Duben 2012

Dubnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

                                                                                   

 c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-or-titulka-web.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf


Strana 1

 

 

Uvnitř listu

            4        Burza práce nejen pro nezaměstnané

            5        Kdo získal titul Dům roku 2011?

            6        Jarní úklid i pro autovraky

            8         Mapy změn na Svinovských mostech (viz pdf)

           11        Divadelní Thálie pro Ostravu

           13        Úředníci ve službách Velké Ostravy

           15        Davisův pohár střídá Fed Cup 

 

 

Na konferenci o kvalitě ovzduší letos nechyběl ministr životního prostředí

Město představilo akční plán 

V pondělí 2. dubna pořádalo statutární město Ostrava už pošesté Konferenci o kvalitě ovzduší v Ostravě. Do Clarion Congress Hotelu přijeli přední odborníci na oblast životního prostředí, zástupci občanských sdružení, manažeři průmyslových podniků, představitelé místní samosprávy. Letošní novinkou bylo spolupořadatelství města Ostravy s ministerstvem životního prostředí, kterou zvýraznila osobní účast ministra Tomáše Chalupy. Konferenci zahájil primátor Petr Kajnar, po němž se k problematice kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji vyjádřil ministr Chalupa. Mimo jiné přiblížil hlavní zdroje znečišťování ovzduší – průmysl, domácnosti, dopravu, přes­hraniční vlivy. Na tomto místě zdůraznil nezbytnost intenzivnější spolupráce s Polskem při ochraně životního prostředí. Náměstek primátora Dalibor Madej představil Krátkodobý program města ke zlepšení kvality ovzduší (Akční plán), který město nechalo zpracovat. Jde o souhrn konkrétních opatření ke zlepšení ovzduší, která budou realizována do roku 2015 (podrobnosti přinášíme v rozhovoru na straně 3 a na webových stránkách www.dychamproostravu.cz). Dalibor Madej hovořil také o výsledcích nedávné kontroly lokálních topenišť na území města.

Aktivní kroky kraje v oblasti životního prostředí popsal ve svém vystoupení náměstek hejtmana Miroslav Novák. Nový zákon o ochraně ovzduší prezentoval náměstek ministra životního prostředí Ivo Hlaváč. O zdravotních rizicích vystavení občanů polycyklickým aromatickým uhlovodíkům referovala ředitelka Krajské hygienické stanice Helena Šebáková.

V odpoledním bloku konference vystoupili zástupci ČHMÚ, Zdravotního ústavu v Ostravě a České inspekce životního prostředí. Právě z úst vedoucího oddělení ochrany ovzduší ČIŽP Radomíra Štěrby zazněla zajímavá čísla srovnávající limity znečištění ovzduší u nás a v sousední průmyslové části polského Slezska. Poláci mají tyto hodnoty překvapivě tolerantní, navíc pro tuto problematiku nemají jednotnou legislativu, u určitých škodlivin nejsou výjimkou ani mnohonásobně vyšší limity. To samozřejmě otevírá prostor k diskusi, jak moc ovlivňují ovzduší na Ostravsku transmise škodlivin z Polska a jak tuto situaci spoluprací s polskou stranou řešit.

Závěr programu patřil diskusi, v níž mimo jiné hovořil ředitel pro životní prostředí ArcelorMittal Petr Baranek o investicích společnosti do ekologizace výroby, lékař a vědec Radim Šrám o vlivu znečištění ovzduší na zdraví obyvatel, prostor dostali také zástupci ekologických organizací.     (ph) 

 

Na pietní akt

Město Ostrava zve širokou veřejnost na pietní akci. U památníku Rudé armády v Komenského sadech se 30. dubna uskuteční slavnostní shromáždění u příležitosti 67. výročí osvobození města Ostravy. Technika Armády ČR se bude prezentovat od 9 hodin, o třicet minut později nastoupí vojenské jednotky.

Slavnostní akt zahájí hymna ČR v 10 hodin, poté s projevem vystoupí primátor Ostravy Petr Kajnar a zástupce Československé obce legionářské. Po předání praporu hejtmana Moravskoslezského kraje Krajskému vojenskému velitelství v Ostravě přednese projev hejtman kraje Jaroslav Palas. Součástí vzpomínkového shromáždění bude tradičně předání medailí a dalších ocenění Armády ČR, Českého svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské i kladení věnců a kytic u památníku.         (red)

  

Pozvánka na dubnové zastupitelstvo města

V pořadí 16. jednání Zastupitelstva města Ostravy se uskuteční ve středu 25. dubna. Zasedání proběhne v budově Radnice města Ostravy na Prokešově náměstí v sále zastupitelstva, začíná v 9 hodin a je veřejnosti přístupné. Další termín zasedání městského zastupitelstva je naplánován na středu 27. června.       (r) 

 

Rada vyzvala k jednání

Rada města Ostravy vyzvala dopisem primátora Petra Kajnara společnost Amádeus Real (AR) k vzájemnému jednání ve věci odstoupení společnosti od kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu na nemovitosti v lokalitě náměstí Dr. E. Beneše, které město Ostrava obdrželo 12. března. „Obrátili jsme se na Amádeus Real s výzvou k jednání. Chceme se pokusit nalézt řešení současné situace,“ řekl k dopisu náměstek primátora Dalibor Madej. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy se týká objektů v proluce náměstí E. Beneše u souboru budov bývalého módního domu Ostravica, které jsou ve vlastnictví AR. Společnost Amádeus Real zdůvodňuje své rozhodnutí nemožností plnit závazky z uzavřené smlouvy v důsledku odvolání již dříve uděleného souhlasu s umístěním stavby ze strany obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.          (av)

  

Forum Nová Karolina mělo premiéru

Modelka Simona Krainová slavnostně přestřihla pásku do nákupního a zábavního centra Forum Nová Karolina, které bylo pro veřejnost otevřeno 22. března. Za město Ostravu se otevření zúčastnil náměstek primátora Dalibor Madej. Ten také od společnosti Multi Development, hlavního investora projektu Nová Karolina, při této příležitosti převzal šek na částku 300 tisíc korun do městského fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Forum Nová Karolina představuje 58 tisíc m2 plochy a více než 240 obchodních jednotek, 95 procent z nich už je v provozu. Návštěvníky čeká také pestrá nabídka občerstvení, kavárny, cukrárny, multikino, ohromný prostor pro děti a další atraktivní lákadla.           (vk)

Další informace na str. 2 

Foto: Modelka Simona Krainová, náměstek primátora Dalibor Madej (vpravo) a Luboš Kočí, ředitel Multi Development při otevření Fora Nová Karolina.       Foto: Edmund Kijonka  

 

Svinovské mosty – ZMĚNA

Organizace dopravy na rekonstruovaných Svinovských mostech se od pátku 20. dubna změní. Práce se rozšíří i na ulici Bíloveckou pod mostem, budují se tu dvě nové okružní křižovatky. To vyvolá změnu v trasách linek městské a příměstské autobusové dopravy a také individuální dopravy. Autobusové linky opustí definitivně obratiště u svinovského „plata“, režim tramvajové dopravy se nemění. Od 20. dubna bude pro veškerou automobilovou dopravu uzavřena část ul. Bílovecké (pod Svinovskými mosty). Objízdná trasa povede po zprovozněné ul. Peterkově (souběžná s Bíloveckou, vedle kolejiště vlaků). Autobusové linky se budou nově otáčet na obratišti v ul. Peterkově (u Hornbachu). Vedení konkrétních autobusových linek a přístupové trasy pro pěší jsou zřejmé z plánků na stranách 8 a 9.      (od)


 

Strana 2 

 

Po mírnější zimě důkladná očista cest

Údržba silnic na území města Ostravy v zimním období 2011–2012 byla vzhledem k teplejšímu počasí, které panovalo do konce prosince, méně náročné. Podle náměstka primátora pro dopravu Aleše Boháče stála o zhruba 4,5 milionu korun méně než v předešlém období. Náklady města na zimní údržbu tak dosáhly více než 13,9 mil. Kč.

Vozy Ostravských komunikací a. s., která udržuje městské, krajské i státní cesty, najely při posypu suchou solí 5 534 km, v minulém roce to bylo 34 tisíc km, tedy 6krát více. Čísla u zkrápění silnic roztokem solanky vychází podobně jako v minulých letech. Mírnější zima způsobila menší poškození povrchů vozovek, což představuje nezanedbatelnou úsporu na opravách výtluků. Pro ilustraci do konce března t. r. bylo na opravách výtluků použito 20 tun „studené balené směsi“, v minulém roce to bylo do stejného data 80 tun.

„Finance ušetřené za zimní údržbu použijeme v ostravských městských obvodech na další nadlimitní čištění místních komunikací od prachu. Za rok 2011 se podařilo sebrat přes 2 200 tun prachu za více než 7,5 milionu korun. Díky nadlimitnímu čištění se z cest posbíral 6 až 7 násobek prachu, než je podle zákona nutné,“ konstatoval náměstek primátora Aleš Boháč.

Termíny na čištění komunikací po zimě jsou dány vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se realizuje zákon o pozemních komunikacích. U dálnic, silnic I. třídy a místních komunikací I. třídy nejpozději do 30. dubna, na silnicích II. a III. tříd a na místních komunikacích II. a III. tříd nejpozději do 31. května. Podle klasifikace komunikací v Ostravě zajišťuje úklid Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa silnic MSK a Ostravské komunikace, v obvodech případně i jiné firmy. (ph)

  

Proti povodním

Náměstek primátora města Ostravy Dalibor Madej a generální ředitel Povodí Odry Miroslav Krajíček podepsali „Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy“ ve výši 1 milionu korun pro rok 2012. Za finanční spoluúčasti města bude státní podnik Povodí Odry připravovat realizaci povodňové ochrany zástavby v Polance nad Odrou ohrožované při zvýšených průtocích Polančice a jejími přítoky. Dotace navazuje na podobnou ve stejné výši z loňského roku, která sloužila ke zpracování studie proveditelnosti tohoto opatření.         (vk)

 

Problémy v dopravě v centru města jsou dočasné

Jak na Novou Karolinu?

Desetitisíce lidí už od 22. března navštívily budovanou čtvrt Nová Karolina. Otevření nákupního centra Forum Nová Karolina v centru Ostravy znamená pro tuto oblast také změny v dopravě. Řidiči, přijíždějící z Frýdlant­ských mostů, už nemohou odbočit z ulice 28. října doleva na ulici Poděbradovu, ale ani z ulice Poděbradovy doleva na ulici 28. října. Na Karolinu začala rovněž jezdit nová autobusová linka č. 95, která doveze cestující ze zastávky Elektra přímo k obchodnímu centru Forum Nová Karolina. „Linka bude jezdit nanejvýš do konce roku, než zavedeme na Karolinu trolejbusy. Nejdřív ale musíme dokončit stavbu prodloužené Porážkové ulice, která spojí Novou Karolinu a Frýdlantské mosty s frekventovanou Českobratrskou ulicí na druhé straně městského centra,“ vysvětluje náměstek primátora Aleš Boháč. Řidiči ve směru od Poruby mohou jet rovně do centra nebo také doprava ke Karolině, a odtud pod Frýdlantskými mosty na ul. Poděbradovu. Ještě letos se lidé, kteří zamíří na Novou Karolinu, dočkají nové bezbariérové tramvajové zastávky. U finančního úřadu na třídě 28. října se začne stavět 1. června a hotová bude do konce září. (g)

 

Nepotřebné věci potřebným lidem

Opakovaně se 17. dubna uskuteční humanitární sbírka oblečení, lůžkovin, látek, přikrývek či polštářů, nepoškozené obuvi a hraček, které mohou lidé přivézt od 9 do 18 hodin na nákladní nádraží ČD Cargo v Ostravě na křižovatce ulic Mariánskohorská a Cihelní. Podle pokynů Charity Ostrava a Diakonie Broumov se věci přebírají jen řádně zabalené v pytlích či taškách. Materiál se poté třídí v azylových domech a dále se využívá pro potřebné lidi. Nepřijímají se ledničky a další spotřebiče, koberce a nábytek.         (r)

 

Kontrola topenišť

Topná sezona zvolna končí, přesto je stále aktuální téma znečišťování ovzduší lokálními topeništi. Město jich od října 2011 do března 2012 zkontrolovalo 1 664. Ve 12 případech bylo provedeno měření tmavosti kouře podle Ringelmannovy stupnice, dvakrát byly výsledky měření předány městským obvodům k zahájení přestupkového řízení. Kontrolu provádějí dva pracovníci odboru OŽP magistrátu, u každého měření se pořizuje fotodokumentace a protokol. Na území Ostravy topí podle posledního sčítání lidu z celkových 128 tisíc obydlených bytů 5 100 domácností uhlím a 1 280 dřevem.    (ph)

  

Pro doklady každý den

Jdete si vyřídit doklady v pondělí nebo ve středu a musíte dlouho čekat? Zvolte tedy raději jiný den. V oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů a oddělení cestovních dokladů odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy vás obslouží každý pracovní den a v dříve netradiční termíny jako například v úterý je zde mnohem volněji. Vaše žádost bude vyřízena mnohem rychleji. Úřední hodiny na těchto odděleních, které se nacházejí v Gorkého ulici 2 v Moravské Ostravě, jsou: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod., úterý od 8.00 do 15.30 hod., čtvrtek od 8.00 do 16.00 hod. a v pátek od 8.00 do 11.00 hod.        (av)

  

Památkově chráněné Trojhalí brzy ožije

Evropská unie poskytne 283 milionů korun z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko na rekonstrukci a přestavbu Elektrocentrály a Ústředny bývalého dolu Karolina v Ostravě. Vznikne zde zastřešené náměstí ke společenskému, výstavnímu a sportovnímu využití. Práce na budovách budou zahájeny letos v srpnu. Ukončeny by měly být v březnu 2013. Celkově byly práce vyčísleny na 339 682 000 Kč, z toho 283 655 000 Kč bude zaplaceno z ROP Moravskoslezsko. „Je to další krok ke zvelebení a oživení centra Ostravy v oblasti Nové Karoliny. Trojhalí dodá místu společenský rozměr, bude příjemným místem pro setkávání, kulturu a sport. Projekt pod vedením architekta Josefa Pleskota zachová původní technický vzhled budov, dění v objektu bude pestré,“ řekl primátor Ostravy Petr Kajnar.            (av) 

Foto: Historické Trojhalí na Karolině je příkladem chráněné industriální architektury. V červnu 2006 sem směřovaly tisíce lidí na koncert Jarka Nohavici Doma.           Foto: archív


 

 

Strana 3 

 

S náměstkem primátora Daliborem Madejem o závěrech konference o ovzduší v Ostravě

Důraz na zeleň, dopravu a úspory energií 

rozhovor

 l Jaká témata na konferenci o ovzduší prosazovalo město Ostrava?

„Představili jsme náš Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší. Obsahuje konkrétní opa­tření, která budou ve městě realizována v letech 2011-2015. Přispějí ke zlepšení kvality ovzduší ve třech klíčových oblastech: při rozšiřování zeleně, snižování emisí v dopravě a v energetických úsporách ve veřejných budovách. Cílem projektů zaměřených na zeleň je posílení ekologické stability krajiny za účelem snížení imisní zátěže, a to zejména zajištěním obnovy krajinných struktur a podporou regenerace urbanizované krajiny. V současnosti se jedná o 14 projektů. Doprava patří mezi zdroje s relativně malými možnostmi regulace ze strany města. Jednou z cest je nadlimitní čištění komunikací. V roce 2011 město do této oblasti vyčlenilo téměř 4 miliony korun. Zaměřujeme se hlavně na čištění místních komunikací III. tříd v obvodech. Podali jsme také čtyři žádosti o evropskou dotaci na pořízení samosběrných nebo kropicích vozů. Cílem projektů na energetické úspory ve veřejných budovách je snížení nároků na spotřebu paliv a energií v budovách, a tím snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší. Vloni jsme zahájili realizaci projektu SMO EKOTERMO I, zaměřeného na zateplení budov mateřských a základních škol, domovů pro seniory apod., s náklady přes 40 milionů korun.“

l Splnil průběh konference vaše představy. Mohou její závěry přispět ke zlepšení životního prostředí v Ostravě?

„Domnívám se, že letošní konference byla velice zdařilá. Její prestiž podpořilo spolupořadatelství města a ministerstva životního prostředí. Vlastně poprvé v její šestileté historii přijel osobně šéf resortu. Ministr Tomáš Chalupa podrobně představil Akční plán ministerstva životního prostředí pro Moravskoslezský kraj v roce 2012, strategický dokument pro postupné a systematické zlepšování kvality ovzduší v regionu. Obsahuje opatření a aktivity, jejichž realizace je v zákonných možnostech ministerstva. Už nyní je veřejně dostupný na webových stránkách ministerstva životního prostředí.“             Petr Havránek

  

Město představilo akční plán

V pondělí 2. dubna pořádalo statutární město Ostrava už pošesté Konferenci o kvalitě ovzduší v Ostravě. Do Clarion Congress Hotelu přijeli přední odborníci na oblast životního prostředí, zástupci občanských sdružení, manažeři průmyslových podniků, představitelé místní samosprávy. Letošní novinkou bylo spolupořadatelství města Ostravy s ministerstvem životního prostředí, kterou zvýraznila osobní účast ministra Tomáše Chalupy. Konferenci zahájil primátor Petr Kajnar, po němž se k problematice kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji vyjádřil ministr Chalupa. Mimo jiné přiblížil hlavní zdroje znečišťování ovzduší – průmysl, domácnosti, dopravu, přes­hraniční vlivy. Na tomto místě zdůraznil nezbytnost intenzivnější spolupráce s Polskem při ochraně životního prostředí. Náměstek primátora Dalibor Madej představil Krátkodobý program města ke zlepšení kvality ovzduší (Akční plán), který město nechalo zpracovat. Jde o souhrn konkrétních opatření ke zlepšení ovzduší, která budou realizována do roku 2015 (podrobnosti přinášíme v rozhovoru na straně 3 a na webových stránkách www.dychamproostravu.cz). Dalibor Madej hovořil také o výsledcích nedávné kontroly lokálních topenišť na území města.

Aktivní kroky kraje v oblasti životního prostředí popsal ve svém vystoupení náměstek hejtmana Miroslav Novák. Nový zákon o ochraně ovzduší prezentoval náměstek ministra životního prostředí Ivo Hlaváč. O zdravotních rizicích vystavení občanů polycyklickým aromatickým uhlovodíkům referovala ředitelka Krajské hygienické stanice Helena Šebáková.

V odpoledním bloku konference vystoupili zástupci ČHMÚ, Zdravotního ústavu v Ostravě a České inspekce životního prostředí. Právě z úst vedoucího oddělení ochrany ovzduší ČIŽP Radomíra Štěrby zazněla zajímavá čísla srovnávající limity znečištění ovzduší u nás a v sousední průmyslové části polského Slezska. Poláci mají tyto hodnoty překvapivě tolerantní, navíc pro tuto problematiku nemají jednotnou legislativu, u určitých škodlivin nejsou výjimkou ani mnohonásobně vyšší limity. To samozřejmě otevírá prostor k diskusi, jak moc ovlivňují ovzduší na Ostravsku transmise škodlivin z Polska a jak tuto situaci spoluprací s polskou stranou řešit.

Závěr programu patřil diskusi, v níž mimo jiné hovořil ředitel pro životní prostředí ArcelorMittal Petr Baranek o investicích společnosti do ekologizace výroby, lékař a vědec Radim Šrám o vlivu znečištění ovzduší na zdraví obyvatel, prostor dostali také zástupci ekologických organizací.     (ph) 

 

Vypsána veřejná zakázka na stavbu křižovatky

Rada města vyzvala dodavatele k podání nabídek k veřejné zakázce na realizaci stavby „Obvodová Františkov 1. část“ ve Slezské Ostravě. Stavba je součástí Integrovaného plánu rozvoje města „Pól rozvoje“ (IPRM) a zahrnuje stavbu komunikace a okružní křižovatky elipsovitého tvaru, která nahradí stykovou křižovatku ulice Těšínské a ulice Na Baranovci. Dále zahrnuje vybudování zastávek MHD v tomto prostoru včetně jízdenkových automatů, rekonstrukci měnírny Slezská, veřejného osvětlení nebo sadové úpravy.

„Předpokládaný finanční objem zakázky včetně zpracování realizační dokumentace je 72 milionů korun bez DPH. Chceme na stavbu využít dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostředky budou poskytnuty prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Aleš Boháč.

Nabídky mohou uchazeči podávat do 30. května letošního roku, rada města rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky v červnu 2012. Samotné stavební práce by měly začít v průběhu července a srpna letošního roku, jejich ukončení je plánováno na květen 2013.    (v)

  

Z Hornického muzea na kole do Hrabové

Stavba pěti páteřních tras spojujících Hornické muzeum, Koblovský most, lávku Kamenec, Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad a Hrabovou začne na jaře letošního roku. Trasa povede kolem Ostravice a Odry a postupně propojí nejlidnatější části města a také velké podniky.

Jako první bude dokončen úsek spojující Hornické muzeum v Petřkovicích s Koblovským mostem, který by měl být hotov v červnu letošního roku, jako poslední bude zprovozněn úsek mezi Slezskoostravským hradem a Hrabovou, s jehož spuštěním se počítá v listopadu 2014. „Město za jejich zhotovení zaplatí zhruba 152 milionů korun, což je asi o 100 milionů méně než naznačovaly odhady. Projekty jsou součástí Integrovaného plánu rozvoje města a budou proto až z 85 procent financovány z ROP. Ostrava tak zaplatí pouze 22,8 milionu korun,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Aleš Boháč.

V současné době je v Ostravě asi 200 kilometrů cyklistických stezek a tras. Tento počet by se měl zdvojnásobit. Důraz je kladen zejména na ucelenost sítě, významným kritériem je rovněž budování cyklostezek odděleně od motorizované dopravy. Cyklostezky ve městě budou v budoucnosti navazovat na celostátní a mezinárodní síť, což se týká zejména tzv. cyklostezky Ostrava – Beskydy. V současné době se pracuje rovněž na budování chybějící části cyklostezky v úseku Vratimov – Sviadnov, stavbu realizuje svazek obcí Region Slezská brána. Celý projekt cyklostezky Ostrava-Beskydy má za cíl propojit rychle a bezpečně Ostravu s Beskydami cyklostezkou podél řeky Ostravice.       (av)


 

 

Strana 4 

 

střípky

 

PARTNERSTVÍ S ABOMEY.

První březnový pátek navštívil Novou radnici ministr životního prostředí, lidských sídel a urbanizace Beninské republiky Blaise O. Glele Ahanhanzo (na snímku). Zopakoval tak dva roky starou návštěvu, tehdy v pozici starosty města Abomey. Během ní se zrodila myšlenka na těsnější spolupráci, která se nyní proměnila v dohodu o partnerství mezi městy Ostrava a Abomey. Obě strany se v ní zavazují rozvíjet spolupráci s cílem vzájemné podpory hospodářského, společenského a kulturního rozvoje. Protokol dohody podepsal náměstek primátora Martin Štěpánek a za město Abomey ministr Blaise O. Glele Ahanhanzo.         (vi) 

OSTRAVA V CANNES.

Město Ostrava se zúčastnilo 23. ročníku veletrhu MIPIM, který se konal 6. až 9. března ve francouzském Cannes. Vedle expozice a doprovodného programu včetně prezentace pro zahraniční investory se zástupci města zúčastnili panelové diskuse. Primátor Ostravy Petr Kajnar (foto MMO) a další diskutující hovořili nejen o projektech Vědecko-technologického parku či průmyslových zón Ostrava-Mošnov a Ostrava-Hrabová, kde jsou vytvořeny prostory pro perspektivní obory s vyšší přidanou hodnotou, ale i o tom, co Ostrava v konkurenčním prostředí dalších evropských měst dělá pro to, aby takové obory mohla dále rozvíjet, a jaké budoucí příležitosti investorům v těchto oborech nabízí.  (vk)

ITAL ŠLAPE EVROPOU.

Na ostravskou radnici doputoval 8. března italský cestovatel Gianluca Ratta s huskym fenkou Shirou (na snímku s vedoucí kanceláře primátora Marcelou Trojákovou – foto L. Vidlička). Motivem jeho pěší výpravy, která začala ve Švýcarsku, je splnění dětského snu o poznávání světa a lidí prostřednictvím osobních setkání. Na trase navštěvuje radnice obcí a měst, beseduje s dětmi ve školách. Cestu absolvuje prakticky bez peněz a sponzorů, je zcela odkázán na pohostinnost lidí. Z Ostravy se Ratta vydal přes Olomouc do Prahy. Cestovatel našlapal od roku 2000 přes 43 tisíc km, rozedřel přes třicet párů bot.         (vi)

OCENĚNÍ UČITELŮ.

Na Den učitelů 28. března převzalo v Divadle loutek patnáct pedagogů ostravských základních a mateřských škol ceny města. Náměstek primátora Martin Štěpánek, Jaroslava Rovňáková, která má ve svém odboru rezort školství, a vedoucí oddělení školství, sportu a volnočasových aktivit magistrátu Marta Szüczová předali vyznamenání šesti pedagogům v kategorii Výrazná pedagogická osobnost. Mezi oceněnými za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost byla také Dagmar Havránková ze ZŠ Klegova, Ostrava-Jih (na snímku).            (vk)

  

Ostrava vzorem v e-aukcích

V pražském Valdštejnském paláci, sídle Senátu Parlamentu ČR, pořádala 27. března asociace poskytovatelů a uživatelů elektronických nástrojů pro výběrová řízení a elektronické aukce APUEN konferenci na téma Elektronizace veřejné správy – součást boje proti korupci.

Zkušenosti se systémem elektronických nákupů zde prezentovalo také město Ostrava, které je pro své organizace zavedlo v roce 2010. Systém plní jak centralizované zadávání veřejných zakázek, tak využívání e-aukcí. „Za systém jsme zaplatili asi 40 milionů korun,“ řekl v Senátu náměstek primátora Ostravy Tomáš Petřík. „Za rok a půl fungování máme úsporu více než 100 milionů korun. Myslím, že výsledky hovoří samy za sebe.“ 

O roli obchodních organizací měst v tomto procesu hovořil Roman Kadlučka, ředitel Dopravního podniku Ostrava. Společnost elektronicky řešila veřejné zakázky a nákupy v celkovém objemu 48,7 mil. Kč. Jen v loňském roce dosáhla úspor 24,5 mil. Kč. Díky tomu mohla navýšit průměrnou mzdu zaměstnanců.

Ředitel společnosti eCENTRE, která systém v Ostravě provozuje, Vítězslav Grygar poznamenal: „Ostrava, ale i další města, která se do elektronizace veřejných zakázek pustila, jsou pro nás důkazem, že zdravá veřejná správa není jen naše vize, ale může být reálná. Záleží však na lidech a na skutečné vůli politiků.“             (am)

  

Nejen pro nezaměstnané

Pracovní příležitosti v dělnických, odborných a technických profesích, administrativě a dalších oborech bude nabízet burza práce, kterou pořádá DTO CZ, s. r. o. (Dům techniky Ostrava), ve spolupráci s Úřadem práce České republiky, krajskou pobočkou v Ostravě. Uskuteční se ve čtvrtek 26. dubna od 10 do 18 hod. v DTO (Mariánské náměstí 5, Ostrava-Mariánské Hory). Vstup je zdarma. Burza práce je otevřena nejen nezaměstnaným, kteří si aktivně hledají práci, studentům a absolventům vstupujícím na pracovní trh, všem ohroženým skupinám na trhu práce, ale i zaměstnancům, kteří si chtějí osvojit nové pracovní dovednosti a rozvíjet svou kariéru, či zájemcům o brigádu. Účastníci se zde setkají s personálními agenturami, specialisty na vzdělávání a trh práce, se zaměstnavateli, zprostředkovatelskými agenturami. Poradenskou činnost budou také poskytovat zaměstnanci Úřadu práce ČR.             (red) 

 

Pokryjeme výpadek dotace

sociální péče

Město Ostrava se chystá nahradit výpadek přiznané dotace z rozpočtu Ministerstva práce sociálních věcí ČR (MPSV) pro rok 2012 u příspěvkových organizací sociálních služeb města Ostravy, který činí zhruba 4,7 milionu korun. Částku v celkovém objemu 4 778 tisíc korun chce uvolnit z rozpočtové rezervy města navýšením neinvestičních příspěvků těmto organizacím.

„Hodláme pokrýt výpadek ministerských dotací pro letošní rok tak, aby nebyla omezena nebo přerušena činnost našich domovů pro seniory a dalších příspěvkových organizací sociálních služeb města,“ upřesnil náměstek primátora Martin Štěpánek. Financování těchto služeb je vícezdrojové, státní dotace z rozpočtu MPSV je jedním ze zdrojů. Její výpadek je ovšem tak významný, že by ohrozil poskytování sociálních služeb ve standardní kvalitě. Ostrava pokryje výpadek dotace domovům Sluníčko, Slunovrat, Korýtko, Domovu pro seniory Iris a Čtyřlístku – centru pro osoby se zdravotním postižením Ostrava.

Ze sociální sítě pro rok 2012 vypadává též individuální projekt MS kraje, který fungoval do konce loňského roku. V našem městě se jedná o desítky milionů korun pro neziskové organizace jako je Charita, Armáda spásy a další, které poskytují služby lidem bez domova a dalším sociálně ohroženým skupinám. „Dokrývat finančně i tento neziskový sektor je nad možnosti našeho rozpočtu. Město Ostrava se i tak významně podílí jednou čtvrtinou až jednou třetinou na rozpočtu ostravských neziskových organizací tím, že u nich objednává služby. V současné ekonomické situaci nejsme schopni tuto částku navyšovat. Musíme především zachránit naše příspěvkové organizace, tam jsme schopni částky uvolnit. Zabýváme se samozřejmě ale také řešením toho, v jakém režimu by mohly neziskovky na území města pracovat dál,“ dodal náměstek Martin Štěpánek.        (vk)


 

Strana 5 

 

Odborná porota hodnotila a vybírala z osmi přihlášených staveb

Titul Dům roku 2011 alternativní scéně

Město Ostrava každoročně vybírá a oceňuje stavby, které byly dokončeny nebo rekonstruovány na území města v hodnoceném období, a to formou soutěže o titul Dům roku. Do letošního již 18. ročníku soutěže přihlásili investoři celkem osm novostaveb a rekonstrukcí budov dokončených v letech 2010 a 2011, z toho šest novostaveb, jednu rekonstrukci a jednu rekonstrukci spojenou s novostavbou.

Pro udělení prestižního titulu „Dům roku 2011“ a finanční ohodnocení ve výši 300 000 korun vybrala odborná porota novostavbu Alternativní scény Divadla loutek Ostrava, která představuje kvalitní moderní architekturu s výtvarnou invencí přesahující svým významem hranice Ostravy. Autory architektonického řešení jsou Petr Hájek, Gabriela Minářová a Bronislav Stratil, dodavatelem stavby je IMOS Brno, a. s.

Na odměnu ve výši 150 000 korun je navržena Poliklinika Kostelní v Moravské Ostravě od WMA architects, dodavatelem stavby je Eiffage Construction ČR. Porota ocenila zejména citlivé zakomponování nového moderního domu do proluky ve struktuře historického městského bloku. Odměny vítězům budou schvalovat zastupitelé na dubnovém zasedání. Kromě toho komise udělila dalším budovám čestná uznání bez určení pořadí a finančního ohodnocení. Získaly je tyto tři objekty: výrobně administrativní objekt TRANSL Ostrava, pasivní administrativní budova Otazník a obchodní a administrativní budova Biskupská.

Slavnostní ocenění vítězů se uskuteční 5. června v prostorách jedné z budov, které se do soutěže přihlásily – v Alternativní scéně Divadla loutek v Ostravě.        (vk)

Foto: Nová přístavba divadla loutek má i venkovní amfiteátr. 

 

Město nemocným lidem bez přístřeší

V Ostravě žije nyní odhadem 700 až 800 osob bez přístřeší, z toho asi 75 žen. Město pro ně v rámci dotačního řízení každoročně podporuje sociální služby částkou přesahující 12 milionů korun. K dispozici jsou stovky míst v azylových domech, v noclehárnách nebo v nízkoprahových denních centrech. Dá se říci, že kapacita běžných zařízení je v Ostravě dostatečná. Problémem ale zůstává poskytování sociálních služeb těm, kteří jsou nemocní nebo již dlouho žijí na ulici, a proto péče o ně vyžaduje vyšší míru podpory. Jedná se o imobilní osoby bez přístřeší, osoby bez domova s duševním onemocněním a podobně.

„Na realizaci zařízení tohoto typu jsme se rozhodli požádat o dotaci z evropských peněz a byli jsme úspěšní. Ještě letos začneme s rekonstrukcí objektů v Zukalově ulici na Domov se zvláštním režimem. Bude připraven k poskytování služeb už na konci tohoto roku,“ řekl náměstek primátora Martin Štěpánek. Předpokládaná kapacita domova je 28 osob. Zařízení sociální služby domova se zvláštním režimem je dlouhodobým prioritním záměrem města Ostravy a je součástí rozvojových opatření schváleného 3. komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit na období 2011–2014. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na téměř 26 milionů korun, 85 % z částky bude hrazeno z ROP Moravskoslezsko, spolufinancování města nepřesáhne 5,5 milionu korun. Provozovatelem zařízení bude vybraná nestátní nezisková organizace.          (vk) 

 

Pohotovost v Porubě od 16. 5. na nové adrese (datum aktualizováno)

Lékařskou službu první pomoci Městské nemocnice Ostrava v Ostravě-Porubě najdete od 16. 5. 2012 na jiné adrese. Z Mephacentra na Opavské 962 se stěhuje do ulice Bohuslava Martinů 812/11. Ordinační doba zůstává nezměněna v pracovní dny od 18 do 6 hod., o víkendech a svátcích v nepřetržitém režimu. Kromě ambulance v Porubě jsou další pohotovostní stanice MNO v ulici Varenské 5 v Moravské Ostravě, v budově Dětského lékařství městské nemocnice v ul. Janovského 6 a také v Poliklinice v Hrabůvce v ulici Dr. Martínka.    (jm)

 

Pro efektivnější magistrát

Od 1. 9. 2010 do 28. února 2012 probíhal projekt „Rozvoj personálního potenciálu Magistrátu města Ostravy“, který byl spolufinancován pomocí dotace z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Náklady dosáhly 1,68 mil. Kč, z toho 1,43 mil. Kč přišlo z evropských fondů. Město Ostrava se podílelo podle dotačních podmínek částkou 0,25 mil. Kč.

Cílem projektu bylo zkvalitnit systém řízení a rozvoj lidských zdrojů a zvýšit efektivitu personálního potenciálu magistrátu. Část projektu s názvem „Rozvoj využití personálního potenciálu“ se zaměřila na odbor kultury a zdravotnictví a odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, které nedávno prošly organizačními změnami. Organizační struktura a její funkčnost včetně personálních a komunikačních procesů byly podrobeny analýze. Na jejím základě vznikla doporučení pro optimální funkční začlenění obou odborů do struktury úřadu. Druhá část „Nastavení systému vzdělávání vedoucích pracovníků“ se soustředila na vzdělávání vedoucích pracovníků magistrátu, kteří absolvovali prezenční semináře na zlepšení manažerských a komunikačních dovedností, rozvoje osobnosti a personálního řízení.

