Duben 2016

Dubnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Strana 1

V Nádražní ulici začala II. etapa


Čtyřdenní dopravní výlukou z dů­vodu zjednokolejnění tramva­jové trati začala první dubnový den druhá etapa rekonstrukce Nádražní ulice, týkající se úseku mezi ulicemi Stodolní a 28. října. Jejím cílem je obnova opotřebo­vaných inženýrských sítí ulože­ných pod komunikací, především kanalizace a vodovodu. Proběhne také rekonstrukce plynovodů. Významná dopravní tepna centra Ostravy se tak dočká nového kva­litního povrchu, chodníků, veřej­ného osvětlení, odhlučněné tram­vajové trati. Zastávka MHD Elektra bude přebudována – podobně jako loni Stodolní – na zálivovou. Rekonstrukce má trvat do konce listopadu, nejdéle však do prosince 2016. Předpokládané investiční náklady financované z rozpočtu města činí 81,5 milionu korun.

Výsledky dotazníkového průzkumu mezi občany jsou spíše kladné, ale poukazují i na slabá místa

Víte, jaká je Ostrava očima Ostravanů?


V Ostravě se žije celkem fajn, ale stále je co zlepšovat. Asi tak lze zhodnotit vý­sledky únorového dotazníkového šet­ření uspořádaného v souvislosti s pří­pravou strategického plánu rozvoje města.

O vztahu Ostravanů ke svému městu hodně napovídá už samotná účast v an­ketě. Namísto předpokládaných asi 3 ti­síc lidí, což odpovídá jednomu procentu obyvatel, ji nakonec v průběhu sedm­nácti dní vyplnilo 6800 osob. Byli mezi nimi zástupci všech generací, zhruba z poloviny muži (48 %), ženy (52 %), a také devadesát cizinců. S životem v Ostravě a časem tráveným ve městě byli tito respondenti spokojeni v prů­měru z 64 procent, což představuje při­jatelný standard.

„Rád bych lidem poděkoval, že se v tak velkém počtu zapojili do vypl­ňování dotazníků, spontánně jej ší­řili a kromě svého hodnocení přidávali také slovní komentáře a podněty, kte­rých jsme sesbírali tisíce,“ ocenil pří­stup Ostravanů k dotazníkovému šet­ření primátor Tomáš Macura.

A co se Ostravanům na Ostravě líbí a co ne? Jak ukázala anketa, nejvíc, té­měř ze 70 procent, jsou lidé spokojeni se školstvím, zdravotními a sociálními službami a dopravou. Naopak zlepšit by chtěli kvalitu životního prostředí, s níž jsou spokojeni na necelých 30 procent. Jen ze 40 procent jsou obyvatelé spo­kojeni také s kulturou chování obyva­tel a bezpečností ve městě. Spíše nespo­kojeni jsou s čistotou a vzhledem ve­řejných prostor a nabídkou pracovních příležitostí. Ze sesbíraných komentářů vyplývá, že významným tématem pro ně zůstává rozvoj centra Ostravy.

Dotazník přinesl také některá za­jímavá dílčí zjištění. Mezi Ostravany například převažuje spokojenost s možnostmi trávení volného času s tím, že nejvyšší podporu u nich zís­kalo zoo (spokojenost nad 85 %) a di­vadla a kina (přibližně 80 %). Nižší hodnocení dostala naproti tomu veřejná sportoviště, dětská hřiště, in­line parky a cyklostezky (spokojenost 60 % a méně). Převažuje také spoko­jenost s dopravou (70 %), avšak mož­nosti parkování jsou hodnoceny pod 40 %. Ukazuje se zároveň, že odlišně hodnotí podmínky ve městě různé sku­piny lidí. Například podnikatelé vidí jako nejdůležitější zlepšit kvalitu pra­covní síly, image města a služby veřej­ného sektoru. Podrobnosti na webu www.fajnova.cz/dotaznik.

Poznatky a nápady získané v rámci dotazníkového šetření budou využity v dalších fázích zpracování nové měst­ské strategie. (bk)

Hlasujte v anketě o Dům roku


Soutěž o titul Ostravský dům roku 2015 pokračuje 22. ročníkem. Hlavními hodnotícími kritérii jsou celkový dojem, architektonický výraz stavby, kvalita uspořádání a řešení, za­pojení objektu do okolního prostředí. Důležité jsou také samotné technické provedení, přínos pro město a jeho obyvatele nebo fakt, zda se jedná o pří­klad hodný následování.

Odborná porota letos dostala na stůl přihlášky osmi novostaveb či rekonstrukcí dokončených na území města Ostravy v letech 2014 a 2015. Budovy jsou k vidění na webu města www.ostrava.cz. Nejen to. Stejně jako loni zde můžete do 10. dubna 2016 hlasovat pro vaši nejzdařilejší stavbu, která získá titul Ostravský dům roku – cenu veřejnosti.

Kompletní výsledky soutěže o dům roku i hlasování čtenářů zveřej­níme v květnové Ostravské radnici a na webu města. (ph)


Strana 2

V pobytových službách přibude v nejbližších třech letech až sto padesát míst

Pro důstojný podzim života


Ostrava myslí na své seniory a plánuje pro ně připravit v nejbližších letech 100 až 150 nových míst v tzv. pobytových službách. Klíčovým příspěvkem k napl­nění tohoto cíle bude výstavba nového domova pro seniory s kapacitou do sta osob v areálu za Duhovým domem v ob­vodu Mariánské Hory a Hulváky.

Stavba má být zahájena v příštím, nejpozději v následujícím roce, a stát by měla více než 200 milionů korun. Hlavním problémem je zatím zajiš­tění jejího financování. „Úskalí spo­čívá v tom, že na tyto investiční akce nelze čerpat prostředky z evropských strukturálních fondů, takže to bude muset hradit ze svého omezeného rozpočtu město,“ vysvětlil náměstek primátora pro sociální věci Michal Mariánek. Naděje se ubírají k jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí, které může podobné projekty podpořit.

Dalším krokem ke zvýšení kapa­city pobytových služeb pro lidi v pod­zimu života bude rekonstrukce zábřež­ského Domova Korýtko, díky níž v ob­jektu přibude asi třicet míst. Zahájení přestavby se zpozdilo kvůli reklamaci na projekt, takže se termín jejího ukon­čení přesunul z konce roku 2017 na za­čátek roku následujícího. Pár lůžek navíc přinese rekonstrukce Domova Slunovrat v Přívoze. Ve fázi úvah je výstavba dalšího domova pro seniory s kapacitou okolo šedesáti míst, o který by měl zájem obvod Slezská Ostrava.

Podle náměstka primátora může naplnění všech záměrů situaci zlepšit, nikoliv však vyřešit. „Celková kapacita pobytových služeb v Ostravě je něco málo přes dva tisíce míst, při tom ročně žádá o umístění v domovech 1700 až 2000 osob. Hlavním kritériem při je­jich umisťování je sociální potřebnost, takže ti nejpotřebnější mohou nastou­pit zpravidla do šesti měsíců, ale ne­týká se to zdaleka všech. Řešením je především posílení terénní péče, aby i starší senioři mohli zůstat tam, kde vyrostli, kde mají své kořeny a přátele,“ dodal Michal Mariánek. (bk)

Co ukázal audit v nemocnici?


Vedení města zveřejnilo výsledky forenzního auditu v Městské nemoc­nici Ostrava, které potvrdily závěry odboru interních auditů magistrátu ve věci dlouhodobého porušování ustanovení zákona o veřejných za­kázkách. Za léta 2011 až 2014 od­halili auditoři zakázky, na které ne­byla vyhlášena soutěž, v hodnotě přes 700 milionů korun. Šlo o ná­kup léků, zdravotnického materi­álu, zařízení, techniky. Audit také zpochybnil relevantnost odměňo­vání vrcholového managementu a upozornil na nedostatky v kontrolním systému, vedení účetní evi­dence a dalších oblastech.

Jak informoval primátor Tomáš Macura, město předalo audit Policii České republiky, která by se měla zabývat případnou trest­ně-právní odpovědností jednot­livců. Určit reálnou výši škody je podle něj v případě nesoutěžených zakázek obtížné.

„Existuje pouze obecně akcep­tovaná úvaha, že při soutěžení lze získat výhodu v rozsahu pěti až deseti procent hodnoty zakázky. Kdybychom to aplikovali na zjištěný objem, mohla nemocnice možná ušetřit prostředky mezi 35 a 70 mi­liony korun,“ řekl Tomáš Macura. (bk)

Sláva osvoboditelům města Ostravy


Slavnostní shromáždění k 71. vý­ročí osvobození města Ostravy uspo­řádá město Ostrava v sobotu 30. dubna od 10 hodin u Památníku Rudé armády v Komenského sadech. Pietního aktu kladení věnců a kytic k uctění památky sovětských a československých vojáků i občanů města, kteří na jaře roku 1945 položili své životy v boji proti němec­kým okupantům, se zúčastní předsta­vitelé vedení města Ostravy a jeho nej­větších obvodů, Moravskoslezského kraje, Armády ČR, přítomni budou ve­teráni druhé světové války, bojovníci za svobodu, zástupci dalších organizací, ambasád Ruska a Polska, politických stran. Organizátoři zvou k účasti ob­čany města. (vi)

Ze zasedání Zastupitelstva města Ostravy

Minutou ticha za oběti teroristických útoků v Bruselu ze dne 22. března a k uctění památky zesnulého čestného občana Ostravy Aloise Čočka zahájili 23. března ostravští zastupitelé své 15. zasedání.

Celkem projednali 67 programo­vých bodů. Vyslechli například zprávu o průběhu forenzního auditu v Městské nemocnici Ostrava (informujeme na ji­ném místě), po debatě schválili dotaci na pořádání Dnů NATO & Dnů vzduš­ných sil Armády ČR v původně navržené částce 2 223 tisíc korun. Podpora je o 5 procent nižší než loni.

Úpravou obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání ve­řejného prostranství, díky níž bude využíváno zdarma i pro účely obecních referend, usnadnili zastupitelé konání místního referenda ke sloučení dvou sousedních škol na území městského obvodu Ostrava-Jih. Schválili také ná­zev nové ulice, která vznikla výstavbou přestupního uzlu MHD Hulváky – bude se jmenovat Duhová.

Příští zasedání ZMO se uskuteční 13. dubna od 9 hod v Nové radnici. Jednání je veřejnosti přístupné. (bk)

Aktuálně

Úspěšné „kotlíky“

V první výzvě na výměnu starých kotlů na tuhá paliva za ekologické zdroje vytá­pění eviduje Ostrava 430 žádostí o pří­spěvek z rozpočtu města, který byl stano­ven na 10 procent z celkové částky uzna­telných nákladů do výše 350 tisíc korun. Na příspěvcích město vyplatí bezmála 7 milionů. Jak informovala náměstkyně primátora Kateřina Šebestová, počet po­daných žádostí se blíží číslu 500, které si město stanovilo jako cíl pro letošní rok. V rámci kraje požádalo o „kotlíkové dotace“ asi 4500 osob, v rámci ČR bylo podle Ministerstva životního prostředí podáno 20 tisíc žádostí, o 3 tisíce víc, než se předpokládalo. Druhá výzva bude vy­psána po vyhodnocení první, termín za­tím nebyl upřesněn. (bk)

Referendum na Jihu

Zastupitelé obvodu Jih, nejlidnatější části statutárního města Ostravy, roz­hodli o konání místního referenda. Ke sloučení dvou sousedních škol se ob­čané budou moci vyjádřit v sobotu 30. dubna. Jedná se o ZŠ a MŠ Mitušova 8 a Mitušova 16 v Hrabůvce. Hlasování bude probíhat od 10 do 18 hodin. Odhad nákladů spojených s provedením míst­ního referenda činí 3 463 tis. Kč, jejich úhrada bude řešena rozpočtovým opat­řením v rámci úřadu. (th)

Iordanka má Thálii

Na jevišti pražského Národního divadla se o velikonoční sobotě udělovaly Ceny Thálie za mimořádné jevištní výkony v roce 2015. Držitelkou vázy z dílny Bořka Šípka se stala Iordanka Derilova za roli Renaty v opeře Sergeje Prokofjeva Ohnivý anděl, kterou v Národním divadle mo­ravskoslezském dirigoval Robert Jindra a režíroval Jiří Nekvasil. V Ostravě hos­tující bulharskou sopranistku porota he­recké asociace ocenila za „pěvecký projev, výrazně odstíněný dynamicky i barevně, vyjadřující dramatické proměny postavy“. Blahopřejeme! (vi)

Na menu do radnice

Od 21. března je znovu otevřena část Radniční restaurace na Prokešově náměstí v Moravské Ostravě. Nájemcem zařízení se stal Radim Dvořáček, majitel společnosti Catering Morava a provozovatel restaurač­ních zařízení, který se svou nabídkou uspěl v konkurenci dalších pěti žadatelů o pacht restauračního komplexu. Od uvedeného data je v pracovní dny od 11 do 15 hodin k dispozici stravování v tzv. divadélku pod věží formou poledního menu s roznosem jídel. Radniční bufet v přízemí levého kří­dla Nové radnice bude otevřen v průběhu dubna, kompletní provoz radniční restau­race začne v měsíci květnu. (liv)


Strana 3

Spalování rostlinného materiálu má zakázat obecně závazná vyhláška

BIO nádoby občanům zdarma


Životní prostředí

Městská odpadová společnost OZO Ostrava zavádí na popud města no­vou službou určenou občanům žijícím v rodinných domcích se zahrádkou. Ti od letošního roku získají nárok na bez­platné přistavení BIO popelnice o ob­jemu 240 litrů a její pravidelný svoz. Dosud přistavení 240litrové nádoby stálo 774 korun ročně.

