Historické kalendárium

pro týden od 7. února do 13. února

9. únor 1990

Dne 9. února 1990 zemřela v Ostravě operní pěvkyně a pedagožka Helena Zemanová (narodila se 10. června 1906 v Praze). Po absolvování měšťanské školy navštěvovala pokračovací kurz při rodinné škole. Zásluhou rodičů, divadelních ochotníků pražských souborů na Žižkově a na Vinohradech, si zamilovala divadlo. Studovala sólový zpěv u Hilberta Vávry a u vídeňského pedagoga Maxima Uljanowského. Uměleckou dráhu začala jako sólistka v opeře Východočeského národního divadla (1927-1928) a poté byla až do r. 1933 sólistkou Pražského operního sdružení a sólistkou ochotnického operního souboru Opera-Studio pražského rozhlasu. V r. 1933 ji angažoval jako sólistku šéf ostravské opery Jan Vogel. Ostravskému divadlu zůstala věrná až do odchodu do důchodu v r. 1961.

12. únor 1910

Ostravský deník přinesl 12. února 1910 zprávu o činnosti školního lékaře v Polské Ostravě za školní rok 1908/1909. Zpráva se týkala 1307 dětí a věnovala se různým aspektům jejich zdraví. Výživa byla dobrá u 594 dětí, u 88 vyloženě špatná, 203 dětí bylo chudokrevných, chrup mělo bezvadný jen 292 dětí, 865 mělo zuby značně zkažené. Nemoci dýchacího ústrojí, především tuberkulózního původu, lékař konstatoval celkem ve 304 případech. Tuto neveselou statistiku připočítává deník špatné životní situaci rodičů. Především rodiče chudokrevných a tuberkulózních dětí pocházeli z velké míry z řad horníků a dělníků.

12. únor 1919

Již před rokem 1918 se uvažovalo o stavbě krematoria v Moravské Ostravě, a to především kvůli nevyhovující půdě na městském hřbitově. Odpor církevních kruhů a rovněž zákonná omezení, která pohřby žehem nepřipouštěla, však stavbu neumožnily. Změna poměrů na ostravské radnici po vzniku samostatného Československa a také vznik nové církve československé oslabila pozici katolíků. 12. února 1919 pak okresní úřad v Moravské Ostravě vydal povolení ke stavbě krematoria a desetiletého pohřbívacího turnusu, tzn. že nezetlená těla zemřelých měla být po uplynutí této doby spálena. Legislativní oporu získalo toto rozhodnutí vzápětí také vydáním zákona o fakultativním pohřbívání ohněm z 1. 4. 1919. 

Foto 1: Helena Zemanová jako chůva v opeře M. Musorgského Boris Godunov
 
Foto 2: : Krematorium v Moravské Ostravě, pořízeno mezi lety 1925-1935

 

Zpracoval: Archiv města Ostravy