Do projektu se zapojilo 120 zaměstnanců. Výsledkem má být kvalitativně vyšší úroveň úředních činností magistrátu vůči veřejnosti.           (an) 

 

Reklamní předměty města za polovinu

Další komoditou, při které je na ostravské radnici využíván systém elektronických aukcí, jsou reklamní předměty. O zakázku v odhadované hodnotě necelých 1,4 milionů projevilo zájem devět firem. Vzájemným soupeřením snížily nakonec nákupní cenu pro město o 50,96 %. Ostrava zaplatí nakonec jen 675 tisíc korun. „Opět jsme se přesvědčili, že efektivní systém elektronických nákupů lze využívat téměř na cokoliv. Oddělení sdružených nákupů vyhledává další komodity, které bychom tímto způsobem mohli pro naše organizace soutěžit,” řekl primátor města Petr Kajnar. Ostrava už díky systému elektronických nákupů ušetřila přes 103 miliony korun.

Reklamní předměty slouží pro potřeby prezentace města na významných sportovních a kulturních akcích, veletrzích nebo na podporu sportovních a kulturních aktivit mládeže. Tyto předměty v novém jednotném vizuálním stylu jsou ke koupi i na pobočkách Ostravského informačního servisu.           (red) 

 

Nejlepší v republice

Začínajícím podnikatelům, kteří chtějí působit v ČR nebo v některé z členských zemí EU, evropského hospodářského prostoru či ve Švýcarsku, se snaží usnadnit vstup do podnikání pracovníci Jednotného kontaktního místa (JKM). V něm lze získat informace o podnikání v ČR a v Evropské unii, uznávání kvalifikací a vysílání pracovníků. V JKM poradí zájemcům, kam se obrátit v případě spotřebitelských problémů, při řešení sporů či při komunikaci se zahraničním úřadem, kde se informovat ohledně podmínek zaměstnávání osob a požadavků na výrobky při distribuci na vnitřní trh Evropské unie.

Bezplatných služeb JKM za jeho téměř dvouletou existenci už využilo velké množství občanů, jeho pracovníci zodpověděli téměř šest stovek dotazů. Rychlost a kvalitu odpovědí na položené dotazy ocenili občané, ale také Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které JKM Ostrava vyhodnotilo jako nejlepší z řady kontaktních míst v České republice.

Pracovníkům Jednotného kontaktního místa lze položit dotaz osobně na Živnostenském úřadu Magistrátu města Ostravy, telefonicky na čísle 599 443 148 nebo elektronickou poštou na adrese jkm@ostrava.cz. Více informací na www.ostrava.cz.    (red) 


 

Strana 6 

 

Posily pro strážníky

Rázným „Slibuji!“ zdůraznilo šest strážníků první březnový den v radnici svůj vstup do řad Městské policie Ostrava. Jedna žena a pět mužů zúročili poznatky nabyté v tříměsíčním kurzu zakončeném závěrečnou zkouškou.

Primátor Petr Kajnar popřál nováčkům hodně zdaru a štěstí v jejich náročné a zodpovědné práci. Při této příležitosti zdůraznil, že město vynakládá nemalé prostředky na chod městské policie. Dosažené výsledky naznačují, že investice má svůj význam. Dokládá to i nárůst důvěry veřejnosti v Městskou policii Ostrava. Za posledních pět let vzrostla ze 40 na 60 procent.             (vi) 

 

Prověřte své dovednosti v centru bezpečné jízdy

Zájmové sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!, Centrum bezpečné jízdy LIBROS Ostrava, pod záštitou náměstka primátora Aleše Boháče připravilo 21. března dopravně preventivní kampaň pro motoristy s názvem Řidiči pozor, první jarní den na cestách! Tato kampaň pro řidiče byla připravena ve spolupráci s dopravní policií Moravskoslezského kraje, odborem dopravně správních činností města Ostravy a dalšími partnery. Zájemci si mohli nechat v centru v ulici Slovenské v Přívoze za asistence dopravní policie změřit skutečnou rychlost svého vozidla nebo si nechat ověřit propustnost skel vozidel. Hlavním cílem kampaně je pomoci motoristům radami v oblasti měření rychlosti, legislativních novinek, poradny pro odečet trestných bodů řidičům, ověření kvality pneumatik a přípravy auta na jarní období. Součástí kampaně byla i atraktivní nová témata jako nanotechnologie a úspora pohonných hmot, alternativní druhy paliva, novinky na automobilovém trhu, zabezpečení vozidla proti krádeži a další. Řidiči si také zdarma mohli vyzkoušet jízdu na kluzných plochách Centra bezpečné jízdy pod vedením zkušených lektorů. (ph) 

 

Pozvánka

První dubnový den opět zahájilo provoz dětské dopravní hřiště v ulici Orebitské v Ostravě-Přívoze. Strážníci městské policie tu připravují pro děti jízdy zručnosti na kole či koloběžce, testy a soutěže ve znalosti dopravních značek pro děti od 3 do 15 let. Děti, do 6 let v doprovodu dospělého, si mohou kola a přilby zapůjčit na místě. Hřiště je dostupné až do konce října, další informace a otevírací dobu pro veřejnost lze najít na www.mpostrava.cz, hřiště slouží také dopravní výuce pro základní školy.         (r) 

 

Městská policie dokončila vzdělávací projekt

Pro zkvalitnění práce strážníků

Městská policie Ostrava ukončila projekt „Nastavení systému řízení lidských zdrojů MPO“. Z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost šlo na projekt 1,9 milionu korun, z toho bylo 1,6 milionu z evropských fondů, zbytek hradilo město Ostrava.

Projekt, zahájený v září 2010, měl tři části. Sestavený tým vytvořil personální strategii a nastavení manažerského vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů. Cílem bylo zavést systém řízení u vedoucích zaměstnanců MPO tak, aby se zlepšila komunikace uvnitř nové organizační struktury s vypracovaným systémem celoživotního vzdělávání vybraných pracovníků. Výstupem projektu je mj. vytvoření personalistiky s vypracovaným systémem celoživotního vzdělávání vybraných pracovníků. Proškoleno v organizačních a komunikačních dovednostech a zvládání zátěže bylo tak šedesát zaměstnanců městské policie.

Pocítit zkvalitnění služeb strážníků by měla rovněž veřejnost, řada proškolených pracovníků má zvýšené kompetence a dovede poradit a pomoci občanům v jakékoli situaci.       (d) 

 

Jarní úklid platí i pro autovraky

Po zimě se provádí úklid a čištění komunikací. U dálnic, silnic I. třídy a místních komunikací I. třídy musí být hotov nejpozději do 30. dubna, na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích II. a III. třídy do 31. května.

Úklidu často brání nepojízdná vozidla. Jejich majitelé porušují hned několik zákonů a případný postih se může vyšplhat k mnohatisícovým částkám. Vlastník komunikace je oprávněn překážející vozidlo odstranit na náklady jeho provozovatele. Po dokončení úklidu ho musí vrátit zpět, současně je oprávněn účtovat provozovateli auta náklady za dvojí odtah, případně střežení auta na odtahovém parkovišti. Na území Ostravy částka představuje minimálně 3 000 Kč.

Město ve spolupráci s ŽDB Group i letos vychází občanům Ostravy vstříc a nabízí bezplatný odvoz a ekologickou likvidaci vozidel až do konce června 2012. Vloni tak bylo zlikvidováno 200 vraků. Termín odvozu vraku lze dohodnout na telefonu 604 228 312, kde jim budou sděleny podrobnosti. Podmínkou převzetí vozidla je doložení dokladů – občanského průkazu a velkého technického průkazu, ostatní se musí prokázat plnou mocí se souhlasem majitele s likvidací vozu. Protokol k trvalému vyřazení vozidla z registru dostane majitel po převzetí vraku.      (RA) 

 

stalo se

VÝTVARNÍK.

Strážníci městské policie zadrželi 22letého mladíka, který poškodil skleněné výplně zábradlí na tramvajové zastávce v Ostravě-Porubě. Kamenem vyryl do dvou skleněných výplní nápisy a ornamenty. Měl smůlu – dění na zastávce monitoruje kamera, a tak bylo jednání s ohledem na škodu vyčíslenou dopravním podnikem kvalifikováno jako přestupek a bude postoupeno k projednání správnímu orgánu. Pachateli hrozí pokuta až do výše 15 000 Kč.

NA KOVY I S DĚTMI.

Při rozebírání garáže v Ostravě-Hrušově přistihli strážníci dva muže ve věku 24 a 33 let a s nimi 10letého chlapce, starší z mužů byl jeho otec. Garáž, kde rozebírali kovové zárubně vrat, jim nepatřila. Při zjišťování totožnosti navíc strážníci zjistili, že mladší z mužů je osobou hledanou policií. Událost i zadržené osoby si na místě převzali přivolaní policisté.

V KURZU JSOU OKAPY.

Během jediného dne odcizil 55letý muž 13 kovových krytů na svody dešťové vody v Ostravě-Mariánských Horách. Strážníci v nedaleké sběrně druhotných surovin odcizené kovové kryty našli. Provozovatel sběrny poskytl údaje o osobě, která je prodala. Škoda byla vyčíslena na 3 600 korun, věc je kvalifikována jako přestupek. O několik hodin později se však dotyčný na místo vrátil a odcizil dalších 5 krytů. Do sběrny je však už odnést nestihl, tentokrát byla škoda vyčíslena na cca 2 100 korun. Po sečtení celkové škody byla věc kvalifikována jako trestný čin a předána k dalšímu šetření Policii ČR. 

 

Kurz pro veřejnost

Městská policie Ostrava zve na další z bezplatných kurzů, které pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná se ve středu 25. dubna od 16 hodin v budově v ul. Hlubinské 6 v Ostravě (bývalé ředitelství městské policie). Dubnové téma setkání s občany zní Zavřete před podvodníky dveře a nabídne zásady bezpečného chování k podvodníkům vydávajícím se za pracovníky různých společností. Nebude chybět oblíbená sebeobrana, připraven je dětský koutek. Vhodné je sportovní oblečení, po kurzu je možné se osprchovat. Bližší informace na tel. 599 414 165, 950 739 407–408 nebo prostřednictvím adresy info@mpostrava.cz.


 

 

Strana 7 

 

Navrhněte žákovské osobnosti školství

Město Ostrava vyzývá ředitele základních škol zřizovaných obvody města, ředitele soukromých a církevních ZŠ a ředitele víceletých gymnázií na území města k podávání návrhů na ocenění žákovských osobností a žákovského kolektivu u příležitosti Dne dětí 2012.

Ocenění může získat žák (student) s trvalým pobytem na území města Ostravy navštěvující některou ze škol ve městě. Ocenění je udělováno ve dvou kategoriích: Žákovská osobnost (žáci 1. stupně ZŠ, žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií) a Žákovský kolektiv.

Jednotlivci mohou být oceněni za záslužný nebo chrabrý čin, za pomoc blízké osobě nebo za výjimečné dovednosti v oblasti sportu, kultury či úspěchy ve vědomostních soutěžích a olympiádách. Pomocným kritériem při výběru je vynikající prospěch žáka. Žákovský kolektiv získá ocenění za výraznou aktivní reprezentaci města nebo za mimořádnou činnost svého kolektivu na poli sportu, kultury, ve vědomostních soutěžích a olympiádách.

Návrhy je nutné podávat na formulářích, které jsou k dispozici na www.ostrava.cz (magistrát, odbory magistrátu, odbor soc. věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení školství, sportu a volnočasových aktivit). Formuláře pak navrhovatelé (ředitelé škol) zašlou poštou na adresu Magistrát města Ostravy, odbor soc. věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

Termín pro zaslání přihlášek je 20. 4. 2012.   (vk) 

 

Pro kompost do sběrného dvora

OZO Ostrava nabízí prodej kompostu Kompozo I a substrátu Zeminový substrát I, které produkuje ve své kompostárně v Hrušově. Pochází ze zeleně, již společnost sváží od občanů nebo ji občané sami odevzdávají ve sběrných dvorech. Zdrojem jsou také rostlinné materiály, které dodávají firmy udržující zeleň. Produkty OZO jsou vyráběny podle platných norem, kvalita je zaručena certifikátem Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze.

„V případě zájmu o větší množství kompostu či substrátu se zákazníci mohou obrátit na naši kompostárnu, mohou si objednat i dovoz kompostu,“ říká mluvčí OZO Vladimíra Karasová. „Menší množství kompostu či zeminového substrátu mohou občané koupit v našich sběrných dvorech v Kunčicích, Přívoze, Slezské Ostravě, Porubě či Polance. Zájemci si do vlastních přivezených pytlů nebo do přívěsného vozíku sami naloží pod dohledem obsluhy dvora požadované množství výrobku.“

Pro občany, kteří ve sběrných dvorech OZO odevzdávají zeleň, ale i pro ty, kteří si objednali hnědou popelnici na zeleň a její pravidelné vyvážení, jsou připraveny slevové kupony, které jsou doručeny spolu s fakturou za první fakturační období. Další informace na www.ozoostrava.cz.            (g)

  

Nepatříte mezi dlužníky za odpad?

Ostravané dluží za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů téměř 120 milionů korun. Někteří občané neplatí za odpad dlouhodobě.

Seznam je k nahlédnutí

Magistrát města Ostravy, oddělení daní a cen odboru financí a rozpočtu, upozorňuje dlužníky za období roku 2009, že jako správce poplatku již tento nedoplatek vyměřil hromadným předpisným seznamem. Seznam je zájemcům k nahlédnutí na magistrátu v budově Nové radnice (levý vchod) v kancelářích č. 357, 358, 359 a 361 každý všední den od 8 do 11.30 hod. a odpoledne do konce úředních hodin.

Hromadný předpisný seznam nabývá účinnosti dnem 27. dubna 2012. Nebude-li jím vyměřený nedoplatek uhrazen v náhradním termínu, bude vymáhán exekucí (čímž bude navýšen o exekuční náklady ve výši 500 Kč) nebo bude vymáhán prostřednictvím soudu či soudního exekutora (náklady se mohou zvýšit). Proto vyzýváme všechny poplatníky, aby splnili svou poplatkovou povinnost!

Informace o výši případného dluhu získáte zdarma na některém z těchto kontaktů: Magistrát města Ostravy, oddělení daní a cen odboru financí a rozpočtu, Prokešovo nám. 8, Ostrava, 3. patro, kanceláře č. 357–363, e-mailem: komunalniodpad@ostrava.cz, nebo na telefonu 844 121 314.

Poplatek pro rok 2012

Přes tyto skutečnosti zůstává v Ostravě sazba poplatku na rok 2012 nezměněna ve výši 498 Kč za osobu. Splatnost poplatku je 30. června, občan jej může uhradit kdykoliv během 1. pololetí 2012, a to i ve splátkách, přičemž není nutné žádat o splátkový kalendář. Úhrada je možná složenkou, bankovním převodem či na pokladně magistrátu, kde jsou přijímány i platební karty. Složenky obdrží občané v průběhu května, do SIPO bude poplatek naveden v červnu.            (r) 

 

Oslavme společně Den Země

V rámci kampaně Den Země na podporu ochrany životního prostředí se od 17. do 22. dubna bude konat řada akcí s podporou města Ostravy. První proběhne 17. 4. na náměstí SNP v Zábřehu a organizuje ji místní středisko volného času.

Středisko volného času Korunka Mariánské Hory zve 19. 4. na Hlavní třídu v Porubě. Město podpoří také Den Země, který se uskuteční 20. 4. na Masarykově náměstí a v Komenského sadech. Ten organizuje Středisko volného času Moravská Ostrava. Pozadu nezůstanou ani v zoo, kde 22. 4. návštěvníkům představí řadu ekologických témat. Také městská knihovna připravila program ve svých pobočkách, v němž bude v průběhu dubna propagovat ochranu životního prostředí.

Více informací najdete na portálu http://jitrocel.ostrava.cz nebo na celostátních stránkách kampaně www.denzeme.cz.      (MG) 

 

Evropské peníze na přírodní vědy

Pedagogové z Matičního gymnázia v Ostravě zahájili v únoru práci na novém projektu „Zkvalitnění a modernizace výuky chemie, fyziky a biologie“. Navazuje na školní vzdělávací programy gymnázia a zaměřuje se na rozvoj aktivit v přírodovědné oblasti. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výsledkem „Světa přírodních věd“, jak projekt na Matičním gymnáziu zkráceně nazývají, budou např. učební materiály pro praktická cvičení z chemie, fyziky a biologie, která takto uceleně na škole ani v celé ČR neexistují, učební materiály pro semináře a cvičení. Uplatnění novinek ve výuce žákům umožní zefektivnění vlastního procesu učení.           (ps)

 

Hledáme svědky holokaustu

Muzeum holokaustu ve Washingtonu vyhledává svědky udávání židů, konfiskací jejich majetku, deportací v období 2. světové války. Na toto téma natočilo více než 1 400 rozhovorů. Po pamětnících pátrá také u nás. Pokud znáte někoho, komu v té době bylo aspoň 10 let, měl židovské sousedy a viděl bezpráví na nich páchané, kontaktujte koordinátorku projektu v ČR Patrycji Bukalskou (pat.bukalska@gmail.com). V Ostravě se lze obrátit na Dagmar Štensovou (dasa.stensova@seznam.cz). Vítáni jsou také lidé, kteří by chtěli s vyhledáváním svědků pomoci.    (vi) 


 

Strana 8-9

 

Mapa DPMO

 

Strana 10-11

 

co, kdy, kde ve městě

Obvod se ozdobil

Tři nová umělecká díla krášlí obvod Mariánské Hory a Hulváky. Jde o sochy ze sochařského sympozia Plesná 2011. Dřevěná socha Král větru od Stanislava Pietruse, Energie Petra Gavlase a Zrcadlo Soni Samašové (obě z jesenického mramoru), jsou udržovány na náklady obvodu. Ostrava má jako celek velmi málo uměleckých děl na veřejných prostranstvích, a tak je každé nové potřebným estetickým oživením.

O vstupenky je velký zájem

XXXVII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj nabízí zahajovací koncert už 17. května v nových, atraktivních prostorách rekonstruovaného plynojemu v Dolní oblasti Vítkovic. Letošní festival ozdobí například pěvec Ferruccio Furlanetto, klavírista Rudolf Buchbinder, dirigent Alan Buribajev, houslistka Sophia Jaffé a další. V jejich stínu určitě nezůstanou Jiří Bárta, Karel Košárek, Jakub Hrů a další. Vstupenky bez objednávek už lze od 2. dubna koupit přímo v pokladně DKMO a informačních centrech. Pokud zbudou, budou k dostání i před daným koncertem.

Nezapomenutelná osobnost

V Komorní scéně Aréna pokračuje až do 30. dubna výstava fotografií Františka Krasla, který by se letos v dubnu dožil 100 let. Přes dvacet let působil jako divadelní fotograf tehdejšího Státního divadla v Ostravě, které má díky němu rozsáhlý a kvalitní archív. Františka Krasla rovněž fascinovala industriální krása Ostravy.

Brenpartija bodovala

Brenpartija patří k nejnavštěvovanějším a stále vyprodaným inscenacím Komorní scény Aréna. Velký úspěch nyní zaznamenala Brenpartija na přehlídce mimopražských profesionálních divadel s názvem České divadlo, kde obsadila třetí místo. Cena byla udělena na galavečeru v Divadle na Vinohradech 26. února. Blahopřejeme!

Co nabízí galerie

Adriena Šimotová se s Jiřím Johnem sblížila již během studií na Uměleckoprůmyslové škole v Praze v ateliéru Josefa Kaplického, kde studovali v letech 1945–1950. Manželé pak sdíleli jeden ateliér v Praze na Letné, věnovali se malbě a v pozdějších letech i grafice. Ostravský Dům umění nabízí jejich výstavu pod názvem Oběti a objetí Adrieny Šimotové a Jiřího Johna až do 13. května.

O architektuře

V rámci celostátní akce Architecture Week bude historik architektury Martin Strakoš hovořit 17. dubna (18) v klubu Fiducia na téma Příběh finské architektury. Přednášku o architektuře Bratislavy mohou lidé navštívit 19. dubna ve stejný čas. Martin Strakoš zve na komentovanou procházku Svinovem 22. dubna (10), sraz je před svinovským nádražím. V rámci cyklu Pohyblivý svátek nabízí Fiducia prezentaci tvorby studentů architektury VŠB 25. dubna (18).

Studenti a Shakespeare

Maturitní představení studentů 4. ročníku hudebně dramatického oboru ostravské Janáčkovy konzervatoře se uskuteční v premiéře Veselých paniček windsorských 19. dubna v 18.30 hodin v sále konzervatoře.

Divadelní Šupinky

Občanské sdružení Šupiny po tradiční přehlídce amatérských divadelních souborů Ostravské buchary pořádá také přehlídku dětských divadel. Na březnovou městskou soutěž Třebovické Šupinky naváže v sobotu 14. dubna ve společenském domě Labyrint v Třebovicích krajské kolo pod názvem Ostravské Šupinky. Vítěz postoupí do celonárodního finále.

Výstava v gymnáziu

Více než dvacet autorů spisovatelů Ostravska a českého Slezska představuje výstava ve Wichterlově gymnáziu v ul. Čs. exilu v Porubě. Společný projekt studentů a učitelů nahlíží na život P. Bezruče, V. Závady, J. Balabána a dalších autorů regionu. Výstava je umístěna v 1. patře školy, otevřena veřejnosti je denně od 8 do 15 hod do konce školního roku.

Na schody i na kolo

Ostravský informační servis (OIS) zve na pravidelnou akci – výstup na radniční věž po schodech (i s výkladem) 15. dubna, od 9 hodin se bude vycházet každou půlhodinu. První cykloprohlídku Ostravy pořádá OIS 29. dubna, v 10 hodin je odjezd z Prokešova náměstí směr Petřkovice a Landek, účastníky čekají zajímavá zastavení a informace o Hlučínsku.

Už máte předplatné?

V předprodeji vstupenek Národního divadla moravskoslezského na třídě Čs. legií budou 16. dubna obsluhovat herecké osobnosti a sólisté, které veřejnost dobře zná. Nabídnou předplatné na sezonu 2012/2013 v několika programových řadách dvaceti předplatitelských skupin.

Poruba podpoří galerii

Umělecká galerie vznikne letos v prostorách kolonády porubského zámku, zastupitelstvo obvodu rozhodlo o příspěvku 200 tisíc korun na její vybudování. Vystavovat v ní budou moci amatérští i profesionální umělci, ale také žáci a studenti uměleckých škol. Zámecká kolonáda je vhodná také pro pořádání koncertů.

Do nového kina

V obchodním a zábavním centru Forum Nová Karolina se mimo jiné otevřelo nové multikino Cinema City, tato společnost provozuje 96 multiplexů v mnoha zemích. Ostravě nabízí osm sálů s celkovou kapacitou 1 195 míst. V pěti z nich lze sledovat 3D projekci, dva sály mohou promítat z klasického filmového pásu, další sály jsou digitalizované. Ceny lístků jsou stejné jako v CineStaru, k dispozici je útulná kavárna.

„Prostopášník“ do Prahy

Ostravská inscenace opery Igora Stravinského Život prostopášníka se skvělým pěveckým obsazením byla pozvána na mezinárodní festival Pražské jaro 2012, kde se bude hrát 22. května v historické budově Národního divadla. V roli prostopášného Toma Rakewella se poprvé představí americký tenorista mexického původu Jorge Garza. 

 

Koncert připomene 35 let trvání Slezského souboru Heleny Salichové

Slezský rok v Pokladu

U příležitosti 35. výročí založení Slezského souboru Heleny Salichové pořádají členové souboru koncert Slezský rok. Jeho dějištěm bude v sobotu 14. dubna od 17 hodin Dům kultury Poklad v Porubě. Přátelé folkloru se mohou těšit na cimbálovou muziku a dětský soubor, bývalé i současné tanečníky, nové choreografie, taneční i hudební překvapení.

O založení souboru se v roce 1977 zasloužila etnografka Hana Podešvová spolu s učitelkou Annou Buroňovou. O rok později vznikla cimbálová muzika vedená Jaromírem Dadákem. Od roku 1982 soubor nese jméno Heleny Salichové, akademické malířky, která se zasloužila o uchování písní, pohádek, krojů, ornamentů, zvyklostí a způsobu života na opavském Slezsku. Členy jsou žáci základních a středních škol, vysokoškoláci, mezi muzikanty jsou učitelé ze ZUŠ. Slezský soubor Heleny Salichové ve svém repertoáru zpracovává vesnický hudební a taneční folklor opavského Slezska. Od roku 1996 působí při VŠB–Technické univerzitě Ostrava.            (šv)

Foto: Slezský soubor Heleny Salichové letos slaví 35. výročí svého založení.      Foto: archiv 

 

Za jarní zábavou na hrad

O víkendu 7. a 8. dubna bude veselo v městečku Miniuni za Divadlem A. Dvořáka, děti tu budou v areálu hledat kartičky s obrázkem velikonočního zajíce, úspěšní dostanou sladkou odměnu. Vyzkoušet si dovednost mohou v interaktivní dílně.

Tradiční jarní akcí je také Pálení čarodějnic aneb Filipojakubská noc, letos 30. dubna od 16 do 22 hodin, dopoledne bude hrad uzavřen pro přípravu této akce. Kromě reje čarodějnic čekají hosty hry a soutěže pro děti, živá hudba, spousta dobrot ve stáncích, večerní posezení u zapálené vatry a další atrakce. Letošní majáles, tradiční studentská oslava, zahrne 2. května do svého programu také Slezskoostravský hrad, na dvou hradních scénách vystoupí řada populárních hudebních skupin. Svou 13. komnatu otevře hrad 5. května, tajemná postava nabídne prohlídky s průvodcem, bude se i soutěžit. Podobná akce se chystá v deseti českých hradech a zámcích.    (k) 

  

TUR Film už brzy

Trvale udržitelný rozvoj, to je téma IX. ročníku mezinárodního soutěžního festivalu TUR Film Ostrava 2012, který se uskuteční v Domě kultury města Ostravy od 16. do 20. dubna. Festival přispívá k výchově mladé generace k ekologickému způsobu života i mezilidských vztahů, proto je určen především žákům a studentům.

Do soutěže je přihlášená téměř stovka filmů ze všech pěti kontinentů. Nabízejí pohled odborníků na nejpozoruhodnější místa planety, soužití lidí a zvířat, ale také nabádají, jak chránit přírodu a způsob života tak, abychom příštím generacím ponechali prostředí, v němž se dá žít. (o) 

 

Vymyslete slogan!

Dům kultury Akord vyhlásil soutěž na slogan, který by o něm vyjádřil vše podstatné. Je určena široké veřejnosti, skončí 30. dubna. Cenou pro vítěze bude večer v DK Akord – večeře, divadelní představení a noc v tříhvězdičkovém hotelu. „Sloganem chceme náš dům kultury odlišit, ve zkratce vyjádřit, co nabízíme a v čem jsme výjimeční,“ vysvětlila ředitelka Akordu Darina Daňková. Zájemci o účast v soutěži mohou zaslat své nápady, jeden až dva, na adresu slogan@dk-akord.cz, informace na www.dk-akord.cz. (d) 

 

Svatováclavský hudební festival nabídne zážitky už teď v dubnu

Jarní koncerty v kostelech

Přestože 9. ročník Svatováclavského hudebního festivalu začne až 28. září, už dnes se lidé zajímají o program i vstupenky. V kostelech osmnácti měst a obcí celého Moravskoslezského kraje zazní až do 28. října 32 koncertů ve čtyřech samostatných programových řadách.

Hvězdou letošního ročníku bude fenomenální česká sopranistka Martina Janková, rodačka z Orlové, absolventka Janáčkovy konzervatoře Ostrava, dnes sólistka Curyšské opery. Vystoupí na zahajovacím koncertu společně s Collegiem 1704 a Václavem Luksem v programu ,Světských a duchovních kantát Johanna Sebastiana Bacha‘.

Dramaturgie koncertů je připravena k nahlédnutí na stránce www.shf.cz již nyní. Záštitu nad letošním ročníkem SHF převzali primátor Ostravy Petr Kajnar, náměstek hejtmana Svatomír Recman, biskup ostravsko-opavské diecéze Václav Lobkowicz a další osobnosti.

Společnost Svatováclavský hudební festival však připravuje v rámci cyklu Čtvero ročních období také koncerty mimo hlavní festival. První víkend po velikonočních svátcích 14. a 15. dubna zazní například spojené pěvecké sbory církve bratrské spolu s komorním orchestrem, vystoupí v sobotu v 18 hodin ve svinovském kostele Krista Krále. Neděli zpříjemní vystoupení netradičního experimentálního souboru Transitus Irregularis ve spojení barokní a jazzové hudby v 15 hodin v Kozlovicích a následně v 18 hodin v Husově sboru ve Slezské Ostravě.       (ok) 

 

Divadelní Thálie pro Ostravu

Na slavnostním galavečeru 24. března v Národním divadle v Praze byla udělena Cena Thálie člence souboru Komorní scény Aréna Tereze Dočkalové.

Podle výroku poroty v roce 2011 Dočkalová skvěle vytvořila mimo jiné Emílii v Langově hře Dávníkové a především všechny ženské postavy v Schormově dramatizaci Kafkova Procesu. Pro Arénu jde již o druhou Thálii v této kategorii, před několika lety ji získal Michal Čapka.

Čtyřiadvacetiletá Tereza Dočkalová získala Thálii jako největší herecký talent do 33 let uplynulého roku. Vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, během studií už hostovala v Těšínském divadle a ostravském divadle loutek. V Komorní scéně Aréna začínala první rolí Niny Zarečné v inscenaci Racek a dodnes na to s nadšením vzpomíná. Ráda hraje také Ofélii v Hamletovi, i ženské role v Kafkově Procesu ji baví.

Také Národní divadlo moravskoslezské si připsalo další Thálii. Za roli zlatníka Cardillaca ve stejnojmenné opeře Paula Hindemitha ji získal hostující barytonista Jacek Strauch. Působí v Londýně, kde se také polským rodičům narodil. Na svém uměleckém kontě má už desítky rolí na předních evropských scénách, ale i další ocenění. V 80. letech začínal angažmá ve Würzburgu a Saarbrückenu, v současné době hostuje hlavně ve Vídni, Berlíně, Brémách, Mnichově a dalších scénách. (k) 


 

Strana 12 

 

Ostravské Divadlo hudby zanechalo v kultuře města významnou stopu, pokračovatele však nemá

Někteří lidé umí naplnit život vrchovatě 

o lidech s lidmi 

Divadlo hudby. Kdo by ho z těch, co se v Ostravě narodili ve druhé polovině minulého století, i dříve, neznal? Vzniklo v roce 1951 jako kulturní zařízení Gramofonových závodů v Praze, později Supraphonu, a mělo sloužit osvětové a hudebně výchovné činnosti. Divadlo objevilo novou formu využití gramodesek a magnetofonových pásků doprovázených mluveným komentářem a často i projekcí. Poměrně komorní prostředí nevelkého sálu, projekční kabiny, předsálí a šatny sídlící v dnešní ulici 28. října v bezprostřední blízkosti Masarykova náměstí, tehdy náměstí Lidových milicí, za desítky let obohatilo Ostravany a kulturní život města o stovky příjemných večerů ve společnosti kvalitní hudby a mnoha populárních osobností.

Svět hudby a velkých osobností

V ostravském studiu České televize pracovala v šedesátých letech paní Hana Formanová na pořadu Novinky Supraphonu. Zájem o hudební svět a také hudební vzdělání ji přivedlo do další instituce, v té době velmi oblíbené a navštěvované.

„Divadlo hudby se zrodilo pro lidskou radost z umění,“ říká paní Hana Formanová, redaktorka, publicistka a autorka celé řady literárně hudebních pořadů právě pro Divadlo hudby. „Jen za prvních deset let existence hostilo toto divadlo 157 tisíc návštěvníků, ale nechodili jen na populární hudbu. Například osmá sezona nabízela Beethovenovský cyklus, který byl okamžitě vyprodán už v předplatném. V pořadech účinkovali mnozí ostravští herci a moderátoři, například Eva Mudrová, Štěpánka Ranošová, Drahomíra Šípová, František Benoni, Miloslav Holub, Pavla Pešatová, Magdaléna Dietlová a další. Vzácnými hosty byli například skladatel Ilja Hurník, Karel Kryl, Karel Gott, Miloš Zapletal, Luděk Nekuda, Marie Podešová a mnozí jiní, mezi režiséry patřil Jan Kačer, Ilja Racek, Bedřich Jansa… Mohla bych jmenovat řady dalších osobností. Nebyl to však jen svět hudební, ve foyeru a klubu Divadla hudby se konaly výstavy výtvarníků i fotografů, divadlo bylo jednou z nejnavštěvovanějších městských kulturních institucí své doby,“ dodává paní Formanová. Mimořádnou úroveň a kvalitu pořadů Divadla hudby oceňovali i pražští šéfové ze Supraphonu. Šlo o svébytné kulturní útvary, které si svou formou a bohatstvím informací našly cestu k vnímavému publiku.

Bohatství člověka je v jeho práci

Hana Formanová konkrétně obohatila program Divadla hudby o 52 scénářů – například o skupinách Beatles, Pink Floyd, Queen, ale také o profilované pořady o osobnostech. Premiérový hudební měsíčník Diskfórum přinášel její profilované pořady jako Lásky a přátelé J. Suchého, Labyrint světa Jana Ámose, Hudební psychoterapie a mnoho dalších. Významně se výtvarně a graficky na pořadech Divadla hudby v Ostravě podílel také její manžel František Forman, mimo jiné též například autor loga a znaku obce Malenovice, jejímž čestným občanem se stal v roce 1993. V roce 1985 už jako pracovnice tehdejšího Krajského kulturního střediska pokračovala paní Formanová ve vydavatelské a redakční činnosti na publikacích, v denním tisku a časopisech. Pracovala na velmi hodnotných publikacích např. V. Sochy – Lidové tance na Lašsku, H. Podešvové Lidové tance na Těšínsku nebo Jak zpívat lidové písně, autorů Zenkla, Rokyty, Stolaříka aj.

Poslední vystoupení

V říjnu 1968 vystoupil v divadle s vlastním recitálem Karel Kryl. „Jeho věštecké Bratříčku, zavírej vrátka, se neslo prostorem jako hymna. Tento nejtalentovanější z talentovaných, muž ryzího charakteru, řekl tenkrát lidem – V srpnu jsme my, mladí, dostali poprvé řádně přes hubu. Protože nemáme kvéry, naučili jsme se přemýšlet, a to pořádně přemýšlet… To bylo jeho poslední vystoupení před emigrací. Divadlo hudby ve své činnosti pokračovalo a existenci ukončilo v červnu 1985, v závěru 34. sezony, která měla největší návštěvnost. V moři striktně řízené ostravské kultury, přesto bohaté, bylo relativně svobodným a nezávislým územím, určitým vybočením, které mělo i příchuť zakázaného ovoce,“ hodnotí někdejší dramaturgyně a autorka více než padesáti hudebně-literárních pořadů.

