Březen 2013

Březnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

 

titulka

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.

Uvnitř listu
2 Lékařská pohotovost jinak
3 Rozhovor s náměstkem D. Madejem
5 Fenomén Stodolní se kultivuje
6 Odvážný muž proti ostré sekyře
10 Irský kulturní festival
15 Milan Baroš se vrátil na Bazaly

Strana 1

Policejní prezident Martin Červíček přijel do města, které potřebuje více policistů v ulicích

Hranečník pro policisty a záchranáře

Primátor města Ostravy Petr Kajnar přijal 19. února policejního prezidenta Martina Červíčka, který přišel na radnici v doprovodu ředitele Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje Tomáše Tuhého a ředitelem Hasičského záchranného sboru MSK Zdeňka Nytry. Jednání se zúčastnili náměstci primátora Dalibor Madej a Jiří Hrabina.
Představitelé města seznámili Martina Červíčka s projektem revitalizace bývalých kasáren v Hranečníku a jeho proměnou ve výcvikovou základnu složek integrovaného záchranného systému. V areálu, který léta sloužil armádním účelům, už byly dokončeny objekty pro městskou policii a záchranáře. Pro další etapy je zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci technické a dopravní infrastruktury. Ve stadiu investičního záměru jsou stavby pro městskou policii, Policii ČR a hasiče (více o projektu „Hranečník“ na straně 8).
Řeč se stočila také na požadavek radnice na zvýšení počtu příslušníků Policie ČR pro přímý výkon služby. Policejní prezident si je vědom obtížné bezpečnostní situace v regionu, zvláště v Ostravě a Karviné, a přislíbil podporu při řešení nedostatku policistů. (vi)

K foto: Návštěva policejního prezidenta Martina Červíčka (třetí zprava) u primátora města Ostravy Petra Kajnara. Foto: Libor Vidlička

Sociální inkluze Ostrava: u nás ojedinělý projekt

Rodiny dostávají šanci

sociální péče

Po roce intenzívních příprav projektu Sociální inkluze Ostrava se 11. února konala v radnici druhá konference věnovaná tomuto dlouhodobému sociálnímu programu, která zároveň znamenala jeho ostrý start. Cílem projektu je zkvalitnit vzájemné soužití obyvatel města. V podmínkách Ostravy se jedná především o práci s obyvateli tzv. vyloučených lokalit.
Konference se zúčastnil primátor města Petr Kajnar, náměstek primátora Martin Štěpánek, zástupci městských obvodů, sociálních odborů, neziskových organizací, republikové i městské policie a dalších partnerů programu.
„Hlavní devizou tohoto zatím v České republice ojedinělého projektu je to, že řeší komplexně problémy lidí různého věku, pro které je obtížné začlenit se do společnosti. Víme, že žádná z otázek není řešitelná ze dne na den, jde o dlouhodobý proces. Jen při systematické a mnoho let trvající práci řady subjektů může toto úsilí přinést trvalý efekt,“ řekl primátor Petr Kajnar.
Na konferenci byly prvním čtyřem vybraným rodinám slavnostně předány klíče od bytů. Nové bydlení našly rodiny, v nichž je celkem osm dospělých a šest dětí, v obvodech Moravská Ostrava a Přívoz, Vítkovice, Radvanice a Bartovice. Tyto městské obvody s programem sociální inkluze spolupracují. Jednu rodinu doporučila a jejím patronem se stala Armáda spásy, tři rodiny pak nestátní nezisková organizace Centrom. Rodiny budou k těmto organizacím v podnájemním vztahu. Zároveň budou plnit různé povinnosti s programem spojené, jako je například aktivní přístup k práci, docházka dětí do školy apod.
„Věřím, že jsme společně připravili start našeho programu se zodpovědností tak, aby už první kroky vedly k postupnému cíli, kterým je především řešení problematiky obyvatel sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených. Program by měl pomoci nejen Ostravě, ale také se stát platformou pro širší mezinárodní spolupráci v této oblasti,” zdůraznil náměstek primátora Martin Štěpánek.
Program Sociální inkluze Ostrava je rozvržen a etapizován do roku 2020. Obsahuje dvanáct integrovaných projektů, které provázaně pokrývají všechny cílové oblasti. Nositelé jej stavějí na třech základních pilířích, kterými jsou zaměstnanost, vzdělání a bydlení. Letos by do programu mělo být zařazeno celkem deset rodin, tedy asi padesát lidí. Se stejným počtem se počítá i v roce 2014. (vk)

Změny v hromadné dopravě

Od neděle 3. 3. 2013 začínají platit změny ve vedení některých linek městské hromadné dopravy v Ostravě. Dotýkají se třetiny tramvajových a pětiny autobusových linek. U trolejbusů jde pouze o provozní úpravy, ke změnám v této trakci dojde v červenci t. r. v souvislosti se zprovozněním nové trolejbusové trati na Karolinu.
Podrobnosti na straně 9.

Veřejnost se vyjádří ke kvalitě života ve městě

Průzkum osloví tisícovku obyvatel Ostravy

Od 1. března do 30. dubna 2013 budou mít občané možnost vyjádřit své potřeby a názory k sociálním službám poskytovaným na území města Ostravy.
Šetření veřejného mínění a zpracování analýz je realizováno v rámci projektu „Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu.
Znalost potřeb, priorit a preferencí občanů je nezbytným podkladem pro efektivní plánování budoucího stavu sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě. V rámci plošného průzkumu budou proto občané oslovováni tazateli ze společnosti PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Dotazník bude obsahovat několik oblastí orientovaných na kvalitu života, sociální situaci občanů a uživatelů sociálních služeb a sociální problémy v Ostravě. Občané, kteří už sociální služby využívají, budou odpovídat na otázky týkající se spokojenosti, informovanosti, dostupnosti a kvality těchto služeb, např. co by se dalo ve službách ještě zlepšit, odkud lidé čerpají informace o službách apod.
Osloven bude minimálně jeden tisíc respondentů, z toho asi dvě stovky osob, které už služeb využívají, zbytek dotázaných bude tvořit široká veřejnost.
Tazatelé se budou prokazovat jmenovkou s fotkou, občanským průkazem a pověřovacím dopisem ze strany odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit magistrátu. Informace budou převedeny do prostorových map a zpřístupněny veřejnosti. Současně se uskuteční analýza organizací poskytujících služby v sociální oblasti a analýza stávající organizační struktury procesu komunitního plánování. Výsledky z průzkumu se stanou podkladem připravovaného dokumentu „4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015–2018“. Podrobnější informace k projektu jsou dostupné na www.ostrava.cz nebo www.kpostrava.cz. (js)


Strana 2

Živnostenský úřad ostravského magistrátu má celostátní renomé

Podnikatelé odcházejí spokojeni

služby občanům
Město Ostrava, jeho živnostenský úřad, je k podnikatelům vstřícné. Ukazují to aktuální čísla za uplynulý rok. Například klasický nešvar devadesátých let minulého století, kdy se na vyřízení podané žádosti čekalo až 30 dnů, zcela vymizel.
V současnosti je až 87 procent žádostí podnikatelů vyřízeno na počkání, což významně snižuje administrativní zátěž živnostníků a pomáhá zefektivňovat jejich práci. Po zrušení místní příslušnosti živnostenských úřadů k ohlašování živnosti, žádosti o koncesi a oznamování změn také rok od roku stoupá počet podnikatelů, kteří chodí na živnostenský úřad na Magistrát města Ostravy, byť není jejich úřadem domovským. K tomu, kromě rychlosti poskytovaných služeb, nemalou měrou přispívá fakt, že úřední hodiny jsou každý pracovní den.
Podnikatelům, kteří chtějí svůj um využít v zemích Evropské unie, pomáhají na živnostenských úřadech se vstupem na zahraniční trh jednotná kontaktní místa (JKM). Lidé se tady bezplatně dozvědí, jaký formulář vyplnit, na který úřad jej předat či jaké jsou další podmínky pro podnikání. Ostravské jednotné kontaktní místo v roce 2012 pomohlo téměř čtyřem stovkám podnikatelů, čímž se řadí na jednu z předních příček mezi ostatními JKM v republice. (ph)

Hold hrdinům od Stalingradu

Představitelé města Ostravy se v ruském Volgogradu zúčastnili oslav 70. výročí bitvy u Stalingradu. Delegaci vedl náměstek primátora Martin Štěpánek, tvořili ji europoslanec a městský zastupitel Vojtěch Mynář a honorární konzul Ruské federace v Ostravě Aleš Zedník. Naši představitelé absolvovali, spolu se zástupci dalších partnerských měst Coventry, Turínu, Dijonu, Lutychu aj., pietní akt kladení věnců u věčného ohně v Aleji hrdinů, u památníku na Mamajevově mohyle, slavnostní koncert v Paláci sportu, kterému byl přítomen také ruský prezident Vladimír Putin, a další akce. Během jednání s představiteli města a regionu blahopřáli svým kolegům k významnému výročí, ocenili dlouholetou oboustranně prospěšnou spolupráci Ostravy a Volgogradu. Moravskoslezská metropole je partnerským městem Volgogradu již od roku 1949. (vi)

Energie: ušetříme 16 milionů

V roce 2014 Ostrava proti letošním cenám ušetří za elektrickou energii. To je výsledek elektronické aukce, kterou 19. února pořádala na radnici společnost eCENTRE, provozovatel systému sdružených nákupů pro město.
Zatímco Ostravu a její organizace bude letos elektrická energie stát více než 90 204 tis. korun, v roce 2014 to bude o 16,6 milionu korun méně. Za 64 874 MWh město zaplatí přes 73 580 tis. korun. „Je důležité zapojit všechny organizace a zakázky správně načasovat. Už v loňském roce se nám osvědčilo soutěžit energie v období, kdy jsou dodavatelé schopni nabídnout nejvýhodnější ceny. Od dubna jejich hladina většinou roste,“ konstatoval primátor Petr Kajnar, kterého potěšilo dosažení rekordně nejnižší ceny za poslední roky. Město Ostrava. V rámci jednotného nákupního systému daňovým poplatníkům ušetřilo už přes 170 mil. korun. (av)

Pohotovost na Varenské

Od 1. března došlo ke změně v poskytování Lékařské pohotovostní služby (LPS) v Městské nemocnice Ostrava. Ambulance v Hrabůvce a Porubě byly uzavřeny. Jejich kapacity se soustředí do všeobecné LPS na Varenské 5 v Mor. Ostravě.
Zde bude mít pohotovost pro dospělé nepřetržitý 24hodinový provoz, včetně sobot, nedělí a svátků. LPS pro děti a dorost zůstává na Janovského 6, Mor. Ostrava (prac. dny 15.30-6.30 hod., víkendy a svátky nepřetržitě). Nový systém umožňuje navýšení počtu výjezdových lékařů, kteří mohou dorazit k pacientovi domů. (dm)
(více k tématu na str. 7)

