Červen 2016

Červnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Strana 1

Přibývají podněty dětí i dospělých pro strategický plán budoucího charakteru a vzhledu Ostravy

Nápadům a fantazii se meze nekladou


Zábavní park, lavičky s možností bez­drátového nabíjení chytrých telefonů, metro, více sportovišť, zeleně i čistší vzduch… To jsou jen některé ze stovek podnětů, kterými přispěli žáci základ­ních škol v jedenácti městských obvo­dech v diskuzi o budoucí Ostravě se sta­rosty obvodů a zpracovateli nového stra­tegického plánu města.

„Souběžně se sbíráním podnětů a představ od obyvatel města dokončujeme analytickou fázi strategie. Ve spolupráci s odborníky a osobnostmi jsme také položili základní stavební ka­meny nové vize Ostravy. Mám radost, že se nedržíme při zemi a máme ambi­ciózní sny a představy, jaké si Ostrava zaslouží a jaké potřebuje,“ popsal po­krok v přípravě plánu primátor Tomáš Macura s narážkou na odvážné vize, že cesta z Ostravy do Prahy v roce 2030 potrvá méně než hodinu, nebo že město přivítá události celosvětového významu.

Možností, jak se zapojit do tvorby plánu je několik. FajnOVý tým putuje po různých místech a akcích v Ostravě, na nichž je možné vyplnit pocitovou mapu města a vypsat svou vlastní před­stavu o jeho budoucnosti. Příležitost bu­dou mít občané 11. 6. při Muzejní noci u Nové radnice. Další termíny: 22. 6. Jsme OSTRAVSKÁ (akce Ostravské uni­verzity na Masarykově nám.), 8.–9. 7. Festival v ulicích, 14.–17. 7. Colours of Ostrava. V červnu projekt zavítá na základní školy MUDr. E. Lukášové v Hrabůvce a v ul. Junácké ve Staré Bělé. Magistrát chystá také online pocitovou mapu a elektronický formulář, do ně­hož bude možné přidat konkrétní pod­nět nebo projekt. Obojí bude k dispozici na www.fajnova.cz. (av)

Milion korun na stipendia


Milion a sto tisíc korun rozdělí v příš­tím akademickém roce mezi nadané vysokoškolské studenty s vynika­jícím prospěchem město Ostrava. Mimořádné stipendium poskytuje os­travským vědeckým nadějím již dvě desítky let. Celkem již podpořilo více než 240 mladých lidí.

Jak informoval náměstek primá­tora Martin Štěpánek, poskytování stipendií je vedeno snahou o budo­vání trvalých vazeb mezi talenty a městem. „Když jsme si dělali prů­zkum za posledních deset let, oslo­vili jsme 124 městských stipendistů. Máme zpětnou vazbu, že 88 z nich pů­sobí v Ostravě, pouze 15 se realizuje mimo území města a pět v zahraničí. Šestnáct stipendistů se nám nepoda­řilo kontaktovat,“ upřesnil Štěpánek. Do roku 2008 město do stipendií každoročně investovalo 370 tisíc ko­run, jimiž podpořilo 13 studentů. Od roku 2008 zvedlo podporu na je­den milion korun, pro akademický rok 2016/2017 na 1,1 milionu korun. Výše ročního stipendia se pohybuje mezi 55 až 110 tisíci Kč. Podpora je cí­lena na čtyři skupiny mládeže. První tvoří studenti řádného studia, druhou absolventi, kteří pokračují ve studiu v zahraničí, další ti, kteří nastoupili na zahraniční školy. Poslední skupi­nou jsou hendikepovaní.

„Zájem o stipendium je více než dvojnásobný,“ konstatoval Martin Štěpánek s tím, že o přiznání pod­pory rozhodují studijní výsledky, ale také vědecká a publikační činnost, účast na konferencích a seminářích či úspěšná reprezentace Ostravy doma i v zahraničí. (bk)

Zastupitelé udělili ceny pěti významným osobnostem


Udělování čestných občanství a cen města má v Ostravě dlouhou tradici. Zásluhy o „obecní blaho“ se uznávaly již v 19. století. Prvním čestným ob­čanem Moravské Ostravy po vzniku samostatné Československé repub­liky se v roce 1935 stal prezident Tomáš Garrigue Masaryk. V jeho společnosti se do současnosti ocitli vojáci Robert Matula, Mikuláš Končický, spisovatel Oldřich Šuleř, tenista Ivan Lendl, celkem 67 mužů a žen.

Ceny města získali např. v roce 1937 divadelník Jiří Myron, so­chař Augustin Handzel, básnířka Maria Stona nebo spisovatel Vojtěch Martínek. Město dosud ocenilo de­sítky osobností z nejrůznějších ob­lastí lidského konání. Poslední květ­novou středu k nim na 17. zasedání Zastupitelstva města Ostravy přibylo pět uznávaných mužů.

Čestným občanem města Ostravy se stal lékař Rajko Doleček, Ceny města Ostravy převzali hudební skladatel Milan Báchorek, hudeb­ník Jaromír Javůrek, atletický tre­nér Oldřich Jurák a in memoriam spisovatel Vladimír Macura. Cenu za něj převzala manželka Naděžda Macurová. (vi)


Strana 2

Ministr životního prostředí Richard Brabec o konkrétní pomoci regionu

Pohnout s Rudnou ulicí a lagunami


Ministr životního prostředí Richard Brabec se 10. května setkal v Nové radnici s primátory a starosty je­denácti moravskoslezských měst. Informoval je mimo jiné o snaze vlády vyjednat u Evropské komise výjimky ohledně požadavků na opakování po­sudků EIA pro jedenáct klíčových dopravních staveb, mezi které patří stavba Prodloužené Rudné v Ostravě nebo obchvat Frýdku-Místku.

Za klíčový problém kraje a jeho metropole ministr označil kvalitu ovzduší. Podpořil realizaci konceptu čisté městské hromadné dopravy po­silováním elektromobility a CNG do­pravy. Informoval o připravovaném vládním návrhu uvolnit z Národního programu Životní prostředí pro kraje, města a obce na ekologizaci jejich vo­zového parku 150 mil. korun.

Brabec přislíbil vládní i osobní podporu sanaci ostravských ropných lagun, a to nejen pokud jde o likvi­daci tzv. nadbilančních kalů, ale také kontaminovaných zemin. Hovořilo se rovněž o připravovaném druhém kole tzv. kotlíkových dotací. Ostravský primátor Tomáš Macura zmínil mož­nost zavedení bezúročných půjček pro žadatele na předfinancování investice. Podmínkou je, že bude za­jištěno vrácení peněz. Navrhl také ostravský magistrát jako další místo, kde by bylo možné administrovat žá­dosti zájemců a zkrátit tak fronty u krajského úřadu, které provázely první vlnu programu.

Ministr Richard Brabec, jeho kolega z vlády ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, primátor Tomáš Macura a další hosté se ve stejný den zúčastnili křtu ekologických zařízení instalovaných nákladem přes 2 miliardy korun společ­ností ArcelorMittal. (bk)

Strhující úvod festivalu Janáčkův máj


Zahajovací koncert 41. Janáčkova máje otevřela 20. května Drážďanská filharmonie pod taktovkou Michaela Sanderlinga (na snímku) Sinfoniettou Leoše Janáčka. Vyprodanému sálu DK města Ostravy se představil také Ivan Ženatý ve virtuozním po­dání Prokofjevova koncertu pro housle a orchestr č. 1 D dur. Ve druhé části pro­gramu jedineční drážďanští filharmo­nici přednesli Beethovenovu Symfonii č. 3 Es dur Eroica a jako přídavek pro nadšeně aplaudující publikum Suppého předehru k operetě Lehká kavalérie. Festival pořádaný pod záštitou primá­tora a s podporou města Ostravy potrvá do 9. června. (vi)

Ze zasedání zastupitelstva města Ostravy


Udělením čestného občanství a Cen města Ostravy (podrobnosti na str. 1 a 3) vyvrcholilo 17. zasedání Zastupitelstva města Ostravy 25. května v Nové radnici.

Zastupitelé projednali bezmála sedm desítek programových bodů. Potěšení mohou být stipendisté města, kteří na návrh z pléna dostanou od akademického roku 2016/17 při­dáno o deset procent, a to jak celkově, tak jednotlivě. Znamená to, že místo navrhovaného milionu korun vyna­loží město na stipendia pro nejnada­nější a nejschopnější studenty o 100 tisíc korun více (článek na str. 1).

Zastupitelstvo projednalo a schvá­lilo zřizovací listinu nově vznikající příspěvkové organizace města Plato Ostrava, která bude provozovat ga­lerii moderního umění (čtěte na str. 10). Rozhodlo o koupi, prodeji, směně, darování, odejmutí a převzetí po­zemků a nemovitostí. Schválilo vyhlá­šení veřejných zakázek o sdružených službách dodávky elektrické energie a zemního plynu. Zabývalo se postu­pem prací při výstavbě v oblasti Nové Karoliny (více na str. 8).

Osmnácté zasedání zastupitelstva se uskuteční 22. června. Veřejnosti přístupné jednání v Nové radnici za­čne v 9 hodin. (bk)

Aktuálně

Změna v ZMO


Zastupitel města Ostravy za hnutí ANO 2011 David Pfleger se vzdal svého man­dátu i členství v hnutí. Reagoval na situ­aci, kdy mu byla sdělena obžaloba z trest­ného činu podvodu. Rezignaci předal 31. 5. primátorovi Tomáši Macurovi. „Nepřísluší mi se vyjadřovat k záleži­tosti, kvůli které byl David Pfleger ob­žalován, jakkoliv bych mu přál, aby do­kázal své jméno v plném rozsahu očistit. Rozhodně chci ocenit chlapský způsob, jakým se dokázal k celé věci postavit. Rezignací na mandát zastupitele, přes přesvědčení o své nevině, potvrzuje je­den z principů hnutí ANO, a to, že na po­litiky je na místě klást přísnější morální kritéria,“ zdůraznil Tomáš Macura. Na místo Davida Pflegra v zastupitel­stvu nastoupí Zuzana Ožanová, náhrad­ník z kandidátky hnutí ANO. (r)

Porubská Myslivna má své alternativy


Veřejná prezentace alternativního návrhu umístění vědecko-technolo­gického parku (VTP) zpracovaného týmem vedeným architektkou Evou Špačkovou (kompletní text na www. vtp.ostrava.cz), stejně jako účast primátora Tomáše Macury, rek­tora VŠB-TUO Iva Vondráka a dal­ších osobností, přilákala 26. května do Domova Slunečnice v Porubě asi stovku občanů.

Většina z nich, stejně jako 10 tisíc signatářů petice Lesopark Poruba, vyjádřila už dříve ne­souhlas se záměrem města roz­šířit VTP do lokality Myslivna. Dozvěděli se mimo jiné, že studie posoudila 54 lokalit ve městě. Byly mezi nimi pozemky po šachtách Trojice, Zárubek, Bezruč, ale také za Futurem, u hlavního nádraží apod. Z 14členného výběru měla nejefektivnější kritéria území Nad Porubkou, Opavská (mezi Porubou, Pustkovcem a Plesnou) a Svinovské rozhraní. Primátor Macura slíbil pro vybrané lokality zpracovat stu­dii proveditelnosti. (vi)

Příště vyjdeme v pátek 5. srpna


Ostravská radnice v červenci jako ka­ždoročně nevychází. S informacemi ze statutárního města Ostravy se setkáte znovu 5. srpna v prázdninovém čísle našich novin. Jejich distribuce do do­movních schránek bude probíhat do 10. srpna. Přejeme našim čtenářům hezký začátek léta. (r)


Strana 3

Osobnosti vyznamenané Čestným občanstvím a Cenami města Ostravy


Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc.

(1925) je významnou osobností našeho lékařství v obo­rech endokrinologie a dietologie. Syn českého otce a bo­senské Srbky prožil mládí v Bělehradě. Za druhé svě­tové války bojoval za svobodu Jugoslávie. V Ostravě žije od roku 1950. Patří k propagátorům zdravého životního stylu, byl průvodcem televizními pořady Nebezpečný svět kalorií, Tajemný svět hormonů nebo Dejte léta životu. Je autorem odborných, populárně-naučných knih a publikací, které vyšly u nás i v zahraničí. Pracuje jako internista-endokrinolog ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Čestné občanství mu bylo uděleno za celo­životní práci a významný přínos pro město Ostravu.

Mgr. Jaromír Javůrek, PhD.

(1955) patří mezi významné postavy kulturního ži­vota města Ostravy a moravskoslezského regionu. Od roku 1993 je ředitelem Mezinárodního hudeb­ního festivalu Janáčkův máj, který také jeho záslu­hou patří mezi nejvýznamnější domácí hudební fes­tivaly a má vynikající jméno v zahraničí. Celoživotně se zasazuje o rozvoj hudebního umění, hudebně este­tického působení na mladou generaci. Jako pedagog na Janáčkově konzervatoři vyučuje dirigování, hu­debně teoretické předměty a kulturní management. Cena města Ostravy mu byla udělena za mimořádný přínos městu Ostravě pro rozvoj hudební kultury.

Oldřich Jurák

(1926) od mládí sportoval, věnoval se atletice a bě­hům na středních tratích. Celý život spojil s trenér­skou a funkcionářskou prací v atletickém oddílu TJ Vítkovice. Řada jeho svěřenců to dotáhla do reprezen­tace, běžci Uvízl, bratři Klimešové, Černošek, výškař Kašpar nebo chodec Bílek. Je autorem metodické pu­blikace pro rehabilitační a relaxační cvičení po spor­tovní zátěži, kterou využívají sportovci i v dalších od­větvích. Před 55 lety spoluzakládal mezinárodní atle­tický mítink Zlatá tretra. Cena města Ostravy mu byla udělena za dlouholetou trenérskou a organizační čin­nost v ostravském sportu a k životnímu jubileu 90 let.

PhDr. Vladimír Macura, CSc.

