Březen 2016

Březnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Strana 1

Atletický sen se stal skutečností


Nová atletická hala společnosti Vítkovice Aréna prošla poslední úno­rový víkend zatěžkávací zkoušku při 42. mistrovství ČR v atletice. Objekt postavený za čtrnáct měsíců za 337 mil. Kč byl z 80 procent financo­ván z unijní dotace, zbytek uhra­dilo město Ostrava. „Po rekonstruk­cích Ostravar Arény a městského stadionu máme nové sportoviště. Trojlístek, který nám mohou u nás doma i v zahraničí závidět. Naplnil se sen generací ostravských atletů. Snad nám teď nebude odcházet to­lik nadějí do Prahy za lepšími pod­mínkami,” konstatoval náměstek primátora Martin Štěpánek (první zleva), který atletickou halu otevřel s Kamilem Vrublem z Vítkovice Aréna, atletickou legendou Taťánou Netoličkovou, mistrem světa Pavlem Maslákem a Oldřichem Zvolánkem, předsedou SSK Vítkovice a místo­předsedou ČAS.

Podrobnosti z průběhu halo­vého mistrovství republiky čtěte na straně 15. (vi)

Moderní techniku převzali dobrovolníci z jednotky SDH Nová Ves a profesionálové z krajské HZS

Město Ostrava na hasičích rozhodně nešetří


Město podporuje

Novou cisternovou stříkačku CAS 30 Tatra 815-7 má od 10. února ve své vý­bavě jednotka Sboru dobrovolných ha­sičů (JSDH) z Ostravy-Nové Vsi. Vozidlo předal v sídle Hasičského záchranného sboru MSK v Zábřehu starostovi obvodu Nová Ves Tomáši Lefnerovi náměstek primátora Radim Babinec.

Auto cisterna pořízená za 6,3 mil. ko­run z rozpočtu města Ostravy, s přispě­ním dotace státu, je určena pro zásahy vodou nebo pěnou, vysokotlaká hadice má délku 60 metrů. Překoná vodní hla­dinu do 1,2 metru, má kabinu pro čtyř­člennou posádku.

Podle starosty Tomáše Lefnera dob­rovolní hasiči z jiných míst Česka mo­hou Ostravanům jejich techniku je­nom závidět. Stejná auta získaly v mi­nulých pěti letech od města také JSDH ze Zábřehu, Michálkovic, Hrabové, Pustkovce a Polanky. „Když k tomu přidám dopravní auto od kraje a in­vestici města na rekonstrukci hasičské zbrojnice, máme v Nové Vsi vše kom­pletní,“ dodal Lefner.

Velitel JSDH Nová Ves Martin Novák, povoláním hasič, neskrýval nadšení z nové tatrovky. Jeho kolegy teď čeká důkladné školení, aby obsluhu zvládli. Tak, jako při posledním větším zásahu u loňského požáru automobilové dílny ve Svinově.

Zkrátka nezůstal ani HZS Morav-skoslezského kraje. Zástupce ředi­tele Vladimír Vlček převzal od Radima Babince klíčky od speciálního automo­bilu VA Mitsubishi Outlander, určeného pro vyšetřovatele příčin požárů. SUV je vybaveno dýchacím přístrojem, sadou pro odběr vzorků, infrateploměrem, ra­diostanicí aj. Vůz byl městem pořízen za více než 1,4 mil. Kč.

„Je to pro mě velká pocta, že jsem mohl předat novou techniku profe­sionálním i dobrovolným hasičům. Podpora města oběma složkám je vskutku masivní a já mohu slíbit, že v ní budeme pokračovat,“ dodal náměstek primátora Radim Babinec. (vi)

O peníze na nový kotel si v krajském městě zažádaly už na čtyři stovky lidí

Informační kampaň měla ohlas


Životní prostředí

Téměř čtyři stovky Ostravanů a maji­telů nemovitostí na území města vyu­žily možnost financovat výměnu sta­rých neekologických kotlů na pevná paliva formou takzvané kotlíkové do­tace. I díky 10procentnímu příspěvku města mohou dosáhnout na maximální možnou dotaci 150 tisíc korun.

V celém Moravskoslezském kraji bylo ke konci února registrováno 4193 žá­dostí, z toho 392 z Ostravy. Město jim pomůže částkou 5 750 tisíc korun. K ob­rovskému zájmu o kotlíkové dotace při­spěla informační kampaň vedená pro­střednictvím letáků, plakátů, elektro­nických médií i radničních tiskovin. V městských obvodech se konaly semi­náře, jichž se zúčastnilo přes 500 lidí.

V budově Nové radnice bylo zřízeno speciální informační místo, které na­vštívilo zhruba 170 lidí. Nejčastěji se dotazovali na základní podmínky zís­kání dotace, tedy co je třeba splňo­vat pro její poskytnutí, kdy, kde a jak o ni požádat a jaká je výše podpory. „Věříme, že ostravských žadatelů bude stále víc. Jedná se přece o prostředí, ve kterém žijeme, a hlavně o vzduch, který dýcháme,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Informace jsou k dispozici na webo­vých stránkách www.dychamproost­ravu.cz či telefonické lince 595 622 355. Zájemci mohou podávat žádosti na kraj­ském úřadě do 29. dubna 2016. (ph)


Strana 2

Hyundai Mobis začíná stavět


Firma Mobis Automotive System Czech, „dcera“ korejské společnosti Hyundai Mobis, získala stavební povo­lení a začala stavět v průmyslové zóně Mošnov závod na výrobu automobi­lových světlometů pro automobilky Hyundai v Nošovicích a Kia v Žilině. Nabírá také první zaměstnance.

U příležitosti schvalování v zastupi­telstvu dodatku k investiční smlouvě s Mobisem, uzavřené v roce 2014 mezi investorem, ČR, krajem, městem Ostravou a agenturou Czech Invest, o tom informoval primátor Tomáš Macura. Dodatek uvádí do souladu ustanovení investiční smlouvy a poz­dější kupní smlouvy na nákup po­zemků v mošnovské zóně, uzavřené mezi městem a Mobis ASC.

Podle investiční smlouvy se Ostrava zavázala prodat pozemky za symbolic­kou cenu 1 Kč za m2. Přibližně 18 ha by tak investor získal za 180 tisíc korun. Řešení neschválila Evropská komise, a tak byla kupní smlouva koncipována jinak. Investor odkoupí od města po­zemky za tržní cenu 69 mil. korun a český stát mu bude neplánovaný vý­daj kompenzovat prostřednictvím ji­ných finančních pobídek.

„Do dodatku byla zapracována také úprava možnosti odstoupení od in­vestiční smlouvy tak, aby byla v sou­ladu s ustanoveními uzavřené kupní smlouvy,“ upřesnil primátor. Korejská investice v Mošnově, jejíž hodnota se odhaduje na 4 mld. korun, má přinést 900 pracovních míst. (bk)

Pietní akt k výročí 14. března 1939


V tomto měsíci si připome­neme 77. výročí okupace zbytku Československé republiky hitle­rovským Německem. Zatímco Čechy, Moravu a Slezsko, už bez dříve zabraných Sudet, wehr­macht obsadila 15. března 1939, do Moravské Ostravy německá armáda vstoupila už o den dříve. Na připomínku těchto tragických dnů pořádají v pon­dělí 14. března ve 14.30 hod. Český svaz bojovníků za svo­bodu Ostrava a Jednota Čs. obce legionářské MSK pietní akt před budovou KŘ Policie ČR v ulici 30. dubna. (vi)

Ze zasedání zastupitelstva města Ostravy


Změny ve vedení městských společností, podpora Olympijského parku či podpis dodatku ke smlouvě s firmou Hyundai Mobis – taková byla nejvíce diskuto­vaná témata 14. zasedání Zastupitelstva města Ostravy, které se uskutečnilo 17. února. Všem se věnujeme v samostat­ných článcích.

Nejvíc bodů se týkalo svěření, daro­vání, prodeje, výměny či nákupu pozemků. Zastupitelé schválili dotace na podporu kultury, sportu, smysluplného trávení volného času, sociální péče, osob s hen­dikepem a do dalších oblastí. Odmítli na­proti tomu žádost spolku Lungta o pod­poru kampaně Vlajka pro Tibet a vyvěšení tibetského praporu dne 3. března na bu­dově radnice.

Zastupitelstvo rozhodlo o už dříve avi­zovaném spojení městských IT společ­ností OVA!!!CLOUD.net a. s. a OVANET a. s., k němuž by mohlo dojít ještě v tomto pololetí. Vzali na vědomí informaci o usnesení rady města ve věci stanoviska ke způsobu sanace ekologické zátěže Laguny Ostramo.

„Statutární město Ostrava požaduje realizaci takové varianty, která zaručí de­kontaminaci lokality s vyloučením rizika kontaminace okolního prostředí včetně podzemních vod,“ píše se ve stanovisku. Rada dále požaduje, aby byli co nejméně obtěžování obyvatelé města a aby sanační práce byly ukončeny nejpozději do konce roku 2019. „Varianta zapouzdření a za­konzervování lokality je pro statutární město Ostrava zcela nepřijatelná a s její realizací nesouhlasí,“ konstatuje. (bk)

Aktuálně

Personální změny v městských s. r. o.

Zastupitelstvo 17. 2. odvolalo na návrh rady města z funkce jednatele městské společ­nosti Ostravský informační servis, s. r. o., Radima Chytku a výkonem této funkce pověřilo Jana Šumberu. Na základě do­pisu, kterým jednatelka městské společ­nosti DK Poklad, s. r. o., v Porubě Radana Zapletalová oznámila radě odstoupení z funkce, zastupitelstvo na návrh rady schválilo do funkce jednatele domu kul­tury náměstka primátora Zbyňka Pražáka.

Zastupitelstvo dále odsouhlasilo na návrh rady odvolání jednatele spo­lečnosti Koordinátor ODIS, s. r. o., Jana Dvořáka. Další postup je v kompetenci valné hromady společnosti Koordinátor ODIS, v níž statutární město Ostrava vlastní, stejně jako Moravskoslezský kraj, 50procentní podíl. (r)

Úřady dostupnější pro vozíčkáře

Dotaci ve výši 390 tisíc korun získá od města spolek Ostravská organizace vozíčkářů na spolufinancování alterna­tivní dopravy s cílem umožnit těžce zdra­votně postiženým občanům více se zapo­jit do běžného života díky usnadnění pří­stupu do zdravotnických zařízení, úřadů a dalších institucí. Na svém únorovém za­sedání o tom rozhodlo městské zastupitel­stvo. Dotace umožní vozíčkářům také vý­jezd do rekreačních oblastí, které by pro ně byly jinak těžce dosažitelné. (bk)

Komise s méně lidmi

Radní rozhodli na svém jednání 9. 2. o snížení počtu členů v patnácti komi­sích Rady města Ostravy o 32 z nynějších 191. Ve volebním období 2014–18 pracují např. komise pro děti a mládež, pro vzdě­lávání, vědu a výzkum, pro strategický rozvoj, pro životní prostředí, pro cestovní ruch a prezentaci města, komise kultury a další. Spolu s již dříve schváleným sníže­ním počtu míst v dozorčích radách měst­ských společností o deset a ve výborech zastupitelstva o čtyři, se počet funkcí ob­sazovaných městskými politiky snížil o 46. Město Ostrava tak ročně ušetří ko­lem 2 milionů korun. (v)

Zastupitelstvo: 23. 3.


Patnácté zasedání Zastupitelstva města Ostravy ve volebním období 2014–2018 proběhne ve středu 23. března. Jednání v Nové radnici začne v 9 hodin. Veřejnost může jeho průběh sledovat z galerie sálu zastupitelstva. Kompletní dokumenty z 15. zasedání ZMO budou na webu www.ostrava.cz zveřejněny po 4. dubnu 2016. (r)


Strana 3

Přestupní terminál Hranečník je krokem na cestě k výhradně elektrické trakci MHD v centru Ostravy

Veřejná doprava efektivnější a ekologičtější


Nepřehlédněte

V souvislosti se zprovozněním doprav­ního terminálu Hranečník došlo 28. února k významným změnám v pro­vozu městské a příměstské hromadné dopravy. Součástí změn jsou i úpravy jízdních řádů MHD.

Busem do centra jen 38 a 71

Autobusové linky 22, 23, 28, 29, 30, 38, 71, 74, 97, 271, 383, 440, 441, 442, 531, 551 a 752 jsou ukončeny na ter­minálu Hranečník, vyjma noční linky 71 a linky 38 v pracovní dny. Výstup z autobusů těchto linek probíhá u ná­stupiště shodného s nástupištěm pro tramvaje a trolejbusy směřující do cen­tra města. Přestup z autobusu na tram­vaj či trolejbus tedy obnáší pěší pře­sun na pouhých 10 metrů z jedné hrany nástupiště na protější. Stejný princip přestupu je aplikován také v opačném směru. Pro nástup do autobusů smě­rem z Ostravy jsou určena dvě stano­viště, z nichž jedno je pro linky smě­rem na východ (Ostrava-Michálkovice, Petřvald, Orlová) a druhé směrem na jih (Ostrava-Bartovice, Šenov, Havířov).

Na téměř všech linkách jsou zave­deny zcela nové jízdní řády, přičemž na některých linkách jsou i úpravy trasy. Například na lince 22 došlo ke zlepšení dopravní obsluhy tím, že v pracovní den spoje jezdí až k Mostu M. Sýkory a teprve po 18. hodině končí u Dolu Heřmanice. Nově byl zaveden koordinovaný jízdní řád linek 23, 29 a 30, čímž se nahradily dosavadní spoje linky 29 po LDN. Linka 29 nově končí na zastávce Šenov náměstí, kde je směrem na Arcelor Mittal Ostrava obousměrná návaznost na novou linku 440. Došlo také ke zlepšení a zpřehled­nění dopravní obsluhy Radvanic v noč­ních hodinách, kdy noční spoje linky 38 byly nahrazeny spoji linky 71, která nově zajíždí i na zastávky Radvanice škola a Dalimilova, a místo noční linky 78 byly zavedeny nové noční spoje linky 30, a to nově i ve směru od centra. K 28. únoru byla také upravena trasa linky 92, která nově jede přes Hradní náměstí a končí na konečné Bazaly – s výjimkou školního spoje ke Gymnáziu.