Jen nízkoemisní zóny ovzduší nespasí

životní prostředí

Vláda schválila návrh, který umožní obcím zavést tzv. nízkoemisní zóny. Radnice díky tomu budou moci do vybraných lokalit zakázat vjezd kamionům nebo starším osobním autům s méně ekologickým pohonem.
Zda by zavedení zón přineslo v Ostravě významné zlepšení stavu ovzduší, je přinejmenším diskutabilní. „Několik ulic, ale např. celé centrum města, nelze ohradit nepropustnou zdí. Vzhledem k pohybům vzdušných mas by se znečištění vzduchu časem objevilo i ve vymezené nízkoemisní zóně,“ řekl primátor Petr Kajnar.
Podle jeho námětu, vycházejícího z aktuálních dostupných údajů ČHMÚ a Zdravotního ústavu o znečištění ovzduší v Ostravě, který aktuálně ověřují specialisté, je k dosažení znečištění ovzduší ve městě mírou 100 ppm (100 μg/m3) prachu v době inverze potřeba přibližně 62 tun škodlivin. Průmysl v Ostravě denně vyprodukuje cca 11 tun znečišťujících látek, doprava pak asi dvě tuny. Zhruba 50 tun mají na svědomí lokální topeniště. Z čísel je patrné, že vliv dopravy na znečištění ovzduší v Ostravě je spíše menší, a zavedení nízkoemisních zón by nemuselo znamenat výrazné zlepšení ovzduší. Iniciativa by měla směřovat spíše k dominujícím lokálním topeništím. „Pokud chceme skutečně bojovat se smogovou inverzní situací z místních zdrojů, musíme se zaměřit hlavně na významné zdroje znečištění,“ dodal primátor.
Některá města už vyjádřila obavy, že zavedení nízkoemisních zón by je naopak spíše poškodilo, např. odrazováním turistů, investorů, zhoršením dopravní dostupnosti center měst. Z hlediska snížení vlivu dopravy na kvalitu ovzduší bude pro Ostravu zásadnější dokončení dopravních staveb, např. Severního spoje. (ph)

aktuálně

Svinov s obchvatem

Výstavba nové přeložky Bílovecké ulice odlehčí dopravě v Ostravě-Svinově. Projekt Moravskoslezského kraje s náklady až 210 milionů korun financovaný evropskou dotací 142 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko má být hotov do poloviny roku 2015. Přeložka silnice č. III/4785 v délce 1,55 km povede od okružní křižovatky ve svinovském přednádražním prostoru podél železniční tratě a napojí se na Polaneckou ulici nedaleko obřího mimoúrovňového křížení, které protíná Rudnou ulici a dálnici D1. Nová komunikace po dokončení odkloní dopravu z obydlené části Svinova, zlepší bezpečnost a ovzduší v obvodu. (vi)

Beseda s veřejností

V úterý 5. března od 18 hodin proběhne v Divadle loutek v Ostravě beseda vedení města s občany „Ostravská témata“. O projektu městské gale¬rie i o dalších aktuálních tématech přijdou s občany diskutovat primátor Petr Kajnar, náměstkyně primátora Simona Piperková a speciální host ředitel Sdružení Trojhalí Karolina Petr Šnejdar. (ph)

Cena pro Ostravu

V premiérovém ročníku soutěže TOP Zadavatel 2012 získalo statutární město Ostrava třetí místo v kategorii Stavební práce. Vyhrál Kraj Vysočina před podnikem Povodí Ohře. Rozhodly o tom stavební firmy ucházející se o zakázky ve veřejných výběrových řízeních. Cílem soutěže je ocenit zadavatele za efektivní zadávání veřejných zakázek. O vítězi hlasovalo 400 stavebních firem, které se řízení samy zúčastnily. (vi)

Jednání zastupitelstva

Ke svému 23. jednání v právě probíhajícím volebním období se ve středu 20. března od 9 hodin sejdou členové Zastupitelstva města Ostravy. Zasedání se uskuteční v sále zastupitelstva radnice a je veřejnosti, pro kterou je vyhrazena pravá galerie, přístupné. Další termíny v prvním pololetí: 24. dubna a 26. června. (r)


 

Strana 3

S náměstkem primátora Daliborem Madejem o aktuálních projektech statutárního města Ostravy

Nová řešení v oblasti informačních systémů

rozhovor
l Pane náměstku, k vašim resortům patří i informační technologie města. Právě v této oblasti se Ostrava úspěšně ucházela o dotace z evropských fondů. Můžete představit hlavní vize projektů, které jsou v současné době ve stavu realizace?
„Město vyvinulo maximální úsilí při přípravě projektů v rámci Integrovaného operačního programu, výzvy 09. Tato výzva je orientována k zavádění informačních technologií (IT) a přenosů dat ve veřejné správě. Už v roce 2010 bylo podáno šest žádostí o dotaci na projekty této výzvy, jejich realizace byla zahájena v loňském roce. Ve svém součtu budou tyto projekty znamenat kultivaci vnitřního informačního prostředí úřadu, rozšíření komunikační infrastruktury na území města a také rozvoj elektronických služeb pro občany. Zároveň, a to i díky podpoře z evropských zdrojů, bude možné pokračovat v realizaci strategických cílů města v oblasti informačních technologií.“
l Prvním z projektů je Centrum ICT služeb města Ostravy, který bude ukončen v květnu letošního roku…
„S elektronizací veřejné správy roste objem dat a dokumentů, které jsou uchovávány v digitální podobě. Díky projektu Centrum ICT služeb bylo vybudováno robustní datové úložiště, které poskytuje například kapacity pro ukládání dat elektronických spisových služeb města Ostravy i obcí ve správním obvodu, provoz hostovaných aplikací, internetových prezentací nebo regionálního geografického informačního systému. Centrum služeb budou moci využívat nejen úřady, ale například také organizace zřizované městem či obcemi.“
l Jaké výhody z těchto aktivit plynou například pro městské organizace?
„Ve strategickém výhledu město směřuje k maximálnímu sjednocení provozu IT, což, jak doufáme, přinese nejen efekty bezpečnostní a provozní, ale rovněž snížení nároků na administrativu a úsporu finančních nákladů. Zároveň budou moci organizace využívat a také poskytovat služby, které by vlastními silami ani realizovat nemohly. Sjednocení provozu informačních technologií by mělo také organizacím umožnit věnovat se plně vlastní kvalifikované činnosti, a nikoli řešení IT problémů. Ale samozřejmě se jedná o běh na dlouhou trať.“
l S uvedenou problematikou souvisí další projekt a to Rozšíření metropolitní komunikační infrastruktury SMO. Můžete nám jej přiblížit?
„Pokud má město v oblasti informačních technologií fungovat jako jeden celek, pak je nutná i standardizace datového propojení jednotlivých organizací. V rámci tohoto projektu bude stávající optická metropolitní síť rozšířena k více než osmdesáti organizacím zřízeným městem včetně základních škol. Tím bude zvýšena kvalita datového propojení velké části organizací města s úřady a jejich napojení na systémy veřejné správy.“
l Cílem všech projektů je právě zefektivnění fungování veřejné správy. Můžete uvést naplnění tohoto cíle na konkrétním příkladu?
„Jedním z projektů je Manažerský informační systém a datový sklad. Jde o nový informační systém, díky kterému budou sjednoceny pohledy na data dílčích systémů města i organizací. Všechny potřebné údaje budou v aktuální podobě na jednom místě, ať už se jedná o údaje o hospodaření, vývoji rozpočtu, informace ze správních agend. Sjednocení těchto informací a jejich vyhodnocování i z pohledu historie usnadní rozhodování vedení města a vedoucích pracovníků na všech úrovních, ale také podstatně urychlí získávání potřebných údajů a sníží nároky na administrativu.“
l Jaké konkrétní novinky mohou občané čekat v nejbližším období?
„V rámci projektu Digitalizace Archivu města Ostravy budou v letošním roce prostřednictvím internetu zpřístupněny nově digitalizované archiválie města. Celkem budou digitalizovány historické dokumenty v celkovém objemu 1 600 000 stran. Mezi ně budou patřit například zápisy obecních rad, školní kroniky, ale i nejstarší pozemkové knihy. Je třeba konstatovat, že zájem o studium historických dokumentů, spolu se zájmem o hledání vlastních kořenů, roste i mezi laickou veřejností. Tyto prameny navíc budou zájemcům nyní dostupné prakticky kdekoli na světě.“
l Jaké změny jsou připravovány v oblasti vyřizování úředních věcí?
„Díky projektu Integrace agendových systémů bude rozšířena možnost elektronických podání vůči úřadu, a to prostřednictvím takzvaných inteligentních formulářů. Občané budou moci podat elektronicky několik desítek formulářů, v některých agendách bez nutnosti elektronických podpisů. Rozšíří se možnosti elektronického objednávání k návštěvě úřadu. Novinkou budou informace o aktuální dopravní situaci na území města. Připravovány jsou internetové přenosy z jednání městského zastupitelstva. Informace o stavu jednotlivých projektů se průběžně objeví na internetových stránkách města Ostravy.“
l Které další novinky občané najdou na internetových stránkách města?
„Služby pro veřejnost jsou rozšiřovány postupně. Jako příklady z poslední doby můžeme uvést spuštění portálu s přehledem sociálních služeb, možnost elektronického podání pro stavebníky vůči vlastníkům inženýrských sítí, denně aktualizované informace o vydaných dokladech na internetu. Upozornit bych chtěl rovněž na mapový server města, který je stále rozšiřován o nové informace. Kromě služeb prostřednictvím internetu však bude město dále rozvíjet služby telefonického kontaktního centra magistrátu, kde vyškolení operátoři poskytují jak informace, tak objednávají občany k návštěvě úřadu. Pro zajímavost, této služby každoročně využije na devět tisíc občanů.“ (het)

Operátoři kontaktního centra poskytují na telefonním čísle 844 121 314 informace o vyřizování úředních věcí a objednávají občany k návštěvě přepážek odboru dopravně správních činností, živnostenského úřadu nebo k podání žádostí o cestovní doklady a občanské průkazy. Foto: archiv MMO


Strana 4

střípky

SPOJENÍ PŘES OCEÁN.

Primátor Petr Kajnar přijal 30. ledna delegaci firmy Westinghouse Electric Company v čele s jejím generálním ředitelem Danny Roderickem (na snímku). Firma sídlí v americkém Pittsburghu, partnerském městě Ostravy. Delegace přijela především kvůli podpisu dodatku ke stávajícímu memorandu o porozumění mezi Westinghouse, společností Vítkovice a dalšími ostravskými firmami. Ve hře je zejména spolupráce na případných dodávkách pro dostavbu jaderné elektrárny Temelín. Petr Kajnar hovořil s hosty o historii obou partnerských měst, v níž je spojuje výroba oceli, i o jejich současném rozvoji. Danny Roderick ocenil mimo jiné vysokou úroveň průmyslu v ostravském regionu. (vk)

TÓNY ROKU HADA.

Melodická, emotivní pro naše uši neobvyklá hudba zněla poslední lednový den v Domě kultury města Ostravy u příležitosti oslav čínského Nového roku. Shaanxi Broadcasting Chinese Orchestra, patřící mezi nejstarší a nejuznávanější profesionální orchestry v Číně, přednesl pod taktovkou Lie Zhanga lidové skladby i díla domácích autorů. Mezi sólisty zaujala svým výkonem Yang Xiaoxian (na snímku), hráčka na suonu, čínskou obdobu hoboje. Sálem zněly i další exotické nástroje např. erhu, dvoustrunné housle, pipa připomínající loutnu, ústní varhany šeng aj. Nad koncertem převzali záštitu a program zahájili primátor Ostravy Petr Kajnar a předseda Česko-čínské komory exministr zahraničí Jan Kohout. (vi)

CHLAPI Z DAKARU.

Martina Kolomého (vpravo) a Tomáše Vrátného (na snímku P. Havránka), účastníky 35. ročníku Rallye Dakar, která se jela na začátku roku v Jižní Americe, přijal 5. února primátor Petr Kajnar. Oba řidiči závodních kamionů Tatra a členové týmu Bonver Dakar Project se přišli na radnici podělit se svými zážitky ze slavného pouštního závodu a také vyjádřit dík za podporu, které se jejich týmu ze strany statutárního města Ostravy dostalo. Martin Kolomý, se spolujezdci Davidem a René Kiliánovými, dojel na letošním Dakaru jako nejlepší Čech na 5. místě. Jeho kolega Tomáš Vrátný se spolujezdci Jaroslavem Miškolcim a Milanem Holáněm skončil na 20. místě. (vi)

TÉMA: VOLNÝ ČAS.

