Červen 2007

Červnové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2007

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-ostravska-radnice-or_predni_strana_web.jpg

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu PDF.

Strana 1

» Uvnitř najdete

 

Masarykovo náměstí získalo novou podobu

Masarykovo náměstí bylo po rekonstrukci znovu otevřeno 1. června. "Jsem velmi rád, že má moravskoslezská metropole opět reprezentativní centrum. Pevně věřím, že pro Ostravany i turisty bude příjemným místem k nakupování i odpočinku. Nové náměstí tak přispěje k oživení středu města," řekl primátor Ostravy Petr Kajnar.

Povrch je vydlážděn žulovými deskami tří barevných odstínů a mramorovými dlažebními kostkami. Centrální část ohraničují žulové žlaby, okolí tvoří kombinace žulových desek a mramorových kostek. Při pohledu shora působí náměstí dojmem perského koberce s třásněmi. Zajímavým prvkem jsou mosazné desky, milníky historie Ostravy. Je jich třicet a zachycují období od prvního prokazatelného využití uhlí lovci mamutů až k tisícileté vodě, která zaplavila město v roce 1997. Velmi atraktivní je rovněž průchozí fontána, jejíž prameny stoupají do výše dva a půl metru z pěti trysek umístěných pod úrovní dlažby. Voda tryská v několika režimech každou celou hodinu a po setmění je barevně nasvícena. Provází ji zvonkohra z věže Ostravského muzea. Z původní podoby náměstí zůstal zachován Mariánský morový sloup. V budoucnu přibude socha sv. Floriana, která byla na náměstí umístěna do šedesátých let minulého století. Loni byla objevena u kostela v Ostravě-Hrabůvce. Z Nové radnice byla na náměstí přemístěna busta T. G. Masaryka.

Celkové náklady na rekonstrukci činily zhruba 98 milionů korun. Statutární město Ostrava poskytlo 83 milionů korun, částkou 15 milionů přispěl městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. (sz)

 

zpět na začátek stránky

Strana 2

K výročí Zborova

Pietní akt k devadesátému výročí bitvy u Zborova pořádá 2. července u pomníku v Husově sadu Český svaz bojovníků za svobodu v Ostravě (ČSBS). "Boj samostatné československé jednotky u Zborova 2. července 1917 byl počátkem dlouhých bojů východní československé armády, které svým dílem významně přispěly ke vzniku samostatného Československa," řekl místopředseda Městského výboru ČSBS Václav Soukup. Začátek bude v 10 hodin. (r)

Cena za projekt

Primátor Wodzislavi Ślaskie Mieczyslaw Kieca ocenil 18. května projekt Kulturní dědictví Slezska bez hranic, který v rámci programu INTERREG IIIA financovaného z prostředků Evropské unie připravily městský obvod Ostrava-Krásné Pole a městská část Wodzislav-Zawada. Cenu převzal v Polsku starosta Krásného Pole Tomáš Výtisk. Projekt umožnil spolupráci hasičů, sportovců, klubů seniorů, škol a obou místních samospráv. Cílem je prohloubit vzájemné poznání a přiblížit regionální kulturu. (r)

Kontroly výkupen

Město Ostrava zahájilo koncem března rozsáhlou kontrolní akci výkupen odpadu. Zaměstnanci z kontrolního oddělení živnostenského úřadu magistrátu (ŽÚ) a odboru ochrany životního prostředí s dalšími kontrolními orgány, mezi nimi Českou obchodní inspekcí, krajskou hygienickou stanicí a inspektorátem práce zjistili kromě běžných porušení právních předpisů, jako je nesprávné označení provozoven nebo neoznámené změny údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti, i další závažné nedostatky.

"Konkrétně v jedné sběrně odpadu byl kontrolními pracovníky zjištěn vykoupený kanálový poklop. Pracovnice této sběrny se nyní mohou obávat následků," řekl vedoucí oddělení kontroly ŽÚ František Indra. Dodal, že pokud kanálové poklopy a jiné kovové předměty odcizují tzv. sběrači kovů, jde o krádež. Tohoto trestného činu proti majetku se dopustí ten, kdo si přisvojí cizí věc tak, že se jí zmocní. Pokud způsobí zvlášť závažný následek, hrozí mu 2 až 8 let za mřížemi. Trestným činem je i podílnictví. "Pokud tato činnost má za následek škodu menší než nikoli nepatrnou, je kvalifikována jako přestupek proti majetku a lze uložit pokutu do 15 000 Kč. Oba zmíněné typy činů jsou na území města páchány. Důsledky krádeže přitom mohou být opravdu tragické," řekl F. Indra. (r)

Francie má zájem o spolupráci

Primátor Petr Kajnar přijal 21. května francouzského velvyslance Charlese Friese. "Francie by se chtěla v době svého předsednictví v Evropské unii kulturně představit České republice, a to nejen v Praze, ale i Brně a Ostravě. Máme zájem prohlubovat spolupráci i v oblasti hospodářské, vzdělávání a také vědy a techniky. Na Ostravsku působí několik francouzských firem, hlavně v energetice. Další možnosti vidíme v dřevozpracujícím, chemickém nebo automobilovém průmyslu, kde bychom chtěli podporovat rovnovážné partnerství," řekl Ch. Fries. Podle P. Kajnara je pro město prioritní rozvoj oborů s vysokou přidanou hodnotou a rovněž high-tech. "Naší snahou je vytvářet podmínky pro spolupráci vysokých, ale i středních škol s průmyslovými firmami, která by měla vést k rychlejšímu inovačnímu procesu," uvedl primátor. (t)

Stipendia pro studenty a doktorandy

Statutární město Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí Stipendia města Ostravy v akademickém roce 2007/2008 pro:

 • Studenty s trvalým pobytem na území města Ostravy, kteří mají ukončeny nejméně tři ročníky řádného denního studia vysoké školy v ČR, bez přerušení v tomto studiu pokračují a jejich studijní průměr v uplynulých třech po sobě jdoucích ročnících nepřekročil 1,2.
 • Interní doktorandy s trvalým pobytem na území města Ostravy, kteří jsou absolventy vysoké školy v České republice, bez přerušení pokračují ve studiu na vysoké škole v ČR a průměr hodnocení státní závěrečné zkoušky včetně diplomové práce nepřekročil 1,5.
 • Studenty s trvalým pobytem na území města Ostravy, kteří jsou absolventy vysoké školy v ČR, bez přerušení pokračují ve studiu na zahraniční vysoké škole s průměrem hodnocení jejich státní závěrečné zkoušky včetně diplomové práce do 1,5.
 • Studenty s trvalým pobytem na území města Ostravy, kteří jsou absolventy konzervatoře v České republice a bez přerušení pokračují ve studiu na zahraniční vysoké škole uměleckého zaměření. Průměr hodnocení jejich absolutoria nepřekročil 1,2.
 • Studenty nebo interní doktorandy s handicapem se studijním průměrem, průměrem hodnocení státní závěrečné zkoušky včetně diplomové práce nebo absolutoria do 1,7.

Zájemci musí podat přihlášku nejpozději do 27. července. Informace o vyhlášeném výběrovém řízení, kritériích pro žadatele o stipendium, požadovaných dokladech a dalších podmínkách jsou zveřejněny na internetových stránkách statutárního města Ostravy: www.ostrava.cz. (r)

Kulturní památky dostaly dotace

Zastupitelé schválili 30. května udělení dotací na obnovu a zachování kulturních památek. Pro tyto účely je v rozpočtu města Ostravy vyčleněna částka 6,5 milionu korun. Neinvestiční dotace budou použity na kompenzaci zvýšených nákladů z hlediska památkové péče. Finanční podporu získají kostel sv. Pavla ve Vítkovicích, kostel sv. Kateřiny v Hrabové a kostel Panny Marie Královny v Mariánských Horách, dále Hornické muzeum na zachování Miskovy vily a kompresorovny, závod Odra na obnovu těžní věže a budovy dolu Hlubina i Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice na údržbu Českého domu. (r)

» vy se ptáte, my odpovídáme

K 1. 1. 2008 zanikají podle zákona č. 20/2004 Sb. povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31. 12. 2001. Jsou to povolení vydaná podle právních předpisů - zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, nebo zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství. Kdo si musí o povolení zažádat, informuje Eva Reková z odboru ochrany životního prostředí magistrátu:

"Mít k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních povolení není nově zavedeným požadavkem. V našem právním řádu je tato povinnost zakotvena od roku 1955. Pokud není v obci obecní kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod (ČOV), nebo není napojení nemovitosti na kanalizaci možné technicky, nebo je ekonomicky neúnosné mají majitelé možnost řešit zneškodňování odpadních vod v žumpách, septicích nebo v domovních ČOV. Žumpy se nepovažují za vodní díla a vodoprávní úřad k nim nevydává povolení k vypouštění odpadních vod. Domovní ČOV je vhodným řešením k čištění odpadních vod u trvale obývaných domů a při jejím správném provozování. Není vhodná v případě čištění odpadních vod ze staveb pro individuální rekreaci nebo domů, které jsou užívány pouze občas. Pro tyto stavby je nejvhodnějším řešením septik se zemním filtrem. Septik a domovní ČOV jsou vodními díly. Jejich majitelé si musí vyřídit u vodoprávního úřadu povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo povrchových, nebo povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, která je zaústěna do vod povrchových bez čištění. Vypouštění odpadních vod do vod podzemních lze výjimečně povolit pouze jako tzv. nepřímé vypouštění odpadních vod do vod podzemních (přes půdní vrstvy) z jednotlivých rodinných domů a staveb k individuální rekreaci na základě posouzení jejich vlivu na jakost podzemních vod. Při povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových postupuje vodoprávní úřad podle § 38 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění a také podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb." (r)

 

zpět na začátek stránky

Strana 3

 

"Doprava musí být kvalitní i hospodárná," říká ředitel dopravního podniku František Vaštík

Světové novinky drážní techniky se představí v Ostravě

» rozhovor

Komfortní přeprava hromadnou dopravou není záležitostí budoucnosti. Přesvědčit se o tom mohou návštěvníci 8. ročníku mezinárodního veletrhu drážní a manipulační techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy Czech Raildays 2007, který se v Ostravě koná od 19. do 21. června. Na veletrhu vystavuje také Dopravní podnik Ostrava. O novinkách jsme hovořili s jeho ředitelem Františkem Vaštíkem.

Dopravní podnik je také spolupořadatelem. Co to pro něj znamená?

Především strategickou výhodu. Jsme zastoupeni v organizačním výboru, který určuje termíny, tematické zaměření i rozmístění exponátů po ploše, případně vybírá doprovodný program. Jsme tak pružnější a expozici můžeme přizpůsobit našim požadavkům. Každý rok se snažíme odborníkům i občanům představit nějakou novinku. Je to výzva, abychom se posunuli dopředu a neustále se zlepšovali.

Co představíte letos?

