Červenec-srpen 2016

Srpnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Strana 1

Kampus Palace staví na tradici


Historické budovy bývalého hotelu Palace jsou od poslední červencové středy znovu chloubou Smetanova náměstí a centra Ostravy. Studentská rezidence Kampus Palace posouvá koncepci bydlení vysokoškoláků na vyšší úroveň. Při slavnostním otevření tyto skutečnosti vyzdvihl primátor Tomáš Macura.

Kampus poskytuje studentům 208 míst v jedno, dvou a třílůžko­vých pokojích s kuchyňkou a soci­álním zařízením. Obyvatelé mají k dispozici studentskou místnost, minikino, posilovnu, úschovnu kol, prádelnu. Posnídat a během dne posedět mohou ve stylové cuk­rárně „Sladký časy“, připravuje se otevření restaurace. Nájmy včetně služeb se pohybují od 2,5 do 4 tisíc korun. Většina lůžek na akademický rok 2016–2017 je již rezervována. V době prázdnin kampus nabízí ho­telové ubytování, zatěžkávací zkouš­kou prošel během festivalu Colours of Ostrava.

Stavbu zahájila společnost Sedm stromů, která se na jaře rozdělila na tři subjekty. Majitelem kampusu je Palace Holding, provozovatelem Kampus Palace. Práce trvaly jede­náct měsíců a stály přes 90 milionů korun. Okolí ještě více prohlédne po dokončení rekonstrukce náměstí. Doufejme, že také zbývající uzavřené budovy hotelu v ulici 28. října brzy najdou své investory a smysluplné využití. Text a foto: (vi)

Rating města: výhled pozitivní


Mezinárodní ratingová agentura Moody´s potvrdila statutárnímu městu Ostrava v červnu 2016 stávající ratin­gové hodnocení na úrovni A2, ovšem se zlepšeným výhledem ze stupně „sta­bilní” na stupeň „pozitivní”. Zlepšený ratingový výhled odráží nastolené po­zitivní trendy v hospodaření města, ze­jména pak solidní provozní výsledky hospodaření, dostatečnou tvorbu re­zerv, přiměřenost kapitálových výdajů a snižování jeho zadluženosti.

„Zlepšení ratingového výhledu Ostravy ze stabilního na pozitivní vy­tváří reálný předpoklad, že pokud ve­dení města bude pokračovat stejným způsobem, mimo jiné např. v kontrole provozních výdajů a ve snaze o zefek­tivnění fungování městských spo­lečností, může být městu v nepříliš vzdálené budoucnosti udělena i vyšší ratingová známka, tedy A1,” uvedla ná­městkyně primátora pro finance a roz­počet Iveta Vozňáková.

Primátor města Tomáš Macura k tomu dodal: „Ke zlepšení hodnocení ze strany agentury Moody‘s dochází přesně po deseti letech, kdy město od roku 2006 trvale získávalo rating na úrovni „A2/stabilní”. Aktuální změnu na „A2/pozitivní” chápeme jako potvrzení správnosti našeho tlaku na efektivní, transparentní a prozíra­vou správu městských financí. Je to rozhodně dobrá zpráva pro všechny občany Ostravy.”

Zadluženost Ostravy se za poslední rok a půl snížila o více než 350 mil. Kč a aktuálně představuje 3,4 mld. Kč. V přepočtu na jednoho obyvatele jde o cca 11,7 tis. Kč, což je nejnižší hod­nota mezi velkými městy v ČR. (ph)

Zúčastněte se tvorby strategického plánu rozvoje Ostravy

Pocitová mapa je online


fajnOVA

Lidem se líbí tam, kde je zeleň, čisto, zábava nebo klid pro procházky a ro­dinné vyžití. Ukazují to průběžná data z online pocitové mapy Ostravy, kte­rou od konce června vyplnilo téměř 700 respondentů. Do mapy barevnými puntíky označili, kde se cítí dobře, kam vodí své hosty, popřípadě kde by se město mělo rozví­jet. Mapa je přístupná do konce srpna na adrese: www.faj­nova.cz/pocitova-mapa.

Elektronická pocitová mapa je ob­dobou té, s níž zaměstnanci magist­rátu obcházejí v rámci projektu faj­nOVA nejrůznější akce a sbírají pod­něty pro tvorbu strategického plánu rozvoje města. Přes 8200 barevných bodů ukazuje, že Ostravanům se např. líbí na Hlavní třídě v Porubě, prostě tam, kde je hodně zeleně – na nábřeží Ostravice, v Komenského sadech, v zoo, Bělském lese. Méně komfortně se naopak cítí v Přívoze, Muglinově nebo Hrušově, u ulice Místecké, u do­pravních terminálů, například u vít­kovického nebo hlavního nádraží, uprostřed odlehlých sídlišť a poblíž sociálně vyloučených lokalit. Dobrý pocit mnozí nemají ve Stodolní ulici. Rozvíjet by se podle názorů občanů mělo Masarykovo náměstí a výstavi­ště Černá louka, hostům by doporu­čili navštívit centrum města a nejzná­mější ostravské atraktivity, jako Dolní oblast Vítkovice, zoo, vyhlídkovou věž radnice, Landek Park, Důl Michal či Slezskoostravský hrad.

Podrobnosti o přípravě strategického plánu města Ostravy na léta 2017–2023 najdete na výše uvedeném webu. Dozvíte se také, že na pocitovou mapu brzy na­váže elektronický formulář pro sběr kon­krétních projektových záměrů. (bk)

Setkání jízdních policií


Městská policie a město Ostrava zvou na XIX. ročník Mezinárodního setkání jízdních policií. Sobota 27. srpna od 12.30 hodin v Komenského sadech.


Strana 2

Ostrava hostila primátorky a primátory statutárních měst České republiky

Chytrá, rychlá a hlavně levná řešení


Vedoucí představitelé šestnácti nej­větších měst republiky se 15. července v Ostravě zúčastnili zasedání Komory statutárních měst Svazu měst a obcí ČR. Hostitelem bylo město Ostrava a jeho primátor Tomáš Macura.

U „kulatého stolu” se v Nové rad­nici setkali například primátorky Prahy Adriana Krnáčová, Ústí n. L. Věra Nechybová, Prostějova Alena Rašková, primátoři Českých Budějovic Jiří Svoboda, Liberce Tibor Batthyány, Karlových Varů Petr Kulhánek, před­seda Svazu měst a obcí František Lukl a jako host ministryně pro místní roz­voj Karla Šlechtová.

Účastníci jednání se zabývali ze­jména přípravou čerpání evropských fondů v rámci tzv. integrované terito­riální investice. Dále schválili zahá­jení projektu Lepší města, ve kterém chtějí rozvíjet „smart” chytrá řešení pro zlepšení chodu měst. Cílem je vy­tvořit ve spolupráci s akademickou obcí a podnikatelskou sférou jedno­duché návody, jak rychleji a levněji, s využitím moderních technologií, řešit problémy, které města a obce tíží. Profesionální týmy, které budou na úkolech pracovat, nebudou slo­ženy pouze z úředníků měst, jak tomu bylo doposud. Iniciativa je unikátní i v rámci Evropské unie.

V průběhu ostravského pobytu si představitelé nejvýznamnějších měst ČR prohlédli moravskoslezskou metropoli, navštívili mimo jiné zá­mek Raduň, pivovar Nošovice a nene­chali si ujít program festivalu Colours of Ostrava. (bk, vi)

Zuzana Ožanová novou zastupitelkou


Slib zastupitele složila na červ­novém zasedání Zastupitelstva města Ostravy Ing. Zuzana Ožanová z hnutí ANO 2011, která v pětapadesá­tičlenném zastupi­telském sboru na­hradila svého odstoupivšího stranic­kého kolegu Davida Pflegra. Ožanová je členkou zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, předsedkyní jeho kontrolního výboru a předsedkyní klubu zastupitelů hnutí ANO v centrál­ním městském obvodu. Vykonává také funkci předsedkyně komise pro dopravu při Radě města. (bk)

Restart sdružených nákupů


Novým poskytovatelem systému sdru­žených nákupů (SSN) pro Ostravu bude Tender systems s. r. o. Vítěz veřejné za­kázky se zavázal vytvořit zcela nový SSN při dodržení požadovaných podmínek. Na jeho implementaci má zhruba 180 dnů, to znamená, že nový systém bude plně funkční zhruba od nového roku.

Ostrava je v rámci ČR jedním z prů­kopníků SSN v oblasti veřejné správy. Aktivně ho využívá od roku 2010. Do konce prvního pololetí tohoto roku se jí díky tomu podařilo ušetřit z veřejných rozpočtů více než 551 milionů korun.

„Systém, který provozujeme, je plně funkční. Prostřednictvím veřejné za­kázky jsme chtěli najít dodavatele, který nám zajistí jeho další rozvoj, širší vyu­žití, a hlavně sníží náklady na jeho pro­voz. V tomto ohledu se nám podařilo dosáhnout oproti současnému stavu 60procentní úspory, což za čtyři roky představuje zhruba 35 milionů korun,” uvedl náměstek primátora pro oblast veřejných zakázek, sdružených nákupů a kapitálových účastí Radim Babinec.

Vzhledem k jiné konstrukci odměny mezi stávajícím a novým dodavatelem systému může být v případě většího ob­jemu nákupů výše úspory ještě výraz­nější. Při implementaci SSN v roce 2010 byla jako cílový objem ročních nákupů města a jeho organizací přes elektro­nické aukce definována hodnota 1 mld. Kč, což odpovídá asi čtvrtině celkových neinvestičních výdajů, s roční úsporou 100 mil. Kč. Za rok 2015 dosáhla hod­nota nákupů přes SSN 555 mil. Kč při roční úspoře proti výchozím cenám 119 mil. Kč. (bk)

Ze zasedání Zastupitelstva města Ostravy


Hlasování o nákupu historického ob­jektu městských jatek a dalších nemo­vitostí společnosti Bauhaus za 80 mili­onů korun, o rozdělení přebytků hospo­daření za rok 2015 a dalších tzv. volných zdrojů v celkové výši okolo 867 milionů korun, slib nové zastupitelky za hnutí ANO 2011 Zuzany Ožanové. Taková byla nosná témata 18. zasedání zastupitelstva města 22. června v Nové radnici.

Zastupitelé projednali téměř 80 pro­gramových bodů. Vedle těch význam­ných, k nimž patřilo například rozhod­nutí o zřízení Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava či schválení návrhu na kandidaturu Ostravy do soutěže European Green Capital (Evropská ze­lená města), také těch „obyčejných”, které jsou však pro každodenní život lidí ob­zvlášť důležité.

Jedním z nich byla například žádost Charity Ostrava o rozšíření účelu pou­žití finančních prostředků poskytnu­tých na výstavbu ubytovací kapacity pro sociální službu krizové pomoci pro ro­diny s dětmi v charitativním středisku M. Magone o výstavbu parkovacích míst před charitním zařízením. Právě takový požadavek totiž vznesl Úřad městského obvodu Ostrava-Jih jako podmínku vy­dání kolaudačního rozhodnutí. Peníze na výstavbu parkovacích míst při tom charitní organizace vlastně má. Z po­skytnutých 543 tisíc korun na úpravu prostor střediska vyčerpala zhruba 450 tisíc, takže 93 tisíc jí zbylo – změnu účelu použití této částky ale muselo akceptovat zastupitelstvo. To souhlasilo a schválilo i žádost o prodloužení termínu čerpání dotace do listopadu tohoto roku, aby byl čas požadovaná parkovací místa vybudo­vat. (bk)

Aktuálně

Městskou nemocnici řídí lékař Petr Uhlig


Městská nemocnice Ostrava (MNO) má od 1. srpna nového ředitele. Stal se jím Petr Uhlig (1967), absolvent lékařské fa­kulty Univerzity Palackého v Olomouci, bývalý lékař MNO, primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení a ředi­tel Vítkovické nemocnice. Do funkce jej v přítomnosti zaměstnanců uvedli pri­mátor Tomáš Macura a náměstek primá­tora pro zdravotnictví Michal Mariánek. Petr Uhlig od roku 2012 pracoval v ne­mocnici v Novém Jičíně, naposledy jako primář ARO, má i zahraniční zkuše­nosti. Do výběrového řízení na ředitele ostravské městské nemocnice se přihlásilo dvanáct uchazečů. (bk)

Podchod se změní


Projektový tým města pra­cuje na přípravě přestavby pod­chodu pod Frýdlantskými mosty. Vychází při tom z vize architekta Václava Filandera přebudovat ná­městí Republiky a „vytáhnout” přechody pro chodce z pod­zemí na povrch. S tím, že město by možnost použití podchodu přece jen zachovalo. „Kloníme se k variantě, že provoz pro pěší bude kombinovaný. To zna­mená, chceme umožnit přechod na povrchu, ale současně zkul­tivovat i podchod,” uvedl radní města Ostravy pro dopravu a do­pravně správní činnosti Lukáš Semerák. Aby nedošlo k jeho opě­tovné devastaci, měl by se pod­chod po rekonstrukci na noc uza­vírat. „Počítáme s režimem od 23. do páté hodiny ranní,” upřesnil člen rady města. Přestavba by měla začít do dvou let. (ro)

Ze dvou společností jedna – OVANET a.s.


Ostrava snižuje náklady na činnost ma­gistrátu a městských společností. Poté, co snížením počtu členů dozorčích rad a komisí ušetřila statisíce korun na od­měnách, proběhla fúze městských ob­chodních společností OVA!!!CLOUD.net a OVANET. Po schválení radou města i zastupiteli vznikl od 1. července t. r. OVANET a. s. Předpokládané úspory se pohybují na úrovni pěti milionů korun ročně. Následovat by mělo spojení sa­mostatných kulturních domů DK města Ostravy, DK Akord v Ostravě-Zábřehu a DK Poklad v Ostravě-Porubě do jedné společnosti. (ph)


Strana 3

Vy se ptáte, radnice odpovídá

Odpovídáme na vaše dotazy, připomínky a náměty, které se týkají města Ostravy a jeho obyvatel. V otázkách vás prosíme o maximální stručnost a věcnost. Omlouváme se tazatelům, na které se tentokrát nedostalo. Jejich podněty zodpoví zástupci odborných útvarů Magistrátu města Ostravy (MMO) v příštích vydáních, zareagujeme na ně e-maily či písemně. Naše adresa je Ostravská radnice, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava nebo elektronicky redakce@ostrava.cz.

