Květen 2010

Květnové číslo měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf (1,52 MB)

 Uvnitř čísla

2 Lékařská fakulta pro Ostravu!
3 Medaile válečným veteránům
5 O inteligentním systému dopravy
7 Lidová konzervatoř je pro všechny
8 V Hulvákách bude Komunitní centrum
9 Za odpad plaťte včas!
10 Vše pro zisk titulu EHMK
12 Plno dětí v rodině Gomolových
 

 

Strana 1

Pocta osvoboditelům

Komenského sady se v pátek 30. 4. staly místem konání shromáždění k 65. výročí osvobození Ostravy. Zástupci státních, krajských, městských, obvodních institucí a organizací, představitelé velvyslanectví Ruska, hosté ze zahraničí, váleční veteráni, občané položili věnce a kytice k Památníku Rudé armády. Delegaci města Ostravy tvořili primátor Petr Kajnar a jeho náměstci Lukáš Ženatý, Dalibor Madej, Vojtěch Mynář, Lubomír Pospíšil a Zdeněk Trejbal (na snímku Libora Vidličky). Součástí programu bylo předání vyznamenání ČSBS a ČSOL třem desítkám osobností. Více k oslavám výročí osvobození města na str. 3. (vi)


OSTRAVA DOKOŘÁN!!!

Rekordní počet 5 630 ná¬vštěvníků přilákala v sobotu 24. dubna akce OSTRAVA DOKOŘÁN!!! do reprezentačních prostor Radnice města Ostravy, na vyhlídkovou věž, do Ostravského muzea, Archivu města Ostravy, divadla loutek, Divadla Jiřího Myrona a Staré Arény. Ve většině z nich se především podívali do „zákulisí“, a to i doslova, z obou radnic mohli na Ostravu zájemci zhlédnout z výšky. Na Prokešově náměstí se prezentovala Ostrava také jako kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Představily se zde složky integrovaného záchranného systému, už tradičně vystoupil dechový orchestr Ostrava. Více na str. 16


Konference o kvalitě ovzduší v Ostravě potvrdila, že nelze dále otálet

Naléhavý apel z města a kraje

Alarmující výsledky mnoha měření o překračování limitů prachu a na něj navázaných škodlivin zazněly na ostravské dubnové konferenci o kvalitě ovzduší. Zúčastnili se jí místopředseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek, europoslanci Evžen Tošenovský a Pavel Poc, hlavní hygienik ČR a náměstek ministryně zdravotnictví Michael Vít, náměstek hejtmana Miroslav Novák, primátor Petr Kajnar, náměstek primátora Dalibor Madej, zástupci ministerstev životního prostředí, zdravotnictví, další odborníci z města, kraje, Českého hydrometeorologického ústavu, České inspekce životního prostředí, Krajské hygienické stanice, Zdravotního ústavu aj.

Špatná kvalita ovzduší na Ostravsku zůstává dlouhodobým pro¬blémem, přestože došlo za posledních třicet let k výraznému poklesu emisí prachu. Zhruba od roku 2000 se celkové emise prachu příliš nemění. Ze strany města i kraje zaznívají stále hlasitější apely k vládě, ministerstvům životního prostředí, dopravy i průmyslu a obchodu. Město bojuje za zlepšení ovzduší prostředky, které mu zákony umožňují, ale není jich mnoho.

 „Pro příští zimu přijmeme díky změně vyhlášky nová opatření pro smogové situace. Prověřují se možnosti ve veřejné dopravě, aby se snížil obsah škodlivin v ovzduší z motorových vozidel,“ řekl mimo jiné náměstek primátora Dalibor Madej. Doprava je jednou ze tří složek, které ovzduší výrazně ovlivňují. Dalším znečišťovatelem jsou lokální topeniště a průmysl. Aby se situace na Ostravsku zlepšila, jsou nutná opatření pro všechny tři tyto složky, spolupracovat musí všichni - stát, ministerstva, kraj, město i občané. Pro občany je nutné společně vytvořit všechny podmínky, které jim zajistí ekonomicky únosné a ekologické vytápění.

Ostrava rovněž připravuje projekt tzv. Zelený prstenec, který by vytvořil kvalitní ozeleněné prostory kolem města. Konference přijala usnesení, v němž mj. uložila městu, aby zřídilo Fond pro děti ohrožené znečištěným ovzduším, který by uhradil ozdravné pobyty dětí z mateřských a základních škol z obvodů s nejhorší kvalitou ovzduší. Město ve spolupráci s krajem bude pokračovat v aplikaci zpřísněných emisních limitů pro velké průmyslové znečišťovatele. Chtějí také obnovit jednání s Polskem, jehož blízký průmysl do ovzduší kraje významně zasahuje. Společně s krajem zadají seriózní studii o vlivu kvality ovzduší na zdraví lidí.
Usnesení z konference zdůrazňuje, jak je nutná změna toku finančních prostředků odváděných z našeho regionu do Státního fondu životního prostředí. Do tak problematických oblastí, jakou je Ostravsko, by měly z fondu proudit větší peníze. (pozn. red.: první vlaštovkou v této věci je usnesení poslanecké sněmovny). Skutečnou a účinnou nápravu v kvalitě ovzduší nelze očekávat ze dne na den. Je to běh na dlouhou trať, který se v tomto regionu bez finanční pomoci státu neobejde. (k)

Foto: Na konferenci o kvalitě ovzduší v Radnici města Ostravy proběhla podnětná diskuse odborníků z řady institucí zabývajících se ochranou životního prostředí.


Strana 2

Ministryně nezahálí

Rut Bízková, nová ministryně životního prostředí, zavítala v pátek 23. 4. do Ostravy. Během dne se setkala s primátorem Petrem Kajnarem, představiteli kraje a zástupci dalších institucí. Přímo na místě řešila otázky související s nevyhovující kvalitou ovzduší ve městě a regionu. Z jednání vyplynulo, že ministerstvo podnikne kroky, které mají změnit podmínky pro čerpání evropských peněz. Pokud bude úspěšné, mohl by region získat ještě letos kolem 15 miliard korun na projekty v dopravě a pro menší zdroje znečištění. Diskuse se vedla i o tom, jak zintenzivnit tlak na Polsko a jeho znečišťovatele. Ministryně Bízková si v doprovodu náměstka primátora Lukáše Ženatého prohlédla město také z ptačí perspektivy ostravské radniční věže. (vi)


Ostravské fasády se líbily

Čtyři z pěti nejvyšších ocenění v soutěži o nejkvalitnější a nejkrásnější fasádu Moravskoslezského kraje za rok 2009 si odnesly domy z Ostravy. V kategorii správních a průmyslových objektů si prvenství vybojovala rekonstruovaná fasáda části budovy A Radnice Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.

V kategorii bytových domů zvítězil v silné regionální konkurenci řadový dům v historickém centru města Ostravy ve Šmeralově ulici za fasádu rekonstruovanou tradičními technologiemi. Další cenu si odnesl panelový dům v Ostravě-Porubě za svou červenošedomodrou fasádu a konečně v kategorii energeticky úsporného projektu se první ceny dostalo rodinnému domu v ulici K Jezeru ve Výškovicích. Všem projektantům i realizátorům patří za jejich práci obdiv. (vk)


ELSTAV Domem roku 2009

Rada města Ostravy na základě doporučení odborné poroty rozhodla v úterý 20. dubna o udělení titulu Dům roku 2009. Prestižní ocenění získal Polyfunkční dům ELSTAV ve Vítkovicích. Dále byla odměna udělena administrativní budově VAE CONTROLS ve Slezské Ostravě. Pro ocenění čestným uznáním vybrala porota novostavbu rodinné vily v Ostravě-Petřkovicích, novostavbu domu s pečovatelskou službou v Ostravě-Porubě, rekonstrukci ateliéru „Šupináč“ v Moravské Ostravě a rekonstrukci polyfunkčního domu na Stodolní 1 v Moravské Ostravě. Do soutěže bylo přihlášeno celkem čtrnáct staveb. Slavnostní vyhlášení výsledků 16. ročníku soutěže o ostravský Dům roku se uskuteční 17. června v obřadní síni Radnice města Ostravy. (vk)


Prestižní ocenění

Časopis pro obchod a investice fDi vydávaný skupinou Financial Times předal řadu ocenění v rámci „Hodnocení budoucnosti v evropských městech & regionech 2010/11“. Rating magazín provádí každé dva roky. Letošní vyhlášení proběhlo při konferenci MIPIM ve francouzském Cannes. Ostrava, Brno a Plzeň získaly několik prestižních ocenění jako nejlepší evropská města pro investiční záměry. Právě Ostravě, Brnu a Plzni byl fDi udělen vysoký rating v konkurenci 223 evropských měst. Pro Ostravu je významná cena za schopnost města přilákat investory (FDI Strategy). V tomto hodnocení skončila na třetím místě z měst střední a východní Evropy. (r)


 Skvělá zpráva pro Ostravu: lékařská fakulta získala akreditaci

Ostravská univerzita může zřídit lékařskou fakultu. Komise jí 13. dubna udělila akreditaci oboru všeobecné lékařství, která změní současnou fakultu zdravotnických studií na plnohodnotnou lékařskou fakultu. V budově rektorátu Ostravské univerzity hovořili na tiskové konferenci k tématu rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř, primátor Ostravy Petr Kajnar, náměstek krajského hejtmana Miroslav Novák a ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Svatopluk Němeček.

Rektor univerzity Jiří Močkoř sdělil, že ještě letos bude na lékařskou fakultu přijato více než 80 studentů, z nichž studenti s výborným prospěchem budou přijati bez přijímacích zkoušek. Ostatní je budou skládat zřejmě počátkem července. Ředitel fakultní nemocnice Svatopluk Němeček mimo jiné připomněl, že studenti budou provádět v této nemocnici praxi a budou základnou pro výběr budoucích lékařů.

„Akreditaci pro lékařskou fakultu považuji za jednu z nejpozitivnějších věcí, jichž Ostrava dosáhla v posledních několika letech,“ uvedl primátor města Ostravy Petr Kajnar a doplnil, že vznik této fakulty pokládá pro rozvoj Ostravy za zásadní. Přislíbil stejně jako náměstek hejtmana lékařské fakultě OU další finanční podporu.
Město Ostrava poskytuje vzniku lékařské fakulty dlouhodobou podporu morální i finanční. Od počátku roku 2008 město Ostrava pro potřeby vzniku lékařské fakulty na Ostravské univerzitě v areálu bývalé fakultní nemocnice v Zábřehu darovalo nemovitosti v hodnotě téměř 55 milionů korun. Za stejné období poskytlo finanční prostředky ve výši 21,35 milionu korun, z nichž 7,3 milionu korun bylo použito na nákup přístrojů a zařízení i projektovou dokumentaci na rekonstrukci darovaných nemovitostí a objektů. Celkem tak Ostrava přispěla více než 76 miliony korun.

První studenti lékařské fakulty OU nastoupí na podzim, tedy v akademickém roce 2010/2011. Nyní se ještě čeká na písemné rozhodnutí o akreditaci. (vk)


Strana 3


 Prezident Ruska veteránům

V radnici bylo v den výročí osvobození města medailí prezidenta Ruské federace Dmitrije Medveděva k 65. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce slavnostně dekorováno 35 válečných veteránů, mužů i žen, z Ostravy a Karvinska. Někteří si pro vyznamenání, které předával velvyslanec Ruska v České republice Alexej Fedotov, přišli osobně, jiné zastupovali jejich blízcí. Laureátům vysokého ruského vyznamenání poblahopřáli také primátor města Ostravy Petr Kajnar a jeho náměstek Vojtěch Mynář. Za oceněné poděkoval brigádní generál Mikuláš Končický, občan a zároveň osvoboditel Ostravy. Shromáždění ukončily hymny Ruské federace a České republiky.

