Březen 2006

Březnové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2006
c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-or-archiv-2000-2006-ostravska-radnice-2006.jpg

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf
Strana 1

Festivalové perličky

 • Do Ostravy se na přehlídku činoher sjelo 260 studentů, divadelních pedagogů, kritiků a dalších odborníků.
 • Názory, rozhovory, recenze a různé informace z dění festivalu přinášel tradiční zpravodaj Ost-ra-var aneb Desátý let houpacího Pegasa. Autory byli studenti divadelní vědy. Letos vydali pět čísel, která jsou zveřejněna také na internetových stránkách Národního divadla moravskoslezského: www.ndm.cz
 • Poprvé za desetiletou historii Ost-ra-varu se studenti z katedry divadelních, filmových a mediálních studií olomoucké Univerzity Palackého pokusili zachytit dění na kameru a tyto dokumenty okamžitě vysílat. Účastníci festivalu i náhodní diváci tak mohli sledovat záběry z jednotlivých inscenací a také slyšet postřehy účinkujících, kritiků a dalších návštěvníků.
 • V nabitém programu si našly místo dvě výjimečné akce. Tou první byla vernisáž fotografií v Divadle Jiřího Myrona k nedožitým sedmdesátinám herce Jana Filipa, který tragicky zahynul před pěti roky, druhou pak poetický večer Vladimíra Poláka v Kavárně Daniel, věnovaný Jazzové poezii Lawrence Ferlinghettiho.

Město žilo pět dní Ost-ra-varem

Měsíc březen už deset let tradičně prověřuje psychiku ostravských divadelníků, a to na festivalu Ost-ra-var. Jeho organizátoři - činohra Národního divadla moravskoslezského, Divadlo Petra Bezruče, Komorní scéna Aréna a Divadlo loutek Ostrava - si pravidelně v tomto období zvou do moravskoslezské metropole divadelní kritiky, zástupce ministerstva kultury, současné i budoucí teatrology.

Na jubilejním ročníku od 1. do 5. března představili patnáct inscenací, které odborníci hodnotili ve třech rozborových seminářích. "Jako vždycky se mi líbil celý dramaturgický kontext, to, že ostravská divadla se nebojí experimentovat. Někdy to vyjde, někdy ne. V tom jsou zdejší divadelní tvůrci fascinující. Konkrétně Gombrowiczova Svatba Komorní scény Aréna je hrou, před kterou se smeká. Naopak Ionescovy Židle stejného souboru se výrazně nevyvedly, podotkl teatrolog Josef Herman.

Odborníci se při hodnocení právě skončeného ročníku shodovali, že ostravská divadelní dramaturgie zřetelně přitvrdila. "Posun je vidět každý rok. Ten letošní na mne působil jako směřování k takzvané cool dramatice, k estetice ošklivna a násilí. A to nejen na malých či komorních scénách, ale i v Národním divadle moravskoslezském. Za naprosto výjimečné považuji to, že se už deset let daří všem ostravským divadlům držet na neobyčejně vysoké úrovni, podotkl Jiří Štefanides z Univerzity Palackého Olomouc.

Divadelní publicistka Lenka Šaldová uvedla, že v Ostravě má vždycky pocit, že se tu nevyrábějí inscenace jenom proto, aby se uskutečnily premiéry: "Všechna čtyři místní divadla se snaží hledat způsob, jak něco sdělit. Letos jsem měla výjimečný zážitek z inscenace Královna Margot Národního divadla moravskoslezského. (ta)

 


Strana 2

Nový rektor Tomáš Čermák byl uveden do funkce

Do funkce rektora Vysoké školy báňské-Technické univerzity (VŠB-TU) byl slavnostně uveden 3. března na zasedání vědecké rady v Domě kultury města Ostravy prof. ing. Tomáš Čermák, CSc. Akademický senát VŠB-TU ho zvolil už podruhé loni v říjnu. Letos v lednu ho na Pražském hradě slavnostně jmenoval prezident republiky Václav Klaus.

Inaugurace se zúčastnil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Lubomír Zaorálek, primátor Ostravy Aleš Zedník, zástupci ministerstev, Moravskoslezského kraje, českých i zahraničních vysokých škol a ředitelé významných průmyslových firem.

"Za poslední tři roky se zvýšil počet akreditovaných studijních programů - bakalářských má nyní škola 22, magisterských 18 a doktorandských 23. Počet studentů vzrostl ze 17 tisíc na téměř 19 800, hodnotil rozvoj školy T. Čermák. Hovořil také o potřebě koncepčně řešit nedostatek technicky vzdělaných odborníků, zejména inženýrů ve strojírenství, stavebnictví.

Zasedání Vědecké rady VŠB-TU bylo spojeno se jmenováním prorektorů univerzity a děkanů jednotlivých fakult. (t)

Nepřehlédněte

Poplatek za odpad

Povinnost platit poplatek za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů má od roku 2002 každý občan s trvalým pobytem v Ostravě. Jak řekla vedoucí oddělení daní a cen odboru financí a rozpočtu magistrátu Radka Brožová, je přesto stále mnoho lidí, kteří se placení vyhýbají.

"Výše nedoplatku se k dnešnímu dni vyšplhala na částku přes 50 milionů korun. Největší dluhy mají lidé bydlící na ubytovnách a ti, kteří se volně pohybují po republice. Jelikož už neexistuje takzvaný přechodný pobyt, je velmi těžké je vyhledat a dlužnou částku vymáhat.

Výše poplatku zůstává v letošním roce stejná jako loni - 498 korun za rok. Částka je splatná ve dvou termínech: 30. dubna a 30. září. Od letošního roku se neplatí za objekt určený k rekreaci, uvedla R. Brožová.

Na území města je rozmístěno 26 182 popelnic a 7 305 kontejnerů na směsný odpad, 693 kontejnerů na sklo, 700 na plast, 367 na papír a 238 na nápojové kartony. Ostravané mohou k odkládání odpadu využít také 15 sběrných dvorů, 9 výkupen papíru a 2 semimobilní sběrny (v Ostravě-Jih a Porubě). Sběr, svoz, třídění, využívání a odstraňování odpadu zabezpečuje společnost OZO Ostrava. V roce 2006 pokračuje v rozmisťování nádob na tříděný odpad, zvýší četnost přistavování velkoobjemových kontejnerů a zintenzivní spolupráci s městskou policií při potírání viníků, kteří vyhazují ke kontejnerům například starý nábytek.

Vyhláška o ovzduší

Obecně závaznou vyhlášku zakazující používání některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování ovzduší schválili 21. února zastupitelé města. Vyhláška je účinná od 10. března. Jejím účelem je omezit množství emisí vypouštěných do ovzduší z kotlů, krbů a kamen především rodinných domků nebo objektů sloužících k podnikání. Na území Ostravy je zakázáno spalovat v těchto zařízeních uhelné kaly, hnědé uhlí energetické, lignit a proplástky. Kontrolovat dodržování vyhlášky č. 2/2006 jsou oprávněni zaměstnanci statutárního města zařazení do magistrátu nebo úřadů městských obvodů a strážníci Městské policie Ostrava. Plné znění bude k dispozici na webových stránkách: www.ostrava.cz

Důležitá telefonní čísla

Centrum tísňového volání Ostrava
150 - hasiči
155 - záchranná služba
156 - městská policie
158 - Policie ČR

Za zrušení místa zaměstnavatel nabídne
práci v rámci magistrátu

Rada města na začátku února projednala závěrečnou zprávu k projektu Optimalizace organizační struktury Magistrátu města Ostravy, kterou předložila firma Deloitte Czech Republic.

Připomínky k tomuto projektu byly projednány v listopadu loňského roku na společném setkání vedoucích odborů, primátora, členů rady města a tajemnice s řešiteli projektu - zástupci firmy Deloitte.

Na základě výsledku optimalizace bylo v rámci magistrátu zrušeno celkem 24 funkčních míst.

Například v kanceláři primátora bylo zrušeno 1 místo, v odboru financí a rozpočtu a útvaru hlavního architekta po pěti místech, o tři místa méně bude v hospodářském odboru či platovém a personálním. Z odboru dopravy budou k 1. červenci letošního roku převedena 3 oddělení (69 funkčních míst) do nově zřízeného odboru dopravně správních činností.

Zaměstnancům magistrátu, jejichž funkční místa budou zrušena, bude nabídnuta jiná vhodná práce v rámci zaměstnavatele, to znamená včetně úřadů městských obvodů. Pokud nabízenou práci odmítnou nebo zaměstnavatel nebude mít vhodné volné místo k dispozici, bude jim dána výpověď a poskytnuto odstupné ve smyslu zákoníku práce, zákona o úřednících a platné kolektivní smlouvy.

Celkové náklady projektu Optimalizace organizační struktury MMO představují 4 630 tis. Kč, přičemž roční úspora na platech byla vyčíslena na 6 060 tis. Kč (24 x 252 tisíc Kč), úspora na pojištění 2 121 tis. korun (24 x 88 375 Kč). Celková finanční úspora při zrušení 24 pracovních míst bude tedy za rok činit 8 181 000 korun. (M)

Omluva

V únorovém vydání Ostravské radnice jsme na této straně informovali o vyhlášení výběrového řízení na dotace na opravy a údržbu sakrálních staveb nezařazených do ústředního seznamu kulturních památek. Omylem jsme uvedli, že jde o dotace investiční, za což se omlouváme. Požádat o neinvestiční dotace pro výše uvedené účely lze do 31. března 2006. Bližší informace jsou k dispozici na internetové adrese: www.ostrava.cz (r)

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, KANCELÁŘ PRIMÁTORA
vyhlašuje soutěž

O NEJKRÁSNĚJŠÍ KRASLICI

 • Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i kolektivy - děti do 15 let.
 • Kraslice mohou být vytvořeny z libovolného materiálu a musí být označeny jménem, věkem autora, kontaktní adresou a telefonním číslem.
 • Malí autoři mohou velikonoční vajíčka doručit nejpozději do 7. dubna 2006 na adresu:
  Statutární město Ostrava, kancelář primátora, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
  Kontaktní osoba: Markéta Šostoková, S 599 443 131
 • Od 12. dubna 2006 budou kraslice vystaveny ve foyeru Radnice města Ostravy a Ostravském informačním servisu (vyhlídková věž Nové radnice).
 • Každé ozdobené vajíčko bude označeno číslem a návštěvníci radnice a vyhlídkové věže budou moci do 18. dubna 2006 dát hlas vybrané kraslici.

Slavnostní vyhlášení vítězů s předáním cen (přenosný televizor, sportovní potřeby, plyšové hračky apod.) se uskuteční v pondělí 24. dubna 2006. Všichni výherci obdrží také malířské potřeby a prezentační materiály města Ostravy.

Kraslice se nevracejí

 


Strana 3

"Jsme schopni do několika minut kvalifikovaně zakročit kdekoli na území města. Ale nemůžeme být všude, říká ředitel Městské policie Ostrava Jan Hulva

Okrskáři přinesou občanům vyšší bezpečnost v ulicích

Rozhovor

Postarat se o bezpečnost občanů ve městě je prvotním úkolem obecní policie. Jak se to daří strážníkům Městské policie Ostrava a co nového je čeká v letošním roce, o tom jsme hovořili s ředitelem Janem Hulvou.

Kolik strážníků zabezpečuje udržování veřejného pořádku v Ostravě?

V současné době to je kolem 648 osob.

Myslíte si, že je to pro třetí největší město v republice přiměřený počet? Strážníky potkávám za bílého dne na osvětleném náměstí či ulici, ale například v podvečerních Komenského sadech jsem je neviděla už dlouho.

Rozumím vám. S takovými připomínkami se setkáváme poměrně často. Začátkem března zahajujeme kurz pro nové uchazeče o toto povolání, takže se řady strážníků posílí o dalších 25 lidí. Osobně jsem přesvědčen, že je to dostačující. Je potřeba si uvědomit, že pracovní týden strážníka, který je v nepřetržitém výkonu služby, má 37,5 hodin. Jednoduchými počty zjistíme, že k zajištění dvacetičtyřhodinového provozu potřebujeme čtyři a půl strážníka. Pokud odečteme ty, kteří se věnují ekonomice, autoparku, přípravě techniky a podobně, vychází nám, že v každém okamžiku dne i noci je v ulicích našeho města osmdesát až sto dvacet strážníků. A to jistě není málo. Při mimořádných opatřeních celoměstského charakteru je jich ve službě mnohem více.

Jejich počet má jistě vliv na větší bezpečnost ve městě.

Určitě ano. Za posledních pět let křivka kriminality v Ostravě klesá. V loňském roce jsme zadrželi 316 pachatelů trestné činnosti přímo při trestných činech a 284 osob, po kterých bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Velmi úzce spolupracujeme s Policií ČR a také Dopravním podnikem Ostrava. Jeho zaměstnanci mají dokonalý dvacetičtyřhodinový přehled o tom, co se ve městě děje.

Předpokládám, že pak také roste objasněnost trestných činů.

To bohužel nemohu říci a má to mnoho příčin. Před několika lety se například změnila skutková podstata trestného činu krádeže. Pokud k ní dnes dojde a hodnota zcizené věci je nižší než 5 tisíc korun, jde o přestupek, který lze řešit blokově nebo ve správním řízení. Při vyšší škodě postupujeme případ Policii ČR. Úkolem obecní policie je přispívat k bezpečnosti osob a majetku. Zajišťujeme svědky, mapujeme pohyb pachatele, chráníme prostor, v němž se trestný čin odehrál. V mnoha případech také pachatele zadržíme a policistům předáme s důkazním materiálem. Počet zadržených osob tvoří zhruba jednu desetinu objasněných trestných činů v našem městě.

Jaká je skladba trestné činnosti v Ostravě?