Letní festivaly: účinnost vyhlášky vyhodnotíme


Otevřená radnice

Do redakce nám přišla řada stíž­ností čtenářů (např. Ivan Sekanina, Pavel Novák, Jana Nováková, Valérie Tomečková aj.) na nadměrný hluk při konání letních hudebních festivalů a dalších akcí na území města Ostravy.

MARCELA TROJÁKOVÁ, vedoucí odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy:

„V úvodu musím zdůraznit, že za ru­šení nočního klidu při veřejné pro­dukci hudby v obytných lokalitách na území města není odpovědné sta­tutární město Ostrava, ale primárně pořadatel konkrétní hudební pro­dukce. Obec nerozhoduje o ,povolení či nepovolení’ určité hudební akce, ale může obecně závaznou vyhláš­kou (dále jen ,vyhláška’) v rámci své samostatné působnosti upravit závazné podmínky pro pořádání veřej­ných produkcí hudby. Zastupitelstvo města Ostravy se usneslo takovou vy­hlášku vydat v červnu t. r. (vyhláška č. 7/2016 nabyla účinnosti 7. 7. 2016; na­leznete ji na webu města www.ostrava. cz/cs/urad/pravni-predpisy/vyhlasky­-statutarniho-mesta-ostravy/7-2016). Při stanovení konkrétních akcí uvede­ných ve vyhlášce, u nichž je doba noč­ního klidu posunuta na dobu pozdější, než je 22. hodina daná zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, jsme vycházeli z návrhů a připomínek městských ob­vodů, které místní podmínky znají nejlépe, a také z charakteru a dřívěj­ších zkušeností z konání akcí. Text vy­hlášky je v souladu s platnou legisla­tivou. Město Ostrava ctí právní řád České republiky včetně ústavních a ji­ných zákonů. Obsah vyhlášky odsou­hlasil bez výhrad mj. i Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR. Dle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, může obec ur­čit prostřednictvím obecně závazné vyhlášky závazné podmínky pro po­řádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a dis­koték, a to v rozsahu nezbytném k za­jištění veřejného pořádku.

Musím podotknout, že novelou zá­kona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřej­ného zdraví, ve znění pozdějších před­pisů, bylo od 1. 12. 2015 vyňato měření hluku způsobeného produkcí hudby provozované ve venkovním prostoru z kompetencí krajských hygienických stanic a dále ust. § 30 odst. 2 tohoto zákona stanoví, že z vuk z produkce hudby ve venkovním prostoru již není považován za hluk. K měření hladiny hlasitosti hudební produkce na fes­tivalech z tohoto důvodu nedochází, protože se stalo irelevantním. Při po­dezření na porušení nové městské vy­hlášky má kterýkoliv občan možnost přivolat městskou policii, která po­řadatele akce rušící noční klid vyzve k ukončení hudební produkce. V pří­padě, že se tak nestane, je možno zahá­jit s organizátorem akce přestupkové, resp. správní řízení, kdy může být ulo­žena pokuta právnické nebo podnika­jící fyzické osobě až do výše 200 tis. Kč, osobě fyzické do výše 30 tis. Kč.

Vedení města Ostravy se snaží vy­hovět nejen stále rostoucí komunitě fa­noušků hudby a hudebních festivalů, ale také těm obyvatelům, kteří prefe­rují klid a hluk z koncertů jim vadí. Proto v červenci 2016 proběhla s vede­ním Dolní oblasti Vítkovic jednání s cí­lem řešit zásadní otázky konání hudeb­ních produkcí v této lokalitě, zejména otázku rušení obyvatel hudbou. Byla přitom dohodnuta opatření technic­kého charakteru, která by měla míru obtěžujícího hluku u dalších akcí zna­telně snížit. Nejdůležitějším opatře­ním je změna orientace pódií a hudeb­ních soustav dovnitř areálu, směrem k vysokým pecím, namísto nasměro­vání k obytným blokům. Současně se vedení města kontaktuje v předstihu s organizátory dalších letních festivalů a hudebních produkcí (organizátorem žádné z těchto akcí není město Ostrava) s cílem snížit zátěž obyvatel bydlících v blízkosti jejich konání.

Ubezpečuji občany, že vedení města průběh letní festivalové sezóny sleduje a účinnost městské vyhlášky č. 7/2016 pozorně monitoruje. Po ukončení se­zóny vyhodnotí účinnost nové OZV komplexně. V případě, že se míra při­jaté regulace ukáže jako nedostatečná, nastavené podmínky pro další období zpřísní např. tím, že zkrátí dobu ko­nání akcí nebo se přijmou další tech­nická opatření.” (vi)

Platí vyhláška pro pořádání akcí


Změny zákona o ochraně veřej­ného zdraví přiměly město Ostravu k přijetí obecně závazné vyhlášky č. 7/2016 „o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték konaných ve venkovních prostorách, v rozsahu nezbytném k zajiš­tění veřejného pořádku”.

Vyhláška schválená zastupi­telstvem 22. června vyjmenovává jednotlivé akce na území Ostravy, které lze provozovat s prodlouže­nou dobou konání od šesti hodin ráno do půlnoci (3. skupina), dvou hodin (2. skupina) nebo tří hodin ráno (1. skupina) následujícího dne. Všechny ostatní podniky mohou být pořádány pouze v době od šesti hodin ráno do deseti večer, kdy za­číná noční klid. Oznamovací povinnost se na ně nevztahuje.

Do první skupiny patří např. velké festivaly, jako jsou Colours, Beats for Love, Oldies, Beerfest, Majáles vesměs konané v Dolní oblasti Vítkovice, ale také Cirkulum v Porubě, Honění krále ve Lhotce, Michalfest v Michálkovicích aj. Do druhé katego­rie patří např. Olympijský park v cen­tru, Ostrava v plamenech, Třebovický koláč, Rozloučení s létem v Krásném Poli. Ve třetí skupině figurují Zažít Ostravu jinak, Pouť babího léta v Porubě, Burčák fest v Radvanicích a další.

Kompletní text vyhlášky a se­znam sportovních a kulturních podniků s prodlouženou dobou ko­nání najdete na webu města www. ostrava.cz v sekci Úřad – Právní předpisy. (bk)

Centrem s primátorem


Procházka centrem Ostravy takříkajíc s batohem plným vizí. Tak by se dala charakterizovat akce pořádaná v rámci projektu fajnOVA, doprovázejícího přípravu strategického plánu rozvoje města. Primátor Tomáš Macura se zá­stupci architektonické obce a zájemci z řad veřejnosti navštívili poslední červnovou středu v rámci komento­vané prohlídky Ostravského informač­ního servisu významná místa ve středu města, které by měla čekat obnova či zásadnější proměna.

Mezi záměry, jejichž realizace je ča­sově nejblíž, lze jmenovat například úpravu povrchu ulice Kostelní na úseku od ulice Střelniční po křižovatku s ulicí Biskupskou a úpravu prostoru před Minikino kavárnou. Na Masarykově náměstí je plánovaná zástavba proluk a tzv. laubů. Výrazně změnit by se mělo náměstí Msgre Šrámka, jehož budoucí podoba vzejde z architektonicko-ur­banistické soutěže na využití plochy současného nevhodně situovaného par­koviště a vytvoření reprezentativního před prostoru u vstupu do katedrály Božského Spasitele.

Další architektonická soutěž se připravuje pro úpravu plochy před Domem umění. Velké plány má město s areálem Černé louky. (bk)


Strana 4

Střípky


MŠE NA NÁMĚSTÍ.
Dny víry na počest 20. výročí založení ost­ravsko-opavské diecéze zahájila první červnovou neděli mše svatá na Masarykově náměstí. Mezi dvěma tisícovkami účastníků bohoslužby, kterou sloužil olomoucký arcibiskup Jan Graubner, nechyběli biskup os­travsko-opavské diecéze František Václav Lobkowicz (na snímku), zota­vující se po náročné operaci, primá­tor Tomáš Macura, náměstek primá­tora Zbyněk Pražák aj. „Dvacet let je relativně hodně v lidském životě, ale málo v dějinách,” uvedl ve svém pro­jevu primátor a připomněl, co vše cír­kev učinila pro vzdělanost, kulturu, péči o nemocné a slabé. „Vážím si spolupráce města s diecézí, osobního podílu pana biskupa Lobkowicze,” zdůraznil primátor. (vi)

DISPEČEŘI S NADHLEDEM. Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově má od 9. června no­vou řídicí věž. Patří k nejmoder­nějším u nás. Letoví dispečeři sedí v šestém, nejvyšším patře ve výšce 21 metrů. Výhled mají v rozsahu 360 stupňů. Středisko zaměst­nává tři desítky lidí, jeho výstavba stála státní podnik Řízení letového provozu 133 milionů korun. Mezi hosty slavnostního otevření nechy­běli primátor Tomáš Macura a ná­městek primátora Břetislav Riger. Z Mošnova se nyní pravidelně létá do Prahy, Paříže, Londýna a Düsseldorfu, sezonně do třinácti přímořských destinací. Od 30. října začne Ryanair létat dvakrát týdně do Milána (Itálie), na čtyři se zvýší počet spojů do Londýna. (bk)

MINISTR ŤOK A DOPRAVA. Při své cestě do Moravskoslezského kraje navštívil 23. června Ostravu ministr dopravy Dan Ťok. Po pro­hlídce ostravského Národního do­pravního informačního centra ho v Radnici města Ostravy přijal pri­mátor Tomáš Macura. Rozhovor se týkal dostavby Prodloužené Rudné, rekonstrukce budovy hlavního ná­draží, konference o mobilitě, sou­časného stavu dopravy v krajském městě a rozvojových projektů. Jednání se zúčastnil generální ře­ditel Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa a další odborníci. (ph)

Za plukovníkem Karlem Šerákem


Ve věku ne­dožitých 93 let zemřel 17. července plukovník Karel Šerák. Jeden z po­sledních ži­jících osvoboditelů města v roce 1945 se ještě na jaře v Ostravě osobně zúčastnil oslav 71. výročí osvobození. „Přesto, že jsme neměli mnoho příležitostí k vzájemnému setkávání, vytvořili jsme si vztah, který mohu označit za přátelství,” vzpomíná primátor Tomáš Macura. „Zapamatuji si ho jako člověka statečného a přes vysoký věk plného optimismu. Vzor a příklad pro mladší generace.”

Karel Šerák se narodil 20. 7. 1923 v Boratíně na Volyni. V roce 1944 vstoupil do řad 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR, se kterou prošel Duklou, Jaslem a dalšími bo­jišti druhé světové války. Jako veli­tel tanku se podílel na osvobození Ostravy od německých okupantů. Čestným občanem města byl jme­nován 29. dubna 2015.

Rozloučení s plukovníkem Karlem Šerákem na hřbitově v Chotiněvsi na Litoměřicku se zúčastnila dele­gace města Ostravy v čele s Tomášem Macurou. Vnučka válečného hrdiny paní Radka Vrabcová vyjádřila v do­pise primátorovi vděčnost za to, s ja­kou lidskostí k němu přistupoval za jeho života i na poslední cestě.

„Děda jezdil do Ostravy velmi rád, těšil se na setkání s místními lidmi, druhy z války. Osobně jste v něm zanechal ten nejlepší dojem. Vám i městu Ostravě za sebe i celou ro­dinu upřímně děkuji,” napsala Radka Vrabcová. (vi)

Zaplatili jste za komunální odpad?


Přestože je již po splatnosti poplatku (30. 6. 2016), stále máte možnost provést úhradu BEZ NAVÝŠENÍ!

Výše poplatku: 498 Kč na osobu a kalendářní rok

Číslo účtu: 30015-1649297309/0800

Variabilní symbol pro platbu složenkou nebo bankovním převodem získáte na stránce www.ostrava.cz – Platba za komunální odpad. Stačí zadat rodné číslo. Případně se informujte na telefonním čísle 844 12 13 14 nebo e-mailem na adrese: komunalniodpad@ostrava.cz.

Pokud nám sdělíte svou e-mailovou adresu, budeme vás informovat o případném nedoplatku či v následujících letech na blížící se splatnost. Stačí napsat vaše jméno a příjmení, adresu a datum narození na adresu komunalniodpad@ostrava.cz nebo platbyzaodpad@ostrava.cz.

Do 27. srpna bez tramvají


Nádražní ulice

Obnova Nádražní ulice na úseku mezi křížením s ulicemi Stodolní a 28. října pokračuje komplexní rekonstrukcí tramvajových tratí. Ta potrvá podle aktuálního harmono­gramu stavby do 27. srpna. Po celou tuto dobu budou tramvajové linky č. 1, 2, 8, 9, 11 a 18 při jízdě ve směru do centra odkláněny ze zastávky Karolina na zastávku Výstaviště, kde se otáčejí. Na trase mezi za­stávkami Karolina a Hlavní nádraží zastoupily tramvaje vozidla náhradní autobusové dopravy, která vyjíždějí z nástupní zastávky před budovou ředitelství Dopravního podniku Ostrava a na Nádražní jedou ulicemi Poděbradovou a 30. dubna. V opač­ném směru autobusy stejně jako vloni odbočují z ulice Poděbradovy na ulici Švabinského a ulicí Porážkovou najíž­dějí na ulici Těžařskou, kde je umís­těna výstupní zastávka. V úseku za­stávek Křižíkova – Hlučínská nahra­zují tramvajovou linku č. 11 souběžně jedoucí autobusové spoje. (re)

In-line Park do druhé etapy


Areál pro bruslaře In-line Park v ulici U Cementárny ve Vítkovicích pro­vozuje od září 2014 městská společ­nost Sareza. Návštěvníci zde mohou zdarma využívat in-line dráhy, víceú­čelové i dětské hřiště.

Jak nás informoval náměstek pri­mátora Martin Štěpánek, připravuje se druhá etapa výstavby sportoviště, která zabere část pozemku po bývalé zábřežské nemocnici. Její předběžné náklady jsou 75 mil. Kč, bez dotací z rozpočtu města. Dráhy s odbočkami se rozšíří o 1,5 kilometru, vyrostou tenisové kurty, skate park, malá restau­race a další parkovací místa. Práce za­čnou v závěru roku, ukončeny mají být v létě 2017. (vi)

Policejní koně nad překážkami


Pozvánka

Mezinárodní setkání jízdních poli­cií patří v Ostravě již tradičně k pro­gramu posledního prázdninového víkendu. Devatenáctý ročník zá­vodů připravuje ostravská městská policie (MPO) na sobotu 27. srpna v Komenského sadech.

