Historické kalendárium

pro týden od 18. do 24. ledna

19. ledna 1931 

Dne 19. ledna 1931 se narodil ve Slezské Ostravě (m. č. Ostravy) Jaromír Gelnar – historik, muzikolog, etnograf a redaktor. Od mládí se učil hrát na klavír a na varhany, v hudební teorii se vzdělával u J. Kvapila. Po absolvování reálného gymnázia ve Slezské Ostravě v letech 1942-1950 studoval národopis a hudební vědu na Filozofické fakultě univerzity v Brně (1950-1955).  V období 1955-1956 a později od roku 1975 pracoval jako hudební redaktor, dramaturg a hudební režisér Československého rozhlasu v Ostravě. Zde spolu s Janem Rokytou budoval rozsáhlý zvukový archiv snímků lidové hudby a písní. Shromáždil stovky hodin nahrávek autentického hudebního folkloru z Moravy, Slezska a moravsko-slovenského pomezí. Středem jeho zájmu se stala zvláště goralská kultura Těšínska, Oravy a přilehlé části Polska. Zasloužil se o vznik folklorního festivalu Slezské dny v Dolní Lomné. Je autorem mj. Národního zpěvníku (od 1965 deset vydání), v němž uveřejnil výběr českých, moravských, slezských a slovenských lidových písní. Zemřel dne 25. 10. 1990 v Havířově. 

19. ledna 1984 

Dne 19. ledna 1984 zemřel v Ostravě Josef Kurzawa, malíř-krajinář. Narodil se 17. 2. 1907 v Ostravě, absolvoval soukromá studia malby u Valentina Držkovice a Vladimíra Kristina. Počátek jeho tvorby byl výrazně ovlivněn expresionismem, v tomto stylu vytvořil řadu krajin a také portrétů. Jeho tvůrčí doménou však byla krajina a zátiší, tvořil kvaše a olejomalby s náměty z Beskyd, Valašska a Ostravska. Studijní cesty podnikl po Pobaltí, Francii a Slovensku. V meziválečném období byl členem ostravského spolku Kunstring. Ve 30. letech pracoval jako policista, pro toto povolání měl všechny předpoklady, protože v té době byl šampionem v řeckořímském zápase (welterová váha).  Po roce 1947 se věnoval pouze výtvarnému umění, vystavoval převážně v Ostravě, jeho obrazy jsou součástí sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (např. Ostrava – 1959, Přívoz – 1954). 

23. ledna 1937 

Dne 23. ledna 1937 proběhlo v Národním divadle moravskoslezském jedinečné vystoupení hebrejského národního divadla Habima (divadlo Ha-Bima bylo založeno v roce 1917 v Moskvě, později přesídlilo do Palestiny a funguje dodnes). Ostravskému publiku herci představili dramatickou legendu autora Šaloma Anského Dybbuk, kterou nastudovali pod režijním vedením Jevgenije Bagrationoviče Vachtangova (1883-1922). Strhující představení bylo pochvalně komentováno také v dobovém ostravském tisku. Takto popisoval nevšední kulturní zážitek Duch času: „Na představení, mluveném hebrejsky, mohl i divák neznalý jazyka obdivovat úžasnou kulturu dikce, přecházející z běžné hovorové řeči do podmanivé žalmistické melodičnosti s podivuhodnou samozřejmostí, ovšem lehkostí zdánlivou, je to výsledek úžasné práce ruského avantgardního režiséra…jak i z herců průměrných dovedl vymámit výkony, budící úžas.“  

Příloha: sken článku z novin Ostravský večerník, 3. 1. 1984 

Zpracoval Archiv města Ostravy