Květen 2008

Květnové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2008

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-ostravska-radnice-or_predni_strana_web.jpg

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu PDF  (3,06 MB).

Strana 1.

Českobratrská ulice byla předána řidičům

Po téměř dvou letech byly ukončeny práce na rekonstrukci jedné z nejrušnějších dopravních tepen v centru Ostravy – ulici Českobratrské. Řidiči mohli tento nový úsek plně využít již v neděli 11. května, slavnostně do užívání byl předán v pondělí 12. května za účasti primátora města Ostravy Petra Kajnara, náměstka primátora pro dopravu Vojtěcha Mynáře a dalších představitelů města a Moravskoslezského kraje.

Stavba nového osmisetmetrového úseku začala v roce 2006. Rekonstrukce si vyžádala demolici objektu antikvariátu na rohu Českobratrské a Nádražní ulice, přeložení kanalizace, vodovodu, plynovodu i trolejbusového vedení. Obsahovala výstavbu nové mostní estakady, vyřešena byla situace na křižovatce silnice II/479 (ul. Českobratrská) a I/56 (ul. Cihelní-Cingrova) a také současný špatný stav stávajícího mostu přes železniční trať.

Hlavním objektem stavby je zmiňovaná mostní estakáda, která mimoúrovňově kříží dosavadní prostor křižovatky s ulici Cihelní. Jedná se o objekt o délce 240 metrů s devíti mostními poli. Nová kontrukce mostu je důležitá i s ohledem na další plánované výstavby silnic. Primátor Petr Kajnar ke stavbě dodal: „Kromě napojení centra na dálnici je přínosná samotná konstrukce nového mostu, která je delší, než byla ta původní. Pod mostem tak bude možné vést prodlouženou ulici Porážkovou, která napojí Novou Karolinu až na Přívoz.“

Vzhledem k důležitosti celé silnice, byla celá stavba realizována při zachování silničního provozu s minimálním počtem výluk.

Rekonstrukce ulice se uskutečnila i díky finanční podpoře Evropské unie. Ta přispěla na stavbu částkou 182 milionů korun. Město Ostrava vyčlenilo ze svého rozpočtu 71 milionů korun. Dalších deset milionů pak investovala Ostrava do výstavby nových zastávek městské hromadné dopravy a semaforů. Moravskoslezský kraj se podílel 56 miliony korun.

I nadále budou probíhat nezbytné stavební práce, ty se ovšem již nedotknou silničního provozu a nijak neomezí řidiče při jízdě centrem města. Do konce června by měl být odstraněn starý silniční most přes železniční trať. Na jeho místě vznikne do roku 2011 nový, tzv. jižní most, který umožní odklon dopravy z centra města směrem na Frýdek-Místek a „dotvoří“ tak Českobratrskou ulici na čtyřproudou silnici.

Rekonstrukce ulice Českobratrské s sebou přináší i změny v městské hromadné dopravě. Zastávka Zimní stadion je nově přejmenována na Českobratrskou a bude přemístěna na nově zbudovaná stanoviště. Dochází rovněž k úpravě autobusových a trolejbusových tras. Na ulici Českobratrské bude zprovozněna nová zastávka MHD „Konzervatoř.“ Podrobný plánek naleznete na webu statutárního města Ostravy. (mb)

 

» Na stránkách najdete

zpět na začátek stránky


Strana 2.


 Nová opatření na jednokolejce

Uplynul již více než měsíc od tragické tramvajové dopravní nehody ve Vřesině. Jaká opatření byla od té doby přijata, aby se již podobná situa­ce nemohla opakovat?

Hned následující den po nehodě byla svolána zvláštní komise složená ze zástupců Drážní inspekce, Policie ČR, Dopravního podniku Ostrava, Magistrátu města Ostravy a dalších institucí, která se zabývala příčinami páteční nehody. Bylo také dohodnuto, že v horizontu půl roku bude na trati vybudováno moderní plnohodnotné zabezpečovací zařízení, které prakticky zamezí možnost opakování podobné tragédie.

K obnovení provozu došlo 21. dubna po zavedení dočasných opatření, mezi které patří především snížení rychlosti v méně přehledném úseku trati z 60 km/h na 40 km/h a povinnost řidiče telefonicky kontaktovat dispečera řídícího provoz na jednokolejné trati a odsouhlasit si každý vjezd do jednokolejného úseku. Ve výhybnách byla instalována světelná návěstidla, která mají řidičům tuto povinnost zdůrazňovat.
Zahájena byla série obchodních jednání s výrobci technologií zabezpečovacích zařízení, která budou završena vypsáním výběrového řízení na dodavatele konkrétního řešení.

Kromě těchto technických opatření ze strany Dopravního podniku Ostrava, koordinovali zástupci Krizového centra Ostrava jednání s organizacemi specializujícími se na pomoc lidem v tíživých životních situacích. Cílem bylo najít nejlepší způsob pomoci zraněným cestujícím, jejich rodinám a příbuzným obětí. Pomoc zahrnuje rozhovory s psychology a terapeuty anebo osobní asistence a poradenství při vyřizování úředních záležitostí. (fk)


Hrdinové navštívili Ostravu

Delegace Klubu hrdinů Sovětského svazu a Ruska navštívila ve čtvrtek 15. května Ostravu. Vedení města přivítalo generála plukovníka N. T. Antoškina, generála poručíka J. V. Babanského a další členy delegace. Po setkání a besedě s představiteli města Ostravy položila delegace květiny u památníku padlých ve druhé světové válce v Komenského sadech. (z)


Vzpomínali jsme osvobození města

Před šedesáti třemi lety osvobodily sovětské a československé jednotky město Ostravu. Tento významný okamžik si ve středu 30. dubna u Památníku Rudé armády v Komenského sadech připomněli představitelé města Ostravy, zástupci Moravskoslezského kraje, generální konzul Ruské federace v Brně, zástupce polského konzulátu v Ostravě, veteráni druhé světové války a zástupci občanských sdružení – Český svaz bojovníků za svobodu, Jednota Československé obce legionářské, Sdružení zahraničních letců – východ, Junák, Konfederace politických vězňů a další.

Při příležitosti 63. výročí osvobození města byla udělena Robertu Matulovi, čestnému občanu města Ostravy, Československou obcí legionářskou pamětní medaile II. stupně za zásluhy o obnovu a šíření legionářských tradic. (mb)
 

foto: Pietního aktu se zúčastnili i přímí aktéři krvavých dubnových bojů

 

Tramvajovou trať u OD Ostravica čeká oprava

Stavba kolejového propojení u OD Ostravica byla připravena k realizaci již před několika lety, avšak vlastní zahájení prací tenkrát zastavila havárie během stavebních úprav OD Ostravica. S plány na dostavbu Nové Karoliny však význam stavby kolejového propojení u OD Ostravica nabyl nový rozměr. Potřeba vybudovat silniční napojení Nové Karoliny, vedené také po ul. Porážkové, si vyžádá odstranění tramvajové koleje vedené v této ulici a umožňující přímé spojení vozovny Ostrava a Výstaviště. A právě výstavbou nového kolejového propojení u OD Ostravica bude spojení vozovny s Výstavištěm zajištěno.

Rozsah stavby kolejového propojení se na první pohled může zdát jednoduchý – do stávajícího kolejového odbočení z ulice 28. října na ulici Nádražní budou vloženy dvě kolejové kombinace, které budou propojeny oblouky, a v křižovatce tak vznikne kolejový trojúhelník. Vzhledem ke stísněným poměrům je však zdánlivě jednoduchá stavba největší letošní stavební investicí do tramvajových tratí. Investorem celé akce je Dopravní podnik Ostrava a.s., který stavbu realizuje ve spolupráci s odbornou stavební firmou.

Stavba kolejí si vyžádá zásahy do přilehlých částí vozovek i chodníků a vyvolá přeložení napájecích silových kabelů, kabelů veřejného osvětlení a světelné signalizace. Přeloženo bude také vodovodní potrubí na rohu OD Ostravica a upraví se část kanalizace i s přípojkami, které jsou nešťastně uloženy právě pod tramvajovou tratí. Změny nastanou i v poloze některých trakčních stožárů.

Práce na stavbě byly zahájeny první etapou 15. 5., zatím ještě bez výrazného omezení provozu. V této etapě jsou realizovány přeložky kabelů v chodníku a komunikaci na ul. Nádražní. Již od 26. 5. však dojde k úplnému uzavření silničního provozu v křižovatce, kromě pravého odbočení z ulice Nádražní na ul. 28. října. Ve víkendovém termínu od 30. 5. do 1. 6. si vložení kolejové kombinace a výměna oblouků na ulici Nádražní vyžádá i přerušení tramvajového provozu. V termínu od 6. 6. pak přijde na řadu vložení druhé kolejové kombinace, na ulici 28. října, a tedy druhá výluka tramvajového provozu. Tato výluka bude trvat deset dní a proběhnou při ní i výše jmenované úpravy kanalizace pod tramvajovou tratí. Pak přijde na řadu propojení nových vložených kolejových kombinací oblouky a v třetí, jednodenní výluce dne 22. 6. bude nad novou kolejí nataženo nové trakční vedení. Zbytek vyčleněného termínu stavby bude ve znamení dokončovacích prací na úpravách chodníků, komunikací a okolních ploch. Plánované ukončení všech prací je 13. 7., kdy bude silniční provoz plně obnoven.

Stavba během své realizace přinese poměrně výrazná omezení silničního i tramvajového provozu, která budou kompenzována vyznačenými objízdnými trasami a zajištěním náhradní dopravy za tramvaje. Jsme však přesvědčeni, že dočasná omezení budou veřejností přijata pro svůj význam v rozvoji nového centra Ostravy. (dp)

Termíny plánovaných prací

15. 5. zahájení prací – přeložky kabelů
26. 5.–13. 7. silniční uzávěra křižovatky
(kromě pravého odbočení z Nádražní na 28. října)
30. 5.–1. 6. tramvajová výluka č. 1
6. 6.–15. 6. tramvajová výluka č. 2
22. 6. tramvajová výluka č. 3
13. 7. předpokládané ukončení prací

foto: Objízdné trasy pro automobilovou dopravu od 26.5. do 13.7. 2008


 

zpět na začátek stránky


Strana 3.

»Střípky

RUSKÝ KONZULÁT I V OSTRAVĚ.

Ve středu 23. dubna přijali primátor města Ostravy Petr Kajnar a náměstek primátora Lubomír Pospíšil velvyslance Ruské federace v České republice Alexeje Leonidoviče Fedotova a generálního konzula Ruské federace v Brně Viktora Ivanoviče Sibileva. Oba významní hosté přijeli osobně představit historicky prvního honorárního konzula Ruské federace se sídlem v Ostravě, kterým se stal bývalý primátor města Aleš Zedník. Konzulární úřad zahájil svou činnost v Ostravě 30. dubna na ulici Sokolské, symbolicky v den osvobození Ostravy Rudou armádou. (av)

DOTEKY BAREV.

Pod tímto názvem byla na ostravském magistrátu minulý týden otevřena výstava fotografií z dosavadní historie mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava. Zajímavé snímky zachycují vzrušenou atmosféru desítek koncertů proslulých zahraničních kapel a sólistů. Autory snímků jsou Ivana Obstová, Petr Piechowicz, Ivan Prokop, Jaroslav Prokop a David Weber. Výstavu, která trvala bohužel jen týden, podpořilo město Ostrava a další partneři. (k)

DEN ZEMĚ SE VYDAŘIL.