„Cílem je omezit podíl biologicky rozložitelného odpadu ve směsném komunálním odpadu ukládaném na skládku a přispět k ochraně život­ního prostředí,“ vysvětlila náměst­kyně primátora Kateřina Šebestová. Svezenou zeleň OZO využije k vý­robě kompostu. Nová služba bude plně hrazena z poplatku za komu­nální odpad, který i letos činí 498 korun na osobu a rok.

Rozvoz BIO popelnic se uskuteční v několika etapách od května do čer­vence. Občané dostanou do schránek informační leták s formulářem žádosti o přistavení nádoby. Zájemci musí tuto žádost vyplnit a odevzdat na svém ob­vodním úřadě nebo na podatelně ma­gistrátu, případně ji vyplnit elektro­nicky na webu města na adrese https// biopopelnice.ostrava.cz/formular. O termínu rozvozu nádob budou infor­mováni týden dopředu. BIO popelnice bude přistavena pouze proti podpisu žadatele.

Bioodpad tvoří tráva, listí, spadané ovoce, zelené natě, slupky a zbytky ze zeleniny a ovoce před tepelnou úpravou, zbytky zahradních a pokojových rostlin, zemina z květináčů, skořápky z ořechů, dřevěné piliny, nadrcený nebo nastří­haný odpad z řezu stromů a keřů. Jeho svoz bude probíhat od dubna do listo­padu jednou za 14 dní, v období vege­tačního klidu od prosince do března jed­nou měsíčně. Větší množství zeleně, pří­padně silnější a delší větve z ořezu přijí­mají i nadále sběrné dvory OZO. Nádoby o větším objemu lze objednat jako pla­cenou službu.

„Jsem ráda, že se povedlo celou zá­ležitost dotáhnout do zdárného konce. Věřím, že občané budou mít o no­vou službu zájem,“ shrnula Kateřina Šebestová s tím, že na rozhodnutí o bezplatném svozu bioodpadu by měla navazovat připravovaná obecně závazná vyhláška zakazující spalo­vání suchého rostlinného materiálu na území celého města. Měla by vejít v platnost k 1. 1. 2017. (bk)

Jsme Bruselané!


Jako výraz sounáležitosti města Ostravy a jeho občanů s obyvateli hlavního města Belgie Bruselu, jehož letiště a metro se staly 22. března cílem zbabělých teroris­tických útoků, při nichž zahynuly více než tři desítky lidí a další dvě stovky byly zraněny, se ještě v týž večer rozsvítila Nová rad­nice v barvách belgické trikolóry. Soustrast rodinám obětí a své přesvědčení vyjádřil primátor Tomáš Macura: „Není aktuálně větší priority, než bojovat za bez­pečnější svět. Tváří v tvář brusel­ské tragédii jsou naše ostatní sta­rosti a problémy nicotné.“ (vi)

MIPIM ve francouzském Cannes je centrem byznysu v investičním a realitním oboru

Ostrava podevatenácté na prestižním veletrhu


Ve dnech 15.–18. března se Ostrava představila podevatenácté na 27. roč­níku veletrhu MIPIM ve francouz­ském Cannes, ve společné expozici s partnery z řad komerčních společ­ností, aktivních na ostravském rea­litním a investičním trhu.

Na největší přehlídce nemovitostí a investičních příležitostí si letos dalo dostaveníčko 2450 vystavova­telů z 89 zemí. Podobně jako Ostrava se v Cannes prezentovalo na 550 měst a regionů z celého světa. Naši dele­gaci vedl primátor Tomáš Macura, kte­rého doprovázeli náměstek primátora Radim Babinec a radní města pro do­pravu Lukáš Semerák.

Ostravská expozice seznamo­vala investory s širokým potenciá­lem města pro podnikatelské příle­žitosti. Jejich rozhodování mohou pozitivně ovlivnit vize připravova­ného strategického plánu rozvoje města na období 2017–2023 s výhle­dem na dalších dvacet let. „Naší in­spirací pro jeho tvorbu jsou Vídeň, Amsterdam, Liverpool, Bilbao, Turín či Birmingham. Vzhledem k tomu, že i tato města měla na MIPIM své expozice, veletrh byl pro nás příleži­tostí, jak se setkat s jejich představi­teli, sdílet s nimi zkušenosti,“ hodno­til Tomáš Macura.

Město Ostrava má na starém kon­tinentu dobré jméno díky zařazení mezi „Města budoucnosti“ v prestiž­ním časopisu fDi Magazine ze sku­piny Financial Times. Patří nám 9. místo mezi středně velkými ev­ropskými městy (s 200–750 tis. oby­vateli). Významné je hodnocení VŠB-TUO jako jediné z ČR mezi 200 nejlep­šími univerzitami Evropy. Pozornosti se těšily Nová Karolina a Dolní oblast Vítkovice považované za ukázkové re­vitalizace rozsáhlých území.

Projekt y jako je Vědecko-technologický park Ostrava sehrávají v zahraničí významnou roli při roz­voji měst, zvyšují jejich konkurence­schopnost i úroveň života obyvatel. V první fázi by díky spolupráci VTPO s VŠB-TUO mohlo vzniknout vědecké centrum se zaměřením na moderní technologie a výzkum s až 2 tisíci pra­covními místy. Podle primátora se hledá nejlepší varianta, kam rozšířený VTPO umístit.

Ostrava na veletrhu sondovala zá­jem o investice v historickém cen­tru města. Tomáš Macura k tomu dodává: „Volnými prostory v cen­tru pro příchod nových investorů je Ostrava mezi městy ČR uni­kátní. Nové investice, od komerč­ního developmentu, přes bydlení, až po možnosti kulturních a volno­časových aktivit, jsou jednou z cest, jak by se Ostrava mohla stát atrak­tivnějším místem pro život, a také možností, jak město obohatit o mo­derní architekturu. Na MIPIM 2017 bychom chtěli přijít s několika pro­jekty v centru města.“ (kč, vi)


Strana 4

Střípky

TRAGICKÝ 14. BŘEZEN. Jen ne­celý půlrok trvala agónie o Sudety okradeného Československa, když v sychravém 14. březnu 1939 vstoupil německý wehrmacht do Moravské Ostravy. O den poz­ději Hitler obsadil zbytek repub­liky. Přesně po 77 letech si okupaci připomněli účastníci pietního aktu u budovy KŘ Policie ČR v ul. 30. dubna. Pořadatelé z Českého svazu bojovníků za svobodu a Jednoty Čs. obce legionářské nevybrali místo náhodou. Četníci patřili mezi první oběti gestapa během akce „Mříž“. Účastníci pietního aktu položili kvě­tiny k pamětní desce se jmény pad­lých a umučených četníků a poli­cistů v letech 1938–45. (vi)

NÁVŠTĚVA Z KATOVIC. Oslavy 20. výročí podpisu dohody o part­nerství a spolupráci mezi městy Ostravou a Katovicemi, které se uskuteční v rámci konání kulturně-společenské akce Česko-polské dny v květnu v Katovicích, byly hlavním tématem pracovního setkání zástupců katovické sa­mosprávy s představiteli Ostravy. Schůzka v radnici se uskutečnila 17. března za účasti náměstka primá­tora Zbyňka Pražáka (na snímku vpravo se zdraví s předsedou ko­mise kultury, propagace a sportu v Katovicích Tomaszem Szpyrkem). V rámci návštěvy polští hosté vy­slechli koncert Janáčkovy filhar­monie v aule Gong, prohlédli si město z výšky radniční věže a zaví­tali do Ostravského muzea. (bk)

NA TÉMA SUPERPOČÍTAČ. Ve dnech 14.–18. března proběhla v Clarion Congress Hotelu konference k superpočítačovým technologiím pořádaná společností Intel ve spo­lupráci s národním superpočíta­čovým centrem IT4Innovations. Na sympozium s názvem IXPUG Workshop and Tutorials & Intel PCC Meeting dorazilo na sedmdesát od­borníků z univerzit a výzkumných center osmi zemí Evropy a Saúdské Arábie. Představili se také ostra­vští vědci s informacemi o výzkumu v oblasti vývoje algoritmů a kniho­ven, které optimalizují pro kopro­cesory. Na snímku je kongresový sál při přednášce ředitele IT4I Martina Palkoviče. (md)

Ostravskou delegaci v Turecku vedl Zbyněk Pražák

Gaziantep je kreativním městem v síti UNESCO


Partnerská města

Tureckému Gaziantepu, partnerskému městu Ostravy, se dostalo význam­ného uznání – rozhodnutím z 15. pro­since 2015 bylo zařazeno do Sítě krea­tivních měst UNESCO v kategorii gas­tronomie. Vzhledem k prestiži, kte­rou se mezinárodní ocenění v Turecku těší, se oficiální oslavy konaly 20. února v metropoli země Istanbulu, a to za účasti prezidenta Turecké re­publiky Recepa Tayyipa Erdogana.

Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci UNESCO, představitelé měst zařazených do výběru této me­zinárodní organizace a další osob­nosti. Přítomni byli reprezentanti všech devatenácti partnerských měst Gaziantepu z Evropy, Asie a Ameriky. Delegaci města Ostravy vedl náměs­tek primátora Zbyněk Pražák. Před zahájením oficiálního aktu naše zástupce přijali spolu s výpravami dalších partnerských měst primátorka Gaziantepu Fatma Sahinová a guver­nér města Ali Yerlikaya. V průběhu dne se Zbyněk Pražák setkal s primá­torkou Sahinovou a ředitelem odboru vztahů s partnerskými městy Sahinem Cetinem i při individuálních rozhovo­rech. Zástupci Gaziantepu náměstka ostravského primátora informovali o situaci města a problémech spoje­ných se současnou uprchlickou krizí. V 1,9milionovém centru stejnojmenné provincie ležícím u hranic se Sýrií pře­bývá asi půl milionu uprchlíků včetně 100 tisíc dětí, pro které město zajišťuje školní výuku.

I v této souvislosti byla účast part­nerských měst na oslavách začlenění do sítě UNESCO pro představitele Gaziantepu velmi důležitá. Vnímali ji jako důkaz podpory a solidarity v je­jich nelehké situaci. (bk)

Konference k plánu rozvoje vzdělávání obce s rozšířenou působností


V pondělí 11. dubna se v budově Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, uskuteční zahajovací konference Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání obce s rozšířenou působností.

Konference je určena ZŠ, MŠ, zřizovatelům ZŠ, MŠ, zástupcům školských rad, zástupcům zájmového a neformálního vzdělávání, neziskovým organizacím pracujícím v oblasti vzdělávání a dalším zapojeným subjektům.

Konference začne v 10.00 hod. v zasedací místnosti č. 306.

Vzhledem k omezené kapacitě sálu je nutné se na konferenci přihlásit prostřednictvím webových stránek http://map.ostrava.cz/, na kterých jsou k dispozici i bližší informace o projektu.

Předpokládaná doba jednání bude cca 2 hodiny.

Obnovu Nádražní ulice provázejí dopravní omezení


Realizace významné dopravní inves­tice na frekventované páteřní komu­nikaci, jakou je ostravská Nádražní ulice, si vyžádá řadu dopravních ome­zení. Úplné výluky provozu včetně tramvajové dopravy na rekonstruo­vaném úseku mezi ulicemi Stodolní a 28. října byly naplánovány na 1. až 4. dubna a 4. až 6. června. Při první bude tramvajový provoz převeden na jednu kolej, po které budou tram­vaje jezdit střídavě v obou směrech. Zastávka Elektra bude dočasně pře­místěna na zastávku Karolina a za­stávka Stodolní na provizorní zastávku blíž k ulici Českobratrské. Při druhé celkové výluce bude tramvajový provoz převeden na druhou kolej, organizace dopravy zůstane beze změn. Po dobu obou výluk bude zajištěna náhradní autobusová doprava, vedená rovno­běžnou Poděbradovou ulicí.

Další, tentokrát měsíční výluka tramvajové dopravy, během které bude v rekonstruovaném úseku vy­budována nová, méně hlučná a bez­pečnější tramvajová trať, je plánována na dobu prázdnin.

Práce na obnově Nádražní ulice si vyžádají úplné vyloučení automobi­lového provozu. Ve směru z Přívozu na Novou Karolinu bude zavedena vý­luka na úseku od ul. Mlýnské po ul. 28. října, ve směru z Nové Karoliny do Přívozu na úseku od ul. Čs. le­gií po ul. Mlýnskou. Možný nebude ani průjezd křižovatkou ulic 28. října a Nádražní od ulic Pivovarské a Na Karolině ve směru na Porubu. Oficiální objízdná trasa ve směru od Přívozu ke Karolině bude vedena uli­cemi Českobratrskou, Poděbradovou, Švabinského, Porážkovou a Těžařskou. V opačném směru, od Karoliny na Přívoz, bude automobilová do­prava odkláněna ulicemi Zámeckou, Tyršovou a Mlýnskou.

Pro pěší bude provoz zacho­ván – v místě překopů pro ně bu­dou zřizovány provizorní přechody a lávky. Zajištěn bude rovněž přístup k nemovitostem.

O organizaci automobilové dopravy v dalším období budeme informovat. Průběžně aktualizované informace bu­dou v Ostravské radnici a na webu www.na­drazni.ostrava.cz. (bk)


Strana 5

Jak platit za komunální odpad?


Splatnost: do 30. června 2016
Výše poplatku: 498 Kč na osobu a kalendářní rok
Způsob úhrady:

  • bankovním převodem
  • složenkou (není automaticky zasí­lána, složenku typu A si můžete vy­zvednout na poště)
  • v pokladně magistrátu, Prokešovo nám. 8 (Nová radnice)

Číslo účtu: 30015-1649297309/0800

Variabilní symbol pro platbu složen­kou nebo bankovním převodem zís­káte na stránce www.ostrava.cz v zá­ložce „Platba za komunální odpad“, kde stačí zadat rodné číslo poplatníka. Případně se informujte na telefonním čísle 599 499 311 nebo e-mailem na ad­rese komunalniodpad@ostrava.cz.