Největší objem tvoří majetkové delikty. Jde asi o 700 případů za měsíc. Vloupání do automobilů, vykrádání zahradních chatek nebo krádeže v objektech firem a podniků se nám podařilo z velké části eliminovat. Valná většina pachatelů si odpykává tresty, navíc jsme preventivními opatřeními mnohé z nich od páchání trestné činnosti odradili. Napojením více než stovky objektů na pult centralizované ochrany prudce klesl počet vloupání a vzrostlo množství pachatelů usvědčených přímo na místě. Z celkového počtu devíti vloupání do zabezpečených objeků zadrželi strážníci městské policie pachatele v pěti případech.

Občané ale mnohem citlivěji vnímají trestnou činnost, která se odehrává na ulici přímo před jejich domem.

To je samozřejmé. Právě proto je naším úkolem zajistit jim pocit bezpečí, nabídnout pomoc v krizových situacích, tedy ochránit je před takzvanou pouliční kriminalitou. Je sice pěkné, že obrazně řečeno uhasíme hořící dům, ještě lepší ale je, když hořet vůbec nezačne.

To je ale spíše toužebné přání, ne?

Městská policie musí působit především preventivně. Z toho důvodu je prováděn klasický výkon služby takzvanou pochůzkovou činností. Ostrava je jedním z mála měst v republice, ve kterém se strážníci pohybují celodenně v terénu pěšky, nebo v případě cyklohlídek na kolech. Občanům tak přinášejí vyšší bezpečnostní komfort a sami dokonale poznají problémy a bolavá místa svého rajonu. Pokud někde zarachotí výkladní skříň nebo je slyšet volání o pomoc, může účinně zasáhnout jen ten, kdo je blízko. Podstatné také je, že na pěšího strážníka se mohou občané obracet přímo v ulicích, nemusejí ho vyhledávat na služebnách. Největším uměním policisty je být v pravý čas na pravém místě.

Chystáte se nějak tuto službu vylepšit?

Ano, od 1. března zavádíme pozici okrskářů. Jde o strážníky, kteří se budou samostatně pohybovat ve svěřené lokalitě, tedy okrsku. Jejich úkolem bude dohlížet na dodržování veřejného pořádku, chránit majetek a zdraví občanů a předcházet páchání trestných činů. Budou spolupracovat s Policií ČR, představiteli městských obvodů a hlavně s občany.

Půjde o strážníky, jak je známe z dob první republiky? Vlídní pánové, kteří pokárají školáka za rvačku s kamarádem, upozorní babičku na náledí nebo mladou maminku na upuštěnou peněženku.

Přesně tak. Z historie se můžeme poučit, ale pro perfektní fungování dnešních okrskářů bude třeba získat důvěru občanů. A to nebude jednoduché. Projekt začneme realizovat v 16 okrscích a po jeho vyhodnocení vybereme další lokality, kde tuto službu uplatníme. Chceme dát občanům možnost zapojit se do ochrany veřejného pořádku, umožnit jim bez obav se na strážníky obracet a poznat jejich práci. Odstraněním anonymity vneseme mezi občany vstřícnější atmosféru a pocit vyšší bezpečnosti. Vytvořit si takovou pozici je úkol velmi těžký, ale já svým lidem věřím. (Kon)

Oddíl prevence a dohledu se specializuje zejména na komunikaci s dětmi. Úkolem jízdního oddílu je zajišťovat bezpečnost v lesoparcích, ale i zabránit a předcházet případným výtržnostem na sportovních akcích. Strážníci oddílu kynologie a operativního zásahu jsou vysíláni ke rvačkám, dopravní situaci má na starosti technický oddíl a o nalezené psy se stará úsek odchytu.

 


Strana 4

Střípky

Obchodní kontrakt s Ruskem.

O možnostech prohlubování hospodářských vztahů s Ruskou federací hovořil primátor Aleš Zedník 27. února s poslancem Evropského parlamentu Vladimírem Remkem. Cílem jeho pobytu v Ostravě bylo seznámit se s modernizací a výrobou nových tramvají v Dopravním podniku Ostrava a.s. "V ruských městech dosud jezdí patnáct tisíc tramvají vyrobených v České republice. V posledních letech obchodní kontrakty v této oblasti mezi oběma zeměmi neexistovaly. Zaujala mne proto smlouva ostravského dopravního podniku s městem Volgograd. Je to jedna z cest, jak tyto vztahy oživit, uvedl V. Remek na setkání, kterého se zúčastnil také nám. primátora Jaromír Horák (vpravo).

Mistři bojového umění.

Legendární čínské mnichy z kláštera Shaolin přijal 21. února primátor Aleš Zedník. Skupina dvaceti chlapců v čele s mistrem bojového umění přijela do Ostravy v rámci celosvětového turné. "Jsem rád, že mohu v našem městě přivítat nejslavnější představitele bojového umění. Věřím, že se jim v Ostravě bude líbit a setkají se s kvalitním publikem, které jejich výkony patřičně ocení. Sám se na vystoupení velice těším, řekl A. Zedník. Fascinující dvouhodinové vystoupení s názvem Legenda se vrací sklidilo v porubské hale Sareza obrovský úspěch.

Informace o imisích.

Odbor životního prostředí Magistrátu města Ostravy upozorňuje občany, že z důvodu rekonstrukce obchodního domu PRIOR na Masarykově náměstí, byl koncem února z jeho markýzy trvale odstraněn elektronický panel sloužící k informování veřejnosti o stavu znečištění ovzduší v Ostravě. Tento způsob poskytování informací o ovzduší zůstane nadále zachován - nový elektronický panel bude ihned po dodání instalován ve výloze Ostravského informačního servisu v Nádražní ulici.

Nůžky se pomalu uzavírají

Úřad práce v ostravě

Celkově příznivý vývoj ostravské nezaměstnanosti v průběhu roku 2005 signalizuje, že i v roce 2006 je možné očekávat pozitivní změny. Stav na trhu práce se postupně zlepšuje a pomyslné nůžky mezi jeho nabídkovou a poptávkovou stranou se pomalu zavírají. Přestože makroekonomický vývoj naší země je velice příznivý, zásadní zlepšení situace se v Ostravě a celém kraji zřejmě projeví až v dalších letech.

V letošním roce by se měla nezaměstnanost vyvíjet stejně příznivě jako loni a měla by si zachovat podobný průběh jako v minulých letech. Po lednovém nárůstu počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání začne s příchodem jarních měsíců a zlepšujícími se klimatickými podmínkami příznivě působit sezonní vliv a nezaměstnanost by měla klesnout. S nástupem léta a ukončením školního roku se stav nezaměstnaných osob znovu zvýší a vzestupná tendence potrvá patrně až do září. Po podzimním poklesu způsobeném dozníváním sezonního efektu v závěru roku opět asi nepatrně stoupne. Celkově lze v roce 2006 očekávat, že mírné zlepšování situace na trhu práce bude i nadále pokračovat.

Na základě průběžně prováděného monitoringu rozhodujících zaměstnavatelů s 26 a více zaměstnanci a s ohledem na meziroční nárůst celkové zaměstnanosti a zlepšující se trend v drobném podnikání předpokládá úřad práce, že by nezaměstnanost v letošním roce měla mírně klesat, v horším případě stagnovat.

Míra nezaměstnanosti by se v červnu mohla pohybovat mezi 13,8 % při lepším vývoji a 14,3 % při horší variantě. To představuje 24 000 až 25 000 osob hledajících zaměstnání. V závěru letošního roku by při lepším vývoji mohlo být v evidenci úřadu práce asi 23 300 uchazečů o zaměstnání, tj. míra nezaměstnanosti 13,4 %. V případě, že celkový vývoj na trhu práce nebude tak příznivý jak očekáváme, počet nezaměstnaných osob by mohl dosáhnout asi 24 300 a míra nezaměstnanosti by činila téměř 14 procent. (JZ)

Lepší vývoj
Očekávaný stavPočet evidovaných uchazečůMíra nezaměstnanosti v % podle nové metodiky
k 30. 6. 2006 24 000 13,8
k 31. 12. 2006 23 300 13,4
 
Horší vývoj
Očekávaný stavPočet evidovaných uchazečůMíra nezaměstnanosti v % podle nové metodiky
k 30. 6. 2006 25 000 14,3
k 31. 12. 2006 24 300 13,9

 

Symbióza pomohla studentům i zaměstnavatelům

Akci Symbióza 2006 pořádala již popáté Vysoká škola báňská-Technická univerzita (VŠB-TU) a statutární město Ostrava. Setkání zástupců firem a společností se studenty a absolventy VŠB-TU se uskutečnilo od 7. do 8. března v areálu vysoké školy.

"Symbióza je největší personalistickou akcí v České republice. Přispívá k navázání a rozvíjení vztahů mezi zaměstnavateli a zástupci univerzity i vytváření nových vědecko--výzkumných projektů. Četná jednání a diskuze pomáhají přizpůsobit výukový proces potřebám praxe, řekla manažerka pro vnější vztahy VŠB-TU Petra Kubová.

Letošní program byl tradičně plný zajímavých informací pro všechny zúčastněné strany. Najít a pojmenovat příčiny, které vysokoškolákům brání v nalezení vhodného uplatnění na trhu práce, bylo cílem odborné konference s názvem Kompetence absolventů vysokých škol. "Studenti měli možnost vyslechnout přednášky personalistů velkých firem a managementu školy. Mezi nejdiskutovanější otázky patřila nízká úroveň prezentačních schopností, týmové spolupráce, jazykových znalostí a praktických dovedností. Naopak velmi dobře byla hodnocena teoretická a odborná příprava absolventů a také počítačová gramotnost, uvedl proděkan Ekonomické fakulty VŠB-TU a koordinátor projektu Symbióza Roman Kozel.

Také o individuální prezentace zaměstnavatelů byl velký zájem. Zúčastnilo se jich více než 80 společností, které patří mezi největší zaměstnavatele v republice. Jak konstatovala P. Kubová, většina z nich nabídla studentům volné pracovní pozice, dojednala připomínkování diplomových prací a informovala o firemních projektech. "Projekt Symbióza dává jedinečnou příležitost k navázání prvních kontaktů, které mnohdy vyústí v uzavření pracovní smlouvy. Studenti i absolventi mohou využít také formu osobních pohovorů se zástupci společností. O takový kontakt projevilo letos zájem několik stovek lidí, doplnila Petra Kubová.

Šestý ročník kvalitně obsazené akce připravují organizátoři na březen příštího roku. "Zájem je rok od roku větší, což nás na jednu stranu těší a na druhou také zavazuje, sdělil R. Kozel. (k)

 


Strana 5

Také sídliště mohou být příjemným místem k bydlení

Konference Regenerace panelových domů se uskutečnila 16. února na Černé louce. Odborníci z celé republiky se zabývali proměnami bydlení především v panelové zástavbě, jejich financováním a družstevní bytovou politikou při opravách bytového fondu. Velká pozornost byla věnována možnostem získání dotací z Evropské unie na obnovu sídlišť.

"Jsem rád, že se Ostrava zapsala do povědomí českých specialistů. Existuje tradiční představa o zachmuřenosti, nevlídnosti a šedi sídlišť. V některých případech se můžeme přesvědčit, že se tento vzhled pomalu mění. Důležitým faktorem v proměně bydlení je rozmanitost tvarů objektů, barevnosti fasád, výsadby zeleně, uvedl profesor Vítězslav Kuta z Fakulty stavební Vysoké školy báňské-Technické univerzity.

Kvalitu bydlení ovlivňuje upravené okolí

Trendem posledních let, kdy je realizován prodej bytů a domů z majetku města, je úprava okolí panelových domů. "Poměrně silnou motivací ke změnám se stalo vyhlášení vládního Programu regenerace sídlišť. Ten má své klady, ale i zápory. Největším nedostatkem je skutečnost, že pro částečné úpravy volného prostoru na sídlištích není zpracována urbanistická koncepce a dílčí akce na sebe nijak nenavazují technicky ani časově, řekla vedoucí bytového oddělení magistrátu Regina Kuchtová.

Vzhled domů závisí na majiteli

Architektka Daniela Grabmüllerová z odboru bytové politiky ministerstva pro místní rozvoj se zaměřila na problematiku oprav objektů z hlediska jejich majitelů: "Každý dům má svého vlastníka. Pokud se o budovu stará špatně, stavby chátrají. Vlastníci si musejí hlídat kvalitu fasády, oken, postarat se o odstranění závad. Jde o finančně náročné záležitosti. Proto byly vyhlášeny dva vládní projekty. Z programu Panel jsou poskytovány finance na opravu panelových domů formou úrokové dotace a z havarijního programu nabízí vlastníkům čerpání fnančních prostředků na odstranění závažných závad, především řešení statických problémů.

Majitelům domů jsou v regionech k dispozici střediska, která poskytují informace a pomoc při zažádání o půjčky z vládních programů. "V Ostravě první dotace využily dva městské obvody, a to Mariánské Hory a Hulváky a Ostrava-Jih. Obec může sehrát pozitivní roli při opravách bytového fondu také tím, že upraví volný prostor mezi domy, vybuduje nové chodníky, vysadí keře a stromy. Ale především záleží na zájmu jednotlivých vlastníků a jejich starostlivosti, upřesnila Regina Kuchtová. (iL)

Jednání se zúčastnili Antonín Říman z kanceláře vládního zmocněnce pro Ostravsko a prof. Vítězslav Kuta z Fakulty stavební VŠB-TU (vpravo).

Podpora malého a středního podnikání pokračuje

Město Ostrava vyhlásilo opět výběrové řízení na poskytnutí dotací z "Programu podpory inovačních aktivit malého a středního podnikání, výzkumu a vývoje . Z rozpočtu bylo pro letošní rok vyčleněno 10 milionů korun. Jak uvedl náměstek primátora Vít Ruprich, dotace budou poskytnuty na realizaci rozvojového podnikatelského projektu, a to od 500 000 až do 2 500 000 korun (maximálně 50 % uznatelných nákladů na daný projekt).

