Historické kalendárium

pro týden od 17. do 23. října

17. října 

Dne 17. října 1858 se v Brušperku v rodině soukeníka narodil JUDr. Edmund Palkovský, vůdčí osobnost českého národního hnutí na Ostravsku na přelomu 19. a 20. století. Zdejší působení zahájil v roce 1890, kdy otevřel první českou advokátní kancelář v Moravské Ostravě. Bojoval za zřizování českých škol v Moravské Ostravě a okolí a posílení politických a hospodářských pozic Čechů. Jako představitel Matice ostravské výrazně přispěl k založení prvního českého gymnázia na Matiční ulici v roce 1897. V tomtéž roce se stal členem správní rady Českého akciového pivovaru na Fifejdách, o jehož vybudování se také zasloužil. V roce 1893 začal vydávat první český časopis v Moravské Ostravě, který vycházel pod názvem Ostravice do roku 1897. Byl jedním z iniciátorů stavby Národního domu (dnes Divadlo Jiřího Myrona), dokončené v roce 1894. Zemřel v Moravské Ostravě dne 7. dubna 1930.

 

18. října 

kostel MHDne 18. října 1908 byl olomouckým světícím biskupem dr. Karlem Wisnarem slavnostně vysvěcen nový kostel Korunování Panny Marie v Mariánských Horách. Stavba začala v roce 1905 a největší podíl na jejím uskutečnění měl obecní výbor Mariánských Hor se spolkem pro stavbu chrámu Panny Marie, založeným již roku 1900 obecním tajemníkem Janem Grmelou. Novobarokní dvojvěžová trojlodní bazilika, postavená podle projektu architekta Otakara Béma z Moravské Ostravy, patří k největším chrámům na Moravě. Pro hodnotnou vnitřní výzdobu, na níž se podíleli převážně členové Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně, bývala také označována za klenotnici uměleckých děl. Velmi vzácná je socha Panny Marie s Ježíškem na hlavním oltáři. Z kararského mramoru ji vytvořil sochař František Úprka. 

 

23. října 

Dne 23. října 1893 schválila zemská vláda slezská v Opavě stanovy pěveckého spolku Záboj se sídlem ve Slezské Ostravě. Spolek, o jehož vznik se zasloužil především hudební skladatel a dirigent Cyril Metoděj Hrazdira, byl druhým českým pěveckým spolkem ve Slezsku a jedním z nejvýznamnějších na Ostravsku. Jeho cílem bylo posílení českého národního vědomí pěstováním české a slovanské písně. Prvním sbormistrem šedesátičlenného pěveckého tělesa se stal Cyril Metoděj Hrazdira. V roce 1907 založil sbormistr Rudolf Wűnsch při spolku hudební školu, úředně povolenou roku 1908. V roce 1932 byla pojmenována podle Edvarda Runda, jejího dlouholetého ředitele a sbormistra Záboje. Pod názvem Základní umělecká škola Edvarda Runda působí škola na Keltičkově ulici ve Slezské Ostravě dodnes. Pěvecký spolek Záboj zanikl v roce 1951. 

                                                                                                                                                            Připravuje: Archiv města Ostravy