Pokud nemáte platbu navedenou do SIPA, stačí odstřihnout, vyplnit a doručit nám horní ústřižek do 13. května 2016 na adresu Magistrát města Ostravy, odbor financí a roz­počtu, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostravy, nebo na e-mail komunal­niodpad@ostrava.cz.

Pokud nám sdělíte svou e-mailo­vou adresu (použijte dolní ústři­žek), budeme vám zasílat upozor­nění na splatnost poplatku a nestane se, že zapomenete zaplatit!


Strana 6

Labradorce Amy KUZMA prospěl


Ostravští policisté zahajují osmý ročník speciálního kurzu KUZMA pro zodpovědného majitele měst­ského psa. Na jaře v termínu od 20. dubna do 29. června a na podzim od září do listopadu.

Cílem kurzu vedeného zkuše­nými policejními psovody je na­učit děti a mládež od 12 do 18 let jak správně vycvičit svého psa. Lekce proběhnou každou středu od 15.30 hod. v policejním areálu v Hulvákách. Jaké jsou nejčastější problémy? Pes nepřibíhá na při­volání, neposlouchá povely, štěká na ostatní psy, je agresivní apod.

Vloni udělal snad nejvýraznější pokrok Jakub s Amy. Půlroční labradorka fixovaná na matku malého psovoda byla bez výcviku s averzí na jiné psy. V kurzu se na­učila vnímat a respektovat pso­voda, plnit cviky poslušnosti. Jakub se naučil dávat jasné po­vely, pracovat s hlasem.

Přihlášku do bezplatného kurzu z webových stránek policie www.policie.cz/t, sekce akce a projekty, zašlete do 8. dubna na Krajské ře­ditelství policie MSK, skupina tisku a prevence, ul. 30. dubna 24, 702 00 Ostrava. (kš)

Kvalita práce městské policie má na spokojenost občanů zásadní vliv

‚Slibuji!‘, znělo Novou radnicí


Bezpečnost ve městě

Živit se jako obsluha v herně nebo jako horník na čelbě vyžaduje tvrdého člo­věka, který má pro strach uděláno. Právě tato povolání vykonávali do­nedávna devětadvacetiletá Vendula Dedková-Tomšů a šestatřicetiletý Zdeněk Látal. Velký přelom v jejich ži­votě nastal 10. března, kdy po nároč­ném tříměsíčním kurzu složili spolu s dalšími 14 kolegy a kolegyněmi slav­nostní slib před primátorem Tomášem Macurou a ředitelem Městské policie Ostrava Zdeňkem Harazimem a stali se oficiálně městskými strážníky.

Primátorova slova o tom, že se stali členy jedné z nejlepších jednotek měst­ské policie v republice, jim jistě zněla příjemně, i když pro ně představují také velký závazek. Na to jsou ale připra­veni a chtějí se věnovat své nové pro­fesi s veškerou energií. „Já například určitě ráda pomáhám lidem a určitě mi jde o zlepšení bezpečnosti ve městě, aby se tady občané cítili bezpečněji a lépe,“ prohlásila Dedková-Tomšů a podobně mluvil i její kolega. „Hlavně musíme být vidět v ulicích, a to v tom kladném slova smyslu. Aby k nám lidé měli dů­věru a věděli, že se na nás vždy mohou spolehnout,“ řekl Látal.

V současné době bdí nad bezpeč­ností občanů a návštěvníků Ostravy 664 městských strážníků. Jejich úloha je nezastupitelná. Svědčí o tom i výsledky únorového dotazníkového šetření uspořádaného v souvislosti s přípravou strategického plánu roz­voje města. Právě oblast bezpečnosti v něm občané vyhodnotili jako jednu z nejméně uspokojivých. „I z toho je zřejmé, že bezpečnost je činitel, který významně ovlivňuje kvalitu ži­vota ve městě. Činnost městské po­licie lze považovat za určitou formu poslání. Její řádný výkon má na spo­kojenost lidí zásadní vliv,“ uvedl pri­mátor Tomáš Macura. Což je ostatně také důvod, proč městská policie plánuje stavy strážníků i nadále na­vyšovat. (bk)

Statutární město Ostrava vyhlašuje

na základě usnesení zastupitelstva města č. 0980/ZM1418/15 ze dne 23. 3. 2016

druhé kolo výběrového řízení dotačního programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement na území SMO 2016

Do výběrového řízení se mohou hlásit jak noví žadatelé, tak i neúspěšní žadatelé z 1. kola, avšak s jinými projekty. Dne 20. 4. 2016 v 15.00 hod. bude pro žadatele pořádán workshop v prostorách Magistrátu města Ostravy, místnost č. 306.

Veškeré informace k dotačnímu programu jsou k dispozici na www.ostrava.cz, odbor školství a sportu, oddělení školství, nebo na www.ostrava.cz v sekci Důležité odkazy – Dotace – Školství.

Lhůta pro podání žádosti je od 27. 4. 2016 do 6. 5. 2016

Statutární město Ostrava vyhlašuje výběrové řízení

pro poskytnutí neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu města Ostravy na rok 2016

Zásady dotace jsou uvedeny na stránkách města Ostravy (www.ostrava.cz) včetně formuláře žádosti

Kontaktní osoba: Ing. Lucie Adámková, 599 443 376, e-mail: ladamkova@ostrava.cz

Termín pro odevzdání žádosti je do 20. 5. 2016

Statutární město Ostrava vyhlašuje výběrové řízení

pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her, na základě usnesení zastupitelstva města č. 0977/ZM1418/15 ze dne 23. 3. 2016, na podporu aktivit v oblastech:

  • Sociální péče kód SVZ/SP
  • Školství kód ŠaS/Šk
  • Sport kód ŠaS/S

Program na poskytování peněžních prostředků z odvodů z loterií a jiných podobných her včetně témat uvedených ve speciálních částech pro jednotlivé oblasti a žádosti do výběrového řízení jsou k dispozici na webových stránkách města Ostravy (www.ostrava.cz v sekci Dotace a na stránkách jednotlivých odborů poskytujících dotace). Bližší informace k zásadám podají kontaktní zaměstnanci Magistrátu města Ostravy.

Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Oblast sociální péče:

Ing. Petra Teichmannová, 599 443 819, pteichmannova@ostrava.cz 
Mgr. Štěpán Vozárik, 599 443 860, svozarik@ostrava.cz
Ing. Daniela Štěrbová, 599 443 811, dsterbova@ostrava.cz

Oblast školství:

Ing. Marta Chylová, 599 443 203, mchylova@ostrava.cz

Oblast sportu:

Lucie Potschová, 599 442 287, lpotschova@ostrava.cz

Termín pro odevzdání žádostí je od 25. 4. 2016 do 6. 5. 2016


Strana 7

Slavnostní večer v režii Malé Míny zmlsané a jejích gastronomických kamarádů

Ocenění pro nejlepší pedagogy


Den učitelů

První samostatný „gastronomický kon­cert“ hudební skupiny Zmlsaná Mína Band provázel 23. března slavnostní oceňování ostravských pedagogů u pří­ležitosti Dne učitelů.

Program na scéně Divadla loutek Ostrava tematicky navazoval na úspěš­nou městskou kampaň Školní jídelny zdravě a chutně a sršel humorem a vti­pem. Písničky o jídle a jeho konzumaci i několik ukázek z inscenace Malá Mína zmlsaná, z níž byla kapela vypůjčená, předvedli Špenát (klávesy), Párek (bicí), Koprovka (zpěv), Hamburger (kytara), máma (housle) a hlavní voka­listka a příležitostná bubenice Mína Zmlsaná a postarali se o výtečnou ná­ladu. Do slavnostnější polohy ji překlo­pil projev náměstka primátora Martina Štěpánka, který vyzdvihl práci celého ostravského učitelského sboru, napl­ňujícího svoji každodenní prací vizi Ostravy jako inteligentního a vzdě­laného města, a poblahopřál všem vyznamenaným.

Také letos byla ocenění udělována ve dvou kategoriích.

V kategorii Výrazná pedagogická osobnost jej získaly: Lenka Anežková z MŠ Heřmanice, ul. Požární, Iva Chadzipanajotidisová z MŠ Ostrava, ul. Hornická, Dana Schönová z MŠ Poruba, ul. Čs. exilu, Šárka Fehérová ze ZŠ Mariánské Hory a Hulváky, ul. Gen. Janka, Iveta Komorášová z ZŠ a MŠ Svinov, ul. Bílovecká, Jana Krupová ze ZŠ Ostrava, ul. Matiční, a Milena Vincenciová ze ZŠ Poruba, ul. Bulharská.

V kategorii Ocenění za dlouho­letou práci ve školství vyzname­nání převzaly: Daniela Müllerová z MŠ Výškovice, ul. Staňkova, Jindřiška Nejedlá z MŠ Ostrava, ul. Lechowiczova, Věra Helebrantová ze ZŠ a MŠ Bělský Les, ul. B. Dvorského, Květoslava Kolářová ze ZŠ Ostrava, ul. Matiční, Alena Kuchařová ze ZŠ Polanka nad Odrou, ul. H. Salichové, Lenka Magerová ze ZŠ a MŠ Krásné Pole, ul. Družební, Taťána Mikulská ze ZŠ Michálkovice, ul. U Kříže, a Danuše Ševčíková ze ZŠ Poruba, ul. Komenského. (bk)

Ruce podávají už patnáct let


Patnáct let působí v oblasti sociálních služeb organizace Podané ruce – osobní asistence. Své služby poskytuje 7 dní v týdnu, 24 hodin denně osobám s ome­zenou soběstačností, ať už z důvodu věku nebo postižení. Pomáhá jim v běžných úkonech, jako je oblékání, hygiena, pří­prava jídla, starost o domácnost, ale také doprovod do školy, k lékaři, do kina nebo na procházku. Zpestřením palety posky­tovaných služeb je canisterapie, čili te­rapie s využitím speciálně cvičených psů. Organizace dlouhodobě podporo­vaná městem má svou ostravskou po­bočku v budově zdravotnické školy v ulici 1. máje v Mariánských Horách, její web má adresu www.podaneruce.eu. (jm)

Péče v posledních dnech života


Pomáhat nevyléčitelně nemocným li­dem v jejich posledních chvílích je čin­nost náročná, o to více však záslužná. Jedním ze zařízení, které se této službě věnují na území Ostravy, je mobilní hospic sv. Kryštofa. Jeho smyslem je umožnit, aby i nemocný a nemohoucí člověk mohl zůstat do konce svých dní doma v kruhu svých blízkých, aby netrpěl bolestí a nezůstal osamocen. Péči, která je plně hrazena ze zdra­votního pojištění, poskytuje 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Vedle slu­žeb lékaře a speciálně proškolených zdravotních sester nabízí hospic také pomoc sociálního pracovníka, psy­chologa či duchovního. Využít lze rov­něž možnost bezplatného poradenství v Charitní hospicové poradně v objektu Hospice sv. Lukáše v Charvátské ulici ve Výškovicích nebo si zapůjčit v ta­mější půjčovně kompenzačních pomů­cek potřebné vybavení.

Podrobnosti lze najít na webu www.ostrava.charita.cz, informace lze získat také pomocí e-mailu na adrese cho.kry­stof@charita.cz či telefonicky na čís­lech 599 508 504 a 733 676 601. (dk)

Dobrá paměť je základem úspěchu


Kurz Školy paměti Jakuba Poka proběhne ve školicím centru ve Vítkovicích 7. a 8. května od 9.30 do 16.30 h. Naučíte se paměťové techniky, které vám pomohou zapamatovat si čísla, data, slova, tváře či jména. Více na www.skolapameti.cz. (jš)

Zima chyběla nejvíce těm nejmenším


Z dopisů čtenářů

„Bylo vám také líto, že letošní zima byla skoupá na sníh a my jsme si nemohli užít víc zimních radovánek? Ve třídě Sluníčko jsme se rozhodli, že si zimu uděláme přímo ve třídě. Nemožné? Ale ano, když se chce, jde všechno,“ napsaly nám Petra Jarolímová a Jana Láryšová, učitelky mateřské školy Čtyřlístek v ulici Bohuslava Martinů v Porubě o jejich projektu Paní Zima a sněhuláci, který si předškoláci náramně užili.„Skládání sněhových vloček a koulí, kreslení závějí a sněhuláků. Nechybělo čtení pohádek, pohybové ztvárnění zimních písniček, cvičení v překážkové dráze společně se sněhuláčky, pohybové hry s mrazíky a spousta dalších aktivit. Předškoláci společně vytvořili loutku paní Zimy. Po dohodě s rodiči jsme každému dí­těti koupili polštářky bílé barvy a pak už jsme vše nechali na jejich fantazii. Polštářky se proměnily ve sněhuláky – čepice, šály, knoflíky, nos... bylo to opravdu nádherné! Nakonec jsme uspo­řádali výstavu sněhuláků pro děti a ro­diče z ostatních tříd naší MŠ.“ (ič)

Vyšší standard pobytů pro děti


Rada města Ostravy upravila statut Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Výše do­tace na 14denní ozdravný pobyt pro jednoho žáka zvýšila o 1500 korun z původních 4500 na 6000 korun a současně zpřesnila pod­mínky pro ubytování a stravo­vání, aby plně odpovídaly hygie­nickým normám. Cílem je sjed­nocení a zvýšení kvality poskyto­vaných služeb během ozdravného pobytu. Příspěvek lze použít ne­jenom na ubytování, stravu a do­pravu, ale také na doprovodný program ozdravného charak­teru. Na svém březnovém zase­dání schválilo změny také měst­ské zastupitelstvo.