 Foto: Na snímku vyznamenává velvyslanec Alexej Fedotov plukovníka Antonína Mizeru z Ostravy. (vi)


Před volbami do sněmovny

Ve dnech 28. a 29. května 2010 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební místnosti budou otevřeny v pátek 28. května od 14 do 22 hodin a v sobotu 29. května od 8 do 14 hodin. V Ostravě se bude volit ve 311 volebních místnostech.

Do Poslanecké sněmovny může volit občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl nejméně 18 let a nenastala u něj překážka ve výkonu volebního práva v podobě zbavení způsobilosti k právním úkonům nebo omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu. Podrobné informace k volbám do Poslanecké sněmovny PČR, např. o možnosti volit v zahraničí, v nemocnici nebo v obdobném zařízení, jsou zveřejněny na webových stránkách ministerstva vnitra www.mvcr.cz.
(r-ovv)


Průvodce po stopách industriálu

Na úspěšného turistického průvodce OSTRAVA!!! navazuje nakladatelství Freytag and Berndt turistickým průvodcem po ostravských industriálních památkách. První dubnovou středu byl slavnostně pokřtěn v Hornickém muzeu OKD v Petřkovicích.

Na 144 stranách čtenáře seznamuje s průmyslovým dědictvím na území města. Nechybějí hornická muzea, vítkovické vysoké pece a další místa s možností organizované prohlídky. Představuje železniční stanice Svinov a Střed, haldu Ema, městskou elektrárnu na Slezské nebo letištní hangár v Hrabůvce. Nezapomíná na mlékárnu v Přívoze, válcovnu trub ve Svinově, Rütgersovu továrnu na dehet ve Vítkovicích aj., které lze obdivovat zpovzdálí. Navrhne vám osm prohlídkových tras, včetně samostatného plánu města.

Publikace vychází v české a anglické verzi. OSTRAVA !!! Turistický průvodce po industriálních památkách si můžete za 169 korun koupit v knihkupectvích a v pobočkách Ostravského informační centra. (vi)

Foto: Turistického průvodce po ostravském industriálu pokřtili (zleva) Benjamin Fragner z ČVUT Praha, náměstek primátora Zdeněk Trejbal a nakladatel Ladislav Cirhan.


Nemáte v albech? Fotky Nové radnice

V říjnu 2010 si připomeneme 80. výročí otevření ostravské Nové radnice. Chceme touto formou požádat občany, kteří ve svém domácím archivu uchovávají fotografie zachycující vlastní budovu s věží, ně¬kterou akci, událost odehrávající se uvnitř objektu, na náměstí či v nejbližším okolí, aby snímky přinesli do kanceláře redakce Ostravské radnice č. 211 ve druhém patře radnice (levý vchod). Jde nám o fotografie od otevření radnice v roce 1930 až po rok 1960, event. těsně po něm. Po zadokumentování vám vaše snímky budou vráceny. (r)


Kojenci v bezpečí

Na oddělení Dětského lékařství Městské nemocnice Ostrava (MNO) předal poslední dubnové úterý generální ředitel a předseda představenstva společnosti ArcelorMittal Ostrava Augustine Kochuparampil osobně sponzorský dar – deset monitorů dechu. Až dosud měli na oddělení k dispozici na tři desítky monitorů BabySense a Nany. Zatímco první typ se musí po dvou letech zlikvidovat, Nany lze maximálně dvakrát repasovat u specializované firmy. Také tyto přístroje se ale po šesti letech vyřazují z provozu. Nové monitory dechu jsou významným zkvalitněním péče. (d)


O Karolinu se zajímají další investoři

Developerský projekt a výstavba moderní městské části Nová Karolina v centru Ostravy láká další investory. Koncem února se stavba především obchodně-zábavního centra rozjela naplno. Luboš Kočí, ředitel společnosti Multi Development, nevylučuje, že by se projekt ještě před dokončením prodal.

Společnost má bohaté zkušenosti a skvělou image z podobných projektů po celé Evropě, její stavby obřích, multifunkčních center žijí obchodním a kulturním děním.Jen loni dokončila dvě střediska v Turecku. Jedno z nich – Forum Istanbul – je největším obchodním a lifestylovým centrem v Evropě. Nabídlo 5 000 pracovních míst, předpokládá 25 milionů návštěvníků za rok a roční obrat 500 milionů eur. Navíc je skvělou ukázkou pozoruhodné architektury, která se v každé zemi přizpůsobuje jejím tradicím. Unikátní koncepty center nabízejí i bytové domy, vzdělávací a kulturní objekty a zaručují tak živé dění ve dne v noci, nikoli na noc opuštěné předměstské hangáry současných obchodních řetězců, jak je známe.

„Myslím, že naše veřejnost ještě úplně nedocenila význam budované čtvrti Nová Karolina a kvalitu developerské společnosti. Díky dobrému renomé Multi Development získala úvěr a také se o Ostravu začínají zajímat další investoři, a to potřebujeme. Z průzkumu před dvěma lety a účasti a nadšení stovek obyvatel města v anketě o pojmenování budoucích ulic soudím, že Ostravanům samotným se budoucí moderní střed města zamlouvá,“ hodnotí význam projektu náměstek primátora Lukáš Ženatý.

Na stavbě probíhají rozsáhlé zemní práce, betonují se základy budoucího centra, budují inženýrské sítě. Část I. etapy výstavby má být dokončena za dva roky. (k)


Strana 4


střípky

PODPORA VÝZKUMU NA VŠB.

Výzkum a vývoj na VŠB–TU Ostrava získá více než 3 mld. korun z programu Výzkum a vývoj pro inovace. Z osmi projektů by mělo být úspěšných šest. Jde o Regionálně materiálově technologické výzkumné centrum, Inovaci pro efektivitu a životní prostředí, Centrum IT4Innovations, Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin, Energetickou jednotku pro využití netradičních zdrojů energie a Institut environmentálních technologií. Tiskové konference k tématu se 3. 5. zúčastnili (zprava) primátor Petr Kajnar, náměstek hejtmana Marian Lebiedzik, rektor VŠB Ivo Vondrák a další osobnosti (foto L. Vidlička). (vi)

VÝSTAVA O DAKARU.

Vernisáže výstavy Loprais Tatra Dakar, která proběhla 14. 4. v SOŠ dopravní a SOU ve Vítkovicích, se zúčastnili také (zprava) náměstek primátora Vojtěch Mynář, europoslankyně Olga Sehnalová, šestinásobný vítěz Rallye Paříž – Dakar Karel Loprais i autorka výstavy Vladislava Hamplová. V expozici jsou k vidění ceny, poháry, fotky, modely aut a další předměty připomínající účast týmu Tatra na slavné pouštní rallye. Druhá část je věnována historii automobilky Tatra. Výstava v budově školy na Moravské ul. je otevřena v pracovní dny od 8 do 16 hod. a potrvá do 25. června. (vi)

DEN ZEMĚ V OSTRAVĚ.

Město Ostrava letos podpořilo tři akce ke Dni Země částkou 310 tis. Kč. První se konala 20. 4. na Hlavní tř. v Porubě, kde byly připraveny výroba ptačích budek, ukázky sokolnictví, stopařství, ekoporadny, hry, soutěže, kvízy a další program. Akce pokračovaly 22. 4. na nám. SNP v Zábřehu. Téma „Přírodou všemi smysly“ upozornilo na potřebu globální ochrany životního prostředí. V sobotu 24. 4. oslavy Dne Země vyvrcholily v Hornickém muzeu Landek a na Slezskoostravském hradě. Program byl připraven ve spolupráci s OZO Ostrava, městskou policií, Ostravskými městskými lesy, Knihovnou města Ostravy aj. (vk)

NAUČNÁ STEZKA NA EMU.

Novou naučnou stezku na haldu Ema (315 m n. m.) slavnostně otevřel v sobotu 24. 4. Klub českých turistů. Akce v rámci Dne Země se zúčastnili náměstci primátora Dalibor Madej a Lukáš Ženatý, zástupci obvodu Slezská Ostrava, Nadace Landek aj. Trasa vede po žluté značce z Černé louky, kolem Slezskoostravského hradu, kostela sv. Josefa, židovského hřbitova až na Emu, nejvyšší bod nad centrem města (foto L. Vidlička). Na zpáteční cestě míří údolím Burňa, ke Keltičkovu muzeu a mostu Miloše Sýkory. Dvanáct panelů naučné stezky popisuje historické události, technické, přírodní a kulturní zajímavosti vztahující se k haldě Ema a okolí. (er)


Máme pilotní projekt na sběr kovových obalů

V souladu s Plánem odpadového hospodářství města Ostravy je v posledních letech rozšiřována síť stanovišť na separovaný sběr odpadů, a to papíru, plastů a skla. Těchto stanovišť je v současné době cca 1 000. Množství takto vytříděných odpadů každoročně vzrůstá a v roce 2009 představovalo 4 107 tun papíru, 2 819 tun plastů a 2 204 tun skla. Celkově se podařilo vytřídit 23 952 tuny využitelných odpadů, což představuje 27,9 % všech odpadů od občanů.

I přes tyto výsledky zůstává ve směsném odpadu stále ještě poměrně velké množství materiálů, které lze dále využít. Například kovové obaly tvoří 1–3 % celkového množství odpadů. „Abychom si ověřili ochotu občanů třídit další druh odpadu, rozhodli jsme se ve spolupráci se společností OZO Ostrava a obalovou společností EKO-KOM uskutečnit roční ověřovací svoz těchto odpadů ve vybraných částech města,“ řekl náměstek primátora Vojtěch Mynář.

V dubnu bylo na vytipované stanoviště nádob na separovaný sběr v městském obvodě Slezská Ostrava rozmístěno 50 ks popelnic pro kovové obaly označených šedou nálepkou. Sváženy budou jednou za 3 týdny. Touto nálepkou bylo označeno také 60 ks kontejnerů na plasty v městském obvodě Ostrava-Jih, ve Výškovicích. Vyvážet se budou 3x týdně. O zahájení sběru kovových odpadů byli obyvatelé přilehlého okolí nádob informováni formou letáčků. „Záměrně byly vybrány dvě rozdílné lokality města, převážně rodinná zástavba a sídlištní zástavba. Důvodem je porovnat ochotu občanů třídit a také složení kovových odpadů v jednotlivých typech domácností,“ řekl náměstek primátora Vojtěch Mynář a dodal: „Žádáme občany z ostatních částí Ostravy, aby kovové obaly zatím do nádob na separaci neodkládali“.

Veškerý odpad z těchto nádob je svážen samostatně do zpracovatelského závodu společnosti OZO Ostrava, kde se třídí. Z kontejnerů bylo dosud vytříděno 177 kg kovových obalů z celkem 12 svozů, z popelnic 84 kg z jednoho svozu. Rozdíl je v umístění nádob – v popelnicích z rodinné zástavby převažují železné obaly z krmiva pro psy a kočky. Získané poznatky a praktické zkušenosti z tohoto pilotního projektu budou sloužit i dalším městům při rozvoji systémů separovaného sběru komunálních odpadů.
Jiří Štěpánek,
odbor komunální a bytový


úřad práce

‚Návrat+‘ jde do druhého kola

V dubnu začal další běh projektu „Návrat +“ zaměřený na uchazeče o zaměstnání evidované na úřadech práce v Moravskoslezském kraji, kteří mají největší problémy s pracovním uplatněním. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu. Principem projektu je zvyšování teoretických i praktických dovedností lidí bez práce ve formě motivačních, poradenských, vzdělávacích a informačních aktivit. Hlavním cílem zůstává zprostředkování pracovního uplatnění a podpora pracovních míst. Realizátorem projektu je Úřad práce v Ostravě a dodavatelem společnost RPIC-ViP s. r. o.