Mezinárodní konference k projektu „Výměna zkušeností a know-how na poli práce s dětmi v oblasti volnočasových aktivit“ v rámci švýcarsko-české spolupráce se konala 20. února v hotelu Park Inn v Ostravě (na snímku účastníci při jednání). Organizátory byl magistrát města, střediska volného času, dům dětí a mládeže a švýcarský partner organizace SAJV z Bernu zastřešující 70 organizací. Hlavním cílem projektu je přenos zkušeností, rozšíření volnočasových aktivit, stimulace mládeže k aktivní účasti na věcech veřejných. Hovořilo se o vybudování informačního centra pro mládež v Ostravě a dalších tématech. (vk)

Silnice – bezpečné nebo levné?

„Chceme mít silnice a dálnice bezpečné nebo hlavně levné?“, bylo mottem setkání odborníků z oblasti bezpečnosti silniční dopravy, které pořadatele, s podporou kraje, města Ostravy a dalších subjektů, pozvali 22. února do hotelu Mercure Ostrava Center na stylovou „Dopravní snídani“.
K dané problematice vystoupili náměstek primátora Ostravy Tomáš Sucharda, ředitel služby dopravní policie ČR Leoš Tržil, Jan Kudrna z VUT Brno, Dalimil Frič z Centra bezpečné jízdy v Ostravě aj. Hovořilo se o nehodovosti, kvalitě pozemních komunikací, dopravním inženýrství, významu center bezpečné jízdy apod.
Z analýzy konkrétních příčin dopravních nehod na území státu v roce 2012 vyplynulo, že nejčastěji (13 517) se při nich řidiči nevěnovali plně řízení. Daleko zpět jsou nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (7 407) a nedodržení bezpečné vzdálenosti (6 306). Velký důraz kladli účastníci setkání na plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, jejímž hlavním cílem je snížit do roku 2020 počet usmrcených na českých silnicích na úroveň průměru evropských zemí. Pro bezpečnost silniční infrastruktury musíme více než dosud investovat do výstavby obchvatů měst a obcí, úprav křižovatek, zkvalitnění dopravního značení, povrchových vlastností vozovek apod.
Smyslem podobných akcí, v nichž chtějí organizátoři pokračovat, je široká výměna názorů na trendy, které dnes v dopravě rezonují. (hob)

K foto: Náměstek primátora pro dopravu Tomáš Sucharda hovoří o dopravní strategii města Ostravy na setkání v hotelu Mercure.

Ministr Kuba v chráněných dílnách

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba zavítal poslední únorový pátek na pracovní návštěvu Moravskoslezského kraje. Kromě zastávky ve významných firmách regionu se ve Frenštátě p. R. zajímal o situaci po výbuchu plynu a možnosti pomoci státu obyvatelům postiženým tragickou událostí.
V krajském městě se ministr Kuba například podíval do chráněných dílen Charity sv. Alexandra na Holvekově ul. v Ostravě-Kunčičkách. Nyní zde ve stolařské, textilní, keramické a šperkařské výrobě pracuje padesátka hendikepovaných lidí z celkových sedmi desítek zaměstnanců. (hob)

K foto: Ministr Martin Kuba (uprostřed) si v doprovodu náměstka primátora Martina Štěpánka prohlíží provoz chráněných dílen v Kunčičkách. Foto: Petr Havránek


Strana 5

Rodiny dostávají šanci

Foto: Vojtěch Duda (na snímku s družkou Olgou Ferencovou) by chtěl nejen získat práci, ale také se chystá dále vzdělávat.

Školka pro magistrát

Zřízení firemní školky plánuje magistrát města zaměstnávající téměř 800 lidí. Snahou jeho vedení je nabídnout ženám výhody, které mají zaměstnankyně jiných institucí a podniků.
Projekt s náklady okolo 2,5 mil. korun bude z 85 procent hrazen z dotací operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a zbylých 15 procent bude dofinancováno ze státního rozpočtu. Zařízení by mělo být uvedeno do provozu v listopadu letošního roku. Vzdělávací program bude vycházet z Rámcového vzdělávacího programu MŠMT. (av)

Fenomén zábavy Stodolní ulice se kultivuje

o čem se mluví

Kladu si otázku, proč média zajímají pouze negativní zprávy. Podle některých Stodolní ulice skomírá, její sláva končí. Stala se místem koncentrace kapesních zlodějů, děvčat nabízejících své služby, prý zde seženete jakoukoliv drogu ke zpestření večera. Když jsem se zeptal jednoho novináře, jak často na Stodolní chodí, aby mohl tvrdit takové nepravdy, odvětil mi, že tam nikdy nebyl. Toto je novinářská práce?
Kdo v poslední době na Stodolní zamířil, může vidět, že právě opak je pravdou. Centrum zábavy se kultivuje. Konkurence a tlak ze strany hostů přinesly zkvalitnění služeb, vylepšení interiérů, rozšíření nabídky a lepší ceny. Určitě se najdou kluby, které ne ve všech parametrech obstojí. Najdou se i takoví, kteří jsou ochotni nalévat alkohol nezletilým, ale to je spíše k zamyšlení pro státní a městskou policii. Hovořil jsem s mnoha lidmi, kteří na Stodolní byli poprvé. Neskrývali překvapení, že v klubech nenarazili na nepravosti, že hudba nepřehlušila jejich pohodové hovory. Večer si užili a slíbili, že se brzy vrátí.
V loňském roce prošli provozovatelé barů a restaurací na Stodolní nesmyslnou byrokratickou anabází při vyřizování povolení provozovat letní předzahrádky. Dozvěděli se, že jejich provoz musí ukončit do 22 hodin. Roky je nikdo nereguloval, ani si moc nestěžoval. Samotné zahrádky totiž nebývají zdrojem hluku. Fungují spíše jako přirozený dozor nad neukázněnými návštěvníky. Nikdo nebude rozbíjet sklo, hulákat, či vyvolávat šarvátky pod dozorem lidí užívajících si atmosféru letního večera pod širým nebem. Návštěvníky Stodolní omezení provozu zahrádek rozladilo. Ostravané i hosté z domova i zahraničí vyjadřovali podpisy pod peticí jasně své stanovisko pro jejich zachování. Snad letošní rok přinese v této věci více vstřícnosti a pochopení ze strany radních obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
Hýčkejme si těch několik unikátních atrakcí, které v Ostravě máme. Stodolní ulice mezi ně právem patří. Jsem přesvědčen, že fenomén „ulice, která nikdy nespí“ neztrácí na své pověsti. Garantuji, že vás tady nikdo nebude obtěžovat, ohrožovat. Po návratu domů si řeknete, že Ostrava žije a Stodolní je to pravé místo pro dobrou zábavu.
Vladimír Prstecký
autor je majitelem klubu
na Stodolní ulici

školství

Poděkování učitelům

Rada města Ostravy na svém zasedání 12. 2. rozhodla o ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů. Slavnostní akce, na které budou učitelé vyznamenáni, se uskuteční ve středu 27. března v Divadle loutek Ostrava.
Výrazná pedagogická osobnost
V kategorii Výrazná pedagogická osobnost budou oceněni Milena Kolková z MŠ Slezská Ostrava, Bohumínská, Marie Lukovská ze ZŠ a MŠ O.-Jih, Horymírova, Zdeněk Ivančo ze ZŠ a MŠ O.-Svinov, Bílovecká, Antonín Dohnal ze ZŠ O.- Poruba, J. Valčíka, Jitka Magincová ze ZŠ Ostrava, Gen. Píky, Lenka Červená ze SVČ O.-Zábřeh, Gurťjevova, a Marie Kociánová ze SVČ O.-Mariánské Hory a Hulváky, Korunní.
Za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost
V kategorii Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost poděkování převezmou Zdeňka Šimelová z MŠ O.- Poruba, Dvorní, Šárka Vavrošová ze ZŠ a MŠ O.- Hrabůvka, A. Kučery, Šárka Konupčíková ze ZŠ O.- Poruba, Komenského, Jiřina Šputová ze ZŠ Ostrava, Matiční, Pavla Matušková ze ZŠ O.- Hrabůvka, Klegova, Marcela Najmanová ze ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova, Jitka Konečná ze ZŠ O.- Vítkovice, Šalounova, a Jarmila Králová ze ZŠ Ostrava, Gen. Píky.
Oceněným ostravským pedagogům blahopřejeme, děkujeme jim za jejich náročnou a záslužnou práci. (vk)

Strana 6

Příkladný občanský čin roku oceněn spolu s ostravskými policisty

Odvážný muž proti ostré sekyře

Již poosmé ocenilo vedení Městského ředitelství policie (MŘP) Ostrava své nejlepší policisty i zaměstnance. Pocty se dostalo i odvážnému muži za zásah proti útočníkovi ozbrojenému sekyrou nebo policistům, kteří efektivně zasahovali při požáru a zachránili lidské životy. Šesti nominovaným byla udělena medaile ředitele MŘP. Slavnostní akce se 14. února v Divadle loutek Ostrava zúčastnil rovněž primátor Petr Kajnar.
Ocenění z rukou ředitele MŘP Reného Dočekala a dalších členů vedení převzalo 25 nejlepších ostravských policistů za rok 2012 z obvodních oddělení, oddělení hlídkové služby, dopravního inspektorátu i oddělení obecné či hospodářské kriminality. Poděkování se dostalo také třem nejlepším občanským zaměstnankyním.
Medaili za „Čin roku 2012“ převzali dva příslušníci Obvodního oddělení Ostrava-Zábřeh Renata Vémolová a Jakub Mrozowski, a to za včasný zákrok při nočním požáru domu, při kterém byl ohrožen život člověka, v jehož bytě požár vypukl, ale i obyvatel okolních bytů. René Dočekal poděkoval také statečnému občanovi Janu Jaškovi, který získal za „Příkladný občanský čin roku“ medaili ředitele MŘP Ostrava. Oceněný v červenci roku 2012 odzbrojil muže ohrožujícího sekyrou pracovníky bezpečnostní služby a návštěvníky jednoho z obchodních center.
V kategorii „Realizace roku“ byli oceněni tři kriminalisté 9. oddělení obecné kriminality za vedení vyšetřování závažné trestné činnosti obecného ohrožení, jež média nazvala kauzou „Ostravský Breivik.“ Z rukou ředitele Dočekala převzal medaili také Petr Čejka, 1. náměstek ředitele věznice Heřmanice. (hol)

K foto: Janu Jaškovi poděkoval za odvážný čin primátor města Ostravy Petr Kajnar

Asistentka starosty Prokeše vzpomíná

Vzácné 101. narozeniny oslavila 2. února Marie Hřebenářová z Poruby. Oslavenkyně při té příležitosti zavzpomínala na dobu, kdy pracovala jako asistentka legendárního moravskoostravského starosty a duchovního otce Nové radnice Jana Prokeše.
„Byl to pracovitý a chytrý člověk. Pracovala jsem s ním řadu let a byla to nádherná doba,“ vzpomínala oslavenkyně, která s manželem vychovala dvě děti. Přes čtyřicet let bydlí v Porubě, kde mimo jiné nevynechá žádné volby.
Mezi gratulanty nechyběl starosta Poruby Lumír Palyza, který paní Hřebenářovou považuje tak trochu za svou kolegyni. Jako někdejší šéf kanceláře primátora ji nabídl, že se spolu podívají do Nové radnice na místa, kde kdysi pracovala. (mo, r)