V právě končící topné sezoně vy­jelo díky fondu na čerstvý vzduch okolo 3500 dětí. Uspokojeni byli všichni žadatelé. Také letos vloží město do fondu 15 milionů korun, další peníze by mohli přidat sou­kromí sponzoři. (bk)

Pomáhám, zn. Rád


Ve dnech 13. a 14. dubna budou v ulicích města k vidění dobrovolníci v modrých tričkách s logem ADRA a s kasičkami na krku. Veřejnost osloví s žádostí o fi­nanční příspěvek na podporu dobrovol­nického centra ADRA, které již řadu let vysílá dobrovolníky k opuštěným a ne­mocným seniorům a dětem v Ostravě. Za drobný finanční příspěvek obdrží dárce upomínkový předmět – reflexní pásek. Výtěžek z této již tradiční sbírky s názvem Pomáhám, zn. Rád umožní zkvalitnit a zlepšit cílenou pomoc po­třebným ve vašem nejbližším okolí. Každá koruna pomáhá. (zk)

Domov otevře dveře


Domov v Čujkovově ulici 25 v Ostravě- Zábřehu pořádá v úterý 19. dubna den otevřených dveří. Zařízení poskytuje dva druhy ubytovacích služeb – domov pro seniory a domov se zvláštním reži­mem. Pro veřejnost budou mít otevřeno od 9 do 11.30 a 13 do 17 hodin. (ič)


Strana 8

Informační servis

PO SCHODECH NA VĚŽ. U příleži­tosti blížícího se Mezinárodního dne památek (18. 4.) otevírá Nová radnice běžně nepřístupné schodiště na vy­hlídkovou věž. Naskýtá se tak ojedi­nělá příležitost vystoupat po 293 scho­dech až na ochoz věže a prohlédnout si šrouby držící věžní konstrukci či ho­diny. Komentované prohlídky budou probíhat v sobotu 16. dubna od 9 do 17 hodin, vždy v půlhodinových interva­lech. Vstupné pro dospělé je 50 Kč, pro děti, studenty a seniory 40 Kč.

ŽIVOT V 19. STOLETÍ. Na toulky po Ostravě devatenáctého století se můžete vydat s průvodci Ostravského informačního servisu (OIS) v neděli 17. dubna. Jak tehdy vypadala Ostrava, jak žili měšťané, učitelé, vetešníci, lé­kaři a další? Nechte na sebe dýchnout Ostravu v době průmyslové revoluce! Prohlídky začínají na Prokešově ná­městí v 10 a 14 hodin, cena pro dospělé je 80 Kč, pro děti, studenty a seniory 50 Kč. Vstupné se platí v 6. patře Nové radnice v pobočce OIS.

OSTRAVSKÁ DIVADLA. Pokud se chcete dozvědět, kam kdysi chodívali lidé za kulturou a kam vyrazit nyní, vy­dejte se v sobotu 7. května na komen­tovanou prohlídku po stopách ostrav­ských divadel. Vycházka bude končit u Divadla Petra Bezruče, do kterého nahlédnete z jiné strany než obvykle. Projdete ho od kanceláře dramaturga a kabiny osvětlovačů, přes sklady ku­lis, kostymérny a herecké šatny až po prkna, která znamenají svět. Sraz před Divadlem A. Dvořáka v 10 a 14 ho­din, cena pro dospělé 80 Kč, pro děti, studenty a seniory 50 Kč. Vstupné se platí na místě. (sb)

Pro kompost do sběrných dvorů


Pytlovaný kompost a zeminový substrát prodává letos odpadová společnost OZO Ostrava ve všech svých dvanácti sběrných dvo­rech. Jde o novinku, protože ještě loni se kompost prodával pouze v sedmi z nich. Oba produkty jsou baleny do pytlů o objemu 18 li­trů a nabízeny za cenu 23 korun za pytel. Vyráběny jsou ve vlastní kompostárně OZO v Hrušově z biologicky rozložitelného rost­linného odpadu, který OZO zís­kává od občanů, kteří využívají služby svozu zeleně nebo ho vozí ze zahrádek do sběrných dvorů, popřípadě z údržby městských ze­lených ploch. Loni kompostárna zpracovala více než 9 tisíc tun bio­logického odpadu a prodala 1608 tun kompostu a 2824 tun sub­strátu. Zájemci o větší množství těchto produktů je mohou ode­brat přímo v kompostárně. (bk)

Hyperbarická komora v městské nemocnici slouží už více než padesát let

Pomáhá nejen při otravě plyny


Zdravotnictví

Osvědčenou léčbou při otravě toxic­kými plyny, v topné sezoně hlavně oxi­dem uhelnatým, je pobyt v hyperba­rické komoře. Ta v Městské nemocnici Ostrava (MNO) byla uvedena do pro­vozu 9. září 1965 jako první v tehdejším Československu a třetí v Evropě. Byla re­akcí na vzrůstající počet úrazů v těžkém průmyslu, při čemž tím rozhodujícím podnětem bylo důlní neštěstí na Dole Eduard Urx v Petřkovicích (nyní pa­mátkový důl Anselm), při němž násled­kem intoxikace sirovodíkem zemřelo devět horníků.

Svým objemem 45 m3 (s předko­morou 65 m3), díky kterému je možné do zařízení umístit i pacienty na lůžku, drží ostravská hyperbarická komora stále republikový primát. Její hmotnost dosahuje 50 tun. Zatímco v Čechách se mezitím vybudovalo už 12 obdobných zařízení, na Moravě a ve Slezsku zů­stává jediná. I proto je stále vytížená – ročně jí projde zhruba 400 až 450 pacientů.

Principem léčby hyperbarickou oxygenací (HBO) je inhalace kyslíku za zvýšeného atmosférického tlaku. Už dávno se používá nejenom při into­xikaci plyny, ale také při léčbě řady dalších akutních stavů a chronických onemocnění.

„Trend je dnes takový, že ošetřu­jeme zhruba 20 indikací z celého spek­tra medicínských oborů, snad s vý­jimkou psychiatrie,“ uvedl primář oddělení Centra hyperbarické medi­cíny MNO Michal Hájek. Akutních indikací je asi sedm, chronických čtr­náct. Z těch akutních to jsou zmíněné otravy oxidem uhelnatým, ale také dekompresní poranění, těžké úrazy a infekce. U těch chronických jde ze­jména o obtížně se hojící kožní de­fekty a ORL indikace. „A léčíme také některá onkologická onemocnění,“ do­dává Hájek.

Jedna expozice v hyperbarické komoře při tlaku 10 až 20 metrů vodního sloupce trvá okolo 120 minut. Jednorázově se do komory vejde deset sedících nebo tři pacienti na lůžku. (bk)

Vypínání semaforů na křižovatkách


Světelná signalizace na ostravských kři­žovatkách bude v následujících týdnech postupně vypínána. Ostravské komu­nikace provedou půlroční generálku funkčních a jisticích prvků a odzkou­šejí řadiče. Plán vypínání křižovatek je zveřejněn na webu www.okas.cz. V pří­padě deštivého a nepříznivého počasí může být kontrola přesunuta. Prosíme řidiče o zvýšenou opatrnost, dodržování dopravního značení a pokynů policistů, kteří budou na nejfrekventovanějších místech řídit provoz. (jm)

Nebezpečný oxid uhelnatý


Upozornit na rostoucí počet otrav oxi­dem uhelnatým (CO) bylo cílem břez­nového setkání představitelů města Ostravy, Moravskoslezského kraje a zá­stupců hasičů a zdravotníků na půdě Centra hyperbarické medicíny Městské nemocnice Ostrava (MNO). Zúčastnil se náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Oxid uhelnatý je bezbarvý, nevidi­telný plyn bez zápachu. Příznaky otravy se dají snadno zaměnit s únavou nebo nachlazením. Počet intoxikací CO ne­ustále roste. Jen letos hasiči vyjížděli v rámci kraje k 16 událostem, při nichž ošetřili 48 lidí, mezi nimi i několik dětí, z nichž jedno zemřelo. Na úniku nebez­pečných plynů v českých domácnostech se kysličník uhelnatý podílí téměř jed­nou třetinou a tento podíl nadále stoupá. Častým zdrojem otrav jsou plynová to­pidla, ohřívače vody, krby nebo kotle na tuhá paliva. Při jejich provozování je proto namístě velká obezřetnost. Pro prevenci se doporučují detektory zvý­šené koncentrace plynu.

Léčba otrav jedovatými plyny pro­bíhá v hyperbarické komoře MNO, která je na Moravě a ve Slezsku jediná. (bk)

Jak a z čeho stavěli naši předkové


Vzorky starých krytin, zdiva, výplně sta­vebních otvorů a další zajímavosti lze na­jít v depozitáři stavebních prvků a de­tailů, který vznikl v rámci projektu pří­hraniční spolupráce s Žilinskou univer­zitou na Fakultě stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Součástí depozitáře je i řada dokladů historického stavitelství z Ostravy. Z Kostelního náměstí pochází napří­klad směs oblázků použitá jako zpevnění městské komunikace nejspíš v 15. století. Pravděpodobně původní je překlad dveřní zárubně z ostravské katedrály Božského Spasitele, který byl získán při opravě kostela v roce 2015. Depozitář slouží studentům při výuce, ale po do­mluvě je dostupný i návštěvníkům školy a badatelům. Podrobnosti na www.rozvoj-architektury.eu. Spolupráce se Žilinou, podporovaná i z evropských pe­něz, je zaměřena na historickou archi­tekturu, obzvláště na bádání o historic­kých krovech. (bk)


Strana 9

Otevřená radnice

Vy se ptáte, radnice odpovídá


Odpovídáme na vaše dotazy, připomínky a náměty, které se týkají města Ostravy a jeho obyvatel. V otázkách vás prosíme o maximální stručnost a věcnost. Omlouváme se tazatelům, na které se tentokrát nedostalo. Jejich podněty zodpoví zástupci odborných útvarů Magistrátu města Ostravy (MMO) v příštích vydáních, zareagujeme na ně e-maily či písemně. Naše adresa je Ostravská radnice, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava nebo elektronicky redakce@ostrava.cz.

O diváka jde především

Čtenář Vladimír Maryška položil do­taz týkající se občerstvení na měst­ském stadionu ve Vítkovicích. „V mi­nulém roce jsem při fotbalových utkáních a jiných příležitostech byl téměř vždy nespokojen s občerstve­ním. Nabídka na rozdíl od jiných sta­dionů v republice byla dost omezená, rychlost obsluhy nikoli závratná, lec­kdy se stalo, že jídlo nebo pivo prostě došlo. Kdo občerstvení na stadionu poskytuje? Město samo, nebo je zde nájemce?“

JAN KOSTECKÝ, Vítkovice Aréna, a. s.: „Při všech akcích ko­naných na městském stadionu, včetně fotbalových utkání, zajišťuje provoz stánků s občerstvením spo­lečnost Vítkovice Aréna formou pro­nájmu těchto míst provozovateli. Připomínky, které má pan Maryška k provozu a šíři sortimentu s nájem­cem probereme a zjednáme nápravu. Máme zájem na tom, aby se návštěv­níci na městském stadionu cítili dobře a rádi se sem vraceli. Velice by nám pomohlo, kdyby nás tazatel, ale třeba i další diváci, upozornili na nedo­statky. Při kterém utkání, u kterého konkrétního bufetu byli nespokojeni. Můj e-mailový kontakt je kostecky@arena-vitkovice.cz.“

Zvířecí krematorium..?

Čtenářka Marta Bergerová v Ostravě postrádá možnost, jak se rozloučit se svým zvířecím kamarádem, když jej nechce ponechat jako odpad v ka­filerii. „Spousta lidí žijících v pane­láku, kteří nemají možnost pochovat si svého mazlíčka na svém pozemku, by to jistě uvítala. Možností je zří­zení zvířecího krematoria. Nejbližší je v Brně, v Olomouci jej zatím nezpro­voznili. Ostravští chovatelé by tuto službu myslím rádi využívali také.“

PAVEL VALERIÁN, vedoucí od­boru ochrany životního pro­středí MMO: „V souladu se záko­nem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v plat­ném znění provozují obce veřejná pohřebiště pro lidské ostatky, a to ve veřejném zájmu. Zákon neukládá obcím povinnost zřídit a provozovat pohřebiště pro zvířecí ostatky. Pokud tato existují, jsou převážně provozo­vána soukromými subjekty v rámci podnikatelské činnosti. Máte pravdu, nejbližší takové zařízení provozuje obchodní společnost Krematorium zvířat Brno s. r. o. Statutární město Ostrava v současné době neuva­žuje o zřízení pohřebiště pro zvířecí ostatky.“

Kde zaparkovat s LPG?

Ivo Krupař navštívil budovu dopravně správních činností magistrátu v ul. 30. dubna a řešil jako řada jiných problém se zaparkováním. Většina míst v okolí je určena pro parkovací karty A, R, místa před „dopravkou“ jsou permanentně obsazena. „Jezdím na plyn a do podzemních garáží ne­mohu. Nemohlo by nějaké parkovi­ště být vyhrazeno pro majitele vozidel s LPG?“ ptá se pan Krupař.

BŘETISLAV GLUMBÍK, vedoucí odboru dopravy MMO: „Vzhledem k nárůstu počtu motorových vozi­del není v možnostech žádného vel­kého města zajistit pro všechny do­statek bezplatných a v některých pří­padech i zpoplatněných parkovacích míst. Z důvodu zajištění parkování pro rezidenty bylo v centru města již v roce 2002 přistoupeno k zave­dení placeného stání. Na základě stížností rezidentů bydlících v zóně je i do budoucna třeba počítat s jejím rozšiřováním.