Letošní rok bude výjimečný. Završíme několikaleté úsilí a práci na kompletní typové řadě Vario. Nejnovějším přírůstkem je dvoučlánková tramvaj Vario LF2, která v našem vozovém parku doplní jednočlánkový vůz Vario LF z roku 2005 a jednu z nejdelších tramvají na světě, třicetidvoumetrovou tříčlánkovou Vario LF3. Zájem jistě vzbudí tramvaj Trio, kvůli které nás loni navštívil americký velvyslanec. Vůz firmy InekoN byl vyroben pro Washington a návštěvníci veletrhu mají jedinečnou příležitost ho vidět před transportem do USA. S drážními vozidly je spojena řada technicky zajímavých řešení, jako jsou trolejbusové výhybky ovládané elektromagneticky nebo elektromotorem i naprostá novinka, detektor plochých kol, který odhaluje defekty profilu tramvajového kola. Těchto technických zařízení bude vystavováno dohromady asi deset. Společně s námi se na Czech Raildays představí ČKD Vagonka, PRAGOIMEX, CZ LOKO, Ostravské opravny a strojírny, MOVO Plzeň nebo SIEMENS. Když vše dopadne podle předpokladů, měla by expozici této firmy vévodit nejrychlejší lokomotiva světa, Taurus 1216 050.

Jak dlouho trvá, než se technické novinky dostanou do provozu, tedy k cestujícím?

Vystavujeme hotové produkty, takže se s nimi Ostravané setkají v praxi téměř ihned. Vario LF2 bude mít na veletrhu světovou premiéru, ale jezdí už od 25. května. V době výstavy bude mít povolení pro zkušební provoz s cestujícími. Také většinu technických zdokonalení už používáme. Nezveřejňujeme teoretické novinky, ale praktické exponáty. Každá naše inovace míří ke zvýšení komfortu cestujících a k úspoře nákladů na provoz. Snažíme se vyjít vstříc jiným městům, která od nás vozidla nakupují. Například pro Olomouc nebo Liberec je z hlediska kapacity ideální dvoučlánková tramvaj. Širokým spektrem nabídky dáváme odběratelům možnost vybrat si výrobek přímo na míru jejich dopravním podmínkám. Zkrátka se chováme tržně.

Budujete obchodní kontakty i na veletrhu?

Mnohé ano. Převážně s klientelou ze střední Evropy. Například s Krakovem, kde mají nejlépe řízený a fungující dopravní podnik v Polské republice, nebo se slovenskými Košicemi a Bratislavou. Zakázky máme i z ruského Volgogradu a amerických měst Seattlu nebo Portlandu, kde už tramvaje jezdí. Na trhu jsou samozřejmě zastoupeny velké firmy jako SIEMENS. Vyrábí nejmodernější vozidla v obrovském množství, ovšem za vysoké ceny. My jsme schopni vyrobit třeba jen tři kusy, navíc s nižšími náklady. V tom nemáme konkurenci.

Co plánuje dopravní podnik do budoucna?

Už několik let platí, že vozový park obnovujeme výhradně nízkopodlažními vozidly. Snažíme se tak zlepšit podmínky cestování občanům se zdravotním handicapem, seniorům i maminkám s kočárky. Mezi další dlouhodobé cíle patří zavádění asynchronních pohonů. Jejich výhodou je provozní spolehlivost, nižší energetická náročnost a poruchovost, což se pochopitelně odráží v úsporách nákladů. To jsou věci, které cestující nevnímá intenzivně, narozdíl například od hluku, který je u vozů s asynchronním pohonem nižší. Problém hluku je v tramvajové dopravě velké téma a souvisí s kvalitou tras. Proto i do jejich úprav hodně investujeme.

Jaké investice podnik tedy čekají?

O prázdninách se uskuteční oprava tramvajové trati v Porubě, kde dojde ke zvětšení a rozšíření nástupiště na zastávce Areál Vysoké školy báňské. Veškeré náklady ve výši dvacet pět milionů korun jdou ze zdrojů dopravního podniku. Na ulici Ruské v úseku od Mírového náměstí po ulici Výstavní budeme rekonstruovat tramvajovou trať. Dopravní podnik do akce investuje dvanáct milionů, město hradí polovinu z této částky. Kromě toho je připravována řada dalších stavebních projektů - ulice Českobratrská vstoupí do druhé etapy rekonstrukce, což znamená objížďky a náhradní dopravu. Je to sice organizačně náročné, ale letní období je pro stavební práce nejpřijatelnější a z hlediska dopadu na dopravu je to nejlepší varianta.   S. Zelinova

Foto:
Drážní techniku budou prezentovat trolejbusy, tím nejnovějším je Solaris Trollino (vlevo). Na Czech Raildays se letos představí tramvaje Vario LF2 i INEKON 12 Trio.

 

zpět na začátek stránky

Strana 4

» Střípky

O bydlení.

Druhé setkání pracovníků bytových oddělení městských obvodů se uskutečnilo 24. května. Účastníci si předali zkušenosti s uplatňováním zákona o jednostranném zvyšování nájemného, projednali problematiku poskytování dávek na bydlení a seznámili se s některými ustanoveními občanského zákoníku v souvislosti s ukončením nájmu. "Spokojenost účastníků nás přivedla k myšlence taková setkání opakovat pravidelně. Pracovníci magistrátu nyní připravují nové náměty," uvedl náměstek primátora Vojtěch Mynář.

Koupaliště v centru města.

Venkovní areál Městských lázní v Moravské Ostravě byl po rekonstrukci slavnostně otevřen 29. května. "Návštěvníci mohou využít podvodní masážní trysky, vzduchová masážní lůžka, chrlič i vodopád se skaliskem, vodní houpačku, trojitou skluzavku, malou lezeckou stěnu nebo šplhací síť. Je zde také řada atrakcí pro nejmenší děti," uvedla tisková mluvčí Sarezy Martina Gavendová. V rámci oprav byly postaveny dvě nové budovy, venkovní pokladna a bufet se sociálním zařízením. Areál je nyní bezbariérový. Koupaliště s kapacitou až dva tisíce lidí je otevřeno denně od 9 do 19 hodin. Celodenní vstupné je 80 korun, děti do 15 let a senioři zaplatí 40 korun, děti do 6 let mají vstup zdarma.

Ulice Průmyslová v provozu.

Oprava místní komunikace ulice Průmyslové byla ukončena 25. května. "Byl položen dvouvrstvový asfaltový kryt. Vozovka je nyní odvodněna do tří nově zřízených uličních vpustí. Stávající musely být vyčištěny a výškově srovnány. Bylo třeba opravit vodorovné dopravní značení," informoval ředitel Ostravských komunikací Jindřich Mihal.

Dodal, že stavba za 3,3 milionu korun byla hrazena z rozpočtu statutárního města Ostravy. Společnosti ODS-Dopravní stavby Ostrava a Ostravské komunikace ji realizovaly za provozu, pouze pokládka živičného koberce si vyžádala částečné uzávěry.

 

eSMO: přístup k celosvětové síti

Jedním z cílů projektu Informačního systému eSMO, který je spolufinancován Evropskou unií, je usnadnit občanům přístup k internetu. Ve všech třiadvaceti úřadech městských obvodů jsou postupně instalovány oranžové informační kiosky. Terminály nabízejí neomezený, bezplatný přístup k internetu. Součástí kiosku je monitor s dotekovou klávesnicí, která umožňuje prohlížení internetových stránek. "Podle dosavadních zkušeností využívají občané kiosků k vyhledávání informací nebo k vyzvednutí e-mailové pošty. Zároveň slouží klientům, kteří se statutárním městem Ostrava uzavřou dohodu o využívání služeb Informačního systému eSMO. Ti si zde mohou zkontrolovat na webových stránkách: www.esmo.cz aktuální stav svých žádostí, objednat se k návštěvě úřadu nebo si vyplnit formuláře," řekla Helena Tichavská z odboru městského informačního systému. Kiosky jsou přístupny veřejnosti v úředních hodinách daného úřadu. Město nabízí také připojení k internetu technologií WiFi. O zřízení služby, jejíž cena činí 333 korun měsíčně, mohou požádat lidé s přímou viditelností na některý ze sedmi distribučních bodů WiFi na území Ostravy. Informace lze získat na tel. čísle: 844 12 13 14 nebo na adrese: www.esmo.cz.

Také v Knihovně města Ostravy na ulici 28. října vznikne centrum informačních a komunikačních technologií, které nabídne přístup k internetu. (r)

Dokument zachytí Ostravu v čase

Proměny města Ostravy budou z radniční věže snímat čtyři fotoaparáty. Rada města 5. června rozhodla o pronájmu části střechy věže filmové a televizní produkční společnosti QQ Studio. Materiál bude součástí projektu Ostrava v čase, na němž společnost pracuje už tři roky. "Moravskoslezská metropole zažívá v posledních letech obrovský stavební rozvoj. Rozhodli jsme se proto monitorovat jeho průběh. Další fotoaparáty jsme umístili například ke stavbě Intersparu v Porubě, zachycujeme úpravy na Varenské nebo stavbu dálnice. Snímky z radnice zaznamenají také změny počasí," řekl autor a režisér projektu Vladimír Mráz. Dodal, že fotografují některé významné společenské akce, jako je festival Colours of Ostrava nebo oslavy na Slezskoostravském hradě.

Dokument se bude každý rok aktualizovat. První DVD bude k dispozici už koncem letošního roku ve všech pobočkách Ostravského informačního servisu. (s)

 

» úřad práce

Status osoby se zdravotním postižením

V brzké době skončí platnost některých rozhodnutí týkajících se osob se změněnou pracovní schopností, jak vyplývají z přechodných ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který nabyl účinnosti 1. října 2004. S nabytím účinnosti zákona se tito lidé začali považovat za osoby se zdravotním postižením, respektive s těžším zdravotním postižením.

Osobami se zdravotním postižením jsou vždy:

 • Všechny fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními (z důvodu odlišení od ostatních osob se zdravotním postižením je pro tyto osoby používáno označení osoby s těžším zdravotním postižením).
 • Všechny fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními.

Kromě těchto dvou skupin jsou osobami se zdravotním postižením i fyzické osoby, které byly rozhodnutím uznány osobou zdravotně znevýhodněnou. S účinností od 1. 7. 2006 jsou pro rozhodování o tom, zda fyzická osoba je nebo není osobou zdravotně znevýhodněnou, kompetentní pracoviště lékařské posudkové služby úřadů práce.

Zákon o zaměstnanosti v § 148 odstavcích 7 a 8 řeší problematiku platnosti doposud vydaných rozhodnutí o změněné pracovní schopnosti, respektive o změněné pracovní schopnosti osob s těžším zdravotním postižením takto: Rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení, kterými byly fyzické osoby uznány osobami se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením, jsou platná po dobu, na kterou byla vydána, nejdéle však do 30. 9. 2007 (tedy tři roky od nabytí účinnosti zákona o zaměstnanosti). Držitel takového rozhodnutí se po dobu jeho platnosti považuje za osobu s těžším zdravotním postižením.