Projekt je určen uchazečům o zaměstnání, kterým je věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání, tedy například osobám se zdravotním postižením, do 25 let věku, absolventům vysokých škol po dobu dvou let po úspěšném ukončení studia (nejdéle však do 30 let věku), osobám pečujícím o dítě do 15 let věku, osobám starším 50 let věku, nezaměstnaným déle než 6 měsíců, osobám se základním vzděláním a osobám opakovaně vedeným v evidenci úřadu práce.

Do prvního běhu realizace projektu vstoupilo v listopadu a prosinci 2009 celkem 150 uchazečů o zaměstnání. Od začátku projektu prošlo 102 osob pracovně-profesní diagnostikou a 98 osob motivačním programem. Jedenáct účastníků si během ukázky profesí mělo možnost vyzkoušet, jaké konkrétní činnosti zvolený obor obnáší. K 31. březnu 2010 bylo 40 osob zařazeno do 14 různých rekvalifikačních kurzů. Největší zájem byl o následující kurzy: obsluha osobního počítače, personalista/ka, pracovník grafického studia, pracovník v sociálních službách, správce počítačové sítě, účetnictví a daňová evidence, zdravotní masér a řidičské oprávnění. Účastníci po celou dobu komunikují se svým osobním poradcem, který funguje jako „průvodce“ aktivitami projektu. Pomáhá jim například s oslovováním zaměstnavatelů, může je připravit i doprovodit na pracovní pohovor atd. Účast v projektu ukončilo ke konci března celkem 66 osob, z toho 58 nastoupilo na plný pracovní úvazek do zaměstnání, tj. 88 procent. (mk)


Strana 5


Nové trolejbusy pro Ostravu jsou spolufinancovány z regionálních fondů

Pro komfortnější cestování

Tři nové trolejbusy převzal 8. dubna Dopravní podnik Ostrava za účasti náměstka primátora Vojtěcha Mynáře a dalších hostů od výrobce Škoda Electric, a. s. Jsou prvními z vozů, na které dopravní podnik získal podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci projektu Renovace vozového parku drážních vozidel.

Na projekt obnovy vozového parku, která je plánována na období od roku 2010 až 2013, získal Dopravní podnik Ostrava z regionálních fondů podporu ve výši 230 milionů korun, což představuje 40 procent nákladů na pořízení nových drážních vozidel. Podle vyjádření ředitele DPO Františka Kořínka bude za toto období zakoupeno sedm 12metrových a tři 18metrové trolejbusy a 24 kusů tramvajových vozů. Všechna tato drážní vozidla budou nízkopodlažní. Cílem projektu je zvýšení komfortu při cestování v městské hromadné dopravě, snížení ekologické zátěže, obnovení zastávajícího vozového parku a zvýšení počtu bezbariérových spojů. Následovat by měl projekt na obnovení autobusového parku. (krz)

Foto: Ředitel DPO František Kořínek pokřtil jeden z nových trolejbusů pro ostravskou městskou hromadnou dopravu.


Kalkulačka pro podnikatele a investory

Ostrava se aktivně podílí na podpoře a rozvoji kvalitního podnikatelského prostředí na svém území. Proto připravila nový nástroj pro podnikatele a investory v podobě programu pro orientační výpočet potřeb médií rozvíjeného území. Díky této kalkulačce mohou podnikatelé zdarma orientačně vypočítat potřeby médií (teplo, voda, elektřina, plyn) daného území a případné množství odpadních vod (dešťových a splaškových). Následně mohou vypo¬čtené hodnoty použít jako podklad pro vstupní jednání s jednotlivými správci inženýrských sítí. Konkrétní stavbu v daném území pak musejí řešit zodpovědní projektanti.

Kalkulačka je volně přístupná na webových stránkách města v sekci Podnikatel pod odkazem „Kalkulačka pro podnikatele“. Po jednoduché registraci je ihned možné začít program využívat. Součástí je nápověda i možnost tisku vypočtených hodnot. Připravuje se také anglická mutace daného programu. „Ostrava tímto programem usnadňuje podnikatelům rozhodování o investičních aktivitách na území města. Věříme, že zástupci podnikatelské sféry i občané tento program ocení. Při jeho vývoji jsme spolupracovali s odborníky, jejichž práce se opírá o dlouholeté zkušenosti s projektováním v různých sférách developmentu. Nový program je dalším důkazem vstřícnosti a maximální snahy o podporu rozvoje podnikatelského prostředí v Ostravě. Žádné jiné město podobnou aplikaci nenabízí,“ zdůraznil náměstek primátora Zdeněk Trejbal. (av)


Mošnov finišuje

Průmyslová zóna Ostrava-Mošnov se od roku svého vzniku (v roce 2000) rozrostla na plochu 200 ha. V roce 2005 získala statut strategické průmyslové zóny. O rok později vyčlenila vláda na přípravu zóny finanční prostředky a byla zahájena příprava projektových dokumentací. Nejintenzivnější výstavba byla realizována v roce 2009. Loni se podařilo dořešit nedostatečnou kapacitu elektrické energie. Nadzemní vedení 2x110 kV Příbor-Mošnov bylo v prosinci 2009 uvedeno do provozu.

V průběhu celého roku 2009 byla na projekt SPZ Ostrava-Mošnov z externích zdrojů, zejména prostředků ministerstva průmyslu a obchodu, čerpána částka cca 464 mil. Kč. Na přípravě žádostí o dotaci město úzce spolupracovalo s agenturou CzechInvest. Možnost čerpání dotace, původně omezené koncem roku 2009, byla na základě vládního usnesení na počátku roku 2010 prodloužena až do konce roku 2011.

V současné době je v SPZ Ostrava-Mošnov zaměstnáno 912 lidí, v následujících dvou letech má jejich počet narůst až na 1 230 osob. Jejich zaměstnavateli jsou Behr Ostrava, Plakor Czech, Cromodora Wheels, Free Zone Ostrava a HB Reavis Group, kteří do zóny již investovali nebo plánují investovat téměř 6 miliard korun. V zóně je již dokončena klíčová infrastruktura a nic nebrání příchodu nových investorů. (D. A.)


 Inteligentní systém usnadní dopravu ve městě

Hustota dopravy ve městech, zejména v těch velkých, se trvale a poslední dobou i velmi výrazně zvyšuje. Město Ostrava proto začíná tento problém systematicky řešit, a to budováním inteligentního dopravního systému. Ten by měl po uvedení do provozu výrazně zlepšit průjezdnost městem a zefektivnit dopravu.

Navigace k parkování

Na červen letošního roku se chystá spuštění pilotní části projektu, která řeší systém navigace řidičů na volná parkovací místa vybraných parkovišť v centrální části Ostravy. Na třinácti místech města bude rozmístěno celkem 30 navigačních proměnných dopravních značek, které budou ukazovat aktuální stav parkovacích míst. (Navigace by měla v této fázi obsáhnout zhruba 1 800 míst v centru Ostravy). Řidič by tak měl mít značně usnadněnou práci při vyhledání volného místa k zaparkování. To se pozitivně projeví na plynulosti dopravy a v konečném důsledku také na její bezpečnosti. K orientaci bude řidičům sloužit rovněž dopravní portál, umístěný na www.ostrava.cz.

„Kromě informací o nejbližším volném místu k parkování se řidiči z těchto zdrojů rovněž dozvědí, kolik míst je celkem volných a jaká je cena parkování,“ uvádí manažerka projektu Kateřina Kajtová z odboru ekonomického rozvoje magistrátu města. V první fázi projektu bude rovněž položen základ dopravně informačního centra. Termín realizace první fáze je 30. červen 2010.

Cena za pilotní fázi činí 34 milionů korun, z toho polovinu hradí město, druhá je financována z offsetovového programu společnosti Saab, která je dodavatelem Inteligentního dopravního systému pro Ostravu. Na projektu společně s odborem ekonomického rozvoje spolupracuje odbor dopravy, dále partneři a subdodavatelé, například Ostravské komunikace a. s. (budoucí uživatel a hostitel sy¬stému), Dopravní podnik Ostrava, a. s., VŠB TU – IT Cluster (predikce a modely v dopravě), OVANET (komunikační infrastruktura) a další.

Další fáze projektu

Náměstek primátora pro dopravu Vojtěch Mynář sdělil následující: „Pilotní část projektu by se měla stát odrazovým můstkem pro rozvoj pokročilých metod ovlivňování dopravy, které povedou k plné automatizaci řízení dopravy v budoucnu. Zároveň je v ní položen základ integrační platformy, do níž budou později implementovány další dopravní subsystémy. V praxi to bude znamenat zlepšení průjezdnosti ulic a křižovatek při dopravních špičkách, nenadálých příhodách nebo kalamitách. Tento proces by mělo řídit speciální informační centrum.“
Systém také bude upřednostňovat průjezd vozů městské hromadné dopravy a aut záchranného systému. Podle slov primátora města Petra Kajnara jde však o projekt, který bude v celé své šíři vyžadovat 200 až 300 milionů korun. Je proto těžké odhadnout, kdy bude celý systém v provozu. Město se chce na podzim s tímto projektem ucházet o dotaci. (vk)

Upozorňujeme, že provoz je do 30. 6. 2010 zkušební!


Strana 6


Strážník zachránil lidský život

Na návrh ředitele Městské policie Ostrava udělil primátor Petr Kajnar strážníkovi Jaroslavu Trexlerovi stužku Za záchranu života. Vyznamenání spolu s finanční odměnou mu předal v úterý 13. dubna.

Jaroslav Trexler se při služební pochůzce 25. března stal svědkem kolapsu staršího muže, který se v bezvědomí skácel k zemi u přechodu pro chodce na křižovatce ulic Nádražní a Mariánskohorské v Přívoze. Strážník neváhal a pustil se do masáže srdce postiženého. S pomocí jeho partnerky pak pokračovali v první pomoci až do příjezdu záchranářů. Podle vyjádření lékaře byl postup strážníka správný a významně zvýšil pacientovu šanci na přežití. Muž je už zdravotně v pořádku.

Strážník Jaroslav Trexler (42), hlídkař z oblasti Přívozu žijící v Dolní Lutyni, je příslušníkem Městské policie Ostrava od září loňského roku. Přes krátkou praxi dokázal ve službě pohotově a profesionálně zareagovat na kritickou situaci. Svým jednáním vyslal jasný signál veřejnosti, že městská policie je tu především pro občany. (vi)

Foto: Stejnokroj strážníka městské policie Jaroslava Trexlera ozdobila stužka Za záchranu života.


Přibyli nováčci – Aurelián a Euron

Dva noví starokladrubští koně posílili koncem března jízdní jednotku Městské policie Ostrava. Oba jsou tříletí a pocházejí ze soukromého chovu Ladislava Dobrovského z Vacenovic, který je poradcem chovu v Národním hřebčíně v Kladrubech n. Labem. Vraník se jmenuje Solo Eureka a strážníci mu říkají Euron. Šedý bělouš Aurelián byl původně pokřtěn jako Sacramoso Aurelia. Každý stál sto tisíc korun.

„V policejní stáji ve Staré Bělé se adaptovali velmi rychle. Denně pracují na lonži, zvykají si na sedlo a uzdění, zvolna se připravují na jezdce,“ říká velitel jízdní jednotky MPO Miroslav Holý. „Postupně budeme nároky zvyšovat. Výcvik je náročný a dlouhodobý. Do služby budou zařazeni až na jaře příštího roku. Starokladrubští koně dospívají kolem sedmi let, jsou všestranně využitelní, jiné takové plemeno snad ani neexistuje. Dali by se přirovnat k desetibojařům. Sloužit u policie by měli až do svých sedmnácti let.“ (vi)


Stacionární centra pomáhají

Od září 2007 mají občané Ostravy k dispozici stacionární centrum prevence provozované Městskou policií Ostrava v prostorách služebny v Ostravě-Hrabůvce. V březnu roku 2009 k němu přibylo centrum prevence přímo v centru Ostravy na ulici Zámecké. Lidé se tu mohou obracet na strážníky s dotazy, náměty a žádostmi, týkajícími se veřejného pořádku, prevence kriminality a upevňování pořádku a bezpečí v našem městě. Centra informují také o práci strážníků. Nabízejí kontakty na krizová centra, azylové domy a intervenční centra, k dispozici jsou materiály a publikace o preventivní činnosti městské policie. Občané se obracejí na pracovníky centra kvůli domácímu násilí, šikanování dětí, požadují řešení parkování v místě bydliště, dotazují se na platnost a výměny dokladů, hledají pomoc ve složitých životních situacích.