Pokračovatelé

Loni na podzim by tedy někdejší ostravské Divadlo hudby oslavilo šedesátiny. Nedožilo se jich, i přes obrovský zájem publika společnost Supraphon činnost divadla zastavila. Těžko lze dnes posoudit, zda by dnešní posluchače podobný komponovaný pořad s reprodukovanou hudbou zaujal, moderní technika umožňuje dnes každému přístup k hudbě a informacím přes internet. Prostory divadla navíc dnes patří soukromému majiteli celého domu. Před rokem 2005 v nich působilo nejmladší ostravské divadlo Komorní scéna Aréna, která se přestěhovala do rekonstruované budovy městské knihovny u Sýkorova mostu. Před třemi lety se místnosti někdejšího hudebního divadla přejmenovaly na Starou Arénu a dočasně v ní působil štáb pracovníků připravujících kandidaturu Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Nevyšlo to, ale přesto do divadélka vnesli každodenní ruch, dalo se tam zajít i na kafe a poslechnout zajímavé lidi na odborných konferencích, besedách či tiskovkách, mnoho návštěvníků tam přilákal i měsíc autorského čtení. Alternativním prostorem se pro podobné události stalo loni centrum Cooltour, které město otevřelo na Černé louce, nabízí Novou scénu se sálem pro 200 lidí, kavárnu a prostor pro workshopy.

Naplnit život se musí umět

Paní Hana Formanová, stále výmluvná, činorodá, elegantní a kultivovaná dáma, s manželem přišla v 50. letech do Ostravy z Kroměříže. Má bohatý archiv fotografií, zpracovaných textů, dodnes kulturou žije. Stále se zabývá hudbou, literaturou, výtvarným uměním, turistikou, k Beskydám má blízko, výtvarné a literární zájmy ji pojí také s manželem. Působí dojmem, že v kulturním životě města stále ,účinkuje‘, zejména hudební svět je její doménou. Potvrzuje, že někteří lidé umí svůj život naplnit vrchovatě.             Olga Kubačáková

Foto: Petr Havránek a archiv Hany Formanové

Foto: Poměrně malý sál ostravského Divadla hudby býval zpravidla nabitý, jak potvrzuje dnes už historický snímek.


 

 

Strana 13 

 

Úředníci ve službách Velké Ostravy 

z archivu města 

V roce 1924 byl vytvořen úřad nového velkoměsta, tzv. Velká Ostrava, sloučením stávajících úřadů Moravské Ostravy, Přívozu, Vítkovic, Hrabůvky, Nové Vsi a Zábřehu. Tím byli převzati i všichni dosavadní úředníci, kteří se tehdy dělili na dvě kategorie – úředníky pragmatikální a smluvní. Pojmenování první skupiny mělo svůj původ ještě v rakouském služebním zákoně, tzv. služební pragmatice, jak byl tento předpis nazýván před rokem 1918. Úředníci byli podle tohoto zákona ustanovováni definitivně (nehrozila jim tedy za normálních okolností výpověď), měli garantován pravidelný postup po odsloužení předepsaných let a byla jim (případně pozůstalým rodinným příslušníkům) vyplácena výsluhová penze. Počet definitivních úředníků byl systemizován a přesně stanoven. Úředníci smluvní, jak již název napovídá, byli zaměstnáni na základě uzavřené smlouvy, kterou mohlo město vypovědět např. z organizačních či úsporných důvodů. Počet smluvních úředníků přesně stanoven nebyl, jejich podíl na celkovém počtu úřednictva byl však velmi významný. Např. v roce 1927 byl v Moravské Ostravě poměr definitivních ku smluvním úředníkům 124:109.

Málo, nebo hodně?

Celkem bylo tedy na městském úřadě (kromě městských podniků, jako byly jatka, plynárna aj.) zaměstnáno v kategorii „úředník“ ani ne 250 osob. Zda to bylo vzhledem k potřebám města málo nebo hodně, je ovšem těžké posoudit. Pravda je, že po vzniku Velké Ostravy to měli občané z připojených obcí na úřad do Moravské Ostravy většinou daleko a požadovali zřízení poboček na svých bývalých radnicích. Tomu však vyhověno nebylo z důvodu přílišných vydání na nové úřednické síly, které by město muselo přijmout. Naopak, ještě v letech 1924 až 1925 byl městský úřad postižen redukcí zaměstnanců na základě nařízení zákona O úsporných opatřeních ve veřejné správě, v jehož důsledku musely odejít do výslužby nebo byly propuštěny dvě desítky úředníků.

Vysokoškoláků bylo málo

Jak na tom bylo městské úřednictvo z hlediska vyššího vzdělání? Ve druhé polovině 20. let 20. století měla Moravská Ostrava jen 27 vysokoškolsky vzdělaných úředníků; byli to hlavně vedoucí jednotlivých městských referátů a podniků, technici na stavebním úřadě a veterináři na jatkách. Také jazykové znalosti úřednictva nebyly valné, snad kromě němčiny, která se víceméně nepovažovala za cizí jazyk, neboť kvůli početné německé menšině ji museli zdejší zaměstnanci alespoň pasivně ovládat. Nejrozšířenější byla znalost polštiny a ruštiny (po devíti osobách), přičemž nezvykle velkou znalost ruského jazyka bylo bezpochyby třeba přičíst někdejšímu členství v československých legiích v Rusku. Jen tři úředníci uměli pasivně nebo aktivně francouzsky, po jednom italsky a anglicky. Dochované dokumenty dokládají, že samozřejmostí nebyla ani znalost psaní na stroji, byť u nově přijímaných zaměstnanců se již předpokládala víceméně automaticky stejně jako ovládání těsnopisu.

Muži převládali

Z hlediska skladby podle pohlaví byla situace jiná než dnes, kdy jsme zvyklí za přepážkami i v kancelářích úřadů vídávat především ženy. Tehdy byl poměr mužů a žen v úřadě opačný – např. v roce 1929 to bylo 168:65 ve prospěch silného pohlaví. Definitivních úřednic bylo pouze 5, ani jedna žena nezastávala vedoucí pozici. Pro všechny platilo ovšem stejné omezení při výkonu povolání jako např. pro učitelky, úřednice musely zůstat svobodné.

Také pracovní doba se lišila od dnešních poměrů. Před sloučením obcí platila na moravskoostravském úřadě tzv. „dvojitá frekvence“, tedy rozdělení pracovní doby na dva bloky s dlouhou dvouhodinovou polední přestávkou s ukončením v 17 hodin. Na sloučeném úřadě byla nově zavedena „jednoduchá“ pracovní doba s úředními hodinami každý den od 8 do 14.30, ovšem bez nároku na polední pauzu. Odchody z úřadu domů nebo do restaurace na oběd byly přísně zakázány. Úřadovalo se i v sobotu, která byla tehdy běžným pracovním dnem. Pokud úředník nestihl vyřídit neodkladné záležitosti během úředních hodin, musel zůstat na pracovišti o hodinu déle, aniž by měl nárok na odměnu za přesčasovou práci.

Platy nic moc

Nejcitlivější samozřejmě byla vždy otázka výšky úřednických platů. V memorandu vypracovaném městskými úředníky v roce 1928 se tvrdilo, že „…stav úřednický v nově vytvořených poměrech je co do hospodářského blahobytu daleko za všemi stavy povolání svobodných“. V realitě se ovšem projevovala značná diferenciace. Velkou roli hrál počet odpracovaných let a služební zařazení do příslušné kategorie; obecně lze však říci, že např. vedoucí městského referátu (dnes bychom řekli odboru) a vyšší úředníci (s titulem rada) si přišli i s různými příplatky na velmi slušných 3 000–5 000 Kč měsíčně, nižší definitivní úředníci již zhruba jen 1 500 a úředníci smluvní, jichž byla na úřadě téměř polovina, dostávali plat v rozmezí pouhých 600–1 000 Kč. To bylo ve většině případů stejně nebo dokonce ještě méně, než kolik činily mzdy městských dělníků a zřízenců a stačilo opravdu jen na pokrytí základních životních potřeb.        Jozef Šerka

 Foto: Tzv. „americká“ kancelářská židle. 

            Psací stroj značky Smith Premier. 

             Kancelářský stůl s uzamykatelnou pracovní deskou.


 

 

Strana 14

 

aktivní senioři

RADA ZASEDALA.

Na únorovém a březnovém zasedání ostravské Koordinační rady seniorů a zdravotně postižených (KRSaZP) ve Společnosti senior v Jízdárenské ul. se mimo jiné hovořilo o aktivitách v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Regionální seminář „EU a my +50“ se uskuteční 17. 4.  v budově krajského úřadu. Konkrétní akce v rámci města Ostravy se upřesňují.        (jf)

PLES NA KAMENCI.

Jarní ples spolu s oslavou MDŽ uspořádali 8. 3. v Domově pro seniory Kamenec ve Slezské Ostravě. V pestrém programu nechybělo vystoupení domácího pěveckého souboru Kamenec se sbormistryní Janou Vasilovou a produkce skupiny Duo Classic.

HURÁ NA HRAD!

Premiérové setkání Klubu 60+ na Slezskoostravském hradě proběhne v pondělí 16. 4. od 16 hodin. Pořadatelé ze společnosti Ostravské výstavy pozvali jako hosta senátora Otakara Veřovského, Vlaďka Dohnalová vyzpovídá herce Jana Fišara, hrát bude skupina PeteSax. Vstup pro seniory je volný.

TISKNEME NA LÁTKU.

Seminář textilní techniky pořádají v Kulturním centru Poruba v Opavské ul. 1118 v sobotu 28. 4. (9). Naučí vás zde ručnímu tisku nba látku – zdobení plátěné tašky razítkovou technikou a malováním. Uzávěrka přihlášek je do 25. 4. Senioři mají vstup zdarma.

MALOVÁNÍ NA SKLO.

Senior klub v Domě kultury Akord v Zábřehu zve ve středu 18. 4. (10) na Arteterapii, tentokrát ve formě malování na sklo v podání Věry Slívové.          (liv) 

 

Za Jindřichem Heřkovičem

Plukovník ve výslužbě Jindřich Heřkovič, veterán 2. světové války, zemřel 19. března v Praze po delší těžké nemoci ve věku 89 let. Rodák z Podkarpatské Rusi bojoval v řadách 1. čs. tankové brigády v SSSR, v ostravsko-opavské operaci na jaře 1945 byl těžce raněn. Po únoru 1948 byl politicky perzekvován, pracoval také na Dole Hlubina. V roce 2008 byl Jindřichu Heřkovičovi udělen titul Čestný občan města Ostravy. Čest jeho památce! 

 

Novinky v ostravské zoo

Venkovní expozice pro šimpanze, přírodní výběh pro vzácné kočkodany Dianiny a výběh prasátka štětkouna afrického. To vše by mělo být součástí nového pavilonu Evoluce, který by se měl v ostravské zoo začít stavět ještě letos. Vznikne přestavbou pavilonu vodního ptactva, hotov by měl být do konce roku 2013. „Součástí bude i jeskyně, pozorovací místnosti, upraví se okolí pavilonu a výběhů. Přibudou nové stezky pro návštěvníky s vodními plochami, vyhlídkami a občerstvením,“ přiblížil projekt Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava. Celkové náklady na stavbu nového pavilonu představují 183 milionů korun. Sto padesát milionů půjde z evropské dotace.

Jaro je patrné i v zoo. V expozici zvané Na statku přibyla mláďata ovce domácí – valašky i kůzlata koz kamerunských.

Po zimní přestávce si mohou zájemci opět zpestřit prohlídku zoologické zahrady komentovaným krmením vybraných druhů zvířat doprovázené povídáním jejich ošetřovatelů. Uskutečňuje se o víkendech a svátcích, od května až do konce srpna pak každý den. Stále největším tahákem však bezkonkurenčně zůstává sloní slečna Rashmi, ta už dosáhla váhy přes půl tuny a má se čile k světu. Na 12. dubna, v den jejích prvních narozenin, chystá zoo velkou oslavu.

Zoo Ostrava připravuje na každý rok informativní kampaně zaměřené na ohrožené druhy zvířat. Letos je zaměřena na oblast jihovýchodní Asie, kde žije největší počet ohrožených druhů. Mizí lesy, vznikají plantáže pro pěstování plodin spotřebovávaných především v Evropě a Americe. Zoo připravuje také soutěž o této problematice.         (g) 

Foto: Veselé Velikonoce! Jehňata ovce valašky v ostravské zoo velikonoční atmosféru přímo navozují…         Foto: Zoo Ostrava 

 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

BABETA

– č. psa 16091, kříženec, fena, stáří 4 roky, rezavé barvy, menšího vzrůstu. Do útulku přišla letos v únoru. Tato fenka se přidala k nálezci v Ostravě-Porubě. Je to milý, hodný pes, vhodný do bytu, přítulné a kamarádské povahy. Ráda si hraje, je čistotná.

DUFFY

– č. psa 15648, sedm let starý kříženec, bílý pes středního vzrůstu. Přišel do útulku loni v srpnu, odchytila ho služba městské policie v Mariánských Horách, kde se pohyboval po frekventované silnici a ohrožoval provoz. Na svůj věk je aktivní, veselý, velmi hodný, hodí se do bytu i na zahradu.

MILÍK

– č. psa 16038, pes-kříženec, jeden rok starý, středního vzrůstu, krémový. Také jeho odchytla městská policie v únoru, tentokrát ve Vítkovicích, kde ohrožoval provoz na silnici. Je velmi aktivní, mladý, pohodový pes, vhodný na zahradu, kde by měl dostatek pohybu. Potřebuje páníčka, který se mu bude věnovat.

FOXY

– č. psa 15952, fenka křížence, pětiletá, hnědá, menšího vzrůstu. Do útulku ji strážníci dovezli letos v lednu, potulovala se v ulici Na Náhonu v Ostravě-Přívoze, kde byla dlouhodobě uvázána u ohrady. Je to milá, klidná fenka, vhodná spíše do bytu, ale i na zahrádku. Pro každou věkovou kategorii, batolata ne.


 

Strana 15 

 

Petra Kvitová a spol. vyzvou Italky k boji o postup do světového finále

Davisův pohár střídá Fed Cup

Změna je život, řekli si pořadatelé z České sportovní a nasměrovali do Ostravy na místo Davisova poháru proti Srbsku (6.–8. 4. v Praze) semifinále Poháru federace. V ČEZ Aréně se ve dnech 21. a 22. dubna utkají Česká republika a Itálie o postup do finále neoficiálního mistrovství světa ženských tenisových družstev. Partnerem utkání je statutární město Ostrava.

Tým ČR obhajuje vítězství z roku 2011. Ostatně trofej bude po oba dny v hale k vidění. Kapitán Petr Pála se i v Ostravě chce spoléhat na třetí hráčku světa Petru Kvitovou, kterou by měly doplnit Lucie Šafářová, Iveta Benešová, Lucie Hradecká nebo Barbora Záhlavová-Strýcová. Nominace bude známa až po uzávěrce OR. „Do Ostravy se moc těším. Vím, že zdejší publikum je úžasné, přijedou i nějaké autobusy z mého města Fulneku,“ vzkázala Petra Kvitová.

Kapitán Italek Corrado Barazzutti, který nedávno koučoval v Ostravě daviscupový tým, má také z čeho vybírat. Francesca Schiavoneová je na 12. místě žebříčku WTA. Její kolegyně Roberta Vinciová (19.), Flavia Penettaová (24.) nebo Sara Erraniová (31.) za ní příliš nezaostávají. Los zápasu proběhne v pátek 20. 4. v Nové radnici. V sobotu se budou hrát první dvě dvouhry od 12 hod., v neděli dvouhry a čtyřhra od 11 hodin.         (vi) 

Foto: Česká republika, vítěz Fed Cupu 2011. Zleva Lucie Hradecká, Lucie Šafářová, kapitán týmu Petr Pála, Květa Peschkeová, Petra Kvitová.   Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda. 

 

Antuková Prosperita Open

Devátý ročník tenisového turnaje mužů Prosperita Open, s podporou města Ostravy a pod záštitou náměstka primátora Tomáše Petříka, bude ve dnech 28. 4. – 6. 5. hostit areál SC Ostrava v Komenského sadech. V tradičním termínu se na antuce utkají v rámci seriálu Challenger Tour špičkoví hráči nejen o body do žebříčku ATP, ale také o prize money ve výši 50 tisíc dolarů.

První dva víkendové dny se odehraje kvalifikace, od pondělí vypuknou boje 32 nejlepších tenistů v hlavní soutěži. Souběžně se bude hrát turnaj ve čtyřhrách. Podle manažera turnaje Tomáše Ostárka se startovní listina tvoří za pochodu a je ještě brzy hovořit o konkrétních jménech. Tenisoví fanoušci se ale nemusejí obávat, že by neviděli atraktivní sport. Vždyť mezi vítězi Prosperity je jméno současné světové devítky Srba Tipsareviće, který vyhrál v roce 2004. Startovali zde také Kypřan Baghdatis, Chorvaté Ančić a Dodig, Polák Kubot, Slováci Hrbatý, Lacko, Belgičané Darcis, O. Rochus aj. Loňský vítěz Francouz Robert krátce po triumfu v Ostravě vyřadil na Roland Garros Berdycha.

Jednodenní vstupenka na turnaj bude stát 40 Kč, celotýdenní 180 Kč.      (vi)

  

Ostravský volejbal pro děti

Ostravské volejbalové kluby VK Ostrava a TJ Mittal Ostrava uspořádaly v hale Sareza v Hrušovské sportovně charitativní akci, jejímž cílem byla snaha přispět dětem, které potřebují pomoc. Po extraligové dvojutkání (TJ Mittal–Brno 3:1 a VK v. Benátky 3:0) proběhla dražba dresů hráček a hráčů Mayerhoferové, Divoké, Václavíka, Štiky, Fořta, Kubaly a Správky. Jako bonus získali dražitelé vítězný míč a kalendář. Finanční obnos získaný v dražbě se spolu s tržbou za vstupenky a s dobrovolnými příspěvky zastavil na cifře 19 201 Kč. Peníze byly po skončení dvojutkání předány zástupcům Diakonie ČCE pro její organizaci Náruč.   (mm) 

Foto: Veterán týmu VK Ostrava Petr Štika při dražbě dresů svého týmu.            Foto: VK 

 

Simultánka na náměstí

Krajské město se ve dnech 26. dubna až 6. května stane díky pořádání 19. ročníku mezinárodního festivalu Ostravský koník mekkou českého šachu. Centrem dění bude Dům kultury města Ostravy, kde se odehraje několik turnajů. Po slavnostním zahájení festivalu v sobotu 28. 4. (15.30) se rozběhnou zápasy hlavního turnaje FIDE Open kategorií A, B a veteránů. Hrát se bude v domě kultury denně od 16 hodin. V programu nechybí bleskový turnaj (30. 4., 21) a turnaj v holanďanech (4. 5., 21). V doprovodném programu akce figuruje atraktivní simultánní turné Lukáše Klímy. Mezinárodní mistr se v Ostravě představí mj. v hernách DPO, Mittal a v Mar. Horách. Ve čtvrtek 26. 4. od 15.30 hod. se Klíma postaví 28 vyzývatelům z řad amatérských šachistů a veřejnosti na ostravském Masarykově náměstí.          (vi)

  

město podporuje

SÁZKA NA LÁTALA.

Po trenérské výměně na Bazalech, kdy Pavla Maluru nahradil Radoslav Látal, čeká fotbalisty Baníku Ostrava závěr Gambrinus ligy. V pondělí 16. 4. (19) hostí Liberec. Dalším domácím soupeřem bude 28. 4. (17) Žižkov.

Pod vysokou sítí. V semifinále play off extraligy stojí proti sobě volejbalisté VK Ostrava a Dukly Liberec. V hale v Hrušovské se hraje 6., 7. a případně 12. 4. (17).

ZÁVĚR INTERLIGY.

Závěrečné kolo základní části WHIL česko-slovenské interligy v házené čeká hráčky DHC Sokol Poruba. V sobotu 14. 4. (18) budou v hale Sareza v Hrušovské hostit poslední tým tabulky Nitra-Sereď.

ŠACHY V ŠENOVĚ.

Otevřený přebor Ostravy v šachu pod názvem Open Rapid Šach Šenov 2012 se uskuteční v sobotu 14. 4. od 9 hod. v restauraci Na lapačce v Šenově u Ostravy. Přihlášky přijímá hlavní pořadatel turnaje V. Ševčák (sevcak@volny.cz) do 13. 4. 2012.

ITALská PREMIÉRA.

Jezdci RABA Motosport vstoupí do nové motocyklové sezony Evropského poháru v závěru dubna na italském okruhu Adria. Kompletní tým se představí 7. a 8. 7. na Okruhu F. Bartoše v Radvanicích.

SUPERFINÁLE LÁKÁ.

V semifinále extraligy florbalistů má Ostrava ve hře Vítkovice, které hrály (7. a 8. 4.) v Praze proti Chodovu. Do haly na Dubině se série vrací 10. 4. (18.15). Remedicum hostí 8. a 9. 4. (17) v hale na Hrušovské Střešovice. Vítězové se utkají 21. 4. v superfinále v Praze.

JUNIORSKÝ MARATON.

Krajské kolo Juniorského maratonu poběží 16. dubna (12) štafety středních škol z Masarykova náměstí v Ostravě. Vítěz se kvalifikuje do českého finále v rámci Pražského mezinárodního maratonu 13. května.      (liv) 

 

Plavci o Velkou cenu i olympijské limity

Klub plaveckých sportů Ostrava se usilovně připravuje na 19. ročník Velké ceny Ostravy. Závody zařazené do seriálu Českého poháru proběhnou ve dnech 28. až 29. dubna v krytém bazénu Sareza v Porubě. Plavci a plavkyně od nás i ze zahraničí budou usilovat o vavříny za umístění v osmnácti disciplínách, o cennou trofej v celkovém hodnocení, ti nejlepší mohou atakovat i limit na OH v Londýně. Po oba dny začínají rozplavby v 9 hod., finále se poplavou v sobotu od 15.30, v neděli od 14.30 hodin.            (liv)


 

 

Strana 16 

 

Vysoká pec s vyhlídkou 

událost měsíce 

Vysoká pec číslo 1 v Dolní oblasti Vítkovice se 20. března v 6.14 hodin, s příchodem astronomického jara, znovu otevřela veřejnosti. Po rekonstrukci se díky vyhlídkové plošině ve výšce šedesáti metrů stala další turistickou atraktivitou města. Mezi prvními si ji prohlédl primátor Ostravy Petr Kajnar v doprovodu generálního ředitele společnosti Vítkovice Machinery Group Jana Světlíka.

Na vrchol se návštěvník vyveze proskleným skipovým výtahem pro šestnáct osob. Shora se nabízí krásné výhledy na Ostravu, Beskydy a široké okolí. Součástí unikátní naučné trasy dokumentující výrobu surového železa je také vstup do těla vysoké pece. Další objekt Dolních Vítkovic multifunkční halu, která vzniká v plynojemu, si budou lidé moci poprvé prohlédnout při dni otevřených dveří společnosti Vítkovice 1. května. Naučná stezka v Dolní oblasti Vítkovice je otevřena denně kromě pondělí. Prohlídky začínají z Dolu Hlubina v 10, 12, 14 a 16 hodin. Více informací na www.dolnioblastvitkovice.cz. (vi)

 

                                                                                   

 c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-or-titulka-web.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf


Strana 1

 

 

Uvnitř listu

            4        Burza práce nejen pro nezaměstnané

            5        Kdo získal titul Dům roku 2011?

            6        Jarní úklid i pro autovraky

            8         Mapy změn na Svinovských mostech (viz pdf)

           11        Divadelní Thálie pro Ostravu

           13        Úředníci ve službách Velké Ostravy

           15        Davisův pohár střídá Fed Cup 

 

 

Na konferenci o kvalitě ovzduší letos nechyběl ministr životního prostředí

Město představilo akční plán 

V pondělí 2. dubna pořádalo statutární město Ostrava už pošesté Konferenci o kvalitě ovzduší v Ostravě. Do Clarion Congress Hotelu přijeli přední odborníci na oblast životního prostředí, zástupci občanských sdružení, manažeři průmyslových podniků, představitelé místní samosprávy. Letošní novinkou bylo spolupořadatelství města Ostravy s ministerstvem životního prostředí, kterou zvýraznila osobní účast ministra Tomáše Chalupy. Konferenci zahájil primátor Petr Kajnar, po němž se k problematice kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji vyjádřil ministr Chalupa. Mimo jiné přiblížil hlavní zdroje znečišťování ovzduší – průmysl, domácnosti, dopravu, přes­hraniční vlivy. Na tomto místě zdůraznil nezbytnost intenzivnější spolupráce s Polskem při ochraně životního prostředí. Náměstek primátora Dalibor Madej představil Krátkodobý program města ke zlepšení kvality ovzduší (Akční plán), který město nechalo zpracovat. Jde o souhrn konkrétních opatření ke zlepšení ovzduší, která budou realizována do roku 2015 (podrobnosti přinášíme v rozhovoru na straně 3 a na webových stránkách www.dychamproostravu.cz). Dalibor Madej hovořil také o výsledcích nedávné kontroly lokálních topenišť na území města.

Aktivní kroky kraje v oblasti životního prostředí popsal ve svém vystoupení náměstek hejtmana Miroslav Novák. Nový zákon o ochraně ovzduší prezentoval náměstek ministra životního prostředí Ivo Hlaváč. O zdravotních rizicích vystavení občanů polycyklickým aromatickým uhlovodíkům referovala ředitelka Krajské hygienické stanice Helena Šebáková.

V odpoledním bloku konference vystoupili zástupci ČHMÚ, Zdravotního ústavu v Ostravě a České inspekce životního prostředí. Právě z úst vedoucího oddělení ochrany ovzduší ČIŽP Radomíra Štěrby zazněla zajímavá čísla srovnávající limity znečištění ovzduší u nás a v sousední průmyslové části polského Slezska. Poláci mají tyto hodnoty překvapivě tolerantní, navíc pro tuto problematiku nemají jednotnou legislativu, u určitých škodlivin nejsou výjimkou ani mnohonásobně vyšší limity. To samozřejmě otevírá prostor k diskusi, jak moc ovlivňují ovzduší na Ostravsku transmise škodlivin z Polska a jak tuto situaci spoluprací s polskou stranou řešit.

Závěr programu patřil diskusi, v níž mimo jiné hovořil ředitel pro životní prostředí ArcelorMittal Petr Baranek o investicích společnosti do ekologizace výroby, lékař a vědec Radim Šrám o vlivu znečištění ovzduší na zdraví obyvatel, prostor dostali také zástupci ekologických organizací.     (ph) 

 

Na pietní akt

Město Ostrava zve širokou veřejnost na pietní akci. U památníku Rudé armády v Komenského sadech se 30. dubna uskuteční slavnostní shromáždění u příležitosti 67. výročí osvobození města Ostravy. Technika Armády ČR se bude prezentovat od 9 hodin, o třicet minut později nastoupí vojenské jednotky.

Slavnostní akt zahájí hymna ČR v 10 hodin, poté s projevem vystoupí primátor Ostravy Petr Kajnar a zástupce Československé obce legionářské. Po předání praporu hejtmana Moravskoslezského kraje Krajskému vojenskému velitelství v Ostravě přednese projev hejtman kraje Jaroslav Palas. Součástí vzpomínkového shromáždění bude tradičně předání medailí a dalších ocenění Armády ČR, Českého svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské i kladení věnců a kytic u památníku.         (red)

  

Pozvánka na dubnové zastupitelstvo města

V pořadí 16. jednání Zastupitelstva města Ostravy se uskuteční ve středu 25. dubna. Zasedání proběhne v budově Radnice města Ostravy na Prokešově náměstí v sále zastupitelstva, začíná v 9 hodin a je veřejnosti přístupné. Další termín zasedání městského zastupitelstva je naplánován na středu 27. června.       (r) 

 

Rada vyzvala k jednání

Rada města Ostravy vyzvala dopisem primátora Petra Kajnara společnost Amádeus Real (AR) k vzájemnému jednání ve věci odstoupení společnosti od kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu na nemovitosti v lokalitě náměstí Dr. E. Beneše, které město Ostrava obdrželo 12. března. „Obrátili jsme se na Amádeus Real s výzvou k jednání. Chceme se pokusit nalézt řešení současné situace,“ řekl k dopisu náměstek primátora Dalibor Madej. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy se týká objektů v proluce náměstí E. Beneše u souboru budov bývalého módního domu Ostravica, které jsou ve vlastnictví AR. Společnost Amádeus Real zdůvodňuje své rozhodnutí nemožností plnit závazky z uzavřené smlouvy v důsledku odvolání již dříve uděleného souhlasu s umístěním stavby ze strany obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.          (av)

  

Forum Nová Karolina mělo premiéru

Modelka Simona Krainová slavnostně přestřihla pásku do nákupního a zábavního centra Forum Nová Karolina, které bylo pro veřejnost otevřeno 22. března. Za město Ostravu se otevření zúčastnil náměstek primátora Dalibor Madej. Ten také od společnosti Multi Development, hlavního investora projektu Nová Karolina, při této příležitosti převzal šek na částku 300 tisíc korun do městského fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Forum Nová Karolina představuje 58 tisíc m2 plochy a více než 240 obchodních jednotek, 95 procent z nich už je v provozu. Návštěvníky čeká také pestrá nabídka občerstvení, kavárny, cukrárny, multikino, ohromný prostor pro děti a další atraktivní lákadla.           (vk)

Další informace na str. 2 

Foto: Modelka Simona Krainová, náměstek primátora Dalibor Madej (vpravo) a Luboš Kočí, ředitel Multi Development při otevření Fora Nová Karolina.       Foto: Edmund Kijonka  

 

Svinovské mosty – ZMĚNA

Organizace dopravy na rekonstruovaných Svinovských mostech se od pátku 20. dubna změní. Práce se rozšíří i na ulici Bíloveckou pod mostem, budují se tu dvě nové okružní křižovatky. To vyvolá změnu v trasách linek městské a příměstské autobusové dopravy a také individuální dopravy. Autobusové linky opustí definitivně obratiště u svinovského „plata“, režim tramvajové dopravy se nemění. Od 20. dubna bude pro veškerou automobilovou dopravu uzavřena část ul. Bílovecké (pod Svinovskými mosty). Objízdná trasa povede po zprovozněné ul. Peterkově (souběžná s Bíloveckou, vedle kolejiště vlaků). Autobusové linky se budou nově otáčet na obratišti v ul. Peterkově (u Hornbachu). Vedení konkrétních autobusových linek a přístupové trasy pro pěší jsou zřejmé z plánků na stranách 8 a 9.      (od)


 

Strana 2 

 

Po mírnější zimě důkladná očista cest

Údržba silnic na území města Ostravy v zimním období 2011–2012 byla vzhledem k teplejšímu počasí, které panovalo do konce prosince, méně náročné. Podle náměstka primátora pro dopravu Aleše Boháče stála o zhruba 4,5 milionu korun méně než v předešlém období. Náklady města na zimní údržbu tak dosáhly více než 13,9 mil. Kč.

Vozy Ostravských komunikací a. s., která udržuje městské, krajské i státní cesty, najely při posypu suchou solí 5 534 km, v minulém roce to bylo 34 tisíc km, tedy 6krát více. Čísla u zkrápění silnic roztokem solanky vychází podobně jako v minulých letech. Mírnější zima způsobila menší poškození povrchů vozovek, což představuje nezanedbatelnou úsporu na opravách výtluků. Pro ilustraci do konce března t. r. bylo na opravách výtluků použito 20 tun „studené balené směsi“, v minulém roce to bylo do stejného data 80 tun.

„Finance ušetřené za zimní údržbu použijeme v ostravských městských obvodech na další nadlimitní čištění místních komunikací od prachu. Za rok 2011 se podařilo sebrat přes 2 200 tun prachu za více než 7,5 milionu korun. Díky nadlimitnímu čištění se z cest posbíral 6 až 7 násobek prachu, než je podle zákona nutné,“ konstatoval náměstek primátora Aleš Boháč.

Termíny na čištění komunikací po zimě jsou dány vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se realizuje zákon o pozemních komunikacích. U dálnic, silnic I. třídy a místních komunikací I. třídy nejpozději do 30. dubna, na silnicích II. a III. tříd a na místních komunikacích II. a III. tříd nejpozději do 31. května. Podle klasifikace komunikací v Ostravě zajišťuje úklid Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa silnic MSK a Ostravské komunikace, v obvodech případně i jiné firmy. (ph)

  

Proti povodním

Náměstek primátora města Ostravy Dalibor Madej a generální ředitel Povodí Odry Miroslav Krajíček podepsali „Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy“ ve výši 1 milionu korun pro rok 2012. Za finanční spoluúčasti města bude státní podnik Povodí Odry připravovat realizaci povodňové ochrany zástavby v Polance nad Odrou ohrožované při zvýšených průtocích Polančice a jejími přítoky. Dotace navazuje na podobnou ve stejné výši z loňského roku, která sloužila ke zpracování studie proveditelnosti tohoto opatření.         (vk)

 

Problémy v dopravě v centru města jsou dočasné

Jak na Novou Karolinu?

