Květen 2006

Květnové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2006

 

 c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-or-archiv-2000-2006-ostravska-radnice-2006.jpg

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu PDF.

Strana 1

Prokešovo náměstí se proměnilo na taneční parket

Galakoncert k osvobození

Vynikající atmosféru měl 27. dubna tradiční galakoncert s názvem Ostrava - tohle město žije před Novou radnicí. K 61. výročí osvobození a porážky nacismu ho připravilo město Ostrava a obecně prospěšná společnost MHF Janáčkův máj.

Před zaplněným Prokešovým náměstím vystoupila taneční skupina Ahoy, zazpívala Anna K. s kapelou a skupina Robson. Do varu přivedl publikum zpěvák Vlasta Horváth a stálice české hudební scény - vynikající Marie Rottrová. Skupina Kryštof s populárním Richardem Krajčem pak doslova rozezpívala a roztančila účastníky koncertu. Přes dva tisíce lidí si společně notovalo hity, jako jsou Obchodník s deštěm, Ženy nebo ty nejnovější Zrcadlení, Vodné stočné a Tuning. Galakoncert vyvrcholil desetiminutovou laserovou show na téma Ostrava - město v pohybu, kterou stovky diváků odměnily potleskem. (ta)

Developerská soutěž Karolina 2006

Statutární město Ostrava hledá prostřednictvím developerské soutěže zájemce o koupi pozemků za účelem jejich zastavění. Jde o Karolinu, území v těsné blízkosti stávajícího centra města. Ale pro investory jsou stanovena určitá omezení. Například na Karolině nesmí vzniknout konkurenční centrum. Právě naopak. Nová zástavba musí současné jádro města rozšířit. Ostrava má zájem, aby zde kromě obchodů a kanceláří byly postaveny také byty.

Soutěžní projekty byly odevzdány 28. dubna 2006 ve 14 hodin. V přítomnosti sekretáře soutěže ing. arch. Cyrila Vltavského bylo rozbaleno a protokolárně zaevidováno 5 projektů:

 1. SEKYRA GROUP
 2. Sdružení firem ORCO Property Group a TriGránit Czech Republic
 3. MULTI VESTE Czech Republic 5
 4. ECE/PASSERINVEST GROUP
 5. ING Real Estate Development

Od 2. května trvá ve foyeru Nové radnice výstava přihlášených projektů. Samotní návštěvníci výstavy mají také příležitost hlasovat o tom, který z návrhů využití Karoliny by sami vybrali k realizaci. Žetony, použité při hlasování návštěvníků, budou na závěr výstavy slosovány o zajímavé ceny stejně jako anketní lístky. Mimochodem, žeton obdrží ten, kdo odevzdá vyplněnou anketu (viz str. 16).

Odborné posudky a stanoviska dotčených subjektů a orgánů státní správy i výsledky hlasování ankety budou soustředěny u sekretáře soutěže. Následně budou zahrnuty do materiálu, na jehož základě se bude hodnocením soutěže zabývat rada a zastupitelstvo města. Soutěž bude podle harmonogramu, který je součástí schválených soutěžních podmínek, ukončena na zasedání zastupitelstva města 28. června 2006 rozhodnutím o pořadí, v jakém budou soutěžící vyzýváni k uzavření smlouvy o koupi pozemků na Karolině, a to za účelem jejich zastavění podle předloženého soutěžního projektu. (M)

 

zpět na začátek stránky

Strana 2

Plukovník ve výslužbě získal čestné občanství

Bývalý člen parašutistické skupiny WOLFRAM, která jako jedna z posledních operovala za 2. světové války na našem území, získal čestné občanství města Ostravy. Za zásluhy v boji proti fašismu byl takto poctěn Robert Matula.

Radvanický rodák odešel po okupaci Československa nacisty v roce 1939 do zahraničí, aby bojoval jako voják ve Francii a Velké Británii. Byl jedním z necelé stovky československých vojáků, kteří se přihlásili k nebezpečné akci v týlu nepřítele. V období 2. světové války prokázal R. Matula mimořádné občanské, morální a vojenské vlastnosti, odvahu a statečnost. V roce 1948 emigroval do Kanady a i přes poválečné ústrky udržoval s domovem kontakt. Zasloužil se o vybudování pomníku československým parašutistům 2. světové války v Praze. V Kanadě je uznávaným veteránem. K diamantové svatbě v roce 2004 obdržel blahopřání od britské královny Alžběty i kanadského předsedy vlády.

Robert Matula je posledním československým parašutistou žijícím v zahraničí. Čestné občanství města Ostravy mu udělili zastupitelé 26. dubna. (k)

Občanské průkazy lze vyměnit i v době voleb

Podle nařízení vlády České republiky číslo 612/2004 Sb., kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, jsou občané povinni vyměnit občanské průkazy vydané do 31. prosince 1996 za průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2006. Žádost o vydání je třeba předložit do 30. listopadu 2006. Výměna těchto dokladů je osvobozena od správního poplatku.

V souvislosti s výkonem volebního práva občanů ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat 2. a 3. června 2006, na základě souhlasu odboru správních činností ministerstva s vydáváním občanských průkazů bez strojově čitelných údajů v období od 2. května do 3. června, bude Magistrát města Ostravy, Odbor vnitřních věcí, ul. Gorkého 2, Moravská Ostrava zajišťovat vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů. Tyto občanské průkazy mají platnost jeden rok ode dne vydání a občan je při žádosti o ně povinen předložit dvě fotografie. Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů nelze používat pro cestování v rámci Evropské unie.

Ve dnech konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky bude Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy vydávat občanské průkazy, cestovní pasy a poskytovat údaje z informačního systému evidence obyvatel 2. června od 14 do 22 hodin a 3. června od 8 do 14 hodin. (r)

Veteráni si připomenuli konec 2. světové války

Osvobození moravskoslezské metropole a porážku nacismu před 61. lety si připomněli 29. dubna u památníku v Komenského sadech občané Ostravy. Věnce a kytice položili předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek, představitelé města v čele s primátorem Alešem Zedníkem, zástupci Moravskoslezského kraje a další. Pietního aktu se zúčastnili veteráni, z nichž mnozí se do bojů o město zapojili.

"Opavsko-ostravská operace byla svým rozsahem největší bojovou akcí na území dnešní České republiky. Ostrava považuje datum 30. dubna 1945 ve své historii za jedno z nejdůležitějších," připomněl A. Zedník. Na osvobozování města vzpomínali přímo u památníku účastníci tehdejších bojů a kyticemi květů si připomněli padlé spolubojovníky. Veteráni druhé světové války se setkali v předvečer pietního aktu v Domě kultury Akord v Ostravě-Zábřehu (na snímku). (T)

Upozornění

Od 2. května letošního roku je možné hradit poplatky na některých pracovištích magistrátu platební kartou. Místo, kde se přijímají platební karty, poznají občané podle vylepených etiket karet. Občané mohou kartou platit:

 1. V budově Nové radnice, Prokešovo nám. 8
  • v příjmové pokladně magistrátu
  • v pokladně živnostenského úřadu.
 2. V budově Projekty, Gorkého náměstí 2, Moravská Ostrava
  • označené pracoviště vydávání cestovních dokladů.
 3. V budově Výstavní 55, Ostrava-Vítkovice
  • n označené pracoviště evidence silničních vozidel
  • n označené pracoviště schvalování technické způsobilosti vozidel.   (r)

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

vyhlašuje pro rok 2006

výběrové řízení na poskytnutí dotace

- mimořádného grantu v oblasti kultury na dílo nebo počin mimořádných kvalit a trvalého charakteru

Tematický okruh:
Literatura, publicistika, naučná literatura včetně ediční činnosti

Uzávěrka pro podávání žádostí a projektů je 31. 7. 2006
Zásady a formulář žádosti na: www.ostrava.cz
Kontaktní osoba: N. Brožková, tel.: 599 443 231
E-mail: nbrozkova@ostrava.cz

Vy se ptáte, my odpovídáme

Na našem redakčním stole se v posledních dnech a týdnech objevují stále častěji dotazy, které se týkají například pracovněprávních vztahů uvolněných členů zastupitelstva v době, kdy vykonávají svou funkci primátora, starosty nebo náměstka. Pro odpověď jsme si zašli za vedoucím personálního odboru magistrátu Pavlem Osuchem:

"Podle zákona o obcích je funkce člena zastupitelstva obce (v našem případě zastupitelstva města nebo zastupitelstva městského obvodu) veřejnou funkcí. To platí i o tzv. uvolněných členech zastupitelstva obce, kteří vykonávají svou funkci 'na plný úvazek' (např. primátor, starosta, náměstek primátora). Ani těmto uvolněným členům zastupitelstva města nevzniká zvolením do funkce pracovní poměr k obci, ani jiný pracovněprávní vztah. K výkonu své funkce jsou naopak dlouhodobě uvolněni svým dosavadním zaměstnavatelem, pokud před zvolením v komunálních volbách byli v pracovním poměru.

Uvolněným členům zastupitelstva obce poskytuje obec za výkon funkce měsíční odměnu. Výši této odměny stanoví prováděcí předpis k zákonu o obcích. Měsíční odměnu tvoří pevná složka stanovená podle druhu vykonávané funkce a příplatek podle počtu obyvatel obce. Orgány obce (zastupitelstvo, rada) nemohou tuto odměnu upravovat ani směrem nahoru, ani směrem dolů. Nevykonává-li člen zastupitelstva obce funkci z důvodu pracovní neschopnosti, karantény, těhotenství nebo péče o dítě do 3 let věku, měsíční odměna mu nenáleží.

Uvolněný člen zastupitelstva obce má nárok na dovolenou v délce 5 týdnů za kalendářní rok. Pokud jeho funkční období netrvalo po dobu celého kalendářního roku, má nárok na poměrnou část dovolené, která činí za každý i započatý kalendářní měsíc trvání výkonu jeho funkce jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.

Podle příslušného ustanovení Zákoníku práce nesmí dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď v době, kdy je dlouhodobě uvolněn pro výkon veřejné funkce (tzv. ochranná doba). Uvolněný člen zastupitelstva obce se proto po skončení funkčního období vrací ke 'svému' zaměstnavateli, který je povinen ho zaměstnávat v souladu s pracovní smlouvou. Neznamená to ovšem, že bývalý uvolněný člen zastupitelstva obce nemůže po návratu k zaměstnavateli za jistých okolností dostat výpověď z pracovního poměru. Pokud zaměstnavatel např. rozhodl v předchozím období o organizačních změnách, v jejichž důsledků bylo zrušeno místo, které uvolněný člen zastupitelstva zastával, může mu dát zaměstnavatel výpověď z důvodu nadbytečnosti. Podmínkou je prokazatelná skutečnost, že mu nemůže nabídnout jinou vhodnou práci."

 

Vážení čtenáři, své dotazy týkající se výkonu státní správy a samosprávy, ale i jednotlivých činností Magistrátu města Ostravy můžete posílat na adresu: Redakce Ostravská radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava nebo na e-mail: redakce@ostrava.cz

 

zpět na začátek stránky

Strana 3.

Komunikace občana s úřadem se zjednoduší a zrychlí

Rozhovor

"Občan bude s úřadem komunikovat i pomocí SMS zpráv," tvrdí vedoucí odboru MIS (městský informační systém) magistrátu Jaromír Tomala. To skutečně není iluze nebo sen, jde o realitu roku 2006. Statutární město Ostrava se vydalo na poměrně obtížnou cestu s mnoha technickými i legislativními úskalími. Záměr zní: Přiblížit služby občanovi a postavit ho do pozice zákazníka, pro kterého bude vyřízení záležitostí na úřadě jednodušší, pohodlnější a také příjemnější než dosud. Toto si Magistrát města Ostravy od nového projektu informačního systému pro komunikaci občana s úřadem (eSMO) slibuje především.

Co tedy může občan očekávat?

