Červen 2006

Červnové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2006

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-or-archiv-2000-2006-ostravska-radnice-2006.jpg

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu PDF.

Strana 1

Husité bojovali o hrad

Velkolepá bitva o Slezskoostravský hrad se rozpoutala o víkendu 27. a 28. května. Ukázky husitské bojové techniky a bitvy, v níž vojsko proti křižákům vedl samotný Jan Žižka z Trocnova, byly hlavním lákadlem oslav druhého výročí zpřístupnění jedné z nejstarších historických památek Ostravy.

Bojištěm zněla slavná píseň Ktož jsú boží bojovníci a vojevůdce na hnědém koni s páskou přes oko a palcátem v ruce vydával příkazy ke stavbě vozové hradby i k útoku na nepřátelské rytíře. Husité se na ozbrojence vrhali s cepy v rukou, duněla dokonce děla. Ukázku doprovázel výklad o vedení boje ve středověku i významu husitství pro českou historii herce Národního divadla moravskoslezského Jana Fišara. Stovky návštěvníků pak sledovaly na dvou scénách představení šermířská, kejklířská, historických tanců, poslouchaly středověkou hudbu, ochutnaly středověká jídla a prohlédly si expozice. Ke zcela novým patří Muzeum práva útrpného ve starém hradním sklepení s palečnicemi, ústním obojkem, španělskou botou, maskami hanby, cejchovadly. K vybavení patří i klec pro viníky, kláda nebo skřipec.

Statutární město Ostrava od roku 2004 investovalo do obnovy hradu kolem 40 milionů korun. Letos zatím uvolnilo z rozpočtu 2,2 milionu korun na investiční účely a dalších 6,7 milionu na údržbu, propagaci a pořádání akcí. (t)

K boji proti křižákům vyzýval své vojsko už při pochodu Masarykovým náměstím samotný Jan Žižka z Trocnova.
Do bitvy o hrad sice malí bojovníci nezasáhli, ale zato dali světu najevo, že rytíři hned tak nevymřou.
Symbolický klíč od hradu předal husitům na začátku slavností primátor Aleš Zedník.
Třesku zbraní předcházelo válečné bubnování.
Husité šli do útoku s písní Ktož jsú boží bojovníci na rtech.

 

zpět na začátek stránky

Strana 2

Stipendia města

Statutární město Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí stipendia města Ostravy v akademickém roce 2006/2007. Přihlásit se mohou:

 • Studenti s trvalým pobytem na území města Ostravy, kteří mají ukončeny nejméně tři ročníky řádného denního studia vysoké školy v České republice (ČR) a bez přerušení v tomto studiu pokračují a jejich studijní průměr v uplynulých třech po sobě jdoucích ročnících nepřekročil 1,2.
 • Interní doktorandi s trvalým pobytem na území města Ostravy, kteří jsou absolventy vysoké školy v ČR a bez přerušení pokračují ve studiu na vysoké škole v České republice a jejich průměr hodnocení státní závěrečné zkoušky včetně diplomové práce nepřekročil 1,5.
 • Studenti s trvalým pobytem na území města Ostravy, kteří jsou absolventy vysoké školy v ČR a bez přerušení pokračují ve studiu v zahraničí s průměrem hodnocení státní závěrečné zkoušky a diplomové práce 1,5.
 • Studenti s trvalým pobytem na území města Ostravy, kteří jsou absolventy konzervatoře v ČR a bez přerušení pokračují ve studiu na zahraniční vysoké škole uměleckého zaměření. Průměr hodnocení jejich absolutoria je do 1,2.
 • Studenti nebo interní doktorandi se zdravotním handicapem se studijním průměrem, průměrem státní závěrečné zkoušky a diplomové práce nebo absolutoria do 1,7.

Celková částka pro jednoho stipendistu studujícího na české vysoké škole bude 25 tisíc korun. V případě studia v zahraničí je stipendium poskytováno ve výši 69 tisíc korun.

Přihlášky do výběrového řízení je nutné podat do 24. července 2006 (včetně).

Bližší informace žadatelům poskytne Šárka Böhmerová z Odboru kultury, školství, mládeže a sportu Magistrátu města Ostravy, tel.: 599 443 083, e-mail: sbohmerova@ostrava.cz

Podrobnosti jsou zveřejněny také na adrese: www.mmo.cz(r)

Konzulární dny Ukrajiny a Ruska

Konzulární dny Ukrajiny se v roce 2006 konají každý poslední čtvrtek v měsíci od 10 do 14 hodin v Nové radnici v místnosti č. 109.

Konzulární dny Ruské federace se v roce 2006 konají vždy poslední úterý v lichém měsíci, to znamená 25. července, 26. září a 28. listopadu od 9 do 12 hodin rovněž v místnosti č. 109.

Nová živnost vázaná

Zákonem č. 191 ze dne 14. 3. 2006, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb, o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, byly přijaty tyto změny:

V příloze č. 2 živnostenského zákona se ve skupině 214 "Ostatní" doplňuje položka "provozování lyžařských vleků", kdy je nutno k této nové živnosti doložit:

 1. vyšší odborné vzdělání v technickém studijním oboru a praxi při provozování lyžařského vleku po dobu jednoroční sezony v postavení podnikatele nebo vedoucího zaměstnance, nebo
 2. úplné střední odborné vzdělání v technickém studijním oboru a praxi při provozování lyžařského vleku v postavení podnikatele nebo vedoucího zaměstnance po dobu dvouleté sezony, nebo
 3. střední odborné vzdělání v technickém studijním oboru a praxi při provozování lyžařského vleku v postavení podnikatele nebo vedoucího zaměstnance po dobu tříleté sezony,
 4. odbornou způsobilost osoby poučené podle platných předpisů a zákonů.

Přechodná ustanovení k uvedeným změnám čl. III. - zákona č. 191/2006 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Zařízení lyžařských vleků se považují za provozně způsobilá za podmínky, že nejpozději do šestnácti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 11. 10. 2007, požádá provozovatel lyžařského vleku Drážní úřad o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení (§ 47 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů). Nepožádá-li provozovatel v této lhůtě o vydání průkazu způsobilosti, pozbývá uplynutím této lhůty zařízení provozní způsobilost.
 2. V provozování lyžařského vleku mohou fyzické a právnické osoby pokračovat po dobu jednoho roku ode dne, kdy tento zákon nabude účinnosti, tj. do 11. 6. 2007, a to na základě oprávnění k podnikatelské činnosti nebo podnikatelského oprávnění, které získaly před jeho účinností. Po uplynutí lhůty tato oprávnění zanikají.
 3. Fyzické nebo právnické osoby provozující lyžařský vlek předloží živnostenskému úřadu ve lhůtě deset měsíců od účinnosti tohoto zákona (11. 4. 2007) doklady prokazující, že splňují podmínky stanovené živnostenským zákonem, nebo že ustanovily odpovědného zástupce, který podmínky splňuje. Za tohoto předpokladu vydá živnostenský úřad ve lhůtě 60 dnů od předložení dokladů živnostenský list k provozování lyžařského vleku.

Informace na tel.: 599 443 474,
e-mail: msatinsky@mmo.cz(r)

Vy se ptáte, my odpovídáme

Od července letošního roku nabývá účinnost novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, která přináší řadu změn. Jak je město Ostrava na novinky připraveno, odpovídá vedoucí odboru dopravy magistrátu Jiří Tichý:

"Snad nejvíce se nás dotýkají změny v oblasti získávání řidičských oprávnění. Uchazeči o řidičská oprávnění a řidiči, kteří ztratili odbornou způsobilost z důvodu uložení sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel nebo za přestupky v provozu na pozemních komunikacích dosáhli 12 bodů, musejí prokázat teoretické znalosti zákona formou elektronických testů. Magistrát města Ostravy se proto v současné době připravuje na technické zabezpečení tohoto požadavku a řeší prostory pro umístění počítačů.

Ministerstvo dopravy stanovilo termín zahájení nového způsobu zkoušek z odborné způsobilosti od 1. 7. 2006 bez přechodného období. To znamená, že uchazeči nemají možnost dokončit výuku a výcvik v autoškolách včetně závěrečných zkoušek podle stávajících předpisů. Závěrečné zkoušky se proto od 1. července budou konat formou elektronických testů v budově odboru dopravy Magistrátu města Ostravy v ulici Výstavní č. 55 v Ostravě-Vítkovicích. Počítáme s tím, že do nových vyhovujících prostor se oddělení zkušebních komisařů a registru řidičů přestěhuje letos na podzim. Otázka personální a technická je v podstatě vyřešena. Zkušební komisaři byli k novému systému zkoušek proškoleni a zajistí optimální využití počítačové techniky, kterou dodá zčásti ministerstvo dopravy. Další část dodá magistrát z vlastních zdrojů.

Zavedení bodového systému, tj. zaznamenávání bodů za spáchaný přestupek řidiče do spisu řidiče v registru řidičů, bude vytvářet velké množství problémů nejen řidičům, ale také pracovníkům registru řidičů. I v této oblasti jsme přijali opatření, aby přechod na nové podmínky byl ze strany magistrátu bezproblémový. K datu účinnosti novely zákona bude vytvořeno pracoviště, které spolehlivě zajistí požadavky zákona o evidenci bodů řidičům za spáchané přestupky uvedené v příloze novely zákona."(r)

Zájem o Ostravu.

Náměstek primátora Mirko Jašurek přijal 18. května delegaci zastupitelů města Katovice. Hosté z Polska se přijeli seznámit se strukturou a systémem samosprávy v Ostravě. Zajímali se o kompetence jednotlivých městských částí, jejich financování i výkon státní správy. "Kompetence jsou stanoveny statutem, který vychází ze zákona o obcích, pro všechny obvody stejně. Nezáleží na jejich velikosti ani počtu občanů. Je věcí každého statutárního města, kolik pravomocí na své městské části převede. Ostrava patří k těm městům, která na vlastní obvody přenesla nejvíce kompetencí," řekl M. Jašurek. Katovičtí zastupitelé navštívili také dva městské obvody - Polanku nad Odrou a Pustkovec.(t)

 

zpět na začátek stránky

Strana 3

Zkušenosti tří zemí přispějí ke zlepšení péče o postižené

Rozhovor

Dlouholeté aktivity města Ostravy zaměřené na pomoc handicapovaným lidem přivádějí každoročně do moravskoslezské metropole odborníky z různých zemí, zejména pak z Francie. Ti od roku 1992 s ostravskými specialisty úzce spolupracují. O rozšíření součinnosti s dalšími státy hovořil po návratu z italské Boloně náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Kdo se zúčastnil tohoto studijního pobytu?

Na loňský ročník ostravských Česko-francouzských dnů byli přizváni jako pozorovatelé zástupci Asociace EPTA z Boloně. Spektrum péče, kterou tato asociace zajišťuje, je nesmírně široké. Poskytuje služby handicapovaným občanům, zabývá se sociálním vyloučením, například bezdomovci, drogově závislými i lidmi v sociální nouzi, pořádá akce zaměřené na využívání volného času, vzdělává pracovníky v sociálních službách, zajišťuje péči o seniory. Česko-francouzská spolupráce, její obsah i možnosti výměny zkušeností je zaujala natolik, že projevili zájem se do nich zapojit. Aby představili blíže svoji činnost, pozvali do Boloně zástupce organizací, s nimiž EPTA navázala kontakty. Studijního pobytu se zúčastnil i ředitel Charity Ostrava, největší nestátní neziskové organizace ve městě, a také ředitel Střední školy profesora Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě. Ta je zaměřena na vzdělávání zdravotně postižených.

Co na vás nejvíce zapůsobilo?