Při přemístění odboru dopravně správních činností magistrátu do bu­dovy v ulici 30. dubna bylo vytvořeno 80 nových parkovacích míst, z nichž část je provozována v režimu parkova­cího kotouče. Místa slouží návštěvní­kům ke krátkodobému parkování (30 až 120 minut). Kontrola dodržování opatření je věcí městské policie.

Co se týká vyhrazení parkovacích míst pro vozidla s pohonem na LPG nebo CNG, není nám známo, že by v ČR taková existovala, zřejmě z dů­vodu snadného zneužití. Možnost parkování vozidel s pohonem na LPG v hromadných garážích je od roku 2011 upravena vyhláškou č. 268/2011 Sb. Pokud provozovatel hromadné ga­ráže splní podmínky uvedené ve vy­hlášce, může povolit parkování vozi­del na plynná paliva. Je tedy věcí pro­vozovatele, zde Garáže Ostrava, a. s., aby posoudil, zda podzemní parkovi­ště na Prokešově náměstí splňuje pod­mínky výše uvedené vyhlášky.“ (vi)

Názory na rovinu a bez korektury

Jak to vidí zastupitelé


Místo pro reakce zastupitelů města Ostravy na aktuální události, jejich názory na témata, která se týkají občanů a života ve městě, včetně námětů a návrhů na jejich řešení. Do textů příspěvků volených představitelů místní samosprávy nejsou redakcí Ostravské radnice prováděny žádné zásahy, kromě jazykové korektury.

Jsme republikou poplatků?

JOSEF BABKA, předseda klubu zastupitelů Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM).

„Zavedení nádob na bioodpad pro obyvatele Ostravy je krok správným směrem. Po urči­tém váhání vedení města, společnost OZO začne rozvá­žet na základě po­žadavků občanů ‚hnědé popelnice‘ o objemu 240 l k jednotlivým domům. Pro občany je pozitivní, že náklady s tím spojené nezatíží jejich rodinný rozpo­čet a budou hrazeny z výběru místního poplatku za svoz, třídění a likvidaci ko­munálního odpadu. Tato skutečnost mě opětovně vedla k zamyšlení nad systé­mem výběru tohoto poplatku, který ge­neruje nezanedbatelnou část pohledá­vek statutárního města Ostravy vůči některé, nikoliv zanedbatelné skupině Ostravanů. Nedoplatky v současné době přesahují vysoce částku sto milionů ko­run a jejich vymáhání je poměrně neú­činné a dluh roste.

V programu KSČM pro Ostravu jsme nabízeli jiné řešení. Tento poplatek zru­šit stejně jako to udělali ke všeobecné spokojenosti v městě Teplice v sever­ních Čechách. Výpadek příjmů z to­hoto místního poplatku jsme navrho­vali nahradit přiměřeným zvýšením daně z nemovitostí, které jsou v sou­časné době příjmem městských ob­vodů. Město je veřejnoprávní korporace a jako taková by měla městský rozpočet spravovat tak, aby reagoval na potřeby co nejširších vrstev občanů, reagoval na jejich signály, které městu vysílají. A sto a více milionový dluh je signá­lem více než důrazným. Česká repub­lika je republikou poplatků. Podle po­sledních informací z března 2014 exis­tuje v ČR 777 různých poplatků, které vybírají státní orgány od občanů a pod­nikatelů. A v tom nejsou poplatky vy­měřované orgány municipalit a krajů.

Práce s rozpočtem města a měst­ských obvodů je opravdu namáhavá a složitá činnost. Nové přístupy k jeho tvorbě i užití si určitě zaslouží pozor­nost nejen jejich zpracovatelů, ale i za­stupitelů, kteří je definitivně schvalují. A ti by měli mít na paměti, že rozpo­čet musí sloužit občanům, které zastu­pují. Proto podporuji i uplatnění par­ticipativního přístupu k tvorbě roz­počtu města tak, aby občané měli větší možnost ovlivnit tok peněz, se kterým město disponuje. Dalším námětem je námi prosazovaná bezplatná hromadná městská doprava, která by přispěla ne­jen k lepší sociální situaci rodin, ale i ře­šení statické dopravy, zejména v centru města, a také zlepšení životního pro­středí, hlavně ovzduší, kdy osobní in­dividuální doprava patří mezi hlavní tři tvůrce znečistění.“

Aktivní zálohy cvičí


Ve vojenském výcvikovém pro­storu Libavá probíhá od 3. března do 22. dubna první společné a nej­větší cvičení aktivních záloh ozbro­jených sil ČR Hradba 2016. Ze čtr­nácti pěších rot při krajských vo­jenských velitelstvích a z roty aktivní zálohy Vojenské policie Olomouc na něj bylo povoláno více než tisíc mužů. Operaci dozo­ruje šedesátičlenný štáb. „Proces plánování a přípravy cvičení tr­val téměř pět měsíců a podílelo se na něm více než sto přísluš­níků Armády ČR,“ informoval plukovník Jaroslav Hrabec, ředi­tel Krajského vojenského velitel­ství Ostrava, který cvičení řídí. Námětové situace prověří přísluš­níky aktivních záloh především při plnění úkolů Policie České repub­liky při střežení objektů důleži­tých pro obranu státu a při ochraně státních hranic. „Hlavním úkolem cvičení a zároveň jednou z hlav­ních priorit Armády ČR je zajis­tit připravenost aktivních záloh k operačnímu nasazení,“ upřesnil cíl akce plk. Hrabec. (og)


Strana 10

Co, kdy, kde ve městě

FESTIVAL JEDEN SVĚT. Festival dokumen­tárních filmů o lidských právech Jeden svět za­číná v Ostravě 1. dubna v centru Cooltour projekcí filmu Zajatci. Filmy, diskuse, výstavy a další do­provodný program k tématům dneška, především migraci, se odehraje v Minikině, klubu Atlantik a Cooltour na Černé louce. Začátky projekcí a be­sed jsou vesměs v 17 a 19.30 h. Více na www.jeden­svet.cz/2016/ostrava.

KYTAROVÝ KONCERT. První benefiční kyta­rový koncert Štěpána Raka a Pavla Helana po­řádá Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava- Vítkovice v neděli 3. dubna od 18.30 hod. v kostele sv. Ducha v Zábřehu. Výtěžek bude určen na ak­tivizační pobyty dětí a mladých lidí se zdravot­ním postižením.

MUZEUM: CESTY KOŘENÍ. Výstava Cesty koření je k vidění v Ostravském muzeu na Masarykově náměstí. Vypráví o historii pěs­tování a šíření užitkových rostlin do center civi­lizací a sítích obchodních cest od 4. tisíciletí př. n. l. po objevení Ameriky v 15. století. Výstava je stejně jako muzeum otevřena v pracovní dny (9 až 17), v sobotu (9–13) a neděli (13–17) do 30. června.

DIVADLO V LABYRINTU. Ve společenském domě Labyrint v Ostravě-Třebovicích pořádá spolek artRóza od 8. do 10. dubna krajskou pře­hlídku amatérských divadel. Program zahájí v pátek (18) situační komedií Amant flexibilní divadelní soubor Fledis žáků střední zahrad­nické školy z Ostravy. Dále účinkují Bílé diva­dlo, Dramkrou, Divadlo Bez názvu, Quo vadis, Teatro Rojo a Statické divadlo Jakuba a Ondřeje. Slavnostní předání cen bude v neděli (14.30). Více na www.labyrintova.cz.

PREMIÉRY V NDM. Dílo A. Jarryho Král Ubu uvede činohra Národního divadla moravskoslez­ského v premiéře 7. dubna v Divadle A. Dvořáka. Otce Ubu ztvární David Viktora, jeho družku Lada Bělašková. Režie Jan Frič. „Úzdravné ope­rum“ pod názvem L2:Brána života!, experimen­tální hudební divadlo J. Duška, O. Smeykala a M. Buzziho, bude mít 21. dubna světovou premiéru v Divadle J. Myrona. Prodej předplatného na no­vou sezonu začne 14. 4. od 8 hod. Rezervace pro stávající předplatitele platí do 30. května.

DK MĚSTA OSTRAVY ZVE. Přímé přenosy ze světových divadelních scén: Don Quijote z Bolšoj baletu v Moskvě 10. dubna (16.45), Beethovenovy symfonie č. 4 a 7 v podání Berlínské filhar­monie s dirigentem S. Rattlem 15. dubna (19), opery Roberto Devereux 16. dubna a Elektra 30. dubna (18.45) z Metropolitní opery v New Yorku. Domácí divadla zastupuje např. 14. dubna (18) Shakespearovo drama Othello Divadla Pod Palmovkou nebo Federer – Nadal, autorské diva­dlo P. Kolečka, M. Taclíka a J. Prachaře 25. dubna (19). Vyprodaný galakoncert Hany Zagorové má termín 12. dubna v 19 h.

VÁVRA A PETRÁNEK. V domě knihy na Smetanově náměstí proběhne 12. dubna (15) beseda s architektem Davidem Vávrou o jeho knize Tři cesty za architekturou, putování do Řecka, Izraele a Latinské Ameriky. Legenda české žurna­listiky Jan Petránek, muž s jedinečným rozhledem po světovém politickém dění, přijede do Ostravy 19. dubna. Od 16 hodin bude vyprávět a podepiso­vat knížku Na co jsem si ještě vzpomněl.

Klasik inspirací pro společný projekt ostravské kulturní scény

Moudrost stará čtyři století


V sobotu 23. dubna 2016 vzpomene kulturní svět 400. výročí úmrtí dramatika, básníka, herce i divadelního podnikatele Williama Shakespeara. Zemřel ve svých 52 letech téměř na den přesně od svého narození a v jeho místě – anglickém Stratfordu nad Avonou.

K celosvětové oslavě významného výročí se při­pojuje město Ostrava velkým společným projek­tem své kulturní scény – Shakespeare Ostrava 2016. Jak nás informovala koordinátorka projektu Zuzana Vinklárková, stěžejní událostí bude neje­nom samotné výročí, ale vlastně celý měsíc. Hned 1. dubna hostuje divadelní spolek Kašpar v Divadle Petra Bezruče se svým ztvár­něním nejslavnějšího milost­ného příběhu Romeo a Julie. V úterý 5. dubna začne verni­sáží (17) putovní výstava pla­kátů k divadelním inscenacím Shakespearových her, která zachycuje to nejzajímavější, co se na ostravské divadelní scéně v posledních desetile­tích odehrálo. Výstavu v pa­sáži u Sýkorova mostu připravují Národní divadlo moravskoslezské, Knihovna města Ostravy a také Janáčkova konzervatoř. Sama knihovna se k výročí postavila velmi aktivně, v průběhu dubna pořádá li­terární čtení, akce pro děti a besedy pro dospělé – třeba i o tom, proč Hamletovi cesty nevoní? Na konci měsíce, 29. dubna, uvede Divadlo loutek Ostrava pre­miéru poslední velké Shakespearovy hry, dramatické romance Bouře.

Na počátek dubna je naplánováno spuštění webu www.shakespeare2016.cz, jehož slavnostní předsta­vení proběhne na zmíněné vernisáži k výstavě diva­delních plakátů. S projektem se budou Ostravané potkávat také na dalších netradičních místech – po­drobnosti ale zatím organizátoři nechtějí prozrazovat: „Shakespeare po sobě zanechal dodnes živé a inspira­tivní dílo, a proto není vyloučeno, že se s jeho odka­zem střetnete třeba v tramvaji, na lavičce v parku či v ulicích města. Nechte se překvapit,“ dodává Zuzana Vinklárková.

Přibližně v polovině dubna budou známy výsledky grantové výzvy, ve které město nabídlo na podporu projektů spjatých či inspirovaných tvorbou a dílem Williama Shakespeara 800 tisíc korun. Od grantu si slibuje také za­pojení veřejnosti, neboť pro­jekt je otevřenou platformou, ke které se mohou připojovat i další organizace či jednot­livci, a to i v průběhu celého roku 2016. „Líbí se mi příležitost propojit ostravskou kulturu do jednoho projektu. Navíc se profesionální i amatérské soubory, stejně jako jednotlivci, mohou vě­novat kreativní tvorbě v nastudování Shakespearova díla,“ uvedl primátor města Ostravy Tomáš Macura.

Už brzy bude zahájen předprodej vstupenek také na prestižní Letní shakespearovské slavnosti, které na Slezskoostravském hradě proběhnou ve dnech 20. 7.–9. 8. již podeváté! (liv)

Soutěže pro zpěváky


Mladí zpěváci do 18 let mají šanci splnit si svůj sen. Talent mohou prokázat během oblastních kol dvou pěveckých soutěží, které se uskuteční 9. dubna od 10 hodin v KD v Michálkovicích. V Bráně pro začína­jící zpěváky půjde o postup do listopadového finále v Brně. Soutěží jednotlivci, dua i skupiny s tím, že děti do 15 let mohou doprovázet na hudební nástroj rodiče, děti starší se musí doprovázet samy. Při autorsko-in­terpretační soutěži Folkový kvítek bude v sázce po­stup do národního finále na zámku Konopiště. Více na www.marproduction.cz/novinky/. (bk)

Šplhouni, krásky, záškoláci


Divadlo Petra Bezruče uvedlo v premiéře hru Škola zá­klad života s podtitulem Šplhouni, třídní krásky, zá­školáci. Divadelní adaptace Hany Burešové vychází z knihy Jaroslava Žáka Študáci a kantoři i oblíbených Fričových filmů Škola základ života a Cesta do hlubin študákovy duše. V režii Janky Ryšánek Schmiedtové hrají Lukáš Melník (Benetka), Michal Sedláček (Čuřil), Ondřej Brett (Boukal), Jakub Burýšek (Peterka), Pavla Gajdošíková (Jánská) a další. Šprta Krhounka ztvárňuje Norbert Lichý. Jak už bývá u Bezručů zvykem, všechna čtyři dubnová představení jsou vyprodána. (vi)


Strana 11

Mezinárodní festival dokumentů T-film míří do Světa techniky

Jak nás inspiruje svět rostlin


Člověk a příroda

Čtvrtý ročník mezinárodního festivalu T-film před­staví ve dnech 25. – 26. května dokumentární filmy s tematikou trvale udržitelného rozvoje, ochrany fauny a flory, přírodních a kulturních památek. Poprvé se uskuteční v jedinečném prostředí Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovice. Pořadatelem je o. s. Perseus, hlavním partnery jsou město Ostrava a OZO s. r. o.