Ekipy jízdních policií od nás i ze zahraničí předvedou veřejnosti, jak náročná je práce s koňmi, kteří jsou vycvičeni tak, aby bylo možné je nasadit během policejních zá­sahů. Jezdci musejí své čtyřnohé svěřence naučit, jak zvládat stre­sující hluk davu, výbuchů nebo výstřelů, pohybovat se v terénu pl­ném překážek.

Letošní program otevře ve 12. 30 hodin slavnostní nástup účast­níků. Úvodní soutěží bude od 13 h parkurové skákání O pohár ře­ditele MPO, po kterém přijdou na řadu Pohár primátora v zrca­dlovém skákání dvojic (14.40 h) a speciální policejní parkur O po­hár krajského hejtmana (15.30 h). Přestávky mezi závody vyplní ukázky voltiže – akrobacie na ko­ních a defilé čtyřspřeží z hřebčína v Kladrubech n. L. Vyhlášení vý­sledků pořadatelé plánují na 16.45 h. Vstup na akci je volný. (vi)


Strana 5

Ostrava odkoupí nemovitosti Bauhausu včetně starých městských jatek

Paměť města bude zachována


O čem se hovoří

Historicky cenné budově ostravských městských jatek ze začátku 90. let 19. století se blýská na lepší časy. Objekt, který spolu s přilehlými pozemky pro­dal v roce 1994 městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz za 38 milionů korun společnosti Bauhaus, jež ho nechala chá­trat, odkoupí město. O podpisu kupní smlouvy rozhodlo 22. června po té­měř dvouhodinové rozpravě ostravské zastupitelstvo.

Spolu s jatkami získá město za cenu téměř 80 milionů korun ostatní pozemky Bauhausu, parkoviště a objekt bývalého hobbymarketu, který bude po nezbyt­ných opravách a úpravách v řádu jedno­tek milionů korun sloužit jako sídlo gale­rie Plato. Ta je v současné době v nájmu ve víceúčelové hale Gong v Dolní oblasti Vítkovice. Ke kulturním účelům bude po nutné rekonstrukci využíván také pa­mátkově chráněný objekt jatek. K fyzic­kému předání nemovitostí by mělo dojít na přelomu srpna a září.

„Získali jsme od zastupitelstva sou­hlas s nákupem objektů Bauhausu za cenových podmínek, které pova­žuji za dobré,” uvedl po bouřlivé dis­kuzi a hlasování zastupitelů primátor Tomáš Macura s tím, že znalecká od­hadní cena na nemovitosti Bauhausu byla vyšší než 90 milionů korun. „Je nyní na nás, abychom dokázali tento prostor citlivě opravit a využít pro účely, které jsme deklarovali, to znamená pro kul­turu a specificky pro galerii moderního umění,” upřesnil. (bk)

Strategie ITI může přinést miliardy


Setkání zástupců devíti největších českých měst, které připravují stra­tegie integrované teritoriální inves­tice (ITI) jako nového investičního nástroje pro efektivnější čerpání prostředků z evropských fondů, se uskutečnilo ve dnech 14. a 15. čer­vence v Ostravě. Na základě schvá­lené integrované strategie rozvoje území bude využívat tento nástroj pro financování vzájemně propoje­ných aktivit sedm vymezených me­tropolitních oblastí. Ty může tvořit jedno nebo dvě města.

V rámci ostravské aglome­race může být prostřednictvím ITI rozděleno až 6 miliard ko­run. Ty budou směřovat například na podporu nákupu nízko emis­ních vozidel, vybavení školních odborných učeben, podporu apli­kačního výzkumu vysokých škol či energetického využití odpadu. I když je nositelem ITI město, podpora jednotlivým projektům bude mířit do celé aglomerace.

Strategie ITI zatím není schvá­lená, první výzvy k předkládání projektů jsou očekávány na pod­zim tohoto roku. Podrobnosti na www.itiostravsko.cz. (jk)

Dělily se milionové přebytky


„Porcování medvěda” známé z posla­necké sněmovny si na svém červnovém zasedání vyzkoušeli ostravští zastupi­telé. K rozdělení měli přebytek hospo­daření za rok 2015 ve výši 768 mil. ko­run, téměř dvakrát vyšší než před rokem, navýšený o dalších 100 mil. korun z tzv. volných zdrojů a rezerv.

Největší částku 250 mil. korun vlo­žili zastupitelé do fondu rozvoje měst­ské nemocnice. Celkem 150 mil. korun nabídli městským obvodům primárně na projekty, na které lze získat spoluúčast z evropských fondů. Částka 106 mil. ko­run byla vyčleněna jako rezerva na ná­kup nemovitostí, vedle historických měst­ských jatek a objektů Bauhausu zejména soukromých pozemků pod městskými komunikacemi. 138 mil. korun půjde na investiční akce, které se nevešly do pů­vodního kapitálového rozpočtu města. Podstatná část z nich je určena na vý­stavbu retenční nádrže v průmyslové zóně Mošnov a na rekonstrukci Nádražní ulice.

Důležitou položkou je 40 mil. korun určených na výkup menšinového po­dílu firmy Asental v městské společ­nosti Garáže Ostrava, která disponuje 519 parkovacími místy na 8 parkoviš­tích a ve dvou parkovacích domech. To by umožnilo městu více vycházet vstříc zájmům občanů.

Na projekty z oblasti kultury a vol­ného času vyčlenili zastupitelé více než 96 mil. korun, 54 mil. nasměrovali do ob­lasti školství a sportu. (bk)

V DK Poklad se opět pracuje


Do konce léta příštího roku by se měl po­rubský Dům kultury Poklad změnit díky rozsáhlé rekonstrukci na moderní, sty­lový objekt, který bude centrem spole­čenského dění v této městské části a její stavební ozdobou. Garantem toho, že se tak stane, je sdružení stavebních fi­rem Stamont a Vítkovice Revmont, které uspělo ve výběrovém řízení na dokon­čení přestavby, jež započala před více než třemi lety.

Staveniště převzali zástupci staveb­ního sdružení 8. července a jejich prv­ním úkolem bylo provést tak zvanou pasportizaci, to znamená technickou in­venturu objektu, která určí, zda rozsah a náročnost potřebných stavebních prací odpovídá objemům předpokládaným v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení. Na základě výsledků tohoto pro­cesu, který by měl být uzavřen do 9. srpna, bude případně upřesněna vysou­těžená cena, která aktuálně činí bez mála 148,8 milionu korun bez DPH.

Pokud se tato cena výrazně nezmění, město ušetří značnou částku. Podle sdělení investičního náměstka primá­tora Břetislava Rigera se totiž původně předpokládalo, že náklady na dostavbu se mohou vyšplhat až na 241 milionů korun.

Vlastní stavební práce na rekon­strukci Domu kultury Poklad by měly být v souladu s uzavřenou smlouvou do­končeny v průběhu 60 týdnů od dne pře­dání a převzetí staveniště. (bk)

Projektu REFILL se účastní deset evropských měst, například Brémy, Helsinky, Nantes či Atény

Hledá se nová náplň pro prázdné prostory a plochy v centru


Zahraniční inspirace

Ostrava připraví akční plán s novým pří­stupem k městskému prostoru. Stane se tak v rámci zapojení do projektu s ná­zvem REFILL (znovunaplnění), který je zaměřen na dočasné využívání prázd­ných prostor a ploch v centru města s cí­lem nastavení jejich dočasného užití jako běžné služby. Červnového úvodního se­tkání místní podpůrné skupiny projektu v prostorách ostravského Cooltouru se zúčastnila náměstkyně primátora Kateřina Šebestová, která mu poskytla svou záštitu. Přítomni byli architekti, geografové a představitelé místních ini­ciativ a komunit z oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit.

„Realizací tohoto projektu se oteví­rají nové možnosti, jak využít opuštěné, chátrající budovy či plochy ve městě, dát jim novou funkci a oživit je, ale také pod­pořit začínající podnikatele či různé ko­munitní aktivity. Výhod a přínosů do­časného využívání prázdných prostor je celá řada, proto by byla škoda takový projekt nepodpořit,” řekla náměstkyně Šebestová.

Jedním z kladů REFILLu je, že po­skytne lidem příležitost za nízké ná­klady otestovat a ověřit, zda jsou jejich aktivity (ziskové či neziskové) žádané a životaschopné. Zároveň se občané ak­tivně zapojí do rozvoje a tvorby nové po­doby městského prostoru. Podobné akce mohou být také jedním z konkrétních opatření, jak koncepčně rozvíjet centrum města v rámci realizace nového strate­gického plánu.

Projekt byl podpořen z mezinárod­ního programu URBACT III a je spo­lufinancován městem Ostrava. Projektu se účastní celkem deset evropských měst, vedle nejzkušenějšího belgického Gentu, který je i hlavním partnerem, rovněž města jako jsou Brémy, Helsinky, Nantes, Atény a další.

Cílem práce místní podpůrné sku­piny bude vytvoření efektivních nástrojů podpory dočasného využívání prostor. Hlavním výstupem projektu bude tzv. Místní akční plán. (ph)


Strana 6

Historicky první absolventi oboru všeobecné lékařství odpromovali

Velký den pro univerzitu i studenty


Událost

Pro ostravské vysoké školství je to his­torická chvíle. Dne 7. července se usku­tečnila první promoce absolventů stu­dijního programu všeobecné lékařství Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Významný okamžik si nenechali ujít primátor Tomáš Macura, náměstci primátora Michal Mariánek, Zbyněk Pražák, Martin Štěpánek a Iveta Vozňáková, představitelé kraje, aka­demické obce a další.

Diplomy opravňující k používání ti­tulu doktor medicíny převzalo v Domu kultury města Ostravy 36 studentek a 11 studentů z Česka a Slovenska. Uplatnit se mohou ve zdravotnických zařízeních všech typů, při výuce a vý­zkumu na teoretických lékařských oborech, ve výzkumných institucích, farmaceutickém průmyslu. Standardní doba studia všeobecného lékařství je 12 semestrů, to znamená šest let.

„Věřím, že diplomy, které jste v dnešní slavnostní den obdrželi, není to zásadní, co byste si z naší univerzity měli odnést,” řekl k absolventům rek­tor OU Jan Lata. „Důležitější je schop­nost vnímat logiku a komplexnost celé medicínské problematiky a ještě dů­ležitější v oblasti zdravotnické práce a jejich institucí je rozměr mezilid­ských vztahů. Vzájemné naslouchání, citlivost, pomoc a porozumění. Přál bych vám, a především lidem, které budete léčit, abyste neřešili jen odbor­nou stránku této práce. Abyste nelé­čili nemoc, ale člověka, lidskou bytost. A především, abyste vždy hájili důstoj­nost každého nemocného a nezastupi­telnost jeho vztahové stránky.” (bk)

Strážníci darovali krev. Už potřetí


V krevním centru fakultní nemoc­nice se 8. června opět modraly uni­formy. V rámci 3. ročníku akce Daruj krev s Městskou policií Ostrava po­řádanou u příležitosti Světového dne dárců krve tu přišly darovat krev nebo krevní plazmu dvě desítky strážníků. Jsou to oni, kteří se při své práci se­tkávají s různými krizovými situacemi a tak cenu krve znají. Pro některé je motivací i osobní zkušenost. Tu má například iniciátor a koordinátor této tradice Richard Liška. „Kolik krve je třeba při operacích a léčbě lidí jsem pochopil u dopravní nehody mého otce a potom, když mi onemocněla dcera,” vysvětluje nositel Zlatého kříže ČČK 3. třídy za 80 odběrů. Spolu s dalšími se snaží prostřednictvím akce zastřešované odborovou organizací MPO přitáhnout k dárcovství své mladší kolegy. „Naším cílem je získávat nové prvodárce, kteří si na tuto činnost ča­sem zvyknou a budou v ní pokračo­vat,” upřesnil Liška. Toho těší, že akci podpořilo i vedení městské policie a že se k ní připojili i někteří rodinní příslušníci strážníků. (bk)

Sociální vyloučení lze řešit jen komplexně

Bydlení s podmínkami


Sociální péče

Plošně, komplexně a systémově, avšak se zachováním rozlišností jednotlivých lokalit. Tak chce řešit otázku sociálního vyloučení město Ostrava. Vodítkem je Strategický plán sociálního začleňování na období let 2015–2018, od jehož při­jetí uplynul 10. června jeden rok.

„Za tuto dobu se nám podařilo při­pravit čtyři velké projekty za téměř 110 milionů korun, které bude z 95 procent hradit evropský sociální fond,” infor­moval náměstek primátora pro soci­ální věci, zdravotnictví a prevenci kri­minality Michal Mariánek.

Výsadní postavení mezi těmito pro­jekty má koncepce bydlení, kterou město začne zpracovávat v říjnu. Výsledky bude mít ještě před schválením národní kon­cepce bydlení a bude proto moci ovlivnit celorepublikovou verzi. K realizaci kon­cepce bude vyčleněno 105 bytů v šesti městských obvodech. Město je nabídne osobám, které žijí v nepříznivých pod­mínkách v sociálně vyloučených loka­litách nebo na ubytovnách. Tyto osoby budou muset splňovat stanovené pod­mínky a akceptovat doprovodný sociální program. Projekt bude realizován od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2019 a jeho rozpočet bude činit více než 14,5 mil. korun.

Další klíčové aktivity města v ob­lasti sociálního začleňování jsou zamě­řeny na posílení prevence kriminality, prevenci ohrožení rodiny a zejména na rozvoj rovných příležitostí ke vzdě­lávání. Tento poslední projekt bude nej­nákladnější. V době od letošního srpna do konce července 2019 bude na něj vy­členěno více než 78,5 mil. korun.

Zhruba šest desítek projektů zamě­řených na řešení problémů sociálního vyloučení plánují zrealizovat nestátní neziskové organizace, případně měst­ské obvody. (bk)

O radnici byl opět maximální zájem


Komentovaná prohlídka re­prezentačních prostor Radnice města Ostravy zakončená se­tkáním s primátorem Tomášem Macurou v jeho pracovně a vý­hled z radniční věže na večerní město, taková byla jedna z nabí­dek Ostravské muzejní noci, je­jíž osmý ročník vypukl 11. června na Prokešově náměstí. Tradiční akce zúčastnily více než tři de­sítky muzeí, galerií, ústavů a or­ganizací, ani v této konkurenci radniční nabídka nezapadla. Prostory nejrozsáhlejšího rad­ničního komplexu v republice si prohlédl maximálně možný počet 600 návštěvníků, výhled z nejvyšší radniční věže v zemi, z vyhlídkové terasy umístěné ve výšce 74 metrů si vychutnalo 433 zájemců. Dalším zkřížila plány porucha výtahu. (bk)

Setkání se sny, plány a ambicemi ostravských stipendistů


Město podporuje

Setkání se stipendisty města Ostravy představuje vždy mimořádnou zku­šenost. Člověk naslouchá lidem, kteří mají za sebou úspěšné studium, zahra­niční stáže, vědecké úspěchy.