(1945–1999) patřil k významným představitelům české literární vědy a mezinárodně uznávaným odbor­níkům na poli bádání o literatuře 19. století. Překládal z estonštiny, uspořádal výbory z děl estonských bás­níků. V roce 1998 obdržel Státní cenu za literaturu za román Guvernantka a za eseje Český sen. V lite­rárně-historickém bádání se zabýval dobou českého národního obrození a jeho mýty. V letech 1993–1999 vykonával funkci ředitele Ústavu pro českou litera­turu Akademie věd ČR. Cena města Ostravy in me­moriam mu byla udělena za mimořádný přínos pro českou literární vědu. (vl)

Nejlepší ze soutěže Ostravský dům roku převzali ceny

Stavby s kreditem a vizí


Fanoušci hudby mohou chodit do klubu Heligonka v areálu býva­lého Dolu Hlubina nejenom za kvalitní muzikou, ale také za dobrou architek­turou. Právě tato rekonstrukce se stala Ostravským domem roku 2015. Tvůrci zdařilého díla i zástupci dalších oce­něných staveb ceny převzali 9. května.

„Rekonstrukce objektu je prove­dena citlivě, bez rušivých konstrukč­ních zásahů. Objekt Nové koupelny – Hudební klub spolu se vstupním are­álem a celou Národní kulturní památ­kou Hlubina je nezpochybnitelným přínosem pro Ostravu. Ve svém pří­stupu k obnově nemovitých kultur­ních památek je příkladem k následo­vání,“ zaznělo ve zdůvodnění verdiktu odborné poroty. Spolu s titulem získal investor stavby, společnost Vítkovice, odměnu 195 tisíc korun. Rekonstrukci projektoval architekt Josef Pleskot, zhotovitelem stavby byla společnost Vítkovice Revmont. Majitelem je sdru­žení Dolní oblast Vítkovice.

Druhé místo a odměnu 48 750 ko­run získala rekonstrukce městského stadionu ve Vítkovicích, čestná oce­nění si odnesly nástavba Vysoké pece č. 1 Bolt Tower a rekonstrukce budovy nového sídla Národního památko­vého ústavu.

Setkání v radnici se zúčastnili představitelé vedení města náměst­kyně primátora Iveta Vozňáková, ná­městci primátora Zbyněk Pražák, Břetislav Riger a tajemník magist­rátu Břetislav Gibas. (bk)

Nádražní: od 25. července se chystá výluka


Město investuje

Pokračuje rekonstrukce Nádražní ulice v úseku mezi ulicemi Stodolní a 28. října. Další úplná výluka za účelem převedení tramvajového provozu na druhou kolej tu byla na­plánovaná na prodloužený víkend 4. až 6. června. Významnou změnu pro uživatele městské hromadné do­pravy přinesou prázdninové měsíce. Z důvodu výstavby nového, moder­ního, odhlučněného a bezpečnějšího kolejiště bude na rekonstruované části Nádražní na 34 dnů úplně vy­loučena tramvajová doprava. Výluka potrvá od 25. července do 27. srpna a bude se týkat tramvajových linek 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12 a 18. Ty zastoupí náhradní autobusová doprava, která bude jezdit po rovnoběžné ulici Poděbradově s nástupními místy ve směru na Přívoz u sídla Dopravního podniku, ve směru na Karolinu u Dolu Jindřich.

Motoristé budou i nadále vy­užívat objízdné trasy. Ve směru od Přívozu ke Karolině je objížďka vedena ulicemi Českobratrskou, Poděbradovou, Švabinského, Porážkovou a Těžařskou, v opač­ném směru, od Karoliny na Přívoz, ulicemi Zámeckou, Tyršovou a Mlýnskou. (bk)

Statutární město Ostrava vyhlašuje


výběrové řízení na poskytnutí stipendia města Ostravy
vynikajícím vysokoškolským studentům pro akademický rok 2016/2017. Termín pro podání přihlášky je 29. 7. 2016.

Zásady pro poskytnutí stipendia, způsob podávání přihlášek, formulář přihlášky a seznam předepsaných příloh najdete na úřední desce města nebo na www.ostrava.cz (v sekci Úřad–Magistrát–Odbory magistrátu–Školství).


Strana 4

Střípky


NÁVŠTĚVA ZE ZEMĚ INKŮ
. Velvyslankyně Peru v České re­publice Liliana Torres-Mugaová navštívila poprvé ve své funkci Ostravu. V radnici j i 2 7. d ubna přijal primátor Tomáš Macura. V rozhovoru v yjádřila zájem více představit Peru a kulturu jihoamerické země v naší zemi i přímo v Ostravě. U příležitosti 95. výročí navázání diplomatic­kých styků mezi Československem a Peru, které si připomeneme pří­ští rok, velvyslankyně nabídla při­vézt do Ostravy výstavu prací vý­tvarníků a uskutečnit koncerty pe­ruánských umělců. Na závěr při­jetí u primátora Macury se Liliana Torres-Mugaová zapsala do pa­mětní knihy města. (ph)

KNIHOVNA. KAM S NÍ?  Diskusní panel pořádaný klu­bem Fiducia s odborníky, zástupci krajské a městské samosprávy o situaci kolem výstavby nového sídla Moravskoslezské vědecké knihovny proběhl 19. května v KS Aréna. Záměr kraje budovu po­stavit v Dolní oblasti Vítkovice naráží na limit čerpání dotace z EU. Veřejnost už dříve v anke­tách podpořila tzv. Černou kostku, té ale vypršelo stavební povolení. Projekt je tak prakticky ve fázi hle­dání nové lokality. Diskutovali ře­ditelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková, archi­tekti Ladislav Kuba, Josef Pleskot, Milena Vitoulová, primátor Tomáš Macura a další hosté. (vi)

SE STAROSTY OBVODŮ. Propojená Ostrava se jmenuje pra­covní skupina, ve které se primátor Tomáš Macura setkává s předsta­viteli osmi největších obvodů s cí­lem pojmenovat témata pro stra­tegický plánu rozvoje Ostravy do roku 2023 s výhledem do dal­ších let. První květnové úterý se se­tkání v Nové radnici zúčastnili sta­rostové nebo místostarostové ob­vodů Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Jih, Poruba, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Svinov a Vítkovice. S prezentací na téma metropolitní role Ostravy vystoupil urbanista prof. Vítězslav Kuta, autor knihy Ostrava jako regionální met­ropole. (bk)

PRVNÍ MÍSTO PRO MATIČNÍ. Dozvěděly se mnohé o historii ostravských divadel. Uvědomily si, že žijí v tradiční baště múzy Thálie s rozmanitou programo­vou nabídkou od činohry a opery, přes muzikál, operetu po ba­let. Tak hovořily členky 2. druž­stva Matičního gymnázia Barbora Ohnoutková, Karolína Schwarzová a Tereza Košťálová, vítězky školní sou­těže Ostrava – město divadel. Čtvrtou členkou týmu byla Matylda Kubečková. Soutěž uspořádala za podpory města ZŠ Ľ. Štúra v Porubě. Zúčastnilo se 11 družstev z osmi škol. Ceny nejlepším předal 23. května v radnici náměstek pri­mátora Martin Štěpánek. (bk)

Memorandum o spolupráci mezi Ostravou a Katovicemi

Společně při rozvoji regionu


Partnerská města

Vůli pokračovat v partnerských vzta­zích potvrdila města Ostrava a Katovice schválením Memoranda o spolupráci u příležitosti 20. výročí přijetí Dohody o partnerských vztazích a spolupráci.

Na mimořádném zasedání Zastupitelstva města Katovice, kterého se zúčastnila i delegace Zastupitelstva města Ostravy, připojili pod dokument své podpisy náměstek ostravského pri­mátora Michal Mariánek a primátor Katovic Marcin Krupa.

Jako hlavní oblasti memorandum zmiňuje spolupráci na společných pro­jektech měst, ochranu životního pro­středí, ekonomickou spolupráci, pří­pravu a zdokonalování strategie pro­pagace aktivit měst Katovice a Ostrava. Nadřazeným cílem memoranda je vy­tvářet pozitivní obraz měst doma i v zahraničí.

„Memorandum stvrzuje naši vůli společně se podílet na rozvoji regionu, na zlepšování jeho ekonomické situ­ace, na zlepšování životních podmí­nek lidí, kteří zde žijí a pracují. Jsem hluboce přesvědčen, že naše města jsou k této spolupráci přímo předur­čena. V mnoha ohledech sdílejí spo­lečnou historii, industriální minulost i přítomnost. Rozumíme si, máme k sobě blízko a pevně věřím, že spo­lečná je také vůle naše města moder­nizovat a transformovat na úroveň po­žadavků, které před nás staví jedna-dvacáté století,“ řekl v Katovicích Michal Mariánek.

V rámci návštěvy Katovic se ost­ravští zastupitelé zúčastnili zasa­zení Stromu přátelství na náměstí Partnerských měst, prohlédli si expo­zice Slezského muzea a vyslechli kon­cert v síni Národního symfonického orchestru Polského rozhlasu. (bk)

Nezapomeňte včas zaplatit poplatek za komunální odpad!


Pokud nemáte platbu navedenou na SIPO, nezapomeňte na termín splatnosti poplatku: 30. 6. 2016
Výše poplatku: 498 Kč na osobu a kalendářní rok

Způsob úhrady:
pokladna Magistrátu města Ostravy, budova Nové radnice, Prokešovo nám. 8, č. dveří 101
složenkou typu A (nejsou automaticky zasílány)
bankovním převodem

Číslo účtu: 30015-1649297309/0800

Variabilní symbol pro platbu složenkou nebo bankovním převodem získáte na stránce www.ostrava.cz – Platba za komunální odpad. Stačí zadat rodné číslo.

Informace:
tel. 599 499 311, e-mail: komunalniodpad@ostrava.cz
Děkujeme za provedení úhrady


Strana 5

Výherci dopravně znalostní soutěže městského Aktivu BESIP převzali ceny

Hledání odpovědí bylo poučné


Doprava ve městě

Znát dopravní předpisy se vyplatí. Ví to Ludmila Dydyška z Hrabové, Nikola Hadaščoková a Blanka Šimková z Výškovic a Martin Ďuriš s Pavlou Dluhošovou z Klimkovic. Účast v le­tošním 6. ročníku dopravně znalostní soutěže Aktivu BESIP jim totiž vy­nesla hodnotné ceny v podobě note­booku, sportovní kamery, chytrých ho­dinek a dvou tabletů. Ty jim předal 19. května člen rady města zodpovědný za dopravu Lukáš Semerák.

Soutěže pořádané pracovní skupi­nou při odboru dopravy Magistrátu města Ostravy se zúčastnilo celkem 117 osob, správně na všech 15 otázek odpo­vědělo 80 z nich. I když většina z nich nakonec žádnou cenu nezískala, měla ze soutěže jiný prospěch.

„Musím přiznat, že při hledání od­povědí jsem si pomáhala internetem a bylo to pro mne moc poučné. Oživila jsem si znalosti dopravních předpisů a jsem za to ráda, protože jsem také držitelkou řidičského oprávnění,“ svěřila se výherkyně kamery Nikola Hadaščoková a trefila tím vlastně hře­bíček na hlavičku. (bk)

Vstupte do světa lokomotiv


Mezinárodní veletrh drážní a ma­nipulační techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy, 17. ročník Czech Raildays proběhne v Ostravě od 14. do 16. června pod záštitou radního pro dopravu Lukáše Semeráka.

Lákadly pro návštěvníky bu­dou rekonstruovaný motorový vůz řady M 260.0, známý jako Stříbrný šíp, belgická lokomo­tiva Class 12, lokomotivy řady 774.7 a 723.7. ČD Cargo pře­vezme od firmy Siemens první lokomotivu Vectron. České dráhy představí rekonstruované vozy BDpee231, Bmz229, Ampz, elektrickou jednotku řady 660 Interpanter apod.

Akce už tradičně proběhne na nákladovém nádraží stanice Ostrava hl. n., se vstupem u kři­žovatky ulic Mariánskohorské a Cihelní. Vstupné je 70 Kč, děti a studenti 30 Kč. (vi)

Chtěli byste si půjčit kolo?


Město Ostrava se chystá realizovat pro­jekt veřejného sdílení kol tzv. Bike-sharing. Tento projekt má za cíl na­stavit systém sdílení kol a poskytnout tak občanům a návštěvníkům města další možnost přepravy. Tato služba by mohla mít pozitivní vliv také na snížení intenzity individuální automobilové dopravy v centru města. Na projektu spolupracujeme s různými odborníky na cyklodopravu, a také například se spolkem Ostravounakole. Všichni za­pojení poskytují své zkušenosti a dopo­ručení. Pro dobré plánování a funkč­nost systému je však důležité zapojit do přípravy širokou veřejnosti, a proto si vás dovolujeme požádat o názor, který můžete vyjádřit prostřednic­tvím ankety na webových stránkách města (www.ostrava.cz). Výsledky po­užijeme pro sestavení plánu městského Bikesharingu v Ostravě. (osr)

Bezpečnější hromadná doprava a řešení problémů s parkováním


Bezpečnější, komfortnější a šetrnější k životnímu prostředí. Takový je cíl souboru opatření v oblasti hromadné i individuální dopravy, které uvádí v ži­vot vedení města. O podrobnostech informovali 26. května radní pro do­pravu Lukáš Semerák a náměstek pri­mátora Michal Mariánek.

„Vozidla dopravního podniku jsou už vybavena SOS tlačítky, která umož­ňují řidičům přivolat pomoc. Ve spolu­práci s městskou policií probíhá kurz sebeobrany, o který projevilo zájem přes 70 procent řidičů,“ uvedl Michal Mariánek, který se stal vedoucím pra­covní skupiny pro bezpečnost v MHD.

„Co je nejdůležitější, od 16. května doprovázejí cestující na šesti vybra­ných linkách MHD městští strážníci. Dvojčlenné hlídky se objevují v noč­ních hodinách v tramvajích, ale také v trolejbusech i autobusech,“ dodal Mariánek. Ke zlepšení bezpečnosti přispějí kamerové systémy ve vozi­dlech a na rizikových zastávkách.