Desetitisíce lidí už od 22. března navštívily budovanou čtvrt Nová Karolina. Otevření nákupního centra Forum Nová Karolina v centru Ostravy znamená pro tuto oblast také změny v dopravě. Řidiči, přijíždějící z Frýdlant­ských mostů, už nemohou odbočit z ulice 28. října doleva na ulici Poděbradovu, ale ani z ulice Poděbradovy doleva na ulici 28. října. Na Karolinu začala rovněž jezdit nová autobusová linka č. 95, která doveze cestující ze zastávky Elektra přímo k obchodnímu centru Forum Nová Karolina. „Linka bude jezdit nanejvýš do konce roku, než zavedeme na Karolinu trolejbusy. Nejdřív ale musíme dokončit stavbu prodloužené Porážkové ulice, která spojí Novou Karolinu a Frýdlantské mosty s frekventovanou Českobratrskou ulicí na druhé straně městského centra,“ vysvětluje náměstek primátora Aleš Boháč. Řidiči ve směru od Poruby mohou jet rovně do centra nebo také doprava ke Karolině, a odtud pod Frýdlantskými mosty na ul. Poděbradovu. Ještě letos se lidé, kteří zamíří na Novou Karolinu, dočkají nové bezbariérové tramvajové zastávky. U finančního úřadu na třídě 28. října se začne stavět 1. června a hotová bude do konce září. (g)

 

Nepotřebné věci potřebným lidem

Opakovaně se 17. dubna uskuteční humanitární sbírka oblečení, lůžkovin, látek, přikrývek či polštářů, nepoškozené obuvi a hraček, které mohou lidé přivézt od 9 do 18 hodin na nákladní nádraží ČD Cargo v Ostravě na křižovatce ulic Mariánskohorská a Cihelní. Podle pokynů Charity Ostrava a Diakonie Broumov se věci přebírají jen řádně zabalené v pytlích či taškách. Materiál se poté třídí v azylových domech a dále se využívá pro potřebné lidi. Nepřijímají se ledničky a další spotřebiče, koberce a nábytek.         (r)

 

Kontrola topenišť

Topná sezona zvolna končí, přesto je stále aktuální téma znečišťování ovzduší lokálními topeništi. Město jich od října 2011 do března 2012 zkontrolovalo 1 664. Ve 12 případech bylo provedeno měření tmavosti kouře podle Ringelmannovy stupnice, dvakrát byly výsledky měření předány městským obvodům k zahájení přestupkového řízení. Kontrolu provádějí dva pracovníci odboru OŽP magistrátu, u každého měření se pořizuje fotodokumentace a protokol. Na území Ostravy topí podle posledního sčítání lidu z celkových 128 tisíc obydlených bytů 5 100 domácností uhlím a 1 280 dřevem.    (ph)

  

Pro doklady každý den

Jdete si vyřídit doklady v pondělí nebo ve středu a musíte dlouho čekat? Zvolte tedy raději jiný den. V oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů a oddělení cestovních dokladů odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy vás obslouží každý pracovní den a v dříve netradiční termíny jako například v úterý je zde mnohem volněji. Vaše žádost bude vyřízena mnohem rychleji. Úřední hodiny na těchto odděleních, které se nacházejí v Gorkého ulici 2 v Moravské Ostravě, jsou: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod., úterý od 8.00 do 15.30 hod., čtvrtek od 8.00 do 16.00 hod. a v pátek od 8.00 do 11.00 hod.        (av)

  

Památkově chráněné Trojhalí brzy ožije

Evropská unie poskytne 283 milionů korun z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko na rekonstrukci a přestavbu Elektrocentrály a Ústředny bývalého dolu Karolina v Ostravě. Vznikne zde zastřešené náměstí ke společenskému, výstavnímu a sportovnímu využití. Práce na budovách budou zahájeny letos v srpnu. Ukončeny by měly být v březnu 2013. Celkově byly práce vyčísleny na 339 682 000 Kč, z toho 283 655 000 Kč bude zaplaceno z ROP Moravskoslezsko. „Je to další krok ke zvelebení a oživení centra Ostravy v oblasti Nové Karoliny. Trojhalí dodá místu společenský rozměr, bude příjemným místem pro setkávání, kulturu a sport. Projekt pod vedením architekta Josefa Pleskota zachová původní technický vzhled budov, dění v objektu bude pestré,“ řekl primátor Ostravy Petr Kajnar.            (av) 

Foto: Historické Trojhalí na Karolině je příkladem chráněné industriální architektury. V červnu 2006 sem směřovaly tisíce lidí na koncert Jarka Nohavici Doma.           Foto: archív


 

 

Strana 3 

 

S náměstkem primátora Daliborem Madejem o závěrech konference o ovzduší v Ostravě

Důraz na zeleň, dopravu a úspory energií 

rozhovor

 l Jaká témata na konferenci o ovzduší prosazovalo město Ostrava?

„Představili jsme náš Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší. Obsahuje konkrétní opa­tření, která budou ve městě realizována v letech 2011-2015. Přispějí ke zlepšení kvality ovzduší ve třech klíčových oblastech: při rozšiřování zeleně, snižování emisí v dopravě a v energetických úsporách ve veřejných budovách. Cílem projektů zaměřených na zeleň je posílení ekologické stability krajiny za účelem snížení imisní zátěže, a to zejména zajištěním obnovy krajinných struktur a podporou regenerace urbanizované krajiny. V současnosti se jedná o 14 projektů. Doprava patří mezi zdroje s relativně malými možnostmi regulace ze strany města. Jednou z cest je nadlimitní čištění komunikací. V roce 2011 město do této oblasti vyčlenilo téměř 4 miliony korun. Zaměřujeme se hlavně na čištění místních komunikací III. tříd v obvodech. Podali jsme také čtyři žádosti o evropskou dotaci na pořízení samosběrných nebo kropicích vozů. Cílem projektů na energetické úspory ve veřejných budovách je snížení nároků na spotřebu paliv a energií v budovách, a tím snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší. Vloni jsme zahájili realizaci projektu SMO EKOTERMO I, zaměřeného na zateplení budov mateřských a základních škol, domovů pro seniory apod., s náklady přes 40 milionů korun.“

l Splnil průběh konference vaše představy. Mohou její závěry přispět ke zlepšení životního prostředí v Ostravě?

„Domnívám se, že letošní konference byla velice zdařilá. Její prestiž podpořilo spolupořadatelství města a ministerstva životního prostředí. Vlastně poprvé v její šestileté historii přijel osobně šéf resortu. Ministr Tomáš Chalupa podrobně představil Akční plán ministerstva životního prostředí pro Moravskoslezský kraj v roce 2012, strategický dokument pro postupné a systematické zlepšování kvality ovzduší v regionu. Obsahuje opatření a aktivity, jejichž realizace je v zákonných možnostech ministerstva. Už nyní je veřejně dostupný na webových stránkách ministerstva životního prostředí.“             Petr Havránek

  

Město představilo akční plán

V pondělí 2. dubna pořádalo statutární město Ostrava už pošesté Konferenci o kvalitě ovzduší v Ostravě. Do Clarion Congress Hotelu přijeli přední odborníci na oblast životního prostředí, zástupci občanských sdružení, manažeři průmyslových podniků, představitelé místní samosprávy. Letošní novinkou bylo spolupořadatelství města Ostravy s ministerstvem životního prostředí, kterou zvýraznila osobní účast ministra Tomáše Chalupy. Konferenci zahájil primátor Petr Kajnar, po němž se k problematice kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji vyjádřil ministr Chalupa. Mimo jiné přiblížil hlavní zdroje znečišťování ovzduší – průmysl, domácnosti, dopravu, přes­hraniční vlivy. Na tomto místě zdůraznil nezbytnost intenzivnější spolupráce s Polskem při ochraně životního prostředí. Náměstek primátora Dalibor Madej představil Krátkodobý program města ke zlepšení kvality ovzduší (Akční plán), který město nechalo zpracovat. Jde o souhrn konkrétních opatření ke zlepšení ovzduší, která budou realizována do roku 2015 (podrobnosti přinášíme v rozhovoru na straně 3 a na webových stránkách www.dychamproostravu.cz). Dalibor Madej hovořil také o výsledcích nedávné kontroly lokálních topenišť na území města.

Aktivní kroky kraje v oblasti životního prostředí popsal ve svém vystoupení náměstek hejtmana Miroslav Novák. Nový zákon o ochraně ovzduší prezentoval náměstek ministra životního prostředí Ivo Hlaváč. O zdravotních rizicích vystavení občanů polycyklickým aromatickým uhlovodíkům referovala ředitelka Krajské hygienické stanice Helena Šebáková.

V odpoledním bloku konference vystoupili zástupci ČHMÚ, Zdravotního ústavu v Ostravě a České inspekce životního prostředí. Právě z úst vedoucího oddělení ochrany ovzduší ČIŽP Radomíra Štěrby zazněla zajímavá čísla srovnávající limity znečištění ovzduší u nás a v sousední průmyslové části polského Slezska. Poláci mají tyto hodnoty překvapivě tolerantní, navíc pro tuto problematiku nemají jednotnou legislativu, u určitých škodlivin nejsou výjimkou ani mnohonásobně vyšší limity. To samozřejmě otevírá prostor k diskusi, jak moc ovlivňují ovzduší na Ostravsku transmise škodlivin z Polska a jak tuto situaci spoluprací s polskou stranou řešit.

Závěr programu patřil diskusi, v níž mimo jiné hovořil ředitel pro životní prostředí ArcelorMittal Petr Baranek o investicích společnosti do ekologizace výroby, lékař a vědec Radim Šrám o vlivu znečištění ovzduší na zdraví obyvatel, prostor dostali také zástupci ekologických organizací.     (ph) 

 

Vypsána veřejná zakázka na stavbu křižovatky

Rada města vyzvala dodavatele k podání nabídek k veřejné zakázce na realizaci stavby „Obvodová Františkov 1. část“ ve Slezské Ostravě. Stavba je součástí Integrovaného plánu rozvoje města „Pól rozvoje“ (IPRM) a zahrnuje stavbu komunikace a okružní křižovatky elipsovitého tvaru, která nahradí stykovou křižovatku ulice Těšínské a ulice Na Baranovci. Dále zahrnuje vybudování zastávek MHD v tomto prostoru včetně jízdenkových automatů, rekonstrukci měnírny Slezská, veřejného osvětlení nebo sadové úpravy.

„Předpokládaný finanční objem zakázky včetně zpracování realizační dokumentace je 72 milionů korun bez DPH. Chceme na stavbu využít dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostředky budou poskytnuty prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Aleš Boháč.

Nabídky mohou uchazeči podávat do 30. května letošního roku, rada města rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky v červnu 2012. Samotné stavební práce by měly začít v průběhu července a srpna letošního roku, jejich ukončení je plánováno na květen 2013.    (v)

  

Z Hornického muzea na kole do Hrabové

Stavba pěti páteřních tras spojujících Hornické muzeum, Koblovský most, lávku Kamenec, Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad a Hrabovou začne na jaře letošního roku. Trasa povede kolem Ostravice a Odry a postupně propojí nejlidnatější části města a také velké podniky.

Jako první bude dokončen úsek spojující Hornické muzeum v Petřkovicích s Koblovským mostem, který by měl být hotov v červnu letošního roku, jako poslední bude zprovozněn úsek mezi Slezskoostravským hradem a Hrabovou, s jehož spuštěním se počítá v listopadu 2014. „Město za jejich zhotovení zaplatí zhruba 152 milionů korun, což je asi o 100 milionů méně než naznačovaly odhady. Projekty jsou součástí Integrovaného plánu rozvoje města a budou proto až z 85 procent financovány z ROP. Ostrava tak zaplatí pouze 22,8 milionu korun,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Aleš Boháč.

V současné době je v Ostravě asi 200 kilometrů cyklistických stezek a tras. Tento počet by se měl zdvojnásobit. Důraz je kladen zejména na ucelenost sítě, významným kritériem je rovněž budování cyklostezek odděleně od motorizované dopravy. Cyklostezky ve městě budou v budoucnosti navazovat na celostátní a mezinárodní síť, což se týká zejména tzv. cyklostezky Ostrava – Beskydy. V současné době se pracuje rovněž na budování chybějící části cyklostezky v úseku Vratimov – Sviadnov, stavbu realizuje svazek obcí Region Slezská brána. Celý projekt cyklostezky Ostrava-Beskydy má za cíl propojit rychle a bezpečně Ostravu s Beskydami cyklostezkou podél řeky Ostravice.       (av)


 

 

Strana 4 

 

střípky

 

PARTNERSTVÍ S ABOMEY.

První březnový pátek navštívil Novou radnici ministr životního prostředí, lidských sídel a urbanizace Beninské republiky Blaise O. Glele Ahanhanzo (na snímku). Zopakoval tak dva roky starou návštěvu, tehdy v pozici starosty města Abomey. Během ní se zrodila myšlenka na těsnější spolupráci, která se nyní proměnila v dohodu o partnerství mezi městy Ostrava a Abomey. Obě strany se v ní zavazují rozvíjet spolupráci s cílem vzájemné podpory hospodářského, společenského a kulturního rozvoje. Protokol dohody podepsal náměstek primátora Martin Štěpánek a za město Abomey ministr Blaise O. Glele Ahanhanzo.         (vi) 

OSTRAVA V CANNES.

Město Ostrava se zúčastnilo 23. ročníku veletrhu MIPIM, který se konal 6. až 9. března ve francouzském Cannes. Vedle expozice a doprovodného programu včetně prezentace pro zahraniční investory se zástupci města zúčastnili panelové diskuse. Primátor Ostravy Petr Kajnar (foto MMO) a další diskutující hovořili nejen o projektech Vědecko-technologického parku či průmyslových zón Ostrava-Mošnov a Ostrava-Hrabová, kde jsou vytvořeny prostory pro perspektivní obory s vyšší přidanou hodnotou, ale i o tom, co Ostrava v konkurenčním prostředí dalších evropských měst dělá pro to, aby takové obory mohla dále rozvíjet, a jaké budoucí příležitosti investorům v těchto oborech nabízí.  (vk)

ITAL ŠLAPE EVROPOU.

Na ostravskou radnici doputoval 8. března italský cestovatel Gianluca Ratta s huskym fenkou Shirou (na snímku s vedoucí kanceláře primátora Marcelou Trojákovou – foto L. Vidlička). Motivem jeho pěší výpravy, která začala ve Švýcarsku, je splnění dětského snu o poznávání světa a lidí prostřednictvím osobních setkání. Na trase navštěvuje radnice obcí a měst, beseduje s dětmi ve školách. Cestu absolvuje prakticky bez peněz a sponzorů, je zcela odkázán na pohostinnost lidí. Z Ostravy se Ratta vydal přes Olomouc do Prahy. Cestovatel našlapal od roku 2000 přes 43 tisíc km, rozedřel přes třicet párů bot.         (vi)

OCENĚNÍ UČITELŮ.

Na Den učitelů 28. března převzalo v Divadle loutek patnáct pedagogů ostravských základních a mateřských škol ceny města. Náměstek primátora Martin Štěpánek, Jaroslava Rovňáková, která má ve svém odboru rezort školství, a vedoucí oddělení školství, sportu a volnočasových aktivit magistrátu Marta Szüczová předali vyznamenání šesti pedagogům v kategorii Výrazná pedagogická osobnost. Mezi oceněnými za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost byla také Dagmar Havránková ze ZŠ Klegova, Ostrava-Jih (na snímku).            (vk)

  

Ostrava vzorem v e-aukcích

V pražském Valdštejnském paláci, sídle Senátu Parlamentu ČR, pořádala 27. března asociace poskytovatelů a uživatelů elektronických nástrojů pro výběrová řízení a elektronické aukce APUEN konferenci na téma Elektronizace veřejné správy – součást boje proti korupci.

Zkušenosti se systémem elektronických nákupů zde prezentovalo také město Ostrava, které je pro své organizace zavedlo v roce 2010. Systém plní jak centralizované zadávání veřejných zakázek, tak využívání e-aukcí. „Za systém jsme zaplatili asi 40 milionů korun,“ řekl v Senátu náměstek primátora Ostravy Tomáš Petřík. „Za rok a půl fungování máme úsporu více než 100 milionů korun. Myslím, že výsledky hovoří samy za sebe.“ 

O roli obchodních organizací měst v tomto procesu hovořil Roman Kadlučka, ředitel Dopravního podniku Ostrava. Společnost elektronicky řešila veřejné zakázky a nákupy v celkovém objemu 48,7 mil. Kč. Jen v loňském roce dosáhla úspor 24,5 mil. Kč. Díky tomu mohla navýšit průměrnou mzdu zaměstnanců.

Ředitel společnosti eCENTRE, která systém v Ostravě provozuje, Vítězslav Grygar poznamenal: „Ostrava, ale i další města, která se do elektronizace veřejných zakázek pustila, jsou pro nás důkazem, že zdravá veřejná správa není jen naše vize, ale může být reálná. Záleží však na lidech a na skutečné vůli politiků.“             (am)

  

Nejen pro nezaměstnané

Pracovní příležitosti v dělnických, odborných a technických profesích, administrativě a dalších oborech bude nabízet burza práce, kterou pořádá DTO CZ, s. r. o. (Dům techniky Ostrava), ve spolupráci s Úřadem práce České republiky, krajskou pobočkou v Ostravě. Uskuteční se ve čtvrtek 26. dubna od 10 do 18 hod. v DTO (Mariánské náměstí 5, Ostrava-Mariánské Hory). Vstup je zdarma. Burza práce je otevřena nejen nezaměstnaným, kteří si aktivně hledají práci, studentům a absolventům vstupujícím na pracovní trh, všem ohroženým skupinám na trhu práce, ale i zaměstnancům, kteří si chtějí osvojit nové pracovní dovednosti a rozvíjet svou kariéru, či zájemcům o brigádu. Účastníci se zde setkají s personálními agenturami, specialisty na vzdělávání a trh práce, se zaměstnavateli, zprostředkovatelskými agenturami. Poradenskou činnost budou také poskytovat zaměstnanci Úřadu práce ČR.             (red) 

 

Pokryjeme výpadek dotace

sociální péče

Město Ostrava se chystá nahradit výpadek přiznané dotace z rozpočtu Ministerstva práce sociálních věcí ČR (MPSV) pro rok 2012 u příspěvkových organizací sociálních služeb města Ostravy, který činí zhruba 4,7 milionu korun. Částku v celkovém objemu 4 778 tisíc korun chce uvolnit z rozpočtové rezervy města navýšením neinvestičních příspěvků těmto organizacím.

„Hodláme pokrýt výpadek ministerských dotací pro letošní rok tak, aby nebyla omezena nebo přerušena činnost našich domovů pro seniory a dalších příspěvkových organizací sociálních služeb města,“ upřesnil náměstek primátora Martin Štěpánek. Financování těchto služeb je vícezdrojové, státní dotace z rozpočtu MPSV je jedním ze zdrojů. Její výpadek je ovšem tak významný, že by ohrozil poskytování sociálních služeb ve standardní kvalitě. Ostrava pokryje výpadek dotace domovům Sluníčko, Slunovrat, Korýtko, Domovu pro seniory Iris a Čtyřlístku – centru pro osoby se zdravotním postižením Ostrava.

Ze sociální sítě pro rok 2012 vypadává též individuální projekt MS kraje, který fungoval do konce loňského roku. V našem městě se jedná o desítky milionů korun pro neziskové organizace jako je Charita, Armáda spásy a další, které poskytují služby lidem bez domova a dalším sociálně ohroženým skupinám. „Dokrývat finančně i tento neziskový sektor je nad možnosti našeho rozpočtu. Město Ostrava se i tak významně podílí jednou čtvrtinou až jednou třetinou na rozpočtu ostravských neziskových organizací tím, že u nich objednává služby. V současné ekonomické situaci nejsme schopni tuto částku navyšovat. Musíme především zachránit naše příspěvkové organizace, tam jsme schopni částky uvolnit. Zabýváme se samozřejmě ale také řešením toho, v jakém režimu by mohly neziskovky na území města pracovat dál,“ dodal náměstek Martin Štěpánek.        (vk)


 

Strana 5 

 

Odborná porota hodnotila a vybírala z osmi přihlášených staveb

Titul Dům roku 2011 alternativní scéně

Město Ostrava každoročně vybírá a oceňuje stavby, které byly dokončeny nebo rekonstruovány na území města v hodnoceném období, a to formou soutěže o titul Dům roku. Do letošního již 18. ročníku soutěže přihlásili investoři celkem osm novostaveb a rekonstrukcí budov dokončených v letech 2010 a 2011, z toho šest novostaveb, jednu rekonstrukci a jednu rekonstrukci spojenou s novostavbou.

Pro udělení prestižního titulu „Dům roku 2011“ a finanční ohodnocení ve výši 300 000 korun vybrala odborná porota novostavbu Alternativní scény Divadla loutek Ostrava, která představuje kvalitní moderní architekturu s výtvarnou invencí přesahující svým významem hranice Ostravy. Autory architektonického řešení jsou Petr Hájek, Gabriela Minářová a Bronislav Stratil, dodavatelem stavby je IMOS Brno, a. s.

Na odměnu ve výši 150 000 korun je navržena Poliklinika Kostelní v Moravské Ostravě od WMA architects, dodavatelem stavby je Eiffage Construction ČR. Porota ocenila zejména citlivé zakomponování nového moderního domu do proluky ve struktuře historického městského bloku. Odměny vítězům budou schvalovat zastupitelé na dubnovém zasedání. Kromě toho komise udělila dalším budovám čestná uznání bez určení pořadí a finančního ohodnocení. Získaly je tyto tři objekty: výrobně administrativní objekt TRANSL Ostrava, pasivní administrativní budova Otazník a obchodní a administrativní budova Biskupská.

Slavnostní ocenění vítězů se uskuteční 5. června v prostorách jedné z budov, které se do soutěže přihlásily – v Alternativní scéně Divadla loutek v Ostravě.        (vk)

Foto: Nová přístavba divadla loutek má i venkovní amfiteátr. 

 

Město nemocným lidem bez přístřeší

V Ostravě žije nyní odhadem 700 až 800 osob bez přístřeší, z toho asi 75 žen. Město pro ně v rámci dotačního řízení každoročně podporuje sociální služby částkou přesahující 12 milionů korun. K dispozici jsou stovky míst v azylových domech, v noclehárnách nebo v nízkoprahových denních centrech. Dá se říci, že kapacita běžných zařízení je v Ostravě dostatečná. Problémem ale zůstává poskytování sociálních služeb těm, kteří jsou nemocní nebo již dlouho žijí na ulici, a proto péče o ně vyžaduje vyšší míru podpory. Jedná se o imobilní osoby bez přístřeší, osoby bez domova s duševním onemocněním a podobně.

„Na realizaci zařízení tohoto typu jsme se rozhodli požádat o dotaci z evropských peněz a byli jsme úspěšní. Ještě letos začneme s rekonstrukcí objektů v Zukalově ulici na Domov se zvláštním režimem. Bude připraven k poskytování služeb už na konci tohoto roku,“ řekl náměstek primátora Martin Štěpánek. Předpokládaná kapacita domova je 28 osob. Zařízení sociální služby domova se zvláštním režimem je dlouhodobým prioritním záměrem města Ostravy a je součástí rozvojových opatření schváleného 3. komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit na období 2011–2014. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na téměř 26 milionů korun, 85 % z částky bude hrazeno z ROP Moravskoslezsko, spolufinancování města nepřesáhne 5,5 milionu korun. Provozovatelem zařízení bude vybraná nestátní nezisková organizace.          (vk) 

 

Pohotovost v Porubě od 16. 5. na nové adrese (datum aktualizováno)

Lékařskou službu první pomoci Městské nemocnice Ostrava v Ostravě-Porubě najdete od 16. 5. 2012 na jiné adrese. Z Mephacentra na Opavské 962 se stěhuje do ulice Bohuslava Martinů 812/11. Ordinační doba zůstává nezměněna v pracovní dny od 18 do 6 hod., o víkendech a svátcích v nepřetržitém režimu. Kromě ambulance v Porubě jsou další pohotovostní stanice MNO v ulici Varenské 5 v Moravské Ostravě, v budově Dětského lékařství městské nemocnice v ul. Janovského 6 a také v Poliklinice v Hrabůvce v ulici Dr. Martínka.    (jm)

 

Pro efektivnější magistrát

Od 1. 9. 2010 do 28. února 2012 probíhal projekt „Rozvoj personálního potenciálu Magistrátu města Ostravy“, který byl spolufinancován pomocí dotace z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Náklady dosáhly 1,68 mil. Kč, z toho 1,43 mil. Kč přišlo z evropských fondů. Město Ostrava se podílelo podle dotačních podmínek částkou 0,25 mil. Kč.

Cílem projektu bylo zkvalitnit systém řízení a rozvoj lidských zdrojů a zvýšit efektivitu personálního potenciálu magistrátu. Část projektu s názvem „Rozvoj využití personálního potenciálu“ se zaměřila na odbor kultury a zdravotnictví a odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, které nedávno prošly organizačními změnami. Organizační struktura a její funkčnost včetně personálních a komunikačních procesů byly podrobeny analýze. Na jejím základě vznikla doporučení pro optimální funkční začlenění obou odborů do struktury úřadu. Druhá část „Nastavení systému vzdělávání vedoucích pracovníků“ se soustředila na vzdělávání vedoucích pracovníků magistrátu, kteří absolvovali prezenční semináře na zlepšení manažerských a komunikačních dovedností, rozvoje osobnosti a personálního řízení.

Do projektu se zapojilo 120 zaměstnanců. Výsledkem má být kvalitativně vyšší úroveň úředních činností magistrátu vůči veřejnosti.           (an) 

 

Reklamní předměty města za polovinu

Další komoditou, při které je na ostravské radnici využíván systém elektronických aukcí, jsou reklamní předměty. O zakázku v odhadované hodnotě necelých 1,4 milionů projevilo zájem devět firem. Vzájemným soupeřením snížily nakonec nákupní cenu pro město o 50,96 %. Ostrava zaplatí nakonec jen 675 tisíc korun. „Opět jsme se přesvědčili, že efektivní systém elektronických nákupů lze využívat téměř na cokoliv. Oddělení sdružených nákupů vyhledává další komodity, které bychom tímto způsobem mohli pro naše organizace soutěžit,” řekl primátor města Petr Kajnar. Ostrava už díky systému elektronických nákupů ušetřila přes 103 miliony korun.

Reklamní předměty slouží pro potřeby prezentace města na významných sportovních a kulturních akcích, veletrzích nebo na podporu sportovních a kulturních aktivit mládeže. Tyto předměty v novém jednotném vizuálním stylu jsou ke koupi i na pobočkách Ostravského informačního servisu.           (red) 

 

Nejlepší v republice

Začínajícím podnikatelům, kteří chtějí působit v ČR nebo v některé z členských zemí EU, evropského hospodářského prostoru či ve Švýcarsku, se snaží usnadnit vstup do podnikání pracovníci Jednotného kontaktního místa (JKM). V něm lze získat informace o podnikání v ČR a v Evropské unii, uznávání kvalifikací a vysílání pracovníků. V JKM poradí zájemcům, kam se obrátit v případě spotřebitelských problémů, při řešení sporů či při komunikaci se zahraničním úřadem, kde se informovat ohledně podmínek zaměstnávání osob a požadavků na výrobky při distribuci na vnitřní trh Evropské unie.

Bezplatných služeb JKM za jeho téměř dvouletou existenci už využilo velké množství občanů, jeho pracovníci zodpověděli téměř šest stovek dotazů. Rychlost a kvalitu odpovědí na položené dotazy ocenili občané, ale také Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které JKM Ostrava vyhodnotilo jako nejlepší z řady kontaktních míst v České republice.

Pracovníkům Jednotného kontaktního místa lze položit dotaz osobně na Živnostenském úřadu Magistrátu města Ostravy, telefonicky na čísle 599 443 148 nebo elektronickou poštou na adrese jkm@ostrava.cz. Více informací na www.ostrava.cz.    (red) 


 

Strana 6 

 

Posily pro strážníky

Rázným „Slibuji!“ zdůraznilo šest strážníků první březnový den v radnici svůj vstup do řad Městské policie Ostrava. Jedna žena a pět mužů zúročili poznatky nabyté v tříměsíčním kurzu zakončeném závěrečnou zkouškou.

Primátor Petr Kajnar popřál nováčkům hodně zdaru a štěstí v jejich náročné a zodpovědné práci. Při této příležitosti zdůraznil, že město vynakládá nemalé prostředky na chod městské policie. Dosažené výsledky naznačují, že investice má svůj význam. Dokládá to i nárůst důvěry veřejnosti v Městskou policii Ostrava. Za posledních pět let vzrostla ze 40 na 60 procent.             (vi) 

 

Prověřte své dovednosti v centru bezpečné jízdy

Zájmové sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!, Centrum bezpečné jízdy LIBROS Ostrava, pod záštitou náměstka primátora Aleše Boháče připravilo 21. března dopravně preventivní kampaň pro motoristy s názvem Řidiči pozor, první jarní den na cestách! Tato kampaň pro řidiče byla připravena ve spolupráci s dopravní policií Moravskoslezského kraje, odborem dopravně správních činností města Ostravy a dalšími partnery. Zájemci si mohli nechat v centru v ulici Slovenské v Přívoze za asistence dopravní policie změřit skutečnou rychlost svého vozidla nebo si nechat ověřit propustnost skel vozidel. Hlavním cílem kampaně je pomoci motoristům radami v oblasti měření rychlosti, legislativních novinek, poradny pro odečet trestných bodů řidičům, ověření kvality pneumatik a přípravy auta na jarní období. Součástí kampaně byla i atraktivní nová témata jako nanotechnologie a úspora pohonných hmot, alternativní druhy paliva, novinky na automobilovém trhu, zabezpečení vozidla proti krádeži a další. Řidiči si také zdarma mohli vyzkoušet jízdu na kluzných plochách Centra bezpečné jízdy pod vedením zkušených lektorů. (ph) 

 

Pozvánka

První dubnový den opět zahájilo provoz dětské dopravní hřiště v ulici Orebitské v Ostravě-Přívoze. Strážníci městské policie tu připravují pro děti jízdy zručnosti na kole či koloběžce, testy a soutěže ve znalosti dopravních značek pro děti od 3 do 15 let. Děti, do 6 let v doprovodu dospělého, si mohou kola a přilby zapůjčit na místě. Hřiště je dostupné až do konce října, další informace a otevírací dobu pro veřejnost lze najít na www.mpostrava.cz, hřiště slouží také dopravní výuce pro základní školy.         (r) 

 

Městská policie dokončila vzdělávací projekt

Pro zkvalitnění práce strážníků

Městská policie Ostrava ukončila projekt „Nastavení systému řízení lidských zdrojů MPO“. Z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost šlo na projekt 1,9 milionu korun, z toho bylo 1,6 milionu z evropských fondů, zbytek hradilo město Ostrava.

Projekt, zahájený v září 2010, měl tři části. Sestavený tým vytvořil personální strategii a nastavení manažerského vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů. Cílem bylo zavést systém řízení u vedoucích zaměstnanců MPO tak, aby se zlepšila komunikace uvnitř nové organizační struktury s vypracovaným systémem celoživotního vzdělávání vybraných pracovníků. Výstupem projektu je mj. vytvoření personalistiky s vypracovaným systémem celoživotního vzdělávání vybraných pracovníků. Proškoleno v organizačních a komunikačních dovednostech a zvládání zátěže bylo tak šedesát zaměstnanců městské policie.

Pocítit zkvalitnění služeb strážníků by měla rovněž veřejnost, řada proškolených pracovníků má zvýšené kompetence a dovede poradit a pomoci občanům v jakékoli situaci.       (d) 

 

Jarní úklid platí i pro autovraky

Po zimě se provádí úklid a čištění komunikací. U dálnic, silnic I. třídy a místních komunikací I. třídy musí být hotov nejpozději do 30. dubna, na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích II. a III. třídy do 31. května.

Úklidu často brání nepojízdná vozidla. Jejich majitelé porušují hned několik zákonů a případný postih se může vyšplhat k mnohatisícovým částkám. Vlastník komunikace je oprávněn překážející vozidlo odstranit na náklady jeho provozovatele. Po dokončení úklidu ho musí vrátit zpět, současně je oprávněn účtovat provozovateli auta náklady za dvojí odtah, případně střežení auta na odtahovém parkovišti. Na území Ostravy částka představuje minimálně 3 000 Kč.

Město ve spolupráci s ŽDB Group i letos vychází občanům Ostravy vstříc a nabízí bezplatný odvoz a ekologickou likvidaci vozidel až do konce června 2012. Vloni tak bylo zlikvidováno 200 vraků. Termín odvozu vraku lze dohodnout na telefonu 604 228 312, kde jim budou sděleny podrobnosti. Podmínkou převzetí vozidla je doložení dokladů – občanského průkazu a velkého technického průkazu, ostatní se musí prokázat plnou mocí se souhlasem majitele s likvidací vozu. Protokol k trvalému vyřazení vozidla z registru dostane majitel po převzetí vraku.      (RA) 

 

stalo se

VÝTVARNÍK.

Strážníci městské policie zadrželi 22letého mladíka, který poškodil skleněné výplně zábradlí na tramvajové zastávce v Ostravě-Porubě. Kamenem vyryl do dvou skleněných výplní nápisy a ornamenty. Měl smůlu – dění na zastávce monitoruje kamera, a tak bylo jednání s ohledem na škodu vyčíslenou dopravním podnikem kvalifikováno jako přestupek a bude postoupeno k projednání správnímu orgánu. Pachateli hrozí pokuta až do výše 15 000 Kč.

NA KOVY I S DĚTMI.

Při rozebírání garáže v Ostravě-Hrušově přistihli strážníci dva muže ve věku 24 a 33 let a s nimi 10letého chlapce, starší z mužů byl jeho otec. Garáž, kde rozebírali kovové zárubně vrat, jim nepatřila. Při zjišťování totožnosti navíc strážníci zjistili, že mladší z mužů je osobou hledanou policií. Událost i zadržené osoby si na místě převzali přivolaní policisté.

V KURZU JSOU OKAPY.

Během jediného dne odcizil 55letý muž 13 kovových krytů na svody dešťové vody v Ostravě-Mariánských Horách. Strážníci v nedaleké sběrně druhotných surovin odcizené kovové kryty našli. Provozovatel sběrny poskytl údaje o osobě, která je prodala. Škoda byla vyčíslena na 3 600 korun, věc je kvalifikována jako přestupek. O několik hodin později se však dotyčný na místo vrátil a odcizil dalších 5 krytů. Do sběrny je však už odnést nestihl, tentokrát byla škoda vyčíslena na cca 2 100 korun. Po sečtení celkové škody byla věc kvalifikována jako trestný čin a předána k dalšímu šetření Policii ČR. 

 

Kurz pro veřejnost

Městská policie Ostrava zve na další z bezplatných kurzů, které pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná se ve středu 25. dubna od 16 hodin v budově v ul. Hlubinské 6 v Ostravě (bývalé ředitelství městské policie). Dubnové téma setkání s občany zní Zavřete před podvodníky dveře a nabídne zásady bezpečného chování k podvodníkům vydávajícím se za pracovníky různých společností. Nebude chybět oblíbená sebeobrana, připraven je dětský koutek. Vhodné je sportovní oblečení, po kurzu je možné se osprchovat. Bližší informace na tel. 599 414 165, 950 739 407–408 nebo prostřednictvím adresy info@mpostrava.cz.


 

 

Strana 7 

 

Navrhněte žákovské osobnosti školství

Město Ostrava vyzývá ředitele základních škol zřizovaných obvody města, ředitele soukromých a církevních ZŠ a ředitele víceletých gymnázií na území města k podávání návrhů na ocenění žákovských osobností a žákovského kolektivu u příležitosti Dne dětí 2012.

Ocenění může získat žák (student) s trvalým pobytem na území města Ostravy navštěvující některou ze škol ve městě. Ocenění je udělováno ve dvou kategoriích: Žákovská osobnost (žáci 1. stupně ZŠ, žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií) a Žákovský kolektiv.

Jednotlivci mohou být oceněni za záslužný nebo chrabrý čin, za pomoc blízké osobě nebo za výjimečné dovednosti v oblasti sportu, kultury či úspěchy ve vědomostních soutěžích a olympiádách. Pomocným kritériem při výběru je vynikající prospěch žáka. Žákovský kolektiv získá ocenění za výraznou aktivní reprezentaci města nebo za mimořádnou činnost svého kolektivu na poli sportu, kultury, ve vědomostních soutěžích a olympiádách.