Dosud měl každý možnost řešit své záležitosti osobní návštěvou na úřadě. Jistě, už slyším námitky, že jde o léty ověřený, spolehlivý a hlavně jediný komunikační kanál pro řešení životních situací. Jenže už zapomínáme na to, že člověk musí zpravidla na úřad přijít i několikrát v jedné věci a do značné míry je omezen i úředními hodinami. A právě to chceme zjednodušit.

Jak?

Nabízíme více komunikačních kanálů - internetový portál s možností vyplnění formulářů, kanál elektronické i standardní pošty pro zasílání požadavků, pro uživatele mobilních telefonů SMS kanál, telefonické centrum pro občany preferující tento způsob komunikace a podobně. Ale chci upozornit všechny ty, kterým nová nabídka integrovaného informačního systému z nejrůznějších příčin nebude vyhovovat, že možnost osobního kontaktu s úřadem samozřejmě zachováme. Významný posun k lepšímu zaznamenáme v budoucnu určitě po zprovoznění nového střediska správních činností.

Takže rozumím správně - občan nebude muset už vůbec chodit na úřad a své záležitosti si vyřídí takzvaně vzdáleným přístupem?

To nám bohužel ještě současná legislativa vždy neumožňuje. Ale i nezbytné návštěvy úřadu chceme občanům zkrátit a zjednodušit. Přes internet a telefonické centrum bude možné se objednat na určitou hodinu a formuláře si vyplnit dopředu ze správných dat, čímž se může předejít chybám nebo jejich počet snížit v údajích a datech potřebných při vyplňování jednotlivých žádostí. Ty je pak potřeba podle zákona v některých případech fyzicky podepsat a předat k vyřízení. Další novou službou je informování o stavu vyřízení požadavků všemi uvedenými komunikačními kanály. Takže občanovi může být sdělen například SMS zprávou nebo telefonicky stav zpracování jeho žádosti a přiapravenost k vyřízení.

Jakou roli budou mít v rámci projektu eSMO informační kiosky?

Docela důležitou. Dostupnost služeb je podpořena i v jednotlivých městských obvodech informačními kiosky, které kromě služeb eSMO budou nabízet vysokorychlostní přístup k internetu. Na matrikách budou k dispozici i takzvané informační recepce, které budou pomáhat počítačově méně zdatným občanům při využívání služeb eSMO. Jejich rozsah bude záležet ale i na aktivitě městských obvodů. Dostupnost rychlého internetu, který by se v budoucnu mohl stát hlavním komunikačním kanálem, bude podporovat i několik bezdrátových bodů. Služba Wi-Fi nebude bezplatná, ale počítáme s tím, že se cena bude pohybovat pro většinu z nás na přijatelné úrovni.

Dobře, kdy bude eSMO odstartováno a Ostravané si například vyzkouší zaplatit poplatek za odpad přes internet přímo z domu nebo své kanceláře?

Celý projekt je v současné době rozdělen na dvě etapy. Ta první má za cíl vybudovat zejména technické zázemí a otestovat jeho možnosti na dvou pilotních agendách, a to komunálním odpadu a občanských průkazech. Zahájení této etapy připravujeme na polovinu července letošního roku. Druhá etapa rozšíří rozsah služeb o dalších dvacet agend. Ukončena bude počátkem roku 2007. Plánujeme i zpřístupnění dalších padesáti služeb.

Můžete prozradit, v jakých částkách se pohybuje financování zavedení nového informačního systému pro komunikaci občana s úřadem, který je prvním svého druhu v České republice?

Od samotného začátku bylo naší snahou získat peníze z vnějších zdrojů. Obě etapy jsou financovány převážně z prostředků Evropské unie, konkrétně ze zdrojů SROP. Musíme ale splnit určité ukazatele, které souvisejí se zřízením přístupu k širokopásmovému internetu a poskytováním služeb. Jde určitě o unikátní projekt. V tak širokém rozsahu se nikde v České republice podpora komunikace s úřadem neřeší a i v zahraničí není mnoho podobných příkladů. Věříme, že jsme se vydali správnou cestou a že za pár měsíců budou všude jinde Ostravanům závidět možnosti, které nabízí eSMO, podobně jako Centrum tísňového volání. Nejdůležitější samozřejmě je snížit pracnost a časovou náročnost zpracování požadavků občanů a zefektivnit služby veřejné správy, aby i na úřadě začalo platit: Náš zákazník - náš pán, nebo ještě lépe: Přátelský úřad. (Maj)

Foto: Informatizace veřejné správy Ostrava 2006. Čtvrtý květnový den se sjeli do moravskoslezské metropole odborníci z České republiky, aby se zúčastnili konference nazvané Informatizace veřejné správy. "Ústředním tématem tohoto setkání bylo představení konceptu informatizace veřejné správy na úrovni obcí, a to přímo na projektu Informační systém pro komunikaci občana s úřadem, který je dnes známý spíše pod zkratkou eSMO a který realizuje statutární město Ostrava. Velmi cenná byla zejména výměna zkušeností s budováním e-governmentu, pojmenování konkrétních problémů i informace o možnostech financování podobných projektů z fondů Evropské unie," řekl bezprostředně po skončení akce náměstek primátora Vít Ruprich (na snímku uprostřed u informačního kiosku, kde budou mít občané přístup k internetu zdarma).

 

zpět na začátek stránky

Strana: 4

Střípky

Zlatý středník pro METROPOLITAN.

Neskrývaná radost zavládla v kanceláři primátora, když se redaktorky K. Konečná, M. Václavková a T. Arťušenková (na snímku zleva) vrátily z pražského předávání prestižní ceny PR Klubu Zlatý středník. Nová image publikace Ostrava Metropolitan Magazine získala 1. místo v kategorii nejlepší časopis státní/veřejné správy roku 2005. Prvním gratulantem byl vedoucí kanceláře primátora Lumír Palyza, který malému tvůrčímu týmu popřál mnoho kreativity a tvořivé vášně při přípravě dalších vydání úspěšné publikace. Konkurence v ČR je velká a laťka nastavena vysoko, ale autorský tým chce v příštím roce obhájit.

Lepší péče o pacienty.

Rekonstruovaný kardioangiografický komplet byl 15. května slavnostně otevřen v Městské nemocnici Ostrava. Modernizace původní angiolinky a oprava kardiostimulačního sálu významně přispějí ke zkvalitnění péče o pacienty a zlepšení nemocničního prostředí. Náklady na opravu a vybavení byly 38 milionů korun, z toho dotace z rozpočtu města činila 20 milionů korun. Jde o zařízení pro vyšetření a léčebné zákroky na věnčitých tepnách zejména pak o účinnou léčbu akutního srdečního infarktu a nebezpečných forem chronické ischemické choroby srdeční.

Jízda veteránů.

Setkání evropských skvostů historických vozidel odstartoval 5. května z Prokešova náměstí primátor Aleš Zedník. Třicet pět aut z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Itálie, Anglie a Německa se zúčastnilo třídenního putování Moravskoslezským krajem. Mezi veterány byly značky, jako je Rolls Royce, Max Well či MG. V čele skupiny vévodila závodní Tatra, kterou řídil nejúspěšnější český automobilový závodník Karel Loprais. Posádky vozidel si mohly ještě před startem prohlédnout Ostravu z radniční věže. Jejich jízda pokračovala na Slezskoostravský hrad.

Podpora obnovy kulturních památek

Na základě doporučení muzejní a letopisecké komise rady města zastupitelé 26. dubna schválili přidělení dotací na obnovu a zachování ostravských kulturních památek. V rozpočtu města je pro tyto účely v letošním roce vyčleněno 6,5 milionu korun. Neinvestiční dotace slouží ke kompenzaci zvýšených nákladů na údržbu a obnovu památkově chráněných nemovitostí.

"Majitelé kulturních památek ke svým nemovitostem totiž musí přistupovat způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany kulturního dědictví," řekl Miroslav Křídlo, vedoucí oddělení památkové péče Útvaru hlavního architekta magistrátu.

Finanční podpora poslouží například kostelu P. Marie Královny v Mariánských Horách, kostelu sv. Pavla ve Vítkovicích nebo kostelu Neposkvrněného početí P. Marie v Přívoze. Dotaci obdrží také vlastníci kulturních památek spojených s průmyslovou historií Ostravy - kompresorovna v Hornickém muzeu, těžní věž a budova Dolu Hlubina apod. (k)

Rekvalifikace šité na míru

Návrat do práce v Moravskoslezském kraji se jmenuje projekt, který je financován Evropským sociálním fondem a z rozpočtu České republiky. Cílem je oslovit lidi bez práce, vybrat jim profesi na míru, rekvalifikovat je, umožnit praxi ve vybraných firmách a najít pro ně zaměstnání.

Řešení projektu zadal Úřad práce v Ostravě. "Úřady práce všech šesti bývalých moravskoslezských okresů by měly oslovit asi 3 500 lidí. Jde o nezaměstnané se základním vzděláním, kteří jsou v evidenci úřadů práce déle než dvanáct měsíců. Z tohoto počtu bude vybráno 1 350 uchazečů," řekl V. Široký z Republikového centra vzdělávání s.r.o. Praha.

Centrum nabízí 32 rekvalifikačních kurzů pro zaučení ve službách, stavebnictví, strojírenství a podobně. Středisko v Ostravě bylo slavnostně otevřeno 11. května. Zájemci získají bližší informace u úřadu práce. (t)

Úřad práce v Ostravě

Pracovat načerno se nevyplácí

Zpřísnění zákona o zaměstnanosti od 1. ledna letošního roku usnadňuje prokazování černé práce při kontrolách prováděných pracovníky úřadu práce, případně i jinými kontrolními orgány, které svá zjištění předávají úřadu práce (celníci, cizinecká policie). Potvrdila to vedoucí kontrolního oddělení Úřadu práce v Ostravě (ÚPO) Šárka Petrová.

Pokud kontroloři úřadů práce zjistí u zaměstnavatele uchazeče o zaměstnání bez toho, že by měl uzavřen nějaký pracovněprávní vztah, považují ho za zaměstnance nelegálního. Podle novely zákona o zaměstnanosti, platné od začátku letošního roku, jsou uchazeči o zaměstnání povinni nástup do zaměstnání oznámit nejpozději v pracovní den předcházející dni, který byl sjednán jako den nástupu do zaměstnání. Do 8 kalendářních dnů musí úřadu práce doložit vznik pracovněprávního vztahu. Obdobně je uchazeč povinen oznámit přijetí nekolidujícího zaměstnání - výkon činnosti, kterou může vykonávat souběžně s evidencí u úřadu práce.

Předchozí právní úprava byla v oznamovací povinnosti benevolentnější. Pokud uchazeč během kontroly tvrdil, že právě k zaměstnavateli nastoupil, a pak doložil tuto skutečnost pracovní smlouvou, bylo to v pořádku. V průběhu nedávných více než tří desítek kontrol pracovníci ÚPO prokázali nelegální zaměstnání 14 evidovaným uchazečům o zaměstnání. Přitom kontroly byly tentokrát zaměřeny na dodržování jiných okruhů předpisů, ne speciálně na černou práci, protože kontroloři v prvních týdnech roku dávali uchazečům potřebný čas na to, aby se se změnou zákona seznámili.