Další soubor opatření se týká čistoty v dopravních prostředcích. „Od 1. čer­vence budou řidiči MHD vybaveni čis­ticími prostředky a za příplatek budou čistit svá vozidla na konečných zastáv­kách. Ve třech tramvajových depech vzniknou speciální čety, které budou čistit tramvaje i ve dne. Dosud se čis­tily pouze večer a v noci,“ popsal radní Lukáš Semerák.

Nedostatek parkovacích míst pro personál a návštěvníky městské ne­mocnice vyřeší výstavba multifunkč­ního parkovacího domu pro zhruba 400 stání. Stát by měl do dvou let. Ke snížení prašnosti přispěje likvi­dace „divokých“ parkovišť s nezpev­něným povrchem u Trojhalí a u ulice Českobratrské. První plocha bude za­travněna, druhá zpevněna a zpoplat­něna. (bk)

Nový úsek cyklotrasy


Rada města schválila přípravu projektu cyklotrasy Y v úseku ulic Průmyslové a Baarovy. 1,5 km dlouhá stezka se na­pojí na cyklotrasy v ulicích Výstavní a Železárenské. Projekt za 16,3 mil. korun má být spolufinancován z Integrovaného regionálního operač­ního programu. Výstavba cyklotrasy proběhne od dubna do října 2017. (vi)

Městská rada pro Petřkovické


Nejmenší občané Petřkovic se mohou těšit na novou školní tělo­cvičnu. Cestičku k ní jim umetla Rada města Ostravy, která roz­hodla o převedení pětimilionové investiční dotace schválené pro tento rok z městského rozpočtu do rozpočtu městského obvodu. Umožnila tak zahájení příprav­ných prací pro výběrové řízení a následnou realizaci stavby.

Rada vyšla Petřkovickým vstříc také ve věci sadových úprav na svahu mezi ulicemi Hlučínskou a Pod Landekem. Pro jeho zpevnění zde obvod provede zemní práce a vysadí 10 stromů a 1760 keřů.

Náklady projektu byly vyčís­leny na bezmála 700 tisíc korun, rozhodnutím rady uvolní město na jeho realizaci půl milionu z Fondu životního prostředí. (bk)

Dostavba DK Poklad v Porubě začne v srpnu


Rekonstrukci Domu kultury Poklad v Porubě dokončí sdružení firem s ná­zvem Společnost Stamont – Vítkovice Revmont, DK Poklad. V soutěži s dal­šími 12 zájemci nabídlo nejnižší cenu. Dílo v přepokládané hodnotě 241 mil. korun dostaví za bezmála 149 mil. ko­run (bez DPH). O výsledku ostře sle­dovaného výběrového řízení informo­vali primátor Tomáš Macura a resortní náměstek primátora Břetislav Riger.

Staveniště by sdružení firem mělo převzít v červenci. Následovat bude tzv. pasportizace, to znamená tech­nická inventura stavu objektu a pří­padné upřesnění ceny. Samotná do­stavba by mohla začít v srpnu a trvat by měla 60 týdnů. „V současné době jsme ve fázi podpisu smlouvy s doda­vatelem,“ upřesnil 11. května náměstek primátora Riger s tím, že prostředky na dokončení rekonstrukce budou za­jištěny formou poskytnutí dotace DK Poklad. To by mělo schválit červnové zasedání Zastupitelstva města Ostravy. Nad kvalitou prací bude bdít technický dozor DK Poklad, ale také supervizor, kterého povolalo město.

Rekonstrukce a modernizace Pokladu s původně předpokládanými náklady 242 milionů korun začala v roce 2013. Koncem roku 2014 byla stavba přerušena, především kvůli vy­sokým požadavkům původního zhoto­vitele na uhrazení tzv. víceprací. Objekt byl zakonzervován a město začalo hle­dat nového dodavatele. Náklady na re­alizaci stavby dosáhly zatím zhruba 30 milionů korun. (bk)


Strana 6

Městská policie Ostrava je pevnou součástí integrovaného záchranného systému, patří k nejlepším u nás

Slib a ocenění pro úspěšné strážníky


Za slavnostní den pro Městskou poli­cii Ostrava by se dal označit 19. kvě­ten. V sále zastupitelstva Nové radnice přijal primátor Tomáš Macura slav­nostní slib 14 nových strážníků, deseti mužů a čtyř žen, a následně předal 30 městským policistům ocenění za věr­nost – patnácti za 10 let a patnácti za 20 let úspěšného výkonu služby. Třináct městských strážců pořádku převzalo čestný odznak za dosahování mimo­řádných výsledků. Slavnosti se zúčast­nili ředitel MPO Zdeněk Harazim, ředi­tel Městského ředitelství policie Ostrava René Dočekal a další.

Městská policie Ostrava (MPO) do­hlíží na pořádek v ulicích města už té­měř čtvrt století. Vznikla v roce 1992 a dnes je v přepočtu na počet občanů největší městskou policejní organizací v zemi. Zatímco v Brně připadá na jed­noho strážníka 770 obyvatel, v Plzni 621, v Praze 530, v Ostravě je to 451 občanů. Díky dvojstupňovému řízení a dobré organizaci patří MPO současně k nejlevnějším. V Praze dosahují roční náklady na jednoho strážníka téměř 710 tisíc korun, v Plzni 544 tisíc, v Brně 543 tisíc korun; v Ostravě je to 481 tisíc korun.

Po Praze druhou největší v ČR je MPO také z hlediska absolutního počtu strážníků, při čemž se tento počet dále zvyšuje. V současné době jich na pořá­dek ve městě dohlíží 669, již v srpnu by jich ale mělo být 715 a do konce roku 740. „Nežijeme ve vzduchoprázdnu a vnímáme rostoucí hrozby a rizika, stejně jako skutečnost, že pro obyvatele našeho města je bezpečnost absolutní prioritou, důležitější než třeba zaměst­nanost nebo životní prostředí,“ vysvětlil primátor Macura. Vysoce ocenil v této souvislosti také skutečnost, že se MPO stala pevnou součástí integrovaného záchranného systému ve městě a úzce spolupracuje s jeho dalšími složkami.

„U nás si tyto složky nekonkurují, ale jsou si partnery. Vzájemná součinnost a spolupráce jsou pak základem akce­schopnosti celého systému,“ zdůraznil Tomáš Macura. (bk)

Den policie na hradě


V sobotu 18. června bude Slezskoostravský hrad patřit Dni Policie ČR. Tradiční akci pořádá krajské policejní ředitelství s pod­porou kraje a města Ostravy. Od 10 do 18 hodin můžete sledovat ukázky policejních zásahů proti pa­chatelům trestné činnosti, zásahu při dopravní nehodě a dalších čin­nostech bezpečnostních a záchran­ných složek integrovaného záchran­ného systému Moravskoslezského kraje. Nebude chybět kynologická a jízdní jednotka městské policie, vojáci, hasiči, záchranáři. Vstup do areálu je volný. (vi)

Nová vozidla jsou akční a zároveň šetrná k ovzduší


Městská policie Ostrava (MPO) zís­kala pro svůj oddíl pořádkové služby dvě nová vozidla Mercedes-Benz (na snímku). Dodávky, které 19. května na Prokešově náměstí ofici­álně předal primátor Tomáš Macura, budou díky svým kapacitním možnos­tem sloužit členům oddílu k rychlým přesunům v rámci města. Stejně jako v případě šesti vozidel, která měst­ská policie získala loni, jde o automo­bily s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). „Je to příspěvek ke zlepšování stavu životního prostředí ve městě a současně ke zlevnění provozu vozo­vého parku městské policie,“ vysvět­lil primátor Macura. (bk)

Léto je z hlediska vloupání nejrizikovějším obdobím


Bezpečnější Ostrava

S létem a časem dovolených nastává období, které je rizikové pro bezpečí našeho obydlí. Počet trestných činů krádeže vloupáním do rodinných domů a bytů za období posledních pěti let má v Ostravě klesající tendenci. Počty ná­padů trestné činnosti krádeží vloupá­ním dosáhly v roce 2013 u bytů čísla 270 a rodinných domů 168, vloni už to bylo „jen“ 171 bytů a 81 domků. K to­muto přispívá také větší zájem o tech­nické zabezpečení domovů a zlepšené návyky bezpečného chování. S létem není ale na škodu si základy bezpeč­ného chování připomenout.

Technické zabezpečení

Jde o systém dílčích prvků, které po­tenciálního pachatele odradí nebo mu zamezí násilnému vniknutí do obydlí. Patří sem kvalitní osvětlení prostoru před objektem, případně také společ­ných prostor v domě. Standardem je pořízení bezpečnostních vstupních dveří, opatřených bezpečnostním štít­kem s profilovou cylindrickou vložkou. Také vícebodový zámek s prvky pasivní bezpečnosti, který například při rozlo­mení vložky automaticky zablokuje vy­sunutou závoru. Vhodná je instalace přídavného zámku.

Bezpečné návyky

Bezpečnost oken a balkonů, zejména v přízemí, zvyšují uzamykatelné kliky a bezpečnostní fólie, které zpomalují postup pachatele. Žaluzie a závěsy před odjezdem nezatahujeme. Pro navození dojmu, že byt či dům není opuštěn, mů­žeme použít elektronické spínací ho­diny, které nám v intervalech budou spí­nat lampičku, televizor či radiopřijímač. Je vhodné opatření kombinovat s elek­tronickým zabezpečovacím systémem, popřípadě signalizační sirénou.

Je vhodné domluvit se s osobou, které důvěřujeme, aby nám v době dovo­lené dohlédla na obydlí, vybírala poštu ze schránky, kterou je vhodné označit pouze příjmením, uvedeném v množ­ném čísle, čímž neupozorňujeme na po­čet osob v domácnosti. Hlídající osoba může větrat, zalévat květiny či u domu sekat trávník. Na svou nepřítomnost neupozorňujeme vzkazy na dveřích či sdělením na záznamníku.

Dovolená a sociální sítě

Na sociálních sítích zveřejňujte o do­volené, jejím trvání a místě pobytu co nejméně informací. V případě, že máte nastaveno veřejné sdílení informací, počítejte s tím, že se tato data mohou dostat k možným pachatelům, kteří je na sociálních sítích cíleně vyhledávají. O fotografie pořízené na dovolené se s přáteli přece můžete podělit i po ná­vratu. Je vhodné o sdílení informací na sociálních účtech a bezpečném cho­vání poučit také své děti.

A když už je pozdě?

Do napadeného objektu nevstupujeme, a to ze dvou důvodů. Uvnitř by se mohl nacházet pachatel, který by vás při stre­sové situaci mohl ohrozit na zdraví či ži­votě. Druhým důvodem je případné zni­čení kriminalisticky relevantních stop, které by vedly k objasnění skutku. Své cenné věci mějte vždy sepsány, včetně výrobních čísel. Vhodné je také poří­dit si fotodokumentaci cenných věcí. Uvedené skutečnosti mohou následně dopomoci policii odcizené věcí vypátrat.  Por. Richard Palát, Policie ČR


Strana 7

Festival Dny umění nevidomých na Moravě zavítal do Ostravy již podeváté

Krása, která se rodí ve tmě


Život s hendikepem

Představit veřejnosti úspěšné zra­kově postižené umělce a přesvědčit ji o tom, že nevidomí a slabozrací jsou přes ztížené zrakové možnosti schopni být integrální součástí společnosti, si klade za cíl mezinárodní festival Dny umění nevidomých na Moravě. Jeho letošní ročník byl zahájen 3. května ve společenském sále Knihovny města Ostravy (KMO). Zúčastnili se primá­tor Tomáš Macura a náměstek primá­tora pro oblast kultury a volného času Zbyněk Pražák.

Festival Dny umění nevidomých na Moravě se koná po dvaadvacáté, v Ostravě podeváté. Jeho hlavním or­ganizátorem je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR. Jejím ostravským partnerem se stala měst­ská knihovna.

U příležitosti zahájení festivalu se v KMO uskutečnila vernisáž vý­stavy obrazů slabozraké německé vý­tvarnice Silji Korn, hmatových reli­éfů z dílny Galerie výtvarného umění Ostrava a kreseb žáků Základní školy v Petřkovicích na téma Jak to (ne) vidím. Další akce se konaly v průběhu celého května. (bk)

I chvilka potěší...