"Program podporuje aktivity, které jsou aplikovány v praxi. Rozvoj jednotlivých podniků je tak spojen se zaváděním výsledků výzkumů a vývoje nebo produktivních technologií do vlastního výrobního sektoru. V roce 2004 jsme přijali 24 žádostí, z toho osm firem získalo dotaci. Jmenovat mohu například ELCOM, NetDirect, Devimex, Ekostyren a další. Loni dosáhlo na městské peníze sedm společností, mezi nimiž byly například ARMING, TEMEX, AGRO-EKO. V letošním roce jsme se zaměřili na oblasti, jako je podpora širokopásmového internetu nebo internet a nové služby občanům. V rámci tématu snižování energetické náročnosti očekáváme projekty týkající se realizace aktivit směřujících k občanům či energetické zdroje a úspory energií. Další z možností ucházet se o dotaci mají firmy, které předloží projekty související například s regenerací brownfields, řekl náměstek primátora Vít Ruprich.

Grantová politika města má ovšem daleko širší spektrum. Odbor ekonomického rozvoje magistrátu například v minulém roce vyhlásil také grant týkající se projektové dokumentace na přípravu žádostí pro strukturální fondy Evropské unie. Příjemci finanční podpory v maximální výši 200 tisíc korun byly tentokrát nestátní neziskové organizace. Podle V. Rupricha bylo v prvním kole grantového schématu podpořeno 916 000 Kč šest organizací. Konkrétně to byl Spolek vodáků Campanula, Destinační management moravskoslezský, Ahol - - Vyšší odborná škola a jiní. Ve druhém kole zastupitelstvo schválilo na přípravu 14 projektů dotaci ve výši 1 279 600 korun. (m)

Nový jízdní řád přináší změny

Nový jízdní řád mapující provoz všech linek ODIS v oblasti Ostrava vešel v platnost 26. února. Došlo ke změnám v noční dopravě, v provozu konkrétních linek a v názvech zastávek. "Dopravní podnik upravuje jízdní řád čtyřikrát ročně. Řídí se připomínkami městských obvodů a názory jednotlivých cestujících, informoval mluvčí ostravského dopravního podniku Miroslav Albrecht a dodal, že při zakoupení 365 nebo 180denní dlouhodobé časové jízdenky do 15. dubna dostane cestující nový jízdní řád ODIS pro oblast Ostravy a plán sítě na rok 2006 zdarma. (i)

Informační středisko pro cestující

Nové informační centrum dopravního integrovaného systému Moravskoslezského kraje ODIS slouží od 26. února cestující veřejnosti u vlakového nádraží v Ostravě-Svinově. Ucelené informace o spojích, jízdních řádech, cestování v ODIS dosud neposkytovala žádná z kanceláří jednotlivých dopravců. Komplexní sdělení podával Infoservis Dopravního podniku Ostrava a.s., ale po pracovní době bylo k dispozici jen telefonní spojení na dispečink, jehož pracovníci řešili souběžně operativní problémy v dopravě a neměli časový prostor k vyřizování dotazů občanů.

Proto vedení společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. zřídilo centrum se speciálně proškoleným čtyřčlenným personálem. Pracoviště, které je součástí přestupního terminálu, nemá charakter informační kanceláře s osobním kontaktem. Pracovníci odpovídají na dotazy cestujících pouze telefonicky nebo elektronickou poštou. Provoz Infocentra ODIS finančně zajišťuje statutární město Ostrava. Informační středisko ODIS poskytuje: informace o jízdních řádech linek ODIS, informace o dopravním spojení v rámci ODIS, informace o tarifu ODIS. Kontakt: info@kodis.cz S 596 941 108 (iv)

Ostrava v Miláně

Město se zúčastnilo Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu BIT 2006, který se konal od 18. do 21. února v italském Miláně. Tuto akci pravidelně navštěvují světoví a domácí zástupci touroperátorů a cestovních agentur, hotelových řetězců, leteckých, železničních i jiných dopravních společností, představitelé lázeňských, rekreačních a golfových center téměř ze stovky zemí světa.

Město se letos poprvé samostatně prezentovalo na ploše 40 m2 v blízkosti stánků Maďarska, Turecka, Monaka a Prahy v pavilonu Svět.

Expozice upoutala vystavovatele i návštěvníky nápaditým, vzdušným a dynamickým řešením interiéru. Zde se uskutečnila pracovní jednání se zástupci CzechTourismu v Itálii, Spolku krajanů a přátel České republiky v severní Itálii a Českým kulturním a obchodním centrem sídlícím v Itálii.

"Projednali jsme možnosti rozšíření spolupráce v oblastech industriální a kongresové turistiky, kulturních a sportovních akcí s důrazem na ubytovací kapacity, dopravní obslužnost, cykloturistiku a lázeňskou turistiku, řekl po návratu z veletrhu náměstek primátora Vít Ruprich. Promítaný sestřih z hokejového mistrovství světa v Ostravě přilákal zejména sportovně založené návštěvníky.

Největšího italského veletrhu se zúčastnilo 100 000 domácích a zahraničních vystavovatelů a 50 000 zájemců o cestování. (iL)

 


Strana 6

Letošní zima potrápila dopraváky, silničáře i techniku

Letošní zima opravdu předvedla, co umí. Nejprve přívaly sněhu doslova zasypaly město, pak rekordní mrazy s teplotami až minus 24 stupňů daly zabrat lidem i technice. Boj s rozmary počasí hlavně v tomto ročním období je součástí práce dopraváků a silničářů. Jak hodnotí zimní sezonu František Vaštík, ředitel Dopravního podniku Ostrava?

"Nejsložitější období byl pro náš podnik konec roku 2005 a polovina ledna 2006. Zaznamenali jsme především výpadky v autobusové dopravě. Z dep podniku vypravujeme 251 autobusů, 220 tramvají a 51 trolejbusů. To je 522 dopravních prostředků a bohužel až u 40 z nich došlo v mrazivém období k výpadku z provozu. Převedeno na procenta, jde o 7,6 % z celkové kapacity vypravovaných vozů. Také u tramvají nastal problém. V době silného sněžení a odhrnování sněhu navlhly motory tramvají, což mělo za následek narušení jejich izolačního stavu. Tato závada vyřadila z provozu třiasedmdesát tramvají. Proto jsme v první pracovní den nového roku vypravovali jen sólo vozy místo souprav. Cestující jsou zvyklí na určitý standard a bylo pro ně jistě nepříjemné, že vozy byly přeplněny. Našim pracovníkům v údržbě se do dvou dalších dnů podařilo zprovoznit téměř všechny tramvaje. Trolejbusy zabezpečovaly dopravu bez větších problémů."

Cestující si stěžovali nejen na některé vynechané spoje, ale také na chlad v dopravních prostředcích.

"Snažili jsme se zajistit tepelnou pohodu cestujících ve všech prostředcích městské hromadné dopravy. Pokud dopravní prostředek staví každých 200 až 300 m na zastávce a otevírá dveře, nedá se očekávat, že se v takových mrazech podaří vozidlo zcela vytopit. Před lety jsme zavedli samoobslužné otevírání dveří. Toto opatření zamezuje většímu úniku teplého vzduchu."

Disponujete množstvím dopravních prostředků, určitě některé z nich už technicky nevyhovují, jsou zastaralé. Chystáte obměnu vozového parku?

"Počítáme s částečnou obnovou vozového parku. Náklady v této zimní sezoně se nám proti minulému roku zvedly zatím o téměř 4,6 milionu korun. Nejvíce peněz, a to 3,3 milionu korun, jsme vynaložili na opravy motorů tramvají. Město Ostrava nám letos poskytlo finanční dotaci na nákup dopravních prostředků ve výši 5 milionů korun. Takže jsme v únoru pořídili 10 standardních autobusů Karosa a v dubnu koupíme osm nových nízkopodlažních autobusů Solaris. Z nich budou tři patnáctimetrové a pět dvanáctimetrových. V současné době dokončujeme výrobu prvního nízkopodlažního kloubového trolejbusu a do konce roku přibude nejméně ještě jeden dvanáctimetrový."

Veřejnost si už zvykla na určitý komfort v dopravních prostředcích. Dá se ještě něco vylepšit, zmodernizovat?

"Pohodlí cestujících chceme vylepšit především u tramvají. V Ostravě jezdí nový typ - Vario. Letos přibude 5 dalších vozů. Také dlouhé článkové tramvaje KT 8 jsme upravili a zmodernizovali. Do konce letošního roku zrekonstruujeme další čtyři vozy včetně vložení nízkopodlažního článku. Na jarním mezinárodním veletrhu drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy Czech Raildays v Ostravě představíme novou nízkopodlažní tramvaj."

Na nepřetržité směny, sníh, mráz, nedisciplinované řidiče, četnější havárie a překážející kamiony na cestách jsou v zimní sezoně silničáři už zvyklí. Extrémní výkyvy počasí a změny teplot však potrápily pracovníky Ostravských komunikací, a.s. (OK).

"Zima byla náročná, protože byla dlouhá. Nejvíce nám vadily rozdílné teploty přes den a v noci. Využíváme hlásiče náledí i servery s dokonalou předpovědí počasí. Dopravní policie nás informuje o místech, na kterých došlo k haváriím, naši pomocníci vyjíždějí každý den do terénu a kontrolují stav vozovek. Spolupracujeme s Dopravním podnikem Ostrava, jehož řidiči hlásí problémy ve sjízdnosti na dispečink. Rozhodnutí, kdy a kam vyjet a jakým způsobem silnice ošetřit, zůstává na našich dispečerech, říká výrobní náměstek společnosti Ostravské komunikace, a.s., Antonín Bína.

Pracovní nasazení všech lidí v podniku, kteří s letošní sněhovou nadílkou poctivě nepřetržitě bojovali, oceňuje slovy: "Chlapi byli obětaví, střídali se ve dvanáctihodinových směnách, někdy vydrželi i déle. Neměli jsme marody a nepostihla nás téměř žádná havárie ani poruchovost techniky.

Na území města Ostravy udržovalo sjízdnost silnic i 32 mechanismů za směnu, z toho 13 sypačů, 11 traktorů, 8 nákladních aut s pluhem. Do konce února bylo spotřebováno 6 386 tun soli, pluhováním bylo ošetřeno 76 932 km vozovek a chemický posyp byl proveden na komunikacích v délce 112 663 kilometrů. Při úklidu v ulicích města bylo odvezeno nákladními auty 1 747 fůr sněhu. Náklady na údržbu všech komunikací ve správě Ostravských komunikací od listopadu 2005 do ledna 2006 dosáhly 39 253 580 korun.

Do současné doby bylo očištěno od nánosů bahna a špíny 546 zanesených kanalizačních vpustí. Pracovníci technického úseku monitorují aktuální stav vozovek. Prověřují podněty dopravní policie i občanů, kteří poukazují na rozsáhlé a hluboké díry v komunikacích. Při odstraňování výtluků bylo dosud spotřebováno 15 tun studené obalované směsi. Nejhorší stav je na silnicích I. třídy, a to na komunikacích Rudná, 17. listopadu, Opavská, Plzeňská a Místecká. Lépe jsou na tom silnice druhých a třetích tříd, i když na ulicích Bohumínská, Slovenská, Českobratrská, Michálkovická, Čs. armády a Paskovská jsou úseky vozovek ve velmi špatném stavu a vyžádají si urychlenou vysprávku.

"Oproti loňskému roku je stav výrazně horší na krajských a státních komunikacích. Městské silnice si díky průběžnému ošetření a včasnému financování vyžádají zásahy silničářů jen na krátkých úsecích, řekl ředitel OK Jindřich Mihal. V dubnu bude zahájena na celém území Ostravy výměna 1 200 svislých dopravních značek na přechodech pro chodce. Klasické modré značení bude nově orámováno signální žlutozelenou barvou. "Chceme tak přispět k větší bezpečnosti chodců, uvedl J. Mihal a dodal, že do konce roku plánují rozsáhlé opravy 11 místních komunikací v celkovém objemu 136 milionů korun a 7 mostů a lávek s předpokládaným nákladem 57 mil. korun. Tyto akce jsou financovány z rozpočtu města. (iL)

 


Strana 7

Při využívání sluneční energie jsou důležité ekologické i ekonomické aspekty

Využívání alternativních zdrojů energie se stává v České republice stále populárnější. Důkazem je vzrůstající zájem měst, obcí i mnohých domácností investovat finanční prostředky do ekologického vytápění či ohřevu vody.

Město Ostrava se vydalo cestou využívání energie ze slunce před třemi lety. Na podzim loňského roku bylo vyhodnoceno v kategorii sídel nad 50 tisíc obyvatel jako druhé nejlepší v České republice. "V soutěži Solární liga ČR, kterou s podporou Státního fondu životního prostředí pořádá občanské sdružení Liga ekologických alternativ, jsme obstáli více než dobře, řekl Dalibor Karásek z investičního odboru magistrátu, který byl zároveň členem poroty soutěže. Té se účastnilo 376 obcí a měst s téměř 14 tisíci m2 solárních modulů. "Při využívání sluneční energie jde ekologie ruku v ruce s ekonomikou. Počáteční investice do solárních systémů jsou přijatelné a úspory tradičních energetických zdrojů rychle viditelné. Navíc jeden metr čtvereční odlehčí životnímu prostředí o přibližně 140 kilogramů emisí oxidu uhličitého ročně, vysvětlil D. Karásek.