Hned na několika místech se v Ostravě uskutečnily koncem dubna akce ke Dni Země. Zúčastnily se ho organizace zabývající se ochranou životního prostředí, které připravily pro předškoláky, děti školou povinné a širokou veřejnost zajímavý program. Nevládní organizace, školy, úřady a firmy letos opět prezentovaly svou činnost týkající se ochrany životního prostředí a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Například v Ostravě-Petřkovicích se uskutečnily ukázky rukodělných prací, ochutnávky potravin vyrobených ekologicky šetrným způsobem atd. Letos byl Den Země částečně propojen s filmovým festivalem o trvale udržitelném rozvoji TUR Ostrava 2008. (av)

 

Možnosti studia se rozšiřují

Pro akademický rok 2008/2009 nabízí Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity nové možnosti v podobě nových akreditovaných studijních programů: tříleté bakalářské studium v prezenční (denní) i kombinované (dálkové) formě oboru sociální práce.

Těm, kdo chtějí rozšířit své bakalářské znalosti v oboru sociální práce, nabízí fakulta denní dvouleté navazující magisterské studium. Stejné platí i pro dvouleté navazující magisterské studium v denní formě oboru management organizací služeb sociální práce. Přihlášky v elektronické podobě mohou uchazeči zaslat do 10. června letošního roku. Podrobnosti se zájemci mohou dozvědět na webových stránkách Ostravské univerzity (www.osu.cz). (neš)


Být dobrým vychovatelem není snadné

Ostravská univerzita na své Pedagogické fakultě, konkrétně na katedře speciální pedagogiky, připravuje mimo jiné i fundované vychovatele. Po ukončení studia ale právě je může překvapit střet s poměrně tvrdou realitou každodenní praxe. Obdobný střet ale zažívají i jejich potenciální svěřenci, když po dovršení 18 let dětské domovy a ústavy opouštějí. Pro obě tyto početné skupiny vytvořilo projektové oddělení univerzity program snažící se bariéry bořit. Projekt „Zvyšování vzdělanosti dětí v zařízeních institucionální péče“ vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. V pětidenních kurzech si lektoři univerzity povídají a nacvičují s 15 až 19letými mladými lidmi z dětských domovů různé životní situace – jak získat byt, jak si půjčit peníze v bance a jak si je tam uložit, jak výhodně spořit. Učí je ale i správnému stolování a jiným návykům, ale také řešení různých problémů v mezilidských vztazích a situacích.

Ještě donedávna žilo v ČR 3000 dětí v kojeneckých ústavech a 7000 dětí v dětských domovech. Tyto děti jsou relativně dobře materiálně zabezpečené. Chybí jim však sociální kontakty a zkušenosti z rodinného soužití. Značná část z nich končí jako obyvatelé azylových domů, nezaměstnaní, klienti různých léčeben nebo dokonce jako trestaní. Pomoc v životě jim mají poskytnout právě speciálně připravení pedagogové – vychovatelé, absolventi Ostravské univerzity. (hj)

 

»úřad práce

Úřad práce má prostředky jak podpořit zaměstnanost


V loňském roce vynaložil Úřad práce v Ostravě na standardní nástroje aktivní politiky zaměstnanosti celkem 99 171 tisíc korun. Díky těmto finančním prostředkům mohl podpořit vytvoření 1 160 pracovních míst a do rekvalifikací zařadit 1 142 uchazečů a zájemců o zaměstnání. Dalších 31 míst pro osoby zdravotně postižené bylo ještě financováno z tak zvaného „cíleného programu“ nad rámec aktivní politiky zaměstnanosti a dalších 1 367 uchazečů o zaměstnání absolvovalo rekvalifikace v rámci projektů hrazených z Evropského sociálního fondu.

Pro letošní rok Správa služeb zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí přidělila ostravskému úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti 76 miliónů Kč. Neznamená to ale, že by se musela podpora zaměstnávání uchazečů proti loňsku zásadně omezit. Jednak je v evidenci o tisíce uchazečů o zaměstnání méně než v loňském roce (od loňského ledna do letošního 31. března o 7 464 osob), jednak bude ještě více než dosud využito finančních prostředků z Evropského sociálního fondu. Takto jsou již od letošního března financovány veřejně prospěšné práce v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a později to bude v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost prostřednictvím Národních individuálních projektů. Kromě veřejně prospěšných prací mohou být z těchto zdrojů hrazena také tak zvaná společensky účelná pracovní místa – vyhrazená (přispívá se zaměstnavatelům na mzdové náklady), a také rekvalifikace a poradenství. Národní individuální projekty by měly být zahájeny od 1. května letošního roku.

Pokud jde o veřejně prospěšné práce bylo již díky popsanému financování vytvořeno na 40 pracovních míst, v průběhu dubna a května se dá, soudě podle žádostí úřadů městských obvodů, očekávat obsazení dalších 50 až 60 míst. Měsíční příspěvek na jedno místo v rámci veřejně prospěšných prací činí 11 000 Kč. Více informací zájemci najdou na http://portal.mpsv.cz/sz/local/ot_info/akt_pol_zam. (SB)

 

zpět na začátek stránky


Strana 5.


 Výběrové řízení na poskytnutí Stipendia statutárního města Ostrava pro akademický rok 2008/2009

Statutární město Ostrava (dále jen SMO) vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí stipendia statutárního města Ostrava pro akademický rok 2008/2009 (dále jen stipendia).Stipendia jsou určena studentům vysokých škol s trvalým pobytem na území SMO.

Cílové skupiny:

1. studenti řádného denního studia magisterského typu a interní doktorandi, kteří bez přerušení studují na vysoké škole v České republice

2. absolventi vysoké školy nebo konzervatoře, kteří úspěšně ukončili studium v ČR a bez přerušení pokračují ve studiu na zahraniční vysoké škole (v případě absolventa konzervatoře na vysoké škole uměleckého zaměření)

3. studenti, doktorandi a absolventi VŠ, kteří splňují podmínky výše uvedených cílových skupin a mají ztížené studijní podmínky handicapem (specifické poruchy učení, těžké smyslové či tělesné vady a pod.).


Výše stipendia na studenta

Pro studium v ČR 25 tisíc korun.
Pro studium v zahraničí 70 000 Kč.
Částka bude vyplácena v deseti měsíčních splátkách.


Kritéria pro žadatele o stipendium


 

 • studijní výsledky
pro cílovou skupinu 1

- studijní průměr hodnocení všech součástí státní závěrečné zkoušky včetně bakalářské práce do 1,3 včetně
- studijní průměr hodnocení všech součástí státní závěrečné zkoušky včetně diplomové práce do 1,5 včetně
- studijní průměr studenta řádného denního studia, který neměl povinnost státní závěrečné zkoušky a bakalářské práce do 1,3 včetně a to jednotlivě za 3 po sobě jdoucí ročníky

pro cílovou skupinu 2

- studijní průměr hodnocení všech součástí státní závěrečné zkoušky včetně diplomové nebo bakalářské práce do 1,5 včetně
- studijní průměr hodnocení absolutoria na konzervatoři do 1,3 včetně

pro cílovou skupinu 3

- studijní průměr hodnocení všech součástí státní závěrečné zkoušky a bakalářské práce do 1,5 včetně
- studijní průměr hodnocení všech součástí státní závěrečné zkoušky včetně diplomové práce do 1,8 včetně
- studijní průměr studenta, který má ukončeny nejméně tři ročníky řádného denního studia a neměl povinnost státní zkoušky a bakalářské práce do 1,5 včetně


 

 • vědecká odborná činnost studenta ve škole nebo vědeckém či výzkumném pracovišti, odborné soutěže apod.
 • reprezentace města Ostravy - veřejně prospěšná činnost, zaměření studijního programu a oboru a možnost využití odbornosti studenta pro další rozvoj města Ostravy
 • ostatní znalosti, dovednosti, schopnosti

Žadatel doručí přihlášku k výběrovému řízení na poskytnutí stipendia na předepsaném formuláři v jednom podepsaném originále a v elektronické podobě na CD spolu s předepsanými přílohami doporučeně poštou nebo prostřednictvím podatelny Magistrátu města Ostravy na adresu: Magistrát města Ostravy, Odbor školství, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

V případě doručení prostřednictvím podatelny je rozhodující datum na podacím razítku podatelny Magistrátu města Ostravy, při zaslání poštou datum na razítku držitele poštovní licence. Přihlášky neúplné nebo doručené po termínu budou vyřazeny.

Formulář přihlášky do výběrového řízení je na webových stránkách města www.ostrava.cz.

Předepsané přílohy:

1. Strukturovaný životopis s nastíněním směru dalšího profesního zaměření
2. Doklad o trvalém pobytu (potvrzení vydá příslušný úřad městského obvodu v místě trvalého pobytu).
3. Doklad prokazující skutečnost, že je studentem řádné­ho denního studia vysoké školy, interním doktorandem nebo studentem zahraniční vysoké školy (doklad vydá příslušná vysoká škola).
4. Doklad, kterým prokazuje studijní průměr dle předepsaných kritérií
5. Lékařský posudek – pouze u žadatelů s handicapem (specifické poruchy učení nebo těžké smyslové vady apod.).
6. Doklad o zapojení do dalších aktivit v rámci studijního programu a oboru, např. vědecké odborné činnosti.
7. Doklad o jazykových znalostech, např. státní všeobecné nebo speciální jazykové zkoušce, mezinárodní zkoušce apod.
8. Doklad o zapojení do veřejně prospěšné činnosti.
9. Písemné prohlášení o pravdivosti údajů uvedených v přihlášce.
Způsob vyhodnocení žádostí
n Přihlášky s přílohami budou posuzovány a hodnoceny dle stanovených kritérií odbornou pracovní skupinou pro výběrové řízení na udělení stipendia města Ostravy jmenovanou radou města. O poskytnutí stipendií rozhoduje zastupitelstvo města.

 • Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na webových stránkách statutárního města Ostrava a na úřední desce MMO. Důvody neposkytnutí stipendia nebudou sdělovány a materiály zaslané do výběrového řízení nebudou vráceny zpět.
 • Na poskytnutí stipendia není právní nárok.
Uzávěrka pro podání přihlášek je 25. července 2008.

Informace a kontakty
Kontaktní osoba: Bc. Miroslava Slovenčíková, telefon: 599 443 284, e-mail: mslovencikova@ostrava.cz. Informace získáte i na webových stránkách www.ostrava.cz

 

Radujeme se navzdory postižení

Tak by se daly nazvat aktivity, které se dnes nabízejí lidem s mentálním postižením. Společnost pro podporu lidí s tímto postižením (SPMP) pro ně pořádá mnoho akcí. Oblíbený je tradiční Fit bál, kde se klienti setkávají s přáteli a shlédnou i krátká vystoupení. V dubnu se v Ostravě uskutečnil už 17. ročník plaveckých závodů, které obětavě organizuje paní J. Obralová z městské organizace SPMP Ostrava. Závodu se zúčastnilo 10 sportovních klubů, přijeli i z Prahy, Opavy a dalších měst. Poděkování patří sponzorům a studentkám Jazykového gymnázia P. Tigrida v Ostravě-Porubě, které pomáhaly při organizaci závodu. (dp)

 


Poradna pro maminky

Novorozenecké oddělení Vítko­­vi­c­­ké nemocnice otevřelo laktační poradnu. Cílem je zvýšit počet plně kojených dětí. Centrum je vybaveno monitory dechu, odsávačkami mléka nebo pomůckami k podpoře kojení. Poradkyně poskytují pomoc rodičkám a jsou k dispozici 24 hodin denně. Velkou výhodou poradny je okamžitá možnost vyšetření dítěte, které má s kojením problémy. Lékař novorozeneckého či dětského oddělení může v indikovaných případech navrhnout ihned vhodný postup nebo léčbu. (tz)

 

Interaktivní výstava


Centrum pro rodinu a sociální péči, klub Ámos, zve děti i dospělé na interaktivní výstavu pod názvem „Oči nevidomých – uši neslyšících“, která se uskuteční ve dnech 26. května až 6. června v budově Telepace (za kostelem sv. Václava v centru Ostravy). Lze tak nahlédnout do světa nevidomých a neslyšících a vyzkoušet si, jaké to je, když je některý ze smyslů nefunkční. Na výstavě spolupracuje TyfloCentrum Ostrava a společnost pro hluchoslepé Lorm. (ro)

 

Unie neslyšících provozuje půjčovnu a opravnu pomůcek

Česká unie neslyšících v Ostravě poskytuje i v letošním roce sociální služby v půjčovně kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené. Nabízí poradenskou službu ohledně kompenzačních pomůcek, dále se snaží pomoci s výběrem, zajištěním, instalací a s legislativním postupem při zakoupení těchto pomůcek. Poskytuje také servis sluchadel každých 14 dní ve čtvrtek od 9.00–15.00 hod v půjčovně kompenzačních pomůcek v Ostravě. Bližší informace lze získat na webových stránkách www.cun-ostrava.org nebo na tel. čísle 595 627 239. Město Ostrava finančně podporuje provoz této půjčovny.