Čipování psů je krok správným směrem

vyhláška města

Bezpečnost občanů, pohodlí chovatelů a také zodpovědnost – tak je možné stručně charakterizovat novou obecně závaznou vyhlášku města č. 9/2012, která v Ostravě platí od ledna 2013. Z ní vyplývají pro chovatele dvě hlavní povinnosti – označit psa čipem a přihlásit ho do evidence ve svém obvodě.
Očipování psů hraje významnou roli v bezpečnosti občanů, pokud například zvíře uteče a někoho poraní, lze snadno dohledat majitele a tím i doklad o očkování. Výhodou pro majitele je jednoznačně fakt, že zvíře lze v případě ztráty bezproblémově identifikovat a vrátit chovateli. Zároveň je čip i mementem společenské zodpovědnosti za chování psa.
Nezanedbatelnou výhodou plynoucí z čipování je pro město fakt, že díky evidenci a jednoznačnému určení majitele ubyde zvířat umisťovaných do městského útulku, na který město ročně přispívá částkou 11 milionů korun a měsíčně se v něm vystřídá kolem 150 psů. Sníží se počet problémových situací a zjednoduší práce městské policii.
Čipem musí být označeni všichni nově narození psi od 1. ledna 2013 nejpozději do svých tří měsíců věku, ostatní zvířata, která neměla čip ani tetování, eventuálně měla tetování nečitelné, budou muset být označena nejpozději do konce roku. Výběr veterináře je v rukou majitele. Město chce lidem s náklady při pořízení čipu pomoci, proto každý občan Ostravy, který dodá na úřad potvrzení o očipování psa a podepíše čestné prohlášení o bezdlužnosti (např. za odpad, poplatek za psa apod.) dostane jednorázový příspěvek města ve výši 100 Kč. V případě, že v čestném prohlášení neuvede pravdivé údaje, však chovateli hrozí pokuta až 50 tisíc korun.
K příspěvku města je dále v kompetenci každého městského obvodu připojit svůj finanční příspěvek na čipování psů v jím určené maximální výši.
Strážníci začnou s kontrolami a eventuálním pokutováním majitelů neočipovaných psů od ledna 2014, majitelům neoznačených zvířat může být vyměřena pokuta až do 50 tisíc korun. (ph)

stalo se
ZA NAPOMENUTÍ NÁŘEZ.

Strážníci městské policie se při pochůzce v Ostravě-Porubě stali svědky rvačky. Dva muži bušili pěstmi do muže na zemi, jeden z útočníků měl na ruce nasazen tzv. boxer. Ležící muž krvácel z četných ran na hlavě, přivolaná sanitka ho odvezla do nemocnice. Strážníci útočníky zpacifikovali za použití donucovacích prostředků. Napadený údajně napomenul dva muže, kteří psali fixem na zeď. Ti muže brutálně napadli, a jsou tak podezřelí ze spáchání trestného činu.

OKRADLA SPÍCÍHO.

Strážník dopadl při činu ženu, která chtěla na zastávce MHD okrást muže spícího na lavičce. Snažila se mu ze zadní kapsy kalhot vytáhnout peněženku. Příslušník městské policie předal delikventku přivolaným policistům.

Přijďte do kurzu!

Městská policie Ostrava zve na dalšíbezplatný kurz pro veřejnost v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná se 27. března od 16 hodin v ul. Hlubinské 6. Téma setkání je Domácí lékař – zásady první pomoci – jak se chovat a správně postupovat. Informace na tel. 599 414 165, 950 739 407 nebo na adrese info@mpostrava.cz. (mp)

Z Ostravy-Přívozu strážníci nezmizí

Městskou částí Přívoz se v poslední době šíří obavy ze zrušení služebny městské policie v Nádražní ulici. Podle vyjádření ředitele Městské policie Ostrava Zdeňka Harazima jde pouze o změnu v návaznosti na koncepci rozvoje městské policie pro období let 2009 až 2013, kdy dochází k integraci pracovišť městské policie s ostatními složkami integrovaného záchranného systému. Tato změna nijak neovlivní bezpečnost občanů ani přítomnost strážníků v této lokalitě. „Místo služebny v Nádražní ulici zde nyní bude fungovat pracoviště pro komunikaci s veřejností s nepřetržitým provozem, které bude řízeno z integrovaného centra ve Slovenské ulici. Na pracovišti bude přítomna stálá služba a budou z ní vycházet okrskáři do terénu jako doposud,“ řekl Harazim. V Ostravě bude celkem pět integrovaných center, která budou řídit rovněž pracoviště městské policie na území města. (vk)


 

Strana 7

Ostrava chce mobilními defibrilátory vybavit nejrušnější místa ve městě

Okamžitá pomoc je nejúčinnější

zdravotnictví

Pilotní projekt Městské nemocnice Ostrava (MNO) a společnosti Mall Management Czech Republic (OC Karolina) představili 21. února náměstkyně primátora Simona Piperková, ředitel MNO Tomáš Nykel a zástupci společnosti. Obchodní centrum Karolina má nyní pro své návštěvníky k dispozici dva mobilní defibrilátory, s nimiž budou pracovníci po zaškolení moci poskytnout okamžitou pomoc lidem při náhlé zástavě srdečního rytmu.

Jednoduchá obsluha

„Inspirovali jsme se v zahraničí, v zemích západní Evropy je instalace přenosných defibrilátorů v místech s velkou koncentrací lidí už běžnou záležitostí. Začali jsme spolupráci s obchodním centrem Karolina, které navštěvuje velké množství lidí, a začínáme jednat i s dalšími subjekty. Chtěli bychom tyto přístroje s jednoduchou obsluhou instalovat například na nádražích nebo v dalších velkých nákupních centrech, na magistrátu a v dalších prostorech s vysokou návštěvností,“ řekla Simona Piperková.
Školit obsluhu přístroje budou zdarma odborníci z Městské nemocnice Ostrava, jejímž zřizovatelem je město Ostrava. Konkrétně v OC Karolina budou přístroj obsluhovat členové zdejší ochranky. Podle slov ředitele nemocnice Tomáše Nykla je rychlá pomoc do několika minut pro pacienta se srdeční zástavou velmi důležitá.

Centralizace pohotovosti

Ředitel nemocnice Tomáš Nykel rovněž připomněl, že k 1. 3. 2013 bude centralizována Lékařská pohotovostní služba (LPS) Městské nemocnice Ostrava (podrobnosti také na straně 2). Od tohoto data bude pohotovost všeobecné LPS pouze v areálu nemocnice ve Varenské 5 v Moravské Ostravě, a to, jako jediná v ČR, v nepřetržitém 24hodinovém provozu, jak ve službě ambulantní, tak i výjezdové (dispečink pohotovosti tel. 596 612 111). Ke stejnému datu bude v centralizovaném pracovišti navýšen počet výjezdových lékařů i sanitních vozů. Výhodou tohoto kroku bude například blízkost odborných pracovišť nemocnice nebo pohotovostní lékárna s nepřetržitým provozem. Na původním místě na Varenské 5 zůstává zubní pohotovostní služba. Ambulance pohotovosti na ul Dr. Martínka v Hrabůvce a B. Martinů v Porubě budou k prvnímu březnu pro nízkou vytíženost uzavřeny. (vk)

K foto: Simona Piperková a Tomáš Nykel představují mobilní defibrilátor.

Léčba závislosti na nikotinu

Kouření zkouší snad každý mladý člověk, značná část jich u tohoto návyku také zůstane. Následky dlouholetého kouření jsou velmi tristní záležitostí pro kuřáka, který je ohrožen případnou rakovinou plic, ale bývá také více náchylný k jiným onemocněním.
Silný kuřák si málokdy uvědomuje či nechce uvědomit, že finanční dopad na jeho vlastní kapsu či na rozpočet rodiny je drastický. Peníze vydané za cigarety by mohly lidem přinést i radostnější zážitky. Městská nemocnice Ostrava nabízí řešení, jak přestat kouřit. Oddělení pneumologie a ftizeologie (plicní) zajišťuje pro kuřáky odborně zaměřenou léčbu této závislosti, vyšetření je hrazeno zdravotní pojišťovnou.
Odborník mimo jiné diskutuje s kuřákem o nejčastějších situacích, které mohou vést k relapsu (návratu) ke kouření, navrhuje farmakologickou a další léčbu k vyřešení psychosociální a fyzické složky závislosti na nikotinu. Před vyšetřením musí dotyčný vyplnit tzv. minnesotský dotazník závislosti, vyjádřit škálu závislosti na cigaretách, projít Fagerstömovým testem závislosti a podstoupit jednoduchý test na chronickou obstrukční plicní nemoc. První vyšetření trvá zhruba 60 minut, další kontrolní vyšetření 30 minut.
Objednat se můžete na telefonním čísle 596 193 529 nebo také e-mailem na adresu plicniobj@mnof.cz. (g)

O potravinovou pomoc je zájem

O Potravinovou banku (PBO) v Ostravě-Hrabůvce je ze stran odběratelů stále velký zájem. Tato organizace bojující s chudobou, hladem i plýtváním potravinami má ve své členské základně již 33 odebírajících organizací s charitativním a humanitárním zaměřením. Mnohé z nich provozují řadu středisek, například Slezskou diakonii nebo Armádu spásy, služeb banky však využívají i menší instituce. Poslední přihlášenou je Chráněné bydlení z Charity sv. Alexandra. V depozitu potravinové banky na Hasičské ulici se loni shromáždilo celkem 68,3 tuny potravin od různých dodavatelů – obchodních řetězců, výrobců i dárců z řad právnických i fyzických osob. Stejné množství potravinové pomoci v částce 3 170 tisíc korun rozdala banka lidem v nouzi přes poskytovatele služeb v oblasti chudoby a sociálního vyloučení. (d)

Čtením pomáhají vrstevníkům

Projekt „Čtení“ podporuje čtenářství a zároveň umožňuje dětem a mládeži podílet se na charitativní činnosti. Děti jsou k četbě motivovány finanční odměnou 50 korun, kterou však nezískávají pro sebe, ale věnují ji na charitu.
Pomoci může kterýkoli žák či student základní či střední školy. Stačí se jen zaregistrovat na www.ctenipomaha.cz. Do projektu je již zapojeno přes 116 tisíc mladých čtenářů, kteří rozdělili mezi dobročinné aktivity více než 17 milionů korun. V Ostravě mladí čtenáři přispívají např. na vybavení prostor komunitního centra na Zárubku, které se nachází v sociálně znevýhodněné lokalitě.
Zařízení navštěvuje okolo 50 dětí. Pro zajištění všech činností je nezbytné centrum vybavit nábytkem a učebními pomůckami. Na vybavení nyní přispívají děti zapojené do projektu Čtení pomáhá. Cílová částka je 30 tisíc korun, která bude využita na pořízení koberce, menší tabule, počítadla a na další pomůcky a potřeby. (vk)

Hledáme dobrovolníky k seniorům

Hledáme dobrovolníky pro péči o seniory. Taková je výzva dobrovolnického centra Adra v Moravské Ostravě v Ahepjukově ulici 2788/2.
Centrum nabízí pomoc seniorům – hledá osoby, které by v rámci dobrovolnictví seniory navštěvovaly, chodily s nimi k lékaři či na procházku, jednoduše zpříjemnily čas starším lidem. Osamělí senioři, kteří chtějí, aby jim někdo doma pomáhal a navštěvoval je, mohou centrum kontaktovat na tel. čísle 776 663 980 (paní Bilíková), noví zájemci o dobrovolnickou činnost pak na tel. čísle 732 466 403 (paní Kuperová). Zájemci mohou také přijít do centra vždy první středu v měsíci od 13 do 17 hodin nebo kdykoli po předchozí telefonické domluvě. Centrum je dostupné městskou dopravou na zastávku Fifejdy (trolejbus číslo 108 a autobus číslo 39). (r)

Statutární město Ostrava vyhlašuje výběrové řízení pro poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu a zachování kulturní památky z rozpočtu města Ostravy pro rok 2013. Zásady pro poskytování dotace jsou uvedeny na webových stránkách
města (www.ostrava.cz) včetně předepsaného formuláře žádosti.