Příměstské spoje

Občané Radvanic a především Bartovic mohou více využívat příměstské spoje, protože autobusové linky z Havířova jsou nově zapojeny do ODIS. Z dolní části Bartovic se mohou ve špičkách do­stat rychle na Hranečník linkami 383 a 440 a k zastávce Nová huť jižní brána novou linkou ODIS č. 444. Na ulici Těšínské pak mohou využívat smě­rem k Hranečníku novou linku ODIS č. 441, která jezdí téměř po celý den každých 20 minut. Špičkové linky 532 a 552, jedoucí po ulicích Fryštátské a Rudné, jsou v Ostravě nově vedeny přes Mírové náměstí. Občané Kunčiček v okolí zastávky Vratimovská mohou nově využívat i nových rychlých špič­kových linek ODIS číslo 443 jedoucích po Místecké na ÚAN a číslo 445 jedou­cích po Rudné do Poruby k Fakultní nemocnici. Ve všech spojích uvede­ných linek i linek 531 a 551 jsou cestu­jící nově odbavováni v tarifu Ostrava XXL včetně vzájemného přestupu z pří­městských linek na linky DPO, avšak v příměstských autobusech si nemo­hou označit jízdenku DPO a musí jízdné uhradit v hotovosti nebo z čipové karty ODISka.

Tramvaje a trolejbusy

Tramvajová doprava z terminálu Hranečník byla posílena, takže její průměrný interval činí v pracovní dny 5 minut a večer a o víkendu 10 mi­nut. Trolejbusová doprava z terminálu Hranečník je zajištěna třemi linkami v průměrném intervalu 3 minuty v době přepravní špičky a 10 minut mimo špičku a o víkendech.

Kromě stávající tramvajové linky 4 zajišťující spojení s centrem v oblasti tř. 28. října, Karolinou, Mariánskými Horami, Svinovem a Martinovem je do Hranečníku prodloužena všemi spoji také tramvajová linka 12, zajiš­ťující kromě přímého spojení s cent­rem v oblasti tř. 28. října, Karolinou a Mariánskými Horami také spojení s Vítkovicemi, Hrabůvkou a Dubinou.

Trolejbusová linka 101 nově odklo­něná do terminálu zajišťuje jeho spo­jení s oblastí Sokolské třídy, Přívozem a Hlavním nádražím. Zároveň linka zlepšila dostupnost Ústředního hřbi­tova ze severních částí Ostravy. Nově je linka provozována celodenně, a to v intervalu 10 min. ve špičce a 20 min. mimo špičku. Nová trolejbu­sová linka 107 zajistila spojení termi­nálu s Českobratrskou ulicí, nákupním centrem Futurum a administrativním centrem Orchard a zároveň zlepšila dopravní obsluhu sídliště Fifejdy II. Linka je provozována celodenně, a to v intervalu 10 min. ve špičce a 20 min. mimo špičku. Nová trolejbu­sová linka 110 kapacitně posiluje do­pravu z Hranečníku do centra v době přepravní špičky a zajišťuje možnost přestupu žáků a studentů na Náměstí J. Gagarina na linky směrem na Kamenec a Hladnov. Je provozo­vána v intervalu 20 min. ve vzájem­ném prokladu s linkou 38.

Přestože změny jsou zásadní, vě­říme, že cestující ocení komfort při přestupu a nabídku návazných spojů i zlepšení v dopravní obsluze rozšíře­ním provozu trolejbusů a možností vy­užívat další příměstské autobusy.  Koordinátor ODIS s.r.o.

Trasy tramvajových linek
  4  NH jižní brána – Hranečník – Karolina – Svinov mosty h. z. – Martinov
12  Hranečník – Karolina – Mírové náměstí – Dubina

Trasy trolejbusových linek
101  Hranečník – Most M. Sýkory – Sad B. Němcové – Hlavní nádraží
107  Hranečník – Most M. Sýkory – Futurum – Sídliště Fifejdy – Hornopolní – Most M. Sýkory
        – Hranečník
110  Hranečník – Náměstí J. Gagarina – Náměstí Republiky

(Další informace čtěte na str. 5)

Dotazníková akce nebyla jedinou ani poslední možností, jak se zapojit do přípravy plánu rozvoje Ostravy

Také díky vám bude naše město fajnOVÉ!


Možnost zapojit se do přípravy stra­tegického plánu rozvoje Ostravy, je­jíž první část byla ukončena koncem února, provázel značný zájem veřej­nosti. V dotazníkovém šetření pro­jektu fajnOVA se o svůj názor na život ve městě podělilo 6755 lidí. Tvorba no­vého plánu bude trvat rok a dotazník nebyl jedinou ani poslední možností, jak se lidé mohou vyjádřit a zapojit.

„Moc mě těší, že jsme vzbudili velký zájem obyvatel města podílet se na tvorbě plánu. Setkávám se s mnoha kladnými odezvami a vnímám také velká očekávání, co se bude dít dál. V následujících měsících budeme dis­kutovat o budoucí podobě Ostravy s odborníky a osobnostmi. Vyjdeme a vyjedeme také do ulic a bude nás za­jímat, jak vidí Ostravu za deset nebo dvacet let obyvatelé města, nebo co konkrétně by si lidé přáli změnit,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Dotazníky nyní doplní názory od­borníků a porovnání Ostravy s dal­šími českými městy a světovými metropolemi. Výsledky analytické části tvorby plánu se pak stanou pod­kladem pro novou vizi města, vyhlíže­jící do roku 2023 a dále. Výsledky ana­lýzy budou zveřejněny na webových stránkách www.fajnova.cz. Město také vyhodnotí výsledky minulého stra­tegického plánu a připraví kampaň o (ne)známých místech, událostech a faktech o Ostravě.

Od konce dubna se pak lidé mohou těšit na desítky zajímavých akcí, během nichž se budou moci aktivně zapojit do přípravy plánu. Chystají se napří­klad procházky a vyjížďky na kolech po městě či diskuze u kávy nad zají­mavými a důležitými tématy. Po ná­městích a dalších frekventovaných místech bude putovat velkoformátová mapa města, na kterou lidé zaznačí, kde se jim v Ostravě líbí a kde si na­opak přejí, aby se místo změnilo.

Podrobnosti o přípravě plánu a mož­nostech, kde se informovat a jak se za­pojit, najdete na www.fajnova.cz a www. facebook.com/fajnova.cz. (ph)


Strana 4

Střípky

NÁVŠTĚVA VELVYSLANKYNĚ. Velvyslankyni Polské republiky v Praze Grażynu Bernatowiczovou v doprovodu generálního konzula PR v Ostravě Janusze Bilského přijal 4. února primátor Tomáš Macura. Hovořilo se o otázkách česko-polské spolupráce a spolupráce mezi městy Ostrava a Katovice v souvislosti s při­padajícím na tento rok 20. výro­čím obnovení partnerské smlouvy. Velvyslankyně ocenila přístup ČR a Ostravy k tzv. kotlíkovým dota­cím, jejichž prosazení se v Polsku za­tím nedaří. Jako příklad akce přispí­vající k prohlubování česko-polské vzájemnosti jmenovala Dny NATO, jejichž partnerem je Ostrava, a kte­rých se Polsko tradičně účastní. V ob­lasti kultury jde například o festival Colours of Ostrava.

HORNÍCI V SENÁTU. Zástupci ostravských hornických orga­nizací – Klubu přátel hornic­kého muzea (KPHM) a Nadace Landek, spolu s představiteli hornických a hutnických spolků v ČR, na Slovensku a v Německu se 9. února zúčastnili přijetí v Senátu PČR, na které je pozval místo­předseda horní komory Přemysl Sobotka. Setkání ve Valdštejnském paláci v Praze se koná každoročně od roku 2011. O den později se ostra­vští horníci zúčastnili v Senátu ver­nisáže výstavy Uhlí na Ostravsku – Činnost a hornické tradice. Expozice prezentuje činnost KPHM a Nadace Landek. Na snímku ředi­tel NL Josef Gavlas se senátorem za obvod Ostrava-město Antonínem Maštalířem. (bk)

Před druhou etapou rekonstrukce Nádražní ulice

Přípravné práce začnou ve druhé dekádě března


Komplexní omlazovací kúra jedné z nejvýznamnějších tepen moravsko­slezské metropole, ulice Nádražní, bude pokračovat také letos. Přípravné práce, například vyznačování stávají­cích inženýrských sítí, by měly začít už ve druhé dekádě března, vlastní práce na komunikacích pak čtyřdenní vý­lukou tramvajové dopravy v době od 1. dubna od 5 hodin ráno do 4. dubna do půlnoci pro převedení tramvajové dopravy na jednu kolej. Tramvaje za­stoupí náhradní autobusová doprava. Ve stejné době bude v ulici omezena i automobilová doprava.

Podobně jako první etapa realizo­vaná loni, bude stavba opět prováděna po jednotlivých fázích s vyloučením individuální dopravy. S výlukou tram­vajové dopravy a výměnou tramvajo­vých kolejí se počítá v období letních prázdnin. Přesný harmonogram do­pravních uzávěr a výluk tramvajového provozu bude upřesňován průběžně podle postupu stavebních prací a kli­matických podmínek.

K zásadní opravě historické páteřní komunikace přistoupilo město pře­devším z důvodu havarijního stavu kanalizace pod vozovkou a kolejemi. Při této příležitosti dochází také k re­konstrukci inženýrských sítí, vozovky, chodníků, kolejiště a tramvajových za­stávek Stodolní a Elektra. Výsledkem bude mezi jinými odhlučnění tram­vajového provozu, zvýšení bezpeč­nosti na zastávkách MHD, které jsou budovány ve formě zastávkových mysů, modernizace inženýrských sítí a zlepšení kvality vozovky a chodníků. Rekonstrukce přispěje ke zkvalitnění prostředí v centru města.

V souvislosti s komplexní rekon­strukcí Nádražní ulice zadalo město studii s názvem Předprostor radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která se bude zabývat úpra­vami veřejného prostoru přiléhají­cího k Nádražní a vymezeného budo­vou radnice centrálního městského obvodu a ulicí Zámeckou. Cílem je zajistit koordinaci a souběžné řešení vzájemně na sebe navazujících veřej­ných ploch.

Investiční náklady II. etapy rekon­strukce ulice Nádražní, financované z rozpočtu města, činí 81,5 mil. korun. Dílo by mělo být ukončeno do konce roku 2016, kolaudace proběhne na za­čátku roku 2017. (bk)

Ostravica 2020 – velkorysá vize nekomerčního multižánrového kulturního a vzdělávacího centra

Šance být zase tím ‚starým dobrým místem‘


O čem se mluví

Hra na Ostravici v roce 2016 nazvali po­řadatelé ze spolku Lauby večer na téma Textilia-Ostravica. Do Staré Arény po­zvali první únorovou středu veřejnost, aby diskutovala se zástupci majitele ob­jektu a odborníky. Město reprezentoval jeho primátor Tomáš Macura.

Kauza bývalého módního domu postaveného ve stylu art deco v roce 1929 podle projektu architektky Marie Frommerové patří k těm smutnějším polistopadovým příbě­hům. Vzhledem k jeho medializaci jen stručně: po několika majitelích, z nichž nejčastěji je skloňováno jméno Kamil Kolek, a neúspěchu developer­ského projektu zn. Amadeus Real, je nyní vlastníkem Textilie a dvou sou­sedních domů společnost RME Czech, s. r. o., Nikose Boborase.

A právě jeho společník Daniel Zeman představil ve Staré Aréně vel­korysou vizi projektu Ostravica 2020. Cílem je multižánrové kulturní a vzdě­lávací centrum, jehož základem bude hudební a filmový sál pro až 500 di­váků, využívající vysoký strop bu­dovy, ochozy pater, unikátní schodi­ště a další původní stavební prvky. Další prostory by mohly sloužit jako kluby, coworkingové dílny, zkušebny, sály pro malá divadla apod. Podle šéfa projektu Zemana by se Ostravica měla stát znovu „starým dobrým mís­tem“ tak, jak na něj vzpomínají ro­diče a prarodiče dnešních mladých. Majitelé musejí nyní investovat mili­ony korun do udržovacích prací v bu­dově. Záchranu Textilie neberou jako investiční příležitost.

„Shodujeme se, že není jiné cesty než nekomerční využití Ostravice. Konečná podoba objektu musí v měst­ském prostoru plnit svou funkci, být kompatibilní s už existujícími insti­tucemi,“ uvedl Tomáš Macura a zdů­raznil, že město i on osobně podpoří smysluplné využití zchátralých budov v centru Ostravy. Vzhledem k tomu, že prezentace projektu se i pro něj stala čerstvou novinkou, nechtěl se pouštět do detailního hodnocení. Pozitivní je, že do Staré Arény přišli především mladí lidé, kteří debatní večer proměnili v názorový a tvůrčí workshop. Některé podněty mohou být pro majitele Ostravice, město, stavaře, architekty přínosné. Pokud se chcete dozvědět více o záměrech společnosti RME Czech, nebo o his­torii a současnosti budov na křižo­vatce ulic Nádražní a 28. října, na­vštivte webové stránky www.ostra­vica2020.cz. (vi)


Strana 5

Záměrem města je rozšířit klidovou a odpočinkovou zónu o místo, kde by občané mohli trávit volný čas

Před revitalizací Pustkoveckého údolí


S podporou unie

Město Ostrava připravuje ve spolu­práci s městskými obvody Poruba a Pustkovec projekt Revitalizace Pustkoveckého údolí. Jedná se o území v nivě Pustkoveckého potoka, který byl v minulosti v rámci technic­kých úprav narovnán a opevněn do ko­ryta lichoběžníkového tvaru. V příš­tích měsících začne v Pustkoveckém údolí celá řada průzkumů. Prováděn bude zoologický a dendrologický prů­zkum včetně geodetického zaměření. Výsledky budou sloužit jako pod­klad pro následné zpracování projek­tové dokumentace revitalizace zeleně a vodního toku. Pro jakékoliv změny v údolí je zásadní skutečnost, že celé území je registrovaným významným krajinným prvkem. Z toho vyplývají priority v území a na ně navázaná mnohá omezení pro případné změny.

Co se změní? Plánována je obnova funkčního stavu stávajících ploch ve­řejné zeleně – revitalizační zásahy, ošetření stromů, doplnění výsadby o nové solitérní jedince. Dalším kro­kem je úprava koryta vodního toku tak, aby byl obnoven jeho přírodní ráz a nově vznikly tůňky, které pomohou zadržet v období sucha vodu a umožní rozšíření živočichů a biotopů v okolí potoka. Vznikne tak funkční propojení mezi přírodními prvky posilujícími druhovou biodiverzitu a prvky sídelní zeleně poskytujícími možnost odpo­činku pro občany. Prostor bude dopl­něn lavičkami a dalším mobiliářem.

