Historické kalendárium

pro týden od 26. září do 2. října

26. září

V listině ze dne 26. září 1396 se objevuje první zmínka o dědičné rychtě v Moravské Ostravě. Olomoucký biskup Mikuláš z Rýzmburka udělil tento významný úřad Šimonu Grimmovi. Městský rychtář byl biskupovým zástupcem ve městě, vybíral berni, zúčastnil se zasedání městské rady a byl předsedou městského soudu. K úřadu tehdy patřily také ševcovské a soukenické lavice (krámy), dva dvory, horní a prostřední mlýn a ves Vítkovice. 

27. září

vedutaDne 27. září 1789 se ve Frankfurtu nad Mohanem narodil malíř a litograf Jakub Alt. Ve 40. a 50. letech 19. století pobýval na Ostravsku a Opavsku. V roce 1855 nakreslil akvarelový pohled na město Moravskou Ostravu z vrchu Jaklovce  (na snímku) a z téhož roku pochází několik litografických pohledů na Moravskou Ostravu, Vítkovice a Slezskou Ostravu. Jeho díla jsou součástí sbírek mj. Ostravského muzea. Jakub Alt zemřel 30. července 1872 ve Vídni. 

 

 

 

1. října

Dne 1. října 1874 bylo zahájeno vyučování v nově zřízené horní škole v Moravské Ostravě. Původní školní budova se nacházela na Nádražní třídě, v rožním domě na křižovatce s dnešní ulicí Mlýnskou. Její vznik souvisel s nárůstem těžby uhlí ve druhé polovině 60. let 19. století, kdy vedení horních závodů začalo stále více pociťovat nedostatek kvalifikovaného technického personálu. Důraz na vzdělání kladlo i vídeňské ministerstvo orby a zdejší báňské hejtmanství, které shledaly v nedostatečné odbornosti důlních dozorců jednu z příčin velkého množství neštěstí a úrazů na šachtách. V současnosti vychovává vysokoškolsky erudované báňské odborníky Hornicko–geologická fakulta Vysoké školy báňské–Technické univerzity Ostrava, na které bylo zapsáno v akademickém roce 2009/2010 cca 4 500 studentů.

Připravuje: Archiv města Ostravy