Celý systém poskytování sociálních služeb v Itálii. Téměř výhradně je zajišťován prostřednictvím nestátních a neziskových organizací. Město nebo obec si u nich tyto služby objednává. Pokud plní daná kvalitativní kritéria, pak mají téměř stoprocentní jistotu, že potřebné prostředky na svoji činnost každým rokem dostanou. Tento systém umožňuje organizacím lepší dlouhodobé plánování rozvoje jejich činnosti.
A pak mne velmi oslovil systém vzdělávání zdravotně i mentálně postižených dětí, který garantuje zákonem stát. Integrace postižených do škol má na Apeninském poloostrově dlouhodobou tradici, neznají tady pojem speciální nebo zvláštní škola. Každý handicapovaný školák má nárok navštěvovat školu, kterou si z jejich seznamu vybere. A její vedení mu musí zajistit veškeré podmínky - od možnosti dostat se do třídy a pohybovat se po budově bez bariér, přes personální zajištění asistečních služeb až po individuálně přizpůsobenou výuku. Podobného začlenění dětí do společnosti bychom chtěli dosáhnout také u nás.

Viděli jste vyučování v praxi?

Ano. Zúčastnili jsme se hodiny na druhém stupni základní školy, kterou navštěvovali žáci od 11 do 14 let. Z 320 školáků bylo 21 handicapovaných, kteří vyžadovali zvláštní péči. Dověděli jsme se, že v italských třídách nesmí být více než 25 žáků. Pokud je mezi nimi postižený, pak má vyučující k dispozici pomocného učitele a o handicapované dítě se stará osobní asistent. Zajímavé je to, že školu i učitele financuje obec, asistenty asociace EPTA. Jsou to její zaměstnanci.

Měli jste možnost navštívit i další zařízení a služby?

V Boloni jsme si prohlédli denní a pracovní centrum pro osoby s mentálním postižením, kde v rámci pracovních aktivit klienti na malých políčcích pěstují nejrůznější bylinky a také se věnují drobné řemeslné výrobě. Dále jsme navštívili zařízení, jehož pracovníci pomáhají mládeži a lidem ohroženým sociálním vyloučením. Sociální asistenti přímo v terénu vyhledávají a kontaktují takto ohrožené lidi a pomáhají jim nejrůznějšími formami k začlenění do společnosti. Patří k němu pracovní rehabilitace, disponují počítačovou učebnou, kreativní dílnou a v centru města mají sociální přepážku, kde klienti mohou získat potřebné informace.

Už máte představu jak bude vaše budoucí spolupráce vypadat?

Máme představu, že půjde o třístrannou spolupráci mezi českou, italskou a francouzskou stranou. Z Francie má zájem na uzavření této dohody asociace Zlatý déšť z Bretaně a vzdělávací asociace AFPE. I jejich péče o handicapované je mnohostranná. V obou těchto zemích se můžeme hodně naučit, jak nejlépe začlenit zdravotně i mentálně postižené děti a mládež do společnosti. Vítám proto možnost uzavření takovéto dohody mezi nestátními organizacemi z těchto tří zemí, která umožní všem partnerům seznámit se systémem jejich sociální péče a hledat možnosti jak využít dobré zkušenosti. Navíc jsem přesvědčen, že i my máme co nabídnout, naše partnery z Bretaně i z Boloně velmi zaujal plánovaný projekt vybudování komunitního centra pro děti s kombinovanými vadami a domova pro seniory. Výstavba by měla být zahájena na podzim letošního roku.

O jaké oblasti půjde konkrétně?

Plánujeme uzavřít smlouvy o vzájemných studijních pobytech, vzdělávání odborníků, výměnách profesionálních pracovníků, společné účasti na vybraných evropských programech v oblasti vzdělávání a výzkumu i snaze o přidružení se k dalším evropským institucím. Zájem máme také o výměnné pobyty handicapovaných dětí a jejich rodičů, vzájemné kontakty vedoucích pracovníků zejména sociálních zařízení a nestátních organizací pořádání odborných konferencí a podobně. (ta)

Křišťálový kamínek ocení handicapované

Komise pro handicapované děti a mládež rady města připravuje od 2. do 6. října už XIV. ročník Česko-francouzských dnů v Ostravě. Letos bude tento tradiční týden kulturních a společenských akcí, odborných konferencí, workshopů a seminářů v oblasti integrace osob s handicapem poprvé rozšířen o zkušenosti partnerů z Itálie.

Program odborné části bude zaměřen na problematiku měření kvality služeb především v terénní péči, dále na psychiatrické diagnózy u dětí s mentálním postižením a těžkými poruchami chování a na pokračování diskuze na téma péče o pracovníky s handicapem.

"Lidé s mentálním postižením budou hovořit o svém dosavadním životě, o rodině a plánech na semináři sebeobhájců. Zajímavé bude porovnání prožitků těchto lidí z naší republiky, Itálie a Francie. Doprovodný program bude prezentací aktivit lidí, kteří přes své individuální odlišnosti dokáží obohatit své okolí a přinést změnu některých pohledů majoritní společnosti," uvedla Olga Rosenbergerová z oddělení mládeže a sportu magistrátu.

Dodala, že v Ostravě na základě spolupráce v oblasti podpory lidí s handicapem vznikla Asociace TRIGON, jejímiž členy se staly organizace, které se dlouhodobě podílejí na vyrovnání příležitostí pro osoby s postižením. Asociace TRIGON připravuje podepsání smlouvy o dlouhodobé spolupráci s partnerskými asociacemi EPTA z Itálie, Les Genets d'Or a vzdělávací organizací AFPE z francouzské Bretaně. Smlouva vychází ze základního principu rovné důstojnosti všech osob a bude podporou handicapovaným osobám při dosažení jejich postavení ve společnosti.

V souvislosti s tímto principem podpory a integrace vyhlašuje Asociace TRIGON v Moravskoslezském kraji projekt Křišťálový kamínek 2006, v rámci kterého budou oceněny aktivity jednotlivců a to ve dvou kategoriích:

 1. za mimořádnou aktivitu nebo čin osoby s mentálním nebo duševním handicapem pro společnost nebo jednotlivce,
 2. za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem.(r)

Česko-francouzské dny doprovázejí sportovní hry postižených.

Podrobné informace včetně formuláře nominační listiny jsou k dispozici
na e-mailové adrese: AsociaceTRIGON@centrum.cz
Nominace lze zaslat do 25. září na adresu: Asociace TRIGON
Skautská 1045, 708 00 Ostrava

 

zpět na začátek stránky

Strana 4

Střípky

Dům roku 2005.

Primátor Aleš Zedník předal 8. června zástupcům společnosti MERCO CZ za sídlo a výrobní základnu v Ostravě-Hrabové titul Dům roku 2005. Stavbě patří vítězství za komplexní a následováníhodný přístup k revitalizaci průmyslového areálu se starými ekologickými zátěžemi. Jde o příklad úspěšného využití fondů Evropské unie k vytvoření vysokého civilizačního a kulturního standardu průmyslového prostředí. Odměnu za druhé místo získal řadový rodinný dům ve Vítkovicích za zdařilou adaptaci 100 let staré stavby.

O totálním nasazení.

U příležitosti 60. výročí skončení druhé světové války připravil Česko-německý fond putovní výstavu Totálně nasazeni - Nucená práce pro třetí říši. 60 let poté. Od 6. června ji mohou vidět zájemci v Hornickém muzeu v Petřkovicích. Cílem výstavy je přiblížit problematiku nuceného pracovního nasazení, které postihlo miliony lidí ze všech zemí okupované Evropy. Exponáty tvoří pracovní průkazy, knížky, fotografie, dopisy aj. Výstava potrvá do 21. července.

Hry seniorů.

Sportovní hry seniorů Ostravska se konaly 7. června už pojedenácté. V nádherném prostředí pod zámkem v Hradci nad Moravicí soutěžili klienti domovů důchodců a penzionů i zařízení ústavu pro mentálně postižené. Osm sportovních disciplín na téma Škola připravil organizační tým z Domova důchodců v Petruškově ulici. Inspirovali se příběhem Macha a Šebestové, a tak soutěžící hledali brýle, zkoumali zajíce, zachraňovali opici, léčili Kropáčkovi angínu nebo museli obelstít piráty. Odpoledne je čekalo opékání a rožnění, vystoupení mažoretek i folklorního souboru. Pěkný den vitální senioři zakončili tancem.

Příspěvky na sociální služby

Zastupitelé schválili žádost příspěvkových organizací o poskytnutí financí k pořízení strojů a zařízení.

 • Ústav sociální péče pro mentálně postižené Ostrava-Muglinov získá 1 679 000 Kč ke krytí nákladů spojených s pořízením sušiče prádla, průmyslových praček, skříňového nákladního vozidla, polohovací vany a ohřívačů vody.
 • Domov důchodců Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice obdrží 459 tisíc korun. Dotace bude použita ke krytí nákladů spojených s pořízením 3 ks myček na nádobí a sušiče prádla.
 • Domov důchodců Na Mlýnici 5, Ostrava-Přívoz použije dotaci ve výši 123 000 Kč ke krytí nákladů spojených s pořízením plynové pánve.
 • Domov důchodců Petruškova 6, Ostrava-Zábřeh dostane 530 000 Kč ke krytí nákladů spojených s pořízením 2 ks průmyslových myček nádobí, automatické pračky, značkovače prádla a elektrického kráječe chleba.
 • Domov-penzion pro důchodce Bohumínská 71, Slezská Ostrava získá 1 035 tisíc Kč ke krytí nákladů spojených s pořízením automatické pračky, lisu a konvektomatu. (r)

Poplatky ze vstupného budou zrušeny

Zastupitelstvo města se 31. května usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky všech městských obvodů o místních poplatcích ze vstupného. Ty upravují poplatek s různou výší sazeb, splatností a různou mírou osvobození. Povinnost platit ho dosud mají pořadatelé např. kulturních a sportovních akcí, kteří vybírají vstupné. Vyhlášky budou zrušeny s účinností od 1. července 2006.(r)

Úřad práce v Ostravě

Evidence o prázdninách není povinná

Absolventi středních a vyšších odborných škol mají statut studenta až do 31. srpna školního roku, v němž úspěšně ukončili studium. Mohou si dopřát poslední prázdniny. I když práci nemají, není nutné, aby se okamžitě evidovali u úřadu práce. Do konce prázdnin za ně platí zdravotní pojištění stát a rodiče mohou pobírat příslušné sociální dávky. Při ročním zúčtování daně z příjmu fyzických osob si mohou rodiče snížit daňový základ na dítě, které ukončilo školu, až do konce srpna.

Takový postup platí pouze pro úspěšné absolventy střední nebo vyšší odborné školy. Pokud žák neudělá závěrečnou zkoušku v řádném termínu a nebyla mu povolena opravná zkouška, její odklad nebo opakování, přestává být žákem školy podle školského zákona už k 30. červnu roku, v němž měl vzdělání řádně ukončit. Pokud pobírá například dětský přídavek, musí ukončení školy ohlásit do osmi dnů odboru státní sociální podpory úřadu práce. Po 30. červnu za něj stát nehradí ani zdravotní pojištění.

Absolventi vysokých škol si mohou udělat prázdniny ještě další měsíc po tom měsíci, v němž úspěšně ukončili studium. Absolventi bakalářského studia, kteří nevědí, zda budou přijati k dalšímu studiu, se mohou zaevidovat u úřadu práce, nebo mohou vyčkat, jak dopadne přijímací řízení. Pokud budou přijati k dalšímu studiu a nedosáhli ještě 26 let, budou při přiznání dávek státní sociální podpory (přídavek na dítě) posuzováni jako nezaopatření ještě tři měsíce po ukončení bakalářského studia. Záleží tedy na tom, kdy proběhne zápis ke studiu, v němž budou pokračovat. Dávky státní sociální podpory se vyplácejí s tříměsíční zpětnou platností. Když si mladý člověk není jistý, zda bude na další stupeň studia přijat, mohou být dávky pozastaveny. Po přijetí na školu budou vyplaceny zpětně.

Studenti, kteří budou o prázdninách na brigádě, musí počítat s tím, že v případě odpracování celého měsíce, nebudou v tomto měsíci posuzováni pro potřeby dávek státní sociální podpory jako nezaopatření.