Z áměrem mě st a je př ibl í ž it Pustkovecké údolí lidem a rozšířit tak klidovou a odpočinkovou zónu o místo, kde by občané mohli trávit volný čas. Projekt Revitalizace Pustkoveckého údolí je připravován k podání žá­dosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Předpoklad výše dotace z Evropské unie činí 85 pro­cent z celkových způsobilých nákladů (CZN) na část projektu zabývající se revitalizací vodního toku, na část projektu revitalizace zeleně činí do­tace 60 procent celkových způsobi­lých nákladů. (ph, osr)

Podél Odry se jezdí na kole


Je hotovo. Práce na cyklostezce, která vede podél řeky Odry, jsou dokončeny. Cyklostezka protíná městské obvody Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Petřkovice, Mariánské Hory a Hulváky, Nová Ves a Ostrava-Jih. Jedná se o výstavbu prvních úseků na­dregionální trasy Greenway Odra – Morava – Dunaj, která po dobudování povede od hranice Olomouckého kraje (Bělotín) přes obce Mankovice, Hladké Životice, Pustějov, Studénku, Jistebník, Ostrava, Bohumín až k polským hranicím (Chalupki). V blízkosti areálu hornického muzea na Landeku jsou cyklostezky pro­pojeny a je možné pokračovat podél řeky Ostravice až do Hrabové. Nositelem pro­jektu je svazek obcí Region Poodří a sta­tutární město Ostrava je partnerem pro­jektu, který zajišťuje jeho financování. Celkové předpokládané náklady na pro­jekt včetně DPH činí 73,1 mil. korun, do­tace na stavbu bude poskytnuta ve výši 68,8 mil. korun. Projekt Cyklostezky Odra – Morava – Dunaj je spolufinan­cován z fondů EU. (ph, osr)

Skvělé místo pro investici


Ostrava patří do TOP 10 investor­sky nejatraktivnější měst Evropy. Shodli se na tom autoři žebříčku ev­ropských měst a regionů z hlediska jejich atraktivity pro přímé zahra­niční investice European Cities and Regions of the Future 2016/2017. Žebříček zveřejnil 15. února časopis fDi Magazine. V kategorii středně velkých měst (200–750 tis. obyva­tel) se Ostrava umístila na devátém místě. V desítce nejlepších byla také při srovnání v letech 2014/2015.

„Město Ostrava se rozvíjí pozi­tivním směrem, což dosvědčují vý­sledky průzkumu. Jeho potenciálu už využila řada českých i zahranič­ních firem a stále zůstává atraktiv­ním cílem pro investory. Ti hodnotí pozitivně především strategickou geografickou polohu a dobrou do­stupnost města, širokou síť doda­vatelských firem či kvalifikovanou pracovní sílu,“ řekl primátor Tomáš Macura. Ostrava se může považo­vat za město budoucnosti především kvůli úspěšnému přechodu na mo­derní perspektivní odvětví, jako jsou nanotechnologie či ICT.

Časopis fDi Magazine, který patří do mediální skupiny Financial Times, hodnotil 481 evropských měst a re­gionů. Kromě podnikatelské přívě­tivosti a strategie podpory přímých zahraničních investic přihlížel k eko­nomickému potenciálu, lidským zdro­jům, efektivitě nákladů, kvalitě života a infrastruktuře. (ph)

Terminál Hranečník pro optimálnější návaznost mezi autobusy, trolejbusy a tramvajemi

Vznikl nový moderní a bezpečný přestupní uzel


Doprava ve městě

Na konci ledna 2016 byl zhotovite­lem díla, společností Rekultivace Ústí nad Labem, s. r. o., předán zástup­cům města Ostravy dokončený termi­nál Hranečník. Společnost Rekultivace Ústí nad Labem dokončila stavbu v řád­ném termínu dle uzavřené smlouvy a v požadované kvalitě.

V prostoru bývalého obratiště tram­vají na trase Výstaviště – Hranečník – ArcelorMittal Ostrava vznikl nový mo­derní přestupní uzel. Zastávky městské a příměstské dopravy, které byly v mi­nulosti rozptýlené po celé ploše are­álu, jsou nyní koncentrovány do jed­noho bodu, čímž došlo ke zkvalitnění podmínek hromadné dopravy, zvýšení komfortu a bezpečnosti cestujících i op­timalizaci pěších vazeb při přestupu mezi jednotlivými systémy veřejné hro­madné dopravy – autobusové, tramva­jové a trolejbusové.

Pro cestující a zaměstnance byl v prostoru přestupního terminálu vy­budován objekt sociální vybavenosti, ve kterém se nachází zázemí jak pro cestující (čekárna, toalety a umývárna, hodiny, infotabule s odjezdy jednot­livých spojů, prodejna novin a časo­pisů), tak pro dopravce (serverovna, umývárna, odpočinková místnost pro řidiče). Za účelem zvýšení bezpečnosti občanů bude v objektu umístěna i slu­žebna městské policie.

Ke zlepšení komfortu cestujících při­spěje zastřešení nástupišť a hlavních pě­ších tras v návaznosti na objekt sociál­ního zázemí a vybavenosti. Pro informo­vanost a komplexní obsluhu cestujících jsou nástupiště osazena informačními panely s údaji o odjezdech jednotlivých spojů, reproduktory místního rozhlasu a kamerovým systémem.

Projek t v ýstavby terminá lu Hranečník byl spolufinancován pro­střednictvím Ministerstva financí ČR z Programu na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje. Celkové ná­klady na realizaci projektu byly vyčís­leny na téměř 127 milionů korun bez DPH, z čehož uznatelné náklady hrazené MF ČR činí necelých 59 milionů korun bez DPH. Zbylých více než 68 milionů korun bez DPH uhradí město. (osr)


Strana 6

Moderní kamerové systémy slouží městským strážníkům už dvacet let

Oči, které nepotřebují spánek


Městská policie

Už dvacet let jsou neocenitelnou po­můckou strážníků Městské policie Ostrava kamerové systémy. Jejich použití začalo v roce 1996, kdy byly nainstalovány první dvě kamery na Masarykově náměstí. Dnes mají strážníci k dispozici záběry z více než 240 kamer umístěných v těch nejrizi­kovějších či nejfrekventovanějších lo­kalitách, které pomáhají odhalit pacha­tele nebo slouží jako důkazní materiál při prokazování protiprávního jednání. Jen od roku 2004 zaznamenaly kamery přes čtyři tisíce událostí, které si vyžá­daly zásah strážníků, ve 2700 přípa­dech poskytla městská policie záznamy z kamer kompetentním orgánům pro šetření spáchaných skutků.

Stejně jako vybavení celkem de­víti vyhodnocovacích stanovišť, která dnes využívají nejmodernější tech­niku schopnou komunikovat s ostat­ními složkami integrovaného záchran­ného systému, vyžadují i kamerové sys­témy průběžnou modernizaci. V roce 2015 na ni získala městská policie fi­nanční dotaci z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra a města Ostravy, díky níž se podařilo obmě­nit šest kamerových stanovišť, která patřila u městské policie k nejstarším. Informace o rozmístění jednotlivých kamer lze najít na webových strán­kách městské policie www.mpostrava. cz v sekci Technické prostředky. (ju)

Nové pracovní listy pro besedy na školách


Ostravští státní policisté přicházejí s novou iniciativou. Pro besedy ne­jen na školách připravili v rámci pro­jektu Prevence pro všechny nové pre­ventivní pracovní listy, které obsahově doplňují besedy na téma rizika ko­munikace na sociálních sítích, drogy a alkohol, bezpečné chování v silnič­ním provozu, trestní odpovědnost, ši­kana – kyberšikana, vlastní bezpečí a práce policistů. Listy jsou vytvo­řeny jak pro žáky prvního, tak dru­hého stupně základních škol, po­případě studenty víceletých gym­názií. Lze je kombinovat s dalšími projekty realizovanými ve městě, na­příklad s četbou z Policejních pohá­dek. Vyplněné listy si děti mohou od­nést domů a diskutovat o nich s rodiči.

Důležité je, že preventivní pra­covní listy reagují nejenom na tra­diční rizika, ale také na nové hrozby, které s sebou přináší současná doba. Jde například o problematiku ky­beršikany či komunikace na sociál­ních sítích. Žáci mají v tomto případě za úkol vepsat na list informace, které zveřejnili v internetu ve svých profi­lech. V momentě, kdy tyto mnohdy velmi intimní údaje získávají reálnou a veřejnou podobu, žáci se za některé z nich začínají před svými spolužáky stydět a nutně si musí klást otázku, zda toto vše opravdu musí zveřejňo­vat. Začíná debata, při které jsou žáci konfrontovaní nejen s riziky virtuální komunikace, ale také s příklady z po­licejní práce.

Na praktické otázky jsou zaměřeny i další listy. Například součástí besedy na téma vlastního bezpečí je nácvik vo­lání na tísňovou linku, popis události či popis osoby. Všechny besedy jsou do­plněny prezentacemi, filmy nebo pří­klady z praxe. (kš)

Oběti trestných činů mají právo na naši pomoc a ochranu


Bezpečnější Ostrava

Zvýšit povědomí o možné pomoci obětem trestných činů, takové je poslání Evropského dne obětí, jímž byl v roce 1990 vyhlášen 22. únor. Velkou pozornost této problematice věnuje Ostrava, která organizuje spolu s Probační a mediační službou ČR, Policií ČR městskou policií a nevládními organizace široké spektrum aktivit. Jen loni nakoupilo hlavně pro se­niory 1450 osobních alarmů a 400 bezpečnostních taštiček. Pro služebny Policie ČR pořídilo kávu, čaj a cukr, papírové kapesníčky či antistresové míčky, aby se zde oběti nebo svědci trestných činů cítili lépe.

Město nezapomíná také na široce pojatou infor­mační kampaň realizovanou hlavně skrze měst­skou policii a je potěšitelné, že veřejnost přijímá tyto snahy vstřícně. „Jako strážník jsem předá­vala ve svém okrsku hlavně seniorům karty bez­prostřední pomoci s informacemi, jak postupovat v případě, že se občan stane obětí trestné činnosti, a všichni vnímali tuto aktivitu pozitivně. Rázem to­tiž měli v ruce důležité informace včetně telefonních čísel na jednotlivé složky Integrovaného záchran­ného systému, krizové a poradenské linky,“ uvedla strážnice Gabriela Slotová.

Postoje města si cení také Policie ČR. „Ostravská policie dlouhodobě z lepšuje s lužby p ro o běti. Namátkou lze zmínit zřízení čtyř speciálních pora­denských míst pro osoby ohrožené domácím nási­lím. Místnosti vznikly jako první v republice právě v Ostravě a mohly být vybudovány díky podpoře magistrátu. Stejně tak užíváme v průběhu kona­ných úkonů speciální materiál pro oběti, namátkou lze zmínit tiskoviny či hračky pro děti. Předmětné bylo opět pořízeno a uvedeno do praxe díky pod­poře magistrátu,“ ocenila pomoc města mluvčí Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje Gabriela Holčáková. (bk)

Exekutoři budou radit zdarma


Exekutorská komora otevřela v Ostravě bezplatnou právní poradnu pro občany, kteří potřebují pomoc v oblasti exe­kučního řízení a výkonu rozhodnutí. Poradenství je poskytováno v prosto­rách Občanské poradny Slezské diako­nie v ulici Velké 19 v Moravské Ostravě. Na konzultace je nutné se předem objed­nat na tel. čísle 734 645 275.

Vznik poradny si vyžádala situace v Moravskoslezském kraji, který je s 554 tisíci aktuálně vedenými exekucemi jed­nou z nejvíce postižených oblastí ČR. Jen vloni bylo v kraji zahájeno 85 tisíc no­vých exekučních řízení, což je třetí nej­větší číslo po Praze (130 tisíc) a Ústeckém kraji (105 tisíc).

Exekutorská komora poskytuje pora­denství také prostřednictvím on-line po­raden na stránkách www.ekcr.cz. (ds)

Řetízek bezpečí


Na žádost seniorů starších 60 let jim pracovníci Městské poli­cie Ostrava (MPO) zdarma nain­stalují na vstupní dveře do bytu či rodinného domu dveřní bez­pečnostní řetízek a panorama­tické kukátko. O toto zařízení mohou občané zažádat pouze písemně prostřednictvím svého strážníka-okrskáře nebo na so­ciálním odboru místně přísluš­ného úřadu městského obvodu. Při instalaci pověřený zaměst­nanec MPO prodiskutuje se se­niory bezpečné chování doma i venku a upozorní je na možná rizika spojená s návštěvami ci­zích osob. Jen loni přijala MPO 125 žádostí o nainstalování bez­pečnostních řetízků a kukátek. Všechny byly uspokojeny. Bližší informace v pracovních dnech od 8 do 15 hodin na tel. čísle 720 735 173. (mpo)


Strana 7

Čokoládovou vařečku vybojoval Matěj Otipka ze ZŠ I. Sekaniny v Porubě

Mladí kuchaři jsou bystří a šikovní


Chválíme

Už poosmnácté zkřížili vařečky v boji o titul nejlepšího mladého kuchaře žáci sedmých až devátých tříd ostrav­ských základních škol. Letošní ročník kulinářské soutěže O čokoládovou va­řečku se uskutečnil 3. února v prosto­rách Střední školy společného stra­vování v Hrabůvce v rámci celoměst­ské kampaně Školní jídelny zdravě a chutně. Zúčastnilo se ho 34 žáků a žákyň, kteří měli za úkol připravit v časovém limitu čtyři porce teplého pokrmu s přílohou. Podle názoru od­borné poroty, která hodnotila dodržo­vání technologického postupu, hygi­enu při práci a především chuť a este­tiku připraveného pokrmu, si nejlépe poradil žák 8. třídy ZŠ Ivana Sekaniny v Porubě Matěj Otipka, který připravil dietní bezlepkové jídlo Pestré kuličky se zeleninou. Spolu s ním se z úspě­chu radovala i kuchařka z porubské školní jídelny a vedoucí kroužku va­ření Bronislava Lesová. „Mám z toho obrovskou radost, kluci jsou moc ši­kovní. Mám tu dva, a oba byli skvělí,“ svěřila se.

Stříbrnou a bronzovou příčku vy­bojovali osmák Petr Laňka ze ZŠ Ivana Sekaniny v Porubě s jídlem Tagliatelle se špenátem, rajčaty a žampióny a Barbora Machná, žákyně 7. třídy ZŠ Krestova v Hrabůvce, s pokrmem Špagety s vepřovou směsí a zeleninou.

Záštitu nad letošním ročníkem soutěže převzal náměstek primátora Martin Štěpánek. (bk)

Dny věnované poznání autismu


Na druhého dubna připadá Mezinárodní den porozumění au­tismu. Kampaň na podporu osvěty o této závažné poruše mentálního vývoje dětí připravuje v Ostravě spolek MIKASA ve spolupráci s dalšími neziskovými organiza­cemi. Hned 1. dubna od 9 hodin se v aule Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Zábřehu uskuteční me­zioborová konference Dětství s au­tismem, na kterou se lze přihlásit na www.mikasa-detem.cz v záložce Autismus.