 

zpět na začátek stránky


Strana 6.


Ostrava vyhlásila válku potkanům

Ostravu čeká celoplošná deratizace. Na svém dubnovém zasedání o tom rozhodli zastupitelé města. Podnět k vydání vyhlášky, která již byla konzultována s jednotlivými městskými obvody, dali krajští hygienici. Ti mapují zvyšující se počet hlodavců ve městě. I když se jejich stav nedá přesně vyčíslit, to, že je třeba jejich množství snížit, ukazuje i rostoucí počet telefonických hlášení občanů. I když k nejpostiženějším částem města patří Přívoz, Mariánské Hory a Vítkovice, zvyšuje se počet potkanů i v dalších městských částech.

Poslední celoplošná deratizace v Ostravě byla provedena před zhruba dvaceti lety. Svůj podíl na tom, že se hlodavcům daří, mají i dvě poslední, relativně teplé zimy.

Potkani se množí geometrickou řadou. Samička, jejíž březost trvá zhruba tři týdny, je ročně schopna vrhnout až osmdesát mláďat.

Riziko zvýšeného počtu hlodavců ve městě spočívá zejména v tom, že jsou potencionálními přenašeči některých nákaz. Jejich pohyb v podzemí a v nehygienickém prostředí, například v okolí skládek, popelnic a v kanalizacích, výrazně zvyšuje riziko šíření nemocí. Mohou například přenášet leptospirózu, Weilovu žloutenku nebo salmonelózu. Působí pochopitelně i škody materiální. Vedle potravin si totiž rádi pochutnávají i na izolaci elektrických vodičů všeho druhu, ničí textilní výrobky, papír. Poškozují rádi i elektroinstalaci pod kapotami automobilů.

Každý vlastník objektu si, podle platné vyhlášky, bude muset na své vlastní náklady objednat specializovanou firmu, která deratizaci provede. Hygienici předpokládají, že se bude postupovat v několika etapách, z kraje do centra města. Celoplošná deratizace je nezbytná s ohledem na úspěšnost celé akce. Pokud by byla provedena pouze v některých částech města, hlodavci by se přesunuli k „sousedům.“ Pokud by se vlastníci objektů této své povinnosti snažili vyhnout, vystavují se nejenom sankcím vyplývajícím ze zákona, ale také nebezpečí, že by si hlodavci, vyhnaní z okolních nemovitostí, našli cestu k nim. Deratizace se uskuteční od 10. září do 11. listopadu. (mb)

 

Změny v zákonu o přepravování dětí

Dnem 1. května 2008 skončily výjimky, kterými zákon čís. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších změn a doplňků, umožnil řidičům motorových vozidel po přechodnou dobu – do 30. dubna 2008, přepravovat v osobním motorovém vozidle více dětí starších tří let než je v autě sedadel. Podmínkou bylo, že se musí jednat o děti starší 3 let, musí být přepravována na zadních sedadlech a nesmí se jednat o jízdu po dálnici nebo silnici pro motorová vozidla. Děti tedy nemusely být ve vozidle připoutané, i když bylo vozidlo bezpečnostními pásy na zadních sedadlech vybaveno.


Podobná výjimka platila ve vozidlech zabezpečujících svoz a rozvoz dětí do mateřských a základních škol nebo přepravu dětí na sportovní, kulturní nebo společenské akce.


Od 1. května 2008 již platí zákonná povinnost přepravovat dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a současně tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské autosedačky. Pokud dítě překročí tělesnou hmotnost 36 kg nebo překročí výšku 150 cm, přepravuje se v autě za použití bezpečnostního pásu.
I nadále platí výjimka pro případ, kdy jsou na zadních sedadlech přepravovány 3 děti, přičemž jsou na zadních sedadlech umístěny už dvě autosedačky a třetí autosedačka se tam již nevejde. V takovém případě je možno přepravovat toto třetí dítě pouze s použitím bezpečnostního pásu za splnění podmínky, že toto třetí dítě bude starší tří let (nevyžaduje se v takovém případě splnění podmínky výšky nad 150 cm nebo hmotnosti nad 36 kg). (od)

 

Povinná výměna řidičských průkazů

Dnem 31. prosince 2007 skončila první fáze povinné výměny řidičských průkazů vydaných od 1.července 1964 do 31. prosince 1993. Po tomto datu pozbyly uvedené řidičské průkazy svou platnost.

Dalším termínem stanoveným pro zákonnou výměnu řidičských průkazů je 31. prosinec 2010. Do tohoto data se povinně musí vyměnit řidičské průkazy vydané v době od 1.ledna 1994 do 31. prosince 2000. Uvedené řidičské průkazy si řidiči mohou vyměnit již dnes. Pracoviště odboru dopravně správních činností, Magistrátu města Ostravy provádějící výměnu řidičských průkazů, najdete na adrese: ulic 30.dubna 635/35, Moravská Ostrava (naproti Nové radnice). (di)

 

Nehodové místo

Dalším častým nehodovým místem v Ostravě je křižovatka ulic Rudná – Závodní v městské části Ostrava-Vítkovice. Jedná se o čtyřramennou křižovatku se samotným obousměrným tramvajovým tělesem. Tímto dopravním uzlem podle sčítání dopravy z roku 2006 projede zhruba 32 000 vozidel v době od 5 do 21 hodin.
V loňském roce došlo v tomto místě k 20 dopravním nehodám. Mezi jejich hlavní příčiny patří nedání přednosti v jízdě a nedodržování bezpečné vzdálenosti vozidel. (ši)

 

Drogová problematika v Ostravě v roce 2007

V uplynulém roce se činnost města na poli drogové problematiky soustřeďovala především na koordinaci a vzájemnou součinnost zainteresovaných subjektů a zároveň na těsnou spolupráci s těmito subjekty. Město průběžně monitorovalo vývoj alkoholové a drogové scény a dalších sociálně nežádoucích jevů.
Aktivity města Ostravy v oblasti protidrogové prevence jsou realizovány na základě schváleného dokumentu „Strategie protidrogové politiky v Ostravě na léta 2005–2009“ a to zejména prostřednictvím konkrétních projektů, které jsou financovány ze státního rozpočtu, z dotačního systému města a z vlastních zdrojů jednotlivých léčebně kontaktních zařízení.

Nejužívanější je pervitin

V současnosti odborníci odhadují, že v Ostravě žije zhruba 15 tisíc osob, které můžeme označit jako uživatele drog. Za loňský rok evidovala léčebně kontaktní zařízení celkem 1234 problémových uživatelů drog. Nejrozšířenější drogou u „registrovaných“ drogově závislých zůstává i nadále pervitin a jeho injekční aplikace. Ve srovnání s rokem 2006 počet registrovaných problémových uživatelů vzrostl o 66. Tento nárůst lze vysvětlit navýšením počtu terénních pracovníků, tedy rozšířením počtu kontaktů s uživateli drog a rozšířením služeb kontaktních center. V Ostravě, stejně jako v celé republice, narůstá obliba rekreačního užívání konopných drog.
Průměrný věk uživatelů drog se od roku 2005 mírně zvyšuje, v uplynulém roce dosáhl 26 let. Věková hranice prvního setkání s drogou se snižuje.

Oproti roku 2006 klesl počet nemocných s virovou hepatitidou o 28 osob. Na tomto příznivém trendu se zcela jistě podílí výměnný jehlový program a informovanost narkomanů o riziku přenosu infekčních chorob.

Alkohol a automaty

Odborníci registrují nárůst spotřeby alkoholu u mladší i starší populace. V psychiatrických ambulancích bylo evidováno 1182 osob závislých na alkoholu, z toho 807 mužů. Protialkoholní záchytná stanice měla za uplynulý rok 2 253 případů, z toho bylo 314 žen a 121 mladistvých.

Dlouhodobě je v Ostravě i v rámci kraje vykazován největší počet patologických hráčů, tzv. gamblerů. V roce 2007 bylo evidováno 285 patologických hráčů, jejichž průměrný věk se ve stejném období zvýšil z 28 na 32 let.
 

Prevence na školách

Významným prvkem v boji se sociálně nežádoucími jevy jsou přednášky organizované na ostravských školách. Pracovníci Centra primární prevence Renarkon o. p. s. oslovili v uplynulém roce 85 ostravských škol. Lektoři připravili pro žáky dlouhodobý program „Buď OK“, do kterého se zapojilo na 24 648 žáků a studentů. Projekt se uskutečňuje ve čtyřech lekcích, tzv. prožitkových programů. Orientuje se na problematiku drog, šikany, osvojování komunikačních a argumentačních dovedností, sebepoznávání, vztahy v kolektivu, toleranci menšin, rizika spojená s nadměrným sledováním televize a hraním počítačových her. (tn)

foto: Společné sezení klientů doléčovacího centra

zpět na začátek stránky
 


Strana 7.

Inzerát

 
zpět na začátek stránky 

Strana 8.


Významný den pro město Ostrava se blíží, přijďte na slavnostní zahájení


 Městská čtvrť Nová Karolina poroste před očima

Přestože některé úpravy pozemku Karolina v centru Ostravy již započaly, uskuteční se v pátek 6. června slavnostní zahájení stavby městské části Nová Karolina. Všichni, komu na budoucnosti města záleží a na změny se těší, mohou přijít v daný den na místo budoucí Nové Karoliny, kde od 17 hodin začne zajímavý program, jehož hlavní částí je slavnostní poklep na základní kámen nové čtvrti. Událost je srovnatelná s loňským podzimním zahájením provozu na dálnici D47, Nová Karolina je však možná ještě významnější, vždyť se jedná o zcela novou tvář části města.

Zahajovací ceremoniál se bude konat téměř dva roky poté, co byl z městem vypsané developerské soutěže vybrán vítěz na zástavbu území po bývalém průmyslovém areálu.
V programu slavnostního zahájení je večerní koncert skupiny Kryštof i špičková vzdušná letecká akrobacie v podání skupiny Flying Bulls.

V současné době pokračuje projektová příprava a schvalování jednotlivých stavebních povolení, kterých je více než dvacet. „Společnost Multi Veste Czech Republic 5, s. r. o. zároveň vyhodnocuje výběrové řízení na zhotovitele infrastruktury, která by se měla začít stavět nejdříve,“ uvedl náměstek ostravského primátora Lukáš Ženatý, který za město vede pracovní skupinu pro koordinaci výstavby Nové Karoliny.