Jen v loňském roce se na pracovníky centra prevence v Ostravě-Hrabůvce obrátilo 439 občanů, v centru Ostravy pak strážníci loni poskytovali pomoc a rady 285 občanům. Strážníci návštěvníkům center zprostředkují kontakty a pomoc i v dost problematických partnerských či sousedských situacích, protože vědí, na koho se obrátit. Kontakty na centra prevence: ul. A. Kučery 31, Ostrava-Hrabůvka, tel. 595 781 324, ul. Zámecká 10, Moravská Ostrava, tel. 599 414 180, e-mailová adresa: prevence@mpostrava.cz. (d)


stalo se

MOČIL V TRAMVAJI.

Obtěžoval cestující v tramvaji, vulgárně jim nadával, šlapal po sedačkách a když jej přišel umravnit řidič tramvaje, tak se před zraky všech ostatních vymočil na sedačky. Když přivolaní strážníci přijeli na zastávku Frýdlantské mosty, 24letý opilec se vykláněl z okna s lahví alkoholu v ruce a pokřikoval po lidech. Domluva nebyla možná, strážníci byli nuceni jej zpacifikovat za použití donucovacích prostředků. Zadrženého muže předali přivolaným policistům. Znečištěná tramvaj byla odstavena.

ZAPOMNĚLA NA DCERU.

Malé dítě nechala stát v dešti na zastávce opilá žena v Ostravě-Mariánských Horách, sama nastoupila do tramvaje a odjela. Jiná žena informovala strážníky, 5letou plačící holčičku odvedla do bezpečí a vyčkala s ní do příjezdu hlídky. Strážníci dítě předali sociální pracovnici, která rozhodla o jejím dočasném umístění v kojeneckém ústavu.

ZACHRAŇOVALI ŽIVOT.

Hlídka městské policie vyjížděla do obytného domu v centru Ostravy, kde se měl nacházet člověk se zdravotními problémy. Hned u vstupu do domu spatřili na schodech ležícího staršího muže, který nedýchal a měl nehmatný tep. Strážníci okamžitě poskytli první pomoc – uvolnili muži zapadlý jazyk a zahájili masáž srdce až do příjezdu sanitky.

ZA VOLANT BEZ ŘIDIČÁKU.

V Bělském lese strážníci přistihli při řízení motorového vozidla 21letého muže, který není držitelem řidičského oprávnění. Za volantem renaultu jezdil se dvěma kamarádkami ulicemi, pozornost strážníků na sebe upoutal, když zastavil i přes značku zákaz zastavení. Neměl žádné doklady, natož řidičský průkaz, proto byl předveden na Policii ČR.

SPLAŠKY NA ULICI.

Na linku 156 oznámil občan, že po ulici v Ostravě-Michálkovicích teče zapáchající voda. Strážníci na místě zjistili, že z jednoho domu jsou ze septiku odčerpávány splašky a vypouštěny ven na ulici. Vyzvali 42letého majitele, aby s odčerpáváním přestal. Muž se bránil, že v důsledku dlouhého deště se mu voda ze septiku vracela zpět do domu, a proto byl nucen ji odčerpat. Je podezřelý ze spáchání přestupku na úseku vodního hospodářství.


Strana 7

 

Ředitelka Miloslava Soukupová ví, jak nadchnout i tvůrčí mladé lidi se zdravotním postižením

 Lidová konzervatoř a Múzická škola jsou otevřeny všem

rozhovor

Ostrava je zřizovatelem této ojedinělé školy, která profesionálními pedagogickými a uměleckými metodami uspokojuje již přes padesát let umělecké zájmy amatérů všech věkových kategorií. Současná ředitelka Miloslava Soukupová, známá především svým unikátním autorským projektem Múzické školy se speciálním zaměřením na děti a mládež se zdravotním postižením, patří k uznávaným odborníkům nejenom ve speciální pedagogice.

 Jaké je hlavní poslání Lidové konzervatoře a Múzické školy?

„Škola nabízí formou externího a dálkového studia seriózní umělecké vzdělávání lidem s profesionálními ambicemi i zájemcům, kteří uměleckou činnost považují za koníčka, od dětí až po seniory. Nabízíme i speciální kurzy.“

Škola je složena ze dvou subjektů. Co mají společného?

„Konzervatoř i Múzickou školu spojuje výsledný obraz společenský, tj. že posluchači jsou ke studiu vedeni pouze svým osobním zájmem učit se, pokoušet se tvořit. Rozdíl je pouze v tom, že Múzická škola se zabývá v převážné míře posluchači se zdravotním postižením. Uplatňují se tak společensky a posilují morálně.“

Co všechno škola nabízí?

 

„Lidová konzervatoř studium v šesti základních uměleckých žánrech – v hudebním, výtvarném, dramatickém, tanečním a v oborech výtvarné fotografie a videa. Připravuje posluchače k praktickému uplatnění v nejrůznějších odvětvích amatérské lidové kultury i k dráze profesionální.“

Máte však i nějaké novinky…

„Hudební oddělení Lidové konzervatoře v lednu s obrovským úspěchem zahájilo výuku nově konstituovaného oboru jazzové a populární hudby. Výtvarné obory nabízejí rozmanitou výukovou škálu v ateliérech kresby, malby, ole¬jomalby, modelování a keramiky apod. Dramatický obor vedle základní nabídky v oborech herectví, uměleckého přednesu a pantomimy připravil roční kurz „Technika mluveného projevu“ a roční víkendový kurz „Pouliční divadlo“. V oblasti scénického tance právě realizujeme jednosemestrální seminář „Dotek-pohyb-dech.“

Oddělení výtvarné fotografie zaznamenalo enormní nárůst posluchačů...

Múzická škola je originální a se svými stěžejními projekty se zapojila k získání prestižního titulu Ostrava Evropské hlavní město kultury 2015. V současné době systematicky pracuje na projektu EIA GAIA! EIA OSTRAVA!!! Je to unikátní dlouhodobý tvůrčí program žáků, pedagogů a přátel Múzické školy, jehož hlavním principem je umělecká spolupráce lidí zdravých a lidí s různými druhy handicapu – nevidomých, neslyšících, vozíčkářů, tělesně, duševně a mentálně postižených, sociálně znevýhodněných atd. Cílem je vytvořit vlastním hlasem, tělem, nitrem celistvé hudebně-pohybové představení, které bude zároveň otevřené k setkávání s dalšími tvořivými dětmi a soubory podobně zaměřených škol.“ (d)

Foto: Lidová konzervatoř kromě jiných nabízí i výtvarné vzdělání, zájemců je dost.


krátce ze školství

KABARET EVROPY.

Regionální rada Moravskoslezsko pořádá uměleckou a zábavnou soutěž Kabaret Evropy. Hlásí se do ní žáci středních škol a gymnázií Moravskoslezského kraje. Hudebním, divadelním nebo literárním vystoupením mají představit jednu ze členských zemí EU. Vítěz pojede na studijní cestu do Štrasburku. Akce se uskuteční 9. června na terase Slezskoostravského hradu. Podobné informace na www.rr-moravskoslezsko.cz/pripravuji-projekt/kabaret-evropy.

PŘIJĎTE SI HRÁT.

Rodiny s malými dětmi mají po zimě opět možnost navštěvovat zahrady ¬některých mateřských škol v Porubě, jak tomu bylo loni. Podle projektu Veřejné dětské hřiště jsou tyto prostory otevřeny ve všední dny odpoledne a o víkendech celý den. Jde o zahrady s hřišti v MŠ na ulicích Čs. exilu, na Sokolovské ulici, v areálu Centra volného času na ul. Vietnamské a také na ulici O. Jeremiáše.

SLAVILI KULTUROU.

Mezinárodní den Romů 8. dubna oslavili žáci Církevní základní školy Přemysla Pittra v Ostravě-Přívoze. Děti vyráběly různé předměty, ale připravily i kulturní program pro své rodiče i známé. Nejvíce se líbilo vystoupení školní hip-hopové skupiny. Oslava se stala součástí projektu Škola hrou podporovaného z fondů EU.

ŠKOLY SE ZKRÁŠLÍ.

Celkem devatenáct budov základních a mateřských škol Poruby dostane nové barevné fasády, nová okna a zateplení, zlepší se regulace topení. Částku 178,7 milionu korun získal obvod z evropských fondů, které podporují projekty na úspory tepla. Podle starosty Lumíra Palyzy by se roční provozní náklady vylepšených objektů měly snížit o 6 milionů korun.

OSTRAVA A PADESÁT ZÁŽITKŮ.

Zážitková turistika je nejnovějším trendem v cestovním ruchu. Vyšší odborná škola Ahol ji prezentovala na 12. ročníku mezinárodní konference v polovině dubna v ostravském Clarion hotelu. Město samotné nabízí nevšední zážitky v podobě 50 různých programových balíčků zaměřených na sporty, wellness, poznávání i gastronomii. O tom přednášela vedoucí oddělení marketingu investičních příležitostí a turismu ostravského magistrátu Helena Ochmanská.

STUDENTI DO ŚTRASBURKU.

Soutěžit a vyhrávat se vyplácí. Žáci 2. E Wichterlova gymnázia v Porubě se zapojili do soutěže Euroscola vyhlášené Evropským parlamentem. Odměnou je zájezd do Evropského parlamentu ve Štrasburku! Třída cenu získala díky spolužačce Tereze Frydrychové, která spolu s dalšími třemi studenty z ČR vyhrála. „V pátek 21. května si tam žáci naší školy budou připadat jako praví europoslanci,“ říká ředitel gymnázia Antonín Balnar. „Setkají se s jinými zahraničními studenty a navštíví místa běžně nepřístupná. Díky jazykovým schopnostem budou dobře reprezentovat naši zemi,“ dodal.

DEN PLNÝ RADOSTI.

S podtitulem Tentokrát z pohádky do pohádky ho pořádá občanské sdružení Modrý motýlek ze sídlem na ul. Kpt. Vajdy 1a, Ostrava-Zábřeh, 27. května na Slezskoostravském hradě v rámci oslav Dne dětí. Program a soutěže jsou určeny pro žáky zvaných speciálních škol, zařízení pro handicapované děti a mládež přizvaných ZŠ.

HOVOŘILI O MIGRACI.

Studenti středních škol z Rumunska, Turecka, Itálie, Francie a hostitelského Gymnázia Hladnov jednali týden v Ostravě v rámci projektu, jehož náplní byla diskuse na téma exilu a migrace. Symbolicky se první ostravské setkání uskutečnilo 9. dubna v radnici města, kde je uvítal náměstek primátora Lubomír Pospíšil. Cílem celého projektu je při hledání příčin, souvislostí a důsledků migrace naučit studenty myslet v evropském kontextu. Jednacím jazykem je angličtina. Projekt věnovaný problematice migrace, míšení národností, kultur, jazyků, sociálních problémů a dalším otázkám je součástí programu Comenius pro školy celé Evropy. (r)


 Strana 8


Do konce roku 2012 vyroste na hulváckém kopci v Ostravě další sociální zařízení města i kraje

 Připravujeme výstavbu Komunitního centra

Komplexní zařízení pod názvem Komunitní centrum, které bude poskytovat pobytové i ambulantní služby pro osoby s těžkým tělesným a kombinovaným postižením, má vyrůst v Ostravě na hulváckém kopci na louce vedle lesíka. Zařízení obdobného typu dosud kraj nemá, přípravu projektu vyvolala poptávka budoucích klientů a jejich rodičů.

