Historické kalendárium

pro týden od 12. září do 19. září

14. 9. 1851

Okresní úřad v Moravské Ostravě tehdy zaslal obecnímu představenstvu v Moravské Ostravě patent o zrušení národních gard. Národní garda byla v Moravské Ostravě vytvořena 1. 5. 1848 pod vlivem revolučních událostí v habsburské monarchii, s cílem potlačit jakýkoliv revoluční projev ve městě. Gardisté – moravskoostravští velkoměšťané v čele s purkmistrem Karlem Farníkem pravidelně nacvičovali pořadová cvičení a střelbu a scházeli se v hostinci Gabriela Kudělky na náměstí v Moravské Ostravě, přejmenovaném na hostinec U národního gardisty.

15. 9. 1883

V tento den se narodil v Moravské Ostravě budoucí pedagog, přírodovědec a v letech 1933–1935 také starosta městyse Hrušova nad Odrou (dnes m. č. Ostravy) Dr. Emil Willert. Vystudoval učitelský ústav v Příboře a roku 1927 byl v Brně promován doktorem přírodních věd. Do Hrušova přišel ze Slezské Ostravy a stal se prvním ředitelem nově zřízené české měšťanské školy v obci. Jeho zásluhou byla u hrušovské školy zřízena školní zahrada a v listopadu 1923 meteorologická stanice. Třikrát denně byla konána pozorování a výsledky byly uveřejňovány v Moravskoslezském deníku. V letech 1932–1935 zastával funkci místostarosty Přírodovědecké společnosti v Moravské Ostravě, byl ředitelem její biologické sekce. Věnoval se bakteriologii a hydrobiologii, výzkumem odpadových vod na Ostravsku. Vykonal řadu přednášek a kurzů, kterými popularizoval biologii, eugeniku a různé jiné časové otázky přírodních věd. Zemřel v roce 1935 ve věku 51 let.

foto : Emil Willert 1883–1935

15. 9. 1910

Toho dne byla slavnostně vysvěcena moderní budova české obecné a měšťanské školy dívčí na Klementově ulici (dnes 30. dubna) v Moravské Ostravě. Dosud se žákyně vyučovaly ve školní budově na tehdejší Školní ulici čp. 58, která se nacházela v blízkosti kostela svatého Václava. Akt svěcení vykonal ostravský římskokatolický farář a děkan František Špička. Slavnosti se zúčastnili zástupci okresních správních úřadů, města, spolků, ředitelé škol z okolí, rodiče žákyň i samotné žákyně. Budova byla dvoupatrová s dvěma pobočnými křídly. Do některých tříd byly dodány nové patentní dvousedadlové lavice od vídeňské firmy Fischel. Škola získala mj. prostornou tělocvičnu, kde se kromě výuky tělocviku mohla konat shromáždění žákyň při různých příležitostech, což ve staré školní budově nebylo možné.

Foto1 : Emil Willert 1883–1935

Foto2 : Dívčí obecná a měšťanská škola v Moravské Ostravě, ulice 30. dubna

 

Zpracoval: Archiv města Ostravy