Jedna hodina týdně s dobrovolníkem je pro opuštěné seniory často jedním z nejhezčích zážitků. Dobrovolníkem může být každý, kdo chce potěšit po­třebné ve svém blízkém okolí. Zahrát si karty, jít na procházku do parku, před­čítat knihu, povídat si o rodině a dění ve městě, dát si společně čaj nebo kávu… Takhle může vypadat i vaše dobrovolnictví. Svůj čas můžete vě­novat seniorům, kteří žijí sami ve svých domácnostech třeba hned ve vaší ulici, nebo těm, kteří využívají služeb do­movů pro seniory v Ostravě. Pomoc potřebují také lidé s postižením v chrá­něném bydlení. Každý dobrovolník si může vybrat, ke komu bude docházet a jak často. Hledáme lidi, kteří chtějí spolu s námi dělat dobro pro druhé. Více informací v Dobrovolnickém cen­tru ADRA, tel. 605 784 584. (zk)

Motýlkova náruč


Novou mateřskou školu Motýlek pro děti od 3 do 7 let otevřeli 1. června v Maixnerově ulici ve Vítkovicích. Posláním al­ternativního zařízení je péče o děti s autismem nebo speci­fickými vzdělávacími potře­bami. Zakladatelka školky Petra Doleželová vychází ze zkušeností s výchovou svých dětí, kdy ně­které problémy nebyl klasický školský systém schopen vyřešit. Děti zde budou zažívat různá dobrodružství, cvičit jógu, jez­dit na výlety. (pn)

Klub Kuřátko ukončil činnost


Celkem 48 dětí a 47 dospělých bylo zahrnuto do projektu Vzdělávání bez rozdílů, který od loňského dubna do letošního března realizovala ne­zisková organizace Sdružení sociál­ních asistentů. Projekt, jehož cílem bylo zlepšit podmínky pro vzdělá­vání dětí ze sociálně znevýhodně­ného prostředí, byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů a Nadačním fon­dem Albert. První z jeho aktivit bylo doučování dětí v jejich domácím prostředí za účasti rodičů, druhou provoz předškolního klubu Kuřátko v Přívoze jako nízkoprahového zaří­zení pro rodiny s dětmi ve věku od 3 do 6 let. Děti si v klubu osvojovaly do­vednosti a vědomosti potřebné pro další vzdělávání, spolu s rodiči se pak účastnily různých akcí, například ná­vštěv divadla, hracích koutků, ex­kurzí a či adaptačních pobytů v ma­teřské škole. Odpoledne se v nízko­prahovém zařízení konaly pravidelné besedy pro rodiče s tématy jako ši­kana, finanční gramotnost, zdraví, vzdělávání a podobně (if)

Slezská diakonie nabízí své služby


Dostali jste se do tíživé finanční situ­ace a neznáte svá práva a povinnosti? Nevíte, jak napsat návrh na rozvod nebo řešíte rozvázání pracovního po­měru? S těmito a dalšími dotazy se můžete obrátit na Slezskou diakonii – Občanskou poradnu v Ostravě, která poskytuje bezplatné služby odbor­ného sociálního poradenství. Pokud jste se stali obětí domácího násilí nebo máte v okolí člověka, který do­mácí násilí zažívá, obraťte se na po­radnu ELPIS, jejímž posláním je po­skytování podpory a individuální provázení obětí násilí, týrání a zne­užívání. Obě poradny lze kontaktovat na tel. č. 734 645 275. Více na www. slezskadiakonie.cz. (dš)

Chřipková epidemie si letos vyžádala osm obětí


Také letos bojovala Ostrava s chřipko­vou epidemií a nebyl to vždy boj úspěšný. Epidemický práh 1600 až 1700 případů na 100 tisíc obyvatel byl překročen ve 3. až 7. kalendářním týdnu, při čemž nejvyšší nemocnost byla zaznamenána v 6. týdnu. Případů závažné akutní respirační infekce (SARI), kdy pacienti museli být hospita­lizováni na anesteziologicko-resuscitač­ním oddělení nebo jednotce intenzivní péče, evidovali hygienici 21. Jednalo se o dvanáct mužů a devět žen. Jedna osoba byla mladší 15 let, patnáct osob patřilo do věkové kategorie do 65 let, pět osob bylo starších 65 let. V souvislosti s chřip­kou zemřelo celkem osm lidí, z toho šest mužů a dvě ženy. Průměrný věk zemře­lých činil 54 let. Jak zdůraznila ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygie­nické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Irena Martinková, nikdo z nich nebyl očkován.

Ve srovnání s minulým rokem měla letošní chřipková epidemie výrazně těžší průběh. Vloni byl v Ostravě pře­kročen epidemický práh pouze v 6. a 7. kalendářním týdnu, při čemž nejvyšší nemocnost byla stejně jako letos v 6. týdnu. Onemocnění SARI nebylo za­znamenáno vůbec. (bk)

Charita Ostrava


Bezplatné poradenství

Poradna organizace Charita Ostrava v Jeremenkově ulici ve Vítkovicích po­skytuje odborné sociálně-právní pora­denství zaměřené na rodinné právo, sociální zabezpečení, bydlení, zaměst­nání, majetkoprávní vztahy a dluhovou problematiku. Členem týmu je externí právník. Zájemci o poradenství nemusí uvádět žádné osobní údaje, všechny služby jsou bezplatné a dostupné li­dem starším 15 let v obtížné životní situaci. Kontakt – tel. 599 526 906, 731 625 767, e-mail: cho.poradna@ charita.cz. Podrobnosti na http://os­trava.charita.cz.

Péče o nemocného

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí, takový je název bezplat­ného semináře pořádaného vždy jed­nou měsíčně Charitou Ostrava v bu­dově Hospice sv. Lukáše v ul. Charvátské ve Výškovicích. Nejbližší termín je 15. června od 14.00 h. Na setkání s profesio­nálními zdravotními sestrami se dozvíte, jak zvládat péči o člověka se sníženou po­hyblivostí, jak získat příspěvek na péči, jaké kompenzační pomůcky si lze za­půjčit v charitní půjčovně. Přihlášky u Markéty Štěpánové, tel. 599 508 533, mobil 731 534 002, e-mail: cho.hospi­cova.poradna@charita.cz. (bk)

Lidé s lidmi


Na Masarykově náměstí proběhne 23. června devátý ročník akce Lidé lidem 2016. Město Ostrava, Komunitní plánování sociálních slu­žeb Ostrava a další organizace před­staví veřejnosti poskytovatele soci­álních služeb a souvisejících aktivit. Letos přijal pozvání i svět techniky, který si pro návštěvníky připravil gyroskop (přístroj simulující 3G pře­tížení) a minivědu. Tradičně pro­běhne projektový den pro žáky a stu­denty ZŠ a SŠ. Překvapením letoš­ního roku bude „lidský“ stolní fot­bal. Chybět nebudou kreativní dílny, interaktivní hry a soutěže, ukázky práce městské policie apod. Pobaví taneční, hudební a divadelní vystou­pení v podání nejen uživatelů soci­álních služeb. Program potrvá od 9 do 16 hodin. (vi)


Strana 8

Nová Karolina: smluvní termíny zástavby uvolněného území v centru se neplní

Vrátí investor pozemky městu?


Proměny města

Území Nové Karoliny se opět dostalo do popředí zájmu. Nikdo to oficiálně neoznámil, ale tisíce bytů, které měly vzniknout kolem nového nákupního centra, tam asi nebudou. Problémem je malý zájem a omezené ekonomické možnosti Ostravanů, které odsouvají realizaci velkých investic do bydlení v čase.

Už první etapa, při níž vedle mega­marketu vznikl bytový dům s 240 byty a prosklená administrativní budova, byla ukončena a asi dvouletým zpoždě­ním. U druhé etapy investor sice splnil loňský termín pro získání územního rozhodnutí, ale vzhledem k tomu, že dosud nekopl do země, lze jen stěží oče­kávat, že stihne termín pro kolaudaci všech naplánovaných staveb k 31. pro­sinci tohoto roku. Pokud jde o 3. a 4. etapu výstavby Nové Karoliny, o těch je zatím ticho a lze pochybovat, zda se vůbec uskuteční.

„Kupní smlouva s městem přitom obsahuje závazné časové milníky, které investor musí dodržet. Jde především o územní a kolaudační rozhodnutí. Přestože ve smlouvě jsou obsaženy i ur­čité opravné prostředky, které umož­ňují prodloužit termíny o šest až dva­náct měsíců, je téměř jisté, že pokud jde o dvě poslední etapy, investor nemůže závazné lhůty stihnout. V tom případě může ale město uplatnit sankci a neza­stavěné pozemky si vzít bezplatně zpět, přestože mu investor zaplatil v roce 2006 za území Nové Karoliny téměř 227 milionů korun,“ ozřejmil situaci primátor Tomáš Macura.

Co s těmito pozemky město pod­nikne, zatím není jisté. Případné vrá­cení části areálu určené pro realizaci 3. a 4. etapy výstavby by primátor přesto spíše uvítal. „Nevím o žádném jiném velkém městě, které by mělo k dispo­zici přímo ve svém centru tak velké prostory pro další rozvoj. Musí tam ale vyrůst městotvorné stavby, uměl bych si tam představit například vědeckou knihovnu. A měly by to být architekto­nicky cenné stavby,“ přiblížil svůj ná­zor Tomáš Macura. (bk)

Mezinárodní den archivů 9. června


Archiv města Ostravy pořádá 9. června v rámci mezinárodního dne archivů jednodenní výstavu s názvem Paláce hojnosti – ostravské obchodní domy.

V badatelně archivu bude v době od 9 do 17 hodin pro návštěvníky při­pravena pestrá paleta historických do­kumentů připomínajících bohužel již jen zašlou slávu těchto „paláců hoj­nosti“. Názvy Textilia, Rix, Bachner, Brouk a Babka a další stále zůstávají v povědomí obyvatel města. Nástup no­vého městského prvku – obchodního domu – představujícího v moderní ci­vilizaci netušené rozšíření obchodních aktivit pod jednou střechou, přiblíží nejen jejich stavební plány a fotogra­fie, ale např. také nápaditá reklama v soudobém tisku. Na výstavu naváže od 17 hodin v přednáškovém sále ar­chivu prezentace věnovaná historii ob­chodní sítě v Moravské Ostravě. (bp)

Značení kol syntetickou DNA


Díky dotaci ministerstva vnitra bude městská police opět bez­platně značit jízdní kola a kom­penzační pomůcky jako invalidní vozíky, schodolezy apod. synte­tickou DNA. V případě krádeže to usnadní identifikaci a vrá­cení kola nebo pomůcky majiteli. Značit se bude 28. června od 14 do 17 hod. u kruhového objezdu na Hlavní třídě v Porubě a 30. června v době 9–11.30 a 14.30 až 17 hod. u restaurace Dakota v ul. Plzeňské ve Staré Bělé.

K evidenci předloží občan starší 15 let občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti a doklad o způsobu nabytí kola. Doklad o způsobu nabytí lze nahradit čestným prohlá­šením. Jízdní kola nelze zna­čit za deště a při teplotách pod 10 °C. Nelze označit mokré jízdní kolo. Podrobnosti na www.mpo­strava.cz. (mm)

Renarkon nabídne péči patologickým hráčům


Obecně prospěšná společnost Renarkon, kterou založilo v roce 1997 město Ostrava, poskytuje na území Moravskoslezského kraje ucelený sou­bor odborných sociálních služeb urče­ných lidem, kteří se ocitli v obtížné ži­votní situaci v souvislosti s užíváním nealkoholových drog nebo jsou touto si­tuací ohroženi. Své služby poskytuje ak­tivním uživatelům nealkoholových drog starším 15 let v jakékoli fázi drogové závislosti, jejich rodinným příslušní­kům, partnerům a blízkým. Svými ak­tivitami se snaží předcházet rizikovému chování vedoucímu ke vzniku drogo­vého problému a zároveň minimalizo­vat negativní sociální dopady spojené s užíváním drog.

Na základě změny zakládací listiny, kterou schválili na svém březnovém zase­dání ostravští zastupitelé, bude Renarkon nově poskytovat služby také osobám postiženým nebo ohroženým patologic­kým hráčstvím. Usnesení ostravského za­stupitelského grémia reaguje na materiály rady vlády pro koordinaci protidrogové po­litiky, které nově definují právě tuto sku­pinu osob ohrožených závislostí.

Ostravské kontaktní centrum spo­lečnosti Renarkon sídlí v Zengrově ulici ve Vítkovicích, tel. 595 627 005, mobil 602 670 789, e-mail kcova@ renarkon.cz (bk)

Magistrát zavádí systém environmentálního managementu


V souladu se zkvalitňováním veřejné správy a především z hlediska prosa­zování ekologických principů v rámci fungování veřejné správy rozhodlo ve­dení města zavést v prostředí Magistrátu města Ostravy systém řízení, který klade důraz na ochranu životního prostředí.

„V rámci ‚ekologizace‛ magistrátu se zaměříme na činnosti a služby, které měly, mají nebo mohou mít vliv na ži­votní prostředí. Cílem je pak realizo­vat taková opatření, která povedou ke snížení negativních dopadů našich činností na životní prostředí, prostřed­nictvím významných přímých envi­ronmentálních aspektů, jako je např. spotřeba elektrické energie, kancelář­ského papíru, vody, produkce odpadů a dalších, ale i nepřímých environmen­tálních aspektů (zajištění environmen­tální výchovy, vzdělávání a osvěty). Chceme postupně změnit chování za­městnanců, ale i občanů, motivovat a inspirovat je k ekologicky šetrnějšímu jednání,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Zavádění systému environmentál­ního managementu bude probíhat celý letošní rok tak, aby mohl být v příštím roce ověřen nezávislým akreditova­ným certifikačním orgánem z hlediska jeho souladu s požadavky normy ISO 14001. Výsledkem bude vydání certifi­kátu – písemného úředního osvědčení. Minimálně jedenkrát ročně pak bude systém prověřován, tzn. že bude certifi­kačním orgánem prováděn pravidelný dozor (kontrolní audit).

Projekt zaměřený na zavádění sy-stému environmentálního ma­nagementu je spolufinancován Moravskoslezským krajem z dotačního programu Podpora dobrovolných akti­vit v oblasti udržitelného rozvoje. (MG)


Strana 9

Vy se ptáte, radnice odpovídá


Odpovídáme na vaše dotazy, připomínky a náměty, které se týkají města Ostravy a jeho obyvatel. V otázkách vás prosíme o maximální stručnost a věcnost. Omlouváme se tazatelům, na které se tentokrát nedostalo. Jejich podněty zodpoví zástupci odborných útvarů Magistrátu města Ostravy (MMO) v příštích vydáních, zareagujeme na ně e-maily či písemně. Naše adresa je Ostravská radnice, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava nebo elektronicky redakce@ostrava.cz.

Terminál Hranečník

Ing. Zdeněk Olbřímek používá nový přestupní uzel na Hranečníku. „Jsem překvapen, že nový terminál má vady ohledně pěšího přesunu cestujících. Obě hlavní nástupiště (St. 1-2 a St. 3-6) jsou od sebe nepřípustně vzdálena. Jedná se o 150 metrů, podle vyhledá­vače spojení DPO ve shodě se skuteč­ností činí doba přesunu mezi nástupi­šti 4 minuty, což je příliš, už i vzhle­dem k tomu, že jej mj. používají starší lidé. Nic nebránilo tomu, aby nástupi­ště byla situována blíže sobě. Mezi nimi se nachází zatravněná plocha,“ uvádí čtenář z Ostravy-Jihu a nabízí řešení, která vzhledem k jejich rozsahu ne­můžeme otisknout. Přimlouvá se také za umístění výrazných orientačních ukazatelů u výstupních zastávek apod.