Podobně je řešena otázka platnosti rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení, kterým byla fyzická osoba uznána osobou se změněnou pracovní schopností. Držitel takového rozhodnutí se po dobu jeho platnosti, nejpozději však do 30. 9. 2007, považuje za osobu zdravotně znevýhodněnou. Rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení o uznání fyzické osoby za osobu zdravotně znevýhodněnou jsou platná po dobu, na kterou byla vydána, nejdéle po dobu tří let od 1. 7. 2006, tedy do 30. 6. 2009. (SB)

 

zpět na začátek stránky

Strana 5

Z okolí Slezskoostravského hradu zmizí černé skládky

Slezskoostravský hrad, oblíbené centrum zábavy a společenského života, čekají další stavební úpravy. Ty by měly jeho prostředí ještě více zatraktivnit a připravit ho na konání větších kulturních akcí, jako například hudebního festivalu Colours of Ostrava, majálesu nebo samostatných hudebních koncertů. Provozovatel památky, společnost Ostravské výstavy, chce v prostoru spodního nádvoří hradu vybudovat arénu.

"Obliba Slezskoostravského hradu mezi Ostravany i turisty neustále stoupá a kapacita zhruba tisíc návštěvníků už nestačí. Aréna představuje první etapu záměru vytvořit kultivovaný prostor pro zhruba patnáct až dvacet tisíc lidí. V případě, že bude pršet, už se nebudou muset brodit kalužemi a blátem jako doposud," řekl ředitel společnosti Ostravské výstavy Karel Burda. V současnosti se vybírá stavební firma. "Aréna by měla být hotova do půlky příštího května, kdy budeme slavit čtvrté výročí otevření hradu," sdělil K. Burda.

Otázku kapacity řeší také revitalizace území v okolí hradu. Jedná se o plochu mezi ulicemi Těšínská a Frýdecká, kde v minulosti vznikaly černé skládky. Na části pozemků byl už proveden základní úklid a jsou pravidelně udržovány. Další pozemky revitalizace teprve čeká. Uskutečněna bude zdravotní a pěstební probírka, plošná úprava terénu a založení trávníku.

Přímo s údržbou objektu Slezskoostravského hradu souvisí I. etapa sanace kamenných zdí.

Stavební práce představují odstranění uvolněných částí zdiva a nevhodného spárovacího materiálu. Následně bude nutné provést nové vyspárování speciální hmotou.

"Současný stav je důsledkem havárie z roku 2006, kdy ze strany řeky Lučiny odpadla vrstva opěrné zdi a došlo k odhalení jejího podkladu. Průzkum zjistil, že obvodové opěrné zdi z pískovce byly zcela neodborně opravovány zhruba před třiceti lety a bez provedené sanace existuje reálné nebezpečí jejich zřícení," sdělil K. Burda. Dodal, že všechny záchranné kroky byly projednány s Národním památkovým ústavem.

Statutární město Ostrava poskytne na úpravy částku téměř deset milionů korun. (sz)

 

Programové balíčky nabídnou turistům netradiční zážitky

Moravskoslezská metropole se v budoucnosti stane místem netradičních zážitků. Usiluje o to projekt podporující cestovní ruch s názvem Programové balíčky města Ostravy aneb objevujte Ostravu aktivně, dobrodružně, tradičně a netradičně.

"Ve spolupráci s Valašským královstvím připravíme do konce letních prázdnin nabídku třiceti programových balíčků, které lidem umožní poznat tradiční atrakce netradičním způsobem a nabídneme jim nové formy zábavy," uvedla Helena Ochmanská z odboru ekonomického rozvoje magistrátu.

V programech, které teprve vznikají, nebudou chybět známá turistická lákadla jako zoo, Ostravské muzeum, Hornické muzeum nebo Lanové centrum Proud pod Landekem, planetárium, Sanatoria Klimkovice, jízdárny, motokáry, paintball nebo golfová hřiště. "Zájemce si například v hotelu, v informačním centru nebo přes internet objedná a zaplatí vybraný balíček a dohodne si termín. V balíčku bude zahrnuto mnohem víc než návštěva zvoleného místa. Vybraný program bude možné přizpůsobit jednotlivcům, párům, případně úzké skupině lidí. Na projektu bude spolupracovat řada zajímavých místních lidí i firem. Máme například představu o spolupráci s regionálními médii. Turista by tak mohl den prožít v roli rozhlasového redaktora nebo jej strávit za televizní kamerou," řekla H. Ochmanská. Dodala, že smlouvy s partnery projektu většinou ještě uzavřeny nejsou, vše je teprve v jednání. Projekt je z velké části dotován z grantového schématu Moravskoslezského kraje Jednotný komunikační styl 2006 v rámci Společného regionálního operačního programu.

Nápady a náměty na programové balíčky budou zpracovávat zaměstnanci ze společnosti Valašské království v úzké spolupráci s městem. (sz)

Cestující mohou využívat REGIONet

České dráhy představily 6. června na tiskové konferenci novou koncepci síťových jízdenek. Poprvé byla prezentována jednodenní jízdenka REGIONet, která platí od 10. června. "Chtěli jsme vytvořit výhodnou jízdenku pro rodinné výlety nebo nakupování. Věříme, že se nám podaří naplnit víkendové spoje," uvedl náměstek generálního ředitele Českých drah Jiří Kolář. Cestovní doklad lze použít ve 2. třídě všech osobních a spěšných vlaků a jeho cena je 130 Kč za osobu, pro skupinu od dvou do pěti osob 260 Kč. Tarifní změny jsou součástí projektu Vlakem vaším krajem, jehož cílem je propagace domácího cestovního ruchu. (s)

Memorandum o Moravskoslezské kartě

Zastupitelé města byli na květnovém zasedání seznámeni s projektem Moravskoslezské karty. Jde o multifunkční čipovou kartu, která by měla sloužit jako platební prostředek v dopravě i službách, a to v rámci celého regionu. Projekt zpracovala společnost Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Kartu by přijímali všichni dopravci a sloužila by i jako elektronická peněženka v parkovacích automatech. Rozhodnutí o spolupráci s Moravskoslezským krajem a městy Karviná, Opava, Frýdek-Místek, Havířov a Nový Jičín zastupitelé prozatím odložili kvůli nedostatku informací. Zavedení systému by stálo 250 milionů Kč. (s)

Cestáři pracují také v noci

Ostravští radní chtějí řešit situaci, kdy při údržbě, opravách nebo výstavbě komunikací vznikají ve městě dlouhé kolony aut. "Chceme-li zachovat plynulý provoz, musíme přimět stavební firmy, aby pracovaly mimo dopravní špičku, tedy večer, v noci a o víkendech," řekl primátor Ostravy Petr Kajnar.

Vedení společnosti Ostravské komunikace, která zajišťuje běžné opravy rušné ulice Místecké, upozorňuje, že takový postup představuje komplikace. "Budeme se snažit vyjít vstříc. Ne všechno však můžeme dělat v noci, kdy není pořádně vidět, nejsou k dispozici náhradní stroje, materiál ani náhradní díly. Museli bychom například koupit agregáty a přenosná světla k osvětlení pracoviště a zajistit noční provoz v dílnách a skladech. To by výrazně zvedlo finanční náklady a riziko potíží s kvalitou nových cest a bezpečností zaměstnanců. Podstatný problém představuje hluk, který dosud brání provádění některých prací v noci. Možným řešením je přesunutí drobných oprav a údržby frekventovaných vozovek do podvečerních hodin a víkendů," uvedl ekonomický náměstek společnosti Daniel Lyčka.

Zástupci odboru dopravy magistrátu a vedení Ostravských komunikací proto připravují návrh systémových opatření, která omezí zásahy do silničního provozu v období dopravní špičky při běžné údržbě, opravách nebo výstavbě komunikací. Připravovaný materiál se bude týkat nejen Ostravských komunikací, ale i jiných dodavatelských firem. (sz)

 

zpět na začátek stránky

Strana 6

 

Domem roku je administrativní objekt

 

Titul Dům roku 2006: Administrativní a skladový objekt společnosti BEXTRA Ostrava-Vítkovice

Investor stavby:
BEXTRA s.r.o.
Autor arch. řešení:
Ing. arch. David Kotek,
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Dodavatel stavby:
GLOMBICA - KOVOSERVIS s.r.o.

Druhé místo: Aula s centrem informačních technologií VŠB-TU Ostrava

Investor stavby:
VŠB-TU Ostrava
Autor arch. řešení:
Ing. arch. Petr Čvanda, Ing. arch. Josef Kupka,
Ing. Ivan Holínka,
Ateliér IDEA, s.r.o.

Dodavatel stavby:
OHL ŽS, a.s.

Čestné uznání: Dům s pečovatelskou službou Nová Bělá

Investor stavby:
Statutární město Ostrava,
městský obvod Nová Bělá

Autor arch. řešení:
Ing. arch. Petr Lichnovský,
Ing. arch. Igor Saktor,
Ateliér SAKTOR s. r. o.

Dodavatel stavby:
TCHAS spol. s r. o., závod UNIPS Ostrava

Čestné uznání: Kryté sportoviště Ostrava-Dubina

Investor:
Statutární město Ostrava,
městský obvod Ostrava-Jih

Autor arch. řešení:
Ing. arch. Martin Chválek,
Ing. arch. Marek Danyš,
OSA projekt s.r.o.

Dodavatel stavby:
SKANSKA CZ a.s.

Čestné uznání: Bytový dům Podkova, Moravská Ostrava

Investor:
Byty PODKOVA, a.s.
Autor arch. řešení:
Ing. arch. Petr Švančar,
Ing. arch. Petra Švančarová,
Ing. Petr Urban,
TECH INVEST Ostrava, a.s.

Dodavatel stavby:
TECH INVEST Ostrava, a.s.

Čestné uznání: Axis Office Park

Investor:
CTP Invest, spol. s r.o.
Autor arch. řešení:
Ing. Václav Hlaváček,
Ben Hoek,
Studio acht, spol. s r.o.

Dodavatel stavby:
CTP Invest, spol. s r.o.

 

zpět na začátek stránky

Strana 7

SmVaK má nové logo

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace představila na tiskové konferenci 28. května novou grafickou značku. Byla vytvořena v souladu se strategií jejího současného většinového vlastníka, španělské vodárenské firmy Aqualia Gestión Integral Del Agua, S.A. Cílem změny je posílit a zdůraznit vzájemné spojení obou společností v silné nadnárodní skupině Grupo FCC. (s)

Prázdninová Lesní škola

Během nadcházejících prázdnin mohou rodiče vzít děti na zajímavý výlet do Lesní školy. Ostravské městské lesy na letošní léto opět připravily zábavná dopoledne v Bělském lese i venkovní učebně. "Program probíhá v lese, kde se děti dozví mnoho důležitých informací o lesním prostředí, stromech i o dřevu jako surovině, zvířatech a jejich chování. Vždy se snažíme zapojit všechny smysly. Děti se mohou na boso brouzdat rosou, vyzkoušet rozdíl mezi listím a hrabankou, projít se po štěpce a kamení, zahrát si na slepou bábu a podle hmatu najít vybraný strom. Mohou naslouchat ševelení lesa a srovnávat zvuky v jeho různých částech. Samozřejmě máme připravenu řadu her a výtvarných aktivit, při nichž zapojí fantazii," řekl Pavel Kotala z Lesní školy.