Návrhy je nutné podávat na formulářích, které jsou k dispozici na www.ostrava.cz (magistrát, odbory magistrátu, odbor soc. věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení školství, sportu a volnočasových aktivit). Formuláře pak navrhovatelé (ředitelé škol) zašlou poštou na adresu Magistrát města Ostravy, odbor soc. věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

Termín pro zaslání přihlášek je 20. 4. 2012.   (vk) 

 

Pro kompost do sběrného dvora

OZO Ostrava nabízí prodej kompostu Kompozo I a substrátu Zeminový substrát I, které produkuje ve své kompostárně v Hrušově. Pochází ze zeleně, již společnost sváží od občanů nebo ji občané sami odevzdávají ve sběrných dvorech. Zdrojem jsou také rostlinné materiály, které dodávají firmy udržující zeleň. Produkty OZO jsou vyráběny podle platných norem, kvalita je zaručena certifikátem Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze.

„V případě zájmu o větší množství kompostu či substrátu se zákazníci mohou obrátit na naši kompostárnu, mohou si objednat i dovoz kompostu,“ říká mluvčí OZO Vladimíra Karasová. „Menší množství kompostu či zeminového substrátu mohou občané koupit v našich sběrných dvorech v Kunčicích, Přívoze, Slezské Ostravě, Porubě či Polance. Zájemci si do vlastních přivezených pytlů nebo do přívěsného vozíku sami naloží pod dohledem obsluhy dvora požadované množství výrobku.“

Pro občany, kteří ve sběrných dvorech OZO odevzdávají zeleň, ale i pro ty, kteří si objednali hnědou popelnici na zeleň a její pravidelné vyvážení, jsou připraveny slevové kupony, které jsou doručeny spolu s fakturou za první fakturační období. Další informace na www.ozoostrava.cz.            (g)

  

Nepatříte mezi dlužníky za odpad?

Ostravané dluží za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů téměř 120 milionů korun. Někteří občané neplatí za odpad dlouhodobě.

Seznam je k nahlédnutí

Magistrát města Ostravy, oddělení daní a cen odboru financí a rozpočtu, upozorňuje dlužníky za období roku 2009, že jako správce poplatku již tento nedoplatek vyměřil hromadným předpisným seznamem. Seznam je zájemcům k nahlédnutí na magistrátu v budově Nové radnice (levý vchod) v kancelářích č. 357, 358, 359 a 361 každý všední den od 8 do 11.30 hod. a odpoledne do konce úředních hodin.

Hromadný předpisný seznam nabývá účinnosti dnem 27. dubna 2012. Nebude-li jím vyměřený nedoplatek uhrazen v náhradním termínu, bude vymáhán exekucí (čímž bude navýšen o exekuční náklady ve výši 500 Kč) nebo bude vymáhán prostřednictvím soudu či soudního exekutora (náklady se mohou zvýšit). Proto vyzýváme všechny poplatníky, aby splnili svou poplatkovou povinnost!

Informace o výši případného dluhu získáte zdarma na některém z těchto kontaktů: Magistrát města Ostravy, oddělení daní a cen odboru financí a rozpočtu, Prokešovo nám. 8, Ostrava, 3. patro, kanceláře č. 357–363, e-mailem: komunalniodpad@ostrava.cz, nebo na telefonu 844 121 314.

Poplatek pro rok 2012

Přes tyto skutečnosti zůstává v Ostravě sazba poplatku na rok 2012 nezměněna ve výši 498 Kč za osobu. Splatnost poplatku je 30. června, občan jej může uhradit kdykoliv během 1. pololetí 2012, a to i ve splátkách, přičemž není nutné žádat o splátkový kalendář. Úhrada je možná složenkou, bankovním převodem či na pokladně magistrátu, kde jsou přijímány i platební karty. Složenky obdrží občané v průběhu května, do SIPO bude poplatek naveden v červnu.            (r) 

 

Oslavme společně Den Země

V rámci kampaně Den Země na podporu ochrany životního prostředí se od 17. do 22. dubna bude konat řada akcí s podporou města Ostravy. První proběhne 17. 4. na náměstí SNP v Zábřehu a organizuje ji místní středisko volného času.

Středisko volného času Korunka Mariánské Hory zve 19. 4. na Hlavní třídu v Porubě. Město podpoří také Den Země, který se uskuteční 20. 4. na Masarykově náměstí a v Komenského sadech. Ten organizuje Středisko volného času Moravská Ostrava. Pozadu nezůstanou ani v zoo, kde 22. 4. návštěvníkům představí řadu ekologických témat. Také městská knihovna připravila program ve svých pobočkách, v němž bude v průběhu dubna propagovat ochranu životního prostředí.

Více informací najdete na portálu http://jitrocel.ostrava.cz nebo na celostátních stránkách kampaně www.denzeme.cz.      (MG) 

 

Evropské peníze na přírodní vědy

Pedagogové z Matičního gymnázia v Ostravě zahájili v únoru práci na novém projektu „Zkvalitnění a modernizace výuky chemie, fyziky a biologie“. Navazuje na školní vzdělávací programy gymnázia a zaměřuje se na rozvoj aktivit v přírodovědné oblasti. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výsledkem „Světa přírodních věd“, jak projekt na Matičním gymnáziu zkráceně nazývají, budou např. učební materiály pro praktická cvičení z chemie, fyziky a biologie, která takto uceleně na škole ani v celé ČR neexistují, učební materiály pro semináře a cvičení. Uplatnění novinek ve výuce žákům umožní zefektivnění vlastního procesu učení.           (ps)

 

Hledáme svědky holokaustu

Muzeum holokaustu ve Washingtonu vyhledává svědky udávání židů, konfiskací jejich majetku, deportací v období 2. světové války. Na toto téma natočilo více než 1 400 rozhovorů. Po pamětnících pátrá také u nás. Pokud znáte někoho, komu v té době bylo aspoň 10 let, měl židovské sousedy a viděl bezpráví na nich páchané, kontaktujte koordinátorku projektu v ČR Patrycji Bukalskou (pat.bukalska@gmail.com). V Ostravě se lze obrátit na Dagmar Štensovou (dasa.stensova@seznam.cz). Vítáni jsou také lidé, kteří by chtěli s vyhledáváním svědků pomoci.    (vi) 


 

Strana 8-9

 

Mapa DPMO

 

Strana 10-11

 

co, kdy, kde ve městě

Obvod se ozdobil

Tři nová umělecká díla krášlí obvod Mariánské Hory a Hulváky. Jde o sochy ze sochařského sympozia Plesná 2011. Dřevěná socha Král větru od Stanislava Pietruse, Energie Petra Gavlase a Zrcadlo Soni Samašové (obě z jesenického mramoru), jsou udržovány na náklady obvodu. Ostrava má jako celek velmi málo uměleckých děl na veřejných prostranstvích, a tak je každé nové potřebným estetickým oživením.

O vstupenky je velký zájem

XXXVII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj nabízí zahajovací koncert už 17. května v nových, atraktivních prostorách rekonstruovaného plynojemu v Dolní oblasti Vítkovic. Letošní festival ozdobí například pěvec Ferruccio Furlanetto, klavírista Rudolf Buchbinder, dirigent Alan Buribajev, houslistka Sophia Jaffé a další. V jejich stínu určitě nezůstanou Jiří Bárta, Karel Košárek, Jakub Hrů a další. Vstupenky bez objednávek už lze od 2. dubna koupit přímo v pokladně DKMO a informačních centrech. Pokud zbudou, budou k dostání i před daným koncertem.

Nezapomenutelná osobnost

V Komorní scéně Aréna pokračuje až do 30. dubna výstava fotografií Františka Krasla, který by se letos v dubnu dožil 100 let. Přes dvacet let působil jako divadelní fotograf tehdejšího Státního divadla v Ostravě, které má díky němu rozsáhlý a kvalitní archív. Františka Krasla rovněž fascinovala industriální krása Ostravy.

Brenpartija bodovala

Brenpartija patří k nejnavštěvovanějším a stále vyprodaným inscenacím Komorní scény Aréna. Velký úspěch nyní zaznamenala Brenpartija na přehlídce mimopražských profesionálních divadel s názvem České divadlo, kde obsadila třetí místo. Cena byla udělena na galavečeru v Divadle na Vinohradech 26. února. Blahopřejeme!

Co nabízí galerie

Adriena Šimotová se s Jiřím Johnem sblížila již během studií na Uměleckoprůmyslové škole v Praze v ateliéru Josefa Kaplického, kde studovali v letech 1945–1950. Manželé pak sdíleli jeden ateliér v Praze na Letné, věnovali se malbě a v pozdějších letech i grafice. Ostravský Dům umění nabízí jejich výstavu pod názvem Oběti a objetí Adrieny Šimotové a Jiřího Johna až do 13. května.

O architektuře

V rámci celostátní akce Architecture Week bude historik architektury Martin Strakoš hovořit 17. dubna (18) v klubu Fiducia na téma Příběh finské architektury. Přednášku o architektuře Bratislavy mohou lidé navštívit 19. dubna ve stejný čas. Martin Strakoš zve na komentovanou procházku Svinovem 22. dubna (10), sraz je před svinovským nádražím. V rámci cyklu Pohyblivý svátek nabízí Fiducia prezentaci tvorby studentů architektury VŠB 25. dubna (18).

Studenti a Shakespeare

Maturitní představení studentů 4. ročníku hudebně dramatického oboru ostravské Janáčkovy konzervatoře se uskuteční v premiéře Veselých paniček windsorských 19. dubna v 18.30 hodin v sále konzervatoře.

Divadelní Šupinky

Občanské sdružení Šupiny po tradiční přehlídce amatérských divadelních souborů Ostravské buchary pořádá také přehlídku dětských divadel. Na březnovou městskou soutěž Třebovické Šupinky naváže v sobotu 14. dubna ve společenském domě Labyrint v Třebovicích krajské kolo pod názvem Ostravské Šupinky. Vítěz postoupí do celonárodního finále.

Výstava v gymnáziu

Více než dvacet autorů spisovatelů Ostravska a českého Slezska představuje výstava ve Wichterlově gymnáziu v ul. Čs. exilu v Porubě. Společný projekt studentů a učitelů nahlíží na život P. Bezruče, V. Závady, J. Balabána a dalších autorů regionu. Výstava je umístěna v 1. patře školy, otevřena veřejnosti je denně od 8 do 15 hod do konce školního roku.

Na schody i na kolo

Ostravský informační servis (OIS) zve na pravidelnou akci – výstup na radniční věž po schodech (i s výkladem) 15. dubna, od 9 hodin se bude vycházet každou půlhodinu. První cykloprohlídku Ostravy pořádá OIS 29. dubna, v 10 hodin je odjezd z Prokešova náměstí směr Petřkovice a Landek, účastníky čekají zajímavá zastavení a informace o Hlučínsku.

Už máte předplatné?

V předprodeji vstupenek Národního divadla moravskoslezského na třídě Čs. legií budou 16. dubna obsluhovat herecké osobnosti a sólisté, které veřejnost dobře zná. Nabídnou předplatné na sezonu 2012/2013 v několika programových řadách dvaceti předplatitelských skupin.

Poruba podpoří galerii

Umělecká galerie vznikne letos v prostorách kolonády porubského zámku, zastupitelstvo obvodu rozhodlo o příspěvku 200 tisíc korun na její vybudování. Vystavovat v ní budou moci amatérští i profesionální umělci, ale také žáci a studenti uměleckých škol. Zámecká kolonáda je vhodná také pro pořádání koncertů.

Do nového kina

V obchodním a zábavním centru Forum Nová Karolina se mimo jiné otevřelo nové multikino Cinema City, tato společnost provozuje 96 multiplexů v mnoha zemích. Ostravě nabízí osm sálů s celkovou kapacitou 1 195 míst. V pěti z nich lze sledovat 3D projekci, dva sály mohou promítat z klasického filmového pásu, další sály jsou digitalizované. Ceny lístků jsou stejné jako v CineStaru, k dispozici je útulná kavárna.

„Prostopášník“ do Prahy

Ostravská inscenace opery Igora Stravinského Život prostopášníka se skvělým pěveckým obsazením byla pozvána na mezinárodní festival Pražské jaro 2012, kde se bude hrát 22. května v historické budově Národního divadla. V roli prostopášného Toma Rakewella se poprvé představí americký tenorista mexického původu Jorge Garza. 

 

Koncert připomene 35 let trvání Slezského souboru Heleny Salichové

Slezský rok v Pokladu

U příležitosti 35. výročí založení Slezského souboru Heleny Salichové pořádají členové souboru koncert Slezský rok. Jeho dějištěm bude v sobotu 14. dubna od 17 hodin Dům kultury Poklad v Porubě. Přátelé folkloru se mohou těšit na cimbálovou muziku a dětský soubor, bývalé i současné tanečníky, nové choreografie, taneční i hudební překvapení.

O založení souboru se v roce 1977 zasloužila etnografka Hana Podešvová spolu s učitelkou Annou Buroňovou. O rok později vznikla cimbálová muzika vedená Jaromírem Dadákem. Od roku 1982 soubor nese jméno Heleny Salichové, akademické malířky, která se zasloužila o uchování písní, pohádek, krojů, ornamentů, zvyklostí a způsobu života na opavském Slezsku. Členy jsou žáci základních a středních škol, vysokoškoláci, mezi muzikanty jsou učitelé ze ZUŠ. Slezský soubor Heleny Salichové ve svém repertoáru zpracovává vesnický hudební a taneční folklor opavského Slezska. Od roku 1996 působí při VŠB–Technické univerzitě Ostrava.            (šv)

Foto: Slezský soubor Heleny Salichové letos slaví 35. výročí svého založení.      Foto: archiv 

 

Za jarní zábavou na hrad

O víkendu 7. a 8. dubna bude veselo v městečku Miniuni za Divadlem A. Dvořáka, děti tu budou v areálu hledat kartičky s obrázkem velikonočního zajíce, úspěšní dostanou sladkou odměnu. Vyzkoušet si dovednost mohou v interaktivní dílně.

Tradiční jarní akcí je také Pálení čarodějnic aneb Filipojakubská noc, letos 30. dubna od 16 do 22 hodin, dopoledne bude hrad uzavřen pro přípravu této akce. Kromě reje čarodějnic čekají hosty hry a soutěže pro děti, živá hudba, spousta dobrot ve stáncích, večerní posezení u zapálené vatry a další atrakce. Letošní majáles, tradiční studentská oslava, zahrne 2. května do svého programu také Slezskoostravský hrad, na dvou hradních scénách vystoupí řada populárních hudebních skupin. Svou 13. komnatu otevře hrad 5. května, tajemná postava nabídne prohlídky s průvodcem, bude se i soutěžit. Podobná akce se chystá v deseti českých hradech a zámcích.    (k) 

  

TUR Film už brzy

Trvale udržitelný rozvoj, to je téma IX. ročníku mezinárodního soutěžního festivalu TUR Film Ostrava 2012, který se uskuteční v Domě kultury města Ostravy od 16. do 20. dubna. Festival přispívá k výchově mladé generace k ekologickému způsobu života i mezilidských vztahů, proto je určen především žákům a studentům.

Do soutěže je přihlášená téměř stovka filmů ze všech pěti kontinentů. Nabízejí pohled odborníků na nejpozoruhodnější místa planety, soužití lidí a zvířat, ale také nabádají, jak chránit přírodu a způsob života tak, abychom příštím generacím ponechali prostředí, v němž se dá žít. (o) 

 

Vymyslete slogan!

Dům kultury Akord vyhlásil soutěž na slogan, který by o něm vyjádřil vše podstatné. Je určena široké veřejnosti, skončí 30. dubna. Cenou pro vítěze bude večer v DK Akord – večeře, divadelní představení a noc v tříhvězdičkovém hotelu. „Sloganem chceme náš dům kultury odlišit, ve zkratce vyjádřit, co nabízíme a v čem jsme výjimeční,“ vysvětlila ředitelka Akordu Darina Daňková. Zájemci o účast v soutěži mohou zaslat své nápady, jeden až dva, na adresu slogan@dk-akord.cz, informace na www.dk-akord.cz. (d) 

 

Svatováclavský hudební festival nabídne zážitky už teď v dubnu

Jarní koncerty v kostelech

Přestože 9. ročník Svatováclavského hudebního festivalu začne až 28. září, už dnes se lidé zajímají o program i vstupenky. V kostelech osmnácti měst a obcí celého Moravskoslezského kraje zazní až do 28. října 32 koncertů ve čtyřech samostatných programových řadách.

Hvězdou letošního ročníku bude fenomenální česká sopranistka Martina Janková, rodačka z Orlové, absolventka Janáčkovy konzervatoře Ostrava, dnes sólistka Curyšské opery. Vystoupí na zahajovacím koncertu společně s Collegiem 1704 a Václavem Luksem v programu ,Světských a duchovních kantát Johanna Sebastiana Bacha‘.

Dramaturgie koncertů je připravena k nahlédnutí na stránce www.shf.cz již nyní. Záštitu nad letošním ročníkem SHF převzali primátor Ostravy Petr Kajnar, náměstek hejtmana Svatomír Recman, biskup ostravsko-opavské diecéze Václav Lobkowicz a další osobnosti.

Společnost Svatováclavský hudební festival však připravuje v rámci cyklu Čtvero ročních období také koncerty mimo hlavní festival. První víkend po velikonočních svátcích 14. a 15. dubna zazní například spojené pěvecké sbory církve bratrské spolu s komorním orchestrem, vystoupí v sobotu v 18 hodin ve svinovském kostele Krista Krále. Neděli zpříjemní vystoupení netradičního experimentálního souboru Transitus Irregularis ve spojení barokní a jazzové hudby v 15 hodin v Kozlovicích a následně v 18 hodin v Husově sboru ve Slezské Ostravě.       (ok) 

 

Divadelní Thálie pro Ostravu

Na slavnostním galavečeru 24. března v Národním divadle v Praze byla udělena Cena Thálie člence souboru Komorní scény Aréna Tereze Dočkalové.

Podle výroku poroty v roce 2011 Dočkalová skvěle vytvořila mimo jiné Emílii v Langově hře Dávníkové a především všechny ženské postavy v Schormově dramatizaci Kafkova Procesu. Pro Arénu jde již o druhou Thálii v této kategorii, před několika lety ji získal Michal Čapka.

Čtyřiadvacetiletá Tereza Dočkalová získala Thálii jako největší herecký talent do 33 let uplynulého roku. Vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, během studií už hostovala v Těšínském divadle a ostravském divadle loutek. V Komorní scéně Aréna začínala první rolí Niny Zarečné v inscenaci Racek a dodnes na to s nadšením vzpomíná. Ráda hraje také Ofélii v Hamletovi, i ženské role v Kafkově Procesu ji baví.

Také Národní divadlo moravskoslezské si připsalo další Thálii. Za roli zlatníka Cardillaca ve stejnojmenné opeře Paula Hindemitha ji získal hostující barytonista Jacek Strauch. Působí v Londýně, kde se také polským rodičům narodil. Na svém uměleckém kontě má už desítky rolí na předních evropských scénách, ale i další ocenění. V 80. letech začínal angažmá ve Würzburgu a Saarbrückenu, v současné době hostuje hlavně ve Vídni, Berlíně, Brémách, Mnichově a dalších scénách. (k) 


 

Strana 12 

 

Ostravské Divadlo hudby zanechalo v kultuře města významnou stopu, pokračovatele však nemá

Někteří lidé umí naplnit život vrchovatě 

o lidech s lidmi 

Divadlo hudby. Kdo by ho z těch, co se v Ostravě narodili ve druhé polovině minulého století, i dříve, neznal? Vzniklo v roce 1951 jako kulturní zařízení Gramofonových závodů v Praze, později Supraphonu, a mělo sloužit osvětové a hudebně výchovné činnosti. Divadlo objevilo novou formu využití gramodesek a magnetofonových pásků doprovázených mluveným komentářem a často i projekcí. Poměrně komorní prostředí nevelkého sálu, projekční kabiny, předsálí a šatny sídlící v dnešní ulici 28. října v bezprostřední blízkosti Masarykova náměstí, tehdy náměstí Lidových milicí, za desítky let obohatilo Ostravany a kulturní život města o stovky příjemných večerů ve společnosti kvalitní hudby a mnoha populárních osobností.

Svět hudby a velkých osobností

V ostravském studiu České televize pracovala v šedesátých letech paní Hana Formanová na pořadu Novinky Supraphonu. Zájem o hudební svět a také hudební vzdělání ji přivedlo do další instituce, v té době velmi oblíbené a navštěvované.

„Divadlo hudby se zrodilo pro lidskou radost z umění,“ říká paní Hana Formanová, redaktorka, publicistka a autorka celé řady literárně hudebních pořadů právě pro Divadlo hudby. „Jen za prvních deset let existence hostilo toto divadlo 157 tisíc návštěvníků, ale nechodili jen na populární hudbu. Například osmá sezona nabízela Beethovenovský cyklus, který byl okamžitě vyprodán už v předplatném. V pořadech účinkovali mnozí ostravští herci a moderátoři, například Eva Mudrová, Štěpánka Ranošová, Drahomíra Šípová, František Benoni, Miloslav Holub, Pavla Pešatová, Magdaléna Dietlová a další. Vzácnými hosty byli například skladatel Ilja Hurník, Karel Kryl, Karel Gott, Miloš Zapletal, Luděk Nekuda, Marie Podešová a mnozí jiní, mezi režiséry patřil Jan Kačer, Ilja Racek, Bedřich Jansa… Mohla bych jmenovat řady dalších osobností. Nebyl to však jen svět hudební, ve foyeru a klubu Divadla hudby se konaly výstavy výtvarníků i fotografů, divadlo bylo jednou z nejnavštěvovanějších městských kulturních institucí své doby,“ dodává paní Formanová. Mimořádnou úroveň a kvalitu pořadů Divadla hudby oceňovali i pražští šéfové ze Supraphonu. Šlo o svébytné kulturní útvary, které si svou formou a bohatstvím informací našly cestu k vnímavému publiku.

Bohatství člověka je v jeho práci

Hana Formanová konkrétně obohatila program Divadla hudby o 52 scénářů – například o skupinách Beatles, Pink Floyd, Queen, ale také o profilované pořady o osobnostech. Premiérový hudební měsíčník Diskfórum přinášel její profilované pořady jako Lásky a přátelé J. Suchého, Labyrint světa Jana Ámose, Hudební psychoterapie a mnoho dalších. Významně se výtvarně a graficky na pořadech Divadla hudby v Ostravě podílel také její manžel František Forman, mimo jiné též například autor loga a znaku obce Malenovice, jejímž čestným občanem se stal v roce 1993. V roce 1985 už jako pracovnice tehdejšího Krajského kulturního střediska pokračovala paní Formanová ve vydavatelské a redakční činnosti na publikacích, v denním tisku a časopisech. Pracovala na velmi hodnotných publikacích např. V. Sochy – Lidové tance na Lašsku, H. Podešvové Lidové tance na Těšínsku nebo Jak zpívat lidové písně, autorů Zenkla, Rokyty, Stolaříka aj.

Poslední vystoupení

V říjnu 1968 vystoupil v divadle s vlastním recitálem Karel Kryl. „Jeho věštecké Bratříčku, zavírej vrátka, se neslo prostorem jako hymna. Tento nejtalentovanější z talentovaných, muž ryzího charakteru, řekl tenkrát lidem – V srpnu jsme my, mladí, dostali poprvé řádně přes hubu. Protože nemáme kvéry, naučili jsme se přemýšlet, a to pořádně přemýšlet… To bylo jeho poslední vystoupení před emigrací. Divadlo hudby ve své činnosti pokračovalo a existenci ukončilo v červnu 1985, v závěru 34. sezony, která měla největší návštěvnost. V moři striktně řízené ostravské kultury, přesto bohaté, bylo relativně svobodným a nezávislým územím, určitým vybočením, které mělo i příchuť zakázaného ovoce,“ hodnotí někdejší dramaturgyně a autorka více než padesáti hudebně-literárních pořadů.

Pokračovatelé

Loni na podzim by tedy někdejší ostravské Divadlo hudby oslavilo šedesátiny. Nedožilo se jich, i přes obrovský zájem publika společnost Supraphon činnost divadla zastavila. Těžko lze dnes posoudit, zda by dnešní posluchače podobný komponovaný pořad s reprodukovanou hudbou zaujal, moderní technika umožňuje dnes každému přístup k hudbě a informacím přes internet. Prostory divadla navíc dnes patří soukromému majiteli celého domu. Před rokem 2005 v nich působilo nejmladší ostravské divadlo Komorní scéna Aréna, která se přestěhovala do rekonstruované budovy městské knihovny u Sýkorova mostu. Před třemi lety se místnosti někdejšího hudebního divadla přejmenovaly na Starou Arénu a dočasně v ní působil štáb pracovníků připravujících kandidaturu Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Nevyšlo to, ale přesto do divadélka vnesli každodenní ruch, dalo se tam zajít i na kafe a poslechnout zajímavé lidi na odborných konferencích, besedách či tiskovkách, mnoho návštěvníků tam přilákal i měsíc autorského čtení. Alternativním prostorem se pro podobné události stalo loni centrum Cooltour, které město otevřelo na Černé louce, nabízí Novou scénu se sálem pro 200 lidí, kavárnu a prostor pro workshopy.

Naplnit život se musí umět

Paní Hana Formanová, stále výmluvná, činorodá, elegantní a kultivovaná dáma, s manželem přišla v 50. letech do Ostravy z Kroměříže. Má bohatý archiv fotografií, zpracovaných textů, dodnes kulturou žije. Stále se zabývá hudbou, literaturou, výtvarným uměním, turistikou, k Beskydám má blízko, výtvarné a literární zájmy ji pojí také s manželem. Působí dojmem, že v kulturním životě města stále ,účinkuje‘, zejména hudební svět je její doménou. Potvrzuje, že někteří lidé umí svůj život naplnit vrchovatě.             Olga Kubačáková

Foto: Petr Havránek a archiv Hany Formanové

Foto: Poměrně malý sál ostravského Divadla hudby býval zpravidla nabitý, jak potvrzuje dnes už historický snímek.


 

 

Strana 13 

 

Úředníci ve službách Velké Ostravy 

z archivu města 

V roce 1924 byl vytvořen úřad nového velkoměsta, tzv. Velká Ostrava, sloučením stávajících úřadů Moravské Ostravy, Přívozu, Vítkovic, Hrabůvky, Nové Vsi a Zábřehu. Tím byli převzati i všichni dosavadní úředníci, kteří se tehdy dělili na dvě kategorie – úředníky pragmatikální a smluvní. Pojmenování první skupiny mělo svůj původ ještě v rakouském služebním zákoně, tzv. služební pragmatice, jak byl tento předpis nazýván před rokem 1918. Úředníci byli podle tohoto zákona ustanovováni definitivně (nehrozila jim tedy za normálních okolností výpověď), měli garantován pravidelný postup po odsloužení předepsaných let a byla jim (případně pozůstalým rodinným příslušníkům) vyplácena výsluhová penze. Počet definitivních úředníků byl systemizován a přesně stanoven. Úředníci smluvní, jak již název napovídá, byli zaměstnáni na základě uzavřené smlouvy, kterou mohlo město vypovědět např. z organizačních či úsporných důvodů. Počet smluvních úředníků přesně stanoven nebyl, jejich podíl na celkovém počtu úřednictva byl však velmi významný. Např. v roce 1927 byl v Moravské Ostravě poměr definitivních ku smluvním úředníkům 124:109.

Málo, nebo hodně?

Celkem bylo tedy na městském úřadě (kromě městských podniků, jako byly jatka, plynárna aj.) zaměstnáno v kategorii „úředník“ ani ne 250 osob. Zda to bylo vzhledem k potřebám města málo nebo hodně, je ovšem těžké posoudit. Pravda je, že po vzniku Velké Ostravy to měli občané z připojených obcí na úřad do Moravské Ostravy většinou daleko a požadovali zřízení poboček na svých bývalých radnicích. Tomu však vyhověno nebylo z důvodu přílišných vydání na nové úřednické síly, které by město muselo přijmout. Naopak, ještě v letech 1924 až 1925 byl městský úřad postižen redukcí zaměstnanců na základě nařízení zákona O úsporných opatřeních ve veřejné správě, v jehož důsledku musely odejít do výslužby nebo byly propuštěny dvě desítky úředníků.

Vysokoškoláků bylo málo

Jak na tom bylo městské úřednictvo z hlediska vyššího vzdělání? Ve druhé polovině 20. let 20. století měla Moravská Ostrava jen 27 vysokoškolsky vzdělaných úředníků; byli to hlavně vedoucí jednotlivých městských referátů a podniků, technici na stavebním úřadě a veterináři na jatkách. Také jazykové znalosti úřednictva nebyly valné, snad kromě němčiny, která se víceméně nepovažovala za cizí jazyk, neboť kvůli početné německé menšině ji museli zdejší zaměstnanci alespoň pasivně ovládat. Nejrozšířenější byla znalost polštiny a ruštiny (po devíti osobách), přičemž nezvykle velkou znalost ruského jazyka bylo bezpochyby třeba přičíst někdejšímu členství v československých legiích v Rusku. Jen tři úředníci uměli pasivně nebo aktivně francouzsky, po jednom italsky a anglicky. Dochované dokumenty dokládají, že samozřejmostí nebyla ani znalost psaní na stroji, byť u nově přijímaných zaměstnanců se již předpokládala víceméně automaticky stejně jako ovládání těsnopisu.

Muži převládali

Z hlediska skladby podle pohlaví byla situace jiná než dnes, kdy jsme zvyklí za přepážkami i v kancelářích úřadů vídávat především ženy. Tehdy byl poměr mužů a žen v úřadě opačný – např. v roce 1929 to bylo 168:65 ve prospěch silného pohlaví. Definitivních úřednic bylo pouze 5, ani jedna žena nezastávala vedoucí pozici. Pro všechny platilo ovšem stejné omezení při výkonu povolání jako např. pro učitelky, úřednice musely zůstat svobodné.

Také pracovní doba se lišila od dnešních poměrů. Před sloučením obcí platila na moravskoostravském úřadě tzv. „dvojitá frekvence“, tedy rozdělení pracovní doby na dva bloky s dlouhou dvouhodinovou polední přestávkou s ukončením v 17 hodin. Na sloučeném úřadě byla nově zavedena „jednoduchá“ pracovní doba s úředními hodinami každý den od 8 do 14.30, ovšem bez nároku na polední pauzu. Odchody z úřadu domů nebo do restaurace na oběd byly přísně zakázány. Úřadovalo se i v sobotu, která byla tehdy běžným pracovním dnem. Pokud úředník nestihl vyřídit neodkladné záležitosti během úředních hodin, musel zůstat na pracovišti o hodinu déle, aniž by měl nárok na odměnu za přesčasovou práci.

Platy nic moc

Nejcitlivější samozřejmě byla vždy otázka výšky úřednických platů. V memorandu vypracovaném městskými úředníky v roce 1928 se tvrdilo, že „…stav úřednický v nově vytvořených poměrech je co do hospodářského blahobytu daleko za všemi stavy povolání svobodných“. V realitě se ovšem projevovala značná diferenciace. Velkou roli hrál počet odpracovaných let a služební zařazení do příslušné kategorie; obecně lze však říci, že např. vedoucí městského referátu (dnes bychom řekli odboru) a vyšší úředníci (s titulem rada) si přišli i s různými příplatky na velmi slušných 3 000–5 000 Kč měsíčně, nižší definitivní úředníci již zhruba jen 1 500 a úředníci smluvní, jichž byla na úřadě téměř polovina, dostávali plat v rozmezí pouhých 600–1 000 Kč. To bylo ve většině případů stejně nebo dokonce ještě méně, než kolik činily mzdy městských dělníků a zřízenců a stačilo opravdu jen na pokrytí základních životních potřeb.        Jozef Šerka

 Foto: Tzv. „americká“ kancelářská židle. 

            Psací stroj značky Smith Premier. 

             Kancelářský stůl s uzamykatelnou pracovní deskou.


 

 

Strana 14

 

aktivní senioři

RADA ZASEDALA.

Na únorovém a březnovém zasedání ostravské Koordinační rady seniorů a zdravotně postižených (KRSaZP) ve Společnosti senior v Jízdárenské ul. se mimo jiné hovořilo o aktivitách v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Regionální seminář „EU a my +50“ se uskuteční 17. 4.  v budově krajského úřadu. Konkrétní akce v rámci města Ostravy se upřesňují.        (jf)

PLES NA KAMENCI.

Jarní ples spolu s oslavou MDŽ uspořádali 8. 3. v Domově pro seniory Kamenec ve Slezské Ostravě. V pestrém programu nechybělo vystoupení domácího pěveckého souboru Kamenec se sbormistryní Janou Vasilovou a produkce skupiny Duo Classic.

HURÁ NA HRAD!

Premiérové setkání Klubu 60+ na Slezskoostravském hradě proběhne v pondělí 16. 4. od 16 hodin. Pořadatelé ze společnosti Ostravské výstavy pozvali jako hosta senátora Otakara Veřovského, Vlaďka Dohnalová vyzpovídá herce Jana Fišara, hrát bude skupina PeteSax. Vstup pro seniory je volný.

TISKNEME NA LÁTKU.

Seminář textilní techniky pořádají v Kulturním centru Poruba v Opavské ul. 1118 v sobotu 28. 4. (9). Naučí vás zde ručnímu tisku nba látku – zdobení plátěné tašky razítkovou technikou a malováním. Uzávěrka přihlášek je do 25. 4. Senioři mají vstup zdarma.

MALOVÁNÍ NA SKLO.

Senior klub v Domě kultury Akord v Zábřehu zve ve středu 18. 4. (10) na Arteterapii, tentokrát ve formě malování na sklo v podání Věry Slívové.          (liv) 

 

Za Jindřichem Heřkovičem

Plukovník ve výslužbě Jindřich Heřkovič, veterán 2. světové války, zemřel 19. března v Praze po delší těžké nemoci ve věku 89 let. Rodák z Podkarpatské Rusi bojoval v řadách 1. čs. tankové brigády v SSSR, v ostravsko-opavské operaci na jaře 1945 byl těžce raněn. Po únoru 1948 byl politicky perzekvován, pracoval také na Dole Hlubina. V roce 2008 byl Jindřichu Heřkovičovi udělen titul Čestný občan města Ostravy. Čest jeho památce! 

 

Novinky v ostravské zoo

Venkovní expozice pro šimpanze, přírodní výběh pro vzácné kočkodany Dianiny a výběh prasátka štětkouna afrického. To vše by mělo být součástí nového pavilonu Evoluce, který by se měl v ostravské zoo začít stavět ještě letos. Vznikne přestavbou pavilonu vodního ptactva, hotov by měl být do konce roku 2013. „Součástí bude i jeskyně, pozorovací místnosti, upraví se okolí pavilonu a výběhů. Přibudou nové stezky pro návštěvníky s vodními plochami, vyhlídkami a občerstvením,“ přiblížil projekt Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava. Celkové náklady na stavbu nového pavilonu představují 183 milionů korun. Sto padesát milionů půjde z evropské dotace.

Jaro je patrné i v zoo. V expozici zvané Na statku přibyla mláďata ovce domácí – valašky i kůzlata koz kamerunských.

