Červenec - srpen 2011

Červencové a srpnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

OR

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf

 


Uvnitř listu

2 Po Místecké až na dálnici

3 Brána do nové čtvrti 

5 Komunitní centrum na evropské úrovni 

7 Městská nemocnice s novým ředitelem 

10 Konec srpna: jdeme za vámi! 

12 Přes paragrafy k divadlu 

13 Největší politický proces

 


Strana 1

 

,Plíce‘ města čekají změny k lepšímu

Komenského sady, které se rozkládají téměř uprostřed města na břehu řeky Ostravice, patří k nejrozsáhlejším městským parkům v České republice. Tento pozoruhodný areál, který začal vznikat přirozenou cestou už na konci 19. století, má dnes rozlohu okolo 30 ha a roste v něm zhruba 3 000 stromů. K odpočinku, procházkám i ke sportu ho využívají lidé všech věkových kategorií po celý rok. Některé jeho části však jsou dnes navštěvovány méně, než tomu bylo dříve, v jiných je nutné obnovit zeleň, lavičky nebo doplnit komunikace či atraktivní místa, která zde lidé postrádají. Proto byl v letech 2010–2011 zpracován projekt revitalizace, v němž jsou navrhovány změny zejména v části parku za radnicí, která je dnes oproti dávnějším dobám spíše průchozí než odpočinková. Dále jsou zde řešeny například zásahy vyvolané úpravou komunikační sítě, nová využití ně­kterých míst v parku nebo obnovení a doplnění stávající zeleně. Projekt bude realizovat město Ostrava, generálním projektantem je ATOS 6, spol. s r. o.

Historie

Na loukách u řeky Ostravice v místech dnešních Komenského sadů si dávaly nedělní dostaveníčka celé rodiny Ostravanů už v 19. století. Mnozí navštěvovali také střelnici v prostoru u dnešní radnice.

V roce 1907 pak vydal městský stavební úřad první ucelený koncept území, ve kterém byly v sadech vyčleněny plochy pro rekreaci, sport i zábavu, počítalo se i s návazností na řeku Ostravici. Po Janu Ámosu Komenském dostaly sady jméno v roce 1919 a na jaře 1926 vypsala obec veřejnou soutěž na novou podobu parku včetně jeho propojení s uliční sítí okolí tak, aby tvořil organickou část města. Byl vybrán návrh, který vycházel z novodobých trendů zahradního umění. Další vývoj území byl ovlivněn především výstavbou obřího komplexu Nové radnice (1924–1930). Poslední větší úpravy se v parku uskutečnily na počátku 90. let minulého století, kdy byly vybudovány například terénní vlny v severní části parku. Bohatou historii, ale také originalitu, atmosféru i duchovní sílu parku se snaží do sebe vstřebat nový návrh na jeho revitalizaci.

Současnost a budoucnost

„Kladem dnešních sadů je neformálnost a jednoduchost provedení a až rustikální základní stavba zeleně. Prostor má různorodé funkce, všechny možnosti území však dnes dostatečně využity nejsou. Je ještě více problémů, například na některých místech byla původní koncepce narušena ne zcela šťastnými zásahy, mobiliář, například lavičky, je nesourodý. Pěstební zásahy byly prováděny jen nárazově,“ říká autor projektu architekt Radim Václavík. „Návrh revitalizace stávající stav urbanisticky posiluje. Dosavadní zeleň bude vesměs zachována, někde obnovena a doplněna. Původní charakter lidového parku bude zdůrazněn lampami, lavičkami a veřejným osvětlením. Náročnost musí spočívat v dokonalém vytyčení, technologickém a řemeslném provedení spíše než v kombinování množství různých materiálů a neobvyklé zeleně a nápadných prvků.“

Vize autora projektu

Sjednocující ideou pro celý prostor sadů je vzpomínka na Jana Amose Komenského a jeho odkaz, jehož busta, která je bohužel dnes téměř skryta za keři, duchovně vévodí prostoru.

Nejvýznamnější změna je plánována v území za Novou radnicí, kde by měl být vytvořen společensky atraktivnější prostor. Změny se budou týkat například plotové bariéry, která nyní odděluje spolu s výškovou bariérou radniční restauraci od parkové promenády. Autor navrhuje pouze nízký živý plot. Zcela nově vznikne na nábřeží oddychová zóna s lavičkami, kolem v bezpečné vzdálenosti povede cyklostezka (řeší samostatný projekt). V prostoru mezi lávkou na Kamenec až k bustě Komenského je v souladu s projektem „Revitalizace řeky Ostravice“ počítáno s bezbariérovým přístupem na lávku a sjezdem do bermy řeky. Rondel kolem busty J. A. Komenského bude rozšířen, po obvodu bude vysázen jen nízký živý plůtek z buxusu. Na protější straně prostoru u radnice se možná objeví sloup se sochou koně.

V území mezi bustou Komenského a severním koncem čtyřřadé aleje u tenisových kurtů budou na jeho východní straně zachovány zajímavé výhledy na řeku a nábřeží, střední část parku by měla být tvořena loukami, kde by zeleň tvořila příjemné, různě velké plochy lákající k posezení nebo poležení v trávě. V této části parku navrhuje autor projektu Řečnický pult, který může sloužit i pro autorské čtení, předčítání dětem a podobné aktivity. Amfiteátr s pískovištěm bude pro nedostatečné využití a zchátralost demolován, na jeho místě je navrhováno nové jezírko a novostavba altánu. Na severní straně této části stojí nyní poničená zeď z bílých cihel, u níž se počítá s novou výstavbou nebo odstraněním.

V severní partii parku bude dokončeno bohatší modelování území, čímž získá tato část další rozvolněnou, romantičtější dimenzi anglického parku. Bude dotvořen terénní val přimknutý ke stávajícímu prostřednímu valu, který doplní hlukovou bariéru od rušné komunikace. 

Více na webu Ostravy

S projektem revitalizace se mohou Ostravané podrobněji seznámit na webových stránkách města Ostravy (www.ostrava.cz). Kromě pohledu do historie parku, jeho současnosti a představení budoucí vize projektantů je zde uveden také videozáznam rozhovoru s architektem projektu, interaktivní mapa s fotografiemi současného stavu a vizualizacemi změn a rovněž anketa, v níž mohou obyvatelé Ostravy k připravovaným proměnám vyjádřit svůj názor.     (vk) 

Text k foto: Takto bude vypadat střed Komenského sadů – i s pevným řečnickým pultem, kde se mohou také předčítat knihy. 

 

Na veřejnosti žádný alkohol

Zastupitelé na svém červnovém zasedání schválili obecně závaznou vyhlášku, kterou se doplňuje již platná vyhláška města o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Nové lokality, kde od 1. srpna platí zákaz konzumace, jsou v obvodech Plesná, Polanka nad Odrou, Hrabová, Moravská Ostrava a Přívoz, Nová Bělá a Ostrava-Jih. Odhlasováno bylo rovněž poskytnutí účelové neinvestiční dotace na film Karel Reisz – příběh mezi Ostravou a Londýnem, světový filmař Reisz byl ostravský rodák jako židovské dítě zachráněný Nicholasem Wintonem před nacisty. Natáčení filmu bude zahájeno ještě letos. 

Schválena byla rovněž dotace ve výši 10 milionů korun pro společnost Vítkovice Aréna pro chystaný projekt rekonstrukce.     (ph) 

 

Tři studie pro projekty

Zajímavé návrhy řešila rada města na svém zasedání 26. července. První představuje zadání zpracování urbanisticko-architektonické studie Míčovna – městská sportovní hala pro míčové sporty, která v Ostravě zatím chybí. Pro studii bylo vybráno více lokalit, například území po stadionu Kotas v centru města. Novinářům to sdělil primátor města Petr Kajnar, který zvažuje také přípravu zadání studie pro atletickou halu. Další studie se zabývá návrhem na vybudování náměstí v obvodu Ostrava-Jih, kterému doposud chybí centrální městský prostor. Třetí se bude věnovat využití areálu Wattova v Přívoze ve vlastnictví města, kde by mohlo vzniknout například muzeum tramvají. Všechny tyto studie by měly být připraveny pro dobu, kdy bude možno přistoupit k projektu a následné realizaci, jejíž časový horizont zatím není znám.        (vk)

 


Strana 2 

 

Nový systém prezentace města

V závěru června byla spuštěna internetová prezentace města Ostravy v novém publikačním systému, na který budou postupně přecházet také městské obvody a organizace. Ostrava chce postupně sjednotit všechny internetové prezentace v působnosti SMO nejen kvůli jednotnému vzhledu stránek, ale především kvůli zjednodušení šíření webových informací a zlevnění provozu těchto stránek. Dohromady nyní na magi­strátu, v obvodech a všech městských organizacích zpracovává 300 editorů zhruba 15 tisíc internetových stránek v různých publikačních systémech. 

Nový systém nabízí editorům daleko jednodušší užívání a je možno sdílet obsah stránek mezi jednotlivými subjekty (například mezi městem a jednotlivými obvody aktuální zprávy nebo takové odkazy, jako jsou životní situace, krizové informace a podobně). 

Projekt je v první fázi, v níž je připravena nová struktura webových stran za využití nového publikačního systému, a to v prezentaci města Ostravy a ve čtyřech městských obvodech, které budou postupně zveřejňovány. Ve druhé fázi se na systém napojí další městské obvody a bude navržen a zaveden nový jednotný design prezentace místo stávajícího, který je dočasný. 

První fáze nového systému Plone byla pořízena za 1,98 mil. korun, druhá, připravovaná fáze, bude stát 1,99 mil. korun. (av)  

 

Čištění lagun

Čištění ropných lagun po bývalé rafinérii Ostramo má stále problémy. Sdružení Čistá Ostrava, které má sanaci na starosti, provozuje zařízení na čištění kontaminovaných zemin, ze kterého uniká do okolí vodík. Sdružení mělo čištění lagun ukončit do roku 2015, lhůta se však o tři roky posunuje. Problémy vznikly také při prodeji produktu z lagun – o palivo není zájem, obce, kde se produkt z lagun skladuje, odmítají jedovatý materiál skladovaný na jejich území, hrozí pokuty za ničení životního prostředí i kontaminaci povrchových vod.   (r)

 

Soutěž na téma Odkaz Tomáše Garrigua Masaryka

Město Ostrava vyhlásilo veřejnou výtvarnou soutěž na ztvárnění návrhu výtvarného díla Odkaz T. G. M., které bude umístěno na Masarykově náměstí. Nově vytvořené dílo by mělo odkazovat k významu osobnosti prvního prezidenta samostatného československého státu a zároveň by mělo přispět ke zvýšení atraktivnosti centra města. Může být statické i ve svých částech mobilní, může jít také o soubor složený z několika částí. Není určena ani velikost výtvarného díla ani jeho materiál, autoři by však měli respektovat požadavek na trvanlivost a odolnost vůči klimatickým vlivům a možným vandalským zásahům. Účast v soutěži je umožněna každému, kdo splní požadavky stanovené soutěžními podmínkami. Odevzdané návrhy budou posuzovány porotou složenou z odborníků a zástupců vedení města Ostravy. Termín odevzdání soutěžního výtvarného návrhu díla je 26. září, v říjnu zasedne odborná porota. Více na webových stránkách města Ostravy.     (vk)

 

Po Místecké až na dálnici D1

Poslední červnový den byla v Ostravě otevřena Prodloužená Místecká ulice v úseku od kruhového objezdu na Mariánskohorské ulici k mostu na ulici Českobratrské. Jde o 2. stavbu v rámci projektu „I/56 Ostrava – Prodloužená Místecká“ v délce 1 212 metrů. 

Z důvodu nedostatku financí pro resort dopravy byla silnice uvedena do zkušebního provozu pouze v polovičním profilu. Na novou trasu zatím nebyly napojeny ulice Českobratrská ani Hornopolní. Zaslepena zůstává nadále Cihelní od nákladového nádraží v Přívoze. Zbývající finanční prostředky na kompletní dostavbu úseku by měly být vyčleněny až po roce 2012. 