Za nepříznivého počasí se mohou účastníci přesunout do vybavené učebny, zhlédnout film v audiovizuálním sále nebo navštívit rukodělnou dílnu a zhotovit výrobek ze dřeva a přírodních materiálů. K dispozici je venkovní altán s výstavkou 15 druhů lesních dřevin a kůly, které se dají rozeznít.

Lesní škola zahájila činnost v roce 2002 za podpory města Ostravy. Pracuje v průběhu roku, kdy ji navštěvují žáci 3. až 6. tříd. Za dobu existence jí prošlo přes čtrnáct tisíc dětí.

Programy se o prázdninách konají od 10. července každé úterý. Je nutné se objednat předem na telefonním čísle: 595 700 911. (sz)

Produkce odpadu v Ostravě výrazně roste, kraj i město ho chtějí efektivně využít

O nakládání s komunálními odpady, způsobech jejich využití v Ostravě a Moravskoslezském kraji i o aktuálních problémech odpadového hospodářství jednali odborníci 15. a 16. května na mezinárodní konferenci ODPADY 21. Hlavním bodem sedmého ročníku akce byla energetická jednotka pro využití komunálního odpadu, která by měla na severu Moravy začít vyrůstat v roce 2011. "Zástupci kraje, Ostravy, Opavy, Frýdku-Místku, Karviné, Havířova a Nového Jičína podepsali v loňském roce memorandum o vzniku krajského integrovaného centra na využití odpadů, jehož součástí bude i jednotka na využití zhruba 160 tisíc tun směsného komunálního odpadu ročně. Pracovní skupiny jednotlivých měst se budou podílet na výběru vhodné lokality," řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Pavol Lukša. V současnosti připadá v úvahu areál Moravských chemických závodů v Ostravě nebo někdejší důl Barbora na Karvinsku. Stavba energetického zdroje, který by měl upřednostňovat výrobu elektrické energie na úkor tepelné, bude stát zhruba 5 miliard korun. Až osmdesát pět procent nákladů chce kraj s městy získat z evropských fondů.

Tento způsob nakládání s odpadem je podle zástupců kraje i měst jediným východiskem ze současné situace. Jen v Ostravě se loni vyprodukovalo přes osmdesát tisíc tun komunálního odpadu, což je o téměř patnáct tisíc tun více než v roce 2002.

"Třídění odpadu nestačí. Integrované centrum by mohlo zajistit druhotný zdroj energie, protože komunální odpad má stejnou výhřevnost jako hnědé uhlí," řekl náměstek primátora Ostravy Dalibor Madej. Dodal, že město Ostrava musí vybudovat novou skládku: "Skládka v Hrušově má životnost do roku 2009 a my potřebujeme překlenout období do vybudování energetické jednotky. Nová skládka by navíc snížila potřebu vyvážet odpad mimo území města. Tím by se ušetřilo zhruba čtyřicet milionů korun ročně. Její volná kapacita může být posléze využita pro uložení stabilizovaných popílků z čištění spalin z integrovaného centra." (sz)

Přehled produkce komunálních odpadů v letech 2002-2006
Druh komunálního odpaduMnožství v tunách za rok
 20022003200420052006
Směsný komunální odpad 53 912 56 217 60 023 58 225 63 943
Sklo 721 758 833 1 137 1 424
Plast 644 738 1 178 1 228 1 644
Papír 5 614 5 473 6 126 5 202 5 154
Kovy 136 165 156 195 68
Objemný odpad 3 629 4 369 5 916 6 087 6 331
Nebezpečné odpady 154 260 458 761 175
Odpad ze zeleně 456 190 610 528 882
Stavební odpad občanů 117 170 234 197 93
Jiné - - - 62 1 040
Celkem65 38368 34075 53473 62280 754

 

Zoologická zahrada chystá nové pavilony pro medvědy, hrochy a opice

Zoologická zahrada prochází řadou změn. Jejich cílem je zlepšit komfort zvířat i návštěvníků. Na konci května byly představeny nové bezbariérové úpravy. "V rámci projektu Zoo Ostrava handicapovaným se snažíme zajistit znevýhodněným občanům pohodlný přístup k expozici a výhled na chovaná zvířata," uvedl ředitel zoo Petr Čolas. Zpřístupněn byl amfiteátr a vyhlídka na nosorožce. Úpravy umožňují bezbariérový pohled do výběhu rysů i čínské zahrady nebo příjezd k výběhu šimpanzů. Mezi budoucí priority zoo patří výstavba pavilonu evoluce a úpravy stávajícího pavilonu primátů. "Šimpanzi i ostatní větší druhy primátů jsou chováni v prostorově velmi stísněných podmínkách. Rádi bychom je v budoucnu přestěhovali do zrekonstruovaného pavilonu vodních ptáků. Expozice bude zároveň prezentovat evoluční vývoj primátů," řekl P. Čolas.

Společného přírodního výběhu se dočkají také medvědi a hulmani posvátní. Stát bude v blízkosti expozice rysů a nových voliér sov, kde je velká část přirozeného lesního porostu. Projekt na celý komplex je už zpracován. V prostorech původního medvědince budou umístěni noví obyvatelé zoo, tučňáci. "Stavební úpravy výběhu počítají s vybudováním pohledových míst, která umožní zvířata pozorovat i pod vodou. Chceme tak zatraktivnit centrální část zahrady, kde se zastavují rodiny s dětmi," řekl ředitel zoo.

Využívání alternativních zdrojů energie podporuje projekt rekonstrukce pavilonu hrochů. Rozvojová a ekologicky zaměřená investice zahrnuje řadu konstrukčních řešení, která zajistí vytápění, větrání nebo filtraci vody v bazénu a její ohřev. (sz)

 

zpět na začátek stránky

Strana 8-9

 

S městskou policií jsou občané spokojeni

Průzkum, jak jsou Ostravané spokojeni s městskou policií, se uskutečnil letos během dubna a května. Agentura Datamar telefonicky oslovila 1 140 respondentů. "Podle podílu ve struktuře obyvatel byly poměrným způsobem zastoupeny i městské obvody. Kvůli srovnání s dalšími městy jsme podobný průzkum udělali i v Praze a Brně. Tam jsme oslovili pouze po stovce respondentů, což není reprezentativní vzorek," říká vedoucí průzkumu Lenka Mynářová.

Z výsledků vyplývá, že sedmdesát procent dotázaných lidí je s činností městské policie spokojeno. Nejlépe jsou strážníci hodnoceni v městském obvodu Martinov. Rovněž v Brně a Praze jsou občané s prací strážníků spokojeni ze sedmdesáti procent. V Ostravě je však lidé více než v obou srovnávaných městech potkávají v ulicích. "Devadesát procent Ostravanů uvádí, že si dokáže vybavit kontakt se strážníkem. To je důležité pro jejich pocit bezpečí. Přesto by si přáli, aby strážníky viděli ještě častěji a aby se městská policie věnovala spíše než pokutám ochraně veřejného pořádku a majetku," uvádí L. Mynářová.

Lidé oceňují ochotu

Lidé oceňují také vstřícné jednání, ochotu, příjemné vystupování a fakt, že městská policie zasahuje rychle. Nejlépe hodnocenou oblastí je hlídkování u přechodů pro chodce, asistence u sportovních utkání a preventivní programy pro děti. Nespokojeni jsou Ostravané s nedostatečně odůvodněnými pokutami, nasazováním botiček a ochranou majetku.

"Výsledky jsou překvapivě dobré. Pochopitelně i z tohoto výzkumu vyplývají možnosti, jak práci policie zlepšovat. Uvědomuji si, že základní bezpečnost v ulicích zajišťují právě městští strážníci," říká primátor Petr Kajnar.

"Zajímá nás, co městská policie dělá a jak to prezentuje veřejnosti. Proto jsme objednali průzkum veřejného mínění. Nyní zadáváme audit. Na jeho základě chceme vypracovat na toto volební období pro městskou policii konkrétní zadání. Tak, aby se spokojenost obyvatel s výkonem služby strážníků co nejvíce zvýšila," doplňuje náměstek primátora Lukáš Ženatý.

Počet zásahů je vyšší

Podle statistik Policie ČR kriminalita od roku 1999 klesá. Výkony městské policie se však neustále zvyšují. Strážníci jen za první čtyři měsíce letošního roku zadrželi 174 pachatelů při činu. Například při vloupání do aut, krádežích kovů a podobně. Podíleli se na odhalení 112 hledaných osob. "Strážníky vedeme k udržování klidu a veřejného pořádku v občanském soužití. Není to však jednoduché, často k zásahům chybí opora v zákoně nebo vyhláškách," říká ředitel Městské policie Ostrava (MPO) Jan Hulva.

Snahou je, aby co nejvíce strážníků bylo v ulicích. V první polovině roku 2006 byl proto zahájen projekt okrskáři. Spočívá v přiblížení práce strážníků občanům a úsilí zapojit co nejširší veřejnost do činnosti směřující ke zlepšení situace v oblasti kriminality a veřejného pořádku. Byli vybráni strážníci, kteří spravují vymezenou lokalitu v přidělené spádové oblasti. V současnosti je takových oblastí dvacet dva.

Tím, že se okrskáři pohybují v určité lokalitě neustále, znají místní poměry, mezilidské vztahy i stav veřejného pořádku. Během služby dohlížejí hlavně na ochranu majetku, zdraví občanů a předcházejí páchaní trestné činnosti, odhalují a dokumentují přestupky a přijímají preventivní opatření. Třeba radou, jak mají občané postupovat, pokud se setkají s drobnou trestnou činností. Všímají si také stavu komunikací, závad na veřejném osvětlení a dalších drobností, které mohou lidem znepříjemňovat život. Sbírají informace o bezpečnostní situaci v okrsku, vyhodnocují je a buď je využívají při plnění vlastních úkolů, nebo je předávají nadřízenému k přijetí opatření. Úzce spolupracují s Policií ČR, představiteli městského obvodu a občany. Jejich všímavost tak přispěla k odhalení řady přestupků, jako byl nelegální odběr elektrické energie, vypalování DVD i k zadržení pachatelů krádeží kovů apod. "Věřím, že tento krok přispívá k prohloubení důvěry občanů ve strážníky. Cílem projektu je jediné - aby občan znal svého strážníka a s důvěrou se na něj obracel, kdykoli bude potřebovat jeho pomoc," uvádí J. Hulva.