Tématem letošního ročníku bude svět rostlin. Cílem je zvýraznit nezastupitelnou úlohu, kterou rostliny v životě člověka mají. „Konkrétně před­stavit, jak zlepšují životní prostředí, zdraví i ná­ladu, poukázat na celou šíři těchto němých prů­vodců našich životů od pokojových rostlin, léčivek, přes stromy, keře až po deštné pralesy. Na příkladu rostlin totiž můžeme ukázat, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují a jsou spolu nerozdělitelně provázáni,“ zdůrazňuje ředitelka T-filmu a radní města Ostravy Marcela Mrózková Heříková.

Doprovodný program T-filmu připomene pře­devším mladé generaci, že chovat se ekologicky je moderní a přitažlivé. Diváci se mohou těšit na za­jímavé přednášky i ukázky z praxe. Do soutěže je přihlášeno 23 dokumentů z Nizozemska, Francie, Kanady, Belgie, Kypru a dalších zemí. Tvůrci se mohou hlásit do konce dubna. Před rokem získal hlavní cenu Grand Prix T-film slovenský režisér a kameraman Michal Gálik za snímek Na křídlech divokých koní.

Role prezidenta čtvrtého ročníku T-filmu se ujme herec a ochránce přírody Ondřej Vetchý, který při závěrečném galavečeru 26. května předá ceny vítězům. Vstup na festivalové projekce je už tra­dičně zdarma. (hš)

Václav Neckář v hrušovském kostele


Kostel svatých Františka a Viktora v Ostravě- Hrušově bude 28. dubna v 19 hod. hostit be­nefiční koncert Václava Neckáře a skupiny Bacily. Diváci svou účastí a zakoupením vstu­penky v ceně 299 Kč přispějí na záchranu kulturní památky. Novogotická stavba z r. 1893 vídeňského architekta H. von Ferstela a M. Schwedy byla v roce 1997 poškozena povodní, podepsaly se na ní vlivy dolování. Je posledním živým mementem kdysi boha­tého městyse Hrušova. Kostel prošel řadou oprav především věže, kříže, zvonů, vitrá­žových oken, nárožních fiál aj., dnes hostí také výstavy obrazů, koncerty. Vystupovala zde hrušovská rodačka Marie Rottrová, Eva Dřízgová-Jirušová, Jaroslav Wykrent a další. O prodeji vstupenek se informujte na tel. č. 777 982 902 nebo 737 189 610, na www.be­neficehrusov.webnode.cz. Miriam Prokešová

Triumf ostravské Komorní scény Aréna


Komorní scéna Aréna dominovala Cenám diva­delní kritiky 2015, které se vyhlašovaly 20.
března v pražském Divadle Minor. Uspělo všech pět nomi­nací: na divadlo roku, inscenaci roku (Slyšení autora Tomáše Vůjtka v režii Ivana Krejčího), nejlepší po­prvé česky uvedenou hru (Slyšení), mužský herecký výkon (Marek Cisovský za roli Adolfa Eichmanna ve hře Slyšení) a talent roku (Štěpán Kozub). V an­ketě časopisu Svět a divadlo hlasovalo na sedm de­sítek divadelních kritiků, kteří vybírali ze stejného počtu inscenací třiceti českých, moravských a slez­ských divadelních scén. (liv)

Jirotka má pamětní desku


Zdeněk Jirotka (1911–2003), autor kultovního hu­moristického románu Saturnin, má v Ostravě svou pamětní desku. Na budově na Gagarinově náměstí 9 ve Slezské Ostravě, kde stával jeho rodný dům, ji odhalili členové okrašlovacího spolku Za krás­nou Ostravu. Autorem pamětní desky je sochař Jan Šnéberger. (ič)

Do Akordu přišlo o 23 tisíc lidí více


Dvacet tři tisíc. Takový je proti minulým letem ná­růst návštěvnosti Domu kultury Akord v Ostravě- Zábřehu v roce 2015. Za tímto úspěchem je pestrý kulturní program i zdařilá stavební rekonstrukce. Přitom klubové prostory se otevřely až ve druhé po­lovině loňského roku.

„Zatraktivnění a modernizace prostor láká neje­nom běžné návštěvníky, ale i firemní klientelu, která Akord vyhledává pro organizaci svých akcí, jako jsou plesy, večírky, konference a jiné eventy. Kulturní zá­žitek si divák může spojit s konzumací něčeho dob­rého v naší restauraci,“ říká jednatelka domu kultury Darina Daňková.

Divadelní představení bývají často dopředu vy­prodána, na koncerty se sjíždějí návštěvníci z ce­lého regionu. Stačí se podívat na aktuální program, kde najdete pěvecké hvězdy jako Anetu Langerovou (6. 4.), Michala Hrůzu (20. 4.), Ondřeje Havelku a jeho Melody Makers (29. 4.) nebo Honzu Nedvěda (14. 5.). Do Akordu zavítají Divadlo pod Palmovkou s hrou Králova řeč (10. 5.), příbramské divadlo s dramatem Válka Roseových s Michalem Dlouhým v hlavní roli (13. 5.) a další přední domácí scény. Rozjíždějí se ko­mornější pořady v Klubu Akord. Příznivce si našla pravidelná Tančírna (16. 4.), na kterou chodí mladí i starší vyznavači společenského tance. (am)

Co, kdy, kde ve městě

RODRIGO A GABRIELA. Fenomenální mexická kytarová dvojice Rodrigo y Gabriela se po loňském úspěchu na Colours vrátí v dubnu do Ostravy. Své umění na pomezí flamenca, tanečních mexických stylů, rocku a jazzu předvedou 12. dubna (19) v aule Gong. Podrobně na www.colours.cz.

JANÁČKOVA FILHARMONIE. Z dubnové na­bídky jsme vybrali koncerty (7. a 8. dubna v 19 h) Napříč staletími. V DK města Ostravy zazní hudba A. Dvořáka, A. Pantaleóna a C. Saint- Saënse. Účinkují Felix Schwartz – viola, Arkadiusz Bialic – varhany. Janáčkovu filharmonii diriguje Heiko M. Förster. Na hudební „Výlet do Porýní“ můžete do domu kultury zajít 14. dubna (19). Na programu budou díla S. Barbera, B. Martinů a R. Schumanna. Na housle zahraje Thomas Irnberger, JFO řídí Case Scaglione.

MILUJEME JÍDLO! Pestrá nabídka dobrého jídla a pití, ochutnávky, košty, degustační menu, kuli­nářské show a různé gastronomické lahůdky po­těší všechny labužníky při 4. ročníku Karnevalu chutí ve dnech 22.–24. dubna na Černé louce. V pá­tek a sobotu bude otevřeno od 10 do 18 h, v neděli do 16 hodin, vstupné je 50 Kč, děti, studenti, senioři a ZTP 30 Kč.

MIKESKOVÁ V GALERII PLATO. Výstavu so­chařky Šárky Mikeskové Aleluja zahájí vernisáž 27. dubna (18) ve dvoraně auly Gong. Výběr prací os­travské umělkyně z posledních let bude v Galerii města Ostravy PLATO k vidění do 5. června. Více o výstavách i pořadech na www.plato-ostrava.cz.

NA MARKOVIČE DO HELIGONKY. Humorista, satirik a glosátor vystoupí 28. dubna (19) v klubu Heligonka na dole Hlubina. V pořadu Milan Markovič a Páni bratia se představí s multiin­strumentalisty, zpěváky a herci Petrem Niňajem a Róbertem Puškárem. Vstupenky lze zakoupit online na www.heligonka.cz nebo na místě před koncertem.

CO S VOLNÝM ČASEM? Středisko volného času v Ostrčilově ulici v Moravské Ostravě má širokou nabídku aktivit především pro děti a mládež. Např. pořad Babičko, dědečku, pojďme si hrát (16. 4.), Den Země v Komenského sadech s vyhodnocením sou­těže Kam zvířata chodí spát (22. 4., 9–17 h), kera­mickou dílnu Nenuď se, poznej a tvoř (30. 4.). Více na www.svcoo.cz.

1. KVĚTNA: MÁJOVÁ PLESNÁ. Ostravský ob­vod Plesná ve spolupráci s partnery zve na 19. roč­ník folklorního festivalu Májová Plesná, v neděli 1. května od 14 hodin v centru obce. Vystoupí folklorní soubory dětí a dospělých, hudební skupina Rangers. Vstup je volný. Prvomájový program v Plesné obo­hatí Guláš fest s ochutnávkou (14–16 h).

VLADIMIR 518 A SPOL. Raper Vladimir 518, mu­zikant Ondřej Anděra a zvukař David Vrbík jsou au­tory tanečního hudebního představení Spam: Smrt, se kterým se představí 14. dubna (19) spolu s ta­nečníky Janou Vrána a Paľem Kršiakem v centru Cooltour na Černé louce.

Z POŘADŮ PLANETÁRIA. Večerní pozorování oblohy (jen za jasného počasí) pořádá planetárium v Ostravě-Krásném Poli vesměs od středy do soboty v 21 h. Vzhledem k omezené kapacitě je nutná rezer­vace. Stejně jako další program ji najdete na www.planetarium.cz. (vi)


Strana 12

Školství očima Věry Helebrantové, jednoho z pedagogů oceněných u příležitosti Dne učitelů

Sport přispívá nejenom ke zdraví dětí


O lidech s lidmi

Ostravské školství je a bude takové, jaké ho udělají ředitelé škol a učitelé. Tvrdí to ředitelka Základní a mateřské školy Bohumíra Dvorského v Bělském Lese Věra Helebrantová. Pedagožku, která byla letos poctěna městským Oceněním za dlouholetou práci ve škol­ství, vedou k tomuto závěru zkušenosti z vlastní mnohaleté praxe.

„Samozřejmě město, potažmo měst­ský obvod jako zřizovatel vám dává pe­níze na provoz, mzdy. Ale to, jak bude škola vypadat a jakou bude mít úroveň, záleží hlavně na řediteli. To on vytváří školní vzdělávací programy, to on utváří pedagogický sbor a buduje kolektiv za­městnanců. Neexistuje nic takového jako jednotná metodika pro ostravské školství. Každá škola se řídí vlastními, jedinečnými pravidly,“ vysvětluje.

Splněný dětský sen

Práce učitele a pedagoga určitě není snadná. Věra Helebrantová jí zasvě­tila celý svůj produktivní věk. Dnes stojí na konci své kariéry a uvažuje o odchodu na odpočinek. Jak sama přiznává, nebude to pro ni snadné. Narodila se ve Starém Jičíně a stát se učitelkou byl její velký dětský sen. Rodiče nebyli jejím rozhodnutím nad­šeni, ale nedala se. „Tatínek ze mne chtěl mít doktorku; tak jsem mu ten titul dala, ale jinak, než si předsta­voval,“ usmívá se s narážkou na to, že získala doktorát na ostravské Pedagogické fakultě, kde vystudovala matematiku a zeměpis.

Její první „štací“ byla 7. základní škola Jiřího Dimitrova v severočes­kém Mostě. Nastoupila tam v roce 1974, ale po osmi letech se kvůli manželovi, který přijal místo na Vysoké škole báň­ské, opět vrátila do Ostravy. Tady učila na základních školách Kosmonautů v Zábřehu, Srbská ve Výškovicích, kde se poprvé stala ředitelkou, a Majora Nováka v Hrabůvce. Od roku 2002 ře­diteluje v Bělském Lese.

To, co od učitelského povolání očekávala, se jí splnilo na 200 pro­cent. Navíc všude, kam přišla, doká­zala uplatnit i svůj organizační talent. Příkladem může být právě ZŠ a MŠ B. Dvorského, která se za dobu jejího pů­sobení proměnila z průměrné sídlištní školy v moderní školský areál s jasně daným školním vzdělávacím progra­mem. Ten nese označení SOS, což značí Spolupracujeme, objevujeme, sportu­jeme. Kloubí spolupráci s rodiči, ob­jevné poznávání v hodinách a rozšíře­nou výuku tělesné výchovy a sportu, na kterou se škola specializuje.

„Věnujeme se tomu hned z něko­lika důvodů,“ říká Věra Helebrantová. Jednak jsou k tomu na škole vhodné podmínky, jednak proto, že sport mlá­deži prospívá. „A to nejenom kvůli zdraví, má vliv i na chování dětí. Ty, které aktivně sportují, jsou zpravidla kamarádštější, mají mezi sebou lepší vztahy a tvoří pevnější kolektiv,“ všímá si ředitelka, která se angažuje i jako členka výkonného výboru Asociace školních sportovních klubů ČR. „Také je to lepší pro rodiče. Pokud děti spor­tují, vědí, že tráví volný čas na tréninku s kamarády a trenérem, který je za ně odpovědný,“ dodává.

Pedagog nebo ekonom?