„Nová městská čtvrt, v podstatě nové, moderní centrum, je o to významnější, že představuje lokalitu plně multifunkční. Už dávno se upustilo od výstavby sídlišť, která se, nejen u nás v republice, stala pouhou noclehárnou tisíců lidí, většinou bez další infrastruktury, možnosti relaxace či trávení volného času. Ostravské městské obvody Poruba a Ostrava-Jih se tomu naštěstí vyhnuly, protože se z nich časem staly městské části s fungujícím školstvím, zdravotnictvím, kulturou i sportem. Tvoří jakási města ve městě. Nová Karolina bude splňovat všechny požadavky na multifunkční čtvrť – už první etapa výstavby trvající dva roky zahrne bytové domy, rozsáhlé obchodní a zábavní centrum, administrativní komplex, vzdělávací centrum a samozřejmě množství zeleně a ploch k odpočinku. Takový byl požadavek města Ostravy při výběru realizátora výstavby. Město musí žít, nemůže se na noc nebo během dne stát opuštěným místem, zvláště centrum je nutné oživit,“ vysvětluje L. Ženatý. Souvisí s tím také záměr města provázat v budoucnosti Novou Karolinu na oživení vedlejších lokalit, jakými jsou například výstaviště Černá louka a průmyslová Dolní oblast Vítkovic. Ostrava je v současnosti v rámci republiky hodnocena jako město s největším dynamickým rozvojem. (ok)


foto: Dnes už historický snímek z roku 1999, kdy na Karolině pracovaly bagry na skrývce zeminy určené k dekontaminaci

 Bytů bude přibývat


Bytová výstavba v Ostravě téměř skončila pádem socialismu. S útlumem těžkého hutního a těžebního průmyslu začali z Ostravy odcházet i lidé, cena bytů patřila k nejnižším v republice a pro novou výstavbu bytů bylo město nezajímavé. V posledních šesti letech však příliv zahraničních investorů značně zesílil, nutnou součástí podmínek je i kvalitní bydlení. Proto město začalo podporovat některé projekty prostředky do infrastruktury.
Během loňského roku se v Ostravě dostavěla část nových bytů, další výstavba začíná. Město už investory do bytové výstavby pobízet a podporovat nemusí. V nejbližších letech přibudou v Ostravě tisíce nových bytů, vyrostou na území Karoliny, v centru města, v Porubě, Hošťálkovicích.

„Útvar hlavního architekta připravuje souhrn lokalit pro možnou výstavbu bytů v Ostravě. Zastupitelstvo města projednalo na svém zasedání 30. dubna výběr pořadí zájemců o zástavbu na Kostelním náměstí zahrnující i byty. Rovněž se zabýváme dalším postupem prodeje pozemků na náměstí dr. Beneše i na Černé louce. Předpokládá se, že i na těchto lokalitách vyrostou byty. To všechno se týká především Moravské Ostravy, v tomto obvodu vyrůstá i Nová Karolina rovněž s bytovým komplexem,“ řekl k problematice náměstek primátora L. Ženatý. Bytové domy se však mají stavět v řadě dalších městských obvodů. (av, ok)

 

Současné tempo rozvoje Ostravska je nebývalé

V historii města zažili obyvatelé Ostravy největší rozmach průmyslu, obchodu a výstavby na přelomu 19. a 20. století s rozvojem těžby uhlí a hutnictví. Určitá stagnace po roce 1989 nastala rekonverzí těžkého průmyslu nebo jeho úplným útlumem. Nárůst soukromého podnikání, příliv zahraničních investorů a s ním spojené zastavění ploch kdysi prázdných či využívaných k jiným průmyslovým účelům, výstavba obchodních center, zvýšená pozornost zeleni a kvalitě vod v řekách, renovace starších, architektonicky ceněných domů a v neposlední řadě stále bohatší dění v kultuře a sportu změnily tvář Ostravy posledních let až neuvěřitelně. Občan žijící v tomto městě dlouhou dobu vnímá všechny pozitivní změny s jakousi samozřejmostí, protože se cítí jejich součástí. Naopak lidé vracející se do Ostravy po létech nebo přijíždějící občas, vnímají změny daleko intenzivněji a jsou překvapeni. Proč se o Ostravě a Moravskoslezském kraji v současné době hovoří jako o městě a kraji s nejdynamičtějším rozvojem v republice?

 • V závěru loňského roku představoval počet podnikatelů v kraji 85 135 občanů a rekordních 25 826 firem.
 • Míra nezaměstnanosti v Ostravě má pozitivní vývoj – v březnu roku 2004 představovala 17,1 procenta, v letošním březnu už čininila 8,7 procenta.
 • Firmy přicházející na Ostravsko zaměstnávají především vzdělané lidi a v lehčích průmyslových odvětvích, mění se tak struktura ekonomiky. Přibyly softwarové firmy, například jen TietoEnator má 1000 pracovních míst.

Odborníci, navíc se znalostí cizích jazyků, zřejmě v nejbližší době budou chybět, už dnes firmy na Ostravsku zaměstnávají pracovníky z Polska, Slovenska. Ostrava se stává multinárodnostním městem – žijí a pracují tu Indové, Korejci, Vietnamci, Číňani, Ukrajinci, Dánové, Angli­čané, Američané, Němci a již zmínění Poláci i Slováci.

 • Například OKD zaměstnávaly v roce 1989 přes 100 000 lidí, dnes mají zhruba 15 000 zaměstnanců. Tisíce lidí našly práci ve službách nebo v menších, dodavatelských firmách. Třeba na korejskou společnost, automobilku Hyundai, navázalo dalších devět dodavatelů automobilových dílů, přijdou však další. Během tří let má mít Hyundai tři a půl tisíce pracovníků. Zahraniční zaměstnavatelé si místní pracovníky pochvalují, hodnotí jejich disciplinovanost, schopnost přizpůsobit se.
 • Strojírenství se částečně zredukovalo a současně oživilo novými směry. Například současná privátní mezinárodní společnost Vítkovice Holding zahrnuje kolem třicítky firem. Je evropským leadrem ve výrobě ocelových lahví, má bezmála pětinový podíl na světovém trhu speciálních zalomených hřídelí, zaměstnává přes 7,5 tisíce pracovníků.
 • Staví se. Starost o budoucnost Ostravy je jasně patrná z výstavby nového městského multifunkčního centra Nová Karolina. Nové administrativní celky, hotely, bytové domy, nová sportoviště v čele s krásným víceúčelovým stadionem, jsou otázkou jen pár příštích let.
 • Modernizované mezinárodní letiště Ostrava, napojení města na dálniční síť, rekonstruovaná nádraží a rychlejší železniční spoje přinášejí větší pohodlí obyvatelům města, návštěvníkům i investorům.
 • I zahraniční investoři si pochvalují kvalifikované absolventy vysokých škol. Vysoká škola báňská a Ostravská univerzita rozšiřují studia a přinášejí nové, potřebné obory pro kvalifikaci. Ostrava je jedním z největších univerzitním center v republice.
 • Malé historické centrum Ostravy se stále vylepšuje. Nové fasády, upravené ulice, kvalitně zrenovované staré hodnotné objekty – divadla, budova Ostravského muzea, městská knihovna, secesní a funkcionalistické domy, hrad a další.

Výčet dalších pozitivních údajů by však mohl pokračovat. (č)

* Náplň oblasti kultury a sportu je neuvěřitelně široká, stačí se podívat na webové stránky ostravského informačního servisu www.ostravainfo.cz, každý měsíc tam představuje stovky akcí, ze kterých si může vybrat kdokoli.
* Rozšiřující se počet velkých, mezinárodních kulturních a sportovních akcí v Ostravě se úzce váže na stavby nových ubytovacích kapacit a sportovišť.


 
zpět na začátek stránky 


Strana 9.

 

Muzeu by pomohly peníze z Evropské unie i lávka pro bruslaře přes Odru


Landek by mohl navázat na zatraktivnění Ostravice

Již v listopadovém čísle jsme informovali o připravovaném projektu humanizace řeky Ostravice. Ten počítá s lepším využitím řeky pro potřeby rekreace obyvatel. Ostrava má ve svých řekách značný potenciál co se týče využití pro cestovní ruch. Za dobrých podmínek jsou splavné, navíc jsou obklopeny přírodou a zelení. Projekt předpokládá výstavbu stezek pro cyklisty, bruslaře, pěší, výstavbu slunících ploch a visutých galerií. Vznikla by tak oblast zahrnující historické, kulturní a sportovní aktivity.

Jednou ze sousedních, atraktivních lokalit je i vrch Landek s areálem hornického muzea OKD. Už dnes sice nabízí areál obyvatelům města řadu příležitostí, jak aktivně trávit volný čas, ale nové projekty nasvědčují, že by celá oblast mohla být v budoucnosti mnohem lákavější.

Ředitel muzea se netají ambicemi při zatraktivnění areálu. „Připravujeme dva projekty, muzejní a hotelový. V muzejním mimo jiné počítáme s využíváním bývalé kompresorovny pro kongresovou turistiku. Realizována by měla být do roku 2010. Součástí areálu by měly být i pětihvězdičkové hotely pro náročnější klientelu,“ říká ředitel muzea Miroslav Fojtík. Tomu se zamlouvá nápad primátora Petra Kajnara, navrátit sošku Landecké Venuše zpět tam, kde byla nalezena, tedy do Ostravy.

Obdobně jako město Ostrava i hornické muzeum zvažuje požádat o peníze z evropských fondů na rozšíření aktivit areálu. Úprava muzejní části je předběžně vyčíslena na stodvacet milionů korun. Pomoci by měla Evropská unie.

Areál by mohl být v budoucnosti nejenom atraktivnější, ale i snáze dostupný pro pěší, cyklisty a bruslaře. Mohla by k tomu přispět případná realizace úvahy o zbudování stezky pro in-line bruslaře a cyklisty, která by s pomocí lávky přes řeku Odru spojila areál muzea s Komenského sady a Slezskoostravským hradem. Nově vzniklá několikakilometrová trasa by tak nejenom více zpřístupnila celý areál vyššímu počtu Ostravanů, ale v samotném centru města vytvořila zcela unikátní prostor pro sportovní a kulturní vyžití.

Pro samotný vrch Landek je například připraven projekt, který mimo jiné počítá s vybudováním archeoparku. Jeho součástí by mohla být např. rekonstrukce sídliště lovců mamutů. Návštěvníci by měli mít možnost vyzkoušet si alespoň přibližně, jak se žilo v pravěku – od rozdělávání ohně, výroby pazourkových nástrojů a keramických sošek až po zkoušku pravěkých zbraní na replikách zvířat. Landek patří k významným archeologickým lokalitám, hlavně díky již zmiňované Landecké Venuši. Mimochodem, od jejího nálezu uplyne letos v červenci padesát pět let. (mb)


foto: Evropské peníze by mohly pomoci se zatraktivněním areálu muzea, lepší dostupnost pak zvýšit návštěvnost.

 

 Dálnice je delší, od května má i tunel

Tunel na úseku rozestavěné dálnice D1 (během stavby nazývané D47) mezi Ostravou-Svinovem a Bílovcem o délce zhruba jeden kilometr už od 6. května slouží řidičům. K jeho stavbě se podrobně vyjadřovali hasiči a záchranáři, takže je zřejmě nejmodernější z hlediska bezpečnostních opatření v rámci ČR. Je také jediným silničním tunelem v Moravskoslezském kraji. Deset jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby, dálniční oddělení Policie ČR v Ostravě a Městská policie Ostrava tu v pátek 18. dubna dopoledne uskutečnilo cvičení složek integrovaného záchranného systému. Dopravní provoz v tunelu snímá kamerový systém a přenáší jej na dispečink Správy silnic a údržby dálnic, kde dispečeři informují krajské operační středisko hasičů.