Okrskář z Hrabové

Strážník Jiří Hueber slouží jako okrskář ve spádové služebně v ulici A. Kučery v Hrabůvce. Nachozené kilometry už dávno nepočítá. "Pokud mám denní směnu, začínám kolem půl sedmé ráno. Zkontroluji, co se za dobu mé nepřítomnosti stalo. V sedm hodin máme krátkou poradu, kde dostáváme denní úkoly. A pak už nás čeká hlídkování u přechodů a škol. Nedáváme pozor jen na chodce, ale také na to, aby nedocházelo k šikaně. Právě tuto činnost rodiče i učitelé oceňují. A musím přiznat, že mne vždycky potěší, když nějaká maminka řekne: Jsem ráda, že tu jste, hned jsem klidnější, že se nic nestane," říká J. Hueber. Pak ho čeká obvyklá pochůzka. V zimě kontroluje i schůdnost chodníků. V létě hlásí nové černé skládky nebo zasahuje při narušování veřejného pořádku. "Jde většinou o stále stejné party mladých. Je jim kolem osmnácti až devatenácti let a k nim se připojují i nezletilí. Jedna z takových skupinek se scházela na indiánském hřišti a nebylo jednoduché udržet všechno v pořádku," říká okrskář.

Problémy jeho okrsku jsou podle něj úzce spojeny s tím, že na poměrně malém území žije hodně lidí. A pro mládež od 14 do 17 let zde nejsou téměř žádné možnosti, jak využívat volný čas. "S úřadem Ostrava-Jih jednáme o možnostech otevřít o prázdninách aspoň některá školní hřiště. Je nám velmi nepříjemné, když musíme na oznámení vedení škol vyhazovat z hřiště kluky, kteří přelezou plot a hrají fotbal. Dohodli jsme se, že v letních měsících bude pro mládež přístupné hřiště hned vedle naší služebny - u Základní školy A. Kučery. Pro děti i mládež tam bude připraven program," dodává velitel služebny Jindřich Petruška. Jeho služebna se chce co nejvíce přiblížit občanům. Ti měli možnost seznámit se s okrskáři i činností Technického oddílu MPO na dni otevřených dveří, který se konal 15. června.

Dvoustranu připravila T. Arťušenková

 

Foto:
Největší podíl přestupků je v oblasti dopravy.
Strážníci lidem pomáhají a působí na bezpečnost i preventivně. Na snímku vlevo strážník Jiří Hueber vysvětluje řidiči nejkratší cestu. Bezpečnost chodců každý všední den zajišťují členové oddílu prevence a dohledu.
Strážníci technického oddílu sbírají stříkačky a jehly. Od začátku roku jich našli přes tři tisíce.
Ředitel městské policie Jan Hulva
Strážníky na kole vídávají zejména občané na cyklistických stezkách v okrajových obvodech.

 

Přehled řešených přestupků podle jednotlivých § od 1. 1.-31. 5. 2007
 CelkemBlokověDomluvouPředáno spr. org.V řešení
§ 22 - doprava 32 201 23 185 7 434 1 252 330
§ 47 - veřejný pořádek 17 918 5 427 12 033 404 54
§ 46 - obecně závazné vyhlášky 133 11 91 25 6
§ 49 - občanské soužití 210 71 90 44 5
§ 30 - ochrana před alkohol. a jinými toxikomaniemi 9 414 2 905 6 438 61 10
ostatní 274 1 0 251 22

 

Přehled řešených přestupků za období 1. 1.-31. 5. 2007
CelkemBlokověDomluvouPředáno spr. org.V řešení
60 150 31 600 26 086 2 037 427

 

» z dopisů občanů Ostravy městské policii

D. a R. Jendriskovi

Nejkrásnější ukončení roku jsme prožili 31. prosince 2006, kdy jsme dostali z třebovického útulku SMS zprávu, že se našel náš ztracený německý ovčák a že si pro něj můžeme hned přijet. Byli jsme v šoku, ale zároveň velmi šťastni. Pes se zaběhl už v říjnu a po téměř třech měsících jsme ztratili veškerou naději, že se ještě najde. Chtěli bychom ocenit zaměstnance útulku za skvělou práci.

A. Plachý

Několikrát jsme s pracovníky městské policie hovořili o problémech, které máme s obyvateli Železárenské ulice. Problémy neustále narůstaly a zdály se být neřešitelné. Ale nyní, při vzájemné spolupráci, se situace začíná lepšit. Pomohlo, že se v této oblasti častěji na obchůzkách objevují městští strážníci a problematičtí obyvatelé se stáhli, agrese se utlumila. Velmi se o to zasloužili strážníci Zdeněk Hruška a nový okrskář Josef Bursa. Jejich přístup je velmi profesionální a odborný.

A. Žáková

Chtěla bych poděkovat strážníkům městské policie ze služebny v Zámecké ulici za velmi vstřícné jednání a přístup při řešení našich požadavků. Pomohli při ostraze Mateřské školy ve Dvořákově ulici, když se kolem ní neustále pohyboval pachatel, který se do ní několikrát pokusil vloupat. Dětem se rovněž líbila přednáška členů oddílu prevence a dohledu MPO.

K. Staněk

Vzorný dohled připravili při konferenci Moravskoslezského sdružení Církve adventistů s. d. 1. dubna 2007 v Mariánských Horách příslušníci městské policie. Oproti minulým akcím za celý den nedošlo k žádnému trestnému činu, ať už krádeži nebo poškození osobních vozidel účastníků jednání.

J. Jurek

Strážnice MPO profesionálně zajistily 28. dubna 2007 průběh smutečního obřadu ve Slezské Ostravě. Tento den jsme se loučili pietní vyjížďkou s kamarádem - motorkářem, který tragicky zahynul. Zúčastnilo se více než sto motorkářů. Strážnice zabezpečily nejen bezproblémový vjezd na městský hřbitov, ale také dohled na motocykly po dobu obřadu.

O. Hrdinová

V sobotu 13. ledna 2007 mi na parkovišti u Kauflandu v Ostravě-Fifejdách ukradli kabelku. Při nákládání zboží mi ji zloději vzali přímo z auta. Pachatele si všiml mladý muž, běžel za ním, chvíli se s ním potýkal, nakonec ho přemohl a kabelku mi vrátil. Z dotyčného muže se vyklubal policista městské policie, který v té době nebyl ve službě. Řekl mi jen své příjmení - Lacina. V kabelce jsem měla dost peněz, mobily a klíče. Děkuji.

 

zpět na začátek stránky

Strana 10

 

Colours of Ostrava

Šestý ročník mezinárodního festivalu Colours of Ostrava se uskuteční od 12. do 15. července na několika pódiích na Černé louce a v okolí Slezskoostravského hradu. Během čtyř dnů se v centru města představí více než 100 kapel a DJs všech žánrů - od world music přes rockovou hudbu až po chrámové zpěvy v evangelickém kostele. Právě tam vystoupí 15. července tibetská zpěvačka Yungchen Lhamo. Melodie a barevnost jejího hlasu vytvářejí zážitek zcela odlišný od monotónního zaříkávání tibetských mnichů. I když Yungchen Lhamo vystupuje bez doprovodu nástrojů, publikum doslova hypnotizuje jemným expresivním zpěvem i asijsky ladnými a přirozenými pohyby. Ve spektru světových hudebních stylů představuje její hudba naprostý unikát.

K lákadlům festivalu patří hlavně kapela Gipsy Kings hrající romské rytmy, charismatická rocková zpěvačka Marianne Faithfull, král balkánské dechovky Goran Bregović, švédská hvězda kytarové hudby Mando Diao, elektroničtí mágové Coldcut, Richard Bona z Kamerunu nebo křehké dívčí duo CocoRosie. Z domácích hvězd na Colours zavítají například Kryštof, Gipsy.cz, Tatabojs, Marie Rottrová, Dan Bárta a Divokej Bill.

Na Slezskoostravském hradě je nachystána divadelní scéna, kde se uskuteční mimo jiné i soutěž ve slam poetry. Pro rodiče s dětmi bude připraven dětský koutek s lanovým centrem, hlídáním a programem. Součástí festivalu jsou navíc workshopy, kinokavárna, sportovní hry a divadelní program. Mimoostravští návštěvníci mohou využít stanové městečko, se vstupenkou budou mít navíc ostravskou městskou hromadnou dopravu a vstup do vybraných objektů zdarma.

Čtyřdenní vstupenky jsou k dostání v síti Ticketpro nebo na dobírku. Do 30. 6. za 750 Kč, do 12. 7. za 800 Kč, na místě za 890 Kč. Slevu na vstupné mají držitelé karet ISIC, ALIVE (IYTC), ITIC, Staff card GTS int. v předprodeji Ticketpro do 12. července. Návštěvníci starší 65 let budou mít 15. července vstup na festival zdarma. Více na: www.colours.cz.

Festival Colours of Ostrava se koná pod záštitou primátora statutárního města Ostravy Petra Kajnara, za podpory statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury ČR a hudební nadace OSA. (ta)

Foto:
Goran Bregović
Gipsy Kings
Gipsy.cz
Marianne Faithfull
Festival každoročně přitahuje tisíce návštěvníků.

 

zpět na začátek stránky

Strana 11

Fotografie ze života na vozíčku

Třicet šest fotografií ze života na invalidním vozíčku postoupilo do finále II. ročníku fotografické soutěže Alespoň madlo, kterou vyhlásil ostravský, celostátně distribuovaný magazín o životě a pro život na vozíčku Vozka. Snímky umožňují nahlédnout do světa na vozíku, který je pro řadu zdravých lidí spojen s představou pobytu v zastrčených ústavech pro invalidy.

Fotografie ukazují vozíčkáře prožívající běžné situace. Odlišné mají jen jedno - vozíček s madly. "Madlo je výborná fotosoutěž. Loni jsem to nestihl, a tak letos posílám do nominace fotek několik," uvedl jeden ze třiceti soutěžících Jiří Rechtořík z Kyjova. Nejlepší z prací otištěných v květnovém čísle letošního jubilejního X. ročníku Vozky budou vybírat ve dvou kategoriích čtenáři a redakční porota. Na vítěze čekají zajímavé věcné ceny.

Květnové číslo magazínu Vozka, který vychází čtyřikrát ročně, přináší na 84 stranách 126 článků, 38 barevných a 159 černobílých fotografií, 42 obrázků a grafických klipů. Součástí je vložená barevná reklamní příloha a mapa bezbariérové dopravy ODIS v Ostravě. Bližší informace na: www.vozickari-ostrava.cz/vozka/. (t)

Univerzita nabízí tříleté studium

Pro zájemce nad 55 let otevírá letos v říjnu Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 1. ročník tříletého studia U3V - Univerzity třetího věku. Výuka bude zahájena ve spolupráci s Obchodní akademií Orlová, v níž je vybudováno Komunitní centrum a kde se uskuteční pro místní studenty část plánovaných přednášek. Podat řádnou přihlášku mohou studenti, kteří mají minimálně ukončené středoškolské vzdělání. Zápisné činí 200 Kč, školné je 1 000 Kč za jeden školní rok.