Po zimní přestávce si mohou zájemci opět zpestřit prohlídku zoologické zahrady komentovaným krmením vybraných druhů zvířat doprovázené povídáním jejich ošetřovatelů. Uskutečňuje se o víkendech a svátcích, od května až do konce srpna pak každý den. Stále největším tahákem však bezkonkurenčně zůstává sloní slečna Rashmi, ta už dosáhla váhy přes půl tuny a má se čile k světu. Na 12. dubna, v den jejích prvních narozenin, chystá zoo velkou oslavu.

Zoo Ostrava připravuje na každý rok informativní kampaně zaměřené na ohrožené druhy zvířat. Letos je zaměřena na oblast jihovýchodní Asie, kde žije největší počet ohrožených druhů. Mizí lesy, vznikají plantáže pro pěstování plodin spotřebovávaných především v Evropě a Americe. Zoo připravuje také soutěž o této problematice.         (g) 

Foto: Veselé Velikonoce! Jehňata ovce valašky v ostravské zoo velikonoční atmosféru přímo navozují…         Foto: Zoo Ostrava 

 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

BABETA

– č. psa 16091, kříženec, fena, stáří 4 roky, rezavé barvy, menšího vzrůstu. Do útulku přišla letos v únoru. Tato fenka se přidala k nálezci v Ostravě-Porubě. Je to milý, hodný pes, vhodný do bytu, přítulné a kamarádské povahy. Ráda si hraje, je čistotná.

DUFFY

– č. psa 15648, sedm let starý kříženec, bílý pes středního vzrůstu. Přišel do útulku loni v srpnu, odchytila ho služba městské policie v Mariánských Horách, kde se pohyboval po frekventované silnici a ohrožoval provoz. Na svůj věk je aktivní, veselý, velmi hodný, hodí se do bytu i na zahradu.

MILÍK

– č. psa 16038, pes-kříženec, jeden rok starý, středního vzrůstu, krémový. Také jeho odchytla městská policie v únoru, tentokrát ve Vítkovicích, kde ohrožoval provoz na silnici. Je velmi aktivní, mladý, pohodový pes, vhodný na zahradu, kde by měl dostatek pohybu. Potřebuje páníčka, který se mu bude věnovat.

FOXY

– č. psa 15952, fenka křížence, pětiletá, hnědá, menšího vzrůstu. Do útulku ji strážníci dovezli letos v lednu, potulovala se v ulici Na Náhonu v Ostravě-Přívoze, kde byla dlouhodobě uvázána u ohrady. Je to milá, klidná fenka, vhodná spíše do bytu, ale i na zahrádku. Pro každou věkovou kategorii, batolata ne.


 

Strana 15 

 

Petra Kvitová a spol. vyzvou Italky k boji o postup do světového finále

Davisův pohár střídá Fed Cup

Změna je život, řekli si pořadatelé z České sportovní a nasměrovali do Ostravy na místo Davisova poháru proti Srbsku (6.–8. 4. v Praze) semifinále Poháru federace. V ČEZ Aréně se ve dnech 21. a 22. dubna utkají Česká republika a Itálie o postup do finále neoficiálního mistrovství světa ženských tenisových družstev. Partnerem utkání je statutární město Ostrava.

Tým ČR obhajuje vítězství z roku 2011. Ostatně trofej bude po oba dny v hale k vidění. Kapitán Petr Pála se i v Ostravě chce spoléhat na třetí hráčku světa Petru Kvitovou, kterou by měly doplnit Lucie Šafářová, Iveta Benešová, Lucie Hradecká nebo Barbora Záhlavová-Strýcová. Nominace bude známa až po uzávěrce OR. „Do Ostravy se moc těším. Vím, že zdejší publikum je úžasné, přijedou i nějaké autobusy z mého města Fulneku,“ vzkázala Petra Kvitová.

Kapitán Italek Corrado Barazzutti, který nedávno koučoval v Ostravě daviscupový tým, má také z čeho vybírat. Francesca Schiavoneová je na 12. místě žebříčku WTA. Její kolegyně Roberta Vinciová (19.), Flavia Penettaová (24.) nebo Sara Erraniová (31.) za ní příliš nezaostávají. Los zápasu proběhne v pátek 20. 4. v Nové radnici. V sobotu se budou hrát první dvě dvouhry od 12 hod., v neděli dvouhry a čtyřhra od 11 hodin.         (vi) 

Foto: Česká republika, vítěz Fed Cupu 2011. Zleva Lucie Hradecká, Lucie Šafářová, kapitán týmu Petr Pála, Květa Peschkeová, Petra Kvitová.   Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda. 

 

Antuková Prosperita Open

Devátý ročník tenisového turnaje mužů Prosperita Open, s podporou města Ostravy a pod záštitou náměstka primátora Tomáše Petříka, bude ve dnech 28. 4. – 6. 5. hostit areál SC Ostrava v Komenského sadech. V tradičním termínu se na antuce utkají v rámci seriálu Challenger Tour špičkoví hráči nejen o body do žebříčku ATP, ale také o prize money ve výši 50 tisíc dolarů.

První dva víkendové dny se odehraje kvalifikace, od pondělí vypuknou boje 32 nejlepších tenistů v hlavní soutěži. Souběžně se bude hrát turnaj ve čtyřhrách. Podle manažera turnaje Tomáše Ostárka se startovní listina tvoří za pochodu a je ještě brzy hovořit o konkrétních jménech. Tenisoví fanoušci se ale nemusejí obávat, že by neviděli atraktivní sport. Vždyť mezi vítězi Prosperity je jméno současné světové devítky Srba Tipsareviće, který vyhrál v roce 2004. Startovali zde také Kypřan Baghdatis, Chorvaté Ančić a Dodig, Polák Kubot, Slováci Hrbatý, Lacko, Belgičané Darcis, O. Rochus aj. Loňský vítěz Francouz Robert krátce po triumfu v Ostravě vyřadil na Roland Garros Berdycha.

Jednodenní vstupenka na turnaj bude stát 40 Kč, celotýdenní 180 Kč.      (vi)

  

Ostravský volejbal pro děti

Ostravské volejbalové kluby VK Ostrava a TJ Mittal Ostrava uspořádaly v hale Sareza v Hrušovské sportovně charitativní akci, jejímž cílem byla snaha přispět dětem, které potřebují pomoc. Po extraligové dvojutkání (TJ Mittal–Brno 3:1 a VK v. Benátky 3:0) proběhla dražba dresů hráček a hráčů Mayerhoferové, Divoké, Václavíka, Štiky, Fořta, Kubaly a Správky. Jako bonus získali dražitelé vítězný míč a kalendář. Finanční obnos získaný v dražbě se spolu s tržbou za vstupenky a s dobrovolnými příspěvky zastavil na cifře 19 201 Kč. Peníze byly po skončení dvojutkání předány zástupcům Diakonie ČCE pro její organizaci Náruč.   (mm) 

Foto: Veterán týmu VK Ostrava Petr Štika při dražbě dresů svého týmu.            Foto: VK 

 

Simultánka na náměstí

Krajské město se ve dnech 26. dubna až 6. května stane díky pořádání 19. ročníku mezinárodního festivalu Ostravský koník mekkou českého šachu. Centrem dění bude Dům kultury města Ostravy, kde se odehraje několik turnajů. Po slavnostním zahájení festivalu v sobotu 28. 4. (15.30) se rozběhnou zápasy hlavního turnaje FIDE Open kategorií A, B a veteránů. Hrát se bude v domě kultury denně od 16 hodin. V programu nechybí bleskový turnaj (30. 4., 21) a turnaj v holanďanech (4. 5., 21). V doprovodném programu akce figuruje atraktivní simultánní turné Lukáše Klímy. Mezinárodní mistr se v Ostravě představí mj. v hernách DPO, Mittal a v Mar. Horách. Ve čtvrtek 26. 4. od 15.30 hod. se Klíma postaví 28 vyzývatelům z řad amatérských šachistů a veřejnosti na ostravském Masarykově náměstí.          (vi)

  

město podporuje

SÁZKA NA LÁTALA.

Po trenérské výměně na Bazalech, kdy Pavla Maluru nahradil Radoslav Látal, čeká fotbalisty Baníku Ostrava závěr Gambrinus ligy. V pondělí 16. 4. (19) hostí Liberec. Dalším domácím soupeřem bude 28. 4. (17) Žižkov.

Pod vysokou sítí. V semifinále play off extraligy stojí proti sobě volejbalisté VK Ostrava a Dukly Liberec. V hale v Hrušovské se hraje 6., 7. a případně 12. 4. (17).

ZÁVĚR INTERLIGY.

Závěrečné kolo základní části WHIL česko-slovenské interligy v házené čeká hráčky DHC Sokol Poruba. V sobotu 14. 4. (18) budou v hale Sareza v Hrušovské hostit poslední tým tabulky Nitra-Sereď.

ŠACHY V ŠENOVĚ.

Otevřený přebor Ostravy v šachu pod názvem Open Rapid Šach Šenov 2012 se uskuteční v sobotu 14. 4. od 9 hod. v restauraci Na lapačce v Šenově u Ostravy. Přihlášky přijímá hlavní pořadatel turnaje V. Ševčák (sevcak@volny.cz) do 13. 4. 2012.

ITALská PREMIÉRA.

Jezdci RABA Motosport vstoupí do nové motocyklové sezony Evropského poháru v závěru dubna na italském okruhu Adria. Kompletní tým se představí 7. a 8. 7. na Okruhu F. Bartoše v Radvanicích.

SUPERFINÁLE LÁKÁ.

V semifinále extraligy florbalistů má Ostrava ve hře Vítkovice, které hrály (7. a 8. 4.) v Praze proti Chodovu. Do haly na Dubině se série vrací 10. 4. (18.15). Remedicum hostí 8. a 9. 4. (17) v hale na Hrušovské Střešovice. Vítězové se utkají 21. 4. v superfinále v Praze.

JUNIORSKÝ MARATON.

Krajské kolo Juniorského maratonu poběží 16. dubna (12) štafety středních škol z Masarykova náměstí v Ostravě. Vítěz se kvalifikuje do českého finále v rámci Pražského mezinárodního maratonu 13. května.      (liv) 

 

Plavci o Velkou cenu i olympijské limity

Klub plaveckých sportů Ostrava se usilovně připravuje na 19. ročník Velké ceny Ostravy. Závody zařazené do seriálu Českého poháru proběhnou ve dnech 28. až 29. dubna v krytém bazénu Sareza v Porubě. Plavci a plavkyně od nás i ze zahraničí budou usilovat o vavříny za umístění v osmnácti disciplínách, o cennou trofej v celkovém hodnocení, ti nejlepší mohou atakovat i limit na OH v Londýně. Po oba dny začínají rozplavby v 9 hod., finále se poplavou v sobotu od 15.30, v neděli od 14.30 hodin.            (liv)


 

 

Strana 16 

 

Vysoká pec s vyhlídkou 

událost měsíce 

Vysoká pec číslo 1 v Dolní oblasti Vítkovice se 20. března v 6.14 hodin, s příchodem astronomického jara, znovu otevřela veřejnosti. Po rekonstrukci se díky vyhlídkové plošině ve výšce šedesáti metrů stala další turistickou atraktivitou města. Mezi prvními si ji prohlédl primátor Ostravy Petr Kajnar v doprovodu generálního ředitele společnosti Vítkovice Machinery Group Jana Světlíka.

Na vrchol se návštěvník vyveze proskleným skipovým výtahem pro šestnáct osob. Shora se nabízí krásné výhledy na Ostravu, Beskydy a široké okolí. Součástí unikátní naučné trasy dokumentující výrobu surového železa je také vstup do těla vysoké pece. Další objekt Dolních Vítkovic multifunkční halu, která vzniká v plynojemu, si budou lidé moci poprvé prohlédnout při dni otevřených dveří společnosti Vítkovice 1. května. Naučná stezka v Dolní oblasti Vítkovice je otevřena denně kromě pondělí. Prohlídky začínají z Dolu Hlubina v 10, 12, 14 a 16 hodin. Více informací na www.dolnioblastvitkovice.cz. (vi)

 

                                                                                   

 c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-or-titulka-web.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf


                                                                                   

 c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-or-titulka-web.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf


Strana 1

 

 

Uvnitř listu

            4        Burza práce nejen pro nezaměstnané

            5        Kdo získal titul Dům roku 2011?

            6        Jarní úklid i pro autovraky

            8         Mapy změn na Svinovských mostech (viz pdf)

           11        Divadelní Thálie pro Ostravu

           13        Úředníci ve službách Velké Ostravy

           15        Davisův pohár střídá Fed Cup 

 

 

Na konferenci o kvalitě ovzduší letos nechyběl ministr životního prostředí

Město představilo akční plán 

V pondělí 2. dubna pořádalo statutární město Ostrava už pošesté Konferenci o kvalitě ovzduší v Ostravě. Do Clarion Congress Hotelu přijeli přední odborníci na oblast životního prostředí, zástupci občanských sdružení, manažeři průmyslových podniků, představitelé místní samosprávy. Letošní novinkou bylo spolupořadatelství města Ostravy s ministerstvem životního prostředí, kterou zvýraznila osobní účast ministra Tomáše Chalupy. Konferenci zahájil primátor Petr Kajnar, po němž se k problematice kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji vyjádřil ministr Chalupa. Mimo jiné přiblížil hlavní zdroje znečišťování ovzduší – průmysl, domácnosti, dopravu, přes­hraniční vlivy. Na tomto místě zdůraznil nezbytnost intenzivnější spolupráce s Polskem při ochraně životního prostředí. Náměstek primátora Dalibor Madej představil Krátkodobý program města ke zlepšení kvality ovzduší (Akční plán), který město nechalo zpracovat. Jde o souhrn konkrétních opatření ke zlepšení ovzduší, která budou realizována do roku 2015 (podrobnosti přinášíme v rozhovoru na straně 3 a na webových stránkách www.dychamproostravu.cz). Dalibor Madej hovořil také o výsledcích nedávné kontroly lokálních topenišť na území města.

Aktivní kroky kraje v oblasti životního prostředí popsal ve svém vystoupení náměstek hejtmana Miroslav Novák. Nový zákon o ochraně ovzduší prezentoval náměstek ministra životního prostředí Ivo Hlaváč. O zdravotních rizicích vystavení občanů polycyklickým aromatickým uhlovodíkům referovala ředitelka Krajské hygienické stanice Helena Šebáková.

V odpoledním bloku konference vystoupili zástupci ČHMÚ, Zdravotního ústavu v Ostravě a České inspekce životního prostředí. Právě z úst vedoucího oddělení ochrany ovzduší ČIŽP Radomíra Štěrby zazněla zajímavá čísla srovnávající limity znečištění ovzduší u nás a v sousední průmyslové části polského Slezska. Poláci mají tyto hodnoty překvapivě tolerantní, navíc pro tuto problematiku nemají jednotnou legislativu, u určitých škodlivin nejsou výjimkou ani mnohonásobně vyšší limity. To samozřejmě otevírá prostor k diskusi, jak moc ovlivňují ovzduší na Ostravsku transmise škodlivin z Polska a jak tuto situaci spoluprací s polskou stranou řešit.

Závěr programu patřil diskusi, v níž mimo jiné hovořil ředitel pro životní prostředí ArcelorMittal Petr Baranek o investicích společnosti do ekologizace výroby, lékař a vědec Radim Šrám o vlivu znečištění ovzduší na zdraví obyvatel, prostor dostali také zástupci ekologických organizací.     (ph) 

 

Na pietní akt

Město Ostrava zve širokou veřejnost na pietní akci. U památníku Rudé armády v Komenského sadech se 30. dubna uskuteční slavnostní shromáždění u příležitosti 67. výročí osvobození města Ostravy. Technika Armády ČR se bude prezentovat od 9 hodin, o třicet minut později nastoupí vojenské jednotky.

Slavnostní akt zahájí hymna ČR v 10 hodin, poté s projevem vystoupí primátor Ostravy Petr Kajnar a zástupce Československé obce legionářské. Po předání praporu hejtmana Moravskoslezského kraje Krajskému vojenskému velitelství v Ostravě přednese projev hejtman kraje Jaroslav Palas. Součástí vzpomínkového shromáždění bude tradičně předání medailí a dalších ocenění Armády ČR, Českého svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské i kladení věnců a kytic u památníku.         (red)

  

Pozvánka na dubnové zastupitelstvo města

V pořadí 16. jednání Zastupitelstva města Ostravy se uskuteční ve středu 25. dubna. Zasedání proběhne v budově Radnice města Ostravy na Prokešově náměstí v sále zastupitelstva, začíná v 9 hodin a je veřejnosti přístupné. Další termín zasedání městského zastupitelstva je naplánován na středu 27. června.       (r) 

 

Rada vyzvala k jednání

Rada města Ostravy vyzvala dopisem primátora Petra Kajnara společnost Amádeus Real (AR) k vzájemnému jednání ve věci odstoupení společnosti od kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu na nemovitosti v lokalitě náměstí Dr. E. Beneše, které město Ostrava obdrželo 12. března. „Obrátili jsme se na Amádeus Real s výzvou k jednání. Chceme se pokusit nalézt řešení současné situace,“ řekl k dopisu náměstek primátora Dalibor Madej. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy se týká objektů v proluce náměstí E. Beneše u souboru budov bývalého módního domu Ostravica, které jsou ve vlastnictví AR. Společnost Amádeus Real zdůvodňuje své rozhodnutí nemožností plnit závazky z uzavřené smlouvy v důsledku odvolání již dříve uděleného souhlasu s umístěním stavby ze strany obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.          (av)

  

Forum Nová Karolina mělo premiéru

Modelka Simona Krainová slavnostně přestřihla pásku do nákupního a zábavního centra Forum Nová Karolina, které bylo pro veřejnost otevřeno 22. března. Za město Ostravu se otevření zúčastnil náměstek primátora Dalibor Madej. Ten také od společnosti Multi Development, hlavního investora projektu Nová Karolina, při této příležitosti převzal šek na částku 300 tisíc korun do městského fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Forum Nová Karolina představuje 58 tisíc m2 plochy a více než 240 obchodních jednotek, 95 procent z nich už je v provozu. Návštěvníky čeká také pestrá nabídka občerstvení, kavárny, cukrárny, multikino, ohromný prostor pro děti a další atraktivní lákadla.           (vk)

Další informace na str. 2 

Foto: Modelka Simona Krainová, náměstek primátora Dalibor Madej (vpravo) a Luboš Kočí, ředitel Multi Development při otevření Fora Nová Karolina.       Foto: Edmund Kijonka  

 

Svinovské mosty – ZMĚNA

Organizace dopravy na rekonstruovaných Svinovských mostech se od pátku 20. dubna změní. Práce se rozšíří i na ulici Bíloveckou pod mostem, budují se tu dvě nové okružní křižovatky. To vyvolá změnu v trasách linek městské a příměstské autobusové dopravy a také individuální dopravy. Autobusové linky opustí definitivně obratiště u svinovského „plata“, režim tramvajové dopravy se nemění. Od 20. dubna bude pro veškerou automobilovou dopravu uzavřena část ul. Bílovecké (pod Svinovskými mosty). Objízdná trasa povede po zprovozněné ul. Peterkově (souběžná s Bíloveckou, vedle kolejiště vlaků). Autobusové linky se budou nově otáčet na obratišti v ul. Peterkově (u Hornbachu). Vedení konkrétních autobusových linek a přístupové trasy pro pěší jsou zřejmé z plánků na stranách 8 a 9.      (od)


 

Strana 2 

 

Po mírnější zimě důkladná očista cest

Údržba silnic na území města Ostravy v zimním období 2011–2012 byla vzhledem k teplejšímu počasí, které panovalo do konce prosince, méně náročné. Podle náměstka primátora pro dopravu Aleše Boháče stála o zhruba 4,5 milionu korun méně než v předešlém období. Náklady města na zimní údržbu tak dosáhly více než 13,9 mil. Kč.

Vozy Ostravských komunikací a. s., která udržuje městské, krajské i státní cesty, najely při posypu suchou solí 5 534 km, v minulém roce to bylo 34 tisíc km, tedy 6krát více. Čísla u zkrápění silnic roztokem solanky vychází podobně jako v minulých letech. Mírnější zima způsobila menší poškození povrchů vozovek, což představuje nezanedbatelnou úsporu na opravách výtluků. Pro ilustraci do konce března t. r. bylo na opravách výtluků použito 20 tun „studené balené směsi“, v minulém roce to bylo do stejného data 80 tun.

„Finance ušetřené za zimní údržbu použijeme v ostravských městských obvodech na další nadlimitní čištění místních komunikací od prachu. Za rok 2011 se podařilo sebrat přes 2 200 tun prachu za více než 7,5 milionu korun. Díky nadlimitnímu čištění se z cest posbíral 6 až 7 násobek prachu, než je podle zákona nutné,“ konstatoval náměstek primátora Aleš Boháč.

Termíny na čištění komunikací po zimě jsou dány vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se realizuje zákon o pozemních komunikacích. U dálnic, silnic I. třídy a místních komunikací I. třídy nejpozději do 30. dubna, na silnicích II. a III. tříd a na místních komunikacích II. a III. tříd nejpozději do 31. května. Podle klasifikace komunikací v Ostravě zajišťuje úklid Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa silnic MSK a Ostravské komunikace, v obvodech případně i jiné firmy. (ph)

  

Proti povodním

Náměstek primátora města Ostravy Dalibor Madej a generální ředitel Povodí Odry Miroslav Krajíček podepsali „Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy“ ve výši 1 milionu korun pro rok 2012. Za finanční spoluúčasti města bude státní podnik Povodí Odry připravovat realizaci povodňové ochrany zástavby v Polance nad Odrou ohrožované při zvýšených průtocích Polančice a jejími přítoky. Dotace navazuje na podobnou ve stejné výši z loňského roku, která sloužila ke zpracování studie proveditelnosti tohoto opatření.         (vk)

 

Problémy v dopravě v centru města jsou dočasné

Jak na Novou Karolinu?

Desetitisíce lidí už od 22. března navštívily budovanou čtvrt Nová Karolina. Otevření nákupního centra Forum Nová Karolina v centru Ostravy znamená pro tuto oblast také změny v dopravě. Řidiči, přijíždějící z Frýdlant­ských mostů, už nemohou odbočit z ulice 28. října doleva na ulici Poděbradovu, ale ani z ulice Poděbradovy doleva na ulici 28. října. Na Karolinu začala rovněž jezdit nová autobusová linka č. 95, která doveze cestující ze zastávky Elektra přímo k obchodnímu centru Forum Nová Karolina. „Linka bude jezdit nanejvýš do konce roku, než zavedeme na Karolinu trolejbusy. Nejdřív ale musíme dokončit stavbu prodloužené Porážkové ulice, která spojí Novou Karolinu a Frýdlantské mosty s frekventovanou Českobratrskou ulicí na druhé straně městského centra,“ vysvětluje náměstek primátora Aleš Boháč. Řidiči ve směru od Poruby mohou jet rovně do centra nebo také doprava ke Karolině, a odtud pod Frýdlantskými mosty na ul. Poděbradovu. Ještě letos se lidé, kteří zamíří na Novou Karolinu, dočkají nové bezbariérové tramvajové zastávky. U finančního úřadu na třídě 28. října se začne stavět 1. června a hotová bude do konce září. (g)

 

Nepotřebné věci potřebným lidem

Opakovaně se 17. dubna uskuteční humanitární sbírka oblečení, lůžkovin, látek, přikrývek či polštářů, nepoškozené obuvi a hraček, které mohou lidé přivézt od 9 do 18 hodin na nákladní nádraží ČD Cargo v Ostravě na křižovatce ulic Mariánskohorská a Cihelní. Podle pokynů Charity Ostrava a Diakonie Broumov se věci přebírají jen řádně zabalené v pytlích či taškách. Materiál se poté třídí v azylových domech a dále se využívá pro potřebné lidi. Nepřijímají se ledničky a další spotřebiče, koberce a nábytek.         (r)

 

Kontrola topenišť

Topná sezona zvolna končí, přesto je stále aktuální téma znečišťování ovzduší lokálními topeništi. Město jich od října 2011 do března 2012 zkontrolovalo 1 664. Ve 12 případech bylo provedeno měření tmavosti kouře podle Ringelmannovy stupnice, dvakrát byly výsledky měření předány městským obvodům k zahájení přestupkového řízení. Kontrolu provádějí dva pracovníci odboru OŽP magistrátu, u každého měření se pořizuje fotodokumentace a protokol. Na území Ostravy topí podle posledního sčítání lidu z celkových 128 tisíc obydlených bytů 5 100 domácností uhlím a 1 280 dřevem.    (ph)

  

Pro doklady každý den

Jdete si vyřídit doklady v pondělí nebo ve středu a musíte dlouho čekat? Zvolte tedy raději jiný den. V oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů a oddělení cestovních dokladů odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy vás obslouží každý pracovní den a v dříve netradiční termíny jako například v úterý je zde mnohem volněji. Vaše žádost bude vyřízena mnohem rychleji. Úřední hodiny na těchto odděleních, které se nacházejí v Gorkého ulici 2 v Moravské Ostravě, jsou: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod., úterý od 8.00 do 15.30 hod., čtvrtek od 8.00 do 16.00 hod. a v pátek od 8.00 do 11.00 hod.        (av)

  

Památkově chráněné Trojhalí brzy ožije

Evropská unie poskytne 283 milionů korun z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko na rekonstrukci a přestavbu Elektrocentrály a Ústředny bývalého dolu Karolina v Ostravě. Vznikne zde zastřešené náměstí ke společenskému, výstavnímu a sportovnímu využití. Práce na budovách budou zahájeny letos v srpnu. Ukončeny by měly být v březnu 2013. Celkově byly práce vyčísleny na 339 682 000 Kč, z toho 283 655 000 Kč bude zaplaceno z ROP Moravskoslezsko. „Je to další krok ke zvelebení a oživení centra Ostravy v oblasti Nové Karoliny. Trojhalí dodá místu společenský rozměr, bude příjemným místem pro setkávání, kulturu a sport. Projekt pod vedením architekta Josefa Pleskota zachová původní technický vzhled budov, dění v objektu bude pestré,“ řekl primátor Ostravy Petr Kajnar.            (av) 

Foto: Historické Trojhalí na Karolině je příkladem chráněné industriální architektury. V červnu 2006 sem směřovaly tisíce lidí na koncert Jarka Nohavici Doma.           Foto: archív


 

 

Strana 3 

 

S náměstkem primátora Daliborem Madejem o závěrech konference o ovzduší v Ostravě

Důraz na zeleň, dopravu a úspory energií 

rozhovor

 l Jaká témata na konferenci o ovzduší prosazovalo město Ostrava?

„Představili jsme náš Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší. Obsahuje konkrétní opa­tření, která budou ve městě realizována v letech 2011-2015. Přispějí ke zlepšení kvality ovzduší ve třech klíčových oblastech: při rozšiřování zeleně, snižování emisí v dopravě a v energetických úsporách ve veřejných budovách. Cílem projektů zaměřených na zeleň je posílení ekologické stability krajiny za účelem snížení imisní zátěže, a to zejména zajištěním obnovy krajinných struktur a podporou regenerace urbanizované krajiny. V současnosti se jedná o 14 projektů. Doprava patří mezi zdroje s relativně malými možnostmi regulace ze strany města. Jednou z cest je nadlimitní čištění komunikací. V roce 2011 město do této oblasti vyčlenilo téměř 4 miliony korun. Zaměřujeme se hlavně na čištění místních komunikací III. tříd v obvodech. Podali jsme také čtyři žádosti o evropskou dotaci na pořízení samosběrných nebo kropicích vozů. Cílem projektů na energetické úspory ve veřejných budovách je snížení nároků na spotřebu paliv a energií v budovách, a tím snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší. Vloni jsme zahájili realizaci projektu SMO EKOTERMO I, zaměřeného na zateplení budov mateřských a základních škol, domovů pro seniory apod., s náklady přes 40 milionů korun.“

l Splnil průběh konference vaše představy. Mohou její závěry přispět ke zlepšení životního prostředí v Ostravě?

„Domnívám se, že letošní konference byla velice zdařilá. Její prestiž podpořilo spolupořadatelství města a ministerstva životního prostředí. Vlastně poprvé v její šestileté historii přijel osobně šéf resortu. Ministr Tomáš Chalupa podrobně představil Akční plán ministerstva životního prostředí pro Moravskoslezský kraj v roce 2012, strategický dokument pro postupné a systematické zlepšování kvality ovzduší v regionu. Obsahuje opatření a aktivity, jejichž realizace je v zákonných možnostech ministerstva. Už nyní je veřejně dostupný na webových stránkách ministerstva životního prostředí.“             Petr Havránek

  

Město představilo akční plán

V pondělí 2. dubna pořádalo statutární město Ostrava už pošesté Konferenci o kvalitě ovzduší v Ostravě. Do Clarion Congress Hotelu přijeli přední odborníci na oblast životního prostředí, zástupci občanských sdružení, manažeři průmyslových podniků, představitelé místní samosprávy. Letošní novinkou bylo spolupořadatelství města Ostravy s ministerstvem životního prostředí, kterou zvýraznila osobní účast ministra Tomáše Chalupy. Konferenci zahájil primátor Petr Kajnar, po němž se k problematice kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji vyjádřil ministr Chalupa. Mimo jiné přiblížil hlavní zdroje znečišťování ovzduší – průmysl, domácnosti, dopravu, přes­hraniční vlivy. Na tomto místě zdůraznil nezbytnost intenzivnější spolupráce s Polskem při ochraně životního prostředí. Náměstek primátora Dalibor Madej představil Krátkodobý program města ke zlepšení kvality ovzduší (Akční plán), který město nechalo zpracovat. Jde o souhrn konkrétních opatření ke zlepšení ovzduší, která budou realizována do roku 2015 (podrobnosti přinášíme v rozhovoru na straně 3 a na webových stránkách www.dychamproostravu.cz). Dalibor Madej hovořil také o výsledcích nedávné kontroly lokálních topenišť na území města.

Aktivní kroky kraje v oblasti životního prostředí popsal ve svém vystoupení náměstek hejtmana Miroslav Novák. Nový zákon o ochraně ovzduší prezentoval náměstek ministra životního prostředí Ivo Hlaváč. O zdravotních rizicích vystavení občanů polycyklickým aromatickým uhlovodíkům referovala ředitelka Krajské hygienické stanice Helena Šebáková.

V odpoledním bloku konference vystoupili zástupci ČHMÚ, Zdravotního ústavu v Ostravě a České inspekce životního prostředí. Právě z úst vedoucího oddělení ochrany ovzduší ČIŽP Radomíra Štěrby zazněla zajímavá čísla srovnávající limity znečištění ovzduší u nás a v sousední průmyslové části polského Slezska. Poláci mají tyto hodnoty překvapivě tolerantní, navíc pro tuto problematiku nemají jednotnou legislativu, u určitých škodlivin nejsou výjimkou ani mnohonásobně vyšší limity. To samozřejmě otevírá prostor k diskusi, jak moc ovlivňují ovzduší na Ostravsku transmise škodlivin z Polska a jak tuto situaci spoluprací s polskou stranou řešit.

Závěr programu patřil diskusi, v níž mimo jiné hovořil ředitel pro životní prostředí ArcelorMittal Petr Baranek o investicích společnosti do ekologizace výroby, lékař a vědec Radim Šrám o vlivu znečištění ovzduší na zdraví obyvatel, prostor dostali také zástupci ekologických organizací.     (ph) 

 

Vypsána veřejná zakázka na stavbu křižovatky

Rada města vyzvala dodavatele k podání nabídek k veřejné zakázce na realizaci stavby „Obvodová Františkov 1. část“ ve Slezské Ostravě. Stavba je součástí Integrovaného plánu rozvoje města „Pól rozvoje“ (IPRM) a zahrnuje stavbu komunikace a okružní křižovatky elipsovitého tvaru, která nahradí stykovou křižovatku ulice Těšínské a ulice Na Baranovci. Dále zahrnuje vybudování zastávek MHD v tomto prostoru včetně jízdenkových automatů, rekonstrukci měnírny Slezská, veřejného osvětlení nebo sadové úpravy.

„Předpokládaný finanční objem zakázky včetně zpracování realizační dokumentace je 72 milionů korun bez DPH. Chceme na stavbu využít dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostředky budou poskytnuty prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Aleš Boháč.

Nabídky mohou uchazeči podávat do 30. května letošního roku, rada města rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky v červnu 2012. Samotné stavební práce by měly začít v průběhu července a srpna letošního roku, jejich ukončení je plánováno na květen 2013.    (v)

  

Z Hornického muzea na kole do Hrabové

Stavba pěti páteřních tras spojujících Hornické muzeum, Koblovský most, lávku Kamenec, Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad a Hrabovou začne na jaře letošního roku. Trasa povede kolem Ostravice a Odry a postupně propojí nejlidnatější části města a také velké podniky.

Jako první bude dokončen úsek spojující Hornické muzeum v Petřkovicích s Koblovským mostem, který by měl být hotov v červnu letošního roku, jako poslední bude zprovozněn úsek mezi Slezskoostravským hradem a Hrabovou, s jehož spuštěním se počítá v listopadu 2014. „Město za jejich zhotovení zaplatí zhruba 152 milionů korun, což je asi o 100 milionů méně než naznačovaly odhady. Projekty jsou součástí Integrovaného plánu rozvoje města a budou proto až z 85 procent financovány z ROP. Ostrava tak zaplatí pouze 22,8 milionu korun,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Aleš Boháč.

V současné době je v Ostravě asi 200 kilometrů cyklistických stezek a tras. Tento počet by se měl zdvojnásobit. Důraz je kladen zejména na ucelenost sítě, významným kritériem je rovněž budování cyklostezek odděleně od motorizované dopravy. Cyklostezky ve městě budou v budoucnosti navazovat na celostátní a mezinárodní síť, což se týká zejména tzv. cyklostezky Ostrava – Beskydy. V současné době se pracuje rovněž na budování chybějící části cyklostezky v úseku Vratimov – Sviadnov, stavbu realizuje svazek obcí Region Slezská brána. Celý projekt cyklostezky Ostrava-Beskydy má za cíl propojit rychle a bezpečně Ostravu s Beskydami cyklostezkou podél řeky Ostravice.       (av)


 

 

Strana 4 

 

střípky

 

PARTNERSTVÍ S ABOMEY.

První březnový pátek navštívil Novou radnici ministr životního prostředí, lidských sídel a urbanizace Beninské republiky Blaise O. Glele Ahanhanzo (na snímku). Zopakoval tak dva roky starou návštěvu, tehdy v pozici starosty města Abomey. Během ní se zrodila myšlenka na těsnější spolupráci, která se nyní proměnila v dohodu o partnerství mezi městy Ostrava a Abomey. Obě strany se v ní zavazují rozvíjet spolupráci s cílem vzájemné podpory hospodářského, společenského a kulturního rozvoje. Protokol dohody podepsal náměstek primátora Martin Štěpánek a za město Abomey ministr Blaise O. Glele Ahanhanzo.         (vi) 

OSTRAVA V CANNES.