Nově otevřený úsek dálnice z ulice Rudné v Ostravě do Bílovce tak s úsekem zprovozněným na podzim tvoří celkem 29 kilometrů kvalitní dálniční komunikace už od polských hranic. Její nová část zahrnuje osm protihlukových stěn, dvě mimoúrovňové křižovatky, sedmnáct mostních objektů. Vyžádala si náklady přes 6 miliard korun. (k)

foto: Na otevření moderního dálničního tunelu v Klimkovicích se přišly podívat desítky zvědavých občanů

foto: Jen několik dní před otevřením tunelu si hasiči a záchranáři, naštěstí jen cvičně, vyzkoušeli zásah při hromadné autonehodě

 

zpět na začátek stránky


Strana 10.

 

»co, kdy, kde ve městě

Město zkrášlí sochy

Veřejné prostranství před svinovským vlakovým nádražím bude zdobit Ježovka – bronzová socha akademického sochaře Čestmíra Sušky, jeho další socha Hvězdice na své umístění teprve čeká. Zájem má několik obvodů. Na obě sochy poskytlo město Ostrava grant ve výši 2,5 milionu korun. Sochy symbolizující přírodní útvary by měly oživit exteriéry města, Ostrava příliš sochami neoplývá. Akademický sochař Č. Suška patří k předním českým sochařům z umělecké skupiny Tvrdohlaví. Jeho díla jsou vystavena v mnoha galeriích u nás i v zahraničí.


Indie ve fotografii

Knihovna města Ostravy, pobočka Fifejdy, hostí výstavu fotografií Pavla Zuchnického nazvanou „Indie – kroky naděje“. Snímky byly pořízeny na podporu projektu „Adopce dětí na dálku“ Diecézní charity Hradce Králové, potrvá do 31. května. Ostravský rodák P. Zuchnický se převážně věnuje reportážím, sociální fotografii a dokumentu.


Učit se jazyk lze i doma

Britské centrum Knihovny města Ostravy ve spolupráci s British Council představuje produkty firmy Clarity. Učitelé angličtiny či studenti mohou tak během května získat licenci na zdokonalování angličtiny doma u počítače.


Ozvěny světla

Pod tímto názvem se v galerii Ametyst koná výstava keramiky, obrazů a fotografií Antonína Pavlase. Výstava potrvá do 24. května.


Tibetské umění

Až do 6. června lze v prostorách Centra kultury a vzdělávání v Ostravě na Sokolské třídě shlédnout výstavu tibetského umění. Expozice představuje historický i současný vývoj umění tibetského buddhismu. Většina exponátů pochází z Nepálu, část ze soukromých sbírek v České a Slovenské republice.


Dvanáct zastavení

Pobočka Knihovny města Ostravy ve Vítkovicích pořádá výstavu výtvarných děl Oldřicha Haroka pod názvem Dvanáct zastavení. Potrvá do 30. června.


Vzpomínka na holocaust

Pozoruhodnou výstavu mohli Ostravané navštívit až do 16. května na nádraží v Ostravě-Svinově. Putovní výstavu ve dvou původních dobových vagónech, ve kterých byli za války deportovaní Židé a Romové, shlédly už v republice tisíce lidí.


V proměnách umění 20. století

Výstavu věnovanou architektovi, malíři, designérovi, teroretikovi Jiřímu Krohovi můžete shlédnout až do 6. července v Dole Michal v Ostravě-Michálkovicích.


Absolventi koncertují

Klavíristka J. Víchová vystoupí na absolventském koncertu v ostravské Janáčkově konzervatoři 20. května, o den později budou prostory sloužit absolventskému koncertu houslistky Z. Procházkové, zpívat bude K. Bednářová. T. Vranešicová s akordeonem se představí spolu s M. Bodečkovou, klavír, 22. května. Poslední májový absolventský koncert 29. května nabídne zpěv v podání B. Mikulové Vračar, M. Bureš zahraje na klarinet.


Febiofest 2008 skončil

Letošní ročník se představil ostravské veřejnosti v rozšířené verzi v kině Art Domu kultury města Ostravy a v kině Vesmír ve dnech 15. až 17. dubna. Osobně se jej zúčastnil režisér Fero Fenič, který je významným tvůrcem a zakladatelem tohoto mezinárodního filmového festivalu. Letošní byl změněn na soutěžní, dosahovaná návštěvnost předstihla v počtu návštěvníků MFF v Karlových Varech. Město Ostrava značně přispělo ke zkvalitnění festivalu - kino Art je vybaveno novou překladatelskou kabinou na tlumočení cizojazyčných filmů.


První ročník festivalu flamenga

Ve dnech 16. až 18. května se koná první ročník mezinárodního festivalu španělské kultury FLAMENCO OSTRAVA 2008 s názvem „Pasos de FLAMENCO“. Program festivalu se bude odehrávat v městském domě kultury a na Stodolní ulici za podpory statutárního města Ostravy. Vystoupí hudebně-taneční seskupení REMEDIOS ( SK), které působí na Slovensku již 8 let a s úspěchem koncertuje po celé Evropě.


Expedice Titicaca 2004

Až do 5. června lze v Ostravském muzeu shlédnout výstavu fotografií z cest Otty Horského na téma Expedice Titicaca 2004. Výstava byla zahájena 23. dubna za přítomnosti velvyslance Peruánské republiky.


Pojďme do lesa!

Rodiče s dětmi se mohou 24. května od 9 do 14 hodin zúčastnit akce Den v lese. Putování dobrodružnou stezkou Bělským lesem, soutěže, odměny, prohlídka Lesní školy, povídání o lese a další zážitky čekají na všechny, kteří v ten den přijdou k Lesní škole v Hrabůvce (vedle mini­golfu). Zajímavou akci zdarma připravili studenti a odborní pracovníci z oblasti lesnictví.

Oslavte jaro hudbou

Ženský pěvecký sbor Duha a komorní soubor fakulty umění Ostravské univerzity se 22. května v 18.30 hodin představí na jarním koncertu v kostele církve Československé husitské ve Slezské Ostravě (ul. Zámostní). V pozoruhodném vystoupení zazní skladba Stabat Mater G. B. Pergolesiho, ale také díla Verdiho, Mozarta a dalších.


Bob Dylan v Ostravě

V pondělí 9. června vystoupí v ČEZ Aréně dnes už legendární americký písničkář Bob Dylan, který se vůbec poprvé objeví v Ostravě. Zpěvák, skladatel a básník Bob Dylan získal na popularitě již v 60. letech minulého století. Mezi jeho nejslavnější skladby patří například Knockin’ on Heaven’s Door, Blowin’ in the Wind, Times They Are A-Changin’ nebo třeba Mr. Tambourine Man. V Ostravě by měl představit především songy z poslední desky Modern Times.


Ruští kozáci v Ostravě

V ostravské ČEZ Aréně 23. května vystoupí ruští kozáci. Dvouhodinový hudebně-taneční program přiblíží divákům velmi poutavou formou dlouholetou historii kozáků, vykreslí jejich odvážnou a nespoutanou náturu. Dnes pětapadesátičlenný soubor vznikl v roce 1990 v původní historické domovině kozáků a svoji oficiální premiéru měl v říjnu roku 1991 ve státním koncertním sále Rusko v Moskvě.


Ostravská banda

V rámci Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj vystoupí 21. května na Černé louce v pavilonu A v 19:30 Ostravská banda. Tento komorní orchestr byl založen v srpnu 2005 jako rezidenční orchestr Festivalu nové hudby Ostravské dny. Je složen z mladých hudebníků, kteří se cíleně věnují interpretaci nové hudby a pocházejí z České republiky, Německa a dalších evropských zemí, včetně instrumentalistů z USA.

Mimořádný koncert

Skutečně ojedinělou událostí se může stát pro milovníky hudby koncert o devíti písních, jedné svitě a jednom oratoriu, který pod taktovkou Theodore Kuchara zazní v kostele sv. Václava v Ostravě 16. června v 19 hodin. Janáčkův komorní orchestr nastudoval Balady Pavla Helebranda se sborem Chorus moravensis a operním studiem Národního divadla moravskoslezského. Vystoupí rovněž špičkoví pěvci a herci A. Číhalová, A. Polarzcyk, J. Čiernik, P. Němec, A. Cónová, K. Čepek a další.

Fiducia má i kino

Ostravský antikvariát a klub Fiducia je pořadatelem mnoha zajímavých akcí. Myšlenkový experiment, který představuje film „Coming Soon“ s populární oceněnou písní, tu promítnou 20. května v 18 hodin.

 

Michael Rittstein: Krajina

Michael Rittstein (1949) patří k nejvýznamnějším malířům střední generace. Věnuje se malbě, kresbě, ilustraci a volné grafice. Je spoluzakladatelem seskupení 12/15, Pozdě, ale přece a členem uměleckého sdružení Nová skupina a SVU Mánes. Je zastoupen ve sbírkách NG, GHMP, ČMVU, Památníku národního písemnictví v Praze, MG v Brně, GVU v Ostravě, Centre Pompidou v Paříži, Albertinum ve Vídni aj.

Galerie výtvarného umění v Ostravě se výstavou děl s názvem Krajina jednoho z předních českých malířů střední generace přihlašuje k probíhající velké retrospektivní výstavě (Národní galerie v Praze, Muzeum umění v Olomouci). Krajiny v díle Michaela Rittsteina nabízejí divákovi užší pohled na malířské dílo, které svým významem dlouhodobě patří k tomu nejlepšímu, co česká výtvarná scéna nabízí. Spíše než krajinami skutečnými jsou krajinami umělcova světa, do něhož vtahuje diváka zcela charakteristickým způsobem a nepopsatelnou energií. Na výstavě jsou prezentovány obrazy zahrnující období malířovy tvorby mezi lety 1996 až 2005 a nechybí vpravdě monumentální malby (300x360 cm). Výstava je otevřena denně kromě pondělí a neděle od 10 do 13 a od 13.30 do 18 hodin, potrvá do 14. června. (jj)


Představí se komorní opera

Repertoár Divadla A. Dvořáka v Ostravě obohatí nastudování komorní opery italského hudebního skladatele Tommasa Traetty (1727–1779), představitele přelomu baroka a klasicismu, tedy předmozartovské muzikantské generace; byl současníkem našeho Josefa Myslivečka. Jeho mezinárodní hudební kariéra vyvrcholila v letech 1777–1779 v Benátkách. Tam také měla v období benátského karnevalu roku 1778 premiéru Traettova předposlední opera Il cavaliere errante (Potulný rytíř).

Italský dirigent Vito Clemente nastuduje českou premiéru této půvabné „hrdinské komedie“, jak zní podtitul opery, s komorním orchestrem hráčů opery Národního divadla moravskoslezského. Režijně a výtvarně se dobrodružný příběh plný věrné lásky, tajemných kouzel, nečekaných nástrah i zábavných sentencí a situací pokusí dnešním divákům přiblížit Ilja Racek j. h. a Dana Hávová j. h. Průvodcem diváka 21. století ve světě barokně-klasicistní opery budou herci František Večeřa a František Strnad.

Inscenace vznikla na objednávku mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy 2008, kde bude uvedena ve festivalové premiéře 6. července v hukvaldské hradní kapli. Po divadelních prázdninách se tato komorní opera vrátí v dalších reprízách do neobvyklého komorního prostředí – zkušebny Divadla A. Dvořáka. (k)


Liskova vila byla prohlášena národní kulturní památkou

Město Ostrava se může pochlubit již v pořadí čtvrtou národní kulturní památkou. K třem dosavadním (komplex Dolu Hlubina a vysokých pecí a koksovny Vítkovických železáren, Důl Michal a Památník Rudé armády v Komenského sadech) přibyla tzv. Liskova vila ve Slezské Ostravě.

Stojí na svahu s výhledem na Moravskou Ostravu. V roce 1936 ji navrhli bratři Čestmír a Lubomír Šlapetovi. Prvním majitelem byl notář Eduard Liska, po kterém nese jméno.