Od 1. ledna 2006 platí novela zákona o zaměstnanosti, která je pro absolventy škol příznivější než předchozí norma. Podle této novely se nově započítává 6 měsíců z doby, kdy se soustavně připravovali na své budoucí povolání. Znamená to, že k tomu, aby jim byla přiznána podpora v nezaměstnanosti, musí prokázat za poslední tři roky výdělečnou činnost, která zakládala povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (pracovní poměry, dohody o pracovní činnosti, samostatná výdělečná činnost) alespoň po dobu šesti měsíců.

Pokud měli studenti uzavřen pracovní poměr, předloží úřadu práce při žádosti o podporu zápočtový list. Pokud pracovali na základě dohody o pracovní činnosti, nechají si vystavit potvrzení o výkonu práce na základě dohody o pracovní činnosti s uvedením, po jakou dobu bylo odváděno pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. V případě, že se věnovali samostatné výdělečné činnosti, musí doložit dobu placení pojistného potvrzením z okresní správy sociálního zabezpečení. Absolventi, kteří nedosáhnou na podporu v nezaměstnanosti, jsou zabezpečeni dávkami sociální péče. (SB)

 

zpět na začátek stránky

Strana 5

NOVÝ AQUAPARK.

Vodní areál u náměstí SNP se skluzavkami, tobogany, vířivými bazény, ale i restaurací, pergolami a dalšími atrakcemi bude slavnostně otevřen 21. června. Výstavba areálu za bezmála 260 470 000 korun (financování z rozpočtu města a obvodu Ostrava-Jih) byla zahájena v srpnu loňského roku. Jeho kapacita činí až sedm tisíc návštěvníků. Počítá se s tím, že aquapark bude v provozu od jara do podzimu. Provozovatelem Vodního areálu Ostrava-Jih je na základě souhlasu zastupitelstva města společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. (m)

Ostrava bude mít dalších sto kontejnerů

Stovka nových kontejnerů pro sběr papíru se ještě letos objeví v ulicích města. Potvrdil to ředitel společnosti OZO Ostrava Karel Belda s tím, že papírový odpad, tedy noviny a časopisy, který lidé dříve skladovali ve sklepích a následně vozili do soukromých sběrných výkupen nebo přikládali do kotlů či házeli do popelnic, budou moci vkládat do modrých kontejnerů na nových místech.

"Loni v říjnu jsme tradiční formy sběru papíru rozšířili o další způsob. Ve dvou nejlidnatějších obvodech města, tedy v Porubě a v Ostravě-Jih, jsme rozmístili 367 modrých kontejnerů na papír. Ostravané novou službu okamžitě přijali za svou," řekl ředitel společnosti K. Belda. Za pouhých šest měsíců občané do kontejnerů na papír sebrali 389 tun této cenné suroviny. "Jak se ukázalo, lidé jsou ochotni odpad skutečně poctivě třídit, což samozřejmě usnadňuje jeho další využití," doplnil ředitel. Díky dobrým zkušenostem s ekologickým tříděním odpadů by podle něj mělo do roku 2009 v Ostravě být kolem 900 kontejnerů pro sběr papíru. (m)

Mezinárodní konference o rozvojových aktivitách obcí, měst a regionů

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity (OU) uspořádala ve dnech 29. až 31. května mezinárodní konferenci "Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení", konanou u příležitosti 15. výročí založení OU. Třídenní setkání finančně podpořilo statutární město Ostrava. Náměstek primátora Vít Ruprich zhodnotil roli destinačního managementu v Ostravě a Jan Dvořák, vedoucí oddělení strategií, aktivního marketingu a cestovního ruchu magistrátu, představil marketingovou strategii města i způsob navazování kontaktů se zahraničními i domácími investory a developery.

Ve Vědecko-technologickém parku Ostrava se sešlo přes šedesát řídících pracovníků měst a institucí podporujících regionální rozvoj, členů akademické obce a také zahraničních hostů z Německa, Rakouska a Slovenska. Ti prezentovali inspirativní příklady z realizace městského marketingu v jejich zemích a neopomněli zdůraznit nezbytnost dalšího vzdělávání pracovníků státní správy a samosprávy.

Z pohledu ostravského regionu byl mimořádně podnětný příspěvek Sabiny Lange z Regional Verband Ruhr, klíčové instituce restrukturalizačního procesu montánního regionu Porúří, který prošel podobně zásadní strukturální proměnou jako Ostravská aglomerace. Příspěvek, věnovaný komplexnímu regionálnímu marketingu, poukázal na dosud opomíjené aspekty, jejichž vhodná prezentace a propagace může napomoci zvýšení image nejen Ostravska, ale i ostatních regionů v České republice.

"Zájem pracovníků samosprávy na zintenzivnění diskuze o městském marketingu a jeho inovativní role v řízení města je skutečně výrazný a do budoucna je víc než žádoucí pořádat podobná setkání pravidelně," řekl organizátor konference Petr Rumpel.(m)

Cyklotramvaj opět jezdí městem

Po zimním období opět nastal čas, kdy Dopravní podnik Ostrava a.s. zahájil provoz oblíbené cyklotramvaje. Speciálně upraveným vozem pro přepravu cyklistů s jízdními koly se zájemci mohou o víkendech a svátcích svézt až do 30. září tohoto roku. Na linkách C1 a C2 dochází kromě úpravy jízdního řádu také ke zvýšení počtu zastávek. Linky C1 od této sezony zastavují také na zastávce Nová Ves vodárna ve směru na Dubinu a rovněž na zastávce ÚMOb Jih ve směru Zátiší.

Cyklotramvaj se na kolejích poprvé objevila před dvěma roky. Jde o upravené vozidlo T3, které pohodlně přepraví 19 jízdních kol a 21 sedících cestujících. První rok byla cyklotramvaj provozována 47 dnů a přepravila 1 658 jízdních kol. Tento projekt se setkal s mimořádným ohlasem veřejnosti, a proto dopravní podnik pokračoval v provozu cyklotramvaje i loni. Během 51 dnů bylo přepraveno 1 781 jízdních kol. (M)

Oznámení

Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, oznamuje, že z důvodu převodu databáze registrů řidičů z působnosti ministerstva vnitra na ministerstvo dopravy bude od 28. června do 2. července uzavřeno pracoviště registrů řidičů na ul. Výstavní 55 ve Vítkovicích. Při komplikacích může být registr uzavřen ještě 3. července.

 

Americký investor v Hrabové.

Na devíti hektarech průmyslové zóny v Ostravě-Hrabové začal stavět výrobní halu další významný investor - Briggs & Stratton. Společnost je jedničkou na trhu v produkci motorů určených pro venkovní techniku. "Evropská poptávka po motorech naší společnosti neustále roste a nový závod za zhruba 600 milionů korun nám od letošního prosince umožní rychleji reagovat na potřeby zákazníků, včetně servisu, v celé Evropě. Počítáme s tím, že zaměstnání zde najde asi 250 lidí. Předpokládaná výrobní kapacita činí přes jeden milion motorů do sekaček ročně," řekl bezprostředně po slavnostním výkopu ředitel společnosti Keith Paige (na snímku vlevo).(m)

 

zpět na začátek stránky

Strana 6

Zoologická zahrada buduje botanický park

Nejen mandrily, karetky nebo snovače, ale i pajehličníky, voďanky nebo ďáblíky mohou pozorní návštěvníci vidět v ostravské zoologické zahradě. Nežijí v ní totiž pouze vzácní a chránění živočichové, ale nacházejí se zde také rostliny z různých koutů světa.

"Více než dvě třetiny z téměř devadesáti dvou hektarů rozlohy Stromovky představuje území porostlé smíšeným lesem. Čtyři hektary zabírají vodní plochy, zbývající část připadá na louky, pole a hospodářská zařízení," říká dendrolog Zoo Ostrava Tomáš Hanzelka. Nejvýznamnější dominantou původních lesů jsou exempláře buků a dubů, jejichž stáří je odhadováno přibližně na 150 let.

"Úkolem dendrologa v zoologické zahradě je vytvořit zvířatům příjemné podmínky k životu a návštěvníkům nabídnout nevšední podívanou na domácí i exotické rostliny se zajímavými květy, semeny nebo listy," vysvětluje T. Hanzelka. Proto jsou v zoo nepřehlédnutelné porosty pěnišníků i nádherná kolekce pestře kvetoucích azalek. Upoutají také volně rostoucí a tvarované živé ploty z listnatých i jehličnatých dřevin. "V expozicích zvířat vytváříme prostředí blízké domovu jednotlivých druhů. Například u výběhů malých koček jsme instalovali skalkové partie se vzácnými jehličnany. Jsou ohraničeny suchou zídkou a doplněny umělým tůňovým potokem. V horní části roste leknín bílý, v prostřední kosatec žlutý, spodní vévodí stulík. Pobřežní porosty vytváří štítonoše, blatouchy a kejklířky," popisuje dendrolog T. Hanzelka. Do volných výběhů asijských jelenů mohou zase zájemci nahlédnout ze zelené vyhlídky. Říká se jí jelení a je tvořena korytem suchého potoka a zídkami z pískovce. Předlohou bylo čínské zahradní umění. Dominantní jsou proto bambusy.

Zeleň ovšem není pouze ve venkovních prostorech zoo. Flóra jižní a jihovýchodní Asie se nachází v pavilonu slonů. Za skleněnou stěnou je k vidění džungle s tropickou vegetací deštných a mlžných pralesů (například rostliny rodu Monstera, Philodendron a Ficus).

"Do konce letošního roku bychom rádi dobudovali botanický park, který nenásilně propojí zoologické expozice s okolní krajinou. Připravujeme tři naučné stezky a nová pobytová místa pro velké i malé návštěvníky, jako je Ptačí louka, Sluneční louka, Hřiště u slona a Altán. Zároveň instalujeme nový informační systém a vysadíme přes dva a půl tisíce rostlin. Ostravská zoo tak nabídne další možnosti trávení volného času ve městě a poskytne klidné prostředí k relaxaci a odpočinku," uzavírá T. Hanzelka.(k)

Čtvrťáci lovili ryby a také vázali uzly

Bohatý program pro účastníky soutěže Hledej pramen vody připravila na Slezskoostravském hradě společnost Ostravské vodárny a kanalizace a. s. (OVAK). Žáci čtvrtých tříd ostravských škol se 5. června utkali v lovu ryb, vázání uzlů i zásobování hradu vodou. "Soutěž byla už pošesté vyhlášena u příležitosti Světového dne vody. V teoretické části museli malí badatelé prokázat znalosti ze zeměpisu, přírodopisu i českého jazyka. Z celkového počtu 19 přihlášených tříd uspěla všechna pětičlenná družstva, která postoupila do druhého kola, tedy na Slezskoostravský hrad," vysvětlila vedoucí oddělení vztahů s veřejností OVAK Radka Jestříbková.

Ve velké konkurenci z 12 základních škol nakonec nejlépe obstáli žáci Základní školy Ostrava-Petřkovice. Za odměnu vyrazí na výlet ke Kružberské přehradě a na Žerotínský zámek v Novém Jičíně. Druhé místo vybojovaly děti ze Základní školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova ulice, které pojedou na Slezskou Hartu a do Slezského muzea v Opavě. Školáci ze Základní školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, navštíví vodní dílo Šance a Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.(k)

Město má plán, jak nakládat s odpady

Současný spotřebitelský životní styl většiny Evropanů vede mimo jiné ke zvýšené produkci komunálních odpadů. Ostravané se na ní podílejí zhruba 85 tisíci tunami ročně. "Produkované množství odpadů na území města má neustále rostoucí trend. Proto je velmi důležité plánovat, jak s nimi naložíme," řekl vedoucí odboru komunálního a bytového magistrátu Allan Pavlica. Pětileté zabezpečení sběru, třídění, využití i zneškodnění odpadů řeší Plán odpadového hospodářství statutárního města Ostravy 2005-2009 (POH). Povinnost vypracovat jej vyplývá ze zákona. Moravskoslezské metropoli chybí už jen souhlas krajského úřadu a závěrečné schválení orgány města.