Centrum má propojovat sociální služby pro cílovou skupinu osob. Ubytovací služby – domov (18), odlehčovací služby pro 6 klientů a ambulantní služby – denní stacionář pro až 54 klientů.

V objektu budou 3 apartmánové domy vzájemně propojené koridorem. Každý z nich bude nabízet 7 pokojů se sociálním zařízením a s možností přijímat návštěvy, jeden pokoj bude dvoulůžkový. Součástí apartmánů má být kromě společných prostor také potřebné provozní zázemí a zázemí pro personál. U každého apartmánového domu bude klidový prostor – obytné atrium přístupné z jednotlivých pokojů, umožní tak venkovní relaxaci v chráněném prostředí se zelení.

Objekt denního stacionáře bude kromě sociálních služeb zajišťovat také fyzioterapii v multifunkčních prostorách, tělocvičně a místnosti pro rehabilitaci a pracovní terapii. Denní stacionář zajistí osobám se sníženou soběstačností seberealizaci mimo domov.

„Projektová příprava je nyní ve fázi zpracování dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební povolení. Samotné zahájení stavby předpokládáme začátkem roku 2011 a termín dokončení v závěru roku 2012. Provozovatel zařízení bude vybrán na základě výběrového řízení. Odhadované náklady stavby představují 156,9 milionu korun. Financování až do maximální výše 92,5 procenta nákladů (bude záležet na výši přidělené dotace) plánuje město Ostrava získat z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013,“ řekl náměstek primátora Lubomír Pospíšil. „Projekt má svůj význam pro celý kraj a jako takový je prezentován. Pomůže to lidem s postižením a zároveň naplní priority Moravskoslezského kraje v rámci koncepce rozvoje sociálních služeb,“ dodal. (ao)

Foto: Vizualizace projektu napovídá, že půjde o zajímavé začlenění objektu na hulváckém kopci – obklopený zelení i dostupný městskou dopravou.


Beseda k bydlení bude v K-Triu

Sdružení nájemníků ČR (SON) pořádá pro širokou veřejnost besedu na téma „Bydlení v ČR a ostravském regionu“ za účasti Milana Taraby, statutárního místopředsedy Sdružení nájemníků ČR, právníka Ivana Přikryla, předsedy České společnosti pro rozvoj bydlení, a právníka Jana Wágnera, ředitele Státního fondu rozvoje bydlení. K pódiové diskusi „Bydlení v ČR očima politických stran“ a k odpovědím na dotazy občanů k problematice bydlení jsou pozváni lídři politických stran kandidujících do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které podle průzkumů mohou v našem kraji překročit potřebnou hranici 5 procent. Beseda se uskuteční 13. května v 17.00 hodin v kulturním domě K-TRIO v Ostravě-Hrabůvce. (d)


Sluchově postiženým

Česká unie neslyšících v Ostravě i v letošním roce poskytuje sociální služby v půjčovně kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené. Nabízí poradenskou službu ohledně kompenzačních pomůcek, snaží se pomoci s jejich výběrem, zajištěním, instalací a s legislativním postupem při zakoupení. Tato instituce spolupracuje s foniatry, úřady, distributory pomůcek, speciálním pedagogickým centrem pro sluchově postižené děti a mládež aj. Poskytuje také servis sluchadel. Bližší informace lze získat na webových stránkách www: cun-ostrava.org nebo na tel. čísle 595 627 239. Provoz půjčovny finančně podporuje i město Ostrava. (d)


Festival pro nevidomé

Oddělení pro zahraniční styky a kulturně osvětovou činnost SONS ČR pořádá 16. ročník festivalu pro nevidomé v různých městech Moravy. Je přehlídkou uměleckých schopností nevidomých a těžce zrakově postižených profesionálních umělců a snaží se představit jejich tvorbu v různých oborech - sochařství, hudbě, fotografii, či malbě. Mezi účinkujícími jsou čeští i zahraniční umělci. V Ostravě se festival pořádá v městské knihovně od 4. do 28. května. Součástí je mimo jiné výstava prací galerie Nadace Artevide a výstava fotografiií Lubomíra Pavelčáka, besedy, koncert žáků Lidové konzervatoře a Múzické školy, nevidomé sopranistky Pavly Čichoňové atd. Více na www.kmo.cz. (r)


Senioři fandí síti

Komunitní web českých seniorů www.sedesatka.cz zahájil provoz teprve po loňských prázdninách, přesto již zaznamenal přes 75 000 návštěv, především z řad seniorů. Ti spolu na internetu nejen komunikují, ale vzájemně se seznamují a realizují společné aktivity i mimo web. „Potěšilo nás, že se několik set seniorů z celé České republiky i ze zahraničí zaregistrovalo a velmi aktivně se účastní každodenního života na webu. Senioři na www.sedesatka.cz dokonce vytvořili partu, která se společně setkává na občasných srazech, společně řeší životní problémy, navzájem si fandí a podporují se,“ uvedl Jan Vojvodík, zástupce provozovatele webu, občanského sdružení CENTRED. (jv)


Sbírka opět v září

Úspěchem skončila sbírka šatstva a dalších věcí, kterou 19. dubna pořádala Charita Ostrava na nákladovém nádraží v Ostravě-Přívoze. Balíky věcí od zhruba 450 rodin zaplnily celý vagon, jsou určeny lidem v zemích postižených katastrofami. Další sbírka se má konat v září, přineseme informace. (r)


Strana 9


Sportovní areály SAREZA připraveny na letní sezonu

Rok 2009 byl pro společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy (SAREZA) časem změn a novinek. Po rekonstrukci byly v červenci znovu otevřeny Lázně Moravská Ostrava s novým názvem Vodní svět SAREZA.
S wellness zázemím, kde se nacházejí sluneční louka, místnost se zářiči dokonale imitujícími sluneční paprsky, bylinková či solná pára, ale také Kneippův chodník či finská sauna. Relaxaci lze zakončit masáží v jedné ze dvou balneotechnických (vířivých) van s možností „ochucení“ koupele bylinkami. Návštěvník zde nalezne vodoléčbu s klasickou párou, teplou místností, relaxačním a ochlazovacím bazénkem. Stačí si vybrat z bohaté nabídky. Třešinkou na pomyslném dortu návštěvy Vodního světa SAREZA může být vodní jeskyně, zelený celoroční zážitkový tobogán nebo červený tobogán „kamikaze“. Skvělé vybavené je místní fitcentrum.

Vloni se nezahálelo ani v Krytém bazénu v Porubě. Proběhla zde kompletní rekonstrukce venkovního 25metrového bazénu včetně přilehlých teras a solárií (stupňovité terasy), v lednu 2010 byl pak veřejnosti nadělen celoroční tobogán se světelnými efekty, v celkové délce 107 m. Vodní areál Jih v Zábřehu se na jaře rozšířil o kvalitní venkovní sportoviště, tenisové kurty prošly výměnou podkladu povrchu. Sportovní areál Volgogradská v Zábřehu obohatil v roce 2009 nabídku masáží o lymfatické a medové, na krytém bazénu si od podzimu 2009 můžete vychutnat masáž lávovými kameny.

Letošní hlavní sezonu jsme už prakticky zahájili otevřením řady sportovišť. Od dubna mohou návštěvníci využít sportoviště Vodního areálu Jih v Zábřehu a tenisové kurty Sportovního areálu v Porubě (bývalý stadion VOKD). Od května opět otevíráme minigolf na Letním koupališti v Porubě, na Zimním stadionu v Porubě začala sezona již třetím rokem v duchu badmintonu. Snad nás letní počasí nenechá dlouho čekat a již koncem května budeme moci zahájit sezonu i na koupalištích společnosti SAREZA.
Petra Nováková, SAREZA

Foto: SAREZA pořádala v dubnu na ZS v Porubě první ročník turnaje v badmintonu OSTRAVA!!! OPEN pro amatérské hráče.


Kampaň Uč se jazyky – soutěž už jde do finále

Kampaň Uč se jazyky, kterou město Ostrava ve spolupráci se společností Ian Derson advertising oslovuje mladé lidi, kteří žijí nebo studují na území města, se dostává do finiše. Žáci a studenti, kterým není více než 26 let, mohou odpovídat v angličtině na otázky v rámci osmi soutěžních kol textové soutěže.

Znění najdou na webových stránkách www.ucsejazyky.cz. Závěrečnou tipovací otázku pořadatelé zveřejní 10. 5. 2010 v 9 hodin. Odpovědi na všech 32 otázek, včetně závěrečné tipovací, je třeba odeslat do 23. 5. 2010. Video soutěže, jejíž uzávěrka je 31. 7. 2010, se mohou zúčastnit občané Ostravy bez věkového omezení. Úkolem je natočit kamerou, fotoaparátem nebo mobilem video v délce max. 150 vteřin. Lze poslat i prezentaci z fotografií. Video nebo videoprezentace na téma „Ostrava“ musí být vytvořena v cizím jazyce nebo s cizojazyčnými titulky.

V sázce je na dvě stě cen, např. jazykový kurz v zahraničí, notebook, mobilní telefony, poukázky na módní oblečení a sportovní vybavení, permanentky do bazénu, na Baník apod. Výsledky textové soutěže se dozvíme poslední květnový den, video soutěže pak po 1. září. (vi)

Foto: Osobnosti kampaně: fotbalista Mario Lička a modelka Blanka Štramberská.


Přijďte a vyhrajte!

Od 10. do 16. 5. bude Ostrava v Avion Shopping Parku Ostrava prezentovat turistickou nabídku. U stánku s logem města získají návštěvníci zdarma propagační materiály turistických cílů a letáčky s programem kulturních zařízení ve městě. Nebudou chybět tipy na trávení volného času, přehledy ubytovacích kapacit, balíčky zážitků, suvenýry, akce v rámci kandidatury na Evropské hlavní město kultury 2015. Na sobotu 15. 5. odpoledne je připraven bohatý doprovodný program. Poběží soutěže o víkendové zapůjčení vozu Kia Venga a o další hodnotné ceny. (r)


Čtyřlístek dokořán

Na Den otevřených dveří zve centrum pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek na Hladnovské ulici v Muglinově. Ve čtvrtek 20. 5. (9–15 hod.) mohou hosté vidět, jak zruční jsou klienti centra při výrobě nejrůznějších věcí, jakou mají v centru péči nebo jak probíhá hipoterapie. Čtyřlístek patří k nejmodernějším zařízením svého druhu i v celostátním měřítku. Více na www.uspostrava.cz. (r)


Hradní slavnosti

Slezskoostravský hrad se 15. a 16. května už pošesté stane dějištěm Hradních slavností. Nabídne bohatý program – šerm, divadlo i kapelu, husitskou bitvu na turnajovém kolbišti, ale také ukázky života husitského vojska. Součástí bude rovněž dobový jarmark a ukázky řemesel, jízdní turnaj, ohňové a kejklířské efekty. Slavnosti jsou součástí Muzejní noci, o které píšeme na str. 10. (r)


Služba čtenářům jménem bibliobox

Knihovna města Ostravy umístila před hlavní vchod do knihovny na ulici 28. října tzv. bibliobox, do kterého je možno vracet knihy i v době mimo otevírací dobu. Už první dny ukázaly, že o novou službu této instituce je značný zájem. Denně se tímto způsobem vrátí v průměru 30 až 40 knih. Bibliobox je zabezpečen tak, aby z něj knihy nikdo nepovolaný nemohl vytáhnout a naopak – aby do něj nebylo možno házet jiné předměty, např. odpadky. Od upomínky ale toto zařízení nepomůže. Pokud sem čtenář vhodí knihu po uplynutí výpůjční doby, je postihován stejně jako v případě osobní návštěvy. Další samoobslužný bibliobox by se měl objevit před pobočkou knihovny na ulici Dr. Martínka v Hrabůvce. (vk)


 Za komunální odpad plaťte včas

V roce 2010 je poplatek za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanoven obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 14/2009 a činí na území města stejně jako v předcházejících letech 498 Kč na osobu a rok.

