Historické kalendárium

pro týden od 16. července do 22. července

17. červenec 1950

Dne 17. 7. 1950 byl v Ostravě zahájen největší z následujících politických procesů navazujících na proces s Miladou Horákovou. Státní soud, oddělení Brno, žaloval 89 osob. Proces tak musel být rozdělen do tří skupin. V první vystupoval jako hlavní obžalovaný Miroslav Sýkora, úředník Čs. stavebních závodů v Ostravě, ve druhé poštovní úředník Emil Pěgřimek a ve třetí Oldřich Vašut, bývalý předseda mladých národních socialistů. Skupinu obžalovaných tvořili příslušníci SNB, armády, zemědělci, živnostníci, dělníci, bývalí členové národní socialistické strany a sociálně demokratické strany. Do této „protistátní skupiny“ byli vřazeni neprávem také ostravský středoškolský profesor Z. Bár, lektor univerzity v Grenoblu, místecký farář Z. Škrábal, statkář Lyčka aj. Obžaloba tvrdila, že zakladatelem a velitelem celé skupiny byl Jan Buchal, člen Čs. strany národně socialistické, který měl údajně připravovat protistátní puč. Ten však byl odsouzen v procesu s Miladou Horákovou k trestu smrti, který byl ještě před zahájením líčení s těmito „protistátními skupinami“ vykonán. V ostravském procesu byly vyřčeny 4 rozsudky smrti, 4 doživotní tresty. Další 70 obžalovaných bylo odsouzeno k těžkému žaláři v délce 1–25 let mj. pro velezradu, nepřekažení příp. neoznámení trestného činu. 

20. červenec 1845

Dne 20. 7. 1845 se v Opavě narodil technik, průmyslník a veřejný činitel Karl Joseph Martin Glassner. Vystudoval obor strojní inženýrství na VŠT v Curychu a Štýrském Hradci. Po studijních cestách po Anglii a Belgii přijal místo asistenta ve strojírenských dílnách arcibiskupských železáren ve Frýdlantu n. O., kde se seznámil s podnikatelem Karlem Elbertshagenem. V roce 1872 společně založili v Moravské Ostravě strojírenskou továrnu Elbertshagen & Glassner zaměřenou na výrobu důlních strojů, zařízení mlýnů, cihelen, plynáren apod. V roce 1874 se podílel na založení chemické továrny v Přívoze a postavil i několik parních cihelen. V roce 1876 vstoupil do komunální politiky – působil v obecním zastupitelstvu Moravské Ostravy jako vedoucí technické sekce. V letech 1904–1918 zastával funkci místostarosty. Zemřel v Opavě 17. 1. 1893. 

22. červenec 1444

listinaKe dni 22. 7. 1444 se datuje listina, kterou husitský válečník Jan Čapek ze Sán prodává ves Čertovu Lhotu (dnešní Mariánské Hory) panošovi Janovi Studénkovi z Studénky a jeho ženě Heleně. Ves byla prodána za 40 kop grošů a Čapek si v listině nechal potvrdit vyslání jízdního nebo pěšího střelce na Hukvaldy v případě nutnosti. Listina je datována na Polské Ostravě (nyní Slezská Ostrava), která byla také v držení Jana Čapka ze Sán. Sepsal ji kněz Augustin Čapkem dosazený farář v Polské Ostravě. Čapek si vynutil souhlas celé městské rady, konšelů a starších, kteří k listině také přitiskli své pečeti. Mezi svědky je uváděn mj. „burgermister“ Niclin, starší města Matrna kolář, Mathis Rus, Johannes Bauerssmith a Runek soukeník. Před ostravskými konšely jsou také jako svědci zmíněni místní šlechtici Fekel z Přívozu, Zbyněk ze Šumberka, Hanušek z Přívozu, Jan Bisdy na Lochlu, Jan z Janovic a Mošnova.