Historické kalendárium

pro týden od 30. srpna do 5. září

1. září 1880

Dne 1. září 1880 se před šestou hodinnou ranní na vlakovém nádraží v Přívoze sešlo velké množství lidí, hornické kapely ale i školní děti, aby viděli císaře Františka Josefa II, který si v Ostravě udělal krátkou zastávku při cestě do Haliče, Bukoviny a Uher. Císař byl nečekaným uvítáním mile překvapen a německy i česky odpovídal na dotazy shromážděných obyvatel. Při této příležitosti přislíbil, že v brzké době vykoná v Moravské Ostravě řádnou návštěvu. Tento slib císař splnil 20. října téhož roku.

1. září 1923

První zářijový den roku 1923 je považován za začátek existence Archivu města Ostravy. Tento den nastoupil do funkce městského archiváře a zároveň ředitele muzea gymnaziální profesor Alois Adamus. Na začátku existence archivu tvořily základ archivních sbírek městské knihy, listiny registratura města. Posléze se fondy městského archivu rozrostly o materiály ze sloučených i okolních obcí, dokumenty cechů, spolků a soudobou dokumentaci. Již od prvopočátku bylo cílem archivu „sbírati, chrániti, v přehlednosti chovat a snadně přístupnými učiniti jak starší písemné památky, tak novější důležitější listiny obce ostravské“. Vedle základního poslání do kompetence archivu spadalo také vedení pamětní obecní knihy a bádání v oblasti dějin Ostravy.

2. září 1902

Na 2. září připadla ustanovující valná hromada dobročinného spolku paní a dívek Božena v Ostravě – Mariánských Horách, jejímiž členkami mohly být dívky a ženy starší 16 let. Hlavním posláním spolku byla dobročinnost. Prostřednictvím spolku členky podporovaly chudé žáky z obecné chlapecké a dívčí školy a obou měšťanských škol. Pro studenty středních a vyšších škol Božena založila stipendijní program. Děti dostávaly ošacení, byla založena a provozována poradna pod záštitou místní pobočky Ochrany matek a dětí, jejímž prostřednictvím byly distribuovány léky, příděly základních potravin, zprostředkována pomoc v nouzi a zdravotní ošetření dětí. Vedle dobročinných aktivit spolek Božena pořádal rovněž kulturní akce jako byly mikulášské zábavy, divadelní představení, martinské hody, maškarní večírky pro děti ale i osvětové přednášky. Činnost spolku přerušila druhá světová válka a definitivně byl rozpuštěn na valné hromadě 4. dubna 1951.

Foto: Rakouský a rakouskouherský císař František Josef I (1848 - 1916)