Poprvé investovalo město do instalace solárních kolektorů v říjnu 2003. Střechy nově opraveného Domova důchodců v Syllabově ulici ve Vítkovicích byly osazeny moduly s plochou 340 m2. V současné době systém pokrývá šedesát procent spotřeby teplé užitkové vody.

Unikátně byl využitý starý komín bývalé hnědouhelné kotelny v objektu Ústavu sociální péče pro mentálně postižené v Muglinově. Pracovníci odborné firmy do něj umístili akumulační nádobu na teplou vodu, která je ohřívána velkoplošným solárním systémem na střeše výběhu pro koně. Kolektor o výměře 440 m2 zásobuje ústav teplou vodou z více než 55 procent.

Největší svislou solární plochu v České republice najdeme na fasádě Domova s pečovatelskou službou v Mariánských Horách. "Zde funguje panel také jako tepelná izolace štítové stěny budovy, což jeho význam pro úspory energií ještě zvyšuje. Jeho povrch dokáže pojmout až devadesát pět procent záření, i když je pod mrakem. Energie, kterou slunce předává 176 m2 kolektoru, stačí k ohřevu více než poloviny užitkové vody spotřebovávané obyvateli domova, sdělil Dalibor Karásek.

Vybavení tří budov v majetku města solárními systémy stálo 20 315 tisíc korun, z toho 11 721 tisíc korun podpořil z dotací Státní fond životního prostředí. "Sluneční energie, ve světě využívána více než dvacet let, se osvědčila také u nás. Momentálně jsme městem s největší instalovanou plochou solárních kolektorů a s absolutně největším množstvím tepelné energie, kterou tato zařízení ročně vyprodukují v celé republice. Rozhodně budeme v tomto trendu pokračovat i v dalších letech, uvedl D. Karásek s tím, že investiční odbor magistrátu je připraven osadit solárními panely Domov důchodců v Zábřehu. Se slunečními paprsky se počítá také u Domova důchodců a Komunitního centra v Hulvákách, zrekonstruovaného Domova důchodců v Porubě a Domova důchodců na Kamenci. (Kon)

Zoologická zahrada vydává nový časopis

Zoologická zahrada Ostrava je bohatší o čolka. Nejde o vzácného obojživelníka, ale o osmistránkový časopis přinášející informace o novinkách a projektech zahrady. Ostravský čolek je určen příznivcům zoo i školním kolektivům. "Výroční zpráva je pro návštěvníky hůře přijatelná a vysoce odborná. Proto jsme se rozhodli vydávat zpravodaj pro děti, seniory, ekology, učitele i sponzory a přátele zoo, řekl tiskový mluvčí zoo Stanislav Derlich. Časopis tištěný na recyklovaném papíru vychází v nákladu 2 tisíce kusů. "Podle zájmu čtenářů můžeme počet kusů navýšit. Prozatím počítáme s periodicitou jedno číslo ročně, sdělil S. Derlich. Zájemci si mohou Ostravského čolka zakoupit ve vrátnici zoologické zahrady, od dubna v zooprodejně u vchodu. Zdarma bude rozeslán do všech ostravských základních škol. Zahrada je v březnu otevřena denně od 9 do 18 hodin, od dubna až do 19 hodin. (k)

Tip na vycházku

Za přírodou podél řeky Odry

Nejcennějšími partiemi Polanské nivy nás provede další vycházka s Klubem českých turistů. Zahájíme ji v Klimkovicích. Do zdánlivě klidného a tichého městečka nás dovezou autobusy dopravního podniku nebo autobusy ČSAD. Na první pohled upoutá naši pozornost silueta věže gotického farního kostela sv. Kateřiny a renesanční zámek z let 1570-79. K návštěvě láká muzeum Poodří a pamětní síň malířky a spisovatelky Heleny Salichové, která se významně zasloužila o dochování lidové slovesné i písňové tvorby zdejšího kraje. Západně od Klimkovic se nacházejí jodová sanatoria, známá léčebnými koupelemi v jodobromové vodě.

Desetikilometrová vycházka začíná na klimkovickém náměstí. Zelená turistická značka nás dovede do Jistebníku, proslulého chovem ryb a podzimními výlovy rybníků. V obci stojí památkově chráněný kostel sv. Petra a Pavla postavený v roce 1808 a nádražní budova z roku 1902. Po jejich prohlídce pokračujeme po zelené směrem na Košatku. Asfaltová cesta lemovaná starými vrbami se vine mezi rybníky Bezruč a Křivý. Vodní plocha, která nás obklopí, je cennou lokalitou výskytu vodních ptáků. Po romantické procházce vrbovou alejí zabočíme doleva a pokračujeme po neznačené pěšině směrem k Polance nad Odrou. Rovinatý terén Polanské nivy neunaví děti ani dříve narozené turisty. Na přelomu března a dubna jej zdobí pestrý koberec jarních bylin. Nejprve sněženek, koncem jara česneku medvědího.

Krajinou slepých ramen řeky Odry a periodických tůní dojdeme do Polanky nad Odrou. Nivu obývá řada vzácných druhů živočichů. Při troše štěstí můžeme ve strmých hlinitých březích Odry vidět hnízdní nory ledňáčka říčního a břehule říční. Dutiny stromů obývají nejen ptáci, ale také netopýři. Cestou mineme rybníky Kukla, Podhorník, Kačírek, Velký Vaček, Velký budní rybník, Nová louka a Nádražní rybník. Polanka nad Odrou, cíl procházky, je samostatným obvodem města Ostravy. Nejstarší dochovanou zmínkou o Polance je zápis v zemských deskách knížectví opavského z roku 1424. Dominantou obce je katolický kostel sv. Anny postavený v roce 1893 v novogotickém slohu. (R&K)

O opatřeních k ptačí chřipce

Sbor starostů městských obvodů se sešel z podnětu primátora Aleše Zedníka 6. března v Nové radnici. Přítomni byli zástupci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK), městské policie, vybraných odborů magistrátu a starostové obcí zařazených do správního obvodu Ostravy.

O opatřeních a doporučeních, jak postupovat při nálezu uhynulých ptáků, informovali zástupci Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj. Zástupce ředitele HSZ MSK Vladimír Vlček vymezil opatření týkající se území města Ostravy následovně:

 • Pokud občan zjistí výskyt uhynulého ptáka na místě veřejně přístupném, oznámí tuto skutečnost na linku Centra tísňového volání (tel. čísla: 150, 112, 156). Tato informace je předána Městské policii Ostrava. Strážníci místo výskytu zajistí a zamezí přístup ostatním osobám do příjezdu firmy, se kterou je uzavřena smlouva k odstranění uhynulého ptactva.
 • Odstraňováním uhynulého ptactva vyskytujícího se na střechách domů a balkonech je pověřen HZS MSK.
 • Odstraněním uhynulých pěti a více kusů vodního ptactva se zabývají pracovníci Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj.

Další informace týkající se nebezpečné chřipky ptáků jsou umístněny na internetových stránkách:
http://www.svscr.cz/files/pt.html (r)

Oslavy Dne Země se blíží

Aktivity zaměřené na životní prostředí a jeho ochranu přinese tradičně dubnový Den Země. Ekoporadna, řemeslné dílny, soutěže, přednášky i výtvarné workshopy budou pro zájemce připraveny na dvou místech - 20. dubna na Hlavní třídě v Porubě a o den později na Slezskoostravském hradě. Statutární město Ostrava podpoří vybrané akce letošního svátku modré planety částkou 260 tisíc korun z Fondu životního prostředí. Podrobnější informace podá Kamila Gabrielová, odbor životního prostředí magistrátu, tel.: 599 443 216, e-mail: kgabrielova@ostrava.cz (k)

 


Strana 8-9

Středisko správních činností: Vše pod jednou střechou

Představte si docela běžnou situaci - jako fyzická osoba, která podniká na základě živnostenského listu, bydlí v Ostravě, vlastní auto, jste se rozhodli přestěhovat. Změna adresy je podstatným zásahem do osobních údajů. To znamená nahlásit nový údaj v občanském průkazu, sehnat nový řidičák, změnit údaje v technickém průkazu auta, navštívit živnostenský úřad, správu sociálního zabezpečení, finanční úřad atd.

Dnes, než tyto náležitosti vyřídíte, se pořádně naběháte, najezdíte a ztratíte spoustu času. Nejdříve pro občanku do budovy na Nádražní ulici, pak do Vítkovic. Do jedněch dveří pro řidičák, do druhých pro změnu technického průkazu. A opět přesun. Tentokrát na radnici, kde sídlí živnostenský úřad. Pak do Zelené ulice na sociálku. Mezitím zjišťovat úřední hodiny, najezdit desítky kilometrů, vystát malé, jinde větší fronty. A to ještě možná pojedete dvakrát na stejné místo, protože zjistíte, že vám chybí některý z potřebných formulářů, fotografie nebo nutná kolková známka.

Jak by bylo příjemné mít šanci vyřídit vše na jednom místě, v jeden den. Ostrava, třetí největší město v republice s 312 132 obyvateli, si jistě zaslouží moderní administrativní budovu, kde si občan může vše potřebné zajistit bez stresu, ztráty času a v příjemném prostředí. Následující řádky nastíní, jak by mohlo nové Středisko správních činností v budoucnu vypadat.

Výběr lokality byl snadný

Hlavním důvodem k vytvoření projektu Střediska správních činností Magistrátu města Ostravy byla snaha soustředit důležité odbory pod jednu střechu v lokalitě, která bude pro občany snadno dostupná. Proto při hledání vhodného objektu padla volba na rozestavěnou budovu na ulici 28. října, která původně měla být sídlem KV KSČ. Betonový skelet v roce 2001 město koupilo a později vznikl záměr stavbu využít pro vybudování administrativního střediska. Důležité je, že atraktivní lokalita je výhodná pro obyvatele všech městských obvodů. Nabízí kvalitní dopravní dostupnost, využití městské hromadné dopravy i napojení na síť autobusových linek. Zabezpečuje zpřístupnění motoristům i pěším návštěvníkům centra. Navíc se nachází v blízkosti České správy sociálního zabezpečení.

Objekt se má stát vizitkou města

Administrativně--správní budova má být vizitkou města a současně má vytvořit příjemné a motivující pobytové a pracovní prostředí pro občany i pro samotné zaměstnance. Při dostavbě se počítá s využitím kvalitních materiálů u ztvárnění fasád a interiérů. Současně s vybudováním bude upraveno bezprostřední okolí. Plochy budou zpevněny a doplněny mobiliářem.

Podle architektonického návrhu budou ze dvou stran, od ulice 28. října (severní strana) a od budoucí knihovny (severovýchodní strana), na opláštění objektu použity skleněné polotransparentní tabule smaltovaného skla ve dvou odstínech. Tímto řešením bude umocněn dojem celoskleněné fasády s žádanými reflexy a odrazy.

Z méně exponované strany budovy, orientované do vnitrobloku (jižní a jihozápadní strana), bude fasáda tvořena kombinací pásových oken a kovového obkladu. V interiéru budou tato okna vybavena centrálně ovládanými horizontálními žaluziemi.

Moderní zázemí centra

Studie sleduje dva základní požadavky, a to možnost co největší flexibility kancelářských ploch a vyčlenění odděleného prostoru pro pohyb občanů a zaměstnanců. Tomuto účelu poslouží navrhovaný princip velkoprostorových kanceláří s použitím montovaných dělicích příček zajišťujících variabilitu řešení plochy podle aktuálních požadavků jednotlivých odborů. Tento princip bude uplatněn u konferenčních místností, kanceláří vedoucích pracovníků, sekretariátů apod.

Služby klientům a provoz střediska bude zajišťovat 340 zaměstnanců, kteří budou mít k dispozici moderní technické vybavení včetně dostatečné kapacity spisoven v modulárních oběžných regálech. Infrastruktura budovy umožní měnit například rozvody s vynaložením minimálních nákladů a omezení. V objektu bude instalována ekologicky nezávadná klimatizace, zdvojené podlahy a zavěšené podhledy, bezpečnostní kamerový systém a hasicí systém.

Objekt je navrhován jako bezbariérový. Pohyb zaměstnanců a návštěvníků mezi jednotlivými podlažími bude zajištěn dvěma schodišti, osobními výtahy, panoramatickým výtahem umístěným vně budovy a dvěma eskalátory vedoucími ze vstupní haly na galerii.

 • V prvním podzemním podlaží, tedy v suterénu, bude umístěno technické zázemí zajišťující provoz Střediska správních činností.
 • Pro vstup do objektu poslouží první nadzemní podlaží, kde budou situovány provozy nejčastěji vyhledávané klientem. Půjde o přepážková pracoviště Střediska informačních služeb pro poskytování informací, formulářů, ověřování, kopírování a dalších služeb pro občany. V těchto prostorech budou umístěny také informační kiosky. Součástí recepčních pultů budou terminály vyvolávacího zařízení. V levém křídle poslouží návštěvníkům stravovací zařízení, jehož kapacitu může v letních měsících rozšířit venkovní sezení na terase.
 • Ve střední části a pravém křídle budou umístěny podatelna, pokladna, bankomaty, pracoviště městské policie, dětský koutek a hygienická zařízení.
 • V pravé části druhého nadzemního podlaží budou k dispozici přepážky zajišťující styk s klientem. Půjde o tzv. pracoviště front-office. Levé křídlo využijí pro zřízení kanceláří pojišťovací agentury. Ve střední pasáži bude realizována galerie s průhledem do vstupní haly.
 • Navržená koncepce třetího až šestého nadzemního podlaží počítá s využitím prostoru pro pracoviště back-office s přímou vazbou na spisovny umístěné v modulárních regálech. Zde budou zpracovávány podklady přicházející z pracoviště front-office, sídlícího v pravém křídle. Kromě přepážkových pracovišť budou ve 3. nadzemí ještě jednací boxy, každý s kapacitou přibližně 5 osob. V levé části 6. nadzemního podlaží se budou nacházet back-office pracoviště oddělení správních činností. Jednací síně pro správní řízení budou ve středním traktu tohoto podlaží. V pravém křídle pak bude sídlit úsek přestupků Městské policie Ostrava.
 • V posledním sedmém podlaží bude v levém křídle umístěno call-centrum. Ve střední části budou kanceláře vedení Střediska správních činností a úsek informačních technologií. Do pravého křídla budou situovány učebny a víceúčelový sál s potřebným zázemím.