Uzávěrka pro doručení žádostí: 5. dubna 2013
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Adámková, tel.: 599 443 376,
e-mail: ladamkova@ostrava.cz


 

Strana 8

Z bývalých armádních kasáren vyroste výcvikové středisko pro integrovaný záchranný systém

Lokalita Hranečník dostává novou podobu

město investuje

Opuštěné budovy v areálu bývalých kasáren v Hranečníku v obvodu Slezská Ostrava budou už v dohledné době využity pro potřeby integrovaného záchranného systému (IZS), městské policie, ale také například pro sklad humanitární pomoci. V současné době je dokončen strážní objekt Městské policie Ostrava, zázemí složek IZS a objekt pro potřeby správy areálu, školení a výcviku složek IZS, dále sklad humanitární pomoci a materiálů preventivní individuální ochrany. Zpracovávají se projektové dokumentace pro stavební řízení na rekonstrukci technické a dopravní infrastruktury s předpokládanými náklady 110 mil. Kč bez DPH. Akce je schválena meziresortní komisí k financování ze státních prostředků.
Probíhají jednotlivá stavební řízení pro rekonstrukci a nástavbu objektu Městské policie Ostrava (instruktážní prostory), realizace bude spolufinancována z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj ČR s názvem „Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů“, který je primárně určený na rekonstrukci budov a ploch v bývalých vojenských areálech k novému využití pro veřejný zájem nebo podnikání. Spolufinancování představuje 8 mil. Kč, celkové předpokládané náklady jsou 30 mil. Kč. Na další rozvoj území je zpracován pouze investiční záměr, zahrnuje garáže městské a státní policie, budovu Policie ČR nebo garáže HZS MSK.
„Pro revitalizaci budovy bývalých kasáren a výstavbu přilehlých garáží musí zastupitelstvo schválit převod objektu do majetku Ministerstva vnitra ČR, které uskuteční revitalizaci na své náklady. Budova by měla v budoucnu sloužit pro potřeby speciálního zásahového oddílu Policie ČR sídlícího nyní v již nevyhovujících prostorách ve Frýdku-Místku. Součástí budovy by měla být také výcviková střelnice,“ řekl náměstek primátora pro investice a majetek Jiří Hrabina.
Speciální oddíl Policie ČR, tzv. těžkooděnci, bude schopen v případě potřeby z Hranečníku okamžitě nastoupit do akce. (vk)

K foto: Vizualizace budoucí podoby areálu po kasárnách v Hranečníku Autor: Projekt Studio

Pozor na změny u velkých aut!

živnostenský úřad

Od loňského června se významně změnil zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.
Upravily se podmínky pro provozování silniční motorové dopravy tzv. velkými vozidly. Jedná se o vozidla nebo jízdní soupravy o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určena k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidla určená pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče. Změna zákona se také promítá do povinností stávajících dopravců, provozujících dopravu prostřednictvím velkých vozidel.
Povinností dopravců je do jednoho roku od účinnosti zákona, tedy do 1. června letošního roku, požádat živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit potřebné doklady, kterými prokážou splnění nových podmínek. Nepodání žádosti v zákonem stanovené lhůtě bude mít za následek omezení rozsahu předmětu podnikání na takový druh dopravy, který nové podmínky nevyžaduje.
Živnostenský úřad Magistrátu města Ostravy eviduje v současné době velké množství dopravců s živnostenským oprávněním k provozování velké dopravy. Vyřízení žádosti o změnu rozsahu předmětu podnikání v souvislosti s transformací živností na nové podmínky proto bude časově náročnější záležitostí. Doporučujeme dopravcům, aby neponechali své žádosti na poslední chvíli, kdy lze očekávat zvýšené množství podání a s ním i prodloužení doby pro jejich vyřízení.
Podrobnější informace na lince 599 443 148, možnost objednat se na přepážku na konkrétní hodinu na lince 844 121 314. (seb)

Autobusy dorazily

Celkem 55 nových autobusů městské hromadné dopravy pořídil v průběhu roku a půl Dopravní podnik Ostrava za přispění Evropské unie. Jsou nízkopodlažní, splňují emisní normu Euro 5 a emisní normu EEV. Ve všech vozidlech je akustický a informační systém pro nevidomé a slabozraké. Předání posledních pěti autobusů se uskutečnilo 22. února, do provozu budou uvedeny v průběhu března t. r.
Celkové náklady na jejich pořízení dosáhly 327,7 milionu korun, z toho dotace z operačního programu Moravskoslezsko činily 96 milionů korun. (g)

Estetizace přednádražního prostoru začala

proměny města

Obvod Moravská Ostrava a Přívoz předal 22. února staveniště a zahájil tím svou letošní největší investiční akci „Estetizace přednádražního prostoru“. Stavbu bude realizovat společnost OHL ŽS.
Původní veřejná soutěž na tuto stavbu byla pro podezření ze společného postupu uchazečů anulována, vysoutěžená cena zakázky představovala 111 milionů korun. Z nového výběrového řízení vzešla cena 71 milionů korun včetně DPH. I při zachování původního projektu tak činí úspora v porovnání s první soutěží 40 milionů korun. Přislíbená dotace představuje 103 miliony korun, spolufinancování z rozpočtu města Ostravy pak 20 milionů korun. V rozpočtu obvodu na letošní rok je vyčleněno sedm milionů korun na předfinancování a spolufinancování. Celkové výdaje projektu budou proti částkám z žádosti o dotaci, díky úspoře vzniklé veřejnou zakázkou, nižší, adekvátně tomu bude nižší také evropská dotace.
Estetizace lokality zajistí propojení jednotlivých druhů veřejné hromadné dopravy. Přibude nová točna pro dálkové autobusy, vybuduje se rampa pro bezbariérový přístup na nádraží, dispečink se zázemím pro řidiče a objekt s občerstvením a veřejnými toaletami. K 50 dosavadním parkovacím stáním přibude dalších 43 míst. Propojí se také ulice Nádražní s prostorem vedoucím k ulici Wattově. Dojde na rozšíření zeleně, vysazení nových dřevin i v prostoru parkoviště podél budovy Policie ČR a na odlehlejším parkovišti v ulici Wattově. Příjezd do Ostravy, první dojem z hlavního nádraží a jeho okolí, by se tak měl pro návštěvníky města stát rozhodně příjemnějším. (p)

K foto: Vizualizace napovídá, že prostor před hlavním nádražím v Ostravě-Přívoze by měl působit estetičtěji než dosud. Autor: Projekt Studio


 

Strana 10-11

co, kdy, kde ve městě

Přijede komorní balet

V Divadle Jiřího Myrona mohou ctitelé baletu a speciálně choreografie Pavla Šmoka, který v 60. letech působil také v Ostravě, 16. března a 12. dubna zhlédnout vystoupení Pražského komorního baletu. První večer nabídne tanec na hudbu Janáčka, Dvořáka, Händela a Polanského, dubnové představení se ponese v tónech hudby Smetany, Schönberga, Pärta a Polanského.

MET do NDM

Světový tenorista Charles Castronovo, který hostuje také v newyorské Metropolitní opeře, se představí ostravskému publiku v gala představení Pucciniho Bohémy 5. dubna v Divadle Antonína Dvořáka. S ním v dalších rolích účinkují Morenike Fadayomi, Aleš Jenis, Jana Šrejma Kačírková, Richard Šveda a další.

Ozvěny Ekofilmu

Pětidenní přehlídka vítězných snímků z 38. ročníku mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí Ekofilm se uskutečnila v Ostravě od 11. do 15. února. Projekt podporuje také město Ostrava. Ekofilm se vloni po patnácti letech vrátil do Ostravy, kde vznikl v roce 1974.

Do Třebovic na přehlídku

Občanské sdružení Šupiny organizuje přehlídku amatérských činoherních a hudebních divadel kraje pod názvem Ostravské buchary v třebovickém společenském domě Labyrint. Přehlídka se uskuteční od 20. do 24. března. Nejlepší inscenace mohou být nominovány do celorepublikového finále Divadelní piknik Volyně 2013.

Norbert Lichý v roli Leara

Třetí premiérou Něžně kruté krutě něžné sezony Divadla Petra Bezruče byla 1. února Shakespearova inscenace Král Lear. V Ostravě se poprvé představil režisér Jiří Pokorný, který do titulní role Krále Leara obsadil Norberta Lichého. Podle Pokorného stojí příběh na silném herectví a dává prostor vyniknout tragédii jednotlivých postav. Hudbu k inscenaci složil oceňovaný hudebník a skladatel Michal Pavlíček.

Rozlučte se s Akordem

Poslední měsíc před rozsáhlou rekonstrukcí bude program v DK Akord v Zábřehu opravdu nabitý. E. Holubová a Z. Bydžovská přijedou jako „Baronky“ 6. 3. Herecké hvězdy Studia Ypsilon nás 15. 3. nechají nahlédnout do „Pánské šatny“ a O. Brzobohatý a spol. se 25. 3. představí v hudební komedii „Vyhazovači“. Písničkářka Radůza v Akordu zazpívá a zahraje 14. 3. Vrcholem plesové sezony bude XI. Jarní erotický ples s bohatým lechtivým programem. Pro děti je 10. 3. připraven Pohádkový karneval. Podrobnější informace na www.dk-akord.cz.

Pojďte na čínský cirkus

Tradiční čínská akrobacie a principy učení feng-shui v novém programu s názvem Životní harmonie, se kterým se Čínský národní cirkus na svém turné po Evropě představuje ve 120 městech, nabídne 22. března v 19 hodin nevšední zážitky také Ostravanům v ČEZ Aréně.

Poezie v barvách

Společný projekt občanského sdružení Upstairs a Knihovny města Ostravy pod názvem Poezie v barvách bude mít své 18. pokračování 29. března v 18 hodin v hudebním oddělení knihovny. Představí se talentovaná básnířka Ivana Kašpárková, hudebně ji doprovodí Alice Krejčí. Dalšími hosty večera jsou skladatelka a textařka Beata Bocek, hlasový mág Patrik Kee a herečka DPB Sylvie Krupanská.

Studenti o podobě Poruby

Jak by mohla vypadat Poruba za dvacet let, to nabízí výstava prací budoucích architektů v Galerii na schodech porubské radnice. Pořádá ji katedra architektury stavební fakulty VŠB-TU Ostrava jako průřez tvorbou studentských prací z let 2001–2012, potrvá do 22. března.

Lenka Filipová na Slezské

Zpěvačka a kytaristka Lenka Filipová vystoupí 20. března v 19 hodin v obřadní síni slezskoostravské radnice s pořadem Concertino. V rámci Cyklu komorních koncertů připravila mix písní a skladeb pro klasickou kytaru, zazpívá šansony, lidové písně či keltské balady, při kterých ji na keltskou harfu doprovodí Sean Barry. Hostem večera bude také pianista Jindřich Koníř. Vstupenky v ceně 100 Kč na koncert pořádaný s podporou města Ostravy lze koupit ve slezskoostravské radnici v kanceláři č. 8. Dotazy na tel. 599 410 081 nebo 599 410 426.