BŘETISLAV GLUMBÍK, vedoucí odboru dopravy magistrátu: „Terminál Hranečník byl vyprojektován v roce 2004 společností Technoprojekt, v letech 2005–07 byla vydána stavební povolení na všechny stavby. V roce 2012 došlo k úpravě dokumentace pro výbě­rové řízení společností Projekt 2010, v souladu s vydanými stavebními po­voleními. Projekt akceptoval urbanis­ticko-architektonické podmínky sta­novené v době vzniku.

Před vybudováním Terminálu Hranečník byly zastávky rozptýleny na ul. Těšínské, Počáteční a v ploše tramvajové smyčky, takže jeho vybu­dováním došlo k výraznému zvýšení bezpečnosti, zkrácení přestupních vzdáleností, optimalizaci tras pro pěší a zajištění komfortu při přestupování. Terminál slouží zároveň jako odsta­viště tramvají, trolejbusů a autobusů. Proto bylo nutné zajistit prostor pro manipulaci (najíždění a vyjíždění) do­pravních prostředků větších délek.

Spojovací chodníky mezi nástu­pišti byly navrženy v odpovídající šířce a v souladu s primárním tokem cestujících, a to ve směru příjezdu tramvají a trolejbusů na Hranečník z centra a přestupu na autobusy ve směru jízdy na Havířov, Karvinou, Radvanice. Většina cestujících se tímto opatřením pohybuje pouze na jednom nástupišti. Existují však výjimky, kdy se cestující ve směru z Ostravy potřebuje dopravit na za­stávku Ústřední hřbitov, tehdy musí projít na nástupiště přes spojovací chodníky široké 5 m. Jeden vede ko­lem sociální budovy, je zastřešený v délce asi 100 m. Druhý bez pří­střešku má asi 50 m.

Budova na Hranečníku je objektem sociální vybavenosti, kde se nacházejí veřejná WC a čekárna, technologické místnosti, místnost pro městskou po­licii a trafika. Vzhledem k tomu, že 22. 4. 2016 bylo provedeno předání stavby mezi ministerstvem, vlastní­kem a zhotovitelem, předpokládá se, že v blízké době (do 6 měsíců) budou jednotlivé objekty předány správcům a budou plně využívány cestujícími a pronajímateli.“ (vi)

Holanďan přijel na motocyklu


Třídenní návštěvu Ostravy na mo­tocyklu absolvoval nizozemský no­vinář Michiel van Dam píšící pro motoristický cestovatelský maga­zín. Reportáž z jeho road tripu, který se uskutečnil ve spolupráci s agenturou Czech Tourism, vy­jde na přelomu července a srpna. Na moravskoslezské metropoli host ocenil jedinečnou industri­ální atmosféru a památky, klid, srdečnost a otevřenost místních lidí, dobré jídlo a pivo. Novináře fascinovala historie města a sou­časné využití jeho industriálního dědictví. Ostrava byla pro van Dama při putování po Česku čtvr­tou zastávkou po Znojmu, Brnu a Olomouci. (hv)

Ceny vstupného se proti loňsku nezměnily

Na koupalištích začalo léto


Od začátku června jsou v provozu čtyři letní koupaliště ostravské městské spo­lečnosti SAREZA. Kromě největšího v Porubě, jsou to také Vodní areál Jih za domem kultury v Zábřehu, Vodní svět u Čapkovy sokolovny v Moravské Ostravě a venkovní koupaliště porub­ského krytého bazénu.

„Porubák“ se začal napouštět již 13. května a během dvou týdnů do něj nateklo na 76 milionů litrů vody. Jak nás informovala mluvčí Sarezy Hana Ryšánková, od letoška je na všech koupalištích zakázáno kouření na de­kách a kolem nich. Zapálit si lze u vět­šiny stánků s občerstvením, kde je připraveno i posezení, nebo v kuřác­kých koutcích. Například v Porubě jich je patnáct, v Zábřehu a centru po pěti. Travnaté plochy jsou ošetřeny postři­kem proti klíšťatům. Vzhledem k opra­vám vzduchotechniky v krytém porub­ském bazénu bude od července v pro­vozu jen venkovní koupaliště.

Ceny vstupného se proti loňsku ne­změnily. Děti do 6 let mají do vod­ních areálů SAREZY vstup zdarma, starší děti s průkazem ZTP mají slevu. Cenové výhody, díky nimž mohou ušet­řit až 20 procent, mají i rodiny s dětmi. Podrobnosti najdete na webových stránkách www.sareza.cz. (vi)

Ostrava nezapomíná


Osvoboditel Ostravy a čestný ob­čan našeho města plukovník Bedřich Opočenský se přes pokročilý věk, 24. května mu bylo 92 let, osobně zúčastnil oslav 71. výročí osvobození Ostravy. Pod dojmem události napsal z místa svého bydliště Sedlce u Litoměřic primátorovi Tomáši Macurovi dopis, ve kterém píše: „Rád bych vám ze srdce poděkoval a va­ším prostřednictvím i městu Ostravě za to, s jakou důstojností a úctou, rok co rok připomínáte výročí osvobození města a naší země. Jsem dojat, jak se občané vašeho města s úctou hlásí k vý­znamnému historickému mezníku. A že nezapomínáte…! Věřte, že do Ostravy, pokud mi to zdraví dovolí, se vždy s ra­dostí vrátím.“ (liv)

Jak je to s cestovními doklady pro děti?


Co je dobré vědět

Pro cestování s dětmi do zahraničí platí, že dítě musí mít vlastní cestovní doklad. Cestovní pas pro dítě do 15 let stojí 100 Kč a dobu platnosti má 5 let. Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích jistě po­těší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem.

Na ten je možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občan­ského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.

O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na obecní úřad (v Ostravě na pracovi­ště magistrátu v Gorkého ulici). K žá­dosti, kterou zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii. Dítě vám vyfotí u přepážky na úřadu při podání žádosti. Zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dí­těte. Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu je maxi­málně 30 dnů.

V případě vycestování v kratší lhůtě je možné požádat o vydání pasu ve zkrácené lhůtě šesti pracovních dnů. Úkon je ovšem u dětí zpoplatněn část­kou 2000 Kč. Informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: www. mvcr.cz/clanek/osobni-doklady. (ič)


Strana 10

Diskusní fórum Meltingpot se zaměří na problémy současného světa

Hudební fiesta může začít


Festival Colours of Ostrava proběhne od 14. do 17. července v Dolní oblasti Vítkovice s podporou města Ostravy. Vloni přišlo rekordních 43 tisíc diváků. Bude jich letos ještě víc?

Jak „být všude?“

Hvězdami jubilejního 15. ročníku budou Underworld, Tame Impala, Of Monsters and Men, M83, Passenger, Rocky Dawuni, Thievery Corporation, ANOHNI, Kodaline, The Vaccines či Slowdive. Na diváky, kteří by dokázali „být všude“, čeká tři sta programových bodů. Kromě koncertů, divadelní a filmová předsta­vení, workshopy aj. aktivity na 22 otevřených a kry­tých scénách. Vstupenky jsou k dostání na www.co­lours.cz nebo v síti Eventim. Cena čtyřdenní permice 2490 Kč platí do 13. července.

Festival v ulicích

Od roku 2011 město oživuje Festival v ulicích. Letos dříve než obvykle – víkend před Colours, 8. a 9. čer­vence. Hudební scény obsadí Masarykovo náměstí, Černou louku, nábřeží Ostravice a okolí. Potvrzeni jsou: Jaroslav Uhlíř, Manon Meurt, Pavel Callta, Bára Zmeková, Jumping Drums, Retro Blues, Acoustic Irish, The Freeborn Brothers, nebo Djmawi Africa. Vše podstatné najdete na www.festivalvulicich.cz.

Premiéra: Meltingpot

Průnik s Colours obstará od 12. do 17. července dis­kusní fórum Meltingpot (česky tavicí kotlík). Na Dole Hlubina vystoupí na deseti scénách stovka hostů z dvacítky zemí. Přijedou historik Timothy Snyder, držitel Nobelovy ceny za chemii Daniel Shechtman, spisovatel Robert Fulghum, držitelé Pulitzerovy ceny Chris Hedges a Yusef Komunyakaa, pákistánská lidskoprávní aktivistka Gulalai Ismail, americký fyzik a publicista Leonard Mlodinow aj. Na první část Science & Academy (12. a 13. 7.) lze už nyní se­hnat vstupenky. Global Forum (14.–17. 7.), součást Colours, bude otevřeno všem návštěvníkům. Více na www.meltingpot.co/czech. (vi)

Statut pro městskou galerii PLATO


Galerie moderního umění města Ostravy PLATO do­stává konkrétní tvar. Organizace, jejíž činnost byla dosud zajišťovaná formou víceleté dotace, má roz­hodnutím dubnového zasedání zastupitelstva města získat k 1. 7. 2016 právní subjektivitu jako příspěv­ková organizace města.

Květnové zasedání zastupitelstva projednalo její zřizovací listinu. Podle ní bude „PLATO Ostrava, pří­spěvková organizace“ subjektem galerijního charak­teru bez vlastních sbírek, s nadregionální i meziná­rodní působností. Předmětem její činnosti bude „roz­víjet a podporovat výtvarné umění a působit na roz­voj umělecké tvorby“. Nosnou formou poslání budou „výstavy vizuálního umění v nejširším pojetí a škále názorových proudů, ale také další podoby prezentace, evaluace a distribuce výsledků tvůrčích procesů od­povídajících současnému stavu, forem a podob vizu­álního umění“.

Právní subjektivita a institucionální ukot­vení zvýší prestiž galerie a umožní jí zapojovat se do mezinárodních dotačních programů. Definitivní umístění galerie není zatím dořešeno, sídlo má do­časně na adrese magistrátu na Prokešově náměstí 8.

Česká premiéra Rusa Pepperštejna

Výstava Memory is over Pavla Pepperštejna (*1966), poprvé samostatně uvádí do českého prostředí dílo jednoho z nejvlivnějších ruských umělců své gene­race a mezinárodně renomovaného autora. Díky sugestivní obrazotvornosti a mistrovské zručnosti ve vizuální i literární tvorbě začal výtvarník, spi­sovatel, filmař a módní návrhář rozvíjet témata kombinující dětské knihy s narkotickými stavy, de­tektivní motivy s klasickými náměty čínské, ruské i západoevropské kultury. Po úspěšných výstavách v Paříži, Moskvě a Berlíně uvádí Galerie města Ostravy PLATO vlastní verzi cyklu, který mimo jiné mapuje vzdálenou budoucnost lidstva. V aule Gong je výstava s volným vstupem k vidění denně (10–18 h) do 21. srpna. (bk, jn)

Co, kdy, kde ve městě


DNY VÍRY A NOC KOSTELŮ.
Dny víry k 20. výročí ostravsko-opavské diecéze se uskuteční od 5. do 12. června. Jejich součástí bude 10. června Noc kostelů, kterou zaštítilo Biskupství ostravsko­-opavské, další církve i primátor Tomáš Macura. Návštěvníci se mohou těšit na komentované pro­hlídky, koncerty, bohoslužby, duchovní debaty aj. v katedrále Božského Spasitele, kostele sv. Václava, celkem ve třicítce objektů na území města.

FESTIVAL SLEZSKÁ LILIE. Šestý ročník křes­ťanského festivalu Slezská Lilie proběhne pod záštitou náměstka primátora Zbyňka Pražáka 12. června u kostela sv. Antonína z Padovy v Kunčičkách. O den dříve 11. června program zavítá před katedrálu Božského Spasitele (19–22), do kostela sv. Václava (15–19) a Avion Shopping Parku (16–19). Vystoupí kapely Iona (Irsko) a Žamboši, Simona Martausová (SR), Roman Dragoun, Pavel Helan aj. Vstupné je dobrovolné a půjde na dobročinné účely.

MICHAL FEST. Na Michal Fest můžete vyra­zit 18. června (od 11 do 01 hod.) na Důl Michal do Michálkovic. Vystoupí No Name, Zrní, Abraxas, Robert Křesťan a Druhá tráva, Morčata na útěku, Fast Food Orchestra, Boris Band Combination aj. Vstupenky za 190 Kč se prodávají v předprodeji v OIS, v síti TicketArt a Ticekportal, na ÚMOb a v kulturním domě v Michálkovicích. V den akce na místě budou stát 300 Kč, děti do 15 let v dopro­vodu rodičů zdarma.

DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY. Z pro­gramu divadel – Včelí medvídci zpívají, Divadlo Věž Brno (19. 6., 17), J. Foglar: Rychlé šípy, Slovácké divadlo Uh. Hradiště (22. 6., 18.30), P. Hartl: Čtyři sestry, Studio DVA Praha (28. 6., 19). Výstavy – Janáčkův máj k 41. ročníku fes­tivalu v Galerii Gaudeamus (do 30. 6.), Josef Duchan, obrazy z cyklu Abatyše (ve foyer do 9. 6.).

DŮM KULTURY AKORD. Z programu: sou­bor Zdividla představí 14. června v rámci pro­jektu STUD2NA aneb Studnice studentských ná­padů nové inscenace: Nádražní (Hajzlbába) v 18 h, Cizinci (18.45) a Gudrun Ensslinová nebude mít pomník (19.30). Vstupné: dospělí 30 Kč, studenti zdarma. Na náměstí a v okolí zábřežského KD pro­běhne 23. června „112 v akci aneb Společně pro bezpečnější Ostravu“. Školáci (8.30– 12) si pro­hlédnou a vyzkoušejí vybavení policie, záchra­nářů, hasičů. Od 15 h program pro veřejnost, v 17 hodin začne v zahradě KD Letní festival.