Pro širokou veřejnost je určen zábavně informační den, který pro­běhne 2. dubna v Obchodním cen­tru Forum Nová Karolina. Pro děti i dospělé budou připraveny soutěže, dílny a workshopy seznamující se způsoby péče o osoby s poruchami autistického spektra, a také soubor informací o neziskových organiza­cích a školách poskytujících těmto osobám své služby. Podrobnosti na www. mikasa-detem.cz nebo info@ mikasa-detem.cz.

Realizaci kampaně podpořilo město Ostrava. (mp)

Seminář pro pečující


Jak pečovat o nemocného v domácím pro­středí, takový je název bezplatného semi­náře pořádaného vždy jednou měsíčně Charitou Ostrava v budově Hospice sv. Lukáše v ul. Charvátské ve Výškovicích. Nejbližší termín je 17. 3. od 14.00 h. Na setkání s profesionálními zdravot­ními sestrami se dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí, jak získat příspěvek na péči a mnoho dal­šího. Proběhnou také praktické ukázky. Na školení se lze přihlásit telefonicky u Markéty Štěpánové, tel. 599 508 533, mobil 731 534 002, nebo e-mailem na ad­rese cho.hospicova.poradna@charita.cz. Podrobnosti o akcích Charity najdete na http://ostrava.charita.cz. (bk

Víte, kde je Nákupní?


Víte, kde je v Ostravě ulice Nákupní? Na mapě města ji zatím nenajdete, ale exi­stuje. Je v Zábřehu a vede obloukem z ulice Výškovické kolem objektů Hasičského zá­chranného sboru Moravskoslezského kraje a firmy SK Fasády zpět na Výškovickou. Její součástí je i jeden kruhový objezd. Na návrh Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a na doporučení Komise muzejní, letopisecké, názvoslovné a he­raldické rady města Ostravy schválili pro ni tento název na svém únorovém zase­dání ostravští zastupitelé. A proč právě Nákupní? Naproti komplexu Hasičského záchranného sboru, na druhé straně nově pojmenované ulice začínají objekty Avion Shopping Parku Ostrava. (bk)

Děti z domovů se učily obchodovat


Výrobky za 2225 korun se poda­řilo prodat dětem z Dětského do­mova Úsměv ve Slezské Ostravě během předvánočního Jarmarku s Albertem, uspořádaného Nadačním fondem Albert a spo­lečností Spolu dětem. „Pro děti to byla praktická a přínosná zkuše­nost,“ zhodnotila výsledek akce ře­ditelka domova Eva Chodurová. Cílem celoročního projektu zamě­řeného na prohlubování finanční gramotnosti dětí je naučit mladé lidi základům obchodu a podni­kání. Loni se ho zúčastnilo 64 dět­ských domovů z celé ČR. (ech)

Projekt se ukazuje jako potřebný a žádaný

Senior linka slouží šest let


Městská policie

Šest let pomáhá zajišťovat bezpečnost seniorů a hendikepovaných starších 60 let Senior linka. Jde o nouzové tlačítko, které v jejich bytech instaluje Městská policie Ostrava. Od února 2010 do sou­časnosti jich namontovala 247 – a roz­hodně nezahálejí. Kvůli nouzovému volání vyjížděli strážníci už zhruba ti­síckrát. Ve více než 110 případech se jednalo o zdravotní komplikace, kvůli nimž bylo nutné přivolat rychlou lékař­skou pomoc. V pěti případech museli strážníci volat na místo Policii ČR, čty­řikrát zastihli za dveřmi podezřelou osobu. I když k některým aktivacím nouzových tlačítek došlo nedopatře­ním nebo omylem, projekt se tak uka­zuje jako potřebný a zároveň velmi žá­daný. S finanční pomocí se proto do něj již zapojily městské obvody Ostrava- Jih, Poruba, Vítkovice, Moravská Ostrava a Přívoz a Pustkovec, další o zapojení jednají.

Zájemci o Senior linku se mohou obracet na sociální odbor místně pří­slušného úřadu městského obvodu, popřípadě přímo na Městskou poli­cii Ostrava. Vzhledem k velkému zá­jmu o tuto službu však musí počítat i s několikaměsíční čekací lhůtou. Podrobnosti na webových stránkách MPO www.mpostrava.cz. (mpo)

Zemřel Alois Čoček


V úterý 23. února zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku devadesáti let Alois Čoček, čestný občan statutárního města Ostravy.

Rodák ze Stříteže nad Ludinou u Hranic na Moravě byl za činnost v protikomunis­tickém odboji v padesátých le­tech více než deset let vězněn. Po propuštění na svobodu pra­coval jako tesař ve Vítkovických železárnách, v Ostravě se také usadil. Čestným občanem na­šeho města se stal v roce 1993.

Skláníme se před jeho pa­mátkou. (r)

Statutární město Ostrava vyhlašuje

výběrové řízení na poskytnutí neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu města Ostravy na rok 2016

Zásady dotace jsou uvedeny na webových stránkách Ostravy (www.ostrava.cz) včetně formuláře žádosti.

Uzávěrka pro doručení žádosti je 20. 5. 2016.
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Adámková
tel. 599 443 376, e-mail: ladamkova@ostrava.cz


Strana 8

V ostravském pivovaru získala letos třicetiletá multifunkční hala ekonomicky silného regionálního partnera

Sázka na značku a tradici: Ostravar Aréna!


Aktuálně

Vloni skončilo téměř desetileté part­nerství společností Vítkovice Aréna a ČEZ. Když z loga multifunkční haly zmizela zkratka energetického giganta, nakrátko a jen symbolicky vypomohlo město. Byť někteří ne­dočkaví pořadatelé už dříve přidá­vali k Ostrava „r“, generálním part­nerem arény se Pivovar Ostravar stal oficiálně 8. února.

Nový název Ostravar Aréna po­křtili představitelé Vítkovice Arény, Ostravaru, součásti skupiny Pivovary Staropramen, a náměstek primátora Martin Štěpánek. Dohoda, která byla podepsána zatím na pět let, znamená pro vítkovickou halu sepětí s eko­nomicky silnou regionální značkou a pivovarnickou tradicí. Ostravar bude dominantním pivem čepova­ným při většině akcí, s výjimkou svě­tových sportovních soutěží, u nichž mívají pořadatelé uzavřeny samo­statné kontrakty.

Po pražské O2 Aréně je Ostravar Aréna druhou největší multifunkční halou u nás. Od svého otevření v roce 1986 byla mezinárodně známá a uznávaná hala několikrát rekon­struována a modernizována. Jejími turnikety projde při sportovních, kul­turních, společenských a firemních akcích každoročně na 400 tisíc di­váků. Společnost Vítkovice Aréna má pod svými křídly také městský sta­dion, novou atletickou halu, malou multifunkční halu a hotel Puls. (vi)

Online mapové přílohy obecně závazných vyhlášek


Volný pohyb psů, zákaz konzumace al­koholu či poplatek za využití veřejného prostranství – zde pravidla stanoví vy­hlášky města Ostravy. U vybraných předpisů mohou občané využít také on-line mapové služby.

Na území Ostravy platí více než sto obecně závazných vyhlášek a nařízení, jejichž znění je zveřejněno na webo­vých stránkách města v sekci Úřad – Právní předpisy. Některé z těchto vy­hlášek obsahují kromě textové části také mapovou část. Týká se to napří­klad nařízení města č. 7/2009, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty od­straňování závad ve schůdnosti míst­ních komunikací.

V nařízení jsou v mapě vymezeny úseky místních komunikací a chodníků na území města Ostravy, na kterých se neprovádí odstraňováním sněhu a ná­ledí. Také vyhláška č. 12/2015 o zá­kazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství má mapovou přílohu, ve které jsou vymezeny ob­lasti, jichž se zákaz konzumace alko­holu dotýká. Vyhlášky č. 15/2015, kte­rou se vydává cenová mapa stavebních pozemků, a 7/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se také bez mapových příloh neobejdou.

„Všechny mapové přílohy k obecně závazným vyhláškám a nařízením jsou online k dispozici na mapovém portálu města na adrese mapy.ost­rava.cz,“ konstatuje náměstkyně pri­mátora Kateřina Šebestová. Na uve­deném portálu jsou kromě mapových příloh k dispozici i úplná textová znění příslušných vyhlášek. (jg)

Technické služby Slezská Ostrava v novém kabátě

Nižší emise a úspora energií


Technické služby (TS), a. s. Slezská Ostrava, které patří mezi úspěšné obchodní společnosti města Ostravy, a které zajištují převážně v obvodu Slezská Ostrava údržbu komunikací a veřejné zeleně, uskutečnily v měsí­cích červnu až listopadu 2015 rozsáh­lou rekonstrukci administrativní bu­dovy, včetně dílen a skladu.

Díky projektu AB TS, a. s. Slezská Ostrava realizovanému v letech 2013 až 2015, se podařilo společnosti zís­kat částečnou finanční podporu z Evropské unie – Fondu soudrž­nosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

„Modernizace administrativní bu­dovy docílená zejména změnou vy­tápění a zrušením kotelny na pevná paliva, výměnou opláštění a zateple­ním budovy včetně instalace solár­ních panelů, přinesla snížení emisí CO2 a úsporu energií, což byly hlavní cíle projektu,“ konstatoval předseda před­stavenstva TS Pavel Kollár. „Úspěšně realizovaný projekt zajistil společnosti lepší vnímání veřejností jako moderní a konkurenceschopné firmy.“

Uznatelné náklady na akci dosáhly přes 15 862 tis. korun. Z 60 procent je uhradila evropská dotace, zbytek hra­dila firma z vlastních zdrojů. (JG)

Pro Ostravu více než pět miliard


S podporou unie

Města, obce a firmy v Moravsko-slezském kraji využijí všechny dostupné dotační prostředky z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko, přiznané z fondů Evropské unie na programovací období 2007–2013. Spolu s 870 miliony ko­run, které se Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko povedlo získat nad původně stanovený objem, to bude činit 21 miliard korun. „Přesné číslo získané dotace v regionu budeme znát až na přelomu května a června, už dnes ale můžu potvrdit, že uplatníme dotace do poslední koruny,“ informo­vala ředitelka Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko Kateřina Dostálová s tím, že pro vyčerpání celé alokace programu na léta 2007–2015 zbývá ještě zkontrolovat a vyúčtovat pro­jekty zrealizované do konce roku 2015. Celkem bylo z ROP Moravskoslezsko podpořeno 1175 projektů.

Jedním z největších příjemců pro­středků z ROP Moravskoslezsko byla Ostrava. Celkem bylo na jejím území zrealizováno různými subjekty 176 projektů spolufinancovaných z ROP na celkovou částku přes 5,14 mili­ardy korun. Představuje to téměř čtvrtinu všech prostředků určených pro kraj. Statutární město Ostrava se na tomto objemu podílelo 64 pro­jekty podpořenými více než 1,6 mili­ardy korun, městské obvody a orga­nizace zřízené nebo založené městem a městskými obvody uskutečnily 30 projektů dotovaných z ROP více než 956 miliony korun.

V dalším programovacím období bude rozdělování prostředků na fi­nancování regionálních projektů ří­zeno centrálně ministerstvem pro místní rozvoj. (bk)


Strana 9

Vy se ptáte, radnice odpovídá


Otevřená radnice

Odpovídáme na vaše dotazy, připomínky a náměty, které se týkají města Ostravy a jeho obyvatel. V otázkách vás prosíme o maximální stručnost a věcnost. Omlouváme se tazatelům, na které se tentokrát nedostalo. Jejich podněty zodpoví zástupci odborných útvarů Magistrátu města Ostravy (MMO) v příštích vydáních, zareagujeme na ně e-maily či písemně. Naše adresa je Ostravská radnice, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava nebo elektronicky redakce@ostrava.cz.

Chvála inteligentních zastávek

Čtenář Daniel Posmyk chválí nové elektronické ukazatele na zastávkách městské hromadné dopravy. „Je to ve­lice dobrá a praktická věc. Rád bych je viděl také na naší tramvajové zastávce Antonína Poledníka v Horní ulici. Domnívám se, že jsou jen na frekven­tovaných místech, ale tím zastávka pro mnoho lidí z Bělského lesa a Dubiny určitě je.“

BŘETISLAV GLUMBÍK, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Ostravy: „Děkujeme za chválu na adresu in­formačních panelů na vybraných za­stávkách MHD. Správně jste uvedl, že panely jsou přednostně instalo­vány na zastávky s vysokou frekvencí cestujících. Snahou města Ostravy je tyto panely rozšířit na co nejvíce za­stávek, především páteřní tramva­jové dopravy. Jelikož není ve finanč­ních možnostech města celou vý­stavbu hradit z vlastních prostředků, je tak závislá na finanční podpoře z Evropské unie. Věřím, že se nám v budoucnu podaří co nejdříve rozší­řit informační panely i na vámi zmi­ňovanou zastávku.“

Kdy kanalizace Hrabové?

Pana Vladimíra Slavíka z Ostravy- Hrabové zajímá termín dostavby kanalizace v jižní části městského ob­vodu a ptá se, zda a kdy se s ní počítá.