"Studium bude probíhat formou přednášek, seminářů, cvičení a exkurzí ve tříhodinových celcích jednou za 14 dní v odpoledních hodinách. Výuka může být ukončena vzájemnou rozpravou o daném tématu. Náplní studia budou v prvním semestru vybrané kapitoly z ekonomie a ekonomiky, ve druhém okruhy z práva včetně právních vztahů v sociálním zabezpečení, třetí semestr nese název Nebojte se počítače, čtvrtý je zaměřen na poučení o Evropské unii a jejím vlivu na ČR. V pátém semestru se posluchači dovědí o psychologii, etice a mezilidských vztazích. Poslední část studia bude zaměřena na poznatky ze zdravovědy," říká Renáta Hótová z Ekonomické fakulty VŠB-TU. Bližší informace je možné získat na adresách: www.ekf.vsb.cz nebo www.obaka-orlova.cz a také při návštěvě nově vzniklého centra vzdělávání na Obchodní akademii v Orlové. (r)

Gabriel poskytuje služby seniorům

Denní centrum Charitního střediska Gabriel - komunitního centra pro seniory v Ostravě-Zábřehu poskytuje aktivizační, vzdělávací a výchovné služby pro lidi ohrožené sociálním vyloučením, zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc jiné osoby.

"Klientům chceme zajistit podle individuálních možností v co největší míře soběstačnost a nezávislost. Rozhodujícími kritérii pro poskytování služeb je snížená schopnost sebeobsluhy, sociální potřebnost uživatele a kapacita centra, která je patnáct lidí," říká vedoucí střediska Gabriel Jana Paseková. Péče je poskytována v době, kdy jsou rodinní pečovatelé v zaměstnání. K aktivizační činnosti patří například trénování paměti, výtvarná činnost, muzikoterapie, společenské hry, vycházky, vaření a pečení.

Klub seniorů charitního střediska zase nabízí příležitost ke společenské a zájmové činnosti starším a zdravotně postiženým lidem. Členem se může stát každý, kdo má zájem účastnit se kulturního, společenského a duchovního života. V náplni je kurz práce na počítači, společenské hry, výtvarná činnost, pletení, malování, batikování, dámský klub, přednášky a besedy, setkávání u šálku čaje nebo kávy. (r)

Do Rozmanitosti se zapojily stovky žáků

Klub Fiducia se zapojil do projektu Rozmanitosti, který se koná pod záštitou organizace Člověk v tísni. Cílem je formou dokumentárních filmů přiblížit žákům základních a středních škol problematiku rasismu v České republice i ve světě. "Záměrem je celoročně působit na mladé lidi. Kolekci tvoří patnáct dokumentárních filmů a asi dvě desítky nekomerčních sociálních spotů na téma odstraňování diskriminace na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Zájem projevilo přes 1 500 žáků základních a studentů středních škol," říká Ilona Rozehnalová z klubu Fiducia. Zúčastněné školy mají možnost uspořádat literární soutěž na téma rovných příležitostí. Vrcholem akce by se měl stát čtyřdenní filmový festival Karneval rozmanitostí. (t)

» Střípky

Zlaté mince v muzeu.

Mimořádná výstava Zlaté mince středověké Evropy se konala od 23. května v Ostravském muzeu. "Výstava byla původně plánována na tři dny. Zájem byl ale tak obrovský, že jsme ji nakonec prodloužili o dva dny, tedy do 27. května. Více než tisícovka návštěvníků si prohlédla pět desítek zlatých mincí ražených ve středověku. Exponáty byly z trezorů Ostravského muzea a Moravského zemského muzea v Brně," řekla ředitelka muzea Jiřina Kábrtová. Výjimečná byla rovněž prezentace jednokilogramové zlaté medaile ražené Českou mincovnou (na snímku).

Bambiriáda 2007.

Pestrou přehlídku činností dětí a mládeže představila od 25. do 27. května na Bambiriádě 2007 občanská sdružení a střediska volného času v Ostravě. K dispozici byl Bambi Bod, ve kterém zkušení vedoucí doporučovali školákům nebo rodičům nejvhodnější činnost s ohledem na věk i zájmy dítěte. Byly připraveny zajímavé hry a soutěže, vystoupení dětí z tanečních a pěveckých souborů, ukázka techniky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, brazilského bojového umění capoeira nebo letecká show neřízených modelů. V rámci doprovodných akcí mohli všichni navštívit Ostravské muzeum nebo lanové centrum.

Veselá pohotovost.

Modernizaci a estetizaci ordinace a čekárny dětské Lékařské služby první pomoci Ostrava-centrum v Janovského ulici ukončila Městská záchranná služba Ostrava (MZSO). "Požádali jsme o spolupráci výtvarnice partnerské příspěvkové organizace ostravské Lidové konzervatoře v čele s Petrou Dvořáčkovou a výsledek je naprosto výjimečný - veselé, až pohádkově kouzelné prostředí," řekl ředitel MZSO Jaroslav Páník. Modernizace dětské Lékařské služby první pomoci byla realizována s finanční podporou statutárního města Ostravy. Tři pracoviště dětské pohotovosti ročně ošetří přes 19 tisíc pacientů.

 

zpět na začátek stránky

Strana 12

Koncerty na Slezskoostravském hradě

Národní divadlo moravskoslezské (NDM) pokračuje i v letošní sezoně v tradici letních divadelních představení pod širým nebem. V červnu nabízí divákům ve svébytném prostoru Slezskoostravského hradu tři představení.

V neděli 24. června uvede úspěšnou hudební hru Ngoa-É podle Ezopových bajek, která diváky zavede do světa zvířat a živlů. Závod Želvy a Zajíce, příběh zatoulané Ovečky, souboj Slunce a Větru, Sluneční kánon, pochod zvířat k nemocnému králi, smutného Koně, líného Osla, velké klání o ptačí korunu, árii vychloubačné Lampy i píseň Hvězd, to všechno bude možné vidět a slyšet u tajemného pramene Ngoa-É. Ve spolupráci skladatele Pavla Helebranda s dětmi z Operního studia NDM, sbormistryní Lenkou Živockou, dramaturgyní Terezou Pogodovou a hlasovým poradcem Jiřím Halamou vznikla před třemi lety ztvárnění jednotlivých příběhů. Loni se připojili sólisté, zpěváci mužského sboru i orchestr opery NDM pod taktovkou Jurije Galatenka. Začátek zajímavé inscenace bude v 19 hodin.

Ve dnech 26. a 27. června bude Slezskoostravský hrad patřit milovníkům operetního žánru. Na koncertech zazní díla Jacquese Offenbacha, Johanna Strausse ml., Wolfganga Amadea Mozarta, Václava Trojana a Josefa Stelibského. Obě představení začnou v 19.30 hodin. (ta)

» Zprávičky

Gala show Akcentu.

Nejnovější taneční choreografie, moderní image tanečních párů i skvělá show čeká návštěvníky Taneční gala show 2007, kterou pořádá taneční klub Akcent 21. června v bývalém kině Vítek v Hrabůvce. Své umění předvedou také nejúspěšnější tanečníci letošní sezony. Začátek je v 17 hodin.

Letní slunohrad.

Koncert k 70. výročí hudebního studia S1 Českého rozhlasu Ostrava a 50. výročí výstaviště Černá louka se uskuteční 21. června na Slezskoostravském hradě. V programu vystoupí Dixie Street Band, Ostravský rozhlasový orchestr pod vedením kapelníka Rudolfa Březiny a jeho hosté. Návštěvníkům zazpívají Marie Rottrová, Věra Špinarová, Petr Bende, Helena Zeťová, Jarmila Šuláková, Ewa Farna, Jaroslav Wykrent a další. Připraveny jsou ukázky historického šermu i křest knížky Jsem Černá louka. Začátek je v 18 hodin. Vstupné je 99 korun.

Slavné osobnosti.

Cyrila, Metoděje a Jana Husa - slavné osobnosti českých dějin přiblíží program, který se uskuteční 5. července na Slezskoostravském hradě. Připravena jsou vystoupení hudebních skupin, hry a soutěže pro děti a dospělé, husitské vozy, střelba z historické kuše a nakonec zapálení hranice. Celým dnem bude provázet moderátor Aleš Juchelka. Akce začne v 11 hodin.

Musaka v knihovně.

Se světoznámým šéfkuchařem Romanem Hadrbolcem mohou zájemci besedovat 21. června od 16 hodin v rámci programu Všichni jsme tady doma v porubské pobočce Knihovny města Ostravy v Podroužkově ulici. Připravena je také ochutnávka tradičních řeckých jídel, ke kterým patří musaka, gyros a suvlaki.

Příběhy gastarbeitrů ve fotografii

Výstava fotografií Práce je jinde se uskuteční od 20. června do 20. července na nádraží Ostrava-Svinov. Na sto metrech plátna uvidí návštěvníci šestnáct příběhů lidí, kteří odešli za prací do zahraničí. Snímky i texty jsou výsledkem projektu Kolik cest vede na Florenc a přibližují problematiku pracovní migrace ve střední Evropě.

Třicet dva novinářů a fotografů z osmi zemí včetně České republiky strávilo s lidmi pracujícími v zahraničí několik měsíců na cestách, v práci i u příbuzných v domovských zemích. Loni v listopadu příběhy těchto lidí představili v českých médiích a také na výstavě v Praze a Berlíně. Cílem je obrátit pozornost veřejnosti na okolnosti pohybu pracovních sil, na existenci právních, kulturních a ekonomických překážek, stejně jako na dopady na osobní život těch, kdo cestují za prací daleko od domova.

Nositelem projektu, který podporuje Evropská unie, je Multikulturní centrum Praha, středoevropský projekt Plotki a další partneři, mezi nimi EURES Česká republika (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) a Poradna pro občanství/občanská a lidská práva, dále FAMU Univerzity Karlovy a katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. (t)

Dvě výstavy v Galerii na schodech

Fotografie Radima Horáka jsou vystaveny v Galerii na schodech porubské radnice. K vidění je bohatý průřez jeho tvorbou - zátiší, záběry krajiny, architektury i další zajímavé práce v barevném i černobílém provedení. Výstava, která nese název Kolem nás, potrvá do 22. června a je ji možné zhlédnout vždy v pondělí a ve středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 12 hodin.