„Jsme rádi, že máme k dispozici další kus zprovozněné Místecké,“ konstatoval náměstek primátora pro dopravu Aleš Boháč. „Náš tlak na ministerstvo dopravy ale nepoleví. Stále budeme usilovat o to, aby byla Místecká hotova již v roce 2012, a to v celé své délce, včetně nájezdu na Hornopolní a zprovozněné Cihelní. Samozřejmě nás mrzí neustálé změny na ministerstvu dopravy a nekoncepčnost jeho kroků. V tuto chvíli ale vnímám jako pozitivní, že řidiči projedou plynule po Místecké až na dálnici D1.“ (vi) 

K foto: Pohled na Prodlouženou Místeckou z mostu na Českobratrské. 

 

Nepotřebné věci potřebným lidem

Humanitární sbírka se opět uskuteční 5. září od 9 do 18 hodin na nákladovém nádraží ČD Cargo na křižovatce ulic Mariánskohorská a Cihelní v Ostravě. Přijímají se dobře zabalené – letní a zimní oblečení, lůžkoviny, ručníky, záclony, textilní metráž, přikrývky, polštáře, nepoškozená obuv a dětské hračky. Nelze přijímat elektrospotřebiče, nábytek, kola, kočárky a špinavý textil. (k) 

 

Do centra na kole

Potěšením pro cyklisty se stala čtyři nová parkoviště pro cyklisty s obsluhou v centru Ostravy na Prokešově náměstí, na náměstí Msgre Šrámka, u Domu umění a na Černé louce. V každém stojanu může parkovat devět kol zdarma.      (r) 

 

Umějí šetřit

Městským organizacím, které aktivně využívají Nákupní portál města Ostrava, přináší tento systém elektronických nákupů velké úspory. Jsou to především domovy pro seniory, které systém aktivně využívají. Úspory, kterých dosahují, rozhodně nejsou zanedbatelné. 

Například Domov Čujkovova, ale také centrum pro zdravotně postižené Čtyřlístek, využívají nákupy přes portál ze 70 %. Obě tyto organizace letos ušetřily kolem 400 tisíc korun. Plán úspor má téměř splněn Domov Slunečnice (na 94 %), který sy­stémem sdružených nákupů jen na potravinách a MTZ ušetřil přes 640 tisíc korun. Nejvíce, z 82 %, využívá Nákupní portál Domov Magnolie. Na setkání sociálního odboru, které resortní náměstek primátora Martin Štěpánek pravidelně organizuje, dostaly organizace pochvalu za aktivní a zodpovědný přístup. Pěkné výsledky mají i další instituce, např. ZŠ Vrchlického v Ostravě-Radvanicích, Dětské centrum Domeček nebo MŠ J. Šoupala v Ostravě-Porubě.  Žebříčky organizací a jejich úspory si lze prohlédnout na www.ostrava.cz pod odkazem K nákupnímu portálu SMO.       (r) 

 


Strana 3

 

Dopad novely o rozpočtovém určení daní vysvětluje náměstek primátora pro finance Tomáš Petřík

O stovky milionů zchudne Ostrava i okolí

aktuální téma 

Ostrava a tři další největší česká města by měla od roku 2013 začít dostávat méně prostředků ze sdílených daní. Počítá s tím novela zákona o rozpočtovém určení daní, kterou prosazuje ministr financí Miroslav Kalousek. Ostrava, která má nejen svých přes 300 tisíc obyvatel, ale obsluhuje téměř milionový region, by tak měla přijít ročně až 900 milionů korun. 

K problému se vyjádřil náměstek primátora Ostravy Tomáš Petřík: 

„Poslední návrh představuje pro Ostravu škrt 900 milionů z příjmů rozpočtu. Je třeba si uvědomit, že Ostrava má v posledních letech na investice, tedy na rozvoj města, k dispozici zhruba jednu miliardu sto milionů korun. Přijetím návrhu novely zákona by  se rozvoj města prakticky zastavil. Peníze nebudou například na přípravu území pro budoucí investory, které Ostrava velmi potřebuje právě a především k vytváření nových pracovních příležitostí, nejen pro občany města, ale pro potřeby celého regionu.“ 

z Nebude moci Ostrava tento schodek pokrýt z jiných zdrojů? 

„Snížení příjmů města v navrhované výši by mělo za následek omezení úrovně celé řady služeb, které Ostrava poskytuje nejen svým občanům, ale občanům celého regionu. Plníme roli spádové regionální metropole v oblasti služeb, kultury, umění, sportu, ale rovněž stran pracovních příležitostí. 

Už v posledních třech letech v době hospodářské recese se náš rozpočet na příjmové straně snížil o zhruba dvě miliardy korun na 6,2 miliardy. Snažíme se samozřejmě šetřit, například systémem sdružených nákupů našich obchodních společností a příspěvkových organizací v rámci elektronických aukcí. Je to dobrá cesta, během provozování tohoto systému předpokládáme do konce roku 2011 celkovou úsporu 77 milionů korun. Samozřejmě využíváme možností jiných zdrojů financování, ale ty mají většinou specifická určení, a pro ty položky, které jsou hrazeny ze sdílených daní, se použít nedají. 

Úvaha o potřebě přidat malým obcím je jistě správná, zdroje je ale nutné hledat ve státním rozpočtu. Slovy místopředsedy Svazu měst a obcí Jaromíra Jecha: je správné přidat malým obcím, ale nikomu by se nemělo ubírat.“     (vk) 

 

Brána do nové čtvrti se přece jen staví

Projekt stavby administrativního centra a kancelářských prostor Nová Karolina Park v areálu Nové Karoliny po dvouleté přestávce opět ožil díky novému investorovi, společnosti GEMO Olomouc, která do něj vložila 200 milionů korun. Společně s penězi původních investorů, jimiž jsou Passerinvest Group a Multi Development, je tak do projektu vložena částka zhruba půl miliardy korun, takže je reálný předpoklad, že zbývajících 400 milionů již bude ochotná dodat některá z bank. 

Firma GEMO Olomouc je zároveň generálním dodavatelem stavby. V nové budově vznikne asi 25 000 metrů čtverečních kancelářských ploch a 3 700 metrů čtverečních plochy bude sloužit obchodům. Developeři předpokládají, že v letošním roce uzavřou smlouvy na pronájmy přibližně 15 procent kancelářských ploch. Nová Karolina Park bude tvořit impozantní vstup do celé nově budované čtvrti. Jeho autory jsou architekti Vít Máslo a David R. Chisholm z ateliéru CMC Architects. 

Stavba byla v březnu 2009 zmražena, protože banky na ni v době ekonomické krize odmítly poskytnout úvěr. Ještě do konce letošního roku by měl vyrůst celý železobetonový skelet. Stavba, která je součástí první etapy zástavby lokality Nová Karolina, by měla být dokončena nejpozději na jaře roku 2013. Sousední obchodně-zábavní centrum se má otevírat v březnu příštího roku, bytový komplex s asi 250 byty o měsíc později. Lokalitu tvoří ještě centrální náměstí s podzemním parkovištěm, Trojhalí a infrastruktura včetně nové pěší lávky přes ulici Místeckou a železniční trať.     (vk) 

K foto: Stavba Nová Karolina Park bude tvořit impozantní vstup do nové čtvrti ve směru od starého centra, od křižovatky ulic 28. října a Nádražní. 

 

Ostravici i Ostravany čeká slibná budoucnost

V polovině července byly zahájeny práce na realizaci přestavby a využití břehů Ostravice v centru města. Revitalizace řeky Ostravice je pozoruhodný projekt města Ostravy zařazený do tzv. Integrovaného plánu rozvoje města a bude spolufinancován z prostředků EU prostřednictvím ROP Moravskoslezsko. 

Některé stavby mají být zahájeny ještě letos. Na řece Ostravici, zhruba 90 metrů pod soutokem s Lučinou, vyroste vodácký přístav, který umožní přístup k řece vodácké veřejnosti. 

Navrhované přístaviště je umístěno na pravém břehu toku Ostravice, bude navazovat přístupovým chodníkem na objekt loděnice, dále také na cyklostezku a na stávající vozidlovou komunikaci, odkud lze manipulovat s loděmi. Záliv přístaviště a pevné molo budou tvořeny z drátokamenných zdí, tzv. gabionů. Vodácký spolek Campanula chce během příštího léta vystavět u řeky loděnici. 

Hladina Ostravice se však musí na některých místech zvednout. To zajistí dvě stavby jezů, na které budou navazovat rekreační plochy s kamennou dlažbou a dřevěnými platy, stávající zvýšené zatravněné regulované břehy budou zpevněny. Horní stupeň – jez je umístěn zhruba 170 m na toku nad mostem M. Sýkory (proti proudu řeky), spodní stupeň bude umístěn asi 165 m od lávky z parku na Kamenec po proudu řeky. 

Stavby stupňů na řece nezapomínají na ochranu říčního prostředí. Pro možnost migrace menších vodních živočichů budou jezy doplněny rybím přechodem. Na zpevněné valy podél řeky (tzv. bermy) budou navazovat slunicí plochy – vodácké zastávky mezi spodním stupněm (pod lávkou na Kamenec) a pěší lávkou u památníku rudoarmějců v Komenského sadech, z toho dvě na levém břehu – to znamená v přímé vazbě na Komenského sady a jedna na pravém (slezském) břehu v sousedství sídliště na Kamenci. Hlavním prvkem této plochy bude plató celkových rozměrů 5x25 metrů z bezúdržbových voděodolných desek na bázi dřeva a PVC a s možností ukotvit lodě. Plata jsou navržena tak, aby mohla sloužit jako úkryt pro drobné živočichy. 

Vše by mělo být ukončeno nejpozději do začátku roku 2013. Náklady představují 20 757 401 Kč (bez DPH, vítězná firma EUROVIA CS, a. s.).       (r) 


Strana 4 

 

střípky  

SLAVNÉ HRY.

Skvělá divadelní představení opět uvedly Letní Shakespearovské slavnosti, které se v Ostravě konají tradičně na Slezskoostravském hradě. Zahájeny byly 20. července letošní novinkou – hrou Zkrocení zlé ženy s Tatianou Vilhelmovou a Romanem Zachem v hlavních rolích. Otevření slavností, které se konají do 10. srpna, se ujal primátor města Ostravy Petr Kajnar. Tento divadelní festival si získal v našem městě velké množství příznivců, některá představení byla ihned beznadějně vyprodána. Není se čemu divit – letošnímu repertoáru nechyběl divácký hit Veselé paničky windsorské, úspěch měla nová inscenace Macbetha, starší nastudování Romea a Julie i Jindřicha IV.      (vk) 

STIPENDISTÉ MĚSTA SKLÁDALI ÚČTY.

Tradiční neformální setkání stipendistů města se konalo 23. června v radnici. Akce se zúčastnili členové skupiny pro udělování stipendií, zahájil náměstek primátora Martin Štěpánek (na snímku se stipendistou Martinem Augustynkem). „Ostrava si váží talentovaných studentů a podporuje ty nejschopnější,“ řekl a zároveň vyjádřil naději, že mladí najdou v Ostravě uplatnění a pomohou mu. Stipendisté pak „skládali“ účty z toho, jakým způsobem stipendia využili. Stipendium je poskytováno vynikajícím studentům s trvalým pobytem v Ostravě, kteří studují v ČR i v zahraničí, stipendium je 50 tisíc Kč pro studium u nás a 100 tisíc Kč pro zahraničí (1 stipendium).      (vk) 

STOLETÁ.