Ostrava pro Tibet

V rámci cyklu Ostravský strakáč a jako součást 12. ročníku Festivalu pro Tibet se 5. března v 17 hodin uskuteční beseda a výstava fotek na téma Tibet v Knihovně města Ostravy u Sýkorova mostu.

Zrzavý už jen do 10. března

Už jen do neděle 10. března bude v Domě umění na Jurečkově ulici v Moravské Ostravě k vidění jedinečná výstava českého malíře Jana Zrzavého (1890–1977) pod názvem Božská hra. Galerie výtvarného umění Ostrava a Národní galerie Praha nabízejí ucelený pohled na autorovo dílo reprezentující na 250 maleb, kreseb a ilustrací pocházejících z více než tří desítek veřejných i soukromých sbírek. Výstavu, která patří k největším kulturním událostem roku v krajském městě, můžete navštívit už jen do neděle 10. března (kromě pondělí) od 10 do 18 hodin. Vstupné je 100 Kč, zlevněné 50 Kč, rodinné 150 Kč, pro skupiny 10 a více lidí 70 Kč. V neděli je vstup volný.

Výstaviště Černá louka zve na tři zajímavé výstavy najednou

Na výstavišti Černá louka se ve dnech 8.–10. března uskuteční 3. Ostravský knižní veletrh. Výstava představí nakladatele všech žánrů z celé České republiky, nebude chybět nejlepší česká beletrie z nakladatelství Host, ale ani několik významných univerzitních vydavatelství – Karolinum, Vutium, nakladatelství Ostravské, Masarykovy a Palackého univerzity, nakladatelství duchovní literatury Portál aj.
Prezentovat se budou i největší městské kulturní organizace – Knihovna města Ostravy, Moravskoslezská vědecká knihovna, Dům knihy Librex, Česká televize a muzea z celé Moravy a Slezska. Stánek bude mít na výstavě také nezisková organizace Celé Česko čte dětem. Přímo na veletrhu se návštěvníci mohou setkat např. se spisovateli Ivanem Klímou, Irenou Obermannovou, Lenkou Procházkovou, Martinem C. Putnou, Arnoštem Vašíčkem, Janem Cimickým, Františkem Žmolíkem a mnoha dalšími osobnostmi literatury.
V Domě knihy Librex se k veletrhu uskuteční tři větší diskuze – 8. března v 16 hod. na téma Kacířské Čechy/Církev a česká společnost, 9. března v 16 hod. na téma Svět rodu ženského/Jak píší ženy a 10. března ve 13 hod. na téma Kde domov můj?/Češi a Němci v literatuře a umění poslední doby. Zlevněné vstupné mají čtenáři Knihovny města Ostravy, Moravskoslezské vědecké knihovny a zákazníci Domu knihy Librex. Podrobný program všech doprovodných akcí včetně akcí pro děti a besed se spisovateli najdete na www.cerna-louka.cz.
Současně s knižním veletrhem se na Černé louce konají výstavy Dovolená a region, lázeňství a také prodejní výstava na téma Svatba. (g)

Irský kulturní festival podeváté

Irský kulturní festival, který se letos uskuteční v Ostravě již podeváté, získává mezi lidmi stále větší popularitu. V roce 2012 si na jeho akce našlo cestu již okolo 5 500 návštěvníků z celého kraje. Také letos jeho pořadatelé připravili bohatý program – živou tradiční irskou hudbu v podání irských i našich kapel, tradiční irské menu, ale také týden irské literatury a irského filmu. Festival se koná za podpory města Ostravy.
Živou irskou hudbu uslyší zájemci v Bernie´s Irish Pubu na Stodolní po celou dobu konání festivalu od 18. do 22. března (vstup zdarma), ve stejných dnech můžete ochutnat tradiční irské menu v Hotelu Brioni nebo se zúčastnit týdne irské literatury a filmu v Knihkupectví Librex. Poděkováním pro partnery a sponzory bude VIP „Black Tie“ gala ples, výtěžek z jeho tomboly bude i tentokrát věnován organizaci Čtyřlístek. Vyvrcholením festivalu se jako každý rok stane megakoncert v Bonver Aréně 23. března, který nabídne kompletní průřez irskou hudbou od typických irských „oddrhovaček“ přes tradiční balady až po „celtic rock“.
Hlavní hvězdou večera a speciálním hostem koncertů bude legendární skupina Wolfe Tones, která v letošním roce oslaví 50 let své existence a která patří mezi absolutní špičku mezi skupinami hrajícími irskou folkovou hudbu. Úspěchy sklízela v Royal Albert Hall v Londýně, ve slavné Olympii v Paříži i jinde po světě. Koncertem v Ostravě završí svou kariéru, milovníci irské hudby mají tedy poslední a jedinečnou možnost se s kapelou rozloučit.
Více o festivalu a jeho programu na http://irishculturalfestival.com/. (vk)

FILM OSTRAVA!!! na veletrhu v Berlíně

Město se pod značkou FILM OSTRAVA!!! poprvé v historii prezentovalo 7. až 15. února na European Film Marketu (EFM) v Berlíně, jednom z nějvětších světových filmových veletrhů, který probíhá paralelně se slavným filmovým festivalem Berlinale. Ostrava zde propagovala své unikátní lokace a přátelský přístup k příchozím filmovým produkcím.
Producenti a další filmoví odborníci se během schůzek a setkání zajímali také o pobídky na národní úrovni, které nově upravuje zákon o podpoře kinematografie. Pobídky bude zajišťovat Státní fond kinematografie. Ostrava se EFM zúčastnila v rámci stánku Českého filmového centra jako oficiální partner této instituce za finanční podpory agentury CzechTourism.
Ostravským účastníkům akce se podařilo oslovit několik desítek filmových odborníků, s nimiž bude FILM OSTRAVA!!! dále v kontaktu. Lidé od filmu přicházeli s konkrétními projekty, kdy je zajímaly vybrané lokace a situace, nebo požadovali informace o regionu a místech, které dosud neznali. Zajímaly je také zkušenosti producentů s Ostravou.
Velkou výhodou bylo, že části European Film Marketu se účastnila také produkce, která má konkrétní zkušenosti s natáčením v našem městě. Produkce filmu Cesta ven, který se právě natáčí v Ostravě, tak předala pozitivní reference a vlastní zkušenosti s ojedinělým přístupem města, které si je vědomo přínosů, jež přítomnost filmových štábů přináší. (hav)

K foto: O české lokality vhodné pro natáčení filmů byl v Berlíně velký zájem. Foto: MMO

38. ročník festivalu nabízí hvězdné sólisty, orchestry i prostředí

Janáčkův máj ve znamení jubileí

Největší svátek klasické hudby v kraji – mezinárodní festival Janáčkův máj – se letos uskuteční od 20. května do 11. června, a to už jako 38. ročník. Koncerty diváci navštíví v Ostravě, ale i v Českém Těšíně, Opavě, Kravařích, Ludgeřovicích a Příboře.
Slavnostní fanfáry Janáčkovy Synfonietty na zahajovacím koncertu se opět rozezní v Gongu, zrekonstrovaném plynojemu Dolní oblasti Vítkovic, kde byli posluchači nadšeni už loni. V ludgeřovickém chrámu sv. Mikuláše se návštěvníci festivalu nechají unést zvukem nejvzácnějších varhan severní Moravy a Slezska a v novogotickém kostele sv. Bartoloměje v Kravařích zase dokonalou akustikou. V bývalém piaristickém klášteře v Příboře umocní jejich zážitek z barokní hudby nově zrekonstruované prostory.
Letošní Janáčkův máj je ve znamení mimořádných projektů, premiér a skladatelských jubileí. Mezi nejvýznamnější patří celovečerní oratorium Sen Gerontiův anglického autora Edwarda Elgara, kompletní provedení sonát českého barokního mistra Jana Dismase Zelenky a první české uvedení Chačaturjanovy 3. symfonie, v níž skladatel napsal part pro neobvyklý počet trubek – v Ostravě jich bude třicet. Mezi hudební hvězdy budou patřit Tabea Zimmermann (viola), Garrick Ohlsson (klavír), Augustin Dumay (housle), Sayaka Shoji (housle), Lars Vogt (klavír), Miklós Perényi (viloncello) a další světové interpretační osobnosti.
Na festivalu vystoupí Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Janáčkova filharmonie Ostrava, Filharmonie Brno, Slovenská filharmonie a další komorní a symfonické orchestry. V rámci jubileí věnuje letošní Janáčkův máj pozornost Davidu Popperovi, Witoldu Lutoslawskému, Richardu Wagnerovi, připomene ale také 60. výročí založení konzervatoře v Ostravě.
Vstupenky jsou v prodeji od 1. února, dají se koupit přímo v DKMO, ostravských informačních servisech, informačních centrech okolních měst nebo také objednávkou na festivalový sekretariát. Podrobné informace o vstupenkách a celém programu na www.janackuvmaj.cz. (d)

K foto: Mezzosopranistka Dagmar Pecková vystoupí na závěrečném koncertu 11. června v Domě kultury města Ostravy, Symfonický orchestr FOK bude dirigovat Libor Pešek. Foto: archiv

10 let Britského centra

V únoru 2002 zahájilo svou činnost nejmladší oddělení Knihovny města Ostravy – Britské centrum KMO. Základ oddělení tvořila původní knihovna regionálního střediska British Council v Ostravě – přibližně 7 tisíc knih a zvukových dokumentů. Knihovní fond se dnes rozrostl na více než 17 tisíc svazků. Je také možné studovat přímo v klidném a příjemném prostředí Britského centra, které se také stalo akreditovaným střediskem pro organizaci mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek, které jako partnerská knihovna British Council ve spolupráci s Univerzitou v Cambridge pořádá knihovna pro Ostravu a okolí. (o)

Gong se testoval

Vítkovická hala Gong se koncem února stala testovacím místem během zkoušek na 7. koncert Velkého symfonického cyklu Janáčkovy filharmonie Ostrava, měřily se akustické parametry sálu.
Objekt je převážně kovový, akustika se dolaďovala už loni před prvním velkým koncertem vážné hudby pomocí řad desek na bočních stěnách, stále se vylepšuje. Hudba, i koncerty vážné hudby, jsou stále častější náplní multifunkční haly, znovu tu zazní i zahajovací koncert Janáčkova máje a je proto třeba akustiku vylepšit. Dvořákova Píseň bohatýrská, Straussovy Čtyři poslední písně a Janáčkovo dílo Taras Bulba tak při zkoušce zněly Gongem, koncert samotný se uskutečnil 28. února a 1. března v sále ostravského domu kultury. (g)

Ostravský prach v obrazech

Ojedinělá výstava fotografií bude otevřena od čtvrtka 14. března ve foyer Radnice města Ostravy. Soubor 22 snímků prachu z ostravského ovzduší pod elektronovým mikroskopem byl pořízen speciálním přístrojem na Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě.
Na fotografiích bude vidět, jak částice při velkém zvětšení vypadají a dokonce lze na nich poznat původce znečištění a místo vzniku. Obrazce jsou velmi rozmanité a mají tvar koulí, krychliček, vláken nebo se spojují do tzv. agregátů = hroznů. Přitom velikost takových částic je od 2 nanometrů do 10 mikrometrů. Prach představuje závažný problém pro zdraví obyvatel, ale pod mikroskopem nevypadá jako černá, beztvará hmota, ale připomíná barevné květy, mušle či korálky. Výstava má také demonstrovat schopnost dnešní techniky nahlédnout do rozměrů tisíckrát menších, než je tloušťka lidského vlasu. Výstava v Nové radnice potrvá do 31. března 2013. (ph)