Město Ostrava se zúčastnilo 23. ročníku veletrhu MIPIM, který se konal 6. až 9. března ve francouzském Cannes. Vedle expozice a doprovodného programu včetně prezentace pro zahraniční investory se zástupci města zúčastnili panelové diskuse. Primátor Ostravy Petr Kajnar (foto MMO) a další diskutující hovořili nejen o projektech Vědecko-technologického parku či průmyslových zón Ostrava-Mošnov a Ostrava-Hrabová, kde jsou vytvořeny prostory pro perspektivní obory s vyšší přidanou hodnotou, ale i o tom, co Ostrava v konkurenčním prostředí dalších evropských měst dělá pro to, aby takové obory mohla dále rozvíjet, a jaké budoucí příležitosti investorům v těchto oborech nabízí.  (vk)

ITAL ŠLAPE EVROPOU.

Na ostravskou radnici doputoval 8. března italský cestovatel Gianluca Ratta s huskym fenkou Shirou (na snímku s vedoucí kanceláře primátora Marcelou Trojákovou – foto L. Vidlička). Motivem jeho pěší výpravy, která začala ve Švýcarsku, je splnění dětského snu o poznávání světa a lidí prostřednictvím osobních setkání. Na trase navštěvuje radnice obcí a měst, beseduje s dětmi ve školách. Cestu absolvuje prakticky bez peněz a sponzorů, je zcela odkázán na pohostinnost lidí. Z Ostravy se Ratta vydal přes Olomouc do Prahy. Cestovatel našlapal od roku 2000 přes 43 tisíc km, rozedřel přes třicet párů bot.         (vi)

OCENĚNÍ UČITELŮ.

Na Den učitelů 28. března převzalo v Divadle loutek patnáct pedagogů ostravských základních a mateřských škol ceny města. Náměstek primátora Martin Štěpánek, Jaroslava Rovňáková, která má ve svém odboru rezort školství, a vedoucí oddělení školství, sportu a volnočasových aktivit magistrátu Marta Szüczová předali vyznamenání šesti pedagogům v kategorii Výrazná pedagogická osobnost. Mezi oceněnými za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost byla také Dagmar Havránková ze ZŠ Klegova, Ostrava-Jih (na snímku).            (vk)

  

Ostrava vzorem v e-aukcích

V pražském Valdštejnském paláci, sídle Senátu Parlamentu ČR, pořádala 27. března asociace poskytovatelů a uživatelů elektronických nástrojů pro výběrová řízení a elektronické aukce APUEN konferenci na téma Elektronizace veřejné správy – součást boje proti korupci.

Zkušenosti se systémem elektronických nákupů zde prezentovalo také město Ostrava, které je pro své organizace zavedlo v roce 2010. Systém plní jak centralizované zadávání veřejných zakázek, tak využívání e-aukcí. „Za systém jsme zaplatili asi 40 milionů korun,“ řekl v Senátu náměstek primátora Ostravy Tomáš Petřík. „Za rok a půl fungování máme úsporu více než 100 milionů korun. Myslím, že výsledky hovoří samy za sebe.“ 

O roli obchodních organizací měst v tomto procesu hovořil Roman Kadlučka, ředitel Dopravního podniku Ostrava. Společnost elektronicky řešila veřejné zakázky a nákupy v celkovém objemu 48,7 mil. Kč. Jen v loňském roce dosáhla úspor 24,5 mil. Kč. Díky tomu mohla navýšit průměrnou mzdu zaměstnanců.

Ředitel společnosti eCENTRE, která systém v Ostravě provozuje, Vítězslav Grygar poznamenal: „Ostrava, ale i další města, která se do elektronizace veřejných zakázek pustila, jsou pro nás důkazem, že zdravá veřejná správa není jen naše vize, ale může být reálná. Záleží však na lidech a na skutečné vůli politiků.“             (am)

  

Nejen pro nezaměstnané

Pracovní příležitosti v dělnických, odborných a technických profesích, administrativě a dalších oborech bude nabízet burza práce, kterou pořádá DTO CZ, s. r. o. (Dům techniky Ostrava), ve spolupráci s Úřadem práce České republiky, krajskou pobočkou v Ostravě. Uskuteční se ve čtvrtek 26. dubna od 10 do 18 hod. v DTO (Mariánské náměstí 5, Ostrava-Mariánské Hory). Vstup je zdarma. Burza práce je otevřena nejen nezaměstnaným, kteří si aktivně hledají práci, studentům a absolventům vstupujícím na pracovní trh, všem ohroženým skupinám na trhu práce, ale i zaměstnancům, kteří si chtějí osvojit nové pracovní dovednosti a rozvíjet svou kariéru, či zájemcům o brigádu. Účastníci se zde setkají s personálními agenturami, specialisty na vzdělávání a trh práce, se zaměstnavateli, zprostředkovatelskými agenturami. Poradenskou činnost budou také poskytovat zaměstnanci Úřadu práce ČR.             (red) 

 

Pokryjeme výpadek dotace

sociální péče

Město Ostrava se chystá nahradit výpadek přiznané dotace z rozpočtu Ministerstva práce sociálních věcí ČR (MPSV) pro rok 2012 u příspěvkových organizací sociálních služeb města Ostravy, který činí zhruba 4,7 milionu korun. Částku v celkovém objemu 4 778 tisíc korun chce uvolnit z rozpočtové rezervy města navýšením neinvestičních příspěvků těmto organizacím.

„Hodláme pokrýt výpadek ministerských dotací pro letošní rok tak, aby nebyla omezena nebo přerušena činnost našich domovů pro seniory a dalších příspěvkových organizací sociálních služeb města,“ upřesnil náměstek primátora Martin Štěpánek. Financování těchto služeb je vícezdrojové, státní dotace z rozpočtu MPSV je jedním ze zdrojů. Její výpadek je ovšem tak významný, že by ohrozil poskytování sociálních služeb ve standardní kvalitě. Ostrava pokryje výpadek dotace domovům Sluníčko, Slunovrat, Korýtko, Domovu pro seniory Iris a Čtyřlístku – centru pro osoby se zdravotním postižením Ostrava.

Ze sociální sítě pro rok 2012 vypadává též individuální projekt MS kraje, který fungoval do konce loňského roku. V našem městě se jedná o desítky milionů korun pro neziskové organizace jako je Charita, Armáda spásy a další, které poskytují služby lidem bez domova a dalším sociálně ohroženým skupinám. „Dokrývat finančně i tento neziskový sektor je nad možnosti našeho rozpočtu. Město Ostrava se i tak významně podílí jednou čtvrtinou až jednou třetinou na rozpočtu ostravských neziskových organizací tím, že u nich objednává služby. V současné ekonomické situaci nejsme schopni tuto částku navyšovat. Musíme především zachránit naše příspěvkové organizace, tam jsme schopni částky uvolnit. Zabýváme se samozřejmě ale také řešením toho, v jakém režimu by mohly neziskovky na území města pracovat dál,“ dodal náměstek Martin Štěpánek.        (vk)


 

Strana 5 

 

Odborná porota hodnotila a vybírala z osmi přihlášených staveb

Titul Dům roku 2011 alternativní scéně

Město Ostrava každoročně vybírá a oceňuje stavby, které byly dokončeny nebo rekonstruovány na území města v hodnoceném období, a to formou soutěže o titul Dům roku. Do letošního již 18. ročníku soutěže přihlásili investoři celkem osm novostaveb a rekonstrukcí budov dokončených v letech 2010 a 2011, z toho šest novostaveb, jednu rekonstrukci a jednu rekonstrukci spojenou s novostavbou.

Pro udělení prestižního titulu „Dům roku 2011“ a finanční ohodnocení ve výši 300 000 korun vybrala odborná porota novostavbu Alternativní scény Divadla loutek Ostrava, která představuje kvalitní moderní architekturu s výtvarnou invencí přesahující svým významem hranice Ostravy. Autory architektonického řešení jsou Petr Hájek, Gabriela Minářová a Bronislav Stratil, dodavatelem stavby je IMOS Brno, a. s.

Na odměnu ve výši 150 000 korun je navržena Poliklinika Kostelní v Moravské Ostravě od WMA architects, dodavatelem stavby je Eiffage Construction ČR. Porota ocenila zejména citlivé zakomponování nového moderního domu do proluky ve struktuře historického městského bloku. Odměny vítězům budou schvalovat zastupitelé na dubnovém zasedání. Kromě toho komise udělila dalším budovám čestná uznání bez určení pořadí a finančního ohodnocení. Získaly je tyto tři objekty: výrobně administrativní objekt TRANSL Ostrava, pasivní administrativní budova Otazník a obchodní a administrativní budova Biskupská.

Slavnostní ocenění vítězů se uskuteční 5. června v prostorách jedné z budov, které se do soutěže přihlásily – v Alternativní scéně Divadla loutek v Ostravě.        (vk)

Foto: Nová přístavba divadla loutek má i venkovní amfiteátr. 

 

Město nemocným lidem bez přístřeší

V Ostravě žije nyní odhadem 700 až 800 osob bez přístřeší, z toho asi 75 žen. Město pro ně v rámci dotačního řízení každoročně podporuje sociální služby částkou přesahující 12 milionů korun. K dispozici jsou stovky míst v azylových domech, v noclehárnách nebo v nízkoprahových denních centrech. Dá se říci, že kapacita běžných zařízení je v Ostravě dostatečná. Problémem ale zůstává poskytování sociálních služeb těm, kteří jsou nemocní nebo již dlouho žijí na ulici, a proto péče o ně vyžaduje vyšší míru podpory. Jedná se o imobilní osoby bez přístřeší, osoby bez domova s duševním onemocněním a podobně.

„Na realizaci zařízení tohoto typu jsme se rozhodli požádat o dotaci z evropských peněz a byli jsme úspěšní. Ještě letos začneme s rekonstrukcí objektů v Zukalově ulici na Domov se zvláštním režimem. Bude připraven k poskytování služeb už na konci tohoto roku,“ řekl náměstek primátora Martin Štěpánek. Předpokládaná kapacita domova je 28 osob. Zařízení sociální služby domova se zvláštním režimem je dlouhodobým prioritním záměrem města Ostravy a je součástí rozvojových opatření schváleného 3. komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit na období 2011–2014. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na téměř 26 milionů korun, 85 % z částky bude hrazeno z ROP Moravskoslezsko, spolufinancování města nepřesáhne 5,5 milionu korun. Provozovatelem zařízení bude vybraná nestátní nezisková organizace.          (vk) 

 

Pohotovost v Porubě od 16. 5. na nové adrese (datum aktualizováno)

Lékařskou službu první pomoci Městské nemocnice Ostrava v Ostravě-Porubě najdete od 16. 5. 2012 na jiné adrese. Z Mephacentra na Opavské 962 se stěhuje do ulice Bohuslava Martinů 812/11. Ordinační doba zůstává nezměněna v pracovní dny od 18 do 6 hod., o víkendech a svátcích v nepřetržitém režimu. Kromě ambulance v Porubě jsou další pohotovostní stanice MNO v ulici Varenské 5 v Moravské Ostravě, v budově Dětského lékařství městské nemocnice v ul. Janovského 6 a také v Poliklinice v Hrabůvce v ulici Dr. Martínka.    (jm)

 

Pro efektivnější magistrát

Od 1. 9. 2010 do 28. února 2012 probíhal projekt „Rozvoj personálního potenciálu Magistrátu města Ostravy“, který byl spolufinancován pomocí dotace z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Náklady dosáhly 1,68 mil. Kč, z toho 1,43 mil. Kč přišlo z evropských fondů. Město Ostrava se podílelo podle dotačních podmínek částkou 0,25 mil. Kč.

Cílem projektu bylo zkvalitnit systém řízení a rozvoj lidských zdrojů a zvýšit efektivitu personálního potenciálu magistrátu. Část projektu s názvem „Rozvoj využití personálního potenciálu“ se zaměřila na odbor kultury a zdravotnictví a odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, které nedávno prošly organizačními změnami. Organizační struktura a její funkčnost včetně personálních a komunikačních procesů byly podrobeny analýze. Na jejím základě vznikla doporučení pro optimální funkční začlenění obou odborů do struktury úřadu. Druhá část „Nastavení systému vzdělávání vedoucích pracovníků“ se soustředila na vzdělávání vedoucích pracovníků magistrátu, kteří absolvovali prezenční semináře na zlepšení manažerských a komunikačních dovedností, rozvoje osobnosti a personálního řízení.

Do projektu se zapojilo 120 zaměstnanců. Výsledkem má být kvalitativně vyšší úroveň úředních činností magistrátu vůči veřejnosti.           (an) 

 

Reklamní předměty města za polovinu

Další komoditou, při které je na ostravské radnici využíván systém elektronických aukcí, jsou reklamní předměty. O zakázku v odhadované hodnotě necelých 1,4 milionů projevilo zájem devět firem. Vzájemným soupeřením snížily nakonec nákupní cenu pro město o 50,96 %. Ostrava zaplatí nakonec jen 675 tisíc korun. „Opět jsme se přesvědčili, že efektivní systém elektronických nákupů lze využívat téměř na cokoliv. Oddělení sdružených nákupů vyhledává další komodity, které bychom tímto způsobem mohli pro naše organizace soutěžit,” řekl primátor města Petr Kajnar. Ostrava už díky systému elektronických nákupů ušetřila přes 103 miliony korun.

Reklamní předměty slouží pro potřeby prezentace města na významných sportovních a kulturních akcích, veletrzích nebo na podporu sportovních a kulturních aktivit mládeže. Tyto předměty v novém jednotném vizuálním stylu jsou ke koupi i na pobočkách Ostravského informačního servisu.           (red) 

 

Nejlepší v republice

Začínajícím podnikatelům, kteří chtějí působit v ČR nebo v některé z členských zemí EU, evropského hospodářského prostoru či ve Švýcarsku, se snaží usnadnit vstup do podnikání pracovníci Jednotného kontaktního místa (JKM). V něm lze získat informace o podnikání v ČR a v Evropské unii, uznávání kvalifikací a vysílání pracovníků. V JKM poradí zájemcům, kam se obrátit v případě spotřebitelských problémů, při řešení sporů či při komunikaci se zahraničním úřadem, kde se informovat ohledně podmínek zaměstnávání osob a požadavků na výrobky při distribuci na vnitřní trh Evropské unie.

Bezplatných služeb JKM za jeho téměř dvouletou existenci už využilo velké množství občanů, jeho pracovníci zodpověděli téměř šest stovek dotazů. Rychlost a kvalitu odpovědí na položené dotazy ocenili občané, ale také Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které JKM Ostrava vyhodnotilo jako nejlepší z řady kontaktních míst v České republice.

Pracovníkům Jednotného kontaktního místa lze položit dotaz osobně na Živnostenském úřadu Magistrátu města Ostravy, telefonicky na čísle 599 443 148 nebo elektronickou poštou na adrese jkm@ostrava.cz. Více informací na www.ostrava.cz.    (red) 


 

Strana 6 

 

Posily pro strážníky

Rázným „Slibuji!“ zdůraznilo šest strážníků první březnový den v radnici svůj vstup do řad Městské policie Ostrava. Jedna žena a pět mužů zúročili poznatky nabyté v tříměsíčním kurzu zakončeném závěrečnou zkouškou.

Primátor Petr Kajnar popřál nováčkům hodně zdaru a štěstí v jejich náročné a zodpovědné práci. Při této příležitosti zdůraznil, že město vynakládá nemalé prostředky na chod městské policie. Dosažené výsledky naznačují, že investice má svůj význam. Dokládá to i nárůst důvěry veřejnosti v Městskou policii Ostrava. Za posledních pět let vzrostla ze 40 na 60 procent.             (vi) 

 

Prověřte své dovednosti v centru bezpečné jízdy

Zájmové sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!, Centrum bezpečné jízdy LIBROS Ostrava, pod záštitou náměstka primátora Aleše Boháče připravilo 21. března dopravně preventivní kampaň pro motoristy s názvem Řidiči pozor, první jarní den na cestách! Tato kampaň pro řidiče byla připravena ve spolupráci s dopravní policií Moravskoslezského kraje, odborem dopravně správních činností města Ostravy a dalšími partnery. Zájemci si mohli nechat v centru v ulici Slovenské v Přívoze za asistence dopravní policie změřit skutečnou rychlost svého vozidla nebo si nechat ověřit propustnost skel vozidel. Hlavním cílem kampaně je pomoci motoristům radami v oblasti měření rychlosti, legislativních novinek, poradny pro odečet trestných bodů řidičům, ověření kvality pneumatik a přípravy auta na jarní období. Součástí kampaně byla i atraktivní nová témata jako nanotechnologie a úspora pohonných hmot, alternativní druhy paliva, novinky na automobilovém trhu, zabezpečení vozidla proti krádeži a další. Řidiči si také zdarma mohli vyzkoušet jízdu na kluzných plochách Centra bezpečné jízdy pod vedením zkušených lektorů. (ph) 

 

Pozvánka

První dubnový den opět zahájilo provoz dětské dopravní hřiště v ulici Orebitské v Ostravě-Přívoze. Strážníci městské policie tu připravují pro děti jízdy zručnosti na kole či koloběžce, testy a soutěže ve znalosti dopravních značek pro děti od 3 do 15 let. Děti, do 6 let v doprovodu dospělého, si mohou kola a přilby zapůjčit na místě. Hřiště je dostupné až do konce října, další informace a otevírací dobu pro veřejnost lze najít na www.mpostrava.cz, hřiště slouží také dopravní výuce pro základní školy.         (r) 

 

Městská policie dokončila vzdělávací projekt

Pro zkvalitnění práce strážníků

Městská policie Ostrava ukončila projekt „Nastavení systému řízení lidských zdrojů MPO“. Z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost šlo na projekt 1,9 milionu korun, z toho bylo 1,6 milionu z evropských fondů, zbytek hradilo město Ostrava.

Projekt, zahájený v září 2010, měl tři části. Sestavený tým vytvořil personální strategii a nastavení manažerského vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů. Cílem bylo zavést systém řízení u vedoucích zaměstnanců MPO tak, aby se zlepšila komunikace uvnitř nové organizační struktury s vypracovaným systémem celoživotního vzdělávání vybraných pracovníků. Výstupem projektu je mj. vytvoření personalistiky s vypracovaným systémem celoživotního vzdělávání vybraných pracovníků. Proškoleno v organizačních a komunikačních dovednostech a zvládání zátěže bylo tak šedesát zaměstnanců městské policie.

Pocítit zkvalitnění služeb strážníků by měla rovněž veřejnost, řada proškolených pracovníků má zvýšené kompetence a dovede poradit a pomoci občanům v jakékoli situaci.       (d) 

 

Jarní úklid platí i pro autovraky

Po zimě se provádí úklid a čištění komunikací. U dálnic, silnic I. třídy a místních komunikací I. třídy musí být hotov nejpozději do 30. dubna, na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích II. a III. třídy do 31. května.

Úklidu často brání nepojízdná vozidla. Jejich majitelé porušují hned několik zákonů a případný postih se může vyšplhat k mnohatisícovým částkám. Vlastník komunikace je oprávněn překážející vozidlo odstranit na náklady jeho provozovatele. Po dokončení úklidu ho musí vrátit zpět, současně je oprávněn účtovat provozovateli auta náklady za dvojí odtah, případně střežení auta na odtahovém parkovišti. Na území Ostravy částka představuje minimálně 3 000 Kč.

Město ve spolupráci s ŽDB Group i letos vychází občanům Ostravy vstříc a nabízí bezplatný odvoz a ekologickou likvidaci vozidel až do konce června 2012. Vloni tak bylo zlikvidováno 200 vraků. Termín odvozu vraku lze dohodnout na telefonu 604 228 312, kde jim budou sděleny podrobnosti. Podmínkou převzetí vozidla je doložení dokladů – občanského průkazu a velkého technického průkazu, ostatní se musí prokázat plnou mocí se souhlasem majitele s likvidací vozu. Protokol k trvalému vyřazení vozidla z registru dostane majitel po převzetí vraku.      (RA) 

 

stalo se

VÝTVARNÍK.

Strážníci městské policie zadrželi 22letého mladíka, který poškodil skleněné výplně zábradlí na tramvajové zastávce v Ostravě-Porubě. Kamenem vyryl do dvou skleněných výplní nápisy a ornamenty. Měl smůlu – dění na zastávce monitoruje kamera, a tak bylo jednání s ohledem na škodu vyčíslenou dopravním podnikem kvalifikováno jako přestupek a bude postoupeno k projednání správnímu orgánu. Pachateli hrozí pokuta až do výše 15 000 Kč.

NA KOVY I S DĚTMI.

Při rozebírání garáže v Ostravě-Hrušově přistihli strážníci dva muže ve věku 24 a 33 let a s nimi 10letého chlapce, starší z mužů byl jeho otec. Garáž, kde rozebírali kovové zárubně vrat, jim nepatřila. Při zjišťování totožnosti navíc strážníci zjistili, že mladší z mužů je osobou hledanou policií. Událost i zadržené osoby si na místě převzali přivolaní policisté.

V KURZU JSOU OKAPY.

Během jediného dne odcizil 55letý muž 13 kovových krytů na svody dešťové vody v Ostravě-Mariánských Horách. Strážníci v nedaleké sběrně druhotných surovin odcizené kovové kryty našli. Provozovatel sběrny poskytl údaje o osobě, která je prodala. Škoda byla vyčíslena na 3 600 korun, věc je kvalifikována jako přestupek. O několik hodin později se však dotyčný na místo vrátil a odcizil dalších 5 krytů. Do sběrny je však už odnést nestihl, tentokrát byla škoda vyčíslena na cca 2 100 korun. Po sečtení celkové škody byla věc kvalifikována jako trestný čin a předána k dalšímu šetření Policii ČR. 

 

Kurz pro veřejnost

Městská policie Ostrava zve na další z bezplatných kurzů, které pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná se ve středu 25. dubna od 16 hodin v budově v ul. Hlubinské 6 v Ostravě (bývalé ředitelství městské policie). Dubnové téma setkání s občany zní Zavřete před podvodníky dveře a nabídne zásady bezpečného chování k podvodníkům vydávajícím se za pracovníky různých společností. Nebude chybět oblíbená sebeobrana, připraven je dětský koutek. Vhodné je sportovní oblečení, po kurzu je možné se osprchovat. Bližší informace na tel. 599 414 165, 950 739 407–408 nebo prostřednictvím adresy info@mpostrava.cz.


 

 

Strana 7 

 

Navrhněte žákovské osobnosti školství

Město Ostrava vyzývá ředitele základních škol zřizovaných obvody města, ředitele soukromých a církevních ZŠ a ředitele víceletých gymnázií na území města k podávání návrhů na ocenění žákovských osobností a žákovského kolektivu u příležitosti Dne dětí 2012.

Ocenění může získat žák (student) s trvalým pobytem na území města Ostravy navštěvující některou ze škol ve městě. Ocenění je udělováno ve dvou kategoriích: Žákovská osobnost (žáci 1. stupně ZŠ, žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií) a Žákovský kolektiv.

Jednotlivci mohou být oceněni za záslužný nebo chrabrý čin, za pomoc blízké osobě nebo za výjimečné dovednosti v oblasti sportu, kultury či úspěchy ve vědomostních soutěžích a olympiádách. Pomocným kritériem při výběru je vynikající prospěch žáka. Žákovský kolektiv získá ocenění za výraznou aktivní reprezentaci města nebo za mimořádnou činnost svého kolektivu na poli sportu, kultury, ve vědomostních soutěžích a olympiádách.

Návrhy je nutné podávat na formulářích, které jsou k dispozici na www.ostrava.cz (magistrát, odbory magistrátu, odbor soc. věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení školství, sportu a volnočasových aktivit). Formuláře pak navrhovatelé (ředitelé škol) zašlou poštou na adresu Magistrát města Ostravy, odbor soc. věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

Termín pro zaslání přihlášek je 20. 4. 2012.   (vk) 

 

Pro kompost do sběrného dvora

OZO Ostrava nabízí prodej kompostu Kompozo I a substrátu Zeminový substrát I, které produkuje ve své kompostárně v Hrušově. Pochází ze zeleně, již společnost sváží od občanů nebo ji občané sami odevzdávají ve sběrných dvorech. Zdrojem jsou také rostlinné materiály, které dodávají firmy udržující zeleň. Produkty OZO jsou vyráběny podle platných norem, kvalita je zaručena certifikátem Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze.

„V případě zájmu o větší množství kompostu či substrátu se zákazníci mohou obrátit na naši kompostárnu, mohou si objednat i dovoz kompostu,“ říká mluvčí OZO Vladimíra Karasová. „Menší množství kompostu či zeminového substrátu mohou občané koupit v našich sběrných dvorech v Kunčicích, Přívoze, Slezské Ostravě, Porubě či Polance. Zájemci si do vlastních přivezených pytlů nebo do přívěsného vozíku sami naloží pod dohledem obsluhy dvora požadované množství výrobku.“

Pro občany, kteří ve sběrných dvorech OZO odevzdávají zeleň, ale i pro ty, kteří si objednali hnědou popelnici na zeleň a její pravidelné vyvážení, jsou připraveny slevové kupony, které jsou doručeny spolu s fakturou za první fakturační období. Další informace na www.ozoostrava.cz.            (g)

  

Nepatříte mezi dlužníky za odpad?

Ostravané dluží za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů téměř 120 milionů korun. Někteří občané neplatí za odpad dlouhodobě.

Seznam je k nahlédnutí

Magistrát města Ostravy, oddělení daní a cen odboru financí a rozpočtu, upozorňuje dlužníky za období roku 2009, že jako správce poplatku již tento nedoplatek vyměřil hromadným předpisným seznamem. Seznam je zájemcům k nahlédnutí na magistrátu v budově Nové radnice (levý vchod) v kancelářích č. 357, 358, 359 a 361 každý všední den od 8 do 11.30 hod. a odpoledne do konce úředních hodin.

Hromadný předpisný seznam nabývá účinnosti dnem 27. dubna 2012. Nebude-li jím vyměřený nedoplatek uhrazen v náhradním termínu, bude vymáhán exekucí (čímž bude navýšen o exekuční náklady ve výši 500 Kč) nebo bude vymáhán prostřednictvím soudu či soudního exekutora (náklady se mohou zvýšit). Proto vyzýváme všechny poplatníky, aby splnili svou poplatkovou povinnost!

Informace o výši případného dluhu získáte zdarma na některém z těchto kontaktů: Magistrát města Ostravy, oddělení daní a cen odboru financí a rozpočtu, Prokešovo nám. 8, Ostrava, 3. patro, kanceláře č. 357–363, e-mailem: komunalniodpad@ostrava.cz, nebo na telefonu 844 121 314.

Poplatek pro rok 2012

Přes tyto skutečnosti zůstává v Ostravě sazba poplatku na rok 2012 nezměněna ve výši 498 Kč za osobu. Splatnost poplatku je 30. června, občan jej může uhradit kdykoliv během 1. pololetí 2012, a to i ve splátkách, přičemž není nutné žádat o splátkový kalendář. Úhrada je možná složenkou, bankovním převodem či na pokladně magistrátu, kde jsou přijímány i platební karty. Složenky obdrží občané v průběhu května, do SIPO bude poplatek naveden v červnu.            (r) 

 

Oslavme společně Den Země

V rámci kampaně Den Země na podporu ochrany životního prostředí se od 17. do 22. dubna bude konat řada akcí s podporou města Ostravy. První proběhne 17. 4. na náměstí SNP v Zábřehu a organizuje ji místní středisko volného času.

Středisko volného času Korunka Mariánské Hory zve 19. 4. na Hlavní třídu v Porubě. Město podpoří také Den Země, který se uskuteční 20. 4. na Masarykově náměstí a v Komenského sadech. Ten organizuje Středisko volného času Moravská Ostrava. Pozadu nezůstanou ani v zoo, kde 22. 4. návštěvníkům představí řadu ekologických témat. Také městská knihovna připravila program ve svých pobočkách, v němž bude v průběhu dubna propagovat ochranu životního prostředí.

Více informací najdete na portálu http://jitrocel.ostrava.cz nebo na celostátních stránkách kampaně www.denzeme.cz.      (MG) 

 

Evropské peníze na přírodní vědy

Pedagogové z Matičního gymnázia v Ostravě zahájili v únoru práci na novém projektu „Zkvalitnění a modernizace výuky chemie, fyziky a biologie“. Navazuje na školní vzdělávací programy gymnázia a zaměřuje se na rozvoj aktivit v přírodovědné oblasti. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výsledkem „Světa přírodních věd“, jak projekt na Matičním gymnáziu zkráceně nazývají, budou např. učební materiály pro praktická cvičení z chemie, fyziky a biologie, která takto uceleně na škole ani v celé ČR neexistují, učební materiály pro semináře a cvičení. Uplatnění novinek ve výuce žákům umožní zefektivnění vlastního procesu učení.           (ps)

 

Hledáme svědky holokaustu

Muzeum holokaustu ve Washingtonu vyhledává svědky udávání židů, konfiskací jejich majetku, deportací v období 2. světové války. Na toto téma natočilo více než 1 400 rozhovorů. Po pamětnících pátrá také u nás. Pokud znáte někoho, komu v té době bylo aspoň 10 let, měl židovské sousedy a viděl bezpráví na nich páchané, kontaktujte koordinátorku projektu v ČR Patrycji Bukalskou (pat.bukalska@gmail.com). V Ostravě se lze obrátit na Dagmar Štensovou (dasa.stensova@seznam.cz). Vítáni jsou také lidé, kteří by chtěli s vyhledáváním svědků pomoci.    (vi) 


 

Strana 8-9

 

Mapa DPMO

 

Strana 10-11

 

co, kdy, kde ve městě

Obvod se ozdobil

Tři nová umělecká díla krášlí obvod Mariánské Hory a Hulváky. Jde o sochy ze sochařského sympozia Plesná 2011. Dřevěná socha Král větru od Stanislava Pietruse, Energie Petra Gavlase a Zrcadlo Soni Samašové (obě z jesenického mramoru), jsou udržovány na náklady obvodu. Ostrava má jako celek velmi málo uměleckých děl na veřejných prostranstvích, a tak je každé nové potřebným estetickým oživením.

O vstupenky je velký zájem

XXXVII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj nabízí zahajovací koncert už 17. května v nových, atraktivních prostorách rekonstruovaného plynojemu v Dolní oblasti Vítkovic. Letošní festival ozdobí například pěvec Ferruccio Furlanetto, klavírista Rudolf Buchbinder, dirigent Alan Buribajev, houslistka Sophia Jaffé a další. V jejich stínu určitě nezůstanou Jiří Bárta, Karel Košárek, Jakub Hrů a další. Vstupenky bez objednávek už lze od 2. dubna koupit přímo v pokladně DKMO a informačních centrech. Pokud zbudou, budou k dostání i před daným koncertem.

Nezapomenutelná osobnost

V Komorní scéně Aréna pokračuje až do 30. dubna výstava fotografií Františka Krasla, který by se letos v dubnu dožil 100 let. Přes dvacet let působil jako divadelní fotograf tehdejšího Státního divadla v Ostravě, které má díky němu rozsáhlý a kvalitní archív. Františka Krasla rovněž fascinovala industriální krása Ostravy.

Brenpartija bodovala

Brenpartija patří k nejnavštěvovanějším a stále vyprodaným inscenacím Komorní scény Aréna. Velký úspěch nyní zaznamenala Brenpartija na přehlídce mimopražských profesionálních divadel s názvem České divadlo, kde obsadila třetí místo. Cena byla udělena na galavečeru v Divadle na Vinohradech 26. února. Blahopřejeme!

Co nabízí galerie

Adriena Šimotová se s Jiřím Johnem sblížila již během studií na Uměleckoprůmyslové škole v Praze v ateliéru Josefa Kaplického, kde studovali v letech 1945–1950. Manželé pak sdíleli jeden ateliér v Praze na Letné, věnovali se malbě a v pozdějších letech i grafice. Ostravský Dům umění nabízí jejich výstavu pod názvem Oběti a objetí Adrieny Šimotové a Jiřího Johna až do 13. května.

O architektuře

V rámci celostátní akce Architecture Week bude historik architektury Martin Strakoš hovořit 17. dubna (18) v klubu Fiducia na téma Příběh finské architektury. Přednášku o architektuře Bratislavy mohou lidé navštívit 19. dubna ve stejný čas. Martin Strakoš zve na komentovanou procházku Svinovem 22. dubna (10), sraz je před svinovským nádražím. V rámci cyklu Pohyblivý svátek nabízí Fiducia prezentaci tvorby studentů architektury VŠB 25. dubna (18).

Studenti a Shakespeare

Maturitní představení studentů 4. ročníku hudebně dramatického oboru ostravské Janáčkovy konzervatoře se uskuteční v premiéře Veselých paniček windsorských 19. dubna v 18.30 hodin v sále konzervatoře.

Divadelní Šupinky

Občanské sdružení Šupiny po tradiční přehlídce amatérských divadelních souborů Ostravské buchary pořádá také přehlídku dětských divadel. Na březnovou městskou soutěž Třebovické Šupinky naváže v sobotu 14. dubna ve společenském domě Labyrint v Třebovicích krajské kolo pod názvem Ostravské Šupinky. Vítěz postoupí do celonárodního finále.

Výstava v gymnáziu

Více než dvacet autorů spisovatelů Ostravska a českého Slezska představuje výstava ve Wichterlově gymnáziu v ul. Čs. exilu v Porubě. Společný projekt studentů a učitelů nahlíží na život P. Bezruče, V. Závady, J. Balabána a dalších autorů regionu. Výstava je umístěna v 1. patře školy, otevřena veřejnosti je denně od 8 do 15 hod do konce školního roku.

Na schody i na kolo

Ostravský informační servis (OIS) zve na pravidelnou akci – výstup na radniční věž po schodech (i s výkladem) 15. dubna, od 9 hodin se bude vycházet každou půlhodinu. První cykloprohlídku Ostravy pořádá OIS 29. dubna, v 10 hodin je odjezd z Prokešova náměstí směr Petřkovice a Landek, účastníky čekají zajímavá zastavení a informace o Hlučínsku.

Už máte předplatné?

V předprodeji vstupenek Národního divadla moravskoslezského na třídě Čs. legií budou 16. dubna obsluhovat herecké osobnosti a sólisté, které veřejnost dobře zná. Nabídnou předplatné na sezonu 2012/2013 v několika programových řadách dvaceti předplatitelských skupin.

Poruba podpoří galerii

Umělecká galerie vznikne letos v prostorách kolonády porubského zámku, zastupitelstvo obvodu rozhodlo o příspěvku 200 tisíc korun na její vybudování. Vystavovat v ní budou moci amatérští i profesionální umělci, ale také žáci a studenti uměleckých škol. Zámecká kolonáda je vhodná také pro pořádání koncertů.

Do nového kina

V obchodním a zábavním centru Forum Nová Karolina se mimo jiné otevřelo nové multikino Cinema City, tato společnost provozuje 96 multiplexů v mnoha zemích. Ostravě nabízí osm sálů s celkovou kapacitou 1 195 míst. V pěti z nich lze sledovat 3D projekci, dva sály mohou promítat z klasického filmového pásu, další sály jsou digitalizované. Ceny lístků jsou stejné jako v CineStaru, k dispozici je útulná kavárna.