"Plán odpadového hospodářství je rozvaha, která vychází z posouzení produkce odpadů za posledních pět let, analyzuje možnosti nakládání s ním a odhaduje finanční náklady. Prioritou města je upřednostnění recyklace a energického zhodnocení odpadů před skládkováním," uvedl A. Pavlica. Součástí složitého procesu schvalování tohoto dokumentu bylo také posouzení vlivu na životní prostředí a veřejné projednávání, které se uskutečnilo 17. května v Nové radnici. Občané i odborníci měli možnost ptát se zpracovatelů POH na strategii města v této oblasti. "Trochu nás mrzí, že lidé o diskuzi projevili jen velmi malý zájem. Otázky se nejčastěji týkaly připravenosti města na vyšší produkci odpadů a budoucího Krajského integrovaného centra," konstatoval A. Pavlica.

Jedním z cílů POH je zabezpečit Ostravanům lepší podmínky pro odkládání tříděného odpadu. Do roku 2009 by na území města mělo fungovat přibližně 900 sběrných míst pro vytříděný papír, plasty a sklo. "Důležité je smysluplně využít odpad jako surovinu. Také proto spouštíme ve vybraném městském obvodu pilotní projekt pro sběr bioodpadu," uvedl A. Pavlica.(k)

Krátce

Promítání v planetáriu

Hubble - 15 let objevů, film o legendárním kosmickém dalekohledu, bude zájemcům promítán ve Hvězdárně a planetáriu Johanna Palisy 21. června od 16 hodin. U příležitosti vypuštění dalekohledu ho vydala Evropská kosmická agentura.

Fauna a flóra kamenolomů

Výstava fotografií rostlin a zvířat Jesenických kamenolomů je k vidění v Ostravském muzeu. Téměř 600 snímků Lukáše Konečného přibližuje organismy žijící často skrytě pod vodní hladinou včetně vzácných a ohrožených druhů. Výstava potrvá do 28. července.

Tip na vycházku

Porubou historickou i moderní

O tom, že druhý největší městský obvod Ostravy je plný zajímavých míst, se přesvědčíme na další z vycházek s Klubem českých turistů. Čtrnáctikilometrový pěší výlet Porubou zahájíme na železničním nádraží ve Svinově. Za pozornost stojí jeho moderní odbavovací hala ze skla a oceli, kontrastující citlivě opravené původní budově z první poloviny devatenáctého století. Chodníkem podél hlavní silnice dojdeme až na tramvajovou zastávku Telekomunikační škola. Přejdeme rušnou křižovatku a ulicemi Martinovská a Gen. Sochora dorazíme k největšímu krytému bazénu v Ostravě. Ten nabízí možnost plavání pod střechou i na čerstvém vzduchu, nechybí venkovní dětské brouzdaliště ani hřiště pro plážový volejbal.

Pokračujeme na náměstí Družby, Sokolskou a Ježkovou ulicí dolů do parku. Pod svahem se vydáme vlevo k filiálnímu kostelu sv. Cyrila a Metoděje. Novodobý chrám s půdorysem rovnoramenného kříže byl vysvěcen v roce 1998. Dvacetičtyřmetrová zvonice se třemi zvony je netradičně umístěna vedle kostela. Vlevo do kopce se vydáme k další typické stavbě Poruby - sídlu Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Vzdělání poskytuje devatenácti tisícům studentů z České republiky i zahraničí. Před vchodem do hlavní budovy je instalováno sousoší sedmi plastik českého výtvarníka Olbrama Zoubka znázorňující rektora, kvestorku, asistenty a studenty čtvrté největší univerzity v zemi.

Naše cesta pokračuje po asfaltovém chodníku ke studentským kolejím, přes zastávku autobusu až do lesa. Po zelené turistické značce urazíme 400 metrů a stojíme u dubové aleje. Značka pokračuje vlevo, my se ale vydáme rovně do lesa a zhruba po 100 metrech uvidíme bránu Hvězdárny planetária Johanna Palisy. Po prohlídce obrazu hvězdné oblohy v planetáriu a Minigalerie Mira můžeme odbočit doleva a lesem dorazit k dřevěnému altánku. Půjdeme-li pořád rovně, kolem rodinných domků, dvakrát doprava a přes můstek, dojdeme na ulici Vřesinskou a k bludnému balvanu s nejdelší podélnou osou v republice. Žulový svědek doby ledové byl v roce 1989 vyhlášen přírodní památkou. Od porubského zámku ze 16. století nás v tuto chvíli dělí pouhý kilometr. Nechal jej postavit Ondřej Bzenec z Markvartovic. Později patřil rodu Skrbenských, Oppesdorfů a Wilczkům. Nábřeží SPB nás zavede do oblouku, Porubskou ulicí na Hlavní třídu, po ní na Francouzskou ul. k budově okresního soudu. Na svinovské nádraží se vrátíme tramvají.(R&K)

 

zpět na začátek stránky

Strana 7

Developerská soutěž Karolina 2006 jde do finále

Karolina je bezesporu nejsledovanějším územím Ostravy. Město má eminentní zájem nalézt formou developerské soutěže kupce pro pozemky ve svém vlastnictví, který bude schopen a samozřejmě i ochoten zajistit a plně respektovat stanovené podmínky. Prioritní snahou je proměnit území Karoliny v integrální součást celoměstského centra. Zjednodušeně jde o to, aby na třiceti hektarech byla postavena nová dopravní a inženýrská infrastruktura, která propojí tuto lokalitu s okolním městským prostředím. Pak už zbývá vše naplnit smysluplným obsahem a myšlenkou, ale v žádném případě nemá být zvýšen počet ulic a domů v centru Ostravy.

Od začátku měsíce května je ve foyeru Nové radnice zpřístupněna výstava maket a kompletní grafické části všech pěti soutěžních projektů. Návštěvníci expozice (starší 15 let) mohou až do 25. června vyjádřit svůj názor, který z prezentovaných návrhů na využití území Karoliny považují za nejzajímavější. Hlasování probíhá denně od 7 do 19 hodin pomocí slosovatelných papírových žetonů, jejichž sčítání bude provedeno ještě před červnovým veřejným jednáním zastupitelstva. Podle harmonogramu bude soutěž KAROLINA 2006 ukončena 28. června 2006 rozhodnutím zastupitelů o pořadí, v jakém budou soutěžící vyzýváni k uzavření smlouvy o koupi pozemků na Karolině za účelem jejich zastavění podle předloženého soutěžního projektu.

ING REAL ESTATE

chce postavit obchodně-zábavní centrum i rozhlednu

 • K hlavním myšlenkám urbanistického řešení patří snaha o přirozené pěší propojení nové zástavby Karoliny se stávajícím historickým centrem, vytvoření atraktivních pěších tras, na druhé straně minimalizace křížení provozu pěších a vozidel a odklonění dopravy z těchto zón. Návrh také zachovává průhled od křižovatky ul. 28. října - Poděbradova na památkově chráněné objekty dvojhalí a bývalé zámečnické dílny. Půjde o park městského charakteru s relaxační, sportovní, obchodní a kulturní náplní.
 • Dvojhalí bude využíváno jako víceúčelové kulturní zařízení.
 • Výstavba objektů je navrhována na více než 328 000 m2 hrubých podlažních ploch, z toho tvoří podíl bydlení 56 %, administrativních ploch 41 % a maloobchodu 3 %.
 • V rámci projektu je navrženo několik objektů mimořádného architektonického významu. Společnost bude spolupracovat se zvučnými jmény domácích i zahraničních architektů či firem, jakými jsou např. Ateliers Jean Nouvel, JERDE Partnership, Ladislav Lábus.
 • Obchodně-zábavní centrum (podlažní plocha 93 620 m2) nepůsobí jako překážka, ale obohacuje jinak rovinaté území o přírodní útvar. Jde o přenesení veřejně přístupných městských ploch na jeho střechu. Objevuje se zde náměstí, vyhlídková věž s restaurací, sportovní a kulturní plocha, ale i kino, fitness apod. Jedna z pěších komunikací na střeše centra ústí na lávku přes železniční dráhu až k nádraží Ostrava--střed.
 • Tzv. materiálový příběh prochází celým územím Karoliny. Objevují se zde kámen, dřevo, kov, voda a zeleň. Ty se v různých časových obdobích v lokalitě vždy vyskytovaly. Ve významných a důležitých místech materiály vyrostou v umělecké dílo.
 • Urbanismus řešeného území není z východní strany uzavřen, což umožňuje do budoucna propojení Karoliny s Dolní oblastí Vítkovic.

 

zpět na začátek stránky

Strana 8

MULTI VESTE CZECH REPUBLIC 5

navrhuje město zajímavých pěších bulvárů a náměstí

 • Existující pěší trasy směrem od historického středu města i nové trasy vedoucí k Dolní oblasti Vítkovic budou propojeny systémem pěších bulvárů a náměstí do jednoho funkčního celku. Jádro nové výstavby na území Karoliny vytváří město pro pěší, a to bez kolizního křížení s automobilovou dopravou. Území je obslouženo městskou hromadnou dopravou.
 • Pěší lávka, která je vysunutá západním směrem nad ulicí Místeckou, zajišťuje spojení Karoliny s nádražím Ostrava-střed i autobusovým nádražím.
 • Nová výstavba je navržena tak, aby zde docházelo ke vzájemnému prolínání různých aktivit a činností charakteristických pro městské centrum, jako jsou práce, zábava, bydlení i administrativa. Navrženo je 56 000 m2 kancelářských ploch.
 • Urbanistická kompozice se opírá o využití dvojhalí a sousedících dílen jako kulturně vzdělávacího centra s tím, že střed tvoří přilehlé náměstí, které protíná pěší bulvár. Vytváří myšlenkovou osu Náměstí - Dům umění a je koncipován jako galerijní expozice na ulici.
 • Dalšímu významnému prostoru - menšímu náměstí inspirovanému Jiráskovým náměstím ve stávajícím centru - dominuje objekt s kulturním obsahem (hudební síň, kaple či komorní galerie).
 • Pěší bulvár k nádraží Ostrava-střed a ÚAN má obchodní charakter. Prochází komplexem byznys, administrativního a zábavního centra.
 • Architektonickými dominantami se stávají konstrukce pěšího mostu nad Frýdlantskou drahou a výškový polyfunkční Dům - Skulptura uprostřed náměstí na křižovatce hlavních pěších ulic. Tyto výtvarně akcentované objekty jsou vnímány jako unikátní charakteristiky nesoucí v sobě odkazy na historický vývoj města. Most, věž, kaple - to jsou nezaměnitelné znaky nové Karoliny.
 • V parku podél řeky Ostravice je umístěn pás budov pro bydlení (téměř 900 bytů) řešených formou rozvolněné zástavby.

PASSERINVEST GROUP a ECE

sází na obchodní galerii s průchozími pasážemi

 • Nejblíže historické části města a u nábřeží řeky jsou umístěny bloky domů městského charakteru kombinující funkci obytnou s komerční a administrativní. V jižní části území Karoliny je umístěna zóna kulturní a rekreační. Společnost má zájem zachovat ducha starých industriálních hal a paměti místa, ale s docela novou atmosférou. Kolem těchto dominant existuje prostor pro venkovní výstavy a jiné společenské události. V západním směru je navrženo náměstí s vyhlídkovou věží. Ta bude sloužit jako upomínka původních továrních komínů a těžních věží. Jižně pak náměstí navazuje na park lemující řeku Ostravici.
 • Ve středu území je umístěna obchodní galerie. Díky navrženým blokům propojených hlavní obchodní pasáží se tato část území stane zastřešenou nákupní ulicí, kterou protínají dvě volně průchozí pasáže.
 • Základním pojícím prvkem mezi starou a novou zástavbou Karoliny je nové náměstí s reprezentativní administrativní budovou ve tvaru výškové stavby v sousedství hotelu Palace.
 • Západní část území je navržena jako soubor kancelářských budov s plochami pro drobné služby a obchody, který je umístěn osově podél širokého pěšího bulváru s prvky vody a zeleně a také s několika zahradami.
 • Velký důraz je kladen na vytvoření systému zeleně (stromořadí, zelené vnitrobloky objektů apod.). Tzv. zelenou dominantou bude biokoridor podél řeky Ostravice, doplněný cyklistickými trasami, hřišti a jinými sportovními a relaxačními plochami.
 • Univerzitní městečko s botanickou zahradou a sportovním areálem bude postaveno v jižní části území Karoliny.
 • Nabízí se také možnost dalšího rozvoje jižním směrem k Dolní oblasti Vítkovic, se kterou se do budoucna počítá jako s veřejným industriálním parkem.