V jedné z únorových kontrol, podniknuté u ostravských firem celníky, figurovala žena evidovaná u úřadu práce. Zjistilo se, že paní předdůchodového věku, zařazená mezi občany se zdravotním postižením, jezdí do nelegálního zaměstnání přes celé město již zhruba rok. U úřadu práce zprostředkovatelce pravidelně vyprávěla, jak nemůže sehnat práci. Co ji čeká nyní? Bylo s ní zahájeno správní řízení o vyřazení z evidence pro maření součinnosti s úřadem práce. Znovu se zaevidovat bude moci nejdříve za půl roku od data vyřazení. Zpětně za dobu, kdy pracovala načerno, bude muset uhradit zdravotní pojištění a vrátit sociální dávky. Takto odpracovaná doba se jí nezapočítává pro potřeby důchodového pojištění. Hrozí jí trestní stíhání pro pokus o spáchání trestného činu podvodu a pokuta úřadu práce za nelegální práci ve výši 10 000 Kč. Protože nebude v evidenci úřadu práce, bude si muset od data vyřazení z evidence sama platit zdravotní pojištění. Zaměstnavatel s touto ženou za nějakou dobu po odhalení celníků dodatečně uzavřel dohodu o provedení práce na 100 hodin. Samozřejmě se tím nevyhne pokutě, která může činit až dva miliony korun. Neřeší to ani situaci postižené uchazečky. (SB)

 

zpět na začátek stránky

Strana 5

Peníze z Evropské unie pro bývalé průmyslové plochy

Brownfields jsou území a objekty, které vznikly opuštěním a zánikem průmyslové výroby, mají negativní vliv na okolí, a to nejen estetický. Na první pohled jde o nevzhledné areály nebo budovy, a jen obtížně si dokážeme představit jejich smysluplné využití. A přitom - v brownfields, jako je například dvojhalí na Karolině (snímek vpravo) nebo vysoké pece v Dolní oblasti Vítkovic (vlevo), je ukrytý nebývalý potenciál. Nutná je však jejich technicky a také finančně náročná transformace, například na kancelářské prostory, galerie nebo obchodní centra.

Na toto téma se v polovině dubna 2006 konala v Ostravě regionální konference INCORD - integrovaná koncepce rozvoje s příznačným názvem: Brownfields, zátěž z minulosti nebo příležitost do budoucnosti.

Mezinárodní projekt INCORD je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Společenství Interreg IIIC. Náklady ze sedmdesáti pěti procent financuje unie, přiznaná dotace z ministerstva pro místní rozvoj kryje 12,5 % a 12,5 % činí zdroje města.

Konference představila výstupy projektu INCORD, kterými jsou pilotní projekty tvořící koncepci integrovaného rozvoje bývalých a dosud nevyužívaných průmyslových ploch. Konkrétně jde o možnost využití zóny Nad Porubkou, rozvojové území Hrušov a území bývalého dolu Pokrok. Prostřednictvím projektu dostává město Ostrava příležitost získat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie v programovém období 2007 až 2013. (m)

Ostrava má nový katalog pro turisty

Odpovědí na otázku, jak pomoci rozvoji cestovního ruchu a upozornit na historické, technické i kulturní zajímavosti moravskoslezské metropole, je zcela nový soubor čtyř prezentačních katalogů, který vydalo statutární město Ostrava.

"Na rozdíl od dřívějších příruček nebo turistických průvodců a map jde o dosud nejucelenější propagační materiál podporující turistický ruch, jaký kdy Ostrava měla," říká náměstek primátora Vít Ruprich.

Jednoduché a přehledné členění umožní návštěvníkům a hostům města, ale také Ostravanům, kteří mnohdy nemají ani potuchy o všech možnostech a nabídce využití volného času ve městě, velmi rychlou orientaci ve čtyřech sekcích:

 • Turistické atraktivity Ostravy - věnuje se nejvýznamnějším turistickým cílům Ostravy
 • Kam na výlet z Ostravy - nabízí tipy na výlet ve vzdálenosti do 50 km od Ostravy
 • Kultura a sport v Ostravě - představuje kulturní vyžití a sportovní zázemí v Ostravě
 • Doprava, ubytování a stravování v Ostravě - uvádí dopravní dostupnost Ostravy včetně nabídky ubytovacích a stravovacích služeb.

V současné době je k dispozici česká jazyková mutace katalogů, ale počítá se rovněž s anglickou verzí. Od května jsou vystaveny na webových stránkách města: www.ostrava.cz pod odkazem Cestovní ruch. Katalogy zájemci najdou i v turistických informačních centrech v České republice, cestovních kancelářích a agenturách se zaměřením na incoming a domácí cestovní ruch. Samotná Ostrava pak bude katalogy využívat zejména k vlastní propagaci na veletrzích a výstavách.

"Máme zájem, aby byl průvodce také volně prodejný. Dohody ale zatím nejsou podepsány. Jakmile bude jasno, zveřejníme, kde si zájemci budou moci turistické katalogy koupit," doplnil náměstek V. Ruprich. (M)

K soudnímu sporu mezi Dalkií a městem nedojde

Dodatky smlouvy o převodu cenných papírů mezi statutárním městem Ostrava a společností Dalkia Česká republika, a.s. (dříve Dalkia Morava, a.s.), o vedení sporu a způsobu vypořádání a o spolupráci a závazcích schválili zastupitelé 26. dubna 2006 na svém 37. zasedání.

Už v roce 2000 vznikl spor, kdy tehdejší městská společnost Zásobování teplem Ostrava (ZTO) zažalovala tehdejší Dalkii Morava (dnes Dalkia ČR) o 142 809 448 Kč za zneužití dominantního postavení na trhu s tepelnou energií při stanovení ceny. O dva roky později rozšířilo ZTO žalobu na částku 298 039 075 Kč, aniž o této skutečnosti informovalo město Ostravu. Při uzavření smlouvy o převodu cenných papírů, kdy akcie ZTO byly převedeny do vlastnictví Dalkia ČR, vycházely tedy obě smluvní strany z původně žalované částky 142 809 448 Kč.

Veškerá odborná stanoviska i vyjádření antimonopolního úřadu konstatují, že Dalkia ČR nezneužila své dominantní postavení na trhu s tepelnou energií v Ostravě, jak tvrdil žalobce (ZTO). Z důvodu protahování sporu však hrozilo, že Dalkia bude nucena uplatnit potenciální nárok na náhradu škody ve výši 15 procent kupní ceny ve výši 90 487 500 Kč. Dalkia a město Ostrava se soudit nebudou. Naopak v dodatku č. 2 smlouvy o spolupráci a závazcích se Dalkia ČR zavázala poskytnout městu 40 milionů korun na rekonstrukci venkovního bazénu Lázně Moravská Ostrava (Čapkárna), která bude provedena ještě letos. (m)

Vzácné návštěvy v Nové radnici

"Je zřejmé, že město má jasnou a velkorysou vizi budoucnosti a dynamické vedení," řekl velvyslanec Kanady Bruce Jutzi, který navštívil 19. dubna Novou radnici. Dodal, že nedávno podepsaly vlády obou zemí smlouvu o dočasném vzájemném pobytu mladých lidí. Až po dobu šesti měsíců budou moci v partnerském státu pracovat bez pracovního povolení. Tato výměna by se měla uskutečňovat mezi školami, institucemi i firmami. Účastníci oboustranné výměny budou mít možnost získat zkušenosti, které pak uplatní ve své vlasti.

Primátor Aleš Zedník přijal 10. května maďarského velvyslance Istvána Szabó (vpravo) v doprovodu obchodního rady Mihála Kurucze. Vzácní hosté si prohlédli výstavu soutěžních projektů developerské soutěže Karolina 2006, které se účastní i maďarská společnost TriGránit. "Rád vzpomínám na setkání před rokem na jednom z koncertů Janáčkova máje. Vztahy mezi našimi zeměmi jsou na velmi dobré úrovni a máme zájem, aby se ekonomická, obchodní i kulturní spolupráce dále prohlubovala," uvedl I. Szabó.

 

zpět na začátek stránky

Strana 6

V Ostravě-Hrabové bude stát moderní závod na výrobu plechových součástí aut

"Jsem rád, že se můžeme setkat při výjimečné situaci, jakou je vstup velkého investora do našeho města. Tímto dnem se začínají tvořit nové dějiny ostravsko-korejské spolupráce, která směřuje do automobilového průmyslu" - těmito slovy zahájil primátor Aleš Zedník 13. dubna slavnostní podpis smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a společností SungWoo Hitech z Koreje.

Smlouvu za korejskou stranu podepsal prezident společnosti Myung-Keun Lee. Poděkoval za výraznou pomoc a podporu města při realizaci investice za zhruba 2,4 mld. Kč v průmyslové zóně Hrabová. Na důkaz rozvíjejícího se partnerství předal prezident společnosti SungWoo Hitech městu Ostrava 5 milionů korun.

Korejská firma záměr investovat v Ostravě oficiálně oznámila v září loňského roku a jen několik týdnů poté a po podpisu memoranda s vládou ČR zahájila přípravné práce na tehdy ještě vypůjčeném městském pozemku v průmyslové zóně Ostrava-Hrabová.

Statutární město Ostrava prodalo SungWoo Hitech 15,9 ha pozemků v zóně Hrabová za symbolickou cenu 1 Kč, kde v rámci výstavby technické infrastruktury zóny zajišťuje s podporou státního rozpočtu základní technickou a dopravní infrastrukturu, která bude dokončena letos v létě.

Celá produkce budoucího závodu na výrobu automobilových součástí bude směřována do automobilky KIA Slovakia v Žilině. S postupnou dostavbou závodu a zvýšením výrobní kapacity do roku 2008 bude zajištěna nabídka produkce i jiným výrobcům osobních automobilů ve střední Evropě.

"Souhlasím s tím, že Ostrava má velkou budoucnost a potenciál. Zároveň věřím, že naše snaha o co nejlepší spolupráci s korejskými partnery přinese stovky nových pracovních příležitostí. To, co jsme mohli donedávna vnímat jako určitý střet české a korejské kultury, bude přeneseno do práce a každodenní setkávání posílí vzájemné vnímání obou kultur. Pro společnou cestu si dokáži představit následující motto: Ostrava? Zapomeňte na uhlí, myslete na automobily," prohlásil primátor Ostravy A. Zedník bezprostředně po podpisu smlouvy. (M)

Základní informace

Místo: Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová, II. etapa
Název investora: SungWoo Hitech Co., Ltd., Korea
Hlavní činnost: Výroba automobilových součástí
Rozsah investice: 2 360 mil. Kč (technologie 1 605 mil. Kč)
Účel investice: Výstavba závodu na výrobu plechových součástí
(dílů karoserií a podvozků) osobních automobilů
Kapacita: 300 000 a více kompletů za rok
Zahájení stavby: Září 2005 - 1. etapa
Zahájení výroby: Říjen 2006 - 1. etapa
Ukončení stavby: Prosinec 2008 - 2. a 3. etapa
Počet prac. míst: 1 041

 

Do průmyslové zóny míří noví investoři

V CTParku Ostrava společnosti CTP Invest v průmyslové zóně Hrabová se postupně zabydlují nové společnosti a firmy. Potvrzuje se tedy, že do konce letošního roku by zde mohlo najít práci až 3 tisíce lidí.

Během příštích dvou let by měly pracovní místa získat další nejméně dvě stovky lidí. Nové příležitosti jim nabídne americká firma CTS a Goodyear.

Firma Goodyear, která do technologie vložila přibližně dva miliony eur, bude v Hrabové vyrábět hadice do automobilů i pro další průmyslové využití. Zkušební provoz zahájí v polovině května. Do konce roku 2006 by měl být zahájen tzv. plný provoz a zaměstnání dostat asi 50 lidí.

Americká společnost CTS finišuje v zóně s přípravou výroby polohových čidel do pedálů a motorů osobních automobilů. Zatím nabízí práci 20 lidem, do dvou let by jich mělo být kolem 150. "Ostrava a celý region má co nabídnout," konstatoval na tiskové konferenci Remon Vos, jednatel společnosti CTP Invest, která má zájem na Ostravsku investovat 150 milionů eur. Výhodou je dostatek kvalitních a motivovaných pracovníků a kvalitně připravená infrastruktura. Pro firmu CTP Invest je zóna v Ostravě-Hrabové natolik zajímavá, že koupila dalších 40 ha plochy jižně ve směru na Frýdek-Místek.