Krásné sté narozeniny oslavila 17. července klientka příspěvkové organizace města, Domova Slunečnice v Ostravě-Porubě, paní Anna Swakoňová. Jubilantce přišel poblahopřát také náměstek primátora Martin Štěpánek. Paní Swakoňová prý nikdy nedodržovala zvláštní jídelníček, ale nikdy nepropadla tabákovým výrobkům a alkoholu se spíše vyhýbá, což dokázala hned při slavnostním přípitku, když s úsměvem odmítla nabízenou sklenici sektu a dala přednost perlivé a neslazené minerálce. Téměř celý život se starala o domácnost, milovala četbu a pěstování květin. Náměstek primátora Martin Štěpánek popřál paní Swakoňové do nově načaté stovky hlavně hodně zdraví a optimismu.     (ph) 

SUPERPOČÍTAČ.

Díky finanční podpoře města Ostravy a Moravskoslezského kraje ve výši téměř 40 milionů korun byla zpracována kvalitní projektová dokumentace, jejímž výsledkem je získání téměř dvou miliard korun z evropských fondů na vybudování superpočítačového centra IT4Innovations na půdě Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Samotné nové cen­trum excelence IT by se mělo fyzicky začít stavět příští rok na jaře, první pořízení superpočítačových technologií se uskuteční ve druhé polovině roku 2012. V roce 2015, kdy bude hotovo celé centrum IT4Innovations, zůstane Ostrava stále mezi světovou špičkou. Na snímku: rektor VŠB Ivo Vondrák převzal 11. července podepsanou dotaci od Michala Zaorálka z MŠMT.     (r) 

 

Seminář k daním v Polsku

Komora daňových poradců České republiky pořádá v Ostravě 5. září od 9.30 do 16.30 hodin v Clarion Congress Hotelu Ostrava specializovaný seminář daňových poradců, který bude zaměřen na problematiku daní v Polské republice. Seminář se uskuteční v rámci dohody s polskou komorou daňových poradců a má pomoci českým daňovým poradcům a dalším zájemcům z řad podnikatelů získat odborné informace. Na semináři budou témata: Daň z příjmu právnických osob (vznik daňové povinnosti pro české firmy v Polsku, co je třeba konkrétně učinit a kde), Daň ze závislé činnosti (čeští zaměstnanci v Polsku, vyslaní pracovníci do Polska) a Daň z přidané hodnoty (kdy vzniká povinnost registrace v Polsku pro české firmy). Zájemci mohou kontaktovat ing. Michaelu Baranykovou, tel. 542 422 321, e-mail:
baranykova@kdpcr.cz.       (vk) 

 

Nezaměstnanost mírně nižší

úřad práce  

Během června se celkový počet uchazečů o zaměstnání dále snížil a k 30. červnu jich bylo na kontaktním pracovišti Ostrava (dále jen KoP Ostrava) registrováno celkem 20 145. Počet uchazečů klesá již pátý měsíc po sobě, celkem jich za toto období ubylo 1 858. Meziměsíční pokles činil 390 uchazečů, meziročně se celkový počet nezaměstnaných osob snížil o 466. V průběhu června se přišel zaevidovat druhý nejmenší počet uchazečů o zaměstnání od začátku letošního roku. 

Míra nezaměstnanosti v porovnání s předchozím měsícem také opět poklesla, a to o 0,2 procentního bodu a na konci června tak dosáhla 11,2 %. Rovněž hodnota tohoto ukazatele klesá již pátý měsíc po sobě. V meziročním srovnání je tento stav o 0,2 procentního bodu nižší. U žen, oproti minulému měsíci, míra nezaměstnanosti mírně stoupla, a to o 0,1 procentního bodu na 13,0 %; u mužů došlo k poklesu o 0,3 procentního bodu a v závěru sledovaného měsíce tak činila 10,0 %. 

Nově se v průběhu června ucházelo o zaměstnání 1 680 osob, což je o 85 méně než v květnu a o 105 méně než před rokem. Mezi nimi byli jako obvykle nejvíce zastoupeni bývalí zaměstnanci, kteří byli uvolněni nebo odešli z pracovních pozic nevyžadujících žádnou kvalifikaci. Mezi kvalifikovanými uchazeči byly nejvíce zastoupeny profese: prodavači v obchodech, zedníci, řidiči nákladních automobilů, obsluha zařízení při chemické výrobě, úředníci ve skladech, kovodělníci, číšníci, servírky, sekretářky, techničtí pracovníci, montážní dělníci a účetní.        (ju) 

 

Dům na Štramberské ulici je po rekonstrukci jako nový

V Ostravě-Vítkovicích se 14. července uskutečnila prohlídka stavby „Regenerace bytového domu Štramberská 6“. Rekonstrukce tohoto domu je dalším dílčím projektem Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) s názvem „Budoucnost Vítkovic“. Po kompletní rekonstrukci včetně změny dispozice je v domě deset bytových jednotek, jedna jako půdní vestavba. Náklady na realizaci stavby se při­blížily 14 milionům korun.  Za zhruba 300 milionů jsou opravovány rovněž zchátralé domy s devadesáti byty i ulice v lokalitě obydlené především Romy. Rekonstrukce dalších částí Vítkovic budou pokračovat. (ph) 

 


Strana 5 

 

Město iniciovalo výstavbu sociálního zařízení na evropské úrovni, otevře se do tří let

Základní kámen komunitního centra položen

Stavba Komunitního centra Ostrava v obvodu Mariánské Hory a Hulváky byla 1. srpna zahájena položením a vysvěcením základního kamene. Slavnostního aktu se zúčastnili biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz, náměstek primátora města Ostravy Jiří Srba, ředitel úřadu regionální rady Moravskoslezsko David Sventek, ředitel divize Ostrava firmy Alpine BAU CZ Aleš Kramný a člen rady města Tomáš Sucharda, přítomni byli četní hosté. 

Projekt centra ocenil rovněž člen rady města Tomáš Sucharda: „Podobná zařízení dávají postiženým šanci prožít důstojný a plnohodnotný život, takže věřím, že se jej dočkají v plánovaném termínu. Stavba také zpestří tuto část Mariánských Hor a Hulvák a vnese do ní život.“ 

Komunitní centrum nabídne moderní zařízení takového typu, který zatím chybí nejen v Ostravě, ale také na území celého Moravskoslezského kraje. Zajišťuje bezproblémový chod a bezbariérový provoz lidem s těžkým tělesným a kombinovaným postižením, kteří jsou nesoběstační ve většině životních situací a jsou závislí na pomoci jiné osoby. 

Výstavba Komunitního centra je spolufinancována z prostředků Evropské unie. Jedná se o největší evropskou investici z ROP Moravskoslezsko v oblasti sociálních služeb v letech 2007–2013. Výstavbu jednoho z apartmánových domů bude financovat město Ostrava v plné výši. Původně činily celkové finanční náklady na stavbu téměř 150 milionů korun, po veřejné soutěži byla tato částka snížena na necelých 100 milionů korun včetně DPH, procentuálně k tomu se sníží i evropská dotace. 

Realizátorem stavby je společnost ALPINE Bau CZ s. r. o., stavba má být dokončena nejpozději do 36 týdnů od převzetí staveniště dodavatelem (od 1. 8. 2011). 

Zařízení na evropské úrovni, které vznikne v souladu s hlavními principy transformace pobytových zařízení, jimiž jsou humanizace, individualizace a integrace sociálních služeb, zaměstná až 39 lidí. Svým klientům nabídne ubytovací služby – domov (18 míst), odlehčovací služby (pro 6 klientů) a ambulantní služby – denní stacionář pro 54 osob.     (vk) 

K foto: Slavnostního poklepu na základní kámen se zúčastnila řada osobností. 

Vizualizace komunitního centra slibuje zajímavé, moderní středisko služeb pro osoby se sníženou soběstačností. 

 

Čtyři hvězdy a cena pro domovy, modernizují se

DOMOV SLUNEČNICE.

Radek Baran a Juraj Chomič, ředitelé Daomova Slunečnice v Porubě a Domova pro seniory Kamenec ve Slezské Ostravě, příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Ostrava, převzali 21. června v Praze z rukou ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka Zlatý certifikát Značka kvality v sociálních službách se čtyřmi hvězdičkami. 

Realizace udělování Značky kvality v sociálních službách probíhala od září 2009 ve dvanácti pobytových zařízeních. Pomocí dotazníků hodnotili senioři téměř tři sta kritérií v oblastech ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství a péče. Projekt vyvinutý podle zahraničních vzorů Asociací poskytovatelů sociálních služeb a společností Hartmann-Rico má seniorům a jejich blízkým napomoci v orientaci v oblasti sociálních služeb, management penzionů motivovat ke zvyšování úrovně jejich zařízení. (vi) 

DOMOV PRŮBĚŽNÁ.

Ocenění se však před časem dostalo také dalšímu sociálnímu zařízení Ostravy. Dům s pečovatelskou službou na Průběžné ulici v Ostravě-Porubě získal hlavní cenu v soutěži Stavba roku Moravskoslezského kraje 2010. Architektonicky ojedinělé satelitní městečko tvořené náměstím, pěti samostatnými bezbariérovými trojdomy s 80 byty a centrální budovou uspěl v kategorii bytové domy. Novostavba loni získala čestné uznání v soutěži Dům roku 2009, jejímž vyhlašovatelem je město Ostrava. Jeho výstavba byla jednou z největších investičních akcí městského obvodu Poruba, vyžádala si přibližně 230 milionů korun, 44 milionů šlo ze Státního fondu rozvoje bydlení, kofinancování zajistilo město Ostrava.    (jk) 

DOMOV SLUNOVRAT.

Letos na jaře skončily rekonstrukční práce také v Domově Slunovrat v Ostravě-Přívoze, další instituci, které město Ostrava přispělo z rozpočtu. Mimo jiné byly rekonstruovány koupelny, vylepšená zařízení pro hygienu uživatelů s poruchou mobility a byla posílena také bezpečnostní technika. Město do modernizace poskytlo 2,1 milionu korun. 

DOMOV ČUJKOVOVA.

Senioři sami sobě, tak by se mohl charakterizovat program zahradní slavnosti, kterou Domov Čujkovova v Ostravě-Zábřehu připravil koncem června k oslavě 40. výročí otevření této rezidenční sociální služby. Bohatý zábavný program, ale i fotografie z historie domova a výstava ručních prací uživatelů služeb domova zpestřily odpoledne. 

Tato příspěvková organizace města nabízí Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Před 40 lety nákladem téměř jednoho milionu korun tu bylo vybudováno první experimentální zařízení tohoto typu v tehdejším Československu, později bylo změněno na penzion pro důchodce. V roce 1981 byla započata rekonstrukce vedlejší budovy, ve které byl v roce 1983 zřízen domov důchodců. Obě zařízení společně fungovala až do roku 1990, kdy byl vytvořen jeden komplex domova důchodců. V současné době má Domov Čujkovova kapacitu 301 lůžko, poskytuje prostřednictvím 203 zaměstnanců celoroční pobytové sociální služby uživatelům, kteří z důvodu snížené soběstačnosti potřebují pravidelnou podporu či pomoc při zajišťování a naplňování aktivního a důstojného života.    (do) 

 


 Strana 6

 

Statistika trestné činnosti je přesná

V období leden až červen roku 2011 bylo v Ostravě spácháno 6 404 majetkových trestných činů, což je 72,21 % z celkové kriminality za toto období. Při srovnání se stejným obdobím roku 2010 představuje meziroční pokles o 8,21 %. Nejvíce se na majetkové trestné činnosti podílejí 67,82  % prosté krádeže (4 343), meziroční pokles činí 11,11 %. Z toho nejčastější je krádež věcí z auta (1 625), následují krádeže na osobách (695). Krádeží vloupáním bylo 1 468, na trestné činnosti se podílejí 22,92 %. I tady nastal meziroční pokles o 5,17  %. Nejčastější je vloupání do jiných objektů (1 006), následují vloupání do obchodů (161) a do bytů (125). 593 ostatních majetkových trestných činů se na majetkové trestné činnosti podílí 9,26 %. Tady však představuje meziroční nárůst 9,21 % oproti stejnému období roku 2010. 

Nejčastějším trestným činem u ostatních majetkových trestných skutků je především poškozování cizí věci (409) a podvod (129). 