Ojedinělý projekt Střediska správních činností Magistrátu města Ostravy přinese výrazný posun ve vztahu úředník-občan. "Jsem přesvědčen, že administrativní centrum bude pro občany velmi významné. Některé odbory magistrátu sídlí v současné době v pronajatých budovách v různých částech města. Za pronájem tak platíme značné finanční prostředky. Pro občany bude jistě příjemnější si vyřizovat své záležitosti v jedné budově a bez časových prodlev. V této souvislosti bych rád uvedl, že nazývat středisko palácem pro úředníky je stejně hloupé, jako nazývat nádraží palácem pro železničáře, řekl primátor Aleš Zedník.

Předpokládané investiční náklady včetně technické infrastruktury si vyžádají téměř 830 milionů korun. Záhajení výstavby je naplánováno v tomto roce a stavba by měla být dokončena v roce 2008.

Nová komunikace občana s úřadem

Cílem připravovaného systému je zlepšení kvality a dostupnosti služeb poskytovaných obyvatelům města a regionu pomocí informačních a komunikačních technologií. Mezi ně patří webová aplikace nepřetržitě dostupná občanům prostřednictvím internetu, informační kiosky a recepce v budovách radnic městských obvodů a v objektu střediska. Klient jistě ocení výhody e-mailových nebo SMS zpráv, jejichž prostřednictvím bude informován o vyřízení své žádosti, plateb apod. Telefonní hovor pro řešené agendy bude přesměrován na operátora do call-centra, který buď poskytne telefonickou podporu nebo přepojí občana na vybraného zaměstnance.

Ostrava je v České republice prvním městem, které se intenzivně zabývá přípravou elektronické samosprávy v tak velkém rozsahu. Nový počítačový systém eSMO za 115 mil. korun s významnou podporou zdrojů Evropské unie (téměř 70 %) bude sloužit především pro elektronickou komunikaci mezi občanem a úřadem.

Součástí tohoto projektu, který bude realizován ve dvou etapách, je i zřízení 23 informačních kiosků s dotykovou obrazovkou a elektronickými formuláři. Do konce července 2006 budou první z nich k dispozici v deseti městských obvodech. "Klient na dotykové obrazovce zadá svá data do formuláře, který odešle úředníkům. Například při vystavení občanského průkazu musí ještě na přepážce odevzdat fotografii a žádost podepsat. Takže se osobnímu kontaktu s úředníkem nevyhne, informoval o novém způsobu vyřizování agendy nám. primátora Vít Ruprich a dodal, že kiosky by neměli využívat lidé, kteří vlastní internet. Dotazník budou moci kdykoliv vyplnit z domu.

Je třeba zdůraznit, že nově budované Středisko správních služeb bude v tomto systému sloužit zejména pro osobní kontakt občana s úřadem. Projekt eSMO je koncipován tak, aby si lidé mohli elektronickou cestou rezervovat například termín pro potřebná potvrzení, pořízení občanského, řidičského průkazu a dalších úkonů.

Přínos pro občany

 • Přehled o stavu vyřizování požadavků
 • Méně návštěv úřadu
 • Zlepšení dostupnosti služeb
 • Šetření času a nákladů
 • Zvýšená spokojenost se službami veřejné správy
 • Snížení byrokracie

I. etapa

 • Agenda komunálního odpadu
 • Vyřizování občanských průkazů

II. etapa

 • Evidence a vydávání řidičských průkazů
 • Poskytování informací na úseku dopravy
 • Vydávání profesního osvědčení pro řidiče z povolání
 • Příjem plateb na úseku dopravy
 • Registrace motorových vozidel
 • Registrace výcvikových zařízení autoškol a provádění zkoušek
 • Schvalování technické způsobilosti vozidel
 • Správní řízení o přestupcích
 • Evidence a vydávání cestovních dokladů
 • Ověřování opisu listiny, legalizace apod.
 • Podatelna
 • Poskytování údajů z infor. systému obyvatel
 • Příjem plateb na úseku vnitřních věcí
 • Udělování státního občanství
 • Evidence a vydávání koncesované živnosti
 • Evidence a vydávání ohlašovací živnosti
 • Kontrola podnikatelů
 • Poskytování informací z živnost. rejstříku
 • Příjem plateb na úseku živnostenského úřadu
 • Žádosti o umístění do ústavů sociální péče

 


Strana 10

Nebojte se úřadů, jsou tady pro vás

aneb o krizovém řízení a ochraně obyvatelstva

Odbor obrany magistrátu zajišťuje řešení krizových situací ohrožujících životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí ve městě, přípravu hospodářských opatření pro krizové stavy k uspokojení základních životních potřeb obyvatel na území města a výkon státní správy při obraně České republiky před vnějším napadením. Zabezpečuje činnosti vyplývající pro město ze zákona o ochraně utajovaných informací a metodickou pomoc úřadům městských obvodů a organizacím města Ostravy.

Odbor ve své činnosti a plnění úkolů vychází z ustanovení zákonů č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a o jejím zajišťování (branný zákon), č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Na dotazy odpovídá vedoucí odboru Jiří Veselý.

Co si má občan představit pod pojmem krizový stav?

Podle krizové legislativy se rozlišují čtyři krizové stavy: nebezpečí, nouzový stav, ohrožení státu a válečný stav.

Stav nebezpečí vyhlašuje hejtman pro celé území kraje nebo jeho část v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí, při nichž jsou ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a běžnou činností správních úřadů a složek Integrovaného záchranného systému (IZS) není možné ohrožení odvrátit. Tento stav může hejtman vyhlásit nejdéle na dobu 30 dnů, jeho prodloužení je možné jen se souhlasem vlády.

Nouzový stav vyhlašuje vláda, a to pro omezené nebo pro celé území státu, v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožuje životy, zdraví, majetek anebo vnitřní pořádek a bezpečnost, nebo na základě žádosti hejtmana kraje (není-li možné účelně odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu nebezpečí). Tento stav může být vyhlášen nejdéle na dobu 30 dnů, jeho prodloužení je možné jen se souhlasem Poslanecké sněmovny ČR.

Stav ohrožení státu vyhlašuje Parlament ČR na návrh vlády, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu, územní celistvost státu nebo jeho demokratické základy, a to pro omezené nebo pro celé území státu. Doba trvání není omezena.

Válečný stav vyhlašuje Parlament ČR, a to pro celé území státu v případě, je-li Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. Doba trvání stavu není omezena.

S jakými riziky se může občan setkat?

Pro správní území statutárního města Ostravy je rozpracována analýza vzniku mimořádných událostí a z toho vyplývajících ohrožení. Na základě toho byla pro krizové plánování vytypována dominantní rizika, která mohou iniciovat vznik následujících krizových situací. Patří k nim přirozená i zvláštní záplava, dlouhotrvající vedro a sucho, zemětřesení, epidemie a epizootie (hromadná nákaza zvířat). Pro řešení těchto krizových situací je zpracována dokumentace, zahrnující možné následky a připravovaná opatření.

Ostrava je zároveň městem s rozsáhlou průmyslovou činností, kde je nutno vzít v úvahu i možnost vzniku krizové situace následkem havárie průmyslových zařízení. I pro řešení těchto případů jsou v krizových plánech připravena opatření.

Jak se o krizové situaci občan dozví?

Za základní způsob varování obyvatelstva je považováno vyhlášení varovného signálu. Pro zabezpečení tohoto úkolu je postupně budován a provozován Jednotný systém varování a vyrozumění, jehož koncovými prvky jsou elektronické a rotační sirény. Funkčnost sirén je prověřována vždy první středu v měsíci ve 12 hodin.

Varovná informace může mít charakter akustický (zvukový), verbální (mluvený) nebo taky optický (obrazový). Pro její šíření, kromě uvedených koncových prvků Jednotného systému varování a vyrozumění, je dále možno využít:

 • Rozhlasové a televizní vysílání, které je smluvně zajištěno s Českým rozhlasem Ostrava, Českou televizí studio Ostrava a s rádii Helax a Čas.
 • Místní rozhlasy v městských obvodech a obcích ve správním obvodu.
 • Regionální tisk.
 • Veřejné vyhlášky a letáky.
 • Mobilní vyhlašovací prostředky - výstražná rozhlasová zařízení na služebních vozidlech složek IZS.
 • Radiové spojení do vozidel Dopravního podniku Ostrava, a.s.
 • Internetové stránky statutárního města Ostravy, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Hasičského záchranného sboru MSK.
 • Spojky, tedy osoby pověřené k zabezpečení přímého (osobního) předání varovné informace obyvatelům (například příslušníci jednotek složek IZS).
Kdo organizuje činnost při řešení krizové situace?

Řídícími orgány jsou primátor a Magistrát města Ostravy. Pro přípravu na řešení krizové situace primátor zřizuje Bezpečnostní radu města a jako pracovní orgán pro řešení krizových situací Krizový štáb města.

Primátor svolává krizový štáb operativně k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení krizové situace a přijetí krizových opatření včetně opatření k provádění záchranných a likvidačních prací. Pro řešení konkrétní krizové situace může krizový štáb podle rozsahu a specifikace krizové situace povolat externí odborníky, specialisty a poradce.

Kde může občan získat informace?

O charakteru možného ohrožení, o připravovaných záchranných a likvidačních pracích a o ochraně obyvatelstva lze informace získat na příslušném obecním úřadě, jako zaměstnanec v místě dislokace pracoviště u svého zaměstnavatele. Další informace jsou na internetových stránkách HZS MSK: www.hzsmsk.cz případně na stránkách Moravskoslezského kraje: www.kr-moravskoslezsky.cz, kde je pro případ ohrožení zpracována Příručka pro obyvatele.

Co rozumíme pod pojmem hospodářská opatření pro krizové stavy (dále jen HOPKS) a jak souvisí s bezpečnostní strategií ČR?

Hospodářská opatření pro krizové stavy mají umožnit občanovi přežít krizové situace bez těžké újmy na zdraví, podporovat činnost ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, hasičských záchranných sborů, havarijních služeb a výkon státní správy. Hospodářská opatření pro krizové stavy představují relativně samostatný systém, který je vzájemně propojen s ostatními systémy bezpečnostní strategie ČR. Má své přesně vymezené místo a účel v oblasti přípravy a přijetí opatření po vyhlášení krizových stavů.

Je možné využít tento systém při řešení mimořádných událostí?

Záchranu života, zdraví a majetku a odstranění následků způsobených mimořádnou událostí zabezpečuje Integrovaný záchranný systém. Naproti tomu úkolem HOPKS je zajištění nezbytné dodávky výrobků, prací nebo služeb, bez nichž nelze překonat krizové stavy. HOPKS v tomto smyslu neřeší mimořádné události, které nejsou krizovou situací. Podporuje pouze řešení takové mimořádné události, která by vedla k vyhlášení krizového stavu.

Jsou tato opatření právně ošetřena?

Hospodářská opatření pro krizové stavy jsou právně vymezena v zákoně č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. Jeho účelem je zakotvit tuto oblast v bezpečnostním systému ČR, stanovit zákonem rozsah práv a povinností státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob podílejících se na zajištění bezpečnosti ČR a zavést systém umožňující efektivní využití zdrojů. Současně také umožňují využití nezbytných lidských, věcných a finančních zdrojů podle možností ekonomiky státu k řešení krizových situací.

Co hospodářská opatření představují?

Jde o komplex opatření přijímaných správním úřadem v krizových stavech pro zabezpečení nezbytné dodávky výrobků, prací a služeb, bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů. Zahrnují systém nouzového hospodářství, systém hospodářské mobilizace, použití státních hmotných rezerv, výstavbu a údržbu infrastruktury a regulační opatření.

Co jsou to nezbytné dodávky?

Obecně řečeno, jde např. o zajištění náhradního ubytování, stravování, ošacení, tedy základních životních potřeb pro postižené obyvatelstvo, ale i náhradních energetických zdrojů, stavební a automobilové techniky, zdravotní, lékařské, pečovatelské služby a celé řady dalších služeb a prací.

Které oblasti ze systému HOPKS se nejvíce dotýkají obyvatelstva?

Je to systém nouzového hospodářství a regulačních opatření. Systém nouzového hospodářství zabezpečuje nezbytné dodávky pro uspokojení základních životních potřeb obyvatelstva, pro podporu činnosti hasičských záchranných sborů a havarijních služeb a pro podporu výkonu státní správy. Tento systém je určen pro všechny krizové stavy. Zahrnuje i vytváření pohotovostních zásob a zásob pro humanitární pomoc.

Regulační opatření jsou určena ke snížení spotřeby nedostatkových zdrojů v případech, kdy už běžné ekonomické nástroje při zajišťování nezbytných dodávek nejsou účinné. Pravomoci k vyhlášení regulačních opatření jsou vymezené zákonem č. 241/2000 Sb.

 

Seriál Nebojte se úřadů, jsou tady pro vás po třech letech končí. O "úřední" informace ale nepřijdete, nacházet je budete každý měsíc na straně 2.