Statutární město Ostrava investovalo do vybudování průmyslové zóny Hrabová zhruba 650 milionů korun, z toho 150 milionů poskytlo ministerstvo průmyslu a obchodu. "Vzhledem k tomu, kolik přivede tato zóna investorů, a tím i přímých pracovních příležitostí, jde o velmi účelně vynaložené finanční prostředky," řekl náměstek primátora Petr Kajnar. Připomněl, že zóna je pro investory velkou příležitostí. Svědčí o tom ostatně i ocenění "Průmyslová zóna roku 2004 - 1. místo v kategorii Průmyslová zóna s největším společenským přínosem." (m)

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

vyhlašuje II. kolo výběrového řízení na poskytnutí dotací - grantů v oblasti podpory inovačních aktivit malého a středního podnikání, výzkumu a vývoje pro rok 2006.

TEMATICKÉ OKRUHY:

 1. Informační společnost
 2. Snižování energetické náročnosti
 3. Udržitelný rozvoj

Projekty spolu se žádostmi (přihlášky) a kompletní dokumentace musí být označeny:
Dotační podpora na inovační aktivity malého a středního podnikání, výzkumu a vývoje - NEOTVÍRAT!

Projekty lze odevzdat v podatelně magistrátu nebo zaslat poštou doporučeně nejpozději do 2.6.2006 (včetně) na adresu:

Magistrát města Ostravy
odbor ekonomického rozvoje
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava

Bližší informace, podmínky a přihlášky:
www.ostrava.cz
M. Obroučková
Tel: 599 443 086
e-mail: mobrouckova@ostrava.cz

 

zpět na začátek stránky

Strana 7

Titul Dům roku 2005 patří průmyslové stavbě

Prestižní titul Dům roku 2005 převezmou 8. června v hotelu Atom zástupci společnosti MERKO CZ - investora vlastního sídla a výrobní základny v Ostravě-Hrabové.

Průmyslová stavba svědčí o tom, že každý stavební druh může s odpovídajícími prostředky dospět k mimořádně působivé formě. Soutěžní komise tuto skutečnost potvrdila ve svém hodnocení. Tomuto domu patří vítězství za komplexní a následováníhodný přístup k revitalizaci průmyslového areálu se starými ekologickými zátěžemi. Jde o příklad úspěšného využití fondů Evropské unie k vytvoření vysokého civilizačního a kulturního standardu průmyslového prostředí. Přínos pro život města z hlediska zaměstnanosti je podtržen kvalitní úrovní řešení objektu, vnitřního prostředí i celého areálu.

Odměnu za druhé místo získá řadový rodinný dům ve Vítkovicích, a to za zdařilou adaptaci 100 let staré stavby pro potřeby bydlení na úrovni 21. století. Logické a přehledné uspořádání vnitřních prostorů a citlivé vyrovnání se s požadavky památkové péče celkový dojem jen zvyšují.

Čestné uznání bez určení pořadí patří Ostravskému muzeu za náročné technické řešení statického zajištění objektu, efektivní využití vnitřních prostorových možností a za vyváženou rekonstrukci celého objektu.

Knihovna města Ostravy obdrží čestné uznání za mimořádný přínos pro život města, rozsah a náročnost rekonstrukce, zpřehlednění provozu knihovny a využití interiérů pro umístění, a tím i zachování divadla Aréna.

Dalším oceněným domem roku je rodinný dům manželů Fiedlerových v Muglinově. V tomto případě byla kultivovaně zvládnuta moderní obytná architektura v prostředí vilové čtvrti v obtížných terénních podmínkách. (M)

Titul Dům roku 2005 (finanční ohodnocení 200 000 Kč):
Sídlo a výrobní základna společnosti MERKO CZ a.s. v Hrabové

Investor stavby: MERKO CZ a.s.
Autor arch. řešení: Ing. arch. Aleš Student
Dodavatel stavby: MORAVSKÉ MONTÁŽE s.r.o.
RESTAV s.r.o.

Druhé vyhodnocené dílo (odměna ve výši 100 000 Kč):
Řadový rodinný dům, Vítkovice

Investor stavby: Mgr. Dana Jurošková
Autor arch. řešení: Ing. Ivo Miller
Dodavatel stavby: Jan Muroň

Čestné uznání:
Ostravské muzeum

Investor: Statutární město Ostrava
Autor arch. řešení: Ing. Radan Sležka, MARPO s.r.o.
Dodavatel stavby: STAVOS STAVBA a.s.

Čestné uznání:
Knihovna města Ostravy

Investor stavby: Statutární město Ostrava
Autor arch. řešení: Ing. arch. Petr Čvanda, Ateliér IDEA s.r.o.
Dodavatel stavby: STAVOS STAVBA a.s.

Čestné uznání:
Rodinný dům, Muglinov

Investor stavby: Alexandra a David Fiedlerovi
Autor arch. řešení: Ing. Pavel Obroučka
Dodavatel stavby: JTA - Holding, s.r.o.

 

zpět na začátek stránky

Strana 8+9

Program XXXI. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj

22. 5., DKMO, 19.30

Janáček, Mozart, Čajkovskij
Kahánek Ivo - klavír
Symfonický orchestr Českého rozhlasu Altrichter Petr - dirigent
Vstupné: 300, 250 a 150 Kč

23. 5., Janáčkova konzervatoř, 19.30

Mozart, Šostakovič, Čajkovskij
Abegg trio
Vstupné: 120 Kč

24. 5., Janáčkova konzervatoř, 19.30

Bach, Kalabis, Scarlatti
Farbood Morwaread - cembalo
Vstupné: 120 Kč

25. 5., DKMO, 19.30

Berg, Mozart
Milstein Sergej - klavír
Novotný František - housle
Komorní harmonie, Pešek Libor - dirigent
Vstupné: 140 Kč

27. 5., DKMO, 19.30

Beethoven, Mozart, Brahms, Chopin
Ax Emanuel - klavír
Vstupné: 140 Kč

28. 5., DKMO, 19.30

Akutagawa, Mendelssohn, Čajkovskij
Kishima Mayu - housle
Japonská filharmonie
Kobayashi Ken-Ichiro - dirigent
Vstupné: 300, 250 a 150 Kč

29. 5., chrám v Ludgeřovicích, 19.30

Mozart, Mendelssohn, Dvořák, Musil, Vitali
Matoušek Bohuslav - housle
Tůma Jaroslav - varhany, cembalo
Vstupné: 100 Kč

30. 5., Komorní scéna Aréna, 19.30

Bach, Kurtág, Kodály
Hanousek Jiří - violoncello
Vstupné: 100 Kč

31. 5., DKMO, 19.30

Dvořák, Schiffauer, Beethoven
Maisky Lily - klavír
Maisky Misha - violoncello
Maisky Sascha - housle
Moravská filharmonie Olomouc
Vronský Petr - dirigent
Vstupné: 250, 200 a 100 Kč

1. 6., DKMO, 19.30

Mozart, Schnittke, Beethoven
Ženatý Ivan - housle
Janáčkova filharmonie Ostrava
Strugala Tadeusz - dirigent
Vstupné: 250, 200 a 100 Kč

3. 6., Janáčkova konzervatoř, 15.00

Malý koncert rodiny Mozartů
Camerata Janáček
Heller Norbert - klavír
Vstupné: 100 Kč

3. 6., Janáčkova konzervatoř, 17.30

Mozart jako inspirace
Mozart, Dusík, Voříšek, Mozart/Grieg
Pražské klavírní duo
Vstupné: 100 Kč

3. 6., Slezskoostravský hrad, 20.00

Mozartovské nocturno
Dřízgová-Jirušová Eva - soprán
Orchestr Janáčkovy konzervatoře v Ostravě Šumník Petr - dirigent
Vstupné: 100 Kč

4. 6., Hornické muzeum, 17.00

Hommage a Beatles
Gamavilla quartet
Svoboda Milan - klavír
Vstupné: 140 Kč

5. 6., Janáčkova konzervatoř, 19.30

Britten, Hořínka, Cimarosa
Novák Richard - bas
Komorní orchestr B. Martinů, Štych Jan - dirigent
Vstupné: 120 Kč

6. 6., DKMO, 19.30

Janáček, Klusák, Beethoven
Foltýn Dušan - hoboj
Český národní symfonický orchestr
Olivieri-Munroe Charles - dirigent
Vstupné: 250, 200 a 100 Kč

7. 6., kostel sv. Václava, 19.30

Hudba středověké Itálie
Ensemble Unicorn Wien
Vstupné: 140 Kč

8. 6., Janáčkova konzervatoř, 19.30

Haydn, Šostakovič, Bartók
Kodályho kvarteto, Stamicovo kvarteto
Vstupné: 120 Kč

9. 6., DKMO, 19.30

Hurník, Mozart
Černoch Pavel - tenor
Kalivodová Andrea - alt
Kancheva Ina - soprán
Plech Zdeněk - bas
Pražská komorní filharmonie
Vysokoškolský pěvecký sbor Ostrava
Akademický sbor Žerotín Olomouc
Zehnder Kaspar - dirigent
Vstupné: 300, 250 a 150 Kč

Vstupenky lze koupit v pokladně DKMO, tel.: 597 489 259 a Ostravském informačním servisu, tel.: 596 123 313, 599 443 096.

Začíná evropský svátek hudby

Ostrava je město plné hudby. Klasické, jazzové, rockové, amatérské i profesionální. Každý, kdo má hudbu rád a chce si vybrat, vybere si. Umělecké mistrovství našich i zahraničních instrumentalistů, pěvců, dirigentů, komorních a symfonických těles nabídne od 22. května do 9. června XXXI. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj. Jeden z věhlasných festivalů klasické hudby ve střední Evropě, člen prestižní Evropské festivalové asociace a zakládající člen Asociace hudebních festivalů České republiky vykročil do dalšího desetiletí s reprezentativní nabídkou.

Hudba se rozezní po celém městě

Letošní ročník je věnován 250. výročí narození geniálního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta. Jeho díla v nejrůznějších podobách od skladeb raných až po mistrovské z dob autorovy zralosti se budou prolínat v interpretaci českých i zahraničních umělců celým festivalem. Kromě známých a oblíbených opusů, kterými jsou například Klavírní koncert d moll nebo Malá noční hudba, jsou připraveny i skladby téměř neznámé - Notturno pro čtyři orchestry či Galimathias musicum. Obě zazní 3. června, kdy se v programu nazvaném Pocta Mozartovi uskuteční hned tři koncerty, dva v Janáčkově konzervatoři a jeden na nádvoří Slezskoostravského hradu. Uvedeny budou také skladby Mozartova otce Leopolda a díla, která geniální skladatel svou tvorbou inspiroval.

Zahájení největšího hudebního svátku města i regionu oznámí 22. května fanfáry Janáčkovy Sinfonietty v Domě kultury města Ostravy (DKMO). Dějištěm se stane rovněž kostel sv. Václava, Hornické muzeum i koncertní sál Janáčkovy konzervatoře. Letos přibude nově zrekonstruovaný divadelní sál Komorní scény Aréna a chrám sv. Mikuláše v Ludgeřovicích.

"Zavazuje nás především přízeň posluchačů a jejich vědomí, že festival je nikdy nepozve na něco běžného, průměrného nebo dokonce snad nekvalitního. Stejně tak zavazuje přízeň umělců, kteří do Ostravy přijíždějí z celého světa a jsou přesvědčeni o tom, že péče, které se jim dostane, se vyrovná kterémukoli jinému kulturnímu centru. A bez přehánění - mnozí se o existenci našeho města a o jeho tváři, atmosféře a obyvatelích dozvědí až po svém příjezdu," řekl ředitel festivalu Jaromír Javůrek.

Místo setkání a návratů

Festival se pravidelně stává místem setkání i místem návratů. Na zahajovacím koncertě se uvidí na pódiu dva slezští rodáci, absolventi ostravské konzervatoře - klavírista Ivo Kahánek a dirigent Petr Altrichter. V jejich podání uslyší posluchači Mozartův koncert d moll pro klavír a orchestr.