BOHUSLAV GEMBÍK, zastupující vedoucí odboru investičního MMO: „Dostavba kanalizace v Ostravě- Hrabové je vázána na uplynutí zá­ruční lhůty na stavbu Rekonstrukce komunikace v ulici Paskovské, t. j. podzim 2019 (dotace EU). V případě nedodržení záruční l hůty, hrozí ze strany poskytovatele dotace její odebrání včetně sankcí, vyplývají­cích ze smluvních podmínek dotač­ního titulu. Zahájení prací na ka­nalizaci v tomto městském obvodu tedy předpokládáme nejdříve v prů­běhu roku 2019.“

Zeleně v Ostravě přibylo

Čtenářku Peterovou zajímá, ko­lik zeleně v uplynulých letech ubylo z našeho města, a mimo jiné píše: „Zvýšila se prašnost, dýcháme smog a nemáme zeleň, která by fungovala jako lapač prachu. Městští plánovači a architekti by neměli zastavět další zelené plochy, ale využívat zdevas­tované budovy nebo opuštěné are­ály. Pro vědecko-technologický park, který má zničit lesopark v Porubě, by se daly využít budovy bývalého uči­liště NH v Kunčicích nebo prázdné budovy mezi zastávkami J. Trnky a Náprstkova v Mariánských Horách. Moc bych si přála, abychom se z věže radnice obdivovali zelené Ostravě.“

ALENA RŮŽIČKOVÁ, odbor životního prostředí MMO: „Na otázku není možné jednoznačně odpovědět, neboť Ostrava není jedi­ným vlastníkem pozemků na území města, což zároveň odráží nemožnost sledování celkového úbytku nebo pří­růstku zeleně. Je zjevné, že občas do­chází, především z důvodu nových in­vestičních výstaveb, ke ztrátám ze­lených ploch či vegetačních prvků (stromů, keřů apod.). V takových pří­padech bývají úbytky kompenzovány provedením náhradních opatření, nejčastěji novými výsadbami dřevin, které mají nahradit vzniklou ekologic­kou újmu. Dnes bývá často pravidlem, že součástí nových staveb jsou také sa­dové úpravy, které přispívají ke kvalitě životního prostředí. Statutární město Ostrava dlouhodobě aktivně přistu­puje k řešení negativních dopadů zne­čištěného ovzduší, což dokazují např. v letech 2014–15 realizované projekty Izolační zeleň města Ostrava, v rámci kterých bylo vysazeno více než 26 ti­síc kusů nových dřevin na ploše 98,8 hektaru. Jedním z hlavních cílů této masivní výsadby bylo zajištění zá­chytu prašnosti a zlepšení životního prostředí ve městě. Pro doplnění uvá­dím, že město Ostrava má od roku 2000 zpracován pasport veřejné ze­leně, který bývá každoročně aktualizo­ván na základě podkladů z městských obvodů. Z pasportu lze vyčíst např. aktuální výměru veřejných trávníko­vých ploch na pozemcích ve vlastnic­tví města, která je 999,1 hektaru, po­čet solitérních stromů, keřových sku­pin a jiné údaje.“ (vi)

Jak to vidí zastupitelé


Názory na rovinu a bez korektury

Místo pro reakce zastupitelů města Ostravy na aktuální události, jejich názory na témata, která se týkají občanů a života ve městě, včetně námětů a návrhů na jejich řešení. Do textů příspěvků volených představitelů místní samosprávy nejsou redakcí Ostravské radnice prováděny žádné zásahy, kromě jazykové korektury.

Nejen k zamyšlení

JOSEF BABKA, předseda klubu zastupitelů KSČM:

„Větší zapojení do správy věcí ve­řejných je jedním z programových cílů, které KSČM v jednotlivých měs­tech a obcích prosa­zuje. Nejinak tomu je i ve statutár­ním městě Ostrava a jeho městských obvodech. Domníval jsem se, že po vstupu dvou tzv. občan­ských hnutí, jako je Hnutí Ostravak a Hnutí ANO do komunální politiky, již z jejich podstaty najdeme přirozené spo­jence k uplatňování i našeho programu v této oblasti.

Vždy jsem prosazoval početnější za­stoupení v zastupitelstvech, kde jsme však limitování zákonem a Ostrava přes některé snahy v minulosti má nej­vyšší zákonný počet zastupitelů, tedy 55 členů. Zároveň jsem prosazoval početnější zastoupení občanů ve výbo­rech a komisích rady a zastupitelstva města i městských obvodů. Proto jsem s překvapením a nevolí přijal rozhod­nutí současné ‚vládní koalice‘ na velké radnici, ale i v některých obvodech sni­žovat počty jak členů výborů, tak i ko­misí. Prý z důvodu šetření! Říkají to ti samí, kteří jinak rádi používají okříd­lený výrok, že ‚demokracie je nejdražší forma vládnutí‘. No, nevím, zda chtějí dělat demokracii bez lidí, nebo jim vy­hovuje jiný výrok ‚čím méně lidí do toho vidí a rozhoduje, tím se lépe nám (vlád­noucím) pracuje a vládne‘.

Rovněž s myšlenkou a prosazenou praxí snížit náklady jednotlivých pod­niků zřízených či založených městem prostřednictvím nižšího počtu členů kontrolních a dozorčích orgánů nesou­hlasím. A to nejen z důvodu, že sní­žení bylo realizováno zejména na úkor stávající opozice, která nemá možnost ani ve stěžejních podnicích pro zajiš­ťování potřeb svých občanů, jako jsou Dopravní podnik, Vítkovice Aréna, OZO či Ostravské komunikace, podílet se na výkonu vlastnických práv města Ostravy vůči těmto organizacím, ale i proto, že naším nosným požadavkem je plná možnost všech klubů v zastupitel­stvu města být bezprostředně prostřed­nictvím svých zástupců informováni o dění a situaci v těchto podnicích. Být plně informován je cesta k tomu, aby za­stupitelé přijímali správná a věcná roz­hodnutí, která ve vztahu k řízeným or­ganizacím město a jeho orgány přijímají.

Úspory z těchto přijatých opatření, dle mého názoru, nejen nevyváží ztráty, které snížením informovanosti a tím i transparentnosti řízení hospodářství města budou dosaženy. Město je veřej­noprávní korporace občanů, nikoliv soukromá akciová společnost. A to by si dnešní rada města měla uvědomit!“


Strana 10

Festival Colours of Ostrava slibuje hvězdná jména i mnohá překvapení

Premiéra fóra Meltingpot


Program i zajímavé novinky poodhalili pořadatelé 15. ročníku festivalu Colours of Ostrava na tiskové kon­ferenci v Nové radnici. Multižánrový hudební svátek bude Dolní oblast Vítkovice hostit ve dnech 14.–17. července. Město Ostravu jako jednoho z partnerů akce reprezentoval primátor Tomáš Macura.

Ředitelka a hlavní dramaturgyně festivalu Zlata Holušová představila některá hvězdná jména. Legendy taneční hudby Underworld, psychede­lické rockery Tame Impala z Austrálie nebo klasiky downtempové hudby Thievery Corporation. V tří­setbodové programové nabídce určitě zaujmou ka­pely Kodaline, The Vaccines, Of Monsters and Men, Slowdive, Afričané Rocky Dawuni a Songhoy Blues, britský písničkář Passenger, Španělka Caro Emerald, francouzský elektronický mág M83, v domácí stopě Monkey Bussines, Republic of Two, VR/Nobody, Lake Malawi aj. Další interprety bude štáb festivalu zve­řejňovat postupně.

Z doprovodného programu nebude chybět oblí­bený Festival v ulicích, s hudebním a divadelním pro­gramem zdarma pro celé rodiny v centru Ostravy. Tentokrát se uskuteční o víkendu před Colours, ve dnech 8. a 9. července. Showcasový festival Czech Music Crossroads představí zahraničním publicis­tům kapely z ČR, Slovenska, Polska a Maďarska.

Novinkou bude ve dnech 12.–17. července me­zinárodní diskuzní fórum Meltingpot, v překladu „tavící kotlík“. Prostory Dolu Hlubina budou hostit diskuze a workshopy z oblastí vědy, medicíny, eko­nomie, kultury, filozofie, ekologie či religionistiky. Do Ostravy zavítá osm desítek osobností ze šestnácti zemí. Např. izraelský laureát Nobelovy ceny za che­mii Daniel Shechtman, novinář a nositel Pulitzerovy ceny Američan Chris Hedges, dánský enviromen­talista Björn Lomborg, americký spisovatel Robert Fulghum a další.

Organizátoři jsou spokojeni s průběhem předpro­deje na jubilejní ročník. Do 31. března jsou v prodeji čtyřdenní vstupenky za 2190 Kč, které jsou k dostání na www.colours.cz nebo v síti Eventim. (vi)

V Gongu se potkají rock s klasikou


JFO zve na koncert

Na koncertu Rocková klasika 16. března (19 h) ve vít­kovické aule Gong se potká rock s klasikou.

Na jedné straně zpěváci Marta Jandová a Dušan Vitázek, za nimi Janáčkova filharmonie Ostrava s šéfdirigentem Heikem Mathiasem Försterem. Zazní rockové skladby v symfonickém hávu od Rolling Stones, Queen, Led Zeppelin, Black Sabath aj. v aran­žích Petra Jiráka.

Světově proslulý cellista Johannes Moser vystoupí na dvou koncertech s Janáčkovou filharmonií 24. a 25. března (19 h) v DK města Ostravy. Kanadský virtuóz s německými kořeny přednese koncert pro violonce­llo a orchestr Henriho Dutilleuxe. Na programu bu­dou také předehra k opeře Giacoma Rossiniho Otello a Schubertova symfonie č. 8 C dur „Velká“. Před or­chestr se postaví dirigent Michail Jurowski.

Ve stejné koncertní síni proběhne poslední břez­nový den (19 h) pod názvem Láska na první poslech „výchovný koncert pro dospěláky“ s díly Mozarta, Čajkovského, Griega, Beethovena, Mendelssohna, Dvořáka. Sólo bude patřit houslistovi Jiřímu Vodičkpvi, JFO diriguje Stanislav Vavřínek. (vi)

Nominace Derilovy, Šnytové, Wallerové a Nishioky na Ceny Thálie

Čtyři horká ostravská želízka v ohni


Čtyři umělci Národního divadla moravskoslezského jsou mezi nominovanými na Cenu Thálie 2015. Historický okamžik zažívá soubor baletu, který poprvé figuruje v užší nominaci v mužské i ženské kategorii.

Za titulní roli v baletu Chaplin se o prestižní cenu bude ucházet japonský tanečník Koki Nishioka, ně­mecká primabalerína Amelia Wallerová za ztvárnění postavy Tuláka ve stejné inscenaci. Nominovaná je také bulharská sopranistka Iordanka Derilova (na snímku) za roli Renaty v opeře Ohnivý anděl. Už po­třetí se mezi nominovanými v kategorii opereta-mu­zikál objevuje Martina Šnytová, představitelka Fanny Briceové v muzikálu Funny girl.

O tom, jak umělecky úspěšný byl loňský rok pro NDM, svědčí širší nominace, do kterých Herecká asociace zařadila Janu Kurucovou (Alžběta, an­glická královna v opeře Maria Stuarda), Martina Bártu (Ruprecht v opeře Ohnivý anděl), slovenskou pěvkyni Katarínu Hasprovou (Norma Desmond v muzikálu Sunset Boulevard) a španělského ta­nečníka Sergia Méndeze Romera (Princ v baletu Popelka). Do širšího výběru se dostal také Marek Cisovský za roli Adolfa Eichmanna ve hře Slyšení uváděné na jevišti Komorní scény Aréna Ostrava.

Držitelé prestižních di­vadelních cen budou po tři­advacáté vyhlášeni v sobotu 26. března od 20 hodin v his­torické budově Národního di­vadla v Praze. Průběh galave­čera bude přímým přenosem vysílán na prvním programu České televize. (vi)

Aktuálně

ADOLF BORN V CHAGALLU. Výtvarné cen­trum Chagall v Repinově ulici v Přívoze uvádí jednu z kulturních událostí roku v Ostravě, vý­stavu malíře a ilustrátora Adolfa Borna s názvem Habsburkové a ti druzí. V autorské výstavní síni je až do 4. května k vidění více než šest desítek příběhů v grafických listech, akvarelech a paste­lech. V Chagallu mají otevřeno v pracovní dny od 9 do 18, v sobotu a neděli od 9 do 12 hodin.

BABORAK ENSEMBLE. Ve studiu S1 Českého rozhlasu ve Šmeralově ulici se 16. března (19) odehraje další z Cyklu komorních koncertů. Představí se Baborak Ensemble s hornistou a dirigentem Radkem Baborákem, houslistkou Martinou Bačovou, Miroslavem Sekerou, klavír­ním partnerem Dagmar Peckové, který ztvárnil malého Mozarta ve Formanově filmu Amadeus, a violoncelistkou Hanou Baborákovou. Zazní skladby Brauna, Kellyho, Raphaela, Beethovena či Reineckeho. Vstupenky jsou v předprodeji v po­bočkách OIS nebo na místě před koncertem.

OD ČTYŘLÍSTKU K SIN CITY. Ve vstupních prostorách Moravskoslezské vědecké knihovny na Prokešově náměstí je od 7. 3. do 3. 4. k vidění výstava Od Čtyřlístku k Sin City aneb u nás si vy­bere každý, představující nejzajímavější komiksy z fondu knihovny. Druhé Deskohraní aneb kdo si hraje, nezlobí proběhne 30. 3. (16–20) v od­dělení speciálních fondů v levém křídle radnice. Návštěvníci si od 1. března mohou deskové hry zapůjčit domů, stejně jako knihy či hudební CD.

Z PROGRAMU DK AKORD. V zábřežském domě kultury představí Divadlo Na zábradlí 16. března (19) hudebně-divadelní projekt Miloše Štědroně Velvet Havel. Hrají P. Jeništa, M. König, D. Kaplanová aj. Už 10. března (19) proběhne koncert šansoniérky Szidi Tobias, která zazpívá písně z alba Jolanka. Když se řekne Škwor, pak asi zpozorní mladé publikum. Populární rocková kapela vystoupí v Akordu 26. března (20) v rámci Hledání Identity Tour. Fanoušci Anety Langerové se mohou těšit na její koncert 6. dubna. Vstupenky seženete v pokladně DK Akord nebo pobočkách OIS.

Z PROGRAMU DK MĚSTA OSTRAVY. Z na­bídky divadelních představení v domě kul­tury jsme vybrali hru Leni o filmařce Leni Riefenstahlové, dvorní režisérce Adolfa Hitlera. Divadlo V Řeznické ji inscenuje 14. března (19) s V. Cibulkovou v titulní roli. Radošinské naivní divadlo z Bratislavy přijíždí 4. dubna (19) s hrou Jánošík po 300 letech aneb Štědrý jánošíkovský večer. Milovníky populární hudby možná osloví koncerty kapely Mandrage (18. 3., 20.30) v rámci Všechny kočky tour 2016. Folkaři zpozorní při zmínce o Jiřím Pavlicovi, Hradišťanu a Vlastovi Redlovi s kapelou. Na pódiu se sejdou 5. a 6. 4. od 19 hodin.

BESEDA S EKONOMKOU ŠVIHLÍKOVOU. Ze čtrnácti březnových akcí v Domě knihy Knihcentrum na Smetanově náměstí vybíráme besedu s ekonomkou Ilonou Švihlíkovou nad její knihou Jak jsme se stali kolonií, která popi­suje cestu od tzv. sametové revoluce po dnešek. Mainstreamem často opomíjená autorka odpoví 29. března (16) na otázky: Kam jsme za posledních 25 let došli? V jaké kondici se ČR nachází? Kam směřujeme? Na všechny besedy a akce si můžete rezervovat místo na tel. č. 607 082 029 nebo elek­tronicky na rezervace.ostrava@knihcentrum.cz.