 

zpět na začátek stránky

Strana 9

SEKYRA GROUP

oslovila světoznámého českého architekta Jana Kaplického

 • Návrh se opírá o architektonicko-urbanistickou strukturu, v níž je prioritou bydlení s řadou různorodých funkcí občanské vybavenosti (služby, základní i mateřské školy, galerie, restaurace, zábava i sport). Kromě toho jsou navrženy i objekty regionálního a nadregionálního charakteru, jako je vysokoškolský kampus, krytá sportoviště i stavby společenského charakteru.
 • Parkování je umístěno v podzemí. Systém automobilové i městské hromadné dopravy neprotíná pěší tahy směrem do historického centra a k Domu kultury města Ostravy.
 • V jižní části území bude postaven rondel, který spojí ul. Sokolskou, levý břeh řeky Ostravice a nově postavené komunikace.
 • Směrem k řece je navrhována nízkopodlažní bytová zástavba, pěší a cyklistické trasy.
 • Zajímavou stavbou je galerie, která má dvě patra zapuštěná do země. Lidé budou moci vnímat dění v jednotlivých podlažích přes prosklenou stropní konstrukci.
 • V centru hlavních pohledových os celého území je vytvořena devadesátimetrová dominanta. V ní jsou umístěny společenské, gastronomické, administrativní a bytové funkce. Tento objekt je stylizací těžní věže s moderními architektonickými prvky symbolizujícími historii Karoliny. Architektonický návrh by měl podle předpokladu zpracovat světoznámý český architekt Jan Kaplický.
 • Administrativně-správní komplex, který může sloužit i jako univerzitní kampus, se skládá ze dvou oblých objektů a atria s tropickou zelení. Navazuje na něj krytá sportovní hala s přístupem přes prosklený most.
 • Podíl zeleně je úměrný velkoryse navrženým veřejným plochám, na frekventovaných místech jsou umístěny také vodní plochy.

TRIGRÁNIT a ORCO GROUP

nabízí zelené náměstí a kulturně-zábavní centrum

 • Výrazným prvkem území je protáhlé zelené náměstí, a to ve směru od Poděbradovy ulice až k památkově chráněnému dvojhalí. Vstup do kompaktní zástavby při příjezdu přes most od ulice Frýdecké je zvýrazněn tvarováním bloků do půlkruhu i originálním pojetím objektu, který průhled uzavírá.
 • Na nároží náměstí a třídy 28. října je situována administrativní budova, která tvoří výrazný vertikální prvek. Díky své poloze a zajímavému řešení se tento válcový objekt stane výraznou dominantou a symbolem nové Karoliny.
 • Vlastní prostor centrálního zeleného náměstí je koncipován jako široký bulvár se stromořadím a plochami zeleně s vodními prvky uprostřed. V parteru všech objektů orientovaných do náměstí budou atraktivní obchody a restaurace, případně vstupní haly administrativních komplexů.
 • Druhou stranu zeleného náměstí tvoří nákupní a zábavní centrum doplněné administrativními objekty. Jižně je situována přestupní stanice městské hromadné dopravy. Prostor přestupní zastávky kryje prosklená střecha.
 • Okolí dvojhalí a bývalých dílen je doplněno náročnými úpravami zpevněných ploch a zeleně. Na ploše mezi nájezdem na most a parkem Černá louka se počítá s výstavbou bytových domů, respektive činžovních vil. Na území Karoliny by mělo být postaveno 1200 bytů. V další části plochy od nájezdu na most až k historickým průmyslovým objektům jsou navrženy parkově upravené zeleně a menší sportovně rekreační komplex s tenisovými kurty.
 • Na levém břehu Ostravice vedou cyklostezky s přístupem ke sportovnímu a rekreačnímu areálu a k nákupnímu a zábavnímu centru.

Připravila:M. Václavková

 

zpět na začátek stránky

Strana 10

Digitálně zpracovaná fotografie a otisky prstů se nově objeví v dokladech

Cestovní pasy budou od září s biometrickými prvky

S účinností od 1. září 2006 začne Česká republika vydávat cestovní doklady s nosičem dat s biometrickými údaji o jejich držitelích. Od tohoto data budou vydávány cestovní doklady s digitálním snímkem obličeje, který bude pořízen speciálním zařízením a uložen do elektronického čipu zabudovaného v cestovním dokladu. Digitálně zpracovaná fotografie je prvním z biometrických prvků, které se v těchto dokladech objeví. Od 1. května 2008 bude do cestovního dokladu přidán další biometrický prvek - digitálně zpracované otisky prstů. Účelem této změny by mělo být značně ztížit falšování cestovních dokladů. Podrobnější informace k biometrickým údajům v cestovních pasech nám poskytla vedoucí oddělení občanských průkazů, evidence obyvatel a cestovních dokladů Magdalena Kozubová.

Jaké typy cestovních pasů budou od 1. září vydávány?

Půjde o dva typy cestovních pasů, a to se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen e-pas). Dále bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji.

Co se rozumí nosičem dat s biometrickými údaji a k čemu slouží?

Tímto nosičem se rozumí elektronický čip s údaji o zobrazení obličeje a otiscích prstů rukou. Mimo tyto biometrické údaje nosič dat obsahuje také údaje zpracované na datové stránce cestovního dokladu a další bezpečnostní prvky stanovené předpisy Evropských společenství. Biometrické údaje lze použít výlučně pro ověřování pravosti cestovního dokladu a totožnosti občana. Občan je při opuštění nebo vstupu na území ČR povinen na výzvu policie předložit cestovní doklad ke kontrole včetně ověření jeho pravosti a své totožnosti pomocí osobních údajů zapsaných v cestovním dokladu, popřípadě k porovnání biometrických údajů zpracovaných v nosiči dat prostřednictvím technického zařízení, které toto srovnání umožňuje.

U kterého úřadu může občan požádat o vydání cestovního pasu a kde může tento cestovní pas převzít?

Od 1. září 2006 mohou občané, kteří se přihlásili k trvalému pobytu v našem městě a v obcích Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice a Vratimov, požádat o vydání e-pasu pouze u přepážek Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, oddělení cestovních dokladů, ul. Gorkého 2, Moravská Ostrava (dále jen magistrát), kde rovněž vyhotovený e-pas osobně převezmou.

Občané žijící v zahraničí mohou požádat o vydání e-pasu u zastupitelského úřadu. Je třeba zdůraznit, že podat žádost musí budoucí držitel cestovního pasu osobně. Občan nepředkládá fotografii. Je pořízeno digitální zpracování fotografie včetně podpisu držitele. Vzhledem k tomu, že už nebude možné do platného cestovního dokladu rodiče zapsat dítě do 15 let, bude e-pas vydáván rovněž dětem od pěti let.

E-pas se vydává s časovou platností 10 let občanům starších 15 let, správní poplatek činí 600 korun. U dětí od pěti do patnácti let bude e-pas platit 5 let a správní poplatek je 100 korun.

Dítěti do pěti let bude vydáván cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji. Osobní přítomnost dítěte při podání žádosti o vydání tohoto cestovního pasu není nutná. Předkládají se dvě fotografie. Časová platnost cestovního pasu pro dítě mladší 5 let je jeden rok a správní poplatek za jeho vydání činí 50 korun.

O vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji mohou rovněž požádat občané starší 15 let. Doba platnosti tohoto pasu je pouze šest měsíců a správní poplatek za jeho vydání činí 1 500 korun. U dětí starších 5 let a mladších 15 let se za jeho vydání vybírá správní poplatek 1 000 Kč.

Žádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji lze v Ostravě podat u přepážky magistrátu nebo kteréhokoli matričního úřadu. Cestovní pas si může občan vyzvednout v tom úřadě, který uvedl v žádosti.

Kdo může požádat o vydání cestovního pasu?

O vydání cestovního pasu může požádat občan starší 15 let. Pokud je nezletilý, tj. mladší 18 let, musí připojit k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může požádat osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které o občana mladšího 15 let pečuje. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům, nebo když je jeho způsobilost k právním úkonům omezena, podává žádost zákonný zástupce.

Při řízení o vydání e-pasu ani při jeho převzetí se občané nemohou dát zastupovat jinou osobou. Při podání žádosti o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se občané mohou dát zastupovat na základě plné moci. Vyhotovený cestovní pas je však občan povinen převzít osobně.

Kdo může převzít cestovní pas?

E-pas může převzít osoba oprávněná požádat o vydání cestovního pasu stejně jako v případě cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji.

Jaký je postup při žádosti o vydání e-pasu?

Magistrát po prokázání totožnosti občana zpracuje žádost o vydání cestovního pasu a pořídí biometrické údaje. Zpracovanou žádost vytiskne s vyobrazením obličeje a podpisem občana. Ten podpisem potvrdí správnost a úplnost údajů. V případě, že jsou v žádosti uvedeny a zjištěny nesprávné údaje, je občan povinen předložením například rodného listu nebo oddacího listu prokázat pravdivost údajů. Při vydání prvního cestovního pasu je občan povinen prokázat státní občanství České republiky. Žádost pak bude odeslána do centrální výrobny odboru správních činností ministerstva vnitra. Po vyhotovení e-pasu bude tento předán oprávněné osobě u přepážky magistrátu.

Je nutno při žádosti o e-pas předkládat fotografii?

Není, protože údaje o zobrazení obličeje pořizuje magistrát při zpracování žádosti o vydání e-pasu. Občan je povinen předložit dvě fotografie pouze při podání žádosti o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji.

Jaká je lhůta pro vydání cestovního pasu?

E-pas bude vydáván ve lhůtě 30 dnů. Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji bude vydáván ve lhůtě do 15 dnů.

Bude možné údaje v cestovním pasu měnit nebo doplňovat?

Na žádost občana lze v cestovním pasu provést pouze doplnění údaje o akademickém titulu, jiném titulu absolventa vysoké školy, vědecké hodnosti, označení docent nebo profesor nebo označení absolventa vyšší odborné školy. Doplnění tohoto údaje do cestovního pasu provádí magistrát.

Doplnění údajů o občanu mladším 15 let bude od 1. září 2006 možné pouze v cestovním průkazu rodiče. Cestovní průkazy bude vydávat zastupitelský úřad, a to občanům, kteří nemají jiný cestovní doklad, například při jeho ztrátě v zahraničí, s dobou platnosti nejvýše 6 měsíců.

Může si občan zkontrolovat správnost biometrických údajů v e-pasu?

Držitel cestovního pasu je oprávněn u magistrátu požádat o ověření funkčnosti nosiče dat a správnosti v něm zpracovaných biometrických údajů. V případě zjištění nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji, popřípadě nesprávných v něm zpracovaných osobních údajů nebo v případě zjištění nesprávných osobních údajů zpracovaných v cestovním dokladu, má občan právo na vydání nového e-pasu. Jeho vydání v tomto případě podléhá správnímu poplatku pouze tehdy, pokud nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji byla způsobena okolnostmi, o nichž občan prokazatelně věděl, že mohou způsobit jeho poškození nebo nefunkčnost.

Jaká je územní platnost cestovního pasu?