 


Strana 11

Osobnost z historie města - báňský odborník Vilém Jičinský

Archiv města Ostravy

"Vilém Jičinský? Patří k pozoruhodným osobnostem Ostravska druhé poloviny 19. století," říká ředitelka archivu Blažena Przybylová. V. Jičinský byl technik, manažer, vědec, komunální politik, vlastenec, národní buditel, mecenáš... člověk, který jako velmi schopný odborník v hornictví ve své profesi sice komunikoval především německy, ale v soukromém životě se výrazně angažoval v českých spolcích. A je třeba připomenout, že díky němu přišli na Ostravsko další čeští báňští inženýři. Byli to například Antonín Mládek, Eduard Hořovský či Emanuel Balcar, kteří sehráli významnou roli při formování českého spolkového života.

Netolerantní učitelé

"Vilém Jičinský se narodil na Karlštejně, v obytném traktu hradu, tzv. purkrabství. Jeho otec zde byl totiž správcem tabulového statku. Vliv rodinného prostředí, v němž se uvědoměle pěstovalo vlastenectví, se později silně odrážel v jeho aktivitách v oblasti národnostně tak komplikované, jakou bylo právě Ostravsko. Málokdo z místních obyvatel se asi mohl pochlubit tím, že se setkával osobně s Františkem Palackým. Ten býval častým hostem u Jičinských právě na Karlštejně, uvádí B. Przybylová.

Rodiče Viléma kladli značný důraz na vzdělání. Proto byl v 11 letech po ukončení základní docházky spolu s bratrem vyslán na studia do Prahy. Po hlavní škole, v níž strávil dva roky, následovala reálka. Její profesoři - vypjatí němečtí nacionalisté - podle jeho slov přišli na tuto školu z Rakouska s pevným přesvědčením, že mají jako někde v Africe, začínat s kulturou. Pro české žáky používali výrazy požírači povidel, hlupáci, české palice. Ten hořký pocit z netolerance učitelů k němu a spolužákům se vracel, jak zmiňoval ve svých pamětech, i později.

Po ukončení reálky nastoupil na českou polytechniku, aby pokračoval v rodinné tradici. S výjimkou jeho otce, se Jičinského předkové již v několika generacích věnovali hornictví. Díky stipendiu pak pokračoval v roce 1852 ve studiu na nedávno založeném horním učilišti v Příbrami. Slavnostním "skokem přes kůži byl 6. listopadu 1852 přijat do hornického stavu a s touto profesí spojil svůj následující život.

Rychlý profesní postup

Jak připomíná B. Przybylová, první štací po škole, absolvované s vyznamenáním, se staly pro mladého Jičinského doly v Příbrami. Finanční ohodnocení čerstvého absolventa v postavení praktikanta bylo velmi nízké. Uváděl, že díky pomoci z domova s částkou vyšel. Ale nezbývalo mu na to, aby příbramské slečny uctíval květinami a jinými krámy(!). S humorem mu vlastním v životopise, který napsal na sklonku života, konstatoval, že s takovými příjmy nebyl žádnou lákavou partií. I když některé uvážlivé matky v něm jistě už tehdy viděly muže s perspektivou.

Do Moravské Ostravy vyrazil na zkoušku v roce 1856. Nastoupil ke společnosti Severní dráha Ferdinandova. Vynikající schopnosti, pracovitost, nadání k řízení a organizování znamenaly rychlý profesní postup - asistent, závodní ředitel na dolech Albert a Hubert v Hrušově, důlní měřič v revíru Přívoz.

V roce 1868 přišla první velká výzva. Byl pověřen vedením dolů na Zárubku v dnešní Slezské Ostravě po dobu jejich modernizace. Praktické výsledky jeho práce byly umocňovány činností odbornou a vědeckou. Publikoval v časopisech a ročenkách věnovaných hornictví, byl autorem řady odborných příruček.

Člověk zapálený pro svůj obor

Svá úvodní léta v Ostravě popsal jako jednoduchý život mezi dolem, kancelářemi a židovskými hospodami, kde se stravoval. Tento způsob ho však již v roce 1864 omrzel, proto v červnu za "hřmění hromů a blesku uzavřel sňatek s Laurou Schreiberovou. Ta pak přivedla na svět celkem 13 dětí, z nichž deset se dožilo dospělosti. I na tu dobu přece jen značný počet dětí, zdůvodňoval svým osobitým způsobem - žádný z mých 6 sourozenců neměl potomky, tak veškerá tíha rodu zůstala na mně.

V. Jičinský ovšem nebyl jen skvělým odborníkem. Jeho vystupování, příjemný vzhled a smysl pro situační humor byly devizy, které mu dokořán otevíraly dveře do společnosti. Stál při zakládání českého spolku Občanská beseda v roce 1862, angažoval se při zřizování českého finančního spolku - Občanské záložny v Moravské Ostravě.

Přes všechny profesní i společenské aktivity a úspěchy se v roce 1871 V. Jičinský rozhodl Ostravu přece jen opustit.

Změna působiště byla asi záležitostí spíše taktickou a diplomatickou, protože už za rok se vrátil zpět. "Ale ne k původní společnosti, nýbrž na post ředitele Spojených vítkovických kamenouhelných dolů v Moravské Ostravě. Ve vedení dolů prosazoval používání nových technologií, postupů, využíval zahraničních poznatků. Na jejich výčet nemáme prostor. Jen bych se chtěla zmínit o tzv. lanovkách. První nechal vybudovat v roce 1883 z dolu Anselm v Petřkovicích do Přívozu. V roce 1882 byl jmenován císařským rozhodnutím horním radou, říká B. Przybylová s tím, že známý je rovněž jeho podíl na založení české Horní školy v Moravské Ostravě v roce 1874.

Úspěšný manažer aktivně vstoupil i do komunální politiky. První zkušenosti získal v letech 1864 až 1868 v Přívoze. V obecním výboru Moravské Ostravy pak působil nepřetržitě od roku 1878 do roku 1896. Jeho činy jsou označovány za průkopnické a prozíravé. Inicioval a sám se podílel na vytvoření prvního polohopisného plánu města pro usměrnění výstavby. Velkoryse přistoupil k řešení otázky nových zdrojů pitné vody pro stavbu vodovodu. Vzhledem k laxnímu přístupu představitelů města k této problematice nakonec na vlastní náklady provedl průzkum a hotový projekt předložil městu k realizaci.

Jak tvrdí B. Przybylová, podíváme-li se na aktivity V. Jičinského, musíme s úžasem konstatovat, že stihl neskutečné množství věcí. Byl to profesionál po všech stránkách, který žil nejen pro své zaměstnání, ale také pro své město a svou rodinu. Zároveň si Vilém Jičinský uvědomoval nutnost povzbudit a povznést český spolkový život v multietnické Moravské Ostravě. (M&B)

Curriculum vitae

Vilém Jičinský se narodil 26. 8. 1832 na Karlštejně a zemřel 9. 10. 1902 v Praze.

 • V letech 1847-1852 studoval na Českém stavovském technickém institutu v Praze a zároveň absolvoval i dva semestry architektury na Akademii výtvarných umění.
 • V roce 1852 mu bylo uděleno stipendium na c. k. montanistickém učilišti v Příbrami.
 • V roce 1854 na tomto učilišti získal titul horního inženýra.
 • V roce 1856 přišel jako báňský technik na Ostravsko, kde s výjimkou let 1871-1872 působil v různých funkcích u těžebních společností.
 • V roce 1897 odešel do výslužby.

 


Strana 12

Sbormistr slaví osmdesátiny

Hudební skladatel, sbormistr a učitel Dobroslav Lidmila, rodák z Českomoravské vysočiny, který padesát pět let učil, vedl pěvecké sbory a komponoval hudební díla v Ostravě, oslavil počátkem tohoto roku osmdesát let. Napsal mnoho sborových skladeb na texty českých básníků, duchovní díla na základě gregoriánského chorálu, dětskou operu a dva muzikály.

Je autorem úprav a parafrází lidových písní a členem Asociace hudebních umělců a vědců. Jeho skladby znějí každoročně na festivalu Hudební současnost ostravského Tvůrčího centra a jsou součástí repertoáru sborových těles. Školní pěvecké sbory získávaly pod jeho vedením ocenění v domácích i mezinárodních sborových soutěžích. Osm let pracoval s dnešním Pěveckým sdružením Ostrava a třicet let s Ženským pěveckým sborem Svinov. Mezi jeho žáky patří například i současný primátor města A. Zedník.

Na počest jeho osmdesátých narozenin a k oslavě 30. výročí vzniku Cantabo Svinov a ŽPS Svinov se uskuteční 30. března v ostravské Janáčkově konzervatoři Jubilejní koncert, v němž vystoupí pět pěveckých sborů: Cantabo Svinov, Ženský pěvecký sbor Svinov, KomoraCzech JKO, Komorní sbor Svinov a Komorní sbor Slezské univerzity v Opavě. Pod taktovkou J. Šimáčka, J. Slovíka, L. Romanské-Lidmilové a P. Škarohlída zazpívají také skladby z díla Dobroslava Lidmily. Na koncertě bude uvedena a nabídnuta kniha o životě a díle jubilanta. Začátek je v 17.30 hodin. (r)

Literární soutěž o cenu města

Město Ostrava ve spolupráci s Obcí spisovatelů vyhlašuje literární soutěž na téma Ostrava - město v pohybu o cenu města. Díla bude posuzovat odborná porota, kterou tvoří vysokoškolští pedagogové, spisovatelé a dva zástupci statutárního města Ostrava.

"Téma soutěže zahrnuje hluboké společenské proměny moravskoslezské metropole v nedávné minulosti i v současnosti. Literární díla mohou být napsaná ve všech žánrech. Jde zejména o romány, povídky, sbírky básní, texty písní, reportáže, eseje, fejetony, literárně vědná díla i literární scénáře. Soutěž je vypsána pro tvorbu výhradně v českém jazyce, řekl vedoucí kanceláře primátora Lumír Palyza.

Autoři mohou přihlásit díla dosud nepublikovaná, ale také už publikovaná, a to v letech 2003 - 2006. Už zveřejněné práce soutěžící musí poslat ve dvou exemplářích. Dosud nepublikovaná tvorba je vyžadována na disketě a v jedné tištěné kopii.

Účastníci zašlou soutěžní díla na adresu: Sekretariát Obce spisovatelů, Železná 18, 110 00 Praha 1. Termín uzávěrky byl stanoven na 31. července 2006.

"Na autory tří nejkvalitnějších textů, podle jejich významu a obsahové hodnoty, čekají finanční odměny. Za první místo získá vítěz 50 tisíc korun, 40 tisíc korun je určeno pro druhého v celkovém pořadí a 30 tisíc korun za 3. místo. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo neudělit první cenu, případně rozhodnout o udělení čestných uznání, upozornil L. Palyza s tím, že o splnění podmínek soutěže, udělení cen a čestných uznání rozhodne rada města. Samozřejmě bude vycházet z názoru odborné poroty, kterou navrhla Obec spisovatelů. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční nejpozději do 20. října letošního roku. (r)

Krátce

Koncert mladých

V Cyklu Jeunesses musicales Janáčkovy filharmonie zazní 16. března pod taktovkou L. Brinquiera v Domě kultury města Ostravy suita Pták Ohnivák I. F. Stravinského, Morceau de Concert pro lesní roh C. Saint-SaĎnse, Mazurek pro housle a orchestr A. Dvořáka a Koncert pro klavír a orchestr č. 3 D dur D. B. Kabalevského. Na lesní roh bude hrát student Janáčkovy konzervatoře M. Koska. Začátek je v 18 hodin.

Indie v Librexu

Výstavy fotografií, promítání dokumentárních i hraných filmů, ukázky národní kuchyně a prezentace indického čaje tvoří Dny Indie v Domě knihy Librex, které se konají 15. až 17. března. Členové činohry Národního divadla moravskoslezského V. Polák a J. Fišar si připravili bengálskou poezii. Přednášky jsou věnovány také hinduistické filozofii. Nad akcí v rámci Ostrava do světa - svět do Ostravy převzal záštitu primátor Aleš Zedník.

Falstaffa nastudoval slavný režisér Venjamin Směchov

Mezinárodní obsazení má operní lyrická komedie Guiseppe Verdiho Falstaff, kterou v nastudování slavného ruského režiséra Venjamina Směchova uvedl 25. února soubor opery Národního divadla moravskoslezského. Jediné komické dílo velkého italského skladatele se na ostravské jeviště vrátilo po více než padesáti letech.

"Činohru i operu režíruji od roku 1991 nejen v Moskvě, ale i v Německu, Dánsku a dalších zemích. V Praze jsem nastudoval Čajkovského Pikovou dámu. O ostravském divadle, především o opeře, jsem slyšel hodně chvály, a tak jsem byl velmi rád, když mi ředitel Luděk Golat nabídl režii Falstaffa. To bylo před třemi lety a já na to úplně zapomněl. Nečekaně jsem loni v létě dostal dopis, že 25. února 2006 je premiéra. Luděk Golat má velký talent lidi překvapovat, smál se režisér V. Směchov - velká divadelní a filmová osobnost známá ze svého působení v moskevském Divadle na Tagance, kde hrál mimo jiné s Vladimírem Vysockým.

"Falstaff je jméno známé jako Othello či Hamlet. Autor hudby napsal své poslední dílo v osmdesáti dvou letech, i proto v něm velmi silně zaznívá téma poslední etapy lidského života. Titulní postava je současně tak trochu králem Learem, ale i jeho šaškem a symbolem některých lidských vášní. Falstaff je svým způsobem velký hříšník, do posledních dnů však zůstává noblesním šlechticem. Patří k těm neobyčejným lidem, se kterými se velmi těžko žije, ale když umírají, všichni pláčou, protože se ztrácí jejich osobitost. My všichni jsme obyčejní, žijeme rutinou, a život nám zkrášlují právě tyto výjimečné osobnosti. Chtěl bych, aby diváci z představení odcházeli s pocitem, že se nádherná hudba skloubila s komedií. A přál bych si, aby si druhý den řekli, proč je nám z té komedie smutno a trochu se zastyděli za svět, v němž se lidé dávají dohromady jen proto, aby zesměšnili jedince, který se vymyká obecným představám. Na zkouškách se hovořilo různými jazyky, přesto jsme si velmi dobře rozuměli, uzavřel V. Směchov.