V Galerii na schodech vyvrcholí oslavy u příležitosti 50. výročí založení Základní školy na Porubské ulici 832 v Porubě. Na výstavě, která bude zahájena vernisáží 25. června v 15 hodin v suterénu budovy Úřadu městského obvodu na Klimkovické ulici, budou k vidění výtvarné práce žáků školy, dokumenty a dobové fotografie zachycující např. výstavbu budovy školy v 50. letech. Výstava potrvá do 7. září. (r)

K výročí grafika Václava Hollara

Galerie výtvarného umění v Ostravě vystavuje od 22. května v porubské Nové síni grafiky významného českého barokního umělce Václava Hollara. Výstava se koná k jeho 400. výročí narození. Umělec opustil Čechy v roce 1627 z důvodu evangelického vyznání a do vlasti se už natrvalo nevrátil. V ostravských sbírkách je zastoupena Hollarova tvorba ve značné šíři. Nejčastější jsou portréty významných osobností a mecenášů renesance a baroka, jako byl italský literát a humanista Pietro Aretino nebo barokní malíř Petr Paul Rubens. Objevují se i díla mapující tehdejší mužskou a ženskou módu. Autor se představuje jako umělec s obrovským pozorovacím talentem a smyslem pro detail. "Tento přístup Hollar nemalou měrou uplatnil i v grafickém cyklu římských ruin a ve výtvarných záznamech anglické sakrální architektury. Byl pečlivým pozorovatelem fauny a flóry, žánrovým malířem se smyslem pro grotesknost, bravurním znalcem antické mytologie, biblické tematiky a v neposlední řadě i citlivým psychologem a znalcem lidských charakterů a duší," říká kurátorka výstavy Gabriela Pelikánová. Výstava potrvá do 30. června. Otevřeno je od úterý do soboty mezi 10. a 13. hodinou a od 13.30 do 18 hodin. (t)

 

zpět na začátek stránky

Strana 13

Masarykovo náměstí - po stopách historie města

» Archiv

O počátcích dolování na Ostravsku bylo už napsáno mnoho studií. V této souvislosti je třeba připomenout kováře Jana Keltičku, jehož jméno je doložitelné, ale v souvislosti s objevem uhlí se o něm dočteme až v romantizujících pracích Franze Wattolika a Karla Jaroslava Bukovanského. O dalších dvou zdejších prospektorech víme, že jejich muži uhlí skutečně našli, ale tyto nálezy dosud nebyly přesně lokalizovány. Prvním byl hejtman přerovského kraje hrabě Václav Ladislav Kořenský z Terešova, druhým pak majitel manského statku Sedlnice u Příbora Franz Karl Josef von Eichendorf. Přestože ani v jednom případě nebylo přistoupeno k vlastní těžbě, písemnosti z let 1753 a 1757 dokládají, že uhlí na Ostravsku bylo známé.

Roku 1763 poslal klimkovický mlynář Johann Augustin kutnohorskému hornímu úřadu list, v němž sděloval, že na několika místech ve Slezské Ostravě objevil na povrch vycházející uhelné sloje a zároveň požádal o vyslání odborníka, který by pravost nálezu ověřil. Vyslaný horník skutečnost o výskytu uhlí v údolí Burňa potvrdil a na popud šichtmistra Johanna Antona Alise pak opavští zámečníci a kováři provedli zkoušku kvality. O čtyři roky později byl z popudu panovnického dvora zahájen pod vedením hornobenešovského šichtmistra Johanna Jakoba Lutze geologický průzkum Těšínského a Bílského Slezska. Historie dolování černého uhlí na Ostravsku, které poznamenalo celý region a znamenalo přelom ve vývoji Ostravy v průmyslové velkoměsto, mohla začít.

Až do založení Vítkovických železáren se surové železo vyrábělo výhradně za pomoci dřevěného uhlí. Surové železo se zbavovalo vysokého procenta uhlíku ve zkujňovacích výhních, vyhřívalo se ve vyhřívačkách a dále zpracovávalo mechanickými hamry. Objev Angličana H. Corta zkujňování železa pomocí černého uhlí z roku 1784 zahájil novou etapu železářského průmyslu ve světě. Ale až na pokusy z roku 1821 stále převládala výroba s uhlím dřevěným.

Profesor vídeňské polytechniky F. X. Riepl byl jmenován horním radou olomouckého biskupství. Byl to on, kdo se o využití černého uhlí při výrobě železa začal velmi intenzivně zajímat. Chtěl, aby frýdlantské železárny vybudovaly pobočný závod - pudlovnu, která by používala černé uhlí při zpracování surového železa z hutí ve Frýdlantě a Čeladné na železniční materiál. Pro tuto myšlenku získal i hospodářského správce olomouckého arcibiskupství hraběte Troyera a nového ředitele frýdlantských hutí Franze Kleinpetera. Potýkali se však s problémem, odkud získat investiční kapitál a kde pudlovnu postavit. Odhadovaná suma nákladů ve výši 120 000 zlatých byla pro olomouckou kapitulu příliš vysoká investice a navíc její členové projektu naprosto nerozuměli. Po dlouhém jednání byl pro myšlenku získán samotný olomoucký arcibiskup, člen panovnického domu, císařův bratr arcivévoda Rudolf. Poskytl kapitál k založení pudlovny ze svého soukromého (alodiálního) majetku. Jenže bylo ještě třeba vyřešit otázku, kde závod postavit. Místo nemělo být příliš vzdálené od Frýdlantu a zároveň se v jeho blízkosti měl vyskytovat zdroj černého uhlí. Dne 9. prosince 1828 ve Vídni vydal hofmistr Troyer listinu adresovanou F. X. Rieplovi a F. Kleinpeterovi, ve které jim oznamoval, že je pověřuje vybudováním pudlovny, která by měla stát mimo hukvaldské panství poblíž slezskoostravského uhlí. Dále se zde uvádělo, že závod je soukromým majetkem císařské rodiny. Za nejvhodnější lokalitu pro umístění pudlovny byly nakonec vybrány Vítkovice, malá ves se 157 obyvateli, nejsevernější výběžek hukvaldského panství, v blízkosti bohatých nalezišť "černého zlata". Vítkovické hutě a železárny se v průběhu své existence staly chlebodárcem pro desítky tisíc obyvatel nejen Ostravska.

Vznik a rozvoj železniční dopravy znamenal pro Ostravu společně s těžbou uhlí a hutním průmyslem jeden z klíčových momentů pro pozdější ekonomický růst.

První úvahy vést železnici Ostravskem spadají už do roku 1829. Návrh F. X. Riepla předpokládal vznik železnice napříč rakouskou monarchií. Ačkoliv musel své velkolepé plány poněkud pozměnit, vypracoval v roce 1834 společně s Heinrichem Sichrowským projekt dráhy spojující Vídeň s centrem haličského průmyslu Bochniou. Mapa vzniklá na základě trasování severního okraje ostravsko-karvinského revíru se stala přílohou žádosti bankovního domu Salomona Mayera Rothschilda o získání císařského privilegia, které mu bylo uděleno 21. 11. 1835.

V dubnu 1836 bylo společnosti císařem dovoleno používat firemní označení "C. k. výlučně výsadní Severní dráha císaře Ferdinanda". Posléze byla přeměněna na akciovou společnost. Začalo se stavět téměř okamžitě. Už v roce 1839 byla hotova trať z Vídně do Brna, v roce 1842 dosáhla Lipníku nad Bečvou. Pak se však práce vzhledem k všeobecné hospodářské krizi zastavily. Úsek z Lipníka do Bohumína vyžadoval investici asi 4 miliony zlatých, které opět poskytla Rothschildova banka. Byl postaven mezi jarem 1844 a 1. 5. 1847. Jako místo ostravského nádraží byl vybrán Přívoz, tehdy samostatná zemědělská obec přiléhající k Moravské Ostravě. Trať vedla až do Bohumína, kde se napojovala na pruskou železniční síť. Dne 1. května 1847 byl na ostravském hlavním nádraží přivítán za účasti představitelů městské samosprávy, státní správy a také občanů z širokého okolí první vlak. Ostravsko vděčí za svou první železnici prozíravosti a umu F. X. Riepla, H. Sichrowského a finančnímu kapitálu S. M. Rothschilda. (m&i)

1763

První přesně lokalizovaný nález uhlí v údolí Burňa ve Slezské Ostravě

1828

Založení Vítkovických železáren vybudováním Rudolfovy huti

1847

Příjezd prvního vlaku po Severní dráze Ferdinandově do Svinova a Přívozu

Foto:
F. X. Riepl
Vítkovické železárny mezi lety 1855-1860

 

zpět na začátek stránky

Strana 14

Na co myslet před dovolenou

Bezpečnější Ostrava

Majetková kriminalita je nejčastějším druhem kriminálních deliktů páchaných každoročně na území města Ostravy. Ze statistiky vyplývá, že téměř 65 procent ze všech trestných činů od začátku letošního roku do konce dubna bylo majetkového charakteru. Majetková kriminalita zahrnuje prosté krádeže a krádeže vloupáním do nejrůznějších objektů. Společnými znaky, které tyto případy provázejí, jsou mimo jiné neodpovědné jednání lidí ve vztahu k vlastnímu majetku a lhostejnost i nevšímavost spoluobčanů ke svému okolí. V případech vloupání lze poukázat na často opomíjené přijetí vhodných opatření před opuštěním objektu a na jeho nedostatečné zabezpečení.

Počet vloupání do bytů se tradičně zvyšuje v letních měsících. Příčinou jsou odjezdy lidí na dovolené nebo chaty. Než občané dočasně opustí byty nebo domy, měli by myslet na to, jak je mají proti nevítané návštěvě zabezpečit.

Několik rad před odjezdem na dovolenou:

 • Zloději při vloupáních hledají cestu nejmenšího odporu, proto nejčastěji překonávají vchodové dveře nebo okna obydlí (zejména v přízemí). Pro posílení bezpečnosti lze byt vybavit bezpečnostními dveřmi a kvalitními zámky. Okna v přízemí je vhodné opatřit bezpečnostní fólií nebo mřížemi.
 • Nejčastějším cílem vloupání je krádež finanční hotovosti, šperků nebo jiných cenností a spotřební elektroniky. Proto je vhodné uschovávat doklady od cenných věcí. Jejich pomocí lze po odcizených předmětech efektivněji pátrat, v případě nalezení věc identifikovat a vrátit zpět majiteli. Finanční hotovost patří do banky, kde je možné pronajmout rovněž trezor na cennosti. Tam budou po dobu delší nepřítomnosti v bezpečí.
 • Je dobré požádat spolehlivou osobu o vybírání poštovní schránky a občasnou kontrolu neporušenosti dveří a oken bytu.
 • Při odjezdu je dobré nezatahovat rolety nebo žaluzie. Jsou-li zatažené několik dní, upozorňují na to, že je byt zřejmě opuštěný.
 • Dobrým prostředkem ochrany je občasné rozsvícení nebo změna polohy záclon. Svěřit klíče od bytu je však nutné pouze důvěryhodné a spolehlivé osobě.
 • Je třeba být opatrný při svěřování informací o luxusním vybavení bytu, finančních poměrech nebo o odjezdu na dovolenou.
 • K zabezpečení obydlí přispívají dobré vztahy se sousedy, kteří jsou pozorní k okolí. (r)

 

Policejní heliport bude asi v Ostravě

Město Ostrava nechá zpracovat hlukovou studii pro umístění stanoviště Letecké služby Policie ČR v Ostravě-Zábřehu, kde už má heliport vrtulník záchranné služby. Zpracování studie by mělo stát přes 100 000 Kč.