E-pas, stejně jako cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji, má platnost ve všech státech světa.

Do jakého data lze požádat o vydání dosavadního cestovního pasu se strojově čitelnými údaji bez nosiče dat s biometrickými údaji?

Žádost o vydání tohoto cestovního pasu lze podat u magistrátu nejpozději do 21. srpna 2006.

Lze i nadále k cestování použít cestovní pas vydaný do 31. srpna 2006?

Tento cestovní pas je i nadále platný cestovní doklad. Jeho platnost skončí uplynutím doby v něm vyznačené, dále v případě ohlášení ztráty nebo odcizení, pozbytím státního občanství nebo úmrtím. Nově dojde ke skončení platnosti cestovního pasu po uplynutí tří měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní dojde v souvislosti s uzavřením manželství.

Pro úplnost je nutno uvést, že k cestě do států Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, pokud nemá oddělenou vyznačenou část občanského průkazu.(r)

 

zpět na začátek stránky

Strana 11

Moravskoslezští hasiči slavili výročí

Pětileté výročí vzniku Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) si 26. května připomněli zástupci veřejné správy, Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby, Horské služby Beskydy a profesionálních a dobrovolných hasičů.

"Velice si vážíme pomoci našich partnerů, složek Integrovaného záchranného systému, podpory sídelních měst, statutárního města Ostravy i Moravskoslezského kraje," řekl ředitel HZS MSK Zdeněk Nytra. Přítomným předal pamětní medaile a listy jako poděkování za dlouholetou spolupráci. Mezi oceněnými byl také primátor Ostravy Aleš Zedník, ředitel Městské policie Ostrava Jan Hulva nebo starosta Okresního sdružení Sboru dobrovolných hasičů Ostrava Stanislav Sovinský.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje byl založen (společně s dalšími 13 krajskými sbory v ČR) 1. ledna 2001. "Za pět let činnosti vyjeli naši hasiči k 78 tisícům zásahů, většinou k technickým haváriím. Požáry tvoří zhruba sedmnáct procent výjezdů, dopravní nehody dvanáct procent. Nejčastěji zasahujeme v rámci Ostravy," uvedl Z. Nytra. Připomněl také, že členové HZS MSK řešili od roku 2001 do roku 2005 více než 16 tisíc událostí na základě tísňového volání.

"Snažíme se zlepšit možnosti práce také sborům dobrovolných hasičů. Dosud jsme jim převedli k užívání dvacet tři vozidel mobilní požární techniky, dvacet osm plovoucích čerpadel a dvě stovky dýchacích přístrojů," sdělil Z. Nytra.

V současné době má HZS MSK 20 hasičských stanic a tisícovku zaměstnanců. (k)

Městská policie proti domácímu násilí

Dvouletý pilotní projekt s názvem Žena - bezpečí pro město byl před třemi měsíci zahájen v Moravskoslezském kraji. Je určen pro strážnice městských policií, kterým umožňuje zvýšit si kvalifikaci v oblastech krizového řízení a řešení domácího násilí. "Strážnice se seznamují s problematikou ochrany osob, majetku, informací a práv, získávají základy psychologie a komunikace. Učí se pracovat se stresem, upevňují si rétorické dovednosti a osvojují základy asertivity, sebeovládání i telefonického vyjednávání," řekla Monika Kornetová ze společnosti Qestel, která je jedním z partnerů projektu.

Šest ostravských strážnic, které získaly certifikát Specialista krizového řízení a Specialista domácího násilí, pracuje v rámci oddílu prevence a dohledu Městské policie Ostrava a Centra tísňového volání. Součástí projektu je také navržení systémového řešení problémů spojených s domácím násilím a zpracování celkové analýzy i podkladů pro účinné změny v legislativě. Školení je plně hrazeno ze strukturálních fondů Evropské unie.(k)

Strážníci slibem ukončili tříměsíční speciální přípravu

Před primátorem města Ostravy Alešem Zedníkem složilo 5. června slavnostní slib 27 nových strážníků Městské policie Ostrava (MPO). Ukončili tak tříměsíční kurz potřebný k získání osvědčení. "Ostravská městská policie má v naší zemi velmi dobré jméno. Děkuji vám, že jste se stali její součástí a věřím, že budete čestně a spravedlivě hájit práva občanů a veřejný pořádek," řekl strážníkům primátor.

Řady MPO rozšířilo 25 mužů a 2 ženy. Museli se seznámit se všemi právními normami a vyhláškami města, absolvovat kurz sebeobrany, taktické a střelecké přípravy, základy kriminalistiky, psychologie a poskytování první pomoci. "Tím však jejich příprava neskončila. Každý měsíc budou procházet takzvanými následnými výcviky. V nich jim budou přiblíženy změny zákonů, nové legislativní normy, projdou také taktickou přípravou. Společně s kolegy vyhodnotí získané zkušenosti a budou mít možnost poradit se se svými nadřízenými o problémech, se kterými se setkali v terénu," řekla tisková mluvčí MPO Vladimíra Kejdová.

V současné době slouží na území města Ostravy celkem 671 strážníků. V rámci pracovního zařazení jsou rozděleni do 5 spádových a 18 místních služeben a 4 oddílů. (k)

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice S 596 967 288, www.mpostrava.cz

 

VÁLEČEK

- středně velký pětiletý pes patří mezi nejstarší obyvatele třebovického útulku. Loni v červnu byl nalezen přivázaný na nádraží. Váleček je velmi temperamentní. Svou kamarádskou povahou si jistě brzy získá srdce nového pěstouna. U domku na zahradě bude ochotně hlídat.

JOYS

- dvouletý kříženec byl nalezen v srpnu loňského roku uvázaný u plotu útulku. Z traumatizujícího zážitku byl vyděšený a dlouho mu trvalo, než lidem začal důvěřovat. Dnes je přítulný a hravý. Hledá pěstouna, kterého bude zbožňovat. Líbit se mu bude v domě se zahradou i v bytě.

ROLFÍK

- černý kříženec jezevčíka má dva roky. Strážníci ho před půl rokem našli volně pobíhajícího ve Slezské Ostravě. Původní majitel si pro Rolfíka ani přes výzvu nepřišel. Přesto je Rolfík veselý, pohodový a dobře mu bude u osamělých lidí nebo v rodině s dětmi.

BABETA

- její cesta do útulku byla dramatická. Loni v září spadla do kanalizační šachtice, odkud musela být vytažena. Naštěstí se tento nepříjemný zážitek nijak nepodepsal na její psychice. Tříletá Babeta je veselá a přátelská, prostě kamarád do nepohody. Hodí se do bytu i na zahradu.

 

zpět na začátek stránky

Strana 12

Colours of Ostrava 2006: Muzika, tanec i divadlo

Robert Plant zahraje skladby z posledního úspěšného alba Mighty ReArranger. Snoubí se na něm blues, soul, rock a world music a vysloužilo si hned dvě nominace na cenu Grammy.
Britsko-turecká formace Oojami určitě zaujme strhujícím mixem turecké hudby s elektronikou a tanečními rytmy. Diváky roztančí nejen muzika, ale i pohled na břišní tanečnice a tanečníka sufi na jevišti.
Návrat k africkým kořenům si posluchači vychutnají v podání zpěváka Salifa Keita z Mali. Na festival přijede v rámci několikaměsíčního turné s početnou kapelou a živě představí své poslední, velmi úspěšné album M'Bemba.
Jedna z nejvýraznějších osobností české hudební scény Aneta Langerová zazpívá na Colours of Ostrava 22. července.

Mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava, který si získal pevné místo v životě moravskoslezské metropole, oslaví páté narozeniny. Čtvrtý červencový víkend připraví příznivcům muziky nejrůznějších žánrů skutečný zážitek.

"Na osmi scénách na Černé louce a v areálu Slezskoostravského hradu se představí více než sto kapel a DJs z celého světa i České republiky. Návštěvníci si vychutnají jazz, funk, blues, soul, world music, ale i hip-hop a rap. Chybět nebudou divadelní představení, workshopy, kinokavárna a občerstvení od exotických a vegetariánských pokrmů až po klasické párky s pivem," řekla ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Colours of Ostrava se může pochlubit titulem Hudební událost roku 2005 v anketě Anděl. Podle Z. Holušové proto není pochyb, že letošní ročník se vydaří minimálně stejně dobře jako loňský. "Očekáváme legendárního Roberta Planta s kapelou Strange Sensation, poprvé v historii navštíví Českou republiku zpěvák a hudebník Salif Keita z Mali, přijedou kultovní The Frames a Gogol Bordello. K velkým tahákům bude určitě patřit australská kapela Resin Dogs, Papaya Paranoia z Japonska nebo Delirious? z Velké Británie. Zkrátka nepřijdou ani milovníci české hudební scény - mohou se těšit na skupiny Wohnout, Vypsaná Fixa, Chinaski, Monkey Business, Support Lesbiens, Gulo Čar, MIG 21, Ecstasy of St. Theresa, Sunshine a Terne Čhave."

Festival se uskuteční od 20. do 23. července pod záštitou primátora Ostravy Aleše Zedníka.

Vstupenky lze zakoupit v prodejních místech sítě Ticketpro, Klubu Boomerang na Stodolní ulici, Ostravském informačním servisu na Nádražní ulici a v multikině CineStar.

Bližší informace o programu, muzikantech i ubytování zájemci naleznou na adrese:
www.colours.cz(r)

Scény

 • Colours Music Stage - hlavní festivalová scéna vedle Slezskoostravského hradu / Priessnitz, Salif Keita, Robert Plant, Monkey Business, Gogol Bordello, The Frames, Resin Dogs...
 • Kinokavárna / klipy world music, hudební filmy
 • Barvy - Černá louka / Senses, Lenka Dusilová, mig 21, Michal Prokop, Sunshine, Värttinä
 • Dětský svět - Černá louka / hry, pohádky, malování, hlídání dětí
 • Boomerang - Stodolní ulice / Rabasa, Dubioza Kolektiv, Soomood
 • Indies Scope Records / Minuta ticha, Jablkoň, Posmrtné zkušenosti, Koa, Jarret, Mashy Muxx, Swordfishtrombones
 • Divadelní scéna / Sklep, Bílé divadlo, Divadlo Kvelb, Comedia dell'Arte
 • Kostel sv. Václava / Bratři Orffové, Manželé Havlovi, Zuzana Lapčíková, Zrcadlové sestry, Václav Kořínek
 • Klub Marley - Černá louka / Kontrafakt, Post It, UDG, Toneless

 

zpět na začátek stránky

Strana 13

Sluníčkový den podpoří pěstouny

Nadační fond Rozum a Cit uspořádal 20. dubna 6. ročník veřejné dobročinné sbírky Sluníčkový den. "V padesáti městech České republiky nabízelo více než 1 100 studentů keramická sluníčka a sluníčka magnety. Výtěžek činil 1 440 000 korun. V Ostravě studenti střední zdravotnické školy a církevního gymnázia vybrali 74 817 korun," uvedla ředitelka nadačního fondu Marie Řezníková. Peníze pomohou konkrétním pěstounským rodinám a dětem, které našly nový domov. Nadace už deset let přispívá na rozšíření obydlí, vybavení dětských pokojíčků, rekonstrukci bezbariérových prostorů, zakoupení zdravotnických a rehabilitačních pomůcek, financování asistenční služby pro handicapované děti v náhradních rodinách. "V současné době registrujeme kolem pěti desítek žádostí o pomoc nebo podporu," dodala M. Řezníková.