Zabývají se výzkumem sluneč­ního větru, rakoviny krve, mozko­vých mrtvic, právními a dalšími otáz­kami a vždy mluví o své práci s vášní a zanícením. Aktuálně jich město pod­poruje šestnáct. Částka 55 tisíc, 82,5 tisíce nebo 110 tisíc korun na akade­mický rok v případě studia v zahraničí je pro ně kapkou v moři potřeb, přesto jsou za ni vděční. Pomáhá jim přiblížit se k uskutečnění snů, plánů a ambicí a funguje jako spojnice mezi jejich sou­časným působištěm a městem, ve kte­rém se narodili a které je pro ně srdeční záležitostí. Přispějí v budoucnu k růstu jeho prestiže?

Letošní setkání se stipendisty města Ostravy se uskutečnilo 23. června v ob­řadní síni Nové radnice. Zúčastnili se zástupci města v čele se zastupitelem a předsedou komise pro vzdělávání, vědu a výzkum Janem Veřmiřovským. S prezentacemi, v nichž seznámili pří­tomné se svou prací a postřehy ze svých zahraničních pobytů, vystoupilo sedm stipendistů. Vyslechli si je také rodinní příslušníci a přátelé. (bk)


Strana 7

Na Slezské otevřeli komunitní dům pro obyvatelé starší šedesáti let

Místo demolice sedmnáct bytů


Sedmnáct bytových jednotek ve dvou třípodlažních domech v Heřmanické ulici ve Slezské Ostravě má od začátku června své obyvatele starší šedesáti let. Obývají byty 1 plus 1 nebo garsonky s plochou kolem 45 metrů čtverečních.

Současným potřebám bydlení ne­vyhovující staré činžovní domy byly už pět let uzavřené. Uvažovalo se o je­jich demolici. Během osmi měsíců se je podařilo zrekonstruovat na komu­nitní dům pro seniory. Náklady do­sáhly 21 milionů korun s DPH, na pro­jekt přispělo dotací 11 050 tis. korun Ministerstvo pro místní rozvoj, zbýva­jící financování zajistilo město a obvod Slezská Ostrava.

Slavnostního uvedení do provozu se zúčastnili krajský hejtman Miroslav Novák, náměstci ostravského primá­tora Zbyněk Pražák a Radim Babinec, starostka Slezské Ostravy Barbora Jelonková a další.

Hostům se mimo jiné líbily ku­chyně vybavené linkou a sporákem, koupelny s praktickým sprchova­cím koutem a sociálním zařízením. Oceňovali pro seniory potřebné výtahy a bezbariérové přístupy. Zajímali se také o výši nájmu, který se pohybuje kolem 57 Kč za metr čtvereční. (vi)

Ostrava centrem světové medicíny?


Statutární město Ostrava by v roce 2017 mohlo být hostitelem šesté mi­nisterské konference o životním pro­středí a zdraví, pořádané Světovou zdravotnickou organizací WHO. Jedná se o prestižní akci, během které by do města zavítalo více než 500 svě­tových odborníků na zdraví a životní prostředí.

S cílem prohlédnout si město jako jednoho z možných kandidátů na po­řádání konference zavítala 12. července do Ostravy delegace WHO ve složení Srdan Matic, Francesca Racioppi z ev­ropské a Alena Šteflová z české kan­celáře WHO. Na radnici je přijali pri­mátor Tomáš Macura a další zástupci města. Pro případ zvolení Ostravy jako místa pořádání konference WHO při­slíbil primátor Macura pořadatelům maximální podporu.

Konáním této významné světové akce by se Ostrava zařadila po bok měs­tům jako jsou Londýn nebo Helsinky. Úředníci Světové zdravotnické organi­zace budou kandidáty o své volbě in­formovat v září tohoto roku. (ph)

Z redakční pošty

Dík za edukační pobyt


Sedmidenní edukační pobyt na Horní Bečvě ve dnech 11.–18. června absolvo­vali nedoslýchaví ze základní organizace Ostrava se sídlem v ul. K. Pokorného v Porubě. Jak informovala Terezie Jachová, členy organizace jsou přede­vším senioři s nedoslýchavostí, ale i ji­nými neduhy, kterým dotace poskytnuté magistrátem a obvody Moravská Ostrava a Přívoz, Jih a Poruba umožnily se po­bytu zúčastnit.

„Týden strávený v Horní Bečvě účast­níkům přispěl ke zlepšení odezírání mlu­vené řeči, získání nových poznatků při používání sluchadel a kompenzačních pomůcek, ke zmírnění nedoslýchavosti, snížení pocitu izolovanosti a zvýšení se­bevědomí. Vedle výuky odezírání byli poučeni ve zdravovědě a o nutnosti ka­ždodenního pohybu pro zlepšení fy­zické a duševní kondice. Jsme vděčni za umožnění pobytu v krásném prostředí Beskyd,” napsala Terezie Jachová. (vi)

Pečujeme o blízké


Odborné informace, jak pečovat o osobu blízkou v domácím prostředí, nabízí zdarma společnost Nonverba prostřednictvím projektu Podpora ne­formální péče v MS kraji, financova­ného z Evropského sociálního fondu. Projekt nabízí jak individuální pomoc a poradenství (příspěvek na péči, in­formace ke kompenzačním pomůc­kám či odlehčovacím službám), tak soubor vzdělávacích aktivit zaměře­ných na získání potřebných doved­ností (manipulace s osobami s poru­chou hybnosti, výživa, alternativní komunikace). Aktivity zajišťované odborníky z praxe probíhají v prosto­rách společnosti v Daliborově ulici 22 v Mariánských Horách. Kontakt: Jitka Vegrichtová, tel: 774 423 441, email: vegrichtova@sociofactor.eu. (jv)

Servis a půjčovna pro neslyšící


Moravskoslezská unie neslyšících po­skytuje služby půjčovny kompenzač­ních pomůcek pro sluchově posti­žené, a to ve svém sídle v areálu Dolní oblasti Vítkovice, v objektu Dolu Hlubina na ulici Vítkovické 3335/15. Půjčovna, která vznikla pod zášti­tou města Ostravy, nabízí bezplatnou poradenskou službu a zapůjčení po­můcek (mimo individuálních ušních naslouchadel) k vyzkoušení v domá­cím prostředí na 14 dnů. Po této lhůtě zprostředkuje případně jejich pro­dej. Půjčovna zajišťuje rovněž co 14 dnů servis sluchadel odbornou fir­mou na počkání. Bližší informace na webu www.msun.cz nebo na tel. č. 606 313 863. (mv)

Koncert pro hospic


Ondřej Havelka s Melody Makers a Josef Špaček & Camerata Janáček budou hvězdami benefičního kon­certu Charity Ostrava na podporu mo­bilního hospice sv. Kryštofa. Koncert Sešli se, aby pomohli... se uskuteční 21. září od 19 hod. v aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice. Informace o před­prodeji vstupenek budou na www.os­trava.charita.cz. Akce u příležitosti 25 let vzniku Charity Ostrava se koná za podpory města.

Mobilní hospic sv. Kryštofa s do­jezdem do 35 km funguje od roku 2003. Jeho smyslem je umožnit lidem prožít závěr života doma, v kruhu svých blízkých. Služby po­skytuje bezplatně. (bk)

I babybox dospívá


Ve středověku pokládaly maminky nechtěné děti na schodech kos­telů, dnes je mohou uložit do babyboxů. Jeden z nich, nové ge­nerace, byl 1. června zprovozněn na budově pavilonu B Dětského lékařství Městské nemocnice Ostrava. Nahradil zde schránku z listopadu 2008, jejímiž dvířky vstoupilo do života 7 novorozenců. Celkem bylo v ČR instalováno 70 babyboxů, šanci na normální život poskytly 137 dětem. (bk)

Město nechalo zpracovat strategii protidrogové politiky na období let 2016–2020

Více peněz na boj proti drogám a závislostem


Město podporuje

Chudoba, bezdomovectví, dluhy, neza­městnanost, kriminalita, sociální vy­loučení. Takové jsou jen některé dů­sledky užívání drog, závislosti na alko­holu či hazardním hraní. Situaci v této oblasti mapuje nová Strategie proti­drogové politiky statutárního města Ostravy na období let 2016–2020, kte­rou schválilo červnové zastupitelstvo. Pro město ji zpracovala Ostravská uni­verzita a není to příjemná četba.

Jen uživatelů drog, kteří už ztratili práci a mají zpřetrhané sociální vazby, je v Ostravě odhadem 2800. Je to asi o tisí­covku víc, než ještě v roce 2007. Zhruba 34 tisíc lidí je ve středním nebo vysokém riziku závislosti na alkoholu, mezi dvěma až třemi tisíci je odhadován počet osob závislých na hazardním hraní.

Boj s těmito patologickými jevy bude veden v souladu s platnými strategiemi Evropské unie, ČR a Moravskoslezského kraje a jeho pi­líři budou primární prevence, léčba drogově a jinak závislých lidí a jejich sociální začleňování, minimalizace ri­zik, snižování dostupnosti návykových látek a rizikovosti hazardního hraní, a konečně koordinace a spolupráce všech aktérů protidrogové scény.

Z hlediska města bude významným prvkem posílení protidrogové politiky zvýšení počtu sociálních pracovníků v ulicích ze současných 12 na 18 a také angažování specialistů, kteří by se vě­novali individuální práci s vězni před ukončením výkonu trestu, hazardními hráči a drogově závislými. Tato a další opatření si vyžádají posílení finančních toků na tento účel. V roce 2015 vyna­ložilo město na realizaci strategie pro­tidrogové politiky zhruba 9,1 milionu korun, letos to bude více než 10,3 mi­lionu korun.

V rámci kraje, včetně příspěvku Ostravy, bylo v roce 2015 na protidro­govou politiku vyčleněno necelých 22 milionů korun, v tomto roce to bude více než 25,2 milionu korun (bk)


Strana 8

Ocenění pro žákovské osobnosti a kolektivy za chrabrý čin, pomoc lidem a výjimečné dovednosti

Talentované mládí nám udělalo radost


Školství

Šestadvacet žákovských osobností a šest kolektivů ocenilo město u pří­ležitosti letošního Dne dětí. Ocenění předali 1. června v Divadle loutek re­sortní náměstek primátora Martin Štěpánek a předseda městské komise pro vzdělávání, vědu a výzkum za­stupitel Jan Veřmiřovský. Slavnostní odpoledne ukončilo představení Královna Koloběžka První.

Ocenění pro jednotlivce za chrabrý či záslužný čin, pomoc blízké osobě, výjimečné dovednosti v oblasti sportu, kultury nebo za úspěchy ve vědomost­ních soutěžích a olympiádách obdrželi:

I. stupeň ZŠ: Adéla Nováková, ZŠ Ostrava, Matiční; Karolína Pustková, ZŠ a MŠ Proskovice, Staroveská; Eliška Svrčinová, ZŠ Ostrava, Gen. Píky; Theodor Šimáček, ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova; Ema Švančarová, ZŠ a MŠ Proskovice, Staroveská.

II. stupeň ZŠ a žáci vícele­tých gymnázií: Huda Abdulla, ZŠ Poruba, Dětská; Petr Blahoš, ZŠ Sl. Ostrava, Chrustova; Viktor Byrtus, ZŠ Poruba, Porubská; Adam Feranec, ZŠ Poruba, Komenského; Kateřina Gulaková, ZŠ Poruba, Komenského; Matyáš Hansel, Gymnázium Olgy Havlové, Poruba; Klára Horáková, Gymnázium Zábřeh, Volgogradská; Kvido Kryštof Klawe, ZŠ Ostrava, Matiční; Sabina Lindovská, ZŠ a MŠ Hrabůvka, A. Kučery; Gabriela Lyčková, ZŠ Hrabová, Paskovská; Helena Ng uyenová, Ja z ykové gymnázium Pavla Tigrida; Nikola Nyklová, ZŠ a MŠ Bělský Les, B. Dvorského; Nikol Ondřejová, ZŠ Polanka nad Odrou, H. Salichové; Dominik Petr Orel, Soukromé gymnázium a Střední odborná škola Iuventas, Kounicova; Denisa Přečková, ZŠ Ostrava, Nádražní; Jiří Přívratský, Soukromé gymnázium a Střední odborná škola Iuventas, Kounicova; Hana Řeháková, ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova; Natálie Sonnková, ZŠ Polanka nad Odrou, H. Salichové; Mário Svoboda, ZŠ a MŠ Hošťálkovice, Výhledy; Sandra Tomicová, ZŠ Ostrava, Gen. Píky; Mateusz Wojnarowicz, Wichterlovo gymnázium Poruba, Čs. exilu.

Kolektivům bylo ocenění udělo­váno za výraznou a aktivní repre­zentaci města nebo úspěchy v oblasti sportu, kultury, vědomostních sou­těží a olympiád. Získaly ho: 6členný kolektiv ZŠ Poruba, Dětská (pedagog: Iveta Místecká); 6členný kolektiv ZŠ Ostrava, Nádražní (Petra Klimparová); 21členná 4. třída ZŠ a MŠ Proskovice, Staroveská (Kateřina Holaňová, Gabriela Makarová); 4členný ko­lektiv Einsteini, Wichterlovo gym­názium Poruba, Čs. exilu (Lenka Plášková); 10členný Ekotým, ZŠ Ostrava, Gen. Píky (Iveta Novotná); 7členný divadelní soubor Teatro ROJO, Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, Hladnovská (pedagog: Jose Antonio Rojo, Jose Maria Montero, Ivana Freitágová). (bk)

Zdravěji a chutněji ve školách


Je to rok a pár měsíců, co Rada města Ostravy schválila u příležitosti 70. vý­ročí vzniku školního stravování pro­jekt Školní jídelny zdravě a chutně. Vyhodnocení jeho první etapy se uskutečnilo 21. června v Divadle lou­tek Ostrava. Spolu s šeky na 10 nebo 15 tisíc korun na dovybavení jíde­len tu náměstek primátora Martin Štěpánek rozdal nejúspěšnějším ško­lám celkem 16 ocenění. Ty byly uděleny v pěti kategoriích – za účast za­městnanců jídelen na odborných se­minářích a kurzech, za zavedení mož­nosti dietního stravování, za podíl žáků, kteří se stravují ve školních jí­delnách, za mimoškolní aktivity a ko­nečně za účast a umístění v gastrono­mických soutěžích. Absolutními vítězi napříč kategoriemi se staly ZŠ a MŠ Zábřeh, Volgogradská, a MŠ Zábřeh, Za Školou. Tu úplně nejhlavnější vý­hru ale získaly děti: Díky iniciativě města teď jí lépe, zdravěji a chutněji.