Vila je zasazena do svahu na Bazalech a výrazně se odlišuje od okolní zástavby. Její nezměněný vzhled paradoxně zachránil nedostatek financí, který zabránil případným přestavbám. Liskova vila se do dnešních dnů zachovala téměř v původním stavu s řadou funkčních detailů, zásuvkami, svítidly, vanou, bateriemi, okny, dveřmi, obklady, vestavěnými skříněmi, topením, ventilátorem nebo elektrickým sporákem Brown Sigma Boweri. Cenná je i architektonicky upravená zahrada s cizokrajnými dřevinami. (mb)

zpět na začátek stránkyStrana 11.


 Další cena pro Lukáše Lepolda

Sólistu baletu Národního divadla moravskoslezského není třeba příznivcům tohoto mimořádného umění představovat. L. Lepold (1984), absolvent brněnské taneční konzervatoře, nastoupil hned po studiu na ostravskou scénu. Mimořádný talent se ve velmi krátké době začal objevovat v nejtěžších sólových rolích – Vronskij v Anně Karenině, Arbenin (Maškaráda), Crassus (Spartakus), Jago v Othellovi, Haman a Achašveroš (Purim aneb Volba osudu), Romeo v baletu Romeo a Julie, Macbeth ve stejnojmenném baletu, Princ (Louskáček), Syn (Requiem Antonína Dvořáka), Adam (Stvoření světa). Už třikrát byl v širších nominacích na Cenu Thálie v oboru balet. Letos získal užší nominaci na Cenu Thálie za roli Macbetha ve stejnojmenném Molčanovově baletu.

V květnu 2005 obdržel L. Lepold prestižní cenu Philip Morris Ballet Flower Award 2004 „Poupě baletu“. V dubnu 2008 získává už hlavní ocenění – v Národním divadle v Praze převzal Philip Morris Ballet Flower Award 2007 pro nejlepšího baletního umělce ČR v oboru klasický tanec. Blahopřejeme. (o)

foto: Lukáš Lepold v roli Macbetha s Olgou Borisovou-Pračikovou jako Lady Macbeth

 

Janáčkův máj zahajuje

Tradiční mezinárodní hudební festival Janáčkův začne v Ostravě 19. května už po třiatřicáté. Rok co rok rozšiřuje výběr míst, kde se koncerty pořádají. Někde koncertní sály, jinde prostředí chrámů. Od roku 1976, když se festival konal poprvé, se kvalitativně i kvantitativně hodně změnil. Dnes je významným hudebním svátkem celé Evropy a patří k prestižním festivalům světa.

V pondělí 19. května jej tradičně zahájí v sále Domu kultury města Ostravy Janáčkova Sinfonietta a virtuózní Chačaturjanův Koncert pro housle a orchestr v podání arménské houslistky Sophie Jaffé. K dalším zahraničním hostům patří letos mimo jiné skvělý Leipziger Streichquartett, francouzský kytarista Pierre Laniau nebo světový houslový virtuoz Shlomo Mintz. K vrcholům festivalu bude patřit bezesporu hostování Drážďanské filharmonie. Koncertní příležitost opět dostanou někteří hostující zahraniční sólisté ostravské opery. Hvězdy českého hudebního nebe zastoupí Gabriela Beňačková, Ivan Ženatý, Igor Ardašev a řada dalších sólistů a orchestrů. Kromě tradičních sálů Domu kultury města Ostravy a Janáčkovy konzervatoře v Ostravě se koncerty uskuteční rovněž v kostelech, v hale kompresorovny Hornického muzea, na Slezskoostravském hradě i na výstavišti Černá louka, mimo Ostravu pak v Opavě, Karviné, Fulneku a Třinci. Ne nadarmo je festival Janáčkův máj nazýván hudební perlou Moravy, za léta existence se stal oblíbeným cílem opravdových špiček hudebního světa, ale především tisíců milovníků krásné hudby. (č)

 

Poslední premiéry sezóny

Na závěr vskutku bohatého repertoáru divadelní sezóny ještě dvě další představení Národního divadla moravskoslezského. Opereta Gasparone patří vedle Žebravého studenta a Madame Dubarry do trojlístku nejlepších děl Carla Millöckera. Dirigent Karel Mládek a režisérka Jana Andělová-Pletichová j. h. nastudovali tuto operetu pro Ostravu. Opereta nese prvky folkloru jako i jiná Millöckerova díla. Premiéra se uskutečnila 10. května v Divadle Jiřího Myrona.

Opravdovou lahůdkou pro milovníky opery jsou dvě krátké opery, které se představí v jednom večeru. La lupa (Vlčice) skladatele Marca Tutina, milánského rodáka, vznikla v roce 1990 na objednávku livornské opery ke stému výročí uvedení první veristické opery Cavalleria rusticana (Sedlák kavalír) ze života kočovných herců Pietra Mascagniho. Druhou část večera tvoří dvouaktovka proslulé veristické opery Pagliacci (Komedianti) Ruggiera Leoncavalla. Premiéra se připravuje na 31. května v Divadle A. Dvořáka. Současné pěvecké složení ostravské opery je na mimořádné úrovni, v nové premiéře zazní hlasy už oblíbených sólistů například A. Číhalové, B. Kadlčíkové, L. Mastra, G. Zampieriho, J. Kačírkové, M. Gurbaľa a dalších. (o)

 

zpět na začátek stránky


Strana 12.

 

Spojit zážitky dětí s handicapovanými kamarády nebývá příliš těžké


 Naučit se tančit může každý


» o lidech s lidmi

Potemnělý divadelní sál tiše a s úžasem sleduje postavy na jevišti – tančí. Hudba, pestré barvy a pohyb, pohyb. U někoho je tanec výrazný, u někoho jen v náznacích. Malá dívenka s radostí poskakuje, chlapec v černém na vozíčku s neuvěřitelnou ladností tančí jen horní polovinou těla, jeho ruce se vznášejí jako u profesionálních tanečníků klasického baletu. Vystoupení končí, sál nadšeně aplauduje a úsměv ve tvářích tanečníků podněcuje k ještě většímu potlesku. Potom se zpívá, nebo hraje na bubny, a zase přichází tanec, v jiném nastudování. Mezi tanečníky je i Tereza Vejsadová. Vystoupení s dětmi připravila a společným tancem jim ještě dodává odvahy a jde jakoby příkladem. Tento zážitek si návštěvníci podzimního koncertu v Domě kultury města Ostravy ponesou možná celý život. Jmenoval se Všechny barvy duhy a svou pestrostí a nápady jako duha působil.


Přes malbu a křídla zpět k tanci.

Jméno Vejsada ostravská kulturní veřejnost dobře zná. Šéfchoreograf ostravského divadelního baletního souboru Igor Vejsada je profesionál, který ostravský balet pozvedl, „zásobil“ mladými talenty, oživil hostujícími choreografy a tancemilovnému publiku tak přichystal nejeden nevšední zážitek. „Oba rodiče jsou tanečníci, od pěti let jsem tedy do baletní přípravné školy chodila i já. Líbilo se mi to, ale klasický balet mě zrovna nepřitahoval. Potom tatínek nějakou dobu působil v Izraeli a tam jsem se dostala k současnému tanci, v Contemporary Dance Company v tamním kibutzu, hodně jsem se naučila. Nadchlo mě to. Mimochodem, brzy budou vystupovat v Brně v rámci festivalu Tanec Praha, moc se na ně těším,“ vzpomíná Tereza Vejsadová. Při dalším pobytu s otcem v Německu poznala také práci choreografa s handicapovanými lidmi. I když má zřejmě tanec v genech, na baletní konzervatoř se jí nechtělo. Ostrava jako působiště otce jí nabídla možnost vystudovat užitou malbu na Střední umělecké škole. Ani tím se však neživí. „Krátkou dobu jsem pracovala v divadelních dílnách, kde se připravují rekvizity a dekorace pro nejrůznější divadelní kusy. Vyrobit dobový klobouk, šperky a jiné potřebné doplňky na jeviště je velmi zajímavé, ale také dost náročné. Potřebuje to výtvarné vidění a technickou zručnost, ale i nápaditost, jaké materiály použít. Když paní Dorotka Nováková, která tam pracovala léta a byla neuvěřitelně zručná, onemocněla, padla na mě, kromě jiného, povinnost vyrobit pro nějaké představení také křídla. To bylo práce, pomáhali mi v mnohém i kolegové z krejčovské dílny,“ dodává Tereza.

Znovu je viděla, padla volba

Když před třemi léty v rámci ostravského mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj viděla vystoupení handicapovaných dětí a mladých, napadlo ji, že tohle je obrovský prostor pro realizaci. Za pomoci ředitelky múzické školy v Ostravě-Mariánských Horách Miloslavy Soukupové, ochoty ze strany Janáčkovy konzervatoře a při profesionálních radách tatínka choreografa začala Tereza Vejsadová učit tanci, nebo spíše pohybovému umění, handicapované děti. Na začátku byly čtyři, dnes má skupina kolem 14 lidí, z toho 8 vozíčkářů, ale tančí s nimi i zdravé děti. Pod názvem skupiny Setkání se tak navazují přátelství, připravují neopakovatelné zážitky. Počet lidí ve skupině se různí podle toho, jak kdo může děti do hodin tance dovézt. Škola totiž nemá možnost financovat dopravu, vše záleží na rodičích a jejich volném čase. Pedagogické vzdělání pro toho, kdo se podobným případům věnuje pohybově, vlastně neexistuje. Olomoucká Univerzita Palackého chtěla před časem otevřít obor taneční terapie, zájem byl mizivý. „I když tančit se může naučit každý. Neznamená to preciznost skutečného tance, ale pohyb, který uvolňuje, pomáhá,“ vysvětluje Tereza Vejsadová. I proto se zúčastnila odborného semináře na téma Tělo jako nástroj pro pedagogy uměleckých škol. „Pomohl mi také tanečník Filip Skála, který už zkušenosti s vyučováním postižených dětí měl,“ dodává.


Nejdůležitější? Mezilidské kontakty


Děti a lidé s handicapem přistupují k tanci a projevům na jevišti spontánně. „Při vystoupeních využijeme třeba jen desetinu toho, co všechno se v hodinách na konzervatoři naučí. Záleží na skladbě a délce celého vystoupení nebo koncertu. Založili jsme občanské sdružení Bílá holubice, které připravuje pro děti s postižením projekty. Potřebujeme alespoň nějaké finance, za které bychom mohli například zařídit dopravu dětí na vystoupení nebo potřebné rekvizity. Osobních asistentů pro tyto osoby je stále méně a méně, bohužel. Přesto mě tato činnost stále více a více oslovuje, objevila jsem další dimenzi divadla – lidé s postižením se mohou v okamžicích na jevišti stát někým nebo zažít to, co jim běžný život neumožňuje,“ hodnotí svou práci Tereza.

„V nejbližší době vystoupí naše skupina Setkání 30. května na Festivalu bez hranic v Českém Těšíně, ale připravuji ve spolupráci s jinými projekt Labutí píseň, jehož výsledkem by měl být lednový pozoruhodný koncert. Postižené děti i dospělí reagují velmi pozitivně na Čajkovského hudbu, to by mělo být východiskem. Těší mě, že se zapojují i zdravé děti známých nebo i někteří studenti Janáčkovy konzervatoře. Osobní kontakty a společné prožitky dvou rozdílných světů je to nejdůležitější, co v dnešní přetechnizované nekontaktní době lidé potřebují. Všichni.“

Dodejme, že sdružení Bílá holubice potřebuje oslovení od lidí, kterým tyto veskrze lidské trampoty nejsou lhostejné. (ok)

foto: Tereza Vejsadová má tanec v genech. Oba rodiče jsou tanečníci.

foto: Děti a lidé s handicapem přistupují k tanci spontánně.