Nadační fond Rozum a Cit lze podpořit dárcovskou SMS ve tvaru: DMS ROZUMACIT na číslo 87 777. (ta)

Dětský sbor hostoval v Drážďanech

Filharmonický dětský sbor Drážďany pod záštitou známého operního pěvce a dirigenta Petera Schreiera uspořádal v rámci oslav 800. výročí založení města Mezinárodní festival dětských sborů. Setkání zpěváků se uskutečnilo 11. až 14. května v nově postaveném drážďanském chrámu Frauenkirche, jehož trosky dlouhá desetiletí čněly k nebi jako memento válečných hrůz. Festivalu se zúčastnili hosté z partnerských měst Florencie, Štrasburku, Wroclavi, Salcburku, Petrohradu, Ostravy a domácí Drážďany. Galakoncert se konal 13. května ve Frauenkirche. Na něm se sbory představily v patnáctiminutovém samostatném programu. Ostravský dětský sbor pod vedením sbormistra Milana Chromíka zazpíval skladby českých, italských a ruských autorů. Na závěr všichni účastníci festivalu nastudovali ve světové premiéře opus Dresdner Glockensprüche, který drážďanský skladatel Rainer Lischka zkomponoval speciálně pro tento festival. Pro posluchače i účinkující to byl naprosto výjimečný a nezapomenutelný zážitek. Projekt podpořilo grantem statutární město Ostrava.(r)

Půjčovna slouží sluchově postiženým

Půjčovna kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené České unie neslyšících vznikla v Ostravě loni v září. Od té doby ji navštěvuje kolem dvou set spokojených klientů. Občanům se zdravotním handicapem zde pomáhají při výběru, nákupu nebo zapůjčení vhodné kompenzační pomůcky.

"Zaměstnanci ovládají znakový jazyk, proto se naši klienti nepotýkají s komunikační bariérou. Nabízíme rovněž poradenskou a drobnou opravárenskou činnost, montujeme bytové signalizační zařízení. Jde o zcela novou sociální službu ve městě," uvedla poradkyně centra Martina Věřbová. Dodala, že půjčovna, kterou využívají i postižení občané z blízkého okolí moravskoslezské metropole, vznikla s finanční pomocí statutárního města Ostravy, a to v rámci komunitního plánování. Středisko ve Vítkovické ulici č. 11 má otevřeno každý všední den. (t)

Poradna nejen pro krizové situace

Přes jedenáct let nabízí Charita Ostrava odbornou pomoc všem, kteří si se svou životní situací neví rady. V případě, že jde o specifický problém, pomáhá zajistit pomoc jiného odborníka nebo instituce v regionu. Poradenství zajišťuje v těchto oblastech: Sociální zabezpečení (dávky státní sociální podpory a dávky sociální péče, sociální a zdravotní pojištění, ZTP/P, důchodové pojištění), pracovněprávní vztahy a zaměstnanost, bydlení, rodina a mezilidské vztahy (rozvod, výživné, vztahy mezi rodiči a dětmi), majetkoprávní vztahy (spoluvlastnictví, společné jmění manželů, dědictví, dary, prodej majetku) právní systém a právní ochrana (občanské soudní řízení, správní řízení, odvolací řízení, exekuce). V poradně jsou služby poskytovány zdarma vždy v pondělí a ve středu od 13 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin. Adresa: Jeremenkova 8, Ostrava-Vítkovice, telefonní číslo: 596 787 690, e-mail: cho.poradna@caritas.cz (r)

Den otevřených dveří v domově důchodců

Domov důchodců v Syllabově ulici 19 v Ostravě-Vítkovicích pořádá 29. června Den otevřených dveří. Informace o tom, jak se zde žije seniorům a odpovědi na nejrůznější dotazy, zájemci získají od 8.30 do 10 hodin. Vybrané prostory si mohou prohlédnout od 10 do 11.30 hodin. Odpoledne je věnováno problematice klientů s demencí. Pro všechny, kteří pečují o své blízké s demencí, jsou připraveny informace o tomto onemocnění, odborná přednáška, ukázky zájmových aktivit a také film. Začátek je ve 14 hodin. (r)

Střípky:

 

Bambiriáda 2006.

Ukázky činnosti představily dětská sdružení, domy dětí a mládeže a tábornické oddíly 26. až 28. května na Bambiriádě 2006 v Domě kultury Poklad v Porubě. Děvčata a chlapci si mohli vybrat letní tábor nebo zajímavý kroužek pro příští rok. Pro zájemce byly připraveny ukázky klubové činnosti jako např. hlavolamy, rukodělné práce, soutěže, ale také táboření v tee-pee, lezecká stěna, opičí dráha, vystoupení mažoretek a mládežnických kapel. Záštitu nad akcí měl primátor Aleš Zedník.

Město bez předsudků.

Velký sportovní den ukončil 8. června třetí ročník projektu Sport bez předsudků. Ten po tři měsíce nabízel žákům 4.-9. tříd základních škol příležitost aktivně se zapojit do nejrůznějších pohybových aktivit jako je bezkontaktní ragby, plavání, atletika a fotbal. K akci, která pomáhá objevovat sport jako atraktivní a zároveň užitečnou zábavu pro volný čas, se přidalo čtrnáct ostravských škol. Školáci z Michálkovic, Poruby, Zábřehu i Hrabové bojovali nejen o medaile a poháry. Poznali také, že sport je jediná závislost, která nezanechává následky.

Eurocentrum v knihovně.

Úřad vlády ČR ve spolupráci se statutárním městem Ostrava otevřel 22. května Eurocentrum v Knihovně města Ostravy. Slavnostního zahájení se zúčastnil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Lubomír Zaorálek, primátor Ostravy Aleš Zedník, zástupci členských států EU a další významní hosté. Vyškolení pracovníci budou v Eurocentru zodpovídat dotazy a poskytovat rady o cestování, práci či studiu v EU, ale také o čerpání prostředků z evropských fondů a programů a podpoře podnikatelů. Eurocentrum rovněž nabízí informační materiály, odbornou prezenční knihovnu, ale také možnost bezplatného připojení na internetové zdroje o unii.

 

zpět na začátek stránky

Strana 14

Rytmické bubnování.

Desítky bubnů zněly 26. a 27. května v Ostravě. V programu vystoupily soubory Šuba Duba Band, Kuba Band, M-bunda, Gizd Q, Celtic Cross a mnoho dalších. Zastávkou bubeníků bylo i tentokrát Prokešovo náměstí.

Ostravští filharmonici hrají v Evropě i Austrálii

Janáčkova filharmonie Ostrava na závěr letošní sezony představuje své umění v Evropě i na dalších kontinentech. V dubnu hrála pod vedením významného italského dirigenta Gaetana Delogu v chorvatském Záhřebu. Kromě dvou symfonických básní z cyklu Má vlast B. Smetany a Franckovy Symfonie d moll byla na programu skladba S. Bradiče Homo erectus. Uvedení se zúčastnil samotný autor. V Bělehradě zazněla suita z Prokofjevova baletu Romeo a Julie, Dvořákova Symfonie č. 8 a skladba současné autorky I. Popovič Král a slon. I ta byla vyznamenána přítomností skladatelky. S dirigentem Jakubem Hrůšou a vynikajícím houslistou Romanem Patočkou koncertovala JFO v květnu ve Španělsku. Na 11 koncertech v různých městech včetně Barcelony byly na programu skladby A. Dvořáka, E. Lala, W. A. Mozarta, J. Brahmse a Koncert pro klavír a orchestr č. 1 F. Chopina. Sólový part hrál klavírista Ramón Coll.

V závěru měsíce června se orchestr rozdělí. Část zamíří na jih Itálie a další s šéfdirigentem Theodorem Kucharem do Austrálie kde se představí na Australském festivalu komorní hudby - nejprestižnějším na jižní polokouli. V srpnu se Janáčkova filharmonie chystá do Itálie.(t)

Galerie představuje umělce regionu

Výstava Výtvarní umělci severní Moravy a Slezska ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě se v porubské Nové síni koná u příležitosti oslav 80. výročí Domu umění. Sbírka vznikala zpočátku nahodile, teprve v 60. letech minulého století začala být rozšiřována systematicky. V současnosti obsahuje téměř tisíc obrazů, několik desítek plastik a stovky kreseb a grafických listů autorů, kteří významně zasáhli do celorepublikového vývoje. V dílech z období první poloviny 20. století se odráží snaha malířů reflektovat tíživou sociální situaci Ostravska, ale i zvláštní podobu průmyslové krajiny a inspirace slezskou a beskydskou přírodou.

Vystavena jsou díla B. Dvorského, V. Wünsche, V. Kristina, J. Sládka, J. Šrámka, V. Držkovice a dalších. Výstava potrvá do 12. srpna. Otevřeno je v úterý až v sobotu od 10 do 13 a od 13.30 do 18 hodin.

Krátce

Hry pod širým nebem

Národní divadlo moravskoslezské nabídne divákům v červnu několik představení pod širým nebem. V prostorech Slezskoostravského hradu připravil operetní soubor 23. a 25. června obnovenou premiéru Muzikálového koncertu. Uvede část slavného muzikálu A. L. Webbera Fantom opery. Začátek je ve 20 hodin. Úspěšná inscenace muzikálu AITNA/ETNA, která měla světovou premiéru v podání operního souboru před rokem, přemění 28. a 29. června v 19 hodin Slezskoostravský hrad v pohádkový svět sicilského venkova i bájné sopky Etny.

Pestré léto

Dům kultury Akord v Ostravě-Zábřehu zahájí v pátek 30. června v letní zahradě cyklus koncertů Pestré léto na Jihu. Prvním vystupujícím bude kapela Nebratři. Další prázdninové dny zpestří některá z folkových, country i rockových kapel. Koncerty se konají za příznivého počasí každý pátek v 17 hodin.

Supervýběr kapel

Přehlídka nejlepších moravských skupin Supervýběr se bude konat 24. června v 18 hodin v Domě kultury města Ostravy. Svižné hudební bloky vyplní skupiny Kuličky štěstí, Windy nebo Chimera. Hosté Michael Foret a Michal Hudček zazpívají v doprovodu svých kapel.

Výstava v Budoucnosti

Fotografie Petra Sobka z cest po Vietnamu, Laosu, Thajsku, Malajsii a Indonésii jsou vystaveny od 7. června v galerii Budoucnost. Nejpůsobivější snímky zachytil v horách severního Vietnamu v okolí městečka Sapa a v laoských vesnicích.

Festival tance

Taneční divadlo Zóna a Divadlo loutek v Ostravě pořádají 24. a 25. června další část festivalu soudobé taneční tvorby Tanec Ostrava. Divákům se představí skupina Nanohach, J. Viňarský a členové baletu Národního divadla Praha. Představení začínají po oba dny v divadle loutek v 19 hodin.(t)

Jaromír Nohavica otextoval Mozartovu operu

Tak to dělají všechny - to je doslovný překlad názvu Mozartovy opery Cosi fan tutte, která měla koncem května premiéru v Divadle Antonína Dvořáka a tentokrát netradičně v českém originále. Texty přebásnil Jaromír Nohavica.

"Miluji Mozartovu hudbu. A protože mne baví odjakživa opatřovat melodie slovy, chtěl jsem ukázat, jak krásná je čeština. A zkusit, zda může má rodná řeč znít moderně a živě i v operním libretu. Da Pontovo libreto bylo mnohokrát nařčeno z 'povrchnosti', nepropracovanosti, navíc z frivolnosti. Nesčetněkrát bylo také zcela přepisováno a měněno. Přesto jsem samotný příběh nepřepisoval, jen jsem ho oprášil ze šedi. Snažil jsem se, aby se zablýskl barvami. Byl jsem odvážnější ve volbě jazykových prostředků. Několikrát se mi stalo, že jsem se dokonce zastavil na některém místě a ptal se nahoru pana Wolfganga, jestli můžu. Ujišťuji vás, že se smál, líbilo se mu to a schválil mi to," uvedl před premiérou známý písničkář. Není to jeho první překlad operního libreta, už v roce 1996 přebásnil pro Národní divadlo moravskoslezské texty k Marschnerově opeře Vampýr. Podle ředitele divadla Luďka Golata J. Nohavica na libretu pracoval velmi soustředěně. "Předem si na lidech zkoušel, zda jeho verze funguje. Prozpěvoval si části árií na ulici, v obchodním domě, ale třeba také když mi telefonoval."