Projekt města Ostravy Školní jí­delny zdravě a chutně navazoval na aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které vy­hodnotilo jeho loňskou část jako nej­lepší projekt v rámci republiky. (bk)

Na Černé louce vyrostlo hřiště pro malé i velké

Děti si hrají, dospělí cvičí


Poslední červnovou středu bylo na Černé louce otevřeno hřiště pro děti od tří let. Areál za 2 miliony korun postavený za rekordních 28 dnů vznikl za finanční podpory společnosti OZO. Jeho provozovatelem jsou Ostravské výstavy, a. s.

Jako první si na hřišti lemovaném zelení a vzrostlými stromy zahrály děti z mateřské školy v Dvořákově ulici v cen­tru Ostravy. Ty nejodvážnější vyzkoušely šplhací a balanční prvky, houpadla a věžové sestavy. Ostatní vzaly za vděk pís­kovištěm se speciálním pískem.

Přehlednost a bezpečnost areálu, splňujícího přísná kritéria pro provoz dětských hřišť, ocenili primátor Tomáš Macura, jeho náměstci Zbyněk Pražák, Radim Babinec, Martin Štěpánek, sta­rostka Moravské Ostravy a Přívozu Petra Bernfeldová, ředitelé OZO a Ostravských výstav Karel Belda, Karel Burda a další hosté. Někteří si na místě vyzkoušeli šest tzv. cvičebních strojů pro seniory nebo rodiče. Ani ti se nemusí při hlídání dětí na Černé louce nudit.

Do konce září bude areál otevřen od 8 do 20 hodin, od října do konce dubna do 18 hodin. Ve večerních a noč­ních hodinách bude monitorován měst­skou policií. (vi)

Proskovičtí čtvrťáci se stali laureáty festivalu Strážnice


O čem se mluví

V jednasedmdesátileté historii Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice se něco podobného nestalo. Titul Laureát MFF v dětské kategorii
nezískal žádný ze zavedených umělec­kých souborů, nýbrž čtvrtá třída zá­kladní školy z ostravských Proskovic. „Ani nám to nechtěli věřit, ale opravdu jsme tam byli celá třída, žádný sou­bor nemáme,” usmívá se ještě dnes při vzpomínce na nevěřícné pohledy třídní učitelka Kateřina Holaňová. Její cesta za nečekaným úspěchem začala před dvěma lety, kdy kývla na nabídku zúčastnit se se svojí třídou projektu Tady jsme doma – folklor do škol. Projekt za­střešuje Národní ústav lidové kultury ve Strážnici a jeho cílem je vést učitele základních škol a jejich prostřednic­tvím děti k poznání významné součásti národního kulturního dědictví, jakým je tradiční lidová kultura. Následovala celá řada akcí, jejichž smyslem bylo se­známit žáky s historií místa, kde žijí, naučit je pozitivně vnímat místní tra­dice a zvyky, vážit si jich a být na ně hrdí. Čtrnáct kluků a sedm holčiček po­znávalo významná místa v obci, jejich příběhy a legendy, listovalo v obecních kronikách, prohlíželo si staré fotografie a seznamovalo se s tím, jak tady žili lidé dřív. Osvojovalo si také lidové obyčeje, zpívalo staré popěvky a písně v místní laštině, učilo se lidovým tancům. Pomoc a podporu našla třídní učitelka nejen u vedení školy a kolegů z pedagogic­kého sboru, ale také u mnoha rodičů. „Zapojilo se jich asi deset a například pan Čeněk Pustka se kvůli nám naučil hrát na harmoniku,” vzpomíná Kateřina Holaňová. Vyvrcholením všech akti­vit se pak stalo vystoupení na 71. MFF Strážnice 2016, kde se proskovičtí čtvrťáci představili ve společném pro­gramu s čtyřmi dětskými folklorními soubory – Vlčnovjánkem z Vlčnova, Hradišťánkem z Uherského Hradiště, Malou chasou z Rohatce a Malou Vonicí ze Zlína. Třešničkou na dortu bylo oce­nění pro nejlepší dětský kolektiv.

Nevšední a nečekaný úspěch pro­skovických školáků ocenilo město. Představitele školy přijal 29. června náměstek primátora Martin Štěpánek. Slova poděkování za vzornou repre­zentaci města si spolu se zástupci dět­ského kolektivu a učitelkou Kateřinou Holaňovou, která se v příštím školním roce přesune opět k prvňáčkům, vy­slechly ředitelka proskovické MŠ a ZŠ Eva Paličková a vychovatelka Gabriela Makarová. (bk)


Strana 9

Ostrava zavedla nejmodernější evropský systém placení v hromadné dopravě

S kartou jízdenku nepotřebujete


Doprava ve městě

Od 30. června mohou cestující ve vo­zidlech Dopravního podniku platit jízdné bezkontaktní bankovní pla­tební kartou, bez nutnosti tisku papí­rové jízdenky. Ostrava je prvním měs­tem kontinentální Evropy, které takto komfortní odbavovací systém uvedlo do provozu. Kartou, ale s tiskem jíz­denek, lze platit např. v Plzni, techno­logicky obdobný model jako v Ostravě funguje v Londýně.

Dopravní podnik Ostrava zavedl průlomový způsob placení jízdného ve spolupráci s Koordinátorem ODIS a společnostmi Visa Europe, ČSOB, XT-Card a Mikroelektronika. V 613 tramvajích, autobusech a trolejbu­sech „umí” 2139 čteček odbavit kromě čipových karet ODISka také bezkon­taktní bankovní karty. Po nástupu do vozidla ji stačí přiložit k terminálu a dál už se můžete spolehnout na in­teligentní systém, který zvolí opti­mální jízdné.

Pokud jízda trvá méně než 10 mi­nut a cestující nehodlá přestupovat, při výstupu z vozidla znovu přiloží kartu a zaeviduje se mu nepřestupní jízdenka. Když se neodhlásí, systém strhne částku za 30minutovou jízdenku.

Pokud v jízdě pokračuje déle nebo pře­stoupí na jiný spoj, zaeviduje se mu jíz­denka přestupní. Při přestupu na jinou linku stačí pouze znovu přiložit platební kartu k terminálu. Systém umí propo­čítat jízdné tak, aby cestující vždy za­platil pro něj tu nejlevnější kombinaci jízdenek. Při celodenním cestování ne­musí propočítávat vůbec nic. Pokud by součet denních plateb za jízdné překro­čil hodnotu 24h jízdenky (80 Kč), sys­tém naúčtuje pouze její cenu. Cestující nemusí ve vozidle cokoli mačkat, vo­lit mezi tarify, schovávat jízdenky. Při kontrole revizor systém zablokuje, vy­zve cestujícího k přiložení karty k ter­minálu. Částka za jízdné se z účtu ne­strhává hned, sčítá se a vyhodnocuje po 2. hodině v noci. Terminály v ostrav­ské MHD se řídí mezinárodními pravi­dly definujícími podmínky nakládání s údaji z platebních karet.

Podrobnější informace najdete na www.dpo.cz nebo na Dopravním infocentru ODIS, Poděbradova 2, Ostrava (zastávka Karolina). (vi)

Zoo Ostrava


Otevřena noční expozice

Komba ušatá, komba Garnettova, osi­nák africký, ježek bělobřichý, krajta pís­menková, pasumec elektrický či mno­honožka obrovská. Toto jsou obyvatelé další zajímavé expozice v Zoo Ostrava, která nese název Noční Tanganika a ukazuje africké druhy živočichů s noční aktivitou. Díky moderní tech­nice mají obrácený režim den a noc, takže je možné je pozorovat během dne v době, kdy mají noc a jsou ak­tivní. Největším unikátem expozice je daman stromový (na snímku P. Vlčka), který je v rámci Evropy chován pouze ve dvou českých zoo: ve Dvoře Králové, kde mají jednoho samečka narozeného v Ostravě, a v moravskoslezské metro­poli. Pouze v Ostravě se ho také podařilo rozmnožit. Noční expozici v pavilonu Tanganika 22. července slavnostně ote­vřeli primátor Tomáš Macura, náměst­kyně primátora Kateřina Šebestová a ředitel zoo Petr Čolas.

Pro záchranu slonů

Městské zastupitelstvo schválilo 22. června převedení druhé části sbírky vy­hlášené ostravskou zoo na konto berlín­ského Leibnitzova výzkumného insti­tutu pro výzkum zvířat, který se zabývá mj. výzkumem nemocí slonů. Stejně jako loni se jedná o částku čtvrt milionu korun. „Je to poprvé, kdy můžeme po­skytnout tak velké finanční prostředky na výzkum nemocí vyhubením ohrože­ných zvířat, které pomohou nejen jedin­cům chovaným v lidské péči, ale i zví­řatům ve volné přírodě. Napomáháme tak jejich přežití a zachování pro další generace, čímž naplňujeme jedno z nejdůležitějších poslání moderních zoolo­gických zahrad,” uvedl ředitel zoo Petr Čolas. Za období od vyhlášení sbírky v dubnu 2014 se Zoo Ostrava podařilo získat více než 630 tisíc korun.

Tři miliony na přípravu

Tři miliony z přebytku hospodaření za loňský rok „přiklepli” Zoo Ostrava městští zastupitelé. Peníze jsou určeny na přípravu projektové dokumentace pro šest nových expozic. Jde zejména o nové prostory pro gibony a makaky, Noemovu archu pro kriticky ohrožené druhy zvířat nebo další část Dětské zoo. „Ostravská zoo je druhý nejnavštěvo­vanější turistický cíl ve městě a desátý v zemi. Každý rok do ní míří půl mili­onu lidí. To, že jsme nedávno postavili Pavilon evoluce, neznamená, že dál ne­budeme investovat. Každá zoo potře­buje trvalý rozvoj,” uvedl v této souvis­losti primátor Tomáš Macura. (bk)

Zprávy z obvodů


Hlavní třídu oživí Sdílko

PORUBA. Netradiční pop-up expo­zice s názvem Sdílko promění Hlavní třídu v Porubě od 24. srpna (zahá­jení v 17 h u rondelu) do 21. září v živý obchod, výstavu a kancelář v jed­nom. Formou interaktivní expozice se představí na čtyři desítky lokálních prodejců, výrobců nebo designérů. Návštěvníci si prohlédnou rovněž vý­stavu věnující se porubskému veřej­nému prostoru. Více o akci pořádané obvodem Poruba a Centrem podpory inovací VŠB-TU na www.sdilkoporuba.cz a na facebooku. (liv)

Levnější parkování

OSTRAVA-JIH. Změna čeká parko­vací domy. Rada Ostravy-Jihu schválila od 1. 1. 2017 snížení cen ve všech obvo­dem provozovaných parkovacích objek­tech. Za parkování stávající i noví ná­jemci zaplatí nově 690 korun měsíčně, proti původním 800 Kč. Podmínkou pro stávající nájemce je uzavření dodatku k platné nájemní smlouvě. Aktuálně je v obvodu sedm parkovacích objektů s kapacitou 594 stání. (mg)

Hasiči slavili jubileum

HRABOVÁ. Dobrovolní hasiči z Hrabové slavili 120 let založení své jednotky. Ráno 2. července probudila občany řízná dechovka Deor, která projela obvodem na voze taže­ném koňským spřežením. Oslavy po­kračovaly mší v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské, kde byla vysvěcena so­cha sv. Floriána, patrona hasičů. Po ju­bilejní schůzi se průvod hasičů vydal k hřišti Sokola. (pž)

Statutární město Ostrava vyhlašuje X. ročník ankety

Senior roku 2016


Návrhy na ocenění u příležitosti Mezinárodního dne seniorů může zaslat každý, kdo zná ve svém okolí mimořádně aktivního (v konkrétní oblasti) člověka ve věku 65 let a staršího, s bydlištěm na území města Ostravy, který výjimečným způsobem přispívá ke zlepšení života společnosti. V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk, adresu bydliště, telefonický nebo e-mailový kontakt na kandidáta, zdůvodnění nominace, jméno a kontakt na předkladatele.

Současně vyhlašujeme kategorii Klub seniorů roku 2016, do které mohou občané nominovat klub (organizaci či sdružení) zaměřující se na aktivizaci seniorů a o němž se domnívají, že je svou činností zajímavý či výjimečný. Ve své nominaci uveďte název klubu seniorů, adresu jeho sídla, jméno a kontakt na zástupce klubu, zdůvodnění nominace a kontakt na předkladatele.

Tipy posílejte do 30. září 2016 na adresu Redakce Ostravská radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava nebo na e-mail gbalcarikova@ostrava.cz. Na obálku nebo do e-mailu připište heslo Senior roku 2016 nebo Klub seniorů 2016.

Akce Lidé lidem již podeváté


Svět ticha, Umění žít ve tmě, Dejme dě­tem rodinu, Senioři či Duševní zdraví. Takové nápisy visely na stáncích lemu­jících Masarykovo náměstí v průběhu tradiční akce Lidé lidem, jejíž 9. roč­ník se uskutečnil 23. června. Smyslem této prezentace je ukázat, jak se město dokáže postarat o své seniory a hen­dikepované a co je ochotno pro zkva­litnění jejich života udělat. Málo toho není. Celkem působí v Ostravě sedm desítek registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, kteří nabízejí 184 služeb a 191 souvisejících aktivit. Udržování tohoto systému stojí ročně asi miliardu korun. Přibližně polovinu hradí město, které vynakládá zhruba 300 milionů korun na provoz soci­álních služeb a dalších 200 milionů na činnost svých příspěvkových orga­nizací působících v sociální sféře. Další peníze poskytuje stát prostřednictvím krajského úřadu, zbytek platí uživatele sociálních služeb. (bk)


Strana 10

Na T-filmu udělena Grand Prix za snímek 56 režiséra Marca Huertase

Očima dětí z Madagaskaru


Hlavní cenu Grand Prix čtvrtého mezinárodního festivalu T-film Ostrava získal snímek „56”, reži­séra Marca Huertase, dílo autorů ze Španělska, Norska a Madagaskaru. Slavnostní zakončení pro­běhlo ve Světě techniky za účasti prezidenta festi­valu herce Ondřeje Vetchého, náměstka primátora Radima Babince a dalších osobností.