Změnou proti předcházejícím rokům je jednorázová splatnost tohoto poplatku, a to k 30. červnu. Důvodem pro změnu splatnosti je potřeba snížit administrativní náklady spojené s tiskem a distribucí poštovních poukázek a inkasa.

Domácnosti obdrží během května, nejpozději počátkem června, složenku k úhradě poplatku. Občané, kteří doposud hradili platbu Sipem dvakrát ročně, se o změny nemusí starat, poplatek jim bude naveden v plné výši na složence SIPO v červnu. Nesmějí však zapomenout na včasné zvýšení limitu ve své bance. Občané mohou samozřejmě poplatek hradit již nyní na účet č. 30015-1649297309/0800 vedený u České spořitelny nebo v pokladně magistrátu v hotovosti či platební kartou, kde je platba samozřejmě zdarma. Pokud neznají variabilní symbol, pod kterým poplatek hradí, informace získají na lince Kontaktního centra 844 12 13 14 nebo mohou napsat na e-mailovou adresu: komunalniodpad@ostrava.cz. (r)


Strana 10

 

co, kdy, kde ve městě

Máte už předplatné?

Nová divadelní sezona 2010/2011 v Národním divadle moravskoslezském začala už 6. dubna, tentokrát netradičně. Začal totiž předprodej předplatného, letos doprovázený i vystoupením několika umělců před Divadlem Jiřího Myrona. Zájemce o předplatné uvítal osobně ředitel divadla Jiří Nekvasil, který také vylosoval tři, kteří dostali předplatné za symbolické ceny 1, 50 a 100 korun.

Také Shakespeare se prodává

Od 21. července do 11. srpna bude nádvoří Slezskoostravského hradu opět hostit divadelní společnosti v rámci Shakespearovských slavností, nabídnou 17 představení. Novinkou je Romeo a Julie z ostravské produkce, v pražském nastudování pak Jindřich IV. Opět se představí Veselé paničky windsorské s Bolkem Polívkou, nově přibude Antonius a Kleopatra. Naposled se bude hrát Komedie omylů. The Great Britain Theatre Company uvede jako lahůdku v angličtině As You Like It (Jak se vám líbí). Prodej vstupenek už byl zahájen. Více na www.shakespearova.cz nebo na www.ticketportal.cz.

Chceme městskou galerii

Na podporu vzniku nové městské galerie vzniklo koncem února občanské sdružení Kunsthalle Ostrava. Ta by mohla stát na dnešním území výstaviště Černá louka, na jehož další využití vypsalo město urbanistickou soutěž. Sdružení chce besedami informovat veřejnost o potřebě a významu městské galerie.

Odešel nečekaně

Kulturní veřejnost i mnoho dalších příznivců zaskočila 26. dubna smutná zpráva. Současný nejznámější ostravský spisovatel a překladatel Jan Balabán zemřel náhle ve věku 49 let. Ostrava přišla o lidsky i profesně mimořádnou osobnost.

Den dětí na věži

Zajímavý program je připraven na 30. května pro všechny děti. Ostravský informační servis, pobočka pod věží ostravské Nové radnice, nabídne procházku historickým centrem, ale také hry a soutěže v Komenského sadech, čeká na ně i loutkové divadlo. Program pro děti je od 10 do 14 hodin, vyhlídková věž je v květnu otevřena denně od 9 do 19 hodin.

Vánoce? Už teď můžete vybrat

Zapojte se do rozhodování o podobě vánoční a novoroční výzdoby radnice města Ostravy a Prokešova náměstí v zimě 2010 až 2011. Pomozte radním a odborné porotě vybrat ten nejlepší z osmi návrhů: zúčastněte se ankety, kterou do 31. května najdete na webových stránkách www.ostrava.cz!

Máj za dveřmi

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj začne 24. května, zahajovací koncert je už vyprodán. Jak by ne. Každý z dosavadních 34 ročníků přilákal více a více návštěvníků, je co poslouchat. Letošní 35. ročník opět nabízí program, sólisty i tělesa z mnoha zemí, ale také na mnoha místech kolem Ostravy. Nabídka na www.janackuvmaj.cz.

Chcete vidět krále?

Ve spolupráci s jízdním oddílem Městské policie Ostrava se 22. května ve Lhotce uskuteční lidová slavnost Honění krále. Od 14.30 začne bohatý program krojovaným průvodem, nebudou však chybět mažoretky, historický šerm, soutěže ani slavnostní dekorování krále a královny 2010.

Na scéně Dürrenmatt

Komorní scéna Aréna přidala do svého repertoáru hru spisovatele a dramatika Friedricha Dürrenmatta „Play Strinberg“, premiéra se uskutečnila 17. dubna. V režii Petera Gábora si diváci vychutnají inscenaci, která od prvního uvedení v Basileji v roce 1969 zaznamenává mimořádné úspěchy na řadě dalších evropských scén.

Ostrava 2015 studentům

Stará Aréna na Masarykově náměstí každé úterý pořádá prezentace projektu kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015 pro pedagogy a studenty středních škol. Dovědět se něco i přidat nápady do projektu na besedě lze po rezervaci pro školu na tel. čísle 596 110 523 nebo adrese barbora.rzymanova@ostrava2015.cz.

Technický krasavec přitahuje

V Hornickém muzeu Dolu Michal v Ostravě-Michálkovicích se jako nový technický skvost objevil parní stroj vyrobený v roce 1893 firmou z Moravské Ostravy. V minulosti ho poněkud „očesali“ zloději kovů, takže při rekonstrukci bylo nutné některé součástky znovu vyrobit. Stroj dokonce přišel o část ložiskové skříně s bronzovou vložkou a ocelovou hřídelí. Renovace tak stála přes šest set tisíc korun, přispěla Nadace OKD.

Hry a klamy

Tak je nazvaná interaktivní výstava, která je otevřena v pavilonu C na výstavišti Černá louka až do 13. června. Nabízí 70 pozoruhodných exponátů, které v návštěvníkovi podněcují zájem o přírodu i techniku. Na rozdíl od jiných výstav a muzejních expozic se vystavených předmětů mohou dotýkat a dokonce s nimi manipulovat. Podobné expozice obvykle vzbuzují nadšení ze hry – poznání je zábava.

Maďarské kulturní jaro

Pořádá ho Svaz Maďarů, letos už po dvanácté. Nabízí například přednášku o skladateli F. Erkelovi 11. května Maďarském klubu v centru města nebo Týden maďarské kuchyně v radniční restauraci od 24. do 28. května. Veselý taneční majáles v zahradní části radniční restaurace se uskuteční 29. května odpoledne i pro rodiny s dětmi, které milují zábavu a grilované speciality.

Dream Factory

Poslední květnový víkend se uskuteční druhý ročník divadelního festivalu Dream Factory. V pátek 28. a sobotu 29. května nabídne festival tucet produkcí na pěti scénách (nejčastěji na Dole Hlubina, ale také v Divadle Petra Bezruče či Solné jeskyni Halos). Představí se především pražská divadla se známými herci. Záštitu převzal primátor města Petr Kajnar. Více na www.dfov.cz.

 

Kandidujeme na titul Evropské hlavní město kultury 2015

 Květnové motto: Zapojte se!

Toto heslo vyzývá všechny, kdo chtějí něco znát či zapojit se do aktivit Ostravy, která kandiduje na titul Evropské hlavní město kultury roku 2015. Řada kulturních a vzdělávacích akcí se ve městě realizuje už od loňského roku. Duben se nesl ve znamení spolupráce s ostravskými občany, květen pokračuje s lidmi tvůrčího ducha.
Slavnostní křest Bílé knihy ostravské kultury se v Aréně uskutečnil 13. dubna a bylo opravdu o čem hovořit. Bílá kniha v 17 příbězích různých autorů zachycuje pozoruhodnou kulturní historii města.

Kulturní centrum pracovního týmu Stará Aréna nabízí mnoho setkání a pořadů, kde se lidé mohou o kandidatuře dovědět více. Stala se rovněž místem konání hry Future City Game na téma „Ostrava 2015 – město kulturní rozmanitosti“. Ve dnech 13.–14. května se tu koná mezinárodní symposium pod názvem Umění, kulturní rozmanitost a sociální inkluze s podtitulem Předpoklady rozvoje kreativity, které se realizuje ve spolupráci s British Council a cen¬trem ProCulture. Přední britští odborníci Colin Mercer a Lia Ghilardi představí účastníkům symposia v České republice dosud nepoužívané metody práce. Stará Aréna se 15. května od 17.00 stane dějištěm Muzejní noci (www.ostravskamuzejninoc.cz). Muzea, galerie a další kulturní instituce budou v tento den otevřeny až do půlnoci. Debata na téma Město cyklistů se uskuteční 19. května. Třetí květnovou sobotu ovládnou prostor Arény muzikanti, konceptualisté a light designéři, kteří se postarají o magickou jarní atmosféru.

Ostrava 2015 přináší rovněž projekt Ostravské příchody, jehož autorem je divadelní a televizní režisér Radovan Lipus. Na základě přímých svědectví v něm mapuje kořeny dnešních Ostravanů. Stejnojmenný cyklus je od září 2009 také součástí vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jednou měsíčně se ve Staré Aréně konají Večery ostravských příchodů, 27. května v 18.00 to bude o „příchodech politických“.

Nový videoklip Ostrava 2015 lze zhlédnout na webových stránkách www.ostrava2015.cz i na Facebooku Ostravy 2015. Stejné stránky nabízejí možnost přihlásit se o zasílání pravidelného elektronického zpravodaje o všech novinkách a akcích kandidatury. (mh)

Foto: Bílou knihu ostravské kultury pokřtil také primátor města Petr Kajnar, její vydání podpořila rovněž Commerzbank.

 

Chystáte se na Muzejní noc?

Rekordních 20 institucí ve městě bude 15. května otevřeno až do noci. Ostravské muzeum, ale i další muzea, mnohé galerie, Hvězdárna a planetárium J. Palisy, Dolní oblast Vítkovic, vyhlídková věž Nové radnice, Knihovna města Ostravy a další nabídnou návštěvníkům nevšední zážitky, besedy či krátké programy. Muzejní noc se koná už druhým rokem. Dva dny předtím, 13. května v 17 hodin, Ostravské muzeum zve na pozoruhodnou přednášku Jiřího Čaputy na téma Přehrady a jejich vliv na přírodu. Zájemci se dovědí o vlivu přehrad na okolní krajinu, klima, zhlédnou technicky nejzajímavější přehrady u nás i v zahraničí. K českým unikátům patří například vodní přečerpávací elektrárna a přehrada Dlouhé Stráně v Jeseníkách. (r)


Strana 11


Unikátní výstava Labyrint světla

Nenechte si ujít

Petr Nikl, Ondřej Smeykal, Jiří Konvrzek, Milan Cais, Zdeněk Šmíd a Švýcaři Quido Sen a Ueli Seiler. To jsou autoři neobyčejných nástrojových objektů, které vnímavému divákovi nabízí v těchto dnech Galerie výtvarného umění v Ostravě. Pod názvem Labyrint světla tu až do 18. července lze zhlédnout pozoruhodné skleněné tvary, které rozvíjejí fantazii a tvořivost, interaktivně vtahují do tajemného světa světla. Výstava navazuje na celou řadu jiných interaktivních expozic, které už Ostrava spatřila. Při prohlídce návštěvníky neodrazují obvyklé cedulky Pozor, nedotýkejte se. Právě naopak. Návštěvníci všech věkových kategorií jsou vyzýváni k aktivní spoluúčasti. Výstavu doprovází řada akcí a programů, které připravilo občanské sdružení Bludný kámen.