Na objasněné majetkové kriminalitě se významně podíleli recidivisté, kteří se dopustili 92,16 % spáchaných majetkových trestných činů. Pachatelé do 17 let věku se objevili v 7,84 % případů. Celkově je u majetkové trestné činnosti za sledované období zaznamenán v Ostravě meziroční pokles oproti stejnému období roku 2010 o 573 trestných činů, tedy o 8,21 %.       (p) 

 

Strážníkům přibyly posily

Poslední červnový den složilo slib dalších 11 nových strážníků a dvě strážnice Městské policie Ostrava. Absolvovali přípravný kurz, kde získali znalosti ze všech právních norem potřebných pro povolání strážníka, ale také ze všech nařízení a vyhlášek města. Součástí kurzu jsou hodiny sebeobrany, taktické a střelecké přípravy, základů kriminalistiky, poskytování první pomoci a základů psychologie. 

K foto: V rámci projektu Senior linka oslovila Městská policie Ostrava všechny ostravské městské obvody se žádostí o zapojení. Reagovaly obvody Poruba a Pustkovec, obvod Moravská Ostrava a Přívoz se finančně na projektu podílel už předtím. Tyto peníze slouží k pořízení nouzových tlačítek výhradně pro občany dotčených městských obvodů.   Foto: MPO 

 

Dopravní hřiště

Široká veřejnost může i během prázdnin využívat tři dětská dopravní hřiště na území Ostravy. Na všech hřištích je nutné dodržovat provozní řád, do 18 let věku je nutná přilba. Na DDH v Přívoze i A. Kučery v Hrabůvce je možné si přilbu i jízdní prostředek zapůjčit. 

Otevírací doba: DDH MŠ Ukrajinská, Poruba: červenec: pondělí až neděle 9.00–12.00 a 14.00–18.00 hod., srpen: pondělí až pátek 16.30 –18.00 hod, sobota, neděle 9.00–12.00 a 14.00–18.00 hod. DDH MPO, Orebitská, Přívoz: červenec: pondělí až pátek 10.00–17.30 hod; soboty, neděle 10.00–17.30 hod., kromě 14. 7., 21. 7., 28. 7. v časech 9.–13.00 hod., srpen: předpoklad každý den 10.00–19.00 hod (bude upřesněno, více na www.mpostrava.cz) kromě 22. 8. v čase 12.00–16.00 hod a 25. 8. v čase 9.00–13.00 hod. DDH ZŠ. A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka: červenec: pondělí až sobota 9.00 až 17.00 hod., srpen: pondělí až sobota 9.00–17.00 hod.   (BESIP)

 

stalo se  

ROZBILI DVEŘE DO HERNY.

Dva opilé muže (27 a 44 let), kteří rozbili dveře ho herny v Ostravě-Hrabůvce, zadrželi městští strážníci, když skleněnou výplní prohodili dva odpadkové koše poté, co byli z herny vykázáni pro hrubé chování. Starší z dvojice se navíc rozhodl, že si vše půjde vyřídit osobně s lidmi v herně. Tomu však už strážníci zabránili, ale i k nim byl opilec agresivní, tak mu nasadili pouta. Jednání bylo kvalifikováno jako přestupek, za který hrozí až 15tisícová pokuta. Škodu na dveřích budou muset také uhradit. 

NA NOC DO CIZÍ POSTELE.

Strážníci městské policie zadrželi dvě osoby, které násilím vnikly do zahradní chatky v Ostravě-Svinově. Strážníci si při pochůzce všimli otevřených dveří. Muž (33 let) a žena (25 let) uvedli, že do chatky se vloupali předchozího dne, aby měli kde přespat. Při ověřování totožnosti strážníci zjistili, že muž je osobou hledanou policií. Oba zadržené si převzala přivolaná hlídka Policie ČR. 

AUTO V KOLEJIŠTI.

Jen několik metrů před služebním vozidlem strážníků se přímo na železničním přejezdu v Ostravě-Vítkovicích začal se svým autem otáčet 25letý řidič. Jeho riskantní manévr však skončil poškozením auta, které sjelo a zapadlo do kolejí. Navíc vyšlo najevo, že za volantem neměl co pohledávat, měl zákaz řízení motorových vozidel. I tohoto řidiče strážníci předali Policii ČR. 

 

Rizika nepodceňujte ani během dovolené

Letní měsíce s sebou přinášejí určitá specifická bezpečnostní rizika. Mezi prioritní preventivní aktivity patří dokonalé zabezpečení opuštěného bytu či domu. Nic nedokáže zničit letní dovolenou tak dokonale jako zpráva, že obydlí navštívili nezvaní hosté. O odjezdu na dovolenou je dobré informovat jen své blízké. Požádejte příbuzné, přátele či sousedy o pravidelné vybírání poštovních stránek a celkovou kontrolu bydliště, v době nepřítomnosti nezatahujte rolety či žaluzie. 

Mezi další letní rizika lze zařadit slunění a koupání, a to nejen ze zdravotního hlediska. Za žádnou cenu nenechávejte na dekách u koupališť či nádrží osobní věci, patří do úschoven nebo bezpečnostních schránek. Nedůvěřujte neznámým osobám a vždy odmítněte možnost pohlídání věcí cizími osobami. Na letních festivalech a podobných akcích pozor při pobytech v kempech, stanech a chatkách. Ani tady nenechávejte své osobní věci, doklady a peníze bez dozoru. Pro všechny, a zejména pro seniory, platí: buďte ostražití při otevírání vstupních dveří, nevíte, kdo za nimi je.  Mějte dobré vztahy se svými sousedy. Pořiďte si kvalitní bezpečnostní zámky v kombinaci s jinými zabezpečovacími prostředky. Posilte bezpečnost bytu v přízemí mřížemi a bezpečnostními fóliemi. Uvažte správně, komu svěříte klíče či požádáte o vybírání plné poštovní schránky. Nemějte doma cennosti nebo větší finanční hotovost – v trezoru nebo na vkladní knížce jsou v bezpečí. 

V přírodě nepřeceňujte své síly, přizpůsobujte program svých fyzických aktivit aktuálnímu počasí a dbejte bezpečnostních rad.  Striktně dodržujte všechna doporučení, příkazy a zákazy. Při cestách do zahraničí si vždy sjednejte úrazové pojištění a pojištění léčebných výloh. Nenechte o prázdninách děti samotné, poučte je o hrozících nebezpečích a dbejte, ať je s nimi vždy osoba, která je ochrání.  Petr Svoboda 

 

Přijďte do kurzu!

Městská policie Ostrava pořádá další bezplatný kurz pro veřejnost 31. srpna od 16 hodin v budově moderního Integrovaného bezpečnostního centra na ul. Nemocniční 11/3328 v Moravské Ostravě (naproti bývalé hale Tatran, dnes Čas aréna). Tématem kurzu budou zdravověda a poskytování první pomoci, je připravena přednáška se strážníky a pracovníky Českého červeného kříže, nebude chybět oblíbená sebeobrana, proto je vhodné sportovní oblečení. Připraven je dětský koutek. Bližší informace na tel. 599 414 165, 950 739 407 - 408 nebo prostřednictvím adresy info@mpostrava.cz

 


 Strana 7

 

Rozhovor s ředitelem ostravské městské nemocnice Tomášem Nyklem nejen o sloučení se záchrankou

Metropolitní nemocnice má jedinečné postavení

rozhovor  

Od počátku července stojí lékař Tomáš Nykel v čele dvou spojených městských organizací – Městské nemocnice Ostrava a Městské záchranné služby Ostrava. S vedením nemocnice (v Novém Jičíně) i prací v městské záchrance má zkušenosti, z nichž by rád vytěžil maximum ve prospěch pacientů i personálu. 

z I když uplynula jen krátká doba, už se projevila pozitiva sloučení? 

Ano, pro pacienty by se pozitivum sjednocení už mělo ukázat v pružnějším transportu na příslušná oddělení nemocnice nebo naopak v jeho odvozu z nemocnice domů nebo do jiného zařízení.  Vnitřní procesy sjednocení jako vznik jednotného účetnictví, jednotné telefony a podobně se řeší, některé jsou už dokonce vyřešeny. Pacienta se však nijak nedotýkají. 

z Dotýkají se tedy zaměstnanců, například redukcí pracovních míst? 

Už jsem redukoval a budu v tom pokračovat, je však nutné říci, koho se to týká. Například na záchrance byl poddimenzovaný počet úředníků, někteří odcházejí do důchodu, pro celek nemocnice i záchranku potřebujeme kvalitní úředníky, ale ne tolik. O redukci se rozhodneme na základě auditu, ale také půjde spíše o jednotlivce. Naopak odborný personál – lékaře, potřebujeme nutně doplnit, zvláště na některých odděleních. To je jeden z mých hlavních úkolů – získat (někdy i zpět) rychle lékaře tak, abychom mohli poskytovat plnou péči ve všech oborech, jak to kvalitní metropolitní nemocnici přísluší. 

z Jste v poskytování komplexní péče v Ostravě jediní? 

Podobné je to ve fakultní nemocnici, je však zařízením vyššího typu. My musíme jako městská nemocnice poskytovat veškerou péči všem občanům města i okolí. Musíme řešit i finančně neatraktivní obory, které například soukromé nemocnice jako ztrátové neprovozují. 

z Do kterých oddělení sháníte lékaře? 

Nedostatečně pokrytými jsou například biochemie, na doraz jede onkologie, na interně byly dokonce kvůli nedostatku doktorů zavřeny některé stanice. Naštěstí se už podařilo je získat a v září budou znovu tyto stanice otevřeny. Chceme hledat i mezi studenty medicíny hlavně z ostravské lékařské fakulty, kterým nabízíme ve vyšších ročnících tzv. stabilizační stipendia. U nás budou vykonávat povinnou praxi. Při rozhodování o výběru zaměstnavatele pak budou mít výhodu, že nepůjdou do neznáma, a my také budeme vědět, koho obor baví a kdo už u nás pochytal potřebné znalosti a praxi. Je to sice běh na dlouhou trať, ale nemocnici se vyplatí. 

z Jak lze financovat nemocnici provozovanou s nelukrativními obory? 

Tak zaprvé musí být hospodaření oddělení, která jsou v plánovaném zisku, a těch, která jsou v plánované ztrátě, vyrovnané. A pak je tu řada opatření, například správná výběrová řízení na nákup léků nebo speciální zdravotnický materiál. Vysoutěžením výhodné ceny za dodržení požadované kvality můžeme dosáhnout úspory v řádu desítek milionů korun ročně. Nyní také například zvažujeme, zda pro nás není výhodnější provozovat nemocniční kuchyň vlastními silami nebo ji dát opět do pronájmu, jako tomu bylo doposud a podobně. 

z Přes problémy nemocnice otevírá moderní pracoviště, vybavuje se novou technikou… 

Ano, to je pravda. Je to především díky tomu, že magistrát města dává do této své nemocnice desítky milionů ročně. Nevím o jiném vlastníkovi, který by se takto hezky choval ke své nemocnici, kdo by ji takto štědře podporoval. Nyní jde o to s těmi penězi dobře hospodařit a nabídnout pacientovi péči, jakou potřebuje.   Vlasta Krzyžanková 

K foto: Ředitel nemocnice Tomáš Nykel. 

 

Novinky zlepšují kvalitu zdravotní péče

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ PO REKONSTRUKCI.

Zateplení dětského pavilonu Městské nemocnice Ostrava je úspěšně dokončeno. Rekonstrukce byla financována z Fondu soudržnosti Evropské unie (8 512 042 Kč), dále 500 708 korun poskytl Státní fond životního prostředí, v neposlední řadě dal peníze zřizovatel nemocnice – město Ostrava (24 489 866 Kč). Na projekt se podařilo sehnat částku v celkové hodnotě 33 502 616 korun. Městská nemocnice pak z vlastních zdrojů provedla další dílčí úpravy – nový vodovodní rozvod, novou podlahovou krytinu, vymalování, nová svítidla. 