Také Norbert Heller, který zahraje jeden z Mozartových klavírních koncertů na kopii dobového kladívkového klavíru, absolvoval konzervatoř a do našeho kraje patří. Ke krásným návratům bezesporu patří hostování superhvězdy violoncellisty Mishy Maiského. Tentokrát přijede i se svými dětmi - klavíristkou Lilianou a teprve sedmnáctiletým houslistou Saschou. Společně uvedou Beethovenův koncert pro housle, klavír a violoncello C dur. "Poprvé jsem zde vystupoval před třemi lety. Publikum bylo báječné. Na koncert, ale i na atmosféru Janáčkova máje, se už moc těším. A splním si zde sen, zahrát si na významné hudební události s rodinou," poznamenal virtuos.

Mezi stále se vracející hosty patří také nejlepší současný český varhaník Jaroslav Tůma i světově známá osobnost, kterou povýšila anglická královna do šlechtického stavu, dirigent a prezident festivalu Libor Pešek. "Do Ostravy se vracím velmi rád. Město a celý kraj je jedno velké drama, které mne fascinuje svou potenciální budoucností. Janáčkův máj postupně získává zasloužené sebevědomí a já chci věřit, že se stává něčím víc než odnoží festivalů větších a bohatších, totiž jejich inspirací! Navíc je ozdobou Ostravy, kraje i České republiky. Jsem přesvědčen, že jí zůstane také v následujících letech. Už dnes jedinečnou atmosférou a svrchovanou profesionalitou patří ve svém oboru k těm nejlepším," uvedl prezident festivalu.

Janáčkův máj sice nemá takové finanční prostředky jako například proslavené Slavnosti v Salzburku, ale i on může nabídnout svým návštěvníkům světové umělce. Skvělý americký pianista, narozený v nedalekém Polsku, Emanuel Ax rozezní klavírní křídlo Steinway tóny Mozartovými, Beethovenovými a Brahmsovými. Velmi žádaný dirigent dneška Ken Ishiro Kobayashi představí v převážně evropském programu svůj Japan Philharmonic Orchestra. A po celém světě koncertující rakouský soubor Ensemble Unicorn Wien pozve posluchače prostřednictvím hudby do středověké Itálie.

Ostrava bude patřit mladým

"Stalo se tradicí, že každým rokem na přelomu května a června přijíždějí do Ostravy ti nejlepší z mladé umělecké generace, aby předvedli posluchačům své mistrovství. Letos to budou například americká cembalistka, vítězka soutěže Pražského jara v loňském roce Morwaread Farbood, japonská houslistka Mayu Kishima nebo orchestr Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Mladé bude ale také pěvecké obsazení závěrečného festivalového koncertu. Requiem pětatřicetiletého Mozarta zazní 9. června v podání mezinárodního kvarteta sólistů, jehož členové nepřekročili Mozartův věk. Také akademické sbory z Ostravy a olomoucký Žerotín lze právem pokládat za mladé," podotkl J. Javůrek.

Své třicáté narozeniny přijede do Ostravy oslavit skvělé hannoverské klavírní trio, které zvolilo své jméno podle variací Roberta Schumanna Abbeg. V klasicko-romantickém repertoáru potěší určitě v Ostravě stejně jako na svých koncertech v celé Evropě. Většina jejich kritik totiž začíná slovy: "Spokojené publikum!"

Festivalové premiéry

Na programu nechybí světové a české autorské premiéry. K těm prvním patří skladby Jako kmeny stromů inspirované třemi povídkami Franze Kafky ostravského skladatele Edvarda Schiffauera a Verba sancta Ilji Hurníka.

"Kafka je výzva začíst se, porozumět a ztotožnit se. A dnes začínám zjišťovat, že to není problém jen určitého času, ale je to záležitost celého života. Hudba tady bezvýhradně respektuje text, nic nedotváří a nemá nic domýšlet," poznamenal E. Schiffauer. Doprovázet bude Moravská filharmonie Olomouc pod taktovkou Petra Vronského.

Poprvé v České republice uslyší návštěvníci Janáčkova máje skladbu Györgyho Kurtága Tři kusy pro violoncello a Akutagawaho Triptych pro smyčce. Ostravskou premiérou se stane Širej ahava Slavomíra Hořínka. Hebrejský název znamená Píseň lásky a skladatel ji složil pro svoji ženu. Smutek po Mozartově dokonalosti, které už nedosáhl nikdo další, po době, kdy hudba mohla být jasná, veselá a v harmonické rovnováze, vyjádřil Jan Klusák v opusu Stesk po Mozartovi. V Ostravě bude poprvé uveden 6. června.

Připravila: T. Arťušenková

Foto1: Koncerty Janáčkova máje se konají i v areálu Slezskoostravského hradu.
Foto2: Dirigent a prezident festivalu Libor Pešek
Foto3: Misha Maisky s dětmi
Foto4: Pražské klavírní duo
Foto5: Dirigent a prezident festivalu Libor Pešek

 

zpět na začátek stránky

Strana 10

Dárcovské SMS pro zvířata

Zlepšit životní podmínky zvířat chovaných v ostravské zoologické zahradě mohou lidé od 5. května pomocí takzvaných dárcovských SMS. Cena jedné zprávy je 30 Kč, zoo obdrží 27 Kč. "Pro projekt jsme vybrali dvacet pět zvířat, kterým chceme přednostně zkvalitnit podmínky chovu. Jde například o klokany, hrochy nebo tygry. Levhartům bychom rádi zvětšili výběhy v pavilonu šelem, jihoameričtí papoušci zase potřebují prostornější vnitřní ubikace," řekl tiskový mluvčí zoo Stanislav Derlich. Dárcovské SMS lze posílat prostřednictvím všech mobilních operátorů a Českého Telecomu na číslo: 877 77. Seznam zvířat i text zprávy zájemci najdou na internetových stránkách: www.zoo-ostrava.cz(r)

Vyhlídka z věže přitahuje

Vyhlídková věž Nové radnice je místem, které přitahuje české i zahraniční turisty. Z ochozu ve výšce 73 metrů je nádherný výhled nejen na celé město, ale i blízké Beskydy a Polsko.

"Někdy, těsně před bouřkou, vidíme i Fatru," říká ředitelka městské společnosti zaměřené na podporu a rozvoj cestovního ruchu Dagmar Kremzerová, která má v nejvyšší radniční věži v republice kancelář.

Ještě koncem minulého roku bylo zařízení známé jako Městské informační centrum, od 1. ledna 2006 se prezentuje názvem Ostravský informační servis, s.r.o. (OIS). Organizace nabízí informace o ubytování, akcích, dopravních spojích, službách i pamětihodnostech moravskoslezské metropole a okolí. Její čtyři pobočky pracují každý den včetně svátků.

"Nejatraktivnější je samozřejmě vyhlídková věž. Jen za první čtyři měsíce tohoto roku ji navštívilo téměř devět tisíc lidí. Nejčastěji to byli Poláci, Němci a Angličani, nechyběli ani Španělé, Italové, Holanďané a Japonci. Loni jsme přivítali turisty ze 42 zemí světa," uvádí D. Kremzerová. V pamětní knize věže je k vidění březnový zápis zástupce obce synagogy v okresu Kingston v jihozápadním Londýně, dubnový podpis syna stavitele Nové radnice i slova chvály a nadšení polských a ukrajinských architektů. (k)

Zaplatili jste za komunální odpad?

Občané, kteří dosud nezaplatili poplatek za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů by tak měli učinit co nejdříve. "Lidé by si měli zkontrolovat, zda příslušnou částku uhradili složenkou nebo jim byla stažena platbou SIPO. Termín pro zaplacení byl 30. duben, roční poplatek na jednu osobu činí 498 korun," upozornila vedoucí oddělení daní a cen odboru financí a rozpočtu magistrátu Radka Brožová. Poplatek lze také uhradit v pokladně magistrátu, platbu je možné ověřit u pracovníků oddělení daní a cen, odboru financí a rozpočtu (tel. číslo ústředny: 599 44 44 44). "Neplatiče a zapomnětlivé Ostravany budeme upomínat," sdělila R. Brožová. (k)

Dokumentární filmy o životním prostředí zaujaly nejen odborníky

Přehlídka českých i zahraničních filmů o trvale udržitelném rozvoji TUR Ostrava 2006 se konala od 24. do 28. dubna v Domě kultury města Ostravy. Mezinárodní soutěžní festival dokumentárních snímků doplňovaly přednášky a besedy s odborníky na životní prostředí a ekologii. "Diváci zhlédli snímky z Indie, Chorvatska, Slovenska, Polska i Makedonie. Českou produkci zastoupily například filmy Ekoraport, Život řeky Lučiny nebo Adopce v balíčku," řekl náměstek primátora a předseda festivalového výboru Mirko Jašurek.

Filmy hodnotila odborná mezinárodní porota. Její členové v čele s akademickým malířem Jurajem Hraškem přihlíželi k informační a vzdělávací úrovni i praktické využitelnosti myšlenek. První místo - Cenu primátora města Ostravy získal indický snímek Ti, kteří upozorňují na zlořády. Oceněny byly také dokumenty Na větvi, Výroba obalů z vlnité lepenky, Betlém - naděje lužní krajiny, Využité dědictví, Ekoraport a Hradec nad Moravicí. Zvláštní cenu diváků, která byla v tříleté historii festivalu udělena poprvé, převzali režiséři filmu Přeborníci.

"Je všeobecně známo, že starý stromek se špatně ohýbá. Proto jsem byl velmi rád, když jsem v hledišti kina Art a divadelního sálu Domu kultury města Ostravy viděl mladé lidi. Ti totiž přijímají informace o možnostech trvale udržitelného života nejlépe," uvedl primátor Aleš Zedník. (k)

Popeláři otevřeli své dveře

Pracovníci společnosti OZO Ostrava uspořádali 22. dubna Den otevřených dveří pro veřejnost "Zájem lidí nás velmi potěšil. Přišlo asi 1 200 návštěvníků. Malým se nejvíce líbilo stát na stupátku popelářského auta, tátové a dědové zase zkoušeli koulet popelnice," řekla Vladimíra Karasová z OZO. Všichni si prohlédli linky na dotřiďování a zpracování odpadu, výstavu svozové techniky, zapojili se do her, mnozí také využili služeb odpadové poradny.

O dvanáct dní později se uskutečnila podobná akce pro obchodní partnery a představitele měst. "Den jsme zaměřili na ukázky nových zařízení a diskuzi o legislativě spojené s nakládáním s elektroodpady," uvedla V. Karasová. Hosté byli také seznámeni s průběžnými výsledky soutěže ve sběru papíru, kterou OZO ve spolupráci s firmou A.S.A. pořádá pro ostravské školy. "Zatím v soutěži vede Základní škola Generála Janka z Mariánských Hor a Speciální škola Diakonie ČCE Ostrava," sdělila V. Karasová. Ostatní školy se je mohou pokusit předehnat do 16. června.

Dveře otevřel rovněž nový sběrný dvůr v Krásném Poli (ul. Krásnopolská). Občané v něm mohou odložit objemné a nebezpečné odpady z domácností, jako například staré léky, akumulátory, zářivky, barvy, lepidla, oleje, ale i ledničky, televize, nábytek, sanitární keramiku, pneumatiky. "Lidé mohou do sběrného dvora přivézt i trávu, listí, spadané ovoce a odpad z drobných ořezů," konstatovala V. Karasová. (k)

Den Země se vydařil.