V nejbližších letech má tato ojedinělá výstava navštívit Francii, Kanadu, Polsko, Turecko či Maďarsko. (o)

Foto: Hranol s názvem Prizmatic

Foto: Ondřej Smeykal – zrcadlo


Audit v divadle nepřekvapil

Závěry auditu, který byl zaměřen na hospodaření Národního divadla moravskoslezského v letech 2008-2009 a vyhotovil ho odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy, komentovali na společné tiskové konferenci představitelé města i divadla – náměstek primátora Lubomír Pospíšil, ředitel NDM Jiří Nekvasil a vedoucí kanceláře primátora Michal Hrotík.

„Audit včetně závěrečné zprávy mělo k dispozici nejen vedení města, ale také současné vedení divadla, kterému jsme doporučili, aby se více zaměřili na propagaci představení, která zařazují na program. Šetření odhalilo, že právě v této oblasti mělo předchozí vedení divadla rezervy a NDM kvůli nenaplněné kapacitě hlediště přicházelo o finanční prostředky. Audit dále upozornil na malou vytíženost umělců, v některých případech byla až 55%, a nehospodárnost při přípravě nových představení, kdy vedení nedostatečně pracovalo s rozpočtem,“ řekl náměstek primátora Lubomír Pospíšil.

„Na nápravu a zavedení nových opa¬tření máme čas do 30. června letošního roku. Už jsme na tom začali pracovat,“ řekl ředitel NDM Jiří Nekvasil.

Město se k divadlům a kultuře vůbec chová už léta více než štědře. Žádné z ostravských divadel si nemusí samo na sebe vydělávat, jak je tomu například u některých pražských divadel či běžně v zahraničí. Zejména cizinci z oblasti kultury při návštěvách Ostravy žasnou, že si město může dovolit pět stálých divadelních scén se soubory, orchestry a techniky na plném pracovním úvazku. Tato praxe je na západ od našich hranic ojedinělá. (k)


Strana 12

Manželé Elen a Radomír Gomolovi se starají o děti a říkají o svých rodičovských povinnostech:

 Je to nejhezčí zaměstnání, jaké snad vůbec může být

o lidech s lidmi

„K obědu ostrouhám tak kolem šesti sedmi kilo brambor, u nás se hodně jí. A všichni chtějí obědvat a večeřet doma, žádné stravování venku,“ říká paní Elen Gomolová, usměvavá, klidná maminka deseti dětí. Tradice tak početných rodin už téměř vymizela. Ale na druhé straně – Česká republika má v mezinárodním srovnání příliš moc dětí v kojeneckých ústavech a dětských domovech, a tak se snaží dětem často s neuvěřitelným osudem pomoci jinak – umístit je do pěstounských rodin.

„Měli jsme s manželem už dvě vlastní děti, když navrhl, abychom si vzali další dítě z kojeneckého ústavu. Nejsem proti, jen mě napadlo, že do adopce i péče by si měly děti brát spíše bezdětné páry, které miminko mít nemohou. Ale souhlasila jsem,“ dodává. Paní Elen kojící vlastní dítě přebytek mateřského mléka dávala do kojeneckého ústavu, a tam manžela Radomíra napadlo přijmout do rodiny další dítě, i když o pár let později. Rodina se rozrostla o Vítka. Potom zažádali o další dítě a přibyl dvouměsíční Filip. Temperamentní, s kapkou jižanské krve. Zůstalo mu to dodnes, už je mu patnáct a jak říká jeho máma – je zlatý.

Pak jim zavolali – máme dvanáctiletého chlapce z náhradní rodiny, ze které ho bohužel musíme vzít – postaráte se? Postarali. Přibyl dvanáctiletý Lukáš, dnes je mu 25. Jeho slovenská maminka má další děti, nezvládala to, ale kontakty zcela přerušeny nebyly. Gomolovým se zastesklo po holčičce, a tak se roční Karolínka, další přijatý potomek, stala hned mazlíkem. To už bydleli ve větším bytě.

Už chceme domů…

Když se pracovníci sociálního odboru města ozvali s prosbou o umístění dalších dvou dětí – sourozenců, město nabídlo také bydlení v domku v Martinově. „Z domova přišli čtyřletá Janička a tříletý Radek. Byli hodně veselí, líbilo se jim, že mohou otvírat celou řadu dveří. Ráno přišli ruku v ruce do naší ložnice a říkali – teto, tak my už chceme domů… Mysleli si, že jsou u nás jen na jakémsi výletě a museli jsme jim vysvětlit, že „doma“ už je napořád u nás,“ vzpomíná maminka. Už měli sedm dětí, nejstarší, vlastní dcera Radka se vdávala.
Dospívající Honza rodinu doplnil, když se seznámil s Filipem v prázdninovém táboře. Honza si v 18 změnil příjmení na Gomola. Všichni mají stejné jméno.

V životě je dobré i zlé

Manželé Gomolovi pocházejí z velmi vstřícných, přátelských rodin, oba se shodují, že měli šťastné dětství. Rodinné kontakty jsou obrovské a velmi přátelské a osvojeným dětem se to moc líbí. Na nejrůznějších oslavách se všemi tetami a strýci jich bývá až padesát. Před pěti lety možná osud tolik pohody neunesl a zasáhl nejkrutěji. Vlastní dcera Radka podlehla nebývale silnému útoku nemoci a odešla. Není větší tragédie než ztratit dítě, bolest nikdy nezmizí. Manželé Gomolovi však po čase přes Fond ohrožených dětí objevili dvě sestry z Ukrajiny, které přišly o maminku, o otce nestály. Z pražského domova Klokánek tak přibylo desáté dítě, čtyřletá Julinka. Dnes už chodí do druhé třídy, s její o 15 let starší sestrou Mášou udržují kontakty.

Každý má něco na starosti

Čím jsou děti starší, tím více mohou doma pomáhat. A rovným dílem. Pan Gomola je původním povoláním hudebník a i když dnes pracuje jako technik, velká část rodiny pravidelně muzicíruje. Každý podle svých možností a talentu. Tak je to i ve škole. Rodina si pochvaluje základní školu v sousedním Děhylově, kterou navštěvují menší děti.

Elen Gomolová je profesionální matkou v rámci centra sociálních služeb. Plat se jí snižuje, když počet nezaopatřených dětí klesá. Na děti dostávají pěstounské dávky. Až doma zůstanou jen tři děti, musí rodina opustit rodinný domek, patří městu. Proto se rozhodli stavět svůj dům, u Znojma. Proč tam? Levnější pozemky i práce. Sponzorství? To už se zase nenosí.

Vztahy jsou na celý život

Jak se rodičům vrací celoživotní starost o děti? Pěknými vztahy a zážitky. „Vztahy s dětmi nekončí, když odejdou z domova, ty jsou na celý život,“ hodnotí profesionální maminka. Rodiče těší, že děti mají mnoho kamarádů. Udržují také kontakty s jinými pěstounskými rodinami. Mimochodem – město Ostrava má velmi dobře propracovaný sociální systém, pro pěstounské rodiny pořádá například i společné víkendy, jejichž konání i financování zastupitelé každoročně ochotně podporují. Sociální pracovnice pravidelně rodiny navštěvují a sledují poměry, v jakých žijí, hodně pomáhají i s řešením ně¬kterých legislativních záležitostí. „Jsou to úžasné ženské, je vidět, že je tato práce baví,“ říká paní Gomolová. Málokdo ví, že Ostrava má nejvíce dětí umístěných v náhradních rodinách. Gomolovi dostali skvělý základ – mají rádi lidi, společnost, berou věci s klidným nadhledem. Možná i proto, že jsou věřící. Vše se řeší společně, děti jsou vedeny k vzájemné úctě. Žádnému z dětí nezatajují, odkud jsou, v dospělosti se mohou rozhodnout, navážou-li kontakty s vlastním rodičem, pokud bude zájem. V dnešním uspěchaném a přetechnizovaném způsobu života, ve kterém často mizí základní hodnoty lidských vztahů, je i návštěva v tak dobře fungující rodině neuvěřitelným zážitkem. Olga Kubačáková

Foto: Také maminka Elen Gomolová ráda muzicíruje.

Foto: Dětí jako smetí… Z rodinného alba


Strana 13


Záhada městského znaku Ostravy nebude nikdy úplně objasněna

z archivu města

Podíváme-li se na logo města, je nám hned jasné, co znamená, neboť máme k ruce příslušný manuál. Nebo si můžeme odůvodnění dovodit sami. Např. když hlasatelky počasí končí svou předpověď někde na Vysočině, je na místě upozornit, že je zde přece ještě také Ostrava!!! Jinak je to se znakem města Ostravy. Odkud je ve znaku kůň a proč? A proč pětilistá růže? A je to vůbec růže? Udělovací listinu, která by nám tyto otázky osvětlila, pro městský znak nemáme.

Jisté je, že se městský znak poprvé objevuje na nejstarší dochované pečeti z roku 1426, nejstarší barevné vyobrazení je z roku 1728. Do konce 19. století známe 23 druhů pečetí nebo razítek, používaných kanceláří města Ostravy nebo jeho úřady. Z tohoto počtu obsahuje 17 druhů v pečetním poli městský znak.

Neznalost původu městského znaku dala vzniknout řadě pověstí a interpretací ve starších historických pracích. Jedna z pověstí praví, že se Ostravští vydali na pomoc Hukvaldům, které byly obleženy nepřáteli. Udeřili na něj s takovou rychlostí a prudkostí, že obléhatelé neměli ani čas dát koním uzdy a dali se na útěk. Biskup potom Ostravské odměnil tím, že jim dal do znaku koně bez uzdy. Jiná pověst praví, že když byla nepřáteli obležena Ostrava, měšťané připravovali výpad proti obléhatelům. Aby je zmátli, vypustili z brány koně bez uzdy a vehnali jej do tábora nepřátel. Za nastalého zmatku se jim podařilo nepřátele zahnat na útěk. Na památku tohoto vítězství přijali do znaku koně bez uzdy.

Také nejstarší historické práce jsou zcela závislé na tradovaných pověstech. Tak Franz Wattolik soudil, že znak udělil městu olomoucký biskup za pomoc při obraně Hukvald, aniž se však pokusil událost časově zařadit. Rudolf Drapala usuzoval, že kůň byl převzat ze znaku některé vymřelé šlechtické rodiny vlastnící v minulosti Hukvaldy nebo Landek. Německý správce ostravského městského archivu Julius Klitzener poukázal na to, že kůň symbolizuje u Germánů posvátné zvíře. Další historici dávali koně do souvislosti s obranou města proti husitům nebo tranzitní povahou Moravské Ostravy.

Současná historická literatura usuzuje, že heraldická figura koně pronikla do ostravského znaku z erbu zakladatele a prvního fojta v Moravské Ostravě (tj. zástupce majitele města – olomouckých biskupů) a jeho potomků po meči. Pětilistá růže pak zřejmě pochází z rodového erbu olomouckého biskupa Stanislava Thurza (1496–1540).

Kůň není ojedinělým heraldickým zvířetem. Mají jej ve znaku např. pražské Horní Počernice (zde jde o odkaz na chov koní). Ze šlechtických rodů pak páni z Pardubic a odvozeně se z jejich znaku kůň dostal také do znaků měst Pardubice a Hlinsko. Podle erbovní pověsti dávný předek tohoto rodu Ješek pronikl roku 1158 se svými druhy do obleženého Milána. Když se probíjel s kořistí ven z města, spadla za jeho zády mříž městské brány tak těsně, že v půli přeťala jeho koně. Do císařského tábora se vrátil pěšky se sedlem a vaky plnými cenností. O krvavé události vypovídá erb, který údajně Ješek za statečný čin dostal.