„Snímek 56 porotu uchvátil. Odráží sociální té­mata na Madagaskaru. Mnoho dětí se zde nemůže vzdělávat, jejich hlavní povinnosti jsou jinde. A to na poli, kde pěstují rýži. Opravdovost podtrhuje to, že vypravěči jsou samotné děti,” shrnul člen poroty Tomáš Vojkůvka.

Další ceny podle kategorií. „Nedej se: Jídlo zdarma pro všechny”, režie Eva Lammelová, ČR (Člověk a společnost). „Keep exploring”, režie Mathieu Le Lay, Francie (Zelená planeta). „Black Ice”, režie Maarten van Rouveroye, Nizozemsko (Inspirace).

Porota v čele s předsedkyní Jiřinou Kábrtovou ocenila i další snímky. Natolik výjimečné, že ač­koli nedosáhly na cenu, rozhodně stojí za pozor­nost. „Zaujal film Pátrání po inspiraci od Mathieu Le Laye nebo snímek Nedej se: lekce divokosti od Jana Svatoše, který získal cenu občanského sdružení Perseus,” konstatovala ředitelka festivalu Marcela Mrózková Heříková. (hš)

Statut PLATO od 1. 7.


Od 1. července 2016 byla po schválení v zastupi­telstvu zřízena nová městská příspěvková orga­nizace. Původní název zněl PLATO – platforma (pro současné umění) Ostrava, nyní se jmenuje PLATO Ostrava, p. o. Sídlem galerie a výstavním prostorem je aula Gong a Trojhalí. Ředitelem or­ganizace byl jmenován Marek Pokorný. (r)

Divadlo Jiřího Myrona projde rekonstrukcí


Rekonstrukce čeká v příštích letech Divadlo Jiřího Myrona Národního divadla moravskoslezského. Během první etapy stavebních prací v příštím roce dojde k revi­talizaci fasády budovy, vyroste nový divácký vstup s pa­sáží, předprodej, kavárna, do prvního patra se vrátí pů­vodní společenský sál. V místech dnešního Euroshopu a předprodeje v ul. Čs. legií se počítá se scénou pro pa­desát diváků. Druhá etapa přinese výměnu zastaralé jevištní technologie a zázemí apod. (vi)

Hostili jsme Volžanočku


Folklorní soubor Volžanočka z partnerského ruského města Volgogradu přijel do Ostravy na festival Děti a tradice pořádaný souborem Holúbek. Hosty s ve­doucí souboru Olgou Ananěvovou přijal v radnici náměstek primátora Zbyněk Pražák. (vi)

Sezona s hvězdným obsazením


Janáčkova filharmonie ostrava

Janáčkova filharmonie Ostrava vstoupí zahajovacími koncerty 8. a 9. září do své 63. sezony. Vedle osvěd­čených autorů Smetany, Dvořáka, Janáčka, Suka, Beethovena, Mozarta, Brahmse, Wagnera, Mahlera nebo Čajkovského dramaturgie zařadila méně známá díla jinak slavných jmen např. první symfonie Bizeta, Šostakoviče či Prokofjeva. Posluchači mohou vybírat ze symfonických řad A, B a C, série Jeunesses musicales, koncertů v Gongu (Olympic, Lucie Bílá, Radůza, Bára Basiková, Dan Bárta), komorního cyklu, mimořád­ných koncertů. JFO nezapomíná ani na děti a mládež.

Koncertní sezona bude výrazná hvězdným obsa­zením. „Uslyšíme osobnosti, které běžně do Ostravy nejezdí,” říká Jan Žemla, pro kterého to bude pátá sezona ve funkci ředitele JFO. „Přivítáme houslová esa Lisu Batiashvili, Vadima Gluzmana a Midori, pianisty Borise Giltburga, Josepha Mooga či Ivo Kahánka. Pozvání znovu přijali violoncellista Narek Hakhnazaryan, maďarský trumpetista Gábor Boldoczki, ostravský rodák a uznávaný pěvec Jan Martiník.”

Kromě domácích pódií se Janáčkova filharmo­nie představí na festivalech Viva il canto v Cieszyne a Allegretto v Žilině. Dále ji čekají koncert ve Vídni, turné po Itálii, cesty do Švýcarska a Číny.

Ceny předplatného zůstávají obdobné jako v minulé sezoně. Novinkou je u některých cyklů další cenové pásmo s výrazně levnějším vstupným. Nejvýhodnější zůstává nákup abonmá. Prodej probíhá v Janáček po­intu v budově Domu kultury města Ostravy. (jk)

Co, kdy, kde ve městě


DIVADLO JE V CENTRU.
Národní divadlo mo­ravskoslezské vstoupí do 98. sezony scénickým čtením Jerzyho Žurka „Po Hamletovi” 2., 3. a 4. září (16.30) na Slezskoostravském hradě. Vstup je volný. Tradiční Galavečery se uskuteční 3. a 4. září (18.30 h) v Divadle A. Dvořáka a nabídnou ochutnávku toho nejlepšího z inscenací nové se­zony. Více o tom, jak získat předplatné se dozvíte v předprodeji v ul. Čs. legií nebo na www.ndm.cz.

SOCHAŘSKÁ PLESNÁ. V Ostravě-Plesné pro­běhne od 8. do 20. srpna mezinárodní sochař­ské sympozium. Přijedou např. Bogdan Wajberg z Polska, Slovák Patrik Kovačovský, Maďar Gábor Miklya nebo Martin Kuchař. Sochaři budou pra­covat u zastávky Plesenka před zraky veřejnosti. Vernisáž výstavy hotových děl bude 20. 8. (15). Akci pořádá výtvarný spolek In Signum ve spo­lupráci s městským obvodem Plesná, s podporou Visegrádského fondu a města Ostravy.

VÝSTAVA US VETERÁNŮ. Američtí auto ve­teráni s naleštěným chromem, obrovskými mo­tory a prostornými sedadly jsou do konce srpna k vidění v pavilonu A na Černé louce. Výstava American Classic Cars nabízí více než 50 vozů od roku výroby 1911 do současnosti. Na výstavi­šti mají otevřeno denně od 10 do 18 h.

VYHNÁNÍ Z RÁJE III. Kurt Gebauer (1941), ro­dák z Hradce n. M., vystavuje v Galerii Lauby, pro­jektu Ostravského muzea a Ostravské univerzity, na Masarykově náměstí. Název přehlídky Vyhnání z ráje III napovídá, že autorovi nedávají spát nalé­havá témata – v tomto případě uprchlická krize. Monumentální foto-výjev-výřez uprchlíků ve va­kuu mezi lodí a pevninou působí sám o sobě tak intenzivně, že nepotřebuje komentář. Expozice je k vidění 24 hodin denně do 28. srpna.

LETNÍ FESTIVAL AKORDU. Pořady pro děti a pohodové koncerty tvoří program letního fes­tivalu Domu kultury Akord. Pro pohádkové středy (od 17) připravili v Zábřehu Veselé kouz­lení kouzelníka Faustina a hru Tajuplná Země – Myška Klárka a veverka Terka. Hudební čtvrtky (11. 8. kapela Downbellow, další program bude upřesněn) se konají od 18 hod. Programem pro malé i velké Akord plný her 27. srpna vyvrcholí prázdninová část festivalu. Připraveny jsou hry, soutěže, atrakce a kulturní program v zahradě a okolí domu kultury. V případě nepřízně počasí uvnitř objektu.

PŘEDPLATNÉ DO DIVADLA. Předplatné pro sezonu 2016–17 nabízí Dům kultury města Ostravy. Ve skupině A (ceny od 1085 do 2415 Kč) najdete sedm představení, mezi nimi jsou Božská Sarah, Poprask na laguně, Dámy z Aniane, Jan Schmid a kolektiv Swing se vrací, Smíšená čtyřhra, Chaplin a Fuk! v nastudování divadel Kalich, Pod Palmovkou, Ypsilonky aj. Hrají I. Janžurová, E. Holubová, D. Kolářová, J. Langmajer, B. Klepl, K. Hádek, I. Orozovič a další. Skupina B (775– 1725 Kč) nabízí pět her: Poslední aristokratka, Stará dobrá kapela, Já, François Villon, Zakázané uvolnění a Kurz negativního myšlení v nastudo­vání divadel Na Jezerce, Švandova, Palace a stu­dia Rubín s herci A. Polívkovou, H. Vágnerovou, N. Kovalinkovou, M. Dlouhým, J. Hrušínským, V. Postráneckým, S. Skopalem, P. Kostkou aj. Objednávku předplatného lze uzavřít elektro­nicky na www.dkmoas.cz nebo ji doručit do po­kladny DK do 9. září.


Strana 11

Čeká nás Rok divokých smíření


Komorní scéna Aréna

Komorní scéna Aréna, ověnčená titulem Divadlo roku 2015 a dalšími cenami českých kritiků, na­zvala novou sezonu 2016/17 Rokem divokých smí­ření. Uvede čtyři nové tituly, které se tematikou smí­ření z různých úhlů zabývají.

První dva, Ibsenova Divoká kachna a komedie Obraz francouzské dramatičky Yasminy Rezyové, patří k časem ověřeným, klasickým textům. Další dvě inscenace představí děje zcela nové, které bu­dou nejen v Aréně uvedeny vůbec poprvé. Hru Smrtikrásky, o „múze” české filmové nové vlny Ester Krumbachové, napsala Simona Petrů speciálně pro Arénu. Režie se ujme opět žena Janka Ryšánek Schmiedtová, umělecká šéfka Divadla Petra Bezruče. Smíření z pera Tomáše Vůjtka, dramaturga KS Aréna, se zaměřuje na osud sudetských Němců v českém pohraničí po skončení druhé světové války. Inscenace, která poskytla inspiraci pro ná­zev celé sezony, je třetím dílem autorovy volné tri­logie, jejíž dva díly už v Aréně svou premiéru měly – S nadějí, i bez ní a Slyšení.

Předplatné na „Rok divokých smíření” z několika abonentních skupin můžete získat v sídle Arény v pa­sáži u Sýkorova mostu. Nejatraktivnější zůstává pre­miérové, nabízející jen nové tituly, občerstvení a se­tkání s tvůrci. K dispozici jsou i dopolední, finančně výhodné (od 10 h), a odpolední (neděle od 17 h) před­stavení. Více na www.divadloarena.cz. (at)

Svatováclavský festival v modernějším hávu


Třináctý Svatováclavský hudební festival nabídne od 1. do 28. září v ostravských kostelích i v dalších městech a obcích regionu rekordních 35 koncertů. Letošní ročník má nový moderní vizuál, který chce oslovit tradiční publikum i širokou veřejnost.

Představí hvězdy evropského a světového for­mátu, např. trumpetistu Sergeje Nakarjakova, Collegium 1704 Václava Lukse, sopranistky Simonu Šaturovou, Martinu Jankovou, Hanu Blažíkovou, izraelského violoncellistu Gavriela Lipkinda a další umělce. Zazní hudební klenoty z období od středověku po 20. století. Díla J. S. Bacha, G. F. Händela, W. A. Mozarta, A. Vivaldiho, F. X. Brixiho, J. Myslivečka, L. Janáčka, A. Dvořáka, P. Ebena, G. Cassadó, M. Tourniera a dalších autorů. Zahajovací koncert bude 1. září hostit katedrála Božského Spasitele. Nastudování Beethovenova díla Missa solemnis se ujal německý dirigent Roland Kluttig s PKF – Prague Philharmonia, Českým filharmo­nickým sborem Brno a sólisty.

Vstupenky jsou k dostání on-line na www.shf.cz v síti Colosseum Ticket i pobočkách IS Ostrava. (js)

Hradu vládne Mistr William


Kromě vrcho­lících Letních shakespea­rovských slav­ností na Slezskoostravském hradě (do 9. 8.) můžete v rámci celoměstského projektu k 400. výročí drama­tikova úmrtí v Ostravském muzeu navštívit výstavu „Seznamte se: William Shakespeare”.

Představuje osobnost výjimečného umělce v kon­textu alžbětinské doby, prezentuje mimo jiné vzácné rukopisy jeho renesančních současníků Greena, Lylyho, Lodgeho. Nechybí reflexe současného vnímání a interpretace Mistrova uměleckého odkazu. Výstava bude otevřena do 18. září. Putovní výstava divadelních plakátů Shakespearových inscenací se z hradu stěhuje do divadla loutek. Tam si ji můžete prohlédnout od 11. 8. do 23. 9. Dvacítku olejomaleb Mileny Kantorové in­spirovanou Shakespearovým dílem s názvem „Celý svět je jeviště a všichni lidé jsou na něm jen herci…” nabízí do 26. 9. interiér Kavárny Le Caffe v kulturně-literárním centru Academia na Masarykově náměstí.

Ateliér pro děti a mládež Národního divadla mo­ravskoslezského se v rámci letní školy pro pedagogy ve dnech 25. a 26. 8. zaměří, jak jinak, na Shakespeara. Informace o dalších akcích najdete na www.shakespe­are2016.cz. (vi)

Co, kdy, kde ve městě


BALABÁNOVA NEJASNÁ POSELSTVÍ.
Autorská výstava Daniela Balabána (1957) Nejasná poselství je otevřena v Domě umění GVUO v Jurečkově ulici. Mezi téměř čtyřmi de­sítkami malířových pláten jsou k vidění také Svatý Šebestián, Vertikální pieta a Lego-Dovolená pa­třící k jeho nejvýznamnějším dílům. Výstava po­trvá do 4. září.

OSTRAVA JINAK!!! UŽ V ZÁŘÍ. Čtvrtý ročník sousedské slavnosti Ostrava jinak!!!, s mottem Oslaďte si sousedský život!, proběhne v sobotu 17. září v centru města v tzv. Malé Kodani u kostela sv. Václava, v Porubě u Duhy, u Sadu Jožky Jabůrkové ve Vítkovicích a za kinem Luna v Zábřehu. Ulice se na jeden den uzavřou a lidé si budou moci užít hudbu, tanec, jídlo, soutěže, pouliční tržnici a jiné radosti bez dopravy. Více informací na webu www. zazitostravujinak.cz a Facebooku.

KOVÁŘSKÉ SONÁTY. Mezinárodní kovářské sympozium Kovářské sonáty proběhne o víkendu 13. a 14. srpna poprvé v symbolickém prostředí Slezskoostravského hradu. Mistři kovářského ře­mesla od nás i ze zahraničí předvedou své umění a kreativitu v sobotu od 9 do 22 hodin, v neděli do 17 hodin.