SHAKESPEARE OSTRAVA 2016. Z akcí v rámci městského projektu ke 400. výročí dra­matikova úmrtí – Zkrocení zlé ženy v nastudování studentů konzervatoře, sál JKGO (7. 6., 18.30), Co nás žere (komentář Tita Andronica), insce­nace Cooltour a NDM na Černé louce (11. 6., 19), The Commedy of Errors v nastudování Hladnov English drama klubu v Cooltour (14. a 15. 6., 18), Veselé paničky windsorské, premiéra komedie, soubor NDM, Divadlo J. Myrona (16. 6., 18.30).

POTTEROVÁ V DOMĚ KNIHY. Sedmilhářky se jmenuje knižní deník Bereniky Kohoutová a Mariky Šoposké, o kterém budou herečky vyprá­vět 14. června (15.30) v Knihcentru na Smetanově náměstí. Beseda s autorkou bestsellerů pro ženy Angličankou žijící v USA Alexandrou Potterovou nad její knihou Láska z Paříže proběhne 16. června (18).


Strana 11

Operní galavečer Sonyi a Piotra


Sólisté Metropolitní opery v New Yorku naživo v Ostravě! Bulharská sopranistka Sonya Yoncheva a polský tenorista Piotr Beczała se představí 16. června při operním galavečeru ve vítkovickém Gongu. V doprovodu Janáčkovy filharmonie s diri­gentem Łukaszem Borowiczem přednesou milostné duety a árie z oper.

Vítězka soutěže Plácida Dominga Operalia nastou­pila cestu ke slávě díky záskoku v opeře Bohéma. Její Mimi nadchla a ředitel newyorské MET Peter Gelb přišel s nabídkou na roli Desdemony v Othellovi. „Byla jsem taková Last Minute Soprano a na poslední chvíli zaskakovala za Annu Netrebko a jiné hvězdy. Díky těmto výzvám jsem ale dnes tam, kde jsem,“ říká Yoncheva, která patří k současným nejzářivěj­ším hvězdám světového operního nebe.

Jejím partnerem bude Piotr Beczała. Svým hla­sem postupně dobývá milánskou La Scalu, Paříž, Londýn i New York. Na koncertě zazní duety a árie z oper Verdiho, Pucciniho, Gounoda, Masseneta, Dvořáka a dalších. Vstupenky můžete zakoupit v Janáček Pointu (ve vstupu do DK města Ostravy), online na www.jfo.cz nebo v pobočkách OIS. (jk)

Na hradě Hamlet a Večer tříkrálový


Letní shakespearovské slavnosti

Podeváté bude Slezskoostravský hrad od 20. července do 9. srpna hostit Letní shakespearovské slavnosti, letos ve znamení 400. výročí dramatikova úmrtí.

Pořadatelé z agentury PaS de Theatre přichá­zejí s premiérou Hamleta v režii Janky Ryšánek Schmiedtové. Do role dánského prince obsadila Tomáše Savku, dále hrají Miroslav Etzler, Pavlína Gajdošíková, Jan Vápeník, Dana Růžičková, Jan Fišar, Ivan Dejmal, František Večeřa aj. Novinkou praž­ské produkce bude komedie Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete režisérky Jany Kališové. Hrají Tomáš Měcháček, Jana Doležalová, Milan Šteindler/Václav Kopta, Josef Carda, Nela Boudová aj. Kromě obou premiér festival uvede v reprízách hry Romeo a Julie, Jak se vám líbí, Mnoho povyku pro nic a Dvaja páni z Verony. Uvidíme v nich Danu Batulkovou, Zuzanu Norisovou, Lenku Krobotovou, Andreu Mohylovou, Lukáše Vaculíka, Petra Čtvrtníčka, Marka Holého, Jana Sklenáře, Michala Kavalčíka a další.

Předprodej vstupenek probíhá nově na stránkách festivalu www.shakespeareova.cz, v síti Ticketportal a v pobočkách ISO. (vi)

Čtvero ročních období v kostelech


Z letní části cyklu Čtvero ročních období, jehož orga­nizátorem je sdružení Svatováclavský hudební festi­val, informujeme o koncertech pořádaných v ostrav­ských kostelech. Komorní soubor Barocco sempre gi­ovane a klarinetista I. Františák zahrají 19. června (15) v kostele sv. Mikuláše v Porubě skladby Mozarta, Tanějeva, Stamice aj. Vzpomínkový koncert na vý­tvarníka K. Harudu se uskuteční 25. června (18) v kos­tele sv. Václava. Účinkují E. Dřízgová-Jirušová, A. Sasínová, J. Fišar, M. Bačová aj. V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Třebovicích se 26. června (18) před­staví soubor Concerto Aventino ve složení J. Kydlíček (zobcová flétna), J. Sycha (barokní housle), F. Dvořák (cembalo). Závěr cyklu bude 2. července (18) pat­řit koncertu v kostele sv. Václava, na kterém za­hrají Škampovo kvarteto, klarinetisté A. Adamski, J. Montilla, K. Dohnal, I. Františák, na saxofon P. Gusnar a P. Portejoie. Vstupenky jsou k dostání v OIS, Kulturním centru Poruba a v místě před kon­certy. Děti do 15 let mají vstup zdarma. (js)

Ivan Měrka oslavil 90!


Významné jubileum, deva­desáté narozeniny oslavil 15. května doc. PhDr. Ivan Měrka, rodák ze sloven­ských Košic, hudebník, pe­dagog, publicista, držitel Ceny města Ostravy, která mu byla udělena v roce 2003 za přínos k rozvoji české hudební kultury. Vynikající violoncelli­sta, koncertní mistr a hudební dramaturg působil v Ostravském rozhlasovém orchestru, Ostravském komorním orchestru, Národním divadle morav­skoslezském, Janáčkově filharmonii, v Ostravském kvartetu. Publikum Ivana Měrku znalo také jako komorního a operního pěvce. Na Janáčkově kon­zervatoři učil přes padesát let, byl i jejím ředitelem. Vážený pane docente, blahopřejeme! (r)

Dny nové opery


Dny nové opery NODO se po roční pauze vra­cejí ve dnech 27.–30. června s díly skladatelů a mezinárodních inscenačních týmů v dopro­vodu orchestru Ostravská banda. Na úvod (19 h) v ystoupí hosté ze Státní opery v Berlíně se skladbami G. Ligetiho Aventures a Nouvelles Aventures. Druhá část večera bude patřit svě­tové premiéře „taneční opery“ P. Kotíka William William. Novinka česko-amerického skladatele je napsána pro newyorské houslové duo String Noise, tanečníky a zpěváky. V dalších dnech di­váci uv idí a uslyší také opery U vod L éthé írán­ského skladatele I. Mofakhama, Táhlý zvlněný pohyb podélného předmětu Petra Cíglera, me­lodrama anglického autora R. Ayrese No. 42 nebo Xenakisovu operu Oresteia inscenačního tandemu J. Nekvasil, D. Bazika.

Festival proběhne na scénách divadel A. Dvořáka, J. Myrona, v centru Cooltour a na Dole Hlubina. Vstupenky koupíte v pobočkách OIS, předprodeji NDM nebo u pokladen před představením. (kon)

Co, kdy, kde ve městě


VÝSTAVA CESTY KOŘENÍ.
Do 30. června mů­žete v Ostravském muzeu navštívit výstavu Cesty koření a užitkových rostlin do centra vyspělých civilizací. Pokud máte o téma hlubší zájem, budou vám v úterky 7., 14. a 21. června k dispozici prů­vodci David Majer a Zdenka Rozbrojová při ko­mentovaných prohlídkách (vstupné 100 Kč včetně posezení u šálku čaje), na které se musíte přihlá­sit na tel. 777 012 808 nebo na andrea.weg@os­trmuz.cz.

BEER FEST V INDUSTRIÁLU. Stovku pivních značek a oblíbené kapely a zpěváky, to vše v ku­lisách Dolní oblasti Vítkovice, nabídne 17. a 18. června premiérový Beerfest Ostrava. Zahrají a za­zpívají Olympic, Čechomor, Divokej Bill, Mňága a Žďorp, Wohnout, 5Angels, 05 & Radeček, House Madness, Kali, Dara Rolins aj.

STARÁ ARÉNA S DERNIÉROU. Kouzelná noc polského dramatika Slawomira Mroźka, jedna z nejnavštěvovanějších inscenací Staré arény na Masarykově náměstí, se po roce reprízování loučí. Derniéra vtipné hříčky proběhne při zahá­jení Starého festivalu 20. června (19.30). V hlav­ních rolích se představí mladá ostravská herecká krev Jana Mudráková, Jakub Burýšek a Robin Ferro pod režijním vedením herečky a peda­gožky Miroslavy Georgievové, které byli nápo­mocni Kateřina Kazická, Eva Baláková, Vladislav Georgiev a Jakub Labor.

SLAVNOSTI OSTRAVARU. Šestnácté Slavnosti pivovaru Ostravar se poprvé uskuteční tři víken­dové dny 24. až 26. června. V pátek budou hvěz­dami rockové party kapely Horkýže Slíže a Pipes and Pints, v sobotu se na pódiu objeví Buty nebo Vypsaná Fixa a popová legenda Marie Rottrová. Neděle se ponese ve znamení Richarda Krajča a skupiny Kryštof.

ROCK-FEST NA HRADĚ. Blaze B ayley, b ý­valý zpěvák kapely Iron Maiden, bude hvězdou Slezskoostravského Rock-Fest 2. července (od 12 hod.) v areálu Slezskoostravského hradu. Dále vystoupí Desmod, Žlutý pes, Zakázaný ovoce, Tango & Imrich, Edgar, celkem osmnáct kapel na třech pódiích.

BEATS FOR LOVE. „Největší taneční festival v srdci Evropy“ Beats for Love se od 30. června do 2. července odehraje počtvrté v Dolní oblasti Vítkovice. Mezi 300 účinkujícími na 13 pódiích budou hvězdy jako britské duo Sigma, Angerfist, Mark Knight, Mike Candys, Beardyman, Majk Spirit, Prago Union, Vladimír518 aj. Vstupenky jsou k dostání v pobočkách OIS a v síti Ticketstream.

DO KOSTELA SV. PAVLA. Městský obvod Ostrava-Vítkovice pořádá 17. června od 16 h ko­mentovanou prohlídku kostela svatého Pavla na Mírovém náměstí, s laskavým svolením správce vítkovické farnosti pátera Antona Rusnáka.

LETNÍ KINO V PORUBĚ. Po loňském úspěšném návratu letního promítání filmů pod širou oblohou začnou v ostravském městském obvodu Poruba s letním kinem 22. června na louce u Francouzské ulice, ale zavítají také k ZŠ I. Sekaniny v osmém obvodu. Letos uvedou šest filmů, které občané vyberou ze třiceti snímků. Hlasovat o nich mo­hou na webu www.moporuba.cz nebo facebooku do 10. 6. (vi)


Strana 12

Za svými knížkami se moc neohlížím


O lidech s lidmi

Na literární cenu Magnesia Litera 2016 byla za sbírku básní Žvýkání jader nominována spisovatelka Irena Šťastná. I když nevyhrála, laureátem se stal básník Ladislav Zedník s knížkou Město jeden kámen, za­psala se výrazně do povědomí širší čtenářské veřej­nosti. Zeptali jsme se básnířky, jak událost prožívala a zda se osobně zúčastnila slavnostního večera v Praze.

„Dubnové vyhlášení výsledků vysílané Českou televizí se konalo na Nové scéně Národního diva­dla. Měla jsem z nominace na Magnesii Literu přiro­zeně radost a nemohla jsem v Praze chybět. Jedním z účelů ceny i nominací je, aby se vybraní autoři do­stali do spárů médií a ta jak knihy, tak je osobně zvi­ditelnila a naservírovala čtenářům. Když jsem před pár lety získala nominaci na Drážďanskou cenu ly­riky, následoval podobný haló efekt. Dokud jen vydá­váte knihy, ať už jsou kvalitní více, nebo méně a mají kritiky dobré či průměrné, je to vnímáno jako základ. Pokud získáte bonus v podobě ocenění či jen nomi­nace, stáváte se pro vnější svět atraktivnější.“

Popište, jak se formoval váš vztah k poezii?

„Vztah k literatuře se u nás doma pěstoval přiro­zeně. Babička pracovala v knihovně a podílela se na průběžném zásobování rodiny knihami. Neméně důležitá byla obecní knihovna v Dobroslavicích, kde jsem vyrůstala, a do níž jsem pravidelně do­provázela mámu. Také doma byla dobře zásobená knihovnička, už jen proto, že oba rodiče učili češ­tinu. Já sama jsem začala psát básnické texty asi v sedmnácti letech. Mgr. Jiří Hruška, učitel češtiny v Gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě, nás učil celé čtyři roky natolik kvalitně a hlavně tvo­řivě, že jsem zde poprvé poznala, jak ohromná síla se může v literárním textu skrývat. Odtud byl už jen kousek k vlastní tvorbě. Bavilo mě reagovat na vý­zvy typu kdo si chce zlepšit známku, odevzdá dob­rovolný domácí úkol, napíše jakýkoli text na téma hromada písku na školním dvoře.“

Kdy jste si řekla: uzrál čas vydat knížku. Jak se vaše prvotina Zámlky líbila?

„Utřídit texty pro první knihu jsem se rozhodla v oka­mžiku, když jsem měla dost takových, o jejichž kva­litě jsem nepochybovala. Tomu předcházelo otištění básní v almanaších, antologiích, časopisech. Kniha s názvem Zámlky mi vyšla v brněnském nakladatel­ství Host, které je dodnes vstřícné vůči prvním kni­hám nezavedených autorů, což je navíc podporováno i granty z Ministerstva kultury. I dnes se na Zámlky dívám stejně, to znamená jako na prvotinu, která se povedla, i když má v sobě chybky. V době, kdy kniha vyšla, sklidila poměrně dobré recenze.“

Postupně vyšly vaše další práce Všechny tvoje smrti a Živorodky. Můžete je charakterizovat?