 

zpět na začátek stránky


Strana 13.

 

Hlad a strádání se v letech 1914 až 1918 staly běžnou součásti městského života


 Zásobování obyvatelstva během války

» Archiv města Ostravy

V prvních měsících války se žádné větší potíže v zajištění obyvatelstva základními komoditami neprojevily, patrně i díky tomu, že řada domácností se stihla dostatečně předzásobit. V srpnu 1914 byl na základě vyhlášky moravského místodržitelství nařízen i v Moravské Ostravě periodický soupis nepostradatelných potřeb, mezi něž byly počítány především paliva, maso, obiloviny, mléko, zvěřina, drůbež, tuky, oleje, sůl, cukr, brambory a zelenina. Zatajování zásob, jejich hromadění a prodej za přemrštěné ceny mohly být trestány peněžitou pokutou až 20000 korun, případně půlročním žalářem. Toto opatření však patřilo spíše k preventivním, stejně jako zavedení maximálních tarifů na potraviny, k němuž městské zastupitelstvo přikročilo po vzoru jiných obcí v září 1914. Dlužno dodat, že mnozí obchodníci se chopili příležitosti a okamžitě zdražili své zboží na nejvyšší povolenou cenu. To bylo sice zdrojem stížností, nikoli však ještě vážných problémů.

Pravá krize se ovšem dostavila již v lednu 1915, kdy z pultů ostravských obchodů prakticky zmizela pšeničná mouka. Dodávky z venkovských obcí Moravy a Slezska do města nedorazily, sklady zely prázdnotou v celé zemi. Na základě císařského nařízení byly uzavřeny veškeré zásoby obilí, kukuřice a všech mletých produktů a záhy došlo i k zavedení přídělového systému, zprvu jen na chléb a mouku. Ostravané se mohli s tzv. „chlebenkami“, čili s potravinovými lístky, setkat poprvé v březnu 1915. Příděl byl stanoven zprvu na 240g mouky denně na osobu. Zavedení lístkového systému provázely značné zmatky; někteří lidé se domnívali, že lístky je opravňují k bezplatnému odběru potravin, obchodníci naopak byli zatíženi papírováním. Byli totiž povinni vést zvlášť knihy na odběr chlebových a moučných lístků, vždy zapsat jméno kupujícího, lístky uschovávat a posléze odevzdávat potravnímu úřadu. Každý lístek se přitom musel zapisovat zvlášť. Pokud tedy zákazník přišel s padesátigramovými poukázkami a nakupoval 2 kg mouky, musel obchodník provést do knihy 40 zápisů. Ani to však nezabránilo četným podvodům a spekulacím, případně i neoprávněným odběrům přídělů na příslušníky domácnosti, kteří mezitím narukovali.

Pšeničná a také žitná mouka se stala trvale deficitním artiklem, do pečiva začala být přimíchávána mouka ječná, kukuřičná, bramborová, ale mnohdy též i mletá dřevěná drť. Kvalita potravin se prudce zhoršovala. „Válečný chléb jak jej peče většina pekařů v Mor. Ostravě, jest potravinou naprosto nestravitelnou; nepodobá se chlebu vůní ani vzhledem, nejméně pak chutí. Výrobku moravskostravských pekařů lze pozříti jen s krajním odporem a sebezapřením. Mohli by jej dávati jíst za trest!”, konstatoval list Ostravský deník již v dubnu 1915. Lístkový systém byl posléze rozšířen o poukázky na mléko, brambory, kávu, cukr, marmeládu a další komodity. Zásoby pravé kávy byly stejně záhy vyčerpány a vařilo se z náhražek (ječného sladu). Vyšší spotřeba ječmene měla za následek několikanásobný pokles produkce piva, jeho zdražování a omezení výčepu, totéž platilo díky nedostatkovým bramborům i u lihovin. Došlo i k omezování spotřeby masa, byly zaváděny bezmasé dny (většinou v úterý, středu a pátek).

Čekání v nekonečných frontách před obchody se stalo pravidlem. Zásobování průmyslové aglomerace bylo čím dál tím horší, kvetl černý trh, kde ceny vylétly do astronomických výšek. Jinou možností bylo obstarávání potravin na venkově, to bylo však úředně zakázáno a lidé riskovali při namátkové kontrole kdekoli cestou zabavení draze nabytých zásob. Dodejme, že zásobování nevázlo jen v potravinách, ale např. i u šatstva, obuvi, zápalek, hygienických potřeb a léčiv. Již v roce 1917 byla situace tak kritická, že na četných místech začalo docházet ke hladovým bouřím a rabování obchodů. V červencových měsících propukly nepokoje ve Vítkovicích a přeskočily i do dalších obcí na Ostravsku; armáda je brutálně potlačila střelbou do demonstrujících a bylo zde vyhlášeno stanné právo.

Na jaře příštího roku nebyla už v Moravské Ostravě k sehnání mouka, ba ani brambory. Na lístky bylo možno obdržet sotva 200g krup a 50g mouky na osobu týdně. V nouzi byla lidem prodávána i krmná řepa. Maso nevalné kvality, uskladněné v chladírnách ostravských jatek, bylo z velké části nepoživatelné a jeho příděl se snížil na 70-100g na osobu týdně. Okolní okresy, které ještě disponovaly nějakými zásobami, zakazovaly jejich vývoz. Když tak učinil např. Okresní úřad v Novém Jičíně, reagovalo na to moravskoostravské zastupitelstvo velmi bouřlivě a jeden z radních dokonce vyzýval k odvetě v duchu „oko za oko, zub za zub“ s tím, že by novojičínští neměli dostat ani kousek ostravského uhlí a železa. Byly to ovšem jen plané pohrůžky. Státní úřady selhaly a vedení města nedokázalo samo situaci řešit. Doznáním tohoto faktu byla i rezignace JUDr. Gustava Fiedlera na post starosty města v květnu 1918. Ani konec války však nepřinesl rychlou úlevu. Hlad a bída přetrvávaly a zásobovací situace se normalizovala až v roce 1921.

Jozef Šerka

foto: Zprávy v dobovém tisku vypovídají o těžké situaci, v níž se řada obyvatel města ocitla

foto: Pohled na budovu ostravských jatek. Během války došlo k omezování spotřeby masa, byly zaváděny bezmasé dny.

 

zpět na začátek stránky


Strana 14.

 

Chcete studovat Vyšší odbornou školu sociální?


S přijetím Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vznikla potřeba kvalitnějšího proškolení pracovníků zařízení poskytujících sociální služby. Vyšší odborná škola sociální v Ostravě-Mariánských Horách, škola se čtyřicetiletou tradicí v oblasti vzdělávání budoucích sociálních pracovníků, zcela logicky zareagovala vytvořením nového vzdělávacího programu.

V listopadu 2006 začala realizovat projekt Vzdělávací program pro pracovníky sociální péče, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Cílem projektu bylo vytvořit vzdělávací program pro zájemce o další studium a dosáhnout vyšší kvality vzdělávání na VOŠS, připravit kvalifikované odborníky pro poskytování sociálních služeb dle nového zákona, vytvořit systém rozvoje vzdělávání ve vazbě na potřeby trhu práce, zvýšit kvalifikační úroveň a adaptabilitu lidských zdrojů. Během dvou pilotních kurzů v délce 210 hodin bylo proškoleno 65 frekventantů, kteří získali základní teoretické znalosti ze sociální politiky, práva, pedagogiky, psychologie, zdravotních nauk a práce s počítačem. Velká pozornost byla věnována praktickým cvičením a nácviku dovedností – pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, zprostředkování kontaktů se společenským prostředím a komunikace s klientem, sociální poradenství, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí atd.

Akreditován byl nově kurz s názvem „Pracovník pro přímou obslužnou péči a pečovatelskou činnost“.
Celý projekt bude ukončen v červnu 2008. Protože oba pilotní kurzy byly velmi pozitivně hodnoceny samotnými účastníky, ale i odbornou veřejností, budou se od září 2008 oba akreditované kurzy v délce 150 a 210 hodin nabízet zájemcům o další vzdělávání i jako rekvalifikační kurzy pro uchazeče o zaměstnání. Více informací o kurzech naleznete na internetových stránkách školy www.voss-oao.cz. (jk)

 

Slonice se zotavuje po úrazu

Od 1. května mohou návštěvníci zoo vidět komentované krmení zvířat pro veřejnost každý den. Návštěvníci se tak dovědí řadu zajímavých věcí o krmených zvířatech a o jejich chovu. Medvědi se krmí v 10, klokani ve 12, papoušci ve 12.30, šimpanzi ve 13, hroši ve 13.30, šelmy ve 14.15 mimo pondělí a pátek, lemuři ve 14.30, žirafy a zebry ve 14.45 (za pěkného počasí), velbloudi v 15 a sloni v 16 hodin.

Ostravská veřejnost a příznivci všech zvířat s napětím sledovali a četli o cestě dvou slonic z irského Belfastu do Ostravy. Náročnou cestu přes 2 300 kilometrů v obřích kontejnerech zvládla zvířata bez úhony. První dny se zdálo, že také aklimatizace s už známými chovateli bude také bez problémů. V pondělí 21. dubna si však ošetřovatelé všimli, že mladší samice Vishesh má krvavý konec chobotu. Zjistilo se, že jí konec chobotu dokonce zcela chybí. Nepodařilo se zjistit, kdy ke zranění došlo, zřejmě v jediném prostoru nehlídaném kamerou za zdí. Odborníci se domnívají, že zranění mohla způsobit starší slonice Johti, která je matkou Vishesh. Svou roli údajně mohla sehrát i nedávná výměna zubů u Johti. Postižená Vishesh nemohla zpočátku přijímat potravu, protože konec chobotu, kterým potravu jakoby rukou podává, byl bolestivý. Slonice jakoby věděla, že jí lidé pomohou. Nechala se ošetřovateli krmit a napájet přímo do tlamy. I zraněný chobot si nechávala ostříkat vodou a omývat dezinfekcí, dobře snášela injekce antibiotik. Po několika dnech byla už sama schopna si zraněným chobotem pomáhat při krmení. I když si slonice nachází způsoby, jak se nakrmit, bude hojení zraněného chobotu probíhat ještě dlouho. Vzájemná zranění slonů nejsou v zoo ani v přírodě údajně vzácná. (d, o)


foto: Slonice Vishesh se již pomalu zotavuje ze svého zranění. Foto: Jana Kalnová


Magistrát města Ostravy
přijme zaměstnance na pozici
organizační pracovník
prezentace a vztahů k veřejnosti
Bližší informace na www.ostrava.cz

 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou


Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice 596 967 288, www.mpostrava.cz


Jubilejní 10. setkání opatrovníků psů z útulku se koná 21. června od 8 do 14 hodin přímo v útulku

 

1. Polly

1,5 roku stará fenka, kříženec briarda a „něčeho“. Je středního vzrůstu, zajímavého zbarvení. Velmi společenská, temperamentní. Vhodná na zahrádku i do početné rodiny k rodinému domu. Nejšťastnější je, když může být s lidmi.V útulku je od září loňského roku. Dobře se snáší s jinými fenkami.
 

2. Blinky

 3letý pes, kříženec zajímavého vzhledu a barvy, velkého vzrůstu. Nalezen v září ve Slezské Ostravě, kde na Českobratrské ulici pobíhal v rušném provozu. Byl vyhublý, podvyživený a nedůvěřivý. Dnes je z něj krásný pes, má jedno oko modré a je kamarádský. Vhodný na zahradu i do bytu, k dětem.
 