Choreograf Igor Vejsada dodal, že diváci se mohou těšit i na lechtivější scény. "Mozart má v sobě hodně erotična a je to vidět i v jeho tvorbě." Právě kvůli nejasným a příliš divokým vztahům mezi muži a ženami měla opera pohnutý osud. Tehdejší společnost ji odsoudila pro nemorálnost a v repertoárech divadel se neuváděla.

Režisérka Carmen Or se s tímto dílem setkává už popáté. "V Americe jsem ho třikrát režírovala zcela tradičně. Při inscenování ve Španělsku se příběh odehrával v Anglii ve dvacátých letech minulého století. V Ostravě je děj zasazen do současnosti, a tak třeba bláznivá služka hovoří o internetu," poznamenala Carmen Or.(t)

Na snímku Luciano Mastro jako Ondra, Jana Kačírková v roli Lízy, Zuzana Dunajčanová jako Dorka a Martin Gurbaľ, který zpívá Kubu.

 

zpět na začátek stránky

Strana 15

Osobnost z historie města - pedagog a legionář Rudolf Tlapák

Archiv města Ostravy

Rudolf Tlapák patřil mezi výrazné osobnosti ostravského společenského, kulturního i politického života v období první republiky. Podle slov ředitelky archivu Blaženy Przybylové byl především středoškolským pedagogem, ale rovněž člověkem, kterému nebyl lhostejný způsob života obyvatel ve městě. Snaha povznést jejich životní úroveň ho hnala do přípravy a realizace různých projektů v oblasti vzdělávání, trávení volného času a do aktivní práce ve výborech místních spolků.

"Do Moravské Ostravy přišel za svou velkou láskou Marií Hálovou, dcerou z dobře situované rodiny městského lékaře. Troufnu si dodat, že nejen rodina, ale i město se pro něho stalo takzvanou srdeční záležitostí. Sňatek v roce 1909 mu možná usnadnil vstup mezi městskou honoraci, ale svým přístupem se prakticky okamžitě zařadil mezi výrazné podporovatele českého školství a spolkového života. Už v roce 1910 byl například zvolen jednatelem Matice ostravské," říká B. Przybylová.

Blížící se třicáté narozeniny v srpnu 1914 si však už nemohl připomenout v poklidném rodinném kruhu, protože hned 1. srpna byl povolán bojovat za rakouského císaře. Poměrně brzy upadl do zajetí, a tak už 23. října začala strastiplná pouť po ruských zajateckých táborech v Tjumeni, Tobolku či Semipalatinsku. Stesk po domově, manželce, kterou něžně oslovoval "Milinko", a především po milované dceři, ale také své dojmy z poměrně monotonního života zajatce zčásti vylíčil v několika denících.

Ve vzpomínkách mu například utkvěl 16. duben 1915: ...Krásný, slunný den. Obloha lazurově modrá jak na Adrii... Již je mi protivný ten věčný sníh a bílá barva působí přímo dráždivě... Snad neměl pravdy známý mi ruský student, který na otázku, jak dlouho zde trvá zima, odpověděl 13 měsíců! Po dlouhých čtyřech letech zajateckého života Rudolf Tlapák vstoupil v červenci 1918 do ruských legií. Jako příslušník 3. střeleckého pluku absolvoval anabázi Sibiří až do Vladivostoku. V létě roku 1920 konečně mohl nastoupit na americkou loď Prezident Grant, která ho šťastně dopravila do italského Terstu. V novém školním roce opět už mohl stát před studenty českého gymnázia a vyučovat je latině a řečtině. Jedním z jeho žáků byl i Zdeněk Šmíd: Po návratu z legií vyučoval v naší třídě řečtině. Navždycky mně splývají souladné, spanilé, taneční záchvěvy alfabety, ten věčný zpěv o kráse a dokonalosti, s elegantní siluetou muže, který se vrátil zdaleka, aby nás teď trochu netrpělivě, ale vždy noblesně učil klasickému jazyku.

"Promarněný čas ve vojenské uniformě jako by chtěl Tlapák přehlušit obrovskou aktivitou. Za samozřejmost zcela jistě považoval práci v rámci místní jednoty obce legionářské v Moravské Ostravě. Předsednickou funkci zastával nepřetržitě od roku 1924 do 1939. Za tuto organizaci úspěšně kandidoval v roce 1924 i do městského zastupitelstva. V rámci obce legionářské inicioval zapojení jejich členů do osvětové práce, byl horlivým zastáncem legionářských tradic. Sám často vystupoval na přednáškách věnovaných této tematice. Redigoval sborníky vydané u příležitostí jubileí bitvy u Tvorova," dodává ředitelka archivu.

Hlavní pole jeho působení bylo ovšem spojeno s kulturní a osvětovou činností. V tisku bylo později připomínáno, že uvedl kulturní podnikání do pevných kolejí, zejména lidovýchovnou činnost postavil na pevnou základnu a určil jí jasné směrnice. Stál u zrodu Lidové univerzity Masarykovy (později přejmenována na Masarykovu školu lidovou) a po určitou dobu byl i jejím ředitelem. Jeho podíl na vzniku a vynikající pověsti tohoto zařízení byl v roce 1934 v novinách oceněn následujícími slovy: ...Rudolf Tlapák byl doslova její duší, v jejím vedení uplatnil své pracovní nadšení spojené s prozíravým darem praktickým. Tak se stalo, že tento lidovýchovný podnik k sobě připoutal spousty posluchačů ze všech vrstev, kteří chtěli doplnit své vzdělání, ať už v přednáškách nebo kursech praktických. Ostravská lidovýchova je z nejvýznamnějších a nejbohatěji rozvinutých v celé republice, a to má prof. Tlapák velikou zásluhu jako ředitel Masarykovy školy lidové. Tento vzdělávací institut byl určen především pro poučení a výchovu nejširších vrstev.

Jak dále říká B. Przybylová, vedle odborných, jazykových kurzů a přednáškových cyklů univerzita pořádala např. i hudební večery. Tlapák jako jednatel pozitivně ovlivňoval chod další korporace, kterou byla Kulturní rada pro širší Ostravsko. Ta byla označována jako základní složka kulturního ruchu v širokém kraji. Z jeho podnětu se v rámci osvětové činnosti konaly debatní večery, univerzitní cykly přednášek nebo seriál přednášek Čeští spisovatelé a hudebníci o sobě. S Kulturní radou souviselo i vydávání měsíčníku Černá země a ročenky Rok lidovýchovné práce. Oba časopisy R. Tlapák nejen redigoval, ale také do nich přispíval. Při přípravě úzce spolupracoval se spisovatelem Vojtěchem Martínkem, který v prvním ročníku Černé země řídil část zábavnou a poučnou a Rudolf Tlapák se ujal části lidově výchovné.

Výjimečné organizační schopnosti Rudolfa Tlapáka byly nejspíše i důvodem k volbě za jednatele Spolku pro vystavění a udržování výstavního pavilonu - dnešního Domu umění. Ten byl v roce 1926, tedy před 80 lety, slavnostně otevřen. Jednatelem byl rovněž v Okresním osvětovém sboru, funkci místopředsedy vykonával v Česko-polském klubu, pracoval v ústředním spolku českých profesorů. Při všech těchto mimopracovních aktivitách byl v roce 1934 jmenován ředitelem gymnázia.

"S ohledem na jeho velmi bohatou činnost, ale především na jeho vazbu na legionáře, nebylo jistě náhodou, že krátce po vypuknutí 2. světové války jméno Rudolf Tlapák figurovalo na seznamu zatčených gestapem v rámci akce Albrecht I. dne 15. září 1939. Ze sběrného tábora v Moravské Ostravě byl deportován do koncentračního tábora v Oranienburgu u Berlína, kde podle úřední zprávy měl dne 31. října 1940 spáchat sebevraždu," říká B. Przybylová s tím, že Tlapákova aktivita byla následně oceněna 10. února 1948. Tehdy mu byl in memoriam prezidentem republiky udělen jako účastníku národního odboje za osvobození Československý válečný kříž 1939.

A dnes? Dnes jméno této výrazné osobnosti našeho města připomíná název ulice v obvodu Ostrava-Jih. (m&b)

Curriculum vitae

 • Rudolf Tlapák se narodil 27. 8. 1884 v Zaječicích (okr. Chrudim) a zemřel 31. 10. 1940 v koncentračním táboře Oranienburg (Německo).
 • V roce 1903 maturoval na gymnáziu v Chrudimi.
 • V letech 1903-1908 studoval klasickou filologii na Filozofické fakultě Karlovy univerzity.
 • V roce 1908 nastoupil jako profesor latiny a řečtiny na klasické gymnázium v Moravské Ostravě.
 • V srpnu 1914 byl povolán do vojska, vyslán na frontu a v říjnu padl do zajetí.
 • V červenci 1918 vstoupil v Rusku do československých legií.
 • V srpnu 1920, po návratu z Ruska, byl demobilizován.
 • V roce 1934 byl jmenován ředitelem státního českého gymnázia.
 • 15. 9. 1939 byl zatčen v rámci akce Albrecht I. a deportován do koncentračního tábora.
 • 31. 10. 1940 podle úřední zprávy tábora Oranienburg spáchal sebevraždu.
 • 10. 2. 1948 mu byl prezidentem republiky in memoriam udělen Čsl. válečný kříž 1939.

 


Strana 16

Svátek atletiky

Přesně 10 350 diváků přišlo na Městský stadion ve Vítkovicích podpořit atlety světových jmen.
Ruská výškařka Jekatěrina Savčenková vybojovala sedmou příčku. Na vítězku Blanku Vlašičovou z Chorvatska, která přeskočila rovné 2 metry, jí chybělo 16 centimetrů.
Oštěpař Jan Železný při ostravské derniéře hodil 83,52 metru. Diváci jej odměnili potleskem. Mnohým z nich se podepsal na památku.
Michael Kipyego z Keni si doběhl pro čtvrté místo na 3000 metrů překážek.
O radost z vítězství v běhu na 3000 metrů překážek se Ruska Tatjana Petrova podělila se svou kolegyní.
Tradiční předzvěstí Zlaté tretry jsou atletické závody pro nejmenší sportovce. Na vítkovickém stadionu je 25. května zahájil běh rodičů s dětmi na 100 metrů, pro žákovské a dorostenecké kategorie byly připraveny delší trasy. S vrstevníky se na Čokoládové tretře utkalo více než tisíc malých Ostravanů. Vítězové si odnesli čokoládový dort a pohár, každý startující získal volnou vstupenku na Zlatou tretru.

Ani chladno, občasné přeháňky a vítr neodradil 30. května více než deset tisíc diváků od sledování atletického galapředstavení na městském stadionu ve Vítkovicích. Zlatá tretra již po pětačtyřicáté nabídla přehlídku nejlepších světových sportovců. A podobně jako každý rok byla i letos plná nadějí, radosti i zklamání a bolesti. Promrzlí návštěvníci viděli nejlepší světové výkony roku běžkyně na 3000 m Priscily Japletingové, diskařky Natalie Sadovové a šest splněných českých limitů pro mistrovství Evropy. Bouřlivým potleskem odměnili každého bojovníka o medaile, ale nezapomínali ani na ty, kteří zůstávali daleko za prvními místy.

Největší ovace sklidil legendární oštěpař a trojnásobný olympijský vítěz Jan Železný, který se v Ostravě loučil se sportovní kariérou. Před českými diváky startoval naposledy. Čestné kolečko kolem stadionu oběhl i marocký mílař Hicham El Guerrouj. Také pro něj profesionální sport skončil.

"Ostravané umí vytvořit báječnou atmosféru. Těší mě, že i přes nepřízeň počasí dokázali povzbudit a ocenit výkony všech atletů bez rozdílu. Zlatá tretra k našemu městu neodmyslitelně patří a já osobně se velmi těším na její další ročníky," řekl primátor Aleš Zedník, který mítink navštívil i s manželkou.(k)