Strana 11

Před očekávanou premiérou nejslavnější rockové opery 20. století

Přichází ostravský Ježíš


Národní divadlo moravskoslezské

Už jenom dny zbývají do 17. března a dlouho oče­kávané ostravské premiéry nejslavnější rockové opery 20. století, muzikálu Jesus Christ Superstar, na jevišti Divadla Jiřího Myrona. Režisér a záro­veň ředitel Národního divadla moravskoslezského Jiří Nekvasil vsadil nejen na hostující české a slo­venské herce a zpěváky, ale také na představitele mateřské scény.

Titulní role Ježíše se v příběhu Tima Rice a Andrewa Lloyda Webbera přebásněného Michaelem Prostějovským ujmou Peter Cmorík, vítěz tele­vizní Superstar a slovenský zlatý slavík, a brněnská muzikálová hvězda Lukáš Vlček. V dalších rolích vystoupí Hana Fialová, Martina Šnytová, Vendula Příhodová, Lukáš Adam, Roman Tomeš, Tomáš Savka, Pavel Liška, Jan Vlas, Jaroslav Rusnák, Radek Novotný, Roman Harok, Ivan Dejmal aj. Celkem se na jevišti objeví přes padesát herců, zpěváků a tanečníků.

V inscenačním týmu jsou dále scénograf David Bazika, kostýmní výtvarnice Marta Roszkopfová, choreografka Ivana Hannichová, autorem hudebního nastudování je Jakub Žídek. Není žádným překva­pením, že všechna další představení muzikálu Jesus Christ Superstar jsou až do konce letošní divadelní sezony beznadějně vyprodána. (vi)

Náročným kritikům se líbilo Slyšení z Arény


Sedm želízek v ohni mají ostravská divadla mezi no­minovanými na Ceny divadelní kritiky 2015 vyhlašo­vané časopisem Svět a divadlo, navazující na dřívější Ceny Alfréda Radoka. Ve výběru sedmi desítek kri­tiků získala po osmnácti pražských nominacích nej­více, a to hned sedm, Ostrava.

Pět nominací má Komorní scéna Aréna. V prestižní kategorii Divadlo roku 2015 budou Ostravanům kon­kurovat pražská divadla V Dlouhé a Studio hrdinů. V kategorii Nejlepší inscenace roku 2015 se do výběru dostala hra Slyšení, v níž je za roli Adolfa Eichmanna nominován na Mužský herecký výkon Marek Cisovský. Do třetice se Slyšení prosadilo do výběru pro cenu Nejlepší poprvé uvedená česká hra roku 2015.

Mezi talenty roku byli nominováni člen souboru činohry Národního divadla moravskoslezského Robert Finta a Štěpán Kozub z Komorní scény Aréna. Ostravské nominace na Ceny divadelní kritiky uza­vírá v kategorii Hudba roku Václav Kořínek za insce­naci Doktor Faustus v Národním divadle moravsko­slezském. Ceny budou předány 20. března v pražském Divadle Minor. (vi)

Bernsteinova Mše je výjimečným dílem


Radikální, osobitá, výlučná a provokativní skladba, po­hybující se na pomezí klasiky, rocku, jazzu a muzikálu, taková je Mše (Mass) skladatele Leonarda Bernsteina. V režii a na scéně bratří Cabanů zazní 15. března (19) v aule Gong v Dolních Vítkovicích.

Do hlavní role Celebranta obsadili Vojtěcha Dyka. Sborové party obstarají Czech Ensemble Baroque a Pueri Gaudentes. Před orchestr se postaví dirigent Oskar Rozsa.

Charakteristiky Mše se shodují, že jde o dílo výji­mečné a kontroverzní, které vzniklo na objednávku vdovy po prezidentu Johnu Kennedym Jacqueline pro otevření Kennedyho centra v roce 1971. Bernstein skladbu založil na struktuře katolické mše, obsahuje ale mnoho reflexí a meditací, rytmické davové scény, blue­sová vyznání, avantgardní instrumentální části. Pro své umělecké kvality je Mše vnímána jako součást toho nej­lepšího, co ve 20. století v hudbě vzniklo.

Předprodej vstupenek probíhá v pobočkách OIS a síti Ticketstream. (AT)

Máte lístky na Janáčka?


Hvězdy evropských a světových pódií figurují v pro­gramu 41. festivalu Janáčkův máj, který budou ve dnech 20. 5.–9. 6. hostit Ostrava, Opava Třinec, Krnov, Kravaře, Ludgeřovice a Dolní Lutyně. Vstupenky mů­žete získat v objednávkovém systému na www.janac­kuvmaj.cz, poštou na Janáčkův máj, ul. 28. října 124, 702 00 Ostrava, osobně na této adrese na sekretariátu festivalu (po, st, čt 16–18, út 10–12), e-mailem na fes­tival@janackuvmaj.cz, v pokladně DK města Ostravy nebo pobočkách ostravského info servisu. (ič)

Recitál Lucie Bílé


Lucie Bílá zazpívá 12. března (19 h) v DK města Ostravy. Návštěvníci, kteří měli štěstí a sehnali vstupenky (koncert je vyprodán), se mohou těšit na večer plný největších hitů osmnáctinásobné České slavice. Zpěvačku doprovodí klavírista Petr Malásek. Záštitu nad koncertem převzal primátor města Ostravy Tomáš Macura. (ič)

Co, kdy, kde ve městě

MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ JE 95 LET. V únoru jsme si připomněli 95 let od vzniku Knihovny města Ostravy (KMO). V roce 1921 sídlila v budově bývalé německé základní školy v dnešní Purkynově ulici, zpočátku měla jen několik desítek čtenářů a ne o mnoho více knih. V současnosti městskou knihovnu ročně na­vštěvuje přes půl milionu lidí, kteří si vypůjčí na dva miliony knih. V centrální půjčovně u Sýkorova mostu i v dalších 27 pobočkách na území Ostravy si mohou čtenáři půjčovat knížky na jedinou průkazku. Fond KMO dnes obsahuje přes 700 tisíc svazků, ročně do něj přibude dalších 35 tisíc titulů.

GALERIE MĚSTA OSTRAVY/PLATO. Vernisáž 8. března (18) ve formě projekce videa Carlose Amoralese The Man Who Did All Things Forbidden, které uvede kurátor Jen Kratochvíl v kině Cineport, zahájí výstavu Modernismus: Grace Weir, Louidgi Beltrame, tvořenou prezentací videí v suterénních sálech Trojhalí Karolina. Nabídnou jednu z mož­ných revizí časové osy-smyčky moderních dějin skrze tvorbu současných umělců pracujících s mé­diem pohyblivého obrazu. Přehlídka potrvá do 1. 5. Z probíhajících výstav v aule Gong připomínáme Ochranné zbarvení výtvarnic Žanny Kadyrové a Alice Nikitinové (do 1. 5.) a Broučky Vladimíra Skrepla (do 3. 4.).

VIANOVI BUDOVATELÉ ŘÍŠE. Třetí titul le­tošní sezóny v Komorní scéně Aréna představí velké jméno světové literatury Francouze Borise Viana a jeho absurdní grotesku Budovatelé říše. Inscenaci režíruje Vojtěch Štěpánek. Roli otce ztvární Vladislav Georgiev, jeho ženu Alena Sasínová-Polarczyk, dceru Zuzana Truplová, Schmürze Šimon Krupa, služku Tereza Cisovská, souseda Albert Čuba. Premiéra je 19. března v 18.30 h, další představení jsou na programu 21. a 24. března.

SPOLEK IN SIGNUM VYSTAVUJE. Ostravský výtvarný spolek In Signum, který oslavil 20. vý­ročí svého trvání, pořádá v Ostravském muzeu pře­hlídku obrazů, smaltů a fotografií s názvem My, In Signum. Otevřena bude do 28. 3. V bývalém autosa­lonu v Hornopolní ulici 40 spolek otevře 16. března (17) novou galerii Orchard Gallery výstavou Salon In Signum a hosté.

VELIKONOČNÍ EVANGELIUM. Po pěti letech se do Ostravy vrací představení Evangelium podle houslí skladatele Pavla Helebranda, na jehož provedení se po­dílí na 180 zpěváků a hudebníků v čele s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem. Sólové party přednesou V. Holbová, A. Nitrová Číhalová, J. Tolaš, T. Vzorek, P. Liška, N. Lichý, J. Sedláček aj. Dále účinkují členové souboru a Operního studia NDM, dětské hudecké muziky Iskérka a Trnečka při ZUŠ E. Runda Slezská Ostrava aj. Na varhany zahrají L. Živocká a J. Fojta. Orchestr di­riguje P. Šumník. Chrámové oratorium zazní 4. dubna v katedrále Božského Spasitele. Dopoledne (10) pro školy a seniory, pro veřejnost (19.30). Vstupenky jsou k dostání v pobočkách OIS, předprodeji NDM, nebo v budově Telepace, Kostelní nám. 2.

PIMPRLÁRIUM JE V MAĎARSKU. Interkativní výstava loutek Pimprlárium, kterou Divadlo loutek Ostrava připravilo ke svému 60. výročí, je v tomto měsíci instalována v maďarském městě Oroszlány. Představení divadla loutek můžete se svými dětmi navštívit v neděli 13. března, kdy dávají hry O blýska­vém prasátku (10 a 15) a Malá Mína zmlsaná (10.30 a 15.30). O dva týdny později 27. března můžete zajít na Šíleně smutnou princeznu (10 a 15).


Strana 12

Dagmar Pavlusová dochází už tři roky za starými lidmi v domovech seniorů a jedno ví jistě:

Dobrovolnictví se musí dělat s láskou


O lidech s lidmi

Jaký je váš názor na dobrovolnickou činnost? Podle Dagmar Pavlusové lze dělit lidi v této otázce na dva tábory. Ti první nechápou, jak může někdo dě­lat něco bez nároku na patřičnou od­měnu a dobrovolníky považují div ne za blázny. Ti druzí mají pro ně poro­zumění a podporují je. Sama Dagmar Pavlusová patří do tábora třetího. Do skupiny lidí, kteří dobrovolnickou činnost skutečně vykonávají a věnují jí nejenom svůj čas, ale také své city a kus své osobnosti.

Jak se k tomu dostala? „Tím pů­vodním podnětem byl letáček ADRY, který mi padl do ruky před třemi a půl lety. Trvalo mi ale půl roku, než jsem se odhodlala a přihlásila se. Pořád se mi to převalovalo v hlavě, bála jsem se, jestli to vůbec zvládnu, o čem si budu s těmi lidmi povídat. Pak jsem si ale řekla, chceš pomáhat, tak pomáhej!“ usmívá se bývalá chemická laborantka z Poruby.

Její první volbou byly tehdy děti, ale protože momentálně nebyla žádná volná příležitost, začala dochá­zet za seniory do domovů. Jak sama říká, dnes je za to ráda a neměnila by. Pravidelně navštěvuje jednou za dva týdny jednu paní v Domově pro seni­ory Iris v Mariánských Horách a jed­nou týdně dvě důchodkyně v Domově Slunečnice v Porubě. Setkávání s tě­mito lidmi, kteří na ni vždy dychtivě čekají, ji pokaždé naplňuje.

S pokorou v srdci

„I důchodci jsou totiž dvojího druhu. Je velký rozdíl mezi těmi, kteří jsou stále ještě aktivní a užívají si života, a těmi, kteří pobývají v domovech pro seniory. Přechod do takového zařízení každého nějak poznamená a někteří ho nesou opravdu těžce. Kontakt s nimi je velkou školou života. Když se člověk chce vžít do jejich pocitů, pochopit je­jich strach z nemoci, z bolesti, z toho, že zůstanou sami, musí se naučit na­slouchat. A to je velké umění. A musí se naučit komunikovat, naučit se empa­tii a hlavně pokoře, která ho obohatí,“ popisuje Dagmar Pavlusová své zkuše­nosti, které získala za tři roky své dob­rovolnické činnosti.

A že to není činnost snadná! Svědčí o tom třeba už jen nepoměr mezi po­čty těch, kteří to zkoušejí, a těch, kteří u toho opravdu zůstanou.

V Dobrovolnickém centru ADRA to funguje tak, že dobrovolník po při­hlášení do programu a zaregistrování absolvuje několikahodinové školení, po kterém je vyslán do zařízení, jež si vybere nebo se kterým souhlasí. Tam ho přijme sociální pracovnice domova, která ho seznámí s místními podmín­kami a na základě svých zkušeností ho spáruje se seniorem, který by se pro dobrovolníka měl stát tak zvaným klientem, to znamená osobou, za kte­rou bude docházet. Vždy hodně záleží na tom, jak si klient se svým dobrovol­níkem lidsky porozumí a jak si „sed­nou“. O tom, že se to nemusí vždy po­dařit, se ostatně přesvědčila i Dagmar Pavlusová u své úplně první klientky.

Dalším velkým úskalím je, když klient, se kterým dobrovolník na­váže citové vztahy, zemře. „I to jsem bohužel několikrát zažila a není to nic příjemného. Tím spíš, když to člo­věk bere ze začátku až příliš osobně,“ svěřuje se dobrovolnice. „Možná vás to bolí víc než rodinu, protože jste si na toho člověka zvyknul a zamiloval si ho. Postupem času se ale musíte na­učit zvládat i takové situace a nějak to prostě skousnout,“ vysvětluje s tím, že na druhou stranu přináší dobro­volnická činnost také hodně radosti a zadostiučinění.

„Já například vždycky, když jdu na návštěvu za svými klienty, říkám, že si jdu dobít baterky. Protože když vám klient za vaši návštěvu poděkuje, když vám dá najevo, jak je rád, že jste přišel, tak to je vlastně ten náboj, který dostanete a který vás posílí,“ svěřuje se Dagmar Pavlusová. A nezáleží ani tak na tom, o čem si se svými klienty po­vídá, důležité je, aby byli šťastní.

Jde to i beze slov

„Měla jsem třeba klientku, se kte­rou jsme hodně chodily do zahrady. Vždycky jsem jí uvázala nějakou ky­tičku, povídaly jsme si, koukaly na pří­rodu. Jednou se mi stalo, že jsem byla hodně zmožená, a tak jsem jí řekla: Nemohla byste na chvíli mluvit vy, já jsem dnes nějaká unavená? A ona se tak dívá po té zahradě a říká mi: Není třeba, já mám oči. Tehdy mi došlo, že si povídat ani nepotřebovala. Že vnímala tu krásu kolem a byla šťastná, že jsem s ní vůbec vyšla ven. Tak jsme tam na­konec seděly obě dvě, držely se za ruce, kochaly se přírodou a bylo nám moc prima. A to jsou ty chvíle, které jsou mi­mořádné a které vás nabíjí,“ snaží se při­blížit své pocity zkušená dobrovolnice.