 

Strana 12

„Sportem se mi otevřely dveře do světa, o kterém se mi ani nesnilo,“ říká cvičitelka Iva Mojžíšková

Aerobik mi musel být souzený

o lidech s lidmi
Sportovní aerobik, dance aerobik a step aerobik – všechny tyto formy aerobiku ovládá trenérka a instruktorka Iva Mojžíšková. Přestože se aerobiku věnuje relativně krátkou dobu, dosáhla v něm velkých úspěchů. V roce 2005 a 2006 zvítězila v Ostravském maratonu, o rok později pokořila soupeřky ve sportovním aerobiku v Praze, je trojnásobnou mistryní ČR v soutěži aerobik master class a pyšní se druhým a třetím místem z mistrovství světa ve fitness.
V prosinci minulého roku se stala na Kypru vítězkou mezinárodní soutěže, na které své cvičitelské dovednosti prezentovali profesionální trenéři aerobiku. Sama ke svým úspěchům dodává: „Vážím si všech ocenění, která jsem získala. V mysli mám vždy zaryto právě to nejčerstvější. Na všech jsem musela tvrdě pracovat, každé z nich mě někam posunulo.“

Od gymnastiky k aerobiku

Sport k dnes jednatřicetileté Ivě Mojžíškové neodmyslitelně patří už odmalička. „Jako každé dítě jsem skákala panáka a gumu, věnovala se různým tanečním a pohybovým kroužkům. Specializace nastala až v období puberty, kdy jsem se zbláznila do sportovní gymnastiky a začala jsem se jí naplno věnovat. Když jsem zjistila, že s přibývajícím věkem již olympiádu nevyhraju, rozhodla jsem se dobýt svět aerobiku. Po první odtančené komerční lekci jsem v Ostravě vyhledala sportovní klub, ve kterém jsem se zanedlouho stala trenérkou dětí a postupně absolvovala všemožné vzdělávací kurzy v České republice i zahraničí. Rodičům se má vize trenérské budoucnosti příliš nezamlouvala, ale já si tvrdohlavě šla za svým.“

Všeho s mírou, důležité je umět odpočívat

Na nedostatek pohybu si ostravská lektorka nemůže stěžovat. Sama však rychle dodává, že v letošním roce hodlá zpomalit. „Pohybu mám denně opravdu hodně. Denně dvě až tři komerční lekce, když k tomu přičtu přípravu, jsem každý den až pět hodin v pohybu. V této sezoně jsem si naordinovala více odpočinku. Po úspěchu na Kypru a hektickém roce 2012 bych si ráda malinko vydechla. Mám velice ráda procházky v přírodě, kde si pročistím hlavu, zajdu do dobré restaurace a téměř každý pátek na wellness. Několikrát v roce vyjíždím do zahraničí na mezinárodní kongresy, kde mohu vypnout, jen tak si zatancovat, učit se novým věcem a večer se projít po pláži.“

Ráda se překonává

Co stojí za úspěchy a prací instruktorky a trenérky? „To, co potřebujete, abyste obstáli, je preciznost, přirozenost, čistá technika, schopnost udělat show. Pokud se chcete stát dobrým učitelem aerobiku, je to práce na mnoho let. Chce to neustále se vzdělávat, sledovat nové trendy, umět komunikovat s lidmi, pracovat na sobě a chtít se zlepšovat. Je podstatné, aby se instruktoři neustále zdokonalovali a předcházeli tak cvičitelskému stereotypu. I já jsem přišla na chuť pomalejším formám cvičení, jako jsou jóga, pilates, Port de Bras.“
Cvičení navíc pomohlo objevit „její druhé já“. Vždy byla introvert, ale sportem si otevřela dveře do světa, o kterém se jí ani nesnilo.
„Naučila jsem se překonávat, nevzdávat se, bojovat. Při nacvičování nových prvků se mi stává, že mi to nějakou dobu nejde, mám pocit, že se to nemůžu nikdy naučit. Ale pak se to najednou zlomí a cítím se úžasně,“ konstatuje sympatická sportovkyně.

Děti jsou inspirací

Iva Mojžíšková rovněž působí jako trenérka sportovního aerobiku a gymnastiky dětí a mládeže. „Děti mě velice motivují, rychle se učí a zlepšují, téměř na každém tréninku vidíte nějaký pokrok. V době počítačů, civilizačních chorob a sedavého způsobu života je pohyb více než nutností. Děti, kterým tuto přirozenou potřebu dopřejeme, mohou po prosezeném dni ve škole vhodným způsobem vybít nahromaděnou energii a bývají tím pádem méně agresivní. Od malička si vštěpují zásady zdravého životního stylu a učí se správnému držení těla. Bývají oblíbenější v kolektivu a schopnější týmové spolupráce.“
„S dospělými je to o něco pomalejší, ale když se něco nového naučí, jsou neskutečně vděční a natěšení dostat se dál. Lidé si začínají stále více uvědomovat nutnost starat se o svá těla. Všeobecně lidé, kteří sportují, mají více energie na zvládání běžných denních činností, cítí se méně unavení a šťastnější,“ dodává na závěr Iva Mojžíšková. Hana Oborilová

Foto: archiv Ivy Mojžíškové


 

Strana 13

Nejstarší pečeť z roku 1426 a nejstarší pečetidlo z roku 1664 ilustrují historii Moravské Ostravy

Trojrozměrné předměty uchovávají také archivy

z archivu města

Už během prvních přednášek na vysokých školách se studentům archivnictví dostane poučení, že základní rozdíl mezi archivem a muzeem spočívá v tom, že muzea uchovávají zejména trojrozměrné předměty, kdežto archivy především dvojrozměrné. Nejtypičtějšími z trojrozměrných předmětů, které nalezneme v archivech, jsou pečetidla, jinak řečeno pečetní typáře.

Pečeť jako symbol i ochrana

Jako pečetidlo se označuje razidlo, kterým se pečeti dodává její grafická podoba. Pečeť je prostředek vytištěný, vytlačený či jinak připevněný na dokumentu (nebo jiném předmětu), sloužící k ověření jeho pravosti a jako prvek proti jeho zfalšování. Pečeť také mohla uzavírat a fyzicky chránit dokument. Při jeho otevření docházelo k rozlomení či jinému mechanickému poškození pečeti, díky čemuž bylo poté jasně patrné, že již byl přečten. Naše kulturní povědomí spojuje pečeti a pečetidla především se středověkem, používají se však při zvláštních, významných a slavnostních příležitostech dodnes.

Města, obce, cechy a spolky

Město Moravská Ostrava začalo užívat vlastní pečetidlo již ve 14. století. Nejstarší pečeť je však dochována až z roku 1426, nejstarší moravskoostravské pečetidlo pochází z roku 1664. Celkem je v Archivu města Ostravy na Špálově ulici 19 v Ostravě-Přívoze uchováno 62 pečetních typářů, z nichž je rovných dvanáct města Moravské Ostravy, 26 je spojeno s historií dalších měst a obcí, dnes patřících ke statutárnímu městu Ostrava, po třech jsou cechovní a spolková pečetidla aj.
Pečetidla jsou cenným pramenem pro studium sfragistiky, heraldiky, správních dějin města, kulturních či náboženských poměrů a jsou též dokladem uměleckořemeslné práce. Antonín Barcuch

Nejstarší dochované pečetidlo Moravské Ostravy (1664). Je stříbrné o průměru 45 mm s kovovým držadlem a nese znak města.

Zinkové pečetidlo řeznického cechu v Moravské Ostravě (1621) s cechovním znakem – býkem a dvěma zkříženými řeznickými širočinami.

Stříbrné pečetidlo Bratrstva sv. Škapulíře (1691). V pečetním obraze je v horní polovině znak bratrstva – Panna Marie Karmelská, dole obrácený klín a koruna držená dvěma lvy ze znaku olomouckého biskupa Karla Lichtensteina, z jehož podnětu byl náboženský spolek 8. 1. 1689 založen.

Mosazné pečetidlo nemocnice v Moravské Ostravě (kolem roku 1900).

Zinkové pečetidlo Správní komise města Slezské Ostravy (asi 1919) s vyobrazením znaku města – kamzíkem stojícím na třech pahorcích.


 

Strana 14

Zajímají je vaše zážitky

aktivní senior

Česká televize Ostrava, tvůrčí producentská skupina Kateřiny Ondřejkové, připravuje pro podzimní vysílání projekt věnovaný aktivním seniorům. Pod názvem Žiješ jenom 2x pořad nahlédne do života aktivních seniorů a ukáže, že odchodem do důchodu život zdaleka nekončí. O tom ostatně svědčí i každoroční udělování titulu Senior roku, město Ostrava tak aktivně sbírá a vyhodnocuje aktivity mnoha seniorů, jejichž koníčky a životní elán by mohl leckdo mladší závidět.
Česká televize už první díly natočila, stále však hledá komunikativní a aktivní seniory pro tento projekt, musí jim být nejméně 62 let. Nejde o jednorázový zážitek seniora, ale o dlouhodobé aktivity a záliby, které se v seniorském věku dále rozvíjejí. Svá přání a přihlášky s fotografií, stručným životopisem a telefonickým kontaktem posílejte na e-mail zijesjenom2x@ceska televize.cz.

Skalničkáři, pozor!

Klub ostravských skalničkářů Adonis pořádá výstavu skalniček 4. a 5. dubna od 9 do 17 hodin, hlavní výstavu pak 25. a 26. dubna ve stejném čase. Další výstava bude 10. a 11. května, to vše ve stanici mladých přírodovědců v Porubě, Čkalovova ulice 1881, za zimním stadionem, kde má klub nově své sídlo. (d)

Každý den se něco nového děje v největší turistické atrakci města

Jaro v zoo přinese řadu novinek

Sloní slečna Rashmi, narozená před dvěma lety v ostravské zoo, katapultovala ostravskou zoologickou zahradu na třetí příčku v návštěvnosti všech devatenácti českých a slovenských zahrad – po Praze a Zlínu-Lešné. Mimochodem, Rashmi se před svými druhými narozeninami 12. dubna pyšní už více než tunovou váhou. Prospívá dobře, od svého narození už navýšila váhu desetkrát.
Téměř milion lidí, který stohektarovým areálem prošel v minulých dvou letech, se ale musel spokojit s občerstvením u stánků a posezením venku. Restaurace, kde by mohli lidé posedět i v případě deště, v areálu už dlouho chybí. Vlastně chyběla. Nová restaurace je totiž těsně před dokončením. Na jaře se otevře nové návštěvnické centrum se střediskem ekologické výchovy, jeho součástí bude také restaurace.
Pravidelní návštěvníci se shodují v tom, že v posledních letech se zahrada před jejich očima změnila k lepšímu. Ubylo železných mříží a betonových výběhů, přibyly moderní expozice pro zvířata, botanické stezky, ale také místa pro hry dětí i odpočinek dospělých, shodují se návštěvníci. Zoo však chystá novinky za další stamiliony korun. Jen z městského rozpočtu dostane letos víc než 200 milionů.
Půjde především o dotace na letošní provoz, plynofikaci, výstavbu pavilonu evoluce, nového vstupu do zoo včetně administrativní budovy a parkoviště pro veřejnost či budování safari. Všechny zmíněné stavby vznikají už od podzimu. Návštěvníkům ale začnou sloužit postupně. „Pavilon evoluce s velkým přírodním výběhem zakrytým bezpečnostní ocelovou sítí je nejdražší stavba v šedesátileté historii zoo, vyjde na 122 milionů,“ potvrzuje Petr Čolas, ředitel zoo.
Dalo by se tvrdit, že s velkými přeměnami prostředí zoo se neustálé změny dějí i v životě svěřenců. Druhý z tygřích bratrů Elton odcestoval, novým domovem se pro něj stává anglický Woburn Safari Park. Radostné jsou i nové přírůstky. Pár vyder malých v ostravské zoologické zahradě se v současné době stará o svého prvního potomka z listopadu loňského roku. Od léta 2010 pobývají v novém přírodním výběhu s velkým jezírkem a vodopádem v expozičním komplexu Čitván. Vydra malá (Aonyx cinerea ) je nejmenším druhem vydry, je vedena v Červeném seznamu (IUCN Red List of Threatened Species) jako zranitelný druh (Vulnerable). (k)