Hlavní role v inscenaci ztvárnili italští, ruští, čeští, slovenští i polští operní pěvci. Falstaffa zpívá G. Cebrian a A. Podolchov, Alici - L. del Magro, T. Teslia a Z. Vaníčková-Matoušková, Nanettu - A. Bochenek-Osiecka, K. Curylová a K. Kněžíková. (ta)

 


Strana 13

Ostravanky na celostátní soutěži zaujaly

Nejsympatičtější maminky České republiky se 18. února setkaly na 13. ročníku soutěže Missis. Opět se potvrdilo, že na Moravě žijí hezké a sympatické ženy. V těžké konkurenci devíti párů obsadila třetí místo Ladislava Tylečková s dcerou Zuzankou z Ostravy-Poruby. Titul druhé vicemissis mladou ženu velice překvapil. "Vůbec jsem tak dobré umístění nečekala. Na finále jsme se skoro nepřipravovaly. Vsadily jsme na přirozenost, což bylo také vidět při přednesu veršované pohádky O Červené karkulce. Když jsem si nemohla vzpomenout na text, pohotově mě doplnila dcerka, řekla s úsměvem L. Tylečková. Finále ve Františkových Lázních přihlížel také její manžel. "Myslím, že byl na nás obě velmi pyšný. Byla to příjemná zkušenost, ale já zůstávám sama sebou. Nic se pro mne nemění, sdělila sympatická Ostravanka.

Již tradičně byla součástí volby Missis charitativní sbírka. Finanční dary diváků putovaly k Diecézní charitě Plzeň a Katolické charitě Ostrava. Zástupci obou organizací převzali po 50 tis. Kč. Dalších 130 tisíc korun vynesla dražba korunky Missis. Získal ji předseda představenstva akciové společnosti Geofin Daneš Zátorský. Peníze za korunku obdrží plzeňská diecézní charita na provoz pěti domů pro matku a dítě v nouzi.

Celkový výtěžek z uplynulých dvanácti ročníků soutěže a obou zemských finále přinesl pro dětské zdravotnictví, školství a diecézní charity téměř pět milionů korun. (r)

 1. Ladislava Tylečková z Ostravy-Poruby se stala třetí nejsympatičtější maminkou v republice.
 2. Radost s vicemissis Kateřinou Dvořákovou a malou Nikolkou sdílel také předseda představenstva a generální ředitel akciové společnosti Vítkovice Jan Světlík (uprostřed) a předseda představenstva akciové společnosti Geofin Daneš Zátorský.
 3. Manželka ostravského primátora Dita Zedníková předala Katolické charitě Ostrava 50 tisíc korun. Na snímku při rozhovoru s předsedou vlády ČR Jiřím Paroubkem, patronem Missis 2006.
 4. Na charitativní účely přispěl také vedoucí kanceláře primátora Lumír Palyza s manželkou.
 5. Prezident společnosti ODS-Dopravní stavby Ostrava Pavel Vítek a generální ředitelka společnosti Lázně Františkovy Lázně Hana Heyduková korunovali vítězku Žanetu Wlosokovou z Havířova.

 


Strana 14

Listárna

Mladí fotbalisté ve Fénixu

Fotbalový klub SK Fénix Ostrava trénuje mladé talenty již několik let. V prosinci loňského roku pořádal šestý ročník vánočního turnaje v sálové kopané.

"Ve sportovní hale Sareza v Přívoze se utkalo 19 družstev. V kategorii mladšího dorostu zvítězil TJ Jistebník, v kategorii starších žáků FK Staříč a nejlepší mladší žáci přijeli z FK SK Polanka, popsal kvalitně obsazené klání předseda klubu Fénix Viliam Ďuriš. "Až do konce března přijímáme kluky ve věku od 8 do 12 let. Zájemci mohou přijít každé úterý v 15.15 hodin do tělocvičny Obchodní akademie v Mariánských Horách, ulice Karasova 16 nebo zavolat na telefonní číslo: 606 688 211, vybídl mladé sportovce V. Ďuriš.

Nový studentský klub

Volnočasový spolek mladých studentů KPZ byl otevřen při Gymnáziu Slezská Ostrava. Jeho cílem je umožnit všem od 14 do 19 let smysluplné trávení volného času. "Směřujeme záliby chlapců a děvčat ke sportovním, turistickým, ekologickým a kulturně-vzdělávacím akcím. Proto také spolupracujeme například s turistickým oddílem mládeže Hogan a ostravským studentským klubem Skok, informoval vedoucí rady KPZ Tomáš Krajčík. Program klubu, který funguje v rámci mezinárodní sítě Klub-net, je přístupný veřejnosti. Podrobnosti lze získat na internetové adrese: www.hlklub.wz.cz

Výuku zlepší moderní učebna automatizace

Učebnu automatizace s moderními řídicími systémy SIMATIC mají k dispozici od začátku letošního února žáci tříletých a maturitních elektrooborů Střední školy technické v Ostravě-Hrabůvce. Prostřednictvím výpočetní techniky, která byla pořízena v hodnotě 1 milion korun, se studenti seznamují se základy programování automatů, frekvenčních měničů a operátorských panelů.

"Učebnu budeme využívat například k výuce řízení strojů a technologických procesů nejrůznějších výrobních linek. V praktické části mohou žáci ověřovat správnost funkcí na modelech, které znázorňují různé druhy světelně řízených křižovatek, řízení teploty v peci, klimatizaci a podobně, informoval ředitel školy Jiří Klocek. Získané znalosti umožní absolventům širší uplatnění v praxi. Škola spolupracuje s více než 90 firmami, ve kterých žáci třetích a čtvrtých ročníků absolvují odborný výcvik. To přispívá k jejich odbornému růstu a usnadňuje přechod do zaměstnání.

Dopravní orgie

Dopravní situace v Ostravě-Zábřehu se zdá neúnosná Pavlu Prostějovskému, který nám napsal: "Podle zákona o pozemních komunikacích je na ulici Rudná v úseku ulic Závodní a Horní povolena maximální rychlost 50 km/hodinu. Skutečnost je však jiná, dá se nazvat dopravními orgiemi. Podle P. Prostějovského bylo jediným výsledkem několika jednání a porad zástupců odboru dopravy magistrátu, městského obvodu Ostrava-Jih, Ředitelství silnic a dálnic a Ostravských komunikací umístění jedné svislé dopravní značky omezující v tomto úseku rychlost projíždějících vozidel.

Autor dopisu navrhl několik možností, jak současný stav řešit lépe, mimo jiné například zakázat předjíždění kamionů a nákladních aut, realizovat vodorovné dopravní značky, osadit svislé dopravní značky v reflexním provedení či sledovat měření rychlosti vozidel.

Z vyjádření vedoucího odboru dopravy magistrátu Jiřího Tichého vyplývá, že v daném úseku bylo doplněno svislé i vodorovné značení omezující rychlost jízdy a provedeno měření rychlosti vozidel jak Městskou policií Ostrava, tak i Policií ČR.

"Vzhledem k tomu, že ulice Rudná je v této části silnicí I. třídy, u které je příslušným orgánem Krajský úřad Moravskoslezského kraje, byl mu dán podnět k vydání dalších opatření (například vážení vozidel, doplnění kontrastních rámů u dopravních značek omezujících rychlost jízdy apod.). Tuto informaci obdržel i pan Prostějovský. Je však nutno poznamenat, že předmětná komunikace - silnice I. třídy č. 11 - je v daném úseku průtahu městem významnou komunikací a patří mezi dopravně nejzatíženější v Ostravě. Denně po ní projede kolem 35 tisíc vozidel. Její dopravní funkce je proto nadále sledována ve všech rozvojových dokumentech města i regionu, uvedl J. Tichý.

Upozornění na architekturu

"Kdyby se magistrát postaral o soustavnou očistu a vkusné vícebarevné oživení štukových fasád, bylo by možno ulicemi procházet jako řadami výtvarných děl v galerii pod nebem, která každodenně napravuje a zušlechťuje pochroumaný, otupený krasocit dnešních lidí, postěžoval si Petr Klein v dopise, který upozorňuje na zajímavé budovy našeho města. Pisatel uvádí stavby, kterým je podle něj věnována mizivá pozornost: "Na rohu ulice Poděbradovy 18 a Hollarovy 14 stojí Dům Slavia z roku 1898, pozoruhodné domy jsou na Nádražní ulici č. 26, 35 a 41. Jiná lepá tvář se snižuje k chodci ve štuce rožního domu mezi Českobratrskou a Přívozskou, vypočítal P. Klein.

Připomínky jsme předali Jaroslavu Sedleckému, hlavnímu architektovi města, který odpověděl: "Pan Klein má pravdu, když upozorňuje, že je v Ostravě spousta pěkných domů se zajímavými fasádami. Má pravdu i v tom, že stále ještě nejsou všechny v pořádku. Povinnost pečovat o stav svých nemovitostí mají ale především jejich vlastníci. Město se jim snaží jít příkladem na stavbách, které mu patří, ale těch není ve městě mnoho. Jde například o budovu staré radnice. Její rekonstrukce byla dokončena v loňském roce. Opravena byla také fasáda městského domu na ulici 28. října, ve které má své sídlo Divadlo Petra Bezruče. Rovněž loni byl opraven nárožní dům u Sýkorova mostu, současné sídlo městské knihovny a divadelní scény Aréna.

Autokemp nad Skalkou

Blížící se jaro patrně motivovalo Lumíra Bulu k zamyšlení nad kempováním v Ostravě. "Pozorný Ostravan si jistě všiml, že našemu městu nechybí bazény, cyklostezky, divadla, koupaliště, kluziště, lyžařský vlek, muzea, nemocnice, školy, továrny, univerzity, výstaviště ani železárny. Chybí mu ovšem autokempink s motorestem. Ten bude po dobudování dálnice D 47 velice důležitý, neboť sluncemilovní turisté ze skandinávských zemí při cestě k jižnímu Jadranu budou v Ostravě v polovině cesty a budou zde chtít odpočívat. Abychom jim nabídli hezký výhled a také blízkost koupání v největším středoevropském koupališti, jeví se jako nejvhodnější místo pro areál louka za válcovým vodojemem nad Skalkou v Porubě. A tak bude naše nabídka pro návštěvy úplná a také lákavá, navrhl v dopise L. Bula.

Daleká cesta se zpěvem

"Drsní lidé, divoké pampy, okradení turisté a indiánské léto. Tak s takovými pocity jsme nastupovali v září loňského roku do letadla směr země pomerančů - Uruguay, popsala zážitky z hostování na Mezinárodním festivalu pěveckých sborů Infinito 2005 členka Pěveckého sdružení Slezská Ostrava Jana Krajíčková. Účastníci z Argentiny, Brazílie, Německa a České republiky si na nezájem publika rozhodně nemohli stěžovat. Navíc byli překvapeni srdečností a upřímností Uruguayců. "Koncertovali jsme na mnoha místech této nádherné země a vždy jsme se setkali s hudbymilovným, vděčným a bezprostředním obecenstvem. To nadšeně přijímalo úpravy českých lidových písní, polyfonní skladby Bohuslava Martinů, jazzové kompozice i černošské spirituály. Několikaměsíční příprava pod vedením Jana Spisara se bohatě vyplatila, končí dopis.

Zajímavé besedy pro seniory

Koordinační rada seniorů a zdravotně postižených města Ostravy připravuje pravidelné besedy v Klubu Atlantik. Jak napsal její předseda Lubomír Pásek, jde o příjemná setkání se zajímavými lidmi. "Rád bych dříve narozené spoluobčany pozval na povídání s hlavním architektem města Ostravy Jaroslavem Sedleckým, které se uskuteční 13. března. O měsíc později, 10. dubna, mezi nás přijde starosta městského obvodu Ostrava-Jih Otakar Veřovský. Tématem bude stavba dlouho očekávaného domova seniorů - G centra - na Náměstí SNP, pozval nejen seniory L. Pásek. Besedy začínají vždy v 15 hodin.

 

Diamantová svatba.

Do redakce Ostravské radnice přicházejí dopisy veselé i smutné, kritizující i povzbudivé. Jedno z příjemných sdělení přišlo od Lenky Rokowské. "Ráda bych se s vámi i vašimi čtenáři podělila o radost, kterou sdílí celá naše rodina právě v těchto dnech. Mí prarodiče Františka a Karel Váňovi oslavili 16. února diamantovou svatbu. Své ,ano si řekli před šedesáti lety v hrušovském kostele, napsala vnučka. Život manželů Váňových byl vždy těsně spjat s Ostravou. Paní Františka se tady narodila, její muž se přistěhoval v roce 1938 z Orlové-Lazů. Vychovali dvě dcery a těší se ze čtyř vnoučat. Ke všem gratulantům se připojuje také naše redakce.

 


Strana 15

Ostravský sport nestojí stranou

Finanční podporu ostravskému sportu schválili 22. února zastupitelé města. Do letošního výběrového řízení na poskytnutí dotací v oblasti tělovýchovy, sportu a volného času dětí a mládeže bylo přihlášeno necelých 300 projektů. "Každoročně vyhlašujeme dotace na celou oblast. Její součástí je také sport, a to vrcholový i amatérský, řekl Lukáš Curylo, vedoucí odboru kultury, školství, mládeže a sportu magistrátu.

