky  výstavy A. Gavlase (do 24 hod.).

INDUSTRIAL GALERY: setkání s Kristínou Šimekovou, beseda o tvorbě a malbě, kavárna otevřena (do 24 hod.).

NOVÁ AKROPOLIS: malování archeologických reprodukcí, film Florencie – perla renesance, prodejní výstava (do 22 hod.).

GALERIE JÁMA 10: výstava za účasti umělců (do 21 hod.).        (ok)