FOLKLOR BEZ HRANIC. V plném proudu jsou přípravy na devatenáctý ročník mezinárodní fes­tivalu lidové hudby a tance Folklor bez hranic Ostrava 2016. Pořadatelé ze stejnojmenného ob­čanského sdružení a souboru Hlubina přivítají od 15. do 19. srpna soubory z ČR i zahraniční hosty. Odpolední koncerty (vesměs od 16.30 h) se uskuteční na náměstích nebo rušných místech v obvodech Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Ostrava-Jih a Poruba. Umělci zavítají také do domovů pro seniory. Více o pro­gramu na www.folklorbezhranic.cz.

HRAVÁ HRABOVÁ. V sobotu 3. září proběhne v Ostravě-Hrabové zábavná akce Hravá Hrabová. Nebudou chybět sportovní dopoledne se závo­dem v půlmaratonu, gulášfest, beseda o krásách Moravskoslezského kraje, fotbalové utkání a zá­bavná vystoupení. Akci pod širým nebem za­končí letní Kinematograf bratří Čadíků, který bude v Hrabové od 31. srpna promítat české filmy vždy po setmění na hřišti Sokola.

FOTO SOUTĚŽ. Dům kultury Akord vyhlásil 5. ročník letní foto soutěže na téma Život v de­tailu. Smyslem je podívat se podrobněji na pří­rodu, její faunu a organismy, živočichy, ale třeba i části lidského těla. Do soutěže můžete přihlásit 1 až 6 fotografií. Fotky by měly být v dostatečném rozlišení (kvalitě), aby se daly vytisknout na for­mát A3. Svá díla posílejte na e-mail z.kacor@dk-akord.cz, soubory větší než 10 MB prostřed­nictvím portálu www.uschovna.cz. Podrobnosti najdete na webu www.dk-akord.cz v sekci Foto Fest. Uzávěrka je 23. 9. 2016. Nejlepší práce bu­dou vybrány na výstavu, autoři získají věcné ceny a dárkové poukazy.

VÁNOCE S GOSPELEM. Danton Whitley, průkopník nové vlny gospelové hudby, a vokální soubor Mosaic Sound vystoupí 11. prosince v 16 a 20.30 h v rámci Gospelových Vánoc 2016 v ka­tedrále Božského spasitele v Ostravě. Vstupenky v cenách 490 a 590 Kč na oba koncerty pořádané společností Vítkovice Aréna jsou už nyní v pro­deji v síti Ticket Art. (liv)


Strana 12

Centrum Ostravy ve znamení pěti kruhů


5. srpna−21. srpna

Ve stejný den 5. srpna jako XXXI. hry letní olympiády v brazilském Riu de Janeiru se otevřely v Ostravě a na dal­ších třech místech České republiky, na Lipně, v Pardubicích a Plzni, brány Olympijských parků. Pořadatelem akce je Český olympijský výbor, fi­nančně jí podpořilo město Ostrava, Moravskoslezský kraj aj.

„Ostravané sport milují. Ostrava umí po­řádat ty nejlepší šampionáty,” podotýká primátor Tomáš Macura a dodává. „Ani na chvíli jsme neváhali stát se klíčovým partnerem olympijského parku. Věřím, že Ostravané i turisté využijí jedinečné šance si na vlastní kůži vyzkoušet některý ze sportů. A třeba se mezi dětmi najde ta­lent, který nás za pár let bude na olympi­ádě reprezentovat. Mám radost i z toho, že Olympijský park je dalším krůčkem k návratu života do centra Ostravy.”

Náměstí, výstaviště a loděnice na nábřeží


Olympijský park Ostrava, kde se sym­bolicky v kahanu rozhořel olympijský oheň, vyrostl ve třech lokalitách v cen­tru města – na Masarykově náměstí, Černé louce a v Loděnici u soutoku řek Ostravice a Lučiny poblíž Hradní lávky. V Ostravě budeme sportovat od 6. do 21. srpna. Ve fanouškovské zóně na Černé louce můžete na LED obra­zovce sledovat přímé přenosy z Ria de Janeira, občerstvit se u nepřeberného množství stánků.

Pro návštěvníky jsou k dispozici sek­tory s olympijskými i neolympijskými disciplínami. Mohou si vyzkoušet atle­tické běžecké a technické disciplíny, plá­žový i klasický volejbal, streetball, me­tanou, florbal, cyklistiku, kanoistiku, ragby, bruslení a mnoho dalších sportů a pohybových aktivit. Na své si přijdou milovníci kontaktních sportů, jako jsou taekwon-do, karate, judo, řeckořímský zápas nebo šerm.

Pevnou ruku a dobrý zrak vám pro­věří lukostřelba, šipky nebo střelba, včetně laserové biatlonové střelnici. Pro odvážné je připravena horolezecká stěna. Kde jinde než v Rio parku mů­žete vyzkoušet trenažery na veslování, kolo či běh? Víkendovou atrakcí se ne­sporně stanou exhibice – zápasy florbalistů proti hokejistům, volejbalistů a volejbalistek, házenkářek, stolních tenistů, ale také boxerské souboje.

Na šesti turistických místech ve městě je umístěna expozice síně slávy olympioniků našeho regionu. Emil a Dana Zátopkovi, Vítězslav Mácha, Jakub Janda, Jaroslav Bába a Barbora Závadová mají své makety ve Světě tech­niky, jednotlivě pak např. v zoologické zahradě, na Slezskoostravském hradě, v Trojhalí na Nové Karolině, na vyhlíd­kové věži Nové radnice. Děti se mohou zúčastnit soutěže o hezké ceny, při níž budou do tzv. pasu vítězů sbírat razítka olympioniků.

Logo se třemi vykřičníky na Masarykově náměstí a Černé louce už zdálky láká do zóny města Ostravy. Na pohyblivém páse můžete přispět ke zdolání maratonské trati 42 195 me­trů, šlapáním na kolech rozsvítit žá­rovku, vyzkoušet si na simulátoru jízdu ve formuli. K dispozici budou hlavo­lamy, pexeso i puzzle, stolní hry a in­teraktivních hračky pro malé i velké. Sportem znaveným přijde vhod pose­zení v pohodlných křesílkách, osvě­žení se pitnou vodou z fontánky nebo v bráně s vodní mlhou. Ostravský in­formační servis nabízí praktické infor­mace o městě i okolí.

Lake Malawi, Support Lesbiens, Farna, Špinarová…


Součástí programu Olympijského parku je hudební festival. Vstup na vý­staviště, kde se koncerty každý večer na Černá louka stage konají, stojí do­spělého symbolických 50 korun, per­manentka na celou dobu konání parku vyjde na stovku. Nejvýhodnější je ro­dinné vstupné. Neomezená vstupenka na celou dobu konání pro dva do­spělé a jejich děti je k mání za 150 Kč. Kompletní kulturní program a další informace najdete na www.olympij­skeparky.cz.

7. srpna: Pavel Dobeš (19 h), 8. srpna: Naked Floor (19 h), 9. srpna: Banda del Cafe (19 h), 10. srpna: Nagauč (19 h), 11. srpna: L. A. Sunday (19 h), 12. srpna: Anna K (19 h), Legendy se vrací (20.30 h), Elis (22 h), AC/DC Revival (23.30 h), 13. srpna: Support Lesbiens (17 h), Ewa Farna (20 h), Nebe (21.30 h), DJ Lucca (23 h), 14. srpna: Banda Band (19 h), Úspěch (20.30 h), 15. srpna: Folklor bez hranic (19 h), 16. srpna: Banda Band (19 h), DJ Jiříček (20.30 h), 18. srpna: J. Holubec y Amigos (19 h), Neo Chess Sunny (20.30 h), 19. srpna: Come and Play (19 h), Lake Malawi (20.30 h), Naked Floor (22 h), DJ Petřík (23.30 h), 20. srpna: Windy (19 h), Memoáry (20.30 h), Fiha (22 h), 21. srpna: Come and Play (19 h), Věra Špinarová (20.30 h) a závěrečný ceremoniál.

Otevírací doba OH parku


Sportoviště na Masarykově náměstí, Černé louce a v loděnici jsou otevřena od pondělí do pátku (13–19 h), v sobotu a neděli (10–19 h). Na všechna spor­toviště je vstup volný, pouze do zóny na Černé louce zaplatíte symbolické vstupné. Závěrečný den her v Riu 21. srpna vyvrcholí také OH park v Ostravě koncertem Věry Špinarové, olympijský oheň zhasne na Masarykově náměstí ve 22 hodin.  Připravil Libor Vidlička


Strana 13

Prusko-rakouská válka 1866 a Ostravsko


Z Archivu města Ostravy

Letos uplyne 150 let od prusko-rakouské války v roce 1866. Válečné události se tragicky dotkly i Ostravska, i když to byly okrajové jevy na periférii hlavních strategických pohybů znepřátelených stran. Vydání císařského manifestu „Mým národům” 17. června 1866 ve Vídni bylo vlastně vypovězením války. Nepřátelství bylo ukončeno 23. srpna Pražskou míro­vou smlouvou. Rakousko ztratilo Benátsko, Německý spolek byl přetvořen podle vůle Pruska bez účasti ra­kouského státu. Rakousko muselo zaplatit vítězi 20 miliónů pruských tolarů. Prohraná válka monarchii stála 500 miliónů zlatých.

Temná mračna se stahují

První zprávy z Moravské Ostravy o válce se objevují 4. dubna, kdy dopisovatel německého čtrnáctideníku Silesie hlásí, že ze zdejších dolů odešli pruští hor­níci povolaní do zbraně. Už 25. května připomíná okresní úřad městské radě, ať se připraví na ubyto­vání vojska. Dne 17. června večer se v Karolínských lázních v Moravské Ostravě konal dobročinný kon­cert na počest rakouského vojska. Jistý obchodník se zavázal vyplatit 100 tolarů ve stříbře tomu vojáku, který první ukořistí pruský prapor.

Vojáky vyjedené město

První pruští okupanti vtáhli do Moravské Ostravy 24. července 1866 v 10 hodin dopoledne. Městský úřad dostal příkaz připravit oběd pro 22 důstoj­níků a 780 vojínů. Důstojníci poobědvali v nejlep­ším hostinci, a to polévku, hlavní jídlo o dvou cho­dech, kávu, nejlepší víno a 50 doutníků. Mužstvo obdrželo maso, rýži, pivo a tabák. V průběhu dne do města vtáhli další okupanti, takže hned první den museli Ostravští připravit neuvěřitelných 1586 porcí obědů. Moravská Ostrava byla pruským vojskem ob­sazena čtrnáct dní (do 6. srpna), městem prošlo 94 důstojníků, 3558 vojínů a 201 koní. Prusové spotře­bovali 1990 kg hovězího masa, 76 hl piva, 520 kg rýže, 1356 bochníků chleba, 370 kg tabáku, 810 doutníků, 170 kg soli, 1 kg pepře, 1 kg bobkového listu a 50 kilo krup. Už koncem července se magistrát musel začít starat o finanční úvěr, neboť městská pokladna zela prázdnotou.

Statečný pan starosta

Pruskou nenasytnost, přesněji řečeno žravost, Ostravané pocítili na svých kapsách, ale soužití s nimi bylo obtížné i jinak. Prusové jednali se svými „hostiteli” velmi tvrdě, vyhrožovali násilnými rekvi­zicemi, což je možno doložit na příkladu z 30. čer­vence, když dodávka 370 doutníků pro oficíry byla prohlášena za nekvalitní a pod pohrůžkou musela být nahrazena. Snad osobnost a jednání starosty Aloise Anderky (po válce byl císařem vyznamenán), který byl dočasně vybaven právy okresního hejtmana, způ­sobila, že ve městě nedošlo k rabování, surovostem nebo dokonce k zabíjení.

Cholera si nevybírala

K obětem mezi civilním obyvatelstvem nakonec stejně došlo. Pruští vojáci do našich zemí zavlekli asijskou choleru. Prudkému rozvoji epidemie napo­mohly zhoršené hygienické podmínky, byty přeplněné nakvartýrovanými vojáky, hromady odpadků a neexistující kanalizace. Cholera vypukla 31. července, už týden po příchodu Prusů, kdy zemřel šest­advacetiletý horník Jan Klein. V srpnu nemoc zko­sila 74 obyvatel. Tři měsíce trvalo, než se epidemie vysílila. V Moravské Ostravě vzala život 167 lidem, v Přívoze 47, Vítkovicích 29. Cholera zahubila i pří­slušníky honorace: 58letého Karla von Mayerhofera, správce vysokých pecí Vítkovických železáren a 46le­tého Josefa Chlubnyho, sekretáře ředitelství železá­ren a starostu města.

Válka Němců s Němci vyprovokovaná Pruskem ve snaze o vůdčí postavení v Německém spolku a sjednocení Německa pod pruským vedením ne­přinesla Ostravě nic dobrého. Město a okolí sice bylo ušetřeno bojových operací, ale setkalo se s následky rakouské prohry, tedy s invazí a okupací s tragickými následky. Antonín Barcuch


Strana 14

Školní hřiště a další sportoviště lákají malé i velké k pohybu až do konce října

O prázdninách jsou brány dokořán


Bezpečnější Ostrava

Vesměs všechna hřiště v areálech ma­teřských a základních škol budou až do konce října otevřena veřejnosti pro sportovní a pohybové aktivity. Projekt, který ve třinácti městských obvodech běží od dubna, podpořilo město část­kou ve výši 2 miliony 485 tisíc korun.

Chod hřišť (jejich seznam otisku­jeme vedle) zajišťují podle podmínek jejich provozovatele správci, spor­tovní asistenti nebo jiný personál. Většina disponuje bezplatnými půj­čovnami sportovních pomůcek. Vstup je umožněn všem rekreačním sportov­cům od těch nejmenších po seniory bez omezení věku. Na hřištích jsou vidi­telně umístěny provozní řády. O prázd­ninách bývá provozní doba prak­ticky každý den dopoledne i odpole­dne, během školního roku především v odpoledních hodinách a o víken­dech. Konkrétní dny a časy jsou uve­deny na informačních tabulích sporto­višť nebo na webu provozovatelů.

Projekty hřišť otevřených pro ve­řejnost jsou na území Ostravy reali­zovány dlouhodobě. Jsou považovány za integrální součást rozvoje kvality života ve městě a systému prevence kriminality. Jejich provoz je financo­ván v rámci dotačního systému města v oblasti podpory prevence kriminality, především formou transferů městským obvodům. (HK)

Hřiště otevřená pro veřejnost


Seznam sportovišť v obvodech statutár­ního města Ostravy s volným vstupem pro veřejnost.