„Každá z knih je pro mne uzavřená etapa. Jakmile se vydá, s texty se loučím, už mě nezajímají. Jsem autor, ne literární kritik. Interpretovat, či charak­terizovat sebe sama bych sice mohla, ale podobá se to krádeži ve vlastním domě. Celý proces se odvíjí přirozeně. Píšu soustavně, přestože občas je přitom třeba rodit děti.“

Píšete také prózu?

„Od dvanácti let až dodnes píšu deník. Jde spíše o soukromou tělocvičnu pro vlastní literární tvorbu než o komentáře k tomu, co jsem kdy měla k obědu a koho jsem při tom potkala. Odtud vede přímá cesta k povídkám nebo novelám. Otištěny jsou jen v an­tologiích a časopisech, několik odvysílali v Českém rozhlase. Nedávno se mi vydařil přesah k divadlu. Pražské D21 uvedlo dramatizaci mé autorské po­vídky Čekání. Šlo o výstup z projektu, kterého si ce­ním pro jeho jedinečnost, s názvem Otevřená kniha. Přes dvě stě autorů zaslalo své texty do soutěže a ten, který vyhrál, dodal text pro jeviště. Bylo zajímavé sledovat na premiéře to, k jakým vizualizacím do­spěli cizí lidé, to znamená režisér a dramaturg, co v textu i za ním našli, a jak to přetvořili pro diváka. Když to shrnu, textů mám dost, ale chybí především čas na další soustavnější práci s nimi. Navíc, soubory povídek vydávané knižně nejsou to, po čem dnes čte­nář s nadšením sáhne.“

Často vyjíždíte na zahraniční stáže, studijní pobyty, workshopy. Co vám tyto zkušenosti dávají?

„Zajímavé bývají například mezinárodní básnicko­-překladatelské workshopy, kde je třeba využít ang­ličtiny natolik, abych – coby autor – vlastní text pro překladatele jak popsala, tak interpretovala. Bývají zde lidé z různých zemí a angličtina je pomůckou jak přemostit to, že neumíme jednotlivé národní jazyky. Zároveň se však nesmí stát, aby se původní texty o cokoli ochudily nebo zploštily. Při tvůrčí dílně je to hra. Když nedávno překladatel Paul Ings potřeboval dopilovat mé texty pro časopis BODY (International Online Literary Journal), byla jsem velice vděčná za předchozí zkušenosti nanečisto a naplno jsem je teprve docenila.“

K literatuře máte blízko i díky povolání. Čím se zabýváte v Knihovně města Ostravy?

„Mám na starosti osm poboček, čtyři v Porubě, jednu ve Svinově a ostatní, menší, v přilehlých ostravských městských obvodech Polanka nad Odrou, Krásné Pole a Plesná. Podílím se na nákupu knih do fondů a dalších, spíše administrativních procesech spoje­ných s provozem těchto knihoven.“

Za rozhovor poděkoval Libor Vidlička

Irena Šťastná se narodila v Opavě v roce 1978, bydlí v Dobroslavicích na Opavsku, pracuje v Knihovně města Ostravy. Spolu s man­želem Milanem Šťastným, prozaikem, hudebníkem, režisérem a hercem ama­térského divadelního spolku Dodivadlo vychovávají syny Dominika (8) a Robina (4). Je členkou rady a zastupitelstva v obci svého bydliště, ve volném čase vede Kroužek malých turistů, pracuje pro místní spolek Dobro-vize, který ne­dávno vystavěl například naučnou stezku z Dobroslavic do Děhylova, pořádá společenské a kulturní akce pro děti i dospělé.


Strana 13

Ostravský rodák a slavný filmař Karel Reisz


Z Archivu města Ostravy

V letošním roce si připomeneme nedožité 90. naro­zeniny ostravského rodáka, světově proslulého filmo­vého a divadelního tvůrce, jenž svým uměním do­byl americký Hollywood. Režisér, producent a pub­licista Karel Reisz se narodil 21. 7. 1926 v Moravské Ostravě v rodině advokáta Dr. Josefa Reisze a jeho ženy Bedřišky, rozené Goldbergerové, pocházející z Bruntálu. Prarodiče Ignatz a Katherine Reiszovi přišli do Ostravy na přelomu šedesátých a sedmde­sátých let 19. století ze Slovenska. Na hlavním ná­městí vlastnili kavárnu Central, jeden z nejstarších podniků svého druhu ve městě. Přes skromné za­čátky se členové rodiny vypracovali ve významné představitele ostravské židovské minority.

Dítětem Nicholase Wintona

V roce 1936 se už Evropou šířily zlověstné zprávy z nacisty ovládaného Německa. Reiszovi rodiče vy­tušili, jaké nebezpečí jim a jejich dětem hrozí, a proto poslali staršího syna Pavla (* 1922) na studia do Velké Británie. Sám Karel Reisz, který přibližně ve stejné době úspěšně složil přijímací zkoušky na Státním re­álném gymnáziu v Přívoze, unikl nacistické hrozbě o tři roky později jako jedno z 669 židovských dětí, které během několika měsíců roku 1939 mezi zahá­jením okupace českých zemí a vypuknutím války za­chránil britský makléř Nicholas Winton. Byl tak ušet­řen krutého osudu, jenž stihl oba jeho rodiče. Ti za­hynuli v koncentračním táboře Osvětim v roce 1944.

Z učitele chemie filmařem

První léta anglického exilu strávil Karel Reisz na internátní kvakerské škole Leighton Park po­blíž Readingu a hned po dosažení plnoletosti se v srpnu 1944 přihlásil k odvodu u čs. zahraničního vojska. Do srpna 1945 pak sloužil u čs. letectva RAF. Po válce už nebyl v Ostravě nikdo, za kým by se mohl vrátit. Jeho příbuzní se stali oběťmi holokaustu. Zůstal tedy na britských ostrovech a začal studovat chemii na Emmanuel College v Cambridgi. Krátce se živil jako učitel na gymnáziu v Londýně a od roku 1949 se věnoval filmovému umění, nejprve jako kritik a publicista. Napsal knihu o filmovém střihu, která sloužila jako učebnice pro studenty režie. Jeho celo­životním tématem se staly filmové adaptace literár­ních předloh. Od roku 1952 byl programovým ředi­telem Národního filmového ústavu (National Film Theatre), který sehrál důležitou roli při prezentaci snímků vycházejících z hnutí Free Cinema, k němuž se Reisz hlásil.

V sobotu večer, v neděli ráno

Ve své vlastní tvorbě začínal nejprve v padesátých le­tech kratšími hranými dokumenty, v nichž se zamě­řoval na život londýnské mládeže. Jeho prvním z cel­kem devíti celovečerních hraných filmů byl snímek V sobotu večer, v neděli ráno z roku 1960, natočený podle románu Allana Sillitoea a zachycující život děl­níka jedné nottinghamské továrny. Dílo získalo cenu pro nejlepší britský film, stalo se mezníkem ve vý­voji britské kinematografie a tvořilo základ tzv. Nové vlny. V druhé polovině šedesátých let natočil černou komedii Morgan – případ zralý pro léčení, jež patří k jeho nejzdařilejším filmům, a také životopisný pří­běh slavné tanečnice Isadory Duncanové – Isadora, za nějž obdržela představitelka hlavní role Vanessa Redgraveová řadu mezinárodních ocenění.

Jak lze dobýt Hollywood?

Po roce 1974 se Karel Reisz přesunul se svojí tvorbou do Spojených států. K jeho nejslavnějším filmům hol-lywoodského období patřila sociálně psychologická dramata jako Francouzova milenka (1981) s Meryl Streepovou a Jeremy Ironsem v titulních rolích, které obdrželo pět nominací na Oskara, nebo též snímek z prostředí vietnamské války Psí vojáci (1978), v němž poprvé zazářil začínající Nick Nolte. Ve svých filmech Reisz usiloval o vykreslení duševního a citového ži­vota postav vyrovnávajících se s rozporem mezi vlast­ními vnitřními touhami a tlakem požadavků okolní společnosti. Od devadesátých let se věnoval zejména divadelní práci v Dublinu, Paříži a v Londýně, kde 25. 11. 2002 zemřel. Jeho tři synové z prvního man­želství s Julií Coppardovou, Matthew, Toby a Barney, se rovněž věnují publicistice a práci ve filmu a te­levizi. Jeho druhou manželkou byla od roku 1963 americká herečka Betsy Blairová. Do rodné země se Karel Reisz vracel jen sporadicky při příležitostech filmových festivalů. Radoslav Daněk


Strana 14

Návštěvníci ZOO přispívají na záchranné projekty korunou z každého vstupu

Výstava putuje po nádražích


Pozvánka

Po vybraných železničních nádra­žích v Moravskoslezském kraji pu­tuje výstava o záchranných projek­tech, na nichž se podílí ostravská zoo­logická zahrada. Svoji cestu začala na nádraží Ostrava-Svinov, v červnu bude k vidění v Bohumíně, v červenci na východním nádraží v Opavě a v sr­pnu na hlavním nádraží v Ostravě. Cestující si díky ní mohou ukrátit čas při čekání na vlak a dozvědět se, jak zoo pomáhá chránit přírodu. Úloha novodobých zoologických zahrad to­tiž nespočívá v ukazování co největšího množství atraktivních zvířat, ale pře­devším v chovu těch druhů, které patří v přírodě k ohroženým, případně z ní byly již vyhubeny. Udržují tak záložní populaci daného druhu v lidské péči, aby nedošlo k jeho úplnému vymizení.

Rovněž aktivity ostravské zoo se ne­odehrávají pouze uvnitř zahrady. Zoo je zapojena do čtrnácti záchranných projektů, které probíhají ve třech svě­tadílech – v Asii, v Africe a v Evropě. Podporuje např. boj proti nelegál­nímu obchodu se zvířaty na Sumatře, záchranu největší antilopy světa v Senegalu, výzkum sloních nemocí či obnovu populace orla skalního v Česku. Participuje rovněž na ně­kolika tzv. repatriačních projektech, jejichž cílem je posílit divoké popu­lace ohrožených druhů vypouštěním do přírody jedinců odchovaných v lid­ské péči. Do konce roku 2015 bezplatně poskytla pro vypuštění více než 500 zvířat. Bylo mezi nimi 400 sov pále­ných, 92 sýčků, 12 orlosupů bradatých, jeden sup hnědý, sup bělohlavý a puš­tík bělavý.

Všechny záchranné projekty pod­porují současně i návštěvníci zoo. Od 1. ledna tohoto roku je totiž z každého vstupu věnována 1 koruna na ochranu přírody. (šn)

Soutěž pro starší ročníky i mladou generaci

Zasmáli se spolu a bylo to fajn


Zasmějme se spolu, tak se jmeno­vala soutěž uspořádaná Městskou or­ganizací Svazu důchodců ČR ve spo­lupráci s Knihovnou města Ostravy, jejíž premiérový ročník se uskuteč­nil 19. dubna v Komunitním centru Archa v Porubě. Akce byla zaměřena na podporu a posílení mezigenerač­ních vztahů. „Šlo o netradiční formu kontaktu, která skloubila taneční a vědomostní soutěž týmů složených vždy ze dvou studentů a dvou seniorů, s kulturním programem, v němž také vystupovala mládež i dříve narození,“ upřesnila autorka námětu a moderá­torka akce Eva Kotarbová. Prvenství mezi čtyřmi zúčastněnými družstvy vybojovala skvadra složená ze seniorů Marii Ryšavé a Jiřího Vyplela a stu­dentů Marka Profota a Lei Pruskové, i když podle neoficiální studentské poroty byli nejlepší senioři Ludmila Částková a Bedřich Richter se stu­denty Petrou Špičákovou a Kryštofem Gajdošíkem. Soutěž podpořilo město Ostrava a městský obvod Poruba. (ek)

Pro ptačí pěvce


Celkem 30 ptačích budek pro drobné pěvce typu rehkovník, sýkorník či špačkovník získal do správy státník podnik Povodí Odry. Budky jsou kompenzací za ekologickou újmu záměru Humanizace řeky Ostravice, který realizuje město Ostrava. „Budky jsou umístěny na stromech na pravém břehu pod soutokem s řekou Lučinou a na levém břehu v centru města podél Ostravice a i v Komenského sadech,“ infor­movala ekoložka Povodí Odry Lenka Filipová. Řada z nich má už své nájemce, další byly před­mětem zkoumání. (kš)

Na zvířecí špitál


Záchrana poraněných či jinak postiže­ných volně žijících zvířat ze správního obvodu Ostravy je smyslem 250tisícové dotace pro Záchrannou stanici živočichů a Dům přírody Poodří v Bartošovicích na Moravě. Prostředky jsou určeny mj. na mzdy ošetřovatelů, veterinární úkony, nákup léčiv, pohonných hmot, krmiv a krytí nákladů na provoz areálu. Financování je zajištěno z Fondu život­ního prostředí města Ostravy.

Záchranná stanice živočichů v Bartošovicích slouží jako nemoc­nice pro divoká zvířata od roku 1983 a je vůbec prvním zařízením tohoto druhu ve střední Evropě. Od roku 1992 ji provozuje Základní organi­zace Českého svazu ochránců přírody v Novém Jičíně. (bk)

Den opatrovníků


Psí útulek

Už poosmnácté se uskuteční 11. června v areálu městského útulku v Provozní ulici v Třebovicích Setkání opatrovníků útulkových psů. Akce začíná v 8 hodin pře­jímkou a veterinární kontrolou psů, slavnostní zahájení je naplá­nováno na 9 hodin. Od 9.10 do 13 hodin se budou konat tradiční soutěže s atraktivními cenami.

Od 9 do 14 hodin bude sou­časně probíhat Den otevřených dveří v útulku, ve stejné době bude činný i dětský koutek. Pro účast na akci je z kapacitních dů­vodů nutná předchozí registrace na tel. č. 599 455 191. (pu)

Jste absolventy VŠB?