I PORODNICE V NOVÉM.

V Městské nemocnici Ostrava byla 4. června slavnostně otevřena nová porodnice. Zařízení zajišťuje nejmodernější komplexní porodnickou péči. „Kromě porodnické péče můžeme poskytnout i komplexní prenatální diagnostiku, ultrazvukový screening vrozených vad nebo péči o rizikové a patologické těhotenství. Je připravena intermediální péče pro předčasné porody a pro patologické těhotenství, nechybí operační sál k neodkladným císařským řezům,“ řekl primář gynekologie a porodnictví nemocnice MUDr. Richard Spousta. Novou porodnici financovalo město Ostrava ve výši 41,5 milionu korun. Slavnostního zahájení se zúčastnila náměstkyně primátora pro zdravotnictví Simona Piperková. 

PROJEKT TULIPÁN.

Sdružení firem z regionu investovalo prostředky a práci do rekonstrukce jednoho z pokojů na oddělení chirurgie městské nemocnice v rámci projektu Tulipán. Společnými silami v pokoji kompletně vyměnili podlahovou krytinu, snížili strop, vymalovali omyvatelnými barvami a dodali nábytek na míru. „Celková rekonstrukce pokoje si vyžádala náklady ve výši  86 500 korun,“ uvedl autor myšlenky projektu Petr Neuwirt. Primář oddělení a náměstek ředitele MNO pro léčebnou péči dr. Tomáš Mrázek poděkoval všem firmám a vyjádřil naději, že podobných sponzorských počinů bude více. Nově zrekonstruovaný pokoj bude sloužit všem pacientům bez zvláštního příplatku. 

LÉKÁRNA SE TAKÉ ZMODERNIZOVALA.

Lékárna v areálu městské nemocnice od pondělí 25. července obnovila pravidelný provoz.  Během třítýdenní rekonstrukce se navýšil počet výdejních míst, nadstandardní služby zajišťuje možná konzultace s lékárníkem ve speciální místnosti. Lékárna rovněž zajišťuje rozvoz enterální výživy přímo domů pacientům zcela zdarma, kosmetologické poradenství a další služby. Zajišťuje pohotovostní služby v pracovních dnech od 18 do 7 hod., o víkendech a svátcích nepřetržitě.   (r) 

 


 Strana 8-9

 

Nejznámější a největší park v centrální části Ostravy čeká revitalizace, jeho nová podoba přiláká více návštěvníků

Komenského sady, které se rozkládají téměř uprostřed města na břehu řeky Ostravice, patří k nejrozsáhlejším městským parkům v České republice. Tento pozoruhodný areál, který začal vznikat přirozenou cestou už na konci 19. století, má dnes rozlohu okolo 30 ha a roste v něm zhruba 3 000 stromů. K odpočinku, procházkám i ke sportu ho využívají lidé všech věkových kategorií po celý rok. Některé jeho části však jsou dnes navštěvovány méně, než tomu bylo dříve, v jiných je nutné obnovit zeleň, lavičky nebo doplnit komunikace či atraktivní místa, která zde lidé postrádají. Proto byl v letech 2010–2011 zpracován projekt revitalizace, v němž jsou navrhovány změny zejména v části parku za radnicí, která je dnes oproti dávnějším dobám spíše průchozí než odpočinková. Dále jsou zde řešeny například zásahy vyvolané úpravou komunikační sítě, nová využití ně­kterých míst v parku nebo obnovení a doplnění stávající zeleně. Projekt bude realizovat město Ostrava, generálním projektantem je ATOS 6, spol. s r. o. 

Historie 

Na loukách u řeky Ostravice v místech dnešních Komenského sadů si dávaly nedělní dostaveníčka celé rodiny Ostravanů už v 19. století. Mnozí navštěvovali také střelnici v prostoru u dnešní radnice. 

V roce 1907 pak vydal městský stavební úřad první ucelený koncept území, ve kterém byly v sadech vyčleněny plochy pro rekreaci, sport i zábavu, počítalo se i s návazností na řeku Ostravici. Po Janu Ámosu Komenském dostaly sady jméno v roce 1919 a na jaře 1926 vypsala obec veřejnou soutěž na novou podobu parku včetně jeho propojení s uliční sítí okolí tak, aby tvořil organickou část města. Byl vybrán návrh, který vycházel z novodobých trendů zahradního umění. Další vývoj území byl ovlivněn především výstavbou obřího komplexu Nové radnice (1924–1930). Poslední větší úpravy se v parku uskutečnily na počátku 90. let minulého století, kdy byly vybudovány například terénní vlny v severní části parku. Bohatou historii, ale také originalitu, atmosféru i duchovní sílu parku se snaží do sebe vstřebat nový návrh na jeho revitalizaci. 

Současnost a budoucnost 

„Kladem dnešních sadů je neformálnost a jednoduchost provedení a až rustikální základní stavba zeleně. Prostor má různorodé funkce, všechny možnosti území však dnes dostatečně využity nejsou. Je ještě více problémů, například na některých místech byla původní koncepce narušena ne zcela šťastnými zásahy, mobiliář, například lavičky, je nesourodý. Pěstební zásahy byly prováděny jen nárazově,“ říká autor projektu architekt Radim Václavík. „Návrh revitalizace stávající stav urbanisticky posiluje. Dosavadní zeleň bude vesměs zachována, někde obnovena a doplněna. Původní charakter lidového parku bude zdůrazněn lampami, lavičkami a veřejným osvětlením. Náročnost musí spočívat v dokonalém vytyčení, technologickém a řemeslném provedení spíše než v kombinování množství různých materiálů a neobvyklé zeleně a nápadných prvků.“ 

Vize autora projektu 

Sjednocující ideou pro celý prostor sadů je vzpomínka na Jana Amose Komenského a jeho odkaz, jehož busta, která je bohužel dnes téměř skryta za keři, duchovně vévodí prostoru. 

Nejvýznamnější změna je plánována v území za Novou radnicí, kde by měl být vytvořen společensky atraktivnější prostor. Změny se budou týkat například plotové bariéry, která nyní odděluje spolu s výškovou bariérou radniční restauraci od parkové promenády. Autor navrhuje pouze nízký živý plot. Zcela nově vznikne na nábřeží oddychová zóna s lavičkami, kolem v bezpečné vzdálenosti povede cyklostezka (řeší samostatný projekt). V prostoru mezi lávkou na Kamenec až k bustě Komenského je v souladu s projektem „Revitalizace řeky Ostravice“ počítáno s bezbariérovým přístupem na lávku a sjezdem do bermy řeky. Rondel kolem busty J. A. Komenského bude rozšířen, po obvodu bude vysázen jen nízký živý plůtek z buxusu. Na protější straně prostoru u radnice se možná objeví sloup se sochou koně. 

V území mezi bustou Komenského a severním koncem čtyřřadé aleje u tenisových kurtů budou na jeho východní straně zachovány zajímavé výhledy na řeku a nábřeží, střední část parku by měla být tvořena loukami, kde by zeleň tvořila příjemné, různě velké plochy lákající k posezení nebo poležení v trávě. V této části parku navrhuje autor projektu Řečnický pult, který může sloužit i pro autorské čtení, předčítání dětem a podobné aktivity. Amfiteátr s pískovištěm bude pro nedostatečné využití a zchátralost demolován, na jeho místě je navrhováno nové jezírko a novostavba altánu. Na severní straně této části stojí nyní poničená zeď z bílých cihel, u níž se počítá s novou výstavbou nebo odstraněním. 

V severní partii parku bude dokončeno bohatší modelování území, čímž získá tato část další rozvolněnou, romantičtější dimenzi anglického parku. Bude dotvořen terénní val přimknutý ke stávajícímu prostřednímu valu, který doplní hlukovou bariéru od rušné komunikace. 

Více na webu Ostravy 

S projektem revitalizace se mohou Ostravané podrobněji seznámit na webových stránkách města Ostravy (www.ostrava.cz). Kromě pohledu do historie parku, jeho současnosti a představení budoucí vize projektantů je zde uveden také videozáznam rozhovoru s architektem projektu, interaktivní mapa s fotografiemi současného stavu a vizualizacemi změn a rovněž anketa, v níž mohou obyvatelé Ostravy k připravovaným proměnám vyjádřit svůj názor.     (vk) 

K foto: Dnes už historický snímek parku z roku 1958 

Úprava prostoru se sochou 

Starý altán senioři pamatují. Nový by měl stát vedle jezírka 

Na nábřeží za Novou radnicí přibudou lavičky a také část cyklostezky 

Kolem busty bude nízký živý plot 


Strana 10

 

co, kdy, kde ve městě 

JFO zahajuje

Janáčkova filharmonie Ostrava zahájí 58. koncertní sezonu úvodním koncertem 8. a 9. září. Spolu s ní a pod taktovkou šéfdirigenta Theodore Kuchara vystoupí královna harfy Jana Boušková. Další atraktivní program a vynikající interprety nabízí nejen Velký symfonický cyklus, ale i další koncertní řady. Pozvání k vystoupení s JFO přijali například Jiří Vodička, Martina Bačová, Irvin Venyš, Radek Baborák, Hana Kotková nebo z dirigentů Jakub Klecker. Posluchači se mohou také těšit na Christina Arminga, který si za dobu svého působení ve funkci šéfdirigenta JFO získal srdce mnoha Ostravanů. Prodej předplatného na koncertní sezonu byl zahájen 1. června. Abonentek je několik druhů, mnohé se slevou. Informace na  www.jfo.cz

Hornické muzeum seniorům

Hornické muzeum OKD, dnes známé už jako Landek Park, nabízí seniorům zajímavé atrakce za vstupenku v hodnotě 145 korun. Jsou do ní zahrnuty prohlídky všech expozic, vstup do štol v podzemí, ale také uvítací přípitek, pohlednice a svačinka v podobě chleba s cibulí či nivou – pěkně po havířsku. Více informací na www.landekpark.cz

Kam na výstavu?

Výstavní síň Sokolská až do 21. srpna zve na pozoruhodnou výstavu fotografií pod názvem Společně i zvlášť tří autorů – Wojciecha Stefanika, Jiřího Šiguta a Leopolda Duszky-Kolcz, které spojuje umělecké přátelství i potřeba vyjádřit se uměleckou fotografií – odlišnými způsoby. Ostravská Galerie Magna nabídne od 24. srpna do 28. září výstavu obrazů Jaroslava Valečka. 

Kulturní centrum Poruba

V pátek 26. srpna tu mohou děti i rodiče s dětmi v rámci akce Pozor, čas už letí!  vyrábět papírové hodiny. V dílně s názvem Sladké překvapení je 29. srpna čeká výroba kornoutu na sladkosti a 30. srpna si mohou odnést originální školní rozvrh hodin. Výstavu s názvem „Spatřil“ tu zahájí 1. září v 17 hodin výtvarnice Jana Drbalová na začátku už osmé sezony Galerie v dolíku při kulturním centru. Výstava potrvá až do 9. října. 

Za čím na Černou louku či na hrad?

Milovníky koček zve výstaviště Černá louka na výstavu všech možných kočičích plemen ve dnech 20. a 21. srpna. V rámci každoročního mezinárodního festivalu Folklor bez hranic se na Slezskoostravském hradě uskuteční od 15. do 20. srpna výstava fotografií z těchto festivalů. 26. na 27. srpna pak na hradě proběhne  dvoudenní loučení s prázdninami, v rámci těchto dnů také Strašidelná noc. I na hradě budou zvířátka – 14. srpna v rámci výstavy psů. 

Svatý Václav se blíží

Prodej vstupenek na Svatováclavský hudební festival (od 28. září) už běží v Ostravském informačním servisu. Festival během jednoho měsíce nabídne 34 koncertů v kostelech Ostravy i okolních obcí, repertoár je přepestrý. Ve spolupráci s městem Ostrava bylo vydáno ojedinělé DVD, je v nabídce na adrese www.shf.cz stejně jako podrobný program festivalu. Vstupenky se letos prodávají na přesně určená místa, aby se nestalo jako v minulých letech, že počet prodaných lístků byl větší než kapacita kostela. 