"Studii potřebujeme, abychom věděli, zda další vrtulník může v této oblasti přistávat. Byli bychom rádi, kdyby policie stanoviště na území města měla. Vrtulník se používá při pátracích akcích po dětech nebo jiných ztracených lidech, ale také při dopravních nehodách a dalších zásazích. Zatím policie v těchto případech musí čekat třeba dvě hodiny, než přiletí posádka z Prahy nebo Brna. Myslím, že si moravskoslezská metropole vlastní vrtulník zaslouží. Ovšem pokud studie ukáže, že budou hlukem ohrožováni lidé, pak budeme hledat jiné místo," řekl primátor Petr Kajnar.

Studie objasní, zda okolí budoucího stanoviště pro vrtulník bude zasaženo nadměrným hlukem a umožní kvalifikovaně rozhodnout o umístění stavby. Je důležitým podkladem pro rozhodování při územním a stavebním řízení. Nejvyšší přípustné hodnoty stanoví nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Policie ČR má zájem na území Moravskoslezského kraje vybudovat letecké stanoviště pro vrtulník EC 135. Zatím jsou vytypovány dvě vhodné lokality. Jedna je v areálu Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě-Zábřehu, druhá v lokalitě obce Mošnov. (t)

Foto:
Heliport vrtulníku záchranné služby v Ostravě-Zábřehu

 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice S 596 967 288, www.mpostrava.cz

 

BRIT

asi sedmiletý pes plemene rotvajler pobíhal začátkem dubna v Michálkovicích v ulici Ferdinandská mezi auty a ohrožoval tak bezpečnost silničního provozu. Od té doby je v útulku. Jde o velkého psa, který budí respekt, a proto bude dobrý hlídač objektu nebo rodinného domu. Je poslušný a klidný. S dětmi ani v bytě by mu nebylo dobře.

KÁŤA

pětiletá fena, kříženec německého ovčáka velkého vzrůstu. Nalezena byla ve Vítkovicích. Byla značně otylá, typický pokojový pes. Vzhledem k tomu, jak o ni bylo postaráno, je divné, že ji dosud nikdo nehledal. Nyní pěkně zeštíhlela, naučila se běhat po cvičišti a ráda by v aktivní činnosti pokračovala společně s novým pánem.

BUŠEK

tříletý pes, kříženec malého vzrůstu byl uvázaný v lese u stromu. Na sobě měl plátěný obojek s falešnými známkami. Je vhodný do bytu i na zahrádku, nejraději bude mít starší manželský pár nebo osamělého člověka. Není vhodný k malým dětem. Pokud ho bude mít pěstoun rád, odvděčí se pravou psí věrností.

TERRY

šestiletý pes, kříženec malého vrůstu, dlouhosrstý. Při nalezení v Přívoze, kde byl delší dobu uvázán u benzinové stanice, byl velmi zanedbaný. V současnosti je z něj načesaný fešák, za nímž se ohlédne se zájmem nejedna psí slečna. Může žít v bytě, ale i na zahradě. Nemá však rád malé děti.

 

zpět na začátek stránky

Strana 15

 

Mistrovství světa v atletice mládeže do 17 let se blíží

Slavnostní zahájení 5. ročníku Mistrovství světa atletů do sedmnácti let v Ostravě se bude konat 10. července od 19.30 hodin před Novou radnicí. "Pozvánkou na akci bude průvod účastníků, který projde centrem města s vlajkami všech přibližně sto osmdesáti států, hornické dechovky, žonglérů na monokolech a tanečnic. Ze Stodolní ulice vyjde po devatenácté hodině. Na Prokešovo náměstí by měl dojít kolem 19.45 hodin. Po slavnostním zahájení je připraven koncert Čechomoru," říká náměstek primátora Lubomír Pospíšil.

Při této příležitosti dojde k omezení dopravy. Od 19 do 21.30 hodin bude úplně uzavřena Sokolská třída v úseku Českobratrská-Horova ulice a ulice 30. dubna v úseku Sokolská třída-kruhový objezd.

Mladí atleti budou mít na mistrovství od 11. do 15. července možnost získat zkušenosti z podobných sportovních svátků. K tomu slouží i Clinic IAAF Ostrava Masterclass. Speciální program má talenty motivovat a zároveň je poučit. "Do Ostravy přijedou sportovci zvučných jmen světové atletiky. Mohu jmenovat Jana Železného, Ludmilu Formanovou nebo Šárku Kašpárkovou. Přijede královna běhu na 400 m Francouzka Marie-José Pérec, dánský světový rekordman na 800 m Wilson Kipketer, ruská běžkyně Světlana Mastěrkova nebo legenda britské atletiky běžec Steve Ovett. Všichni budou hovořit o svých začátcích, trénincích, a hlavně se pokusí upozornit na chyby, kterých se dopustili. Praktické rady udělí účastníkům na společných trénincích. Od 8. července do samotného začátku šampionátu bude čas i k diskuzi na téma doping. Nadějní atleti si dokonce budou moci projít jakousi simulovanou antidopingovou kontrolou," říká Laura Arcoleo z Mezinárodního svazu atletických federací (IAAF).

Pro účastníky mistrovství je připravena návštěva Hornického muzea OKD v Ostravě a Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Řada sportovců bude mít v publiku velkou podporu. "Kontaktovala nás například rodina novozélandské běžkyně. Její otec nás požádal, abychom pomohli zařídit ubytování. Společně se závodnicí přicestují rodiče, sestra, prarodiče a osobní trenér s manželkou. Všichni jsou na Ostravu moc zvědaví, informace si už zjišťovali na internetu," říká šéf organizačního výboru Oldřich Zvolánek. (ta)

Vstupenky na Mistrovství světa atletů do 17 let jsou v prodeji od 1. května v pokladnách Městského stadionu Vítkovice, ve všech sběrnách Sazky a Sportky SSK Vítkovice a v pobočkách Ostravského informačního servisu. Jednotné vstupné na jeden den je 50 korun, permanentka na celý šampionát stojí kolem 200 korun.

» Krátce

Mistři ve florbalu

Šestnáct nejlepších florbalových družstev mladších žáků bojovalo 19. a 20. května v Hranicích na Moravě o titul mistra ČR. Moravskoslezský kraj zastupovala družstva 1. SC SSK Vítkovice, Torpédo Pegres Havířov a FBC Pepino Ostrava. Turnaj ukázal, že letos je nejlepší florbal k vidění na Moravě. V boji o třetí místo podlehli Bulldogs Brno poslednímu zástupci Čech, pražskému celku SSK Future. Finále už bylo čistě ostravskou záležitostí. Proti sobě se postavily týmy Vítkovic a Pepina Ostrava. Z vítězství se nakonec radovaly mladé naděje z týmu Pepina.

Házenkářky přijímají členky

Nejúspěšnější dívčí míčový sport v Ostravě - házená přijímá každé úterý a čtvrtek od 15 do 16.30 hodin do svých řad dívky do přípravky při TJ Sokol Hrabůvka. Zájemkyně ze třetích a čtvrtých tříd základních škol mohou přijít ve sportovním oblečení na tréninky, které se konají ve sportovním centru Dubina.

Házenkářská přípravka působí v oddíle několik let. Vedou ji zkušení trenéři mládeže. Náplní je rozvoj pohybových schopností děvčat s míčem i bez míče, formou soutěží, gymnastiky a atletiky. Bližší informace poskytne Tomáš Bárta, telefonní číslo: 777 733 947, e-mail: handball@email.cz.

Vodní areál v provozu

Obyvatelé nejlidnatějšího obvodu města Ostravy se letos dočkali otevření Vodního areálu Jih už v květnu. Provozovatel, společnost SAREZA, zpřístupnil akvapark 18. května. V letošním roce přibyla k řadě lákadel půjčovna lehátek a slunečníků. Otevřeno je ve všední dny od 10 do 18 hodin, v sobotu a neděli od 9 do 19 hodin.

Celodenní vstupné v mimosezonním provozu je pro dospělé 40 Kč, pro děti od 6 do 15 let 25 Kč, jízdy na tobogánech a skluzavkách jsou zahrnuty v ceně vstupného. Návštěvníci mohou rovněž využít některý z druhů zvýhodněného rodinného vstupného.

Zlatá tretra 2007

Vrcholem 46. ročníku mítinku seriálu IAAF Super Grand Prix Zlatá tretra, který se koná 27. června, budou běžecké disciplíny. Běhu na 5 000 metrů, který je Memoriálem Emila Zátopka a tedy jednou z hlavních disciplín večera, se zúčastní dvojnásobný mistr světa a světový rekordman na 3 000 metrů překážek Saif Saeed Shaheen z Kataru. Síly si s ním změří mimo jiné mistr světa Zersenay Tadesse z Eritrey. Vstupenky na tribunu stojí 500 korun, k stání 100 korun. Svátek atletiky mohou oslavit také děti. Stadion jim bude patřit 25. června od 15 hodin, kdy se zde koná Čokoládová tretra. (t)

Radvanický okruh

První ročník mezinárodních silničních závodů motocyklů Radvanický okruh 2007 se konal 2. a 3. června v Ostravě. Závodníci jeli osm závodů podle kategorií od 125 až nad 600 ccm. Pořadatel AV MOTO RACING ve spolupráci s městským obvodem Ostrava-Radvanice a Bartovice nabídl divákům soutěže jezdců historických i novodobých moderních motocyklů.

"Podobné závody se konaly v Ostravě po třiceti šesti letech. Trať byla výborně připravena a fanoušci si jistě přišli i přes mírnou nepřízeň počasí na své. Určitě viděli spoustu atraktivních soubojů," řekl náměstek primátora Vojtěch Mynář.

"Pro uspořádání závodů jsme vybrali lokalitu, kde se střídá městská zástavba s krásnými lesními úseky. Trať byla členitá, dlouhá třiapůltisíce metru, široká šest až devět metrů. Celý program závodů měl velmi dynamický náboj. Jezdci předváděli své umění ve velkých rychlostech na rovinkách i v ostrých zatáčkách," uvedl hlavní organizátor Aleš Vochoč.

Během nedělních závodů byly pro děti i dospělé připraveny soutěže, vystoupení hudební skupiny a další atrakce. (t)

 

zpět na začátek stránky

Strana 16

» Fototéma

Bitva tří císařů

Více než 14 tisíc lidí přilákala na Slezskoostravský hrad rekonstrukce bitvy tří císařů. Akce se konala 19. a 20. května ke 3. výročí zpřístupnění hradu veřejnosti. Ukázky napoleonských válek, přehlídky vojenského ležení, uniforem a zbraní doplnil dobový jarmark a večerní ohňostroj. V minulosti už mohli návštěvníci spatřit například příchod švédských vojsk nebo boje husitů s křižáky.

"Jsme velmi rádi, že se nám podařilo s pomocí statutárního města Ostravy oživit jednu z nejstarších památek moravskoslezské metropole. Občanům tak dáváme možnost prožít zde volný čas, pobavit se a odnést si příjemné zážitky," řekl ředitel společnosti Ostravské výstavy Karel Burda. (sz)

 

zpět na začátek stránky