„Prostopášník“ do Prahy

Ostravská inscenace opery Igora Stravinského Život prostopášníka se skvělým pěveckým obsazením byla pozvána na mezinárodní festival Pražské jaro 2012, kde se bude hrát 22. května v historické budově Národního divadla. V roli prostopášného Toma Rakewella se poprvé představí americký tenorista mexického původu Jorge Garza. 

 

Koncert připomene 35 let trvání Slezského souboru Heleny Salichové

Slezský rok v Pokladu

U příležitosti 35. výročí založení Slezského souboru Heleny Salichové pořádají členové souboru koncert Slezský rok. Jeho dějištěm bude v sobotu 14. dubna od 17 hodin Dům kultury Poklad v Porubě. Přátelé folkloru se mohou těšit na cimbálovou muziku a dětský soubor, bývalé i současné tanečníky, nové choreografie, taneční i hudební překvapení.

O založení souboru se v roce 1977 zasloužila etnografka Hana Podešvová spolu s učitelkou Annou Buroňovou. O rok později vznikla cimbálová muzika vedená Jaromírem Dadákem. Od roku 1982 soubor nese jméno Heleny Salichové, akademické malířky, která se zasloužila o uchování písní, pohádek, krojů, ornamentů, zvyklostí a způsobu života na opavském Slezsku. Členy jsou žáci základních a středních škol, vysokoškoláci, mezi muzikanty jsou učitelé ze ZUŠ. Slezský soubor Heleny Salichové ve svém repertoáru zpracovává vesnický hudební a taneční folklor opavského Slezska. Od roku 1996 působí při VŠB–Technické univerzitě Ostrava.            (šv)

Foto: Slezský soubor Heleny Salichové letos slaví 35. výročí svého založení.      Foto: archiv 

 

Za jarní zábavou na hrad

O víkendu 7. a 8. dubna bude veselo v městečku Miniuni za Divadlem A. Dvořáka, děti tu budou v areálu hledat kartičky s obrázkem velikonočního zajíce, úspěšní dostanou sladkou odměnu. Vyzkoušet si dovednost mohou v interaktivní dílně.

Tradiční jarní akcí je také Pálení čarodějnic aneb Filipojakubská noc, letos 30. dubna od 16 do 22 hodin, dopoledne bude hrad uzavřen pro přípravu této akce. Kromě reje čarodějnic čekají hosty hry a soutěže pro děti, živá hudba, spousta dobrot ve stáncích, večerní posezení u zapálené vatry a další atrakce. Letošní majáles, tradiční studentská oslava, zahrne 2. května do svého programu také Slezskoostravský hrad, na dvou hradních scénách vystoupí řada populárních hudebních skupin. Svou 13. komnatu otevře hrad 5. května, tajemná postava nabídne prohlídky s průvodcem, bude se i soutěžit. Podobná akce se chystá v deseti českých hradech a zámcích.    (k) 

  

TUR Film už brzy

Trvale udržitelný rozvoj, to je téma IX. ročníku mezinárodního soutěžního festivalu TUR Film Ostrava 2012, který se uskuteční v Domě kultury města Ostravy od 16. do 20. dubna. Festival přispívá k výchově mladé generace k ekologickému způsobu života i mezilidských vztahů, proto je určen především žákům a studentům.

Do soutěže je přihlášená téměř stovka filmů ze všech pěti kontinentů. Nabízejí pohled odborníků na nejpozoruhodnější místa planety, soužití lidí a zvířat, ale také nabádají, jak chránit přírodu a způsob života tak, abychom příštím generacím ponechali prostředí, v němž se dá žít. (o) 

 

Vymyslete slogan!

Dům kultury Akord vyhlásil soutěž na slogan, který by o něm vyjádřil vše podstatné. Je určena široké veřejnosti, skončí 30. dubna. Cenou pro vítěze bude večer v DK Akord – večeře, divadelní představení a noc v tříhvězdičkovém hotelu. „Sloganem chceme náš dům kultury odlišit, ve zkratce vyjádřit, co nabízíme a v čem jsme výjimeční,“ vysvětlila ředitelka Akordu Darina Daňková. Zájemci o účast v soutěži mohou zaslat své nápady, jeden až dva, na adresu slogan@dk-akord.cz, informace na www.dk-akord.cz. (d) 

 

Svatováclavský hudební festival nabídne zážitky už teď v dubnu

Jarní koncerty v kostelech

Přestože 9. ročník Svatováclavského hudebního festivalu začne až 28. září, už dnes se lidé zajímají o program i vstupenky. V kostelech osmnácti měst a obcí celého Moravskoslezského kraje zazní až do 28. října 32 koncertů ve čtyřech samostatných programových řadách.

Hvězdou letošního ročníku bude fenomenální česká sopranistka Martina Janková, rodačka z Orlové, absolventka Janáčkovy konzervatoře Ostrava, dnes sólistka Curyšské opery. Vystoupí na zahajovacím koncertu společně s Collegiem 1704 a Václavem Luksem v programu ,Světských a duchovních kantát Johanna Sebastiana Bacha‘.

Dramaturgie koncertů je připravena k nahlédnutí na stránce www.shf.cz již nyní. Záštitu nad letošním ročníkem SHF převzali primátor Ostravy Petr Kajnar, náměstek hejtmana Svatomír Recman, biskup ostravsko-opavské diecéze Václav Lobkowicz a další osobnosti.

Společnost Svatováclavský hudební festival však připravuje v rámci cyklu Čtvero ročních období také koncerty mimo hlavní festival. První víkend po velikonočních svátcích 14. a 15. dubna zazní například spojené pěvecké sbory církve bratrské spolu s komorním orchestrem, vystoupí v sobotu v 18 hodin ve svinovském kostele Krista Krále. Neděli zpříjemní vystoupení netradičního experimentálního souboru Transitus Irregularis ve spojení barokní a jazzové hudby v 15 hodin v Kozlovicích a následně v 18 hodin v Husově sboru ve Slezské Ostravě.       (ok) 

 

Divadelní Thálie pro Ostravu

Na slavnostním galavečeru 24. března v Národním divadle v Praze byla udělena Cena Thálie člence souboru Komorní scény Aréna Tereze Dočkalové.

Podle výroku poroty v roce 2011 Dočkalová skvěle vytvořila mimo jiné Emílii v Langově hře Dávníkové a především všechny ženské postavy v Schormově dramatizaci Kafkova Procesu. Pro Arénu jde již o druhou Thálii v této kategorii, před několika lety ji získal Michal Čapka.

Čtyřiadvacetiletá Tereza Dočkalová získala Thálii jako největší herecký talent do 33 let uplynulého roku. Vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, během studií už hostovala v Těšínském divadle a ostravském divadle loutek. V Komorní scéně Aréna začínala první rolí Niny Zarečné v inscenaci Racek a dodnes na to s nadšením vzpomíná. Ráda hraje také Ofélii v Hamletovi, i ženské role v Kafkově Procesu ji baví.

Také Národní divadlo moravskoslezské si připsalo další Thálii. Za roli zlatníka Cardillaca ve stejnojmenné opeře Paula Hindemitha ji získal hostující barytonista Jacek Strauch. Působí v Londýně, kde se také polským rodičům narodil. Na svém uměleckém kontě má už desítky rolí na předních evropských scénách, ale i další ocenění. V 80. letech začínal angažmá ve Würzburgu a Saarbrückenu, v současné době hostuje hlavně ve Vídni, Berlíně, Brémách, Mnichově a dalších scénách. (k) 


 

Strana 12 

 

Ostravské Divadlo hudby zanechalo v kultuře města významnou stopu, pokračovatele však nemá

Někteří lidé umí naplnit život vrchovatě 

o lidech s lidmi 

Divadlo hudby. Kdo by ho z těch, co se v Ostravě narodili ve druhé polovině minulého století, i dříve, neznal? Vzniklo v roce 1951 jako kulturní zařízení Gramofonových závodů v Praze, později Supraphonu, a mělo sloužit osvětové a hudebně výchovné činnosti. Divadlo objevilo novou formu využití gramodesek a magnetofonových pásků doprovázených mluveným komentářem a často i projekcí. Poměrně komorní prostředí nevelkého sálu, projekční kabiny, předsálí a šatny sídlící v dnešní ulici 28. října v bezprostřední blízkosti Masarykova náměstí, tehdy náměstí Lidových milicí, za desítky let obohatilo Ostravany a kulturní život města o stovky příjemných večerů ve společnosti kvalitní hudby a mnoha populárních osobností.

Svět hudby a velkých osobností

V ostravském studiu České televize pracovala v šedesátých letech paní Hana Formanová na pořadu Novinky Supraphonu. Zájem o hudební svět a také hudební vzdělání ji přivedlo do další instituce, v té době velmi oblíbené a navštěvované.

„Divadlo hudby se zrodilo pro lidskou radost z umění,“ říká paní Hana Formanová, redaktorka, publicistka a autorka celé řady literárně hudebních pořadů právě pro Divadlo hudby. „Jen za prvních deset let existence hostilo toto divadlo 157 tisíc návštěvníků, ale nechodili jen na populární hudbu. Například osmá sezona nabízela Beethovenovský cyklus, který byl okamžitě vyprodán už v předplatném. V pořadech účinkovali mnozí ostravští herci a moderátoři, například Eva Mudrová, Štěpánka Ranošová, Drahomíra Šípová, František Benoni, Miloslav Holub, Pavla Pešatová, Magdaléna Dietlová a další. Vzácnými hosty byli například skladatel Ilja Hurník, Karel Kryl, Karel Gott, Miloš Zapletal, Luděk Nekuda, Marie Podešová a mnozí jiní, mezi režiséry patřil Jan Kačer, Ilja Racek, Bedřich Jansa… Mohla bych jmenovat řady dalších osobností. Nebyl to však jen svět hudební, ve foyeru a klubu Divadla hudby se konaly výstavy výtvarníků i fotografů, divadlo bylo jednou z nejnavštěvovanějších městských kulturních institucí své doby,“ dodává paní Formanová. Mimořádnou úroveň a kvalitu pořadů Divadla hudby oceňovali i pražští šéfové ze Supraphonu. Šlo o svébytné kulturní útvary, které si svou formou a bohatstvím informací našly cestu k vnímavému publiku.

Bohatství člověka je v jeho práci

Hana Formanová konkrétně obohatila program Divadla hudby o 52 scénářů – například o skupinách Beatles, Pink Floyd, Queen, ale také o profilované pořady o osobnostech. Premiérový hudební měsíčník Diskfórum přinášel její profilované pořady jako Lásky a přátelé J. Suchého, Labyrint světa Jana Ámose, Hudební psychoterapie a mnoho dalších. Významně se výtvarně a graficky na pořadech Divadla hudby v Ostravě podílel také její manžel František Forman, mimo jiné též například autor loga a znaku obce Malenovice, jejímž čestným občanem se stal v roce 1993. V roce 1985 už jako pracovnice tehdejšího Krajského kulturního střediska pokračovala paní Formanová ve vydavatelské a redakční činnosti na publikacích, v denním tisku a časopisech. Pracovala na velmi hodnotných publikacích např. V. Sochy – Lidové tance na Lašsku, H. Podešvové Lidové tance na Těšínsku nebo Jak zpívat lidové písně, autorů Zenkla, Rokyty, Stolaříka aj.

Poslední vystoupení

V říjnu 1968 vystoupil v divadle s vlastním recitálem Karel Kryl. „Jeho věštecké Bratříčku, zavírej vrátka, se neslo prostorem jako hymna. Tento nejtalentovanější z talentovaných, muž ryzího charakteru, řekl tenkrát lidem – V srpnu jsme my, mladí, dostali poprvé řádně přes hubu. Protože nemáme kvéry, naučili jsme se přemýšlet, a to pořádně přemýšlet… To bylo jeho poslední vystoupení před emigrací. Divadlo hudby ve své činnosti pokračovalo a existenci ukončilo v červnu 1985, v závěru 34. sezony, která měla největší návštěvnost. V moři striktně řízené ostravské kultury, přesto bohaté, bylo relativně svobodným a nezávislým územím, určitým vybočením, které mělo i příchuť zakázaného ovoce,“ hodnotí někdejší dramaturgyně a autorka více než padesáti hudebně-literárních pořadů.

Pokračovatelé

Loni na podzim by tedy někdejší ostravské Divadlo hudby oslavilo šedesátiny. Nedožilo se jich, i přes obrovský zájem publika společnost Supraphon činnost divadla zastavila. Těžko lze dnes posoudit, zda by dnešní posluchače podobný komponovaný pořad s reprodukovanou hudbou zaujal, moderní technika umožňuje dnes každému přístup k hudbě a informacím přes internet. Prostory divadla navíc dnes patří soukromému majiteli celého domu. Před rokem 2005 v nich působilo nejmladší ostravské divadlo Komorní scéna Aréna, která se přestěhovala do rekonstruované budovy městské knihovny u Sýkorova mostu. Před třemi lety se místnosti někdejšího hudebního divadla přejmenovaly na Starou Arénu a dočasně v ní působil štáb pracovníků připravujících kandidaturu Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Nevyšlo to, ale přesto do divadélka vnesli každodenní ruch, dalo se tam zajít i na kafe a poslechnout zajímavé lidi na odborných konferencích, besedách či tiskovkách, mnoho návštěvníků tam přilákal i měsíc autorského čtení. Alternativním prostorem se pro podobné události stalo loni centrum Cooltour, které město otevřelo na Černé louce, nabízí Novou scénu se sálem pro 200 lidí, kavárnu a prostor pro workshopy.

Naplnit život se musí umět

Paní Hana Formanová, stále výmluvná, činorodá, elegantní a kultivovaná dáma, s manželem přišla v 50. letech do Ostravy z Kroměříže. Má bohatý archiv fotografií, zpracovaných textů, dodnes kulturou žije. Stále se zabývá hudbou, literaturou, výtvarným uměním, turistikou, k Beskydám má blízko, výtvarné a literární zájmy ji pojí také s manželem. Působí dojmem, že v kulturním životě města stále ,účinkuje‘, zejména hudební svět je její doménou. Potvrzuje, že někteří lidé umí svůj život naplnit vrchovatě.             Olga Kubačáková

Foto: Petr Havránek a archiv Hany Formanové

Foto: Poměrně malý sál ostravského Divadla hudby býval zpravidla nabitý, jak potvrzuje dnes už historický snímek.


 

 

Strana 13 

 

Úředníci ve službách Velké Ostravy 

z archivu města 

V roce 1924 byl vytvořen úřad nového velkoměsta, tzv. Velká Ostrava, sloučením stávajících úřadů Moravské Ostravy, Přívozu, Vítkovic, Hrabůvky, Nové Vsi a Zábřehu. Tím byli převzati i všichni dosavadní úředníci, kteří se tehdy dělili na dvě kategorie – úředníky pragmatikální a smluvní. Pojmenování první skupiny mělo svůj původ ještě v rakouském služebním zákoně, tzv. služební pragmatice, jak byl tento předpis nazýván před rokem 1918. Úředníci byli podle tohoto zákona ustanovováni definitivně (nehrozila jim tedy za normálních okolností výpověď), měli garantován pravidelný postup po odsloužení předepsaných let a byla jim (případně pozůstalým rodinným příslušníkům) vyplácena výsluhová penze. Počet definitivních úředníků byl systemizován a přesně stanoven. Úředníci smluvní, jak již název napovídá, byli zaměstnáni na základě uzavřené smlouvy, kterou mohlo město vypovědět např. z organizačních či úsporných důvodů. Počet smluvních úředníků přesně stanoven nebyl, jejich podíl na celkovém počtu úřednictva byl však velmi významný. Např. v roce 1927 byl v Moravské Ostravě poměr definitivních ku smluvním úředníkům 124:109.

Málo, nebo hodně?

Celkem bylo tedy na městském úřadě (kromě městských podniků, jako byly jatka, plynárna aj.) zaměstnáno v kategorii „úředník“ ani ne 250 osob. Zda to bylo vzhledem k potřebám města málo nebo hodně, je ovšem těžké posoudit. Pravda je, že po vzniku Velké Ostravy to měli občané z připojených obcí na úřad do Moravské Ostravy většinou daleko a požadovali zřízení poboček na svých bývalých radnicích. Tomu však vyhověno nebylo z důvodu přílišných vydání na nové úřednické síly, které by město muselo přijmout. Naopak, ještě v letech 1924 až 1925 byl městský úřad postižen redukcí zaměstnanců na základě nařízení zákona O úsporných opatřeních ve veřejné správě, v jehož důsledku musely odejít do výslužby nebo byly propuštěny dvě desítky úředníků.

Vysokoškoláků bylo málo

Jak na tom bylo městské úřednictvo z hlediska vyššího vzdělání? Ve druhé polovině 20. let 20. století měla Moravská Ostrava jen 27 vysokoškolsky vzdělaných úředníků; byli to hlavně vedoucí jednotlivých městských referátů a podniků, technici na stavebním úřadě a veterináři na jatkách. Také jazykové znalosti úřednictva nebyly valné, snad kromě němčiny, která se víceméně nepovažovala za cizí jazyk, neboť kvůli početné německé menšině ji museli zdejší zaměstnanci alespoň pasivně ovládat. Nejrozšířenější byla znalost polštiny a ruštiny (po devíti osobách), přičemž nezvykle velkou znalost ruského jazyka bylo bezpochyby třeba přičíst někdejšímu členství v československých legiích v Rusku. Jen tři úředníci uměli pasivně nebo aktivně francouzsky, po jednom italsky a anglicky. Dochované dokumenty dokládají, že samozřejmostí nebyla ani znalost psaní na stroji, byť u nově přijímaných zaměstnanců se již předpokládala víceméně automaticky stejně jako ovládání těsnopisu.

Muži převládali

Z hlediska skladby podle pohlaví byla situace jiná než dnes, kdy jsme zvyklí za přepážkami i v kancelářích úřadů vídávat především ženy. Tehdy byl poměr mužů a žen v úřadě opačný – např. v roce 1929 to bylo 168:65 ve prospěch silného pohlaví. Definitivních úřednic bylo pouze 5, ani jedna žena nezastávala vedoucí pozici. Pro všechny platilo ovšem stejné omezení při výkonu povolání jako např. pro učitelky, úřednice musely zůstat svobodné.

Také pracovní doba se lišila od dnešních poměrů. Před sloučením obcí platila na moravskoostravském úřadě tzv. „dvojitá frekvence“, tedy rozdělení pracovní doby na dva bloky s dlouhou dvouhodinovou polední přestávkou s ukončením v 17 hodin. Na sloučeném úřadě byla nově zavedena „jednoduchá“ pracovní doba s úředními hodinami každý den od 8 do 14.30, ovšem bez nároku na polední pauzu. Odchody z úřadu domů nebo do restaurace na oběd byly přísně zakázány. Úřadovalo se i v sobotu, která byla tehdy běžným pracovním dnem. Pokud úředník nestihl vyřídit neodkladné záležitosti během úředních hodin, musel zůstat na pracovišti o hodinu déle, aniž by měl nárok na odměnu za přesčasovou práci.

Platy nic moc

Nejcitlivější samozřejmě byla vždy otázka výšky úřednických platů. V memorandu vypracovaném městskými úředníky v roce 1928 se tvrdilo, že „…stav úřednický v nově vytvořených poměrech je co do hospodářského blahobytu daleko za všemi stavy povolání svobodných“. V realitě se ovšem projevovala značná diferenciace. Velkou roli hrál počet odpracovaných let a služební zařazení do příslušné kategorie; obecně lze však říci, že např. vedoucí městského referátu (dnes bychom řekli odboru) a vyšší úředníci (s titulem rada) si přišli i s různými příplatky na velmi slušných 3 000–5 000 Kč měsíčně, nižší definitivní úředníci již zhruba jen 1 500 a úředníci smluvní, jichž byla na úřadě téměř polovina, dostávali plat v rozmezí pouhých 600–1 000 Kč. To bylo ve většině případů stejně nebo dokonce ještě méně, než kolik činily mzdy městských dělníků a zřízenců a stačilo opravdu jen na pokrytí základních životních potřeb.        Jozef Šerka

 Foto: Tzv. „americká“ kancelářská židle. 

            Psací stroj značky Smith Premier. 

             Kancelářský stůl s uzamykatelnou pracovní deskou.


 

 

Strana 14

 

aktivní senioři

RADA ZASEDALA.

Na únorovém a březnovém zasedání ostravské Koordinační rady seniorů a zdravotně postižených (KRSaZP) ve Společnosti senior v Jízdárenské ul. se mimo jiné hovořilo o aktivitách v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Regionální seminář „EU a my +50“ se uskuteční 17. 4.  v budově krajského úřadu. Konkrétní akce v rámci města Ostravy se upřesňují.        (jf)

PLES NA KAMENCI.

Jarní ples spolu s oslavou MDŽ uspořádali 8. 3. v Domově pro seniory Kamenec ve Slezské Ostravě. V pestrém programu nechybělo vystoupení domácího pěveckého souboru Kamenec se sbormistryní Janou Vasilovou a produkce skupiny Duo Classic.

HURÁ NA HRAD!

Premiérové setkání Klubu 60+ na Slezskoostravském hradě proběhne v pondělí 16. 4. od 16 hodin. Pořadatelé ze společnosti Ostravské výstavy pozvali jako hosta senátora Otakara Veřovského, Vlaďka Dohnalová vyzpovídá herce Jana Fišara, hrát bude skupina PeteSax. Vstup pro seniory je volný.

TISKNEME NA LÁTKU.

Seminář textilní techniky pořádají v Kulturním centru Poruba v Opavské ul. 1118 v sobotu 28. 4. (9). Naučí vás zde ručnímu tisku nba látku – zdobení plátěné tašky razítkovou technikou a malováním. Uzávěrka přihlášek je do 25. 4. Senioři mají vstup zdarma.

MALOVÁNÍ NA SKLO.

Senior klub v Domě kultury Akord v Zábřehu zve ve středu 18. 4. (10) na Arteterapii, tentokrát ve formě malování na sklo v podání Věry Slívové.          (liv) 

 

Za Jindřichem Heřkovičem

Plukovník ve výslužbě Jindřich Heřkovič, veterán 2. světové války, zemřel 19. března v Praze po delší těžké nemoci ve věku 89 let. Rodák z Podkarpatské Rusi bojoval v řadách 1. čs. tankové brigády v SSSR, v ostravsko-opavské operaci na jaře 1945 byl těžce raněn. Po únoru 1948 byl politicky perzekvován, pracoval také na Dole Hlubina. V roce 2008 byl Jindřichu Heřkovičovi udělen titul Čestný občan města Ostravy. Čest jeho památce! 

 

Novinky v ostravské zoo

Venkovní expozice pro šimpanze, přírodní výběh pro vzácné kočkodany Dianiny a výběh prasátka štětkouna afrického. To vše by mělo být součástí nového pavilonu Evoluce, který by se měl v ostravské zoo začít stavět ještě letos. Vznikne přestavbou pavilonu vodního ptactva, hotov by měl být do konce roku 2013. „Součástí bude i jeskyně, pozorovací místnosti, upraví se okolí pavilonu a výběhů. Přibudou nové stezky pro návštěvníky s vodními plochami, vyhlídkami a občerstvením,“ přiblížil projekt Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava. Celkové náklady na stavbu nového pavilonu představují 183 milionů korun. Sto padesát milionů půjde z evropské dotace.

Jaro je patrné i v zoo. V expozici zvané Na statku přibyla mláďata ovce domácí – valašky i kůzlata koz kamerunských.

Po zimní přestávce si mohou zájemci opět zpestřit prohlídku zoologické zahrady komentovaným krmením vybraných druhů zvířat doprovázené povídáním jejich ošetřovatelů. Uskutečňuje se o víkendech a svátcích, od května až do konce srpna pak každý den. Stále největším tahákem však bezkonkurenčně zůstává sloní slečna Rashmi, ta už dosáhla váhy přes půl tuny a má se čile k světu. Na 12. dubna, v den jejích prvních narozenin, chystá zoo velkou oslavu.

Zoo Ostrava připravuje na každý rok informativní kampaně zaměřené na ohrožené druhy zvířat. Letos je zaměřena na oblast jihovýchodní Asie, kde žije největší počet ohrožených druhů. Mizí lesy, vznikají plantáže pro pěstování plodin spotřebovávaných především v Evropě a Americe. Zoo připravuje také soutěž o této problematice.         (g) 

Foto: Veselé Velikonoce! Jehňata ovce valašky v ostravské zoo velikonoční atmosféru přímo navozují…         Foto: Zoo Ostrava 

 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

BABETA

– č. psa 16091, kříženec, fena, stáří 4 roky, rezavé barvy, menšího vzrůstu. Do útulku přišla letos v únoru. Tato fenka se přidala k nálezci v Ostravě-Porubě. Je to milý, hodný pes, vhodný do bytu, přítulné a kamarádské povahy. Ráda si hraje, je čistotná.

DUFFY

– č. psa 15648, sedm let starý kříženec, bílý pes středního vzrůstu. Přišel do útulku loni v srpnu, odchytila ho služba městské policie v Mariánských Horách, kde se pohyboval po frekventované silnici a ohrožoval provoz. Na svůj věk je aktivní, veselý, velmi hodný, hodí se do bytu i na zahradu.

MILÍK

– č. psa 16038, pes-kříženec, jeden rok starý, středního vzrůstu, krémový. Také jeho odchytla městská policie v únoru, tentokrát ve Vítkovicích, kde ohrožoval provoz na silnici. Je velmi aktivní, mladý, pohodový pes, vhodný na zahradu, kde by měl dostatek pohybu. Potřebuje páníčka, který se mu bude věnovat.

FOXY

– č. psa 15952, fenka křížence, pětiletá, hnědá, menšího vzrůstu. Do útulku ji strážníci dovezli letos v lednu, potulovala se v ulici Na Náhonu v Ostravě-Přívoze, kde byla dlouhodobě uvázána u ohrady. Je to milá, klidná fenka, vhodná spíše do bytu, ale i na zahrádku. Pro každou věkovou kategorii, batolata ne.


 

Strana 15 

 

Petra Kvitová a spol. vyzvou Italky k boji o postup do světového finále

Davisův pohár střídá Fed Cup

Změna je život, řekli si pořadatelé z České sportovní a nasměrovali do Ostravy na místo Davisova poháru proti Srbsku (6.–8. 4. v Praze) semifinále Poháru federace. V ČEZ Aréně se ve dnech 21. a 22. dubna utkají Česká republika a Itálie o postup do finále neoficiálního mistrovství světa ženských tenisových družstev. Partnerem utkání je statutární město Ostrava.

Tým ČR obhajuje vítězství z roku 2011. Ostatně trofej bude po oba dny v hale k vidění. Kapitán Petr Pála se i v Ostravě chce spoléhat na třetí hráčku světa Petru Kvitovou, kterou by měly doplnit Lucie Šafářová, Iveta Benešová, Lucie Hradecká nebo Barbora Záhlavová-Strýcová. Nominace bude známa až po uzávěrce OR. „Do Ostravy se moc těším. Vím, že zdejší publikum je úžasné, přijedou i nějaké autobusy z mého města Fulneku,“ vzkázala Petra Kvitová.

Kapitán Italek Corrado Barazzutti, který nedávno koučoval v Ostravě daviscupový tým, má také z čeho vybírat. Francesca Schiavoneová je na 12. místě žebříčku WTA. Její kolegyně Roberta Vinciová (19.), Flavia Penettaová (24.) nebo Sara Erraniová (31.) za ní příliš nezaostávají. Los zápasu proběhne v pátek 20. 4. v Nové radnici. V sobotu se budou hrát první dvě dvouhry od 12 hod., v neděli dvouhry a čtyřhra od 11 hodin.         (vi) 

Foto: Česká republika, vítěz Fed Cupu 2011. Zleva Lucie Hradecká, Lucie Šafářová, kapitán týmu Petr Pála, Květa Peschkeová, Petra Kvitová.   Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda. 

 

Antuková Prosperita Open

Devátý ročník tenisového turnaje mužů Prosperita Open, s podporou města Ostravy a pod záštitou náměstka primátora Tomáše Petříka, bude ve dnech 28. 4. – 6. 5. hostit areál SC Ostrava v Komenského sadech. V tradičním termínu se na antuce utkají v rámci seriálu Challenger Tour špičkoví hráči nejen o body do žebříčku ATP, ale také o prize money ve výši 50 tisíc dolarů.

První dva víkendové dny se odehraje kvalifikace, od pondělí vypuknou boje 32 nejlepších tenistů v hlavní soutěži. Souběžně se bude hrát turnaj ve čtyřhrách. Podle manažera turnaje Tomáše Ostárka se startovní listina tvoří za pochodu a je ještě brzy hovořit o konkrétních jménech. Tenisoví fanoušci se ale nemusejí obávat, že by neviděli atraktivní sport. Vždyť mezi vítězi Prosperity je jméno současné světové devítky Srba Tipsareviće, který vyhrál v roce 2004. Startovali zde také Kypřan Baghdatis, Chorvaté Ančić a Dodig, Polák Kubot, Slováci Hrbatý, Lacko, Belgičané Darcis, O. Rochus aj. Loňský vítěz Francouz Robert krátce po triumfu v Ostravě vyřadil na Roland Garros Berdycha.

Jednodenní vstupenka na turnaj bude stát 40 Kč, celotýdenní 180 Kč.      (vi)

  

Ostravský volejbal pro děti

Ostravské volejbalové kluby VK Ostrava a TJ Mittal Ostrava uspořádaly v hale Sareza v Hrušovské sportovně charitativní akci, jejímž cílem byla snaha přispět dětem, které potřebují pomoc. Po extraligové dvojutkání (TJ Mittal–Brno 3:1 a VK v. Benátky 3:0) proběhla dražba dresů hráček a hráčů Mayerhoferové, Divoké, Václavíka, Štiky, Fořta, Kubaly a Správky. Jako bonus získali dražitelé vítězný míč a kalendář. Finanční obnos získaný v dražbě se spolu s tržbou za vstupenky a s dobrovolnými příspěvky zastavil na cifře 19 201 Kč. Peníze byly po skončení dvojutkání předány zástupcům Diakonie ČCE pro její organizaci Náruč.   (mm) 

Foto: Veterán týmu VK Ostrava Petr Štika při dražbě dresů svého týmu.            Foto: VK 

 

Simultánka na náměstí

Krajské město se ve dnech 26. dubna až 6. května stane díky pořádání 19. ročníku mezinárodního festivalu Ostravský koník mekkou českého šachu. Centrem dění bude Dům kultury města Ostravy, kde se odehraje několik turnajů. Po slavnostním zahájení festivalu v sobotu 28. 4. (15.30) se rozběhnou zápasy hlavního turnaje FIDE Open kategorií A, B a veteránů. Hrát se bude v domě kultury denně od 16 hodin. V programu nechybí bleskový turnaj (30. 4., 21) a turnaj v holanďanech (4. 5., 21). V doprovodném programu akce figuruje atraktivní simultánní turné Lukáše Klímy. Mezinárodní mistr se v Ostravě představí mj. v hernách DPO, Mittal a v Mar. Horách. Ve čtvrtek 26. 4. od 15.30 hod. se Klíma postaví 28 vyzývatelům z řad amatérských šachistů a veřejnosti na ostravském Masarykově náměstí.          (vi)

  

město podporuje

SÁZKA NA LÁTALA.

Po trenérské výměně na Bazalech, kdy Pavla Maluru nahradil Radoslav Látal, čeká fotbalisty Baníku Ostrava závěr Gambrinus ligy. V pondělí 16. 4. (19) hostí Liberec. Dalším domácím soupeřem bude 28. 4. (17) Žižkov.

Pod vysokou sítí. V semifinále play off extraligy stojí proti sobě volejbalisté VK Ostrava a Dukly Liberec. V hale v Hrušovské se hraje 6., 7. a případně 12. 4. (17).

ZÁVĚR INTERLIGY.

Závěrečné kolo základní části WHIL česko-slovenské interligy v házené čeká hráčky DHC Sokol Poruba. V sobotu 14. 4. (18) budou v hale Sareza v Hrušovské hostit poslední tým tabulky Nitra-Sereď.

ŠACHY V ŠENOVĚ.

Otevřený přebor Ostravy v šachu pod názvem Open Rapid Šach Šenov 2012 se uskuteční v sobotu 14. 4. od 9 hod. v restauraci Na lapačce v Šenově u Ostravy. Přihlášky přijímá hlavní pořadatel turnaje V. Ševčák (sevcak@volny.cz) do 13. 4. 2012.

ITALská PREMIÉRA.

Jezdci RABA Motosport vstoupí do nové motocyklové sezony Evropského poháru v závěru dubna na italském okruhu Adria. Kompletní tým se představí 7. a 8. 7. na Okruhu F. Bartoše v Radvanicích.

SUPERFINÁLE LÁKÁ.

V semifinále extraligy florbalistů má Ostrava ve hře Vítkovice, které hrály (7. a 8. 4.) v Praze proti Chodovu. Do haly na Dubině se série vrací 10. 4. (18.15). Remedicum hostí 8. a 9. 4. (17) v hale na Hrušovské Střešovice. Vítězové se utkají 21. 4. v superfinále v Praze.

JUNIORSKÝ MARATON.

Krajské kolo Juniorského maratonu poběží 16. dubna (12) štafety středních škol z Masarykova náměstí v Ostravě. Vítěz se kvalifikuje do českého finále v rámci Pražského mezinárodního maratonu 13. května.      (liv) 

 

Plavci o Velkou cenu i olympijské limity

Klub plaveckých sportů Ostrava se usilovně připravuje na 19. ročník Velké ceny Ostravy. Závody zařazené do seriálu Českého poháru proběhnou ve dnech 28. až 29. dubna v krytém bazénu Sareza v Porubě. Plavci a plavkyně od nás i ze zahraničí budou usilovat o vavříny za umístění v osmnácti disciplínách, o cennou trofej v celkovém hodnocení, ti nejlepší mohou atakovat i limit na OH v Londýně. Po oba dny začínají rozplavby v 9 hod., finále se poplavou v sobotu od 15.30, v neděli od 14.30 hodin.            (liv)


 

 

Strana 16 

 

Vysoká pec s vyhlídkou 

událost měsíce 

Vysoká pec číslo 1 v Dolní oblasti Vítkovice se 20. března v 6.14 hodin, s příchodem astronomického jara, znovu otevřela veřejnosti. Po rekonstrukci se díky vyhlídkové plošině ve výšce šedesáti metrů stala další turistickou atraktivitou města. Mezi prvními si ji prohlédl primátor Ostravy Petr Kajnar v doprovodu generálního ředitele společnosti Vítkovice Machinery Group Jana Světlíka.

Na vrchol se návštěvník vyveze proskleným skipovým výtahem pro šestnáct osob. Shora se nabízí krásné výhledy na Ostravu, Beskydy a široké okolí. Součástí unikátní naučné trasy dokumentující výrobu surového železa je také vstup do těla vysoké pece. Další objekt Dolních Vítkovic multifunkční halu, která vzniká v plynojemu, si budou lidé moci poprvé prohlédnout při dni otevřených dveří společnosti Vítkovice 1. května. Naučná stezka v Dolní oblasti Vítkovice je otevřena denně kromě pondělí. Prohlídky začínají z Dolu Hlubina v 10, 12, 14 a 16 hodin. Více informací na www.dolnioblastvitkovice.cz. (vi)