K foto: Tunová sloní slečna dělá své matce velkou radost Snímky: Pavel Vlček

K foto: Vydry malé jsou velmi roztomilé

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

GEORGE – sedmiletý bígl, který smutně vyhlíží nového pána už od září. Majitel ho přivázal u domu v Kunčičkách. Je vhodný do bytu i na zahrádku, má rád klid a byl by vhodný k lidem, kteří mají s bígly zkušenost. Jsou to společenští psi, mají lovecký původ a tak umí překvapit. Číslo psa 16593.
BADY – kdo čte příběhy psů z útulku, asi dnes už tříletého pejska zná. Je to Plaváček, který se zotavil z utrpení způsobených člověkem. Zahojit psí duši je jedna věci, zvládnout takto temperamentního jedince věc druhá, a tak čeká na sportovně založené pána. Číslo psa 16493.
HANZ – tří a půlletý kříženec knírače, který se v srpnu loňského roku přidal k náhodnému chodci. Je velmi veselý a temperamentní pejsek, vhodný na výlety i pro psí sporty. Nový majitel, navíc sportovně založený, by si s ním mohl užít hodně legrace na zahradě i v přírodě. Číslo psa 16490.
ŠEDIVEC – dvouletého pejska se majitel zbavil tak, že ho loni v Mariánských Horách přivázal ke sloupu. Je to velmi hravý psí kamarád, a protože mu kožíšek roste jako z vody, může být v zimě stříbrným méďou a v létě upraveným, ostříhaným fešákem, který bude připomínat pudlíka. Číslo psa 16479.


 

Strana 15

SAREZA provozuje jednu z největší plaveckých škol v České republice

Plavecký výcvik pro tisíce dětí

Vlastní plaveckou školu provozuje městská společnost SAREZA. Ročně jí projde na tři tisíce dětí z Ostravy, okolních měst a obcí. Výuka probíhá denně v krytém bazénu v Porubě, Vodním světě v Ostravě a Ozdravném centru Ještěrka v Bartovicích.
Největší skupinu tvoří žáci základních škol, konkrétně 2. a 3. tříd. Mezi klienty patří také školy pro sluchově postižené a handicapované děti s mentálním a fyzickým postižením. Během školního roku projde plaveckou školou přes 3 000 žáků. Celkem SAREZA spolupracuje s padesáti subjekty. V porubském bazénu probíhají také plavecké kurzy pro veřejnost určené pro děti od 5 do 15 let. Výuka plavání je zaměřena na začátečníky, kteří se od splývání postupně dostanou k prvkovému plavání a pak na pokročilé, kteří se věnují prvkovému plavání a zdokonalují se v plaveckých stylech. Plavecká škola společnosti SAREZA patří k největším výukovým centrům tohoto typu v České republice. (pg)

K foto: Součástí plaveckého výcviku jsou také hry ve vodě. Foto: archiv

Úspěchy jezdců RABA Motosport

Další úspěšnou sezónu ve čtyřleté historii občanského sdružení RABA Motosport mají za sebou motocykloví jezdci z Ostravy-Radvanic. Velkého výsledku dosáhli na mezinárodním poli, když obhájili prvenství v Evropském poháru motocyklů Oldtimer. Přidali také vavříny mistrů ČR a Slovenska, velmi dobře si vedli na loňském domácím Okruhu Františka Bartoše (letos se pod záštitou náměstka primátora Jiřího Hrabiny pojede v Radvanicích 13.-14. července). Tým RABA Motosport tvoří sajdkáristé Bílý a Vorel, motocyklisté Paznocht, V. Staniš, Nespěšný, Králík, Obtulowicz a automobilista F. Staniš. (jl)

Ostrava svědčí českému tenisu

V prvním kole Světové skupiny Fed Cupu, neoficiálního mistrovství světa družstev, zdolaly tenistky České republiky Austrálii 4:0 a vykročily za obhajobou loňského prvenství. Potvrdilo se, že v Ostravě se našim tenisovým týmům daří.
Základ k úspěchu položila osmá hráčka světa Petra Kvitová, která porazila slovenskou rodačku a naturalizovanou Australanku Jarmilu Gajdošovou 7:6, 6:3 a v neděli také světovou devítku Samanthu Stosurovou 2:6, 7:6, 6:4. Rodačka z nedalekého Bílovce žijící ve Fulneku dala ve vítkovické hale zapomenout na do té doby nevýrazné výkony na turnajích okruhu WTA.
Jedním získaným bodem přispěly k úspěchu také druhá hráčka našeho týmu Lucie Šafářová, zdolala v sobotu Stosurovou, a debl Andrea Hlaváčková, Lucie Hradecká.
V semifinále soutěže se utkáme ve dnech 20. a 21. dubna s Itálií. Hrát se bude na kurtech soupeře.
Po oba dny sledovaly tenis světové úrovně zcela zaplněné tribuny ČEZ Arény. Mezi čestnými hosty nechyběli představitelé vedení města Ostravy, náměstci primátora Dalibor Madej, Jiří Hrabina a Martin Štěpánek. (liv)

K foto: Petra Kvitová vyhrála proti Austrálii obě dvouhry proti Gajdošové i Stosurové.

město podporuje

O LIGOVÉ BODY.

Fotbalisté FC Baník Ostrava mají po startu Gambrinus ligy nabitý program. Na stadionu Bazaly můžeme vidět zápasy: so 9. 3. (15) Baník-Hradec Králové, so 30. 3. (15) Baník-Jihlava, pá 5. 4. (17) Baník-Liberec.
POD BEZEDNÝMI KOŠI. Basketbalisté NH Ostrava, druzí po základní části Mattoni NBL, rozehráli zápasy v elitní skupině A1 nejvyšší soutěže. Zbývající domácí zápasy v Bonver Aréně: so 9. 3. NH-Pardubice, st 3. 4. NH-Kolín, so 13. 4. NH-Děčín (vždy v 17.30 hod.).


ČS. INTERLIGA.

Mistryně republiky házenkářky DHC Sokol Poruba budou v interlize hrát v hale SAREZA tyto zápasy: pá 15. 3. DHC-Partizánske, so 6. 4. DHC-Senec (vždy v 18).

OSTRAVSKÝ VOLEJBAL.

Základní část nejvyšší soutěže volejbalistů vyvrcholí v hale SAREZA na Hrušovské regionálním derby VK Ostrava-Havířov. Hraje se v sobotu 16. 3. (17). Ženy TJ Ostrava nastoupí ve skupině o 6.-10. místo extraligy proti Slavii Praha. Hraje se ve čtvrtek 14. 3. (17) v hale na Varenské.

MISTŘI SQUASHE.

Ve dnech 7.-9. 3. proběhne v Ostravě mistrovství ČR ve squashi. V soutěži mužů a žen bude o tituly bojovat 32 nejlepších hráčů a hráček, včetně účastníků mezinárodních turnajů PSA a WSA. Šampionát v Masters se bude hrát v kategoriích +35 let. Pořádající HKC Ostrava připravil kurty s hledištěm v SC Fajne na ul. gen. Sochora v Porubě (čtvrtek 14-21) a v SBA Squash Clubu na Horymírově ulici v Zábřehu (pátek a sobota 9-20). (liv)

Modrobílé srdce

událost měsíce

Fotbalista Milan Baroš (na snímku), vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem, bývalý český reprezentant (93 startů, 41 gólů) a nejlepší střelec mistrovství Evropy 2004 v Portugalsku, podepsal profesionální smlouvu s FC Baník Ostrava.
Jedenatřicetiletý útočník, který předčasně ukončil angažmá v tureckém velkoklubu Galatasaray Istanbul, se slezskoostravským barvám upsal do 30. 6. 2014. V případě kvalitní nabídky ze zahraničí může být uvolněn už letos v létě. Svůj základní plat 20 tisíc korun, plus prémie za zápasy, Milan věnuje na nový projekt výchovy mládeže Baník Top Class.
Modrobílý dres Baníku s číslem 27 Baroš oblékl poprvé proti Dynamu České Budějovice. Do zápasu, který skončil 0:0, nastoupil kvůli tréninkovému manku až v 68. minutě. Téměř 9 tisíc diváků hráče na trávníku přivítalo velkými ovacemi. (vi)


 

Strana 16

Sedm nominací na prestižní Ceny Thálie

fototéma

S užšími nominacemi vstoupí v sobotu 23. března sedm sólistů Národního divadla moravskoslezského do pražské Zlaté kapličky, kde se bude rozhodovat o držitelích výročních Cen Thálie 2012 (přímý přenos z Národního divadla ve 20 hodin na ČT2).
Od roku 1993, kdy Herecká asociace začala ceny udělovat, neměli ostravští divadelníci nikdy tolik želízek v ohni. Navíc další čtyři umělci získali širší nominace. Budeme s napětím očekávat, kdo ze sedmičky Aleš Briscein, Tomáš Černý, Luciano Mastro, Jana Šrejma Kačírková (opera), Martina Šnytová (činohra), Igor Orozovič (opereta/muzikál) a Lucie Skálová (balet) potěžká na jevišti Národního divadla prestižní cenu Thálie vyrobenou lindavskými skláři podle návrhu designéra Bořka Šípka.
V té době už budeme vědět, zda Cenu Alfréda Radoka (udílení 3. 3. v Praze) získali členka činohry NDM Veronika Lazorčáková, Alena Sasínová-Polarczyk z Komorní scény Aréna (KSA), Sylvie Krupanská a Tomáš Dastlík z Divadla Petra Bezruče (DPB) a inscenace na Větrné hůrce (DPB) a S nadějí, i bez ní (KSA). (vi)
Foto: Martin Popelář a Radovan Šťastný

Tomáš Černý v roli Rinalda v Dvořákově opeře Armida

Luciano Mastro (vlevo s Ginalucou Zampierim) jako Váňa Kudrjaš v Janáčkově opeře Káťa Kabanová

Julie v podání Jany Šrejmy Kačírkové (s Lucianem Mastrem) v opeře Charlese Gunouda Romeo a Julie

Romeo Aleše Brisceina (s Janou Šrejma Kačírkovou) v inscenaci opery Romeo a Julie

Martina Šnytová (s Romanem Harokem) v roli Heleny v Nedbalově operetě Polská krev

Postavu Sakury ztvárnila Lucie Skálová v baletu Poslední samuraj na hudbu Ryuichi Sakamota

Nominace na Cenu A. Radoka: Veronika Lazorčáková jako Eržika v muzikálu Balada pro banditu.

Igor Orozovič v roli Faraona v muzikálu Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť autorského dua Tim Rice, Andrew Lloyd Webber