Do nové sezony

Koncem června přineslo Národní divadlo moravskoslezské poslední premiéru. Do nové sezony tak vstupuje opera Paula Hindemitha Cardillac. Patří k největším dílům operní literatury 20. století, je strhujícím a tajemným příběhem, v němž nechybí ani nevysvětlitelné vraždy. V letech 1931, 1932 a 1936 se Hindemith v Ostravě uvedl jako skladatel i jako hráč na violu a violu d’amour, oblíbil si hospodu U rady. V titulní roli se v Ostravě poprvé představuje vynikající barytonista Jacek Strauch. V říjnu uvede ostravská opera toto představení  v Praze. 

Jdete na hrad? Najděte spící čerty!

U pokladny Slezskoostravského hradu dostane během prázdnin každý také kupon, s nímž se dá soutěžit. Soutěžící musí při prohlídce hradu najít 6 míst, kde spí čerti, a vepsat je do kuponu, který se odevzdá opět v pokladně. Slosování kuponů se uskuteční  27. srpna v rámci akce „Strašidelná noc na hradě“, výherci získají VIP kartu na volný vstup do areálu hradu, Miniuni – světa miniatur a na výstavy na výstaviště Černá louka pro rok 2012. Celkem bude vylosováno 50 výherců. Zapojte se! 

Hostují v Polsku

Komorní scéna Aréna je jako jediné divadlo z ČR v srpnu pozvaná účastnit se Mezinárodního festivalu židovské kultury, který se již pošesté koná v polských Sopotech. Polská strana si vybrala inscenaci Jubileum Georga Taboriho, kterou v Aréně připravil polský režisér André Hübner-Ochodlo, českou premiéru měla v září 2010. Festival židovské kultury je největší polskou kulturní událostí svého druhu. Spojuje země Visegrádské čtyřky, účastní se však i umělci z Německa či Rakouska. Ostravské divadlo předvede inscenaci dvakrát, jedno z představení bude celý festival slavnostně uzavírat. 

Rock-Fest 2011 Open Air

Festival pod tímto názvem se uskuteční 20. srpna na Slezskoostravském hradě od 10 do 23 hodin. Už 4. ročník uvede legendární kapelu Katapult, brněnskou kapelu Root, slovenskou formaci The Downhill a mnohé další. Festivalem bude provázet Ruda z Ostravy. 

 

Ostravská divadla opět společně zahajují sezonu na náměstí

Konec srpna: Jdeme za vámi!

Letošní společné zahájení divadelní sezony ostravských divadel se uskuteční v neděli 28. srpna od 18.30 hodin na Masarykově náměstí. Třetí ročník tohoto úspěšného happeningu bude moderovat herec Národního divadla moravskoslezského Jiří Sedláček, v průběhu večera se představí tři ze čtyř ostravských divadel.  Tím, kdo bude na Masarykově náměstí letos chybět, je Divadlo loutek Ostrava, které se v současné době pilně připravuje na zářijový mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse. 

Program happeningu je tentokrát složen ze dvou částí. V té první představí Národní divadlo moravskoslezské průřez repertoárem svého činoherního, operního a operetně/muzikálového souboru. Na improvizovaném jevišti diváci uvidí ukázky z české muzikálové klasiky Noc na Karlštejně, z muzikálu bratří Gershwinů Pardon my English (režie Šimon Caban), z opéry-bouffon Jacquese Offenbacha Orfeus v podsvětí (ve výpravě a kostýmech Adolfa Borna), ze světoznámého muzikálu Donaha! v úpravě Ostravaka Ostravskeho a z nově připravovaného muzikálu Divotvorný hrnec, v němž se v roli vodníka Čochtana představí Jiří Sedláček v alternaci s Norbertem Lichým (premiéra 6. října 2011 v Divadle Jiřího Myrona). 

Divadlo Petra Bezruče, jehož budova na ulici 28. října prochází právě rekonstrukcí, která potrvá zhruba rok, si pro tento večer připravilo pestré vrstvení slibných skečů a bluesových písní z nadcházející toulavé Sezony na cestě. „Bezruči“ avizují, že budou lítat chlupy a jediný psí čumák nezůstane suchý! 

Nejmenší ostravské divadlo, Komorní scénu Aréna, budou na centrálním ostravském náměstí zastupovat křehké ženy s programem Aréna Hudby aneb Ženy Komorní scény Arény zpívají. V programu vystoupí rapperka MC Zuzka a s písněmi vycházejícími z upraveného židovského klezmeru herečka Tereza Cisovská se skupinou Mamalör. 

Druhou polovina programu, která začne ve 20.30 hodin, tvoří ukázka unikátního provedení baletu Zázrak v tichu, který měl světovou premiéru v Ostravě v dubnu letošního roku v Divadle J. Myrona. Trojice choreografů Philippe Talard (Francie), Eric Trottier (Kanada) a Igor Vejsada (ČR) připravila mimořádnou scénickou a taneční podívanou na hudbu romantiků Franze Liszta, Gustava Mahlera a Richarda Wagnera, v níž se tanečníci pohybují na umělé trávě a ve speciálním korytě s vodou. Přijďte, pobaví se každý…      (ko) 

K foto: V minulých letech při zahájení divadelní sezony zazněla na náměstí i Prodaná nevěsta. 

 

V neděli do Divadla Antonína Dvořáka už dopoledne

Den skončí galavečerem

V rámci zahájení divadelní sezony zve Národní divadlo moravskoslezské v neděli 4. září na den otevřených dveří pod názvem Divadlo Antonína Dvořáka otevřené od hlavy až k patě. Už od 10 hodin nabídnou prostory divadla například otevřenou baletní lekci pro děti s rodiči, pod titulem Magie technického šéfa je možné si také vyzkoušet práci zvukařů, osvětlovačů i další jevištní techniky. Návštěvy se seznámí rovněž s prací maskérů, projdou tajná zákoutí divadla, podívají se na opravdový baletní trénink, přípravu opery nebo činohry a prohlédnou si i kostýmy. Na všechno se mohou zeptat, některé postupy dokonce vyzkoušet. 

Tentýž den večer se v Divadle A. Dvořáka koná galavečer s ukázkami známých operních árií, ukázkami baletů i činohry. Vystoupí přední sólisté Národního divadla moravskoslezského opery, činohry, muzikálu i baletu, vystřídají se dirigenti. Galavečer nabídne dokonalý průřez  všeho, co NDM po celou sezonu nabízí divákům.       (k) 

 

Navštivte Ostravské dny 2011

Už 6. bienále festivalu nové a experimentální hudby Ostravské dny 2011 začíná 26. srpna performancí na Dole Michal, oficiálně ho zahájí Janáčkova filharmonie Ostrava 28. srpna v 19 hodin v Domě kultury města Ostravy. Na 17 koncertech zazní řada děl v podání různých orchestrů i sólistů, skladby pro symfonický orchestr, komorní orchestry, sbory  a také kompozice pro elektroniku i multimediální instalace. Přijedou Charles Ames, Carola Bauckholt, Petr Cígler, Peter Graham, Jiří Kadeřábek, Petr Kotík, Bernhard Lang a další, někteří napsali své skladby přímo pro tento festival. Součástí programu budou rovněž skladby rezidentů Institutu Ostravských dní, letos přijede 29 studentů ze 13 zemí. Více na www.newmusicostrava.cz


Strana 11 

 

Soubory budou během festivalu tančit také v ulicích města

Ve čtyři v pondělí 15. srpna na Jiráskově náměstí! Tak zní pozvání pro všechny, kdo milují folklor, lidovou hudbu a zpěv. Už XIV. ročník Festivalu městských folklorních souborů s mezinárodní účastí potrvá až do 19. srpna, ten den bude závěrečné vystoupení souborů v 18 hodin na Slezskoostravském hradě. Přijedou soubory z Estonska, Francie, Slovenska, Polska a Ruska, z českých pak tělesa z Opavy, Frýdku-Místku, Strážnice a samozřejmě z Ostravy. Pořadatelem je tradičně občanská společnost Folklor bez hranic Ostrava a další spolupořadatelé. Finančně festival podporují město Ostrava a další tři městské obvody, ale také ministerstvo kultury a ministerstvo školství. Podrobný program na www.folklorbezhranic.cz.    (k) 

K foto: Folklor bez hranic nabízí vždy pestrobarevnou podívanou

 

Z pokladnice komerční grafiky

Archiv města Ostravy chystá v září ve vestibulu Radnice města Ostravy tradiční výstavu, která je pod názvem Firemní záhlaví tentokrát věnována pokladům komerční grafiky. Její obsah asi nejlépe může charakterizovat slogan „Firmu nejlíp představí – dopisnice, záhlaví“. 

Na výstavě budou prezentovaná drobná komerční grafická dílka, která byla zhotovena na zakázku od konce 19. století do 40. let 20. století. Prostřednictvím firemních záhlaví nebo také tzv. hlavičkových papírů budou v poměrně pestré škále představeny větší i menší firmy, které působily v tomto období ve městě. Komerční grafika, výrazně ovlivněná dobou svého vzniku, byla především určena pro reklamu, ale zároveň skrývá značný půvab. Secesní nebo poněkud střídmější firemní záhlaví z doby pozdější, vybraná z  materiálu Archivu města Ostravy, doplní dobové pohlednice spolu s novinovou inzercí a reklamou. 

Výstava ve vestibulu Radnice města Ostravy bude veřejnosti volně přístupná sedm dnů v týdnu, v pracovní dny od 8.00 do 19.00, v soboty a neděle od 9.00 do 19.00 v době od 5. do 30. září.     (vk) 

 

Čtvero ročních období – Podzim

Svatováclavský hudební festival připravuje podzimní dekádu koncertů z cyklu Čtvero ročních období. Ve dnech 16., 17., 18. a 21. září  zazní pět koncertů, které se již tradičně budou konat ve vybraných ostravských kostelích, v nedalekých Kozlovicích a nově také v Paskově, kde na pátečním koncertě v kostele sv. Vavřince v Paskově (16. 9. v 18 hod.) vystoupí Stadlerovo klarinetové kvarteto společně s vynikajícím basistou Martinem Gurbaľem – sólistou Národního divadla moravskoslezského. 

Podzimní cyklus pokračuje dvojicí koncertů vynikajícího Škampova kvarteta 18. 9. v 15 hod. v kostele sv. Michaela archanděla v Kozlovicích a ve svinovském kostele Krista Krále 18. 9. v 18 hod. se skladbami Haydna a Dvořáka. Vyvrcholením bude  závěrečný koncert  ve středu 21. září v 18 hod. v kostele Panny Marie Královny v Ostravě-Mariánských Horách, kde se rozezní tóny oratoria Messa di Gloria Pietra Mascagniho v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava spolu s Moravským komorním sborem pod taktovkou mladého dirigenta a sólohornisty České filharmonie Ondřeje Vrabce, představí se skvělí zpěváci tenorista Tomáš Kořínek a basista Martin Gurbaľ. Více na www.shf.cz.     (jk) 

 


 Strana 12 

 

Přes paragrafy k hercům, loutkám i evropským projektům

o lidech s lidmi  

Co všechno může dělat právník? Hloupá otázka, právník je úzce specializovaná profese, ale zasahuje do mnoha jiných. Třeba i do kultury, znalost zákonů a práv může být u mnoha povolání velkou výhodou. Už léta si to potvrzuje ředitelka Divadla loutek Ostrava JUDr. Jarmila Hájková. 