Kůň, který patří k nejstarším domestikovaným zvířatům, byl od starověku spojen s válkami a s osobami vyššího společenského postavení. Proto se často vyskytuje na obrazech nebo jako součást soch vladařů. Na koni je zobrazován sv. Martin a od 17. století i sv. Václav, také patroni lovců sv. Hubert a sv. Eustach. Růže byla v raných křesťanských dobách symbolem mučedníků, později i Panny Marie a ještě později symbolem modlitby růžence. Růže je také symbolem Krista, její červená barva je jeho prolitou krví a pět okvětních lístků představuje pět ran Kristových.

 I když nemůžeme jistě říci, proč má Ostrava ve znaku bělouše a pětilistou růži, jde o symboly nanejvýš důstojné. Antonín Barcuch

Foto: Titulní strana knihy podpisů vzácných hostí města Ostravy z let 1924-1951 s vyobrazením znaků obcí Velké Ostravy.

Foto: Nejstarší pečetidlo města Moravské Ostravy z roku 1664.

Foto: Znak Ostravy na zdi Radnice


Strana 14


Křtili na Dole Michal

V prostorách národní kulturní památky Důl Michal v Michálkovicích se 1. dubna konal slavnostní křest publikací Průvodce architekturou Ostravy a Kulturní památky ostravsko-karvinského revíru. Obě vydalo ostravské pracoviště Národního památkového ústavu. Slavnostního křtu se zúčastnil primátor města Ostravy Petr Kajnar, generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková a další významní hosté. „Průvodce architekturou Ostravy představuje první ucelenou práci mapující na vysoké odborné úrovni a přitom srozumitelně i pro běžného čtenáře vývoj stavební a architektonické kultury v našem městě od jeho vzniku až po současnost,“ hodnotil knihu primátor Petr Kajnar. Kniha vychází v česko–anglické mutaci a jejích 480 stran je doprovázeno bohatou fotografickou dokumentací, převážně od Romana Poláška. Text napsal Martin Strakoš (na snímku při křtu). Vydání knihy podpořilo grantem město Ostrava. (vk)


Orlosupi bradatí jedou znovu osídlovat západ

Nejde o luxusní dovolenou, ale pobyt nastálo. Dvě mláďata orlosupa bradatého, která se vylíhla na konci zimy v ostravské zoo, budou vypuštěna do volné přírody – ale na západ od našich hranic. Jedno mládě přirozeně vychovávají jeho rodiče, o druhé mládě se jeho rodiče postarat odmítli, tak putovalo do Zoo Praha, kde o něj starostlivě pečuje tamní samec orlosupa. Ostravské mládě bude žít ve francouzských Alpách, pražské bude vypuštěno v centrálním Švýcarsku. Zoo Ostrava se tak už podruhé zapojuje do projektu Návrat orlosupa bradatého do Alp. Tito ptáci byli v alpských zemích vyhubeni na začátku minulého století. Speciálně pro ně byly zřízeny chovné stanice, na jejich záchraně spolupracuje 35 evropských zoo, národní parky i Světový fond na ochranu přírody (WWF).


Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice, 596 967 288, www.mpostrava.cz, od úterý do neděle 10–17 hodin

RIA

– pět a půl roku stará fena, kříženec menšího vzrůstu, v útulku je už od loňského léta. Byla přivezena z Ostravy-Přívozu, kde se toulala po ulici. Je velmi přátelská a temperamentní, hodí se k aktivním lidem. Dobře jí bude v bytě nebo na zahrádce.

ZRZEČEK

– rok a půl starý pes, kříženec střední velikosti. Do útulku byl přivezen v září loňského roku z Ostravy-Poruby. Je to milý a pohodový pejsek, hodí se do bytu i na zahrádku. Není však vhodný k malým dětem, lépe mu bude jen u dospělých lidí.

TONDA

– dva roky starý pes, kříženec středního vzrůstu, černobílé barvy. V útulku je od září 2009, dovezen z Ostravy-Hrabůvky. Je temperamentní, výborný hlídač, proto se hodí k domku. Nehodí se k malým dětem.

LOTAR

– sedmiletý pejsek, kříženec černošedé barvy. V útulku pobývá od loňského října, odchycen v Ostravě-Zábřehu. Je to klidný a vyrovnaný pejsek, hodí se ke starším lidem jako společník, může být v bytě i na zahradě.


Strana 15


Prostřeno k atletické fiestě

Přípravy na 49. ročník Zlaté tretry Ostrava, řečeno atleticky, vbíhají do poslední zatáčky před cílovou rovinkou. V čtvrtek 27. 5. se Městský stadion ve Vítkovicích stane svědkem historicky prvního mítinku nového 13dílného seriálu IAAF World Challenge na evropském kontinentu. Znovu pod záštitou města Ostravy jako jednoho ze šesti generálních partnerů.

Kromě nejzářivější hvězdy a nejlepšího sportovce světa sprintera Usaina Bolta z Jamajky (poběží 300 m) přijede i jeho krajan, medailemi a rekordy ověnčený Asafa Powell (100 m). Startovní listina dále uvádí chorvatskou výškařku Blanku Vlašičovou, Kubánce Dayrona Roblese (110 m př.), Keňany Davida Rudishu (800 m) a Bernarda Lagata (3000 m), naši olympijskou vítězku Barboru Špotákovou (oštěp) a řadu dalších známých jmen. Celkem diváci uvidí 14 disciplín, začátek hlavního programu je v 17.45 hod. Kladivo mužů a žen se uskuteční o den dříve. Vstupenky na tribunu za 900 Kč jsou vyprodány. Lístky na stání (100 Kč) lze získat prostřednictvím systému www.ticketportal.cz.

Oblíbená Čokoládová tretra se na oválu vítkovického stadionu poběží v úterý 25. 5. Rodiče s dětmi vyběhnou na trať 100 m již v 15.30 h. Další žákovské kategorie až po dorost (1993-94) poběží na tratích od 150 do 1000 m. Vstup na tyto závody je pro děti a mládež volný. (vi)


kam za sportem

BĚH OSVOBOZENÍ.

TJ Liga 100 pořádá v sobotu 8. 5. Běh osvobození Ostravy, silniční běh na 15 km na trase Hrabyně – Ostrava. Kromě hlavního závodu mužů do 39 let se poběží další čtyři kategorie, včetně žen. Start je u památníku v Hrabyni v 10 hodin, prezentace (startovné 70 Kč) v KD Hrabyně (do 9.45). Cíl je na baseballovém stadionu Arrows v Porubě. Přesun závodníků ke startu je zajištěn autobusy DPO ze zastávky VŠB naproti Slovanu, se zastávkou u stadionu Arrows. Podrobnosti na www.tjliga100.wz.cz. Akci podpořil konzulát Ruské federace v Ostravě.

POD VYSOKOU SÍTÍ.

Tělocvična a hřiště ZŠ v Michálkovicích budou v sobotu 15. 5. (od 9.00) dějištěm turnaje ve volejbalu amatérských druž¬stev s podporou města Ostravy.

PORUBOU NA BRUSLÍCH.

Závody inline bruslařů LifeInLine Tour v rámci Českého poháru, s podporou města Ostravy, proběhnou 29. a 30. 5. na Hlavní třídě v Porubě.

KONÍČCI VE ST. BĚLÉ.

Ve dnech 21.–23. 5. pořádá JK Baník Ostrava 46. ročník Velké ceny Ostravy CSN v parkurovém skákání. Akce s podporou města Ostravy, konaná na kolbišti ve Staré Bělé, vyvrcholí závodem ve skoku stupně ST v neděli od 13 hod. Rámcové závody začínají vždy v 10 a 13 hod.

KOJDECKÉHO MEMORIÁL.

TJ Sokol Mor. Ostrava 1 pořádá 9. ročník Memoriálu Miroslava Kojdeckého ve sportovní gymnastice. Soutěž žákyň, juniorek a žen se koná 22. 5. (od 9.30, finále od 15) v hale na Plzeňské ulici v Zábřehu. Akci podpořilo město Ostrava. (vi)

Fanoušci motocyklů se těší na Okruh F. Bartoše

Rychlá kola v Radvanicích

První prázdninový víkend 3. a 4. července ožije Ostrava motoristickou akcí roku – mezinárodním závodem silničních motocyklů a sidecarů Okruh Františka Bartoše. Záštitu nad akcí konanou s podporou města Ostravy převzali místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček, náměstek krajského hejtmana Miroslav Novák a náměstek primátora Ostravy Vojtěch Mynář.

Pořadatelé z občanského sdružení RABA Motosport připravují náročnou, technickou trať v délce 3,5 km, s převýšením 28 m a osmnácti zatáčkami. Start, cíl a depo jsou na ulici Pastrňákově v Radvanicích, odkud závodníci pojedou po ulicích Radvanické, Pikartské a Trnkovecké zpět. Pro diváky je kolem trati vyhrazeno šest sektorů. Závody jsou vypsány pro motocykly o obsahu 125, 250, 600 a 800 ccm, pro sidecary do 1000 ccm a pro veteránské motocykly vyrobené do roku 1972. V sobotu od 9 do 18 hodin jsou na pořadu tréninky, finálové jízdy se jedou v neděli od 10 do 16 hodin. Doprovodný program je určen především fanouškům motorismu, ale myslí i na ty nejmenší. Dětský den nabídne atrakce a dopravně bezpečnostní soutěže se spoustou věcných cen. Diváci, kteří se jmenují František Bartoš, mají na závody vstup zdarma! Další podrobnosti k závodu přineseme v červnovém vydání Ostravské radnice.

František Bartoš (1926-1987) patří mezi legendy našeho motoristického sportu. Ostravský závodník byl v kubatuře do 125 ccm na stroji ČZ v roce 1957 celkově devátý v seriálu mistrovství světa. V prestižní Tourist Trophy na ostrově Man dojel čtvrtý a pátý. (vi)

Florbalisté a hokejisté Vítkovic stříbrní, fotbalisté Baníku...?

Čtvrté finále extraligy ve florbalu: Petr Kološ neproměňuje trestné střílení. Vítkovice–Střešovice 2:3 na zápasy.
Hokejisté Vítkovic měli v play-off oporu v Jakubu Štěpánkovi. Ve finále ale nestačili na Pardubice. Podlehli 0:4 na zápasy.
Ze šlágru ligy Baník – Sparta (1:1). Tomáš Řepka fauluje Matěje Vydru. Zda Baník vydoluje titul, se dozvíme 15. května.


Strana 16


Ostrava dokořán !!!

fototéma

Radnice města Ostravy bývá k prohlídkám otevřena dvakrát v roce. Pod názvem OSTRAVA DOKOŘÁN!!! se tak stalo i 24. dubna, jak o tom píšeme na str. 1. I tentokrát byl velký zájem prohlédnout si reprezentativní zasedací síně zastupitelstva a rady města, navštívit kancelář primátora a zeptat se ho na cokoli ve městě. Ne všichni vědí, že ostravská radnice je největší radniční budovou v republice a má nejvyšší vyhlídkovou věž. Strohá a elegantní funkcionalistická architektura první poloviny minulého století se líbí také zahraničním návštěvníkům. S průvodci se hosté dovědí hodně o historii, současnosti i budoucnosti radnice. Letos na podzim uplyne 80 let od slavnostního otevření radnice v říjnu 1930. K této příležitosti město plánuje už čtvrté vydání publikace o historii a zajímavostech této budovy, součástí bude i galerie starostů a primátorů města. Ve státní svátek 28. října bude oslavenkyně – radniční budova – opět DOKOŘÁN!!!, hosté dostanou i zajímavou publikaci. (o