Historické kalendárium

pro týden od 24. září do 30. září

24. září 1942

Před 70 lety, v časných ranních hodinách dne 24. září 1942, bylo ve věznici Plötzensee v Berlíně popraveno sedm členů krajského vedení ilegální vojenské organizace Obrana národa v Moravské Ostravě. Gilotina ukončila životy podplukovníka Edmunda Klímka, štábního kapitána Ladislava Máchy, poručíka Čestmíra Ruska, právníka Zdeňka Říhy, knihovníka Arnošta Smetany, učitele Jaroslava Matěje a úředníka Františka Koutného. Krajská organizace Obrany národa na Ostravsku v čele s pplk. Klímkem vznikla na jaře 1939. Odbojové hnutí, do něhož byli zapojeni hlavně bývalí důstojníci čs. armády, připravovalo vojenské vystoupení proti okupantům s cílem obnovit předmnichovskou republiku. Obrana národa se soustředila na zpravodajskou činnost, organizaci ilegálních přechodů hranic ohrožených osob, shromažďování zbraní, přípravu sabotáží a šíření letáků. Koncem roku 1939 byla její síť v kraji Moravská Ostrava vyzrazena a krajské vedení zatčeno. 

28. září 1907

V sobotu 28. září 1907 bylo v Moravské Ostravě slavnostně otevřeno městské divadlo (dnes Divadlo Antonína Dvořáka). Dobový tisk v něm viděl „pramen světla a krásy“ v šedivém a bezútěšném městě. Slavnostnímu zahájení divadelní sezóny 1907/1908 v nové budově postavené podle návrhu vídeňského architekta Alexandra Grafa byli přítomni představitelé města, zástupci obcí, zemské samosprávy, státních a církevních úřadů, poslanci, velkoprůmyslníci, umělci a novináři. Zahajovací proslov pronesl první ředitel městského divadla Wilhelm Popp, který předtím působil jako režisér a herec ve Vídni. Následovalo slavnostní představení hry Friedricha Schillera Vilém Tell. Až do roku 1919 sloužilo městské divadlo především německým obyvatelům Moravské Ostravy a okolí, neboť uvádělo pouze německá divadelní představení. 

29. září 1877

realkaV sobotu 29. září 1877 se konalo slavnostní otevření německé zemské nižší reálky v Moravské Ostravě, první střední školy na území dnešní Ostravy. Vznikla z iniciativy města, které na svůj náklad nechalo postavit školní budovu a poskytovalo finanční prostředky na věcné potřeby školy (dnes budova E Ostravské univerzity na ul. Čs. legií). Výukou zaměřenou na přírodní vědy, matematiku a moderní jazyky usnadňovala škola žákům vstup do praktického života. Německá nižší reálka v Moravské Ostravě, rozšířená od školního roku 1882/1883 na vyšší, patřila k největším ústavům tohoto druhu v Rakousku-Uhersku. Počtem žáků byla ve školním roce 1883/1884 druhá z patnácti reálek na Moravě. V období protektorátu pokračovala jako německá vyšší škola pro chlapce.  Po osvobození 1945 již nebyla obnovena. 

Foto: Německá reálka v Moravské Ostravě kolem roku 1900.

                                                                                                                                                       Připravil: Archiv města Ostravy