3. Cindy

Čtyřletá fenka plemene německý ovčák, černohnědé barvy. Do útulku byla přivezena z Ostravy-Vítkovic loni v listopadu. Je bezproblémová a nenáročná. Lépe než v bytě jí bude na zahradě u domku.


4. Ťapka

 6,5letá fenečka, kříženec černohnědé barvy. Byla nalezena v Ostravě-Bartovicích, kde ohrožovala bezpečnost provozu. Je vhodná do bytu i na zahrádku, dobře se snáší s jinými fenami.Vhodná raději ke starším lidem nebo osamělému člověku. Není vhodná k malým dětem.

 

zpět na začátek stránky


Strana 15.

 

Zelená linka slouží už více než měsíc

Neurgentní telefonní linka funguje od 1. dubna 2008. První měsíc na ni bylo nahlášeno 363 událostí z toho 218 závad a poruch. Nejčastěji občané ohlašují černé skládky, poškozené chodníky, veřejnou zeleň, nefunkční semafory, veřejné osvětlení atd. Nejvíce hovorů přijímají operátoři na lince 800 199 922 v dopoledních hodinách. Přijaté telefonní hovory jsou řešeny podle priority, akutní případy např. chybějící víka kanálů, kde hrozí občanům nebezpečí úrazu, jsou okamžitě předávány kompetentním osobám ke sjednání nápravy. Pokud není v kompetenci městské policie oznámení vyřešit nebo projednat, zapojují se městské obvody a další instituce, např. Ostravské komunikace, Dalkia, OZO a další.

Na každém úřadě je určen jeden zaměstnanec, který komunikuje s operátory zelené linky a vyřizuje nahlášené závady a oznámení. Příkladem dobré spolupráce mezi městskou policií, úřady městských obvodů a jinými institucemi, je několik poděkování občanů, především za rychlé odstranění nahlášených závad. (ao)

 

Vady sluchu se budou řešit i v Ostravě

Do podzimu by ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě mělo vzniknout speciální pracoviště otorinolaryngologické kliniky pro děti se sluchovou vadou. Pro děti, které se narodí hluché, stejně tak ale i pro děti a dospělé, kteří se narodí zdraví a ohluchnou v průběhu života (nejčastěji po zánětu mozkových blan), je jedinou léčebnou možností, jak slyšet a jak zvláště u dětí rozvinout řeč, použití kochleárního implantátu. Jediným místem, kde lze provést vyšetření a následné zavedení implantátu, je Fakultní nemocnice Motol v Praze. Pětinu tu tvoří pacienti Moravskoslezského kraje. Řešením pro tyto pacienty by byla možnost absolvovat některá vyšetření v Ostravě, dokonalé rehabilitační a adaptační zázemí by mohla poskytnout například Škola pro nedoslýchavé v Ostravě-Porubě, která už do programu kochleárních implantátů vstoupila a má rozsáhlé zkušenosti s pedagogickou prací před i po implantaci. Podle mluvčího fakultní nemocnice v Ostravě Tomáše Oborného je toto kvalitní zdravotnické zařízení schopné zřídit toto speciální pracoviště v Ostravě, poskytnout tak kvalitní zázemí pro mezioborovou péči v podobě foniatrů, logopedů, ORL lékařů, techniků a dalších specialistů. Prvním krokem bude zajištění pooperační péče o děti a dospělé, kteří již operaci absolvovali, technické zvládnutí nastavování řečového procesoru (je součástí kochleárního implantátu). Následovat bude logopedická a foniatrická péče, integrace dětí ve škole a další specializovaná péče. (to)

 

Výběrové řízení

S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  O S T R A V A  vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí neinvestičních dotací na pořízení, zachování a obnovu hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí, které nejsou prohlášeny kulturními památkami, z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2008

Uzávěrka pro podávání žádostí je 13. 6. 2008.

Kontaktní osoba:
Pavlína Otisková, tel. 599 442 375, e-mail: potiskova@ostrava.cz

 

Prvními občánky Ostravy se po silvestrovské půlnoci stala dvojčata Richard a Viktor Novákovi, na která už doma čekali další tři sourozenci. Lednová Ostravská radnice o tom informovala. Koncem dubna se Ríša a Viktor v doprovodu rodičů setkali v porubské radnici s dalšími miminky na slavnostním vítání občánků. Od začátku letošního roku na této radnici přivítali už 151 novorozenců, v loňském roce celkem 415 dětí. Foto. P. Jirsák

 


» Krátce ze sportu

ÚSPĚŠNÍ VOLNOSTYLAŘI VÍTKOVIC.

V sobotu 26. dubna se v Ostravě uskutečnilo 2. kolo I. ligy v zápase ve volném stylu. Volnostylaři TJ Sokol Vítkovice nenavázali na vítězství z 1. kola a v domácím prostředí obsadili 2. místo. Paradoxně, i když se doma nepodařilo 2. kolo vyhrát, náskok v celkové tabulce navýšili ze dvou na tři body. Letošní první liga bude až do konce vyrovnaná, což se v Ostravě potvrdilo. Do konce soutěže zbývají tři kola a pouze celek Prahy má již jen teoretickou šanci získat titul Mistra České republiky.


BĚH OSVOBOZENÍ OSTRAVY.

Celkem šedesát šest běžců a běžkyň se zúčastnilo již 29. ročníku Běhu osvobození Ostravy, který se konal 8. května v Hrabyni. V kategorii muži A zvítězil Pavel Michna, v kategorii B Ladislav Sventek, v kategorii C Karel Kravčík, v kategorii D František Holec. Mezi ženami byla nejlepší Tamara Stonová.


LIFE IN LINE TOUR V OSTRAVĚ.

Na první červnový den se mohou těšit milovníci in-line bruslení. Ať už jezdí na kolečkových bruslích závodně nebo amatérsky, budou se moci zúčastnit čtvrtého ročníku LifeInLine Tour 2008, který v tento den zavítá do Ostravy. Naše město je jedním ze čtrnácti českých a slovenských měst, ve kterých se letos tato seriálová show pojede. Program začne v neděli 1. června v 10:00 hod na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě volnou vyjížďkou pro příchozí. Pro dětské účastníky je od 11:00 hod připraven závod na 1 km, 3 km a 5 km. Následovat bude Fitness Desítka, Štafetový závod a Půlmaratón. Bohatý doprovodný program nabízí taneční skupinu na bruslích Rolldance, půjčovnu in-line bruslí nebo školu jízdy. Elektronicky je možné se přihlásit na adrese www.lifeinline.cz.


O POHÁR MĚSTA OSTRAVY.

Tento název nesl noční orientační běh a Veteraniáda ČR stejného sportovního odvětví, které se uskutečnily 26. dubna pod záštitou města Ostravy ve Lhotce. Ráno pokračoval 4. závod žebříčku Moravskoslezského kraje. Dohromady se obou akcí zúčastnilo kolem 600 občanů. V Bělském lese pak 30. dubna žáci základních a středních škol prověřili svou zdatnost v XVIII. ročníku orientačního běhu „O tričko mistryň světa 2008“. Vítězové postupují do krajského finále 20. května v Opavě.


SPORTOVAT MOHOU VŠICHNI.

Zejména dětem, které nejsou vedeny v žádném sportovním oddílu, slouží akce ČEZ STREET HOCKEY pořádaná televizí Polar za podpory města Ostravy. Letos se jej zúčastnilo 1 109 družstev. Po tříměsíčním klání se do finále 17. dubna dostalo 64 nejlepších týmů. Vítězem se stal tým ZŠ J. Šoupala z Ostravy-Poruby, druhé místo obsadil tým ze ZŠ K. Světlé z Havířova a třetí skončilo družstvo ZŠ z Halenkova.


BOJOVALI ŠACHISTÉ Z 12 ZEMÍ.

Jedenáct dnů až do 4. května trval šachový turnaj Ostravský koník 2008. V kategorii FIDE Open hrálo 134 šachistů z 12 zemí. Do kategorie Národní Open bylo přihlášeno 111 hráčů. Vítězem v mezinárodní kategorii se stal Ukrajinec Martyn Kravtsiv, v národní kategorii pak Josef Blecha. Velkým úspěchem zakončila turnaj FIDE Open patnáctiletá šachistka Karolína Olšarová z SK Slavie Orlová. Zisk šesti bodů ji zajistil splnění první normy na titul ženské mezinárodní mistryně.


BOWLING PŘITAHUJE.

Odborová organizace při Magistrátu města Ostravy uspořádala v porubském centru Zuzana už podruhé Závod o putovní pohár v bowlingu. Utkalo se 84 hráčů z různých městských podniků, kterým přišel fandit i primátor města P. Kajnar. Jako nejlepší skončilo družstvo Technoprojektu, druhé místo obsadili hráči Dopravního podniku Ostrava a třetí skončili pivovarníci Ostravaru. Na magistrátní tým čekalo čtvrté místo. O výsledcích na www.turnajbow.estranky.cz.


POSLEDNÍ MONTÉRSKÉ PUTOVÁNÍ.

Letošní 30. ročník Montérského putování Beskydami, známého též jako Montérská padesátka, se uskuteční naposled. Každou předposlední sobotu v květnu ale i v říjnu se na chatě Montér na Ostravici scházejí milovníci putování po Beskydách, nejčastěji z řad Ostravanů. Pořadatelé zestárli, mladí mají jiné zájmy. A tak se v sobotu 24. května dopoledne před hotelem Montér sejdou účastníci naposled. Připraven je výběr tradičních tras Beskydami o délkách 10 až 100 km pro pěší a od 22 do 110 km pro horská či běžná kola.


NEMÁTE KOLO?

České dráhy obnovují letos zajímavou službu. Na nádražích v Ostravici a Frenštátě pod Radhoštěm si mohou sportovně založení lidé půjčit kolo a vydat se na něm dále do Beskyd. Služba je poskytována od 1. dubna až do 31. října.


MOTOCYKLY V RADVANICÍCH.

Mezinárodní motocyklové závody II. ročníku Velké ceny Ostravy na radvanickém okruhu se uskuteční 7. a 8. června. Závody začínají po oba dny už v 8 hodin, předprodej vstupenek v informačních centrech.

 

 

zpět na začátek stránky


Strana 16.

 

 Florián se vrátil na náměstí

Nablýskaná hasičská auta a technika, ukázky ze zásahů záchranářských sborů, vyhrávající dechovka a davy lidí, tak vypadala neděle 4. května na ostravském Masarykově náměstí. Socha sv. Floriána, patrona hasičů, se po 48 letech vrátila na své původní místo, kde stála od r. 1763. Ten den míval sv. Florián ve starých kalendářích svátek a tak je to už tradičně svátek hasičů, který slaví každá obec s profesionálním či dobrovolným sborem hasičů. Po restauraci v dílně akademického sochaře Jakuba Gajdy se socha z béžového hrubozrného křemičitého pískovce zaskvěla v původní podobě. Dva dny před slavnostním znovuodhalením byla usazena na pískovcový podstavec připravený už od loni ukončené rekonstrukce náměstí. V blízkosti stojící mariánský sloup a nedaleká restaurovaná budova někdejší ostravské radnice, dnes sídlo Ostravského muzea, jsou architektonické skvosty minulosti, o které se město dobře postaralo. Jen vrácení Floriánovy sochy na původní místo si vyžádalo přes 270 000 korun. Sochu sv. Floriána znovuvysvětil biskup Ostravsko-opavské diecéze F. V. Lobkowicz za přítomnosti představitelů města a obvodu. Slavnostní ráz odhalení sochy podtrhly rovněž přítomné prapory a korouhve hasičských sborů jednotlivých městských obvodů, bylo to už třetí setkání hasičských praporů. Slavnostní přísahu složilo šedesát nových profesionálních hasičů, čtyřicet pracovně starších obdrželo ocenění za obětavou práci. (k)