Úloha ředitele školy je v dnešní době jiná než ještě před deseti dvaceti lety. Zejména poté, co školy získaly právní subjektivitu, se z nich stali více hos­podáři a ekonomové než kantoři. Mají k dispozici více peněz, ale také větší odpovědnost za chod a provoz školského areálu. „Já například cho­dím do práce na šestou, abych ještě před začátkem vyučování probrala se školníkem, co je třeba udělat, zajis­tit, opravit. Když je třeba, otevírám o sobotách a nedělích dveře zedníkům a řemeslníkům,“ popisuje situaci Věra Helebrantová.

Přesto je stále známá jako ředitelka, která nezavírá dveře své kanceláře. Přístup k ní mají stejně tak členové pe­dagogického sboru, rodiče i děti. Právě ty jsou pro ni stále nejdůležitější, a proto těžce nese, jak se mění – k horšímu. „Je to otázka možná posledních pěti šesti let. Děti přestávají znát mantinely, kam až můžou zajít ve vulgaritě a vystupování vůči dospělým. Někdy to zavání až ši­kanou vůči vyučujícímu,“ popisuje stav, který se projevuje i na ostravských zá­kladkách. Připisuje ho především tomu, že rodiče nemají na své ratolesti čas.

„Přiznávají to sami. Ráno odejdou do práce, vrátí se večer. Chodí na noční směny. Děti nemají žádné povinnosti, tráví čas u počítačů a televize a to se projevuje na jejich chování,“ říká Věra Helebrantová. O to víc je hrdá na to, že už před dvanácti lety angažovala spe­cializovanou psycholožku, která spolu s výchovnými poradkyněmi vytvořila školní poradenské pracoviště. To fun­guje jako účinná záchranná síť, která za podpory vedení školy, orgánů sociálně právní ochrany dětí a dalších složek řeší mnohdy složité situace nejenom ve škole, ale často také v rodinách.

Možná i proto vidí Věra Hele-brantová kardinální problém českého školství v něčem jiném. „Řekla bych, že naše školství je na nešťastné cestě pře­devším kvůli tomu, jak se nám neustále mění ministři. Spolu s tím se pak mění vyhlášky, vzdělávací programy. Učitelé vyplňují kvanta papírů a vlastně nevědí, co a jak mají učit. To jim bere energii, kterou by měli věnovat v první řadě svým žákům,“ míní oceněná ředitelka. Bohuslav Krzyžanek

Školství v Ostravě 2015/2016

Počet   základních škol

57

Počet žáků

11 489

Počet   mateřských škol

49

Počet   předškoláků

8 722

 

Tygří maskot propůjčuje škole sílu a vitalitu


Maskotem Základní a mateřské školy v ulici Bohumíra Dvorského v Bělském Lese je tygr Basty. Ten jí propůjčuje vskutku tygří sílu a vitalitu. Zejména od příchodu ředitelky Věry Helebrantové, která sem nastoupila v září 2002, se škola nadechla k nebý­valému rozkvětu. V roce 2003 získala právní subjektivitu a začala psát no­vou kapitolu svého rozvoje, během níž se průměrná sídlištní škola se stan­dardním vybavením změnila na mo­derní školský areál uzpůsobený no­vým vyučovacím trendům a požadav­kům školní mládeže. Je tu třiadva­cet tříd, dvacet odborných učeben, tři tělocvičny, funkčně vybaveny spo­lečné prostory. Samozřejmostí je mo­derní nábytek a učební pomůcky, různobarevná výmalba s výzdobou s použitím žákovských prací. Loni v rámci komplexní revitalizace získal objekt nový, teplejší kabát a převlékl se do nových barev – žluté a zelené.

Rozsáhlá modernizace se netýká jenom budov a interiérů. Vedle stan­dardní školní výuky nabízí ZŠ B. Dvorského rozsáhlý sportovní pro­gram zaměřený na atletiku, florbal, basketbal, volejbal a zájmovou těles­nou výchovou, rozšířenou výuku ci­zích jazyků či výuku žurnalistiky a me­diální výchovy, v jejímž rámci žáci vy­dávají celostátně ceněný časopis Chaos teenagerů nebo pořizují televizní zpravodajství vysílané na školním te­levizním okruhu. Bělskoleská základka se stala Fakultní školou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a nosi­telem značky Rodiče vítáni. Změn si všimla i Česká školní inspekce, která ji označila za školu dobré praxe.

A proč je vlastně maskotem školy tygr? V rámci akce Nanuk pro tygra se škola stala sponzorem tygra usu­rijského v Zoo Ostrava. Jen za minulý školní rok na něj školáci přispěli část­kou přes 20 tisíc korun. Školu navště­vuje asi 530 žáků a 140 předškoláků. Její web lze najít na evropské adrese www.zsdvorskeho.eu. (bk)


Strana 13

Ostravské adresáře a jejich vydavatelé


Z archivu města

Zajímavým a stále využívaným prame­nem pro dějiny měst jsou tištěné adre­sáře z 19. a 20. století. Nejstarší docho­vaný adresář pro Moravskou Ostravu je z roku 1889. Vydal jej Franz Wattolik, žurnalista a autor několika prací o dě­jinách města. Vnitřní členění bylo roz­děleno na informace o úřadech a za­městnancích státní správy, církevních institucích, místní samosprávy, škol aj. Nechybí seznam majitelů domů ve městě, přehled průmyslových pod­niků se seznamy vedoucích zaměst­nanců, dále seznam živností a řeme­sel a místních spolků.

Jméno, povolání, bydliště

Dalším oddílem je soupis obyvatel s uvedením oboru povolání a bydli­ště, následují stručné informace o sou­sedních obcích, celý adresář obsahuje řadu dobových reklam, nezbytným do­plňkem byl také plán města a okolí. Podobnou vnitřní strukturu si adre­sáře zachovaly i v následujícím ob­dobí. Mezi jejich vydavatele se v letech 1900 a 1903 zařadil také Louis Lányi, původně prokurista rafinerie Maxe Böhma, který v roce 1912 založil kon­kurenční Chemickou továrnu a rafine­rii terpentýnových olejů v Moravské Ostravě. Příliv nově příchozích, časté změny bydliště a značná fluktuace obyvatelstva způsobovaly vydavate­lům adresářů velké obtíže. Od roku 1894 bylo v Ostravě zřízeno policejní komisařství, v jehož pravomoci bylo vedení policejních přihlášek obyvatel­stva, kde měly být evidovány všechny pobyty delší tří dnů. Právě policejní přihlášky se staly významným zdro­jem pro jmenné seznamy obyvatel v adresářích.

Policejní inspektor Josef Kurka byl v období před 1. světovou válkou vy­davatelem několika adresářů a sou­pisů domů. Policejní úředník Alois Dočkal v roce 1914 vydal adresář os­travsko-karvinského revíru se soupi­sem 50 tisíc bytových adres. Ten zů­stal nadlouho posledním obsahujícím část s adresami obyvatel Moravské Ostravy a dalších obcí. Český adre­sář byl před první světovou válkou vydán v roce 1909 za redakce práv­níka Ladislava Rozehnala a Otakara Skýpaly, učitele, novináře a prozaika, pod názvem Ostravský sborník a ad­resář pro rok 1909–1910.

Adresář Madeje a Koudelky

Po vzniku Československa byly vy­dávány převážně adresáře obchodní a průmyslové. Chystané změny ve správním v ý voji se projevily v Adresáři Velké Ostravy a okolních obcí moravských a slezských z roku 1925, vydaném Josefem Madejem a Antonínem Koudelkou. Odrážel vznik tzv. Velké Ostravy, která měla zahrnovat i slezské obce, k čemuž nedošlo, ale do vzniklého adresáře byly zahrnuty. Obsahuje převážně informace o institucích a místních podnicích, podnikatelích, obchodní­cích a živnostnících. Čistě reklamní charakter měl například Ilustrovaný adresář města M. Ostravy z třicá­tých let 20. století. Madej v ydal také rozsáhlý Průmyslový, obchodní a živnostenský Adresář města Mor. Ostravy.

S německou precizností

Změny územní správy se projevily i v adresářích vydaných v průběhu války. Obvod města se v roce 1941 rozšířil o 12 obcí (slezské Heřmanice, Hrušov, Kunčice n. Ostrav icí, Kunčičky, Michálkovice, Muglinov, Slezská Ostrava a Radvanice, z mo­ravských obcí Nová Bělá, Stará Bělá, Hrabová a Výškovice). Okupační ně­mecká civilní správa zřídila tzv. ober­landráty, přičemž do obvodu ober­landrátu v Moravské Ostravě patřily politické okresy Místek a Frýdek, od roku 1940 Valašské Meziříčí a Vsetín. Toto rozdělení odráží ad­resář z roku 1941, vydaný Josefem Broschem, původně městským úřed­níkem a předválečným členem ně­mecké DNSAP. V roce 1943 vznikla rozšířená verze pro severomorav­skou průmyslovou oblast zahrnující také Frýdlant, Frenštát a Rožnov. Německé adresáře jsou posledními vydanými se seznamy obyvatel.

Po druhé světové válce vznikl Ostravský adresář (dvě vydání v roce 1946), který byl svým pojetím po­dobný meziválečným. Jeho vydava­telem a sestavovatelem byl Jindřich Šárek. Zachycoval podobně jako jeho předchůdci zejména obchodní a živ­nostenské podniky, řada z nich se jako bývalý německý majetek nacházela pod národní správou. V dalším období ad­resáře již nevycházely a částečně je na­hradily telefonní seznamy. V součas­nosti je většina dochovaných adresářů již digitalizována a dostupná zájem­cům v Digitální knihovně na webových stránkách Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. Tomáš Karkoszka


Strana 14

Zoo Ostrava

HROŠÍK ODJEL DO FRANCIE. Samec hrocha obojživelného Kvido, který se na­rodil v zoo 3. června 2013, odcesto­val 8. března v rámci mezinárodní spolupráce do ZooParc de Beauval ve Francii. Doporučení na nový do­mov pro něj vydala sama Zoo Ostrava, která vede od roku 2006 Evropskou plemennou knihu hrocha obojživel­ného, což znamená, že koordinuje me­zinárodní chov tohoto ohroženého zví­řete v rámci evropských zoologických zahrad. Celkový počet hrochů obojži­velných chovaných na konci roku 2015 v evropských zoologických zahradách činil zhruba 200 jedinců. V ČR je chová vedle ostravské zoo jen Zoo Praha.

KOMENTOVANÁ SETKÁNÍ. S ná­stupem jara byla v zoo zahájena tra­diční komentovaná setkání u vybra­ných druhů zvířat. Lidé mohou během nich pozorovat zvířata z bezprostřední blízkosti a dozvědět se zajímavosti o je­jich chovu v zoo a situaci ve volné pří­rodě. Aktuálně se můžete za pěkného počasí setkat o víkendech a svátcích s pandami (9.30 h), vydrami (10.30), medvědy a hul­many (10.45 a 14.45), žralůčky (13.30) a hrochy, každou středu pak s kroko­dýly (13.30). Od května do konce srpna budou komentována setkání pořádána každý den.

SUMITRU ZABIL HERPES. Výsledky pitvy potvrdily, že téměř dvouletá sa­mička slona indického Sumitra uhy­nula na následky virologického one­mocnění způsobené tzv. sloním her­pes virem. Jedná se o jedno z nejzá­važnějších onemocnění, které decimuje stavy slonů indických jak v lidské péči, tak ve volné přírodě. V žádném pří­padě však onemocnění nepostihuje jiná zvířata ani lidskou populaci. Přestože slonička uhynula, bude v zoo i nadále pokračovat sbírka I slůňata stůňou, jejímž účelem je podpora výzkumu sloních nemocí. Od vyhlášení sbírky v roce 2014 se podařilo shromáždit přes půl milionu korun. (šn)

Zasedání Rady seniorů města Ostravy se zúčastnil primátor Tomáš Macura

O bydlení pro nejstarší generaci


Bydlení pro občany v podzimu ži­vota bylo hlavním tématem březno­vého zasedání Rady seniorů města Ostravy. Radu tvoří zástupci seni­orských organizací a jednotlivých zastupitelských klubů; jednání se zúčastnil primátor Tomáš Macura. Hovory se točily zejména kolem kon­cepce bydlení v Ostravě z pohledu struktury bytů pro nejstarší generaci.

Jak argumentovali zástupci senior­ských klubů, v Ostravě je téměř 50 ti­síc domácností tvořených jednotlivci, ale pouze 28 tisíc jedno- či dvoupoko­jových bytů. Zatímco populace stárne a malých domácností přibývá, struktura bytů se nemění. Nevhodné pro starší lidi jsou také byty od třetího patra výš bez výtahu. Situaci neřeší ani domovy důchodců, které nabízejí jen zhruba 1,5 tisíce lůžek.

Samostatným problémem jsou ceny nájmů. Podle seniorů by i s ohledem na doplatky a příplatky na bydlení bylo vhodné stanovit maximální ceny nájmů pro seniory a zveřejnit ceny různých poskytovatelů. Pomohl by informační server s přehledem volných bytů včetně jejich cen. Senioři zmínili také možnost vytvoření městské servisní organizace pro stěhování a úpravu bytů starých ob­čanů. V současnosti se tyto věci řeší své­pomocí, ale často je to velmi obtížné.