Je u vás rodinnou tradicí studo­vat na VŠB-TUO? Jste absolventem a máte alespoň jednoho rodinného příslušníka, který studoval nebo stu­duje na této škole? Pokud ano, přijďte 18. června ve 14 hodin na historicky první generační setkání absolventů v areálu univerzity v Porubě. Zváni jsou také vaši partneři, partnerky, děti, vnoučata. Zažijete zábavné odpo­ledne a spoustou zážitků. Podrobnosti na https://alumni.vsb.cz. (lh)

Informační servis


KDYŽ BYL BANÍK SLEZSKÁ.
Dvacátá léta minulého století byla zla­tým obdobím rozvoje sportovních or­ganizací. Vznikl např. fotbalový klub SK Slezská, dnešní Baník, nebo hoke­jové Vítkovice. Oblibě se těšily sporty jako gymnastika, veslování, bas­ketbal, tenis, střelectví, box a další. Podrobnosti se dozvíte na komento­vané prohlídce s průvodci Ostravského informačního servisu (OIS), která se koná 19. června od 10 a od 14 hodin. Sraz na Prokešově náměstí. Vstupné 80 Kč pro dospělé nebo 50 Kč pro děti, studenty a seniory se platí v pobočce OIS v 6. patře Nové radnice.

MĚSTO V BARVÁCH NOCI. Probouzející se léto přivítá vyhlíd­ková věž Nové radnice 25. června pro­dloužením návštěvní doby do 23 ho­din a atraktivní nabídkou prohlédnout si město při západu slunce či přikryté rouškou noci. Noční pohled na nově opravenou a nasvícenou katedrálu Božského Spasitele a další objekty se naskytne ještě 30. července a 27. srpna. Vstupné na věž činí 50 Kč, děti, stu­denti a senioři platí 40 Kč. (sb)

Zoo Ostrava


VINCENT PŘIVEZL NADĚJI.
Šimpanzí skupinu v Pavilonu evoluce, sestávající původně ze tří samic, devětatřicetileté Ully, sedmnáctileté Annet a je­denáctileté Kary, doplnil v dubnu dvace­tiletý samec Vincent. Přicestoval z fran­couzské Zoo La Valle des Singes a měl by se postarat o vytvoření chovné skupiny čistokrevných šimpanzů hornonigerij­ských, o kterou zahrada usiluje. Pokud by se vše dopadlo podle představ, mohla by se zahrada prvních mláďat dočkat v příštím roce. Důležité je, že seznámení Vincenta s ostravskými samičkami pro­běhlo bez větších problémů.

ZOO NEJSOU JEN ZVÍŘATA. Zoo Ostrava má v současnosti největší kolekci rododendronů v Česku a na Slovensku. Roste jich tu téměř šest tisíc a reprezen­tují asi 250 druhů a kultivarů. Jejich po­rosty lemují hlavní návštěvnickou trasu, k vidění jsou na botanických stezkách nebo v expozicích některých zvířat. Nejhustší porosty tvoří v Rododendron parku v sousedství velkého přírod­ního výběhu Čitván. Botanicky název Rhododendron (pěnišník) znamená v překladu růžový strom. Do současné doby bylo popsáno téměř 900 původ­ních druhů. (šn)


Strana 15

Jamajský blesk znovu udeřil


Vrcholem 55. Zlaté tretry na měst­ském stadionu ve Vítkovicích byl závod na 100 metrů, který vyhrál světový rekordman Usain Bolt (na snímku). Cíl protnul v čase 9,98 a letos poprvé pokořil hranici 10 vteřin. V Ostravě startoval už poosmé, ale poprvé ho doprovázeli jeho rodiče Wellesley a Jennifer. Z favoritů nezklamal francouzský tyčkař Renaud Lavillenie (583 cm), ostatním se příliš nedařilo. Včetně českých želízek v ohni Pavla Masláka (třetí na 400 m), Zuzany Hejnové, Denisy Rosolové (třetí a čtvrtá na 400 m př.) nebo oštěpaře Jakuba Vadlejcha (šestý). Závody ve vyprodaném hledišti sledovalo 15 tisíc diváků. (vi)

Centrum ožije v srpnu sportem


V pátek 5. srpna vzplane olympijský oheň nejen v brazilském Riu de Janeiru, ale také v Ostravě, Plzni, Pardubicích a na Lipně, v místech, která se pod patro­nací Českého olympijského výboru za­pojila do projektu olympijských parků. Akci, která potrvá do 21. srpna, v Ostravě finančně podpo­řilo měst a Moravskoslezský kraj.

„V Ostravě během letní olym­piády vyrostou tři zóny, ve kte­rých nabídneme bohatý spor­tovní a kulturní program včetně sledování přenosů z Ria na velkoploš­ných obrazovkách,“ říká náměstek pri­mátora pro sport Martin Štěpánek. „Hlavním cílem je přilákat veřejnost, především děti a mládež k aktivnímu sportu. Budou si moci vyzkoušet disci­plíny, ke kterým by se jinak zřejmě ani nedostali.“

Centrem dění se stane Masarykovo náměstí se sektory pro atletiku, gym­nastiku, házenou, volejbal a další sporty. Loděnice u řeky Ostravice bude lákat na půjčovnu loděk, relax zónu u vody, horolezeckou stěnu, půjčovnu koloběžek, inline aj. Do obou areálů bude volný vstup v pracovní dny od 13 do 19 h, o víkendech 10–19 h.

Stanoviště na Černé louce nabídne za symbolické vstupné aktivity od ra­gby, přes lukostřelbu, golf, streetball, stolní tenis, box, judo, až po běžecký, cyklo a veslařský trenažér. Diváci se mohou zastavit v rodinné zóně, sle­dovat koncerty a noční přenosy z Ria. Sportovní sektory budou otevřeny stejně jako na náměstí, hudební a te­levizní v pracovní dny a neděli od 19 do 22 h, v pátek a sobotu do 1 hodiny v noci.

V současné době putuje po kraji roadshow propagující myšlenku olym­pijského park s pozvánkou do jeho dě­jiště v Ostravě. Celkem se „ostravský kahan“ s olympijským ohněm zastaví ve dvanácti městech a turistic­kých atraktivitách. V tomto mě­síci například v Třinci (10. 6.), Karviné (17. 6.), Hradci nad Moravicí (24. 6.) nebo 2. čer­vence v Ostravici a na Lysé hoře.

Olympijský park v Ostravě přináší také pracovní příležitosti. Organizační výbor hledá dobrovolníky, kteří budou mít na sta­rosti koordinaci sportovišť a pomoc v orientaci návštěvníků. U zájemců se kromě plnoletosti vyžaduje týmový duch, chuť pracovat, komunikativ­nost a spolehlivost. Zajištěno budou mít stravování a domů si odnesou ko­lekci olympijského oblečení. Zájemci se mohou hlásit Vlastimilu Bijotovi na e-mailové adrese dobrovolnici@riopar­kostrava2016.cz. (vi)

Florbalové mistryně s pohárem na radnici


Reprezentanty 1. SC Vítkovice Oxdog, mistryně a vicemistry ČR ve florbalu, přijali 12. května v radnici náměstci primátora Martin Štěpánek a Zbyněk Pražák, kteří ocenili mimořádný spor­tovní úspěch obou týmů.

Florbalistky porazily v superfinále extraligy v pražské O2 Aréně Chodov 4:3 na nájezdy a vybojovaly pro Ostravu třetí titul v historii. Jejich mužští ko­legové podlehli stejnému soupeři 4:5 a získali stříbrné medaile. Na snímku jsou (zleva) prezident klubu Tomáš Krásný, hráčky Denisa Ferenčíková, Ivana Šupáková, Romana Kiecková, Veronika Enenkelová, Veronika Vobořilová a trenér Jiří Velecký. (vi)

Český běh žen


Poslední květnovou sobotu patřily Nová Karolina a centrum města čtvrtému roč­níku Českého běhu žen, jediné atletické akci v ČR určené výhradně něžnějšímu pohlaví. Závod odstartoval primátor Tomáš Macura, město Ostrava figuro­valo mezi hlavními partnery významné sportovní události. Na start běžeckých závodů na 2500 m, 5 a 10 km, ale také chůze s nordickými holemi, se postavilo sedmnáct set sportovkyň od dětí až po babičky. O vítězství na desítce se „po­praly“ atletky. Vyhrála Jana Kunčická, na poloviční trati Lenka Ondrašíková, na 2,5 km Štěpánka Vaňková. Všechny vítězky jsou z Ostravy. Závodů se zú­častnilo také družstvo Ostrava!!! v čele s náměstkyní primátora Kateřinou Šebestovou (na snímku), která na 5 km vybojovala 36. místo z více než osmi sto­vek běžkyň ve výborném čase 25 min. 26 sek. Za ostravský tým dále závodily Kateřina Bonito, Eva Klusová, Sylva Sládečková a Andrea Vojkovská. (vi)


Strana 16

Osmou Ostravskou muzejní noc zahájí hvězdokupa mýdlových bublin nad Prokešovým náměstím

Své brány otevře třiatřicet organizací


Tipy pro volný čas

Již poosmé zažije Ostrava noc zasvě­cenou široce pojaté kultuře a umění. Stane se tak v sobotu 11. června, kdy v rámci Ostravské muzejní noci od pěti hodin odpoledne do půlnoci otevře své brány 33 ostravských muzeí, galerií, ústavů a dalších organizací, které se za­pojují do kulturního života města i ce­lého Moravskoslezského kraje.

Slavnostní zahájení se již tradičně uskuteční před budovou Nové rad­nice na Prokešově náměstí v 18 ho­din. Za přítomnosti primátora a před­stavitelů zúčastněných institucí tu fes­tival otevře hvězdokupa mýdlových bublin vypouštěných ze stovek bubli­fuků. Ty se budou na náměstí rozdávat zdarma. Stejně tak zdarma bude i pro­hlídka reprezentačních prostor Nové radnice na večerní a posléze noční vý­hled z radniční věže.

Atrakcí, které Ostrava nabídne o mu­zejní noci, bude i tentokrát přehršel. A to se i letos zapojí další noví účast­níci. Národní památkový ústav při­praví například výstavy a přednášky o architektuře a stavebně historickém průzkumu, navíc přidá i komentované prohlídky svého nového sídla v ulici Odboje. Umělecká společnost Cirkus trochu jinak pozve na sobotní část festi­valu Cirkulum, který se koná v městské památkové zóně v Porubě a navazuje na tradici pouličního umění z minulého století. Hostem večera v Ostravském muzeu bude havířovský spolek Důl ar­chitektury, který bude prezentovat bu­dovu havířovského nádraží a jeho umě­leckou výzdobu. Novým účastníkem bude i hudební škola Pop Academy, je­jíž zpěvačky předvedou celou plejádu hudebních žánrů.

Také letos budou k dispozici zvláštní autobusové linky, které budou zdarma přepravovat účastníky Ostravské mu­zejní noci mezi jednotlivými institu­cemi. Fungovat bude online rezer­vační systém, který zaručí, že zájemci o konkrétní akce budou na nich mít garantováno své místo nebo že nebu­dou muset čekat v dlouhých frontách. Podrobnosti lze najít na webových stránkách www.ostravskamuzejninoc. cz nebo na Facebooku. (bk)

Seznam institucí zapojených do Ostravské muzejní noci 2016

 • Ostravské muzeum, příspěvková organizace
 • Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace (R)
 • Radnice města Ostravy
 • Český rozhlas Ostrava (R)
 • Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace
 • Minikino Kavárna (R)
 • Klub Atlantik
 • PLATO – platforma (pro současné umění), Galerie města Ostravy
 • Hasičské muzeum města Ostravy
 • Muzeum a galerie Mlejn
 • Výtvarné centrum Chagall
 • Antikvariát a klub Fiducia
 • Slezskoostravská galerie
 • Galerie Magna
 • Národní památkový ústav
 • Miniuni – Svět miniatur
 • Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
 • Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace
 • Alliance française Ostrava
 • Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace
 • Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě
 • Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace
 • Střední umělecká škola Ostrava, příspěvková organizace
 • Dopravní podnik Ostrava, a. s., dílny Martinov
 • Železniční muzeum moravskoslezské, o. p. s.
 • Dolní oblast Vítkovice
 • Svět techniky
 • Landek Park
 • Důl Michal (R)
 • TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. (R)
 • INDUSTRIAL Gallery (R)
 • Cirkulum
 • Pop Academy

(Symbolem (R) jsou označeny aktivity, které je vhodné rezervovat dopředu pomocí online rezervačního systému.)

Program odstartuje závod netradičních lodí. Kolik jich dopluje od Hradní lávky k ‚Sýkoráku‘?

Ostravice ožije po roce Rozmarnými slavnostmi


Řeka 2016 aneb Rozmarné slavnosti Ostravice se po loňské vydařené premiéře vracejí v sobotu 25. června. V režii klubu Atlantik, Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, ve spolupráci s ob­vody Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava a podporou města Ostravy.

Ve dvě hodiny po poledni slav­nosti odstartují závodem netradič­ních lodí. Každý účastník se může předvést na plavidle vlastní výroby. Dobrodruzi a kutilové nebudou omezo­váni. Nejoriginálnější člun, který bude schopen doplout od soutoku Ostravice s Lučinou k Sýkorovu mostu, může vy­hrát hlavní cenu, kterou je 15 tisíc korun.

Druhý ročník Rozmarných slav­ností slibuje bohatý program na obou březích řeky. Nebudou chybět soutěže pro děti i dospělé, půjčovna loděk, zá­vody v přejezdu mokré lávky, exhi­bice vodního slalomu a další atrakce, které vloni k řece přilákaly tisíce lidí. Pokud počasí dovolí, bude možné le­nošit na lehátcích ve stínu slunečníků. Moravský a slezský břeh Ostravice pro­pojí tři říční přívozy, takže návštěvníci akce se nebudou muset brodit nebo chodit po mostech.

Na Havlíčkově nábřeží i na slezském břehu bude vařit a grilovat více než tři­cítka kuchařů, na čepu se objeví piva různých značek. Večer vyvrcholí svě­telnou show (22.00 h) na mostě Miloše Sýkory a pro vytrvalé after parties v okolních hudebních klubech. (vš)