Dvoudenní oslavy Dne Země přilákaly 20. a 21. dubna více než sedm tisíc zájemců o ochranu životního prostředí a zdravý životní styl. Porubskou Hlavní třídu navštěvovaly první den především školní třídy. Velký úspěch sklidila kontaktní zvířata, ukázky sokolnictví a chemické a biologické pokusy studentů Ostravské univerzity a Vysoké školy báňské-TU. O den později se aktivity přenesly na Slezskoostravský hrad. K největším atrakcím patřila například trampolína nebo prezentace útulku pro opuštěné psy. Den Země finančně podpořilo statutární město Ostrava. Odbor životního prostředí magistrátu byl hlavním koordinátorem akce.

 

zpět na začátek stránky

Strana 11

Důležitá telefonní čísla

Centrum tísňového volání
150 - hasiči
155 - záchranná služba
156 - městská policie
158 - Policie ČR

Nová služebna

První květnový den byl zahájen provoz nové služebny Městské policie Ostrava (MPO) v Hrušově. V opravené části MŠ v ulici Na Liščině našlo zázemí 17 strážníků. "Situováním služebny do této lokality je naplněna snaha o eliminaci všech protiprávních jevů, které jsou zde ve větší míře páchány především na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetkové trestné činnosti," řekla tisková mluvčí MPO Vladimíra Kejdová. Strážníci sídlí na adrese: Na Liščině 12A, tel. číslo: 596 613 258.(r)

CTV má deset let

Výstava k desetiletému výročí Centra tísňového volání Ostrava (CTV) byla od 20. do 30. dubna instalována ve foyeru Nové radnice. Návštěvníkům přiblížila historii a vývoj CTV, princip příjmu tísňového volání, představila fotografie ze zásahů integrovaných složek i využití Geografického informačního systému. "Integrace záchranných složek v tak velkém městě, jakým je Ostrava, byla nezbytná. Před deseti lety jsme nastoupili cestu, která se ukázala víc než správná. Kapacity CTV nejvíce prověřily katastrofální povodně v roce 1997. A dispečeři i technika tehdy obstáli na výbornou," řekl primátor Aleš Zedník.(k)

Hasiči se setkali v Radvanicích

Hasiči i obyvatelé Radvanic se 6. května setkali u příležitosti 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Radvanice (SDH).

V hasičské zbrojnici se seznámili s historickým vývojem praporů dobrovolných hasičů a životem sv. Floriana, hasičského patrona.

"V současné době vlastní v Ostravě prapor 15 sborů dobrovolných hasičů, 2 jsou trvale umístěny v hasičském muzeu," řekl starosta SDH Pavel Šebesta.

Dobrovolní hasiči jsou důležitou složkou života obce přes sto let. "Mimo náš hlavní úkol - pomáhat při požárech a jiných mimořádných událostech, spoluorganizujeme také kulturní život v obci. Tradičně pořádáme hasičský ples, sportovní turnaje, soutěže a zájezdy. V září chystáme Den otevřených dveří pro veřejnost," doplnil P. Šebesta.(k)

Ocenění strážníků

Za desetiletou práci u Městské policie Ostrava (MPO) ocenil 10. května primátor Aleš Zedník 24 strážníků. Stužku Za věrnost převzalo 20 mužů 4 ženy. "Uplynulých deset let se významně zapsalo do historie města i městské policie. Jejím strážníkům patří uznání a velký dík Ostravanů. Modrou stužku mohou nosit s pocitem, že pro město udělali skutečně hodně," řekl A. Zedník. Stužku za věrnost budou nosit na levé straně prsou nad švem kapsy uniformy.(k)

Komunikace je nutná

V Nové radnici se 10. dubna uskutečnil seminář o policejní práci s veřejností. "Naší snahou je stát se uznávanou a respektovanou službou občanům. Policie nesmí být izolovaná. Lidé by měli vědět, že jim někdo naslouchá, měli by mít možnost hodnotit práci policistů a klást jim rozumné dotazy," přiblížil partnerský projekt s názvem Podpora posílení prevence a metody Community policing v práci Policie České republiky manažer Pavel Bezděk. Za partnery projektu si česká strana vybrala policejní sbory z Nizozemského království a Severního Irska.

Vstřícný přístup Policie ČR k veřejnosti ocenil primátor Aleš Zedník: "Statutární město Ostrava věnuje otázkám prevence kriminality velkou pozornost. Pokud chceme, aby bylo naše město vnímáno jako metropole sportu, zábavy a kultury, pak nesmíme zapomínat na bezpečí občanů."(k)

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice S 596 967 288, www.mpostrava.cz

 

AZOR

- pětiletý malý kříženec si získal v útulku, který je jeho domovem od loňského července, přezdívku Mazel. Azor je vděčný za každé podrbání a pohlazení a nedočkavě vyhlíží dvounohého přítele. V útulku se mu hodně nelíbí, pobyt špatně snáší a teskní.

RADIM

- středně velký pes byl nalezen loni v červnu. Radim má pět let. Je hodný a přítulný, dobře se snáší s jinými psy. K malým dětem příliš dobrý vztah nemá. Dává přednost klidu a hledá pěstouna nebo pěstounku dříve narozeného a třeba i osamělého. Bude skvělým společníkem.

BOHUŠ

- hezký malý křížený pes čeká na hodného pána, který ho neopustí. Tříletý Bohuš má zřejmě špatné zkušenosti s dětmi, proto mu bude dobře u starších lidí. Má rád klidné procházky a vlídné zacházení. Moc by si zasloužil najít láskyplný domov.

ANDY

- jedenapůlletá fenka středního vzrůstu je v útulku už víc než rok. Andy je velice temperamentní, miluje pohyb a lidi. Může být chována v bytě nebo na zahradě rodinného domku, ale v dostatečné vzdálenosti od domácích zvířat - má totiž na svědomí pár potrhaných slepic.

Ostravská věž.

Na Prokešově náměstí před Novou radnicí se 14. května konal náročný závod profesionálních a dobrovolných hasičů Ostravská věž. "Hasičský víceboj simuluje zásahovou činnost. V záchranném oděvu a s nasazeným dýchacím přístrojem hasiči absolvují například běh s proudnicemi, údery kladivem nebo transport figuríny. Nakonec vbíhají do budovy Nové radnice a po pěti stech dvaceti schodech zdolají její věž," popsal závod tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Petr Kůdela.

 

zpět na začátek stránky

Strana 12

Honění krále ve Lhotce.

Ostrava-Lhotka pořádá 3. června lidovou slavnost Honění krále 2006. Akce začne ve 14.30 hodin krojovaným průvodem. Honění krále se uskuteční na louce ve Lhotce. Na hřišti je připraveno dekorování krále a královny, vystoupení skupiny historického šermu, koncert Heidi Janků a lidová veselice s tancem a hudbou. Vstupné je 30 korun, pro děti do 15 let je vstup zdarma.

Systém včasné intervence pomůže předcházet trestným činům dětí

Prohlášení o spolupráci a součinnosti v rámci Systému včasné intervence (SVI) podepsali 10. května v Nové radnici zástupci všech zainteresovaných institucí. Při řešení trestných činů dětí budou společně postupovat policisté, zaměstnanci orgánů sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Ostravy a úřadů městských obvodů, probační úředníci, státní zástupci, soudci a v případě nutnosti další subjekty, jako jsou školy, lékaři apod.

"Výrazně se zlepší péče o rizikové a ohrožené děti a mladé lidi, kteří se dopustí protiprávního jednání nebo jsou jím ohroženi. Užívání společného informačního systému zrychlí předávání nezbytných údajů. Sociální pracovníci v terénu, ale také státní zastupitelství a soudy, budou mít k dispozici celý spis o nezletilém delikventovi, ať se dopustí přestupku či trestného činu v místě trvalého bydliště nebo kdekoli v republice. Hlavním cílem je, aby v kriminální činnosti nepokračovali. Důležitá je také prevence v lokalitách, kde se nezletilí dopouštějí protiprávního jednání nejvíce," řekl náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Nedílnou součást projektu tvoří Tým pro mládež. Jeho členové projednávají konkrétní případy, vyhledávají typické jevy a stanovují optimální postupy při jejich řešení. Dále navrhují opatření k odstranění zjištěných problémů, stanovují strategii práce s rizikovými a ohroženými dětmi a jejich rodinami. Rovněž vyhodnocují nebezpečné lokality, do nichž by měly být zaměřeny aktivity v rámci prevence kriminality.

"Moravskoslezská metropole je prvním městem, kde se tento projekt financovaný ministerstvem vnitra a Ostravou realizuje. Podle tohoto vzoru budou moci tento systém začít uplatňovat i další zájemci," prohlásil zástupce ministerstva vnitra Ferdinand Raditsch. Do SVI se zapojily také soudy a státní zastupitelství v Opavě, Frýdku-Místku a Novém Jičíně.(Ta)

Krátce

Mladí zahrají s filharmonií

Koncert mladých talentů Janáčkovy konzervatoře v Ostravě se uskuteční 7. června v Domě kultury města Ostravy. S Janáčkovou filharmonií pod taktovkou Petra Vronského zahrají houslisté Jaroslav Podžorski a Ondřej Hás, hobojistka Hana Melkusová, klavíristka Šárka Zástěrová. Zazpívá Lenka Zářická. Na programu jsou skladby J. Sibelia, B. Martinů, P. I. Čajkovského a G. Pucciniho. Začátek je v 19.30 hodin.

Husité na hradě

Druhé výročí otevření Slezskoostravského hradu, aneb Husité na hradě, je název slavností, které se budou konat 27. a 28. května v hradním areálu. Pro návštěvníky je připraven bohatý program i ukázky z dobového života rytířského a husitského vojska. Na dvou scénách se vystřídají představení šermířská, kejklířská, ukázky historických tanců, znít bude historická hudba. Začátek je po oba dny v 10 hodin. V sobotu potrvají slavnosti do 21 hodin, v neděli do 17 hodin.

Maminky, ocitly jste se v tísni?

Cítíte se v péči o své novorozené dítě bezradná?
Potřebujete radu v péči o dítě ve věku do 3 let?
Čekáte narození děťátka?
Myslíte si, že se o něj nebudete moci starat a nechcete, aby o tom vaše okolí vědělo?


Pokud na některou z těchto otázek odpovídáte ANO, pak můžete využít služby, které nabízí Dětský domov pro děti do 3 let v Ostravě-Zábřehu.

Jde o zajištění péče v těhotenství a poskytování odborného poradenství.

Dětský domov v těchto případech po předchozí domluvě může poskytnout:

 • ubytování (délka pobytu se odvíjí od konkrétní situace)
 • stravu pro těhotnou ženu či matku s dítětem ve věku 0-3 roky
 • osobní či telefonické poradenství lékaře, psychologa, sester, sociální pracovnice, rehabilitační pracovnice
 • zácvik v péči o dítě

Více informací na adrese:
Dětský domov pro děti do 3 let, Jedličkova 5, Ostrava-Zábřeh
Tel: 595 705 301, 595 705 321, 595 705 326-7, www.ddpd3.cz
e-mail: detsky.domov@ddpd3.cz

Portrét

Aktivita seniorů mne překvapuje

Lékařka, sportovkyně, kantorka, náruživá hráčka bridže, milující babička a především dáma, která se nezalekne internetu ani mobilu - taková je Blanka Malá, spoluzakladatelka Společnosti Senior.

Říká, že starší lidé jsou zvídaví i trochu zvědaví a jde jen o to, vytáhnout je z pohodlných domácností a nabídnout zajímavou činnost. "Někdo rád plete, jiný si popovídá u kafíčka, mnohé dámy touží strávit večer na Stodolní a pánové karbaní," uvádí s úsměvem. Společnost Senior, která vznikla v roce 2002, nabízí aktivitu psychickou i fyzickou. Pořádá návštěvy muzeí a galerií, jazykové kurzy, rukodělné kroužky i počítačové vzdělávání. Nezapomíná na kulečník, kuželky, golf ani vycházky. "Žasnu, jak vehementně se senioři zapojují do akcí, které připravujeme. Mnohdy v sobě objeví talent, o kterém neměli celý život tušení. Některé dámy našly veliké zalíbení v golfu a je radost sledovat, s jakým úsilím odpalují míčky na cvičném hřišti a mají z toho legraci. Pánové se zase scházejí na německé konverzaci, jezdí do přírody malovat obrazy. Setkávají se rovněž na kurzech tréninku paměti. Vydáváme zpravodaj, provozujeme internetové stránky. Nejdůležitější je neztratit radost ze života a pocit, že i v seniorském věku lze být společnosti prospěšný," podotýká B. Malá.