Další zasedání Rady seniorů se při­pravuje na 6. června. Tématem budou možnosti zlepšení kvality veřejného prostoru. (jf)

Obnova katedrály očima restaurátora


Jaké restaurátorské práce si vyžá­dala obnova katedrály Božského Spasitele a jak se takové práce pro­vádějí? Odpovědi na tyto otázky dostanete v průběhu další z cyklu přednášek pro veřejnost, kterou po­řádá 20. dubna od 17 h v zasedací místnosti svého sídla v ulici Odboje 1 v Moravské Ostravě (u městské nemocnice) územní odborné pra­coviště Národního památkového ústavu. Hovořit se bude o obnově dveří, kovaných prvků, pískovco­vých sloupů a dalších prvků interi­éru, ale také o restaurování sochař­ské výzdoby průčelí katedrály, s je­hož průběhem seznámí posluchače provádějící restaurátor. (pb)

Psí útulek

Poradna a osobní výběr


Městský útulek v Provozní ulici 4 v Ostravě-Třebovicích čeká v dubnu několik změn. Oblíbené venčení útulkových psů bylo veterinářem opět povoleno již od 23. března. Od 11. dubna bude původně pondělní venčení pejsků přesunuto na neděle. Zájemci o venčení tedy mohou nově přicházet do útulku venčit čtyřnohé přátele člověka ve středy, soboty a neděle, v době od 12 do 16 hodin.

Další novinkou je poradenství pro nové majitele psů z útulku. Pořádat se bude jednou za 14 dní v sudé týdny. První poradna pro­běhne 11. dubna od 12 do 14 hodin. Opatrovníci a noví majitelé útulko­vých psů mohou přijít jak se svými svěřenci, tak bez nich. Budou se jim věnovat zaměstnanci, kteří poradí, jak se základním výcvikem, pomo­hou s případným odbouráváním zlo­zvyků, s přístupem ke konkrétnímu pejskovi a s mnohými dalšími záleži­tostmi. Následující poradna naváže za 14 dní, tj. 25. dubna. Každý pří­chozí do poradny se psem bude mu­set předložit očkovací průkaz psa s řádnou vakcinací.

Poslední změna vstoupí v platnost v pátek 29. dubna, od kdy si budou moci zájemci o psa z útulku vybrat zvíře také osobně. Vždy v pátek mezi 12. a 14. hodinou budou mít zájemci v půlhodinových intervalech mož­nost zhlédnout psy z útulku ve vý­bězích, aby si mohli vybrat. Tento osobní výběr bude umožněn v ob­dobí duben – říjen, v chladné části roku nebude možný. (ph)

Aktivní senioři

Počítače pro 60+

Naučit osoby z věkové skupiny 60+ pra­covat s moderními komunikačními tech­nologiemi si klade za cíl projekt spolku Druhé svítání Senioři objevují taje po­čítačů, který podpořilo město Ostrava. Kurz je určen pro úplné začátečníky, jimž nabízí pomoc při zvládání obsluhy PC, internetu či elektronické pošty. Výuka v sídle spolku ve Štramberské ulici v Hulvákách bude probíhat vždy dvakrát týdně. Celkem se zájemci zú­častní osmi lekcí po dvou 45minuto­vých hodinách. Informace na tel. č. 608 680 276 nebo e-mailem na adrese info@druhesvitani.cz. Nabyté znalosti si účastníci mohou rozšířit v rámci návaz­ného, už placeného kurzu Senioři obje­vují taje počítačů II. (mp)

Zasmějme se spolu

Podpora rozvoje mezigeneračních vztahů je cílem taneční a vědomostní soutěže Zasmějme se spolu, kterou po­řádá 19. dubna od 16 h v Komunitním centru Archa v Porubě Městská orga­nizace Svazu důchodců ČR. Soutěžit budou čtyři družstva tvořená vždy jedním seniorským a jedním stu­dentským párem, která se utkají v ta­nečních disciplínách valčík, polka a disko tanec a poté budou odpovídat na otázky z oblasti etiky, historie, geo­grafie a dalších. Zápolení mezigene­račních týmů bude spojeno s kultur­ním programem, v němž také vystoupí mládež a starší generace. Soutěž, na je­jíž přípravě se podílely Knihovna města Ostravy a Obchodní akademie v Porubě, podpořily město a městský obvod Poruba. (bk)


Strana 15

Kontinentální pohár družstev mužů a žen v Ostravě zná termín: druhý zářijový víkend roku 2018

Atletický svátek na městském stadionu


Rada světové atletické asociace už potvrdila termín konání 13. roč­níku Kontinentálního poháru (IAAF Continental Cup). Ostrava a její měst­ský stadion ve Vítkovicích bude světo­vou atletickou elitu hostit ve dnech 8. a 9. září 2018.

Po mládežnických šampionátech v letech 2007 (MS do 17 let) a 2011 (ME do 22 let) naše město přivítá třináctý ročník soutěže, která se poprvé ještě jako Světový pohár družstev konala v roce 1977 v německém Düsseldorfu. Tehdy zvítězili muži NDR a ženy Evropy. Až do roku 2002 bojovaly kromě kontinentálních týmů o vav­říny vždy vítězové Evropského poháru a celky USA. V nejprestižnější svě­tové atletické týmové soutěži startují od Splitu 2010 už jen výběry čtyř konti­nentů (Evropa, Amerika, Afrika a spo­lečný tým Asie a Oceánie). V každé dis­ciplíně dvě ženy a dva muži za každý tým. Vzhledem ke štědré finanční pré­mii je o start velký zájem i mezi abso­lutní světovou špičkou. Za dva a půl roku se naši fanoušci atletiky mohou těšit na úžasnou podívanou.

Organizační štáb akce se opírá o ga­rance vlády ČR, Moravskoslezského kraje i města Ostravy. „Bez toho by­chom se o pořádání světového atletic­kého svátku vůbec nemohli ucházet,“ je přesvědčen předseda Českého svazu atletiky a také organizačního výboru Continental Cupu Libor Varhaník. „Stadion ve Vítkovicích prošel rozsáh­lou rekonstrukcí a modernizací. Do za­střešených ochozů se nyní vejde 15 ti­síc sedících diváků. Poskytneme arénu, která odpovídá dané soutěži. Ani ma­lou, ani velkou. Areál má výbornou dopravní dostupnost, v okolí je kva­litní ubytování. Věřím, že se světovým atletům bude v Ostravě líbit,“ dodává Varhaník. (liv)

Léto v rytmu samby a karnevalu


V době konání letní olympi­ády v brazil­ském Riu de Janeiru (5. až 21. srpna) bude na třech mís­tech krajského města v pro­vozu Olympijský park Ostrava 2016. Centrem dění se stane Masarykovo náměstí, kde pod olympijským ohněm bude na více­účelovém hřišti, atletické rovince a dalších atrakcích program od 10 do 18 hodin.

Vloni otevřená loděnice u sou­toku Lučiny a Ostravice nabídne projížďky na lodičkách, vodní sporty, ale také beachvolejbalové hřiště, horolezeckou stěnu nebo relaxační zónu. Na náměstí i ná­břeží bude volný vstup, na rozdíl od Černé louky, na které pořada­telé vybudují oplocený areál s ce­lodenním a hlavně večerním pro­gramem za symbolické vstupné, zpestřeným přenosy z OH na vel­koplošné obrazovce. Díky dětskému hřišti, U rampě, trampolínám, sto­lům na stolní tenis aj. se zde pobaví celé rodiny. Na výstavišti proběhne zahajovací i závěrečný ceremoniál ostravského olympijského parku.

Atmosféru Ria umocní každo­denní karnevalový průvod městem, výstava Olympijská síň slávy v Dolní oblasti a další atrakce. Kraj s měs­tem se podělí o náklady 20 milionů korun. Český olympijský výbor po­dobné parky otevře u Lipenské pře­hrady, v Pardubicích a Plzni. (vi)

Podívaná na mnichy ze Shaolinu


Jedinečná show, která vyprodává sta­diony po celém světě, míří do České republiky. Mniši z kolébky filozofic­kého učení i bojového umění kung-fu – čínského kláštera v Shaolinu – se během jubilejního 20. světového turné zastaví v Ostravě.

Podívaná spojuje artistické výkony a bojové dovednosti s buddhistic­kým učením. Skládá se z dech berou­cích fyzických cvičení mnichů a mis­trů kung-fu. Diváci se dozvědí něco o čínské filozofii a mystice, moudrosti zen buddhismu, o úžasné síle lidské energie Qi. Představí se osmiletí ben­jamínci, dospělí muži i starci, kteří nehrají bezbolestné divadlo, ale na­stavují svá těla úderům protivníků, hrotům kopí, ocelovým ostřím či dře­věným tyčím.

To, co předvádí v okleštěné podobě a sestříhané ve filmech Bruce Lee, můžete vidět živě v neděli 10. dubna v Torax aréně (zimní stadion SAREZA) v Porubě od 19 hod. Předprodej pro­bíhá přes ticketstream.cz. (tk)

Poběží jen ženy


Čtvrtý ročník Českého běhu žen od­startuje 28. května z Nové Karoliny. Poběží se na 2,5 km, 5 a 10 km po ná­břeží Ostravice a ulicemi centra. V pro­gramu začínajícím v 9.30 a vrcholícím před 14. h budou dva závody pro děti a Nordic Walking, chůze s hůlkami. Ženy se mohou ke startu registrovat na www.ceskybehzen.cz, pořadatelé připravují řadu atrakcí a cen. Např. do 10. 4. hledají pětici dívek či paní, které ještě nezačaly běhat a chtěly by před zá­vodem absolvovat odborný trénink. (vi)

Zlatá tretra se blíží


Jubilejní 55. Zlatá tretra Ostrava se blíží. Na světovou atletiku půjdeme na městský stadion do Vítkovic v pátek 20. května. Pokud chcete vidět plejádu za­hraničních i domácích hvězd na vlastní oči, máte stále šanci. V předprodeji v síti Ticket-Art.cz a v pobočkách OIS jsou k mání se­dadla na krytých tribunách B, C a D v ceně 200 a 300 Kč. (liv)

Kam za sportem

FOTBAL. Baník–Slovácko (9. 4.), Baník v. Liberec (23. 4.), Baník–Bohemians (7. 5.) vždy v 17 (pokud nedojde k ter­mínové změně) na městském stadionu ve Vítkovicích.

BASKETBAL. NH Ostrava–USK Praha (2. 4., 18) poslední kolo NBL. V případě postupu Ostravanů do play-off budou hrát čtvrtfinále s Nymburkem na tři ví­tězství 9., 13., 16., 20. a 23. 4. Soupeřky žen SBŠ Ostrava v play-out: Žabiny Brno (3. 4., 17), Ml. Boleslav (10. 4., 17), juniorky U 19 (24. 4., 15). Hraje se v hale Tatran.

HÁZENÁ. Poruba–Šaľa (9. 4.), Poruba v. Plzeň (23. 4.) závěr interligy vždy v 18 v hale Hrušovská.

VOLEJBAL. Ženy TJ Ostrava budou hrát v hale Varenská semifinále play-off ex­traligy proti Olomouci. Termíny 3. a pří­padného 4. zápasu jsou 13. a 14. 4. (18). Muži VK Ostrava v hale Hrušovská hostí ve skupině o 9.–12. místo Odolena Vodu (7. 4., 17).

FLORBAL. Semifinále play-off extraligy mužů třetí a čtvrtý zá­pas Vítkov ice–Mladá Boleslav (2. a 4. 4., 17 a 20.15), případný 6. zápas doma (8. 4., 19). Semifinále play-off ex­traligy žen případný 5. zápas Vítkovice v. Bohemians (6. 4., 19), 7. zápas (10. 4., 16). Vše ve Sportcentru Dubina.

TURISTIKA. Historický vlak z Ostravy pojede 7. května přes Opavu do Hradce n. M. na otevírání turistické sezony v Opavském Slezsku. Akce proběhne v are­álu zámku, parku a na Mariánských lou­kách. Návštěvníci se mohou těšit na mi­niveletrh s turistickou prezentací oblastí Opavského Slezska, jarmark, kulturní pro­gram, atrakce pro děti. Další informace na www.opavske.slezsko.cz. (vi)


Strana 16

Na místě betonového monstra vyroste moderní polyfunkční dům Smart Office Ostrava

Skeletu po letech, zdá se, konečně odzvonilo


Proměny města

Skelet v ulici 28. října naproti domu kul­tury, v osmdesátých letech nedokon­čené krajské sídlo komunistické strany, je dlouholetou ostudou Ostravy. Měl se dostavět, pak bourat, nakonec se dlouho nedělo nic. Město Ostrava pozemky i konstrukci prodalo před lety společ­nosti Red House Development. Nyní se, i díky silnému tlaku vedení města, ledy pohnuly a skelet přestane hyzdit cent­rum krajské metropole.

Jak nás informovala Sylvie Pyszková, zástupkyně společnosti Red House Development, v těchto dnech se rozbíhá výstavba polyfunkčního domu Smart Office Ostrava!!! „Dostavba ske­letu byla zahájena přípravnými pra­cemi a demolicí části horní stropní desky. Splníme také první závazný milník, smluvně zajištěný městem Ostravou, a to zahájení prací na opláš­tění objektu do konce března 2016. Celý objekt má být hotov do konce roku 2017,“ dodala Sylvie Pyszková.

Nový polyfunkční dům bude roz­dělen na dvě budovy se samostatnými vstupy a funkčně odlišnou koncepcí využití, tvořící synergii celku. Jeho větší část poskytne variabilní dispo­zice moderních kanceláří, s parterem určeným pro infocentrum ekologic­kých a energetických firem. Západní blok nabídne služby občanům – školní a vzdělávací program doplněný o volnočasové aktivity, zdravou vý­živu i péči o zdraví. V komplexu ne­budou v menší míře chybět ani byty.

Počet parkovacích míst v sute­rénu, atriu a parkovacím objektu pokryje nejen potřeby uživatelů ob­jektu, ale nabídne volnou kapacitu i lidem z blízkého okolí. Kombinací použití nových materiálů, techno­logií a obnovitelných zdrojů energií (geotermální vrty, fotovoltaické pa­nely, trigenerační jednotka) vyroste ve výsledku budova šetrná k život­nímu prostředí, dosahující nízkých provozních nákladů v energetickém standardu „A“. (vi)