Pro rok 2006 je vyčleněno v rozpočtu města celkem 51 029 tisíc korun, přímo na podporu sportovních aktivit poputuje 36 951 tisíc korun. "Tato částka je složena z příspěvku pro sportovní subjekty, které dlouhodobě dosahují vynikajících výsledků v nejvyšších sportovních soutěžích a kapitační platby, tedy takzvaných peněz na hlavu. Na jednoho registrovaného člena může organizace, jejíž hlavní náplní je sport, obdržet 1 tisíc korun, vysvětlil L. Curylo. Systém kapitačních plateb, který v Ostravě funguje již třetím rokem, není v republice obvyklý a stává se inspirací i pro jiná města.

Další část, to znamená necelých 27 milionů korun, obdrží největší kluby jako FC Baník Ostrava, HC Vítkovice, SSK Vítkovice, VK DHL a další.

"Vrcholové sportovce podporujeme také prostřednictvím nově vzniklého Centra individuálních sportů. To pomáhá při přípravě třiceti regionálních sportovců, kteří dosahují vynikajících výsledků, ať už na republikové nebo světové úrovni. Jde o první mimopražské centrum tohoto typu. Letos mu poskytneme 1 milion korun, uvedl L. Curylo.

"Stranou samozřejmě nestojí ani významné akce s mezinárodní sportovní účastí. Jejich pořádání je podporováno dotačním řízením a z rozpočtu města. Mezi nejznámější patří Zlatá tretra, Velká cena Ostravy v boxu, Mistrovství světa v kulturistice mužů či Pohár mistrů Evropy ve florbale, sdělil L. Curylo s tím, že město nezapomíná ani na handicapované sportovce. V letošním roce přispěje na konání abylimpiády Laťka sportovců s mentálním postižením nebo Mistrovství ČR jednotlivců a dvoučlenných družstev ve stolním tenise vozíčkářů.

Za tvrzením, že Ostrava je městem sportu, stojí vedle špičkových výkonů našich rodáků také finance, které jim město věnuje. "Částky jsou rok od roku vyšší. Před šesti lety bylo na volný čas dětí a mládeže, včetně podpory handicapovaných dětí a mládeže, vyčleněno 5 500 tisíc korun. Posun je viditelný nejen v zapojení velké části dětské populace do sportovních aktivit, ale také ve vzrůstajícím zájmu pořadatelů světových šampionátů o konání jejich akcí právě v našem městě, konstatoval L. Curylo. (Kon)

"Mám buldočí povahu," říká mistr Evropy

Portrét

Den, kdy se začal připravovat na nejvyšší kulturistické soutěže, si pamatuje přesně - 28. 8. 1991 poprvé navštívil posilovnu a usmyslel si, že se stane reprezentantem České republiky v kulturistice. Dvaatřicetiletý Jan Kubík se během své patnáctileté sportovní kariéry vypracoval mezi evropskou elitu. Po dvanácti letech plných dřiny a drastických diet bojoval v národních barvách v Petrohradu, o dva roky později v rumunském Brašově. "Domů jsem přivezl stříbrnou medaili, ale když se prokázal doping u vítěze, stal jsem se mistrem Evropy. Je to nádherný pocit, za který děkuji své buldočí cílevědomosti a také manželce Žanetě, neskrývá radost z úspěchů otec tří dětí.

Jako kluk hrál fotbal, vyučil se zámečníkem a do roku 1993 pracoval pro Vítkovice. Dnes provozuje obchod s potravinami. O kulturistice říká, že polovina úspěchu je píle a ta druhá talent. "Zní to možná zvláštně, ale pro tento druh sportu jsou vrozené dispozice velmi důležité. Tvorbu svalové hmoty lze ovlivnit posilováním a stravou jen do určité míry. Já už jsem byl svalnatý na základní škole, říká J. Kubík a rychle dodává: "Jsem živoucím důkazem, že když si člověk něco usmyslí a věnuje tomu maximum, pak dokáže nemožné. Samozřejmě, také jsem prohrával. Po celkem úspěšných letech jsem v roce 2001 skončil na mistrovství republiky jako poslední. Tehdy jsem prohlásil - příště přijdu a budete se divit. A povedlo se - loni jsem tutéž soutěž vyhrál.

Lidem, kteří o zařazení kulturistiky mezi sportovní disciplíny pochybují, vysvětluje Jan Kubík její filozofii takto: "Například u basketbalu diváci vidí celou hru, taktizování hráčů, jejich přípravu na vstřelení koše, rychlost běhu, obratnost i fauly. Kulturista se na své vystoupení chystá v posilovně, diety a cvičení nikdo nevidí. Těch několik minut, kdy předvede výsledky své práce porotě, se rovnají okamžiku vstřelení koše.

Největší chvíle sportovního života Jana Kubíka nastane v říjnu letošního roku - bude startovat na mistrovství světa v kulturistice mužů. "Moc se těším. Fakt, že se světový šampionát uskuteční na domácí půdě a navíc v mém rodném městě Ostravě, mě neskutečně motivuje. Bude to krásná soutěž, ať už pro mě dopadne jakkoli, říká usměvavý muž. "Vím, že je to jenom sport a občas se stává, že mě po ramenou nikdo neplácá. Každopádně udělám maximum, abych diváky a fanoušky nezklamal, odhodlaně dodává Jan Kubík. (K)

Plavecký klub hledá nové talenty

Krytý bazén v Porubě bude 21. března od 8.30 hodin patřit žákům prvního stupně základních škol. Učitelé ZŠ Dětská vyberou ve spolupráci s Klubem plaveckých sportů Ostrava chlapce a dívky do 3. a 4. sportovních tříd plavání. Mladí zájemci předvedou své dovednosti v disciplínách: 20 m znak, 20 m prsa a 20 m kraul.

Bližší informace zájemcům poskytne J. Pala, tel. č.: 604 165 139.

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice S 596 967 288, www.mpostrava.cz
Otevřeno: úterý - neděle 10 až 17 hodin

 

Jasánek

- dvouapůlletý kříženec byl odchycen v srpnu loňského roku v kostele v Mariánských Horách. Je nedůvěřivý k cizím lidem, zřejmě mu někdo ublížil. Potřebuje proto trpělivého pána, který mu pomůže najít ztracenou důvěru. Je vhodný spíše do bytu.

Milli

- je rok a půl stará fenka, kříženec malého vzrůstu. Má čokoládovou barvu a krátkou srst. Do útulku byla přivezena v srpnu loňského roku z Mariánských Hor, kde volně pobíhala po ulici. Milli potřebuje mít neustále kontakt s člověkem, když je sama, teskní. Nevadí jí ani přítomnost druhého psa.

Hardy

- čtyřletý pes, kříženec německého ovčáka. V útulku pobývá už od prosince 2004. Byl přivezen z Přívozu, kde ho našli uvázaného u plotu. Je velmi temperamentní, proto potřebuje aktivního pána. Nejlépe by mu bylo na zahradě. Je vhodný k výkonu strážní služby.

Bard

- šestiletý kříženec anglického setra byl přivezen do útulku v dubnu 2005 z Přívozu, kde pobíhal volně mezi dětmi, s nimiž se cítí velmi dobře. Je mírný a kamarádský k lidem i jiným pejskům. Bard je krásný a elegantní pes. Dobře mu bude na zahradě u rodinného domu.

 


Strana 16

Na hradě začala sezona.

Brány Slezskoostravského hradu se 1. března otevřely po zimní přestávce pro veřejnost. Pro návštěvníky jsou připraveny nové expozice. V upravené hradní věži najdou výstavy o historii hradu od 13. století do současnosti, dobách husitství a třicetileté války. V hradní galerii jsou vystaveny obrazy a další umělecká díla. První letošní akcí se stane 8. až 9. dubna Velikonoční jarmark. Ke druhému výročí zpřístupnění hradu bude v květnu zprovozněno muzeum útrpného práva věnované speciálně Moravě. Každá první sobota v měsíci je tzv. svatebním dnem. Zájemci zde mohou vstoupit do manželství. První svatby se konaly už loni. Hrad je otevřen v úterý až neděli od 10 do 18 hodin.

Sluníčkový den podpoří děti z pěstounských rodin

Nadační fond Rozum a Cit pořádá 20. dubna Sluníčkový den pro opuštěné děti a pěstounské rodiny. Ostrava se stane jedním z více než padesáti měst v republice, v němž bude možné potkat studenty nabízející keramické nebo magnetické sluníčko. Jeho zakoupením lze přispět na podporu rodin, které chtějí přijmout, nebo už přijaly, dítě z dětského domova. "V dětských domovech a ústavech sociální péče vyrůstá kolem 20 000 opuštěných dětí. Naše organizace jim dává naději najít nový domov, rodinu. Za devět let naší činnosti jsme částkou 11 milionů korun podpořili 310 pěstounských rodin. Lásku, porozumění a vychování v nich našlo 1 500 chlapců a dívek, řekla Michala Sedláčková z fondu. Organizace podporuje zejména pěstounské rodiny, ve kterých často vyrůstají handicapované děti, vypomáhá sociálně slabším rodinám, přispívá na zakoupení zdravotnických, rehabilitačních a výukových pomůcek. (k)

Pozvánky

Částečné zatmění Slunce

K pozorování zajímavého přírodního úkazu zve 29. března Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy v Ostravě. Od 11.30 do 14 hodin mohou zájemci sledovat částečné zatmění Slunce. Zaměstnanci hvězdárny nabízejí sledování zatmění dalekohledy i s odborným výkladem. Během návštěvy budou k zakoupení speciální brýle s ochranným filtrem pro pozorování Slunce.

Velká cena Ostravy v plavání

Plavecký závod evropských špiček se uskuteční od 1. do 2. dubna v krytém bazénu v Porubě. Akci pořádá Klub plaveckých sportů, statutární město Ostrava a Český svaz plaveckých sportů. Rozplavby začínají oba dny v 9 hodin, nedělní finále ve 14 hodin. Vstup je zdarma.

Odborné přednášky v zoo

Seznámení s novinkami ze světa zvířat nabízí Zoologická zahrada Ostrava. Přednáška s názvem Molekulární lekce od afrického slona přinese 5. dubna v 15.30 hodin informace o kritickém nahlížení na molekulární taxonomii. Výklad ve výukovém centru zoo povede Jan Pluháček.

Soutěž ve frankofonní písni

Francouzská aliance v Ostravě pořádá u příležitosti Dnů frankofonie 2. kolo euroregionální soutěže ve frankofonní písni. Soutěž, která se uskuteční 24. března od 15 hodin v klubu Boomerang, je určena pro všechny zpěváky-amatéry. Bližší informace na tel. č.: 596 125 424 každý všední den od 12 do 19 hodin.

Mineralogické setkání

Institut geologického inženýrství Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava pořádá 1. dubna tradiční Mineralogické setkání. Součástí je prohlídka mineralogické, petrografické, paleontologické sbírky a sbírky nerostných surovin, které jsou tento den v Geologickém pavilonu profesora F. Pošepného zpřístupněné veřejnosti zdarma. V expozici je vystaveno kolem 15 tisíc exponátů.

Zábavné prázdniny v Plesné

Dům dětí a mládeže v Ostravě--Porubě, středisko v Plesné, pořádá o jarních prázdninách 13. až 19. března akci Zábavné prázdniny v DDM. Jezdecký den na ranči v Hlučíně je připraven na 13. března, v úterý 14. března se uskuteční soutěže a hry v Hornickém muzeu pod názvem Tajemství podzemí. Ve středu 15. března mohou zájemci vyjet na cestu za pokladem do Krnova. Zde je čeká návštěva Cvilína, muzea a hledání pokladu. Exkurze na pracoviště hasičského záchranného sboru je plánována na 16. března a jarní prázdniny ukončí 17. března sportovní den v krytém bazénu a soutěže v tělocvičně v Plesné.

Informace a přihlášky lze získat na telefonním čísle: 596 953 661 nebo 732 687 603.

Konto bariéry

Oblíbený Krteček Zdeňka Milera se stal propagátorem Konta bariéry, které pomáhá handicapovaným lidem. Pohlednice s hrdinou dětských pohádek nazvaná Vláček štěstí a naděje jsou od 1. února za dvacetikorunu k zakoupení ve všech poštách a informačních centrech Českých drah. Výtěžek z prodeje bude určen na odstraňování stavebních bariér ve školách tak, aby je mohly pohodlně navštěvovat i děti s handicapem.

Od roku 1996 činil příjem z prodeje tradičních pohlednic více než 12 milionů korun. Z této částky byly hrazeny bezbariérové úpravy 120 mateřských, základních, speciálních, pomocných, zvláštních a středních škol a učilišť.

Pohlednice pro Konto bariéry vyrábí již deset let jako sponzorský dar společnost Model Obaly Opava, která je členem prestižního klubu mecenášů Nadace Charty 77. (k)

Statutární město Ostrava a Asociace průvodců ČR - Ostrava pořádají

v sobotu 1. dubna 2006

OSTRAVSKÉ KOLEČKO
město v pohybu

aneb nenechejte se vyvést aprílem a pojďte na prohlídku centra města - po stopách moravského Klondiku.

 • Trasa prohlídky: Prokešovo náměstí - Nová radnice (věž) - Husův sad - Poštovní ulice - Jiráskovo náměstí - Masarykovo nám. - kostel sv. Václava - Divadlo loutek - Moravskoslezské divadlo - Nádražní ulice - katedrála Božského spasitele - Nová radnice, kde na každého účastníka čeká malé překvapení.
 • Prohlídka potrvá 1,5 až 2 hodiny (zdarma).
 • První skupina odchází od Nové radnice s průvodcem v 10 hodin, poslední v 16.30 hodin (v půlhodinových intervalech).
 • Průvodcovská činnost je zajištěna v českém jazyce.
 • Děti do 10 let se mohou Ostravského kolečka zúčastnit pouze v doprovodu dospělého.