Pokud se jí zeptáte, jak odpočívá, udiveně se na vás podívá a odpoví: "Víte, z medicínského hlediska nastupuje únava tehdy, jestliže děláte to, co vás netěší. Já unavená nebývám, protože dělám jen věci, které mě baví. A nejlepší regenerací je fyzická námaha a pobyt v přírodě. Nemám ráda pasivitu." (k)

Fotografie slavných na kolejích

Vlak s mobilní fotografickou galerií LPG se vydal 4. května po městech České republiky, Slovenska a Rakouska. Letos jde o výstavu snímků slavných osobností s názvem Persona Antonína Kratochvíla. Expozici tvoří šest desítek černobílých portrétů. Za portrét Wiliama Dafoe získal autor první cenu World Press Photo v roce 1998. Soubor obsahuje dále fotografie známých tváří, jako jsou Liv Tyler, David Bowie, Jean Reno, Bill Gates, Priscilla Presley, Johny Deep, George Clooney a další. Prohlédnout si zajímavou výstavu budou moci lidé v Hradci Králové, Praze, Brně, Jihlavě, Karlových Varech. V Ostravě bude galerie na kolejích od 18. do 23. července.(r)

 

zpět na začátek stránky

Strana 13

Škola učí kuchaře a číšníky půl století

Střední škola společného stravování v Ostravě-Hrabůvce si připomněla v dubnu 50. výročí existence. Založena byla v roce 1956 v Ostravě-Vítkovicích. Škola vyučuje učební a studijní obory kuchař, číšník, cukrář a služby cestovního ruchu. Nejlepší absolventi učebních oborů mají možnost pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu.

Další dovednosti získávají žáci ve speciálních kurzech, například barmanském, sommeliérském, vyřezávání ovoce, zeleniny nebo studené kuchyně. "Podílíme se na projektech v rámci programů Evropské unie, jako je Socrates nebo Leonardo da Vinci. Spolupracujeme s gastronomickými firmami, hotely, restauracemi, účastníme se různých soutěží," uvedla pracovnice školy Hana Schwarzová. Děvčata a chlapci jsou šikovní a úspěšní, což potvrzuje první místo v gastronomické soutěži v rámci Gastrofestivalu na Černé louce.

Řada absolventů se zapsala do povědomí veřejnosti jako mistři svého oboru u nás i v zahraničí. Například Roman Hadrbolec vaří v Americe slavným osobnostem, Lubomír Bárta vede hotel Atom. Mezi bývalé žáky patří také sportovní gymnastka Gabriela Krčnářová nebo sólista opery Dalibor Tolaš.(ta)

Projekt Q Ostrava zkvalitní sociální služby

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu zahájil realizaci vzdělávacího projektu "Zvyšování kvality sociálních služeb na území statutárního města Ostravy," který se zkráceně nazývá Q Ostrava. V následujících dvou letech proškolí v oblasti zavádění Národních standardů kvality sociálních služeb a Manažerských metod řízení kvality téměř 400 osob. Nabídku na účast v tomto komplexním vzdělávacím programu v nejbližších týdnech obdrží nejen odborníci, kteří zajišťují přímé poskytování sociálních služeb v příspěvkových a neziskových organizacích, ale také zástupci městských obvodů a pracovníci magistrátu. Město Ostrava tak chce podpořit kvalitu sociálních služeb poskytovaných občanům. Projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a ze státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. (r)

Handicapovaní malovali v Ustroni

Areál amfiteátru v polské Ustroni a horský svah v Równici se staly 5. května dějištěm setkání polských a českých postižených lidí, kteří se zúčastnili akce Kde se rodí prameny pořádané v rámci evropského Dne handicapovaných. Polští organizátoři přizvali ostravský Ústav sociální péče pro mentálně postižené (ÚSP).

Čtrnáct klientů ústavu se zapojilo do bohatého programu, jehož součástí byl pochod v okolí Równice a malířský plenér v amfiteátru v Ustroni. "Cílem organizátorů netradiční akce pro polské a české klienty ústavů sociální péče byla snaha o začlenění mentálně postižených do společnosti. Ukázat jejich výtvarné schopnosti a popularizovat pěší turistiku v euroregionu Silesia," uvedla pracovnice pro vztahy s veřejností ostravského ÚSP Bohdana Rywiková.

Podle ní se setkání vydařilo nejen díky krásnému počasí, ale i dobré organizaci celého dne. Polští a čeští fyzicky nejzdatnější klienti ústavů sociální péče se vydali na horský pochod. Ostatní se svými skicáky a malířskými stojany zamířili za přírodními motivy do lesoparku, kde našli bohatou inspiraci pro své obrázky. Jejich výstavu pak obdivovali účastníci setkání a jejich hosté. S kresbami, které během plenéru v Ustroni - Równici vznikly, budou mít možnost se seznámit také Ostravané v závěru roku na výstavě "Náš duhový svět III" v Ostravském muzeu. (r)

Ekomozek ovlivňuje život žáků

Základní škola Provaznická v Ostravě-Hrabůvce se zapojila do mezinárodního projektu Ekoškola. Hlavní slovo při plánování a rozhodování mají žáci. Návrhy dětí na téma, co a jak se v okolí dá ještě zlepšit, se nejdříve objevily na nástěnce, kterou výstižně pojmenovali Ekomozek.

"Vyrobíme koše na tříděný odpad, vysadíme další stromky a rostliny na školní naučné stezce, ozdobíme barevně školní chodby, aby nám tu bylo příjemně, nenecháme si to tu nikým ničit," sršely nápady. Pracovní tým Ekoškoly pak vybral z hromádky nejrůznějších ideí ty, které jsou prospěšné pro ekologický provoz školy v nejbližších dvou letech. Voda, odpady, životní prostředí a energie jsou hlavní témata projektu, který se koná ve 37 zemích světa a účastní se ho přes 13 000 škol. V České republice ho organizuje sdružení Tereza pod záštitou Nadace pro environmentální výchovu. (ta)

Střípky

Zlaté plakety pro dárce.

Náměstek primátora Jaromír Chalupa a ředitel oblastního spolku Českého červeného kříže Bedřich Grünwald předali 15. května v Nové radnici osmdesáti bezpříspěvkovým dárcům krve Zlaté plakety MUDr. Janského. Mezi oceněnými bylo osm žen. "Darovat krev je mimořádný, vysoce humánní čin, který zachraňuje lidské životy. Vyjadřujete tak hlubokou solidaritu s druhými lidmi," poděkoval přítomným J. Chalupa.

Koníček Klapáček.

Vítězové soutěže Dejte jméno koníčkovi, kterou vyhlásila redakce Ostravské radnice, se sešli 4. května v Nové radnici. Jako nejlepší návrh jména maskota projektu Ostrava dětem vybrala porota jméno Klapáček. To do soutěže zaslaly děti Mateřské školy ve Václavovicích. "Na jméně jsme se shodli všichni. Z odměny budou mít děti obrovskou radost," řekla učitelka mateřinky Simona Dziehlová. Nápadité návrhy byly patřičně oceněny - výherci získali volný vstup na Slezskoostravský hrad a do Zoo Ostrava. Chybět nemohli ani koníčci. "Odměnili jsme nejen nejlepší návrh, ale také pět dalších - Kopýtko, Hejásek, Nenuda, Radníček a Šela," uvedl vedoucí kanceláře primátora Lumír Palyza.

Zbraně v muzeu.

Výstava s názvem Revolvery a pistole v proměnách doby se koná od 6. dubna v Ostravském muzeu. "Kromě zbraní vyrobených od konce 17. století do roku 1945 tvoří exponáty různá pouzdra, kazety, váčky na munici a jiné zajímavosti," řekla ředitelka muzea Jiřina Kábrtová. Vystavené exponáty pocházejí ze sbírek Ostravského muzea, i z Moravského zemského muzea, Muzea města Brna, Národního zemědělského muzea, Vojenského historického ústavu Praha, Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a dalších. Výstava potrvá do 30. června.

 

zpět na začátek stránky

Strana 14

Hvězdy přijedou na Zlatou tretru

Atletické galapředstavení sportovců světových jmen se popětačtyřicáté odehraje v Ostravě. Městský stadion Vítkovice Aréna bude 30. května opět svědkem mítinku seriálu IAAF Super Grand Prix Zlatá tretra. Organizátoři každým dnem potvrzují nová jména na startovních listinách - mistryně světa v běhu na 200 m Allyson Felixová, olympijská vítězka ve skoku do výšky Jelena Slesarenková nebo světová dvojka v běhu na 3 tisíce metrů překážek Paul Kipsiele Coech. Chybět nebudou ani čeští reprezentanti jako Věra Cechlová-Pospíšilová, Jiří Mužík, Michal Uhlík i Jan Železný.

Den před konáním největšího atletického svátku v České republice, 29. května, se na tréninkové ploše městského stadionu utkají kladiváři. Úvodní soutěž žen začne v 17 hodin, od 18.30 hodin budou o medaile bojovat muži.

Zlatou tretru 30. května odstartují národní a juniorské disciplíny v 18.30 hodin. Rychlý sled hlavních disciplín zahájí v 18.45 hodin oštěp žen.

Svátek královny sportu mohou oslavit také děti. Stadion jim bude patřit 25. května od 15 hodin. "Čokoládová tretra je tradiční součástí mítinku. Vítěz si odnese čokoládový dort a stejně jako loni získá každý účastník volnou vstupenku na Zlatou tretru," řekl ředitel Sdružení sportovních klubů Vítkovice Oldřich Zvolánek.

Vstup na Čokoládovou tretru je zdarma. Zájemci o lístky na Zlatou tretru zaplatí 500 Kč za místo k sezení na tribuně a 100 Kč za místo na nekrytých ochozech. Vstupenky jsou k dispozici v pokladně Městského stadionu Vítkovice Aréna a pobočkách Ostravského informačního servisu, s.r.o. "Loňský závod navštívilo i přes chladné a deštivé počasí více než patnáct tisíc diváků. Věřím, že letos bude počasí přát, návštěvnost bude vyšší a dočkáme se alespoň jednoho světového rekordu," pozval příznivce atletiky O. Zvolánek.(K)

Šampionát vodních záchranářů v Porubě

Mistrovství České republiky Vodní záchranné služby Českého červeného kříže se uskutečnilo 22. dubna v porubském krytém bazénu. Přesně 91 vodních záchranářů z Polska a České republiky soutěžilo v deseti disciplínách podle mezinárodních pravidel International Life Saving.

"Tento šampionát pomáhá ověřit znalosti a zkušenosti, které záchranáři používají při pomoci na vodních rekreačních plochách a divokých řekách na celém světě. Mezi nejnáročnější simulace záchrany lidského života patří takzvaný Super záchranář. Záchranář plave 75 metrů volným způsobem a pak se potápí pro ponořený model," řekl Tomáš Křížkovský z Vodní záchranné služby Ostrava. Dodal, že Ostravané se mezi soutěžícími rozhodně neztratili. Moravskoslezská metropole patří tradičně ke špičce ve vodním záchranářství. Mezi 53 muži s přehledem zvítězil Martin Kresta, ze 38 žen byla nejlepší Tamara Stonová. V soutěži družstev obsadili domácí druhá místa.