„Nikdy také nezapomenu na kli­entku, která mi při odchodu řekla: ‚Víte, vy jste to nejlepší, co tady mám!‘ Tak proto to dělám a proto to dělají i ostatní. Je to jen třeba dělat s láskou, kdo to pochopí, dá štěstí sobě i jiným,“ říká Dagmar Pavlusová. Bohuslav Krzyžanek

Bez podpory města by tady ADRA nemohla být


ADRA je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. Byla založena před více než padesáti lety v USA a dnes má za­stoupení v asi 130 zemích světa. V České republice působí od roku 1992. V současné době zde koordi­nuje 11 dobrovolnických center, je­jichž posláním je šířit myšlenku dob­rovolnictví a poskytovat pomoc oso­bám, které se nacházejí v nesnadné životní situaci.

Ostravské Dobrovolnické cen­trum ADR A vzniklo v roce 2008. Sídlí na Jiráskově náměstí 4 a vě­nuje se péči o děti, seniory, umírající a osoby se zdravotním postižením. Dobrovolníci, jichž centrum loni re­gistrovalo zhruba 460, jim zpříjem­ňují pobyt v zařízeních poskytujících sociální a zdravotnické služby nebo v domácnostech. Svou přítomností jim pomáhají zahánět pocit osamění a izolovanosti od okolního světa.

„Dobrovolníků ale není nikdy dost a také Ostrava by jich potře­bovala ještě stovky a stovky,“ řekla nám koordinátorka dobrovolníků DC ADR A Ostrava Zuzana Kuperová. I proto centrum hledá stále další zá­jemce ochotné podělit se o svůj čas. „Máme pro ně vyčleněnou každou první středu v měsíci, vždy od 13 do 17 hodin. Přijít může kdokoliv. Provedeme s ním vstupní pohovor, při němž si spolu ujasníme priority a vybereme oblast, ve které by chtěl působit,“ upřesnila. Každý dobro­volník je následně proškolen přímo ve zvoleném zařízení a pojištěn.

A pokud jsme řekli, že dobro­volníků není nikdy dost, pak nikdy dost není ani peněz. Velkou opo­rou pro DC ADR A je proto dotace města, které přispívá na realizaci čtyř projektů. „Loni nás město pod­pořilo částkou 490 tisíc korun. Moc si toho vážíme, bez této podpory by­chom tady nemohli být,“ uvedla ve­doucí DC ADR A Ostrava Dagmar Hoferková. (bk)


Strana 13

Vůně parfémů a mýdla v ostravském balení aneb továrna J. Silbermanna a O. Brülla


Z archivu města

Dynastickým spojením dvou židov­ských rodin se začala psát historie os­travské továrny na plnění luxusních parfémů do lahviček a výrobu toalet­ních mýdel, pudrů, šamponů a kosme­tických krémů. Jak se brzy ukázalo, právě tento sortiment byl u zákaz­níků velmi žádán, a proto se objevo­val na pultech hojně navštěvovaných obchodních domů a u specializova­ných prodejců.

Vše začalo svatbou

Začátek spolupráce Jindřicha Silbermanna, živnostníka v Moravské Ostravě (nar. v roce 1886 ve Skočově v dnešním Polsku) a dr. Otto Brülla, původem z Prahy, lze datovat po svatbě Jindřicha Silbermanna s Alicí Brüllovou, sestrou O. Brülla, v roce 1919. Tři roky poté se podařilo praž­skému Židovi Brüllovi uzavřít ne­smírně důležitý obchodní kontrakt se dvěma věhlasnými německými kosme­tickými firmami. Byla to firma Mouson z Berlína, založená v roce 1798, která se specializovala na výrobu luxus­ních parfémů, mýdel a krémů a firma Mülhens z Kolína nad Rýnem, vyrá­bějící originální kolínskou vodu svě­tově proslulé značky 4711. Díky kon­traktu a Brüllovým financím se stal J. Silbermann z Moravské Ostravy gene­rálním zástupcem obou věhlasných ně­meckých firem v rámci celé ČSR.

Po počátečním úspěchu se oba pod­nikatelé rozhodli, že budou luxusní kos­metiku nejenom dovážet a prodávat, ale také ve vlastní režii produkovat. V této souvislosti Silbermann zažádal v roce 1925 o zanesení rozšířené firmy do ob­chodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Jejími prokuristy se stali dr. Otto Brüll a Vincenc Kousal.

Na vrcholu podnikání

Za účelem podnikání začali oba šva­gři přizpůsobovat v Moravské Ostravě dům čp. 99/20 v Kostelní ulici, včetně přilehlých nádvorních domků, slou­žících původně jako dílny nebo skla­diště. V letech 1925–1936 se jim po­dařilo přestavět a následně propojit hned několik objektů, které vyplňovaly dlouhý nádvorní prostor táhnoucí se od Kostelní ulice až k Havlíčkovu ná­břeží. Třípatrové budovy se staly zá­kladem nové moderní továrny na kos­metiku. Tovární komplex byl uvnitř rozdělen na specializovaná oddělení, situovaná do jednotlivých pater, ve kte­rých probíhala vlastní výroba toalet­ních mýdel, šamponů v prášku, kosme­tických krémů a pudrů. V jednom z od­dělení docházelo k plnění originální kolínské vody 4711 a parfémů do lahvi­ček. Majitelé zároveň investovali ne­malé finanční prostředky do mechani­zace výroby. Např. do mýdlárny pořídili turbínový míchací stroj Vitouš. Do ra­zírny mýdla a mísírny zakoupili kusové krájecí stroje na ruční i motorový po­hon nebo mlýnek na šampon. Sušárnu vybavili pásovým strojem a duplikáto­rem s míchačkou na krémy. V adjustaci se pak plnily krémy ručními plničkami přímo do tub. Oddělení pudrů bylo vybaveno kompaktním lisem a přesí­vacím strojem na pudr.

Výroba kosmetiky dosáhla největ­šího vrcholu v první polovině 30. let, v té době zde mohlo být zaměstnáno až 150 osob. V roce 1933 majitelé napo­sledy výrazně rozšířili výrobu o vlastní kartonážku. V ní se pak vyráběly pouz­dra pro líčidla, voskový papír na balení mýdla, staniol, papír na kazety a další. Mimo podnikání investovali manželé Silbermannovi své peníze do nemo­vitostí v Moravské Ostravě. Zakoupili dům čp. 495/4 Na Hradbách a parcelu v Sadové ulici za Novou radnicí, kde si nechali v letech 1933–1934 postavit ro­dinnou vilu čp. 688/29. Tady pak byd­leli se svými dětmi, dcerou Marianou (*1920) a synem Hanušem (*1924). První vážné ohrožení výroby zasáhlo továrnu koncem roku 1937 poté, co J. Silbermann na své služební cestě v Německu zažil silné protižidovské nálady a hrozilo mu i odnětí licence na výrobky řady 4711. Rostoucí obava z dalšího politického vývoje byla jed­ním z důvodů, proč 1. 1. 1938 náhle ukončil své podnikání a všechna li­cenční oprávnění a živnostenské listy převedl na O. Brülla.

Úspěch ukončila válka

Na počátku b řezna 1 939 o dešel do Paříže, ale svému osudu ani tady neunikl. Po 14. 8. 1941 byl zatčen gestapem a uvězněn v koncentrač­ním táboře Camp de Drancy nedaleko Paříže. Odtud byl deportován prav­děpodobně do Osvětimi, kde zahy­nul. Manželka Alice byla deportována 27. 7. 1942 z Prahy do Terezína a od­tud 4. 8. 1942 do koncentračního tá­bora Malý Trostinec, kde také zahy­nula. Jejich dvě děti se zachránily útě­kem, dcera Mariana do Ameriky a syn Hanuš sloužil v zahraničí u čs. letectva. Zemi opustil také Otto Brüll, který od­jel nejprve v roce 1939 do Paříže a od­tud pokračoval do Ameriky za svojí ne­teří Marianou.

Za druhé světové války proje­vila o ostravskou továrnu na kosme­tiku enormní zájem německá firma Mouson, která ji také v roce 1941 kou­pila, aby zde pokračovala v zavedené výrobě. Po válce německou firmu zkon­fiskoval československý stát a podnik přešel pod národní správu. Přestože o vrácení majetku několikrát usiloval Hanuš Silbermann, který se vrátil ze zahraničí, jeho snaha vyšla zcela na­prázdno. Proti vydání továrny se do­konce postavili i samotní zaměstnanci. Nakonec došlo 30. 12. 1948 ke znárod­nění firmy Mouson a spol. a jejímu za­členění do národního podniku Milo Olomouc. Jaroslava Novotná


Strana 14

Akce Antikvariátu a klubu Fiducia vloni navštívilo na dvacet tisíc lidí

Za Ostravu krásnější a otevřenější


Antikvariát a klub Fiducia uspořádal v roce 2015 více než stovku akcí, diskus­ních večerů, přednášek, workshopů, ha­ppeningů, výstav, komentovaných pro­cházek, ateliérů pro děti a rodiče a dal­ších s návštěvností kolem 20 tisíc lidí. Kulturní akce se konaly s podporou řady institucí, mezi kterými zaujímá vý­znamné místo statutární město Ostrava.

„Návštěvníky našich akcí jsou nejen zájemci z řad laické veřejnosti, ale také odborníci na danou tématiku,“ zdůraz­ňuje Ilona Rozehnalová z Antikvariátu a klubu Fiducia. „Pořady podle jejich za­měření navštěvují děti, studenti střed­ních a vysokých škol, pedagogové a další. Díky dobrovolnému vstupnému jsou naše večery přístupné opravdu všem.“

V průběhu roku ve Fiducii hostili konferenci Příroda versus industriál, podíleli se na festivalech Archikultura, Kukačka, Protimluvfest či Ostravská muzejní noc. Besedovali s divadelním kritikem Vladimírem Justem, publi­cistou Pavlem Kosatíkem, religionistou Ivanem Štampachem, hudebním pub­licistou Jiříím Černým a dalšími osob­nostmi. Proběhly zde křty publikací Martina Strakoše, Romany Rosové, Lucie Stejskalové a Ondřeje Durczaka. K významným počinům patřilo zveřej­nění databáze ostravských soch a děl ve veřejném prostoru a vydání jejich mapy, ve spolupráci s popularizátorem soch Jakubem Ivánkem a okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu, na ad­rese www.ostravskesochy.cz.

Spolek a Fiducia založili iniciativu Ostrava je v centru. Na stejnojmen­ném facebookovém profilu ji každý tý­den sleduje až 15 tisíc lidí. Naučné ce­dule instalovali u bývalého internačního tábora Hanke, v podchodu pod Mostem Pionýrů o historii výstavby Nové radnice a Komenského sadů. Pamětní desky od­halili ostravským rodákům Vladimíru Macurovi a Karlu Biňovcovi, podíleli se na záchraně sochy Směrník apod. Nejen o těchto akcích, ale také o dalších aktivi­tách informovala Fiducia s okrašlovacím spolkem ve čtyřech vydáních bulletinu Krásná Ostrava. (liv)

Zoo se dostalo velké pocty


Zoo Ostrava se loni dostalo dal­šího v ýznamného ocenění: byla pověřena vedením Celosvětové ple­menné knihy siky vietnamského. Jedná se o třetí celosvětovou ple­mennou knihu vzácného druhu zví­řat, vydávanou českými zoologic­kými zahradami. „Historicky první celosvětová plemenná kniha vy­daná v Zoo Ostrava vyšla loni těsně před Vánocemi. Obsahuje údaje o 2483 jedincích chovaných v lid­ské péči od roku 1958 do listopadu 2015, kdy měla žijící populace siky vietnamského 361 jedinců v 30 zoo v ČR, Francii, Itálii, Holandsku, Německu, Polsku, Švýcarsku, USA a Velké Británii,“ popsal knihu vě­decký pracovník zoo Jan Pluháček. Sika vietnamský je nejjižnější pod­druh jelena siky. Ve volné přírodě byl již zcela vyhuben. Zoo Ostrava řídí evropský chovný program pro tento druh od roku 2012. (sn)

V Třebovicích se opět venčí


Psí útulek

Od 24. února je opět možné venčit psy z městského útulku v Třebovicích. Na procházku s čtyřnohými přáteli člověka mů­žete vyrazit v původních časech, tedy v pondělky, středy a soboty vždy od 12 do 16 hodin. Zájemce o venčení musí dosáhnout věku 18 let, prokázat se občanským prů­kazem a složit vratnou zálohu 200 korun. Zájemce o venčení si může zvolit pejska pouze z psů určených pro daný den, pejska k venčení, po­řadí zájemců ani dobu venčení si nelze objednat předem či rezer­vovat. Další informace lze najít na webu utulek.ostrava.cz. (ph)

Tajemný svět počasí otevře dveře


Počasí zajímá snad každého. Jak se předpovídá a co vše se okolo toho točí, se dozvíte během Dne otevře­ných dveří, který pořádá 19. března od 9 do 14 hodin ostravská pobočka Českého hydrometeorologického ústavu. U příležitosti Světového dne vody (22. března) a Světového mete­orologického dne (23. března) budou svoji činnost prezentovat oddělení meteorologie a klimatologie, hydro­logie, ochrany čistoty ovzduší a regi­onální předpovědní pracoviště. Těšit se můžete na odpovědi na zvídavé dotazy, ukázky přístrojové techniky, prohlídku meteorologické stanice, stanice měřící znečištění ovzduší či ukázku hydrologického vrtu. Pobočka ČHMÚ sídlí v ulici K Myslivně 3/2182 v Porubě. (rv)

Nadace Landek podpoří projekty


Nadace Landek Ostrava, která se staví za zachování hornických pa­mátek a tradic, vyhlašuje 2. kolo vý­běrového řízení pro přijímání pro­jektů do Nadačního programu roku 2016. Celkovou částkou 780 tisíc ko­run nadace podpoří projekty zamě­řené na záchranu hornických pamá­tek a dokumentů, záchranu a údržbu lokalit souvisejících s hornictvím, popularizaci hornické historie a sou­časnosti, kultivování hornických tradic a zvyků a podporu kultury a vzdělávání. Přihlášky jsou přijí­mány do 31. března. Formuláře jsou ke stažení na www.nadace-landek.cz, kontakt: info@nadace-landek.cz. (bk)

Infoservis zve

PO STOPÁCH NÁKUPNÍ HOREČKY. Již od středověku je Ostrava spojena s řemesly a obchodem. Vyvinutá ob­chodní síť zde byla již za Rakouska- Uherska, i když nejkrásnější obchodní paláce vznikly hlavně za první repub­liky. Pokud se za nimi chcete vydat, při­pojte se ke komentované prohlídce, kte­rou pořádá 13. března Ostravský infor­mační servis (OIS). Kromě bývalých ob­chodních domů ASO, Pešat, Bachner, Brouk a Babka, Rix a dalších si při­pomenete i menší, avšak neméně pro­slulé podniky jako Mléčný bar, Dům po­travin, Hortex či rybí bar U Neptuna. Prohlídky se konají od 10 a 14 ho­din, sraz na Smetanově náměstí před Divadlem A. Dvořáka. Cena pro dospělé 80 Kč, pro děti, studenty a seniory 50 Kč. Platí se na místě.