Začínala jako podniková právnička v jedné z organizací OKD, od roku 1985 pak své právní vzdělání uplatňovala v tehdejším Státním divadle Ostrava.  Když se od této instituce v roce 1990 odtrhlo Divadlo loutek Ostrava, část pracovního úvazku ji přivedla k loutkářům. Zasahovala i do ekonomiky, organizačně zvládala mnohé další povinnosti, které provozování divadla a souboru přinášejí. Po nečekaném odchodu ředitele Miroslava Vildmana pracovníci divadla včetně dramaturgyně Hermíny Motýlové sepsali petici, že si jako ředitelku přejí právě Jarmilu Hájkovou – v českých poměrech jev poněkud neobvyklý, dokonce vzácný. V listopadu 1991 přijala s podmínkou „…než si někoho najdete…“. Nenašli. 

Kvalitnější, vlastní prostor 

Taková potřeba vyvstala. Soubor loutkového divadla od 50. let hrál ve staré budově na Masarykově náměstí, prošly jí generace dětí z Ostravy i okolí. Provoz vyžadoval modernizaci technickou i estetickou, prostory byly stísněné. Město jako provozovatel této příspěvkové organizace vyčíslilo přibližné náklady na rekonstrukci. Byly tak vysoké, že se nabízela alternativa postavit raději divadelní budovu novou. A tak vznikla architektonická soutěž, na jejímž konci stála současná, moderní budova Divadla loutek Ostrava na kraji výstaviště Černá louka, jen pár metrů od starého působiště. V roce 1999 získal objekt titul Dům roku, dodnes svým architektonickým ztvárněním patří k nejpozoruhodnějším novodobým stavbám města. Ve své době byla jediným zcela novým sídlem loutkového divadla v Evropě. Co všechno představovala výstavba, náročné stěhování a rozjezd v nových podmínkách, ví naprosto přesně právě ředitelka divadla Hájková. Nekonečná práce… 

Změna je život 

Svižné tempo událostí a pořád je co řešit – to zná každý. Únava může vyžadovat změnu. Také Jarmila Hájková potřebovala změnu, a tak přijala místo tajemnice ředitele televizního studia Ostrava. „Byl to úplně jiný druh práce a informací, televize je neopakovatelná instituce a pro mě velká zkušenost. Město mě však oslovilo, zdali bych se do loutkového divadla nevrátila. Mám tu práci ráda a můj návrat byl rychlý. Ostatně, náš pes to věděl – když jsem s ním během těch dvou televizních let chodívala na večerní procházku, vždycky napřed zamířil k divadlu loutek.“ 

Záběr je obrovský 

Divadlo loutek Ostrava má denně dvě představení pro děti, pondělní večery pro dospělé diváky, hraje i o nedělích. Každý rok pořádá divadelní festival (v lichých letech Spectaculo Interesse – letos od 19. do 23. září, v sudých Divadelní pouť bez bariér), jezdí na zájezdy na domácí i zahraniční scény... Zajišťování peněz patří k základním „pracovním disciplínám“, kromě města Ostravy může pomoci kraj, ministerstvo, složité je dostat granty na nejrůznější akce, lze získat i evropské dotace, v neposlední řadě pomáhají sponzoři. 

Zájem publika o představení ostravského loutkového divadla je obrovský, ročně jej na­vštíví kolem 80 tisíc diváků, takže i nové prostory divadla začaly být po čase stísněné. „Město v roce 2007 vyzvalo městské instituce, aby předložily požadavky na projekty, které by mohly získat peníze z EU. Vize, že by divadlo mohlo pracovat s dětmi také jinými, interaktivnějšími formami, věnovat se terapeutické práci s postiženými, získat prostor pro besedy, koncerty atd., mě vedla k návrhu na přístavbu divadla. Je to neuvěřitelné, ale po nutném papírování se loni začalo stavět a letos v květnu jsme přístavbu s novou alternativní scénou otevírali.  Od září tak můžeme rozjet tvůrčí a zážitkové dílny či dětské studio,“ pochvaluje si Jarmila Hájková. Divadlo má kolem 50 zaměstnanců –  a nejsou to pouze herci, ale také dramaturg, jevištní technici, osvětlovači, zvukaři, řezbáři a kašéři pro výrobu loutek, inspicienti, vlastní kostymérna, a samozřejmě nezbytná administrativa. 

Svět o nás ví 

Divadlo loutek Ostrava má díky čilým zahraničním kontaktům skvělou profesionální pověst, dělá tak dobré jméno i městu. V západních státech jsou profesionální loutkářské soubory, ale nemají vlastní, kamenné divadlo. Český systém podpory kultury z veřejných peněz je proto mnohdy obdivován. Ostravští loutkáři se zahraničními partnery úspěšně spolupracují také na mezinárodních projektech. „Hostovali jsme například ve Francii a dalších evropských státech, Mexiku, Japonsku, Hongkongu, v Koreji. Z festivalu v polské Toruni jsme si vloni odvezli hned dvě ceny. To jsou mimořádné zkušenosti, naší práci to hodně pomáhá, stále se učím…“, dodává ředitelka Hájková. 

„Ředitelování“, a co víc? 

„Já a koníčky? Jsem líná… Ještě tak četba. Při starosti o rodinu jsou mými největšími kamarády kýbl a hadr, tam je vidět okamžitý výsledek…“, hodnotí sama sebe ředitelka. Při objemu pracovních povinností a časovém vytížení, jaké představuje vedení divadla, by mnohým možná nezbyla energie ani na ten úklid. Ostatně, pracovní nasazení, píle a houževnatost Jarmily Hájkové jsou přesně patrné na fungování divadla a jeho výsledcích i věhlasu, určitě k nim patří i velké umění jednat s lidmi, což není dáno každému. Nikdy nezvyšuje hlas, je pověstná svým klidem a rozvahou. To je pro mnohé lidi odzbrojující… Tyto vlastnosti a způsob přístupu k práci i lidem by měly být uzákoněny mezi požadované manažerské schopnosti. Olga Kubačáková 

K foto: Hned za zády má paní ředitelka Hájková nový orloj, který na divadle loutek obdivují Ostravané už od jara. 

Pamětní deska připomíná přístavbu divadla dotovanou z evropských peněz. 


Strana 13  

 

Největší politický proces zažila Ostrava v padesátých letech

z archivu města  

Počátek 50. let 20. století odkryl janusovskou tvář komunistického režimu. Na jedné straně to bylo období „budovatelského nadšení“, a nutno dodat, že v mnoha případech až naivně upřímné. Stavěly se velké „stavby socialismu“, jako byla Nová huť Klementa Gottwalda, město Havířov či sídliště Poruba. 

Odvrácenou tváří doby byla masová nezákonnost, jejíž součástí byly vykonstruované politické procesy. V Ostravě se první z nich uskutečnil již v druhé polovině roku 1948 s vedoucími činovníky Moravskoslezské župy sokolské, jejichž jediným proviněním byla veřejná kritika nedemokratických praktik nového režimu. K nelibosti čelných představitelů KSČ však soud skončil pouze podmíněnými tresty odnětí svobody, za což si příslušní členové senátu krajského soudu vysloužili propuštění. 

Blouznění o převratu 

To však byla pouze předehra k největšímu politickému procesu, ke kterému kdy na Ostravsku došlo. Týkal se případu ilegální protikomunistické organizace založené na přelomu února a března 1949 bývalým příslušníkem Sboru národní bezpečnosti a v té době automechanikem Janem Buchalem. Jejím cílem bylo skutečně provést státní převrat. Plán vypracoval J. Buchal společně s účetním Čs. stavebních závodů Miroslavem Sýkorou, k nimž se později připojili další. Měli se jej zúčastnit mj. důstojníci československé armády, příslušníci SNB, zaměstnanci průmyslových podniků a veřejných úřadů. Převrat byl poměrně dopodrobna naplánován, i když nesl jasné známky naivity. Jeho centrem měla být Ostrava, z níž by se šířil do celé republiky. Počítalo se s obsazením rozhlasu, pošty, předáním žádosti o vojenskou pomoc západním mocnostem a zatčením předních funkcionářů KSČ. Prvním výkonným orgánem po převratu se měla stát Nejvyšší sokolská rada, rozpuštěny měly být všechny politické strany a zakládány Revoluční sokolské výbory k přípravě svobodných voleb. 

Agenti-provokatéři zasahují 

Ovšem brzy po prvních pokusech o organizaci odbojové skupiny byla infiltrována agenty Státní bezpečnosti, kteří její činnost ovlivňovali a podněcovali. Postupně se podařilo rozkrýt nejen její skromnou síť, ale také další osoby svázané s ilegální činností pouze tím, že o ní zaslechli. 

StB se rozhodla k zásahu proti této skupině na konci října 1949, kdy bylo do vazby vzato 90 osob. Zatčení byli převáženi k výslechům na Krajské velitelství StB v Ostravě a po nich do věznice krajského soudu. Výslechy prováděly většinou nově přijaté kádry z řad komunistických funkcionářů, Lidových milicí a dělníků. Ti nebyli „zatíženi“ jakýmkoli dodržováním služebních postupů a poháněla je třídní nenávist a touha po kariéře u bezpečnostních složek. 

O způsobech, jakými byla získávána většinou vykonstruovaná přiznání, se dochovala mnohá svědectví. Běžně se používalo fyzického i psychického násilí. Např. strážmistr František Uher, odsouzený na 15 let těžkého žaláře, později uvedl, jak byl fackován, bit po dlaních, chodidlech, zádech, tahán za vlasy a přinucen pod stolem štěkat jako pes… 

Před „soudem lidu“ 

Příprava procesu trvala 10 měsíců. Vzhledem k velkému počtu obžalovaných byly utvořeny čtyři skupiny souzené samostatně. Většina z přelíčení Státního soudu v Brně, kterému tato agenda příslušela, se konala v Čapkově sokolovně v Moravské Ostravě. Tato budova byla vybrána z propagandistických důvodů. Prokádrované kolektivy pracujících tak mohly sledovat předem připravené divadlo, jehož cílem bylo přesvědčit veřejnost o existenci širokého spiknutí proti republice a zastrašit jakékoli možné odpůrce režimu. 

To bylo také důvodem exemplárního přeřazení Jana Buchala do soudního líčení s JUDr. Miladou Horákovou, s nimž neměl tento případ vůbec nic společného. Buchal byl v Praze odsouzen k trestu smrti a popraven oběšením již 27. června 1950. 

Ostravské procesy proběhly od 17. do 31. července 1950. Vyneseny byly celkem 4 rozsudky smrti nad Miroslavem Sýkorou, štábním kapitánem čs. armády Milošem Morávkem, četařem aspirantem Josefem Polomským a štábním strážmistrem SNB Ladislavem Cée, kteří byli popraveni rok poté – 1. srpna 1951. Dále bylo uděleno 5 doživotí a 75 obviněným trest nepodmíněného odnětí svobody od 1 do 25 let, což činilo dohromady 1 033 let vězení. 

Většina odsouzených se dostala na svobodu až na základě amnestie prezidenta republiky v roce 1960. Plné rehabilitace se účastníkům procesů dostalo vydáním zákona č. 119/1990 Sb. Patnácti členům ostravských procesů bylo později uděleno čestné občanství města Ostravy a popraveným byla na budově vazební věznice Krajského soudu v Ostravě odhalena pamětní deska.     Martin Juřica 

K foto: Zápis o vykonání trestu smrti na Ladislavu Cée 

Pamětní deska popraveným v roce 1951 na budově věznice Krajského soudu v Ostravě. 