Dvanácté mistrovství republiky prověřilo záchranáře například v záchraně tonoucího pomocí lana, záchraně s překážkami nebo štafetě se záchranným pásem. Všechny disciplíny jsou součástí výcviku vodních záchranářů, které VZS Ostrava zajišťuje. "V Ostravě a blízkém okolí pracuje zhruba 40 vodních záchranářů. Nejčastěji je potkáte u veřejných bazénů a velkých vodních ploch, případně při sjíždění řeky Ostravice nebo Moravice vodáky. Oblečeni jsou do oranžového oblečení a bílých triček s logem Vodní záchranné služby," upřesnil T. Křížkovský.(k)

Velmistři na šachovém festivalu Ostravský koník

V Domě kultury města Ostravy se od 29. dubna do 7. května rozhodovalo o majitelích Ostravského koníka. Více než 140 šachistů z České republiky, Běloruska, Polska a Slovenska bojovalo na tradičním turnaji už potřinácté. Devět dní nad šachovnicí strávil například běloruský velmistr Viacheslav Dydyshko, polský velmistr Artur Jakubec i ostravský mezinárodní mistr Lukáš Klíma. V rámci největšího šachového turnaje v Moravskoslezském kraji byl pořádán uzavřený velmistrovský turnaj Ekofas Cup pro deset hráčů. Překvapivě v něm zvítězil Marek Vokáč z Prahy. Barvy Ostravy hájil Břetislav Jamka, který si odnesl prvenství z národního otevřeného turnaje SMP Open 2006. "Letošní turnaj byl velmi dobře obsazen a setkal se s nevšedním zájmem ostravského publika. Za devět dní jej zhlédlo čtyři sta diváků," řekl ředitel festivalu Ostravský koník 2006 Vlastimil Bayer.(k)

Krátce

Běh osvobození

Patnáctikilometrovým během si 8. května připomněli osvobození Ostravy a ukončení 2. světové války sportovci z České republiky a Polska. Rovná padesátka běžců z Kopřivnice, Studénky, Kravař, Pardubic, Ostravy, Karviné i Havířova porovnala síly na silnici z porubského Stadionu Arrows k památníku v Hrabyni. Kopcovitý terén jako první zdolal Tomáš Pop (MK Kopřivnice) v čase 50 minut 49 sekund. Nejrychlejší žena Irena Šádková (AC Pardubice) doběhla do cíle o necelých 5 minut později. Dvacátý sedmý ročník Běhu osvobození Ostravy pořádala TJ Liga 100 Ostrava.

Skleněný muž a žena

Aktivním sportovcům bez rozdílu věku a trénovanosti je určen triatlon pro každého - Skleněný muž a žena 2006. V Porubě a jejím okolí ho 24. června spolupořádá Sareza a Ostravská univerzita. "Triatlon chceme přiblížit všem Ostravanům. Je proto koncipován pro středně zdatné sportovce," řekl ředitel závodu Pavel Víšek. Skleněným mužem nebo ženou se stane ten, kdo nejrychleji uplave 800 metrů, ujede 15 kilometrů na kole a uběhne 5 kilometrů lesními cestami. Pro ženy jsou připraveny kratší trasy. Startovné činí 100 Kč při registraci před závodem. Na místě je cena 150 Kč. Přihlášky, propozice a pravidla triatlonu lze najít na: www.triatlon.sms.cz

Centrum žije 2006

V rámci projektu Centrum žije 2006 se 11. června ve 14 hodin uskuteční v Komenského sadech u Památníku osvobození závody Ostrava in-line. Jde o soutěže na kolečkových bruslích pro všechny věkové kategorie (např. jízda rodičů s dětmi, jízda zručnosti, štafeta apod.). Připraven je také zábavný program pro děti. Na závěr akce se bude konat od 18 do 19.30 hodin atraktivní jízda na bruslích centrem města. Zájemci najdou bližší informace na adrese: www.centrumzije.cz

Nejlepší volejbalisté republiky.

Hráče, trenéry a zástupce vedení klubu VK DHL Ostrava přijal 3. května primátor Aleš Zedník. Volejbalisté se 29. dubna stali mistry Extraligy 2006. "Volejbal má v Ostravě tradici. A letošní rok bude v jeho historii zapsán zlatým písmem. Chtěl bych klubu VK DHL Ostrava poděkovat za skvělou reprezentaci našeho města a úžasný sportovní zážitek, který připravili mnoha Ostravanům," řekl A. Zedník. "Titul jsme pro město získali po neuvěřitelných 38 letech. Máme obrovskou radost," uvedl předseda správní rady klubu František Kopecký. Mužstvo VK DHL Ostrava věnovalo na památku primátorovi dres a společnou fotografii klubu těsně po vítězství nad Kladnem v přívozské hale Sarezy.

 

zpět na začátek stránky

Strana 15

Osobnost z historie města - přední český tenorista Beno Blachut

Archiv města Ostravy

Beno Blachut je nejproslulejší pěvec poválečné generace pražského Národního divadla, přední český tenorista 20. století, Mistr Beno Blachut - taková slovní spojení nenalézáme jen v odborné literatuře, ale prolínají se ve vzpomínkách všech, kteří měli tu čest a potěšení vidět tohoto muže na divadelních prknech nebo slyšet v nesčetných rozhlasových nahrávkách. Je to skutečně tak, Beno Blachut byl hvězda operního nebe a jeho životní příběh se začal odvíjet v tehdejším samostatném městě Vítkovice, dnes městské části Ostravy.

"Na počátku 20. století rodina Blachutova nepatřila k představitelům městské honorace. Naopak, rodiče Beno Blachuta nijak nevybočovali z řady tehdejších imigrantů z Haliče, kteří přicházeli za prací do Vítkovických železáren. Na Ostravsko je v roce 1906 přilákala vidina lepšího života. Nejdříve se usadili v Hrabůvce, pak krátce bydleli v Zábřehu a od roku 1911 zakotvili ve Vítkovicích. Tady se jim v domě v Zengrově ulici 452 dne 14. června 1913 narodil syn. Byl už čtvrtý v pořadí a dostal jméno Beno. Záhy po jeho narození se rodina stěhovala ještě jednou. Tentokrát do třípodlažní novostavby v Sirotčí ulici. S tímto domem, který dnes už nestojí, byl svázán celý vítkovický pobyt Beno Blachuta," říká ředitelka archivu Blažena Przybylová.

Do života rodiny nemilosrdně zasáhla první světová válka. Otec musel obléknout uniformu rakouské armády a odejít bojovat za císaře a vlast. Už v roce 1916 však od něho přestaly přicházet jakékoliv zprávy. A tak Marie Blachutová se svými čtyřmi dětmi jen rozšířila početnou skupinu válečných vdov a sirotků. V červnu 1918, aby mohla uživit rodinu, nastoupila do Vítkovických železáren. Na tuto těžkou dobu Beno Blachut vzpomínal následovně: Maminka zůstala na výchovu čtyř sourozenců sama - byli jsme jako schůdky. Pracovala v měďárně dvanáct hodin denně.

Jak uvádí B. Przybylová, v září 1919 začal Beno chodit do obecné školy. Vítkovice nabízely možnost návštěvy české, německé, ale i polské školy. Marie Blachutová pocházela z okolí Wadowic a naprosto bez problémů se svým okolím komunikovala v polštině. Proto svého malého syna nechala zapsat do polské školy. Po jejím ukončení Beno pokračoval v měšťanské škole, také polské. "Za vzděláním musel však už docházet do Moravské Ostravy do Polského domu, kde měla tato škola své sídlo. Po ukončení měšťanky asi neměl moc na výběr. Automaticky se v rodině počítalo s učebním oborem. Volba za kotláře, jak později uváděl, byla více méně nedobrovolná," říká ředitelka archivu a cituje: Kotlářské řemeslo, to byl jenom východ z nouze. Původně jsem se chtěl vyučit automechanikem, ale jelikož tento obor už byl obsazen, zbyla mi jen kotlárna. Byla to dřina a zkusil jsem všechny profese.

Zpěv nejspíš patřil ke každodennímu životu u Blachutů. Beno si zpíval často např. doma při úklidu, nejraději při mytí oken. Sám na tu dobu vzpomínal takto: ... to jsem do hlasu vkládal všechnu sílu, řval jsem z plna hrdla. Bydleli jsme ve druhém poschodí, měl jsem před sebou velký prostor a dokonce posluchače. Ale zpíval také v zaměstnání, hlavně při nelehké práci v kotlárně. Tato záliba se nakonec shodou různých náhod stala jeho životním osudem.

"Jenže cesta k profesi operního pěvce byla poněkud klikatější. V roce 1930 ho přivedla přítelkyně jeho bratra Jana do chrámového sboru ve vítkovickém kostele. V roce 1933 v důsledku hospodářské krize byl propuštěn ze železáren. Marně se ucházel i o místo metaře ve Vítkovicích. A tak, když neuspěl, alespoň si přivydělával zpíváním na svatbách nebo pohřbech. V té době se dostal díky kamarádovi k učitelce hudby v Zábřehu Marii Černocké, která přesvědčila jeho matku, že by Beno měl určitě studovat zpěv na pražské konzervatoři," dodává B. Przybylová.

Nejlépe asi tehdejší situaci v rodině vystihl později syn Beno Blachuta: Když otec, původně vyučený černému řemeslu, jel z Ostravy do Prahy na zkoušky na konzervatoř, skládala se rodina, aby měl na vlak. Představa, že by se měl živit něčím jiným než rukama, pro ně musela být naprosto šílená. Díky úspěšně složené zkoušce u ředitele konzervatoře Josefa Suka se v roce 1935 pro Beno Blachuta otevřel operní svět. Studium na konzervatoři zakončil v roce 1939. Jeho divadelní dráha začala v Olomouci, kde byl členem operního souboru dvě sezony. "Úspěšný tenorista totiž v krátké době zaujal i vedení Národního divadla v Praze. První nabídka ze zlaté kapličky znamenala hostování v roli Jeníka ve Smetanově Prodané nevěstě na počátku roku 1941. A pražská kritika byla nadšená a nešetřila slovy chvály. Další byla uznáním nejvyšším - stálé angažmá v Národním divadle od sezony 1941/1942. Národní divadlo se stalo celoživotní domovskou scénou Beno Blachuta. Jeho umělecký i rodinný život byl od té doby svázán především s Prahou."

Beno Blachut ztvárnil na jevištích stovky nezapomenutelných operních rolí, byl nejnahrávanějším zpěvákem v historii rozhlasu, natáčel desky, jezdil po koncertech. Jeho operní umění bylo oceněno v roce 1963 titulem národní umělec.

Na závěr povídání o slavném operním pěvci si Blažena Przybylová vybrala slova muzikologa Iva Stolaříka: "Beno Blachut byl oprávněně nejoblíbenějším a nejmilovanějším českým tenoristou, zpěvákem smetanovsky líbezným, s barytonově zabarveným, kultivovaným tenorem, umělcem dokonale vyrovnaným..."

"A ještě si dovolím kratičkou osobní poznámku - škoda jen, že se dosud v Ostravě nepodařilo zrealizovat pamětní desku tomuto významnému rodákovi," říká B. Przybylová.(M&B)

Curriculum vitae

 • Beno Blachut se narodil 14. června 1913 ve Vítkovicích a zemřel 10. ledna 1985 v Praze.
 • V letech 1919-1924 navštěvoval polskou obecnou školu ve Vítkovicích, do roku 1927 pokračoval na polské měšťanské škole v Moravské Ostravě.
 • V srpnu 1927 vstoupil do učení za kotláře ve Vítkovických železárnách a po vyučení začal pracovat v kotlárně.
 • V květnu 1933 byl propuštěn ze zaměstnání.
 • V únoru 1935 byl přijat na pražskou konzervatoř - obor zpěv.
 • V září 1939 zahájil profesionální dráhu v Českém divadle v Olomouci.
 • V únoru 1941 poprvé hostoval v Národním divadle v Praze, kde získal stálé angažmá.
 • Národním umělcem byl jmenován v roce 1963.

 

zpět na začátek stránky


+ Přidej odstavec