SVÁTKY JARA S NADHLEDEM. Na neděli 27. března před velikonoč­ním pondělím připravil OIS zajímavý sváteční program v Nové radnici. Pod vyhlídkovou věží bude tvůrčí dílna, kde si návštěvníci budou moci ozdobit tra­diční vajíčka, ale také vyrobit ozdoby v podobě velikonočních zajíců a dal­ších jarních motivů. Zkrátka nepřijdou ani dospělí. Vše završí velkolepý výhled z radniční věže.

ZA TAJEMSTVÍM ZÁBŘEHU. Starý Zábřeh je unikátní lokalitou, která pro­šla v minulosti mnoha proměnami. První záznamy o obci pocházejí z 13. století, centrum se tehdy nacházelo mezi dnes dochovanými budovami zámečku, kostela Navštívení Panny Marie a hos­tincem Havránek. Poznat starý Zábřeh můžete 3. dubna při komentované pro­hlídce pořádané OIS. Dozvíte se také, kde stávala židovská modlitebna či jak vypadalo prostranství, na kterém dnes stojí Ostravar Aréna. Prohlídky začínají v 10 a 14 hodin, sraz je před kostelem Navštívení Panny Marie poblíž zastávky Karpatská. Cena pro dospělé 80 Kč, pro děti, studenty a seniory 50 Kč. Platí se na místě. (ph)

Aktivní senioři

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI. Spolek Senior servis zahajuje nový kurz tré­nování paměti pro seniory. Kurz začíná 15. března a obsahuje osm lekcí po 1,5 hodině. Cena je 250 korun. Zájemci se mohou přihlásit na tel. čísle 776 763 519. (šm)


Strana 15

Ostravskou sportovní halu otevřel 42. republikový šampionát v atletice mužů a žen

Tituly pro vítkovické Slaninovou a Zenkla


Město sportu

Atletické 42. mistrovství České re­publiky se poprvé v historii konalo mimo hlavní město Prahu. Ve dnech 26.–27. února přivítala domácí špičku Ostrava a nová hala Vítkovice Arény na Starobělské ulici v Zábřehu. Vítkovičtí odchovanci Jaroslav Bába za výšku 226 cm a Kateřina Cachová získali titul. Talentovaná vícebo­jařka vybojovala dvě zlaté. Na 60 m př. (8,14 s) a v dálce (826 cm). Dva tituly zůstaly v SSK Vítkovice. Jana Slaninová vyhrála 200 m (24,23 s), vytrvalec Adam Zenkl uspěl na 3 km (8:29,05 min.). O nejlepší výkony šampionátu se postarali mistři světa Zuzana Hejnová na 400 metrů (52,34 s) a Pavel Maslák na 200 metrů (20,78 s). Tyčkař Jan Kudlička (577 cm) splnil limit pro účast na halovém mistrov­ství světa v Portlandu i letní olym­piádě. Účast v Riu dále vybojovali výškařka Michaela Hrubá, koulař Tomáš Staněk, dálkař Radek Juška, tyčkařky Romana Maláčová a Jiřina Ptáčníková. (vi)

Poletí africké oštěpy za 90 metrů?


Pořadatelé Zlaté tretry, která pro­běhne v pátek 20. května, zveřej­nili další trumfy ze startovní lis­tiny jubilejního 55. ročníku atle­tického mítinku. K už dříve ozná­menému příslibu účasti Usaina Bolta přibyli potvrzení mistr světa v oštěpu Keňan Julius Yego (vloni 92,72 m) a vicemistr světa Ihab Abdelrahman z Egypta.

Jejich účast je velkou výzvou. Vždyť na Tretře hodil naposledy přes 90 metrů před dlouhými de­vatenácti lety současný ředitel mí­tinku Jan Železný. Své náčiní tehdy poslal na metu 92,42 m!

Přijedou také světoví šampi­oni ve skoku o tyči Kanaďan Shawn Barber, ve štafetě 4x400 m David Verburg a Kyle Clemons (USA), oště­pař Vítězslav Veselý a čtvrtkař Pavel Maslák. Vzhledem k letním OH v Riu de Janeiru a systému kvalifikačních li­mitů se dá očekávat, že řada vynikají­cích atletů využije ostravského mítinku zařazeného do seriálu IAAF World Challenge k útokům na jejich splnění.

Pokračuje předprodej vstupenek v síti Ticket-Art. cz. Lístky na hlavní tri­bunu (limitovaný počet) stojí 1500 Kč, všechna ostatní krytá místa k sezení jsou k mání za 300 a 200 korun. (vi)

V Ostravě vyroste olympijský park


Pokud potkáte v srpnu v centru Ostravy průvod tanečnic a bubeníků v rytmu samby, půjde o neklamné znamení, že se v Riu de Janeiru ko­nají XXXI. letní olympijské hry. Tak pestrobarevná bude pozvánka do Olympijského parku Ostrava 2016, který připravuje Český olympijský vý­bor s podporou města a kraje.

Od 5. do 21. srpna budete mít mož­nost okusit atmosféru největšího spor­tovního svátku na Masarykově ná­městí, Černé louce a v loděnici u sou­toku Lučiny a Ostravice.

V centru města vyroste v době od 8 do 18 hodin volně přístupný areál s víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem. V loděnici se počítá s půj­čovnou loděk, vodními sporty, vyroste tam beachvolejbalové hřiště a rela­xační zóna. Jen symbolické vstupné bude do zóny na Černé louce s vel­koplošnou obrazovkou s přenosy ze sportovišť v Riu, hřištěm pro děti, kul­turním programem.

„Podobně jako v rámci Evropského města sportu chceme lidem umož­nit aktivní trávení volného času. Chystáme doprovodné akce pro děti a mládež, např. příměstské tá­bory. Město na akci Olympijský park Ostrava 2016 vynaloží 10 milionů korun,“ uvedl náměstek primátora Martin Štěpánek. (vi)

Lezu, lezeš, lezeme


V Ostravě vzniklo místo pro uspoko­jení adrenalinového zážitku a radosti z překonání sebe sama. Jde o lezeckou stěnu, kterou mají v bývalé strojovně Dolu Hlubina v Dolní oblasti Vítkovice. Má plochu 1000 metrů čtverečních a je vysoká 25 metrů. Lezecké centrum Tendon Hlubina nabízí možnosti pro sportovní lezení, k dispozici má více než stovku rozličných cest, nejvyšší úchyt je ve 20metrové výšce. Rodiče jistě ocení dětskou tréninkovou stěnu a dětský kou­tek. Otevřeno je v pracovní dny od 9 do 23 h, o víkendech od 8 do 23 h. (ič)

Kam za sportem

FOTBAL. F C B aník O strava h ostí na městském stadionu tyto soupeře: Dukla (ne 6. 3., 15), Teplice (so 19. 3., 15).

HOKEJ. HC Vítkovice Steel neuspěly ve snaze vybojovat předkolo play-off, které začíná 7. 3. Po 52. kole skončily jedenácté a od 8. 3. budou hrát ve sku­pině o 11.–14. místo.

BASKETBAL. Muži NH Ostrava při­vítají v Kooperativa NBL v hale Tatran: Pardubice (so 5. 3.), Kolín (so 12. 3.), Nymburk (pá 18. 3.), J. Hradec (so 26. 3., vždy 17.30), USK Praha (so 2. 4., 18). Ve stejné hale uzavřou ženy SBŠ Ostrava základní skupinu Bonver ŽBL s Nymburkem (ne 6. 3, 15).

VOLEJBAL. M uži V K O strava s e v závěru Uniqa extraligy utkají v hale SG v Plzeňské ul. s Odolena Vodou (so 5. 3, 19). V případě postupu do play-off začínají 16. 3., ve sku­pině o 9.-12. místo o den později. Ženy TJ Ostrava hostí tým Přerova (st 9. 3., 18) v hale Varenská. Play-off jim začíná 19. 3.

FLORBAL. Muži Vítkovic nastoupí v play-off proti Střešovicím, muže FBC Ostrava čeká play-down o záchranu. V play-off se utkají ženy Vítkovic s FBC. Série začínají 5. 3.

HÁZENÁ. V interlize se Sokol Poruba střetne v hale Hrušovská s Bratislavou (so 26. 3, 18).

JUDO. Grand Prix Ostrava, Memoriál Jana Stankoviče a Český pohár pořádá 1. JC Baník v sobotu 19. 3. (od 11) v hale Hrušovská. (vi)


Strana 16

Divadlem Petra Bezruče prošly hvězdy českého divadla a filmu Čepek, Hrzán, Kodet, Kačer a další

Od ‚Chlebu s ocelí‘ do stanice ‚Sedmdesát‘


Významné výročí

V probíhající sezóně si připomínáme 70. výročí založení Divadla Petra Bezruče (DPB).

Začínalo jako divadlo Kytice poe­tickým pásmem Chléb s ocelí v roce 1945, aby už o rok později vzniklo pro­fesionální Divadlo mladých. Jeho pů­sobištěm se stal sál Katolického domu v Přívozské ulici. Název Divadlo Petra Bezruče scéna nese od roku 1955.

Na přelomu padesátých a šedesá­tých let se divadlo pro děti a mládež přestěhovalo do Domu kultury VŽKG (dnes města Ostravy). S příchodem absolventů pražské divadelní AMU se do programu dostala i večerní před­stavení. Pamětníci rádi vzpomínají, jak se k Bezručům chodilo na pozdější hvězdy českého divadla a filmu Petra Čepka, Jiřího Hrzána, Jiřího Kodeta, Ladislava Mrkvičku, Ninu Divíškovou. Úspěšné inscenace jsou spojovány s režisérem Janem Kačerem, Sašou Lichým, scénografy Lubošem Hrůzou, Otou Schindlerem aj.

V roce 1980 ztratilo DPB samo­statnost, když se stalo jedním ze šesti souborů Státního divadla v Ostravě. O deset let později opustilo kulturní dům a přestěhovalo se „přes cestu“ do dnešního sídla na ulici 28. října. Na konci devadesátých let šlo už zase samostatné scéně o holou existenci. Naštěstí se oblíbené divadlo poda­řilo zachránit.

Přišel čas nových tvůrčích po­činů spjatých s režiséry Januszem K limszou, Janem Mikuláškem, Martinem Františákem.

Ředitelem dnešního DPB je Jiří Krejčí, uměleckou šéf kou Janka Ryšánek Schmiedtová, dramaturgyní Daniela Jirmanová. K nejznámějším hereckým tvářím patří laureáti Ceny Thálie Norbert Lichý a Lukáš Melník, herci Marcela Čapková, Kateřina Krejčí, Markéta Haroková, Dušan Urban, Pavla Gajdošíková, Michal Sedláček a další.

V rámci oslav 70. výročí založení Divadlo Petra Bezruče uspořádalo komponovaný večer, kterého se zú­častnili bývalí herci, režiséři a spo­lupracovníci. Na jevišti zavzpomí­nali dramatik Petr Kolečko, drama­turgyně Ilona Smejkalová, herci Alena Sasínová-Polarczyk, Jan Plouhar či Jan Vápeník.

Bezručovci! Přejeme mnoho dal­ších dobrých sezón a hodně spokoje­ných diváků! (vi)

Před divadelními Ostravskými Buchary


Již pošesté se ochotníci z Morav-skoslezského kraje představí ve dnech 23.–26. 3. na festivalu amatérských di­vadel Ostravské Buchary. S prvním před­stavením programu inscenací Ubohý Marat se v 18 h KD v Michálkovicích představí Bílé divadlo Ostrava.

Mezi deseti soubory budou krajské město zastupovat ještě pořadatel akce Divadlo Devítka (hra Opona nahoru!, 24. 3., 19 h) a 1. Jarkovská divadelní spo­lečnost z Ostravy-Proskovic (hra Je to v pytli!, 25. 3., 13 h). Výběr doplní divadla D. N. A., DS Enthemor a Kuko z Frýdku- Místku, Skřítek Havířov, Dramkrou Opava a Odřivous Bílovec.

Program festivalu, který se celý ode­hraje na michálkovickém jevišti, uzavře 26. 3. v 19 h nesoutěžní Historka o sv. Magdě Divadla Mandragora ze Zlína. Po skončení představení porota vyhlásí konečné výsledky. Vstupné je 50 Kč, stu­denti a senioři 30 Kč, permanentka stojí 150 Kč. Více na www.buchary.cz. (vi)

Cooltour to je více než kultura


Kultur ní centr um Cooltour na Černé louce sází v roce 2016 na osvědčené formáty, ale i na pro­gramové novinky. Znovu na Move festival, L éto p řed C ooltourem, Zažít Ostravu jinak, ale také na Cyklokino nebo umělecký pro­stor na Masarykově náměstí.

Od května do září tam má vy­růst dřevěná plošina pro kulturní a sportovní aktivity. Cílem je při­mět nejen Ostravany k tomu, aby v historickém centru trávili čas, a nejen jím procházeli. Ostravská multižánrová Mek ka pokra­čuje ve dvou nových formátech. Poslechovém a diskusním. V On the mix se dozvíme, co se líbí ost­ravským osobnostem. Prezentace iniciativ lidí, kteří chtějí, nebo už udělali něco dobrého pro Ostravu, se jmenuje Ostrava Positive.

K nepoznání se za poslední půlrok změnila kavárna Cooltour. Z původní galerie vznikl prostor pro coworking, je zde wifi nebo mikrovlnka pro ohřev vlastního jídla, a to zdarma. Přibylo podium, kde probíhají komornější akce. Posezení zpříjemní knihovna s ti­sícovkou titulů také v anglickém jazyce. Zajímavostí je kompletní český překlad Shakespearova díla. Součástí kavárny je zasedací místnost pro firemní prezentace, schůzky, kurzy apod.

„Cooltour není jenom kultura. Zaměřujeme se také na obecně prospěšné aktivity, veřejný pro­stor, městský život a životní pro­středí. Máme vždy otevřené dveře pro lidi, kteří chtějí udělat něco dobrého pro ostatní. Budeme rádi, když k nám zavítá kdokoli se za­jímavým nápadem v cooltourác­kém duchu,“ dodává ředitel cen­tra Cooltour Andrej Harmečko. Z březnového programu: Porning aka Šílená party 11. 3. (21 h). Hra Služky z repertoáru Nové scény 15. 3. (19). Lenka Dusilová a Baromantika 29. 3. (20). (vo)