Moravská Ostrava a Přívoz – Dětské dopravní hřiště, Orebitská; MŠ Hornická 43A; MŠ Varenská 2a; ZŠ a MŠ Ostrčilova 10; ZŠ Gajdošova 9; ZŠ Generála Píky 13A; ZŠ Matiční 5; ZŠ Nádražní 117; ZŠ Zelená 42.

Ostrava-Jih – Hřiště s umělým po­vrchem Kosmonautů 15, Zábřeh; MŠ F. Formana 13, Dubina; SVČ Gurťjevova 8, Zábřeh; ZŠ a MŠ A. Kučery 20, Hrabůvka; ZŠ a MŠ MUDr. E. Lukášové, Klegova 29, Hrabůvka; ZŠ a MŠ Mitušova 16, Hrabůvka; ZŠ a MŠ Šeříková 33, Výškovice; ZŠ a MŠ Březinova 52, Zábřeh; ZŠ a MŠ Horymírova 100, Zábřeh; ZŠ Provaznická 64, Hrabůvka; ZŠ Chrjukinova 12, Zábřeh; ZŠ Jugoslávská, Zábřeh.

Ostrava-Poruba – MŠ Dvorní 763; MŠ Jana Šoupala 1611 – pracovi­ště Josefa Skupy 1642; MŠ Oty Synka 1834 – pracoviště Otakara Jeremiáše 1985; MŠ Čtyřlístek, Skautská 1082; MŠ Ukrajinská 1530-31; ZŠ A. Hrdličky 1638; ZŠ K. Pokorného 1382; ZŠ Komenského 668; ZŠ Porubská 832; ZŠ Ukrajinská 1533.

Slezská Ostrava – ZŠ Pěší 1, Muglinov; ZŠ Bohumínská 72; ZŠ Chrustova 24.

Krásné Pole – ZŠ a MŠ Družební 336.

Lhotka – ZŠ a MŠ Ostrava-Lhotka.

Michálkovice – Víceúčelové spor­tovní hřiště Radvanická 17, areál SDH; ZŠ U Kříže 28.

Plesná – Dětské hřiště Plesná – Hrabek.

Proskovice – ZŠ a MŠ Staroveská 62.

Radvanice a Bartovice – Z Š Trnkovecká 55, Radvanice; ZŠ Vrchlického 5, Radvanice.

Stará Bělá – ZŠ Stará Bělá.

Svinov – ZŠ a MŠ Svinov.

Více informací o otevíracích dobách hřišť a jejich provozních řádech najdete na https://bezpecnejsi.ostrava.cz.

Značení kol syntetickou DNA


Strážníci Městské policie Ostrava (MPO) díky dotaci Ministerstva vnitra provádějí bezplatné značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek (inva­lidních vozíků, schodolezů apod.) syn­tetickou DNA.

Metoda spočívá v nanesení netoxické látky, která obsahuje mikrotečky se spe­cifickým kódem zapsaným v databázi MPO a v mezinárodní databázi výrobků REFIZ (registr forenzního identifikač­ního značení), což v případě krádeže usnadňuje identifikaci a vrácení kola majiteli. K evidenci předkládá občan starší 15 let kromě jízdního kola ob­čanský průkaz nebo jiný doklad totož­nosti a doklad o způsobu nabytí kola (např. fakturu, stvrzenku o zaplacení, kupní smlouvu apod.). Pokud nemůže doložit doklad o koupi, vypíše na místě čestné prohlášení o způsobu nabytí kola. Vzhledem k technologii nelze zna­čení provádět za deštivého počasí a při teplotách pod 10° C.

Nejbližší termíny značení synte­tickou DNA: 9. srpna (8.30–11.30) v Ostravě-Porubě na Hlavní třídě (u kruhového objezdu), 23. srpna (12.30–16.30) ve Slezské Ostravě, ul. Čs. armády 20a (integrované výjezdové centrum).

Více na www.mpostrava.cz, dotazy na adrese prevence@mpostrava.cz. (mm)

Důležitá telefonní čísla


Zelená linka – bezplatná neur­gentní telefonní linka městské po­licie k oznamování závad nebo po­škození veřejně prospěšných za­řízení jako dopravních značek, veřejného osvětlení, chodníků apod. 800 199 922

Hasiči                                                        150
Záchranná služb a                                     155
Policie ČR                                                   158
Městská policie                                           156
Jednotné evropské číslo tísňového volání   112

Kuzma zase v září


Další Kurz zodpovědného majitele měst­ského psa Kuzma proběhne od 14. září do 16. listopadu, vždy ve středu od 15.30 do 17 hod. v policejním sportovním are­álu v Ostravě-Hulvákách. Přihlášky (dostupné na www.policie.cz/t) posí­lejte do 5. září na adresu: Policie ČR, Skupina tisku a prevence, ul. 30. dubna 24, 702 00 Ostrava. (KŠ)

Asistent prevence kriminality


Chcete pomoct zvýšit bezpečnost v Ostravě a napomáhat eliminovat kriminalitu v sociálně vyloučených lokalitách?

Statutární město Ostrava – městská policie vyhlašuje výzvu pro výběr kandidátů na pozici „Asistent prevence kriminality”.

Informace k vyhlášenému výběrovému řízení, náležitostem přihlášky a požadavkům na pracovní místo naleznete na www.mpostrava.cz nebo volejte na tel. č. 599 414 151.

Termín pro podání přihlášky je od 1. 8. 2016 do 19. 8. 2016 (do 12 hod).

Dopravní den s městskou policií


Děti s rodiči mohou přijít na Dětské dopravní hřiště v Orebitské ulici 858/16 v Ostravě-Přívoze zopakovat si zásady bezpečného chování v silnič­ním provozu a zasoutěžit za asistence strážníků-preventistů.

Akce proběhne v soboty 13. srpna a 10. září vždy od 10 do 13 a od 14 do 18.30 resp. 16.30 h. K zapůjčení jsou: kola, odrážedla, koloběžky, ochranné pomůcky – helmy. V upo­mínku na tento den si malí cyklisté vyrobí ve výtvarné dílničce drobný dárek. Děti a jejich rodiče zve měst­ská policie také na Loučení s prázd­ninami ve středu 31. srpna. Více in­formací na www.mpostrava.cz v sekci Plánované akce. (mp)

Asistenti a strážníci společně


Nejen ve vyloučených lokalitách, ale také v okolí ubytoven pro sociálně znevýhod­něné občany lze potkat smíšené hlídky asistentů prevence kriminality a stráž­níků městské policie. Asistenti se často setkávají se situacemi, k jejichž řešení nemají potřebná oprávnění. Na řadu pak přicházejí strážníci.

Narušování občanského soužití, zá­školáctví, volný pohyb psů či vyhledá­vání odhozených injekčních stříkaček. To je krátký výčet aktivit, kterými se ve vytipovaných lokalitách hlídky za­bývají. Svou činnost zaměřují zejména do oblastí městských obvodů Vítkovice, Přívoz, Hrušov a Kunčičky, ale i do vyti­povaných lokalit v částech Ostravy-Jihu nebo Poruby. Asistenti prevence krimi­nality se účastní také pravidelných se­tkání na tzv. policejních buňkách, kde diskutují o aktuálních problémech v lokalitě. Michal Maršo, MPO


Strana 15

Ostrava bude za turecký Izmir v srpnu pořádat šampionát v hasičském sportu

Požární útok na světové medaile


Mistrovství světa v hasičském sportu bude ve dnech 15.–20. srpna hostit Ostrava. Čeští hasiči přijali tuto výzvu namísto původního pořadatele turec­kého Izmiru. Centrem významné me­zinárodní události se stane městský stadion ve Vítkovicích, část soutěží uvidí návštěvníci Olympijského parku na Černé louce. Akce se koná s pod­porou města Ostravy, záštitu převzal primátor Tomáš Macura.

Mužská družstva se o světové me­daile utkají po dvanácté, ženy teprve potřetí, závodit budou také dorostenky a dorostenci. První dva dny jsou vy­hrazeny tréninkům. Závodit se začne ve středu 17. srpna na Černé louce vý­stupy do čtvrtého podlaží cvičné věže (8 a 12 h). V 18 hodin proběhne v olympijském parku na výstavišti slavnostní zahájení šampionátu.

Od čtvrtku se program přesune na městský stadion do Ostravy- Vítkovic, kde se uskuteční závody na 100 metrů s překážkami, štafety na 4krát 100 metrů s překážkami. Finále šampionátu obstará v sobotu tzv. požární útok (muži a ženy v 8.30 hodin, dorosty od 13.30 hodin). Slavnostní vyhlášení výsledků a za­končení mistrovství světa v hasičském sportu proběhne od 17 hodin. (vi)

Kam za sportem


FOTBAL
. Fotbalová národní liga na městském stadionu ve Vítkovicích: Baník–Třinec (12. 8., 18 h), Vítkovice–Táborsko (23. 8., 18), Baník–Frýdek-Místek (27. 8., 17), Vítkovice–Prostějov (31. 8., 17), Baník–Opava (3. 9, 17).

HOKEJ. Příprava HC Vítkovice: Linköping (12. 8., 18), Slovan Bratislava (14. 8., 17), Poruba (30. 8., 18). Liga mistrů: Vítkovice–Kärpät Oulu (16. 8., 17.30).

KRASOBRUSLENÍ. ISU Junior Grand Prix zavítá ve dnech 1.–3. září do Ostravy. Ve čtvrtek jsou na programu krátké programy žen, sportovních dvojic a ta­nečních párů (od 11.30), v pá­tek (9.45) mužů. Po nich se po­jedou volné tance (14.10) a volné jízdy sportovních dvojic (17.55). V sobotu závody vyvrcholí vol­nými jízdami žen (10.30) a mužů (16). Vstup do Ostravar Arény je volný. (vi)

V zoo poběžíme 30. srpna pro poloopice kukang

Pomozme outloňům váhavým!


Ostravská zoologická zahrada pořádá 30. srpna ve spolupráci s atlety SSK Vítkovice charitativní běh Zoo Ostrava pro kukang.

Výtěžek ze star­tovného podpoří zá­chranný program The Kukang Rescue Program a také Zoo Ostrava. Přihlásit se může každý bez ohledu na věk a výkonnost. Start bude v 19.30 h, po zavírací hodině zoo, po­běží se na tratích 1 km, 2,5 km nebo 5 km v přírodním prostředí. Svou účastí ovlivníte dění v daleké Indonésii, po­můžete ohroženým zvířatům. Kukang (na snímku Lucie Čižmařové) je indonéský název pro outloně váha­vého, poloopici ži­jící v tropických lesích Sumatry, v Malajsii, Thajsku a Singapuru. Je je­diným jedovatým primátem na světě. Populaci outloňů ve volné přírodě už lidé téměř vyhubili, a to jen z čiré mar­nivosti. Program The Kukang Rescue působí v Indonésii a řídí jej skupina Čechů. Zoo Ostrava je hlavním part­nerem programu. Více informací včetně online registrace a platby startovného (300 Kč do 26. 8., 500 Kč na startu) na­jdete na www.behzooostrava.cz. (šn)

Hostíme stolní tenisty z Číny


Do Ostravy se chystá na měsíční tré­ninkový kemp tým stolních tenistů z partnerského města Su-čou v Čínské lidové republice. S trenérem Yu Qim má přijet 19letý Zhu Ziqing a o dva roky mladší Tao Maigu, oba mistři provin­cie Ťiang-su ve své věkové kategorii.

Čínské sportovce pozval primá­tor Ostravy Tomáš Macura, aby pre­zentovali především našim mladým sportovcům styl své hry a trénin­kové metody praktikované ve stolně tenisové světové velmoci. V průběhu svého pobytu budou čínští hráči tré­novat s našimi talentovanými žáky a dorostenci v Akademii stolního te­nisu organizované Centrem individu­álních sportů Ostrava, absolvují také veřejné tréninky ve sportovní hale na Varenské ulici, turnaj v Havířově, exhibici v olympijském parku v Ostravě apod. Součástí jejich pobytu u nás bude prohlídka atrakcí a pamětihodností Ostravy a regionu. (vi)

Na antuce o české tenisové tituly


Od 15. do 19. srpna se kurty TK SC Ostrava v Komenského sadech sta­nou dějištěm mistrovství České re­publiky. Šampionát s názvem PPL Cup 2016 s dotací 255 tis. korun odehraje 32 mužů a stejný počet žen na deseti dvorcích. Nestartují tenisté a tenistky hrající pravidelně turnaje ATP a WTA, jinak přijede celá do­mácí špička. (vi)

Tým Ostrava na trati Handy cyklo maratonu


V silnější sestavě než vloni vy­jelo na trať Metrostav Handy Cyklo Maratonu družstvo Ostrava!!! S primátorem Tomášem Macurou šlápli do pedálů jeho náměstci Kateřina Šebestová a Martin Štěpánek. Dalšími členy týmu jsou Tomáš Grygier, Radim Muroň, Tomáš Grasser, Petr Šebesta a s nimi hen­dikepovaný Tomáš Kráčalík.

Extrémní 111hodinový cyklistický závod v délce 2222 km napříč Českou republikou s návštěvou Slovenska odstartoval 2. srpna na Pražském Hradě, bod obratu byl v Bratislavě, cíl je 6. srpna v Praze. Každý člen týmu musí během závodu ujet mini­málně 100 km. Ostravský tým letos jede pro Vojtu Konečného z Kobeřic, který je v současné době v péči Rehabilitačního ústavu v Hrabyni. Partnery družstva jsou Kodecar, Bikomatic a Nutrend. O tom, jak do­padli ostravští cyklisté a o výsled­cích handy cyklo maratonu, napíšeme příště. (vi)


Strana 16

Voděodolné BARVY


Patnáctý ročník multižánrového festivalu Colours of Ostrava zna­menal pro pořadatele, účinkující a diváky výzvu, na jakou po přede­šlých horkých létech nebyli zvyklí. Čtvrteční a zejména sobotní takřka monzunový liják prověřil všechny bez rozdílu. „Nejtěžší ročník v his­torii. Nesporně. Fanoušci se ne­dali odradit a já jsem na ně hrdá,” hodnotila jubilejní Barvy jejich ře­ditelka Zlata Holušová. Diváci vi­děli 76 zahraničních, 54 domácích kapel a hudebníků na dvaceti scé­nách, celkem 1600 účinkujících. Předehrou festivalu byl tradičně Festival v ulicích, novinkou dis­kusní fórum Meltingpot. Už dnes si můžete zatrhnout v kalendáři dny 19.–22. července 2017. Pozor! Colours začnou ve středu a skončí už v sobotu. (vi)