Ukázka z dobového tisku vztahující se k procesům 


Strana 14 

 

Na haldu Ema vstup zakázán

Společnost RPG RE Land, s. r. o., Ostrava, písemně informovala město o zákazu vstupu osob na haldu Ema.  RPG je majitelem pozemků dané lokality o výměře 28 ha, území je vedeno jako lesní pozemek. Halda je starý důlní hlušinový odval postižený endogenním hořením s doprovodným výstupem nebezpečných plynů. Podle odborné analýzy rizik odvalu z dubna letošního roku nelze zaručit bezpečnost osob a majetku na haldě Ema, proto je vstup na ni zakázán. Výstup na haldu se v posledních letech stal turistickou atrakcí města, Klub českých turistů v oblasti vybudoval turistickou stezku včetně tabulí a laviček. Společnost RPG požádala město Ostravu, aby učinilo opatření, která zabrání vstupu osob do dané lokality.       (r) 

 

Velká soutěž

Město Ostrava, odbor ekonomického rozvoje, ve spolupráci s turistickým internetovým portálem Turistika.cz,  pořádá od července do konce září soutěž „Léto s Ostravou“. Propaguje v ní turistický potenciál města. Soutěž běží ve 13 jednotýdenních kolech. Soutěžící každý týden odpovídají na jednu otázku spojenou s turistickým cílem nebo historií Ostravy. Díky podpoře partnerů získala soutěž hodnotné ceny pro výherce. Informace na http://www.turistika.cz/souteze. Akce.cz, Primavikend.cz, Spoluhraci.cz, Sousede.cz.        (vk) 

 

Zoo přivítala čtvrtmiliontého návštěvníka

V polovině července přivítala ostravská zoologická zahrada v tomto roce svého již čtvrtmiliontého návštěvníka. Stal se jím malý Jakub Wolny z Havířova se svými rodiči. Obdržel pamětní list a dárečky. V porovnání s loňským rokem je počet návštěvníků velmi pozitivní. V roce 2010 prošel branou zoo čtvrtmiliontý ná­vštěvník až na konci srpna. 

Je jasné, že nejvíce návštěvníky přitahuje sloní holčička Rashmi (na­rozena 12. dubna), která se má čile k světu. Jméno Rashmi jí dali ošetřovatelé, znamená zářivě jasný paprsek měsíce. Je to veselá holka, malí i velcí obdivují její hrátky ve výběhu. Skvěle prosperuje, matka se o ni stará. První živě narozené slůně (sameček, na­rozen v březnu) žilo krátkou dobu, ale má to obrovský a zcela zásadní význam pro budoucnost.  Zoo Ostrava se zasloužila o vznik prvního funkčního, přirozeně se množícího sloního stáda v ČR, zkušenosti získali pracovníci zoo i matka slůněte, prvorodička Vishesh. Ta se ostatně už opět sblížila se samcem Calvinem, může z toho být další přírůstek. 

Rodí se však i jiní svěřenci zoo. Vylíhli se mladí plameňáci, které první měsíce krmí rodiče speciálním rosolovitým výměškem ze zažívacího ústrojí (podobně jako holubi). Poté začínají mladí plameňáci přijímat potravu dospělých (drobní korýši, řasy, plankton). Plameňáky kubánské chová ostravská zoo od roku 1979 a za tuto dobu se jí podařilo odchovat už na čtyři desítky těchto atraktivních ptáků. 

Mláďata tygrů, která se v ostravské zoologické zahradě narodila 2.  června, jsou tři kluci Eda, Elvis a Elton, mají se čile k světu. Jejich máma je zkušená, odchovala již šest mláďat. Tygříci už mají otevřeno i do venkovního výběhu. Také oni se stali atrakcí pro návštěvníky, hravá koťata děti milují. (k) 

K foto: Těžko uvěřit, že z roztomilého koťátka bude obávaná šelma 

Hru s balonem malá Rashmi miluje, možná v budoucnu posílí ženský fotbal.  Snímky: Pavel Vlček 

 

útulek 

JULEK

 – 3letý pes, kříženec velkého knírače černé barvy. Před půl rokem vběhl do areálu útulku, nikdo jej dodnes nehledal. Je to temperamentní a kamarádský pes. Nejlépe mu bude na zahradě, u mladších lidí nebo rodiny s většími dětmi. 

MIKULÁŠ

 - 3,5letý pes, kříženec většího vzrůstu. Do útulku se dostal 6. 12. 2010, kdy má svátek Mikuláš, proto po něm dostal jméno. Je to pes vhodný na zahradu k rodinnému domu nebo do strážní služby. Není vhodný k malým dětem ani do bytu. 

BABAR

– 6,5 roku starý pes, kříženec středního vzrůstu. Byl nalezen v Mariánských Horách, bezprizorně pobíhal po sídlišti. Je to pes vhodný jen na zahradu rodinného domu, výborný hlídač. Není vhodný k dětem ani do bytu. 

VALDA

 – 8letý pes, kříženec středního vzrůstu, nalezený v prosinci minulého roku, uvázaný v mrazu u dopravní značky. Tento psí senior je ještě čilý a vitální, zasloužil by si dožít u starších lidí, v klidu a pohodě. Může žít i v bytě.


Strana 15 

 

Atleti z našeho kraje zabodovali 

Medaile z mistrovství Evropy do 23 let v Ostravě si odnesli dva atleti z Moravskoslezského kraje. Vítkovická Kateřina Cachová vybojovala stříbro v sedmiboji, dokončila dvoudenní zápolení v novém osobním rekordu 6 123 bodů a navíc splnila limit Českého atletického svazu pro účast na MS v Tegu. Odchovanec havířovské Slavie Pavel Maslák získal v běhu na 200 metrů bronz. Češi se tak v konkurenci bezmála tisícovky evropských atletů neztratili.  Nejúspěšnější atletickou zemí v Ostravě se nicméně stalo Rusko, jehož atleti se ocitli na stupních vítězů 21krát a získali desetkrát zlato. 

Dálkařka Darja Klišinová z Ruska předvedla druhý nejlepší letošní výkon na světě 705 centimetrů. Double má po vítězství na 800 a 1 500 metrů další ruská reprezentantka Jelena Aržakovová, ve výškařském sektoru zaujal souboj vítěze Bohdana Bondarenka z Ukrajiny a Rusa Sergeje Mudrova, kteří oba překonali 230 cm. V trojskoku si vytvořil osobní rekord 17,72 metru Ukrajinec El-Šerif. Zastoupil tím u diváků zraněnou hvězdu Teddyho Tamgha z Francie.  Vlajka evropské atletiky z rukou náměstka primátora Ostravy Martina Štěpánka a prezidenta organizačního výboru Libora Varhaníka byla na závěr předána zástupcům finského města Tampere, kde se šampionát uskuteční v roce 2013.      (ph) 

K foto: Překážky patří k nejdynamičtějším disciplínám

 

Truck trial ve Vřesině v dešti a blátě 

O posledním červencovém víkendu se konal ve Vřesinské strži závod EUROPATRUCKTRIAL OSTRAVA 2011, jehož pořadatelem bylo Centrum bezpečné jízdy LIBROS OSTRAVA. V těžkém terénu plném bahna mezi sebou zápolily sedmnáctitunové soutěžní speciály z Německa, Rakouska, Holandska, Francie, České republiky a dalších zemí. Akce se konala pod záštitou náměstka primátora Ostravy Aleše Boháče a starosty obce Vřesina Jiřího Kopeně. 

K foto: Těžký terén ještě ztížilo počasí. Náměstek Aleš Boháč (vpravo) při předávání cen. 

 

Po nové cyklostezce 

Od 23. června mohou cyklisté používat v Porubě novou stezku v délce 760 metrů. Na rekonstrukci úseku mezi hypermarkety Tesco a Interspar podél ulice 28. října získal obvod Poruba podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Náklady na vybudování úseku činily zhruba 5 milionů korun. Jde o významný příspěvek k realizaci páteřní cyklostezky M, která vede z centra města přes Svinov, Třebovice, Porubu s návazností na regionální a mezinárodní trasy. Porubu nyní protíná osm cyklostezek v délce 16 km. K nejvyužívanějším patří stezka na Hlavní třídě, oblíbené jsou trasy po Průběžné a Martinovské ulici. Na území Ostravy je nyní více než 200 km značených cyklotras. V delším časovém horizontu se počítá s výstavbou dalších dvou set kilometrů.   (vi) 

K foto: Ale dámy! Porubská cyklostezka je pouze pro cyklisty… 

 

město podporuje 

BANÍK, DO TOHO!

Ostravský Baník odstartoval nový ročník Gambrinus ligy domácím zápasem s Teplicemi (3:4) a výjezdem do Olomouce. V dalším kole přivítá v sobotu 13. 8. (17) na Bazalech Mladou Boleslav, zajíždí do Jablonce (21. 8.) a v sobotu 27. 8. (17) se představí opět doma proti Bohemians 1905. Magnetem ligy bude utkání FC Baník – Sparta (17. 9.) v Ostravě. Termíny posledních dvou zápasů mohou v případě TV přenosu doznat změny. 

VETERÁNI DO KOPCE.

Český klub historických motocyklů z Třebovic ve spolupráci s MOb Ostrava-Michálkovice pořádá v sobotu 27. srpna 10. ročník Michálkovického kopce, jízdy historických vozidel. Od hasičské zbrojnice v Michálkovicích vyjedou účastníci k měřeným jízdám od 12.30 do 16.30 hod. (tréninkové jízdy 9.30–12), vyhlášení vítězů (17). Na startu budou automobiloví a motocykloví veteráni vyrobení před rokem 1945 i pováleční až do roku 1980. Záštitu převzal náměstek primátora Martin Štěpánek. 

ZÁVADOVÁ SEDMÁ NA MS!

Barbora Závadová z Klubu plaveckých sportů Ostrava obsadila na MS v čínské Šanghaji ve finále polohového závodu na 400 metrů časem 4:38,04 sedmé místo. Svěřenkyně trenéra Vítězslava Hartmanna dosáhla nejlepšího umístění českých plavců na šampionátu. V semifinále navíc překonala časem 4:36,96 národní rekord. 

RIPLOVÁ MISTRYNÍ SVĚTA.

Na nedávném světovém šampionátu v karate federace WKC v Liberci vybojovala Jana Riplová v kategorii kata individual Shorin titul mistryně světa. Neztratily se ani její kolegyně z týmu Českého svazu Watejitsu (ČSWABU) Lucie Nápravníková (4.) a Jana Hegerová (5.). Závodnice se připravují pod vedením trenéra Jana Vasilenka, vicemistra světa a Evropy, který v Ostravě působí od roku 1992. Bojové umění v několika stylech na MS předvedlo více než 400 karatistů z 38 zemí.

O sportu Ostravy.

K mistrovství Evropy v atletice do 23 let vydalo město Ostrava více než 80stránkovou pozoruhodnou publikaci Město sportu!!! Kniha byla vydána v průběhu několika hodin po oficiálním ukončení mistrovství, které mapuje ve své poslední kapitole. Publikace je k dispozici na pobočkách Ostravského informačního servisu, dostali ji také účastníci mistrovství.       (vi)


Strana 16 

 

Desítka je za námi, těšme se na jedenáctku… 

Fototéma 

Hudební hostina v podobě čtyř dnů nabitých mnoha hudebními žánry, desítkami kapel a interpretů a hlavně nadšením posluchačů skončila. Letošní, už desátý ročník festivalu Colours of Ostrava navštívilo v polovině července přes 25 000 lidí. Mnozí tvrdí, že festival je rok od roku zajímavější a kvalitativně lepší, což ostatně stoupající příval obecenstva potvrzuje. Letos byly „Colours“ bohatší o Festival v ulicích, a tak tep Ostravy byl v centru ještě rychlejší, živější – a také maličko hlučnější. Značná část rezidentů centra už tradičně na tyto dny odjíždí z města, bohudík tato lokalita přece jen mnoho obyvatel nemá. Nedá se nic dělat. Městu festival doslova sluší a prospívá, protože je doplněn mnoha dalšími aktivitami a dozví se o něm tisíce návštěvníků i ze zahraničí. Radniční vyhlídková věž se na festivalové dny přes noc vyšňořila neobvyklým barevným osvětlením, což zaznamenali také účastníci ME atletů do 23 let, který se termínově s hudebním festivalem sešel ve stejném datu. Jen více podobných událostí, oživují město hlavně o víkendech. A hlavně – obešlo se to tradičně bez větších problémů,  milovníci hudby jsou zjevně ,slušňáci‘ a pořadatelé je umí zaujmout i postarat se o ně. V rámci zapojení do projektu Čistý festival byla všechna místa koncertů uklizena, počasí se vydařilo. Těšíme se na jedenáctý ročník!      (r)